Školní vzdělávací program Bavíme se celý rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Bavíme se celý rok"

Transkript

1 Mateřská škola, Malešovice, okr. Brno- venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Bavíme se celý rok

2 Čj. 471 / 2013 Identifikační údaje: Název: Mateřská škola, Malešovice, okres Brno- venkov, příspěvková organizace Adresa: Malešovice Kontakt: e- mail: tel web: Zřizovatel: Obec Malešovice Malešovice Ředitelka školy: Počet tříd: Kapacita MŠ: Kapacita ŠJ: Typ: Helena Kratochvílová 2 třídy- věkově smíšené 60 dětí 100 obědů celodenní provoz IČO: Číslo účtu: /0800

3 Školní vzdělávací program zpracovala Helena Kratochvílová ve spolupráci s kolektivem MŠ. Platnost dokumentu: do 31. srpna 2016 Projednáno na pedagogické radě: 26. srpna 2013

4 Charakteristika školy: Mateřská škola se nachází v klidné okrajové části obce, pro děti byla otevřena v roce V nižší budově v přední části je technické zázemí školy a školní kuchyně. Prostory pro děti - třídy, šatny atd. jsou v zadní budově u školní zahrady, kde je i hlavní vstup do mateřské školy. Obě budovy jsou propojeny spojovací chodbou. Nad oběma budovami obec přistavěla půdní nadstavby, které slouží jako byty. Organizační uspořádání školy: Provozní doba školy: hodin Počet tříd: 2 Počet pedagogických zaměstnanců: 4 Počet provozních zaměstnanců: 3

5 Podmínky vzdělávání: 1. VĚCNÉ: Od srpna 2008 prochází vnitřní prostory školy průběžnou rekonstrukcí a renovací, aby zařízení vyhovovalo potřebám dětí a splňovalo bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Ve třídách i šatnách byly vyměněny podlahové krytiny- linolea a koberce, všechny prostory byly vymalovány, v horní třídě je nový nábytek a nové osvětlení, v umývárnách byly vyměněny dětské klozety a otočné baterie za pákové. Při úpravách dbáme nejen na funkčnost, ale také na estetický vzhled, aby prostředí školy působilo na děti i dospělé příjemným dojmem. Na výzdobě školy se z velké části podílí také děti svými výtvory. Ve třídách jsou variabilní hrací kouty pro děti, hračky, didaktické pomůcky i výtvarný materiál jsou uloženy tak, aby byly dětem dostupné. Všechny prostory jsou dostatečně velké, světlé a dobře větratelné. Na odpolední odpočinek se ve třídách rozkládají lehátka, lůžkoviny i lehátka jsou uloženy v přilehlých místnostech. Na školní zahradě jsme nechali odstranit staré a nevyhovující průlezky, zhotovit nové obložení pískoviště a vysázet stromy a keře. Ve spolupráci se zřizovatelem jsme nechali opravit chodník v dolní části zahrady u vstupu do mateřské školy. Zahrada byla vybavena novým herním prvkem. Postupně se snažíme podle finančních možností dovybavovat třídy hračkami i didaktickým materiálem. Rádi bychom zakoupili nové hrací kouty. Společně se zřizovatelem řešíme možnost získání dotací na výměnu oken a zateplení budovy školy. V dolní třídě budeme výhledově řešit nevyhovující původní osvětlení. Chtěli bychom vyřešit zastínění a opravu pískoviště a domeček na ukládání hraček.

6 2. ŽIVOTOSPRÁVA: Ve školní kuchyni vaříme pestrou a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy pro naše děti i zaměstnance, nabízíme také možnost stravování pro veřejnost. Dodržujeme hygienické a technologické postupy, máme vypracován HCCP. Dbáme na pestrost jídelníčku, snažíme se do obědů i svačinek zařazovat nové receptury, zvýšili jsme podíl celozrnného pečiva. Respektujeme individuální potřebu jídla, děti do jídla nenutíme, snažíme se, aby vše postupně ochutnaly. Pitný režim je zajištěn během celého dne. Děti mají k dispozici čaj, šťávu, vodu a mléko. Snažíme se vést děti ke zdravému životnímu stylu nejen zdravým stravováním (vhodná strava, dodržování intervalů mezi jídly, kultura stolování ), také upevňováním hygienických návyků, dostatečným množstvím pohybových aktivit řízených i spontánních, zařazováním zdravotně preventivních pohybových aktivit, relaxačních chvilek, pobytem na čerstvém vzduchu. Respektujeme individuální potřebu spánku dětí. I nadále se zaměříme na pitný režim, dbáme na to, aby všechny děti dostatečně pily i bez vybízení. Více se zaměříme na kulturu stolování.

7 3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY: Mezi naše priority patří rozvíjení mezilidských vztahů. Naučit se dívat na ostatní s úctou a bez předsudků, respektovat je takové, jací jsou, chovat se k nim tak, aby to nezraňovalo jejich lidskou důstojnost, vnímat je bez posuzování, přijmout fakt, že se od nás mohou lišit, aniž by byli lepší nebo horší než my. To se týká dětí i dospělých, snažíme se o partnerské vztahy, aby děti mezi sebou navzájem i s dospělými komunikovaly otevřeně a bez obav. Společně s dětmi tvoříme pravidla soužití v mateřské škole. Respektujeme potřeby a zájmy dětí, jejich individuální možnosti, dbáme na jejich soukromí. Zaměříme se na vylepšení partnerské komunikace s dětmi, u dětí na zdvořilostní návyky a samostatnost, společně pak na důslednost při dodržovaní společně dohodnutých pravidel a schopnost spolupracovat.

8 4. ORGANIZACE: Uspořádání dne dětí v mateřské škole: 6:45-8:30 scházení dětí 6:45-9:45 spontánní hry a činnosti, řízené individuální, skupinové a společné činnosti, pohybové aktivity, cvičení 8:30-9:00 průběžná svačina 9:30-12:00 příprava na pobyt venku, pobyt venku 12:15 oběd 12:30-13:00 příprava na odpolední spánek, hygiena, rozcházení dětí, které chodí po obědě domů spánek nebo odpočinek dětí dle individuální potřeby, klidové hry a činnosti nespících 13:00-14:30 dětí 14:15-15:00 odpolední svačina hry a činnosti dětí, rozcházení dětí domů ( v období příznivého počasí na školní 14:30-16:30 zahradě ) Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuelní potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru. U řízených činností pracujeme s dětmi zejména skupinově a individuálně, frontální metodu užíváme pouze v nezbytné míře. Pobyt venku zařazujeme pokud možno každodenně s ohledem na povětrnostní podmínky. Pro předškoláky probíhají edukativně-stimulační skupinky s rodiči. Budeme děti podporovat v zapojení se do vymýšlení činností k tématu. Ještě více se zaměříme na práci s dětmi před zahájením povinné školní docházky.

9 5. ŘÍZENÍ Řízení školy je založeno především na komunikaci a vzájemné dohodě. Učitelky mají dostatečný prostor pro vlastní tvůrčí přístup k práci. Každý zná své kompetence (pracovní náplň, řád školy, směrnice). Máme vytvořen vnitřní i vnější informační systém- komunikace, nástěnky, webové stránky obce. Se zřizovatelem spolupracujeme v oblasti materiálního zajištění provozu školy, plánování větších oprav, zpracování finančních plánů apod. Děti se účastní kulturních akcí pořádaných obcí, což přispívá k sepětí školy se životem v obci. Spolupracujeme s klinikou LOGO v oblasti depistáží, s PPP a se ZŠ Loděnice Start do školy - návštěvy předškoláků ve škole, Den Země, schůzka učitelky první třídy s rodiči budoucích prvňáků, Nadále budeme pracovat na zlepšování kontrolní a evaluační činnosti ve všech oblastech chodu školy. Více se zaměříme na prezentaci mateřské školy prostřednictvím webových stránek.

10 6. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Ve škole pracují čtyři učitelky. Všechny učitelky se sebevzdělávají četbou odborné literatury, navštěvují semináře, dvě z nich studují pedagogické obory na vysoké škole. Provoz zajišťují dvě školnice a kuchařka. Všechny pedagogické pracovnice spolupracují na vytváření školního i třídního vzdělávacího programu. Ředitelka zajistí a vytvoří podmínky pro další systematické vzdělávání semináře, kurzy, doplnění kvalifikace. 7. SPOLUÚČAST RODIČŮ Partnerský přístup uplatňujeme nejen směrem k dětem, ale i při spolupráci s rodiči. Bohužel máme občas dojem, že tento přístup je pouze jednostranný. Díky znalosti rodinného zázemí všech dětí můžeme individuálně přistupovat a přihlížet k potřebám a možnostem každé rodiny. Vstřícnost a diskrétnost je pro nás samozřejmostí. Rodiče mohou vstupovat do třídy, účastnit se dění v mateřské škole. Pořádáme společné akce - vánoční posezení, tvořivá odpoledne, výlety, divadla Zaměříme se na aktivnější zapojení rodičů do dění v mateřské škole, rozvíjení spolupráce a partnerských vztahů ve všech oblastech.

11 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Dlouhodobé cíle: Zaměříme se na zkvalitňování jednotlivých podmínek, zejména principů výchovy a vzdělávání (prožitkové učení), změnu zažitých stereotypů prostřednictvím komunikace s dětmi. Společně s rodinou chceme poskytovat dětem vnitřní oporu pro upevňování,,lidství - hierarchii hodnot, odvahu, kreativitu, víru v sebe, toleranci, respekt a lásku k sobě i ostatním. Rozvíjet individuálně každé dítě podle jeho osobních možností a dovést je na úroveň, která mu bude základem pro další vzdělávání. V práci s dětmi využíváme tyto metody a formy vzdělávání: komunitní kruh a diskusní kruh pozorování prožitkové učení spontánní sociální učení kooperativní učení situační učení řízené skupinové a individuální činnosti tvořivá dramatika převládající spontánní činnosti nad řízenými

12 Obsah vzdělávání a časový plán Téma: ČLOVĚK Záměr: Našim záměrem je, aby z dětí vyrostly sebevědomé, vnímavé a tolerantní osobnosti, vědomé si svých kvalit a současně respektující ostatní. Cíle: uvědomit si vlastní tělo rozvíjet pohybové schopnosti, jemnou i hrubou motoriku rozvíjet a užívat všechny smysly rozvoj fyzické i psychické zdatnosti rozvíjet praktické dovednosti osvojit si poznatky o těle a zdraví rozvíjet řečové schopnosti a dovednosti rozvíjet tvořivost poznávat sebe sama, orientovat se ve vlastních pocitech, umět je projevit uvědomit si vlastní identitu a hodnotu sebe sama získávat relativní citovou samostatnost rozvíjet schopnost sebeovládání vytvářet citové vztahy rozvíjet schopnost ovlivňovat vlastní situaci seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k ostatním navazovat a rozvíjet vztahy k ostatním posilovat prosociální chování a postoje rozvíjet verbální i neverbální komunikativní dovednosti rozvíjet kooperativní dovednosti naučit se chránit si své soukromí, cítit se bezpečně ve vztahu k dětem i dospělým poznávat pravidla společenského soužití a umět je spoluvytvářet rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímat jejich hodnoty získat povědomí o mezilidských morálních hodnotách

13 Vzdělávací nabídka: Vítání občánků a Jubilanti Plavání Tvořivá dílna s rodiči Vánoční posezení s rodiči Rozloučení s předškoláky Výlet Spaní ve školce Společné focení Opékání špekáčků s rodiči Podtémata: Kluci a holky z naší školky Moje rodina Bříško plné zdravých dobrot Povolání Řeč těla Jak rostu Moje maminka Měsíc dětských radostí

14 Téma: PŘÍRODA Záměr: Našim záměrem je, aby děti citlivě a šetrně přistupovaly k životnímu prostředí, aby pro ně ochrana přírody byla samozřejmostí. Cíle: osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví vytvořit si zdravé životní návyky a postoje k zdravému životnímu stylu rozvíjet verbální i neverbální komunikativní dovednosti a kultivovaný projev podporovat zvídavost, zájem a radost z objevování rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit vytvářet povědomí o přírodním prostředí pochopit jak lidé mohou svou činností ovlivňovat prostředí osvojit si poznatky a dovednosti potřebné v péči o okolí rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách seznámit se s živou a neživou přírodou, lidmi a planetou Zemi Vzdělávací nabídka: Vyřezávání dýní Pečení brambor Ochutnávka ovoce a zeleniny Setí obilí Sázení květin Výlet Den Země v ZŠ Loděnice Poznávání přírodního prostředí v okolí MŠ Exkurze místní farmy

15 Podtémata: Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře Rozmary počasí Paní zima Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy Ententýky, tralala, pojedeme do jara Naši zvířecí kamarádi Mláďátka na jaře

16 Téma: SVĚT Záměr: Našim záměrem je, vzbudit u dětí zájem o učení, vzdělávání se, uvést je do společenství ostatních lidí. Cíle: osvojit si poznatky o bezpečí, osobní pohodě a pohodě prostředí osvojit si některé poznatky a dovednosti předcházející čtení i psaní rozvíjet paměť a pozornost rozvíjet představivost a fantazii podporovat zájem o učení seznamování se s abecedou a čísly vytvářet základy pro práci s informacemi rozvíjet mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání rozvíjet kulturně-společenské postoje, návyky a dovednosti, přizpůsobovat se společenskému prostředí a zvládat jeho změny seznamovat se se světem lidí, kultury umění a prostředí, v němž dítě žije získat povědomí o existenci ostatních kultur a národností vytvářet pozitivní vztahy ke kultuře a umění, umět je vyjadřovat a projevovat rozvíjet estetické cítění vytvářet pozitivní vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije vytvářet povědomí o technickém prostředí spoluvytvářet zdravé a bezpečné prostředí umět se přizpůsobit podmínkám prostředí

17 Vzdělávací nabídka: Start do školy Pečení perníčků Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu Čertovský den Čarodějnický rej Návštěva divadla Radost Brno Ježíšek ve školce Divadelní představení v MŠ Karneval Den otevřených dveří Výlet Den s hasiči v MŠ Poznávání naší obce My tři králové Podtémata: Co děláme celý den Mikuláš ztratil plášť Vánoce jsou věř mi, skoro přede dveřmi O dvanácti měsíčkách Jarní svátky Jedeme, jedeme z kopečka Město a vesnice Naše země Hola, hola, škola volá

18 EVALUACE Jde o proces hodnocení, který doprovází tvorbu a realizaci kurikula jak ve škole, tak ve třídě. Úkolem vyhodnocování bude zabývat se výsledky vyhodnocení třídního a školního kurikula a řešit problémy, které z toho vyplývají pro třídu a školu. Zjistit, jak jsou naplňovány podmínky pro vzdělávání v duchu kurikula v MŠ, popř. hledat další možnosti v tomto procesu. V mateřské škole budeme EVALUOVAT: Koho Co Kdy Kdo Záznam Dítě Kvalitu individuálního Průběžně Pedagogičtí pracovníci Záznam o dítěti Konzultace s rodiči rozvoje a učení dítěte-diagnostika IVVP průběžně Pedagogičtí pracovníci Záznam o dítěti Konzultace s rodiči Pedagoga Kvalitu jeho práce - Ostatní hospitace 1x ročně Ředitelka Hospitační záznam průběžně Ředitelka Ústně zaměstnance školy Kvalitu jejich práce kontrolní činnost Evaluační nástroje: Rozhovor, diskuse, pozorování, hospitace, rozbor dokumentace školy, dotazníky, ankety, sociometrické metody...

19 Zdroje informací: Děti, rodiče, pedagogové, provozní zaměstnanci školy, PPP, zřizovatel, spolupracující základní škola, fotografie, kronika, dokumentace školy... Metody pedagogické diagnostiky: Pozorování, rozhovor, anamnéza, analýza produktů činnosti, případová studie (kasuistika), testové metody. Kritéria pro hodnocení pedagogů a jejich vzdělávací činnosti: pedagogická činnost odpovídá poslání školy dostatečné naplňování cílů daných ŠVP a TVP děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku pedagogové respektují individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, nenutí děti ke spánku na lůžku pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu, jsou dětem vhodným vzorem děti se v MŠ cítí bezpečně, jistě, spokojeně děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem volnost a svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád s dětmi není zbytečně manipulováno, zbytečně se neorganizují ve vztazích mezi sebou a dětmi pěstuje vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu, učitel se chová důvěryhodně a spolehlivě dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je vedena ke vzájemnému přátelství

20 pedagogové pečují o to, aby děti měly dostatek tekutin v průběhu celého dne, snaží se o maximální pitný režim všech dětí poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem učitelky vytváří podmínky pro individuální, skupinové a i frontální činnosti pedagogové dbají o svůj další odborný růst, soustavně se vzdělávají ve vztazích s rodiči se snaží o oboustrannou důvěru a otevřenost, jsou vstřícní, ochotní spolupracovat pedagogové chrání soukromí rodin dětí a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi Kritéria pro hodnocení provozních pracovníku: plní všechny úkoly dané pracovní náplní dodržují organizační řád školy, pracovní dobu veškeré vybavení a zařízení udržují čisté, zdravotně nezávadné, bezpečné dětem poskytují hodnotnou a vyváženou stravu zachovávají skladbu jídelníčku, dodržují zdravou technologii přípravy pokrmů poskytují dětem dostatek tekutin nenutí děti do jídla je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, respektuje potřeby dětí a aktuální situaci

21 pracovníci se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu, jsou dětem vhodným vzorem s dětmi se zbytečně nemanipuluje, zbytečně se neorganizují zaměstnanec se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatnosti, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí a snaží se jim vyhovět spolupracují s ředitelkou školy, s učitelkami, se zřizovatelem, aktivně se podílejí na nadstandardních aktivitách a akcích školy zaměstnanci školy jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými metodickými zásadami výchovy a vzdělání předškolních dětí) zaměstnanci chrání soukromí rodin dětí a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi Kritéria pro sebehodnocení řídící činnosti ředitelky: jasné vymezení povinností, pravomocí a úkolů všem pracovníkům dostatečná péče o odbornou přípravu pracovníkům vytvoření funkčního informačního systému uvnitř mateřské školy vytváření ovzduší vzájemné důvěry a tolerance v MŠ zapojování pracovníků do řízení MŠ respektování názorů všech zaměstnanců dostatečné vedení zaměstnanců školy ke vzájemné spolupráci adekvátní hodnocení zaměstnanců odpovídající kvalitě jejich práce funkční plánování chodu školy

22 dostatečně promyšlená kontrolní a hospitační činnost dostatečně promyšlená evaluační činnosti školy dostatečná spolupráce se zřizovatelem dostatečná a spádová spolupráce se základní školou vytváření dostatečných podmínek pro další vzdělávání pracovníků EVALUVOVAT: Co Kdy Kdo Záznam Školní vzdělávací program 1x za 3 roky Pedagogičtí pracovníci Hodnotící záznamy Školní vzdělávací program - naplnění dlouhodobých cílů, funkčnost 1x ročně Pedagogičtí pracovníci Hodnotící záznam Třídní vzdělávací program 1x ročně Pedagogičtí Písemně - naplnění požadavků ŠVP pracovníci Podtémata dílčí vzdělávací cíle Průběžně Pedagogičtí pracovníci Ústně Tématické části Po ukončení tématické části Pedagogičtí pracovníci Ústně Podmínky školy 1x ročně Všichni pracovníci Hodnocení školy Spokojenost rodičů v MŠ 1x ročně Rodiče Dotazník pro rodiče

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1.9.2009 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,,

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Název: Objevujeme svět kolem nás

Název: Objevujeme svět kolem nás Název školy: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Č. j. D4/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: Objevujeme svět kolem nás Motto: Nemůžeme dělat velké věci, ale jen malé věci

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-375/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Sedlec 74, 675 71 Náměšť

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Můj život na vesnici

Můj život na vesnici Základní škola a Mateřská škola Holoubkov,okres Rokycany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Můj život na vesnici ŠVP PV je zpracován podle směrnic RVP PV Platnost

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou 1) Charakteristika školy Mateřská škola je pětitřídní zařízení. Dvě oddělení jsou heterogenní, tři oddělení jsou homogenní. Škola je obklopena velkou zahradou

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-821/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 Adresa: Krynická 2/490, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 691 001 391 IČ: 72 049

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více