LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY"

Transkript

1 DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY TÉMA I (1. SEMINÁŘ) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

2 Tento text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Vypracoval:. Jan Kudrna, prof. Ing. CSc., Brno, Jan Pavlíček, doc. Ing. CSc., Brno, Miloslava Pošvářová, Ing. Ph.D., Brno, Petr Dovolil, Mgr., Brno, Tato skripta vznikla jako součást projektu VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ, reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.13/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 2(38)

3 OBSAH 1 Úvod Cíle tématu Klíčová slova Použitá terminologie Seznam zkratek Systém navrhování, projektování, údržby... 9 (Doc.Ing.Jan Pavlíček, CSc.) 3 Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.) 3.1 Systém jakosti v oboru Pozemních komunikací Obchodní podmínky staveb PK Technické předpisy Vady díla Převzetí prací (díla) Údržba a oprava pozemních komunikací Přehled zákonů, vyhlášek a technických předpisů Výkon kontroly prací - nutnost nebo zbytečnost? (Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.) 5 Finance, plánování a investiční cyklus (Mgr.Petr Dovolil) 5.1 Uplatnění zásady hodnoty za peníze Dobrá mezinárodní smluvní praxe - smluvní vzory FIDIC Partnerství soukromého a veřejné sektoru (PPP) Stavební řád: krok za krokem stavebním řádem Vyvlastnění a omezení vlastnického práva (38)

4 1 Úvod 1.1 Cíle tématu Cílem tématu úvodní přednášky je získání základního přehledu o přednášených tématech na seminářích celého přednáškového cyklu, včetně informací o důvodech vzdělávání dospělých. Účastníci seminářů budou seznámeni jak se základními vztahy v logice navrhování, provádění a údrţby díla dopravní stavby, tak se základními obecně právními vztahy ve výstavbě pozemních komunikací. Jednotlivé přednášky v rámci prvního dne přednáškového cyklu jsou členěny následujícím způsobem, podle přednášejících tak, jak budou prezentovány Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. Podstatou inţenýrské a technické práce ve výstavbě je zajišťování činností, které musí vyhovovat poţadavkům investorů a přitom musí být v souladu s poţadavky veřejného zájmu. Poţadavky veřejného zájmu ve výstavbě definuje v evropském kontextu Směrnice Rady 89/106/EHS z o sbliţování zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států EU týkajících se stavebních výrobků a provádění inţenýrských staveb tak, aby neohroţovali bezpečnost osob, zajišťovali ochranu zdraví, trvanlivost, úspory energie, ochranu ţivotního prostředí, atd. Stavby veřejné infrastruktury mezi které patří: - dopravní infrastruktura jako je výstavba dálnic, silnic, místních komunikací, ţelezničních drah, tramvajových drah, letišť, vodních cest, atd. - technická infrastruktura jako je vedení a provozní stavby, vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, plynovody, trafostanice, energetická a telekomunikační vedení, atd. jsou velmi finančně náročnými stavbami, které je potřeba jiţ v koncepci připravovat velmi pečlivě a zodpovědně v souladu s platnou legislativou Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. Budete seznámeni s vyhl. č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, s upřesněním činnosti správců pozemních komunikací, a jejich odpovědností. Systém jakosti pozemních komunikací má zaveden řádnou metodiku. Dalšími technickými předpisy pouţívanými na stavbách dopravní infrastruktury pro zajištění jakosti jsou soubory ČSN EN, ČSN, TP, TKP a TePř. Jejich uplatňování v rámci smluvních podmínek stavby, závaznost a volitelnost parametrů bude dalším okruhem informací. Podrobně se budeme zabývat v této části přednášky TKP, kapitolou 1, systémem zkoušek k zajištění kvality materiálů, směsí, stavebních prvků a celé pozemní komunikace. Vady díla, opravy a sráţky z cen, záruční doby budou obecně vysvětleny. 4(38)

5 1.1.3 Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D Bude navázáno na předchozí téma, tedy na vyhlášku č.104/1997 Sb. a Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, se zaměřením na činnost stavebních dozorů. Tyto osoby, vykonávající činnost přímé kontroly investora na stavbách pozemních komunikací musí splňovat základní kvalifikační předpoklady, ale také morální a lidské kvality. Úroveň stavebního dozoru je vţdy indikátorem kvality díla. Vysvětlení smyslu Metodického pokynu pro činnost stavebních dozorů, kvalifikace a prověřování způsobilosti bude základním tématem této přednášky. Důleţitá je aktualita pojetí dozoru a to přezkušování jeho způsobilosti Mgr. Petr Dovolil Na závěr bude technický a obecný rámec semináře uzavřen pohledem právníka. Celá předchozí teorie bude zasazena do obecně právních vztahů. Vztahy v oblasti projektování, výstavby, správy a údrţby pozemních komunikací podléhají závazným právním pravidlům (právním normám). Tato pravidla se týkají zejména: - procesu územního plánování a stavebního řádu, včetně oblasti posuzování vlivu staveb na ţivotní prostředí, - zadávání veřejných zakázek, - poţadavků na technické parametry stavebních výrobků a provádění inţenýrských staveb a - smluvních vztahů při přípravě, realizaci či správě těchto staveb (včetně údrţby). Současně se k této oblasti vztahují zejména právní pravidla upravující podmínky pro vydávání veřejnoprávních oprávnění k podnikání v oblasti inţenýrských činností a výstavby, rozpočtová pravidla veřejného sektoru, včetně pravidel řádného finančního řízení (tzv. 3E) a v případě dotačních či jiných podpůrných prostředků i zvláštní pravidla daného donátora atd. V neposlední řadě jsou právní vztahy mezi různými subjekty při přípravě, realizaci, správě a údrţbě staveb dopravní infrastruktury předmětem obchodních smluv, z nichţ některé byly v mezinárodní praxi zobecněny do tzv. smluvních vzorů FIDIC, tj. vzorových smluv vydávaných Mezinárodní federací konzultačních inţenýrů (franc. Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils). Celý proces projektování, výstavby, správy a údrţby pozemních komunikací však sleduje prioritně účel ekonomický, tj. hospodárnou dostupnost určitého veřejného statku. Tato hospodárnost je v mezinárodní praxi spojována s pojmem hodnota za peníze (angl. value for money). Předmětem příspěvku na úvodním semináři bude ukázat základní vzájemné vazby mezi právními pravidly a jednotlivými etapami investičního procesu přípravy, realizace a správy staveb pozemních komunikací, včetně údrţby. Současně bude jeho cílem vysvětlit podstatu ekonomické zásady hodnoty za peníze, a to nejen ve vztahu k vybranému technickému řešení projektů, ale i ve vztahu ke smluvní úpravě práv a povinností jednotlivých účastníků investičního procesu. 5(38)

6 1.2 Klíčová slova Investor (objednatel), zhotovitel, stavební dozor, technický dozor, projektování, výstavba, správa, údrţba, právní vztahy, předpisy, smluvní podmínky staveb, obchodní podmínky, ţivotní prostředí, investiční příprava, veřejná zakázka, plánování finančních prostředků. 1.3 Použitá terminologie Minimum potřebných termínů je v textu vysvětleno. 1.4 Seznam zkratek Přehled pouţívaných zkratek v textu pro všechny semináře MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky, do doby, neţ byly spoje přeřazeny pod Ministerstvo informatiky - MDS ČR MD ČR OPK Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR závod Brno : pobočka ŘSD ČR pro Moravu) má ve správě dálnice ČR ŘSD ČR správy: útvary ŘSD ČR mající ve správě podle krajů silnice I. třídy a rychlostní komunikace SSÚD SÚS - OD DP MMR ČR MV ČR MŢP ČR MZ ČR MF ČR VÚSC ČBÚ ČGÚ ČHMÚ Středisko správy a údrţby dálnic Správy a údrţby silnic ve správě kraje (silnice II. a III. tříd). Zkratka bývá doplněna označením příslušného kraje, např. SÚS JMK (Jihomoravský kraj). Odbory dopravy příslušných krajských úřadů, např. JMK OD: odbor dopravy Jihomoravského kraje Dopravní podnik příslušného města či obce zabezpečující převáţně hromadnou dopravu, např. DPmB: Dopravní podnik města Brna Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky Ministerstvo zemědělství České republiky Ministerstvo financí České republiky Vyšší územně správní celek Český báňský úřad Český geologický ústav Český hydrometeorologický ústav 6(38)

7 Silniční správní úřady, vykonávají správní činnosti podle kategorií PK (MD ČR pro D a R, příslušné krajské úřady a obecní úřady s rozšířenou působností pro ostatní PK). PK D R S MK UK SDS PK ST DÚR DSP DZS RDS RDS PP RDS ZP RDS Z DSPS OTSKP PK VDP ZDP VDP D ZDP D TKP D ZTKP D OP ČSN ČSN EN TP TKP ZTKP VL pozemní komunikace dálnice rychlostní silnice silnice místní komunikace účelové komunikace Směrnice pro dokumentaci staveb PK Studie Dokumentace pro územní rozhodnutí Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace pro zadání stavby Realizační dokumentace stavby Realizační dokumentace stavby pro pomocné práce Realizační dokumentace stavby pro zhotovovací práce Zvláštní realizační dokumentace stavby pro provedení prací Dokumentace skutečného provedení stavby Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK Všeobecné dodací podmínky staveb PK Zvláštní dodací podmínky staveb PK Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb PK Zvláštní dodací podmínky pro dokumentaci staveb PK Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK Zvláštní technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK Obchodní podmínky Česká technická norma Česká technická norma jako přijatá evropská norma Technické podmínky Technické kvalitativní podmínky staveb PK Zvláštní technické kvalitativní podmínky staveb PK Vzorové listy 7(38)

8 TSm Sm TyP TePP MP SJ PK TEP č... KZP Typizační směrnice Směrnice Typový podklad Technický a prováděcí předpis Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK Technologický postup SKANSKA DS a.s. Kontrolní zkušební plán 8(38)

9 2 Systém navrhování, projektování, údržby (Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.) Podstatou inţenýrské a technické práce ve výstavbě je zajišťování činností, které musí vyhovovat poţadavkům investorů a přitom musí být v souladu s poţadavky veřejného zájmu. Tématický blok, kterému budou věnovány 4 semináře se dělí na tyto samostatně přednášené oblasti: 2. Seminář Územně plánovací dokumentace 3. Seminář Projektování dálnic a silnic 4. Seminář Projektování místních komunikací 5. Seminář Integrované dopravní systémy a projektování dráţních staveb Poţadavky veřejného zájmu ve výstavbě definuje v evropském kontextu Směrnice Rady 89/106/EHS z o sbliţování zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států EU týkajících se stavebních výrobků a provádění inţenýrských staveb tak, aby neohroţovali bezpečnost osob, zajišťovali ochranu zdraví, trvanlivost, úspory energie, ochranu ţivotního prostředí atd. Mezi stavby veřejné infrastruktury patří: stavby dopravní infrastruktury jako je výstavba dálnic, silnic, místních komunikací, ţelezničních drah, tramvajových drah, letišť, vodních cest, atd. stavby technické infrastruktury jsou různá vedení inţenýrských sítí a s nimi provozně související zařízení technického vybavení vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, plynovody, trafostanice, energetická a telekomunikační vedení atd. stavby občanské infrastruktury občanského vybavení, jako jsou stavby slouţící pro vzdělávání, výchovu, zdravotní a sociální sluţby, kulturu, rekreaci, veřejnou správu atd.. Budovy škol všech typů, síť sluţeb, nemocnice, polikliniky, domovy pro seniory a tělesně postiţené, divadla, koncertní sály, bazény, finanční úřady atd. Technická a morální životnost dopravních staveb Stavebnictví a zejména jeho bytová výstavba jsou ukazatelem kulturní úrovně a ekonomické situace společnosti. Doprava a Spoje jsou ukazatelem organizační a technické úrovně společnosti. Jakékoliv poruchy a nesprávná činnost dopravy se ihned projeví v celém chodu společnosti a ve všech jejich oblastech, neboť doprava podmiňuje její chod a rozvoj. Zanedbávání dopravy, zejména minimalizace jejího provozu a technických parametrů se ihned odrazí ve sféře výroby, sluţeb a kultury cestování. 9(38)

10 Aby doprava nebyla brzdou rozvoje společnosti, je třeba, aby byly pro její technickou úroveň vyuţity výsledky vědeckotechnického poznání jak v oblasti komunikací, dopravních prostředků i organizaci provozu. Jednou ze správních forem je kooperace a integrace celého dopravního procesu, tj. spolupráce jednotlivých druhů dopravy. Koncepce tvorby dopravních sítí jednotlivých druhů dopravy musí počítat s určitými rezervami, aby se na těchto sítích mohly provádět rekonstrukce, opravy a pravidelná údrţba. Doba výstavby částí dopravních sítí včetně projekce, schvalovacích řízení aţ po uvedení do provozu musí být co nejkratší, aby se tak vytvářely co nejdelší provozní úseky řešené komplexně v koordinaci a integraci celé dopravní sítě. V rámci koncepce dopravních sítí je třeba řešit všechny urbanisticko-dopravní problémy. Jedná se především o ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, o otázky ekologické negativní vlivy na obyvatele, ochrana chráněných území a historických památek. Ve městech se hlavně jedná o problematiku vytváření bariér přirozenému volnému pohybu pěších. U dopravních prostředků je třeba sledovat jak základní konstrukční parametry, tak ukazatele pohodlí kultury cestování. Faktor času hraje významnou úlohu při rozvahách návrhu a výstavby nových komunikací, včetně oprav a rekonstrukcí, viz Obr.1. FAKTOR ČASU Obr. 1 Schematický nákres působnosti faktoru času Kaţdé navrhované dopravní řešení musí vycházet z ţivotnosti stávající okolní zástavby, kterou doprava obsluhuje a také z ţivotnosti uvaţované výstavby, která je teprve v plánech města a kterou doprava teprve bude obsluhovat. Kaţdá stavebně dopravní investice má ţivotnost nejméně 120 let. V periodách 30 let, 15 let, 7,5 roků je pak nutné přistoupit k rekonstrukcím, opravám nebo pouze k zlepšení povrchových vlastností krytu vozovky. Nelze také přehlédnout pravidelnou údrţbu, která musí probíhat v předepsaných periodách a je základem pro udrţení co nejdelší ţivotnosti pozemní komunikace. Tomuto procesu dnes říkáme hospodaření s vozovkou, které je zaloţené na přístrojové diagnostice, která nám sděluje 10(38)

11 zdravotní stav podloţí a konstrukce vozovky. Potom je daleko snazší reagovat a rozhodnout, kdy a jaký rozsah opravy či rekonstrukce je nutné uskutečnit, viz Obr.2. Stavby dopravní infrastruktury jsou finančně velmi náročnými stavbami, které je potřeba jiţ v koncepci připravovat velmi pečlivě a zodpovědně v souladu s platnou legislativou. FÁZE TECHNICKÉHO INŢENÝRSKÉHO DÍLA 0 - zkušenosti z předchozí praxe 1 - plán nového inţenýrského díla 2 - jeho realizace 3 - jeho uţívání včetně údrţby a rekonstrukce 4 - hodnocení a zkušenosti 5 - plán nového inţenýrského díla Obr. 2 Schematický nákres fází technického inţenýrského díla Jednotlivé fáze mohou být u různých staveb časově velmi odlišné. Můţeme si to uvést na celé řadě příkladů. (letiště v Mnichově, nové ţelezniční nádraţí v Brně, kanál Odra Dunaj Labe, silniční obchvaty řady měst a obcí). 11(38)

12 HIERARCHIE DOKUMENTACÍ PRO OBLAST DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE ţelezniční, dálniční a vodní koridory DOPRAVNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY mezinárodní smlouvy o návaznosti ţelezničních, dálničních a vodních koridorů DOPRAVNÍ POLITIKA JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČR A HL. MĚSTA PRAHY DOPRAVNÍ POLITIKA STATUTÁRNÍCH A VELKÝCH MĚST ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY územní technické dopravní studie tzv. Generely buď komplexní nebo pro jednotlivé druhy dopravy samostatné DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVNÍ INFRA- STRUKTURY V RÁMCI ÚZEMNÍCH PLÁNŮ MĚST OBCÍ ţeleznice, pozemní komunikace D, R, S(I. - III tř.), MK(A,B,C,D); veřejná hromadná doprava TRAM, T-BUS, BUS; statická doprava, cyklistický a pěší provoz INVESTIČNÍ ZÁMĚR 12(38)

13 STUDIE technické, vyhledávací variantní, proveditelnosti DOKUMENTACE EIA zátěţe hluku, emisní, imisní, ochrana vody, dopady dělícího bariérového účinku, vliv na lokality NATURA 2000 a ve městech i vibrace EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NAPŘ. HDM 4 vnitřní návratnost, efektivita DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ZADÁVACÍ TENDROVÁ DOKUMENTACE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE Dílenská dokumentace (mosty, střechy, bednění) DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY Mostní listy, Silniční a dálniční pasport 13(38)

14 Přehled nejdůležitějších zákonů, vyhlášek Zákon č. 13/1997 Sb., předpisů Zákon č. 361/2000 Sb., předpisů Zákon č. 266/1994 Sb., Zákon č. 49/1997 Sb., Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon č. 500/2004 Sb., o pozemních komunikacích (Silniční zákon), ve znění pozdějších o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších o drahách, ve znění pozdějších předpisů o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) správní řád Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Vyhláška č. 146/2008 Sb., Vyhláška č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb o dokumentaci staveb Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 501/2006 Sb., Vyhláška č. 503/2006 Sb., územního opatření o obecných poţadavcích na vyuţití území o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Vyhláška č. 138/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování křiţovatek na pozemních komunikacích ČSN Projektování místních komunikací ČSN Výkresy inţenýrských staveb Výkresy pozemních komunikací ČSN Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN Jednotlivé a řadové garáţe. Základní ustanovení ČSN Hromadné garáţe. Základní ustanovení ČSN Průjezdné průřezy tramvajových tratí ČSN Projektování tramvajových tratí 14(38)

15 ČSN Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky TP 135 Projektování okruţních křiţovatek na silnicích a místních komunikacích TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích TP 103 Navrhování obytných zón TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na místních komunikacích TP 170 Navrhování vozovek 15(38)

16 3 Kvalita v oboru pozemních komunikací (Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.) Kvalita stavebního díla je zajištěna: Všechny práce od zpracování dokumentace všech stupňů provádění a kontroly staveb, údrţby a oprav provádějí organizace a osoby s příslušným oprávněním k činnosti Dokumentace staveb je provedena podle vzorových listů Smlouva o dílo respektuje obchodní podmínky Materiály pouţité pro stavební práce splňují poţadavky technických předpisů Zpracováním materiálů a kvalita výrobků splňuje poţadavky technických předpisů Provedení stavebních prací splňuje poţadavky technických kvalitativních podmínek Všechny materiály, směsi, práce a hotové PK jsou řádně kontrolovány, existují zkoušky typu (průkazní), kterými se kvalita dokladuje před zahájením stavby a kontrolní (předávací), kterými kvalita dokladuje pro předání. Kaţdá pozemní komunikace podléhá stárnutí, poškozování a poruchám. Aby se zabránilo sniţování bezpečnosti, sniţování plynulosti a rychlosti silničního provozu provádí se pravidelné prohlídky a měření stavu pozemních komunikací pro provedení běţné údrţby a plánování údrţby a oprav. Tyto činnosti jsou pokryty vyhláškou 104/1997 Sb. a technickými podmínkami, které definují zásady systému hospodaření s vozovkami (PMS). 3.1 Systém jakosti v oboru Pozemních komunikací Kvalita prováděných prací je rozhodující pro následnou řádnou funkci stavebního díla předaného k uţívání. Tento seminář slouţí k představení systému jakosti, který je zaveden pro obor PK. Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) se řídí Metodickým pokynem ŘSD ČR (dále MP), viz : Podle SJ-PK jsou principy jakosti podle MP uplatňovány v těchto oblastech oboru PK: 1. projektové práce (MP, část II/1), 2. průzkumné a diagnostické práce (MP, část II/2), 3. zkušebnictví a laboratorní práce (MP, část II/3), 4. provádění silničních a stavebních prací (MP, část II/4), 5. ostatní výrobky (MP, část II/5), 6. zavedení nové technologie (MP, část II/6) podle kritérií uvedených v jednotlivých částech MP. Způsobilost k zajištění jakosti vychází z principu, ţe provádět práce a činnosti v uvedených oblastech smí pouze ten, kdo prokáţe způsobilost podle kritérií uvedených v jednotlivých částech MP. Výkon správy SJ PK přísluší MD ČR, odbor Silniční infrastruktury, který zajišťuje spolupráci s vlastníky komunikací, kontakt s vybranými certifikačními orgány, koordinační činnost, dodrţování a zlepšování účinnosti a působnosti SJ PK, vyhodnocování výsledků ja- 16(38)

17 kosti zhotovitelů, prosazování SJ u objednatelů a posuzování a povolování výjimek ze systému jakosti. Způsobilost k zajištění jakosti prokazuje uchazeč o veřejnou zakázku osvědčením o akreditaci laboratoře (vydaným ČIA) a/nebo odbornou způsobilostí laboratoře pro zkoušky (vydaným ASPK, s.r.o.) nebo certifikátem systému jakosti (vydaným akreditovaným certifikačním orgánem v oblasti SJ PK). Kromě dokladu o způsobilosti k provádění prací na PK můţe být objednatelem ve speciálních případech vyţadováno doloţení způsobilosti k provádění prací nad dráhou (výstavba nebo oprava PK nad tratí SŢDC nebo tramvajovou tratí ve městech), oprávnění k pohybu osob nebo stavební činnosti v ochranném pásmu dráhy apod. Pro tyto případy platí příslušné dráţní předpisy, pracovníci musí absolvovat školení pro práce na dráze. V případech, kdy jsou určeny v projektové dokumentaci nebo ve stavebním povolení speciálního stavebního úřadu (Dráţní úřad) výluky trakce nebo dokonce výluky traťového provozu, je třeba tyto výluky předem projednat s příslušným správcem tratě (SŢDC Olomouc pro všechny případy výluk) Systém jakosti při provádění silničních a stavebních prací SJ-PK při provádění silničních a stavebních prací je zaloţen na vlastním systému jakosti zhotovitele a na vztazích objednatele a zhotovitele s cílem jeho zlepšování. Uchazeč (zhotovitel) prokazuje způsobilost k zajištění jakosti prací předloţením certifikátu systému managementu kvality, jehoţ součástí je příloha blíţe specifikující předmět certifikace a doklad o způsobilosti projektanta, který bude zpracovávat realizační dokumentaci stavby, podle části II/1 MP a o způsobilosti laboratoře zhotovitele, nebo laboratoře, jejíchţ sluţeb bude zhotovitel při přípravě a provádění prací vyuţívat podle části II/3 MP. Uchazeč se můţe ucházet pouze o práce, které má ověřeny certifikátem systému managementu kvality. Pokud nemá uchazeč poţadovanou způsobilost, smí práce provádět pod zhotovitelem, který má certifikovaný systém managementu kvality a ověřenou způsobilost. Dokladem o ověření způsobilosti provádět vybrané technologické procesy je certifikát systému managementu kvality, který musí obsahovat tyto nezbytné údaje: identifikační údaje o certifikačním orgánu (název, logo, akreditační značka, akreditační norma/předpis a adresa) identifikační údaje certifikovaného subjektu (název, adresa) odkaz na vydaný certifikát systému managementu kvality (registrační číslo, vydán podle ČSN EN ISO 9001, datum vydání a platnost certifikátu, uvedení činnosti podle CZ-NACE/OKEČ) ověřené technologické procesy (podle poţadavků přílohy k části II/4 a jednotlivých ČSN, TKP, TP) podpis ředitele/odpovědného zástupce certifikačního orgánu Způsobilost se prokazuje v případech, které se vztahují na prováděné práce z okruhu technologických procesů podle přílohy II/4 MP. Objednatel nemusí poţadovat prokázání způsobilosti k zajištění kvality u prací na PK s předpokládaným rozpočtovým nákladem do 1,0 a u mostů do 0,5 milionu Kč (bez DPH)., přičemţ posoudí způsobilost uchazeče na základě jiţ realizovaných zakázek. 17(38)

18 3.1.2 Ostatní výrobky Kaţdý výrobek pouţívaný v souvislosti s výstavbou, opravami a údrţbou PK musí být bezpečný a musí mít ověřené vlastnosti. Vhodnost výrobku, který je zabudován ve stavbě, se prokazuje předloţením: certifikátu, prohlášení shody výrobcem po zkoušce typu. Certifikát je dokument vydaný certifikačním orgánem provádějícím certifikaci výrobků vyjadřující dosaţení přiměřené důvěry, ţe identifikovaný výrobek je ve shodě s technickou specifikací. Spolu s certifikátem předkládá zhotovitel i výsledky zkoušek typu výrobku. Předloţení certifikátu je vyţadováno pro výrobky označované jako stanovené výrobky, které představují zvýšenou míru ohroţení oprávněného zájmu. Prohlášení shody je dokument vydaný výrobcem/dovozcem/distributorem výrobku, jímţ výrobce/dovozce/distributor na vlastní odpovědnost prohlašuje, ţe identifikovaný výrobek je ve shodě s technickou specifikací, případně s Osvědčením o vhodnosti výrobku pro daný účel pouţití. Prohlášení shody se vydává v českém jazyce a obsahuje zejména údaje stanovené v příloze 2 k II/5 MP. Příslušné zkoušky k posouzení shody typu (vzorku) výrobku s technickou specifikací, popř.osvědčením o vhodnosti výrobku, musí provádět laboratoř s ověřenou způsobilostí. Společně s prohlášením shody předkládá zhotovitel rovněţ výsledky zkoušek typu (vzorku) výrobku a jejich hodnocení. Zkouškou typu podle části II/5 MP se rozumí výběr a zkoušení jednoho nebo většího počtu vzorků výrobku, který reprezentuje společnou konstrukci vyuţívající stejné materiály a vyráběné stejným výrobním postupem, za účelem ověření, zda je výrobek ve shodě s platnými poţadavky technické specifikace. Za zkoušky typu se povaţují také průkazní zkoušky směsí a materiálů pouţívané pro stavbu vrstev vozovek. Certifikačním orgánem je nezávislá právnická osoba akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) nebo akreditačním orgánem, který je signatářem Multilaterální dohody o vzájemném příjímání certifikátů a protokolů, uzavřené mezi členy EA a Multilaterální dohody Mezinárodního akreditačního fóra IAF o uznávání výsledků akreditace v oblasti certifikace výrobků, v souladu s ČSN EN Osvědčení o vhodnosti výrobku se uděluje nejdéle na 5 let (na základě provedených posouzení, popřípadě zkoušek). 18(38)

19 Osvědčení o vhodnosti výrobku obsahuje: údaje o jménu nebo obchodním jménu a sídle výrobce/dovozce/distributora identifikaci a podrobný popis výrobku vymezení způsobu pouţití, popř.omezení pouţití způsob údrţby a likvidace výrobku přehled podkladů předloţených výrobcem/dovozce/distributorem, přehled pouţitých právních, technických a ostatních předpisů, technické charakteristiky výrobku, upřesňující poţadavky Provádění a kontrola prací Základním cílem realizace prací spojených s výstavbou, údrţbou a opravami je PK řádně plnící funkci stavebního provozní způsobilostí, trvanlivostí a únosností. Podle systému jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) je kvalita prací zaloţena na: kontrole kaţdého materiálu uţitého při technologickém postupu stavby (při stavbě objektů nebo při výrobě směsi), průkazní zkoušce pro stanovení vlastností vyráběné směsi nebo pouţívaného materiálu pro stavbu, prokazuje se proveditelnost, budoucí vlastnosti a stanovují se hodnoty ke kontrole, provádění podle technologických postupů dokumentovaných kontrolními zkouškami vyráběných směsí a pouţívaných materiálů, kontrolních zkouškách předávaných prvků stavby. Tento systém kvality je doplněn podle SJ prokazováním schopnosti stavbu provést, jak je uvedeno v předchozím textu. Práce směřující k realizaci stavebního díla postupují podle obchodních podmínek staveb pozemních komunikací (dále OP) a po stránce technické se řídí poţadavky technických kvalitativních podmínek pozemních komunikací (dále TKP) 3.2 Obchodní podmínky staveb PK OP PK vydalo MD ČR s účinností od Pouţívají se pro zakázky na stavební a inţenýrské práce, jejichţ projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel nebo jím pověřený správce stavby. Stavba však můţe také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. OP PK mají dvě skupiny: Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP), Zvláštní obchodní podmínky (dále ZOP). 19(38)

20 VOP mají obecnou platnost. ZOP pak mohou VPO doplňovat, pozměňovat nebo upravovat podle podmínek konkrétní stavby. Číslování jednotlivých oddílů, kapitol a odstavců musí být v ZOP shodné (případně rozšířené) jako u VOP. OP vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména OP, Technické podmínky (Technické podmínky ve smyslu těchto OP nejsou totoţné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě MD ČR) Dokumentaci stavby a Soupis prací, vypracování a předloţení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, přijetí nabídky objednatelem formou podpisu Souhrnu smluvních dohod po předchozím Dopisu o přijetí nabídky, resp. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Všeobecné obchodní podmínky Obsahově jsou VOP členěny následovně: 1 Všeobecná ustanovení 2 Objednatel 3 Správce stavby 4 Zhotovitel 5 Jmenovaní podzhotovitelé 6 Technický personál a pracovní síly 7 Technologická zařízení, materiály a pracovní postupy 8 Zahájení prací, zpoţdění a přerušení prací 9 Přejímací zkoušky 10 Převzetí objednatelem 11 Odpovědnost za vady 12 Měření a oceňování 13 Změny a úpravy 14 Cena díla a platby 15 Odstoupení od smlouvy za strany objednatele 16 Přerušení prací nebo odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele 17 Riziko a odpovědnost 18 Pojištění 19 Vyšší moc 20 Nároky, spory a rozhodčí řízení 20(38)

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

1. Úvodem, co je to vlastně hluk?

1. Úvodem, co je to vlastně hluk? OBSAH 1. Úvodem, co je to vlastně hluk?... 2 1. 1. Vymezení hluku... 2 1. 2. Účinky hluku... 3 1. 3. Zdroje hluku... 3 1. 4. Jak hluk omezovat?... 3 1. 5. Prameny právní úpravy... 4 2. Ochrana před hlukovými

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více