Tuto vizi pomáháme naplňovat aktivním lidem, kteří se nevzdávají odpovědnosti k přírodě, společnosti a budoucnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tuto vizi pomáháme naplňovat aktivním lidem, kteří se nevzdávají odpovědnosti k přírodě, společnosti a budoucnosti."

Transkript

1 Výroční zpráva Annual Report 2005

2

3 Život v prosperující zemi se zdravou a přístupnou krajinou, kde ve městech vedou bezpečné cesty do školy i za prací, obchody nabízejí zdravé potraviny, venkov je živým místem s opatrovaným kulturním i přírodním dědictvím a lidé respektují prostor pro stromy, živé tvory i pro sebe navzájem Tuto vizi pomáháme naplňovat aktivním lidem, kteří se nevzdávají odpovědnosti k přírodě, společnosti a budoucnosti. Nadace Partnerství Life in a prospering country with healthy and accessible landscapes, where cities have safe routes to schools and workplaces, where shops offer healthy food, where the countryside is a lively place with a cherished cultural and natural heritage, and where people respect the spaces necessary for trees, living creatures and each other... To fulfill this vision we help active people who do not ignore their responsibility toward nature, society and the future. The Czech Environmental Partnership Foundation 1

4 ha 1115 kg V roce 2005 mohla Nadace Partnerství rozdělit korun mezi 155 projektů po celé České republice i v zahraničí. byly uspořádány 3 konference a 9 výstav bylo vydáno 9 odborných studií bylo vytištěno 45 typů informačních letáků km cyklostezek 9 získalo nové značení 9 3 3bylo zasazeno 34979stromů 9stromů a 222 keřů9 byla zahájena obnova 400 ha lesa v Tatrách bylo zprůchodněno 20 km turistických tras v Tatrách bylo roztříděno 1115 kg 222papírů To vše díky podpoře našich dárců a partnerů lidí se mohlo podílet na akcích v rámci projektů dětí se dozvědělo o environmentálních tématech 527 zmínek v médiích o nadaci a jejích programech 15 návštěvníků přišlo na akce pořádané v rámci projektů 39 neziskových organizací, 54 firem, 20 státních institucí a 59 obecních úřadů se nově připojilo k realizátorům projektů

5 In 2005 a total of CZK was distributed to a total of 155 projects all around the Czech Republic and other countries conferences and 9 exhibitions were held 10,200 people participated in events 9 studies were published 45 types of informational leaflets were distributed km of trails were newly marked 3,497 trees and 222 were planted kmbushes 400 ha of the forest in the Tatra mountains started to be regenerated 5 km 7,600 children learnt about environmental topics 20 km of 20 trails in Tatra mountains km 527 quotes in media about the Foundation s activities ,600 attended the events organized by various programs 39 NGOs, 45 companies, 20 government organizations of kg20 trails in Tatra mountains were made accessible 1,115 of paper were sorted out kmand km59 k municipalities newly participated in the projects This all thanks to the support of our donors and partners

6 Vážení přátelé nadace, Dear friends, svět kolem nás zrychluje. Jsme zaplaveni informacemi o globálních změnách, které mnohdy neumíme ani vyhodnotit. Rok 2005 byl rekordním v počtu přírodních katastrof. V kombinaci s teroristickými hrozbami je toho příliš. Odpovědní politici i velké instituce typu nadnárodních pojišťoven jsou znepokojeni. Každý z nás si klade otázky. Jak žít v dostatku a nezničit Zemi? Je to vůbec možné? Co se stane s globálním klimatem až se zvedne životní úroveň nejlidnatějších asijských zemí na úroveň Evropy? Přesto pořád krátkodobý zájem o momentální zisk převládá nad deklaracemi globální odpovědnosti. Co v tom můžeme udělat my? Kapička v moři? Odpovědnost je vždy individuální. Každý z nás může, slovy přítele Mirka Janíka z valašskokloboucké Kosenky, občas stoupnout na brzdu a snažit se negativní trendy zpomalit. Ať už je to tříděním odpadu, omezováním zbytečných jízd autem či šetřením energie ve vlastní domácnosti. Způsobů, jak každý z nás může přispět, je mnoho, a posláním nadace je pomáhat těm, kdo k takovému rozhodnutí dospěli a chtějí pro životní prostředí něco udělat. Děkujeme všem, kdo nám toto poslání umožňují naplňovat. Našim dárcům, partnerům, správní a dozorčí radě i spolupracovníkům z kanceláře. Je radost s vámi pracovat! Jiří Francek Předseda Správní rady Nadace Partnerství Miroslav Kundrata Ředitel Nadace Partnerství The world around us is accelerating. We are inundated with information about global changes that is difficult to evaluate. Last year brought a record number of natural disasters. When combined with the terrorist threats, we feel overwhelmed. Responsible politicians and large institutions such as supranational insurance companies are worried. Everybody is faced with questions. How can we live in plenty without destroying the Earth? Is it at all possible? What will happen to the global climate once the most populated Asian countries multiply their consumption in an effort to increase the living standards of their citizens? Short term interests and the pursuit of instant profit still prevail over declarations of global responsibility. What impact do we have in these circumstances? Are our actions just a drop in the ocean? 4

7 We believe that responsibility always rests with the individual. Doing nothing is worse than doing little. Each one of us can step on the brakes once in a while, as our friend Mirek Janík from Wallachian Kosenka said. Each of us can help slow down the negative trends, whether by recycling, cutting down on unnecessary car trips, or reducing energy use at home. There are innumerable ways to contribute. The mission of our Foundation is to help those who have decided to do something for the environment and to be an example for others. We thank all who have been helping us to fulfil this mission, our donors, partners, board members and coworkers. We enjoy working with you! Jiří Francek Chair, Board of Directors Miroslav Kundrata Director Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných. The mission of the Czech Environmental Partnership Foundation (EP) is to help nongovernmental organizations, municipalities and other partners care for the environment and stimulate sustainable development, cross-sector cooperation and public participation in public matters. 5

8 6

9 Obsah Úvodní slovo 4 Nadace Partnerství v roce Dárci a partneři 25 Lidé Nadace Partnerství 29 Mezinárodní spolupráce 35 Seznam udělených grantů v roce Finanční zpráva za rok Table of Contents Introduction 4 The Partnership Foundation in Donors and Partners 25 People of the Partnership Foundation 29 International Cooperation 35 List of Grants Awarded in Financial Report

10 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Čtyři pilíře: partnerství, udržitelný rozvoj, účast občanů, podpora dárcovství Partnerství Partnerství je klíčovou metodou pro dosahování většího společenského dopadu naší práce a není náhodou, že už patnáct let je základem dobrého jména nadace. Partnerství pro nás znamená sdílení odpovědnosti, výhod, ale i rizik pro naplňování společného cíle, kterým je udržitelný rozvoj. Nadace Partnerství se výrazně podílí na přenosu nových i osvědčených modelů ochrany přírody a udržitelného rozvoje ze zahraničí a v poslední době sama tyto zkušenosti přenáší směrem k místním i zahraničním subjektům. Za patnáct let svého působení nadace vyslala na zahraniční stáže a studijní cesty několik set lídrů neziskového sektoru a veřejné správy. Nadace významně přispěla k profesionalizaci českých ekologických nevládních organizací, soustavně sleduje jejich potřeby a snaží se nastavovat svoje programy tak, aby na ně podle svých možností mohla reagovat. V posledních letech prosazuje na půdě Fóra dárců a Rady vlády pro NNO také optimalizaci legislativního a daňového prostředí pro NNO i příznivější nastavení pravidel pro využívání evropských fondů. Velmi důležitá je pro nás spolupráce šesti sesterských nadací v rámci asociace Partnerství pro udržitelný rozvoj (EPSD), která je registrována v ČR. Nadace rozvíjí také nové formy spolupráce s firemním sektorem. Cílem není jen získat další zdroje pro podporu ekologických projektů, ale také zvyšovat odpovědnost firem vůči životnímu prostředí. Rok 2005 spolupráci s firemními dárci výrazně obohatil. K tradičním partnerům jako jsou Česká spořitelna, Toyota Europe nebo Českomoravský cement přibyli noví významní partneři. S podporou společnosti Skanska CZ, která se stala generálním partnerem programu Strom života, se zapojením do programu Partnerství pro Kolínsko firmy TPCA či se spoluprací Philips Lightning na evropské úrovni přišly i nové výzvy a příležitosti. Potvrdilo se, že otevřená komunikace a ochota zasednout ke společnému jednacímu stolu může přinést prospěch nejen v podobě podpory desítek výborných projektů, ale přirozeně vede i k novému nastavování vnitřních ekologických standardů firmy, jejíž vliv na životní prostředí je i přes dodržování formálních norem často z podstaty nepříznivý. Klíčovými parametry pro každou takovou spolupráci jsou společná vůle zlepšovat životní prostředí, respektování hodnot a principů druhého partnera, ochota měnit vlastní chování v zájmu společného cíle, otevřené a čestné jednání. Výsledky roku 2005 nás upevňují v přesvědčení, že toto je cesta hodná následování. 8

11 Four pillars: partnership, sustainable development, public participation, support of philanthropy. partnership sustainable development public participation support of philantrophy Partnership Partnership has been the primary means of achieving broader social impacts through our work, and it is no coincidence that this approach has shaped the Foundation s reputation over the past 15 years. Partnership in our understanding means sharing responsibility, benefits and risks in order to achieve a shared goal, which is sustainable development. The Partnership Foundation has played a significant role in the transfer of know-how related to tested models of environmental protection and sustainable development. We have sought to learn from international examples and in recent years we have been disseminating this know-how to both local Czech and foreign organizations. Over the past 15 years, the Foundation has sent several hundred leaders from the nongovernmental and public administration sectors on international study trips and internships. We have contributed considerably to the professionalisation of Czech environmental nongovernmental organizations, while continuously monitoring their needs and adapting our granting programs to respond effectively to these needs. In the last few years, the Foundation has been working within the Donors Forum and the Governmental Council for NGOs to promote optimalization of legislative and tax conditions for NGOs, as well as more favorable rules for accessing EU funds. We also place great importance on international cooperation between the six foundations forming the Environmental Partnership for Sustainable Development Association (EPSD), which is registered in the Czech Republic. The Foundation has also been developing new ways of cooperating with the business sector. The goal is not only to obtain further funds to support environmental projects, but also to promote business sense of responsibility toward the environment. This initiative has been rewarding in Our long-term partners, such as Česká Spořitelna, Toyota Europe and Českomoravský Cement, were joined by new companies. Skanska CZ took the role of general partner for the Tree of Life program. A new program called the Partnership for Kolin region was developed by TPCA. Along with Philips Lighting involvement at the European level, cooperation with these partners generated many positive challenges and opportunities. Our experience has confirmed that open communication and willingness to come together at the negotiating table can be effective not only to gain support for dozens of excellent projects, but also to produce changes in internal company standards. While such norms are often formally correct, actual company activities may adversely affect the environment. Cooperation can successfully result in environmental benefits if there is a common will to improve the environment, along with mutual respect for each other s values and principles, willingness to change one s behavior in the interest of a common goal, and open and honest negotiations. The 2005 results reassure us that this way is worth pursuing. 9

12 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Nadace Partnerství kladla vždy důraz na environmentální vzdělávání dětí a mládeže, praktická opatření a dobré příklady ve školách, které se mohou stát zdrojem budoucích změn chování společnosti. Těší nás, že se úspěšně rozvíjí mezinárodní grantový a asistenční program Škola pro udržitelný život Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER. Spolupráce školy, žáků a učitelů s rodiči, představiteli obce a místními podnikateli vrací škole postavení komunitního centra. Zároveň přispívá k obohacení výuky. Díky společnosti Toyota Europe, a nově i Pojišťovně České spořitelny, podpořila Nadace Partnerství společně se Střediskem ekologické výchovy SEVER 19 projektů škol v Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Kolínsku. Po celou dobu své existence podporuje Nadace Partnerství nestátní formy ochrany přírody. Podílela se na úspěšném rozvoji hnutí pozemkových spolků a dalších moderních forem ochrany přírody v ČR a v této oblasti patří mezi lídry v Evropě i ve světě. V rámci programu Strom foto archiv NP života soustavně přispívá na vysazování nových stromů s důrazem na původní odrůdy dřevin v dané lokalitě, ať už v obcích nebo ve volné přírodě. V roce 2005 došlo díky společnosti Skanska k výraznému navýšení grantovaných prostředků. Podpořeno bylo 43 projektů částkou Kč. Vzniklo také několik nových unikátních projektů, jako je spolupráce s největší sportovní událostí v České republice Pražským mezinárodním maratonem na projektu Adoptuj strom na Greenways. Tomu, aby se do krajiny vracely půvabné a tolik užitečné aleje ovocných stromů a do parků měst stín a místo k životu stromů i lidí, napomáhá také anketa Strom roku. Ve čtvrtém ročníku se uplatnily opět DMS dárcovské SMS zprávy jako nástroj ke zvolení stromu, který vyvolal nejvíce sympatií, ale společně s hlasovacími archy také k nasbírání Kč, které budou použity na výsadby stromů po celém území republiky. Do ankety, jejímž vítězem se stal pověstmi opředený Pernštejnský tis, se v roce 2005 zapojilo rekordních hlasujících, což je dvojnásobek oproti předchozímu roku. S ochranou přírody a krajiny souvisí podpora šetrného ekologického zemědělství. Soutěž Česká biopotravina roku, kterou již pátým rokem za podpory Ministerstva zemědělství vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci se svazem ekologických zemědělců Pro-bio, napomáhá popularizaci organických a zdravých potravin. Biopotravinou roku 2005 se stal tradiční kváskový chléb z mouky mleté na kamenném mlýně od firmy Albio. 10

13 Žáci ZŠ Rokytno sázejí živý plot podél školní zahrady podle vlastního návrhu. Pupils from the town of Rokytno planting a live fence according to their own project. partnership sustainable development public participation support of philantrophy The Partnership Foundation has always stressed the importance of environmental education for children and youth as well as examples of good practice in schools that can in turn become the source of future changes. We are pleased that the international grant and assistance program Schools for Sustainable Development has been developing successfully under the auspices of the Partnership Foundation and the Center for Environmental Education and Ethics SEVER. The cooperation between schools, pupils and teachers with parents, local government representatives and entrepreneurs has reaffirmed the status of schools as community centers, and has enriched the curriculum. Thanks to Toyota Europe and recently also Česká Spořitelna Insurance, the Partnership Foundation and the Center for Environmental Education and Ethics SEVER have supported 19 school projects in the regions of Hradec Králové, Pardubice and Kolín. From the beginning, the Partnership Foundation has supported nongovernmental forms of nature protection. We have participated in the successful development of the land trust movement and other modern approaches to nature conservation in the Czech Republic, establishing our leadership in this area in Europe and the world at large. The Foundation has continuously supported tree planting through the Tree of Life program, with special emphasis on the planting of native species both in municipalities and in the countryside. The amount of grant monies available in 2005 increased significantly thanks to the Skanska Company. A total of 43 projects were supported with a total of CZK Several new original projects have also been initiated, such as collaboration with the largest sport event in the Czech Republic, the Prague International Marathon, on a joint project called Adopt a Tree on Greenways. The Tree of the Year competition has also aided the return of beautiful and useful fruit tree alleys, as well as city parks with spaces for people and trees. The fourth annual competition took advantage once again of the mobile phone text message DMS (donors message system) to gather votes for the most popular tree and to collect more than CZK , which is being used to plant trees around the country. In 2005, the fabled Pernštejn yew tree won the poll competition, whose record participants doubled in number from the previous year. Nature and landscape conservation are closely linked to support for organic farming. A competition called The Czech Organic Product of the Year was carried out for the 5 th year running by the Foundation with support from the Czech Ministry of Agriculture and in collaboration with the Organic Farmers Association Pro-Bio. This event informs the general public about organic and healthy foodstuffs. The 2005 winner was traditional sourdough bread made of stone-ground flour by the Albio Company. 11

14 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Udržitelný rozvoj Udržitelný rozvoj obcí a regionů je možný pouze s ohledem na životní prostředí. Nadace Partnerství podporuje moderní nástroje ochrany přírody ve spolupráci s lidmi, kteří v ní žijí. Prostřednictvím nadačních příspěvků, tzv. grantů, podporujeme široké spektrum projektů, s jejichž posouzením v transparentním grantovém řízení nám nezištně pomáhá řada odborníků. V rámci Základního grantového programu udělujeme granty do výše Kč projektům nabízejícím inovativní a systémová řešení problémů ve všech oblastech ochrany přírody: praktická činnost při ochraně přírody a krajiny, zapojení občanů a jejich sdružení do řešení místních problémů, lepší informovanost o aktuálních problémech životního prostředí, podpůrné kampaně za prosazení změn zákonů i činnost podporující aplikaci existující legislativy. Důležitou prioritou je rozvoj regionů a hledání příznivé rovnováhy mezi ochranou kulturních a historických hodnot přírody a krajiny a jejich využití člověkem, tedy projekty, které mají příznivý vliv na životní prostředí a současně posilují místní ekonomiku. Dalších 47 základních a středních škol se zapojilo do úspěšného projektu Úspory energie na školách, jehož cílem je snížit emise oxidu uhličitého a zlepšit povědomí v oblasti úspor energie a jejích obnovitelných zdrojů. Žáci spolu s učiteli zúčastněných škol identifikují různé formy spotřeby energie v budově školy a následně navrhují opatření, jak spotřebu snížit. Často motivují nejen vedení školy, ale i ostatní instituce a domácnosti k přijetí těchto nízkonákladových opatření. Nejlepší projekty žákovského energetického auditu jsou odměněny a školy získávají příspěvek na realizaci dalších úsporných opatření. foto archiv NP Na budování aktivní občanské společnosti je založena nově navázaná spolupráce se společností TPCA v Kolíně. V grantovém programu Partnerství pro Kolínsko pomáháme novému podnikatelskému kolosu nalézt své místo v regionu, kde se chce stát partnerem odpovědným společnosti i přírodě. V roce 2005 byly na Kolínsku podpořeny projekty obcí a neziskových organizací v celkovém objemu přes Kč. Ve snaze porozumět lépe potřebám regionu Kolínska zpracovala Nadace pro firmu TPCA v závěru roku analýzu, jejímž podkladem bylo na 50 hloubkových pohovorů s místními osobnostmi. 12

15 Žáci ZŠ Velká Bíteš hledají, jak omezit energetické ztráty školní budovy. Pupils from the town of Velká Bíteš are looking for ways to limit the energy losses in their school building. partnership sustainable development public participation support of philantrophy Sustainable Development Sustainable development in municipalities and regions is possible only whilst taking into account environmental protection. The Foundation supports modern approaches to nature protection in collaboration with residents. Foundation grants support a wide variety of projects, which are openly selected for funding by an expett group of volunteers. The Open Grant Program distributes grants of up to CZK to projects promising innovative and systemic solutions to problems in all areas of environmental protection. These include concrete activities promoting nature and landscape protection, active participation of citizens and civic groups in solving local problems, increasing awareness about current environmental problems, campaigns for changes in the legal system, and activities aiding in applying current legislation. The priority for regional development is to achieve a balance between the protection of cultural and historical treasures of nature and the landscape with human activities. Such projects strive to improve environmental quality while at the same time supporting local economies. Forty-seven elementary and high schools participated in a successful project called Energy Savings in Schools with the goal of decreasing CO 2 emissions and increasing awareness about energy conservation and renewable energy sources. Pupils and teachers together identify types of energy use in their school and suggest ways to decrease consumption. Often the school administration becomes motivated to make the necessary low-cost changes, and so do other institutions and households. The best student energy audit projects are rewarded and the schools receive monetary compensation for further investments in energy conservation. The goal of building an active civil society forms the basis of a new cooperative project with the carmanufacturer TPCA Company in Kolín. The Partnership for Kolín region grant-making program aims to help the new large international company find its way in the region, where it seeks to become a socially and environmentally responsible partner. In 2005, multiple projects of the Kolín area municipalities and NGOs were supported with more than CZK 4 million. At the end of the year, in order to better understand the needs of the region, the Foundation conducted and analyzed 50 in-depth interviews with local stakeholders for TPCA. 13

16 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Cílem soutěže Zklidňování dopravy ve městech a obcích, kterou Nadace Partnerství vyhlašuje s Ministerstvem dopravy, je ocenit aktivitu zastupitelů za prosazení projektů, které vedou ke zvýšení bezpečnosti provozu a zvláště ohroženějších skupin jeho účastníků (dětí, seniorů, lidí se sníženou pohyblivostí a cyklistů). Exkurze, které dopravní program nadace pořádá, seznamuje i další představitele státní správy a odborníky s novými nástroji, které zvyšují bezpečnost v ulicích. Doprava by neměla být jedinou preferovanou funkcí uličního prostoru. Podporujeme zdravý životní styl, kterému neprospívá zabírání místa, znečištění, hluk a dopravní zácpy způsobené stále nadřazeným postavením automobilové dopravy. Nadace Partnerství také díky již ustálenému spojení s Nadací České spořitelny úspěšně rozvíjí program Zelené stezky Greenways do podoby atraktivní pro všechny zapojené subjekty. Greenways jsou trasy nebo přírodní koridory využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí ale i příležitosti pro místní podnikatelské aktivity v oblasti infrastruktury a pomáhají chránit přírodu i kulturní dědictví. Dobrým příkladem jsou tradiční jihomoravské sklepní uličky, které se spolu s podporou malých místních vinařů daří chránit v rámci projektu Moravských vinařských stezek. Stovky kilometrů značených tras vítají celoročně milovníky cyklistiky, moravské krajiny a dobrého vína. Program Greenways Nadace Partnerství inicioval vznik otevřené sítě CEEG (Greenways střední a východní Evropy), která podporuje úsilí místních obyvatel o vybudování veřejně prospěšných stezek Greenways a poskytuje místním komunitám inspiraci a asistenci v jejich úsilí chránit jedinečnost svého domova a dosahovat rovnováhy mezi ochranou a využíváním místních zdrojů. Nadace Partnerství je tahounem rozvoje Greenways ve střední Evropě a nově také na Balkáně. Spolupracuje s většinou zemí EU v rámci evropské asociace Greenways (EGWA) a dále rozvíjí výměnu zkušeností s americkými i australskými Greenways. foto archiv NP Týmu Greenways se během roku 2005 díky podpoře z fondů EU podařilo nastartovat unikátní systém značení turistických zařízení a služeb Cyklisté vítáni. Tento projekt podpoří české a moravské podnikatele v jejich úsilí nabízet uživatelům stezek co nejlepší služby, a zároveň zaručí cyklistům, pěším turistům, jezdcům na koních a in- -line bruslařům kvalitní služby, které jim zvolené zařízení poskytne. Dlouholeté nadšení a systematická práce na zlepšování metodických postupů, projektového managementu a propagace bylo odměněno titulem Nejlepší Greenway střední a východní Evropy pro neznámější a nejdelší českou stezku Greenways Praha-Vídeň. Z rukou zástupce Rockefellerovy nadace (Rockefeller Brothers Fund) pana Wiliama Moodyho jsme obdrželi Cenu Laurance Rockefellera. 14

17 Moravské vinařské stezky často vedou uličkami s typickou architekturou jihomoravských vinných sklepů. The Moravian Wine Trails lead through alleyways surrounded by typical South Moravian wine-cellar architecture. partnership sustainable development public participation support of philantrophy The goal of the Traffic Calming in Towns and Cities competition, carried out jointly by the Foundation and the Ministry of Transport, is to acknowledge local government representatives for accomplishing projects that increase transportation safety, especially for vulnerable populations such as children, the elderly, people with limited mobility, and cyclists. Excursions organized by the program educate national government representatives and experts about new tools that increase road and street safety. The program is based on the philosophy that motorized transportation should not be viewed as the only preferred function of the street. We seek to promote healthy lifestyles, an effort that is hindered by the disappearance of green space and the rise of pollution, noise, and traffic jams caused by continued preference for auto transportation. The Foundation has further developed the Greenways program, thanks to its well-established connection with the Česká Spořitelna Foundation. Greenways are paths or natural corridors used in accord with their ecological function and their potential for sport, tourism and recreation. Their use brings opportunities for local entrepreneurial activities in the vicinity of the infrastructure and helps to protect natural and cultural heritage. Traditional South Moravian wine cellar streets, preserved in collaboration with local small winemakers in the Moravian Wine Trails project, present a good example. Hundreds of kilometers of marked trails welcome lovers of cycling, the Moravian landscape and good wine. The Greenways program initiated the opening of a new network, the Central and Eastern European Greenways (CEEG), which supports the efforts of local inhabitants to build publicly accessible Greenway trails. The program also provides inspiration and assistance to local communities in their efforts to protect the uniqueness of their areas and to achieve balance between the protection and use of their local resources. The Foundation is the main leader in the development of Greenways in Central Europe and, as of recently, also in the Balkan region. We have been cooperating with the majority of EU countries under the framework of the European Greenways Association (EGWA) as well as developing experience with US and Australian Greenways. During 2005, the Foundation s Greenways team has been able to initiate a unique system of certification for tourism-related businesses and services called Welcome Cyclists, supported by EU funds. This project will support Czech and Moravian entrepreneurs in their efforts to offer the best possible service to Greenways users, including cyclists, pedestrian tourists, horse riders and in-line skaters. The Best Greenways in Central and Eastern Europe Award was given to the longest and best-known Czech trail, the Prague-Vienna Greenways thus rewarding many years of enthusiasm and systematic improvements in method and practices, project management and promotion. We also received the Laurance Rockefeller Award from the hands of Mr. William Moody of the Rockefeller Brothers Fund. 15

18 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Hluk a znečištění patří k největším problémům Prahy. Cyklojízdy sdružení Auto*Mat vzkazují politikům: Zlepšete podmínky pro cyklisty! Traffic noise and air pollution are the main problems of Prague. Bike rides organized by Auto*Mat, sends a word to the politicians: Make the better conditions for cyclists in Prague! Účast občanů na věcech veřejných Účast občanů na věcech veřejných byla od počátku významnou prioritou, kterou Nadace Partnerství podporovala. V synergii s programy dopravy a Greenways, ale hlavně s lidmi, kteří chtějí spolurozhodovat o podobě svého životního prostoru, pracuje program Prostory. Vytvořením ediční řady pěti knih Metody komunitního rozvoje vznikl ucelený materiál umožňující strukturované zapojování občanů do plánování a rozvoje jejich obcí. Fungující veřejná prostranství jsou jedním z důležitých aspektů prosperujícího sídla. Náměstí, kde se cítí dobře cyklisté i maminky s dětmi, místa sloužící k setkávání a komunikaci, prostory pro odpočinek i snění, vznikají tam, kde se spojí dobrý nápad a lidé ochotní jej realizovat s místními podnikatelskými subjekty, kteří jej pomohou financovat. I Budějovické náměstí v Praze, případ foto archiv NP od začátku špatně navrženého veřejného prostoru bez respektu k jeho uživatelům, se zvolna proměňuje. Motivaci pomáhají udržet pravidelně konané slavnosti Budějáles. Při setkávání tolika různě zaměřených subjektů je často obtížné najít společnou řeč. Školicí program jsme vyvinuli pro ty, kdo mohou v rámci komunitního plánování přispět metodickými radami i prostým řízením diskuze tak, aby dospěla k cíli k vytváření společného prostoru, kde se všem bude dobře žít. Malým místním organizacím se jen obtížně daří nalézt dlouhodobý zdroj financování. Nadace Partnerství se proto rozhodla poskytovat institucionální podporu a asistenci neziskovým organizacím. Každoročně poskytuje regionálním nadacím grant na posílení jejich institucionální kapacity. Z vlastní zkušenosti víme, jak obtížné je získávat prostředky na tzv. vlastní činnost, a cítíme proto povinnost pomoci na startu lidem, kteří se rozhodli věnovat všechny své schopnosti veřejnému prospěchu. 16

19 Součástí snah o revitalizaci Budějovického náměstí v Praze jsou i pouliční slavnosti Budějálesy. The Budějáles street festival, shown here at Budějovická square in Prague, is part of revitalization efforts in this problematic urban area. partnership sustainable development public participation support of philantrophy Citizen Participation Support for citizen participation in public matters has long been an important priority. The Public Spaces program works, in synergy with the Transportation and Greenways programs, with people who want to participate in community decision-making. The publication of a five-book series entitled Methods of Community Development created a complete set of manuals for the structured involvement of citizens in the planning and development of their municipalities. Properly functioning public spaces is one aspect of a prospering community. Where good ideas, public engagement and financial help from local businesses meet, town spaces suitable for cycling, family recreation, relaxation and socializing can take shape. Even the Budějovická square in Prague, a prime example of a public space foto Jan Bartoš badly designed with no sensitivity to its users, is slowly changing. Regular public open-air festivals, called Budějáles, demonstrate how involvement by multiple stakeholders can gradually change a place. Promoting cooperation between diverse types of organizations and individuals is no easy task. The Training Program has been developed to assist individuals who provide methodological advice and facilitate discussions during community planning. Small local organizations struggle to find long-term financial resources. Therefore, the Foundation decided to provide institutional support and assistance to nonprofit organisations. Every year, regional foundations receive a grant to strengthen their institutional capacity. We know from personal experience that resources for the functioning of an organization are hard to come by and thus we feel responsibility to help individuals who have decided to use their skills in the interest of the public good. 17

20 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Laureáty ceny Josefa Vavrouška se v roce 2005 stali Hana a Jiří Kulichovi z Centra environmentální výchovy a etiky SEVER. Recipients of the Josef Vavroušek Award in 2005 Hana and Jiří Kulichovi from the Centre for Environmental Education and Ethics SEVER. Po sloučení Nadace Partnerství s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových jsme poskytli záštitu a podporu projektu Cesta mráčkového dráčka putovní výstavě dětských kreseb zaměřených na přírodní témata. Výtěžek z prodeje dětských kreseb v tuzemsku i v zahraničí putuje do zařízení, která pečují o postižené děti. V důsledku vlastně děti pomáhají dětem, a propojuje se výchova vztahu k přírodě se základy výchovy k humanismu a solidaritě. Těší nás, že se Dráčkovi start do samostatné existence vydařil a držíme mu palce. foto Jan Bartoš U příležitosti desátého výročí tragického úmrtí Josefa Vavrouška jsme v červnu 2005 uspořádali mezinárodní konferenci Udržitelný rozvoj příležitost pro spolupráci, která vyvrcholila předáním Ceny Josefa Vavrouška v Pražské křižovatce za účasti významných osobností. Smyslem ceny, udělované společně s Nadací Charty 77, je ukázat na po- zitivních příkladech, jak významnou roli může sehrát jednotlivec při ochraně životního prostředí a naplňování konceptu udržitelného rozvoje. Laureáty se stali manželé Hana a Jiří Kulichovi ze Střediska ekologické výchovy Sever a profesor Bohuslav Blažek in memoriam. 18

Table of contents: Obsah:

Table of contents: Obsah: Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

vyroční zpráva annual report

vyroční zpráva annual report vyroční zpráva annual report 2009 Obsah Contens KAPiTOLA i Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Příklady konkrétních podpořených projektů 9 Kalendář akcí 14 Veřejné sbírky

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 Letiště Praha, a. s. Komunikace Letiště Praha Communication Prague Airport

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Part I A Word from the Patron 6 Structure of the Tereza Maxová Foundation 7 Statutes

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation 2013 Slovo patronky 4 Struktura nadace 5 Statut 6 Grantová pravidla 6 Kalendář akcí 7 Partnerské

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Výroční zpráva. Annual report

Výroční zpráva. Annual report Výroční zpráva Annual report 2013 14 2013 14 The JIC s projects meet the selected aims of the Regional Innovation Strategy for South Moravia (RIS), which are to support innovation in business. The RIS

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report úvodní slovo foreword FOREWORD South Moravia has supported innovation and innovative business for 10 years Jihomoravský kraj již deset let podporuje inovace a inovativní podnikání

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Výroční zpráva JIC zájmového sdružení právnických osob. Annual report of jic interest association of legal entities

Výroční zpráva JIC zájmového sdružení právnických osob. Annual report of jic interest association of legal entities Výroční zpráva JIC zájmového sdružení právnických osob Annual report of jic interest association of legal entities 2012/2013 úvodní slova 04 regionální inovační strategie jihomoravského kraje 15 jihomoravské

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report ...Banka na cestě do třetího tisíciletí...the Bank On the Road to the Third Millennium Obsah Table of Contents 3 Nejdůležitější ekonomické ukazatele Highlights 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2010 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ CZECH RED CROSS ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MANDATORY INFORMATION OBSAH CONTENTS Název Český červený kříž Právní

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Předepsané pojistné / Written premium 4 971 504 4 693 401 4 378

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report 2013 Obsah 1. O skupině Český aeroholding... 2 2. Struktura Českého aeroholdingu k 31. prosinci 2013... 6 3. Strategie a pilíře

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více