rušení celých oddìlení se samozøejmì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rušení celých oddìlení se samozøejmì"

Transkript

1 ZRCADLO ZRCADLO14 SRPEN 2003 Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice ks Miroslav ks Mor. Krumlov ks Oslavany ks A další ks na 165 místech v 67 pøilehlých mìstech a obcích Toto èíslo vyšlo 1. srpna 2003 NEPØEHLÉDNÌTE VÝHERNÍ KØÍŽOVKA o dvì vstupenky (každá za Kè) na MS motocyklù Grand Prix konané o víkendu srpna na Masarykovì okruhu v Brnì. Léto budiž zaplaceno Máme za sebou první polovinu prázdnin. Poèasí, alespoò co se týká sluníèka, nám jistì pøálo víc, než mnozí z nás èekali. Zemìdìlci sice lomí rukama nad suchem, ale ti, kteøí se právì dovolují, si paradoxnì mnou ruce. Musím se proto ptát sám sebe, proè ještì sedím v práci, když u vody by bylo lépe. A mé dìti by zcela jistì ocenili, že jejich táta je s nimi. Dokonce plánovanou dovolenou v èervenci u moøe jsem radìji kvùli práci zrušil. Mnozí ètenáøi si teï jistì poklepali na hlavu a pomysleli si nìco o magorovi. Když se zpìtnì zamýšlím, tak opravdu nevím, jestli za hlupáka jsem, èi ne. Bál jsem se totiž, že své závazky vùèi našim dodavatelùm nesplním, protože v dobì dovolených se platební morálka nìkterých našich zákazníkù drobátko pokazila. A co by si o mì nìkteøí pomysleli, kdyby zjistili, že jsem vèas nezaplatil a ještì ke všemu si klidnì odjel na dovolenou. A tak, vidouc, jak se úèet neplní dle pøedpokladù, zaèal jsem telefonovat, abych nìkteré své zákazníky slušnì upozornil, že své závazky neplní. K mému údìsu jsem témìø nikoho v práci nezastihl. Dokonce manželka jednoho podnikatele, který nám vèas nezaplatil opravdu významnou èástku, zvedla telefon svého manžela a po mém dotazu na nìj mi velmi rázným zpùsobem odsekla, že mi ho sice k telefonu dát mùže, ale a si laskavì uvìdomím, že je ruším v Norsku. Dotyèná paní mì svojí rázností tak dokonale zaskoèila, že jsem se jí nakonec ještì omluvil za vyrušení z dovolené a ujistil ji, že se ozvu až za ètrnáct dnù, kdy se vrátí zpátky do firmy. Nakonec se sice úèet vèas naplnil, aby byl následnì opìt vyprázdnìn, ale to už bohužel letenky byly vyprodány. Z hrùzou jsem také zjistil, že nìkolik mých známých, taktéž podnikatelù, na svou plánovanou dovolenou z podobných dùvodù neodcestovali také. A tak se sám sebe ptám, jestli se v dobì prázdnin nìkteré vìci radìji nemají hodit za hlavu. S heslem odpoèívat se musí si poøádnì a do sytosti užít a nìkteré vìci zkrátka neøešit. A tak jestli i vy stojíte pøed rozhodnutím, zda dovolenou zrušit èi ne, radím vám, jeïte. Vypnìte racionální uvažování a poøádnì si užívejte. Vašemu zdraví to prospìje zcela urèitì víc, než poslouchat, že své peníze teï stejnì neuvidíte, protože si za nì pan èi paní XY právì nìkde parádnì užívají. Mùžete si tøeba øíci, že všichni dluží všem, takže nikdo vlastnì nedluží nikomu. A hurá na prázdniny... PaŠa XX/Region/ Otázky reformy zdravotnictví, èi spíše jeho financování a umoøování dluhù, jsou dnes pøetøásány v médiích témìø dennì. Stát pøevedl na kraje nemocnice s obrovským zadlužením a nyní hledá cesty, jak z problému vybruslit. XXÚstavní soud dal sice za pravdu krajùm v tom, že pøevedení dluhù bylo protiprávní, pøesto stát stanovil jakési ultimátum v podobì podmínky: Zhruba polovinu dluhù uhradíme ze státního rozpoètu, ale pouze tehdy, jestliže kraje radikálnì sníží poèet lùžek akutní péèe, a tím i poèet zamìstnancù ve svých nemocnicích. XXToto snižování poètu nemocnièních lùžek nebo dokonce rušení celých oddìlení se samozøejmì týká i nemocnic v našem regionu. Krajský úøad navrhuje zredukovat napøíklad ve Znojmì i v Ivanèicích poèet lùžek o 75. Námìstek hejtmana Lubomír Šmíd povìøený danou problematikou tvrdí: Stávající sí zdravotnických zaøízení je pøedimenzovaná. Není tolik pacientù, kteøí by lùžka využívali. A tam, kde není dostatek pacientù, nemohou být ani lékaøi, kteøí mají s jejich léèbou dostatek zkušenosti. Redukce je nezbytná. XXStarosta Ivanèic MUDr. Vojtìch Adam se v polovinì èervence sešel se zástupci Moravského Krumlova, Oslavan, OPRAVY POMNÍKÙ Šárka Nová, Nìmèice 126, Ivanèice èištìní fasád výroba cementového a terasového zboží broušení a èištìní kamene rovnání a vázání nahlých pomníkù a obrub tesání a obnova starého písma renovace starých pomníkù výroba nových pomníkù Na práci záruka 3 roky, na nové pomníky 5 let. Ukázka broušení a dovoz drtì pro zákazníka zdarma. Mobil: , S redukcí nemocnic starostové nesouhlasí Rosic, Židlochovic a Tišnova, aby spoleènì vyjádøili svá stanoviska k zámìru kraje zrušit v Nemocnici Ivanèice porodní a dìtské oddìlení. Všichni pøítomní se shodli na tom, že navrhovaná opatøení zhorší dostupnost lékaøské péèe regionu, nikdo je se zástupci obcí neprojednal - dovìdìli se o nich náhodou - a nepøedcházela jim odborná analýza. Padly zde i názory, že se nejedná o žádnou promyšlenou koncepci, ale o Havárie vodovodu vyhnala obyvatele z domu XX/Moravský Krumlov/ První prázdninové dny se manželùm Koš álovým z Moravského Krumlova zcela zmìnil život. Ráno druhého èervence chtìla paní Koš álová otevøít vchodové dveøe domku, ale marnì. Ve venkovním vodovodním øádu byla již dlouho skrytá prasklina, kudy naprosto nepozorovanì unikala voda. Ta úplnì podmáèela dùm a osudného rána se vlivem vlhkosti vchodové dveøe natolik zkøížily, že nešly otevøít. Proto byli povoláni hasièi, kteøí po vniknutí do bytu zjistili mnohem závažnìjší skuteènosti - obrovské trhliny ve vnitøním i venkovním zdivu. Dùm totiž v dùsledku podmáèení tzv. sedl. Na místo bìhem krátké doby dorazil také starosta Pitlach, který okamžitì zahájil potøebné kroky k zajištìní náhradního bydlení majitelùm domku. Samozøejmì se jim pøíliš nechtìlo své bydlištì opustit, ovšem další setrvání v domì bylo natolik nebezpeèné, že zde zùstat nemohli. Naštìstí se je podaøilo ještì týž den pøestìhovat do DPS, kde mohou zùstat, jak dlouho budou potøebovat. pøekotné kroky, jejichž jediným cílem je úspora penìz bez ohledu na potøeby obyvatel. XXPodle starosty Oslavan Víta Aldorfa za návrhem stojí lobby pøedevším brnìnských fakultních nemocnic, které by si na úkor ivanèické nemocnice zlepšovaly vlastní hospodáøský výsledek. Ivanèický starosta Adam nazval návrh na zrušení porodnice a dìtského oddìlení jako antipopulaèní a zcela nepøijatelný. Hlavními dùvody jsou zhoršení péèe o dìti bydlící jihozápadnì od Brna, nekoncepènost øešení a snaha zrušit oddìlení, které za svou PLASTOVÁ OKNA NOVÝ PRO IL VYŠŠÍ KVALITA SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE L E T N Í AKCE: SLEVY AŽ 30 %! RI - TRADE MARKET, spol. s r.o. nám. 13. prosince è.8, Oslavany Telefon: Zelená linka: Mobil: ax: Web: práci získalo mezinárodní ocenìní. MUDr. Adam øíká: Nebráníme se racionalizaci, ale navrhovaná redukce ve výsledku nic neøeší a není komplexním opatøením. V této podobì je pro nás návrh nepøijatelný, proto chceme nyní zaèít intenzivnì jednat s pøedstaviteli kraje a hledat možná øešení. Definitivní podoba restrukturalizace jihomoravského zdravotnictví má být známá do konce srpna. Tedy ještì zhruba mìsíc se k ní mohou vyjádøit všichni zainteresovaní a snažit se krajské radní pøesvìdèit o správnosti svých názorù. Lékaøská služba 1. pomoci v Moravském Krumlovì XXV èervnovém èísle Zrcadla (13/03) jsme vás informovali o zabezpeèení LSPP v Moravském Krumlovì i jejím èasovém rozsahu. Bohužel právì zde došlo k tiskové chybì, za kterou se omlouváme, a na tomto místì uvádíme upøesnìní. LSPP bude jedním lékaøem a zdravotní sestrou v budovì spoleènosti APEX MK, Znojemská 35 zabezpeèena v tomto èasovém rozsahu: pondìlí - ètvrtek: pátek: sobota - nedìle: pondìlí: ilustraèní foto nemocnièního pokoje hodin hodin hodin hodin VÝROBA PRODEJ MONTÁŽ ZDARMA: demontáž a odvoz stávajících oken vytvoøení návrhu vè. cenové relace zamìøení stávajících otvorù doprava na místo stavby 5 let bezplatný záruèní servis A NAVÍC: 4-5 komorový profil SALAMANDER NEJVÌTŠÍ VÝROBCE VÁM PØINÁŠÍ NEJLEPŠÍ CENY

2 2 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Chtìjí zlepšit komunikaci XX/Polánka/ Velmi rušno bylo 2. èervence v místní bývalé mateøské škole. Pøijeli sem totiž z Moravského Krumlova na výjezdní zasedání všichni radní, kteøí si dali dostaveníèko s obèany Polánky, vedenými zdejším osadním výborem. Úèast místních obyvatel byla znaèná, protože chtìli využít této možnosti a dát najevo nespokojenost s pøístupem krumlovské radnice k okrajovým èástem mìsta. XXLidé z Polánky kritizovali radnici za to, že navzdory pøedvolebním slibùm na tyto konèiny takøka zapomnìla, málokdy sem z mìsta zajedou, vázne komunikace. Starosta kritiku pøijal a všichni spoleènì se shodli, že podobné výjezdy jsou velmi užiteèné, proto se budou opakovat pravidelnì jednou za ètvrt roku. XXNa poøadu jednání byly otázky kanalizace, komunikací a chodníkù v Polánce. Starosta Pitlach k daným otázkám øekl: Kanalizace je dluh z minulosti, vše je o penìzích. Cesty nelze samozøejmì dìlat, dokud nebude kanalizace. Èekáme, jak dopadne projekt Dyje, odkud bychom za pøíznivé situace mohli získat znaènou dotaci. Reálný termín pro zahájení rekonstrukce vidím na pøelomu roku Scházeli se nadvakrát XX/Moravský Krumlov/ Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva mìsta konaného 12. kvìtna stanovilo, že ZM se bude scházet minimálnì jednou za dva mìsíce - a novì v 16 hodin (namísto dosavadních 15). Právì poslední údaj pøedmìtného usnesení byl kamenem úrazu èervencového jednání zastupitelstva. Chybièka se vloudila, ostatnì, kdo z nás nikdy nepochybil, a zastupitelé byli pozváni ještì postaru na patnáctou hodinu. Øíkáte si - žádný problém, o nic nejde, existují telefony i jiné možnosti komunikace, jež takový nicotný problém vyøeší bìhem chvilièky. XXV Krumlovì ovšem ne, tam asi není nic natolik jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Èást zastupitelù totiž pøišla na patnáctou a ti, co si chyby všimli, ale respektovali zmínìné usnesení (že by šlo o schválnost se nechce vìøit), se dostavili až o hodinu pozdìji - ale nepochopitelnì o tom tìm druhým nic neøekli. Vznikl názorný pøíklad klasického èeského pøísloví Scházeli se jako švábi na pivo. Paradoxem je, že nìkteøí jedinci, na které se tu osudnou hodinu èekalo, o pøestávce zmizeli jako pára nad hrncem a do konce jednání se neobjevili. Starosta mìsta chybu nikterak nepopírá a nový zaèátek jednání si napøíštì jistì zapamatuje. /uè/ Stavba bazénu je reálná XX/Moravský Krumlov/ akt, že starosta bere pøedvolební sliby o výstavbì víceúèelového sportovního areálu a krytého bazénu vážnì, dokládá výzva obèanùm, kterou radnice vydala. Na základì rozhodnutí èlenù zastupitelstva mìsta ze dne 30. èervna 2003 byly obèané mìsta požádáni, aby se svými návrhy podíleli na zpracování výsledné studie pro projektovou dokumentaci bazénového centra. V tomto týdnu doruèili na úøad návrh na umístìní a vybavení sportovního centra pánové ing. Vlastimil Kocanda, ing. Jaroslav Ptáèek, Karel Široký a Pavel Široký. Jejich studie obsahuje mj. krytá i venkovní sportovištì, kuželkovou dráhu, lezeckou stìnu, dìtské høištì, sqwash, sociální a jiné zázemí, obèerstvení i ubytovací prostory. Po uplynutí výzvou stanoveného termínu starosta Pitlach osloví z povìøení RM i ZM tøi projektanty k vypracování studie pro následný výbìr zastupiteli. Mohelno pro své seniory XX/Mohelno/ I tato obec se mùže pochlubit zbrusu novou budovou pro seniory. Penzion, který si mohli návštìvnící i zájemci o bydlení prohlédnout, zajistí dùstojné bydlení nejstarším spoluobèanùm. Jsou zde 2 dvoupokojové a 21 jednopokojových bytù s kuchyòskou linkou, sprchovým koutem a WC. U vìtšiny bytù jsou balkony k pøíjemnému posezení. Všem slouží spoleèenská místnost, prádelna a koupelna s perlièkovou vanou. Bude tu i pedikúra. Z místní školy je zajištìno stravování, které pøiváží ochotný správce pan Nováèek - muž na svém místì. Pochvala patøí také starostovi Mohelna panu Kostelníkovi. XXZbývá jen popøát všem seniorùm, aby tu prožili co nejvíc rokù ve zdraví a spokojenosti a pøedstavitelùm Mohelna ještì hodnì dalších úspìchù. Urèitì je pro nì výstižný výrok G. Plinia: Protože nám není dovoleno dlouho žít, zanechme nìco, co bude svìdectvím, že jsme žili. /zv - redakènì upraveno/ MISS COSMETIC Monika Žídková spol. Miss Cosmetic Monika Žídková hledá 2-3 spolupracovníky ze všech regionù. K výbìrovému øízení se hlaste na tel. èísle: Informace o výrobcích na stejném tel. èísle. Miroslavský rodák získal prestižní evropské ocenìní XXDne 18. èervence zaznívalo jméno mìsta Miroslavi prostøednictvím svého slavného rodáka až v Praze. Zástupci Miroslavi byli èestnými hosty na odhalení monumentální plastiky NIKÉ 89 sochaøe Pavla Krbálka v Chotkových sadech a na pøedání Kulturní ceny evropského regionu autorovi sochy v Nosticovì paláci v Praze. Starosta Miroslavi ing. orman si cení pozvání pana Krbálka a možnosti urèitého zviditelnìní Miroslavi, ke které se sochaø stále hlásí, pravidelnì zde pobývá a pracuje v ateliéru nìkdejší rodinné kovárny. XXPavel Krbálek, miroslavský rodák, který žil po roce 1968 ve Švýcarsku, plastiku Niké vytvoøil roku 1991 pro prestižní sochaøskou soutìž v Japonsku, kde v konkurenci 740 úèastníkù z pìtatøiceti zemí zvítìzil. Jeho vítìzná práce zùstala trvale vystavena v Hakone Open Air Museum. O deset let pozdìji byly z iniciativy Klubu pøátel Praha - Lucern, který po roce 1968 výraznì podporoval tvorbu èeských emigrantù, zhotoveny dvì repliky této sochy. ORS PLUS s.r.o. stavební spoleènost Bašty 2, Brno, tel.: Nabízíme práce: výstavba rodin. domù rekonstrukce montáž sádrokartonù zednické a obkladaèské práce topení instalaèní práce plyn Ing. Jiøí Strmiska Milan Štork Akademický sochaø Pavel Krbálek Jedna byla odhalena ve švýcarském Lucernu a druhá právì nyní v Praze. XXNiké, nesoucí jméno øecké bohynì vítìzství, je spojena s událostmi roku 1989, které sochaøe inspirovaly a také mu otevøely cestu zpìt do vlasti. PRONÁJEM nebytového prostoru Mìsto Miroslav hodlá pronajmout nebytové prostory v pøízemí domu è. p. 21 na námìstí Svobody v Miroslavi (celkem 436,60 m 2 ), doposud prodejna potravin, a souèasnì vyhlašuje veøejnou soutìž, která bude mít tøi kritéria: 1. výše nájemného 2. vytvoøení pracovních míst 3. podnikatelský zámìr Výše nabídnutého nájemného mùže èinit minimálnì 344,- Kè/ 1 m 2 / 1 rok. Prohlídka objektu možná za úèasti zástupce mìsta po telefonické dohodì, bližší informace poskytne místostarosta mìsta p. Volf - tel.: Svoje nabídky pøedloží žadatelé nejpozdìji do pátku 29. srpna 2003 do hodin na podatelnu MìÚ v Miroslavi. Obálka bude oznaèena heslem SOUTÌŽ - NÁJEM. pøijme øidièe autobusu linkové dopravy - praxe nutná. tel.: , Sám autor uvádí: Niké 89 je vìnována vítìzství demokracie, kterým pøekonává politický rozkol v Evropì a její rozdìlení. Tento nádherný dar Evropì a nám obdaroval rok 1989 svatozáøí a mì pohnutkou ke vzniku sochy Niké 89. foto archiv MìÚ Miroslav XXKrbálkovy plastiky zdobí nejen mnoho svìtových mìst, ale také rodnou Miroslav. Pøed kulturním domem je umístìna socha Radost, pøed DPS plastika Péèe. Navíc již dva roky je v kulturním domì instalována stálá expozice sochaøovy tvorby. ZRCADLO Oznámení našim inzertním PARTNERÙM plošná inzerce až -30% èlánek o Vaší firmì zdarma grafická pøíprava zdarma fotodokumentace zdarma korektury návrhu zdarma služby tiskárny TMK až -20% STAÒTE SE NAŠÍM PARTNEREM volejte pro více informací: WHC therm., s.r.o. M. Krumlov, Dr. Odstrèila 51 Kompletní dodávky a montáže domovních i prùmyslových rozvodù VODA TOPENÍ PLYN tel.: mobil: VÝKOPOVÉ PRÁCE STROJ T815 - UDS Vladimír V O D Á K Okrajová 1170 Tel.: Miroslav Mobil: BAZÉNY ZASTØEŠENÍ - PØÍSLUŠENSTVÍ ÓLIOVÉ LAMINÁTOVÉ BETONOVÉ PLASTOVÉ VENKOVNÍ VNITØNÍ ZAPUŠTÌNÉ NADZEMNÍ DODÁVKY NA KLÍÈ VÈ. STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ REKONSTRUKCE SERVIS ÚDRŽBA KVALITNÍ BAZÉNOVÁ CHEMIE A PØÍSLUŠENSTVÍ izolace proti vodì - elektromontáže - stavební práce irma VALLA - Palackého 104, M. Krumlov, T/ : , , Pojištìní proti neštìstí na š astném èísle Zámecká 13 Mgr. Zdenka Župová tel.: Nová kanceláø v Moravském Krumlovì.

3 Ryby v chovném rybníku nepøežily vysoké teploty Objasnìná vloupání V dubnu a kvìtnu tohoto roku jsme pøijali trestní oznámení na neznámého pachatele, který se vloupal do dílen Zemìdìlského družstva Jiøice u Miroslavi a odcizil zde rùzné náøadí za témìø 8 tisíc Kè. Šetøením policistù speciálního týmu pøi Obvodním oddìlení Policie ÈR Hrušovany nad Jevišovkou a policistù z Obvodního oddìlení Policie ÈR Pohoøelice byli tito pachatelé zjištìni. Jedná se o dva nezamìstnané muže ve vìku 19 a 20 let z Teplicka a Lounska. Policejní rada jim obìma sdìlil obvinìní pro trestný èin krádeže. Mladíci jsou podezøelí z další majetkové trestné èinnosti nejen na Znojemsku, ale i na Bøeclavsku. /PÈR/ foto: redakce XXDvacet sedm kilometrù od mìsta Znojma smìrem na Brno, na 48. stupni severní šíøky a 34. stupni východní délky leží obec Bohutice. Na konci èervna oslavili bohutiètí obèané 750 let založení své obce. V rámci svého poslaneckého dne jsem se èásti tìchto oslav zúèastnila a mohla si tak prohlédnout, jak si obèané svoji obec zvelebují. Na oslavy pøijela i spousta rodákù, kteøí již v Bohuticích nežijí. Bylo velmi milé sledovat, jak vzpomínají na léta prožitá v rodné obci, jak se radostnì vítají se svými známými èi kamarády z dìtství. XXPan starosta Rudolf Rozboøil mne provedl svým hradem obecním úøadem, který je skuteènì umístìn v historické budovì zámku a stal se centrem veškerého dìní. V jeho prostorách se našlo místo nejen pro obecní úøad, mateøskou školu, školní jídelnu, ale i pro obecní knihovnu. Krásnì vyzdobený strop zasedací místnosti, takzvaného Modrého salonku, citlivì opravené prostory pùvodní zámecké kaple svìdèí o tom, že si bohutiètí váží historického odkazu svých pøedkù. XXSamozøejmì, že pan starosta má plnou hlavu i starostí, potøebuje opravit budovu školy, rozestavìná je budova domu s peèovatelskou službou, trápí ho nedostatek financí na realizaci nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 3 XX/Moravský Krumlov/ Krumlovský chovný rybník, kterému všichni øíkají Na Vrabèáku, v minulém týdnu nebyl svým obyvatelùm nejlepším útoèištìm. Pøi procházce kolem mohli spatøit smutný obraz desítek uhynulých kaprù plujících po hladinì bøichem vzhùru. Místní rybáøi nám sdìlili, že dùvodem této kalvárie jsou obrovská vedra a tím nedostatek kyslíku v takto mìlkých vodách. Druhou pøíèinou jsou nebezpeèné øasy a sínice, které se v rybníce pøemnožily. V ostatních nádržích krumlovského revíru podobné problémy naštìstí nebyly. Rybáøi se snažili situaci øešit pomocí èerpadel, kterými èeøili vodu. Úhyn ryb ale zastavil až silnìjší déš následujících dnù. Bohutiètí oslavovali 750 let obce již hotového projektu èistièky odpadních vod, která by vyøešila problém kanalizace nejen Bohutic, ale i Olbramovic a Branišovic. XXV Bohuticích mají dlouholetou tradici nejen sportovci, ale i dobrovolní hasièi. Právì v rámci oslav se konaly soutìže v kopané i v hasièských dovednostech. Velký úspìch mìla ochutnávka vín, které se úèastnil i øeditel Znovínu pan Pavel Vajèner. XXBylo velmi pøíjemné být mezi lidmi, kteøí i v dnešní uspìchané a nervózní dobì si najdou èas na spoleèné posezení, na spoleèné øešení problémù, na vzpomínky, ale i na plány do budoucna. Marta Bayerová (red. zkráceno) Korouhev má své místo XX/Oslavany/ Zaèátkem èervence se oslavanská zámecká vìž doèkala mnoha slavnostních a zároveò horkých chvil. Vìtrná korouhev s plastikou Panny Marie byla dokonèena, ale èekala ji zhruba padesátimetrová pou vzhùru na hrotnici vìže. Pøed tímto dobrodružným aktem byla korouhev 8. èervence v zámecké kapli slavnostnì vysvìcena. Mši celebroval rosický dìkan páter Provazník. XXAutorkou reliéfu je akademická sochaøka Nina Jindøichová a celé dílo realizoval akademický sochaø Jan Vích. Ten spolu s dalšími dvìma pomocníky 9. èervence korouhev úzkostlivì zabalil do dek a uložil mezi dvì stavební palety, aby mohla pomocí stavebního pøepravníku putovat až na vrcholek vìže. XXTento nádherný mariánský symbol je metr a pùl vysoký a metr široký. Záø a pùlmìsíc jsou zhotoveny z mìdìného plechu a reliéf je plastový, pozlacený plátkovým zlatem. Vždy také patøiènì záøí dodaleka na všechny strany. Cena díla je 128 tisíc korun a na jeho úhradu Spolek Katolický dùm a Orlovna vyhlásily v Oslavanech sbírku. Ta probíhá od 19. èervence a skonèí posledním dnem letošních Oslavanských historických slavností. Moravský Krumlov, Okružní 395 autobusová doprava - vnitrostátní i mezinárodní nákladní doprava - pøeprava materiálù (pevné, sypké, tekuté, velké, malé) opravy vozidel prodej náhradních dílù (Karosa, Liaz, Avia) pneuservis - prodej a montáž pneumatik všech druhù, opravy a likvidace mytí vozidel studenou i teplou WAP prodej nafty za smluvní a velmi výhodné ceny Znojmo Všechny tyto služby poskytujeme: tel.: , , fax: , mob.: Palackého nám Ivanèice (U Holoubkù) tel.: Nejširší výbìr sluneèních a dioptrických obrub Zhotovení zakázky i do jedné hodiny AKCE 10% SLEVA NA SLUNEÈNÍ BRÝLE OTEVØENO: Pondìlí - Pátek Sobota NOVÁ SLUŽBA V MORAVSKÉM KRUMLOVÌ PRÁDELNA Praní Žehlení Opravy prádla Údržba odìvù Údržba bytového textilu Praní osobního prádla Šití bytového textilu na míru Svoz prádla dle dohody Veškeré služby pro širokou veøejnost, organizace, firmy a rekreaèní zaøízení DPS Moravský Krumlov - prádelna, Jiráskova 634, tel.: IVANÈICE, V OLŠÍCH 1 tel./fax: tel.: mobil: PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU, LAMINÁTOVÝCH A DØEVÌNÝCH PODLAH OBKLADY A DLAŽBA PÙDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

4 4 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Slavní rodáci lákají turisty XX/Ivanèice/ Ivanèice poctila vzácná návštìva. John Mucha, vnuk jednoho ze svìtovì proslulých èeských malíøù Alfonse Muchy, pøijel do rodištì svého dìdeèka, aby zde 24. èervence otevøel Muchovu stálou expozici. Stalo se tak pøesnì v den 143. výroèí narození geniálního malíøe. XXSbírku netvoøí pouze obrazy, kresby a skici, ale také malíøova korespodence, kolekce prvních poštovních známek, bankovek a zajímavé exponáty z pozùstalosti. Expozice dostala místo ve ètyøech sálech prvního patra zrekonstruované Staré radnice pøímo na námìstí. Originální exponáty se do Ivanèic sešly z mnoha míst a také z rodinného majetku. Jak uvedl John Mucha, zapùjèili je bez èasového urèení, dokud budou Ivanèice a tyto expozice existovat. XXV pøízemí stejné budovy již mohli zájemci témìø mìsíc obdivovat Muzeum herce Vladimíra Menšíka, dalšího slavného ivanèického rodáka. Dle pracovnic Památníku první víkend po otevøení Muchovy expozice výstavy shlédlo témìø 380 návštìvníkù. Po ojedinìlých slavnostech chøestu tak mají turisté další dùvod, proè navštívit právì Ivanèice. Pro jejich blaho èeká radnici podle slov starosty další nemalý úkol. Vybudovat ubytovací kapacity v Besedním domì. Alfons Mucha Zeptali jsme se: starosty M. Krumlova Bartolomìje Pitlacha Bartolomìj Pitlach Pøi formulaci dotazù pro starostu MK Bartolomìje Pitlacha jsme se inspirovali volebním programem KDU-ÈSL, nìkterými nedoøešenými kauzami z minulého období i problémy, na nìž upozoròují obèané. 1. Který bod volebního programu vaší strany považujete za prioritní? Za prioritu beru v prvé øadì bytovou výstavbu, tedy dokonèení bytové výstavby na sídlišti, a potom urèitì krytý bazén. 2. Obèany i návštìvníky Moravského Krumlova zajímá, kdy se zlepší stav silnice na ulici Zámecká. Oprava je závislá na rekonstrukci vodovodu a kanalizace pod touto vozovkou. Celý projekt je samozøejmì o penìzích, i když dle øeditele Vodárenské spoleènosti Tøebíè máme velkou nadìji na získání dotace z projektu Dyje. Letos bychom mìli mít zpracovanou projektovou dokumentaci a zaèít s opravou by se mohlo na pøelomu roku Na stránkách Zrcadla byl nìkolikrát kritizován vzhled a úprava krumlovského námìstí. Mùžeme se tìšit na nìjakou zmìnu k lepšímu? Námìstí bude muset doznat urèité úpravy, která velmi úzce souvisí s rekonstrukcí silnice Zámecká, jak jsme o tom hovoøili v pøedchozím dotazu. Myslím si, že vzhled námìstí není až tak nejhorší, nejhorší jsou momentálnì komunikace. Samozøejmì ke zmìnám dojde, protože námìstí bude rozkopané, tedy následnì pùjde o úpravu zelenì, kašny a také asfalt na vnitøním prostoru nevypadá dobøe. Námìstí by mìlo být uvedeno do takového stavu, aby se do nìj nemuselo nìkolik desetiletí zasahovat. 4. Jak mìsto pokraèuje v zabezpeèení padajících hradeb? Pøiznám se, že jsme dostali dotaci JM kraje, i když pouhých korun, které samozøejmì nestaèí. Pøesto musíme najít další peníze a do opravy havarijního stavu se musíme pustit co nejdøíve, abychom zabezpeèili nejkritiètìjší místa. Na podzim by mìl být havarijní stav odstranìn. Dále budeme každý rok ministerstvo kultury i kraj žádat o finance, protože celková oprava hradeb je vypoèítána na zhruba 10 milionù korun, tedy pùjde o akci dlouhodobou. 5. Slíbili jste, že budete podporovat mladé rodiny s dìtmi. Nabízíte tedy slibované pùjèky s nízkým úrokem urèené pro bytovou výstavbu? Mladé rodiny a každý má dnes možnost stavebního spoøení a je pouze na nìm, jak toho využije. Mìsto dává pouze pùjèky na fond rozvoje bydlení podle pøijatých kritérií, urèujících, na co se pøíspìvky vztahují. U rodinných domkù se jedná pøedevším o zateplení, výmìnu oken, opravu topení aj. Tyto pùjèky by mohly být využívány i více, nebo úrok není nikterak velký - od 2 do 6%. Myslím si tedy, že jsou dost výhodné. 6. Máte pøedstavu o tom, jak vyøešit kauzu Zámek? Existuje možnost, že se bude mìsto na záchranì zámku jakkoli podílet? Já mohu pouze øíct, že probíhají dražby, byla již sedmá dražba, ale zase nikdo nepøišel. Zøejmì se èeká, až bude cena ještì nižší. Další dražba probìhne 26. srpna. Mìsto by se na tom mohlo podílet pouze tím zpùsobem, že by šlo do dražby a zámek koupilo. Jenže èástka nutná na opravy bude nemalá a nepokryly by ji žádné dotace. Znamenalo by to obrovský závazek a mìsto by øadu let nemohlo dìlat vùbec nic jiného, což si nemùžeme dovolit. 7. Také podnikatelé oèekávali zlepšení podmínek pro vlastní aktivity. Zdražování nebytových prostor se ovšem s pøedvolebními sliby pøíliš nesluèuje. Co konkrétnì dnes pro podnikatele mìsto dìlá? Nezdražovalo se, i když to bylo pøipraveno již v roce , ale pøed volbami se toto nepopulární opatøení neprovedlo. My jsme zdražili až v loòském roce, protože nemùžeme, když se zvedá cena stoèného, vodného, elektøiny apod., podnikání dotovat. I pøesto si myslím, že nájemné v MK není až tak drahé ve srovnání s poplatky v okolních obcích. Když si spoèítáme napøíklad nebytové prostory v novém DPS, vychází nájem mezi 7 až korunami za rok. Kdokoli pøišel na radnici tøeba ze Znojma a chtìl v Krumlovì podnikat, zdála se mu naše cena pøímo fantastická. 8. Jak vnímáte problém nezamìstnanosti v souvislosti s úbytkem pracovních míst? Existuje konkrétní zpùsob podpory absolventù pøi získávání zamìstnání, což jste proklamovali ve volebním programu? Jsme v kontaktu s úøadem práce, ale podmínky zamìstnanosti nijak neovlivníme, ani podniky k nièemu nedonutíme. Co by nám zde pomohlo, by bylo vybudování prùmyslové zóny, která dle pùvodního zámìru mìla nabídnout zhruba 200 pracovních míst. 9. Byla již vyøešena dubnová žaloba Ekologického právního servisu na mìsto kvùli neposkytnutí požadovaných informací? Nebyla. Nyní je to v rukou právníkù. Mìsto Moravský Krumlov zastupuje JUDr. Orsini. 10. Kolik nás stojí webové stránky mìsta, jak èasto se aktualizují, kteøí pracovníci MìÚ jsou povìøeni komunikací se správcem stránek - firmou Bravissimo? Zatím nás nestojí nic, protože webové stránky byly spuštìny zkušebnì, pøièemž jsme se s firmou Bravissimo domluvili, že kalkulaci udìláme až po tøímìsíèním provozu stránek. Povìøeni jsou všichni vedoucí odborù, kteøí mají své údaje aktualizovat nejménì jednou týdnì, v pøípadì potøeby i èastìji. Dìkuji za rozhovor. Hana Mühlhauserová

5 Katastrofa v dopravì se nekonala XXVelkou pozornost naší veøejnosti i médií vzbudily zmìny v autobusové dopravì na našem okrese a problémy s tím spojené. Vzhledem k tomu, že tiskem již probìhla øada nepøesných èi dokonce zavádìjících informací, chtìl bych se touto formou se ètenáøi podìlit o informace, které jsem získal jako èlen Výboru pro hospodáøský rozvoj a dopravu Jihomoravského kraje a èlen zastupitelstva JMK. XXJiž v loòském roce jsme v pøíslušném výboru obdrželi informaci o tom, že prostøedky urèené na veøejnou dopravu budou povýšeny cca o 15% a že se tak naskýtá možnost obnovit i nìkteré zrušené spoje, pokud k tomuto budou ekonomické pøedpoklady. Zaèátkem roku jsem však spolu se starosty obcí našeho okresu obdržel dopis od spoleènosti ÈAS SERVICE, ve kterém byly vysloveny obavy z možnosti rušení dalších spojù na našem okrese. Ihned jsem se spojil s radním Jihomoravského kraje zodpovìdným za dopravu ing. Pospíšilem. Ten mne ubezpeèil, že žádné nebezpeèí rušení spojù na našem okrese nehrozí, naopak se jako reálná jeví možnost obnovy èi zkvalitnìní nìkterých spojù. XXVzhledem k tomu, že informace z kraje a ze spoleènosti ÈAS si navzájem odporovaly, telefonicky jsem se spojil s øeditelem této spoleènosti a nabídl i eventuální pomoc v pøípadì, že by vznikly nìjaké problémy a kraj nesplnil to, co bylo na našem výboru pøislíbeno. Pan øeditel mi sdìlil, že to není nutné a že je vše zajištìno. Na jednom z dalších jednání výboru nám bylo sdìleno, že kraj stanovil pro všechny dopravce stejnou dotaci, tj. 26 Kè za km. Do této doby byla dotace v jednotlivých okresech rozdílná, celostátní prùmìr byl údajnì 24,80 Kè za km a v našem regionu se platilo i 31,50 Kè za km. XXNa smlouvu s krajem pøistoupilo sedmadvacet z osmadvaceti spoleèností na jižní Moravì. Navštívil jsem zástupce firem, které dopravu na našem okrese provozují, s tím, že jsem chtìl zjistit, zda skuteènì mohou za uvedených podmínek veøejnou dopravu provozovat. Dostalo se mi ujištìní, že tyto podmínky umožòují požadovanou pøepravu, a pøi èástce 26 Kè za km mohou i prùbìžnì vymìòovat starší autobusy. Neznal jsem však názor spoleènosti ÈAS, a proto jsem velmi uvítal nabídku starosty Znojma ing. Balíka na setkání zastupitelù JMK za náš okres a starostù povìøených obcí se zástupci spoleènosti ÈAS. Jsem toho názoru, že toto jednání nám ukázalo možnost, jak spoleènì hájit zájmy našeho okresu. O tìchto záležitostech bychom však mìli jednat døíve, než je zaènou øešit jinde a jsou prakticky vyøešené. Dobøe mínìná snaha pana starosty tak pravdìpodobnì nemìla oèekávaný výsledek. XXVe výbìrovém øízení byly vybrány dopravní spoleènosti, které akceptovaly nabídku kraje 26 Kè za km. Spoleènost ÈAS SERVICE na tuto možnost nepøistoupila, a tak byla nahrazena jinými dopravci. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jsem se nikde na krajském úøadì, ani na dalších jednáních nesetkal s nìjakým nepøátelským postojem vùèi spoleènosti ÈAS èi kterémukoli úèastníkovi výbìrového øízení. Nesetkal jsem se s žádnou aroganci krajských úøedníkù, jak se vyjadøoval finanèní øeditel spoleènosti ÈAS pan R. Polach. Za jediný projev arogance považuji pouze výrok jednoho radního ze Znojma, který se vyjadøoval v tom smyslu, že za vše radní Jihomoravského kraje ing. Pospíšil pøijde o místo. Kromì znaèné arogance to svìdèí i o neznalosti zákonù ze strany znojemského radního. XXZa naprostý nesmysl považuji tvrzení, že ÈAS se stal nástrojem politického boje. Na nìkterých jednáních jsem byl spoleènì se starostou Miroslavi panem ormanem. Jistì není žádným tajemstvím, že do krajského zastupitelstva jsme byli zvoleni za strany, které jsou na opaèné stranì politického spektra. Pøi projednávání tìchto problémù jsme však mìli v zásadì velmi blízké názory. Nebylo by však pro náš okres nic horšího, než tento technický a ekonomický problém zpolitizovat. Naopak si myslím, že našemu okresu by prospìla spolupráce všech politických stran, které na našem okrese pracují. Nezamìstnanost na našem okrese je alarmující a každý dobrý nápad bez ohledu na to, jestli pochází z pravé èi levé strany politického spektra, by nemìl zapadnout. Co nám naopak neprospívá, jsou nestandartní postupy, kterými jsou nìkteré problémy na našem okrese øešeny. Napø. v uvedené záležitosti naprosto nechápu souèasný postoj vedení spoleènosti ÈAS. Nejdøíve odmítla dotaci 26 Kè za km jako nízkou, a nyní jezdí na øadì linek bez dotace. Stejnì nepochopitelná je pro mne záležitost s nádražím ve Znojmì a Moravském Krumlovì. Jako starosta malé obce jsem byl postaven pøed problém, že zastávka a èekárna byly u nás za totality vybudovány na cizím soukromém pozemku. Za cca 20% roèního rozpoètu naší obce jsme postavili èekárnu novou i s autobusovou zastávkou. Vycházeli jsme z toho, že tyto objekty jsou službou pøedevším pro naše obèany a nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 5 nikoliv pro jakoukoliv dopravní spoleènost. Problém autobusových nádraží se mi jeví jako obdobný. Využívat by je mìly organizace, které zajiš ují služby pro naše spoluobèany. Tìm je jedno, jestli cestují se spoleèností A nebo B, právem však za své peníze a za své danì požadují kvalitní služby. XXPodaøilo se mi ve spolupráci s nìkolika starosty prosadit nìkteré nové nebo zlepšit nìkteré stávající linky, pøesto si myslím, že náš okres opìt promarnil další pøíležitost. Považuji za nesmyslné, aby na jedné lince jezdily dva skoro prázdné autobusy, byly pøecpané prostory na nádraží a v okolí, v obydlených místech parkovaly autobusy z mimookresních spoleèností. Spoleènì jsme mohli dosáhnout toho, aby veškeré prostøedky ušetøené snížením vyplácené èástky 26 Kè za km místo 31 Kè spoleènì s 15% navýšením byly využity pro rozšíøení a zkvalitnìní veøejné autobusové dopravy na našem okrese. Pravdìpodobnì šlo i dosáhnout toho, aby dopravu na našem okrese zajiš ovaly spoleènosti, které zamìstnávají obèany z našeho okresu. Zmìna provozovatele veøejné dopravy by tak nemusela znamenat i zvýšený poèet nezamìstnaných na našem okrese. Pøesto však zmìny ve veøejné dopravì nepovažuji za krizi èi dokonce katastrofu, jak nám to bylo nìkdy líèeno. Katastrofa je to snad jen pro ty, kteøí tak rádi volí nestandardní postupy a tváøí se, jako by pro znojemský okres neplatilo to, co platí na zbytku naší republiky. Vìøím, že spoleènosti, které byly krajem vybrány k tomu, aby zajiš ovaly veøejnou dopravu, se svého úkolu zhostí dobøe a ve spolupráci se starosty obcí a krajem dojde ke zlepšení této služby. Libor Kosour, zastupitel Jihomoravského kraje za ODS Meruòkobraní zná své vítìze XX/Miroslav/ Již ètvrté Meruòkobraní v Miroslavi 18. èervence tradiènì zahájila soutìž v pojídání meruòkových knedlíkù, v níž se utkalo 12 borcù. Jak nám sdìlil vedoucí restaurace Slavie v Miroslavi pan Schlesinger: Sedm kuchaøek pøipravilo 740 knedlíkù z odpalovaného tìsta pøibližnì stejnì velikých a k nim nabízejí práškový cukr, rozpuštìné máslo a tvaroh. Dochucení tìmito ingrediencemi zùstává na svobodné vùli soutìžících. Na pití se podává mléko. Soutìž odstartoval konferenciér celého veèera rantišek Ringo Èech. XXLoòský titul obhajoval pan rantišek Hlávka z Miroslavi, ale komentátor tipoval jako favorita - dle šíøe zad - nováèka zápolení, domácího borce Ludvíka Vlèka. Ten ovšem na otázku o svých ambicích skromnì odpovìdìl: V našem rodinném týmu (soutìžil spoleènì se zetìm) jde pouze o to, aby mì náš mladý porazil. Obsluha servírovala na každém talíøi dvacet kouskù a v polovinì klání již nìkterým slabším jedincùm lezly oèi z dùlkù. Po nekoneèných dvaceti minutách došlo na poèítání pecek. Loòský vítìz si svùj rekord polepšil o sedm knedlíkù a svými 50 kusy nasadil la ku velmi vysoko. Pøesto jej pøedbìhl Miroslav Antoš s 52 knedlíky, což ovšem na prvenství také nestaèilo. Prognóza Mistra Èecha se naplnila, když na talíøi Ludvíka Vlèka porota napoèítala neuvìøitelných 57 pecek, které mu zajistily suverénní vítìzství. (Na fotografii vítìz Ludvík Vlèek) XXSouèástí veèera bylo také vyhodnocení soutìže Meruòka roku. Titul získala Helena Vrbová pøed Márií Mahrovou a Miroslavem Kotálem. Zároveò došlo na vyhlášení Meruòkovice roku. V úvodních vìtách Meruòkobraní pøedseda miroslavských zahrádkáøù Alois Máca vyjádøil radost nad tím, že po dvou letech, kdy úrodu merunìk znièila choroba a mrazy, se letošní rok skuteènì vydaøil. Pozoruhodné je, že i pøes tuto nepøízeò pøírody porota vybírala z neuvìøitelných 45 vzorkù pálenky. Vítìzství si odnesl Vladimír Polach, který pøiznal, že šlo o poslední železnou rezervu roèníku Druhé místo obsadil Vladimír Karásek pøed Vladimírem Blažkem. XXO dobrou náladu pøitomných se postaral baviè a imitátor Libor Pantùèek, Moravìnka se sólisty Jožkou Šmukaøem a Jiøím Helánem i øeditel ZUŠ Pøemysl orst. V kulturním domì vystavoval Josef Chlad sbírku bonsají, karikaturista Jaromír Gottwald ze Zlína expozici kreseb a své výrobky keramický kroužek paní Jiøiny Uhøíkové. Okružní 394, tel.: (bývalý areál OSP) KUCHYÒSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV Provozní doba: Po - Pá hodin So hodin KUCHYÒSKÉ STUDIO VÁM NOVÌ NABÍZÍ RATTANOVÝ NÁBYTEK V ZAVÁDÌCÍCH CENÁCH sektorové kuchynì na míru v super cenách pracovní desky døezy rohové kuchyòské lavice stoly a židle drátìné doplòky MONTÁŽ KUCHYÒSKÝCH LINEK U ZÁKAZNÍKA ZDARMA PRODEJ NA SPLÁTKY

6 6 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Za záchranu kostela sv. Mikuláše /Miroslavské Knínice/ XXObèanské sdružení Porta coeli vzniklo z potøeby lidí aktivnì se podílet na zlepšení prostøedí v naší obci. Rádi bychom organizovali rùzná vystoupení nebo koncerty. Již pøed dvìma roky jsme zaèali poøádat v Miroslavských Knínicích pøi pøíležitosti zasvìcení kostela sv. Mikuláše dìtskou pou, na které vystupují amatérské i poloprofesionální soubory. Vystupovalo tu napøíklad pìvecké sdružení Orchidea classic pod vedením paní prof. Heleny Halíøové-Supové z Brna nebo dìtský soubor Dyjavánek ze Znojma. Naše sdružení stálo i u vzniku pìveckého souboru, který každoroènì o vánoèních mších zpívá v mnoha kostelích našeho regionu. Minulý rok to byla Otèenáškova mše Vánoèní, která zaznìla v sedmi chrámech. Zúèastnilo se jí na 27 zpìvákù z Miroslavských Knínic, Miroslavi a blízkého okolí. XXÈinnost sdružení není zamìøena výluènì na organizování spoleèenských akcí, ale také bychom rádi napomáhali pøi nápravách škod na památkách. Prvním cílem je ve spolupráci s farním úøadem v Miroslavi VÝHERNÍ KØÍŽOVKA o dvì vstupenky (každá za Kè) na MS motocyklù Grand Prix konané na Masarykovì okruhu v Brnì o víkendu srpna. asapan, tatrit, still, ape, slim, ebano Velká nádoba Vrch u Bìlehradu Cár Kód New Yorku MPZ aut Španìlska Hornina Imbecil Rmut Hl. mìsto Georgie Druh cvièení Oblé køivky Sesekán Islámská tradice Otec (oblast.) Nesoulad Stále (angl.) opravit kostel sv. Mikuláše v Miroslavských Knínicích. Vznik této památky se datuje do poloviny 13. století. Byl pùvodnì postaven jako zámecká kaple a prvním známým majitelem panství, jemuž tato kaple patøila, byl Jaroslav z Knínic (1270). V té dobì se stále více prosazuje gotika, která k nám pøichází z rancie. Druhá žena Pøemysla Otakara I. Konstancie zakládá na jižní Moravì v Pøedklášteøí u Tišnova velkolepý cisterciácký klášter Porta coeli - Brána nebes. Naše sdružení se pøi vybírání názvu nechalo inspirovat právì touto nádhernou památkou. XXBohužel kostel svatého Mikuláše dnes nelze oznaèit jako nádhernou památku. Ne že by se nejednalo o architektonický skvost, ale díky èasu a vlhkosti kostel chátrá. Pokud se nám ho nepodaøí opravit, mùže se stát, že tento støedobod èasem zmizí z naší vesnice. Generace pøedkù se zde setkávaly, aby si pøedávaly øeè, víru i znalosti té doby. Kostel byl pro vìtšinu obèanù vesnice souèástí života, protože zde køtili své dìti i vyprovázeli na poslední cestì své rodièe. V dnešní dobì obecnì se tento støedobod Soupis událostí za èervenec 2003: XXTolik diskutovaný rockový festival Krákor konaný v našem mìstì v lokalitì Vrabèí hájek se bohužel neobešel bez nepøíjemností. MP zaznamenala èetné stížnosti na hluk reprodukované hudby, na chování návštìvníkù festivalu a v neposlední øadì došlo i k napadení. Mladí lidé poukazují na skuteènost, že se chtìjí bavit, ale jejich zábavu jim kazí jedinci, kteøí se bavit nedokáží, èi snad výtržnosti jsou jejich zábavou. Za všechny konkrétní pøípad. Dej mi peníze, dej mi aspoò korunu, no tak dej mi! Nedal. A tak se na dotyèného vrhli a když naskoèil do vozidla, pomstili se aspoò na vozidle. Doporuèení pro pøíštì. Potkáte-li žebráka, radìji sáhnìte do kapsy, nechcete-li dopadnout stejnì Samozøejmostí zùstává, že výtržníci byli pacifikováni strážníky MP a vše se doøeší pøed komisí pro projednávání pøestupkù. Z dùvodu toho, že jeden byl cizinec (Slovák), mùže mu být vysloven i zákaz vstupu do ÈR. XXOpìt a znovu došlo k prudké výmìnì názorù mezi pøíslušníky jedné nejmenované rodiny na ul. Palackého. MP byla nucena k ukonèení veøejného pohoršení nejagresivnìjší úèastnici sporu po pøedchozích marných výzvách spoutat a z místa odvést. Tato extempore jsou naprosto zbyteèná. XXNa ulici Znojemské nám pobíhá pes podobný zakrslé kólii. I pøes mnohá odchycení a upozoròování se nedaøí psa doma udržet. Majitel je doèasnì mimo mìsto, a vše se tedy øeší s matkou majitele. Tato pro vysoký vìk už na vše nemá tolik síly. Øádnì se Izrael. král Val Øímský císaø Spojka Popìvek 1. díl tajenky Vøed 2. díl tajenky Ch. zn. dusíku Pøe Ukazovací zájmeno Vyzaøovat Èeský zpìvák Iniciály Tuèného Tesáním zmenšit Antonymum ke stará Rakouské mìsto vytrácí z našich životù, ale bez støedu dochází ke ztrátì orientace nebo rovnováhy. Lidé hledají smysl svého života a pokud ho nenalézají, nemají co pøedat svým dìtem a vnukùm. Vyrùstá generace lidí bez víry a bez koøenù k tradicím. Jak je známo, strom bez koøenù hyne, tak i naše pøicházející generace, která nebude mít v sobì mízu víry, mravnosti, ctnosti a práva, se ztratí ve svìtì pøicházejícím. Všechno úsilí našich pøedkù, kteøí spoluvytváøeli kulturu tohoto kraje, pøijde vniveè. Možná nastane doba, kdy naše dìti nebo vnuci budou strhávat chrámy a stavìt na jejich místech zábavné podniky, banky nebo supermarkety a tøeba i jiné chrámy s jinými symboly, než je køíž na vìži kostela a zvuk zvonù ohlašujících poledne. XXDøíve než se tak stane, chce Porta coeli napomoci pøi opravì. Nechceme však jen zrestaurovat starou památku, ale chceme, aby kostel zachycoval obraz dnešní doby. Naším snem je vymìnit staré dosluhující zaøízení za nové, které bude pro nás znovu tak inspirativní, jako byl lomený oblouk a štíhlost vìží pro naše praprapøedky, vìc doøeší až s majitelem. XXToto není jediný pøípad chronického uprchlíka v psí podobì. Další takový je známý bìžec z mìstské èásti Polánka. Jedná se o vzrostlého mladého psa, vlèáka. Majitele jistì všichni tamní znají, i strážníci ho znají, ale osobnì se ho zatím nepodaøilo zastihnout, aby s ním byly tyto útìky s koneènou platností doøešeny. Bohužel vše vždy padne na bedra blízkých pøíbuzných, kteøí se zrovna v nemovitosti, kterou má pes hlídat, nacházejí. XXV tomto mìsíci bylo ze strany MP skonèeno šetøení ve vìci odstaveného vozidla Wartburg, zaparkovaného na sídlišti. Majitel je mrtev a pozùstalí se k vìci nehlásí. Nedaøí se je zastihnout na jimi uvedených adresách. Celá vìc proto byla pøedána správì majetku mìsta k doøešení. Zaøízení pro myslivce Støechy Maximum zkr. Èeský hudební skladatel TAJENKA: Nejúspìšnìjší jezdec Grand Prix na autodromu Brno je,... (dokonèení v tajence). Svazek slámy Poznámka Klubko (oblast.) Klan Asfalt Tuha Ypsilon Ryba Pøednes s hudbou Pou v kostele v Miroslavských Knínicích nebo bohatost barokní výzdoby pro naše prapøedky. Rádi bychom spolupracovali s lidmi z našeho okolí, kterým nechybí duchovní rozmìr. Lidem dnes nechybí duchovno, ale spíš pocit sounáležitosti. Právì kostel by se mìl stát symbolem prùniku rùzných duchovních Redakce Zrcadla a AUTOMOTODROM BRNO, a.s. pro vás pøipravili soutìž o dvì vstupenky na Mistrovství svìta motocyklù GRAND PRIX. Pokud se chcete zúèastnit køížovkáøské soutìže, zašlete nejpozdìji do pátku 8. srpna na korespondenèním lístku správné znìní tajenky spoleènì s telefonním èíslem, na kterém Vás budeme moci kontaktovat v pøípadì výhry. Vstupenky si výherci pøevezmou osobnì v redakci Zrcadla. Citoslov. tišení Netuèná Pracovníci ve mlýnì SPZ aut Galanty Velké pupky (hovor.) Spáleništì (zastar.) Akademic. titul Neèistota Druh papoušku Tenký (angl.) Tahle Množství usazenin Pobídka pro konì Jm. herce Jiráka Dva Evropané Ingrid (domácky) Opice (angl.) Jméno Pugaèevové Mimozemš an Dlouhá samohláska smìrù. Vždy žijeme v Evropì, která vyrostla na židovskokøes anských základech, a tato duchovní cesta je nám nejbližší. Pokud se Vám líbily myšlenky z tohoto èlánku a chtìli byste pomoci, zkuste nám napsat nebo se prostì jen zúèastnit našich akcí. Staèí mít trochu Ch. zn síry Hlodavec Minerál. jev Polotuhá hmota Jméno feny Kopka odvahy a otevøené srdce. Odmìnou nám všem bude radost po každém krásném koncertì nebo pìknì opravená památka v našem okolí. Vždy i Vy mùžete spoluvytváøet prostøedí, ve kterém žijete. Dr. Lubomír Janda, Ob. sdružení Porta coeli, Mir. Knínice Mìstská policie Moravský Krumlov informuje XXDennì je na našich silnicích v ÈR registrováno až 350 dopravních nehod, škody se poèítají v milionech korun a zbyteènì se maøí lidské životy. I naše mìsto v tomto ohledu nezùstává pozadu. V tomto mìsíci strážníci MP asistovali u dvou dopravních nehod. Nutno podotknout, že dùvodem byla bezohledná jízda. XXNe vždy se dá vše øešit domluvou, ne vždy je pøítelem ten, s kým propijete celou noc. Jedna takováto dvojice se o tomto pøesvìdèila, když jeden druhého fyzicky napadl. Stalo se tak na námìstí. Dùvodem k tomu bylo naøèení jedním z noèních pijákù obsluhy, že nalévá panè. Ten druhý však se obsluhy zastal a byl tu spor. Jak prozaické. Mohli vùbec po propité noci rozpoznat, co panè je a co není?! XXPodobný, ale jiný muž se nám tu objevuje. Neznáme zatím jeho totožnost, ale víme o nìm, že navštìvuje pohostinství, bufety a restaurace, kde vyvolává po první sklence spory. Je to evidentnì agresivní jedinec. Prosíme, potkáte-li se s takovýmto mužem, informujte nás. XXNálezùm není snad nikdy konce. V èervenci se podaøilo najít a majitelùm zpìt vrátit jízdní kola, klíèe od bytù, ale i klíèe od vozidla tovární znaèky Citroen. XXDobrý nápad, leè ne laciný mìl nejmenovaný mladý muž z Tøebíèe. Aby mu nikdo neukradl vozidlo (v kterém spal), èi aby ho nikdo ve spánku nerušil, vypustil ven z vozidla rottwajlera. Tento si své dùslednì plnil a nikoho k vozidlu nenechal ani se pøiblížit. Po probuzení majitele psa strážníky MP byla s tímto vìc vyøešena blokovou pokutou. XXV tomto mìsíci byla na území našeho mìsta vykonána preventivní kontrola pohostinských noèních zaøízení a diskoték se zamìøením na podávání alkoholických nápojù nezletilým a mladistvým. Jednorázová akce byla konána za úèasti Policie ÈR, pracovníkù sociálního odboru mìsta a strážníkù MP. Výsledkem bylo potvrzení závìrù vyplývajících z prùzkumu MP po vykonaných pøednáškách ve školách v minulém roce. V kontrolovaných podnicích bylo vždy zjištìno podávání alkoholu osobám mladším 18-ti let, ale i 15-ti let. Podávání alkoholu nezletilým se nezjistilo. Celkem bylo zjištìno podání alkoholu 21-ti osobám mladším 18-ti let. Policie ÈR vše øešila na místì udìlením blokových pokut. Tyto jednorázové akce se budou opakovat. /MP/ Mnoho lidí Biblická postava Ch. zn. uhlíku Pøedložka Snaha Úplnì opilý foto: L. Janda /ap/ Ženské jméno /ap/

7 Informaèní servis nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 7 Víkend v pohybu v Lodìnicích XX/Lodìnice/ Letos již potøetí se zúèastnili žáci ZŠ Lodìnice literární a výtvarné soutìže Rodièe proti drogám. Školní kolo mìlo tøi èásti. První se uskuteènila 14. kvìtna. Zapojilo se 36 žákù, které vytvoøili celkem 47 jež, které byly vystaveny v jídelnì školy. V jejich sousedství byla instalována prodejní výstava knih. V prùbìhu dopoledne zhlédli obì výstavy všichni žáci školy se svými vyuèujícími. Z vystavených prací vybrala porota šest výtvarných a šest literárních, které byly odeslány do Prahy do celostátního kola. Jedná se o výtvarné práce Lucie Hofbauerové, Víta Badina, Adriany Pilaøové, Jaroslava Juráèka, Marty Boudné a Veroniky Šmídové a literární práce Markéty Auerové, Jaroslava Souèka, Jana Machaly a Romany Selingerové. Druhou èást školního kola jsme spojili s oslavou Dne dìtí. Pøizvali jsme k úèasti dìti a jejich vyuèující ze ZŠ Jezeøany-Maršovice. Nejdøíve si mohli prohlédnout naši školu a zahrát na poèítaèích. Potom se spoleènì s našimi žáky odebrali na školní høištì. Žáci 9. roèníku pøipravili pro dìti prvního stupnì nejrùznìjší soutìže a atrakce. Dìvèata 8. roèníku mìla na starost obèerstvení, které pøišlo všem soutìžícím velice vhod. Pro ty, kdo se chtìli vyhnout sluníèku, byla pøipravena v pracovnì èeského jazyka vìdomostní soutìž. Zatímco mladší soutìžili a zdolávali atrakce, starší žáci mìøili své síly ve sportu. Nejdøíve absolvovali bìh, skok do dálky, hod na cíl, do dálky a šplh. V závìru dopoledne hráli chlapci prvního stupnì kopanou a dìvèata odbíjenou. Tøešnièkou na dortu byl turnaj v odbíjené mezi žáky 9. roèníku a uèiteli. V rámci boje proti nudì jsme uspoøádali ještì tøetí den, ve kterém se konaly turnaje mezi tøídami 2. stupnì v kopané, vybíjené a volejbalu. První stupeò oplatil návštìvu ZŠ Jezeøany- Maršovice a zmìøil síly na maršovském školním høišti. Vítìzná družstva i jednotlivci byli odmìnìni diplomy a vìcnými cenami. Na atrakcích byla pøipravena spousta pamlskù a tøešní. Všechny tøi dny panovala skvìlá nálada, všichni byli zapojeni a užívali si pohybu a legrace. Žáci 9. roèníku ZŠ Lodìnice Rekonstrukce památek XX/Miroslav/ MìÚ v Miroslavi si dal za úkol roènì opravit jednu z menších památek mìsta, které nejenže patøí k historii obce, ale tvoøí i osobité krajinné prvky. Po pøedchozích rekonstrukcích pøišel ve støedu 16. dubna na øadu i køíž na konci Miroslavi smìrem ke koupališti, který byl ve velmi špatném stavu. Odvezl si jej akademický sochaø pan Petr Roztoèil, aby jej stejnì jako køíž v Kašenci a na Nádražní ulici i sochu sv. loriána uvedl do pùvodního stavu. Oprava byla naèasována tak, aby skonèila tìsnì pøed miroslavským meruòkobraním a Jarmarkem u loriána. Takže v pondìlí 14. èervence se rekonstruovaná památka dostala zpìt na své místo. Zbrusu nový základ køíže zhotovila SMM Miroslav. Pan Roztoèil nejdøíve památku rozebral na ètyøi èásti, opravil, znovu sestavil, instaloval na pùvodní místo a dokonèil kamenické práce. ANTONÍN VESELÝ VYSTAVUJE V BISTRU EVA V tìchto dnech byla otevøena výstava obrazù Antonína Veselého. Srdeènì zveme na prohlídku a pøípadné obèerstvení. Na vaši návštìvu se tìší bistro EVA Moravský Krumlov. Oslavanská karmelská pou XX/Oslavany/ Celý víkend èervence se v Oslavanech nesl ve znamení 296. karmelské pouti. Zahájila ji v pátek veèer taneèní zábava. Sobota i nedìle pak nabízely bohatý program. Dle místostarosty mgr. Musila byla pou hodnì rozsáhlá a díky nádhernému poèasí pøilákala po oba dny spoustu návštìvníkù. Milovníky vážné hudby potìšil koncert Chrámového sboru Oslavany s hosty, ostatní si mohli vybrat z taneèní, dechové, country èi cimbálové muziky. Potìšitelný je fakt, že ubylo okoukaných vietnamských stánkù, které v mnoha pøípadech nahradilo obèerstvení. Praví trhovci však pøedvádìli svoje øemesla i výrobky ve stylových kostýmech v zámecké aleji. Tam návštìvníci mohli obdivovat zruènost košíkáøe, hrnèíøe, øemenáøe aj., pøípadnì si jejich výtvory zakoupit. Samozøejmì nejvíce ožily prostory zámku, v nichž po celou nedìli probíhaly prohlídky s prùvodci, koncerty, výstavy nebo zde bylo možno jen tak posedìt pøi hudbì a dobrém jídle. Velké vedro se podepsalo také na spotøebì tekutin. Jak nám prozradil místostarosta Miloš Musil: Na zámku se èepoval Templáø, který se bude od záøí vaøit v oslavanském pivovaru. Prodalo se jej do nedìlní patnácté hodiny dvacet beèek a muselo se zaèít toèit Starobrno. /uè/ Kulturní programy srpen 03 Kemp a koupalištì Vémyslice PROGRAM NA SRPEN od 20 hod. - TANEÈNÍ ZÁBAVA, hraje country skupina Paroháèi. Na prodej peèené makrely od 20 hod. - DISKOTÉKA od 9 hod. - nohejbalový turnaj trojic, od 20 hod. - DISKOTÉKA od 20 hod. - DISKOTÉKA od 20 hod. - DISKOTÉKA UKONÈENÍ SEZÓNY Informace na tel. è , po 20 hod., nebo na u Kulturní a informaèní centrum Ivanèice v 7.30 hod. - lora Olomouc - letní etapa - botanická zahrada, palmový a tropický skleník, zahradnické trhy, zábavný program. Celodenní poznávací zájezd, odjezd od Besedního domu. Doprava: 160 Kè v 6.30 hod. - hrad Kost, ZOO a botanická zahrada Liberec - celodenní pozn. zájezd. Odjezd od Besedního domu. Doprava 290 Kè. Pøipravujeme: Svatováclavské trhy v 9.00 hod. - Rebelové - zájezd na muzikál do Prahy do divadla Broadway. Odjezd v 9.00 hod. od Besedního domu. Cena: 835 a 735 Kè vè. dopravy. TANEÈNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU RELAX v pátek 8. srpna, park Réna Ivanèice. Poøadatel Zolcary Letkovice dìkuje obèanùm za toleranci. Klub èeských turistù Ivanèice Pozvánka: Na sobotu 11. øíjna 2003 pøipravují turisté z Hodonína tradièní turistickou akci Pochod slováckými vinohrady. Lze si vybrat z pìších tras na 9, 17 nebo 25 km. Zatím je pøihlášeno 22 zájemcù. Pokud by byl vìtší zájem, vzali bychom samostatný autobus. Stojí za to navštívit tento kraj, nebo slovácké búdy jsou pøipraveny nabídnout mnohé pøíjemnosti života (na trasách i v cíli). Pøihlásit se na tuto akci je možné do na telefonu (ve 20. hod.) SPK Petrovice poøádají turnaj v nohejbalu tøíèlenných mužstev VIII. roèník MUCHA CUPu sobota 9. srpna v 9.00 hodin na høišti v Petrovicích Závazné pøihlášky vèetnì startovného do 3. srpna. Startovné èiní 300 Kè (v cenì obèerstvení a vstupné na zábavu). Pøihlášky na tel.: , nebo Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov srpen - výstava fotografií rantiška Zvìøiny - fotoklub Spektrum Moravské Budìjovice. MìÚ, nám. Klášterní 125. srpen - výstava - Petr Štìpán, Pavel Šlégl. Galerie Knížecí dùm, nám. TGM. Otevøeno: Po - pá: ; Do ve hod. - Tøi mušketýøi. Zájezd do Èeského Krumlova do divadla s otáèivým hledištìm na romantickou komedii Alexandra Dumase. Cena: vstupenka 360 Kè, doprava 250 Kè. Pøipravujeme: Nabucco - Guiseppe Verdi, operní pøedstavení na nádvoøí hradu Špilberk v Brnì. Záøí - Cyrano z Bergeracu - zájezd do Prahy do ND. COUNTRY KAPELA - PAROHÁÈI 15. srpna ve hodin, vinárna, TGM 45, Moravský Krumlov Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav Hody v Kašenci (v nedìli slavnostní mše u kaplièky). Poøádají: Kašenecká chasa, ØK farní úøad, MKIC a mìsto Miroslav Pøímìstský tábor na chatì u koupalištì s tématikou Co dokáže hlava, ruce a nohy - poøádá DDM Miroslav. Pøipravujeme: Tradièní krojované hody. Do záøí je otevøeno miroslavské koupalištì, na kterém je možno hrát plážový volejbal, nohejbal, stolní tenis, minigolf a ruské kuželky, zajištìno je parkování a obèerstvení. Obyvatelé Rokytné poøádají dne 30. srpna v kulturním domì IV. SJEZD RODÁKÙ PROGRAM: od pøivítání, prezentace, o historii obce (p. Kraus), pásmo básní a tanec v podání mládeže z Rokytné, pøedstavení úèastníkù, spoleèné foto, prohlídka obce, veèeøe, taneèní zábava (k poslechu a tanci hraje skupina Venkovanka) Kulturní a informaèní støedisko Oslavany v 18 hod. - Regionfest - festival rockové hudby - II. roèník. Hrají: Relax, Revolt, Spirith, Darken, R.U.M., Euphoria. Vstupné: hod Kè, hod Kè. Prvních 100 piv zdarma. Zámecký park v Oslavanech. Poøádá: Agentura J.B. a KIS Oslavany ve hod. - Rozmarýnové hody. Hraje Sivická kapela. Sokolovna Padochov, za nepøíznì poèasí budou hody v sále. Vstupné 50 Kè. Poøádá TJ Padochov. Pøipravujeme: 13. a Oslavanské historické slavnosti - areál oslavanského zámku. Zámecká alej - tržištì lidových øemesel, zámecký park, nádvoøí a zahrada - hudební produkce, šermíøská pøedstavení, ohòostroj s dìlostøelbou, výstavy a expozice. MEZINÁRODNÍ MÍÈOVÝ SEDMIBOJ - III. ROÈNÍK 20. záøí 2003 v 8.00 hodin na nových tenisových kurtech v Moravském Krumlovì (u fotbalového høištì). Závazné pøihlášky na tel.: Pavel Jelínek. Startovné: 200 Kè pro dvojici. Prezentace: v 7.30 hodin. Pro vítìze pøipraveny hodnotné ceny. Obèerstvení zajištìno po celý den. Poøadatelé srdeènìm zvou všechny zájemce. Info: Ing. Martin Šafránek Program kin KINO MOR. KRUMLOV ( so 2.8. ve PUPENDO ne 3.8. v a Komedie ÈR so 9.8. ve X-MEN 2 ne v a Akèní film USA, titulky so ve EMME ATALE ne v a Thriller USA a r., titulky so ve MATRIX RELOADED ne v a Scifi thriller USA, titulky so ve NEZVRATNÝ OSUD ne v a Horor USA, titulky KINO RÉNA IVANÈICE ( ne 3.8. ve stø ve ne ve stø ve ne ve stø ve KRÁSNÁ POKOJSKÁ Romantický film USA, titulky MATRIX RELOADED Scifi thriller USA, titulky IDENTITA Krimi film USA, titulky KURS SEBEOVLÁDÁNÍ Akèní film USA, titulky OD KOLÉBKY DO HROBU Thriller USA, titulky EMME ATALE Thriller USA a r., titulky ne ve TELE ONNÍ BUDKA Thriller USA, titulky KINO OSLAVANY ( ne 3.8. v ne v ne v ne v PIANISTA Drama VB, r, titulky NEVÌRNÉ HRY Milostné drama ÈR a SR KRÁSNÁ POKOJSKÁ Romantický film USA, titulky IDENTITA Krimi film USA, titulky ne v KURS SEBEOVLÁDÁNÍ Akèní film USA, titulky LETNÍ KINO MIROSLAV ( pá 1.8. ve so 2.8. ve ne 3.8. ve pá 8.8. ve PIANISTA Drama VB, r, titulky GANGY V NEW YORKU Akèní film USA, titulky KRUH Drama USA, Jap., titulky SOLARIS Scifi USA, titulky so 9.8. ve ÈERT VÍ PROÈ ilm ÈR a SR, èesky ne ve RYCHLE A ZBÌSILE 2 Krimi film USA, titulky pá 15.8.ve so ve ne ve pá ve so ve ne ve so ve ZLOÈIN JE EXTRÉMNÍ SPORT Akèní film r., VB, titulky METRIX RELOADED Scifi thriller USA, titulky HLUK Thriller USA, titulky IDENTITA Krimi film USA, titulky LOVEC DÉMONÙ Thriller USA, titulky 8 MÍLE Hudební film USA, titulky JAK ZTRATIT KLUKA V DESETI DNECH Milostná komedie USA, titulky ne ve KRÁSNÁ POKOJSKÁ Romant. komedie USA, titulky Zmìna programu vyhrazena. lorián hostil jarmark XX/Miroslav/ Tøetí sobota každého mìsíce patøí v Miroslavi již nìkolik rokù jarmarkùm, ale èervencový je zvláštní svým rozsahem i doprovodným programem. Zahájení obstará prùvod historických osobností a hasièských družstev. Kromì nezbytného prodeje všeho možného i nemožného pøedevším asijskými trhovci je celý den ve znamení pestré nabídky. Stìžejní akcí Jarmarku u loriána bývá soutìž hasièských družstev v požárním útoku. V mužích se na prvním místì umístilo mužstvo Chvalovic pøed Miroslaví a Trstìnicemi, v ženách dominovala Miroslav pøed Skalicí a Vítonicemi. Žákovské soutìže ovládli pøedevším domácí hasièi. Návštìvníci mohli bìhem dne posedìt v parku u cimbálové muziky, zhlédnout ukázku historické bitvy z období tøicetileté války, obdivovat modely ultralehkých letadel na zdejším letišti èi supermoderní auta svìtových znaèek pøed kulturním domem. Na høišti C Miroslav probíhalo mezistátní utkání staøí páni Miroslav versus staøí páni Svatý Jur a ve sklepì pod zámeckým mostem se ochutnávalo víno. Nechybìlo ani další kulturní vyžití - v zámeckém parku se konal koncert barokní hudby, na koupališti i v letním kinì probíhaly taneèní zábavy.

8 8 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Motocyklová elita míøí do Brna Sete Gibernau - nejvìtší pøekvapení tøídy Moto GP XXVe dnech srpna se uskuteèní na Masarykovì okruhu v Brnì desátý závod letošního mistrovství svìta silnièních motocyklù. XXVe tøídì Moto GP je na prvním místì prùbìžného poøadí obhájce loòského titulu Ital Valentino Rossi na hondì, který letos vybojoval tøi vítìzství a na svém kontì má 187 bodù. Na druhém místì pøekvapivì figuruje Španìl Sete Gibernau /158 b. - honda/, jenž dokázal vybojovat o jedno vítìzství více než Rossi. Gibernau, který má na hrudi své kombinézy èíslo 74, nikdy nezapomene ze stupòù vítìzù smìrem k nebi pozdravit svého tragicky zesnulého týmového kolegu Daijiro Katoha, jenž s tímto èíslem startoval. Na tøetí pøíèce je ètyønásobný mistr svìta tøídy 250 ccm Ital Max Biaggi /130 b. ZRCADLO ZRCADLO foto: Kvìtoslav Adam honda/, který zvítìzil na okruhu v Donnington Parku po desetisekundové penalizaci Rossiho. Na ètvrtém místì je další Ital Loris Capirossi /97 b./, který na ducati vybojoval první vítìzství pro tuto znaèku ve tøídì Moto GP na španìlském okruhu Catalunya. Troy Bayliss na druhé ducati je na pátém místì. Nejlepším jezdcem na yamaze je Španìl Carlos Checa, který nasbíral 65 bodù. Další italská znaèka aprilia s jezdci Edwardsem a Hagou figuruje na dvanáctém a ètrnáctém místì. Motocykly znaèky proton KR, které pilotují McWilliams a Aoki zaujímají 17. a 18. místo v prùbìžném poøadí. Dost za oèekáváním jsou stroje suzuki a kawasaki. Zejména jezdci kawasaki vìtšinou uzavírají jezdecké pole. XXVe dvìstìpadesátkách si prozatím nejlépe vede Manuel Poggiali /RSM/ na aprilii, který má 129 bodù. Tìsnì za ním je další jezdec aprilie Španìl onsi Nieto, který má o pouhé tøi body ménì. Na hondì jedoucí Ital Roberto Rolfo, který zaujímá tøetí místo, vybojoval 122 bodù. Ètvrtý Španìl Toni Elias /106b./ a pátý Randy de Puniet /105b./ startují na aprilii. Èeský jezdec Jakub Smrž, který startuje v týmu Elit Grand Prix na hondì, vybojoval doposud 12 bodù a je na 21. pozici. Druhý náš zástupce Jaroslav Huleš ještì na body nedosáhl. Pro zranìní z tréninku na Velkou cenu Itálie je zatím ze závodù vyøazen. Na jeho místo v týmu Yamaha Kurz nastoupil v Barcelonì a na Sachsenringu Lukáš Pešek, který by mìl zranìného Huleše nahradit i v nadcházejících podnicích. XXTøídu do 125 ccm vede Daniel Pedrosa ze Španìlska. Tento jezdec startující na hondì získal 137 bodù. Na druhém až ètvrtém místì jsou Italové Perugini /117 b. - aprilia/, Cecchinello /105 b. - aprilia/ a Dovizioso /102 b. - honda/. Páté místo patøí Nìmci Jenknerovi s aprilií, který má 98 bodù. Švýcar Thomas Luthi startující v týmu Elit Grand Prix zazáøil na španìlském okruhu Catalunya, kde vybojoval druhé místo v cíli závodu. V prùbìžném poøadí je na dvanáctém místì. /Ctibor Adam/ Krumlovští kuželkáøi slaví úspìchy XXV Moravském Krumlovì existuje zvláštní parta nadšencù, kteøí reprezentují své mìsto a pøedevším svou hospodu v kuželkách. Jedná se o kuželkáøský oddíl Rùžek MK. Muži jsou rozdìleni do dvou týmù - A mužstvo a tým B, který teprve zaèíná a od loòska hraje 3. amatérskou ligu v Ivanèicích. XXDružstvo A, èítající 8 èlenù, postoupilo loni do 1. ligy v Ivanèicích, kde si jako nováèci zmìøili síly se soupeøi z Brnìnska, Znojemska a Tøebíèska. Skonèili na 7. místì, ale aby mìli více pøíležitosti hrát, pøihlásili se ještì navíc pøihlásili do 2. amatérské ligy v Rosicích, kterou bez jediné porážky vyhráli. Znamená to, že i v Rosicích nyní budou hrát 1. ligu. Libor Havlíèek obsadil celkovì první místo v jednotlivcích, Michal Makovický byl ètvrtý, Zbynìk Peiger osmý a David Coufal skonèil jednáctý. XX Duchovním otcem a zároveò i sponzorem celého týmu je Michal Makovický, který prozradil: Sport provozujeme hlavnì pro zábavu, abychom nìco dìlali. Reprezentujeme naši hospodu a snad majitel v budoucnu taky nìco pøispìje. Zároveò vyslovil nadìji, že se i v MK jednou doèkají vlastní kuželkáøské dráhy, tøeba pøi realizaci projektu víceúèelového plaveckého areálu. XXObdivuhodné na Michalovi je, že kromì nemalé finanèní èástky a spousty èasu, jejž vìnuje kuželkám, navíc hraje za Krumlov i stolní tenis a také v tomto oddílu odvede kus poctivé práce. Jezdecké dny pøíštì snad svìtové Vítìz dvojspøeží Ladislav Jirgala Ve dnech èervence se konaly v Moravském Krumlovì již 29. jezdecké a vozatajské soutìže Mistrovství Èeské republiky, XV. roèník memoriálu Jana Branèe. Program zahrnoval drezúru, maratón jednospøeží, dvojspøeží, ètyøspøeží a pøekážkovou jízdu. Závody se konaly za úèasti jezdcù z Polska a Rakouska. foto J. Kristián XXSoutìž ètyøspøeží vyhrál Petr Vozáb z NH Kladruby n. L., ve dvojspøeží byl nejlepší Ladislav Jirgala, soutìžící za Stáj Šinkvický Dvùr, a vítìzem jednospøeží se stal Jiøí Broža hájící barvy oddílu Afrodita Nìmèice. Slavnostního pøedávání cen se zúèastnil prezident Èeské jezdecké federace pan Pecháèek spolu se starostou MK Bartolomìjem Pitlachem, který má k jezdectví vøelý osobní vztah a sám si také zazávodil. Dle jeho slov se jedná o jednu z mála akcí, které v takovém rozsahu prezentují Krumlov v celé republice. Dále nám starosta sdìlil: Také prezident Pecháèek byl s prùbìhem, prostøedím i sestavením pøekážek velmi spokojený. Proto by chtìl, aby byly jezdecké dny v Krumlovì stabilnì zaøazeny do seriálu mistrovství republiky, pøípadnì se pokusí i o jejich nominaci na mistrovství svìta. XXOrganizaèní výbor si nesmírnì váží práce všech dobrovolníkù, kteøí se na pøípravì závodù podíleli. Dìkuje všem závodníkùm a pøíznivcùm, kteøí pøišli závodníky i jejich spøežení podpoøit pøi nároèných soutìžích. Zejména pak dìkuje fotbalovému klubu Moravský Krumlov, TaZS MK a panu Josefu Bøínkovi. Upøímné podìkování patøí rovnìž všem sponzorùm. Komerèní inzerce Èištìní osobních a nákladních vozidel, kobercù a èalounìného nábytku. Ivanèice - Ivacar. Tel.: Silikon. tìsnìní oken a dveøí, žaluzie vertikální, horizontální, pøedokenní rolety z PVC a hliníku, sítì proti hmyzu do oken i dveøí, lamelové dveøe, laminátové podlahy. Dodá, namontuje, zajistí servis: Pavlík Ivo, Dukovany 221, tel.: , mobil: Koupím starší menší RD v blízkosti MK, soc. zaø., zahrádka, garáž, suchý, stojící samostatnì, do 600 tis. Kè. Tel.: kromì so. chatu nebo chalupu k rekreaci do 150. tis. Kè. Tel.: moto ccm, s platným TP, do 5.tis. Kè. Tel.: motor Jawa nebo ÈZ 175 nebo 250 kcm, i vadný, ale s dobrou spojkou a pøevodovkou; frézu TS 62. Tel.: , veèer. rybáø. loïku s vesly v jakémkoli stavu. Tel.: ocel. tlak. nádrž a akum. topení l. Tel.: menší TV s DO, teletext, sluchátka, pøíp. video. Tel.: dìtskou sedaèku na kolo - zadní umístìní. Tel.: Prodám RD 5+2 v Oslavanech, k rekonstr. Dvorek a zahrada, klidné místo. 850.tis. Kè. Spìchá. Rych. jed. - sleva. Tel.: RD 4+1, Neslovice, dvùr, zahrada, plyn, voda, 220/380, zahr. sklep. Tel.: , byt 2+1 v OV, Oslavany. Tel.: , kolem 20. hod. DB 3+1 na sídlišti v MK, volný od záøí. Tel.: cihlový DB 3+1, 1. patro, etáž. topení, zahrada u domu, 34 km jižnì od Brna. Tel.: byt 2+1 na sídlišti v MK, cena dohodou. Tel.: poschoïovou zdìnou chatu s bazénem v chatové oblasti u Mohelna. Cena dohodou. Tel.: zahradu u Lacrumu, MK, v OV, 774 m 2, studna, elektr. proud. 380V, èerpadlo na vodu, chatka na náøadí, ovocné stromy, oploceno. Možnost prodeje i poloviny. Dohoda. Tel.: mìstský ubyt. pøívìs se spouštìcí podlahou ve výborném stavu, kompl. vybavený, cena dohodou. Tel.: Audi 80 1,6, r.v. 79, tažné zaø., bez dokladù, plnì pojízdná Kè. Tel.: Š 120 typ M, r.v. 84, 1 majitel, garážovaná, tažné zaø., rádio, mírná koroze, dobrý stav, ND, TK 6/04, Kè, dohoda možná. Tel.: Ladu 2101 bez TP na ND + další ND, cena dohodou, v MK. Tel.: po 19. hod. Š 120, odhl., vhodnou k opravì, na ND. Cena dohodou do Kè. Tel.: Jawa 350, r.v. 69, nová STK, lak, obì pneu, dost chromu, øídítka Babeta. Pevná cena Kè. Tel.: Jawa Mustang, r.v. 81, SPZ, pojízdná, bez registrace, Kè. Tel.: traktor - diferenciál z PV3S, uzávìrka + hydraulika, motor Oktavia. Tel.: malotraktor dom. výr. Motor z 1203, zad. náprava z V3S a èást náøadí, pluh, brány. Cena Kè. Tel.: po 19 hod. Liaz 110 maxi na ND. Možno i po èástech. Tel.: nákl. auto I A se sklopkou, 4válec na ND, cena dohodou. Tel.: alternátor startér na iat 125. PC 500 Kè. Tel.: repas. pøevodovku na Avii, 4 rychlostní, Kè; 2 ks jetých PNEU irestone, 205/65,R 15, vzorek asi 3 mm, 800 Kè /ks. Tel.: po 18. hod. Øádková inzerce Soukromá øádková inzerce: ZDARMA, Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè (cena bez 22% DPH, maximálnì 250 znakù, pro vyúètování uvádìjte svou zpáteèní adresu) záznamník: , fax: , sms: , + KOMERÈNÍ ØÁDKOVÝ INZERÁT ZA DVÌ STOVKY dvoukolovou frézu, motor Jawa pøídavná rychlost. skøíò. Tel.: novou multifunkèní jednotku na koleèkách. Tel.: ks 6 m dl. polyetylen. trubek, 150 mm, vhodné na odpady, 600 Kè; 2 ks dveøe bílé, 60 cm, levé; 2 ks dveøe bílé pravé, 350 Kè/ks; starší 200 l sud pozink, vè. staré motor. nafty (cca 60 l), 600 Kè;1 ks smalt. plech na kruh. bazén, hnìdý, 700 Kè; nerez. dvoudøez, vn. rozmìr 63x80 cm, døezy 34x40 cm, 1000 Kè. Tel.: po 18. hod. zdvojená okna zasklená, natøená, vè. žaluzií, š. 148 cm - 5 ks, 208 cm - 3 ks, 238 cm - 1 ks, výška cm; balk. dveøe levé 88x218 cm. Tel.: ks køidlic a høebenáèe - starší, 5 Kè/ ks; kuchyò Karmen èervená - 3,4 m; roh. lavici, stùl a 2 židle; plech. kanystry na benzín 20 l. Tel.: lis na víno stø. velký a maèkadlo na hrozny stø. velké, málo používané. Tel.: mlýnek a lis (litinový) na hrozny cca 50 kg. Tel.: trafosváøeèku Kè; cívkový magnetofon 200 Kè. Tel.: dvoukolku; kamna Petry; praèku WM; lampová rádia. Tel.: lednici Zanussi ZT 155; mrazák C 181, kamna Petry; chodbovou skøíò s vìšáky a zrcadlem. Cena dohodou. Tel.: POZOR! SMS SE SOUKROMOU INZERCÍ JEN NA TEL.: dveø. a 3 dveø. šatní skøíò, Kè. Tel.: obývací stìnu 4x104 cm, tm. hnìdá, levnì i starší nábytek. Tel.: starší kuch. linku, d. 180 cm, døez vlevo a plyn. sporák. Cena dohodou. Tel.: kredenc roh., kulatý proskl. pìkný, Kè. Tel.: , po 19 hod. zbytky døevotøísk. desek rùzných rozm., výhodné ceny. Vhodné pro kutily. Tel.: kachlová kamna, sv. modré barvy. Tel.: decimálku (malý typ), vhodná jako dekor., po malé opravì funkèní, 800 Kè. Tel.: po 18. hod. mix pult, 18 vstupù, 4p korekce, 3x efekt, 2x monitor, 4x subbas Kè. Tel.: kláves. harmoniku Delicia, 96 basù, 7rejstøíkù, 100% stav Kè. Tel.: Nokia 3310, nabíjeèka, vlastní kreslení obrázkù, T9, vibrace Kè. Tel.: promít. plátno na stojanu, 2 ks, 100x100 a 125 x125; 800 Kè/ks. Tel.: po 18. hod. pletací stroj dvojlùžkový v dobrém stavu i s pøíslušenstvím za Kè. Tel.: pletací stroj jednolùžkový zn. Dopleta, cena dohodou. Tel.: po 19 hod. el. odhánìè krtkù a hryzcù, 350 Kè; svìtlo bílé 2x18w, d. 68 cm, 260 Kè; TV anténa ÈT 2-47 k., 20 prvkù + pøedzesilovaè, cena doh.; velká TV, cena doh. MK a Brno. Tel.: , ne SMS. vláèky TT, 3 lokom. + 8 nákl. vagónkù, vše nepoškoz Kè, dohoda. Tel.: staré gramo desky, napø. Spejbl a Hurvínek namluvený Skupou; rozkládací stùl, 4 kož. židle pro sbìratele. Tel.: , kanystry na benzín 20 l, plech.; kuch. roh. lavici, stùl + 2 židle; praèku se ždím. Romo; chodb. skøíò s nádstavcem a zrcadlem. Levnì. Tel.: dìtské kolo Sobi 20 a starší vysavaè, ks/300 Kè. Tel.: , koèárek golf. hole, polohov., výborný stav, 700 Kè; starší poloh. sport. koèárek, 300 Kè. Tel.: , sport. sklád. koèárek ABC, poloh. záda + rukoje, 3bod. pás, nánožník, košík, odpruž. kola, pøední øíditelná, zadní s brzdou. PC Kè, nyní Kè. Tel.: , veèer. velmi zachovalou (pìknou) dìts. autosedaèku od 0-18kg, 5ti bod. úchyty, 3 pol. sedu, 700 Kè, možná sleva. Tel.: ulticar - magneto terapie, známé a klinicky testované jsou úèinky u tìchto onemocnìní: artróza, revmatizmus, atd. K použití doma i v autì, 220 V/ 12V, Kè, nové; Laser softlight pro dom. léèbu, Kè. Tel.: , ne SMS. knížky: Komisaø Rex zasahuje, Milionáøem v Èechách, Recepty podle zvìrokruhu - á 50 Kè. Tel.: loup. oøechy. Tel.: brambory na jídlo - Impala, kg/6 Kè. Tel.: krásná štìòata èistokrev. zlat. angl. kokršpanìlù do dobrých rukou, MK. Tel.: štìòata amer. zlatých kokrù bez PP, oèkov., odèerv.; štìòata biglù bez PP po rodièích s PP, barva trikolor, odèerv., oèkov.; štìòata zlatých angl. kokrù bez PP, odèerv., oèkov. Tel.: šeltie (malá kolie) - zlatá štìòata s PP po pøedcích s vysokými tituly. Vhodná na chov, agility. Odbìr v pol. srpna. Jen do dobrých rukou. Tel.: , štìòata kolie bez PP, zlatá, èerná, levnì. Tel.: , štìòata èistokrev. foxteriérù, bez PP, trikolora, odèerv., oèkov. Tel.: , štìòata bestíkù, cena Kè. Tel.: krávu po prvním teleti (èerná, strakatá). Levnì, spìchá. Tel.: jateè. králíky. Tel.: Rùzné Pronajmu zaøízenou garsonku v Brnì - Èerných Polích, ihned volná, Kè vè. inkasa. Tel.: , Hledám douèování z matematiky. Tel.: Nabízím pomoc v domácnosti v Ivanèicích na 2-8 hod. starým nebo postiženým lidem za pøimìø. odmìnu, spolehlivì. Tel.: Pøijmeme telefonistky/ky pro firemní úèely, pøíjem tis. Kè. Možnost práce i z domu. Tel.: Hledáme spolehlivého a komunikativního èlovìka do zprostøedkovatelské kanceláøe. Výborné platové ohodnocení. Ne dealer. Termíny na os. pohovor na tel.: Hledám malíøe pokojù a zedníka na drobné zednické práce. Tel.: i SMS nebo e- Hledám jakoukoli práci nebo brigádu, jen okolí Znojma. Jsem ze Žerotic. Tel.: letý, štíhlý, zklamaný, hledá štíhlou holku, která se ráda smìje a má ráda život. Dítì není pøekážkou. Tøeba zaženeme samotu. Tel.: /173 hledá štíhlou ženu, vnadnou, vyvinutìjší postavy. Jsem solventní. SMS: Jsem Martin 25/175, vážím 120 kg. Vlastním rodinný dùm v Dukovanech. Jsem sám, hledám dívku od let. Dítì není pøekážkou. Tel.: Ráda se seznámím s optimistou - seniorem, nad 60 let, k cestování vycházkám i posezení na zahradì. Tel.: Rozvedený muž stø. let s menší tìl. vadou a 1 závazkem hledá k seznámení docela obyèejnou ženu i s menší tìl. vadou. Tel.: letá, mladá duchem, všestranných zájmù hledá kamaráda nebo kamarádku ke spoleèným výletùm do pøírody a za kulturou. Tel.: Daruji do dobrých rukou pejska, stáøí 1 rok; 3 ko ata èerstvì odstavená. Tel.: Vydavatel: Pavel Šašinka, Adresa redakce: Tiskárenská 439, Moravský Krumlov, tel.: , fax: , Soukromá øádková inzerce: záznamník: , sms: Pøíjem komerèní inzerce: Veronika Svobodová, tel.: , grafická pøíprava a distribuce: Marek Peèer, tel.: Osvit a tisk: Samab Brno Group, a.s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveøejnìných inzerátù a dodaných èlánkù. Náklad kusù, Èíslo 15/2003 vyjde , uzávìrka: Registrace MK ÈR E Výtisk zdarma.

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

ZRCADLO11 ZRCADLO SLEVY. Ministr Sobotka peníze neslíbil !!! AKCE!!! PŘI PODPISU SMLOUVY NA PLYNOFIKACI RODINNÉHO DOMU V PRŮBĚHU ČERVNA

ZRCADLO11 ZRCADLO SLEVY. Ministr Sobotka peníze neslíbil !!! AKCE!!! PŘI PODPISU SMLOUVY NA PLYNOFIKACI RODINNÉHO DOMU V PRŮBĚHU ČERVNA ZRCADLO ZRCADLO11 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo VÝHODNÉ PŮJČKY 50.000-3 MIL. Kč I NEBANKOVNÍ Příklad splátky: 500.000,- Kč = 3.500,- Kč měsíčně telefon kanceláø: 532 193 153 mobil:

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince.

ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince. ZRCADLO Nezávislý ZRCADLO23 regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo Redakce ZRCADLA pøeje všem svým ètenáøùm a inzerentùm krásné a veselé Vánoce a do nového roku pevné zdraví, štìstí a spoustu optimismu.

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky.

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky. ZRCADLO DISTRIBUÈNÍ 12 ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo ZRCADLO SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých ZRCADLO ZRCADLO23 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo PF 2005 Redakce ZRCADLA pøeje všem ètenáøùm pohodové Vánoce a šastný nový rok Toto číslo vyšlo 17. prosince 2004 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Obalovna v Borušovì...2 Kinematograf...3 Zámecké kejkle...6 Slavnosti na Cimburku... 7 Úspìchy cyklistù...12

Obalovna v Borušovì...2 Kinematograf...3 Zámecké kejkle...6 Slavnosti na Cimburku... 7 Úspìchy cyklistù...12 SRPEN 2005 èíslo 8 III. roèník Pøípravy na rozšíøení kanalizaèní sítì spìjí k cíli Jako velmi prozíravé se ukázalo být dubnové rozhodnutí zastupitelstva mìsta, které zrušilo veøejné výbìrové øízení na

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

Kouzl o betl émů. Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3

Kouzl o betl émů. Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3 číslo 12 - prosinec 2010 - cena 10 Kč H LUBOCKÝ ZPRAVODAJ Kouzl o betl émů Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3 Pøiznám se rovnou, že vánoènì

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

ZRCADLO18 ZRCADLO SLEVY. Je hostěradická skládka nelegální? NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU?

ZRCADLO18 ZRCADLO SLEVY. Je hostěradická skládka nelegální? NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU? ZRCADLO ZRCADLO18 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 8. října 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor.

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Moravská Tøebová dostane novou sanitku

Moravská Tøebová dostane novou sanitku KVÌTEN 2008 èíslo 5 VI. roèník Moravská Tøebová dostane novou sanitku Starostové na Moravskotøebovsku si vybojovali druhou sanitku. Moravská Tøebová se stane prvním mìstem v kraji, kde doprovodnou sanitku

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více