Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní škola Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 35, Pohořelice Čj.../2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Pohořelice, příspěvková organizace Sídlo: Dlouhá 35, Pohořelice Zřizovatel školy: Město Pohořelice Ředitel školy: jméno, příjmení: Mgr. Stanislav Polák Součásti školy: základní škola, školní jídelna, školní druţina, školní klub Telefon, fax, , www stránky: tel.: , fax: , Školská rada: zřízena k , předsedkyně p. Lenka Weiterová. b) Přehled oborů vzdělávání 1. Úplná základní škola učící ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Pohořelice, č.j. 11/ Přehled o počtu ţáků na začátku školního roku 2008/09: 1.stupeň 2.stupeň Celkem Školní rok 2007/08 Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu , , ,21 3. Celkový počet ţáků v 1. ročníku: 56, počet dětí v přípravném ročníku: Zařízení školního stravování: Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní 921 ŠJ - úplná Počet pracovníků školního stravování: Fyzické osoby 6 Přepočtení na plně zaměstnané 5,5 Vedoucí ŠJ 1 úv., kuchaři 3 úv., pracovníci v provozu 2 úv. 5. Školní druţina, která je součástí základní školy: ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem fyz. 4 / přepoč. 3,175 c) Přehled pracovníků školy 1. Odborná kvalifikace Celkový počet pedagogických pracovníků 34 Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 34 1

2 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: 6 Mgr. Jitka Šimorová, Bc. Ondřej Veselý, Bc. Barbora Gazdíková, Mgr. Tamara Černá, Mgr. Jana Mertlíková, Mgr.Lukáš Mertlík 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: Radka Schalová přípravný ročník, Bc. Aneţka Charvátová přípravný ročník, Mgr. Julie Barneková učitelka, zastupující důchodkyně, Mgr. Vítězslava Urbánková vychovatelka ŠD, zastupující důchodkyně 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09 odešli ze školy: 5. Ve školní družině pracovaly 4 vychovatelky: vedoucí vychovatelka Milena Kánovičová, vychovatelky Dana Nešpůrková, Mgr. Simona Urbičová, Mgr. Vítězslava Urbánková 6. Nepedagogičtí pracovníci : 14, z toho 6 pracovnic ŠJ a 8 provozních zaměstnanců. K odešla ze ŠJ Lenka Doleţalová, na její místo nastoupila Renata Skřivánková, odešla ve zkušební době. 7. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muţi Ţeny do 35 let let 1 12 nad 50 let 1 3 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 3 Celkem 5 29 Rodičovská dovolená Poradenské služby: - výchovná poradkyně Mgr. Jana Plevzová - absolventka FF MU Brno, - školní metodička prevence Mgr. Drahoslava Kounková absolventka FF MU Brno, - koordinátorky ŠVP Mgr. Drahoslava Kounková absolventka specializačního studia Koordinátor ŠVP, Mgr. Marie Bednářová zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, - koordonitáři ICT Mgr. Eva Jamborová, Mgr. Vít Hrabina absolventi specializačního studia. d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2008/2009: 74 Rozhodnutí ředitele o odkladu povinné školní docházky: 18 o dodatečném odloţení povin.docházky: 0 Skutečný počet dětí v 1. ročníku pro rok 2008/2009: 56 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku Ročník Počet ţáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenáním ZŠ Šumická ZŠ Loděnice Celkem za I. stupeň

3 Celkem za II. stupeň Celkem za školu Pochvaly do ţákovské kníţky: 1. pololetí: 1. st. - 92, 2. st. 36, 2. pololetí: 1. st. 41( z toho 1 na vysvědčení), 2.st. 7 (z toho 4 na vysvědčení). Úspěšní ţáci získali Ocenění ředitele školy. V evidenci školy jsou vedeni ţáci Miroslav Krejza (3.B) a Karin Bradáčová (7.B), tito ţáci navštěvují základní školy v zahraničí. 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 1. pololetí , ,45 2. pololetí , ,45 2. pololetí: 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2008/09: 187, na 1 žáka 4,16 h 4.Vzdělávání žáků (s individuálním vzdělávacím plánem): - mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): 2 - integrovaných: 9 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu: Školní rok 2007/08 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků Počet absolventů ZŠ: Ročník Počet ţáků 9.ročník 46 niţší ročník 6 Celkem 52 f) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Školení učitelů 1. pololetí 2008/2009 Bednářová Webové stránky ZŠ Pohořelice Dokumentace školy TSM Vyškov, Brno Velké míče MU Brno, Fak.sport.studií Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ Hybešova 3

4 Černá Lenka Webové stránky ZŠ Pohořelice Vzdělávací program Heuréka 5 seminářů za rok, dvouletý vzdělávací víkendový program Praha Černá Tamara Webové stránky ZŠ Pohořelice Dufková Webové stránky ZŠ Pohořelice Třídnická hodina Ústav pro další vzdělávání, Vyškov, Brno Gazdíková T. Webové stránky ZŠ Pohořelice Rozvoj matemat. představ a dovedností v předškolním věku SSŠ Brno - Hybešova Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ Pohořelice Harvánková Webové stránky ZŠ Pohořelice Homolová Didaktické hry v matematice Descartes, Brno Knihovnický kurz - 4 lekce XI.08 SSŠ, Morav. zemská knihovna Hrabina Webové stránky - lektor ZŠ Pohořelice Angličtina pro informatiky Hodnocení v Bakalářích - lektor říjen - prosinec 2008, 5 lekcí SSŠ Brno - Hybešova ZŠ Pohořelice 4

5 Jamborová Webové stránky ZŠ Pohořelice Setkání koordinátorů ICT SSŠ Brno - Hybešova Jirchářová Tvorba referátů a výukových materiálů v PowerPointu - lektorka Hodnocení v Bakalářích - lektorka Postupy účtování a vnitřní směrnice k účetnictví ZŠ Pohořelice ZŠ Pohořelice ORKAM Plzeň, s.r.o., Brno Novela zákony o DPH PARIS - vzdělávací a nakladatelská agentura, Karviná, Brno Technické zhodnocení investičního majetku TSM, spol. s r. o., vzdělávací agentura, Vyškov, Brno Pokladna TSM, spol. s r. o., vzdělávací agentura, Vyškov, Brno Kánovičová Metodický kabinet mimoškolní výchovy Pracovní schůzka vychovatelek ŠD SSŠ Brno - Hybešova ZŠ Pohořelice Schůzka kabinetu mimošk.výchovy ZŠ Antoníská, Brno Kardošová Webové stránky ZŠ Pohořelice Pracovní schůzka VP a dysl. as PPP Brno - Hybešova Seminář - Dyslexie SSŠ Brno - Hybešova PowerPoint - tvorba prezentací ZŠ Pohořelice Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ Pohořelice Klímová Webové stránky ZŠ Pohořelice Dvouleté studium Etická výchova Výchovný styl v Etické výchově Univerzita Hradec králové Etické fórum, Brno 5

6 Doškolovací kurz Červeného kříţe Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech Brno, Křenová a Diecézní charita, Brno Kounková Schůzka školních met.prevence PPP Brno - Hybešova Webové stránky ZŠ Pohořelice Dokumentace školy TSM Vyškov, Brno Webové stránky ZŠ Pohořelice Klub ŠVP - Průřezová témata SVČ Luţánky, ZŠ Antonínská Informační gramotnost - konference Výměna zkušeností s realizací projektů PP PowerPoint - tvorba prezentací Moravská zemská knihovna SSŠ Brno - Hybešova ZŠ Pohořelice Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ pohořelice Králíková Didaktické hry v matematice Descartes, Brno Recycling - ze starého nové Descartes, Brno Kurková Webové stránky ZŠ Pohořelice Lorencová Webové stránky ZŠ Pohořelice Machálková Webové stránky ZŠ Pohořelice 6

7 Mandincová Novela zákona o DPH Základy školského managamentu pro pracovníky ŠJ dvousemestrální studium PARIS - vzdělávací a nakladatelská agentura, Karviná, Brno UK Praha Centrum školského managamentu Mertlík Webové stránky ZŠ Pohořelice Nešpůrková Pracovní schůzka vychovatelek ŠD ZŠ Pohořelice Plevzová Webové stránky ZŠ Pohořelice Pracovní schůzka VP a dysl.as PPP Brno - Hybešova Porada VP Brno-venkov ÚP Brno, Sokolnice Jak na indiv.vzdělávací plán PPP Brno - Hybešova Polák Ředitelské paragrafy celoročně Brno Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ Pohořelice Poprachová Webové stránky ZŠ Pohořelice Ryšánková Recycling - ze starého nové Descartes, Brno Schalová Školní zralost MŠ Pohořelice Šimorová Webové stránky ZŠ Pohořelice Lyţařský instruktorský kurz Krkonoše Škrabalová Webové stránky ZŠ Pohořelice Konverzační kurz angličtiny s rodilým mluvčím od října 2008,30 vyuč.hodin SSŠ Brno - Hybešova 7

8 Truksová Školní zralost MŠ Pohořelice Urbánková Veselý Pracovní schůzka vychovatelek ŠD Kompas - informační seminář Neformální a interkulturní vzdělávání ZŠ Pohořelice SVČ Brno - Luţánky Pelhřimov, o.s. Hodina H Školení učitelů 2. pololetí 2008/2009 Bajer Bednářová Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina Konzultace k ŠVP NIDV Brno, Konzultační centrum Černá Lenka Vzdělávací program Heuréka -netradiční formy výuky (fyzika) 5 seminářů za rok, dvouletý vzdělávací víkendový program Praha ( ) Školení elektro J.K.marketing - Kocián Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina Matematika ve ŠVP ZŠ SSŠ Brno - Hybešova Černá Tamara Dufková Gazdíková B. Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina 8

9 Gazdíková T. Harvánková Homolová Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina Hrabina Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Školení elektro J.K.marketing - Kocián Domácí připojení na školní server Seminář Microsoft ve školství ZŠ Pohořelice- Hrabina Konzultace k ŠVP Bakaláři - Tvorba sestav pro pokročilé Brno NIDV Brno, Konzultační centrum Sluţba škole Ml. Boleslav, Brno Jamborová Domácí připojení na školní server Seminář Microsoft ve školství Konzultace k ŠVP ZŠ Pohořelice- Hrabina Brno NIDV Brno, Konzultační centrum Bakaláři - Tvorba sestav pro pokročilé Sluţba škole Ml. Boleslav, Brno Matematika ve ŠVP ZŠ SSŠ Brno - Hybešova Kánovičová Konference k projektu Rozvoj DVVP SSŠ Brno - Hybešova Seminář vychovatelek ŠD ŠD Pohořelice Schůzka metodického kabinetu MK mimošk.výchovy "Rozvíjení kompetencí " SSŠ Brno - Hybešova SSŠ Brno - Hybešova 9

10 MK mimošk.výchovy "Rozvíjení kompetencí " SSŠ Brno - Hybešova, Mor. Krumlov - lektorka Kardošová Letní intenzivní kurz AJ SSŠ Brno - Hybešova Klímová Dvouleté studium Etická výchova 19. a Univerzita Hradec Králové Koubková Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Kounková Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Setkání ŠMP + seminář Vandalismus PPP Břeclav Konference Chování ţáků aneb Stojíme za vámi INFRA a Asociace pedagogů ZŠ, MU Brno Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina Konzultace k ŠVP NIDV Brno, Konzultační centrum Workshop k realizaci ŠVP NIDV Brno -Kříţová Kurková Machálková Metodický pokyn k prevenci šikany 2. setkání školních metodiků prevence SSŠ Brno - Hybešova SSŠ Brno - Hybešova Školení elektro J.K.marketing - Kocián Mertlíková Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina 10

11 Mandincová Základy školského managamentu pro pracovníky ŠJ dvousemestrální studium UK Praha Centrum školského managamentu Mertlík Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Nešpůrková Seminář vychovatelek ŠD ŠD Pohořelice Plevzová Oblastní konference ČMOS 23., Škola v přírodě Nekoř Setkání VP - nadaní ţáci PPP Břeclav Konference pro výchovné poradce SZŠ Grohova - Brno Polák Poprachová Šimorová Škrabalová Odměňování pracovníků ve školství Domácí připojení na školní server Konzultace k ŠVP Domácí připojení na školní server Konference Jak na výuku informatiky na ZŠ Fakta, s.r.o., Brno ZŠ Pohořelice- Hrabina NIDV Brno, Konzultační centrum ZŠ Pohořelice- Hrabina SSŠ Brno - Hybešova Urbánková Seminář vychovatelek ŠD ŠD Pohořelice Urbičová Veselý Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Neformální a interkulturní vzdělávání Mládeţ -česká národní agentura, Pelhřimov 11

12 g) aktivity školy vzdělávací, výchovné, kulturní, sportovní, prevence, projekty Kulturní vystoupení Akce ve škole 2008/ pololetí akce datum zúčastnění poznámky Vánoční foto 3.11., r. Herman POHODA v Turecku a 8. r. Veselý Mikuláš ŠD 120. výročí Základní školy na Lidické ulici ("Bílé Vánoce") Vánoční koncert Slavnostní setkání zaměstnanců k 120. výročí školy Vánoční besídka Vítání občánků. Projekty, prezentace ţáci 1. stupně stupeň pravidelně V. Svobodová, J. Kratochvílová 12 Bednářová, Ţesťový kvartet Klára, Nikolčice Plevzová Dětský čin roku - lit. Práce K. Robiová 7.A, M. Fiala 8.A Plevzová Podání projektů ČJ, cizí jazyky říjen nerealizováno Bednářová, Kounková Sbírka nadace Ţivot dětem celá škola (9 tis.) Dufková Týden zdravé výţivy ŠJ, Poprachová Volby do školské rady na období Z pohádky do pohádky zvoleny: L. Bzduchová, M. Janičatová, L. Weitrová Klímová, Mandoncová a spol. Martin Fiala - Zlatý oříšek prezentace projektu v 8. r. Jamborová, Hrabina Prezentace projektu Egypt Bilavčíková, Mlýnková - 4.A, 6.A T. Černá Olympiády Okresní kolo dějepisné olympiády T. Vala 8.B, F. Kaňovský 9.B Kurková Soutěže - znalostní, sportovní, výtvarné, recitační Přírodovědný klokan r. Černá, Harvánková Poznáváme EU a 9. r. Mertlík Výchovné preventivní programy Schůzka s rodiči - dyslektický krouţek Kardošová, Kounková Cvičný zásah hasičů , 3. r. Máme doma prvňáka beseda pro rodiče s PhDr. Vondrákovou Bednářová, PPP Brno, Hybešova

13 Zdravý způsob ţivota, hygienické návyky (ţloutenka) - MUDr. Jelínková r. + 1.B Barneková, Homolová Prevence kouření a 5. r. Kounková, Podané ruce Prevence poţívání alkoholu a 5. r. Kounková, Podané ruce Protidrogová prevence na 1. stupni a 3. r. Bacílci a otuţílci - div. představení ŠD Kánovičová Zdravý způsob ţivota a 3. r. Kounková, Stát. zdrav. ústav Brno Ekologická výchova člen Klubu ekologické výchovy, ZŠ udrţitelného rozvoje, časopis Bedrník, sdruţení Mrkev, časopis Ekologické listy - Harvánková Beseda - Projekt ekologické výchovy zaměřený na sběr, svoz a recyklaci vrstvených papírových obalů v regionech , 7. r. Harvánková Exkurze - Turold geopark - CEV Pálava Harvánková Sběr papíru Homolová, Machálková Volba povolání - Plevzová Veletrh vzdělání vybraní ţáci r. Plevzová, Hrabina ÚP Brno - venkov XIV. Veletru středních odborných škol, gymnázií, a středních odborných učilišť Brno Exkurze, výlety 4.11., r. Plevzová, Černá Černá, Škrabalová, Hrabina INVEX - veletrh info. A komunikačních řešení r. Jamborová, Černá Výlet lokálkou ŠD Planetárium , 5. r. Výstava Den obětí holocaustu a 9. r. Mertlík, Veselý Knihovna Knihovna - besedy 1. pol. 1. stupeň Knihovna B Knihovna A Divadlo, výstavy Divadlo Radost r. Šíleně prolhaná princezna ŠD 13

14 Divadelní představení Břeclav r. Mertlík, Poprachová, Šimorová Kardošová, Plevzová, Jesus Christ Superstar stupeň Lorencová Anglické divadlo r. (8., 7.) Škrabalová, Kardošová Sportovní akce školy Přehazovaná - školní turnaj r. Bajer, Jamborová Plávání příp. a 2. r. Školní turnaj v basketbale r. Kurková, Bajer Sportovní soutěže, akce Šplh ZŠ 2. místo druţstva - J. Janík, V. Doleţel, M. Grimm, J., Řehůřek; J. Kratochvílová, D. Brátková, H. Cirhanová, L Michalčíková Bajer Basketbal dívky Tišnov Kopaná Ţabčice místo - 4., 5. r. Polák Basketbal ZŠ hoši 2008/ Bajer Volejbal - škola Deblín Vánoční laťka (XVII. roč.) místo - Cojocaru, Kotýková, Nováková, Procházková, Kratochvílová, Zabloudilová, Vedralová, Mikulcová; Hamerník, Kaněra, Pacas, Trňan, R. Šťastný, Vrána, Mikulec, Zigo, J. Kotoul, Jarý, Fiala, Berník D. Jelínková, I. Mičková, T. Vedralová, M. Kaněra, V. Doleţel, M. Grimm, D. Hotový Bajer, Jamborová Bajer Vánoční turnaje v sálové kopané (XII. roč. ) - ZŠ Vranovice stupeň, sportovní hala Bajer, Polák Hustopečské skákání MOSS Mažoretky, Česká beseda - Plevzová Účinkování na školních akcích místo N. Turzíková 5.A, G. Klobásová 6.B; 1. místo - M. Grimm 7.B (140 cm), V. Doleţel 8.A (170 cm) Bajer Spolupráce s MŠ Schůzka s učitelkami MŠ Školní zralost - Mgr. Bínová + beseda s rodiči a vyučujícími Králíková, Bednářová, Dovrtělová, Polák Bednářová, T. Gazdíková, Kardošová, Kounková, Polák, Schalová Kroužky Krouţek sportovní Bajer 14

15 Krouţek matematický Krouţek NJ Krouţek kopané Krouţek přírodovědný Krouţek logopedický Krouţek IT Krouţek PC - ŠD Krouţek AJ Krouţek dyslektický Krouţek pěvecký Krouţek sportovní Maţoretky 1 Maţoretky 2 Maţoretky 3 Česká beseda Krouţek florbalu Krouţek sportovní Krouţek matematický Školní klub - PC Krouţek AJ - 7. tř. Krouţek AJ - 9. tř. Školní klub - PC Pěvecký krouţek Anglický jazyk 1.tř. Anglický jazyk 2.tř. Krouţek PC - ŠD Černá Dufková T. Gazdíková Harvánková Charvátová Jamborová Kánovičová Kardošová Kardošová Králíková Mertlík Plevzová Plevzová Plevzová Plevzová Polák Ryšánková Šimorová Šimorová Škrabalová Škrabalová Veselý Maťašová Trumpešová Trumpešová Urbánková Kulturní vystoupení Akce ve škole 2008/ pololetí akce datum zúčastnění poznámky 2. společenský ples a 2. st. Den učitelů - slavnostní setkání zaměstnanci + důchodci Ve Cafe Zahájení turistické sezony v ATC Merkur Pasohlávky maţoretky, Beseda Plevzová Vystoupení k Svátku matek maţoretky, Beseda - Radnice Plevzová 15 Machálková - hlavní organizátorka Vystoupení k Svátku matek zpěv Bittnerová, Šťastná Kardošová Zájezd dětí do Poraje a 7.r. Plevzová, Jamborová + T. Gazdíková Představení pro kamarády A pro přípr. aţ 3.r. Králíková Slavnost slabikáře 1. A třídní besídka pro rodiče Králíková Vystoupení na městských slavnostech maţoretky, zpěv Plevzová, Kardošová Slavnostní zakončení školního roku program + ocenění ţáků sportovní hala - celá škola

16 Vítání občánků pravidelně V. Svobodová, J. Kratochvílová Plevzová Projekty, prezentace Náš domov Pohořelice A - školní prezentace T. Černá Mezinárodní výzkum občanské výchovy ročník Mertlík Regionální školní jídelna ročník oblastní soutěţe Mandincová Projektové vyučování 4.a 5.r. 29.a Čarodějnictví, Harry Potter třídní učitelé + příslušní vyučující 2.st. Projektové vyučování na Lidické 2009 různá témata třídní učitelky Den čistých rukou školní jídelna Starověkým Řeckem za bohy a lidmi Výstava na městských slavnostech červen r. Dufková, Klímová fotografie ze ţivota školy - Radnice Prezentace školy výstavní panely - AJ, Radnice Prezentace "malých" projektů a školních prací, fotografií Starobyla venkovská architektura - malba na plátno Veselý, Bajer, Bednářová, Kánovičová mezinárodní projekt divadelního spolku POHODA průběţně prostory školy Lidická + Dlouhá červen Brezová pod Bradlo - prezentace školy Poprachová - zakázka pro město Olympiády Okresní kolo OAJ - Ivančice K. Kubíková, 9. B místo Škrabalová Okresní kolo OČJ - Ivančice Kozinová, Vrána, 9. A Klímová Okresní kolo ZO - Ivančice T.Vala. 8. B - 3. místo ze ZŠ, A. Králíková, 6. B Harvánková Mertlík Okresní kolo FO - Rosice T. Vala, 8. B, 3. ze ZŠ, M. L. Černá Rouzek, 8. A Okresní kolo MO - Šlapanice T. Vala, 8. B Jamborová Dyslektická olympiáda - školní kolo aţ 6.r. Kardošová + pomoc B. Gazdíková Soutěže - znalostní, výtvarné, recitační, pěvecké, literární Pythagoriáda - školní kolo r. L. Černá, Machálková Recitační soutěţ -školní kolo stupeň Recitační soutěţ - školní kolo a 5. ročník Recitační soutěţ - regionální kolo stupeň + okolní školy Matematický klokan Brnovenkov všechny kategorie Soutěţ recitátorů - oblastní kolo st., D. Seidl, 5. B - 2. místo Dufková, Klímová, Kounková, Kurková T. Černá, Kounková, Plevzová, Poprachová Bednářová - Lidická organizátor 1. st. + vyučujícíc matematiky Bednářová, Kounková - Ivančice 16

17 Mikulovský zpěváček - předkolo Mikulovský zpěváček - finále Nejkrásnější kraslice - výtvarná soutěţ Radnice D.Dufková, Bittnerová, Šťastná Bittnerová, 6. A - úspěšné vystoupení Kardošová Kardošová sdruţení Amis Art Poprachová + 1. st. Já a válka - památník Terezín 2. st. Poprachová. Z pohádky do pohádky A - pro ZŠ Olbramovice Poprachová Pěvecká soutěţ - školní kolo přípr. aţ 3. ročník Pěvecká soutěţ - školní kolo a 5.r. B. Gazdíková - příprava Evropská unie - okrskové kolo a 9.r.- Radnice, 2. místo Mertlík, SVČ Literární soutěţ Náš svět Terezie Maturová - kniha T. Černá Výchovné, vzdělávací programy Jak válčili husité ročník Kurková Beseda o Turecku v angl. jazyku ročník Veselý Dramatický pořad o holocaustu B Veselý - MU Brno Ekologická výchova - Harvánková člen Klubu ekologické výchovy, ZŠ udrţitelného rozvoje, časopisy Bedrník, 21. století, Ekologické listy, Geografické rozhledy Zelená lékárna r.- CEV Pálava v Mikulově Harvánková Cesta do pravěku r.- CEV Pálava Mikulov Harvánková Den Země - výstava na Radnici Sběr starého papíru st. Harvánková, Jamborová, Kardošová, Poprachová, Škrabalová celá škola + veřejnost Machálková, Homolová Výukový program Kvakoš - Lednice r.- CEV Pálava Mikulov Harvánková Rozkvetlou Pálavou r.- CEV Pálava Mikulov Harvánková Projekty s ekologickou tematikou Škola zapojena do sítě M.R.K.E.V., spolupracuje s CEV v Mikulově a Brně (Lipka, Rozmarýnek) Volba povolání - Plevzová průběţně Den vody, Den Země, Den bez tabáku Módní přehlídka OU Cvrčovice st.- Radnice Preventivní programy - Kounková Právní odpovědnost JUDr. Ţivěla ročník Polák 17

18 Příběh z obrázků a 9.r. Podané ruce Brno PPP Brno Hybešova - Kruhy rozhodnutí a 7.r. Mgr. Cupalová Hele lidi ročník Sdruţení Slepíši Prevence uţívání návykových látek a 9.r.- beseda s Policií ČR Polák Cigaretka Retka - představení přípr. aţ 3. ročník Nebezpečí uţívání návyk. látek dětmi Policie ČR -beseda s rodiči Polák Protidrogová prevence na 1. stupni r. Zájmy chráněné trestním zákonem r. Exkurze, výlety Státní zdravotní ústav Brno PPP Brno Hybešova - Mgr. Cupalová PPP Brno Hybešova - Mgr. Cupalová Exkurze Dukovany, Dalešice ročník Barneková, Homolová Osvětim ročník Veselý, Mertlík Vlastivědné zájezdy květen, červen přípravný - 9. ročník Knihovna Tamatické návštěvy - ČJ průběţně 1. stupeň TU Besedy - VV duben, květen 6.a 7.r. Poprachová Divadlo, výstavy Velikonoční výstava na Radnici st. - účast v soutěţi Mgr. Celnarová Rychlé šípy r. - divadlo Radost T. Černá, Mertlík Rychlé šípy r. - divadlo Radost Poprachová, Šimorová Labutí jezero st. - Janáčkovo divadlo Mlsný drak a Čárymůra přípr. a 1.r. - divadlo Radost Sportovní akce školy + mimořádné události+ dopravní výchova Zimní škola v přírodě 5.ročník Plávání + plavecké závody Pastviny v Orlických horách ročník - Hustopeče Lyţařský kurz ročník - Karlov pod Pradědem Florbalový turnaj stupeň Polák Dopravní soutěţ - 4. aţ 9. ročník - starší 3. A 2. okrskové kolo místo, mladší - 2. místo Atlet. závody v Brezové pod Bradlom Přebor města Pohořelice - atletika celá škola Mimořádné události Lidická vybraní ţáci, skok vysoký Turzíková 2. místo, Doleţel 2. místo přípr. aţ 3.r. Kardošová, doprovod Plevzová Schalová, Králíková,T.Gazdíková, Bednářová Poprachová, Šimorová, Kardošová, Kondiolka Bajer, L. Černá, Šimorová, T. Gazdíková Hrabina, SVČ Pohořelice Polák, Bajer Integr.záchranný systém 18

19 Mertlíková, Mertlík, Sportovní odpoledne 3. B sportoviště u školy - s rodiči Bednářová Dopravní výchova 4. a 5.r domeček SVČ Pohořelice Dopravní výchova přípr. aţ 3.r Lidická SVČ Pohořelice Mimořádné události Dlouhá Sportovní soutěže Cvrčovice, Smolín, Pohořelice Halový fotbal - okrskové kolo místo (hala Pohořelice) Bajer Stř. zdrav. Škola Grohova Brno + TU + vyučující Florbal ZŠ 7. aţ 9.r. - okrskové kolo místo (hala Pohořelice) Polák, Bajer Florbal ZŠ - okresní kolo místo (hala Pohořelice) Polák, Bajer Volejbal dívky - okrskové kolo místo (hala Pohořelice) Bajer, Jamborová Volejbal dívky - okresní kolo místo - Zastávka u Brna Bajer McDonaldś Cup - kopaná místo - Ţabčice T. Gazdíková Mokerská laťka - 4.aţ 7.r V. Špaček, 4.B - 6.místo, P. Kotoul, 4.B - 4.místo,Jelínek J., 6. A -3., Grimm, 7.B - 2., Klobásová G., 6.A - Bajer, Jamborová 3.,Kinclová L., 5.B - 3.,Turzíková N.,5. A - 2., Ferbyová S., 5. A -1.místo Mokerská laťka - 8.a 9.r. M. Kaněra, 9. B, - 3. místo, V Doleţel, 8. A, - 1. místo Bajer Nestle basketbal - chlapci (okres) místo - Kuřim Bajer Nestle basketbal - dívky (okres) místo - Tišnov Jamborová, Bajer Minifotbal Vranovice st místo Bajer Volejbal chlapci - okresní kolo místo - Zastávka Bajer Volejbalová liga - dívky místo -Hustopeče Bajer, Jamborová Vybíjená - Preventan Cup (okrsek) hala Pohořelice, dvě 2. místa Polák, Bajer, Jamborová Vybíjená - Preventan Cup (okres) Modřice Bajer, Jamborová Pohár rozhlasu 8.a 9. tříd Přísnotice - skok vysoký Kaněra 3. místo, Doleţel 1. Bajer místo Pohár rozhlasu 6.a 7. tříd Přísnotice Bajer, Jamborová Volejbal Hustopeče - dívky místo Bajer Volejbal MIX 7.r. - okresní finále místo - hala Pohořelice Bajer, Jamborová Volejbal MIX 7.r a mistrovství republiky 2009 Hradec Králové - 3. Místo Bajer 19

20 Práce s nadanými žáky - IVP Martin Ošmera - individuální práce TU, přírodovědný krouţek Kristýna Bilavčíková - individuální práce TU Akce pro rodiče Zápis do 1. tříd - Indiánskou stezkou Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách přípr.. 1. A. 1. B První schůzka pro rodiče nastávajících prvňáčků a dětí přípr. ročníku 1. a 2. stupeň - elektronické zpracování vedení školy + příslušní vyučující + ŠD + ŠJ Školní družina Karnevalové trnky brnky Kánovičová, Nešpůrková, Urbánková Jarní velikonoční divadlo O jarním čarování Kánovičová Velikonoční výstava OU Cvrčovice velikonoční dekorace Zpěvák celé ŠD duben Miss ŠD - soutěţ o putovní korunku duben korunovace v květnu Kánovičová, Nešpůrková, Urbánková Kánovičová, Nešpůrková, Urbánková Kánovičová, Nešpůrková, Urbánková h) Ocenění žáků 2008/2009 I. Absolventi s vyznamenáním: 9. ADoffková Kateřina 9. B Bartošová Aneta Homola Rostislav Hamerník Petr Kotýková Tereza Hejralová Lenka Marečková Olga Chmela Jaroslav Pacas Roman Jarošová Kornelie Vrána Jan Kaňovský Filip Kloudová Erika Kubíková Kateřina Ryšánková Monika Šťastný Milan II. Ocenění ředitele školy + odměna + pochvala na vysvědčení 2. B Dufková Dita - příkladná píle, aktivita, reprezentace školy na pěveckých soutěţích a kulturních akcích 6. A Bittnerová Eva příkladná píle, aktivita, reprezentace školy na pěveckých soutěţích a kulturních akcích 6. A Šťastná Lucie příkladní píle, aktivita, reprezentace školy na pěveckých soutěţích a kulturních akcích 8.B Kratochvílová Jolana příkladná píle, aktivita, recitace na vítání občánků, nejlepší sportovkyně školního roku 2008/ B Vala Tomáš příkladná píle, aktivita, úspěšná reprezentace školy v olympiádách a soutěţích III. Pochvala na vysvědčení 6. A Vrbasová Sabina příkladná píle a aktivita 20

21 IV. Ocenění ředitele školy + odměna 4. A Bilavčíková Kristýna samostatné zpracování a prezentace projektu Egypt 4. A Mlýnková Hana samostatné zpracování a prezentace projektu Egypt 4. A Maturová Terezie příkladná píle, aktivita, úspěšná reprezentace školy diplom v celostátní literární soutěţi Náš svět 5. A SvobodováVanesa příkladná píle, aktivita, recitace na vítání občánků 5. A Turzíková Nicola příkladná píle, aktivita, sportovkyně školního roku 2008/ B Seidl David úspěšná reprezentace školy 2. místo v okresní recitační soutěţi a účast v krajském kole 6. A Brádková Dominika úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 6. A Jelínek Jakub - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 6. B Rybecká Lucie - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 6. B Mikulcová Marcela - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 7. A Kotoul Jan - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 7. A Zabloudilová Michaela - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 7. A Vedralová Tereza - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX, nejlepší sportovkyně školního roku 2008/ A Zigo Vojtěch - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX, nejlepší sportovec školního roku 2008/ B Grimm Miroslav - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX, nejlepší sportovec školního roku 2008/ B Kováč Josef úspěšná reprezentace školy 3. místo na mistrovství republiky ve volejbalu MIX 7. tříd, nejlepší sportovec školního roku 2008/ A Doležel Vojtěch - nejlepší sportovec školního roku 2008/ A Procházková Kristýna - nejlepší sportovkyně školního roku 2008/ A Jelínková Daniela - nejlepší sportovkyně školního roku 2008/ B Kaněra Michael - nejlepší sportovec školního roku 2008/2009 V. Ocenění ředitele školy 8. A Fiala Martin ocenění v celostátní soutěţi Zlatý oříšek 2008 VI. Atlet roku Flodr David, 1. C, Procházková Nikola, 1. A Hájek Matěj, 3. B, Vrbasová Adéla, 2. A Jelínek David, 4. B, Turzíková Nicola, 5. A Jarý Tomáš, 7. B, Budínová Adéla, 7. A Kaněra Michael, 9. B, Marečková Olga, 9. A VII. Veřejná pochvala na shromáždění 2. A Dvořáková Simona nadějná fotbalistka, úspěchy s fotbalovým klubem i) Mimořádné úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách Zeměpisná, fyzikální olympiáda Tomáš Vala, 8. B, 3. nejlepší ze základních škol okresu Brno-venkov Mikulovský zpěváček 4 zpěváčky úspěšné v základním kole, Eva Bittnerová úspěšná účast ve finále regionální kolo recitační soutěţe Pohořelicko -naši recitátoři se umístili na předních místech, David Seidl, 5. B, 2. v okresu Brno-venkov, postup do krajského kola recitační soutěţe Výrazných úspěchů bylo dosaţeno v oblasti sportovní. Nejúspěšnější sportovci oceněni titulem sportovec školního roku 2008/2009, druţstvo volejbalistů 7. tříd MIX získalo bronzovou medaili na mistrovství republiky v Hradci Králové. Přehled ostatních výsledků viz sportovní soutěţe. j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2008/2009 se na škole neuskutečnila ţádná inspekce. 21

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Čj. 7/2008 Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Pohořelice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Čj. 5/2010 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Pohořelice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 IČ: 652 68 687, 519 424 564, reditelna@zspohorelice.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 a) Základní údaje o škole Název

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 Čj. 20/2011 Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice IČ: 652 68 687, 519 424 564, reditelna@zspohorelice.cz PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 strana OBSAH I. Plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice IČ: 652 68 687, 519 424 564, reditelna@zspohorelice.cz Č.j. 12/2012 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice IČ: 652 68 687, 519 424 564, reditelna@zspohorelice.cz Č.j. 5/2013 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 strana

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice IČ: 652 68 687, 519 424 564, reditelna@zspohorelice.cz Č.j. 5/2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 strana

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 strana OBSAH I. Plán práce 3 II. Nejdůležitější úkoly vyplývající z výroční zprávy 2009/2010 4 III. Plán schůzí, školních akcí 5 IV. Funkce, dlouhodobé úkoly 8 V. Další

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2008/2009 ŠLAPANICE 2009 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Č.j. 4./2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace Sídlo: Zřizovatel školy: město Pohořelice,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice IČ: 652 68 687, 519 424 564, reditelna@zspohorelice.cz Č.j. 1/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 strana

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Brno, Vedlejší 0, příspěvková organizace.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více