LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY"

Transkript

1 DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY TÉMA I (1. SEMINÁŘ) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

2 Tento text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Vypracoval:. Jan Kudrna, prof. Ing. CSc., Brno, Jan Pavlíček, doc. Ing. CSc., Brno, Miloslava Pošvářová, Ing. Ph.D., Brno, Petr Dovolil, Mgr., Brno, Tato skripta vznikla jako součást projektu VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ, reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.13/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 2(38)

3 OBSAH 1 Úvod Cíle tématu Klíčová slova Použitá terminologie Seznam zkratek Systém navrhování, projektování, údržby... 9 (Doc.Ing.Jan Pavlíček, CSc.) 3 Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.) 3.1 Systém jakosti v oboru Pozemních komunikací Obchodní podmínky staveb PK Technické předpisy Vady díla Převzetí prací (díla) Údržba a oprava pozemních komunikací Přehled zákonů, vyhlášek a technických předpisů Výkon kontroly prací - nutnost nebo zbytečnost? (Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.) 5 Finance, plánování a investiční cyklus (Mgr.Petr Dovolil) 5.1 Uplatnění zásady hodnoty za peníze Dobrá mezinárodní smluvní praxe - smluvní vzory FIDIC Partnerství soukromého a veřejné sektoru (PPP) Stavební řád: krok za krokem stavebním řádem Vyvlastnění a omezení vlastnického práva (38)

4 1 Úvod 1.1 Cíle tématu Cílem tématu úvodní přednášky je získání základního přehledu o přednášených tématech na seminářích celého přednáškového cyklu, včetně informací o důvodech vzdělávání dospělých. Účastníci seminářů budou seznámeni jak se základními vztahy v logice navrhování, provádění a údrţby díla dopravní stavby, tak se základními obecně právními vztahy ve výstavbě pozemních komunikací. Jednotlivé přednášky v rámci prvního dne přednáškového cyklu jsou členěny následujícím způsobem, podle přednášejících tak, jak budou prezentovány Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. Podstatou inţenýrské a technické práce ve výstavbě je zajišťování činností, které musí vyhovovat poţadavkům investorů a přitom musí být v souladu s poţadavky veřejného zájmu. Poţadavky veřejného zájmu ve výstavbě definuje v evropském kontextu Směrnice Rady 89/106/EHS z o sbliţování zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států EU týkajících se stavebních výrobků a provádění inţenýrských staveb tak, aby neohroţovali bezpečnost osob, zajišťovali ochranu zdraví, trvanlivost, úspory energie, ochranu ţivotního prostředí, atd. Stavby veřejné infrastruktury mezi které patří: - dopravní infrastruktura jako je výstavba dálnic, silnic, místních komunikací, ţelezničních drah, tramvajových drah, letišť, vodních cest, atd. - technická infrastruktura jako je vedení a provozní stavby, vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, plynovody, trafostanice, energetická a telekomunikační vedení, atd. jsou velmi finančně náročnými stavbami, které je potřeba jiţ v koncepci připravovat velmi pečlivě a zodpovědně v souladu s platnou legislativou Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. Budete seznámeni s vyhl. č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, s upřesněním činnosti správců pozemních komunikací, a jejich odpovědností. Systém jakosti pozemních komunikací má zaveden řádnou metodiku. Dalšími technickými předpisy pouţívanými na stavbách dopravní infrastruktury pro zajištění jakosti jsou soubory ČSN EN, ČSN, TP, TKP a TePř. Jejich uplatňování v rámci smluvních podmínek stavby, závaznost a volitelnost parametrů bude dalším okruhem informací. Podrobně se budeme zabývat v této části přednášky TKP, kapitolou 1, systémem zkoušek k zajištění kvality materiálů, směsí, stavebních prvků a celé pozemní komunikace. Vady díla, opravy a sráţky z cen, záruční doby budou obecně vysvětleny. 4(38)

5 1.1.3 Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D Bude navázáno na předchozí téma, tedy na vyhlášku č.104/1997 Sb. a Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, se zaměřením na činnost stavebních dozorů. Tyto osoby, vykonávající činnost přímé kontroly investora na stavbách pozemních komunikací musí splňovat základní kvalifikační předpoklady, ale také morální a lidské kvality. Úroveň stavebního dozoru je vţdy indikátorem kvality díla. Vysvětlení smyslu Metodického pokynu pro činnost stavebních dozorů, kvalifikace a prověřování způsobilosti bude základním tématem této přednášky. Důleţitá je aktualita pojetí dozoru a to přezkušování jeho způsobilosti Mgr. Petr Dovolil Na závěr bude technický a obecný rámec semináře uzavřen pohledem právníka. Celá předchozí teorie bude zasazena do obecně právních vztahů. Vztahy v oblasti projektování, výstavby, správy a údrţby pozemních komunikací podléhají závazným právním pravidlům (právním normám). Tato pravidla se týkají zejména: - procesu územního plánování a stavebního řádu, včetně oblasti posuzování vlivu staveb na ţivotní prostředí, - zadávání veřejných zakázek, - poţadavků na technické parametry stavebních výrobků a provádění inţenýrských staveb a - smluvních vztahů při přípravě, realizaci či správě těchto staveb (včetně údrţby). Současně se k této oblasti vztahují zejména právní pravidla upravující podmínky pro vydávání veřejnoprávních oprávnění k podnikání v oblasti inţenýrských činností a výstavby, rozpočtová pravidla veřejného sektoru, včetně pravidel řádného finančního řízení (tzv. 3E) a v případě dotačních či jiných podpůrných prostředků i zvláštní pravidla daného donátora atd. V neposlední řadě jsou právní vztahy mezi různými subjekty při přípravě, realizaci, správě a údrţbě staveb dopravní infrastruktury předmětem obchodních smluv, z nichţ některé byly v mezinárodní praxi zobecněny do tzv. smluvních vzorů FIDIC, tj. vzorových smluv vydávaných Mezinárodní federací konzultačních inţenýrů (franc. Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils). Celý proces projektování, výstavby, správy a údrţby pozemních komunikací však sleduje prioritně účel ekonomický, tj. hospodárnou dostupnost určitého veřejného statku. Tato hospodárnost je v mezinárodní praxi spojována s pojmem hodnota za peníze (angl. value for money). Předmětem příspěvku na úvodním semináři bude ukázat základní vzájemné vazby mezi právními pravidly a jednotlivými etapami investičního procesu přípravy, realizace a správy staveb pozemních komunikací, včetně údrţby. Současně bude jeho cílem vysvětlit podstatu ekonomické zásady hodnoty za peníze, a to nejen ve vztahu k vybranému technickému řešení projektů, ale i ve vztahu ke smluvní úpravě práv a povinností jednotlivých účastníků investičního procesu. 5(38)

6 1.2 Klíčová slova Investor (objednatel), zhotovitel, stavební dozor, technický dozor, projektování, výstavba, správa, údrţba, právní vztahy, předpisy, smluvní podmínky staveb, obchodní podmínky, ţivotní prostředí, investiční příprava, veřejná zakázka, plánování finančních prostředků. 1.3 Použitá terminologie Minimum potřebných termínů je v textu vysvětleno. 1.4 Seznam zkratek Přehled pouţívaných zkratek v textu pro všechny semináře MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky, do doby, neţ byly spoje přeřazeny pod Ministerstvo informatiky - MDS ČR MD ČR OPK Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR závod Brno : pobočka ŘSD ČR pro Moravu) má ve správě dálnice ČR ŘSD ČR správy: útvary ŘSD ČR mající ve správě podle krajů silnice I. třídy a rychlostní komunikace SSÚD SÚS - OD DP MMR ČR MV ČR MŢP ČR MZ ČR MF ČR VÚSC ČBÚ ČGÚ ČHMÚ Středisko správy a údrţby dálnic Správy a údrţby silnic ve správě kraje (silnice II. a III. tříd). Zkratka bývá doplněna označením příslušného kraje, např. SÚS JMK (Jihomoravský kraj). Odbory dopravy příslušných krajských úřadů, např. JMK OD: odbor dopravy Jihomoravského kraje Dopravní podnik příslušného města či obce zabezpečující převáţně hromadnou dopravu, např. DPmB: Dopravní podnik města Brna Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky Ministerstvo zemědělství České republiky Ministerstvo financí České republiky Vyšší územně správní celek Český báňský úřad Český geologický ústav Český hydrometeorologický ústav 6(38)

7 Silniční správní úřady, vykonávají správní činnosti podle kategorií PK (MD ČR pro D a R, příslušné krajské úřady a obecní úřady s rozšířenou působností pro ostatní PK). PK D R S MK UK SDS PK ST DÚR DSP DZS RDS RDS PP RDS ZP RDS Z DSPS OTSKP PK VDP ZDP VDP D ZDP D TKP D ZTKP D OP ČSN ČSN EN TP TKP ZTKP VL pozemní komunikace dálnice rychlostní silnice silnice místní komunikace účelové komunikace Směrnice pro dokumentaci staveb PK Studie Dokumentace pro územní rozhodnutí Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace pro zadání stavby Realizační dokumentace stavby Realizační dokumentace stavby pro pomocné práce Realizační dokumentace stavby pro zhotovovací práce Zvláštní realizační dokumentace stavby pro provedení prací Dokumentace skutečného provedení stavby Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK Všeobecné dodací podmínky staveb PK Zvláštní dodací podmínky staveb PK Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb PK Zvláštní dodací podmínky pro dokumentaci staveb PK Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK Zvláštní technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK Obchodní podmínky Česká technická norma Česká technická norma jako přijatá evropská norma Technické podmínky Technické kvalitativní podmínky staveb PK Zvláštní technické kvalitativní podmínky staveb PK Vzorové listy 7(38)

8 TSm Sm TyP TePP MP SJ PK TEP č... KZP Typizační směrnice Směrnice Typový podklad Technický a prováděcí předpis Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK Technologický postup SKANSKA DS a.s. Kontrolní zkušební plán 8(38)

9 2 Systém navrhování, projektování, údržby (Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.) Podstatou inţenýrské a technické práce ve výstavbě je zajišťování činností, které musí vyhovovat poţadavkům investorů a přitom musí být v souladu s poţadavky veřejného zájmu. Tématický blok, kterému budou věnovány 4 semináře se dělí na tyto samostatně přednášené oblasti: 2. Seminář Územně plánovací dokumentace 3. Seminář Projektování dálnic a silnic 4. Seminář Projektování místních komunikací 5. Seminář Integrované dopravní systémy a projektování dráţních staveb Poţadavky veřejného zájmu ve výstavbě definuje v evropském kontextu Směrnice Rady 89/106/EHS z o sbliţování zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států EU týkajících se stavebních výrobků a provádění inţenýrských staveb tak, aby neohroţovali bezpečnost osob, zajišťovali ochranu zdraví, trvanlivost, úspory energie, ochranu ţivotního prostředí atd. Mezi stavby veřejné infrastruktury patří: stavby dopravní infrastruktury jako je výstavba dálnic, silnic, místních komunikací, ţelezničních drah, tramvajových drah, letišť, vodních cest, atd. stavby technické infrastruktury jsou různá vedení inţenýrských sítí a s nimi provozně související zařízení technického vybavení vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, plynovody, trafostanice, energetická a telekomunikační vedení atd. stavby občanské infrastruktury občanského vybavení, jako jsou stavby slouţící pro vzdělávání, výchovu, zdravotní a sociální sluţby, kulturu, rekreaci, veřejnou správu atd.. Budovy škol všech typů, síť sluţeb, nemocnice, polikliniky, domovy pro seniory a tělesně postiţené, divadla, koncertní sály, bazény, finanční úřady atd. Technická a morální životnost dopravních staveb Stavebnictví a zejména jeho bytová výstavba jsou ukazatelem kulturní úrovně a ekonomické situace společnosti. Doprava a Spoje jsou ukazatelem organizační a technické úrovně společnosti. Jakékoliv poruchy a nesprávná činnost dopravy se ihned projeví v celém chodu společnosti a ve všech jejich oblastech, neboť doprava podmiňuje její chod a rozvoj. Zanedbávání dopravy, zejména minimalizace jejího provozu a technických parametrů se ihned odrazí ve sféře výroby, sluţeb a kultury cestování. 9(38)

10 Aby doprava nebyla brzdou rozvoje společnosti, je třeba, aby byly pro její technickou úroveň vyuţity výsledky vědeckotechnického poznání jak v oblasti komunikací, dopravních prostředků i organizaci provozu. Jednou ze správních forem je kooperace a integrace celého dopravního procesu, tj. spolupráce jednotlivých druhů dopravy. Koncepce tvorby dopravních sítí jednotlivých druhů dopravy musí počítat s určitými rezervami, aby se na těchto sítích mohly provádět rekonstrukce, opravy a pravidelná údrţba. Doba výstavby částí dopravních sítí včetně projekce, schvalovacích řízení aţ po uvedení do provozu musí být co nejkratší, aby se tak vytvářely co nejdelší provozní úseky řešené komplexně v koordinaci a integraci celé dopravní sítě. V rámci koncepce dopravních sítí je třeba řešit všechny urbanisticko-dopravní problémy. Jedná se především o ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, o otázky ekologické negativní vlivy na obyvatele, ochrana chráněných území a historických památek. Ve městech se hlavně jedná o problematiku vytváření bariér přirozenému volnému pohybu pěších. U dopravních prostředků je třeba sledovat jak základní konstrukční parametry, tak ukazatele pohodlí kultury cestování. Faktor času hraje významnou úlohu při rozvahách návrhu a výstavby nových komunikací, včetně oprav a rekonstrukcí, viz Obr.1. FAKTOR ČASU Obr. 1 Schematický nákres působnosti faktoru času Kaţdé navrhované dopravní řešení musí vycházet z ţivotnosti stávající okolní zástavby, kterou doprava obsluhuje a také z ţivotnosti uvaţované výstavby, která je teprve v plánech města a kterou doprava teprve bude obsluhovat. Kaţdá stavebně dopravní investice má ţivotnost nejméně 120 let. V periodách 30 let, 15 let, 7,5 roků je pak nutné přistoupit k rekonstrukcím, opravám nebo pouze k zlepšení povrchových vlastností krytu vozovky. Nelze také přehlédnout pravidelnou údrţbu, která musí probíhat v předepsaných periodách a je základem pro udrţení co nejdelší ţivotnosti pozemní komunikace. Tomuto procesu dnes říkáme hospodaření s vozovkou, které je zaloţené na přístrojové diagnostice, která nám sděluje 10(38)

11 zdravotní stav podloţí a konstrukce vozovky. Potom je daleko snazší reagovat a rozhodnout, kdy a jaký rozsah opravy či rekonstrukce je nutné uskutečnit, viz Obr.2. Stavby dopravní infrastruktury jsou finančně velmi náročnými stavbami, které je potřeba jiţ v koncepci připravovat velmi pečlivě a zodpovědně v souladu s platnou legislativou. FÁZE TECHNICKÉHO INŢENÝRSKÉHO DÍLA 0 - zkušenosti z předchozí praxe 1 - plán nového inţenýrského díla 2 - jeho realizace 3 - jeho uţívání včetně údrţby a rekonstrukce 4 - hodnocení a zkušenosti 5 - plán nového inţenýrského díla Obr. 2 Schematický nákres fází technického inţenýrského díla Jednotlivé fáze mohou být u různých staveb časově velmi odlišné. Můţeme si to uvést na celé řadě příkladů. (letiště v Mnichově, nové ţelezniční nádraţí v Brně, kanál Odra Dunaj Labe, silniční obchvaty řady měst a obcí). 11(38)

12 HIERARCHIE DOKUMENTACÍ PRO OBLAST DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE ţelezniční, dálniční a vodní koridory DOPRAVNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY mezinárodní smlouvy o návaznosti ţelezničních, dálničních a vodních koridorů DOPRAVNÍ POLITIKA JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČR A HL. MĚSTA PRAHY DOPRAVNÍ POLITIKA STATUTÁRNÍCH A VELKÝCH MĚST ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY územní technické dopravní studie tzv. Generely buď komplexní nebo pro jednotlivé druhy dopravy samostatné DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVNÍ INFRA- STRUKTURY V RÁMCI ÚZEMNÍCH PLÁNŮ MĚST OBCÍ ţeleznice, pozemní komunikace D, R, S(I. - III tř.), MK(A,B,C,D); veřejná hromadná doprava TRAM, T-BUS, BUS; statická doprava, cyklistický a pěší provoz INVESTIČNÍ ZÁMĚR 12(38)

13 STUDIE technické, vyhledávací variantní, proveditelnosti DOKUMENTACE EIA zátěţe hluku, emisní, imisní, ochrana vody, dopady dělícího bariérového účinku, vliv na lokality NATURA 2000 a ve městech i vibrace EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NAPŘ. HDM 4 vnitřní návratnost, efektivita DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ZADÁVACÍ TENDROVÁ DOKUMENTACE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE Dílenská dokumentace (mosty, střechy, bednění) DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY Mostní listy, Silniční a dálniční pasport 13(38)

14 Přehled nejdůležitějších zákonů, vyhlášek Zákon č. 13/1997 Sb., předpisů Zákon č. 361/2000 Sb., předpisů Zákon č. 266/1994 Sb., Zákon č. 49/1997 Sb., Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon č. 500/2004 Sb., o pozemních komunikacích (Silniční zákon), ve znění pozdějších o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších o drahách, ve znění pozdějších předpisů o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) správní řád Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Vyhláška č. 146/2008 Sb., Vyhláška č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb o dokumentaci staveb Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 501/2006 Sb., Vyhláška č. 503/2006 Sb., územního opatření o obecných poţadavcích na vyuţití území o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Vyhláška č. 138/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování křiţovatek na pozemních komunikacích ČSN Projektování místních komunikací ČSN Výkresy inţenýrských staveb Výkresy pozemních komunikací ČSN Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN Jednotlivé a řadové garáţe. Základní ustanovení ČSN Hromadné garáţe. Základní ustanovení ČSN Průjezdné průřezy tramvajových tratí ČSN Projektování tramvajových tratí 14(38)

15 ČSN Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky TP 135 Projektování okruţních křiţovatek na silnicích a místních komunikacích TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích TP 103 Navrhování obytných zón TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na místních komunikacích TP 170 Navrhování vozovek 15(38)

16 3 Kvalita v oboru pozemních komunikací (Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.) Kvalita stavebního díla je zajištěna: Všechny práce od zpracování dokumentace všech stupňů provádění a kontroly staveb, údrţby a oprav provádějí organizace a osoby s příslušným oprávněním k činnosti Dokumentace staveb je provedena podle vzorových listů Smlouva o dílo respektuje obchodní podmínky Materiály pouţité pro stavební práce splňují poţadavky technických předpisů Zpracováním materiálů a kvalita výrobků splňuje poţadavky technických předpisů Provedení stavebních prací splňuje poţadavky technických kvalitativních podmínek Všechny materiály, směsi, práce a hotové PK jsou řádně kontrolovány, existují zkoušky typu (průkazní), kterými se kvalita dokladuje před zahájením stavby a kontrolní (předávací), kterými kvalita dokladuje pro předání. Kaţdá pozemní komunikace podléhá stárnutí, poškozování a poruchám. Aby se zabránilo sniţování bezpečnosti, sniţování plynulosti a rychlosti silničního provozu provádí se pravidelné prohlídky a měření stavu pozemních komunikací pro provedení běţné údrţby a plánování údrţby a oprav. Tyto činnosti jsou pokryty vyhláškou 104/1997 Sb. a technickými podmínkami, které definují zásady systému hospodaření s vozovkami (PMS). 3.1 Systém jakosti v oboru Pozemních komunikací Kvalita prováděných prací je rozhodující pro následnou řádnou funkci stavebního díla předaného k uţívání. Tento seminář slouţí k představení systému jakosti, který je zaveden pro obor PK. Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) se řídí Metodickým pokynem ŘSD ČR (dále MP), viz : Podle SJ-PK jsou principy jakosti podle MP uplatňovány v těchto oblastech oboru PK: 1. projektové práce (MP, část II/1), 2. průzkumné a diagnostické práce (MP, část II/2), 3. zkušebnictví a laboratorní práce (MP, část II/3), 4. provádění silničních a stavebních prací (MP, část II/4), 5. ostatní výrobky (MP, část II/5), 6. zavedení nové technologie (MP, část II/6) podle kritérií uvedených v jednotlivých částech MP. Způsobilost k zajištění jakosti vychází z principu, ţe provádět práce a činnosti v uvedených oblastech smí pouze ten, kdo prokáţe způsobilost podle kritérií uvedených v jednotlivých částech MP. Výkon správy SJ PK přísluší MD ČR, odbor Silniční infrastruktury, který zajišťuje spolupráci s vlastníky komunikací, kontakt s vybranými certifikačními orgány, koordinační činnost, dodrţování a zlepšování účinnosti a působnosti SJ PK, vyhodnocování výsledků ja- 16(38)

17 kosti zhotovitelů, prosazování SJ u objednatelů a posuzování a povolování výjimek ze systému jakosti. Způsobilost k zajištění jakosti prokazuje uchazeč o veřejnou zakázku osvědčením o akreditaci laboratoře (vydaným ČIA) a/nebo odbornou způsobilostí laboratoře pro zkoušky (vydaným ASPK, s.r.o.) nebo certifikátem systému jakosti (vydaným akreditovaným certifikačním orgánem v oblasti SJ PK). Kromě dokladu o způsobilosti k provádění prací na PK můţe být objednatelem ve speciálních případech vyţadováno doloţení způsobilosti k provádění prací nad dráhou (výstavba nebo oprava PK nad tratí SŢDC nebo tramvajovou tratí ve městech), oprávnění k pohybu osob nebo stavební činnosti v ochranném pásmu dráhy apod. Pro tyto případy platí příslušné dráţní předpisy, pracovníci musí absolvovat školení pro práce na dráze. V případech, kdy jsou určeny v projektové dokumentaci nebo ve stavebním povolení speciálního stavebního úřadu (Dráţní úřad) výluky trakce nebo dokonce výluky traťového provozu, je třeba tyto výluky předem projednat s příslušným správcem tratě (SŢDC Olomouc pro všechny případy výluk) Systém jakosti při provádění silničních a stavebních prací SJ-PK při provádění silničních a stavebních prací je zaloţen na vlastním systému jakosti zhotovitele a na vztazích objednatele a zhotovitele s cílem jeho zlepšování. Uchazeč (zhotovitel) prokazuje způsobilost k zajištění jakosti prací předloţením certifikátu systému managementu kvality, jehoţ součástí je příloha blíţe specifikující předmět certifikace a doklad o způsobilosti projektanta, který bude zpracovávat realizační dokumentaci stavby, podle části II/1 MP a o způsobilosti laboratoře zhotovitele, nebo laboratoře, jejíchţ sluţeb bude zhotovitel při přípravě a provádění prací vyuţívat podle části II/3 MP. Uchazeč se můţe ucházet pouze o práce, které má ověřeny certifikátem systému managementu kvality. Pokud nemá uchazeč poţadovanou způsobilost, smí práce provádět pod zhotovitelem, který má certifikovaný systém managementu kvality a ověřenou způsobilost. Dokladem o ověření způsobilosti provádět vybrané technologické procesy je certifikát systému managementu kvality, který musí obsahovat tyto nezbytné údaje: identifikační údaje o certifikačním orgánu (název, logo, akreditační značka, akreditační norma/předpis a adresa) identifikační údaje certifikovaného subjektu (název, adresa) odkaz na vydaný certifikát systému managementu kvality (registrační číslo, vydán podle ČSN EN ISO 9001, datum vydání a platnost certifikátu, uvedení činnosti podle CZ-NACE/OKEČ) ověřené technologické procesy (podle poţadavků přílohy k části II/4 a jednotlivých ČSN, TKP, TP) podpis ředitele/odpovědného zástupce certifikačního orgánu Způsobilost se prokazuje v případech, které se vztahují na prováděné práce z okruhu technologických procesů podle přílohy II/4 MP. Objednatel nemusí poţadovat prokázání způsobilosti k zajištění kvality u prací na PK s předpokládaným rozpočtovým nákladem do 1,0 a u mostů do 0,5 milionu Kč (bez DPH)., přičemţ posoudí způsobilost uchazeče na základě jiţ realizovaných zakázek. 17(38)

18 3.1.2 Ostatní výrobky Kaţdý výrobek pouţívaný v souvislosti s výstavbou, opravami a údrţbou PK musí být bezpečný a musí mít ověřené vlastnosti. Vhodnost výrobku, který je zabudován ve stavbě, se prokazuje předloţením: certifikátu, prohlášení shody výrobcem po zkoušce typu. Certifikát je dokument vydaný certifikačním orgánem provádějícím certifikaci výrobků vyjadřující dosaţení přiměřené důvěry, ţe identifikovaný výrobek je ve shodě s technickou specifikací. Spolu s certifikátem předkládá zhotovitel i výsledky zkoušek typu výrobku. Předloţení certifikátu je vyţadováno pro výrobky označované jako stanovené výrobky, které představují zvýšenou míru ohroţení oprávněného zájmu. Prohlášení shody je dokument vydaný výrobcem/dovozcem/distributorem výrobku, jímţ výrobce/dovozce/distributor na vlastní odpovědnost prohlašuje, ţe identifikovaný výrobek je ve shodě s technickou specifikací, případně s Osvědčením o vhodnosti výrobku pro daný účel pouţití. Prohlášení shody se vydává v českém jazyce a obsahuje zejména údaje stanovené v příloze 2 k II/5 MP. Příslušné zkoušky k posouzení shody typu (vzorku) výrobku s technickou specifikací, popř.osvědčením o vhodnosti výrobku, musí provádět laboratoř s ověřenou způsobilostí. Společně s prohlášením shody předkládá zhotovitel rovněţ výsledky zkoušek typu (vzorku) výrobku a jejich hodnocení. Zkouškou typu podle části II/5 MP se rozumí výběr a zkoušení jednoho nebo většího počtu vzorků výrobku, který reprezentuje společnou konstrukci vyuţívající stejné materiály a vyráběné stejným výrobním postupem, za účelem ověření, zda je výrobek ve shodě s platnými poţadavky technické specifikace. Za zkoušky typu se povaţují také průkazní zkoušky směsí a materiálů pouţívané pro stavbu vrstev vozovek. Certifikačním orgánem je nezávislá právnická osoba akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) nebo akreditačním orgánem, který je signatářem Multilaterální dohody o vzájemném příjímání certifikátů a protokolů, uzavřené mezi členy EA a Multilaterální dohody Mezinárodního akreditačního fóra IAF o uznávání výsledků akreditace v oblasti certifikace výrobků, v souladu s ČSN EN Osvědčení o vhodnosti výrobku se uděluje nejdéle na 5 let (na základě provedených posouzení, popřípadě zkoušek). 18(38)

19 Osvědčení o vhodnosti výrobku obsahuje: údaje o jménu nebo obchodním jménu a sídle výrobce/dovozce/distributora identifikaci a podrobný popis výrobku vymezení způsobu pouţití, popř.omezení pouţití způsob údrţby a likvidace výrobku přehled podkladů předloţených výrobcem/dovozce/distributorem, přehled pouţitých právních, technických a ostatních předpisů, technické charakteristiky výrobku, upřesňující poţadavky Provádění a kontrola prací Základním cílem realizace prací spojených s výstavbou, údrţbou a opravami je PK řádně plnící funkci stavebního provozní způsobilostí, trvanlivostí a únosností. Podle systému jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) je kvalita prací zaloţena na: kontrole kaţdého materiálu uţitého při technologickém postupu stavby (při stavbě objektů nebo při výrobě směsi), průkazní zkoušce pro stanovení vlastností vyráběné směsi nebo pouţívaného materiálu pro stavbu, prokazuje se proveditelnost, budoucí vlastnosti a stanovují se hodnoty ke kontrole, provádění podle technologických postupů dokumentovaných kontrolními zkouškami vyráběných směsí a pouţívaných materiálů, kontrolních zkouškách předávaných prvků stavby. Tento systém kvality je doplněn podle SJ prokazováním schopnosti stavbu provést, jak je uvedeno v předchozím textu. Práce směřující k realizaci stavebního díla postupují podle obchodních podmínek staveb pozemních komunikací (dále OP) a po stránce technické se řídí poţadavky technických kvalitativních podmínek pozemních komunikací (dále TKP) 3.2 Obchodní podmínky staveb PK OP PK vydalo MD ČR s účinností od Pouţívají se pro zakázky na stavební a inţenýrské práce, jejichţ projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel nebo jím pověřený správce stavby. Stavba však můţe také zahrnovat některé stavební práce a technologická zařízení, projektované zhotovitelem. OP PK mají dvě skupiny: Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP), Zvláštní obchodní podmínky (dále ZOP). 19(38)

20 VOP mají obecnou platnost. ZOP pak mohou VPO doplňovat, pozměňovat nebo upravovat podle podmínek konkrétní stavby. Číslování jednotlivých oddílů, kapitol a odstavců musí být v ZOP shodné (případně rozšířené) jako u VOP. OP vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků: určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména OP, Technické podmínky (Technické podmínky ve smyslu těchto OP nejsou totoţné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě MD ČR) Dokumentaci stavby a Soupis prací, vypracování a předloţení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu, přijetí nabídky objednatelem formou podpisu Souhrnu smluvních dohod po předchozím Dopisu o přijetí nabídky, resp. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Všeobecné obchodní podmínky Obsahově jsou VOP členěny následovně: 1 Všeobecná ustanovení 2 Objednatel 3 Správce stavby 4 Zhotovitel 5 Jmenovaní podzhotovitelé 6 Technický personál a pracovní síly 7 Technologická zařízení, materiály a pracovní postupy 8 Zahájení prací, zpoţdění a přerušení prací 9 Přejímací zkoušky 10 Převzetí objednatelem 11 Odpovědnost za vady 12 Měření a oceňování 13 Změny a úpravy 14 Cena díla a platby 15 Odstoupení od smlouvy za strany objednatele 16 Přerušení prací nebo odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele 17 Riziko a odpovědnost 18 Pojištění 19 Vyšší moc 20 Nároky, spory a rozhodčí řízení 20(38)

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č.j. 20840/01-120 z 10.4.2001 (Věstník dopravy 9 z 2.5.2001) ve znění

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Ceny: cena CHARTY 77 za občanskou statečnost (2014)

Ceny: cena CHARTY 77 za občanskou statečnost (2014) Ing. Miloslava POŠVÁŘOVÁ, Ph.D Narozena: 4.10.1963 Národnost: česká Vzdělání: Ing. Fakulta stavební, VUT Brno, 1987 Svářečský technolog, Výzkumný ústav zváračský Bratislava 1989 Evropský svářečský inţenýr

Více

STA T VEBN B Í N Í D ÍL Í O

STA T VEBN B Í N Í D ÍL Í O Silniční stavby 3 petr.mondschein@fsv.cvut.cz D2052 STAVEBNÍ DÍLO INVESTOR KVALITA PROJEKTANT ZHOTOVITEL STAVEBNÍ DÍLO KVALITA MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL VÝROBA ZABUDOVÁNÍ ÚDRŽBA Předpisy

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č. j. 20840/01-120 z 10. 4. 2001 (Věstník dopravy 9 z 2. 5. 2001) ve

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) 1. ZÁKLADNÍ

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočky Č. Budějovice, Plzeň, Teplice, Brno, Ostrava, Předměřice nad Labem, Praha Certifikace výrobků - CE (OS), CZ (AO), ETA, GOST-R Certifikace systémů

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Dodatečná informace č. 6

Dodatečná informace č. 6 Dotaz uchazeče 1a) ze dne 22.1.2015: Dodatečná informace č. 6 Součástí zadávací dokumentace je Soupis prací ve formátu PDF (ve svazku 3 ZD), dále pak elektronická podoba výkazu výměr (svazek 5 ZD), kde

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ METODICKÝ POKYN Schváleno: MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 s účinností od 1. 5.

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pozemních komunikací VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ METODICKÝ POKYN Schváleno: MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 s účinností

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení LOKALITA POD BŘEHEM - TŘINEC (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Lokalita Pod

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ METODICKÝ POKYN Dodatek č. 1 Schváleno: MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, s

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Pro zadání následné projektové dokumentace

Pro zadání následné projektové dokumentace 2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání

Více

STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání VZ příloha č. 1. seznam stat. orgánů nebo členů stat.orgánů dle odst. 3 písm.

STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání VZ příloha č. 1. seznam stat. orgánů nebo členů stat.orgánů dle odst. 3 písm. STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání příloha č. 1 Druh veřejné Požadavky na nabídku dle 71 odst. 9 Požadavky na nabídku dle 68 odst. 2 (další jazyk zpracování nabídky podpis návrhu

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem této zakázky je zpracování projektu a realizace

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Základy investování. Předinvestiční fáze

Základy investování. Předinvestiční fáze Základy investování Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze Souhrnně je tedy smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti,

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Výzva k podání cenové nabídky Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje nabídkové řízení na dodavatele stavby Oprava komunikace u hřbitova v Týništi nad Orlicí 1. Zadavatel : Město Týniště nad Orlicí Městský

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Marek BRYCHCÍN Evropský účetní dvůr EÚD a jeho role Jako externí auditor EU

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více