STANOVY. Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. IČ: OBSAH. HLAVA I. Základní (kogentní- povinná, předepsaná a neměnná) ustanovení...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. IČ:01343394 OBSAH. HLAVA I. Základní (kogentní- povinná, předepsaná a neměnná) ustanovení..."

Transkript

1 .. J. STANOVY Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. Střelecký ostrov 1013/3, Předměstí, Litoměřice IČ: OBSAH HLAVA I. Základní (kogentní- povinná, předepsaná a neměnná) ustanovení HLAVA ll. Cíle a úkoly (dispozitivní ustanovení-vlastní doplňující ustanovení) HLAVA lil. Členství ve VKS LTM HLAVA IV. Řízení spolku A) VALNÁ HROMADA B) VÝBOR- STATUTÁRNÍ ORGÁN HLAVA V. Ustanovení o volbách HLAVA Vl. Majetek a hospodaření HLAVA Vll. Závěrečná ustanovení ll 1

2 HLAVA I. Základní ustanovení 1. ČINNOST SPOLKU, SPOLEČNÝ ZÁJEM ( 217 NOZ) Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. (dále jen VKS LTM) je zapsaný spolek ve smyslu ( 214 a násl. NOZ) o dobrovolnosti spolčování, ve kterém se dobrovolně spolčují fyzické osoby a právnické osoby za účelem uspokojování jejich zájmu o veslařský sport nebo jeho podporu. Účelem spolku je tedy sportovní vyžití zejména v oblasti veslařského sportu. 2. VEDLEJŠÍ ČINNOST Spolek provozuje vedlejší výdělečnou činnost v podobě pronájmu nevyužitého majetku, pořádání sportovních a společenských akcí a provádění reklamní činnosti. Zisk je použit pro podporu hlavní spolkové činnosti podle bodu 1. Umožňuje podporu hlavní činnosti, hospodárné využití majetku spolku (údržby majetku) včetně správy spolku( 217 NOZ). 3. POSTAVENÍSPOLKU VKS LTM má postavení právnické osoby s působností na celém území české republiky, případně v zahraničí. Vystupuje v právních vztazích svým jménem prostřednictvím statutárního orgánu a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 4. STANOVY SPOLKU Spolek se řídí stanovami schválenými poslední řádnou valnou hromadou. Spolek a jeho stanovy musí být řádně zaregistrovány ve veřejném rejstříku spolků. Pokračuje-li spolek v činnosti i poté, co byl jeho zápis do veřejného rejstříku odmítnut, použijí se ustanovení o společnosti ( 227 NOZ). Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku ( 221). Musí být k dispozici a nahlédnutí všem členům spolku. Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout( 245 NOZ).

3 5. ORGANIZACE SPOLKU( 243 NOZ) Statutární orgán Je jím platný výbor určený stanovami. Výbor schvaluje a odvolává nejvyšší orgán spolku. ( 244 NOZ). Statutární orgán (dále jen výbor) mezi valnými hromadami řídí činnost spolku. Svá zásadní rozhodnutí si musí dodatečně nechat schválit valnou hromadou. Nejvyšší orgán spolku Nejvyšším orgánem je valná hromada spolku. Práva člena Právo člena i dalších osob ve stanovené lhůtě navrhnout soudu, aby vyslovil neplatnost rozhodnutí nejvyššího nebo statutárního orgánu spolku pro rozpor se zákonem nebo se stanovami, nelze-li se dovolat neplatnosti u orgánů spolku. 6. ČLENSTVÍVESPOLKU a) Vznik členství. Na členství nemá žádný subjekt automatický nárok. Může jím být fyzická nebo právnická osoba. Přijímá jej výbor většinovým hlasováním na své schůzi za člena žadatele. O definitivním přijetí za řádného člena rozhodne následující valná hromada. Podrobnosti viz HLAVA 111. b) Zánik členství. Vystoupením nebo vyloučením subjektu. c) Povinnosti člena. Již přijetím za člena žadatele tento vyjadřuje vůli být vázán stanovami a vnitřním řádem spolku. d) Podrobné podmínky. Práva a povinnosti vyplývající ze členství popisuje "Hlava lil. Členství ve VKS LTM" 7. ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA SPOLKU Řídí se přiměřeně podle ustanovení obecných pro právnické osoby - ustanovení 168 a následně podle NOZ. Dále podle ustanovení zvláštních pro spolky - ustanovení 268 a následně podle NOZ. 8. ZÁNIK SPOLKU Výmazem z veřejného rejstříku na návrh likvidátora. 9. SÍDLO SPOLKU A MAJETEK VKS LTM má sídlo na adrese: Střelecký ostrov 1013/3, Předměstí, 412 Ol Litoměřice, IČ:

4 10. MAJETEK SPOLKU Do majetku spolku patří sportovní inventář posiloven, lodí v loděnici a další hmotný i nehmotný majetek včetně DKP podle inventarizačních seznamů. 11. ODPOVĚDNOST Členové spolku neručí za dluhy VKS LTM. 215 odst.2 NOZ HLAVA ll. Cíle a úkoly A) ZÁKLADNÍ CÍL Základním cílem VKS LTM je péče o veslařský sport v Litoměřicích a vytváření podmínek pro jeho další rozvoj, uspokojování potřeb členské základny a ochranu práv svých členů v rozsahu své působnosti. B) ÚKOLY K dosažení tohoto cíle VKS LTM plní zejména tyto úkoly: a) organizuje domácí mistrovské a nemistrovské soutěže včetně soutěží mezinárodních b) řídí a pečuje o rozvoj veslařského sportu na všech úrovních c) zodpovídá za závodníky reprezentující VKS LTM d) vydává základní organizační, sportovně-technické, ekonomické a metodické předpisy s platností ve VKS LTM e) spolupracuje s Českým veslařským svazem (dále jen ČVS) f) zastupuje zájmy VKS LTM v ČVS g) zastupuje zájmy VKS LTM v České unii sportu (ČUS), případně v jiné odborné organizaci (sdružení sportovních klubů apod.) h) spravuje movitý a nemovitý majetek VKS LTM. Viz též HLAVA I. bod 10 a HLAVA Vl. i) spolupracuje s českými, moravskými a zahraničními kluby a organizacemi v zájmu veslařského sportu. HLAVA 111. Členství ve VKS LTM Členství se říd í zejména základními povinnostmi podle Hlavy I. Bodu 6. Toto je další rozvinutí podmínek členství podle 220 NOZ

5 1. Členství ve VKS LTM je dobrovolné. 2. Členem VKS LTM se může stát každý občan, který je občansky bezúhonný a splňuje podmínky stanovené těmito stanovami a dále právnické osoby. 3. Struktura členství VKS LTM má: "žadatele",,/ádné",,,čestné" a "ostatní" členy. 4. "Žadatel" o řádné členství se může stát,/ádným" členem po uplynutí zkušebního období, které trvá 1 rok. Toto zkušební období počíná běžet žadatelům dnem jejich schválenému přijetí na valné hromadě. Po uplynutí jednoho roku, posoudí valná hromada splnění podmínek pro přijetí, zejména účast členů na akcích pořádaných spolkem. Během zkušebního období má žadatel o řádné členství postavení "ostatního člena" s tím, že má právo účastnit se všech akcí a podílet se na prostředcích spolku a účastnit se valné hromady s hlasem poradním. Valná hromada může žadateli toto zkušební období prominout. 5. " Řádnými č leny" VKS LTM se mohou stát fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby, které se budou aktivně zúčastňovat sportovních veslařských soutěží nebo se budou zásadním způsobem zasazovat o veslařský sport ve VKS LTM. 6. " Řádným" č lenem se člen spolku stane po schválení valnou hromadou. 7. " čestnými" členy VKS LTM se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které se zasloužily o veslařský sport v Litoměřicích. O čestném členství rozhoduje valná hromada VKS LTM. Čestní členové VKS LTM se mohou zúčastňovat jednání valné hromady VKS LTM s hlasem poradním. Ú č ast čestných členů VKS LTM při jednáních je nezastupitelná. čestní členové jsou zbaveni povinnosti platit členské příspěvky. 8. " Ostatními" členy VKS LTM se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které mají zájem podílet se na činnosti VKS LTM, pomáhat mu, nebo mu poskytovat materiální, případně finanční pomoc. 9. Členství ve VKS LTM vzniká registrací přihlášky a zaplacením základního členského p ř íspěvku. Obnovuje se ročně zaplacením členského příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou VKS LTM. O členství, registraci a dalších podmínkách rozhoduje výbor VKS LTM s tím, že po přijetí okamžitě písemně vyrozumí žadatele. 10. Řádní členové VKS LTM se zúčastňují valné hromady VKS LTM s hlasem rozhodujícím, ostatní členové VKS LTM se zúčastňují valné hromady VKS LTM s hlasem poradním. 11. Člen VKS LTM má právo zejména : a. akt i vně se zúčastňovat činnosti VKS LTM b. upl a tňovat své zájmy, názory a kritiku c. vyža dovat informace o činnosti a hospodaření VKS LTM d. zú č astnit se jednání výboru VKS LTM, jedná-li se o něm e. vyu žívat výhody vyplývající ze členství f. podílet se na prostředcích, které VKS LTM obdrží k podpoře veslařského sportu 5

6 g. volit do výboru VKS LTM a to činí nebo řádní členové od 18 let h. být volen do výboru VKS LTM a to může být zakládající nebo řádný člen od 18 let. 12. Člen VKS l TM má tyto základní povinnosti: a. řádně si plnit úkoly uložené mu výborem VKS LTM nebo poskytovat potřebnou součinnost b. šetřit, chránit a zvelebovat veškerý majetek VKS LTM c. řádně, včas a ve stanovené výši hradit členský příspěvek d. dodržovat zásady sportovní etiky a vždy se chovat a jednat tak, aby ne poškodil dobré jméno VKS l TM a veslařského sportu e. dodržovat stanovy a řídit se jimi jakož i dalšími vnitřními předpisy spolku 13. Členství ve VKS LTM zaniká( 237 NOZ): a. vystoupením člena VKS l TM na základě vlastní žádosti b. vyloučením člena VKS LTM valnou hromadou c. úmrtím člena d. zrušením nebo zánikem členské právnické osoby e. zrušením VKS LTM 14. Při nezaplacení členského příspěvku na určité období, ani po termínované výzvě, kdy pro zaplacení bude stanovena dodatečná lhůta minimálně 30 dnů od odeslání výzvy, členovi VKS LTM toto členství zaniká. Výzva může být zaslána i em. Člen musí být ve výzvě na tento následek upozorněn. ( 238 NOZ). Řádnému členovi se členství s právem rozhodovacím obnoví v tom roce, kdy zaplatí členský roční příspěvek. Pak může opět v daném roce hlasovat od data, kdy roční členský příspěvek zaplatil. 15. Člen VKS l TM může na základě svého rozhodnutí doporučeným dopisem nebo em vystoupit z VKS LTM. Pokud má k VKS LTM nějaké závazky, bezodkladně je vyrovná. 16. Člen VKS LTM může být vyloučen z VKS LTM, pokud se závažným způsobem proviní proti stanovám VKS LTM, právnímu řádu, nebo jeho činnost není v souladu se zájmy hlasů členů valné hromady VKS LTM. Podle 239 NOZ) může spolek vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu ( 239 NOZ). Dále se spolek řídí 240 až 242 NOZ. 17. Seznam členů( 236 NOZ). Spolek vede seznam členů. Seznam je přístupný všem členům spolku. Výbor musí žadateli zpřístupnit seznam členů do 30-ti dnů Jiným způsobem seznam členů zpřístupnit nelze. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od

7 spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné; že je neúplný. 18. Ze zákona pak vyplývají pro spolek práva a zejména povinnosti, které je třeba znát, aby se při zpracovávání osobních údajů nedopouštěl jejich porušování a nevystavoval se nebezpečí postihu ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů. Samozřejmě, že úprava vedení seznamu členů, podmínky zapisování a výmazu osob v seznamu, otázka zpřístupnění seznamu členů, poskytování výpisů ze seznamu členů, všechny tyto otázky, jejichž úpravu stanovami zákon předpokládá, musí být v souladu s podmínkami zákona o ochraně osobních údajů. HLAVA IV. Řízení spolku A) VALNÁ HROMADA 1. a)valná hromada členů je nejvyšším orgánem VKS LTM. Svolává ji minimálně jedenkrát ročně statutární orgán VKS LTM ( 248/odst.l NOZ). b)pokud statutární orgán VKS LTM valnou hromadu ve výše určeném termínu nesvolá, může být valná hromada svolána na základě písemného podnětu, který je podán statutárnímu orgánu řádným členem VKS LTM disponujícím podpisy třetiny členů s hlasem rozhodujícím a to do 30-ti dnů od data doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám ( 248 odst.2 NOZ). Ostatní situace týkající se svolání valné hromady se řídí 249 až 254 NOZ. 2. Po uplynutí dvouletého mandátu výboru jeho mandát zaniká. Předseda spolku, nebo jiný člen výboru jsou povinni nejpozději do tří měsíců od zániku mandátu výboru svolat řádnou valnou hromadu za účelem volby nového výboru. Pokud tak neučiní, může být valná hromada svolána na základě článku HLAVY IV., odstavce A) VALNÁ HROMADA bod lb). 3. Valnou hromadu tvoří členové VKS LTM. Každý řádný člen VKS LTM starší 18 let má jeden hlas rozhodující. Ostatní nebo čestní členové VKS LTM mají jeden hlas poradní. Členové výboru se zúčastňují rozhodujícím. 4. Valná hromada zejména: a. schvaluje stanovy VKS LTM, jejich doplňky a změny b. schvaluje symboliku VKS LTM c. schvaluje základní předpisy VKS LTM d. volí a odvolává členy výboru VKS LTM valné hromady s hlasem 7

8 e. projednává zprávu o hospodaření a činnosti VKS LTM za uplynulý rok a schvaluje rozpočet a plán činnosti na další období f. stanoví výši členského příspěvku (příp. vkladu) pro př í slušné období a zp ů sob jeho úhrady g. rozhoduje o vstupu VKS LTM do jiných organizací h. uděluje diplomy, vyznamenání, věcné a finanční dary VKS LTM na návrh výboru i. přijímá nové řádné členy VKS LTM s hlasem rozhodujícím j. rozhoduje o zrušení VKS LTM a způsobu likvidace majetku VKS LTM S. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů VKS LTM s hlasem rozhodujícím, kteří musí mít zaplacený členský příspěvek na dané období nejpozději před zahájením valné hromady. 6. Usnesení je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina p ř ítomných č lenů VKS LTM s hlasem rozhodujícím. Změny a doplňky stanov, přijímání nových řádných členů a výše členského příspěvku (vkladu) podléhají schválení dvoutřetinové většiny všech přítomných členů VKS LTM s hlasem rozhodujícím. B)VÝBOR-STATUTÁRNÍORGÁN V době mezi zasedáním valné hromady řídí činnost VKS LTM výbor- statutární orgán, dále jen výbor VKS LTM, který má S členů. Členové výboru VKS LTM volí ze svého středu předsedu. Není jí nikdo z členů Kontrolní komise ani Revizní komise. 1. Výbor VKS LTM svolává předseda VKS LTM zpravidla jedenkrát za 14 dn í. Mimořádné zasedání svolává předseda VKS LTM na žádost minimálně (t ří ) členů výboru VKS LTM nebo na základě vlastního rozhodnutí. 2. Výbor je op r ávněn přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho č lenů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpolovi č ní většina p ř ítomných č lenů výboru VKS LTM. V případě rovnosti rozhoduje hlas p ředsedy VKS LTM. 3. Ke své práci si může výbor zřizovat odborné členy VKS LTM. Tito členové se mohou, nejsou-li členy výboru, zúčastňovat jednání výboru VKS LTM s hlasem poradním. 4. Výbor může při dlouhodobé nepřítomnosti člena (ů) výboru kooptovat náhradní členy do nejbližší valné hromady, které postup dodatečně schválí. S. VýborVKS LTM zejména : a. řídí č innost VKS LTM mezi zasedáními valné hromady ve všech oblastech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě b. rozhoduje o pracovně-právním vztahu všech dobrovolných a profesionálních pracovníků VKS LTM, řídí jejich pracovně právní vzta h v VKS LTM c. jmenuje a odvolává odborné členy VKS LTM

9 .. d.. stanoví rozsah zmocnění jednotlivých členů výboru VKS LTM k zastupování VKM UH, vyplývajícího s pracovního postavení VKS LTM a právního řádu ČR e. jmenuje a odvolává trenéry jednotlivých kategorií f. má právo uzavírat smlouvy upravující sportovně technické a ekonomické vztahy uvnitř VKS LTM g. zabezpečuje činnost VKS LTM v souladu s rozhodnutími valné hromady 6. V čele výboru stojí předseda VKS LTM, který zastupuje výbor VKS LTM v období mezi zasedáními. Je oprávněn jednat jménem VKS LTM ve všech věcech jako statutární zástupce. Jménem spolku jedná ve všech věcech samostatně předseda spolku nebo vždy společně alespoň dva členové výboru spolku. Řízení VKS LTM je kolektivní. Každý z vedení výboru může jednat v jednotlivých věcech jen z pověření výborové schůze. Pokud vznikne situace, kdy je potřeba rozhodnout neodkladně, musí být toto oznámeno na nejbližší výborové schůzi. Při závažných věcech musí jednající volat nejméně dva další členy výboru a nechat si postup schválit. 7. VKS LTM vede podvojné účetnictví. 8. Každý člen výboru, včetně možných odborných pomocných členů, bude pracovat s plným nasazením. Když nebude člen výboru plnit své povinnosti, tak ho valná hromada odvolá a to třeba i na mimořádné valné hromadě. Má zásadní povinnost zúčastňovat se schůzí výboru. Pokud mu to nějaké vá žné okolnosti delší dobu neumožňují, navrhne zástupce nebo nástupce ke kooptaci. Musí být o še třen stav lichého počtu členů výboru a nadpoloviční účasti na schůzích výboru, aby byl usnášení schopný. Předseda při svolávání schůze a odeslání návrhu jejího programu em zjistí, kdo se omlouvá a je-li ohrožena usnášení schopnost, termín změní. Předseda p ří padně nehlasuje, aby vyvážil tento stav. Zasahuje pak svým hlasem jen tehdy, je-li počet hlasů nerozhodný. 9. Zápisy z valných hromad a z výborových schůzí budou veřejně přístupné, jen pokud tuto možnost schválí výbor spolku v době mezi valnými hromadami a v případě svolání valné hromady, když tuto možnost schválí valná hromada. Členům spolku budou k dispozici tyto zápisy k nahlédnutí za účasti některého ze členů výboru, který tohoto nahlédnutí člena spolku bude přítomen. HLAVA V. Ustanovení o volbách 9

10 1. Funkční období volených orgánu VKS LTM je dvouleté. 2. Svolání valné hromady se řídí podle HLAVY IV., odst. A) Valná hromada, bod 1. Jinak je zde řada pojistek v následujících bodech HLAVY IV., odst. A) Valná hromada, bod lb) a bod Volby předsedy a členů výboru VKS LTM jsou prováděny veřejným nebo tajným hlasováním na řádném hlasování valné hromady VKS LTM. Způsob voleb schválí valná hromada VKS LTM při volbách. Volební právo má každý člen VKS LTM starší 18 let s hlasem "rozhodujícím". Nepřítomný kandidát může být zvolen, pokud předem písemně vyjádřil ochotu funkci převzít. 4. Je-li na funkci jen jeden kandidát, je zvolen, dostane-li nadpoloviční počet hlasů. S. Je-li na funkci více kandidátů, je zvolen ten, který dostane více než polovinu hlasů. Nedosáhne-li žádný kandidát tohoto počtu, koná se další kolo volby mezi dvěma kandidáty, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Potom rozhoduje prostá většina hlasů. Při rovnosti hlasů se volba opakuje a nedojde-li k rozhodnutí, rozhoduje los. 6. Zastoupení člena s hlasem rozhodujícím má člen ve stejném postavení, pokud má nepřítomného plnou moc (písemně). Odevzdá ji volební komisi, od které obdrží volební lístky. Tyto jsou nepřenosné. HLAVA Vl. Majetek a hospodaření 1. Majetek VKS LTM tvoří hmotný majetek, finanční prostředky, pohledávky a jiná majetková práva. VKS LTM může hospodařit a nakládat i se svěřeným majetkem jiných organizací i státu v souladu s příslušnými právními předpisy. 2. Zdroje majetku VKS LTM jsou zejména : majetek podle HLAVY I. bodu č. lo. Dále: a. majetek převedený do vlastnictví VKS LTM od jiných subjektů, b. dotace a subvence od ČVS a od dalších jiných organizací c. členské vklady, příspěvky a dary členů VKS LTM d. příjmy z reklamní činnosti (včetně zahraniční) e. příjmy od sponzorů, dobročinné činnosti a dary f. příjmy ze sportovní, společenské, kulturní a další činnosti VKS LTM 3. Hospodařen í VKS LTM se řídí ročním plánem a rozpočtem schváleným valnou hromadou VKS LTM. 4. S finančními prostředky VKS LTM v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda VKS LTM a členové VKS LTM v rámci svého pověření pracovními úkoly. Rozhodování je kolektivní. s. O nabývání, pozbývání a převodech movitého majetku nad ,- a výdajích v rámci použitelných zdrojů mimo schválený rozpočet pro dané

11 období rozhoduje valná hromada VKS LTM. O převodu nebo přechodu nemovitého majetku může rozhodovat pouze valná hromada. 6. Spolek vede podvojné účetnictví, má bankovní účet, odvádí daň z příjmu odvádí podle platných zákonů. Účetnictví musí být přehledné a úplné. 7. Další podrobnosti o způsobu hospodaření spolku jsou upraveny v Provozním řádu VKS LTM. HLAVA Vll. Závěrečná ustanovení Toto úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou VKS LTM konanou dne a jsou závazné pro všechny členy VKS LTM. Stanovy budou zaregistrovány u Krajského soudu v Ústí nad Labem - v registru spolků V Litoměřicích dne Předs a spolku Ing. Zdeněk Pecka ll

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha Preambule 1. I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen Klub nebo I.ČLTK ) je spolkem, založeným za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje

Více

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC I. Úvodní ustanovení 1.1 GOLF CLUB OLOMOUC (dále jen Klub nebo Spolek ) je spolkem ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klub je organizovaným

Více

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s.

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Smyslem debatování je učit se, ne vyhrávat. Či spíše učení je jediná forma vítězství, která má smysl. A. J. Toynbee 1 Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku Spolek

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Spolky v občanském zákoníku číslo 89/2012 Sb. (účinnost od 1.1.2014) 1/13

Spolky v občanském zákoníku číslo 89/2012 Sb. (účinnost od 1.1.2014) 1/13 Spolky v občanském zákoníku číslo 89/2012 Sb. (účinnost od 1.1.2014) 1/13 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY Díl 3 Právnické osoby Oddíl 2 Korporace Pododdíl 1 Obecně

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

MYSLIVECKÁ KONFERENCE. Mysliveckéspolky - Dopady nového občanského zákoníku na myslivecká sdružení

MYSLIVECKÁ KONFERENCE. Mysliveckéspolky - Dopady nového občanského zákoníku na myslivecká sdružení MYSLIVECKÁ KONFERENCE Mysliveckéspolky - Dopady nového občanského zákoníku na myslivecká sdružení Zpracoval JUDr. AlešSova, DiS. právník odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Změny oproti úpravě dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů... 2 Systematika nového občanského zákoníku a spolky... 2 Obsah obecné

Více

STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I. Základní údaje. Právní postavení

STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I. Základní údaje. Právní postavení STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ - Všeobecná ustanovení Hlava I. - Základní údaje Hlava II. - Právní postavení Hlava III. - Poslání, účel a činnost spolku Hlava IV. - Členství

Více