Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009"

Transkript

1 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 a výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti zpracování výročních zpráv a dlouhodobých záměrů škol a školských zařízení. Zpracovala : Mgr.Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne Počet stran : 26 OBSAH 1

2 I. Základní údaje o škole str. 3 II. Škola. str. 4 III. Internát str. 11 IV. Školní jídelna str. 12 V. Zaměstnanci školy str. 12 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. str. 13 VII. Výkon státní správy str. 14 VIII. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti. str. 14 IX. Projekty str. 17 X. Sportovní klub str. 17 XI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů str. 20 XII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené str. 23 ČŠI a výsledcích ostatních kontrolních činností XIII. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 str. 25 XIV. Spolupráce s odborovou organizací str.26 I. Základní údaje o škole 2

3 Název školy : Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Sídlo školy : Kmochova 205/10, Bílina Odloučené pracoviště : Palackého 281/14 IČO : IZO : REDIZO : Kontakty : Telefon : Fax : Web : Součásti školy a jejich kapacita : Základní škola praktická Internát Školní jídelna 200 žáků 39 lůžek 95 jídel Zřizovatel školy : Název : Ústecký kraj Adresa : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem IČO : Telefon : Fax : Web : II. Škola 3

4 Vzdělávací programy školy Základní škola praktická vzdělává žáky s lehkým a středně těžkým mentálním postižením Výuka probíhá dle následujících učebních dokumentů : 1. Školní vzdělávací program Škola pro život, č.j.švp- LMP-1/ Vzdělávací program Zvláštní škola, č.j /97-22, dobíhající program. 3. Vzdělávací program Pomocná škola, č.j /97-22, Ve školním roce 2009/2010 bylo ve škole vzděláváno 166 žáků (stav k ), z toho si 12 žáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí..žáci byli zařazeni do patnácti tříd. Jedenáct tříd tvořilo základní školu praktickou / 133 žáků / a ve čtyřech třídách probíhala výuka podle vzdělávacího programu Pomocná škola / 33 žáků/. Podle školního vzdělávacího programu nazvaném Škola pro život se v tomto školním roce vyučovalo v prvním, druhém,třetím, šestém, sedmém a osmém ročníku základní školy praktické. V ostatních ročnících probíhala výuka podle dobíhajícího vzdělávacího programu Zvláštní škola. Ve třídách základní školy speciální probíhala výuka podle vzdělávacího programu Pomocná škola. V tomto školním roce škola začala pracovat i na školním vzdělávacím programu pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, podle kterého začne vyučovat od školního roku 2010/2011, a to v prvním a sedmém ročníku. Do školy jsou žáci přijímáni na základě žádosti rodičů a souhlasného vyjádření školského poradenského zařízení. Škola nepořádá zápis do prvního ročníku. Celkový prospěch žáků 1.pololetí 2.pololetí počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo Žáci s neprospěchem 2.pololetí Počet žáků s neprospěchem celkem Z toho : nedostavilo se ke komisionálním zkouškám nedostavilo se k opravným zkouškám neprospělo z předmětů výchovného zaměření nevykonalo opravnou zkoušku neprospělo z více jak dvou předmětů (nemohlo konat opravnou zkoušku) přeřazeno do jiného vzdělávacího programu Výchovná opatření ve školním roce 2009/2010 4

5 1.pololetí (počet žáků k ,do stavu nejsou počítáni žáci plnící si povinnou školní docházku v zahraničí) C 7.C A 7. 8.B 9.B NTU TD ŘD Poch. 2.st. 3.st. 2.pololetí (počet žáků k , do stavu nejsou počítáni žáci plnící si povinnou školní docházku 5

6 v zahraničí) třída počet žáků NTU DTU DŘŠ PTU 2.st. 3.st. IV.C V.C VII.C IX.C II III IV V VI.A VI.B VII VIII.A VIII.B IX.A IX.B CELKEM

7 třída NTU DTU DŘS PTU 2.st. 3.st. IV.C V.C VII.C IX.C II III IV V VI.A VI.B VII VIII.A VIII.B IX.A IX.B CELKEM C 7.C A 7. 8.B 9.B NTU TD ŘD Poch. 2.st. 3.st. Školní rok 2009/2010 udělená výchovná opatření celkem 7

8 Použité zkratky : NTU napomenutí třídního učitele, DTU důtka třídního učitele, DŘŠ důtka ředitele školy, PTU pochvala třídního učitele Nejčastější důvody pro udělení výchovných opatření (pořadí dle četnosti) : 1. neomluvená absence 2. neplnění školních povinností 3. nevhodné chování vůči dospělým a spolužákům 4. agresivní chování, šikana Zameškané hodiny ve školním roce 2009/ pololetí 2.pololetí 8

9 třída počet žáků OH NH II III IV V VI.A VI.B VII VIII.A VIII.B IX.A IX.B IV.C V.C VII.C IX.C Celkem třída počet žáků OH NH II III IV V VI.A VI.B VII VIII.A VIII.B IX.A IX.B IV.C V.C VII.C IX.C Celkem počet žáků počet žáků OH počet žáků NH počet žáků počet žáků OH počet žáků NH 9

10 Zameškané hodiny ve školním roce 2009/2010 celkem Třída OH NH II III IV V VI.A VI.B VII VIII.A VIII.B IX.A IX.B IV.C V.C VII.C IX.C Celkem /10 OH NH 3714 celkem Průměrný počet omluvených hodin na žáka : 187 Průměrný počet neomluvených hodin na žáka : 24, OH NH A 6.B 7. 8.A 8.B 9.A 9.B 4.C 5.C 7.C 9.C 10

11 Porovnání zameškaných hodin ve školním roce 2008/2009 a 2009/2010 OH 2008/ /2010 počet žáků ,5 oml.hodiny průměr/žák 205, ovala : Mgr.Iveta Vaiglová, výchovná poradkyně) NH 2008/ /2010 počet žáků ,5 neoml.hod průměr/žák 22,98 24,7 (Zprac V průběhu roku došlo k mírnému snížení zameškaných omluvených hodin a naopak k mírnému nárůstu neomluvených hodin v přepočtu na jednoho žáka. Zlepšila se včasnost omlouvání žáků zákonnými zástupci. Jako velmi účinná se ukázala důsledná spolupráce s OSPODem při řešení neomluvených hodin či při podezření na skryté záškoláctví.pravidelná školní docházka zůstává i nadále jedním z hlavních úkolů pro nadcházející školní rok. Ukončení povinné školní docházky Celkem žáků ZŠ praktická ZŠ speciální Ukončilo Do OU Do PrŠ Nepodali přihlášku Přestože si většina žáků podá přihlášku do učebního oboru, v září jich do škol nastoupí minimální počet. Proto je nutné i nadále věnovat velkou pozornost předprofesní přípravě a snažit se o užší spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Ty je nutné neustále přesvědčovat o významu a důležitosti dalšího vzdělávání jejich dětí. III. Internát Internát školy hraje důležitou úlohu při výchovném působení na žáky. Pomáhá dětem z nepodnětného sociokulturního prostředí získávat potřebné hygienické návyky, dodržovat denní režim, vede je k účelnému využití volného času, napomáhá vytváření žádoucích vztahů s ostatními dětmi a dospělými.velkým přínosem je pravidelná příprava na vyučování. Na internátě školy bylo ubytováno v průměru 25 dětí. Děti byly rozděleny do tří výchovných skupin. Ubytovací kapacita internátu 39 11

12 Průměrný počet ubytovaných žáků Počet výchovných skupin 2 Počet pedagogických pracovníků fyzicky 3 Počet pedagogických pracovníků přepočteno 2,39 Počet nepedagogických pracovníků fyzicky 4 Počet nepedagogických pracovníků přepočteno 2,88 IV. Školní jídelna Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování pro žáky ubytované na internátě školy, obědy pro docházející žáky a zaměstnance školy. V rámci doplňkové činnosti poskytuje i stravovací služby pro ostatní zájemce či další akce pořádané školou (např.příměstský prázdninový tábor, MČR v atletice a v malé kopané pro mentálně postižené děti a mládež ). Kapacita školní jídelny 95 Počet pracovišť 1 Celkový počet vydaných jídel za školní rok Počet stravovacích dní ve školním roce 877 Počet zapsaných strávníků 68 Počet v závodním stravování 38 Počet vydaných jídel - doplňková činnost 2042 Počet pracovníků fyzicky 3 Počet pracovníků přepočteno 2,5 ( Zpracovala : Irena Smržová, vedoucí ŠJ) V. Zaměstnanci školy Celkový počet Pedagogičtí Nepedagogičtí pracovníci zaměstnanců pracovníci fyzicky přepočteno 34,25 24,94 9,31 Pedagogičtí pracovníci Pedagogů celkem Učitelé Vychovatelé Asistenti pedagoga fyzicky s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace doplňující si kvalifikaci Pedagogičtí pracovníci věkové složení 12

13 celkem do 35 let důchodový věk důchodci celkem z toho ženy z toho bez odb.kvalifikace VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Účast pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích ( započtena je i vícenásobná účast téhož pedagoga na více akcích) Pedagogů celkem Účast na vzdělávacích akcích Nezúčastnil se žádné akce Přehled seminářů v rámci DVPP ( název semináře, datum, počet účastníků ) Zábavné vyučování nejen v 1.ročníku ZŠ škola hrou (1.10.), 1 Výtvarné techniky (3.11.), 2 Jak na kompetence ČJ podle RVP (15.10.), 2 Cesty k efektivní výuce aktivity k naplňování průřezových témat, aktivity v přírodě a jejich využitá pro os. a soc.rozvoj dětí (20.10.), 2 Populární hudba v Hv (23.10.), 1 Hry v hodinách ČJ a M na 1.st.ZŠ (2.11.), 2 Vědomé cvičení na podložce (18.11.), 1 Ekoateliér Vánoce (26.11.), 1 Cvičení pro správné mluvení (13.2.), 2 Inovační prvky ve výuce na 1.stupni ZŠ hry nejen v matematice (2.3.), 2 Cvičení pro rozvoj pozornosti na 1.stupni ZŠ (30.3.), 1 Hodnocení a sebehodnocení žáka (13.4.), 2 Inovační prvky ve výuce na 1.stupni ZŠ (27.4.), 1 Aktivizující metody výuky přírodovědných předmětů Cesta vody (31.5.), 2 Základy astronomie pro pedagogy (2.6.), 1 Využití interaktivní tabule ve výuce (18.2., 15.2.,), 23 Efektivní využití interaktivní tabule (13.4.), 2 Jak zacházet s agresí ve školním prostředí (23.9.), 2 Kázeň ve třídě a autorita učitele, třída je můj tým, (2.11.), 1 Program Unplugged školní metodik prevence ( ), 1 Hry pro zvládání agresivity a neklidu na 1.stupni ZŠ (23.3.), 1 Odměny a tresty ve školní třídě (26.5.), 2 Práce se třídou (28.4.), 13 Bezpečí dítěte (25.5.), 1 Systémové řešení šikany (15.6.), 2 Řízení změn ve škole z pohledu zástupce ředitele (19.10.), 1 Vlastní hodnocení školy (2.12.), 1 EU peníze školám regionální workshop (10.3.), 3 13

14 Komunikační dovednosti pedagoga (4.11.), 1 Třída v krizi (12.11.), 1 Komunikace s agresivním žákem, rodičem nemotivovaného žáka ( ), 1 Další akce ( název semináře, datum, počet účastníků ) Využití interaktivní tabule ve výuce (18.2., 15.2.,), 23 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení Výchovná poradkyně studium výchovného poradenství. Metodik prevence studium prevence sociálně patologických jevů. Zástupkyně ředitelky studium školského managementu. VII.Výkon státní správy Na základě 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon ) učinila ředitelka školy rozhodnutí v oblasti státní správy v těchto případech : 1. Přijetí k základnímu vzdělávání 2. Přestup žáka. 3. Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální. 4. Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy praktické Proti rozhodnutí ředitelky školy v oblasti státní správy nebylo podáno žádné odvolání. VIII. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti ZÁŘÍ MČR v cyklistice pro žáky s mentálním postižením Přechod Krkonoš (žáci se středně těžkým mentálním postižením) Projektový den Drogy za to nestojí ŘÍJEN 14

15 MČR v přespolním běhu pro žáky s mentálním postižením projektový den Voda vodní živočichové zahájení výuky plavání Zoopark Chomutov, výukové programy ( projektové dny ke SD zvířat) sportovní odpoledne, táborák internát dopravní hřiště Litoměřice projektový den Drogy za to nestojí Dýňobraní výrobky z dýní projektový den ke vzniku ČSR LISTOPAD krajské kolo ve stolním tenise, Louny ŠANCE přehlídka učebních oborů, Teplice divadelní představení Pražské pověsti GASTRO předváděcí akce učňů, vycházející žáci oblastní kolo v košíkové, Louny projektový den Drogy za to nestojí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, Mírové náměstí, Bílina PROSINEC MČR v nohejbale pro mentálně postižené žáky, Jirkov Mikulášská nadílka internát Mikulášská nadílka 1.stupeň vánoční výstava a dílna v DDM Staročeské Vánoce městská knihovna Ježíškova vánoční dílna exkurze, Praktická škola Duchcov (vycházející žáci speciálních tříd) beseda Drogy (Policie ČR) vyhlášení nejlepších sportovců Českého svazu mentálně postižených sportovců, Praha beseda Dopravní výchova (Policie ČR) beseda Šikana ( Drogy za to nestojí ukončení projektu vánoční besídky a dílny jednotlivých tříd LEDEN zahájení projektu Les a klimatické změny (VI.A., IX.A.) školní kolo recitační soutěže exkurze do služebny Městské policie v Bílině projektový den Voda školní kolo pěvecké soutěže MČR v košíkové pro mentálně postižené sportovce, Hradec Králové Bořeňská čarodějnice recitační soutěž celoškolní projekt Šetříme energií ÚNOR 15

16 25.2. pěvecká soutěž Bořeňská čarodějnice karneval, internát BŘEZEN 6.3. recitační soutěž, okresní kolo Teplice 15.,16.,23.3. exkurze, Městská knihovna Vítání jara tvořivá dílna Z pohádky do pohádky - pohádkové soutěžení pro žáky speciálních tříd O nejkrásnější kraslici soutěž, Duchcov netradiční zdobení velikonočních vajec - ukázková dílna filmový festival Jeden svět beseda Základy právního vědomí (9.roč.), Šikana (VI.roč.) OSPOD Bílina DUBEN 7.4. exkurze Městská knihovna v Bílině divadelní představení Abilympiáda, celookresní soutěž v tvořivosti a zručnosti sportovní dopoledne 15., projektový den Les a klimatické změny (VI.A, IX.A) 21.,22.,28.4. beseda Šikana (8.roč., 4.roč.), Dopravní výchova (1.-3., 5.roč., spec.třídy) projektový den Voda Den Země MČR v plavání pro mentálně postižené žáky, Liberec Žijí mezi námi - projektový den, ZOO Ústí nad Labem pálení čarodějnic, internát školní kolo SHM KVĚTEN 4.5. okresní kolo SHM, Bílina MČR v Malé kopané pro mentálně postižené sportovce, Bílina projektový den Klimatické změny (VI.A,IX.A) krajské kolo SHM, Bílina výtvarná soutěž Bořeňská čarodějnice MČR v atletice pro mentálně postižené sportovce, Bílina dopravní hřiště Litoměřice ČERVEN 1.6. projektový den -Den dětí 2.6. ukončení vyhodnocení projektu Les a klimatické změny cyklistický ozdravný pobyt, Mšeno MČR pro mentálně postižené sportovce v tenise, Vamberk ukončení projektu Podpora čtenářské gramotnosti (3.roč.) návštěva Planetária v Teplicích (III.tř.) běh T.Foxe, Kostomlaty 16

17 22.6. závěrečný seminář k projektu Les a klimatické změny, prezentace projektu, Praha cvičení v přírodě projektový den Voda, ukončení projektu Loučíme se se školou, projektový den IX.Projekty Projekt Drogy za to nestojí Cílem projektu bylo seznámit žáky se základními fakty o drogách a jejich zneužíváním a přispět tím k prevenci patologických závislostí, které se v rostoucí míře objevují mezi stále mladšími a mladšími dětmi. Projekt byl realizován v průběhu čtyř měsíců, zakončen byl vernisáží žákovských prací vztahujících se k tomuto tématu a sportovním turnajem, který měl žákům ukázat cestu ke správnému trávení volného času. Projekt Čtyři přírodní živly - Voda Celoroční školní projekt Voda měl za úkol seznámit žáky s významem vody jako nezbytné součásti života na Zemi. Projekt měl čtyři stěžejní témata : Vodní živočichové, Proměna vody v přírodě- koloběh vody, Od pramene do moře, Voda pro život. Prostřednictvím práce s různými materiály, didaktických her, výtvarných aktivit a tematických vycházek získali žáci nové poznatky o životním prostředí a praktické dovednosti, pomocí kterých budou moci sami k ochraně životního prostředí přispívat. Příměstský prázdninový tábor Jedná se již o 5.ročník projektu, jehož nositelem je město Bílina. Cílem projektu je prevence kriminality dětí prostřednictvím volnočasových aktivit. Na projektu se podílely bílinské základní školy a organizace Člověk v tísni. Základní škola praktická zajišťovala organizační zabezpečení a v rámci hospodářské činnosti poskytovala i stravovací služby. Příměstský prázdninový tábor se konal v době hlavních prázdnin od 12. do 30. července. Denní kapacita tábora byla 40 dětí. Účastnily se děti ze všech bílinských škol. X. Sportovní klub Sportovní klub při škole má již mnohaletou tradici. Nabízí žákům možnost všestranného sportovního vyžití. Děti si díky bohatému sportovnímu vybavení mohou vyzkoušet různé druhy sportů, které by mnohé vhledem k jejich sociokulturnímu zázemí nikdy nepoznaly. Klub přispívá i k účelnému trávení volného času a je motivujícím prvkem nejen v hodinách tělesné výchovy. Nejlepší žáci reprezentují školu na sportovních soutěžích a mohou tak poznat různé kouty naší vlasti a navázat nová přátelství. O významu klubu a jeho činnosti nejlépe vypovídají sportovní úspěchy našich žáků. Úspěchy našich žáků ve školním roce 2009/

18 Září MČR v cyklistice - Račice, 7 závodníků, 13 medailí 6x 1.místo, 5x 2.místo, 2x 3.místo. I.Karchňáková aj.slezák absolutní vítězové Přechod Krkonoš, Dvoračky, 7 žáků spec.tříd. Horská turistika, výstup na Sněžku, pramen Labe, Sněžné boudy atd. Říjen MČR v přespolním běhu Jablonec Břízky, 7 závodníků, 11 medailí 5x 1.místo, 3x 2.místo a 3x 3.místo Krajské kolo v nohejbale Teplice. 8 sportovců, žáci 1.místo, muži 1.místo. Listopad školní kolo ve stolním tenise. Akce se zúčastnilo čtyřicet čtyři závodníků z tříd. Byli rozděleni do čtyřčlenných skupin systémem každý s každým. První dva ze skupin postupovali dále až do finálových skupin. Čtyři finalisté každé skupiny postoupili do krajského kola ve st.tenise v Lounech. Nejlepší byli odměněni medailemi, diplomem a věcnými cenami od sponzorů krajské kolo ve st.tenise Louny. 8 žáků, 12 medailí 5x 1.místo, 2x2 místo, 4x3.místo MČR ve stolním tenise Hradec Králové. Sedm žáků, 2x4.místo, 2x5.místo oblastní kolo v košíkové Louny. V obrovské konkurenci 1.místo naše velice přesvědčivé skóre. M.Ferko nejlepší hráč, A.Vydra nejlepší střelec. Prosinec MČR v nohejbale Jirkov. 8 sportovců, žáci 2.místo, muži 2.místo republiková soutěž o nejrychlejšího bruslaře ZŠ Litoměřice. Sedm závodníků. Martina Lehmannová první místo a Tomáš Verner druhé místo, A.Vydra třetí místo vyhlášení nejlepších sportovců ČSMPS ČR. A.Vydra oceněn v desítce nejlepších sportovců, R.Vidlák druhý nejúspěšnější trenér. Leden proběhlo soustředění lyžařů běžců v Krušných horách na lyžařském stadionu Mikulov-Nové Město (16 běžců) MČR v klasickém lyžování, Horní Malá Úpa. 7 lyžařů, 2x 4.místo, 3x 6.místo. Nadvláda lyžařů z Krkonoš (Dolní Lánov). 18

19 MČR v košíkové žáků. Vybojovali jsme první místo po skvělé hře se skóre 134 : 7. M. Ferko nejlepší hráč a střelec turnaje. Jeho registrace do ČMPS ČR ve sportech kopaná, košíková a atletika. Únor krajské kolo ve florbale Teplice. 9 sportovců, 1.místo. A.Vydra nejlepší brankář, L.Ferko nejlepší hráč i střelec okresní kolo v sálové kopané, Teplice. 9 sportovců, 1.místo. A.Vydra nejlepší brankář, D.Šretr nejlepší střelec. Březen v rámci tv probíhalo školní kolo v plavání. Vítězové postoupili do krajského kola v Litoměřicích oblastní kolo v plavání Litoměřice. SK Bílina vyslal do závodů sedm sportovců a ti se umístili: 4x1.místo, 4x2.místo a 3x3.místo. Všichni plavci si zajistili účast na MČR plavání v Liberci. Duben MČR ve florbale Praha. Vybojovali jsme druhé místo. A.Vydra nejlepší brankář, L.Ferko nejužitečnější hráč turnaje MČR v plavání Liberec. 7 sportovců, 1x 1.místo, 4x 2.místo a 3x 3.místo oblastní kolo v malé kopané Dlažkovice. První místo plus nejlepší hráč a střelec D.Šretr, nejlepší brankář Aleš Vydra. Květen krajské kolo v atletice Litoměřice. 7 sportovců, 6x 1.místo, 7x 2. míso a 3x 3.místo MCR v malé kopané Bílina (SK ZvŠI a SPC Bílina pořadatel). 10 sportovců, 3.místo + nejlepší střelec turnaje Lukáš Ferko a nejlepší brankář Aleš Vydra MČR v atletice, Bílina (SK ZvŠI a SPC Bílina pořadatel). 20 atletů, 18x 1.místo, 9x 2.místo, 14x 3.místo. SK ZvŠI a SPC Bílina nejúspěšnější SK. Červen školní kolo v tenise. Vítězové postoupili na MČR v tenise do Žamberku školení trenérů ČSMPS, lednice. R.Vidlák jeden z hlavních pořadatelů akce MČR v tenise, Žamberk. 7 tenistů, 3x 1.místo, 2x 2.místo, 2x 3.m ( Zpracoval : Rudolf Vidlák, předseda SK) 19

20 XI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Vyhodnocení preventivní strategie Realizace jednotlivých akcí a aktivit Akce, aktivity Účastníci Finanční Realizace Realizátor náklady programů Besedy Soc.pat.jevy Žáci VI.- IX.Btř. zdarma listopad 2007 OSPOD- Bílina Bc.Obracaníková Seminář - Šikana Všichni ped.pracovníci 4500Kč leden 2008 PPP Teplice PhDr.Liška Besedy Vandalizmus žáků zdarma březen, duben 2008 MěP Bílinastrážník p.krejčí veřejný pořádek Šikana, dopravní výchova 50 žáků Projekt: Jsem kamarád a pomáhám Projekt: Hraví školáci školní akademie Všichni žáci školy Všichni žáci školy Kč květen 2008 škola + Polis- Člověk v tísni,o.p.s. Praha Kč červen 2008 škola + podpora města Bílina Projekt: Jsem kamarád Beseda- Šikana Všichni žáci školy ( cca165 žáků) Žáci VIII.A,VIII.B, VI.tř. Žáci VI.- schváleno Kč červen prosinec 2008 škola + podpora Odboru školství, ml. a těl. KÚ Ústeckého kraje zdarma říjen 2008 PPP- Teplice PhDr.Liška Besedy zdarma listopad 2008 OSPOD Bílina soc.pat.jevy IX.Btř. Bc.Obracaníková Seminář Všichni zdarma listopad 2008 SVP Most seznámení s činností ped.pracovníci Mgr.Sakařová funkcí SVP Most Beseda - sexuální Žáci VI Kč březen 2009 Lektor p.pavel výchova, AIDS, IX.Btř. (každý Pabián drogy ž.15kč) Seminář pro učitele Všichni 4 500Kč duben 2009 PPP Teplice Specifika práce ped.pracovníci PaeDr.Bartoš s mlád. a struktura péče o děti a ml.s etop.zaměřením Projekt Drogy za to Žáci VI.- schváleno červen- prosinec škola + podpora z 20

21 nestojí IX.tř Kč 2009 Odboru školství, ml. a těl. KÚ Ústeckého kraje Přednáška + hry Dopravní výchova Šikana Exkurze policejní stanice Bílina Přednáška Základy právního vědomí,trestní odpovědnost Šikana Žáci I.- III.tř.,IV.C, V.C Žáci VII.C,IX.C zdarma prosinec 2009 duben 2010 Policie ČR Teplice p.novotná Žáci VI.-IX.tř. zdarma leden 2010 MěP Bílina p.krejčí Žáci zdarma březen duben Policie ČR Teplice VIIX.A,IX.B 2010 p.novotná Žáci V.,IV.tř. Drogy Intervence- Práce se třídou Seminář Práce se třídou Žáci VII.tř. Žáci VI.A,VI.Btř. Pedagogové zdarma 3 500Kč duben, květen, červen 2010 PPP Teplice- Bc.Leitermannová, Mgr.Růžičková Při organizování besed, seminářů se vycházelo z MPP na daný školní rok. Velmi často bylo využito nabídky seminářů a besed organizovaných PPP Teplice, Policií Bílina, Teplice, SVP Most. Od školního roku bylo realizovány 4 projekty z toho 3 na posilování vzájemných vztahů ( prevence šikany) a 1 na prevenci patologických závislostí (drogy). Většina besed pro žáky byla organizována zdarma, jen ve dvou případech žáci na besedy přispěli. Semináře organizované PPP Teplice byly pro učitele byly hrazeny zaměstnavatelem. Pouze seminář ze SVP Most byl pro pedagogy zdarma. S realizací jednotlivých akcí nebyl žádný problém, realizace proběhla dle domluvy. Získané poznatky z besed učitelé ihned využívali k rozhovorům se žáky. Zhodnocení výskytu soc.patolog.jevů ve škole Výskyt soc.patolog.jevů byl okamžitě řešen na výchovné komisi (VK). Celkem VK Řešený případ Návykové látky (kouření cigarety, marihuana) Agresivita slovní, fyzická Sebepoškozování Krádeže škol.r. 2007/ (2ch + 1d) 28 (21ch + 7d ) 0 2 (2ch) škol.r. 2008/

22 90 3 (3ch) 43 ( 34ch + 9d) 0 0 škol.r. 2009/ ( 1d) 12 (11ch + 1d) 2 0 Z počtu řešených případů se nejvíce řešily případy rizikového chování. Zejména šlo o slovní agresi u žáků k žákům, ale i k učitelům ( vulgární vyjadřování, nadávky apd.) Pak také šlo o fyzickou agresi vůči žákům. Všechny tyto případy byly řešeny s OSPODEM v Bílině. Někteří žáci byli během těchto let umístěni v diagnostických a i ve výchovných ústavech. Vážné případy byly předány a řešeny Policií ČR. V zhledem k tomu, že počet fyzické a slovní agrese ve škol.roce byl velký, realizovali jsme projekty zaměřené na vztahy mezi žáky. V těchto projektech měli žáci možnost rozvíjet schopnost spolupráce, respektovat práci, úspěchy vlastní i druhých. Byli vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k projevování pozitivních citů v chování, jednání a v prožívání životních situací. Dále k rozvíjení a jednání. tvořivého myšlení, logického uvažování a řešení problémů, k adekvátnímu posouzení vlastního chování. A to formou různých modelových situací a formou her.vliv těchto projektů je patrný ze sníženého počtu řešených případů slovní nebo fyzické agrese ve školním r. 2009/2010. Je to i zásluhou všech pedagogických pracovníků, kteří se systematicky těmto vzniklým problémům věnovali a okamžitě danou situaci řešili. Ve školním roce 2009/2010 jsme realizovali projekt zaměřený na prevenci drogových závislostí.. Cílem bylo žákům ukázat na to, jak negativně ovlivňuje užívání drog jejich osobní život, navazování kontaktů s ostatními lidmi a jejich uplatnění ve společnosti a jako protiklad jim nabídnout smysluplné využití volného času. Projekt byl realizován formou řízených rozhovorů, práce s informačními materiály, výtvarných a sportovních aktivit a jejich prezentací na školní vernisáži. Zpracovala : Mgr. Jaroslava Moczerniuková, školní metodik prevence 22

23 XII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích ostatních kontrolních činností I. Výsledky inspekční činnosti ČŠI , ČŠI, hodnocení školního vzdělávacího programu. Závěr : Školní vzdělávací program s motivačním názvem Škola pro život č.j.švp- LMP-1/2007 vykazuje dílčí nesrovnalosti , ČŠI, kontrola vedení dokumentace školy ve smyslu ustanovení 28 školského zákona odst.1.písm.b), c), d) a odst. 2 školní roky 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010, kontrola plnění povinností ředitele školy podle ustanovení 165 odst. 2 písm. a), c), e) školského zákona školní roky 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010. Závěr : Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů dubna 2010, ČŠI, hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování a naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Inspekční činnost podle 174 odst.2 písm. a) školského zákona pro účely získávání a analýzy informací o vzdělávání žáků v matematické gramotnosti. Závěr : Škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví odpovídajícím způsobem, na standardní úrovni podporuje zdravý vývoj žáků, vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika. Finanční a materiální prostředky, které má škola k dispozici, jsou využívány účelně a vytvářejí podmínky pro kvalitní zajištění a realizaci školních vzdělávacích programů.škola respektuje při vzdělávání zásady rovného přístupu podle příslušných právních předpisů, zároveň využívá vhodných a účelných strategií k podpoře úspěšnosti žáků. Dodržuje stanovená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vhodnými vzdělávacími metodami minimalizuje rizika stálého individuálního selhávání a neúspěchu. Na požadované úrovni je vzdělávání žáků, jejich výsledky jsou hodnoceny tak, že je zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům podle příslušných právních předpisů. II. Ostatní kontrolní činnosti , KHS Ústeckého kraje, plnění povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Závěr: U tělocvičny i nadále chybí šatny, umývárny a záchody, nevyhovující je i šatna pro docházející žáky, nevyhovující umělé osvětlení v některých třídách a na hygienických zařízeních. Sankce nebyla uložena. 23

24 , KHS Ústeckého kraje, kontrola plnění povinností stanovených v nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, vyhl. č. 137/2004 SB. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny. Závěr : Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 24

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008. výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008. výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2007 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 a výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2007 V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014. výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014. výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Provozní řád školy č.j. ZSPLOV 87/2014 Provozní řád školy vydává ředitel školy dle ustanovení zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013. výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013. výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 a výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 V souladu

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více