Služba Zvýšená servisní podpora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služba Zvýšená servisní podpora"

Transkript

1 PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s. a Poskytovatelem Strana 1 (celkem 6)

2 1. Obecná definice ásti služby Carrier IP Stream 1.1. Úel služby Zvýšená servisní podpora Služba Zvýšená servisní podpora je volitelnou doplkovou službou. Úelem této služby je poskytnout nadstandardní servisní péi zahrnující zrychlené odstranní pípadné poruchy na daném jednotlivém Pístupu Carrier IP DSL CA nebo prostupu IP datového toku Úastníka píslušnou Virtuální privátní cestou v rámci služby Carrier IP VPN za podmínek stanovených touto Smlouvou Urení ohraniení služby Zvýšená servisní podpora Službu Zvýšená servisní podpora je možné objednat ke každému Pístupu, který spolenost Telefónica O2 Czech Republic zídila a provozuje v rámci služby Carrier IP Stream. Služba Zvýšená servisní podpora poskytuje zrychlené ešení poruch, piemž rozsah aktivit vykonaných pro odstranní poruchy zahrnuje pedevším konfiguraní zmny na DSLAMu, BRASu a poruchy v konfiguraci IP transportní sít Objednání služby Zvýšená servisní podpora Služba Zvýšená servisní podpora se objednává ke každém jednotlivém Pístupu elektronickou cestou, piemž formát objednávky je popsán v samostatném dokumentu Využití aplikace ADSL Service Provisioning z aplikace ISP, která je dostupná na Varianty služby Zvýšená servisní podpora Spolenost Telefónica O2 Czech Republic nabízí následující varianty služby Zvýšená servisní podpora:. Typ služby Zvýšená servisní podpora základní úrove NBD 18 základní úrove NBD 12 Termín pro odstranní poruchy porucha bude odstranna následující pracovní den po jejím ohlášení, a to do 18:00 hodin tohoto pracovního dne porucha bude odstranna následující pracovní den po jejím ohlášení, a to do 12:00 hodin tohoto pracovního dne Jiná úrove služby Zvýšená servisní podpora mže být poskytnuta pouze po vzájemné dohod mezi Poskytovatelem a spoleností Telefónica O2 Czech Republic. Možnost realizace, cena takového ešení a další parametry takové úrovn jsou závislé na požadovaném technickém ešení, na možnostech Poskytovatele a spolenosti Telefónica O2 Czech Republic. Strana 2 (celkem 6)

3 1.5. Technické a provozní podmínky služby Zvýšená servisní podpora Pro doplkovou službu Zvýšená servisní podpora platí níže uvedené provozní podmínky. V pípad, že je doplková služba Zvýšená servisní podpora objednávána dodaten k jednotlivému Pístupu, tedy nikoli souasn s objednáním Pístupu, je možné službu Zvýšená servisní podpora zídit až po uplynutí patnácti kalendáních dní od objednání této služby. Bhem období mezi objednáním a zízením služby Zvýšená servisní podpora nepodléhá odstranní poruchy podmínkám a kompenzacím platným pro službu Zvýšená servisní podpora, i pokud je porucha odstranna po zízení služby. Spolenosti Telefónica O2 Czech Republic má právo odmítnout zízení služby Zvýšená servisní podpora pro takový Pístup, který je technicky v pístupové síti spolenosti Telefónica O2 Czech Republic poskytován na kartách POTS (Annex A). K jednomu Pístupu lze objednat a poskytovat pouze jednu službu Zvýšená servisní podpora. Služba Zvýšená servisní podpora se nevztahuje na poruchy vzniklé na úastnickém vedení Pístupu nebo Koncovém telekomunikaním zaízení, pokud takové Koncové telekomunikaní zaízení není poskytováno spoleností Telefónica O2 Czech Republic Kompenzace pi nedodržení lhty pro odstranní poruchy Nedodrží-li spolenost Telefónica O2 Czech Republic lhtu k odstranní poruchy Pístupu, u kterého je zízena a provozována služba Zvýšená servisní podpora, náleží Poskytovateli kompenzace ve výši 5 % msíní ceny služby Zvýšená servisní podpora za každou zapoatou hodinu, o niž bude závazek k vyešení poruchy pekroen. Zapoítány jsou pouze zapotené hodiny pekroené v rámci platných pracovních hodin k ešení poruch. Tato kompenzace je stanovena vždy pro každý jednotlivý Pístup. Kompenzace se urí z msíní ceny služby Zvýšená servisní podpora zízené a provozované u takového Pístupu a bude uplatnna formou dobropisu v následujícím úetní období po uzavení poruchy. Každá jedna výše uvedené kompenzace je omezena maximální ástkou ve výši dvou msíních cen za službu Zvýšená servisní podpora zízené a provozované pro daný Pístup Události vyšší moci Za poruchu ve smyslu služby Zvýšená servisní podpora se nepovažuje porucha zpsobená vyšší mocí dle ustanovení 374 obchodního zákoníku, v platném znní, tj. živelnou pohromou (záplavy, požár, zemtesení, plošné výpadky rozvodu elektrické energie, apod.), váleným konfliktem nebo teroristickým útokem a nebo jinými podobnými událostmi, jež nastaly nezávisle na vli spolenosti Telefónica O2 Czech Republic a brání ve oprav poruchy, jestliže nelze rozumn pedpokládat, že by spolenost Telefónica O2 Czech Republic tuto pekážku nebo její následky odvrátila nebo pekonala a dále, že by v dob vzniku závazku tuto pekážku pedvídala, nejsou považovány za poruchy na stran Strana 3 (celkem 6)

4 Telefónica O2 Czech Republic a nebude možné tak uplatnit sjednané smluvní podmínky spojené s touto službou Definice poruchy a souvztažných pojm Zaátek poruchy Za zaátek poruchy se pro urení doby trvání poruchy služby považuje as jejího ohlášení Poskytovatelem na stanovený kontakt spolenosti Telefónica O2 Czech Republic Perušení poruchy Pokud je pi servisním zásahu nutný pístup zamstnance spolenosti Telefónica O2 Czech Republic k elektronickému komunikanímu zaízení umístném v prostorách Poskytovatele nebo prostorách tetí osoby, kam Poskytovatel zajišuje pístup, je Poskytovatel povinen tento pístup umožnit. Pokud Poskytovatel pístup neumožní, je pozastaveno naítání doby poruchy. Od okamžiku umožnní pístupu zamstnance spolenosti Telefónica O2 Czech Republic k elektronickému komunikanímu zaízení je pak naítání asu poruchy obnoveno Ukonení poruchy Porucha je ukonena zprovoznním Pístupu, který byl v poruše a pedáním Poskytovateli k ovení. Pro urení doby trvání poruchy služby se za ukonení poruchy považuje as jejího oznámení spoleností Telefónica O2 Czech Republic Poskytovateli a jestliže tento as Poskytovatel jako ukonení poruchy odsouhlasil. Doba plynoucí v pípad obtížné dosažitelnosti kontaktní osoby na stran Poskytovatele se do doby poruchy nezapoítává. V takovém pípad se za dobu ukonení poruchy považuje doba, kdy spolenost Telefónica O2 Czech Republic odstraní nahlášenou poruchu a je zahájen proces kontaktování Poskytovatele pro odsouhlasení ukonení poruchy. Celková doba poruchy a z ní výpoet pípadné kompenzace za nedodržení smluvních lht služby Zvýšená servisní podpora se stanovuje asem od nahlášení poruchy Poskytovatelem do doby ukonení poruchy a odetením doby pipadající na tzv. avízo, tedy doby, kdy spolenost Telefónica O2 Czech Republic ekala na reakci od Poskytovatele Perušení z dvodu plánovaných prací nebo údržby Perušení z dvodu plánovaných prací nebo údržby je takové perušení poskytování Pístupu, které je nejmén 5 dní pedem oznámeno Poskytovateli. Veškerá údržba a práce budou plánovány tak, aby byl minimalizován dopad perušení služby na poskytovaný Pístup nebo Pístupy. Perušení z dvodu plánovaných prací nebo údržby se pro úely doplkové služby Zvýšená servisní podpora nepovažuje za poruchu a do výpotu délky poruchy služby se nezapoítává. Strana 4 (celkem 6)

5 Nahlášení poruchy Zpsob nahlášení poruchy, potebná identifikaní data požadovaná od Poskytovatele v pípad nahlašování poruchy a kontakt pro nahlášení poruchy jsou shodné jako u nahlášení a ešení standardních poruch bez zízené a provozované služby Zvýšená servisní podpora a dle podmínek této Smlouvy. Pro poskytnutí služby Zvýšená servisní podpora je Poskytovatel povinen nahlásit na kontaktní telefonní íslo technické podpory spolenosti Telefónica O2 Czech Republic potebné identifikaní údaje a poskytnout souinnost pi základní diagnostice poruchy. Pijatá hlášení o poruchách bude spolenost Telefónica O2 Czech Republic ešit co možná nejrychleji od okamžiku pijetí hlášení o poruše od Poskytovatele. Stanovená lhta pro odstranní poruchy bude poítána v rámci pracovní doby, tj. od pondlí do pátku a mimo svátky od 7:30 do 18:00 hodin. Mimo tuto uvedenou pracovní dobu nebude smluvní lhta doplkové služby Zvýšená servisní podpora pro odstranní poruchy poítána. 2. Ceny služby Zvýšená servisní podpora Ceny jsou uvedeny v eských korunách a bez dan z pidané hodnoty Ceny jednorázových úkon služby Zvýšená servisní podpora Jednorázový úkon Cena bez DPH Zízení služby Zvýšená servisní podpora NBD 12 Zízení služby Zvýšená servisní podpora NBD 18 Zrušení služby Zvýšená servisní podpora NBD 12 Zrušení služby Zvýšená servisní podpora NBD Pravidelné msíní ceny služby Zvýšená servisní podpora Typ služby Zvýšená servisní podpora Cena bez DPH Služba Zvýšená servisní podpora NBD12 pro každý jednotlivý Pístup 299 K Strana 5 (celkem 6)

6 Služba Zvýšená servisní podpora NBD18 pro každý jednotlivý Pístup 499 K Spolenost Telefónica O2 Czech Republic zahájí zpoplatování služby Zvýšená servisní podpora v kalendání den, kdy dojde ke zízení služby Zvýšená servisní podpora pro daný jednotlivý Pístup. Strana 6 (celkem 6)

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING 1.1 PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02,22502 Praha 025 :"~' MOCI dne :~.S..:~.:.?::::~_. ~- TOTO ROZHODNUTI NABYLO právnr. Leský telekomunikacní úfad Odbor regulace

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

4 Technické podklady poskytování služby 3. 5 Registrace přístupu k síti Internet 4. 6 Vznik a zánik smluvního vztahu 5

4 Technické podklady poskytování služby 3. 5 Registrace přístupu k síti Internet 4. 6 Vznik a zánik smluvního vztahu 5 Obsah 1 Úvodní ustanovení 2 2 Základní pojmy 2 3 Předmět a rozsah služby 2 4 Technické podklady poskytování služby 3 5 Registrace přístupu k síti Internet 4 6 Vznik a zánik smluvního vztahu 5 7 Práva a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD SLUŽEB SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD SLUŽEB SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD SLUŽEB SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Tyto Všeobecné podmínky stanovují podmínky,

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více