LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY"

Transkript

1 DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY TÉMA I (1. SEMINÁŘ) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

2 Tento text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Vypracoval:. Jan Kudrna, prof. Ing. CSc., Brno, Jan Pavlíček, doc. Ing. CSc., Brno, Miloslava Pošvářová, Ing. Ph.D., Brno, Petr Dovolil, Mgr., Brno, Tato skripta vznikla jako součást projektu VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ, reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.13/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 2(38)

3 OBSAH 1 Úvod Cíle tématu Klíčová slova Použitá terminologie Seznam zkratek Systém navrhování, projektování, údržby... 9 (Doc.Ing.Jan Pavlíček, CSc.) 3 Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.) 3.1 Systém jakosti v oboru Pozemních komunikací Obchodní podmínky staveb PK Technické předpisy Vady díla Převzetí prací (díla) Údržba a oprava pozemních komunikací Přehled zákonů, vyhlášek a technických předpisů Výkon kontroly prací - nutnost nebo zbytečnost? (Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.) 5 Finance, plánování a investiční cyklus (Mgr.Petr Dovolil) 5.1 Uplatnění zásady hodnoty za peníze Dobrá mezinárodní smluvní praxe - smluvní vzory FIDIC Partnerství soukromého a veřejné sektoru (PPP) Stavební řád: krok za krokem stavebním řádem Vyvlastnění a omezení vlastnického práva (38)

4 1 Úvod 1.1 Cíle tématu Cílem tématu úvodní přednášky je získání základního přehledu o přednášených tématech na seminářích celého přednáškového cyklu, včetně informací o důvodech vzdělávání dospělých. Účastníci seminářů budou seznámeni jak se základními vztahy v logice navrhování, provádění a údrţby díla dopravní stavby, tak se základními obecně právními vztahy ve výstavbě pozemních komunikací. Jednotlivé přednášky v rámci prvního dne přednáškového cyklu jsou členěny následujícím způsobem, podle přednášejících tak, jak budou prezentovány Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. Podstatou inţenýrské a technické práce ve výstavbě je zajišťování činností, které musí vyhovovat poţadavkům investorů a přitom musí být v souladu s poţadavky veřejného zájmu. Poţadavky veřejného zájmu ve výstavbě definuje v evropském kontextu Směrnice Rady 89/106/EHS z o sbliţování zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států EU týkajících se stavebních výrobků a provádění inţenýrských staveb tak, aby neohroţovali bezpečnost osob, zajišťovali ochranu zdraví, trvanlivost, úspory energie, ochranu ţivotního prostředí, atd. Stavby veřejné infrastruktury mezi které patří: - dopravní infrastruktura jako je výstavba dálnic, silnic, místních komunikací, ţelezničních drah, tramvajových drah, letišť, vodních cest, atd. - technická infrastruktura jako je vedení a provozní stavby, vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, plynovody, trafostanice, energetická a telekomunikační vedení, atd. jsou velmi finančně náročnými stavbami, které je potřeba jiţ v koncepci připravovat velmi pečlivě a zodpovědně v souladu s platnou legislativou Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. Budete seznámeni s vyhl. č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, s upřesněním činnosti správců pozemních komunikací, a jejich odpovědností. Systém jakosti pozemních komunikací má zaveden řádnou metodiku. Dalšími technickými předpisy pouţívanými na stavbách dopravní infrastruktury pro zajištění jakosti jsou soubory ČSN EN, ČSN, TP, TKP a TePř. Jejich uplatňování v rámci smluvních podmínek stavby, závaznost a volitelnost parametrů bude dalším okruhem informací. Podrobně se budeme zabývat v této části přednášky TKP, kapitolou 1, systémem zkoušek k zajištění kvality materiálů, směsí, stavebních prvků a celé pozemní komunikace. Vady díla, opravy a sráţky z cen, záruční doby budou obecně vysvětleny. 4(38)

5 1.1.3 Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D Bude navázáno na předchozí téma, tedy na vyhlášku č.104/1997 Sb. a Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, se zaměřením na činnost stavebních dozorů. Tyto osoby, vykonávající činnost přímé kontroly investora na stavbách pozemních komunikací musí splňovat základní kvalifikační předpoklady, ale také morální a lidské kvality. Úroveň stavebního dozoru je vţdy indikátorem kvality díla. Vysvětlení smyslu Metodického pokynu pro činnost stavebních dozorů, kvalifikace a prověřování způsobilosti bude základním tématem této přednášky. Důleţitá je aktualita pojetí dozoru a to přezkušování jeho způsobilosti Mgr. Petr Dovolil Na závěr bude technický a obecný rámec semináře uzavřen pohledem právníka. Celá předchozí teorie bude zasazena do obecně právních vztahů. Vztahy v oblasti projektování, výstavby, správy a údrţby pozemních komunikací podléhají závazným právním pravidlům (právním normám). Tato pravidla se týkají zejména: - procesu územního plánování a stavebního řádu, včetně oblasti posuzování vlivu staveb na ţivotní prostředí, - zadávání veřejných zakázek, - poţadavků na technické parametry stavebních výrobků a provádění inţenýrských staveb a - smluvních vztahů při přípravě, realizaci či správě těchto staveb (včetně údrţby). Současně se k této oblasti vztahují zejména právní pravidla upravující podmínky pro vydávání veřejnoprávních oprávnění k podnikání v oblasti inţenýrských činností a výstavby, rozpočtová pravidla veřejného sektoru, včetně pravidel řádného finančního řízení (tzv. 3E) a v případě dotačních či jiných podpůrných prostředků i zvláštní pravidla daného donátora atd. V neposlední řadě jsou právní vztahy mezi různými subjekty při přípravě, realizaci, správě a údrţbě staveb dopravní infrastruktury předmětem obchodních smluv, z nichţ některé byly v mezinárodní praxi zobecněny do tzv. smluvních vzorů FIDIC, tj. vzorových smluv vydávaných Mezinárodní federací konzultačních inţenýrů (franc. Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils). Celý proces projektování, výstavby, správy a údrţby pozemních komunikací však sleduje prioritně účel ekonomický, tj. hospodárnou dostupnost určitého veřejného statku. Tato hospodárnost je v mezinárodní praxi spojována s pojmem hodnota za peníze (angl. value for money). Předmětem příspěvku na úvodním semináři bude ukázat základní vzájemné vazby mezi právními pravidly a jednotlivými etapami investičního procesu přípravy, realizace a správy staveb pozemních komunikací, včetně údrţby. Současně bude jeho cílem vysvětlit podstatu ekonomické zásady hodnoty za peníze, a to nejen ve vztahu k vybranému technickému řešení projektů, ale i ve vztahu ke smluvní úpravě práv a povinností jednotlivých účastníků investičního procesu. 5(38)

6 1.2 Klíčová slova Investor (objednatel), zhotovitel, stavební dozor, technický dozor, projektování, výstavba, správa, údrţba, právní vztahy, předpisy, smluvní podmínky staveb, obchodní podmínky, ţivotní prostředí, investiční příprava, veřejná zakázka, plánování finančních prostředků. 1.3 Použitá terminologie Minimum potřebných termínů je v textu vysvětleno. 1.4 Seznam zkratek Přehled pouţívaných zkratek v textu pro všechny semináře MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky, do doby, neţ byly spoje přeřazeny pod Ministerstvo informatiky - MDS ČR MD ČR OPK Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR závod Brno : pobočka ŘSD ČR pro Moravu) má ve správě dálnice ČR ŘSD ČR správy: útvary ŘSD ČR mající ve správě podle krajů silnice I. třídy a rychlostní komunikace SSÚD SÚS - OD DP MMR ČR MV ČR MŢP ČR MZ ČR MF ČR VÚSC ČBÚ ČGÚ ČHMÚ Středisko správy a údrţby dálnic Správy a údrţby silnic ve správě kraje (silnice II. a III. tříd). Zkratka bývá doplněna označením příslušného kraje, např. SÚS JMK (Jihomoravský kraj). Odbory dopravy příslušných krajských úřadů, např. JMK OD: odbor dopravy Jihomoravského kraje Dopravní podnik příslušného města či obce zabezpečující převáţně hromadnou dopravu, např. DPmB: Dopravní podnik města Brna Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky Ministerstvo zemědělství České republiky Ministerstvo financí České republiky Vyšší územně správní celek Český báňský úřad Český geologický ústav Český hydrometeorologický ústav 6(38)

7 Silniční správní úřady, vykonávají správní činnosti podle kategorií PK (MD ČR pro D a R, příslušné krajské úřady a obecní úřady s rozšířenou působností pro ostatní PK). PK D R S MK UK SDS PK ST DÚR DSP DZS RDS RDS PP RDS ZP RDS Z DSPS OTSKP PK VDP ZDP VDP D ZDP D TKP D ZTKP D OP ČSN ČSN EN TP TKP ZTKP VL pozemní komunikace dálnice rychlostní silnice silnice místní komunikace účelové komunikace Směrnice pro dokumentaci staveb PK Studie Dokumentace pro územní rozhodnutí Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace pro zadání stavby Realizační dokumentace stavby Realizační dokumentace stavby pro pomocné práce Realizační dokumentace stavby pro zhotovovací práce Zvláštní realizační dokumentace stavby pro provedení prací Dokumentace skutečného provedení stavby Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK Všeobecné dodací podmínky staveb PK Zvláštní dodací podmínky staveb PK Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb PK Zvláštní dodací podmínky pro dokumentaci staveb PK Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK Zvláštní technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK Obchodní podmínky Česká technická norma Česká technická norma jako přijatá evropská norma Technické podmínky Technické kvalitativní podmínky staveb PK Zvláštní technické kvalitativní podmínky staveb PK Vzorové listy 7(38)

8 TSm Sm TyP TePP MP SJ PK TEP č... KZP Typizační směrnice Směrnice Typový podklad Technický a prováděcí předpis Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK Technologický postup SKANSKA DS a.s. Kontrolní zkušební plán 8(38)

9 2 Systém navrhování, projektování, údržby (Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.) Podstatou inţenýrské a technické práce ve výstavbě je zajišťování činností, které musí vyhovovat poţadavkům investorů a přitom musí být v souladu s poţadavky veřejného zájmu. Tématický blok, kterému budou věnovány 4 semináře se dělí na tyto samostatně přednášené oblasti: 2. Seminář Územně plánovací dokumentace 3. Seminář Projektování dálnic a silnic 4. Seminář Projektování místních komunikací 5. Seminář Integrované dopravní systémy a projektování dráţních staveb Poţadavky veřejného zájmu ve výstavbě definuje v evropském kontextu Směrnice Rady 89/106/EHS z o sbliţování zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států EU týkajících se stavebních výrobků a provádění inţenýrských staveb tak, aby neohroţovali bezpečnost osob, zajišťovali ochranu zdraví, trvanlivost, úspory energie, ochranu ţivotního prostředí atd. Mezi stavby veřejné infrastruktury patří: stavby dopravní infrastruktury jako je výstavba dálnic, silnic, místních komunikací, ţelezničních drah, tramvajových drah, letišť, vodních cest, atd. stavby technické infrastruktury jsou různá vedení inţenýrských sítí a s nimi provozně související zařízení technického vybavení vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, plynovody, trafostanice, energetická a telekomunikační vedení atd. stavby občanské infrastruktury občanského vybavení, jako jsou stavby slouţící pro vzdělávání, výchovu, zdravotní a sociální sluţby, kulturu, rekreaci, veřejnou správu atd.. Budovy škol všech typů, síť sluţeb, nemocnice, polikliniky, domovy pro seniory a tělesně postiţené, divadla, koncertní sály, bazény, finanční úřady atd. Technická a morální životnost dopravních staveb Stavebnictví a zejména jeho bytová výstavba jsou ukazatelem kulturní úrovně a ekonomické situace společnosti. Doprava a Spoje jsou ukazatelem organizační a technické úrovně společnosti. Jakékoliv poruchy a nesprávná činnost dopravy se ihned projeví v celém chodu společnosti a ve všech jejich oblastech, neboť doprava podmiňuje její chod a rozvoj. Zanedbávání dopravy, zejména minimalizace jejího provozu a technických parametrů se ihned odrazí ve sféře výroby, sluţeb a kultury cestování. 9(38)

10 Aby doprava nebyla brzdou rozvoje společnosti, je třeba, aby byly pro její technickou úroveň vyuţity výsledky vědeckotechnického poznání jak v oblasti komunikací, dopravních prostředků i organizaci provozu. Jednou ze správních forem je kooperace a integrace celého dopravního procesu, tj. spolupráce jednotlivých druhů dopravy. Koncepce tvorby dopravních sítí jednotlivých druhů dopravy musí počítat s určitými rezervami, aby se na těchto sítích mohly provádět rekonstrukce, opravy a pravidelná údrţba. Doba výstavby částí dopravních sítí včetně projekce, schvalovacích řízení aţ po uvedení do provozu musí být co nejkratší, aby se tak vytvářely co nejdelší provozní úseky řešené komplexně v koordinaci a integraci celé dopravní sítě. V rámci koncepce dopravních sítí je třeba řešit všechny urbanisticko-dopravní problémy. Jedná se především o ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, o otázky ekologické negativní vlivy na obyvatele, ochrana chráněných území a historických památek. Ve městech se hlavně jedná o problematiku vytváření bariér přirozenému volnému pohybu pěších. U dopravních prostředků je třeba sledovat jak základní konstrukční parametry, tak ukazatele pohodlí kultury cestování. Faktor času hraje významnou úlohu při rozvahách návrhu a výstavby nových komunikací, včetně oprav a rekonstrukcí, viz Obr.1. FAKTOR ČASU Obr. 1 Schematický nákres působnosti faktoru času Kaţdé navrhované dopravní řešení musí vycházet z ţivotnosti stávající okolní zástavby, kterou doprava obsluhuje a také z ţivotnosti uvaţované výstavby, která je teprve v plánech města a kterou doprava teprve bude obsluhovat. Kaţdá stavebně dopravní investice má ţivotnost nejméně 120 let. V periodách 30 let, 15 let, 7,5 roků je pak nutné přistoupit k rekonstrukcím, opravám nebo pouze k zlepšení povrchových vlastností krytu vozovky. Nelze také přehlédnout pravidelnou údrţbu, která musí probíhat v předepsaných periodách a je základem pro udrţení co nejdelší ţivotnosti pozemní komunikace. Tomuto procesu dnes říkáme hospodaření s vozovkou, které je zaloţené na přístrojové diagnostice, která nám sděluje 10(38)

11 zdravotní stav podloţí a konstrukce vozovky. Potom je daleko snazší reagovat a rozhodnout, kdy a jaký rozsah opravy či rekonstrukce je nutné uskutečnit, viz Obr.2. Stavby dopravní infrastruktury jsou finančně velmi náročnými stavbami, které je potřeba jiţ v koncepci připravovat velmi pečlivě a zodpovědně v souladu s platnou legislativou. FÁZE TECHNICKÉHO INŢENÝRSKÉHO DÍLA 0 - zkušenosti z předchozí praxe 1 - plán nového inţenýrského díla 2 - jeho realizace 3 - jeho uţívání včetně údrţby a rekonstrukce 4 - hodnocení a zkušenosti 5 - plán nového inţenýrského díla Obr. 2 Schematický nákres fází technického inţenýrského díla Jednotlivé fáze mohou být u různých staveb časově velmi odlišné. Můţeme si to uvést na celé řadě příkladů. (letiště v Mnichově, nové ţelezniční nádraţí v Brně, kanál Odra Dunaj Labe, silniční obchvaty řady měst a obcí). 11(38)

12 HIERARCHIE DOKUMENTACÍ PRO OBLAST DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE ţelezniční, dálniční a vodní koridory DOPRAVNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY mezinárodní smlouvy o návaznosti ţelezničních, dálničních a vodních koridorů DOPRAVNÍ POLITIKA JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČR A HL. MĚSTA PRAHY DOPRAVNÍ POLITIKA STATUTÁRNÍCH A VELKÝCH MĚST ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY územní technické dopravní studie tzv. Generely buď komplexní nebo pro jednotlivé druhy dopravy samostatné DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVNÍ INFRA- STRUKTURY V RÁMCI ÚZEMNÍCH PLÁNŮ MĚST OBCÍ ţeleznice, pozemní komunikace D, R, S(I. - III tř.), MK(A,B,C,D); veřejná hromadná doprava TRAM, T-BUS, BUS; statická doprava, cyklistický a pěší provoz INVESTIČNÍ ZÁMĚR 12(38)

13 STUDIE technické, vyhledávací variantní, proveditelnosti DOKUMENTACE EIA zátěţe hluku, emisní, imisní, ochrana vody, dopady dělícího bariérového účinku, vliv na lokality NATURA 2000 a ve městech i vibrace EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NAPŘ. HDM 4 vnitřní návratnost, efektivita DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ZADÁVACÍ TENDROVÁ DOKUMENTACE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE Dílenská dokumentace (mosty, střechy, bednění) DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY Mostní listy, Silniční a dálniční pasport 13(38)

14 Přehled nejdůležitějších zákonů, vyhlášek Zákon č. 13/1997 Sb., předpisů Zákon č. 361/2000 Sb., předpisů Zákon č. 266/1994 Sb., Zákon č. 49/1997 Sb., Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon č. 500/2004 Sb., o pozemních komunikacích (Silniční zákon), ve znění pozdějších o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších o drahách, ve znění pozdějších předpisů o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) správní řád Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Vyhláška č. 146/2008 Sb., Vyhláška č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb o dokumentaci staveb Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 501/2006 Sb., Vyhláška č. 503/2006 Sb., územního opatření o obecných poţadavcích na vyuţití území o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Vyhláška č. 138/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování křiţovatek na pozemních komunikacích ČSN Projektování místních komunikací ČSN Výkresy inţenýrských staveb Výkresy pozemních komunikací ČSN Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN Jednotlivé a řadové garáţe. Základní ustanovení ČSN Hromadné garáţe. Základní ustanovení ČSN Průjezdné průřezy tramvajových tratí ČSN Projektování tramvajových tratí 14(38)

15 ČSN Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky TP 135 Projektování okruţních křiţovatek na silnicích a místních komunikacích TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích TP 103 Navrhování obytných zón TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na místních komunikacích TP 170 Navrhování vozovek 15(38)

16 3 Kvalita v oboru pozemních komunikací (Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.) Kvalita stavebního díla je zajištěna: Všechny práce od zpracování dokumentace všech stupňů provádění a kontroly staveb, údrţby a oprav provádějí organizace a osoby s příslušným oprávněním k činnosti Dokumentace staveb je provedena podle vzorových listů Smlouva o dílo respektuje obchodní podmínky Materiály pouţité pro stavební práce splňují poţadavky technických předpisů Zpracováním materiálů a kvalita výrobků splňuje poţadavky technických předpisů Provedení stavebních prací splňuje poţadavky technických kvalitativních podmínek Všechny materiály, směsi, práce a hotové PK jsou řádně kontrolovány, existují zkoušky typu (průkazní), kterými se kvalita dokladuje před zahájením stavby a kontrolní (předávací), kterými kvalita dokladuje pro předání. Kaţdá pozemní komunikace podléhá stárnutí, poškozování a poruchám. Aby se zabránilo sniţování bezpečnosti, sniţování plynulosti a rychlosti silničního provozu provádí se pravidelné prohlídky a měření stavu pozemních komunikací pro provedení běţné údrţby a plánování údrţby a oprav. Tyto činnosti jsou pokryty vyhláškou 104/1997 Sb. a technickými podmínkami, které definují zásady systému hospodaření s vozovkami (PMS). 3.1 Systém jakosti v oboru Pozemních komunikací Kvalita prováděných prací je rozhodující pro následnou řádnou funkci stavebního díla předaného k uţívání. Tento seminář slouţí k představení systému jakosti, který je zaveden pro obor PK. Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) se řídí Metodickým pokynem ŘSD ČR (dále MP), viz : Podle SJ-PK jsou principy jakosti podle MP uplatňovány v těchto oblastech oboru PK: 1. projektové práce (MP, část II/1), 2. průzkumné a diagnostické práce (MP, část II/2), 3. zkušebnictví a laboratorní práce (MP, část II/3), 4. provádění silničních a stavebních prací (MP, část II/4), 5. ostatní výrobky (MP, část II/5), 6. zavedení nové technologie (MP, část II/6) podle kritérií uvedených v jednotlivých částech MP. Způsobilost k zajištění jakosti vychází z principu, ţe provádět práce a činnosti v uvedených oblastech smí pouze ten, kdo prokáţe způsobilost podle kritérií uvedených v jednotlivých částech MP. Výkon správy SJ PK přísluší MD ČR, odbor Silniční infrastruktury, který zajišťuje spolupráci s vlastníky komunikací, kontakt s vybranými certifikačními orgány, koordinační činnost, dodrţování a zlepšování účinnosti a působnosti SJ PK, vyhodnocování výsledků ja- 16(38)

17 kosti zhotovitelů, prosazování SJ u objednatelů a posuzování a povolování výjimek ze systému jakosti. Způsobilost k zajištění jakosti prokazuje uchazeč o veřejnou zakázku osvědčením o akreditaci laboratoře (vydaným ČIA) a/nebo odbornou způsobilostí laboratoře pro zkoušky (vydaným ASPK, s.r.o.) nebo certifikátem systému jakosti (vydaným akreditovaným certifikačním orgánem v oblasti SJ PK). Kromě dokladu o způsobilosti k provádění prací na PK můţe být objednatelem ve speciálních případech vyţadováno doloţení způsobilosti k provádění prací nad dráhou (výstavba nebo oprava PK nad tratí SŢDC nebo tramvajovou tratí ve městech), oprávnění k pohybu osob nebo stavební činnosti v ochranném pásmu dráhy apod. Pro tyto případy platí příslušné dráţní předpisy, pracovníci musí absolvovat školení pro práce na dráze. V případech, kdy jsou určeny v projektové dokumentaci nebo ve stavebním povolení speciálního stavebního úřadu (Dráţní úřad) výluky trakce nebo dokonce výluky traťového provozu, je třeba tyto výluky předem projednat s příslušným správcem tratě (SŢDC Olomouc pro všechny případy výluk) Systém jakosti při provádění silničních a stavebních prací SJ-PK při provádění silničních a stavebních prací je zaloţen na vlastním systému jakosti zhotovitele a na vztazích objednatele a zhotovitele s cílem jeho zlepšování. Uchazeč (zhotovitel) prokazuje způsobilost k zajištění jakosti prací předloţením certifikátu systému managementu kvality, jehoţ součástí je příloha blíţe specifikující předmět certifikace a doklad o způsobilosti projektanta, který bude zpracovávat realizační dokumentaci stavby, podle části II/1 MP a o způsobilosti laboratoře zhotovitele, nebo laboratoře, jejíchţ sluţeb bude zhotovitel při přípravě a provádění prací vyuţívat podle části II/3 MP. Uchazeč se můţe ucházet pouze o práce, které má ověřeny certifikátem systému managementu kvality. Pokud nemá uchazeč poţadovanou způsobilost, smí práce provádět pod zhotovitelem, který má certifikovaný systém managementu kvality a ověřenou způsobilost. Dokladem o ověření způsobilosti provádět vybrané technologické procesy je certifikát systému managementu kvality, který musí obsahovat tyto nezbytné údaje: identifikační údaje o certifikačním orgánu (název, logo, akreditační značka, akreditační norma/předpis a adresa) identifikační údaje certifikovaného subjektu (název, adresa) odkaz na vydaný certifikát systému managementu kvality (registrační číslo, vydán podle ČSN EN ISO 9001, datum vydání a platnost certifikátu, uvedení činnosti podle CZ-NACE/OKEČ) ověřené technologické procesy (podle poţadavků přílohy k části II/4 a jednotlivých ČSN, TKP, TP) podpis ředitele/odpovědného zástupce certifikačního orgánu Způsobilost se prokazuje v případech, které se vztahují na prováděné práce z okruhu technologických procesů podle přílohy II/4 MP. Objednatel nemusí poţadovat prokázání způsobilosti k zajištění kvality u prací na PK s předpokládaným rozpočtovým nákladem do 1,0 a u mostů do 0,5 milionu Kč (bez DPH)., přičemţ posoudí způsobilost uchazeče na základě jiţ realizovaných zakázek. 17(38)

18 3.1.2 Ostatní výrobky Kaţdý výrobek pouţívaný v souvislosti s výstavbou, opravami a údrţbou PK musí být bezpečný a musí mít ověřené vlastnosti. Vhodnost výrobku, který je zabudován ve stavbě, se prokazuje předloţením: certifikátu, prohlášení shody výrobcem po zkoušce typu. Certifikát je dokument vydaný certifikačním orgánem provádějícím certifikaci výrobků vyjadřující dosaţení přiměřené důvěry, ţe identifikovaný výrobek je ve shodě s technickou specifikací. Spolu s certifikátem předkládá zhotovitel i výsledky zkoušek typu výrobku. Předloţení certifikátu je vyţadováno pro výrobky označované jako stanovené výrobky, které představují zvýšenou míru ohroţení oprávněného zájmu. Prohlášení shody je dokument vydaný výrobcem/dovozcem/distributorem výrobku, jímţ výrobce/dovozce/distributor na vlastní odpovědnost prohlašuje, ţe identifikovaný výrobek je ve shodě s technickou specifikací, případně s Osvědčením o vhodnosti výrobku pro daný účel pouţití. Prohlášení shody se vydává v českém jazyce a obsahuje zejména údaje stanovené v příloze 2 k II/5 MP. Příslušné zkoušky k posouzení shody typu (vzorku) výrobku s technickou specifikací, popř.osvědčením o vhodnosti výrobku, musí provádět laboratoř s ověřenou způsobilostí. Společně s prohlášením shody předkládá zhotovitel rovněţ výsledky zkoušek typu (vzorku) výrobku a jejich hodnocení. Zkouškou typu podle části II/5 MP se rozumí výběr a zkoušení jednoho nebo většího počtu vzorků výrobku, který reprezentuje společnou konstrukci vyuţívající stejné materiály a vyráběné stejným výrobním postupem, za účelem ověření, zda je výrobek ve shodě s platnými poţadavky technické specifikace. Za zkoušky typu se povaţují také průkazní zkoušky směsí a materiálů pouţívané pro stavbu vrstev vozovek. Certifikačním orgánem je nezávislá právnická osoba akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) nebo akreditačním orgánem, který je signatářem Multilaterální dohody o vzájemném příjímání certifikátů a protokolů, uzavřené mezi členy EA a Multilaterální dohody Mezinárodního akreditačního fóra IAF o uznávání výsledků akreditace v oblasti certifikace výrobků, v souladu s ČSN EN Osvědčení o vhodnosti výrobku se uděluje nejdéle na 5 let (na základě provedených posouzení, popřípadě zkoušek). 18(38)

19 Osvědčení o vhodnosti výrobku obsahuje: údaje o jménu nebo obchodním jménu a sídle výrobce/dovozce/distributora identifikaci a podrobný popis výrobku vymezení způsobu pouţití, popř.omezení pouţití způsob údrţby a likvidace výrobku přehled podkladů předloţených výrobcem/dovozce/distributorem, přehled pouţitých právních, technických a ostatních předpisů, technické charakteristiky výrobku, upřesňující poţadavky Provádění a kontrola prací Základním cílem realizace prací spojených s výstavbou, údrţbou a opravami je PK řádně plnící funkci stavebního provozní způsobilostí, trvanlivostí a únosností. Podle systému jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) je kvalita prací zaloţena na: kontrole kaţdého materiálu uţitého při technologickém postupu stavby (při stavbě objektů nebo při výrobě směsi), průkazní zkoušce pro stanovení vlastností vyráběné směsi nebo pouţívaného materiálu pro stavbu, prokazuje se proveditelnost, budoucí vlastnosti a stanovují se hodnoty ke kontrole, provádění podle technologických postupů dokumentovaných kontrolními zkouškami vyráběných směsí a pouţívaných materiálů, kontrolních zkouškách předávaných prvků stavby. Tento systém kvality je doplněn podle SJ prokazováním schopnosti stavbu provést, jak je uvedeno v předchozím textu. Práce směřující k realizaci stavebního díla postupují podle obchodních podmínek staveb pozemních komunikací (dále OP) a po stránce technické se řídí poţadavky technických kvalitativních podmínek pozemních komunikací (dále TKP) 3.2 Obchodní podmínky staveb PK OP PK vydalo MD ČR s účinností od Pouţívají se pro zakázky na stavební a inţenýrské práce, jejichţ projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel nebo jím pověřený správce stavby. Stavba však můţe také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. OP PK mají dvě skupiny: Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP), Zvláštní obchodní podmínky (dále ZOP). 19(38)

20 VOP mají obecnou platnost. ZOP pak mohou VPO doplňovat, pozměňovat nebo upravovat podle podmínek konkrétní stavby. Číslování jednotlivých oddílů, kapitol a odstavců musí být v ZOP shodné (případně rozšířené) jako u VOP. OP vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména OP, Technické podmínky (Technické podmínky ve smyslu těchto OP nejsou totoţné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě MD ČR) Dokumentaci stavby a Soupis prací, vypracování a předloţení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, přijetí nabídky objednatelem formou podpisu Souhrnu smluvních dohod po předchozím Dopisu o přijetí nabídky, resp. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Všeobecné obchodní podmínky Obsahově jsou VOP členěny následovně: 1 Všeobecná ustanovení 2 Objednatel 3 Správce stavby 4 Zhotovitel 5 Jmenovaní podzhotovitelé 6 Technický personál a pracovní síly 7 Technologická zařízení, materiály a pracovní postupy 8 Zahájení prací, zpoţdění a přerušení prací 9 Přejímací zkoušky 10 Převzetí objednatelem 11 Odpovědnost za vady 12 Měření a oceňování 13 Změny a úpravy 14 Cena díla a platby 15 Odstoupení od smlouvy za strany objednatele 16 Přerušení prací nebo odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele 17 Riziko a odpovědnost 18 Pojištění 19 Vyšší moc 20 Nároky, spory a rozhodčí řízení 20(38)

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Dům techniky Pardubice, 1.3.2011, Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. Kvalita stavebního díla je zajištěna: Všechny

Více

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, Dodatek č.

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, Dodatek č. Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, Dodatek č. 1 Ing. Jaroslav Vodička 1 historie řešení otázek kvality prací v oboru pozemních

Více

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY Úvod k projektu Vzděláváním ke kvalitě v oblasti projektování, výstavby, správy a údrţby pozemních komunikací Finance, plánování a investiční cyklus Dům techniky Pardubice,

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Ing. Čestmír Kopřiva, 19.5.2015. Systém předpisů SJ-PK

Ing. Čestmír Kopřiva, 19.5.2015. Systém předpisů SJ-PK Ing. Čestmír Kopřiva, 19.5.2015 Systém předpisů SJ-PK Osnova 1) Úvod 2) Popis procesu revizí technických předpisů 3) Technické koordinační centrum 4) Statut technických redakčních rad 5) Přehled aktuálně

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 2: Moţnosti uplatnění zásady hodnoty za peníze při nakupování veřejného sektoru Základní přístupy

Více

Kapitola 1 VŠEOBECNĚ

Kapitola 1 VŠEOBECNĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 1 VŠEOBECNĚ Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září

Více

Veřejné zakázky Stavební fórum,

Veřejné zakázky Stavební fórum, Veřejné zakázky Stavební fórum, 10.6.2010 Efektivita veřejného investičního procesu versus efektivita veřejného zadávání Analýza předpokladů v České republice Základní otázky veřejného nakupování - veřejného

Více

Systém resortních předpisů a dokumentací pro pozemní komunikace

Systém resortních předpisů a dokumentací pro pozemní komunikace POVINNOSTI STAVEBNÍHO DOZORU PŘI P I REALIZACI STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 26. března b 2009 Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací obecně,, platná legislativa Systém resortních

Více

Č.j. 26/ IZD/1

Č.j. 26/ IZD/1 Č.j. 26/2016-910-IZD/1 Prováděcí pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných

Více

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna

Více

Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací a jeho vazba na Obchodní podmínky

Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací a jeho vazba na Obchodní podmínky Ing. Tomáš Mráček, úsek výstavby Správy Ostrava 2012 Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací a jeho vazba na Obchodní podmínky Obchodní podmínky co to je termín FIDIC Mezinárodní

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 3 o autorizovaných inspektorech Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 1: Zásada hodnota za peníze a její uplatnění u infrastrukturních investičních projektů Základní přístupy

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

Kapitola 1 VŠEOBECNĚ

Kapitola 1 VŠEOBECNĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 1 VŠEOBECNĚ Schváleno: MD-OPK č. j. 29/2017-120-TN/1, ze dne 26. 1. 2017, s účinností

Více

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby;

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby; Krajská správa silnic Libereckého kraje Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou Fakturační adresa je: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený: Mgr. Stanislavem

Více

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD OPK, č.j.

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Rekultivace skládky

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě

Stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě Jednoduchý záznam o stavbě STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb: 157

Více

Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí

Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj podle ustanovení 13 odst. 4, po dohodě s Českou národní bankou podle ustanovení 16 odst. 3 a podle ustanovení 24 odst. 5 zákona č.218/2000

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY úvod / základní pojmy / přehled fází procesu výstavby Autor: Radim Kolář 5. října 2016 Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1 Kontaktní údaje Ing. Radim Kolář, Ph.D. Ústav pozemního stavitelství

Více

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Povolování uzavírek na dálnicích a rychlostních silnicích Nová bezpečnostní opatření Zavádění systému řízení uzavírek Povolování uzavírek obecně Zákon č. 13/1997

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Oblasti dle čl. 3 části 1. Zásady MP SJ PK 1), na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje 2) : li/1 projektové práce

Oblasti dle čl. 3 části 1. Zásady MP SJ PK 1), na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje 2) : li/1 projektové práce Akreditovaný certifikační orgán č. 3207 ASMcert, s.r.o., Olomouc, Holice, Krokova 563/12, PSČ 783 71 IČ: 278 02 523 Poř. číslo 1 Identifikační údaje certifikovaného subjektu/subjektu s ověřenou způsobilostí:

Více

Veřejná zakázka. Infrastruktura výpočetního sálu MMR klimatizace

Veřejná zakázka. Infrastruktura výpočetního sálu MMR klimatizace Příloha č. 1 Veřejná zakázka Infrastruktura výpočetního sálu MMR klimatizace Specifická část V Praze dne 15. 9. 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222 1

Více

Technické požadavky na stavby

Technické požadavky na stavby Fakulta stavební VŠB TUO Technické požadavky na stavby Nové prováděcí vyhlášky 268/2009 Sb. a 398/2009 Sb. nejen ve vztahu ke stavbám pro bydlení Renata Zdařilová Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Drážní vozidlo Akumulátorová lokomotiva Zhotovil: Místní provozní

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem TURISTICKÉ CENTRUM BEZRUČOVA HŘEBÍKÁRNA 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání

Více

Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč. Projekt stavby A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč. Projekt stavby A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A Stavba: Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč (dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A Vypracoval: Ing Martin Mráz, hlavní

Více

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci INFORMACE Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci POSTUPY POSUZOVÁNÍ

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

Kapitola 26 POSTŘIKY, PRUŽNÉ MEMBRÁNY A NÁTĚRY VOZOVEK

Kapitola 26 POSTŘIKY, PRUŽNÉ MEMBRÁNY A NÁTĚRY VOZOVEK MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 26 POSTŘIKY, PRUŽNÉ MEMBRÁNY A NÁTĚRY VOZOVEK Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4,

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS,

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015, s účinností

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Poslední novela zákon č. 40/2015 Sb. (účinná od 6. 3. 2015) Prováděcí předpisy k ZVZ Nařízení vlády č. 77/2008

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Dubné Dubné Jihočeský Novostavba

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku na zajištění projektových služeb na akci: LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY - autorský dozor Tato zadávací dokumentace

Více

Centrum volného času v obci Kunčice

Centrum volného času v obci Kunčice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY a prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle ustanovení 38 odst. 1 zákona 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální /

A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č.j.: S 17307/09- OI A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Stavba / název dle SoD /:............ Číslo stavby /objednatele

Více

Metodika schvalování

Metodika schvalování Metodika schvalování provedení a používání dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích v ČR Silniční vývoj ZDZ spol.

Více

Ekocentrum PALETA Štolbova 2665, Pardubice IČ: Osoba oprávněná jednat: Jiří Bureš, ředitel

Ekocentrum PALETA Štolbova 2665, Pardubice IČ: Osoba oprávněná jednat: Jiří Bureš, ředitel 1 Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) 1. Zadavatel: Název: Ekocentrum PALETA Sídlo: Štolbova 2665, 530 02 Pardubice

Více

Zadavatel: Obec Lednice se sídlem: Lednice, Zámecké náměstí 70, PSČ: 691 44 IČ: 283339. Veřejná zakázka:

Zadavatel: Obec Lednice se sídlem: Lednice, Zámecké náměstí 70, PSČ: 691 44 IČ: 283339. Veřejná zakázka: Zadavatel: Obec Lednice se sídlem: Lednice, Zámecké náměstí 70, PSČ: 691 44 IČ: 283339 Veřejná zakázka: Stavba Lázeňská zóna Lednice, doplnění infrastruktury zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace veřejných prostranství, III. etapa

Název veřejné zakázky: Revitalizace veřejných prostranství, III. etapa Odůvodnění veřejné zakázky (podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky: Revitalizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky na stavební práce zadávané mimo rámec zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen,,zákon,,) zákon bude pouţíván pouze metodicky

Více

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách.

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. VT METODA VIZUÁLNÍ EN473 Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. Pro metodu VT jsou požadavky na vstupní znalosti

Více

STA T VEBN B Í N Í D ÍL Í O

STA T VEBN B Í N Í D ÍL Í O Silniční stavby 3 petr.mondschein@fsv.cvut.cz D2052 STAVEBNÍ DÍLO INVESTOR KVALITA PROJEKTANT ZHOTOVITEL STAVEBNÍ DÍLO KVALITA MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL VÝROBA ZABUDOVÁNÍ ÚDRŽBA Předpisy

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Základy investování. Investiční fáze Etapa realizační přípravy, Realizační etapa

Základy investování. Investiční fáze Etapa realizační přípravy, Realizační etapa Základy investování Investiční fáze Etapa realizační přípravy, Realizační etapa Etapa realizační přípravy Časové vymezení uzavření smlouvy mezi investorem a realizátorem vyšší dodavatel, zhotovitel) ---------

Více

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti.

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti. Akreditovaný certifikační orgán č. 3207 ASMcert, s.r.o., Olomouc, Holice, Krokova 563/12, PSČ 783 71 IČ: 278 02 523 Poř. číslo 1 Identifikační údaje certifikovaného subjektu/subjektu s ověřenou způsobilostí:

Více

Zákon č. 183/2006 Sb.

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 2 Základní pojmy Stavebním podnikatelem je osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti

Více

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 169, aktualizace 2012 MINISTERSTVO DOPRAVY Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ Aktualizace 2012 Schváleno Ministerstvem dopravy pod

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Březen 2010 ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací Design and construction of pavements on road bridges Nahrazení předchozích norem

Více

ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona oprava chyb v odůvodnění

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona oprava chyb v odůvodnění Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1 TP 114, dodatek č. 1 TP 114 dodatek č. 1 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH duben 2016 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 95/2016-120-TN/1 ze dne 1. dubna 2016 s účinností od 1. dubna 2016. Tento dokument

Více

Česká republika-plzeň: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2016/S Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-plzeň: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2016/S Oznámení o zakázce. Služby 1 / 6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179221-2016:text:cs:html Česká republika-plzeň: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2016/S 100-179221

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Stavebník. 152 stavebního zákona

Stavebník. 152 stavebního zákona Stavebník 152 stavebního zákona (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Popis a odůvodnění zakázky

Popis a odůvodnění zakázky Popis a odůvodnění zakázky Číslo veřejné zakázky: 638076 Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 D8, I. etapa, DÚR/IČ k ÚR Užší řízení ISPROFIN / ISPROFOND:

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č.j. 20840/01-120 z 10.4.2001 (Věstník dopravy 9 z 2.5.2001) ve znění

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod pozbyl platnosti. Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod od 1. 1. 2011 pozbývá platnosti; Posuzování shody

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky

Více

Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV

Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 10. zasedání dne 13. 1. 2016 USNESENÍ č. 87/16/ZMČ k veřejné zakázce Dostavba a stavební úpravy ZŠ Zastupitelstvo MČ po projednání I. schvaluje

Více

Město Rumburk Třída 9. května 1366/48, Rumburk, IČ: , Odůvodnění veřejné zakázky

Město Rumburk Třída 9. května 1366/48, Rumburk, IČ: ,  Odůvodnění veřejné zakázky Město Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ: 00261602, www.rumburk.cz Č.j.: ORRI/23749-16/vark ORRI/3376-2016 Rumburk, 23. června 2016 Počet stran textu: 5 Odůvodnění veřejné zakázky dle

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více