1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY"

Transkript

1 Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro své označení používá zkratku ČHJ. 2. ČHJ je právnickou osobou působící na území České republiky. 3. Sídlem ústředních orgánů ČHJ je Praha. 2. POSLÁNÍ A ÚKOLY ČHJ 1. Česká hasičská jednota svým posláním navazuje na tradice Ústřední Zemské hasičské jednoty království českého, je nástupkyní a pokračovatelkou historických organizací České zemské hasičské jednoty a Zemské hasičské jednoty v Čechách. 2. Česká hasičská jednota v rámci zákona o požární ochraně spolupracuje s Ministerstvem vnitra, okresními úřady, obcemi, právnickými osobami i podnikajícími fyzickými osobami při plnění úkolů na úseku požární ochrany. 3. Česká hasičská jednota pomáhá okresním úřadům a obcím při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že 1. se zúčastňuje organizování a provádění preventivních požárních kontrol, 2. spolupracuje při zřizování a zabezpečování činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a požárních hlídek, při údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany, 3. se podílí na odborné přípravě velitelů strojníků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a požárních hlídek, jakož i na odborné přípravě členů kontrolních skupin a preventistů požární ochrany obcí, 4. se podílí na preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany, 5. se podílí na zpracování dokumentace požární ochrany obcí, 6. předkládá návrhy na materiálně technické vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 7. se podílí na plnění úkolů při přípravě požární ochrany pro brannou pohotovost státu. 3. ČLENSTVÍ V ČHJ 1. Za člena ČHJ může být přijat občan, který je starší 15 let, na základě svého dobrovolného rozhodnutí. Právo přijímat nové členy má valná hromada dobrovolného hasičského sboru. 2. Členství, práva a povinnosti s tím spojené vznikají dnem přijetí za člena ČHJ. Osvědčením o členství je platný členský průkaz ČHJ. 3. Přispívajícím členem ČHJ může být občan starší 18 let, fyzická nebo právnická osoba podporující činnost České hasičské jednoty finančně a morálně a podle svých možností pomáhající plnit její úkoly a poslání. 4. Čestnými členy se mohou stát členové nebo občané,kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj ČHJ. Udělování čestného členství a jeho odnímání se řídí statutem. 5. Členství v ČHJ zaniká vystoupením člena nebo zrušením členství za jednání, které je neslučitelné se stanovami nebo ČHJ poškozuje na veřejnosti. 6. Členství zaniká dnem, kdy se valná hromada dozví o rozhodnutí člena vystoupit nebo o jeho úmrtí a nebo rozhodne o zrušení jeho členství.

2 7. Člen, kterému bylo zrušeno členství v může po uplynutí jednoho roku opět požádat o přijetí za člena ČHJ. 4. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ČHJ 1. Práva člena: 1. Zúčastňovat se činnosti Hasičského sboru a spolurozhodovat o jeho úkolech. 2. Zaujímat stanovisko k otázkám činnosti ČHJ a předkládat požadavky nebo návrhy na jejich řešení. 3. Navrhovat zástupce, kteří dovršili 18 let věku do orgánů volit a být do nich volen. 4. Vyjadřovat se na jednání valné hromady Hasičského sboru nebo sjezdu k navrhovaným kandidátům do všech orgánů ČHJ. 5. Obracet se s návrhy, připomínkami, stížnostmi a kritikou ke všem orgánům ČHJ. Ty jsou povinny zaujímat k nim konkrétní stanovisko a seznámit s ním člena, který je podal. 6. Nosit stejnokroj, odznaky a vyznamenání ČHJ 2. Povinnosti člena: 1. Dodržovat Stanovy ČHJ a plnit úkoly vyplývající z jednání všech orgánů ČHJ. 2. Aktivně pracovat v hasičském sboru platit členské příspěvky a odpovědně vykonávat svěřené funkce. 3. Zvyšovat své technické a odborné znalosti a využívat je ve prospěch ČHJ při své práci. 4. Hospodárně zacházet se svěřenými prostředky i majetkem ČHJ. 5. Propagovat mezi spoluobčany a mládeží všemi dostupnými formami poslání a úlohu získávat je pro spolupráci. 6. Trvale a včas poukazovat na vyskytující se nedostatky v práci pomáhat rozšiřovat její členskou základnu. 7. Valná hromada ČHJ může ze závažných důvodů člena ČHJ zprostit plnění některých povinností. 5. VYTVÁŘENÍ A ČINNOST ORGÁNU ČHJ 1. Základním článkem České hasičské jednoty jsou hasičské sbory obcí a jejich samosprávné nejvyšší orgány, kterými na dané úrovni jsou valná hromada HS valná hromada hasičské župy ČHJ a sjezd ČHJ. Z jejich rozhodnutí mohou být ustaveny i jiné územní samosprávné orgány. 2. Orgány ČHJ jsou tvořeny podle delegačního principu nebo volbou. Členové samosprávných orgánů nebo zvolení delegáti rozhodují v souladu se stanovami ČHJ o uspořádání své organizace nebo orgánů, o pravidlech jednání a způsobech přijímání usnesení. 3. Samosprávné orgány ČHJ zřizují své výkonné, revizní, rozhodčí nebo jiné orgány, které jsou jim ze své činnosti odpovědné. Na tyto orgány mohou přenést část svých pravomocí. Odborně postupují i výkonné orgány. 4. Pokud není orgán ČHJ vytvořen na delegačním principu, je doplňován kooptací. 5. Orgány ČHJ na nižší organizační úrovni jsou povinny se sejít k zasedání na žádost orgánů ČHJ na vyšší organizační úrovni výstavby. 6. Orgány ČHJ jsou schopny se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jejich členů, pokud stanovy neurčují jinak. Usnesení je přijato souhlasem alespoň nadpoloviční většinou přítomných členů. 7. Pro zajištění své činnosti zaměstnává ČHJ nezbytný počet pracovníků v pracovním poměru. Pracovně právní vztahy se řídí Zákoníkem práce.

3 6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČHJ 1. Hasičský sbor ČHJ ( HS ČHJ ) 1. HS ČHJ vznikají registrací prezidia ČHJ na základě dobrovolného rozhodnutí nejméně 7 členů ČHJ v obci nebo její části. Prezidium ČHJ vydává o registraci osvědčení. HS ČHJ má právní subjektivitu a z ní plynoucí hmotnou a majetkovou odpovědnost. 2. Valná hromada HS ČHJ se schází podle potřeby, avšak nejméně 2 x do roka. Jedna z valných hromad je výroční. Valná hromada HS ČHJ je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů HS ČHJ. 3. Valná hromada HS ČHJ zejména: 1. Rozhoduje o přijetí člena a ukončení členství, 2. volí a odvolává starostu a další členy výboru, revizory HS delegáty a zástupce do orgánů 3. rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce, okresu apod., 4. vytváří podmínky a přijímá stanovisko k plnění úkolů a poslání 5. schvaluje finanční rozvahu HS, kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku. 4. Výbor HS ČHJ zejména: 1. Rozhoduje o dělbě práce členů výboru, 2. organizuje činnost HS 3. eviduje kluby a jiné zajímavé kolektivy působící v rámci HS ČHJ a dbá, aby jejich činnost byla v souladu se stanovami 4. v souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který HS pro ČHJ nabyl, 5. o své činnosti pravidelně informuje valnou hromadu a skládá jí účty. 2. Sdružení HS ČHJ 1. HS ČHJ se mohou sdružovat v župy, městské, okresní a podobné celky, delegovat jim pravomoci nebo jim stanovit úkoly. Registrací, kterou může provést prezidium ČHJ na základě organizačního řádu schváleného zřizujícími HS se dotyčný orgán stane vnitřní organizační jednotkou ČHJ. Prezidium vydává o registraci osvědčení. 2. Sdružení HS ČHJ zejména spolupracují s orgány státní správy na úseku požární ochrany při zajišťování školení a výcviku a pomáhají zabezpečovat požadavky hasičských sborů v příslušných orgánech podle územního rozdělení státu. 3. Vznikem sdružení sborů ČHJ se neomezují práva a povinnosti HS ČHJ vůči prezidiu ČHJ. 4. Valná hromada sdružení HS volí svého starostu, náměstka a dalšího člena svého výkonného výboru dle organizačního řádu, dále volí revizní komisi a jejího předsedu. 5. Sdružení HS ČHJ se mohou dále sdružovat v regionální celky (např. krajské oblastní, zemské) a delegovat jim kompetence, které jsou jim svěřeny těmito stanovami. Kompetence může těmto orgánům delegovat rovněž prezidium ČHJ. Sdružení HS ČHJ regionálních celků registruje na základě organizačního řádu schváleného zřizujícími orgány prezidium ČHJ jako vnitřní organizační jednotku a o registraci vydá osvědčení. 3. Ústřední orgány ČHJ 1. Nejvyšším orgánem ČHJ je sjezd delegátů který svolává prezidium ČHJ jednou za 5 let. Mimořádný sjezd delegátů ČHJ neprodleně svolá na žádost nejméně jedné třetiny HS ČHJ. Klíč k volbě delegátů stanoví prezidium ČHJ. 2. Sjezd delegátů ČHJ:

4 1. Volí prezidenta jeho náměstky a další členy prezidia, 2. volí ústřední revizní komisi ČHJ a jejího předsedu, 3. přijímá, mění a doplňuje stanovy a program 4. projednává a přijímá zásady ke zprávě ústřední revizní komise 5. rozhoduje o všech dalších záležitostech, které jsou sjezdu na základě jeho rozhodnutí k projednání zařazeny. 3. Nejvyšším orgánem mezi sjezdy je prezidium ČHJ. Svolává jej prezident ČHJ nejméně jednou za čtvrtletí. Mimořádné jednání musí být neprodleně svoláno na žádost nejméně jedné třetiny členů prezidia. 4. Prezidium ČHJ: 1. Volí a odvolává členy sekretariátu prezidia, 2. přijímá opatření k realizaci sjezdových závěrů a programu 3. schvaluje a vydává organizační statuty a směrnice 4. schvaluje rozpočet prezidia jeho změny a kontroluje, 5. schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku 6. schvaluje činnost sekretariátu prezidia mezi jeho zasedáními. 5. Sekretariát prezidia ČHJ je výkonným orgánem prezidia. Plní usnesení sjezdu a prezidia ČHJ. Přijímá operativní opatření k plnění základních úkolů ČHJ. V souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který prezidium pro ČHJ nabylo. Registruje dobrovolné hasičské sbory ČHJ a jejich sdružení (župy, regionální sdružení apod.) a vydává jim o registraci osvědčení. Sekretariát prezidia se ze své činnosti zodpovídá prezidiu ČHJ. K jednání jej svolává prezident ČHJ. 6. Ústřední revizní komise ČHJ: 1. Volí a odvolává svého místopředsedu a další funkcionáře tohoto orgánu, 2. reviduje hospodaření všech vnitřních organizačních složek 3. vyjadřuje se k roční finanční a inventarizační zprávě 4. o své činnosti předkládá zprávu sjezdu delegátů průběžně informuje prezidium ČHJ. 7. Revizní komise a revizoři ČHJ na nižších organizačních stupních mají obdobná práva a úkoly. Činnost revizních komisí a revizorů se řídí statutem. 7. JEDNÁNÍ JMÉNEM ČHJ 1. V právních vztazích jménem ČHJ jedná statutární orgán. Statutárním orgánem je prezidium ČHJ. Za statutární orgán navenek, není-li stanoveno jinak, jedná prezident ČHJ. 2. Jménem dobrovolných hasičských sborů ČHJ jedná starosta, náměstek starosty nebo jiný pověřený člen dobrovolného hasičského sboru nebo vyšších orgánů ČHJ. 3. Organizační řád ČHJ upraví, v jakých záležitostech a v jakém rozsahu za statutární orgán navenek jednají náměstci prezidenta nebo jiní funkcionáři organizačních složek popřípadě pracovníci ČHJ. 4. Všechny organizační složky ustanovené podle těchto stanov, zabezpečují a rozvíjejí činnost především z majetku ČHJ. Jejich hospodaření musí být v souladu s obecně platnými předpisy. 5. Zdrojem majetku ČHJ mohou být: 1. Příspěvky členů 2. sponzorské dary a dary od nepodnikajících fyzických osob, 3. příjmy z pronájmu nebo prodeje nemovitého a movitého majetku, 4. příjmy z loterií, tombol, kulturních, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a společenských akcí,

5 5. příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 6. úroky z vkladů, úvěry a půjčky, 7. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu ČR za plnění vyhlášených grantů, 8. dotace a příspěvky z rozpočtů samosprávných celků a obcí. Každá vnitřní organizační jednotka může nabývat pro ČHJ movitý a nemovitý majetek nebo jiná hmotná a nehmotná práva. Pravomoc uzavírat majetkové smlouvy je dána pouze prezidiu ČHJ. 6. Každá vnitřní organizační jednotka podle příslušných předpisů, stanov, směrnic a podle rozpočtu samostatně, účelně a efektivně nakládá s majetkem se kterým hospodaří. K tomuto účelu si zřizuje účet u peněžního ústavu. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Zanikne-li některá vnitřní organizační jednotka rozhodne vyšší organizační jednotka případně prezidium která jiná organizační jednotka bude nadále hospodařit s majetkem vloženým jinou organizační jednotkou, s nímž zaniklá organizační jednotka hospodařila. 2. Česká hasičská jednota zanikne usnesením sjezdu delegátů ČHJ schváleným dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných delegátů. Způsob zániku a naložení s majetkem, právy a závazky určí sjezd. 3. V případě nesouladu stanov nebo statutů a směrnic ČHJ s požadavky právních předpisů nebo při námitkách příslušného orgánu státní správy může prezidium ČHJ provést jejich nezbytné úpravy. 4. Oficiální výklad stanov přísluší prezidiu ČHJ. Všechny dobrovolné hasičské sbory a orgány ČHJ jsou povinny dbát na dodržování stanov a vyvozovat z jejich neplnění příslušná poučení a závěry. Registrace stanov provedena Ministerstvem vnitra Československé republiky dne pod č. VSP/ R 1. změna stanov vzata na vědomí Ministerstvem vnitra České republiky dne změna stanov vzata na vědomí Ministerstvem vnitra České republiky dne

STANOVY. Komunistické strany Čech a Moravy. I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy

STANOVY. Komunistické strany Čech a Moravy. I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy STANOVY Komunistické strany Čech a Moravy I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy 1. Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona.

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ S T A N O V Y Moravského rybářského svazu, o.s. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Moravský rybářský svaz, o.s. (dále jen Svaz) je občanským sdružením podle

Více

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE čl. 1 NÁZEV, SÍDLO A OBVOD PŮSOBNOSTI Název organizace: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice Sídlo: Město Židlochovice, nám. Míru 23, PSČ 667

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 17. 10. 2014 Část první

Více

Stanovy Profesní komory požární ochrany úplné znění včetně změn schválených dne 28. 4. 2015 valným shromážděním

Stanovy Profesní komory požární ochrany úplné znění včetně změn schválených dne 28. 4. 2015 valným shromážděním se sídlem Kolčavka 5, Praha 9 Libeň, PSČ 190 00, IČO 70843856 Komerční banka a.s. Praha 8, č.ú. 27-7227030257/0100 tel./fax: 266 310 016, e-mail: info@komora-po.cz www.komora-po.cz registrována ve spolkovém

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

Čl. l: Úvodní ustanovení

Čl. l: Úvodní ustanovení Organizační řád Soubor předpisů SH ČMS I/5 2006 V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační řád. Jeho účelem

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy N Á V R H S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POSLÁNÍ SVAZU Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE Obsah Název strana Část I Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení 2 Článek 2 Účel asociace 2 STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE návrh přizpůsobeného znění stanov podle 3041 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í Soubor předpisů SH ČMS I / 5-2006 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu, z. s. Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz, z. s. (dále jen Svaz nebo ČRS ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA Stanovy ČKA Česká klusácká asociace (dále jen ČKA ), je spolek, který je nositelem sportovního odvětví klusáckého dostihového sportu v ČR, je garantem vedení plemenné knihy klusáka, šlechtění, evidence

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více