Tuto vizi pomáháme naplňovat aktivním lidem, kteří se nevzdávají odpovědnosti k přírodě, společnosti a budoucnosti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tuto vizi pomáháme naplňovat aktivním lidem, kteří se nevzdávají odpovědnosti k přírodě, společnosti a budoucnosti."

Transkript

1 Výroční zpráva Annual Report 2005

2

3 Život v prosperující zemi se zdravou a přístupnou krajinou, kde ve městech vedou bezpečné cesty do školy i za prací, obchody nabízejí zdravé potraviny, venkov je živým místem s opatrovaným kulturním i přírodním dědictvím a lidé respektují prostor pro stromy, živé tvory i pro sebe navzájem Tuto vizi pomáháme naplňovat aktivním lidem, kteří se nevzdávají odpovědnosti k přírodě, společnosti a budoucnosti. Nadace Partnerství Life in a prospering country with healthy and accessible landscapes, where cities have safe routes to schools and workplaces, where shops offer healthy food, where the countryside is a lively place with a cherished cultural and natural heritage, and where people respect the spaces necessary for trees, living creatures and each other... To fulfill this vision we help active people who do not ignore their responsibility toward nature, society and the future. The Czech Environmental Partnership Foundation 1

4 ha 1115 kg V roce 2005 mohla Nadace Partnerství rozdělit korun mezi 155 projektů po celé České republice i v zahraničí. byly uspořádány 3 konference a 9 výstav bylo vydáno 9 odborných studií bylo vytištěno 45 typů informačních letáků km cyklostezek 9 získalo nové značení 9 3 3bylo zasazeno 34979stromů 9stromů a 222 keřů9 byla zahájena obnova 400 ha lesa v Tatrách bylo zprůchodněno 20 km turistických tras v Tatrách bylo roztříděno 1115 kg 222papírů To vše díky podpoře našich dárců a partnerů lidí se mohlo podílet na akcích v rámci projektů dětí se dozvědělo o environmentálních tématech 527 zmínek v médiích o nadaci a jejích programech 15 návštěvníků přišlo na akce pořádané v rámci projektů 39 neziskových organizací, 54 firem, 20 státních institucí a 59 obecních úřadů se nově připojilo k realizátorům projektů

5 In 2005 a total of CZK was distributed to a total of 155 projects all around the Czech Republic and other countries conferences and 9 exhibitions were held 10,200 people participated in events 9 studies were published 45 types of informational leaflets were distributed km of trails were newly marked 3,497 trees and 222 were planted kmbushes 400 ha of the forest in the Tatra mountains started to be regenerated 5 km 7,600 children learnt about environmental topics 20 km of 20 trails in Tatra mountains km 527 quotes in media about the Foundation s activities ,600 attended the events organized by various programs 39 NGOs, 45 companies, 20 government organizations of kg20 trails in Tatra mountains were made accessible 1,115 of paper were sorted out kmand km59 k municipalities newly participated in the projects This all thanks to the support of our donors and partners

6 Vážení přátelé nadace, Dear friends, svět kolem nás zrychluje. Jsme zaplaveni informacemi o globálních změnách, které mnohdy neumíme ani vyhodnotit. Rok 2005 byl rekordním v počtu přírodních katastrof. V kombinaci s teroristickými hrozbami je toho příliš. Odpovědní politici i velké instituce typu nadnárodních pojišťoven jsou znepokojeni. Každý z nás si klade otázky. Jak žít v dostatku a nezničit Zemi? Je to vůbec možné? Co se stane s globálním klimatem až se zvedne životní úroveň nejlidnatějších asijských zemí na úroveň Evropy? Přesto pořád krátkodobý zájem o momentální zisk převládá nad deklaracemi globální odpovědnosti. Co v tom můžeme udělat my? Kapička v moři? Odpovědnost je vždy individuální. Každý z nás může, slovy přítele Mirka Janíka z valašskokloboucké Kosenky, občas stoupnout na brzdu a snažit se negativní trendy zpomalit. Ať už je to tříděním odpadu, omezováním zbytečných jízd autem či šetřením energie ve vlastní domácnosti. Způsobů, jak každý z nás může přispět, je mnoho, a posláním nadace je pomáhat těm, kdo k takovému rozhodnutí dospěli a chtějí pro životní prostředí něco udělat. Děkujeme všem, kdo nám toto poslání umožňují naplňovat. Našim dárcům, partnerům, správní a dozorčí radě i spolupracovníkům z kanceláře. Je radost s vámi pracovat! Jiří Francek Předseda Správní rady Nadace Partnerství Miroslav Kundrata Ředitel Nadace Partnerství The world around us is accelerating. We are inundated with information about global changes that is difficult to evaluate. Last year brought a record number of natural disasters. When combined with the terrorist threats, we feel overwhelmed. Responsible politicians and large institutions such as supranational insurance companies are worried. Everybody is faced with questions. How can we live in plenty without destroying the Earth? Is it at all possible? What will happen to the global climate once the most populated Asian countries multiply their consumption in an effort to increase the living standards of their citizens? Short term interests and the pursuit of instant profit still prevail over declarations of global responsibility. What impact do we have in these circumstances? Are our actions just a drop in the ocean? 4

7 We believe that responsibility always rests with the individual. Doing nothing is worse than doing little. Each one of us can step on the brakes once in a while, as our friend Mirek Janík from Wallachian Kosenka said. Each of us can help slow down the negative trends, whether by recycling, cutting down on unnecessary car trips, or reducing energy use at home. There are innumerable ways to contribute. The mission of our Foundation is to help those who have decided to do something for the environment and to be an example for others. We thank all who have been helping us to fulfil this mission, our donors, partners, board members and coworkers. We enjoy working with you! Jiří Francek Chair, Board of Directors Miroslav Kundrata Director Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných. The mission of the Czech Environmental Partnership Foundation (EP) is to help nongovernmental organizations, municipalities and other partners care for the environment and stimulate sustainable development, cross-sector cooperation and public participation in public matters. 5

8 6

9 Obsah Úvodní slovo 4 Nadace Partnerství v roce Dárci a partneři 25 Lidé Nadace Partnerství 29 Mezinárodní spolupráce 35 Seznam udělených grantů v roce Finanční zpráva za rok Table of Contents Introduction 4 The Partnership Foundation in Donors and Partners 25 People of the Partnership Foundation 29 International Cooperation 35 List of Grants Awarded in Financial Report

10 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Čtyři pilíře: partnerství, udržitelný rozvoj, účast občanů, podpora dárcovství Partnerství Partnerství je klíčovou metodou pro dosahování většího společenského dopadu naší práce a není náhodou, že už patnáct let je základem dobrého jména nadace. Partnerství pro nás znamená sdílení odpovědnosti, výhod, ale i rizik pro naplňování společného cíle, kterým je udržitelný rozvoj. Nadace Partnerství se výrazně podílí na přenosu nových i osvědčených modelů ochrany přírody a udržitelného rozvoje ze zahraničí a v poslední době sama tyto zkušenosti přenáší směrem k místním i zahraničním subjektům. Za patnáct let svého působení nadace vyslala na zahraniční stáže a studijní cesty několik set lídrů neziskového sektoru a veřejné správy. Nadace významně přispěla k profesionalizaci českých ekologických nevládních organizací, soustavně sleduje jejich potřeby a snaží se nastavovat svoje programy tak, aby na ně podle svých možností mohla reagovat. V posledních letech prosazuje na půdě Fóra dárců a Rady vlády pro NNO také optimalizaci legislativního a daňového prostředí pro NNO i příznivější nastavení pravidel pro využívání evropských fondů. Velmi důležitá je pro nás spolupráce šesti sesterských nadací v rámci asociace Partnerství pro udržitelný rozvoj (EPSD), která je registrována v ČR. Nadace rozvíjí také nové formy spolupráce s firemním sektorem. Cílem není jen získat další zdroje pro podporu ekologických projektů, ale také zvyšovat odpovědnost firem vůči životnímu prostředí. Rok 2005 spolupráci s firemními dárci výrazně obohatil. K tradičním partnerům jako jsou Česká spořitelna, Toyota Europe nebo Českomoravský cement přibyli noví významní partneři. S podporou společnosti Skanska CZ, která se stala generálním partnerem programu Strom života, se zapojením do programu Partnerství pro Kolínsko firmy TPCA či se spoluprací Philips Lightning na evropské úrovni přišly i nové výzvy a příležitosti. Potvrdilo se, že otevřená komunikace a ochota zasednout ke společnému jednacímu stolu může přinést prospěch nejen v podobě podpory desítek výborných projektů, ale přirozeně vede i k novému nastavování vnitřních ekologických standardů firmy, jejíž vliv na životní prostředí je i přes dodržování formálních norem často z podstaty nepříznivý. Klíčovými parametry pro každou takovou spolupráci jsou společná vůle zlepšovat životní prostředí, respektování hodnot a principů druhého partnera, ochota měnit vlastní chování v zájmu společného cíle, otevřené a čestné jednání. Výsledky roku 2005 nás upevňují v přesvědčení, že toto je cesta hodná následování. 8

11 Four pillars: partnership, sustainable development, public participation, support of philanthropy. partnership sustainable development public participation support of philantrophy Partnership Partnership has been the primary means of achieving broader social impacts through our work, and it is no coincidence that this approach has shaped the Foundation s reputation over the past 15 years. Partnership in our understanding means sharing responsibility, benefits and risks in order to achieve a shared goal, which is sustainable development. The Partnership Foundation has played a significant role in the transfer of know-how related to tested models of environmental protection and sustainable development. We have sought to learn from international examples and in recent years we have been disseminating this know-how to both local Czech and foreign organizations. Over the past 15 years, the Foundation has sent several hundred leaders from the nongovernmental and public administration sectors on international study trips and internships. We have contributed considerably to the professionalisation of Czech environmental nongovernmental organizations, while continuously monitoring their needs and adapting our granting programs to respond effectively to these needs. In the last few years, the Foundation has been working within the Donors Forum and the Governmental Council for NGOs to promote optimalization of legislative and tax conditions for NGOs, as well as more favorable rules for accessing EU funds. We also place great importance on international cooperation between the six foundations forming the Environmental Partnership for Sustainable Development Association (EPSD), which is registered in the Czech Republic. The Foundation has also been developing new ways of cooperating with the business sector. The goal is not only to obtain further funds to support environmental projects, but also to promote business sense of responsibility toward the environment. This initiative has been rewarding in Our long-term partners, such as Česká Spořitelna, Toyota Europe and Českomoravský Cement, were joined by new companies. Skanska CZ took the role of general partner for the Tree of Life program. A new program called the Partnership for Kolin region was developed by TPCA. Along with Philips Lighting involvement at the European level, cooperation with these partners generated many positive challenges and opportunities. Our experience has confirmed that open communication and willingness to come together at the negotiating table can be effective not only to gain support for dozens of excellent projects, but also to produce changes in internal company standards. While such norms are often formally correct, actual company activities may adversely affect the environment. Cooperation can successfully result in environmental benefits if there is a common will to improve the environment, along with mutual respect for each other s values and principles, willingness to change one s behavior in the interest of a common goal, and open and honest negotiations. The 2005 results reassure us that this way is worth pursuing. 9

12 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Nadace Partnerství kladla vždy důraz na environmentální vzdělávání dětí a mládeže, praktická opatření a dobré příklady ve školách, které se mohou stát zdrojem budoucích změn chování společnosti. Těší nás, že se úspěšně rozvíjí mezinárodní grantový a asistenční program Škola pro udržitelný život Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER. Spolupráce školy, žáků a učitelů s rodiči, představiteli obce a místními podnikateli vrací škole postavení komunitního centra. Zároveň přispívá k obohacení výuky. Díky společnosti Toyota Europe, a nově i Pojišťovně České spořitelny, podpořila Nadace Partnerství společně se Střediskem ekologické výchovy SEVER 19 projektů škol v Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Kolínsku. Po celou dobu své existence podporuje Nadace Partnerství nestátní formy ochrany přírody. Podílela se na úspěšném rozvoji hnutí pozemkových spolků a dalších moderních forem ochrany přírody v ČR a v této oblasti patří mezi lídry v Evropě i ve světě. V rámci programu Strom foto archiv NP života soustavně přispívá na vysazování nových stromů s důrazem na původní odrůdy dřevin v dané lokalitě, ať už v obcích nebo ve volné přírodě. V roce 2005 došlo díky společnosti Skanska k výraznému navýšení grantovaných prostředků. Podpořeno bylo 43 projektů částkou Kč. Vzniklo také několik nových unikátních projektů, jako je spolupráce s největší sportovní událostí v České republice Pražským mezinárodním maratonem na projektu Adoptuj strom na Greenways. Tomu, aby se do krajiny vracely půvabné a tolik užitečné aleje ovocných stromů a do parků měst stín a místo k životu stromů i lidí, napomáhá také anketa Strom roku. Ve čtvrtém ročníku se uplatnily opět DMS dárcovské SMS zprávy jako nástroj ke zvolení stromu, který vyvolal nejvíce sympatií, ale společně s hlasovacími archy také k nasbírání Kč, které budou použity na výsadby stromů po celém území republiky. Do ankety, jejímž vítězem se stal pověstmi opředený Pernštejnský tis, se v roce 2005 zapojilo rekordních hlasujících, což je dvojnásobek oproti předchozímu roku. S ochranou přírody a krajiny souvisí podpora šetrného ekologického zemědělství. Soutěž Česká biopotravina roku, kterou již pátým rokem za podpory Ministerstva zemědělství vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci se svazem ekologických zemědělců Pro-bio, napomáhá popularizaci organických a zdravých potravin. Biopotravinou roku 2005 se stal tradiční kváskový chléb z mouky mleté na kamenném mlýně od firmy Albio. 10

13 Žáci ZŠ Rokytno sázejí živý plot podél školní zahrady podle vlastního návrhu. Pupils from the town of Rokytno planting a live fence according to their own project. partnership sustainable development public participation support of philantrophy The Partnership Foundation has always stressed the importance of environmental education for children and youth as well as examples of good practice in schools that can in turn become the source of future changes. We are pleased that the international grant and assistance program Schools for Sustainable Development has been developing successfully under the auspices of the Partnership Foundation and the Center for Environmental Education and Ethics SEVER. The cooperation between schools, pupils and teachers with parents, local government representatives and entrepreneurs has reaffirmed the status of schools as community centers, and has enriched the curriculum. Thanks to Toyota Europe and recently also Česká Spořitelna Insurance, the Partnership Foundation and the Center for Environmental Education and Ethics SEVER have supported 19 school projects in the regions of Hradec Králové, Pardubice and Kolín. From the beginning, the Partnership Foundation has supported nongovernmental forms of nature protection. We have participated in the successful development of the land trust movement and other modern approaches to nature conservation in the Czech Republic, establishing our leadership in this area in Europe and the world at large. The Foundation has continuously supported tree planting through the Tree of Life program, with special emphasis on the planting of native species both in municipalities and in the countryside. The amount of grant monies available in 2005 increased significantly thanks to the Skanska Company. A total of 43 projects were supported with a total of CZK Several new original projects have also been initiated, such as collaboration with the largest sport event in the Czech Republic, the Prague International Marathon, on a joint project called Adopt a Tree on Greenways. The Tree of the Year competition has also aided the return of beautiful and useful fruit tree alleys, as well as city parks with spaces for people and trees. The fourth annual competition took advantage once again of the mobile phone text message DMS (donors message system) to gather votes for the most popular tree and to collect more than CZK , which is being used to plant trees around the country. In 2005, the fabled Pernštejn yew tree won the poll competition, whose record participants doubled in number from the previous year. Nature and landscape conservation are closely linked to support for organic farming. A competition called The Czech Organic Product of the Year was carried out for the 5 th year running by the Foundation with support from the Czech Ministry of Agriculture and in collaboration with the Organic Farmers Association Pro-Bio. This event informs the general public about organic and healthy foodstuffs. The 2005 winner was traditional sourdough bread made of stone-ground flour by the Albio Company. 11

14 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Udržitelný rozvoj Udržitelný rozvoj obcí a regionů je možný pouze s ohledem na životní prostředí. Nadace Partnerství podporuje moderní nástroje ochrany přírody ve spolupráci s lidmi, kteří v ní žijí. Prostřednictvím nadačních příspěvků, tzv. grantů, podporujeme široké spektrum projektů, s jejichž posouzením v transparentním grantovém řízení nám nezištně pomáhá řada odborníků. V rámci Základního grantového programu udělujeme granty do výše Kč projektům nabízejícím inovativní a systémová řešení problémů ve všech oblastech ochrany přírody: praktická činnost při ochraně přírody a krajiny, zapojení občanů a jejich sdružení do řešení místních problémů, lepší informovanost o aktuálních problémech životního prostředí, podpůrné kampaně za prosazení změn zákonů i činnost podporující aplikaci existující legislativy. Důležitou prioritou je rozvoj regionů a hledání příznivé rovnováhy mezi ochranou kulturních a historických hodnot přírody a krajiny a jejich využití člověkem, tedy projekty, které mají příznivý vliv na životní prostředí a současně posilují místní ekonomiku. Dalších 47 základních a středních škol se zapojilo do úspěšného projektu Úspory energie na školách, jehož cílem je snížit emise oxidu uhličitého a zlepšit povědomí v oblasti úspor energie a jejích obnovitelných zdrojů. Žáci spolu s učiteli zúčastněných škol identifikují různé formy spotřeby energie v budově školy a následně navrhují opatření, jak spotřebu snížit. Často motivují nejen vedení školy, ale i ostatní instituce a domácnosti k přijetí těchto nízkonákladových opatření. Nejlepší projekty žákovského energetického auditu jsou odměněny a školy získávají příspěvek na realizaci dalších úsporných opatření. foto archiv NP Na budování aktivní občanské společnosti je založena nově navázaná spolupráce se společností TPCA v Kolíně. V grantovém programu Partnerství pro Kolínsko pomáháme novému podnikatelskému kolosu nalézt své místo v regionu, kde se chce stát partnerem odpovědným společnosti i přírodě. V roce 2005 byly na Kolínsku podpořeny projekty obcí a neziskových organizací v celkovém objemu přes Kč. Ve snaze porozumět lépe potřebám regionu Kolínska zpracovala Nadace pro firmu TPCA v závěru roku analýzu, jejímž podkladem bylo na 50 hloubkových pohovorů s místními osobnostmi. 12

15 Žáci ZŠ Velká Bíteš hledají, jak omezit energetické ztráty školní budovy. Pupils from the town of Velká Bíteš are looking for ways to limit the energy losses in their school building. partnership sustainable development public participation support of philantrophy Sustainable Development Sustainable development in municipalities and regions is possible only whilst taking into account environmental protection. The Foundation supports modern approaches to nature protection in collaboration with residents. Foundation grants support a wide variety of projects, which are openly selected for funding by an expett group of volunteers. The Open Grant Program distributes grants of up to CZK to projects promising innovative and systemic solutions to problems in all areas of environmental protection. These include concrete activities promoting nature and landscape protection, active participation of citizens and civic groups in solving local problems, increasing awareness about current environmental problems, campaigns for changes in the legal system, and activities aiding in applying current legislation. The priority for regional development is to achieve a balance between the protection of cultural and historical treasures of nature and the landscape with human activities. Such projects strive to improve environmental quality while at the same time supporting local economies. Forty-seven elementary and high schools participated in a successful project called Energy Savings in Schools with the goal of decreasing CO 2 emissions and increasing awareness about energy conservation and renewable energy sources. Pupils and teachers together identify types of energy use in their school and suggest ways to decrease consumption. Often the school administration becomes motivated to make the necessary low-cost changes, and so do other institutions and households. The best student energy audit projects are rewarded and the schools receive monetary compensation for further investments in energy conservation. The goal of building an active civil society forms the basis of a new cooperative project with the carmanufacturer TPCA Company in Kolín. The Partnership for Kolín region grant-making program aims to help the new large international company find its way in the region, where it seeks to become a socially and environmentally responsible partner. In 2005, multiple projects of the Kolín area municipalities and NGOs were supported with more than CZK 4 million. At the end of the year, in order to better understand the needs of the region, the Foundation conducted and analyzed 50 in-depth interviews with local stakeholders for TPCA. 13

16 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Cílem soutěže Zklidňování dopravy ve městech a obcích, kterou Nadace Partnerství vyhlašuje s Ministerstvem dopravy, je ocenit aktivitu zastupitelů za prosazení projektů, které vedou ke zvýšení bezpečnosti provozu a zvláště ohroženějších skupin jeho účastníků (dětí, seniorů, lidí se sníženou pohyblivostí a cyklistů). Exkurze, které dopravní program nadace pořádá, seznamuje i další představitele státní správy a odborníky s novými nástroji, které zvyšují bezpečnost v ulicích. Doprava by neměla být jedinou preferovanou funkcí uličního prostoru. Podporujeme zdravý životní styl, kterému neprospívá zabírání místa, znečištění, hluk a dopravní zácpy způsobené stále nadřazeným postavením automobilové dopravy. Nadace Partnerství také díky již ustálenému spojení s Nadací České spořitelny úspěšně rozvíjí program Zelené stezky Greenways do podoby atraktivní pro všechny zapojené subjekty. Greenways jsou trasy nebo přírodní koridory využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí ale i příležitosti pro místní podnikatelské aktivity v oblasti infrastruktury a pomáhají chránit přírodu i kulturní dědictví. Dobrým příkladem jsou tradiční jihomoravské sklepní uličky, které se spolu s podporou malých místních vinařů daří chránit v rámci projektu Moravských vinařských stezek. Stovky kilometrů značených tras vítají celoročně milovníky cyklistiky, moravské krajiny a dobrého vína. Program Greenways Nadace Partnerství inicioval vznik otevřené sítě CEEG (Greenways střední a východní Evropy), která podporuje úsilí místních obyvatel o vybudování veřejně prospěšných stezek Greenways a poskytuje místním komunitám inspiraci a asistenci v jejich úsilí chránit jedinečnost svého domova a dosahovat rovnováhy mezi ochranou a využíváním místních zdrojů. Nadace Partnerství je tahounem rozvoje Greenways ve střední Evropě a nově také na Balkáně. Spolupracuje s většinou zemí EU v rámci evropské asociace Greenways (EGWA) a dále rozvíjí výměnu zkušeností s americkými i australskými Greenways. foto archiv NP Týmu Greenways se během roku 2005 díky podpoře z fondů EU podařilo nastartovat unikátní systém značení turistických zařízení a služeb Cyklisté vítáni. Tento projekt podpoří české a moravské podnikatele v jejich úsilí nabízet uživatelům stezek co nejlepší služby, a zároveň zaručí cyklistům, pěším turistům, jezdcům na koních a in- -line bruslařům kvalitní služby, které jim zvolené zařízení poskytne. Dlouholeté nadšení a systematická práce na zlepšování metodických postupů, projektového managementu a propagace bylo odměněno titulem Nejlepší Greenway střední a východní Evropy pro neznámější a nejdelší českou stezku Greenways Praha-Vídeň. Z rukou zástupce Rockefellerovy nadace (Rockefeller Brothers Fund) pana Wiliama Moodyho jsme obdrželi Cenu Laurance Rockefellera. 14

17 Moravské vinařské stezky často vedou uličkami s typickou architekturou jihomoravských vinných sklepů. The Moravian Wine Trails lead through alleyways surrounded by typical South Moravian wine-cellar architecture. partnership sustainable development public participation support of philantrophy The goal of the Traffic Calming in Towns and Cities competition, carried out jointly by the Foundation and the Ministry of Transport, is to acknowledge local government representatives for accomplishing projects that increase transportation safety, especially for vulnerable populations such as children, the elderly, people with limited mobility, and cyclists. Excursions organized by the program educate national government representatives and experts about new tools that increase road and street safety. The program is based on the philosophy that motorized transportation should not be viewed as the only preferred function of the street. We seek to promote healthy lifestyles, an effort that is hindered by the disappearance of green space and the rise of pollution, noise, and traffic jams caused by continued preference for auto transportation. The Foundation has further developed the Greenways program, thanks to its well-established connection with the Česká Spořitelna Foundation. Greenways are paths or natural corridors used in accord with their ecological function and their potential for sport, tourism and recreation. Their use brings opportunities for local entrepreneurial activities in the vicinity of the infrastructure and helps to protect natural and cultural heritage. Traditional South Moravian wine cellar streets, preserved in collaboration with local small winemakers in the Moravian Wine Trails project, present a good example. Hundreds of kilometers of marked trails welcome lovers of cycling, the Moravian landscape and good wine. The Greenways program initiated the opening of a new network, the Central and Eastern European Greenways (CEEG), which supports the efforts of local inhabitants to build publicly accessible Greenway trails. The program also provides inspiration and assistance to local communities in their efforts to protect the uniqueness of their areas and to achieve balance between the protection and use of their local resources. The Foundation is the main leader in the development of Greenways in Central Europe and, as of recently, also in the Balkan region. We have been cooperating with the majority of EU countries under the framework of the European Greenways Association (EGWA) as well as developing experience with US and Australian Greenways. During 2005, the Foundation s Greenways team has been able to initiate a unique system of certification for tourism-related businesses and services called Welcome Cyclists, supported by EU funds. This project will support Czech and Moravian entrepreneurs in their efforts to offer the best possible service to Greenways users, including cyclists, pedestrian tourists, horse riders and in-line skaters. The Best Greenways in Central and Eastern Europe Award was given to the longest and best-known Czech trail, the Prague-Vienna Greenways thus rewarding many years of enthusiasm and systematic improvements in method and practices, project management and promotion. We also received the Laurance Rockefeller Award from the hands of Mr. William Moody of the Rockefeller Brothers Fund. 15

18 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Hluk a znečištění patří k největším problémům Prahy. Cyklojízdy sdružení Auto*Mat vzkazují politikům: Zlepšete podmínky pro cyklisty! Traffic noise and air pollution are the main problems of Prague. Bike rides organized by Auto*Mat, sends a word to the politicians: Make the better conditions for cyclists in Prague! Účast občanů na věcech veřejných Účast občanů na věcech veřejných byla od počátku významnou prioritou, kterou Nadace Partnerství podporovala. V synergii s programy dopravy a Greenways, ale hlavně s lidmi, kteří chtějí spolurozhodovat o podobě svého životního prostoru, pracuje program Prostory. Vytvořením ediční řady pěti knih Metody komunitního rozvoje vznikl ucelený materiál umožňující strukturované zapojování občanů do plánování a rozvoje jejich obcí. Fungující veřejná prostranství jsou jedním z důležitých aspektů prosperujícího sídla. Náměstí, kde se cítí dobře cyklisté i maminky s dětmi, místa sloužící k setkávání a komunikaci, prostory pro odpočinek i snění, vznikají tam, kde se spojí dobrý nápad a lidé ochotní jej realizovat s místními podnikatelskými subjekty, kteří jej pomohou financovat. I Budějovické náměstí v Praze, případ foto archiv NP od začátku špatně navrženého veřejného prostoru bez respektu k jeho uživatelům, se zvolna proměňuje. Motivaci pomáhají udržet pravidelně konané slavnosti Budějáles. Při setkávání tolika různě zaměřených subjektů je často obtížné najít společnou řeč. Školicí program jsme vyvinuli pro ty, kdo mohou v rámci komunitního plánování přispět metodickými radami i prostým řízením diskuze tak, aby dospěla k cíli k vytváření společného prostoru, kde se všem bude dobře žít. Malým místním organizacím se jen obtížně daří nalézt dlouhodobý zdroj financování. Nadace Partnerství se proto rozhodla poskytovat institucionální podporu a asistenci neziskovým organizacím. Každoročně poskytuje regionálním nadacím grant na posílení jejich institucionální kapacity. Z vlastní zkušenosti víme, jak obtížné je získávat prostředky na tzv. vlastní činnost, a cítíme proto povinnost pomoci na startu lidem, kteří se rozhodli věnovat všechny své schopnosti veřejnému prospěchu. 16

19 Součástí snah o revitalizaci Budějovického náměstí v Praze jsou i pouliční slavnosti Budějálesy. The Budějáles street festival, shown here at Budějovická square in Prague, is part of revitalization efforts in this problematic urban area. partnership sustainable development public participation support of philantrophy Citizen Participation Support for citizen participation in public matters has long been an important priority. The Public Spaces program works, in synergy with the Transportation and Greenways programs, with people who want to participate in community decision-making. The publication of a five-book series entitled Methods of Community Development created a complete set of manuals for the structured involvement of citizens in the planning and development of their municipalities. Properly functioning public spaces is one aspect of a prospering community. Where good ideas, public engagement and financial help from local businesses meet, town spaces suitable for cycling, family recreation, relaxation and socializing can take shape. Even the Budějovická square in Prague, a prime example of a public space foto Jan Bartoš badly designed with no sensitivity to its users, is slowly changing. Regular public open-air festivals, called Budějáles, demonstrate how involvement by multiple stakeholders can gradually change a place. Promoting cooperation between diverse types of organizations and individuals is no easy task. The Training Program has been developed to assist individuals who provide methodological advice and facilitate discussions during community planning. Small local organizations struggle to find long-term financial resources. Therefore, the Foundation decided to provide institutional support and assistance to nonprofit organisations. Every year, regional foundations receive a grant to strengthen their institutional capacity. We know from personal experience that resources for the functioning of an organization are hard to come by and thus we feel responsibility to help individuals who have decided to use their skills in the interest of the public good. 17

20 partnerství udržitelný rozvoj účast občanů podpora dárcovství Laureáty ceny Josefa Vavrouška se v roce 2005 stali Hana a Jiří Kulichovi z Centra environmentální výchovy a etiky SEVER. Recipients of the Josef Vavroušek Award in 2005 Hana and Jiří Kulichovi from the Centre for Environmental Education and Ethics SEVER. Po sloučení Nadace Partnerství s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových jsme poskytli záštitu a podporu projektu Cesta mráčkového dráčka putovní výstavě dětských kreseb zaměřených na přírodní témata. Výtěžek z prodeje dětských kreseb v tuzemsku i v zahraničí putuje do zařízení, která pečují o postižené děti. V důsledku vlastně děti pomáhají dětem, a propojuje se výchova vztahu k přírodě se základy výchovy k humanismu a solidaritě. Těší nás, že se Dráčkovi start do samostatné existence vydařil a držíme mu palce. foto Jan Bartoš U příležitosti desátého výročí tragického úmrtí Josefa Vavrouška jsme v červnu 2005 uspořádali mezinárodní konferenci Udržitelný rozvoj příležitost pro spolupráci, která vyvrcholila předáním Ceny Josefa Vavrouška v Pražské křižovatce za účasti významných osobností. Smyslem ceny, udělované společně s Nadací Charty 77, je ukázat na po- zitivních příkladech, jak významnou roli může sehrát jednotlivec při ochraně životního prostředí a naplňování konceptu udržitelného rozvoje. Laureáty se stali manželé Hana a Jiří Kulichovi ze Střediska ekologické výchovy Sever a profesor Bohuslav Blažek in memoriam. 18

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií Plán kampaně Název kampaně: Ekologové Podrobné údaje o soutěžících a škole: Mgr. Lenka Kučerová, 7.B Základní škola Kladno,

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY?

WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY? WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY? CO KDYBY EKONOMIKA PROSPÍVALA LIDEM A NIKOLI LIDÉ EKONOMICE? INVITATION to the under the patronage of Nobel Peace Prize Laureate Prof. Muhammad

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více