ZÁSOBNÍK OPATŘENÍ (PROJEKTŮ) pro plnění strategického plánu města (pro Akční plán)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSOBNÍK OPATŘENÍ (PROJEKTŮ) pro plnění strategického plánu města (pro Akční plán)"

Transkript

1 Priorita 1 - Infrastruktrura, obnova majetku a inovace Cíl Systém financování a obnovy majetku Tvorba a zavedení systému financování a obnovy majetku města Štětí A Plán oprav a údržby obecního majetku A Plán revitalizace veřejných prostranství včetně zeleně A Cíl Modernizace, ekologizace a úspory v provozu majetku Nové náměstí, prostor před Kinem a část Husova náměstí - architektonické dořešení A Moderní bezbariérová radnice a úřad pro občany A Rekonstrukce a modernizace městského stadionu A Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ Ostrovní - II. etapa A Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ TGM A Perspektivní využití stávající městské tržnice A Bezbariérové trasy po městě B Projekt postupné revitalizace veřejných prostranství na sídlištích B Nové zásahové vozidlo pro hasiče (cisterna) - výhled do 5ti let B Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu B Cíl Infrastruktura místních částí Revitalizace návsí a veřejných prostranství A Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - hlavní trasy A Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - vedlejší trasy B Obnova komunikací v místních částech B Bezpečné přechody na obcích (zejm. Hněvice, Radouň apod.) B

2 Priorita 2 - Pocit bezpečí a sociální oblast - Plán sociálního začleňování Cíl Zlepšení podmínek pro zaměstnanost O minimálně pět společností je rozšířen okruh (potencionálních a legálních) zaměstnavatelů občanů ze sociálně vyloučených lokalit a občanů vyloučením ohrožených Všemi dostupnými prostředky je potírána šedá ekonomika Minimálně 25 osob ze sociálně vyloučených lokalit je připraveno na vstup na trh práce Obyvatelé města oceňují systém prostupného zaměstnávání (veřejnost, zaměstnanci příspěvkových organizací atd.) Omezení nebo postupné zrušení heren Získání nových zaměstnavatelů do katastru města Cíl Vyšší kvalita vzdělávacího procesu Jsou zajištěny dostatečná kapacity v předškolním vzdělávání Stále je rozvíjena atraktivní nabídka trávení volného času nejen pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit Zvýšení autority učitelů skrze kvalitu poskytované "služby" Je zapojeno 7 rodin s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit do volnočasových aktivit realizovaných ve Štětí, zvýšení informovanosti, posilování motivace, zajištění finanční dostupnosti, odstraňování stereotypů a mýtů bránícím zapojení rodin ze sociálně vyloučených lokalit vede děti k nejlepším možným výsledkům ve vzdělávání Zvýšen prospěch a chování žáků (nejen ze sociálně vyloučených lokalit) noví absolventi SŠ z řad občanů v sociálně vyloučených lokalitách Zajistit kapacity pro děti mladší tří let - ti do MŠ nepatří A Cíl Zlepšení podmínek pro bydlení a jeho dostupnost Zahájena výstavba bezbariérových malometrážních bytů se sociálně únosným nájemným pro seniory a zdravotně postižené A Zvýšeny příležitosti pro participaci na údržbě a fungování bytových domů 597, 598 a domu se startovacími byty Funguje včasná prevence ztráty bydlení a sanace již vzniklých dluhů Systém prostupného bydlení funguje v celém rozsahu a všemi směry V maximální možné míře je omezován byznys s chudobou Oslovení církevních oraganizací - např. Diecezní charita o možnosti zřízení domova pro seniory Cíl Bezpečí a prevence sociálně patologických jevů Finanční gramotnost obyvatel města se zvyšuje skrze rozvíjenou síť protidluhového poradenství Situace na ubytovně pro potřeby města je stabilizována z hlediska provozu, dodržování pravidel a čistoty objektu a jeho okolí Je nastaven společný postup všech škol při potírání záškoláctví včetně skrytého Problémové chování mládeže je sníženo o XX% Prevence v oblasti drog je každoročně obohaceno o novou aktivitu Práce PČR a MP je zefektivněna skrze osvětu široké veřejnosti (více podnětů/snížení nápadu/zvýšení pocitu bezpečí) Program prevence kriminality je každým rokem obohacován o nové typy projektů

3 Priorita 3 - Životní prostředí, volnočasové aktivity a krajina Cíl Odvádění a likvidace odpadních vod Odkanalizování obcí Brocno, Chcebuz a Radouň - nová ČOV na Obrtce A Odkanalizování obce Počeplice - nová ČOV na Labi A Odkanalizování obce Stračí a ulice U Cementárny - napojení na kanalizační síť Štětí A Nastavení systému mobilních svozů pro obce Čakovice, Veselí a Újezd A Cíl Cyklostezky, pěší a alternativní doprava Zprostupnění tzv. Labské vinařské stezky (od Mělníka na Roudnici - pravý břeh) A Veřejné přístaviště na Labi vč. kempového zázemí na nábřeží B Dobudování chodníků v místních částech B Cíl Kvalita ovzduší a zeleň Revitalizace zeleně v lokalitě "Ostrov" a na labském nábřeží A Výsadba nové izolační zeleně podél komunikací a průmyslových areálů B Doplnění monitorovacího systému škodlivin v ovzduší a návrh příslušných opatření vč. realizace (též doprava apod.) B Cíl Volnočasové zázemí a aktivity Parkourové hřiště pro mládež A Úprava lomu u Panské cesty k outdorovým aktivitám A Spolková místnost na Brocně A Klubovna a zázemí pro mladé hasiče A Sportovní hřiště s mantinely využitelné v zimě jako otevřené kluziště B Turistická rozhledna B Přírodní hřiště s lanovým centrem na lesním hřišti ve Stračí B Cvičiště pro hasiče B Sportovní hala C Zatraktivnění pro cestovní ruch (muzeum, vesnická památková zóna - propagace) C Cíl Posilování ekologické stability přírody a krajiny Komplexní pozemkové úpravy A Snižování rizika vodní a větrné eroze - poldry, remízy, biopásy (zejm. okolí Radouně aj.) B Systematická obnova alejí jako významného krajinného prvku B

4 Priorita 4 - Podmínky pro bydlení, vzdělávání a podnikání Cíl Eliminace hrozeb - zejména protipovodňová ochrana Dořešení protipovodňových opatření ve Štětí A Protipovodňová ochrana obce Počeplice A Protipovodňová ochrana obce Hněvice A Ochrana proti přívalovým dešťům - obce Radouň, Čakovice, Brocno, Chcebuz a Stračí B Cíl Komunikace, chodníky a parkovací místa Zabezpečení sjezdu z mostu na štětské straně po vybudování nového sjezdu A Stezka pro pěší a cyklisty mezi Štětím a Počeplicemi A Chodník do Stračí A Chodník do Račic A Parkoviště a točna pro autobusy u nádraží v Hněvicích A Nová parkovací místa ve Štětí B Projekt zlepšení cyklodopravy po městě (podmínky, způsob řešení, rozsah, bezpečnost) B Místní komunikace nad tratí (nad nádražím Štětí) spojující oba přejezdy - bezpečnost B Cíl Rozšíření a spolupráce v systému vzdělávání Výtvarný ateliér Základní umělecké školy Štětí A Spolupráce škol a podnikatelů A Sportovní základní škola A Muzeum papíru a výroby papírů C Cíl Atraktivní lokality pro individuální výstavbu Prověření v rámci zpracování nového územního plánu A

5 Priorita 5 - Strategické cíle ovlivnitelné nepřímo Cíl Dopravní infrastruktura a veřejná doprava Rekonstrukce štětského mostu A Dořešení dálničního přivaděče na D8 (obchvat Roudnice n. L. a Předonína) Modernizované autobusové nádraží Opravy přístupových cest a komunikací k vlakovému nádraží Štětí a Hněvice Vhodnější propojení štětského a hněvického nádraží veřejnou dopravou Oprava nádražní budovy v Hněvicích vč. podchodu Cíl Brownfieldy a jiné problematické stavby Bývalá ubytovna ELTE v Pivovarské ulici Bývalá traktorka Areál chcebuzského statku (kulturní památka) Zámek na Brocně Most nad železniční tratí za Peluncem (vazba na cestovní ruch) Hrobka na hřbitově na Chcebuzi (kulturní památka) Solnice v Počeplicích (kulturní památka) Kaplička (zbrojnice) na návsi na Brocně Cíl Inovativní projekty nadregionálního významu Národní olympijské centrum vodních sportů v Račicích Nová loděnice se sportovním, relaxačním a vzdělávacím zázemím u Labe Nová lávka přes Labe propojující obec Hněvice a Štětí přes areál vodních sportů vč. podchodu pod obchvatovou silnicí (za ZŠ Ostrovní) Vzdělávací projekty a možná orientace školy na vodní sporty Alternativní stezka do Račic Dobrovolnické centrum Podřipska Cíl Dostupnost a zachování služeb státu a kraje ve Štětí Obhajoba Pověřeného obecního úřadu případně posun na Obec s rozšířenou působností Služby České pošty a Úřadu práce Zachování Obvodního odd. Policie ČR a výjezdové Stanice Hasičského záchr. sboru Zřízení terénního pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje Zřízení protialkoholní záchytné stanice Podřipska resp. pro území Ústeckého kraje Cíl Zajištění činností města ve vazbě na MONDI a.s Koordinace zajištění služeb do budoucna - dodávka tepla a teplé vody Koordinace zajištění služeb do budoucna - provozování čistírny odpadních vod (ČOV) Koordinace zajištění služeb do budoucna - provozování skládky odpadů a zajištění příjmů z ní plynoucích

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010 ZPRACOVATEL DOKUMENTU: Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel zakázky: Ing. Pavel Jančálek

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Návrhová část. (Pracovní verze k 28. 8. 2014)

MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Návrhová část. (Pracovní verze k 28. 8. 2014) MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Návrhová část (Pracovní verze k 28. 8. 2014) Zpracovatelé: MAS Střední Polabí, o.s. CI2, o.p.s., Ke Školce 1319/5f, 252

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH PRÁCE... 7 6. VYUŽITÍ FONDŮ ČR A EU PRO ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA...

Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH PRÁCE... 7 6. VYUŽITÍ FONDŮ ČR A EU PRO ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA... STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (SWOT ANALÝZA MĚSTA) říjen 2007 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ... 5 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 02. dubna 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

MĚSTO ŠTĚTÍ STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ MĚSTO ŠTĚTÍ STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ Duben 2014 0 OBSAH: Předmluva 2 Shrnutí 3 Sociálně vyloučené lokality 9 Členové lokálního partnerství a pracovní skupiny 12 Cíle lokálního partnerství

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Brněnska Pro období 2014 2020 II. STRATEGICKÁ ČÁST

Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Brněnska Pro období 2014 2020 II. STRATEGICKÁ ČÁST Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Brněnska Pro období 2014 2020 II. STRATEGICKÁ ČÁST S T R A T E G I E K O M U N I T N Ě V E D E N É H O M Í S T N Í H O R O Z V O J E

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více