Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012"

Transkript

1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy se spoleností CEMEX Sand, k.s. 3. Uzavení kupní smlouvy na odkoupení ástí pozemk za úelem realizace stavby Napajedla bezbariérová trasa 8.etapa 4. Návrh na odkoupení nemovitostí, které byly historicky postaveny pro obsluhu železniního provozu a s tím spojených aktivit 5. Uzavení Smnné smlouvy na ást pozemku 6. Uzavení smlouvy o zízení vcného bemene pro stavbu Cyklostezka podél Baova kanálu 7.b stavba Napajedla 2. ást 7. Zápis z jednání finanního výboru 8. Závrený úet msta Napajedla za rok 2011, Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení msta Napajedla za rok 2011, rozdlení hospodáského výsledku za rok Navýšení neinvestiního píspvku pro Služby msta Napajedla, rozpotové opatení. 24/ Výsledky hospodaení spolenosti NBTH, s.r.o. za rok Zmna organizaní struktury MÚ Napajedla od Smlouva o partnerství pro projekt OP LZZ Monitoring a zkvalitování komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku 13. Termíny zasedání rady msta a zastupitelstva msta na 2. pololetí Jmenování editele Mstské policie Napajedla 15. Zápisy z jednání kontrolního výboru dne 28. bezna, 24. kvtna a 13. ervna Zastupitelstvo msta Napajedla projednalo žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu a u s n e s e n í m. 10/149/2012 Kupní smlouvu s Mgr. Hladilovou v pedloženém znní dle pílohy. 3 podpisem Kupní smlouvy Termín: 31. ervence Zastupitelstvo msta Napajedla projednalo návrh na uzavení smnné smlouvy se spoleností CEMEX Sand, k.s. a u s n e s e n í m. 10/150/2012 smnu pozemk na základ Smlouvy o uzavení budoucí smnné smlouvy o pevodu vlastnictví k nemovitostem a smlouvy o uzavení budoucí smlouvy nájemní ze dne , a to pozemku KN p /21 o výme 2489 m 2 ve vlastnictví msta Napajedla za pozemek ve vlastnictví spol. CEMEX Sand, k.s. KN p /22 o výme 3873 m 2 dle geometrického plánu /2011 s tím, že hodnota obou pozemk je srovnatelná

2 Smnnou smlouvu se spoleností CEMEX Sand, k.s. v pedloženém znní dle pílohy. 2 c) povuje podpisem Smnné smlouvy Termín: 30. ervna Zastupitelstvo msta Napajedla se seznámilo s návrhem Kupní smlouvy na odkoupení ástí pozemk za úelem realizace stavby Napajedla bezbariérová trasa 8. etapa chodník v ulici Dr. Beneše a u s n e s e n í m. 10/151/2012 Kupní smlouvu za úelem doešení majetkoprávních vztah pod chodníkem v ulici Dr. Beneše, který byl v rámci akce Napajedla bezbariérová trasa 8. etapa zrekonstruován, v pedloženém znní dle pílohy. 1; cena za výkup pozemku pod chodníkem iní 50,00 K/m 2, veškeré náklady spojené s uzavením kupní smlouvy (správní poplatek na vklad do katastru nemovitostí a poplatek za ovení podpisu na kupní smlouv) bude hradit msto Napajedla podpisem Kupní smlouvy Termín: 31. srpna Zastupitelstvo msta Napajedla projednalo návrh na odkoupení nemovitostí, které byly historicky postaveny pro obsluhu železniního provozu a s tím spojených aktivit a u s n e s e n í m. 10/152/2012 a) neakceptuje nabídku spolenosti eské dráhy, a.s. na prodej nádražních budov a k nim náležejících pozemk železniní stanice Napajedla, a to budovy. p. 520 umístné na pozemku st. p.. 645, pozemku st. p o výme 630 m 2, budovy veejných WC bez. p. umístné na pozemku st. p.. 763, pozemku st. p o výme 56 m 2 a pozemk p.. 884/30 o výme 473 m 2 a p.. 884/31 o výme 79 m 2, které vznikly na základ geometrického plánu /1020 oddlením z pozemku p.. 884/27 b) ukládá zajistit sdlení stanoviska zastupitelstva msta D, a.s. Termín: 16. ervence Zastupitelstvo msta Napajedla seznámilo s návrhem na doešení majetkoprávních vztah pod strategickými komunikacemi msta a u s n e s e n í m. 10/153/2012 a) bere na vdomí informaci, že na základ vypracovaného a schváleného Pasportu komunikací vyplynula poteba doešit majetkoprávní vztahy pod strategickými komunikacemi msta ve dvou lokalitách v ulici Husova, komunikace ped Domovem dchodc, a spojnicí mezi ul. Podluží a Pod Zahrádkami V pozemku msta Napajedla p /5 je uložena plynová pípojka pro objekt. p ve vlastnictví pana Kotáska, a stavba rozšíení a pestešení skladové plochy u výrobní haly spolenosti TELKAS s.r.o., jejichž právní stav není v dob podpisu této smlouvy doešen. Nabyvatel, spolenost Slaviamotor, s.r.o., prohlašuje, že si je tchto skuteností vdom, že si je vdom i všech okolností týkajících se nedoešeného právního stavu uvedených staveb a je s ním v souvislosti s uzavením této smlouvy srozumn.

3 3 Smnnou smlouvu, jejímž pedmtem je ástená smna pozemk, která fyzicky nesouvisí s trasou plánované cyklostezky; jedná se o smnu pozemku KN p /5 o celkové výme 305 m 2, který vznikl oddlením z p /3, v k. ú. Napajedla, ve vlastnictví msta, za pozemky p /4, 6428/5 a 1540/21 o celkové výme 291 m 2 a pozemek p.. 20/2 o výme 14 m 2, vše v k. ú. Napajedla, ve vlastnictví spolenosti Slaviamotor, s.r.o., na základ geometrického plánu /2012 v pedloženém znní dle pílohy. 3 c) schvaluje Dodatek. 1 ke Smlouv o uzavení budoucí smnné smlouvy v pedloženém znní dle pílohy. 5 d) povuje podpisem Smnné smlouvy a Dodatku. 1 Termín: 29. ervna Zastupitelstvo msta Napajedla se seznámilo s návrhem smlouvy o zízení vcného bemene na stavbu Cyklostezka podél Baova kanálu 7.b stavba Napajedla 2.ást a u s n e s e n í m. 10/154/2012 uzavení Smlouvy o zízení vcného bemene pro stavbu Cyklostezka podél Baova kanálu 7.b stavba Napajedla 2.ást se spoleností Povodí Moravy, s.p. za cenu K ,00 + DPH 20 % na dobu životnosti stavby na základ Smlouvy o budoucí nájemní smlouv a o budoucí smlouv o zízení vcného bemene ze dne rozpotové opatení. 26/2012: ve výdajové ásti rozpotu pesun finanních prostedk v objemu K ,00 z kapitálové rezervy do oddílu 22 Doprava na akci úhrada vcného bemene na cyklostezce u Moravy II. etapa c) schvaluje Smlouvu o zízení vcného bemene v pedloženém znní dle pílohy. 2 d) povuje podpisem Smlouvy o zízení vcného bemene Termín: 29. ervna Zastupitelstvo msta Napajedla se seznámilo se zápisem z jednání finanního výboru dne 19. ervna Zastupitelstvo msta Napajedla se seznámilo s návrhem Závreného útu msta Napajedla za rok 2011, projednalo Zprávu o výsledku pezkoumání hospodaení msta Napajedla za rok 2011, seznámilo se s návrhem na rozdlení hospodáského výsledku msta Napajedla za rok 2011 a u s n e s e n í m. 10/155/2012 Závrený úet msta Napajedla za rok 2011 a vyjaduje souhlas s celoroním hospodaením msta za rok 2011, a to bez výhrad

4 4 hospodáský výsledek msta za rok 2011 ped zdanním zjištný podle platných právních pedpis v oblasti úetnictví ve výši K ,42 a jeho pevedení v plné výši na úet 432 nerozdlený zisk minulých let 9. Zastupitelstvo msta Napajedla se seznámilo s návrhem na úpravu rozpotu píspvkové organizace Služby msta Napajedla a u s n e s e n í m. 10/156/2012 navýšení píspvku píspvkové organizaci Služby msta Napajedla, p.o. o ástku K ,00 v souladu se schváleným kalkulaním vzorcem pro stanovení výše píspvku z dvodu navýšení odpis v letošním roce rozpotové opatení. 24/2012: ve výdajové ásti rozpotu pesun finanních prostedk v objemu K ,00 z bžné rezervy do oddílu 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj na navýšení neinvestiního píspvku pro píspvkovou organizaci Služby msta Napajedla (ORJ 2422) c) ukládá zajistit zmnu rozpotu Termín: 30. ervna Zastupitelstvo msta Napajedla bere na vdomí roní závrku spolenosti NBTH, s.r.o. za rok 2011, která skonila úetní ztrátou ve výši K ,11. Ztráta bude uhrazena z útu Nerozdlený zisk minulých let. 11. Zastupitelstvo msta Napajedla se seznámilo s pedloženým návrhem zmn v organizaní struktue Mstského úadu Napajedla k , a na základ doporuení Rady msta Napajedla v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. d) zákona. 128/2000Sb., o obcích, ve znní pozdjších právních pedpis, u s n e s e n í m. 10/157/2012 s úinností od zrušení organizaní složky Peovatelská služba Napajedla, která byla zízena s úinností od usnesením Zastupitelstva msta Napajedla. 136/11/2004 s úinností od zalenní zamstnanc msta Napajedla nyní zaazených do stávající organizaní složky Peovatelská služba Napajedla (mimo místa stávajícího vedoucího) do organizaní struktury Mstského úadu Napajedla, odboru sociálních vcí, pro další zajišování innosti peovatelské služby v rámci mstského úadu c) ukládá Zbyku Ohnoutkovi, místostarostovi msta Bc. Jiímu Foltýnovi, tajemníkovi MÚ zabezpeit realizaci pijatého usnesení Termín: 31. prosince Zastupitelstvo msta Napajedla se seznámilo se znním smlouvy o partnerství pro projekt Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost a u s n e s e n í m. 10/158/2012

5 5 Smlouvu o partnerství pro projekt OP LZZ Monitoring a zkvalitování komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku Zbyka Ohnoutka, místostarostu msta podpisem smlouvy Termín: ihned 13. Zastupitelstvo msta Napajedla se seznámilo s návrhem termín zasedání rady msta a zastupitelstva msta na 2. pololetí roku 2012 a u s n e s e n í m. 10/159/2012 schvaluje termíny zasedání zastupitelstva msta na 2. pololetí roku 2012: 26. záí a 28. listopadu 14. Zastupitelstvo msta Napajedla v souladu s pijatým usnesením. 8/131/2012 ze dne u s n e s e n í m. 10/160/2012 a) povuje Bc. Milana Smlíka plnním nkterých úkol v pedloženém znní pi ízení Mstské policie Napajedla, ve funkci editele Mstské policie Napajedla, a to za podmínky získání odborné zpsobilosti dle zákona. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znní pozdjších právních pedpis, s úinností ode dne získání této odborné zpsobilosti b) ukládá pedat Bc. Milanu Smlíkovi povení dle bodu a) tohoto usnesení Termín: dnem získání odborné zpsobilosti 15. Zastupitelstvo msta Napajedla se seznámilo se zápisy z jednání kontrolního výboru dne 28. bezna 2012, 24. kvtna 2012 a 13. ervna Ing. Irena Brabcová v. r. Zbynk Ohnoutek v. r. starostka msta místostarosta msta Jaroslava Dvorníková v. r. Ing. Martin Žižlavský v. r. ovovatelka ovovatel

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 115 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 8. 7. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2005 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ REPUBLIKOVÉ RADY ZS konaného dne 11. 12. 2004 v Lázních Bohdane0 V souladu se stanovami ZS se dne 11.12.2004 konalo

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více