Školní vzdělávací program Bavíme se celý rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Bavíme se celý rok"

Transkript

1 Mateřská škola, Malešovice, okr. Brno- venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Bavíme se celý rok

2 Čj. 471 / 2013 Identifikační údaje: Název: Mateřská škola, Malešovice, okres Brno- venkov, příspěvková organizace Adresa: Malešovice Kontakt: e- mail: tel web: Zřizovatel: Obec Malešovice Malešovice Ředitelka školy: Počet tříd: Kapacita MŠ: Kapacita ŠJ: Typ: Helena Kratochvílová 2 třídy- věkově smíšené 60 dětí 100 obědů celodenní provoz IČO: Číslo účtu: /0800

3 Školní vzdělávací program zpracovala Helena Kratochvílová ve spolupráci s kolektivem MŠ. Platnost dokumentu: do 31. srpna 2016 Projednáno na pedagogické radě: 26. srpna 2013

4 Charakteristika školy: Mateřská škola se nachází v klidné okrajové části obce, pro děti byla otevřena v roce V nižší budově v přední části je technické zázemí školy a školní kuchyně. Prostory pro děti - třídy, šatny atd. jsou v zadní budově u školní zahrady, kde je i hlavní vstup do mateřské školy. Obě budovy jsou propojeny spojovací chodbou. Nad oběma budovami obec přistavěla půdní nadstavby, které slouží jako byty. Organizační uspořádání školy: Provozní doba školy: hodin Počet tříd: 2 Počet pedagogických zaměstnanců: 4 Počet provozních zaměstnanců: 3

5 Podmínky vzdělávání: 1. VĚCNÉ: Od srpna 2008 prochází vnitřní prostory školy průběžnou rekonstrukcí a renovací, aby zařízení vyhovovalo potřebám dětí a splňovalo bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Ve třídách i šatnách byly vyměněny podlahové krytiny- linolea a koberce, všechny prostory byly vymalovány, v horní třídě je nový nábytek a nové osvětlení, v umývárnách byly vyměněny dětské klozety a otočné baterie za pákové. Při úpravách dbáme nejen na funkčnost, ale také na estetický vzhled, aby prostředí školy působilo na děti i dospělé příjemným dojmem. Na výzdobě školy se z velké části podílí také děti svými výtvory. Ve třídách jsou variabilní hrací kouty pro děti, hračky, didaktické pomůcky i výtvarný materiál jsou uloženy tak, aby byly dětem dostupné. Všechny prostory jsou dostatečně velké, světlé a dobře větratelné. Na odpolední odpočinek se ve třídách rozkládají lehátka, lůžkoviny i lehátka jsou uloženy v přilehlých místnostech. Na školní zahradě jsme nechali odstranit staré a nevyhovující průlezky, zhotovit nové obložení pískoviště a vysázet stromy a keře. Ve spolupráci se zřizovatelem jsme nechali opravit chodník v dolní části zahrady u vstupu do mateřské školy. Zahrada byla vybavena novým herním prvkem. Postupně se snažíme podle finančních možností dovybavovat třídy hračkami i didaktickým materiálem. Rádi bychom zakoupili nové hrací kouty. Společně se zřizovatelem řešíme možnost získání dotací na výměnu oken a zateplení budovy školy. V dolní třídě budeme výhledově řešit nevyhovující původní osvětlení. Chtěli bychom vyřešit zastínění a opravu pískoviště a domeček na ukládání hraček.

6 2. ŽIVOTOSPRÁVA: Ve školní kuchyni vaříme pestrou a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy pro naše děti i zaměstnance, nabízíme také možnost stravování pro veřejnost. Dodržujeme hygienické a technologické postupy, máme vypracován HCCP. Dbáme na pestrost jídelníčku, snažíme se do obědů i svačinek zařazovat nové receptury, zvýšili jsme podíl celozrnného pečiva. Respektujeme individuální potřebu jídla, děti do jídla nenutíme, snažíme se, aby vše postupně ochutnaly. Pitný režim je zajištěn během celého dne. Děti mají k dispozici čaj, šťávu, vodu a mléko. Snažíme se vést děti ke zdravému životnímu stylu nejen zdravým stravováním (vhodná strava, dodržování intervalů mezi jídly, kultura stolování ), také upevňováním hygienických návyků, dostatečným množstvím pohybových aktivit řízených i spontánních, zařazováním zdravotně preventivních pohybových aktivit, relaxačních chvilek, pobytem na čerstvém vzduchu. Respektujeme individuální potřebu spánku dětí. I nadále se zaměříme na pitný režim, dbáme na to, aby všechny děti dostatečně pily i bez vybízení. Více se zaměříme na kulturu stolování.

7 3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY: Mezi naše priority patří rozvíjení mezilidských vztahů. Naučit se dívat na ostatní s úctou a bez předsudků, respektovat je takové, jací jsou, chovat se k nim tak, aby to nezraňovalo jejich lidskou důstojnost, vnímat je bez posuzování, přijmout fakt, že se od nás mohou lišit, aniž by byli lepší nebo horší než my. To se týká dětí i dospělých, snažíme se o partnerské vztahy, aby děti mezi sebou navzájem i s dospělými komunikovaly otevřeně a bez obav. Společně s dětmi tvoříme pravidla soužití v mateřské škole. Respektujeme potřeby a zájmy dětí, jejich individuální možnosti, dbáme na jejich soukromí. Zaměříme se na vylepšení partnerské komunikace s dětmi, u dětí na zdvořilostní návyky a samostatnost, společně pak na důslednost při dodržovaní společně dohodnutých pravidel a schopnost spolupracovat.

8 4. ORGANIZACE: Uspořádání dne dětí v mateřské škole: 6:45-8:30 scházení dětí 6:45-9:45 spontánní hry a činnosti, řízené individuální, skupinové a společné činnosti, pohybové aktivity, cvičení 8:30-9:00 průběžná svačina 9:30-12:00 příprava na pobyt venku, pobyt venku 12:15 oběd 12:30-13:00 příprava na odpolední spánek, hygiena, rozcházení dětí, které chodí po obědě domů spánek nebo odpočinek dětí dle individuální potřeby, klidové hry a činnosti nespících 13:00-14:30 dětí 14:15-15:00 odpolední svačina hry a činnosti dětí, rozcházení dětí domů ( v období příznivého počasí na školní 14:30-16:30 zahradě ) Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuelní potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru. U řízených činností pracujeme s dětmi zejména skupinově a individuálně, frontální metodu užíváme pouze v nezbytné míře. Pobyt venku zařazujeme pokud možno každodenně s ohledem na povětrnostní podmínky. Pro předškoláky probíhají edukativně-stimulační skupinky s rodiči. Budeme děti podporovat v zapojení se do vymýšlení činností k tématu. Ještě více se zaměříme na práci s dětmi před zahájením povinné školní docházky.

9 5. ŘÍZENÍ Řízení školy je založeno především na komunikaci a vzájemné dohodě. Učitelky mají dostatečný prostor pro vlastní tvůrčí přístup k práci. Každý zná své kompetence (pracovní náplň, řád školy, směrnice). Máme vytvořen vnitřní i vnější informační systém- komunikace, nástěnky, webové stránky obce. Se zřizovatelem spolupracujeme v oblasti materiálního zajištění provozu školy, plánování větších oprav, zpracování finančních plánů apod. Děti se účastní kulturních akcí pořádaných obcí, což přispívá k sepětí školy se životem v obci. Spolupracujeme s klinikou LOGO v oblasti depistáží, s PPP a se ZŠ Loděnice Start do školy - návštěvy předškoláků ve škole, Den Země, schůzka učitelky první třídy s rodiči budoucích prvňáků, Nadále budeme pracovat na zlepšování kontrolní a evaluační činnosti ve všech oblastech chodu školy. Více se zaměříme na prezentaci mateřské školy prostřednictvím webových stránek.

10 6. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Ve škole pracují čtyři učitelky. Všechny učitelky se sebevzdělávají četbou odborné literatury, navštěvují semináře, dvě z nich studují pedagogické obory na vysoké škole. Provoz zajišťují dvě školnice a kuchařka. Všechny pedagogické pracovnice spolupracují na vytváření školního i třídního vzdělávacího programu. Ředitelka zajistí a vytvoří podmínky pro další systematické vzdělávání semináře, kurzy, doplnění kvalifikace. 7. SPOLUÚČAST RODIČŮ Partnerský přístup uplatňujeme nejen směrem k dětem, ale i při spolupráci s rodiči. Bohužel máme občas dojem, že tento přístup je pouze jednostranný. Díky znalosti rodinného zázemí všech dětí můžeme individuálně přistupovat a přihlížet k potřebám a možnostem každé rodiny. Vstřícnost a diskrétnost je pro nás samozřejmostí. Rodiče mohou vstupovat do třídy, účastnit se dění v mateřské škole. Pořádáme společné akce - vánoční posezení, tvořivá odpoledne, výlety, divadla Zaměříme se na aktivnější zapojení rodičů do dění v mateřské škole, rozvíjení spolupráce a partnerských vztahů ve všech oblastech.

11 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Dlouhodobé cíle: Zaměříme se na zkvalitňování jednotlivých podmínek, zejména principů výchovy a vzdělávání (prožitkové učení), změnu zažitých stereotypů prostřednictvím komunikace s dětmi. Společně s rodinou chceme poskytovat dětem vnitřní oporu pro upevňování,,lidství - hierarchii hodnot, odvahu, kreativitu, víru v sebe, toleranci, respekt a lásku k sobě i ostatním. Rozvíjet individuálně každé dítě podle jeho osobních možností a dovést je na úroveň, která mu bude základem pro další vzdělávání. V práci s dětmi využíváme tyto metody a formy vzdělávání: komunitní kruh a diskusní kruh pozorování prožitkové učení spontánní sociální učení kooperativní učení situační učení řízené skupinové a individuální činnosti tvořivá dramatika převládající spontánní činnosti nad řízenými

12 Obsah vzdělávání a časový plán Téma: ČLOVĚK Záměr: Našim záměrem je, aby z dětí vyrostly sebevědomé, vnímavé a tolerantní osobnosti, vědomé si svých kvalit a současně respektující ostatní. Cíle: uvědomit si vlastní tělo rozvíjet pohybové schopnosti, jemnou i hrubou motoriku rozvíjet a užívat všechny smysly rozvoj fyzické i psychické zdatnosti rozvíjet praktické dovednosti osvojit si poznatky o těle a zdraví rozvíjet řečové schopnosti a dovednosti rozvíjet tvořivost poznávat sebe sama, orientovat se ve vlastních pocitech, umět je projevit uvědomit si vlastní identitu a hodnotu sebe sama získávat relativní citovou samostatnost rozvíjet schopnost sebeovládání vytvářet citové vztahy rozvíjet schopnost ovlivňovat vlastní situaci seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k ostatním navazovat a rozvíjet vztahy k ostatním posilovat prosociální chování a postoje rozvíjet verbální i neverbální komunikativní dovednosti rozvíjet kooperativní dovednosti naučit se chránit si své soukromí, cítit se bezpečně ve vztahu k dětem i dospělým poznávat pravidla společenského soužití a umět je spoluvytvářet rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímat jejich hodnoty získat povědomí o mezilidských morálních hodnotách

13 Vzdělávací nabídka: Vítání občánků a Jubilanti Plavání Tvořivá dílna s rodiči Vánoční posezení s rodiči Rozloučení s předškoláky Výlet Spaní ve školce Společné focení Opékání špekáčků s rodiči Podtémata: Kluci a holky z naší školky Moje rodina Bříško plné zdravých dobrot Povolání Řeč těla Jak rostu Moje maminka Měsíc dětských radostí

14 Téma: PŘÍRODA Záměr: Našim záměrem je, aby děti citlivě a šetrně přistupovaly k životnímu prostředí, aby pro ně ochrana přírody byla samozřejmostí. Cíle: osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví vytvořit si zdravé životní návyky a postoje k zdravému životnímu stylu rozvíjet verbální i neverbální komunikativní dovednosti a kultivovaný projev podporovat zvídavost, zájem a radost z objevování rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit vytvářet povědomí o přírodním prostředí pochopit jak lidé mohou svou činností ovlivňovat prostředí osvojit si poznatky a dovednosti potřebné v péči o okolí rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách seznámit se s živou a neživou přírodou, lidmi a planetou Zemi Vzdělávací nabídka: Vyřezávání dýní Pečení brambor Ochutnávka ovoce a zeleniny Setí obilí Sázení květin Výlet Den Země v ZŠ Loděnice Poznávání přírodního prostředí v okolí MŠ Exkurze místní farmy

15 Podtémata: Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře Rozmary počasí Paní zima Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy Ententýky, tralala, pojedeme do jara Naši zvířecí kamarádi Mláďátka na jaře

16 Téma: SVĚT Záměr: Našim záměrem je, vzbudit u dětí zájem o učení, vzdělávání se, uvést je do společenství ostatních lidí. Cíle: osvojit si poznatky o bezpečí, osobní pohodě a pohodě prostředí osvojit si některé poznatky a dovednosti předcházející čtení i psaní rozvíjet paměť a pozornost rozvíjet představivost a fantazii podporovat zájem o učení seznamování se s abecedou a čísly vytvářet základy pro práci s informacemi rozvíjet mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání rozvíjet kulturně-společenské postoje, návyky a dovednosti, přizpůsobovat se společenskému prostředí a zvládat jeho změny seznamovat se se světem lidí, kultury umění a prostředí, v němž dítě žije získat povědomí o existenci ostatních kultur a národností vytvářet pozitivní vztahy ke kultuře a umění, umět je vyjadřovat a projevovat rozvíjet estetické cítění vytvářet pozitivní vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije vytvářet povědomí o technickém prostředí spoluvytvářet zdravé a bezpečné prostředí umět se přizpůsobit podmínkám prostředí

17 Vzdělávací nabídka: Start do školy Pečení perníčků Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu Čertovský den Čarodějnický rej Návštěva divadla Radost Brno Ježíšek ve školce Divadelní představení v MŠ Karneval Den otevřených dveří Výlet Den s hasiči v MŠ Poznávání naší obce My tři králové Podtémata: Co děláme celý den Mikuláš ztratil plášť Vánoce jsou věř mi, skoro přede dveřmi O dvanácti měsíčkách Jarní svátky Jedeme, jedeme z kopečka Město a vesnice Naše země Hola, hola, škola volá

18 EVALUACE Jde o proces hodnocení, který doprovází tvorbu a realizaci kurikula jak ve škole, tak ve třídě. Úkolem vyhodnocování bude zabývat se výsledky vyhodnocení třídního a školního kurikula a řešit problémy, které z toho vyplývají pro třídu a školu. Zjistit, jak jsou naplňovány podmínky pro vzdělávání v duchu kurikula v MŠ, popř. hledat další možnosti v tomto procesu. V mateřské škole budeme EVALUOVAT: Koho Co Kdy Kdo Záznam Dítě Kvalitu individuálního Průběžně Pedagogičtí pracovníci Záznam o dítěti Konzultace s rodiči rozvoje a učení dítěte-diagnostika IVVP průběžně Pedagogičtí pracovníci Záznam o dítěti Konzultace s rodiči Pedagoga Kvalitu jeho práce - Ostatní hospitace 1x ročně Ředitelka Hospitační záznam průběžně Ředitelka Ústně zaměstnance školy Kvalitu jejich práce kontrolní činnost Evaluační nástroje: Rozhovor, diskuse, pozorování, hospitace, rozbor dokumentace školy, dotazníky, ankety, sociometrické metody...

19 Zdroje informací: Děti, rodiče, pedagogové, provozní zaměstnanci školy, PPP, zřizovatel, spolupracující základní škola, fotografie, kronika, dokumentace školy... Metody pedagogické diagnostiky: Pozorování, rozhovor, anamnéza, analýza produktů činnosti, případová studie (kasuistika), testové metody. Kritéria pro hodnocení pedagogů a jejich vzdělávací činnosti: pedagogická činnost odpovídá poslání školy dostatečné naplňování cílů daných ŠVP a TVP děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku pedagogové respektují individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, nenutí děti ke spánku na lůžku pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu, jsou dětem vhodným vzorem děti se v MŠ cítí bezpečně, jistě, spokojeně děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem volnost a svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád s dětmi není zbytečně manipulováno, zbytečně se neorganizují ve vztazích mezi sebou a dětmi pěstuje vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu, učitel se chová důvěryhodně a spolehlivě dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je vedena ke vzájemnému přátelství

20 pedagogové pečují o to, aby děti měly dostatek tekutin v průběhu celého dne, snaží se o maximální pitný režim všech dětí poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem učitelky vytváří podmínky pro individuální, skupinové a i frontální činnosti pedagogové dbají o svůj další odborný růst, soustavně se vzdělávají ve vztazích s rodiči se snaží o oboustrannou důvěru a otevřenost, jsou vstřícní, ochotní spolupracovat pedagogové chrání soukromí rodin dětí a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi Kritéria pro hodnocení provozních pracovníku: plní všechny úkoly dané pracovní náplní dodržují organizační řád školy, pracovní dobu veškeré vybavení a zařízení udržují čisté, zdravotně nezávadné, bezpečné dětem poskytují hodnotnou a vyváženou stravu zachovávají skladbu jídelníčku, dodržují zdravou technologii přípravy pokrmů poskytují dětem dostatek tekutin nenutí děti do jídla je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, respektuje potřeby dětí a aktuální situaci

21 pracovníci se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu, jsou dětem vhodným vzorem s dětmi se zbytečně nemanipuluje, zbytečně se neorganizují zaměstnanec se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatnosti, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí a snaží se jim vyhovět spolupracují s ředitelkou školy, s učitelkami, se zřizovatelem, aktivně se podílejí na nadstandardních aktivitách a akcích školy zaměstnanci školy jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými metodickými zásadami výchovy a vzdělání předškolních dětí) zaměstnanci chrání soukromí rodin dětí a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi Kritéria pro sebehodnocení řídící činnosti ředitelky: jasné vymezení povinností, pravomocí a úkolů všem pracovníkům dostatečná péče o odbornou přípravu pracovníkům vytvoření funkčního informačního systému uvnitř mateřské školy vytváření ovzduší vzájemné důvěry a tolerance v MŠ zapojování pracovníků do řízení MŠ respektování názorů všech zaměstnanců dostatečné vedení zaměstnanců školy ke vzájemné spolupráci adekvátní hodnocení zaměstnanců odpovídající kvalitě jejich práce funkční plánování chodu školy

22 dostatečně promyšlená kontrolní a hospitační činnost dostatečně promyšlená evaluační činnosti školy dostatečná spolupráce se zřizovatelem dostatečná a spádová spolupráce se základní školou vytváření dostatečných podmínek pro další vzdělávání pracovníků EVALUVOVAT: Co Kdy Kdo Záznam Školní vzdělávací program 1x za 3 roky Pedagogičtí pracovníci Hodnotící záznamy Školní vzdělávací program - naplnění dlouhodobých cílů, funkčnost 1x ročně Pedagogičtí pracovníci Hodnotící záznam Třídní vzdělávací program 1x ročně Pedagogičtí Písemně - naplnění požadavků ŠVP pracovníci Podtémata dílčí vzdělávací cíle Průběžně Pedagogičtí pracovníci Ústně Tématické části Po ukončení tématické části Pedagogičtí pracovníci Ústně Podmínky školy 1x ročně Všichni pracovníci Hodnocení školy Spokojenost rodičů v MŠ 1x ročně Rodiče Dotazník pro rodiče

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace Pro období září 2012 srpen 2015 1 Obsah školního vzdělávacího programu 1. název,

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání HRAJEME SI CELÝ DEN Základní škola a Mateřská škola Hořičky, okres Náchod 1 / 20 1. Identifikační údaje školy název a sídlo školy Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Perlička vypracovaný na základě RVP PV pod

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný deštník Bc. Hana Mandíková a kolektiv pedagogických pracovnic 2014/2015 Záměrně nepoužito 2/26 1. Obsah Záměrně nepoužito... 2 1. Obsah... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více