YACHT CLUB KLADNO z.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "YACHT CLUB KLADNO z.s."

Transkript

1 S T A N O V Y JACHETNÍHO KLUBU YACHT CLUB KLADNO z.s. / YC KLADNO z.s. / IČO

2 Stanovy jachetního klubu YACHT CLUB KLADNO z.s. 1. Úvodní ustanovení Název spolku: YACHT CLUB KLADNO z.s. (dále též spolek ) Sídlo spolku: Milady Horákové 2728 Kladno Spolek přebírá ve všech ohledech nástupnictví po svých předchůdcích: YACHT CLUB KLADNO o.s. podle zák.č 83/ 1990 Sb Doručovací a kontaktní adresa spolku je vždy na adrese předsedy spolku Jachetní klub YACHT CLUB KLADNO z.s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání Svoji sportovní činnost tj. jachtařské závody, tréninky mládeže a dospělých provozuje YC KLADNO na Turyňském rybníku (největší vodní plocha okresu Kladno ) a na přiléhajícím pozemku č. 572/4 v k.ú. Srby u Tuchlovic ( v majetku klubu). 2. Účel a poslání udržení více než čtyřicetileté tradic provozování jachtingu na Turyňském rybníce popularizaci a rozšiřování tohoto sportu mezi vážné zájemce jak dospělých tak mládeže, při udržování vysoké fyzické a psychické náročnosti tohoto sportu pokračovat v pořádání jachtařských soutěží krajského významu s perspektivou na závody vyšší kategorie sportovními úspěchy a společenskou aktivitou vstoupit do širšího povědomí kladenské veřejnosti a propagovat město Kladno vytvářet ekonomický základ pro plnění svých cílů 3. Členství v jachetním klubu YC KLADNO členy jachetního klubu se mohou stát fyzické osoby se zájmem o rekreační a sportovní okruhový i námořní jachting a které jsou ochotny se podřídit Stanovám YACHT CLUBU KLADNO z.s. a respektovat Provozní řád loděnice a povinné platby členství v klubu vzniká registrací člena a schválením jeho žádosti o členství výborem jachetního klubu a po zaplacení poplatku za zápisné a ročního příspěvku členství ve spolku je dobrovolné členství v jachetním klubu YACHT CLUB KLADNO zaniká - zrušením - vystoupením člena klubu na vlastní žádost - vyloučením členskou schůzí pro zvlášť závažné provinění neslučitelné s členstvím - vyškrtnutím pro neplnění základních povinností - úmrtím člena Základní práva člena - podílet se na činnosti klubu. - vznášet písemně dotazy, připomínky a podněty k činnosti, hospodaření a správě klubového majetku jachetního klubu na výbor klubu nebo na členskou schůzi. - dostávat informace o finanční situaci na požádání u hospodáře klubu - zúčastňovat se po zaplacení jachtařské licence, v příslušném roce, jachtařských soutěží v rámci celostátní termínové listina Českého svazu jachtingu a soutěží v zahraničí. - vlastnit klíče od celého areálu Jachetního klubu, který je mu tímto dán k používání. - vznést požadavek na svolání mimořádné členské schůze v souladu s článkem Stanov - možnost hlasovat na členské a výroční členské schůzi a možnost volit a být volen do orgánů YC Kladno z.s.

3 3.5 - Základní povinnosti člena - dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidla fair play a svým jednáním, vystupováním a chováním dbát o dobré jméno klubu. - placení členských příspěvků ve stanovené výši a v řádném termínu stanoveném hospodářem (obvykle do výroční členské schůze.) - při neuhrazení své povinnosti vůči klubu podle stanov za poslední rok, ať byl či nebyl upomenut, se člen klubu může zúčastnit členské schůze, nemůže však na ní uplatnit své hlasovací právo. - šetřit a chránit majetek a vybavení klubu stejně jako ostatní majetek členů klubu. - ztrátu klíčů o areálu klubu ihned oznámit výboru jachetního klubu. Pořizování duplikátů klíčů od areálu loděnice je bez vědomí výboru klubu zakázáno. - držitel klíčů odpovídá za škody vzniklá jejích zneužitím nebo zapůjčením cizí osobě. - Při příchodu a odchodu do a z areálu klubu se evidovat na docházkovém listě. - vzhledem ke sportovnímu charakteru klubu pomáhat při organizování závodů jak na Turyňském rybníce, tak i při závodech, které pořádá YC Kladno z.s. na jiných vodních plochách. - členové spolku neručí za případné dluhy spolku. - výbor spolku je povinný vést seznam členů, který je neveřejný Počet povinných brigádnických hodin, sankce za neodpracované hodiny příp. bonus za nadlimitní brigádnické hodiny navržené výborem YC Kladno a odsouhlasené členskou schůzí budou zveřejněny na vývěsce v loděnici. Jako dodatky ke stanovám budou schvalovány odděleně. 4. Majetek klubu YC KLADNO majetek klubu tvoří hmotný majetek,pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem majetku jsou : a) členské a klubové příspěvky a poplatky členů b) příspěvky mimořádných a kolektivních členů c) příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturní činnosti d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti e) dotace f) příspěvky podpory jiných organizací a jednotlivců g) dary h) jiné příjmy majetek klubu se spravuje na základě činnosti a poslání jachetního klubu zprávu o hospodaření s majetkem klubu předkládá každoročně na výroční schůzi hospodář klubu, ověřenou tříčlennou revizní komisí, jejímž sestavením je pověřen předseda revizní komise a její členy tvoří členové klubu, kteří nejsou zvoleni do výboru klubu. 5. Správa jachetního klubu YC KLADNO Orgány jachetního klubu jsou členská schůze a výroční členská schůze, správním orgánem je výbor jachetního klubu sedmičlenný výbor YC KLADNO tvoří - předseda (statutární orgán) - místopředseda - tajemník sekretář - hospodář - předseda revizní komise - 2 členové klubu povřením dalších komisí ( sportovní, pro práci s mládeží ) Předseda, místopředseda a tajemník- sekretář klubu jsou oprávněni jednat ve věcech KLADNO z.s. a každý může jednat samostatně. jachetního klubu YC

4 výbor schvaluje a projednává - žádosti o členství v klubu - vyškrtnutí a vyloučení z klubu - organizační zajištění akcí a závodů pořádaných jachetním klubem včetně stanovení příslušných termínů - zprávy činnosti jednotlivých komisí pro zařazení min. 1x do roka - zařazení závodů plachetnic pořádaných YC KLADNO do celostátní termínové listiny Českého svazu jachtingu pro příslušný kalendářní rok. - výbor projednává návrhy a připomínky členů a s řešením seznámí navrhovatele výbor klubu předkládá členské schůzi ke schválení - zprávu o činnosti za uplynulé období - zprávu o hospodaření a správě klubového majetku - návrh plánu práce a sportovních aktivit na další období ( kalendářní rok ) - návrhy na úpravu Stanov YC KLADNO z.s. a jejich dodatků. - rozvoj lodních tříd politiku lodních tříd v klubu výbor klubu + volba - výbor je volen na výroční členské schůzi a schází se podle potřeby - volit do výboru může jen člen klubu starší 15. let - za členy mladší 15. let může volit jejich zákonný zástupce s přidruženým členstvím - být volen do výboru může být jen člen starší 18. let - volby do výboru jsou vždy tajné, pokud si členská schůze neodhlasuje jinak - na volby dohlíží 3 členná volební komise - z každého jednání výboru je pořízen zápis, který je dostupný všem členům klubu na vývěsce v loděnici klubu a prostřednictvím u - zápis před rozesláním členům klubu dostanou pro případnou úpravu všichni členové výboru členská schůze - členskou schůzi svolává výbor prostřednictvím sekretáře nebo předsedy - členská schůze se svolává nejméně 1x za rok, v případě potřeby lze svolat mimořádnou členskou schůzi pokud o to požádá předseda klubu, výbor klubu nebo 1/3 členů klubu starších 15 let. - výroční členská schůze se koná 1x za dva roky. - schvaluje společné brigády podle potřeb klubu - členská schůze je usnášeníschopná při účasti alespoň 1/4 členů přeceda - přeceda výboru je nejvyšším výkoným představitelem spolku - předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy spolku 5.2. výroční členská schůze schvaluje - na základě provedené volby členy výboru YC KLADNO z.s. na příslušné dvouleté volební období - změny nebo dodatky Stanov YC KLADNO z.s. - výši zápisného, členských příspěvků, poplatků za služby a výši případných bonusů a sankcí - předloženou zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření klubu - stanovení počtu brigádnických hodin a jejich finanční ocenění Úprava stanov - návrh na úpravu stanov s odůvodněním musí být v písemné formě doručen všem členům klubu, minimálně týden před konáním členské schůze, na které chce navrhovatel svůj návrh projednávat návrhy doručené později než týden před konáním členské schůze nebo v jiné než písemné formě nebudou akceptovány, pokud si členská schůze neodhlasuje jinak - předkládat návrhy na úpravu stanov může každý člen klubu starší 15. let, nebo zákonný zástupce člena klubu mladšího 15. let s přidruženým členstvím - hlasovat o úpravách stanov může každý člen klubu starší 15. let nebo zákonný zástupce člena klubu mladšího 15. let s přidruženým členstvím - o návrzích na úpravu stanov se hlasuje vždy veřejně, pokud si členská schůze neodhlasuje jinak

5 5.2.2 Volební komise - volební komise je volena na výroční členské schůzi - volit do volební komise může jen člen klubu starší 15. let - za členy mladší 15. let může volit jejich zákonný zástupce s přidruženým členstvím - být volen do volební komise může být jen člen starší 18. let - volební komise potvrzuje písemným zápisem platnost a správnost výsledku volby výboru - volební komise je po volbě výboru rozpuštěna 5.3. Zánik jachetního klubu YC KLADNO a likvidace majetku jachetní klub zaniká - dobrovolným rozpuštěním - sloučením s jiným sdružením - pravomocným rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění. Toto jsou Stanovy jachetního klubu YACHT CLUB KLADNO, upravené podle hlasování o předložených úpravách na výroční členské schůzi YC KLADNO dne , který jako občanské sdružení byl zaregistrován na úseku sdružování Ministerstva vnitra České republiky dne č.j. VS/1-1/40 526/99- R Českým statistickým úřadem bylo YC KLADNO přiděleno IČO V minulosti existoval jachetní klub od roku 1966 pod názvy Baník SRBY, Jednota SRBY, Lokomotiva Kladno a Sparta Doly Kladno. Současný jachetní klub pod názvem YACHT CLUB KLADNO je samostatný právní subjekt se všemi právy a povinnostmi z tohoto stavu vyplývajícími. Za YACHT CLUB KLADNO V Kladně dne 8. dubna 2015 Petr Vinkl Předseda

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Český svaz pole & art sports, z.s. Lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále je v textu uváděn

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha Preambule 1. I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen Klub nebo I.ČLTK ) je spolkem, založeným za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s.

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. Úplné znění ke dni 1. 3. 2014 Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem Rodinné centrum Klubák (dále

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více