Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009"

Transkript

1 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 a výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti zpracování výročních zpráv a dlouhodobých záměrů škol a školských zařízení. Zpracovala : Mgr.Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne Počet stran : 26 OBSAH 1

2 I. Základní údaje o škole str. 3 II. Škola. str. 4 III. Internát str. 11 IV. Školní jídelna str. 12 V. Zaměstnanci školy str. 12 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. str. 13 VII. Výkon státní správy str. 14 VIII. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti. str. 14 IX. Projekty str. 17 X. Sportovní klub str. 17 XI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů str. 20 XII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené str. 23 ČŠI a výsledcích ostatních kontrolních činností XIII. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 str. 25 XIV. Spolupráce s odborovou organizací str.26 I. Základní údaje o škole 2

3 Název školy : Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Sídlo školy : Kmochova 205/10, Bílina Odloučené pracoviště : Palackého 281/14 IČO : IZO : REDIZO : Kontakty : Telefon : Fax : Web : Součásti školy a jejich kapacita : Základní škola praktická Internát Školní jídelna 200 žáků 39 lůžek 95 jídel Zřizovatel školy : Název : Ústecký kraj Adresa : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem IČO : Telefon : Fax : Web : II. Škola 3

4 Vzdělávací programy školy Základní škola praktická vzdělává žáky s lehkým a středně těžkým mentálním postižením Výuka probíhá dle následujících učebních dokumentů : 1. Školní vzdělávací program Škola pro život, č.j.švp- LMP-1/ Vzdělávací program Zvláštní škola, č.j /97-22, dobíhající program. 3. Vzdělávací program Pomocná škola, č.j /97-22, Ve školním roce 2009/2010 bylo ve škole vzděláváno 166 žáků (stav k ), z toho si 12 žáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí..žáci byli zařazeni do patnácti tříd. Jedenáct tříd tvořilo základní školu praktickou / 133 žáků / a ve čtyřech třídách probíhala výuka podle vzdělávacího programu Pomocná škola / 33 žáků/. Podle školního vzdělávacího programu nazvaném Škola pro život se v tomto školním roce vyučovalo v prvním, druhém,třetím, šestém, sedmém a osmém ročníku základní školy praktické. V ostatních ročnících probíhala výuka podle dobíhajícího vzdělávacího programu Zvláštní škola. Ve třídách základní školy speciální probíhala výuka podle vzdělávacího programu Pomocná škola. V tomto školním roce škola začala pracovat i na školním vzdělávacím programu pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, podle kterého začne vyučovat od školního roku 2010/2011, a to v prvním a sedmém ročníku. Do školy jsou žáci přijímáni na základě žádosti rodičů a souhlasného vyjádření školského poradenského zařízení. Škola nepořádá zápis do prvního ročníku. Celkový prospěch žáků 1.pololetí 2.pololetí počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo Žáci s neprospěchem 2.pololetí Počet žáků s neprospěchem celkem Z toho : nedostavilo se ke komisionálním zkouškám nedostavilo se k opravným zkouškám neprospělo z předmětů výchovného zaměření nevykonalo opravnou zkoušku neprospělo z více jak dvou předmětů (nemohlo konat opravnou zkoušku) přeřazeno do jiného vzdělávacího programu Výchovná opatření ve školním roce 2009/2010 4

5 1.pololetí (počet žáků k ,do stavu nejsou počítáni žáci plnící si povinnou školní docházku v zahraničí) C 7.C A 7. 8.B 9.B NTU TD ŘD Poch. 2.st. 3.st. 2.pololetí (počet žáků k , do stavu nejsou počítáni žáci plnící si povinnou školní docházku 5

6 v zahraničí) třída počet žáků NTU DTU DŘŠ PTU 2.st. 3.st. IV.C V.C VII.C IX.C II III IV V VI.A VI.B VII VIII.A VIII.B IX.A IX.B CELKEM

7 třída NTU DTU DŘS PTU 2.st. 3.st. IV.C V.C VII.C IX.C II III IV V VI.A VI.B VII VIII.A VIII.B IX.A IX.B CELKEM C 7.C A 7. 8.B 9.B NTU TD ŘD Poch. 2.st. 3.st. Školní rok 2009/2010 udělená výchovná opatření celkem 7

8 Použité zkratky : NTU napomenutí třídního učitele, DTU důtka třídního učitele, DŘŠ důtka ředitele školy, PTU pochvala třídního učitele Nejčastější důvody pro udělení výchovných opatření (pořadí dle četnosti) : 1. neomluvená absence 2. neplnění školních povinností 3. nevhodné chování vůči dospělým a spolužákům 4. agresivní chování, šikana Zameškané hodiny ve školním roce 2009/ pololetí 2.pololetí 8

9 třída počet žáků OH NH II III IV V VI.A VI.B VII VIII.A VIII.B IX.A IX.B IV.C V.C VII.C IX.C Celkem třída počet žáků OH NH II III IV V VI.A VI.B VII VIII.A VIII.B IX.A IX.B IV.C V.C VII.C IX.C Celkem počet žáků počet žáků OH počet žáků NH počet žáků počet žáků OH počet žáků NH 9

10 Zameškané hodiny ve školním roce 2009/2010 celkem Třída OH NH II III IV V VI.A VI.B VII VIII.A VIII.B IX.A IX.B IV.C V.C VII.C IX.C Celkem /10 OH NH 3714 celkem Průměrný počet omluvených hodin na žáka : 187 Průměrný počet neomluvených hodin na žáka : 24, OH NH A 6.B 7. 8.A 8.B 9.A 9.B 4.C 5.C 7.C 9.C 10

11 Porovnání zameškaných hodin ve školním roce 2008/2009 a 2009/2010 OH 2008/ /2010 počet žáků ,5 oml.hodiny průměr/žák 205, ovala : Mgr.Iveta Vaiglová, výchovná poradkyně) NH 2008/ /2010 počet žáků ,5 neoml.hod průměr/žák 22,98 24,7 (Zprac V průběhu roku došlo k mírnému snížení zameškaných omluvených hodin a naopak k mírnému nárůstu neomluvených hodin v přepočtu na jednoho žáka. Zlepšila se včasnost omlouvání žáků zákonnými zástupci. Jako velmi účinná se ukázala důsledná spolupráce s OSPODem při řešení neomluvených hodin či při podezření na skryté záškoláctví.pravidelná školní docházka zůstává i nadále jedním z hlavních úkolů pro nadcházející školní rok. Ukončení povinné školní docházky Celkem žáků ZŠ praktická ZŠ speciální Ukončilo Do OU Do PrŠ Nepodali přihlášku Přestože si většina žáků podá přihlášku do učebního oboru, v září jich do škol nastoupí minimální počet. Proto je nutné i nadále věnovat velkou pozornost předprofesní přípravě a snažit se o užší spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Ty je nutné neustále přesvědčovat o významu a důležitosti dalšího vzdělávání jejich dětí. III. Internát Internát školy hraje důležitou úlohu při výchovném působení na žáky. Pomáhá dětem z nepodnětného sociokulturního prostředí získávat potřebné hygienické návyky, dodržovat denní režim, vede je k účelnému využití volného času, napomáhá vytváření žádoucích vztahů s ostatními dětmi a dospělými.velkým přínosem je pravidelná příprava na vyučování. Na internátě školy bylo ubytováno v průměru 25 dětí. Děti byly rozděleny do tří výchovných skupin. Ubytovací kapacita internátu 39 11

12 Průměrný počet ubytovaných žáků Počet výchovných skupin 2 Počet pedagogických pracovníků fyzicky 3 Počet pedagogických pracovníků přepočteno 2,39 Počet nepedagogických pracovníků fyzicky 4 Počet nepedagogických pracovníků přepočteno 2,88 IV. Školní jídelna Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování pro žáky ubytované na internátě školy, obědy pro docházející žáky a zaměstnance školy. V rámci doplňkové činnosti poskytuje i stravovací služby pro ostatní zájemce či další akce pořádané školou (např.příměstský prázdninový tábor, MČR v atletice a v malé kopané pro mentálně postižené děti a mládež ). Kapacita školní jídelny 95 Počet pracovišť 1 Celkový počet vydaných jídel za školní rok Počet stravovacích dní ve školním roce 877 Počet zapsaných strávníků 68 Počet v závodním stravování 38 Počet vydaných jídel - doplňková činnost 2042 Počet pracovníků fyzicky 3 Počet pracovníků přepočteno 2,5 ( Zpracovala : Irena Smržová, vedoucí ŠJ) V. Zaměstnanci školy Celkový počet Pedagogičtí Nepedagogičtí pracovníci zaměstnanců pracovníci fyzicky přepočteno 34,25 24,94 9,31 Pedagogičtí pracovníci Pedagogů celkem Učitelé Vychovatelé Asistenti pedagoga fyzicky s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace doplňující si kvalifikaci Pedagogičtí pracovníci věkové složení 12

13 celkem do 35 let důchodový věk důchodci celkem z toho ženy z toho bez odb.kvalifikace VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Účast pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích ( započtena je i vícenásobná účast téhož pedagoga na více akcích) Pedagogů celkem Účast na vzdělávacích akcích Nezúčastnil se žádné akce Přehled seminářů v rámci DVPP ( název semináře, datum, počet účastníků ) Zábavné vyučování nejen v 1.ročníku ZŠ škola hrou (1.10.), 1 Výtvarné techniky (3.11.), 2 Jak na kompetence ČJ podle RVP (15.10.), 2 Cesty k efektivní výuce aktivity k naplňování průřezových témat, aktivity v přírodě a jejich využitá pro os. a soc.rozvoj dětí (20.10.), 2 Populární hudba v Hv (23.10.), 1 Hry v hodinách ČJ a M na 1.st.ZŠ (2.11.), 2 Vědomé cvičení na podložce (18.11.), 1 Ekoateliér Vánoce (26.11.), 1 Cvičení pro správné mluvení (13.2.), 2 Inovační prvky ve výuce na 1.stupni ZŠ hry nejen v matematice (2.3.), 2 Cvičení pro rozvoj pozornosti na 1.stupni ZŠ (30.3.), 1 Hodnocení a sebehodnocení žáka (13.4.), 2 Inovační prvky ve výuce na 1.stupni ZŠ (27.4.), 1 Aktivizující metody výuky přírodovědných předmětů Cesta vody (31.5.), 2 Základy astronomie pro pedagogy (2.6.), 1 Využití interaktivní tabule ve výuce (18.2., 15.2.,), 23 Efektivní využití interaktivní tabule (13.4.), 2 Jak zacházet s agresí ve školním prostředí (23.9.), 2 Kázeň ve třídě a autorita učitele, třída je můj tým, (2.11.), 1 Program Unplugged školní metodik prevence ( ), 1 Hry pro zvládání agresivity a neklidu na 1.stupni ZŠ (23.3.), 1 Odměny a tresty ve školní třídě (26.5.), 2 Práce se třídou (28.4.), 13 Bezpečí dítěte (25.5.), 1 Systémové řešení šikany (15.6.), 2 Řízení změn ve škole z pohledu zástupce ředitele (19.10.), 1 Vlastní hodnocení školy (2.12.), 1 EU peníze školám regionální workshop (10.3.), 3 13

14 Komunikační dovednosti pedagoga (4.11.), 1 Třída v krizi (12.11.), 1 Komunikace s agresivním žákem, rodičem nemotivovaného žáka ( ), 1 Další akce ( název semináře, datum, počet účastníků ) Využití interaktivní tabule ve výuce (18.2., 15.2.,), 23 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení Výchovná poradkyně studium výchovného poradenství. Metodik prevence studium prevence sociálně patologických jevů. Zástupkyně ředitelky studium školského managementu. VII.Výkon státní správy Na základě 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon ) učinila ředitelka školy rozhodnutí v oblasti státní správy v těchto případech : 1. Přijetí k základnímu vzdělávání 2. Přestup žáka. 3. Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální. 4. Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy praktické Proti rozhodnutí ředitelky školy v oblasti státní správy nebylo podáno žádné odvolání. VIII. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti ZÁŘÍ MČR v cyklistice pro žáky s mentálním postižením Přechod Krkonoš (žáci se středně těžkým mentálním postižením) Projektový den Drogy za to nestojí ŘÍJEN 14

15 MČR v přespolním běhu pro žáky s mentálním postižením projektový den Voda vodní živočichové zahájení výuky plavání Zoopark Chomutov, výukové programy ( projektové dny ke SD zvířat) sportovní odpoledne, táborák internát dopravní hřiště Litoměřice projektový den Drogy za to nestojí Dýňobraní výrobky z dýní projektový den ke vzniku ČSR LISTOPAD krajské kolo ve stolním tenise, Louny ŠANCE přehlídka učebních oborů, Teplice divadelní představení Pražské pověsti GASTRO předváděcí akce učňů, vycházející žáci oblastní kolo v košíkové, Louny projektový den Drogy za to nestojí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, Mírové náměstí, Bílina PROSINEC MČR v nohejbale pro mentálně postižené žáky, Jirkov Mikulášská nadílka internát Mikulášská nadílka 1.stupeň vánoční výstava a dílna v DDM Staročeské Vánoce městská knihovna Ježíškova vánoční dílna exkurze, Praktická škola Duchcov (vycházející žáci speciálních tříd) beseda Drogy (Policie ČR) vyhlášení nejlepších sportovců Českého svazu mentálně postižených sportovců, Praha beseda Dopravní výchova (Policie ČR) beseda Šikana ( Drogy za to nestojí ukončení projektu vánoční besídky a dílny jednotlivých tříd LEDEN zahájení projektu Les a klimatické změny (VI.A., IX.A.) školní kolo recitační soutěže exkurze do služebny Městské policie v Bílině projektový den Voda školní kolo pěvecké soutěže MČR v košíkové pro mentálně postižené sportovce, Hradec Králové Bořeňská čarodějnice recitační soutěž celoškolní projekt Šetříme energií ÚNOR 15

16 25.2. pěvecká soutěž Bořeňská čarodějnice karneval, internát BŘEZEN 6.3. recitační soutěž, okresní kolo Teplice 15.,16.,23.3. exkurze, Městská knihovna Vítání jara tvořivá dílna Z pohádky do pohádky - pohádkové soutěžení pro žáky speciálních tříd O nejkrásnější kraslici soutěž, Duchcov netradiční zdobení velikonočních vajec - ukázková dílna filmový festival Jeden svět beseda Základy právního vědomí (9.roč.), Šikana (VI.roč.) OSPOD Bílina DUBEN 7.4. exkurze Městská knihovna v Bílině divadelní představení Abilympiáda, celookresní soutěž v tvořivosti a zručnosti sportovní dopoledne 15., projektový den Les a klimatické změny (VI.A, IX.A) 21.,22.,28.4. beseda Šikana (8.roč., 4.roč.), Dopravní výchova (1.-3., 5.roč., spec.třídy) projektový den Voda Den Země MČR v plavání pro mentálně postižené žáky, Liberec Žijí mezi námi - projektový den, ZOO Ústí nad Labem pálení čarodějnic, internát školní kolo SHM KVĚTEN 4.5. okresní kolo SHM, Bílina MČR v Malé kopané pro mentálně postižené sportovce, Bílina projektový den Klimatické změny (VI.A,IX.A) krajské kolo SHM, Bílina výtvarná soutěž Bořeňská čarodějnice MČR v atletice pro mentálně postižené sportovce, Bílina dopravní hřiště Litoměřice ČERVEN 1.6. projektový den -Den dětí 2.6. ukončení vyhodnocení projektu Les a klimatické změny cyklistický ozdravný pobyt, Mšeno MČR pro mentálně postižené sportovce v tenise, Vamberk ukončení projektu Podpora čtenářské gramotnosti (3.roč.) návštěva Planetária v Teplicích (III.tř.) běh T.Foxe, Kostomlaty 16

17 22.6. závěrečný seminář k projektu Les a klimatické změny, prezentace projektu, Praha cvičení v přírodě projektový den Voda, ukončení projektu Loučíme se se školou, projektový den IX.Projekty Projekt Drogy za to nestojí Cílem projektu bylo seznámit žáky se základními fakty o drogách a jejich zneužíváním a přispět tím k prevenci patologických závislostí, které se v rostoucí míře objevují mezi stále mladšími a mladšími dětmi. Projekt byl realizován v průběhu čtyř měsíců, zakončen byl vernisáží žákovských prací vztahujících se k tomuto tématu a sportovním turnajem, který měl žákům ukázat cestu ke správnému trávení volného času. Projekt Čtyři přírodní živly - Voda Celoroční školní projekt Voda měl za úkol seznámit žáky s významem vody jako nezbytné součásti života na Zemi. Projekt měl čtyři stěžejní témata : Vodní živočichové, Proměna vody v přírodě- koloběh vody, Od pramene do moře, Voda pro život. Prostřednictvím práce s různými materiály, didaktických her, výtvarných aktivit a tematických vycházek získali žáci nové poznatky o životním prostředí a praktické dovednosti, pomocí kterých budou moci sami k ochraně životního prostředí přispívat. Příměstský prázdninový tábor Jedná se již o 5.ročník projektu, jehož nositelem je město Bílina. Cílem projektu je prevence kriminality dětí prostřednictvím volnočasových aktivit. Na projektu se podílely bílinské základní školy a organizace Člověk v tísni. Základní škola praktická zajišťovala organizační zabezpečení a v rámci hospodářské činnosti poskytovala i stravovací služby. Příměstský prázdninový tábor se konal v době hlavních prázdnin od 12. do 30. července. Denní kapacita tábora byla 40 dětí. Účastnily se děti ze všech bílinských škol. X. Sportovní klub Sportovní klub při škole má již mnohaletou tradici. Nabízí žákům možnost všestranného sportovního vyžití. Děti si díky bohatému sportovnímu vybavení mohou vyzkoušet různé druhy sportů, které by mnohé vhledem k jejich sociokulturnímu zázemí nikdy nepoznaly. Klub přispívá i k účelnému trávení volného času a je motivujícím prvkem nejen v hodinách tělesné výchovy. Nejlepší žáci reprezentují školu na sportovních soutěžích a mohou tak poznat různé kouty naší vlasti a navázat nová přátelství. O významu klubu a jeho činnosti nejlépe vypovídají sportovní úspěchy našich žáků. Úspěchy našich žáků ve školním roce 2009/

18 Září MČR v cyklistice - Račice, 7 závodníků, 13 medailí 6x 1.místo, 5x 2.místo, 2x 3.místo. I.Karchňáková aj.slezák absolutní vítězové Přechod Krkonoš, Dvoračky, 7 žáků spec.tříd. Horská turistika, výstup na Sněžku, pramen Labe, Sněžné boudy atd. Říjen MČR v přespolním běhu Jablonec Břízky, 7 závodníků, 11 medailí 5x 1.místo, 3x 2.místo a 3x 3.místo Krajské kolo v nohejbale Teplice. 8 sportovců, žáci 1.místo, muži 1.místo. Listopad školní kolo ve stolním tenise. Akce se zúčastnilo čtyřicet čtyři závodníků z tříd. Byli rozděleni do čtyřčlenných skupin systémem každý s každým. První dva ze skupin postupovali dále až do finálových skupin. Čtyři finalisté každé skupiny postoupili do krajského kola ve st.tenise v Lounech. Nejlepší byli odměněni medailemi, diplomem a věcnými cenami od sponzorů krajské kolo ve st.tenise Louny. 8 žáků, 12 medailí 5x 1.místo, 2x2 místo, 4x3.místo MČR ve stolním tenise Hradec Králové. Sedm žáků, 2x4.místo, 2x5.místo oblastní kolo v košíkové Louny. V obrovské konkurenci 1.místo naše velice přesvědčivé skóre. M.Ferko nejlepší hráč, A.Vydra nejlepší střelec. Prosinec MČR v nohejbale Jirkov. 8 sportovců, žáci 2.místo, muži 2.místo republiková soutěž o nejrychlejšího bruslaře ZŠ Litoměřice. Sedm závodníků. Martina Lehmannová první místo a Tomáš Verner druhé místo, A.Vydra třetí místo vyhlášení nejlepších sportovců ČSMPS ČR. A.Vydra oceněn v desítce nejlepších sportovců, R.Vidlák druhý nejúspěšnější trenér. Leden proběhlo soustředění lyžařů běžců v Krušných horách na lyžařském stadionu Mikulov-Nové Město (16 běžců) MČR v klasickém lyžování, Horní Malá Úpa. 7 lyžařů, 2x 4.místo, 3x 6.místo. Nadvláda lyžařů z Krkonoš (Dolní Lánov). 18

19 MČR v košíkové žáků. Vybojovali jsme první místo po skvělé hře se skóre 134 : 7. M. Ferko nejlepší hráč a střelec turnaje. Jeho registrace do ČMPS ČR ve sportech kopaná, košíková a atletika. Únor krajské kolo ve florbale Teplice. 9 sportovců, 1.místo. A.Vydra nejlepší brankář, L.Ferko nejlepší hráč i střelec okresní kolo v sálové kopané, Teplice. 9 sportovců, 1.místo. A.Vydra nejlepší brankář, D.Šretr nejlepší střelec. Březen v rámci tv probíhalo školní kolo v plavání. Vítězové postoupili do krajského kola v Litoměřicích oblastní kolo v plavání Litoměřice. SK Bílina vyslal do závodů sedm sportovců a ti se umístili: 4x1.místo, 4x2.místo a 3x3.místo. Všichni plavci si zajistili účast na MČR plavání v Liberci. Duben MČR ve florbale Praha. Vybojovali jsme druhé místo. A.Vydra nejlepší brankář, L.Ferko nejužitečnější hráč turnaje MČR v plavání Liberec. 7 sportovců, 1x 1.místo, 4x 2.místo a 3x 3.místo oblastní kolo v malé kopané Dlažkovice. První místo plus nejlepší hráč a střelec D.Šretr, nejlepší brankář Aleš Vydra. Květen krajské kolo v atletice Litoměřice. 7 sportovců, 6x 1.místo, 7x 2. míso a 3x 3.místo MCR v malé kopané Bílina (SK ZvŠI a SPC Bílina pořadatel). 10 sportovců, 3.místo + nejlepší střelec turnaje Lukáš Ferko a nejlepší brankář Aleš Vydra MČR v atletice, Bílina (SK ZvŠI a SPC Bílina pořadatel). 20 atletů, 18x 1.místo, 9x 2.místo, 14x 3.místo. SK ZvŠI a SPC Bílina nejúspěšnější SK. Červen školní kolo v tenise. Vítězové postoupili na MČR v tenise do Žamberku školení trenérů ČSMPS, lednice. R.Vidlák jeden z hlavních pořadatelů akce MČR v tenise, Žamberk. 7 tenistů, 3x 1.místo, 2x 2.místo, 2x 3.m ( Zpracoval : Rudolf Vidlák, předseda SK) 19

20 XI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Vyhodnocení preventivní strategie Realizace jednotlivých akcí a aktivit Akce, aktivity Účastníci Finanční Realizace Realizátor náklady programů Besedy Soc.pat.jevy Žáci VI.- IX.Btř. zdarma listopad 2007 OSPOD- Bílina Bc.Obracaníková Seminář - Šikana Všichni ped.pracovníci 4500Kč leden 2008 PPP Teplice PhDr.Liška Besedy Vandalizmus žáků zdarma březen, duben 2008 MěP Bílinastrážník p.krejčí veřejný pořádek Šikana, dopravní výchova 50 žáků Projekt: Jsem kamarád a pomáhám Projekt: Hraví školáci školní akademie Všichni žáci školy Všichni žáci školy Kč květen 2008 škola + Polis- Člověk v tísni,o.p.s. Praha Kč červen 2008 škola + podpora města Bílina Projekt: Jsem kamarád Beseda- Šikana Všichni žáci školy ( cca165 žáků) Žáci VIII.A,VIII.B, VI.tř. Žáci VI.- schváleno Kč červen prosinec 2008 škola + podpora Odboru školství, ml. a těl. KÚ Ústeckého kraje zdarma říjen 2008 PPP- Teplice PhDr.Liška Besedy zdarma listopad 2008 OSPOD Bílina soc.pat.jevy IX.Btř. Bc.Obracaníková Seminář Všichni zdarma listopad 2008 SVP Most seznámení s činností ped.pracovníci Mgr.Sakařová funkcí SVP Most Beseda - sexuální Žáci VI Kč březen 2009 Lektor p.pavel výchova, AIDS, IX.Btř. (každý Pabián drogy ž.15kč) Seminář pro učitele Všichni 4 500Kč duben 2009 PPP Teplice Specifika práce ped.pracovníci PaeDr.Bartoš s mlád. a struktura péče o děti a ml.s etop.zaměřením Projekt Drogy za to Žáci VI.- schváleno červen- prosinec škola + podpora z 20

21 nestojí IX.tř Kč 2009 Odboru školství, ml. a těl. KÚ Ústeckého kraje Přednáška + hry Dopravní výchova Šikana Exkurze policejní stanice Bílina Přednáška Základy právního vědomí,trestní odpovědnost Šikana Žáci I.- III.tř.,IV.C, V.C Žáci VII.C,IX.C zdarma prosinec 2009 duben 2010 Policie ČR Teplice p.novotná Žáci VI.-IX.tř. zdarma leden 2010 MěP Bílina p.krejčí Žáci zdarma březen duben Policie ČR Teplice VIIX.A,IX.B 2010 p.novotná Žáci V.,IV.tř. Drogy Intervence- Práce se třídou Seminář Práce se třídou Žáci VII.tř. Žáci VI.A,VI.Btř. Pedagogové zdarma 3 500Kč duben, květen, červen 2010 PPP Teplice- Bc.Leitermannová, Mgr.Růžičková Při organizování besed, seminářů se vycházelo z MPP na daný školní rok. Velmi často bylo využito nabídky seminářů a besed organizovaných PPP Teplice, Policií Bílina, Teplice, SVP Most. Od školního roku bylo realizovány 4 projekty z toho 3 na posilování vzájemných vztahů ( prevence šikany) a 1 na prevenci patologických závislostí (drogy). Většina besed pro žáky byla organizována zdarma, jen ve dvou případech žáci na besedy přispěli. Semináře organizované PPP Teplice byly pro učitele byly hrazeny zaměstnavatelem. Pouze seminář ze SVP Most byl pro pedagogy zdarma. S realizací jednotlivých akcí nebyl žádný problém, realizace proběhla dle domluvy. Získané poznatky z besed učitelé ihned využívali k rozhovorům se žáky. Zhodnocení výskytu soc.patolog.jevů ve škole Výskyt soc.patolog.jevů byl okamžitě řešen na výchovné komisi (VK). Celkem VK Řešený případ Návykové látky (kouření cigarety, marihuana) Agresivita slovní, fyzická Sebepoškozování Krádeže škol.r. 2007/ (2ch + 1d) 28 (21ch + 7d ) 0 2 (2ch) škol.r. 2008/

22 90 3 (3ch) 43 ( 34ch + 9d) 0 0 škol.r. 2009/ ( 1d) 12 (11ch + 1d) 2 0 Z počtu řešených případů se nejvíce řešily případy rizikového chování. Zejména šlo o slovní agresi u žáků k žákům, ale i k učitelům ( vulgární vyjadřování, nadávky apd.) Pak také šlo o fyzickou agresi vůči žákům. Všechny tyto případy byly řešeny s OSPODEM v Bílině. Někteří žáci byli během těchto let umístěni v diagnostických a i ve výchovných ústavech. Vážné případy byly předány a řešeny Policií ČR. V zhledem k tomu, že počet fyzické a slovní agrese ve škol.roce byl velký, realizovali jsme projekty zaměřené na vztahy mezi žáky. V těchto projektech měli žáci možnost rozvíjet schopnost spolupráce, respektovat práci, úspěchy vlastní i druhých. Byli vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k projevování pozitivních citů v chování, jednání a v prožívání životních situací. Dále k rozvíjení a jednání. tvořivého myšlení, logického uvažování a řešení problémů, k adekvátnímu posouzení vlastního chování. A to formou různých modelových situací a formou her.vliv těchto projektů je patrný ze sníženého počtu řešených případů slovní nebo fyzické agrese ve školním r. 2009/2010. Je to i zásluhou všech pedagogických pracovníků, kteří se systematicky těmto vzniklým problémům věnovali a okamžitě danou situaci řešili. Ve školním roce 2009/2010 jsme realizovali projekt zaměřený na prevenci drogových závislostí.. Cílem bylo žákům ukázat na to, jak negativně ovlivňuje užívání drog jejich osobní život, navazování kontaktů s ostatními lidmi a jejich uplatnění ve společnosti a jako protiklad jim nabídnout smysluplné využití volného času. Projekt byl realizován formou řízených rozhovorů, práce s informačními materiály, výtvarných a sportovních aktivit a jejich prezentací na školní vernisáži. Zpracovala : Mgr. Jaroslava Moczerniuková, školní metodik prevence 22

23 XII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích ostatních kontrolních činností I. Výsledky inspekční činnosti ČŠI , ČŠI, hodnocení školního vzdělávacího programu. Závěr : Školní vzdělávací program s motivačním názvem Škola pro život č.j.švp- LMP-1/2007 vykazuje dílčí nesrovnalosti , ČŠI, kontrola vedení dokumentace školy ve smyslu ustanovení 28 školského zákona odst.1.písm.b), c), d) a odst. 2 školní roky 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010, kontrola plnění povinností ředitele školy podle ustanovení 165 odst. 2 písm. a), c), e) školského zákona školní roky 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010. Závěr : Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů dubna 2010, ČŠI, hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování a naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Inspekční činnost podle 174 odst.2 písm. a) školského zákona pro účely získávání a analýzy informací o vzdělávání žáků v matematické gramotnosti. Závěr : Škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví odpovídajícím způsobem, na standardní úrovni podporuje zdravý vývoj žáků, vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika. Finanční a materiální prostředky, které má škola k dispozici, jsou využívány účelně a vytvářejí podmínky pro kvalitní zajištění a realizaci školních vzdělávacích programů.škola respektuje při vzdělávání zásady rovného přístupu podle příslušných právních předpisů, zároveň využívá vhodných a účelných strategií k podpoře úspěšnosti žáků. Dodržuje stanovená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vhodnými vzdělávacími metodami minimalizuje rizika stálého individuálního selhávání a neúspěchu. Na požadované úrovni je vzdělávání žáků, jejich výsledky jsou hodnoceny tak, že je zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům podle příslušných právních předpisů. II. Ostatní kontrolní činnosti , KHS Ústeckého kraje, plnění povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Závěr: U tělocvičny i nadále chybí šatny, umývárny a záchody, nevyhovující je i šatna pro docházející žáky, nevyhovující umělé osvětlení v některých třídách a na hygienických zařízeních. Sankce nebyla uložena. 23

24 , KHS Ústeckého kraje, kontrola plnění povinností stanovených v nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, vyhl. č. 137/2004 SB. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny. Závěr : Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 24

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008. výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008. výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2007 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 a výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2007 V souladu

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy: I. Výroční zpráva o činnosti školy Vize, poslání, cíle a strategické

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy: I. Výroční zpráva o činnosti školy Vize, poslání, cíle a strategické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více