Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní škola Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 35, Pohořelice Čj.../2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Pohořelice, příspěvková organizace Sídlo: Dlouhá 35, Pohořelice Zřizovatel školy: Město Pohořelice Ředitel školy: jméno, příjmení: Mgr. Stanislav Polák Součásti školy: základní škola, školní jídelna, školní druţina, školní klub Telefon, fax, , www stránky: tel.: , fax: , Školská rada: zřízena k , předsedkyně p. Lenka Weiterová. b) Přehled oborů vzdělávání 1. Úplná základní škola učící ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Pohořelice, č.j. 11/ Přehled o počtu ţáků na začátku školního roku 2008/09: 1.stupeň 2.stupeň Celkem Školní rok 2007/08 Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu , , ,21 3. Celkový počet ţáků v 1. ročníku: 56, počet dětí v přípravném ročníku: Zařízení školního stravování: Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní 921 ŠJ - úplná Počet pracovníků školního stravování: Fyzické osoby 6 Přepočtení na plně zaměstnané 5,5 Vedoucí ŠJ 1 úv., kuchaři 3 úv., pracovníci v provozu 2 úv. 5. Školní druţina, která je součástí základní školy: ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem fyz. 4 / přepoč. 3,175 c) Přehled pracovníků školy 1. Odborná kvalifikace Celkový počet pedagogických pracovníků 34 Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 34 1

2 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: 6 Mgr. Jitka Šimorová, Bc. Ondřej Veselý, Bc. Barbora Gazdíková, Mgr. Tamara Černá, Mgr. Jana Mertlíková, Mgr.Lukáš Mertlík 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: Radka Schalová přípravný ročník, Bc. Aneţka Charvátová přípravný ročník, Mgr. Julie Barneková učitelka, zastupující důchodkyně, Mgr. Vítězslava Urbánková vychovatelka ŠD, zastupující důchodkyně 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09 odešli ze školy: 5. Ve školní družině pracovaly 4 vychovatelky: vedoucí vychovatelka Milena Kánovičová, vychovatelky Dana Nešpůrková, Mgr. Simona Urbičová, Mgr. Vítězslava Urbánková 6. Nepedagogičtí pracovníci : 14, z toho 6 pracovnic ŠJ a 8 provozních zaměstnanců. K odešla ze ŠJ Lenka Doleţalová, na její místo nastoupila Renata Skřivánková, odešla ve zkušební době. 7. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muţi Ţeny do 35 let let 1 12 nad 50 let 1 3 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 3 Celkem 5 29 Rodičovská dovolená Poradenské služby: - výchovná poradkyně Mgr. Jana Plevzová - absolventka FF MU Brno, - školní metodička prevence Mgr. Drahoslava Kounková absolventka FF MU Brno, - koordinátorky ŠVP Mgr. Drahoslava Kounková absolventka specializačního studia Koordinátor ŠVP, Mgr. Marie Bednářová zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, - koordonitáři ICT Mgr. Eva Jamborová, Mgr. Vít Hrabina absolventi specializačního studia. d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2008/2009: 74 Rozhodnutí ředitele o odkladu povinné školní docházky: 18 o dodatečném odloţení povin.docházky: 0 Skutečný počet dětí v 1. ročníku pro rok 2008/2009: 56 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku Ročník Počet ţáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenáním ZŠ Šumická ZŠ Loděnice Celkem za I. stupeň

3 Celkem za II. stupeň Celkem za školu Pochvaly do ţákovské kníţky: 1. pololetí: 1. st. - 92, 2. st. 36, 2. pololetí: 1. st. 41( z toho 1 na vysvědčení), 2.st. 7 (z toho 4 na vysvědčení). Úspěšní ţáci získali Ocenění ředitele školy. V evidenci školy jsou vedeni ţáci Miroslav Krejza (3.B) a Karin Bradáčová (7.B), tito ţáci navštěvují základní školy v zahraničí. 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 1. pololetí , ,45 2. pololetí , ,45 2. pololetí: 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2008/09: 187, na 1 žáka 4,16 h 4.Vzdělávání žáků (s individuálním vzdělávacím plánem): - mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): 2 - integrovaných: 9 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu: Školní rok 2007/08 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků Počet absolventů ZŠ: Ročník Počet ţáků 9.ročník 46 niţší ročník 6 Celkem 52 f) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Školení učitelů 1. pololetí 2008/2009 Bednářová Webové stránky ZŠ Pohořelice Dokumentace školy TSM Vyškov, Brno Velké míče MU Brno, Fak.sport.studií Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ Hybešova 3

4 Černá Lenka Webové stránky ZŠ Pohořelice Vzdělávací program Heuréka 5 seminářů za rok, dvouletý vzdělávací víkendový program Praha Černá Tamara Webové stránky ZŠ Pohořelice Dufková Webové stránky ZŠ Pohořelice Třídnická hodina Ústav pro další vzdělávání, Vyškov, Brno Gazdíková T. Webové stránky ZŠ Pohořelice Rozvoj matemat. představ a dovedností v předškolním věku SSŠ Brno - Hybešova Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ Pohořelice Harvánková Webové stránky ZŠ Pohořelice Homolová Didaktické hry v matematice Descartes, Brno Knihovnický kurz - 4 lekce XI.08 SSŠ, Morav. zemská knihovna Hrabina Webové stránky - lektor ZŠ Pohořelice Angličtina pro informatiky Hodnocení v Bakalářích - lektor říjen - prosinec 2008, 5 lekcí SSŠ Brno - Hybešova ZŠ Pohořelice 4

5 Jamborová Webové stránky ZŠ Pohořelice Setkání koordinátorů ICT SSŠ Brno - Hybešova Jirchářová Tvorba referátů a výukových materiálů v PowerPointu - lektorka Hodnocení v Bakalářích - lektorka Postupy účtování a vnitřní směrnice k účetnictví ZŠ Pohořelice ZŠ Pohořelice ORKAM Plzeň, s.r.o., Brno Novela zákony o DPH PARIS - vzdělávací a nakladatelská agentura, Karviná, Brno Technické zhodnocení investičního majetku TSM, spol. s r. o., vzdělávací agentura, Vyškov, Brno Pokladna TSM, spol. s r. o., vzdělávací agentura, Vyškov, Brno Kánovičová Metodický kabinet mimoškolní výchovy Pracovní schůzka vychovatelek ŠD SSŠ Brno - Hybešova ZŠ Pohořelice Schůzka kabinetu mimošk.výchovy ZŠ Antoníská, Brno Kardošová Webové stránky ZŠ Pohořelice Pracovní schůzka VP a dysl. as PPP Brno - Hybešova Seminář - Dyslexie SSŠ Brno - Hybešova PowerPoint - tvorba prezentací ZŠ Pohořelice Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ Pohořelice Klímová Webové stránky ZŠ Pohořelice Dvouleté studium Etická výchova Výchovný styl v Etické výchově Univerzita Hradec králové Etické fórum, Brno 5

6 Doškolovací kurz Červeného kříţe Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech Brno, Křenová a Diecézní charita, Brno Kounková Schůzka školních met.prevence PPP Brno - Hybešova Webové stránky ZŠ Pohořelice Dokumentace školy TSM Vyškov, Brno Webové stránky ZŠ Pohořelice Klub ŠVP - Průřezová témata SVČ Luţánky, ZŠ Antonínská Informační gramotnost - konference Výměna zkušeností s realizací projektů PP PowerPoint - tvorba prezentací Moravská zemská knihovna SSŠ Brno - Hybešova ZŠ Pohořelice Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ pohořelice Králíková Didaktické hry v matematice Descartes, Brno Recycling - ze starého nové Descartes, Brno Kurková Webové stránky ZŠ Pohořelice Lorencová Webové stránky ZŠ Pohořelice Machálková Webové stránky ZŠ Pohořelice 6

7 Mandincová Novela zákona o DPH Základy školského managamentu pro pracovníky ŠJ dvousemestrální studium PARIS - vzdělávací a nakladatelská agentura, Karviná, Brno UK Praha Centrum školského managamentu Mertlík Webové stránky ZŠ Pohořelice Nešpůrková Pracovní schůzka vychovatelek ŠD ZŠ Pohořelice Plevzová Webové stránky ZŠ Pohořelice Pracovní schůzka VP a dysl.as PPP Brno - Hybešova Porada VP Brno-venkov ÚP Brno, Sokolnice Jak na indiv.vzdělávací plán PPP Brno - Hybešova Polák Ředitelské paragrafy celoročně Brno Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ Pohořelice Poprachová Webové stránky ZŠ Pohořelice Ryšánková Recycling - ze starého nové Descartes, Brno Schalová Školní zralost MŠ Pohořelice Šimorová Webové stránky ZŠ Pohořelice Lyţařský instruktorský kurz Krkonoše Škrabalová Webové stránky ZŠ Pohořelice Konverzační kurz angličtiny s rodilým mluvčím od října 2008,30 vyuč.hodin SSŠ Brno - Hybešova 7

8 Truksová Školní zralost MŠ Pohořelice Urbánková Veselý Pracovní schůzka vychovatelek ŠD Kompas - informační seminář Neformální a interkulturní vzdělávání ZŠ Pohořelice SVČ Brno - Luţánky Pelhřimov, o.s. Hodina H Školení učitelů 2. pololetí 2008/2009 Bajer Bednářová Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina Konzultace k ŠVP NIDV Brno, Konzultační centrum Černá Lenka Vzdělávací program Heuréka -netradiční formy výuky (fyzika) 5 seminářů za rok, dvouletý vzdělávací víkendový program Praha ( ) Školení elektro J.K.marketing - Kocián Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina Matematika ve ŠVP ZŠ SSŠ Brno - Hybešova Černá Tamara Dufková Gazdíková B. Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina 8

9 Gazdíková T. Harvánková Homolová Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina Hrabina Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Školení elektro J.K.marketing - Kocián Domácí připojení na školní server Seminář Microsoft ve školství ZŠ Pohořelice- Hrabina Konzultace k ŠVP Bakaláři - Tvorba sestav pro pokročilé Brno NIDV Brno, Konzultační centrum Sluţba škole Ml. Boleslav, Brno Jamborová Domácí připojení na školní server Seminář Microsoft ve školství Konzultace k ŠVP ZŠ Pohořelice- Hrabina Brno NIDV Brno, Konzultační centrum Bakaláři - Tvorba sestav pro pokročilé Sluţba škole Ml. Boleslav, Brno Matematika ve ŠVP ZŠ SSŠ Brno - Hybešova Kánovičová Konference k projektu Rozvoj DVVP SSŠ Brno - Hybešova Seminář vychovatelek ŠD ŠD Pohořelice Schůzka metodického kabinetu MK mimošk.výchovy "Rozvíjení kompetencí " SSŠ Brno - Hybešova SSŠ Brno - Hybešova 9

10 MK mimošk.výchovy "Rozvíjení kompetencí " SSŠ Brno - Hybešova, Mor. Krumlov - lektorka Kardošová Letní intenzivní kurz AJ SSŠ Brno - Hybešova Klímová Dvouleté studium Etická výchova 19. a Univerzita Hradec Králové Koubková Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Kounková Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Setkání ŠMP + seminář Vandalismus PPP Břeclav Konference Chování ţáků aneb Stojíme za vámi INFRA a Asociace pedagogů ZŠ, MU Brno Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina Konzultace k ŠVP NIDV Brno, Konzultační centrum Workshop k realizaci ŠVP NIDV Brno -Kříţová Kurková Machálková Metodický pokyn k prevenci šikany 2. setkání školních metodiků prevence SSŠ Brno - Hybešova SSŠ Brno - Hybešova Školení elektro J.K.marketing - Kocián Mertlíková Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina 10

11 Mandincová Základy školského managamentu pro pracovníky ŠJ dvousemestrální studium UK Praha Centrum školského managamentu Mertlík Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Nešpůrková Seminář vychovatelek ŠD ŠD Pohořelice Plevzová Oblastní konference ČMOS 23., Škola v přírodě Nekoř Setkání VP - nadaní ţáci PPP Břeclav Konference pro výchovné poradce SZŠ Grohova - Brno Polák Poprachová Šimorová Škrabalová Odměňování pracovníků ve školství Domácí připojení na školní server Konzultace k ŠVP Domácí připojení na školní server Konference Jak na výuku informatiky na ZŠ Fakta, s.r.o., Brno ZŠ Pohořelice- Hrabina NIDV Brno, Konzultační centrum ZŠ Pohořelice- Hrabina SSŠ Brno - Hybešova Urbánková Seminář vychovatelek ŠD ŠD Pohořelice Urbičová Veselý Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Neformální a interkulturní vzdělávání Mládeţ -česká národní agentura, Pelhřimov 11

12 g) aktivity školy vzdělávací, výchovné, kulturní, sportovní, prevence, projekty Kulturní vystoupení Akce ve škole 2008/ pololetí akce datum zúčastnění poznámky Vánoční foto 3.11., r. Herman POHODA v Turecku a 8. r. Veselý Mikuláš ŠD 120. výročí Základní školy na Lidické ulici ("Bílé Vánoce") Vánoční koncert Slavnostní setkání zaměstnanců k 120. výročí školy Vánoční besídka Vítání občánků. Projekty, prezentace ţáci 1. stupně stupeň pravidelně V. Svobodová, J. Kratochvílová 12 Bednářová, Ţesťový kvartet Klára, Nikolčice Plevzová Dětský čin roku - lit. Práce K. Robiová 7.A, M. Fiala 8.A Plevzová Podání projektů ČJ, cizí jazyky říjen nerealizováno Bednářová, Kounková Sbírka nadace Ţivot dětem celá škola (9 tis.) Dufková Týden zdravé výţivy ŠJ, Poprachová Volby do školské rady na období Z pohádky do pohádky zvoleny: L. Bzduchová, M. Janičatová, L. Weitrová Klímová, Mandoncová a spol. Martin Fiala - Zlatý oříšek prezentace projektu v 8. r. Jamborová, Hrabina Prezentace projektu Egypt Bilavčíková, Mlýnková - 4.A, 6.A T. Černá Olympiády Okresní kolo dějepisné olympiády T. Vala 8.B, F. Kaňovský 9.B Kurková Soutěže - znalostní, sportovní, výtvarné, recitační Přírodovědný klokan r. Černá, Harvánková Poznáváme EU a 9. r. Mertlík Výchovné preventivní programy Schůzka s rodiči - dyslektický krouţek Kardošová, Kounková Cvičný zásah hasičů , 3. r. Máme doma prvňáka beseda pro rodiče s PhDr. Vondrákovou Bednářová, PPP Brno, Hybešova

13 Zdravý způsob ţivota, hygienické návyky (ţloutenka) - MUDr. Jelínková r. + 1.B Barneková, Homolová Prevence kouření a 5. r. Kounková, Podané ruce Prevence poţívání alkoholu a 5. r. Kounková, Podané ruce Protidrogová prevence na 1. stupni a 3. r. Bacílci a otuţílci - div. představení ŠD Kánovičová Zdravý způsob ţivota a 3. r. Kounková, Stát. zdrav. ústav Brno Ekologická výchova člen Klubu ekologické výchovy, ZŠ udrţitelného rozvoje, časopis Bedrník, sdruţení Mrkev, časopis Ekologické listy - Harvánková Beseda - Projekt ekologické výchovy zaměřený na sběr, svoz a recyklaci vrstvených papírových obalů v regionech , 7. r. Harvánková Exkurze - Turold geopark - CEV Pálava Harvánková Sběr papíru Homolová, Machálková Volba povolání - Plevzová Veletrh vzdělání vybraní ţáci r. Plevzová, Hrabina ÚP Brno - venkov XIV. Veletru středních odborných škol, gymnázií, a středních odborných učilišť Brno Exkurze, výlety 4.11., r. Plevzová, Černá Černá, Škrabalová, Hrabina INVEX - veletrh info. A komunikačních řešení r. Jamborová, Černá Výlet lokálkou ŠD Planetárium , 5. r. Výstava Den obětí holocaustu a 9. r. Mertlík, Veselý Knihovna Knihovna - besedy 1. pol. 1. stupeň Knihovna B Knihovna A Divadlo, výstavy Divadlo Radost r. Šíleně prolhaná princezna ŠD 13

14 Divadelní představení Břeclav r. Mertlík, Poprachová, Šimorová Kardošová, Plevzová, Jesus Christ Superstar stupeň Lorencová Anglické divadlo r. (8., 7.) Škrabalová, Kardošová Sportovní akce školy Přehazovaná - školní turnaj r. Bajer, Jamborová Plávání příp. a 2. r. Školní turnaj v basketbale r. Kurková, Bajer Sportovní soutěže, akce Šplh ZŠ 2. místo druţstva - J. Janík, V. Doleţel, M. Grimm, J., Řehůřek; J. Kratochvílová, D. Brátková, H. Cirhanová, L Michalčíková Bajer Basketbal dívky Tišnov Kopaná Ţabčice místo - 4., 5. r. Polák Basketbal ZŠ hoši 2008/ Bajer Volejbal - škola Deblín Vánoční laťka (XVII. roč.) místo - Cojocaru, Kotýková, Nováková, Procházková, Kratochvílová, Zabloudilová, Vedralová, Mikulcová; Hamerník, Kaněra, Pacas, Trňan, R. Šťastný, Vrána, Mikulec, Zigo, J. Kotoul, Jarý, Fiala, Berník D. Jelínková, I. Mičková, T. Vedralová, M. Kaněra, V. Doleţel, M. Grimm, D. Hotový Bajer, Jamborová Bajer Vánoční turnaje v sálové kopané (XII. roč. ) - ZŠ Vranovice stupeň, sportovní hala Bajer, Polák Hustopečské skákání MOSS Mažoretky, Česká beseda - Plevzová Účinkování na školních akcích místo N. Turzíková 5.A, G. Klobásová 6.B; 1. místo - M. Grimm 7.B (140 cm), V. Doleţel 8.A (170 cm) Bajer Spolupráce s MŠ Schůzka s učitelkami MŠ Školní zralost - Mgr. Bínová + beseda s rodiči a vyučujícími Králíková, Bednářová, Dovrtělová, Polák Bednářová, T. Gazdíková, Kardošová, Kounková, Polák, Schalová Kroužky Krouţek sportovní Bajer 14

15 Krouţek matematický Krouţek NJ Krouţek kopané Krouţek přírodovědný Krouţek logopedický Krouţek IT Krouţek PC - ŠD Krouţek AJ Krouţek dyslektický Krouţek pěvecký Krouţek sportovní Maţoretky 1 Maţoretky 2 Maţoretky 3 Česká beseda Krouţek florbalu Krouţek sportovní Krouţek matematický Školní klub - PC Krouţek AJ - 7. tř. Krouţek AJ - 9. tř. Školní klub - PC Pěvecký krouţek Anglický jazyk 1.tř. Anglický jazyk 2.tř. Krouţek PC - ŠD Černá Dufková T. Gazdíková Harvánková Charvátová Jamborová Kánovičová Kardošová Kardošová Králíková Mertlík Plevzová Plevzová Plevzová Plevzová Polák Ryšánková Šimorová Šimorová Škrabalová Škrabalová Veselý Maťašová Trumpešová Trumpešová Urbánková Kulturní vystoupení Akce ve škole 2008/ pololetí akce datum zúčastnění poznámky 2. společenský ples a 2. st. Den učitelů - slavnostní setkání zaměstnanci + důchodci Ve Cafe Zahájení turistické sezony v ATC Merkur Pasohlávky maţoretky, Beseda Plevzová Vystoupení k Svátku matek maţoretky, Beseda - Radnice Plevzová 15 Machálková - hlavní organizátorka Vystoupení k Svátku matek zpěv Bittnerová, Šťastná Kardošová Zájezd dětí do Poraje a 7.r. Plevzová, Jamborová + T. Gazdíková Představení pro kamarády A pro přípr. aţ 3.r. Králíková Slavnost slabikáře 1. A třídní besídka pro rodiče Králíková Vystoupení na městských slavnostech maţoretky, zpěv Plevzová, Kardošová Slavnostní zakončení školního roku program + ocenění ţáků sportovní hala - celá škola

16 Vítání občánků pravidelně V. Svobodová, J. Kratochvílová Plevzová Projekty, prezentace Náš domov Pohořelice A - školní prezentace T. Černá Mezinárodní výzkum občanské výchovy ročník Mertlík Regionální školní jídelna ročník oblastní soutěţe Mandincová Projektové vyučování 4.a 5.r. 29.a Čarodějnictví, Harry Potter třídní učitelé + příslušní vyučující 2.st. Projektové vyučování na Lidické 2009 různá témata třídní učitelky Den čistých rukou školní jídelna Starověkým Řeckem za bohy a lidmi Výstava na městských slavnostech červen r. Dufková, Klímová fotografie ze ţivota školy - Radnice Prezentace školy výstavní panely - AJ, Radnice Prezentace "malých" projektů a školních prací, fotografií Starobyla venkovská architektura - malba na plátno Veselý, Bajer, Bednářová, Kánovičová mezinárodní projekt divadelního spolku POHODA průběţně prostory školy Lidická + Dlouhá červen Brezová pod Bradlo - prezentace školy Poprachová - zakázka pro město Olympiády Okresní kolo OAJ - Ivančice K. Kubíková, 9. B místo Škrabalová Okresní kolo OČJ - Ivančice Kozinová, Vrána, 9. A Klímová Okresní kolo ZO - Ivančice T.Vala. 8. B - 3. místo ze ZŠ, A. Králíková, 6. B Harvánková Mertlík Okresní kolo FO - Rosice T. Vala, 8. B, 3. ze ZŠ, M. L. Černá Rouzek, 8. A Okresní kolo MO - Šlapanice T. Vala, 8. B Jamborová Dyslektická olympiáda - školní kolo aţ 6.r. Kardošová + pomoc B. Gazdíková Soutěže - znalostní, výtvarné, recitační, pěvecké, literární Pythagoriáda - školní kolo r. L. Černá, Machálková Recitační soutěţ -školní kolo stupeň Recitační soutěţ - školní kolo a 5. ročník Recitační soutěţ - regionální kolo stupeň + okolní školy Matematický klokan Brnovenkov všechny kategorie Soutěţ recitátorů - oblastní kolo st., D. Seidl, 5. B - 2. místo Dufková, Klímová, Kounková, Kurková T. Černá, Kounková, Plevzová, Poprachová Bednářová - Lidická organizátor 1. st. + vyučujícíc matematiky Bednářová, Kounková - Ivančice 16

17 Mikulovský zpěváček - předkolo Mikulovský zpěváček - finále Nejkrásnější kraslice - výtvarná soutěţ Radnice D.Dufková, Bittnerová, Šťastná Bittnerová, 6. A - úspěšné vystoupení Kardošová Kardošová sdruţení Amis Art Poprachová + 1. st. Já a válka - památník Terezín 2. st. Poprachová. Z pohádky do pohádky A - pro ZŠ Olbramovice Poprachová Pěvecká soutěţ - školní kolo přípr. aţ 3. ročník Pěvecká soutěţ - školní kolo a 5.r. B. Gazdíková - příprava Evropská unie - okrskové kolo a 9.r.- Radnice, 2. místo Mertlík, SVČ Literární soutěţ Náš svět Terezie Maturová - kniha T. Černá Výchovné, vzdělávací programy Jak válčili husité ročník Kurková Beseda o Turecku v angl. jazyku ročník Veselý Dramatický pořad o holocaustu B Veselý - MU Brno Ekologická výchova - Harvánková člen Klubu ekologické výchovy, ZŠ udrţitelného rozvoje, časopisy Bedrník, 21. století, Ekologické listy, Geografické rozhledy Zelená lékárna r.- CEV Pálava v Mikulově Harvánková Cesta do pravěku r.- CEV Pálava Mikulov Harvánková Den Země - výstava na Radnici Sběr starého papíru st. Harvánková, Jamborová, Kardošová, Poprachová, Škrabalová celá škola + veřejnost Machálková, Homolová Výukový program Kvakoš - Lednice r.- CEV Pálava Mikulov Harvánková Rozkvetlou Pálavou r.- CEV Pálava Mikulov Harvánková Projekty s ekologickou tematikou Škola zapojena do sítě M.R.K.E.V., spolupracuje s CEV v Mikulově a Brně (Lipka, Rozmarýnek) Volba povolání - Plevzová průběţně Den vody, Den Země, Den bez tabáku Módní přehlídka OU Cvrčovice st.- Radnice Preventivní programy - Kounková Právní odpovědnost JUDr. Ţivěla ročník Polák 17

18 Příběh z obrázků a 9.r. Podané ruce Brno PPP Brno Hybešova - Kruhy rozhodnutí a 7.r. Mgr. Cupalová Hele lidi ročník Sdruţení Slepíši Prevence uţívání návykových látek a 9.r.- beseda s Policií ČR Polák Cigaretka Retka - představení přípr. aţ 3. ročník Nebezpečí uţívání návyk. látek dětmi Policie ČR -beseda s rodiči Polák Protidrogová prevence na 1. stupni r. Zájmy chráněné trestním zákonem r. Exkurze, výlety Státní zdravotní ústav Brno PPP Brno Hybešova - Mgr. Cupalová PPP Brno Hybešova - Mgr. Cupalová Exkurze Dukovany, Dalešice ročník Barneková, Homolová Osvětim ročník Veselý, Mertlík Vlastivědné zájezdy květen, červen přípravný - 9. ročník Knihovna Tamatické návštěvy - ČJ průběţně 1. stupeň TU Besedy - VV duben, květen 6.a 7.r. Poprachová Divadlo, výstavy Velikonoční výstava na Radnici st. - účast v soutěţi Mgr. Celnarová Rychlé šípy r. - divadlo Radost T. Černá, Mertlík Rychlé šípy r. - divadlo Radost Poprachová, Šimorová Labutí jezero st. - Janáčkovo divadlo Mlsný drak a Čárymůra přípr. a 1.r. - divadlo Radost Sportovní akce školy + mimořádné události+ dopravní výchova Zimní škola v přírodě 5.ročník Plávání + plavecké závody Pastviny v Orlických horách ročník - Hustopeče Lyţařský kurz ročník - Karlov pod Pradědem Florbalový turnaj stupeň Polák Dopravní soutěţ - 4. aţ 9. ročník - starší 3. A 2. okrskové kolo místo, mladší - 2. místo Atlet. závody v Brezové pod Bradlom Přebor města Pohořelice - atletika celá škola Mimořádné události Lidická vybraní ţáci, skok vysoký Turzíková 2. místo, Doleţel 2. místo přípr. aţ 3.r. Kardošová, doprovod Plevzová Schalová, Králíková,T.Gazdíková, Bednářová Poprachová, Šimorová, Kardošová, Kondiolka Bajer, L. Černá, Šimorová, T. Gazdíková Hrabina, SVČ Pohořelice Polák, Bajer Integr.záchranný systém 18

19 Mertlíková, Mertlík, Sportovní odpoledne 3. B sportoviště u školy - s rodiči Bednářová Dopravní výchova 4. a 5.r domeček SVČ Pohořelice Dopravní výchova přípr. aţ 3.r Lidická SVČ Pohořelice Mimořádné události Dlouhá Sportovní soutěže Cvrčovice, Smolín, Pohořelice Halový fotbal - okrskové kolo místo (hala Pohořelice) Bajer Stř. zdrav. Škola Grohova Brno + TU + vyučující Florbal ZŠ 7. aţ 9.r. - okrskové kolo místo (hala Pohořelice) Polák, Bajer Florbal ZŠ - okresní kolo místo (hala Pohořelice) Polák, Bajer Volejbal dívky - okrskové kolo místo (hala Pohořelice) Bajer, Jamborová Volejbal dívky - okresní kolo místo - Zastávka u Brna Bajer McDonaldś Cup - kopaná místo - Ţabčice T. Gazdíková Mokerská laťka - 4.aţ 7.r V. Špaček, 4.B - 6.místo, P. Kotoul, 4.B - 4.místo,Jelínek J., 6. A -3., Grimm, 7.B - 2., Klobásová G., 6.A - Bajer, Jamborová 3.,Kinclová L., 5.B - 3.,Turzíková N.,5. A - 2., Ferbyová S., 5. A -1.místo Mokerská laťka - 8.a 9.r. M. Kaněra, 9. B, - 3. místo, V Doleţel, 8. A, - 1. místo Bajer Nestle basketbal - chlapci (okres) místo - Kuřim Bajer Nestle basketbal - dívky (okres) místo - Tišnov Jamborová, Bajer Minifotbal Vranovice st místo Bajer Volejbal chlapci - okresní kolo místo - Zastávka Bajer Volejbalová liga - dívky místo -Hustopeče Bajer, Jamborová Vybíjená - Preventan Cup (okrsek) hala Pohořelice, dvě 2. místa Polák, Bajer, Jamborová Vybíjená - Preventan Cup (okres) Modřice Bajer, Jamborová Pohár rozhlasu 8.a 9. tříd Přísnotice - skok vysoký Kaněra 3. místo, Doleţel 1. Bajer místo Pohár rozhlasu 6.a 7. tříd Přísnotice Bajer, Jamborová Volejbal Hustopeče - dívky místo Bajer Volejbal MIX 7.r. - okresní finále místo - hala Pohořelice Bajer, Jamborová Volejbal MIX 7.r a mistrovství republiky 2009 Hradec Králové - 3. Místo Bajer 19

20 Práce s nadanými žáky - IVP Martin Ošmera - individuální práce TU, přírodovědný krouţek Kristýna Bilavčíková - individuální práce TU Akce pro rodiče Zápis do 1. tříd - Indiánskou stezkou Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách přípr.. 1. A. 1. B První schůzka pro rodiče nastávajících prvňáčků a dětí přípr. ročníku 1. a 2. stupeň - elektronické zpracování vedení školy + příslušní vyučující + ŠD + ŠJ Školní družina Karnevalové trnky brnky Kánovičová, Nešpůrková, Urbánková Jarní velikonoční divadlo O jarním čarování Kánovičová Velikonoční výstava OU Cvrčovice velikonoční dekorace Zpěvák celé ŠD duben Miss ŠD - soutěţ o putovní korunku duben korunovace v květnu Kánovičová, Nešpůrková, Urbánková Kánovičová, Nešpůrková, Urbánková Kánovičová, Nešpůrková, Urbánková h) Ocenění žáků 2008/2009 I. Absolventi s vyznamenáním: 9. ADoffková Kateřina 9. B Bartošová Aneta Homola Rostislav Hamerník Petr Kotýková Tereza Hejralová Lenka Marečková Olga Chmela Jaroslav Pacas Roman Jarošová Kornelie Vrána Jan Kaňovský Filip Kloudová Erika Kubíková Kateřina Ryšánková Monika Šťastný Milan II. Ocenění ředitele školy + odměna + pochvala na vysvědčení 2. B Dufková Dita - příkladná píle, aktivita, reprezentace školy na pěveckých soutěţích a kulturních akcích 6. A Bittnerová Eva příkladná píle, aktivita, reprezentace školy na pěveckých soutěţích a kulturních akcích 6. A Šťastná Lucie příkladní píle, aktivita, reprezentace školy na pěveckých soutěţích a kulturních akcích 8.B Kratochvílová Jolana příkladná píle, aktivita, recitace na vítání občánků, nejlepší sportovkyně školního roku 2008/ B Vala Tomáš příkladná píle, aktivita, úspěšná reprezentace školy v olympiádách a soutěţích III. Pochvala na vysvědčení 6. A Vrbasová Sabina příkladná píle a aktivita 20

21 IV. Ocenění ředitele školy + odměna 4. A Bilavčíková Kristýna samostatné zpracování a prezentace projektu Egypt 4. A Mlýnková Hana samostatné zpracování a prezentace projektu Egypt 4. A Maturová Terezie příkladná píle, aktivita, úspěšná reprezentace školy diplom v celostátní literární soutěţi Náš svět 5. A SvobodováVanesa příkladná píle, aktivita, recitace na vítání občánků 5. A Turzíková Nicola příkladná píle, aktivita, sportovkyně školního roku 2008/ B Seidl David úspěšná reprezentace školy 2. místo v okresní recitační soutěţi a účast v krajském kole 6. A Brádková Dominika úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 6. A Jelínek Jakub - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 6. B Rybecká Lucie - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 6. B Mikulcová Marcela - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 7. A Kotoul Jan - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 7. A Zabloudilová Michaela - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 7. A Vedralová Tereza - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX, nejlepší sportovkyně školního roku 2008/ A Zigo Vojtěch - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX, nejlepší sportovec školního roku 2008/ B Grimm Miroslav - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX, nejlepší sportovec školního roku 2008/ B Kováč Josef úspěšná reprezentace školy 3. místo na mistrovství republiky ve volejbalu MIX 7. tříd, nejlepší sportovec školního roku 2008/ A Doležel Vojtěch - nejlepší sportovec školního roku 2008/ A Procházková Kristýna - nejlepší sportovkyně školního roku 2008/ A Jelínková Daniela - nejlepší sportovkyně školního roku 2008/ B Kaněra Michael - nejlepší sportovec školního roku 2008/2009 V. Ocenění ředitele školy 8. A Fiala Martin ocenění v celostátní soutěţi Zlatý oříšek 2008 VI. Atlet roku Flodr David, 1. C, Procházková Nikola, 1. A Hájek Matěj, 3. B, Vrbasová Adéla, 2. A Jelínek David, 4. B, Turzíková Nicola, 5. A Jarý Tomáš, 7. B, Budínová Adéla, 7. A Kaněra Michael, 9. B, Marečková Olga, 9. A VII. Veřejná pochvala na shromáždění 2. A Dvořáková Simona nadějná fotbalistka, úspěchy s fotbalovým klubem i) Mimořádné úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách Zeměpisná, fyzikální olympiáda Tomáš Vala, 8. B, 3. nejlepší ze základních škol okresu Brno-venkov Mikulovský zpěváček 4 zpěváčky úspěšné v základním kole, Eva Bittnerová úspěšná účast ve finále regionální kolo recitační soutěţe Pohořelicko -naši recitátoři se umístili na předních místech, David Seidl, 5. B, 2. v okresu Brno-venkov, postup do krajského kola recitační soutěţe Výrazných úspěchů bylo dosaţeno v oblasti sportovní. Nejúspěšnější sportovci oceněni titulem sportovec školního roku 2008/2009, druţstvo volejbalistů 7. tříd MIX získalo bronzovou medaili na mistrovství republiky v Hradci Králové. Přehled ostatních výsledků viz sportovní soutěţe. j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2008/2009 se na škole neuskutečnila ţádná inspekce. 21

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Ţidlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Boskovice, okres Blansko Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 2 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky výchovy a vzdělávání

Více

2007-2008. o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008

2007-2008. o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace o činnosti za školní rok 2007-2008 Brno-Jundrov : říjen 2008 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Základní školy Podklady pro zpracování

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola, Šlapanice, okres Brno - venkov, Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice, 664 51 Zřizovatel školy: Město Šlapanice, okres Brno-venkov, Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracovala: Mgr. Soňa Petrjanošová, ZSO Datum: 5.0.2009 Obsah: Část I. Charakteristika školy Část

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 1 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1 Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 2 OBSAH I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2012/2013 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2012/2013 - Zpráva o hospodaření školy

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2010/11

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2010/11 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2010/11 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně).

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně). VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Mikulov, Valtická č. 3 okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Rostislav Souchop Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav 1 Výroční

Více

Základní škola, Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace. Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Základní škola, Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace. Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola, Křepice, Výroční zpráva školní rok 2010/11 Zprávu zpracovala Mgr. Marcela Fialová, ředitelka školy Mgr. Libuše Musilová, za ŠD Dana Zimmermannová Obsah: strana Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti 2006/2007 1 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7 Břeclav 6, 690 06 IČO: 63434504, TEL./FAX 519333339 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 2 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2009/200 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Obsah Část I.

Více

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 1 A. Základní údaje o škole Název: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Zřizovatel školy: Městský

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP

Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP Nově zrekonstruovaná škola, kde se pořád něco děje. Pracujeme podle ŠVP Úspěch Otevíráme

Více

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu I. Základní údaje o škole 1. Název školy: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková organizace

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014 Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více

Základní škola, Znojmo, Mládeže 3. Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Základní škola, Znojmo, Mládeže 3. Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 1 Část I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Ředitel školy: Mgr. Romana Loydová Zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více