Tuto vizi pomáháme naplňovat aktivním lidem, kteří se nevzdávají odpovědnosti k přírodě, společnosti a budoucnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tuto vizi pomáháme naplňovat aktivním lidem, kteří se nevzdávají odpovědnosti k přírodě, společnosti a budoucnosti."

Transkript

1 Výroční zpráva Annual Report 2005

2

3 Život v prosperující zemi se zdravou a přístupnou krajinou, kde ve městech vedou bezpečné cesty do školy i za prací, obchody nabízejí zdravé potraviny, venkov je živým místem s opatrovaným kulturním i přírodním dědictvím a lidé respektují prostor pro stromy, živé tvory i pro sebe navzájem Tuto vizi pomáháme naplňovat aktivním lidem, kteří se nevzdávají odpovědnosti k přírodě, společnosti a budoucnosti. Nadace Partnerství Life in a prospering country with healthy and accessible landscapes, where cities have safe routes to schools and workplaces, where shops offer healthy food, where the countryside is a lively place with a cherished cultural and natural heritage, and where people respect the spaces necessary for trees, living creatures and each other... To fulfill this vision we help active people who do not ignore their responsibility toward nature, society and the future. The Czech Environmental Partnership Foundation 1

4 ha 1115 kg V roce 2005 mohla Nadace Partnerství rozdělit korun mezi 155 projektů po celé České republice i v zahraničí. byly uspořádány 3 konference a 9 výstav bylo vydáno 9 odborných studií bylo vytištěno 45 typů informačních letáků km cyklostezek 9 získalo nové značení 9 3 3bylo zasazeno 34979stromů 9stromů a 222 keřů9 byla zahájena obnova 400 ha lesa v Tatrách bylo zprůchodněno 20 km turistických tras v Tatrách bylo roztříděno 1115 kg 222papírů To vše díky podpoře našich dárců a partnerů lidí se mohlo podílet na akcích v rámci projektů dětí se dozvědělo o environmentálních tématech 527 zmínek v médiích o nadaci a jejích programech 15 návštěvníků přišlo na akce pořádané v rámci projektů 39 neziskových organizací, 54 firem, 20 státních institucí a 59 obecních úřadů se nově připojilo k realizátorům projektů

5 In 2005 a total of CZK was distributed to a total of 155 projects all around the Czech Republic and other countries conferences and 9 exhibitions were held 10,200 people participated in events 9 studies were published 45 types of informational leaflets were distributed km of trails were newly marked 3,497 trees and 222 were planted kmbushes 400 ha of the forest in the Tatra mountains started to be regenerated 5 km 7,600 children learnt about environmental topics 20 km of 20 trails in Tatra mountains km 527 quotes in media about the Foundation s activities ,600 attended the events organized by various programs 39 NGOs, 45 companies, 20 government organizations of kg20 trails in Tatra mountains were made accessible 1,115 of paper were sorted out kmand km59 k municipalities newly participated in the projects This all thanks to the support of our donors and partners

6 Vážení přátelé nadace, Dear friends, svět kolem nás zrychluje. Jsme zaplaveni informacemi o globálních změnách, které mnohdy neumíme ani vyhodnotit. Rok 2005 byl rekordním v počtu přírodních katastrof. V kombinaci s teroristickými hrozbami je toho příliš. Odpovědní politici i velké instituce typu nadnárodních pojišťoven jsou znepokojeni. Každý z nás si klade otázky. Jak žít v dostatku a nezničit Zemi? Je to vůbec možné? Co se stane s globálním klimatem až se zvedne životní úroveň nejlidnatějších asijských zemí na úroveň Evropy? Přesto pořád krátkodobý zájem o momentální zisk převládá nad deklaracemi globální odpovědnosti. Co v tom můžeme udělat my? Kapička v moři? Odpovědnost je vždy individuální. Každý z nás může, slovy přítele Mirka Janíka z valašskokloboucké Kosenky, občas stoupnout na brzdu a snažit se negativní trendy zpomalit. Ať už je to tříděním odpadu, omezováním zbytečných jízd autem či šetřením energie ve vlastní domácnosti. Způsobů, jak každý z nás může přispět, je mnoho, a posláním nadace je pomáhat těm, kdo k takovému rozhodnutí dospěli a chtějí pro životní prostředí něco udělat. Děkujeme všem, kdo nám toto poslání umožňují naplňovat. Našim dárcům, partnerům, správní a dozorčí radě i spolupracovníkům z kanceláře. Je radost s vámi pracovat! Jiří Francek Předseda Správní rady Nadace Partnerství Miroslav Kundrata Ředitel Nadace Partnerství The world around us is accelerating. We are inundated with information about global changes that is difficult to evaluate. Last year brought a record number of natural disasters. When combined with the terrorist threats, we feel overwhelmed. Responsible politicians and large institutions such as supranational insurance companies are worried. Everybody is faced with questions. How can we live in plenty without destroying the Earth? Is it at all possible? What will happen to the global climate once the most populated Asian countries multiply their consumption in an effort to increase the living standards of their citizens? Short term interests and the pursuit of instant profit still prevail over declarations of global responsibility. What impact do we have in these circumstances? Are our actions just a drop in the ocean? 4

7 We believe that responsibility always rests with the individual. Doing nothing is worse than doing little. Each one of us can step on the brakes once in a while, as our friend Mirek Janík from Wallachian Kosenka said. Each of us can help slow down the negative trends, whether by recycling, cutting down on unnecessary car trips, or reducing energy use at home. There are innumerable ways to contribute. The mission of our Foundation is to help those who have decided to do something for the environment and to be an example for others. We thank all who have been helping us to fulfil this mission, our donors, partners, board members and coworkers. We enjoy working with you! Jiří Francek Chair, Board of Directors Miroslav Kundrata Director Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných. The mission of the Czech Environmental Partnership Foundation (EP) is to help nongovernmental organizations, municipalities and other partners care for the environment and stimulate sustainable development, cross-sector cooperation and public participation in public matters. 5

8 6

9 Obsah Úvodní slovo 4 Nadace Partnerství v roce Dárci a partneři 25 Lidé Nadace Partnerství 29 Mezinárodní spolupráce 35 Seznam udělených grantů v roce Finanční zpráva za rok Table of Contents Introduction 4 The Partnership Foundation in Donors and Partners 25 People of the Partnership Foundation 29 International Cooperation 35 List of Grants Awarded in Financial Report

10 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Čtyři pilíře: partnerství, udržitelný rozvoj, účast občanů, podpora dárcovství Partnerství Partnerství je klíčovou metodou pro dosahování většího společenského dopadu naší práce a není náhodou, že už patnáct let je základem dobrého jména nadace. Partnerství pro nás znamená sdílení odpovědnosti, výhod, ale i rizik pro naplňování společného cíle, kterým je udržitelný rozvoj. Nadace Partnerství se výrazně podílí na přenosu nových i osvědčených modelů ochrany přírody a udržitelného rozvoje ze zahraničí a v poslední době sama tyto zkušenosti přenáší směrem k místním i zahraničním subjektům. Za patnáct let svého působení nadace vyslala na zahraniční stáže a studijní cesty několik set lídrů neziskového sektoru a veřejné správy. Nadace významně přispěla k profesionalizaci českých ekologických nevládních organizací, soustavně sleduje jejich potřeby a snaží se nastavovat svoje programy tak, aby na ně podle svých možností mohla reagovat. V posledních letech prosazuje na půdě Fóra dárců a Rady vlády pro NNO také optimalizaci legislativního a daňového prostředí pro NNO i příznivější nastavení pravidel pro využívání evropských fondů. Velmi důležitá je pro nás spolupráce šesti sesterských nadací v rámci asociace Partnerství pro udržitelný rozvoj (EPSD), která je registrována v ČR. Nadace rozvíjí také nové formy spolupráce s firemním sektorem. Cílem není jen získat další zdroje pro podporu ekologických projektů, ale také zvyšovat odpovědnost firem vůči životnímu prostředí. Rok 2005 spolupráci s firemními dárci výrazně obohatil. K tradičním partnerům jako jsou Česká spořitelna, Toyota Europe nebo Českomoravský cement přibyli noví významní partneři. S podporou společnosti Skanska CZ, která se stala generálním partnerem programu Strom života, se zapojením do programu Partnerství pro Kolínsko firmy TPCA či se spoluprací Philips Lightning na evropské úrovni přišly i nové výzvy a příležitosti. Potvrdilo se, že otevřená komunikace a ochota zasednout ke společnému jednacímu stolu může přinést prospěch nejen v podobě podpory desítek výborných projektů, ale přirozeně vede i k novému nastavování vnitřních ekologických standardů firmy, jejíž vliv na životní prostředí je i přes dodržování formálních norem často z podstaty nepříznivý. Klíčovými parametry pro každou takovou spolupráci jsou společná vůle zlepšovat životní prostředí, respektování hodnot a principů druhého partnera, ochota měnit vlastní chování v zájmu společného cíle, otevřené a čestné jednání. Výsledky roku 2005 nás upevňují v přesvědčení, že toto je cesta hodná následování. 8

11 Four pillars: partnership, sustainable development, public participation, support of philanthropy. partnership sustainable development public participation support of philantrophy Partnership Partnership has been the primary means of achieving broader social impacts through our work, and it is no coincidence that this approach has shaped the Foundation s reputation over the past 15 years. Partnership in our understanding means sharing responsibility, benefits and risks in order to achieve a shared goal, which is sustainable development. The Partnership Foundation has played a significant role in the transfer of know-how related to tested models of environmental protection and sustainable development. We have sought to learn from international examples and in recent years we have been disseminating this know-how to both local Czech and foreign organizations. Over the past 15 years, the Foundation has sent several hundred leaders from the nongovernmental and public administration sectors on international study trips and internships. We have contributed considerably to the professionalisation of Czech environmental nongovernmental organizations, while continuously monitoring their needs and adapting our granting programs to respond effectively to these needs. In the last few years, the Foundation has been working within the Donors Forum and the Governmental Council for NGOs to promote optimalization of legislative and tax conditions for NGOs, as well as more favorable rules for accessing EU funds. We also place great importance on international cooperation between the six foundations forming the Environmental Partnership for Sustainable Development Association (EPSD), which is registered in the Czech Republic. The Foundation has also been developing new ways of cooperating with the business sector. The goal is not only to obtain further funds to support environmental projects, but also to promote business sense of responsibility toward the environment. This initiative has been rewarding in Our long-term partners, such as Česká Spořitelna, Toyota Europe and Českomoravský Cement, were joined by new companies. Skanska CZ took the role of general partner for the Tree of Life program. A new program called the Partnership for Kolin region was developed by TPCA. Along with Philips Lighting involvement at the European level, cooperation with these partners generated many positive challenges and opportunities. Our experience has confirmed that open communication and willingness to come together at the negotiating table can be effective not only to gain support for dozens of excellent projects, but also to produce changes in internal company standards. While such norms are often formally correct, actual company activities may adversely affect the environment. Cooperation can successfully result in environmental benefits if there is a common will to improve the environment, along with mutual respect for each other s values and principles, willingness to change one s behavior in the interest of a common goal, and open and honest negotiations. The 2005 results reassure us that this way is worth pursuing. 9

12 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Nadace Partnerství kladla vždy důraz na environmentální vzdělávání dětí a mládeže, praktická opatření a dobré příklady ve školách, které se mohou stát zdrojem budoucích změn chování společnosti. Těší nás, že se úspěšně rozvíjí mezinárodní grantový a asistenční program Škola pro udržitelný život Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER. Spolupráce školy, žáků a učitelů s rodiči, představiteli obce a místními podnikateli vrací škole postavení komunitního centra. Zároveň přispívá k obohacení výuky. Díky společnosti Toyota Europe, a nově i Pojišťovně České spořitelny, podpořila Nadace Partnerství společně se Střediskem ekologické výchovy SEVER 19 projektů škol v Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Kolínsku. Po celou dobu své existence podporuje Nadace Partnerství nestátní formy ochrany přírody. Podílela se na úspěšném rozvoji hnutí pozemkových spolků a dalších moderních forem ochrany přírody v ČR a v této oblasti patří mezi lídry v Evropě i ve světě. V rámci programu Strom foto archiv NP života soustavně přispívá na vysazování nových stromů s důrazem na původní odrůdy dřevin v dané lokalitě, ať už v obcích nebo ve volné přírodě. V roce 2005 došlo díky společnosti Skanska k výraznému navýšení grantovaných prostředků. Podpořeno bylo 43 projektů částkou Kč. Vzniklo také několik nových unikátních projektů, jako je spolupráce s největší sportovní událostí v České republice Pražským mezinárodním maratonem na projektu Adoptuj strom na Greenways. Tomu, aby se do krajiny vracely půvabné a tolik užitečné aleje ovocných stromů a do parků měst stín a místo k životu stromů i lidí, napomáhá také anketa Strom roku. Ve čtvrtém ročníku se uplatnily opět DMS dárcovské SMS zprávy jako nástroj ke zvolení stromu, který vyvolal nejvíce sympatií, ale společně s hlasovacími archy také k nasbírání Kč, které budou použity na výsadby stromů po celém území republiky. Do ankety, jejímž vítězem se stal pověstmi opředený Pernštejnský tis, se v roce 2005 zapojilo rekordních hlasujících, což je dvojnásobek oproti předchozímu roku. S ochranou přírody a krajiny souvisí podpora šetrného ekologického zemědělství. Soutěž Česká biopotravina roku, kterou již pátým rokem za podpory Ministerstva zemědělství vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci se svazem ekologických zemědělců Pro-bio, napomáhá popularizaci organických a zdravých potravin. Biopotravinou roku 2005 se stal tradiční kváskový chléb z mouky mleté na kamenném mlýně od firmy Albio. 10

13 Žáci ZŠ Rokytno sázejí živý plot podél školní zahrady podle vlastního návrhu. Pupils from the town of Rokytno planting a live fence according to their own project. partnership sustainable development public participation support of philantrophy The Partnership Foundation has always stressed the importance of environmental education for children and youth as well as examples of good practice in schools that can in turn become the source of future changes. We are pleased that the international grant and assistance program Schools for Sustainable Development has been developing successfully under the auspices of the Partnership Foundation and the Center for Environmental Education and Ethics SEVER. The cooperation between schools, pupils and teachers with parents, local government representatives and entrepreneurs has reaffirmed the status of schools as community centers, and has enriched the curriculum. Thanks to Toyota Europe and recently also Česká Spořitelna Insurance, the Partnership Foundation and the Center for Environmental Education and Ethics SEVER have supported 19 school projects in the regions of Hradec Králové, Pardubice and Kolín. From the beginning, the Partnership Foundation has supported nongovernmental forms of nature protection. We have participated in the successful development of the land trust movement and other modern approaches to nature conservation in the Czech Republic, establishing our leadership in this area in Europe and the world at large. The Foundation has continuously supported tree planting through the Tree of Life program, with special emphasis on the planting of native species both in municipalities and in the countryside. The amount of grant monies available in 2005 increased significantly thanks to the Skanska Company. A total of 43 projects were supported with a total of CZK Several new original projects have also been initiated, such as collaboration with the largest sport event in the Czech Republic, the Prague International Marathon, on a joint project called Adopt a Tree on Greenways. The Tree of the Year competition has also aided the return of beautiful and useful fruit tree alleys, as well as city parks with spaces for people and trees. The fourth annual competition took advantage once again of the mobile phone text message DMS (donors message system) to gather votes for the most popular tree and to collect more than CZK , which is being used to plant trees around the country. In 2005, the fabled Pernštejn yew tree won the poll competition, whose record participants doubled in number from the previous year. Nature and landscape conservation are closely linked to support for organic farming. A competition called The Czech Organic Product of the Year was carried out for the 5 th year running by the Foundation with support from the Czech Ministry of Agriculture and in collaboration with the Organic Farmers Association Pro-Bio. This event informs the general public about organic and healthy foodstuffs. The 2005 winner was traditional sourdough bread made of stone-ground flour by the Albio Company. 11

14 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Udržitelný rozvoj Udržitelný rozvoj obcí a regionů je možný pouze s ohledem na životní prostředí. Nadace Partnerství podporuje moderní nástroje ochrany přírody ve spolupráci s lidmi, kteří v ní žijí. Prostřednictvím nadačních příspěvků, tzv. grantů, podporujeme široké spektrum projektů, s jejichž posouzením v transparentním grantovém řízení nám nezištně pomáhá řada odborníků. V rámci Základního grantového programu udělujeme granty do výše Kč projektům nabízejícím inovativní a systémová řešení problémů ve všech oblastech ochrany přírody: praktická činnost při ochraně přírody a krajiny, zapojení občanů a jejich sdružení do řešení místních problémů, lepší informovanost o aktuálních problémech životního prostředí, podpůrné kampaně za prosazení změn zákonů i činnost podporující aplikaci existující legislativy. Důležitou prioritou je rozvoj regionů a hledání příznivé rovnováhy mezi ochranou kulturních a historických hodnot přírody a krajiny a jejich využití člověkem, tedy projekty, které mají příznivý vliv na životní prostředí a současně posilují místní ekonomiku. Dalších 47 základních a středních škol se zapojilo do úspěšného projektu Úspory energie na školách, jehož cílem je snížit emise oxidu uhličitého a zlepšit povědomí v oblasti úspor energie a jejích obnovitelných zdrojů. Žáci spolu s učiteli zúčastněných škol identifikují různé formy spotřeby energie v budově školy a následně navrhují opatření, jak spotřebu snížit. Často motivují nejen vedení školy, ale i ostatní instituce a domácnosti k přijetí těchto nízkonákladových opatření. Nejlepší projekty žákovského energetického auditu jsou odměněny a školy získávají příspěvek na realizaci dalších úsporných opatření. foto archiv NP Na budování aktivní občanské společnosti je založena nově navázaná spolupráce se společností TPCA v Kolíně. V grantovém programu Partnerství pro Kolínsko pomáháme novému podnikatelskému kolosu nalézt své místo v regionu, kde se chce stát partnerem odpovědným společnosti i přírodě. V roce 2005 byly na Kolínsku podpořeny projekty obcí a neziskových organizací v celkovém objemu přes Kč. Ve snaze porozumět lépe potřebám regionu Kolínska zpracovala Nadace pro firmu TPCA v závěru roku analýzu, jejímž podkladem bylo na 50 hloubkových pohovorů s místními osobnostmi. 12

15 Žáci ZŠ Velká Bíteš hledají, jak omezit energetické ztráty školní budovy. Pupils from the town of Velká Bíteš are looking for ways to limit the energy losses in their school building. partnership sustainable development public participation support of philantrophy Sustainable Development Sustainable development in municipalities and regions is possible only whilst taking into account environmental protection. The Foundation supports modern approaches to nature protection in collaboration with residents. Foundation grants support a wide variety of projects, which are openly selected for funding by an expett group of volunteers. The Open Grant Program distributes grants of up to CZK to projects promising innovative and systemic solutions to problems in all areas of environmental protection. These include concrete activities promoting nature and landscape protection, active participation of citizens and civic groups in solving local problems, increasing awareness about current environmental problems, campaigns for changes in the legal system, and activities aiding in applying current legislation. The priority for regional development is to achieve a balance between the protection of cultural and historical treasures of nature and the landscape with human activities. Such projects strive to improve environmental quality while at the same time supporting local economies. Forty-seven elementary and high schools participated in a successful project called Energy Savings in Schools with the goal of decreasing CO 2 emissions and increasing awareness about energy conservation and renewable energy sources. Pupils and teachers together identify types of energy use in their school and suggest ways to decrease consumption. Often the school administration becomes motivated to make the necessary low-cost changes, and so do other institutions and households. The best student energy audit projects are rewarded and the schools receive monetary compensation for further investments in energy conservation. The goal of building an active civil society forms the basis of a new cooperative project with the carmanufacturer TPCA Company in Kolín. The Partnership for Kolín region grant-making program aims to help the new large international company find its way in the region, where it seeks to become a socially and environmentally responsible partner. In 2005, multiple projects of the Kolín area municipalities and NGOs were supported with more than CZK 4 million. At the end of the year, in order to better understand the needs of the region, the Foundation conducted and analyzed 50 in-depth interviews with local stakeholders for TPCA. 13

16 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Cílem soutěže Zklidňování dopravy ve městech a obcích, kterou Nadace Partnerství vyhlašuje s Ministerstvem dopravy, je ocenit aktivitu zastupitelů za prosazení projektů, které vedou ke zvýšení bezpečnosti provozu a zvláště ohroženějších skupin jeho účastníků (dětí, seniorů, lidí se sníženou pohyblivostí a cyklistů). Exkurze, které dopravní program nadace pořádá, seznamuje i další představitele státní správy a odborníky s novými nástroji, které zvyšují bezpečnost v ulicích. Doprava by neměla být jedinou preferovanou funkcí uličního prostoru. Podporujeme zdravý životní styl, kterému neprospívá zabírání místa, znečištění, hluk a dopravní zácpy způsobené stále nadřazeným postavením automobilové dopravy. Nadace Partnerství také díky již ustálenému spojení s Nadací České spořitelny úspěšně rozvíjí program Zelené stezky Greenways do podoby atraktivní pro všechny zapojené subjekty. Greenways jsou trasy nebo přírodní koridory využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí ale i příležitosti pro místní podnikatelské aktivity v oblasti infrastruktury a pomáhají chránit přírodu i kulturní dědictví. Dobrým příkladem jsou tradiční jihomoravské sklepní uličky, které se spolu s podporou malých místních vinařů daří chránit v rámci projektu Moravských vinařských stezek. Stovky kilometrů značených tras vítají celoročně milovníky cyklistiky, moravské krajiny a dobrého vína. Program Greenways Nadace Partnerství inicioval vznik otevřené sítě CEEG (Greenways střední a východní Evropy), která podporuje úsilí místních obyvatel o vybudování veřejně prospěšných stezek Greenways a poskytuje místním komunitám inspiraci a asistenci v jejich úsilí chránit jedinečnost svého domova a dosahovat rovnováhy mezi ochranou a využíváním místních zdrojů. Nadace Partnerství je tahounem rozvoje Greenways ve střední Evropě a nově také na Balkáně. Spolupracuje s většinou zemí EU v rámci evropské asociace Greenways (EGWA) a dále rozvíjí výměnu zkušeností s americkými i australskými Greenways. foto archiv NP Týmu Greenways se během roku 2005 díky podpoře z fondů EU podařilo nastartovat unikátní systém značení turistických zařízení a služeb Cyklisté vítáni. Tento projekt podpoří české a moravské podnikatele v jejich úsilí nabízet uživatelům stezek co nejlepší služby, a zároveň zaručí cyklistům, pěším turistům, jezdcům na koních a in- -line bruslařům kvalitní služby, které jim zvolené zařízení poskytne. Dlouholeté nadšení a systematická práce na zlepšování metodických postupů, projektového managementu a propagace bylo odměněno titulem Nejlepší Greenway střední a východní Evropy pro neznámější a nejdelší českou stezku Greenways Praha-Vídeň. Z rukou zástupce Rockefellerovy nadace (Rockefeller Brothers Fund) pana Wiliama Moodyho jsme obdrželi Cenu Laurance Rockefellera. 14

17 Moravské vinařské stezky často vedou uličkami s typickou architekturou jihomoravských vinných sklepů. The Moravian Wine Trails lead through alleyways surrounded by typical South Moravian wine-cellar architecture. partnership sustainable development public participation support of philantrophy The goal of the Traffic Calming in Towns and Cities competition, carried out jointly by the Foundation and the Ministry of Transport, is to acknowledge local government representatives for accomplishing projects that increase transportation safety, especially for vulnerable populations such as children, the elderly, people with limited mobility, and cyclists. Excursions organized by the program educate national government representatives and experts about new tools that increase road and street safety. The program is based on the philosophy that motorized transportation should not be viewed as the only preferred function of the street. We seek to promote healthy lifestyles, an effort that is hindered by the disappearance of green space and the rise of pollution, noise, and traffic jams caused by continued preference for auto transportation. The Foundation has further developed the Greenways program, thanks to its well-established connection with the Česká Spořitelna Foundation. Greenways are paths or natural corridors used in accord with their ecological function and their potential for sport, tourism and recreation. Their use brings opportunities for local entrepreneurial activities in the vicinity of the infrastructure and helps to protect natural and cultural heritage. Traditional South Moravian wine cellar streets, preserved in collaboration with local small winemakers in the Moravian Wine Trails project, present a good example. Hundreds of kilometers of marked trails welcome lovers of cycling, the Moravian landscape and good wine. The Greenways program initiated the opening of a new network, the Central and Eastern European Greenways (CEEG), which supports the efforts of local inhabitants to build publicly accessible Greenway trails. The program also provides inspiration and assistance to local communities in their efforts to protect the uniqueness of their areas and to achieve balance between the protection and use of their local resources. The Foundation is the main leader in the development of Greenways in Central Europe and, as of recently, also in the Balkan region. We have been cooperating with the majority of EU countries under the framework of the European Greenways Association (EGWA) as well as developing experience with US and Australian Greenways. During 2005, the Foundation s Greenways team has been able to initiate a unique system of certification for tourism-related businesses and services called Welcome Cyclists, supported by EU funds. This project will support Czech and Moravian entrepreneurs in their efforts to offer the best possible service to Greenways users, including cyclists, pedestrian tourists, horse riders and in-line skaters. The Best Greenways in Central and Eastern Europe Award was given to the longest and best-known Czech trail, the Prague-Vienna Greenways thus rewarding many years of enthusiasm and systematic improvements in method and practices, project management and promotion. We also received the Laurance Rockefeller Award from the hands of Mr. William Moody of the Rockefeller Brothers Fund. 15

18 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Hluk a znečištění patří k největším problémům Prahy. Cyklojízdy sdružení Auto*Mat vzkazují politikům: Zlepšete podmínky pro cyklisty! Traffic noise and air pollution are the main problems of Prague. Bike rides organized by Auto*Mat, sends a word to the politicians: Make the better conditions for cyclists in Prague! Účast občanů na věcech veřejných Účast občanů na věcech veřejných byla od počátku významnou prioritou, kterou Nadace Partnerství podporovala. V synergii s programy dopravy a Greenways, ale hlavně s lidmi, kteří chtějí spolurozhodovat o podobě svého životního prostoru, pracuje program Prostory. Vytvořením ediční řady pěti knih Metody komunitního rozvoje vznikl ucelený materiál umožňující strukturované zapojování občanů do plánování a rozvoje jejich obcí. Fungující veřejná prostranství jsou jedním z důležitých aspektů prosperujícího sídla. Náměstí, kde se cítí dobře cyklisté i maminky s dětmi, místa sloužící k setkávání a komunikaci, prostory pro odpočinek i snění, vznikají tam, kde se spojí dobrý nápad a lidé ochotní jej realizovat s místními podnikatelskými subjekty, kteří jej pomohou financovat. I Budějovické náměstí v Praze, případ foto archiv NP od začátku špatně navrženého veřejného prostoru bez respektu k jeho uživatelům, se zvolna proměňuje. Motivaci pomáhají udržet pravidelně konané slavnosti Budějáles. Při setkávání tolika různě zaměřených subjektů je často obtížné najít společnou řeč. Školicí program jsme vyvinuli pro ty, kdo mohou v rámci komunitního plánování přispět metodickými radami i prostým řízením diskuze tak, aby dospěla k cíli k vytváření společného prostoru, kde se všem bude dobře žít. Malým místním organizacím se jen obtížně daří nalézt dlouhodobý zdroj financování. Nadace Partnerství se proto rozhodla poskytovat institucionální podporu a asistenci neziskovým organizacím. Každoročně poskytuje regionálním nadacím grant na posílení jejich institucionální kapacity. Z vlastní zkušenosti víme, jak obtížné je získávat prostředky na tzv. vlastní činnost, a cítíme proto povinnost pomoci na startu lidem, kteří se rozhodli věnovat všechny své schopnosti veřejnému prospěchu. 16

19 Součástí snah o revitalizaci Budějovického náměstí v Praze jsou i pouliční slavnosti Budějálesy. The Budějáles street festival, shown here at Budějovická square in Prague, is part of revitalization efforts in this problematic urban area. partnership sustainable development public participation support of philantrophy Citizen Participation Support for citizen participation in public matters has long been an important priority. The Public Spaces program works, in synergy with the Transportation and Greenways programs, with people who want to participate in community decision-making. The publication of a five-book series entitled Methods of Community Development created a complete set of manuals for the structured involvement of citizens in the planning and development of their municipalities. Properly functioning public spaces is one aspect of a prospering community. Where good ideas, public engagement and financial help from local businesses meet, town spaces suitable for cycling, family recreation, relaxation and socializing can take shape. Even the Budějovická square in Prague, a prime example of a public space foto Jan Bartoš badly designed with no sensitivity to its users, is slowly changing. Regular public open-air festivals, called Budějáles, demonstrate how involvement by multiple stakeholders can gradually change a place. Promoting cooperation between diverse types of organizations and individuals is no easy task. The Training Program has been developed to assist individuals who provide methodological advice and facilitate discussions during community planning. Small local organizations struggle to find long-term financial resources. Therefore, the Foundation decided to provide institutional support and assistance to nonprofit organisations. Every year, regional foundations receive a grant to strengthen their institutional capacity. We know from personal experience that resources for the functioning of an organization are hard to come by and thus we feel responsibility to help individuals who have decided to use their skills in the interest of the public good. 17

20 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Laureáty ceny Josefa Vavrouška se v roce 2005 stali Hana a Jiří Kulichovi z Centra environmentální výchovy a etiky SEVER. Recipients of the Josef Vavroušek Award in 2005 Hana and Jiří Kulichovi from the Centre for Environmental Education and Ethics SEVER. Po sloučení Nadace Partnerství s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových jsme poskytli záštitu a podporu projektu Cesta mráčkového dráčka putovní výstavě dětských kreseb zaměřených na přírodní témata. Výtěžek z prodeje dětských kreseb v tuzemsku i v zahraničí putuje do zařízení, která pečují o postižené děti. V důsledku vlastně děti pomáhají dětem, a propojuje se výchova vztahu k přírodě se základy výchovy k humanismu a solidaritě. Těší nás, že se Dráčkovi start do samostatné existence vydařil a držíme mu palce. foto Jan Bartoš U příležitosti desátého výročí tragického úmrtí Josefa Vavrouška jsme v červnu 2005 uspořádali mezinárodní konferenci Udržitelný rozvoj příležitost pro spolupráci, která vyvrcholila předáním Ceny Josefa Vavrouška v Pražské křižovatce za účasti významných osobností. Smyslem ceny, udělované společně s Nadací Charty 77, je ukázat na po- zitivních příkladech, jak významnou roli může sehrát jednotlivec při ochraně životního prostředí a naplňování konceptu udržitelného rozvoje. Laureáty se stali manželé Hana a Jiří Kulichovi ze Střediska ekologické výchovy Sever a profesor Bohuslav Blažek in memoriam. 18

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Jsme součástí mezinárodní organizace Environmental Partnership Association.

Jsme součástí mezinárodní organizace Environmental Partnership Association. Úvodem V roce 2013 začalo naplno fungovat vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, díky němuž jsme nejenom my, ale i kolegové z dalších významných ekologických organizací získali perfektní zázemí

Více

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Nadace Partnerství Vás srdečně zve na jednodenní seminář spojený

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Ekologický právní servis Environmental Law Service. kuk

Ekologický právní servis Environmental Law Service. kuk Ekologický právní servis Environmental Law Service kuk 1 who we are and what we aim to achieve kdo jsme a o co usilujeme 3 významné úspěchy za rok 2005 uccess in 2005 5 We have organized our activities

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost Projekt TriNet-Global,,Místní samospráva, podnikatelský sektor a univerzity jako nositelé změny TriNet Policy Paper Závěrečný strategický dokument,,podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

COMENIUS PROJECT návštěva v České republice 3. 8. 10. 2009

COMENIUS PROJECT návštěva v České republice 3. 8. 10. 2009 COMENIUS PROJECT návštěva v České republice 3. 8. 10. 2009 Ve dnech 3. až 8. října 2009 jsme na naší škole přivítali návštěvu zástupců zahraničních škol, které s námi spolupracují v rámci mezinárodního

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report výroční zpráva 2007 your choices can change the world! The danger posed by war to all of humanity and to our planet is at least matched by the climate crisis and global warming. I believe

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Ostrava Hrušov Business Park. Marcela Tomášková tomaskova@spih.cz

Ostrava Hrušov Business Park. Marcela Tomášková tomaskova@spih.cz Marcela Tomášková tomaskova@spih.cz Partnerství pro České brownfieldy POLAND PRAGUE SLOVAKIA CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ - SITE DESCRIPTION Bývalé Hrušovské chemické závody (HCHZ) Former chemical plant Velikost

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií Plán kampaně Název kampaně: Ekologové Podrobné údaje o soutěžících a škole: Mgr. Lenka Kučerová, 7.B Základní škola Kladno,

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více