UČITEL ROKU JE ZE ZŠ STAŇKOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČITEL ROKU JE ZE ZŠ STAŇKOVA"

Transkript

1 KVĚTEN 2012 ČÍSLO 5 strana 2 Radnice informuje strana 3 Barka propojuje handicapované, jazykomilce i cestovatele 10. VÝROÈÍ FAKULTY INFORMAÈNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNÌ Slavnostním zasedáním Vědecké rady, které se uskutečnilo ve středu 25. dubna 2012 v aule na Božetěchově 2, oslavila Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FIT VUT) desáté výročí svého vzniku. Slavnostního zasedání se účastnili zástupci akademické obce univerzity v čele s rektorem VUT v Brně Karlem Raisem, děkan FIT VUT v Brně Jaroslav Zendulka, děkani dalších fakult VUT v Brně, představitelé akademických obcí spřátelených fakult z České a Slovenské republiky, představitelé politického a společenského života a další hosté. Za zásluhy o vznik a rozvoj Fakulty informačních technologií VUT v Brně udělil při příležitosti výročí fakulty rektor Karel Rais jednu zlatou medaili VUT v Brně a děkan FIT VUT Jaroslav Zendulka pamětní listy a stříbrné a bronzové medaile. Fakulta od svého vzniku, vyčleněním z Fakulty elektrotechniky a informačních technologií v roce 2002, sídlí v prostorách bývalého kartuziánského kláštera. VUT v Brně tento areál využívá od roku Se vznikem Fakulty informačních technologií a připojením území bývalého velkostatku v letech proběhla největší rekonstrukce a dostavba v novodobých dějinách kartuziánského kláštera do podoby nynějšího jednoho z nejmodernějších vysokoškolských kampusů. V závěru roku 2011 byla zahájena dostavba poslední územní rezervy v podobě Výzkumného centra informačních technologií, která je financována z projektu IT4Innovations. Tím bude završena podoba tohoto uzavřeného areálu, v němž v současné době studuje více jak dva tisíce šest set posluchačů. Fakulta působí nejen v oblasti pedagogické, ale i v oblasti vědecko-výzkumné, a to jak na poli domácím, tak i mezinárodním. Je zapojena do řady tuzemských i zahraničních projektů. Podílí se na řešení prioritní osy Centra excelence VaVpI s názvem IT4Innovations, jednoho z největších evropských projektů, situovaných do České republiky. Součástí národního centra excelentního výzkumu v oblasti ICT je i výkonný superpočítač, který bude instalován u hlavního partnera projektu, tedy u Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Oslavy výročí fakulty vyvrcholily divadelním představením muzikálu Divá Bára, provedeném téhož dne na Hudební scéně Městského divadla v Brně, které pro slavnostní večer fakulta zakoupila. U příležitosti výročí byla vydána publikace FIT VUT V BRNĚ (k 10. výročí Fakulty informačních technologií), která mapuje historii oboru informačních technologií od počátku výuky informatiky v Brně v r k dnešku. Jana Novotná, foto: David Židlický strana 7 Starosta předal Karlu Jarůškovi pamětní medaili strana 8 Alisi UČITEL ROKU JE ZE ZŠ STAŇKOVA Je úterý 27. března 2012, v prostorách brněnské Nové radnice převezmou z rukou náměstkyně primátora Jany Bohuňovské významná ocenění učitelé roku V úvodu ceremoniálu zní slavnostní fanfáry z opery Bedřicha Smetany Libuše v podání žesťového souboru, složeného ze žáků a učitelů Základní umělecké školy na ulici Veveří. Skladby A. Vivaldiho, J. Ježka a dalších autorů zahraje v úpravě pro zobcové fl étny Trio Flautas de colores z téže školy. Rytířský sál se naplnil slavnostní náladou. Mezi hosty je i starosta Králova Pole Roman Vykoukal (na snímku). S kyticí přišel blahopřát a vyslovit uznání ředitelce školy Mgr. Janě Hlaváčkové, která získala ocenění Učitel roku 2012 v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku. Ocenění Učitel roku se každoročně uděluje ke Dni učitelů 28. března u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského. Dne 14. března 2012 schválila Rada města Brna nominace a pořadí brněnských pedagogů. Hodnotící komise vybírala z dvaceti šesti návrhů v kategoriích Výrazná pedagogická osobnost roku a Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost. Pro tento rok navrhla udělit ještě dvě mimořádná ocenění Čestné uznání za záchranu lidského života. Mgr. Jana Hlaváčková, ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, byla navržena Městskou částí Brno-Královo Pole. Důvodem pro její následnou nominaci bylo, že pod jejím vedením a zpracováním několika projektů škola zajišťuje již po dobu šesti let výuku českého jazyka pro žáky-cizince z Evropské unie i třetích zemí. V současnosti školu navštěvuje osmdesát pět cizinců z dvaceti dvou států, z toho třicet Ukrajinců. Jako jediná škola v České republice má proto ve svém vzdělávacím programu zařazen nepovinný předmět Výuka ukrajinštiny. Paní ředitelka Mgr. Jana Hlaváčková se podílela jako členka týmu Výzkumného ústavu pedagogického v Praze na zpracování metodických příspěvků na portále s názvem Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky a též se stala iniciátorkou a spoluautorkou učebnice Čeština pro cizince Soubor metodických listů. Na výsledné podobě vlastní učebnice školy a souboru pracovních listů pro cizince Zajíček Ti tleská s ní spolupracovali pedagogové z prvního stupně, kteří při zpracování zadaných témat čerpali z vlastních dlouholetých zkušeností z práce s žáky-cizinci. Všemi těmito netradičními aktivitami škola získala ohlas mezi širokou veřejností. Jana Novotná, foto: Zdeněk Kolařík Motto měsíce: To se musí uznat, láska je veliký mistr učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Moliére KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 5/2012 1

2 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Plnění rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2012 Materiály tvořící Závěrečný účet MČ Brno-Královo Pole za rok 2011 jsou připraveny k projednání v zastupitelstvu MČ Brno-Královo Pole. Podle plánu zasedání zastupitelstva městské části bude nejbližší schůze dne 25. června 2012, kde bude Závěrečný účet předložen. Závěrečný účet bude vyvěšen na úřední desce nejméně 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu a k nahlédnutí je na Finančním odboru ÚMČ. Občané MČ mohou podat připomínky k závěrečnému účtu písemně k rukám starosty do 15. června 2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které bude závěrečný účet projednávat. v tis. Kč Schválený Rozpočet Skutečnost Obsah rozpočet naposledy ke dni 2011 upravený Příjmy Daňové vlastní Nedaňové vlastní Kapitálové vlastní Dotace celkem Celkem Výdaje Kapitálové Výdaje provozní Celkem Rozdíl příjmů a výdajů roku Financování z vlastních zdrojů Financování splátka půčky do FBV Financování splátka úvěru Přehled výdajů městské části podle organizačních jednotek ÚMČ Odbor veřejných služeb Zajišťuje čistotu a údržbu chodníků a místních komunikací, údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť, provoz odpadkových košů, vánoční osvětlení a činnost sboru dobrovolných hasičů Oddělení školství a kultury Provoz mateřských a základních škol, akce kulturní a společenské zajišťované MČ např. Ples nebo Erbovní slavnosti, provoz Střediska volného času mládežee Odbor sociálních služeb V r zajišťoval výplatu sociálních dávek ze státní dotace, osvětu mládeže, akce pro seniory, sociální pohřby Odbor sociálních služeb Provoz pečovatelské služby, denního stacionáře, odlehčovací služby, klubu důchodců a Domu na půli cesty Oddělní organizační Provoz budovy úřadu městské části, organizuje volby, spravuje osobní výdaje na zaměstnance, členy zastupitelstva, komisí a výborů Oddělní majetku a investic Příprava a realizace investičních akcí a velkých oprav na majetku svěřenému městské části statutem Všeobecná pokladní správa Spravuje rezervy městské části, provádí finanční operace a finanční vypořádání Výdaje městské části celkem po konzolidaci Ing. Vlasta Veselá, vedoucí Finančního odboru ÚMČ Brno-Královo Pole U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ SPORÁKY MORA OD Kč PLYNOVÉ PODOKENNÍ TOPIDLO MORA JIŽ ZA Kč VELKÝ VÝBĚR VAŘIČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PROPAN-BUTAN široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky ) KOŠINOVA 10, BRNO, TEL.: CEJL 68, BRNO, TEL.: otevřeno: po pá 8 16 hod. otevřeno: po pá hod. parkování zdarma ČISTĚNÍ ULIC TERMÍNY 2012 BLOK č , 1. 6., 3. 9., Floriánova, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova, Chelčického, Kollárova, Košinova, Malátova, Metodějova, Šafaříkova, Škárova, Veleslavínova, A. Macka, Mojmírovo nám. vč. parkoviště, Rostislavovo nám. (od Škárovy po Chaloupkovu), Božetěchova slepá před č. 65, 67, Palackého tř. k ZUŠ, Poděbradova BLOK č , 4. 6., 4. 9., Blahoslavova, Božetěchova, Dalimilova, Mánesova vč. park. u kolejí VUT, Kamanova, Volfova, Bystřinova, Galandauerova vč. parkoviště, Tylova, Budovcova vč. parkoviště, před nádražím ČD, Kosmova vnitroblok BLOK č , 7. 6., 7. 9., B. Němcové, Ramešova, Havlišova, Bulharská, Hlaváčkova, Riegrova, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské nám., Kubešova, Berkova, Srbská vč. parkoviště BLOK č , , , Ruská, Mečířova, Sadovského, Svatopluka Čecha, Vackova, Vodova (od Svat. Čecha po Červin.), Skácelova, Hradecká (souběh s radiálou), Hradecká techn. park, U Vodárny BLOK č , , , Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Podešvova, Slovinská, Těšínská, Tyršova, Purkyňova (od Skácel. po Červin.), Vodova (od Svat. Čecha po koup.), Charvatská, Husitská vč. parkoviště, Purkyňova Vodova Skácelova (vnitroblok) BLOK č , , , Klatovská, U Červeného mlýna, Domažlická, Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Kartouzská vč. parkoviště, Šelepova, Šumavská vč. parkoviště, Klusáčkova, Dobrovského, Tererova BLOK č , , , Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček, Skřivanova, Kabátnikova vč. parkoviště, Střední, Vnitřní, Sportovní vč. parkoviště, Sportovní (za Aralem), Sportovní (parkoviště), Staňkova část, propojka Střední Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS BLOK č , , Mojžíšova, Fibichova, Myslínova, Žleb, Křivého, Högrova,Kepákova, Černíkova, Sladkovského ČISTĚNÍ PARKOVIŠŤ TERMÍNY BLOK 8. 6., , B. Němcové, Dalimilova, Božetěchova, Bystřinova, Mánesova, Herčíkova 17, Herčíkova, Palackého tř. (za Zágrebem) 2. BLOK , , Purkyňova (od Dobrovského po Skácelovu), Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská (před stadionem), Purkyňova (před pol. domem Eden) 3. BLOK , , Kociánka (u Střelnice), Rybníček (naproti Boby), Tábor (vnitrobloky vč. komunikace), Chodská, Generála Píky Oznámení o přestěhování kontaktního pracoviště Úřadu práce dávek pomoci v hmotné nouzi. Od dubna 2012 došlo k přestěhování kontaktního pracoviště Úřadu práce dávek pomoci v hmotné nouzi na adresu Šumavská 33 (dříve Koliště 19). Kontaktní osoba pro uvedené dávky a vedoucí referátu nepojistných dávek je Ivana Bradáčová, tel.: , Úřední hodiny: Po 8 17, Út 8 13, St 8 17, Čt 8 13 hodin, v pátek je otevřena pouze podatelna. Mgr. Marcela Zvonařová, vedoucí sociálního odboru Starožitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (tram. 9, 12 zast. Konopná pátá od hl. nádraží u hotelu Bílá rùže) IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI ZLATÉ kapesní hodinky a náramkové hodinky (i poškozené), šperky, mince, zubní zlato slitky, zlomkové zlato STŘÍBRNÉ hodinky i mince, šperky, příbory, tabatěrky, pudřenky aj. ČESKÉ granáty i bižuterii, vyznamenání, medaile, bankovky VEŠKERÉ pánské náramkové hodinky do r i nejdoucí VEŠKERÉ SKLO vázy, těžítka, figurky, poháry aj. OBRAZY rámy, nábytek, hodiny, alpaku kombinovanou se sklem, sošky a plas ky, lustry, rádia, gramofony, fotoaparáty, hudební nástroje, knihy, pohlednice a spoustu dalších předmětů VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI Tel.: Po Èt , Pá PØIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 5/2012

3 Barka propojuje handicapované, jazykomilce i cestovatele Uhrančivá atmosféra ztmavlého jeviště se spodním osvětlením svíčkami připomíná nejdřív barokní divadlo. Ale když se zaplní herci a muzikanty, na vozíku i bez vozíku, začne se odvíjet jiný příběh. O tragické lásce, o hořkosti zrady i o rezignaci. Balada pro banditu Milana Uhdeho a Miloše Štědroně. Nestárnoucí muzikálový příběh Nikoly Šuhaje, Eržiky a celé zakarpatské vesnice Koločava v nastudování Divadla Járy Pokojského. Divadlo, které letos zahájilo již šestnáctou divadelní sezónu a které má domovskou scénu v Bezbariérovém divadle Barka, integruje vozíčkáře a handicapované do divadelní pospolitosti. S laskavým svolením pánů Svěráka a Smoljaka postupně nastudovali a uvedli kompletní dílo z pera geniálního Járy Cimrmana. Do jejich repertoáru patří Limonádový Joe i náročnější kusy. Premiéry Balady pro banditu se zúčastnili i oba autoři. Nadšený potlesk publika téměř nepotřeboval další komentář. Můj dojem z představení byl vynikající režie, herci, choreografie, muzikanti, všichni obstáli znamenitě. Je tam několik výkonů, které stojí za zvláštní zaznamenání, Mageri v podání pana Báby, atd., atd., skvělá Eržika, skvěle zpívající všichni. Zažil jsem večer plný uspokojení a radosti, zhodnotil Milan Uhde. Další repríza je v Barce na programu od 17:00 hod. Výtěžek vstupného je věnován na aktivity Archy Community, občanského sdružení věnujícího se lidem s tělesným postižením. Díky nadaci Divoké husy bude výtěžek zdvojnásoben. Další významnou květnovou akcí je pátý ročník mezinárodního festivalu Drehbühne Brno, který se koná v Bezbariérovém divadle Barka ve dnech Jedná se o přehlídku studentských a neprofesionálních divadelních skupin, které hrají svá představení v německém jazyce. Do Brna letos zavítají soubory z Rakouska, Německa i Maďarska. Českou republiku budou zastupovat studenti vysokých škol z Prahy a Brna. Myšlenka organizace divadelního festivalu v německém jazyce vznikla v brněnském divadelním souboru Gruppe07 při FF MU v roce Tehdy uplynulo právě 70 let od doby, kdy bylo přerušeno působení německého demokratického divadla v Brně. Prvním ročníkem festivalu Drehbühne Brno chtěli organizátoři upozornit na dlouholetou tradici německého divadla v Brně, která sahá do první poloviny 20. století. Na jaře 1938 se německy hrající ansámbl z politických důvodů rozdělil na lidovou a demokratickou část. Po Mnichovské dohodě v září 1938 se demokratická sezóna už nekonala. Vystoupení souboru na začátku léta 1938 byla v Brně posledními demokratickými, německy hranými představeními, vysvětluje Milena Kubatova, organizátorka festivalu a členka skupiny Gruppe07. S kompletním programem festivalu se zájemci budou moci seznámit na http: //www.gruppe07.wz.cz, kde bude uvedena i anotace jednotlivých představení. Festival je určen studentům germanistiky, učitelům, školním třídám, ale i všem Brňanům přátelům němčiny. KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 5/2012 Do třetice máte v divadle Barka možnost navštívit vyprávění a besedu o cestě za poznáním lidí, země a kultury severní Indie Duše Indie 9 zastavení na pouti životem. Pořad navazuje na dvě úspěšné březnové besedy v Českém rozhlasu Brno. Mgr. Libuše Mičolová poutavě reflektuje dojmy z letošního putování po místech síly a tradic měst i venkova severní Indie. Poznala zde prolínání hmotné bídy a prostého života lidí s krásou a kultivovaností starých duchovních odkazů, které jsou dodnes v Indii žité. Helena Vařejková Bezbariérové divadlo BARKA program Divadlo Járy Pokojského, BALADA PRO BANDITU (Milan Uhde, Miloš Štědroň) až DREHBŰHNE BRNO, V. ročník MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU STUDENTSKÉHO DIVADLA V NĚMECKÉM JAZYCE Sophokles, S. Engels, J. Splettstößer ANTI ANTI MÄTZCHENBACKEN MIT ANTIGONE (die bühne, Dresden, D) Zatímco Kreon bez rozvahy komanduje a rozčiluje se, vymýšlí si Antigona jeden žertík za druhým a drze předvádí, jak se sundávají klapky z očí Andreas Sauter HERZBLUT (Gruppe 07, FF MU, Brno, CZ) Povrch není důležitý. Tvůj profil taky ne. To zásadní, co tvoří člověka, je jeho srdce. Jeho pulzující srdce Artig ARTIG OUT OF SPACE (Improvisationstheater artig, Wien, A) Způsobilé improvizační divadlo Loriot LORIOTS MONSTRÖSE ALLTAGSWELTEN (Pražští Karlovci, FF KU, Praha, CZ) Program obsahuje sled skečů, které se zaměřují na každodenní absurditu mezilidských vztahů a do nich zabudovanou mediální konzumaci Marc Camoletti BOEING BOEING (Cammerspiele Leipzig, Leipzig, D) Ve slavné boulevard hře od Marca Camoletti se prostřednictvím satiry podíváme na zoubek hranicím logistické sebekontroly Rupert Henning ON THE SOAP, TEIL 1: TRIO WIDER WILLEN (TAM Studio, Waidhofen an der Thaya, A) Lidi na mýdle István Örkény FAMILIE TÓT (Dramaschine, Pecs, H) Můžu něco říct? Jura Soyfer DER LECHNER EDI SCHAUT INS PARADIES (Doppel L, PedF MU, Brno, CZ) Je opravdu tím problémem pokrok nebo je to spíše skutečnost, že se s ním lidé neumí vypořádat? až TANCESSE ročník mezinárodního festivalu tance, tanečního a pohybového divadla, Lužánky středisko volného času, Lidická 50, Brno Představení tanečních souborů Představení tanečních souborů Představení tanečních souborů Benefiční představení SLÁVA CÍSAŘI!!! Benefiční koncert Taneční soubor MERCI 11 let!!! 4307 VW DEL PorscheBrno Caddy SafePlus Uzitkove 133x92,5.indd 1 4/13/12 12:28 PM 3

4 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Zastupitelstvo městské části Brno-Královo Pole, konané na svém 11. zasedání: doporučilo kompetentním orgánům Statutárního města Brna schválit: prodej části souvisejícího pozemku p. č. 1848, k. ú. Královo Pole o výměře 40 m 2 nájemcům domovního celku Palackého tř. 5, 7, 7a v souvislosti s prodejem těchto bytových domů vydání nemovitého majetku nepatrné hodnoty podíl zemřelé id.1/30 na pozemcích p. č. 4767/280 apod. č. 4770/20 oba v k. ú. Královo Pole, a to Statutárnímu městu Brnu jako vypravovateli pohřbu zemřelé prodej domovního celku Botanická 65,67,69 a Šumavská 17,19, 21, 23, Brno, dle varianty ve znění: Oddělení všech dosud provozně připojených místností s výjimkou sjezdů; předmětem prodeje by nebyla garážová hala, muselo by být zřízeno věcné břemeno ošetřující vjezd, výjezd a provozování garáží. do svěření pozemek p. č o výměře 13 m 2 v k. ú. Královo Pole (pozemek u objektu Herčíkova 10) do svěření pozemky p. č. 940, 941, 943, 944 v k. ú. Ponava a p. č. 3718, 3720, 3682/1 v k. ú. Královo Pole (pozemky přilehlé k bytovým domům na ulici Chlupova 4 a 6, Purkyňova 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, Brno) směnu pozemků ve vlastnictví Statutárního města Brna a pozemků ve vlastnictví VUT za kladného stanoviska MČ Žabovřesky a MČ Medlánky prodej pozemku p. č. 5513/3 o výměře 3 m 2 v k. ú. Královo Pole (pozemek v garážovém dvoře při ulici Budovcova) prodej části pozemku p. č. 4280/5 v k. ú. Královo Pole o výměře 20 m 2 (rozšíření zahrady) na základě žádosti nájemců bytů (81%) přeřazení domovního celku Palackého tř. 130, 132, 134 do seznamu domů doporučených k prodeji podání žádosti o odstranění budov hasičské zbrojnice v areálu Košinova č. p. 623 prodej části souvisejícího pozemku p. č k. ú. Královo Pole o výměře 40 m 2 nájemcům Domovního celku Palackého tř. 5, 7, 7a v souvislosti prodejem těchto bytových domů neschválit: odprodej pozemků p. č. 399/8,406/8 a části pozemku p. č. 406/2 v k. ú. Královo Pole (nepovolené stavby) prodej pozemků p. č. 1300/13, 403/2, 406/4 a části pozemku p. č. 406/2 v k. ú. Královo Pole prodej pozemků p. č. 893/4, p. č. 893/7, p. č. 893/8, p. č. 893/10, p. č. 893/11, část p. č. 893/12, p. č. 893/13, p. č. 893/14 v k. ú. Ponava doporučilo Zastupitelstvu města Brna: zahrnout do připravované novely Statutu města Brna v oblasti sociální péče připomínky městské části pojmenovat ulice v rozvojové lokalitě Sadová podle významných osobností kulturního života města Brna ZMČ schválilo: aktualizovaný Jednací řád ZMČ Brno-Královo Pole rozpočtové opatření na akce v r záměr zahájit investiční akci Ochrana bytových domů Dobrovského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15, Palackého tř. 5, 7, 7a a Pešinova 2, 4, 6, 8, proti holubům kupní ceny bytů a vzor Kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotek v domovním celku Purkyňova 87, 89, 91 Brno investiční záměr výstavby nové hasičské zbrojnice a garáží pečovatelské služby Košinova 37 návrhy na doplnění a připomínky k novele obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích návrh na ponechání stávajícího znění přílohy novely obecně závazné vyhlášky města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a v rekreačních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase RUBÍNEK Poznaòská 10 nabízí hudební přípravky pro kojence a batolata Robátka (od 4 do 17 mìsícù) První krùèky k hudbì (od 18 mìsícù do ètyø let) Ukázková lekce ZDARMA Kontakt: , Info a elektronická pøihláška na: realizaci investiční akce elektromontážní práce související se zemním uložením kabelů ke stávajícím sloupům veřejného osvětlení, které byly dočasně instalovány, včetně nové kabelové skříně, revize a geodetického zaměření v prostoru spojovacího chodníku mezi ulicemi Purkyňova a Hradecká investiční záměr Úprava předprostoru královopolského hřbitova při ulici Myslínova investiční záměr Dostavba kavárny v parku na Slovanském náměstí podání žádosti o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Královo Pole návrh na upuštění od vymáhání nevymahatelných pohledávek smlouvu o partnerství k projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2012, kterého se zúčastní ZŠ a MŠ Brno, Staňkova 14 znovuzařazení investiční akce Půdní vestavba na ÚMČ Brno-Královo Pole do rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2012 žádosti o prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného třem občanům Králova Pole s uzavřením dohody o splátkách na úhradu dlužného nájemného občance Králova Pole investiční záměr rekonstrukce koupaliště na ulici Dobrovského vzalo na vědomí: opatření starosty MČ Brno-Královo Pole k odstranění zjištěných nedostatků uvedených v protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Královo Pole č. j. OKO/03-04/2011 informace o probíhajících jednáních o opravách v budově Dobrovského 29 a omezení provozu koupaliště v sezóně 2012 (havarijní stav velkého plaveckého bazénu) zprávu Kontrolního výboru ZMČ informaci Jihomoravského kraje o vypsání nového nabídkového řízení ve věci prodeje areálu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje při ulici Staňkova stanovilo: měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ RNDR. Dana Pohanková, zastupitelka INFORMACE K SOCIÁLNÍ REFORMĚ platné od 1. ledna 2012 AGENDY NOVĚ VYKONÁVANÉ ÚŘADEM PRÁCE na Mojmírově náměstí 10 na Šumavské 33 Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku Průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP,ZTP/P) Spojovatelka: Dávky hmotné nouze pro rodiny s dětmi i jednotlivce (dříve agendy na OSP MMB a ÚMČ) Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Podatelna Úřadu práce je pouze na Křenové 25/27 a Mojmírově náměstí 10 Úřední hodiny: Po, St Út, Čt Pá jen podatelna Odbor sociální péče Magistrátu města Brna na Kolišti 19 poskytuje poradenství a pomoc rodinám s dětmi, seniorům, osobám se zdravotním postižením a dalším občanům v obtížných sociálních situacích kontakty: , , web: vydává parkovací karty pro osoby se zdravotním postižením kontakt: DOPRAVA PRO SENIORY Nabízím seniorům odvoz k lékaři, na nákup, úřady apod. Přeprava denně za smluvní ceny od 100 Kč za osobu. Sleva 50 % za další přepravované osoby. Doprovod k lékaři zdarma! Pro držitele senior pasu sleva 5 %. Kontakt: tel.: Pavel Zouhar Objednávky denně hodin 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 5/2012

5 OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ Prázdninový provoz v MŠ a ZŠ v Brně Králově Poli Mateřské školy Stejně jako v loňském roce mateřské školy zajistí provoz v průběhu celého prázdninového období. Výjimkou je poslední srpnový týden, kdy se školy připravují na zahájení nového školního roku. Vyhláška č. 43/2006, Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v 3 stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní. Výši úplaty za docházku do mateřské školy stanoví vnitřní směrnice každé mateřské školy. Dle novely školského zákona č. 472/2011 Sb. lze nyní v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole. V letošním roce je plánován provoz mateřských škol v prázdninovém období v menším rozsahu než v minulých letech, protože budou probíhat opravy sociálního zařízení v MŠ, Brno, Božetěchova 65 a MŠ, Brno, Chodská 5. V průběhu měsíců července a srpna 2012 budou za provozu probíhat rekonstrukce zahrady MŠ, Brno, Bulharská 62 a MŠ, Brno, Chodská 15. Prázdninový provoz nezajišťují dvě mateřské školy (MŠ a ZŠ, Brno, Staňkova 14, MŠ, Brno, Vackova 70), které nemají školní kuchyni (je třeba zajistit stravování). V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny takto: Mateřská škola, Brno, Bulharská 62 Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21 Mateřská škola, Brno, Chodská Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova Mateřská škola, Brno, Dobrovského Mateřská škola, Brno, Purkyňova MŠ uzavřeny příprava na zahájení šk. roku Základní školy Základní školy na ulici Botanická 70, Herčíkova 19, Košinova 22, Slovanském nám. 2 a Staňkova 14 nebudou zajišťovat prázdninový provoz školních družin. Dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ředitel školy po projednání se zřizovatelem může přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Důvodem je velmi malý zájem o činnost školní družiny v měsících červenci a srpnu. Školní družiny základních škol budou otevřeny až poslední týden před začátkem školního roku, a to dle zájmu rodičů a dispozic ředitele příslušné základní školy. V případě zájmu mohou rodiče přihlásit děti do Střediska volného času Lužánky na Lidické 50 nebo v několika Domech dětí a mládeže v Brně, kde obdrží informace o pestrém programu, který připravují pro děti o letních prázdninách. V Lužánkách každoročně pořádají nejrůznější tábory, soustředění, kurzy, dílny a příměstské tábory pro děti a mládež. Informace na www. luzanky.cz, e- mail: nebo na recepci SVČ Lužánky, kde najdete letáčky i od jiných pořadatelů. PhDr. Libuše Sedláčková ØEŠÍTE OBTÍŽNOU ŽIVOTNÍ SITUACI? Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci, kterou nezvládne sám, a potřebuje kvalifikovanou pomoc při jejím řešení. Nabízíme bezplatně: sociální poradenství pomoc při zorientování a pochopení dané životní situace s návrhem jejího řešení návod při podání žádostí o různé druhy sociálních dávek úplnou informaci o nabídce sociálních služeb (seniorům, zdravotně postiženým, rodinám s dětmi, ostatním sociálně potřebným osobám) spolupráci při vyhledávání sociálních služeb nebo jiných forem pomoci a jejich zprostředkování zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních obtížných životních situacích pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při zajištění sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí pomoc osobám pečujícím o seniory a osoby se zdravotním postižením SOCIO-INFO CENTRUM Po a St 8 17; Út, Čt, Pá 8 13 osobní poradenství Koliště 19 poradna po telefonu Brno internetová poradna , Ing. Miroslav Foltýn, vedoucí Odboru sociální péče Magistrát města Brna Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Palackého třída 70, Brno Žákovský koncert, sál školy Slavnostní taneční koncert, Mahenovo divadlo Absolventský koncert, sál školy Přijímací zkoušky Žákovský koncert, sál školy Koncert vítězů soutěží, aula JAMU Společný koncert se ZUŠ Světlá nad Sázavou a Bratislava, sál školy Jarní koncert Helfertova orchestrálního sdružení (sólisté M. Dvořáčková zob. fl., H. Sapáková lesní roh), Semilasso Absolventský koncert B. Vaňkové klavír, sál školy Jarní taneční koncert, divadlo Barka Přijímací zkoušky Koncert filharmonie Brno s dětskými sólisty (A. Plšek fagot), Besední dům SEMILASSO HARLEJ (host: The Snuff) QUEENIE (World Queen Revival) KRÁLOVOPOLKA, taneční odpoledne s dechovkou KAŠPÁREK V ROHLÍKU KRÁLOVOPOLKA, taneční odpoledne s dechovkou MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: otevřeno po pá a hod. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin Zdeněk HAMŽA RETRO 60 U3V VUT Brno fit Kurz digitální fotografie a počítačové grafiky vernisáž v 15 hodin Přírodní zahrada u smrku u parku Ramešova ul Večerní setkání u prvomájového ohně Zahradní koncert Brněnské Cameraty Přátelské setkání mladých přírodovědců Dětský den ŘÁDKOVÁ INZERCE HOKEJISTA New Jersey má svoje víno: Ochutnejte Eliáše! Vyrobena byla exkluzivní limitovaná sérii na počest hráčova zápasu v NHL v počtu pouhých 200 lahví Cabernetu Sauvignon a stejný počet Sauvignonu Blanc. Jedinečná šance i archivovat!, AUTODOPRAVA stěhování nonstop, Sedláček, , ÚKLIDOVÉ služby a pomoc v domácnosti. Pravidelně i jednorázově. Tel.: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo Pole a okolí. Tel.: , , AUTOVRAKY odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ. Výkup aut, prodej ND. tel.: MED nakupujte přímo od včelaře. Kr. Pole, Svatopluka Čecha 36. ÚT, ST, ČT hod. Tel.: Ochutnávka medoviny zdarma RÁMOVÁNÍ obrazů Metodějova 9a, tel.: DĚTSKÉ TÁBORY DRAK sportovní, taneční, výtvarné. Minitábory pro rodiče s dětmi 1 9 let, tel.: , MANŽELSKÝ PÁR se zajištěným financováním hledá ke koupi byt v Brně, Králově Poli, tel.: KOUPÍM byt 2+1 s výtahem. Náhradou možno poskytnout RD 4+1 v Oslavanech, není podmínkou. Tel.: ZAKÁZKOVÉ šití, střihová služba, úpravy. Rychle a kvalitně. Zuzana Dudrová, Bulharská 91, tel.: , PRODÁM 9 ks pneumatik rozměr 165/70 R ks zimních a 5 ks letních, z toho 8 ks na kovovém ráfku, vyvážené. Některé minimálně jeté. Cena dohodou, levně. Upřednostňuji odběr jako celek. Tel.: PŮJČUJEME parní čistič. Úklid domácností a provozoven s profi parním čističem, který Vám ušetří spoustu dřiny s likvidováním špíny a málo dostupných míst. Půjčovné za zaváděcí cenu 600 Kč/den. Více info: anebo na tel.: OCEŇOVÁNÍ nemovitostí. Ing. Kocian, tel.: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 5/2012 5

6 Královo Pole přivítalo jaro uklizené A nejenom jaro. Na tom, aby tato jedna z největších městských částí reprezentovala důstojně město Brno, pracuje zdejší radnice. Jejím cílem je, aby Královo Pole bylo jednou z nejuklizenějších městských částí. Úklid v Králově Poli má několik částí. Na prvním místě stojí čištění komunikací. Například v pomyslné soutěži městských částí o zahájení série pravidelných blokových čištění komunikací po zimě náleží Královu Poli prvenství. Hotovo bylo do konce března. Na duben je plánován úklid parkovišť. Další bod v systému úklidu městské části Králova Pole je údržba zeleně, čištění chodníků, v zimním období jejich údržba, vývoz odpadkových košů, či likvidace černých skládek. Obyvatelé Králova Pole mohli, například v předjaří, sledovat tvarovací řez lipové aleje na Slovanském náměstí. Posledním článkem udržování čistoty v Králově Poli je úklidová četa. V nedávné době jí byl zakoupen ruční vysavač drobných odpadků, např. cigaretových nedopalků, poradit si dokáže také s psími exkrementy. (op) Blíží se Erbovní slavnosti Králova Pole Městská část Brno-Královo Pole připravuje 22. ročník Erbovních slavností Králova Pole, které se uskuteční v sobotu 15. září 2012 na Slovanském náměstí. V této souvislosti vyzýváme občanská sdružení v oblasti kultury a sportu, školy a další zájemce (skauti, modeláři, motokáry atp.), aby se svou účastí zapojili do připravovaného programu Erbovních slavností. Podrobný program bude zveřejněn v zářijovém čísle Královopolských listů. Dále hledáme firmu, která bude zajišťovat občerstvení pro návštěvníky Erbovních slavností v parku na Slovanském náměstí a také zájemce o stánkový prodej upomínkových předmětů, drobného občerstvení atd. Formuláře Žádost o umístění volnočasových aktivit na ploše parku, Žádost o povolení umístění prodejních stánků a atrakcí a Nabídka na zajištění občerstvení pro návštěvníky a účinkující na Erbovních slavnostech jsou uvedeny na brno.cz v sekci Formuláře, Odbor veřejných služeb. Své nabídky zasílejte na tel.: do Ing. Dagmar Malá Dětský den s hasiči Vážení čtenáři, milé děti, zveme vás 1. června na Slovanském náměstí na dětský den, který připravují královopolští hasiči. Budou vítáni všichni, kteří si chtějí zasoutěžit a zároveň se něčemu přiučit. V době od 15 do 18 hodin budou připraveny nejrůznější soutěže, ti nejšikovnější si budou moci odnést věcné ceny. Navíc se dozvíte něco o hasičích, nebo jak se zachovat při požáru. Nebude chybět ani hasičská technika, kterou bude možné si prohlédnout zblízka. (red.) Mladé jarní støípky Nejspíš proto, že teploměr ukazoval v neděli 25. března ve tři hodiny odpoledne dvacet stupňů Celsia a sluníčko svítilo ostošest, nepřišlo do Semilassa tolik dětí, kolik se očekávalo počasí Karnevalu s kamarády, dětskému maškarnímu plesu s písničkami, soutěžemi, tancem a zpěvem, který pořádala naše radnice a agentura Glanc, s. r. o., prostě nepřálo. Přesto bylo v sále našeho Kulturního centra veselo. Úvodem zatančilo a zazpívalo čtyřicet dětí Dětského folklorního souboru Iskerka a potom už Semilasso patřilo jen princezničkám, vodníkům, žabičkám, motýlům, policajtům a dalším nápaditým maskám. Tančil se charleston, rokenrol, polka, valčík, a hlavně šlapák a osel Matěj, který patřil do programu, se motal po jevišti i v sále, padal a zase vstával, učil malé tanečníky letkis. Pro děti byly připraveny dárečky, a kdo dnes nepřišel, dostal šanci přijít si pro balíček 28. června 2084 k naší radnici, jak vyhlásil moderátor Vojta z agentury Kamarádi. Tak tedy v červnu 2084 u radnice na shledanou. * * * O dva dny později, v úterý 27. března, opět ve tři odpoledne, se v tělocvičně Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež na Kociánce pořádal 2. ročník soutěžní a kulturní akce s názvem Jarní salát. Celkem patnáct družstev soutěžilo v přípravě nejchutnějšího salátu, pětičlenná porota pod vedením ředitele ústavu Mgr. Jiřího Podluckého degustovala a hodnotila. Akci moderoval Martin Polášek, v kulturním programu vystoupilo divadlo KUFR s klauniádou TAN- ČÍČEK ADUŠIADÁŠI. Dvě rozpustilé holky Aduša a Dáša žonglovaly, předváděly hudební dovednosti, dělaly si naschvály a celé divadlo se jim, věřte nevěřte, vešlo do lodního kufru. Několik písní z oblíbených muzikálů zase zapěl mladý herec z Městského divadla Aleš Slanina. Očekávané vyhlášení výsledků soutěže prozradilo, že první cenu získal ovocný Veselý jarní salát, druhou salát kuřecí družstvo soutěžilo pod vedením starosty Králova Pole Romana Vykoukala a třetí salát šopský. Nakonec přišla na řadu volná zábava s hudbou a konzumací všech vynikajících soutěžních salátů. Jana Novotná, foto: autorka 6 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 5/2012

7 KRÁLOVO POLE SE UMÍ O SVÉ SENIORY POSTARAT A nejenom o ně. Pečovatelská služba působící při odboru sociálních služeb ÚMČ Brno-Královo Pole zajišťující rozvoz obědů má region mnohem širší. Do jejího pole působnosti spadají kromě Králova Pole také Řečkovice, Mokrá Hora, Medlánky, Jehnice, Ivanovice, Ořešín a Útěchov. A starost o rozvoz obědů je pouze jednou z mnoha jejích činností. Jak přesně funguje, na to jsme se zeptali vedoucí odboru sociálních služeb Hany Hájkové. Představme si modelovou situaci rodiče jsou senioři, potřebuji pro ně zajistit stravování V tom případě se můžete obrátit na náš odbor. Podáte žádost, pořídíte si dva jídlonosiče a je to.! Opravdu je to tak jednoduché? V podstatě ano. Podmínkou je, aby klient byl důchodce starobní, nebo invalidní. Pokud budete řešit možnost stravování zde, přímo v jídelně Domu s pečovatelskou službou na Ptašínského 9/11, podáte žádost s doloženou výší důchodu. Takový klient se pak může stravovat ve zdejší jídelně, nebo si obědy může v jídlonosiči odnášet domů. V nabídce jsou i večeře, které si také odnáší domů. Stravování je zajištěno i o víkendech, klienti si v tomto případě opět jídlo odnáší v jídlonosičích. A nemohoucí? Ano, to je další skupina našich klientů. Důchodcům starobním, invalidním či lidem na dlouhodobé neschopence může naše pečovatelská služba obědy dovážet. Aby se tak stalo, podají žádost potvrzenou lékařem a opět doloží výši důchodu. Rozvážka obědů funguje každý všední den a pro osamělé také o víkendech. Pak už je jen potřeba pořídit dva jídlonosiče, aby byl vždy jeden na výměnu, a klíče, aby se služba dostala do domu. Dle domluvy pak nechá jídlo za dveřmi, nebo je přímo předá. Setkáváte se při rozvozech obědů s nějakými neobvyklými situacemi? Někdy třeba senior odejde na procházku a na oběd zapomene. Nebo je hospitalizován a jídla neodhlásil. Těch situací je opravdu mnoho. Proto si na začátku tvoříme adresář kontaktů na nejbližší příbuzné, sousedy, abychom vypátrali, kde je, či zda se mu dokonce něco nestalo. Kdy je o vaši službu největší zájem? Přes léto. Tuto možnost využívají pro své rodiče, respektive seniory, v letním období děti odjíždějící na dovolenou. Do jaké míry je služba flexibilní? Obědy lze samozřejmě dle potřeby odhlašovat. Naší podmínkou je, aby byly odebírány minimálně dvakrát týdně. Ale není problém sjednat tuto službu jednorázově, třeba na dobu dovolené dětí klienta. Jsou v nabídce i jídla dietní? Ano, kromě normálních jídel vaříme také pravidelně pro diabetiky a žlučníkáře. Kolik klientů v současné době obsluhujete? Co se obědů týče, tak celkově asi tři sta padesát, devadesát chodí do jídelny osobně. Ta čísla se samozřejmě mění. Pro zajímavost; v loňském roce jsme rozvezli obědů. Samozřejmě jsme schopni obsloužit mnohem více klientů. Jaká je cena oběda? Oběd stojí 50 korun. Skládá se z půl litru polévky a druhého chodu, který se může sestávat ze 4 knedlíků, 0,3 dl omáčky a g masa (dle druhu). Pokud chce klient oběd dovážet, vyměřuje se cena rozvážky dle výše důchodu. Účastníci odboje, osoby, které jsou účastny rehabilitace, a osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací, mají dovoz zdarma. Děkuji Vám za rozhovor a přeji další spokojené klienty. (op) Starosta předal Karlu Jarůškovi pamětní medaili Vzhledem k tomu, že se Karel Jarůšek, legenda brněnského i československého fotbalu a občan Králova Pole, nemohl účastnit slavnostního večera, konaného u příležitosti loňských 21. Erbovních slavností, a převzít tak udělenou pamětní medaili Králova Pole, pozval ho starosta Králova Pole Roman Vykoukal na čtvrtek 5. dubna 2012 k setkání, při kterém mu ocenění spolu s osobním blahopřáním dodatečně předal. Za účasti předsedy Kulturní komise Rady městské části Brno-Královo Pole Vladimíra Černého sportovci společně s pamětní medailí a kyticí předal i obraz, jehož autorem je Ing. arch. Zdeněk Zatloukal. V přátelském rozhovoru si potom společně zavzpomínali na život oceněného sportovce, odevzdaný z velké části sportovní dráze a reprezentaci naší republiky na vrcholové úrovni. Karel Jarůšek patří mezi nejvýznamnější fotbalisty sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Byl jednou z vůdčích osobností TJ Zbrojovka Brno, která se zasloužila o historický titul mistra Československa v roce Odehrál množství zápasů nejen za mateřskou tělovýchovnou jednotu, ale i v národní reprezentaci. Ve vrcholové kopané je i nadále činný jako trenér a funkcionář. Jana Novotná, foto: autorka SBĚR ŠATSTVA CHARITNÍ ŠATNÍK Máte doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, ale jsou v dobrém stavu, takže by mohly ještě někomu sloužit? Máte nepotřebné lůžkoviny, zbytky látek apod. a nevíte co s nimi? Můžete je donést do budovy Radnice Královo Pole, vchod z ulice Husitské v pátek 25.května od 13:00 do 19:00 hod a v sobotu 26.května od 9:00 do 13:00 hod Vaše věci poslouží lidem v nouzi. Děkujeme! Co můžete darovat? letní a zimní oblečení - pánské, dámské, dětské - čisté a složené do plastového pytle nebo krabice (stvrzenku z čístírny nevyžadujeme) lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony látky - minimálně 1m (prosíme, nedávejte nám odstřižky a zbytky) domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené) polštáře, deky obuv - veškerou nepoškozenou batůžky a ledvinky, pánské opasky, tkaničky do bot potřeby osobní hygieny čistící prostředky funkční ruční nářadí Akciová spoleènost Královo Pole Cranes (se sídlem na ul. Køižíkova 70 v Královì Poli), inženýrsko-dodavatelská organizace v oblasti vývoje, projektování a stavby technologických a speciálních jeøábù èi zvedacích zaøízení (zejména pro hutì, ocelárny, lodìnice, elektrárny apod.), letos oslaví již 19. výroèí svého založení. Øešení a stavba takových jeøábù a jejich specifických uchopovacích prostøedkù, vybavených také bezpeènostními, kontrolními a dalšími systémy, má v Brnì dlouholetou tradici. Pøedpokladem i cílem pro úspìšnou èinnost inženýrské firmy je zajištìní a udržení vysoké kvalifikace pracovníkù v návaznosti na jejich zkušenosti s projektováním, stavbou a dodávkami pøedmìtných zaøízení. Pro posílení svých prùbìžnì zajišťovaných vzdìlávacích a kvalifikaèních èinností spoleènost získala grant na realizaci dvouletého vzdìlávacího projektu s názvem Profesní rùst v konkurenèním prostøedí v podmínkách krizové tržní ekonomiky, vedoucí ke zvýšení produkèního materiálu a hranice produkèních možností podniku. Projekt je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR. Co bohužel přijmout nemůžeme? Nábytek, ledničky a další elektrospotřebiče určené ke zpětnému odběru Znečištěné nebo vlhké prádlo a oděvy Zmačkané prádlo KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 5/2012 7

8 ALISI V italské Pisse mají šikmou věž, v Praze Tančící dům, v Králově Poli máme zase ALISI nový objekt, který vyrostl na Královopolské 147 v areálu Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v. v. i., sídlícím v Králově Poli od roku Je pozoruhodný vzestupným zešikmením průčelní stěny, které řeší malou zastavitelnost místa a dodává stavbě dynamiku. Nový pavilon je třípodlažní, jeho součástí je podzemní objekt ve vnitrobloku druhého dvora, propojený s hlavní budovou spojovacím koridorem. Budou zde umístěny aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií (jeden mikrometr představuje tisícinu milimetru) a nanotechnologií (jeden nanometr miliontinu milimetru). Dalším novým objektem v areálu ústavu je pavilon magnetické rezonance, jednopodlažní nepodsklepená budova s plochou střechou (i tato stavba má svoji zvláštnost, i když jen nepatrnou protáhlé betonové hnízdo se čtyřmi otvory, umístěné pod atikou domu čtyři bytovky pro čtyři rodiny rorýsů, poslů jara). Se stavbou obou objektů bylo započato na podzim 2010, kolaudace proběhla v dubnu Laboratoře ALISI jsou organizovány do dvou výzkumných programů aplikované diagnostické metody a pokročilé technologie. Budou se zabývat technologiemi, které využívají metod elektronové mikroskopie a litografie, magnetické rezonance, laserové interferometrie a spektroskopie, svařování elektronovým a laserovým paprskem, Pro naše klienty hledám ke koupi ve Vašem bydlišti byt 1+kk 1+1 pro mladý pár byt 1+1 pro solventní klienty byt pro novomanžele byt 3+1 pro rodinu s dětmi rodinný dům pro klienta s hotovostí magnetronového naprašování a kryogeniky. Po svém zprovoznění v roce 2013 rozšíří paletu excelentních vědeckých center a posílí pozici Brna jako centra špičkové vědy. Jana Novotná, foto: archiv Zdeněk Matějka specializovaný makléř mobil: Bayerova 40, Brno V mé databázi je spousta klientů poptávajících byt nebo dům, neváhejte nabídnout! BEZSTAROSTNÝ A RYCHLÝ PRODEJ ZA MAXIMÁLNÍ TRŽNÍ CENU JISTOTA TRADICE STABILITA PRÁVNÍ GARANCE Bytová komise varuje před nekalými praktikami realitních kanceláří V celé České republice se rozmohl nepříjemný nešvar, jímž jsou fiktivní směny městských bytů. Stojí za nimi snahy realitních kanceláří vydělat. Královo Pole není v tomto ohledu výjimkou. Na posledním zasedání bytové komise bylo toto téma otevřeno za účelem najít řešení pro občany městské části Královo Pole. Dotčenou skupinou jsou většinou senioři, kteří si nevědí rady s privatizací svého bytu. Realitní kanceláře využívají jejich neznalosti a často i finanční tísně. Není výjimkou, že jim navrhnou odkup bytu, resp. finanční vyrovnání s příslibem zajištění bydlení i do budoucna. Občana vyplatí, byt je převeden na ně. Bohužel jsou evidovány případy, kdy nešťastný občan skončil po určité době v bytě s komerčním HUDBOU K RADOSTI Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové je proslulá především tím, že její žáci přivážejí nejvyšší ocenění z prestižních domácích i zahraničních soutěží. K tomu však nestačí pouze jejich talent a pracovitost, ale stejně důležitá je kvalita pedagogického sboru, a ta je na královopolské hudební škole výjimečná. Zdaleka ne každá škola má NA ŠIKMÉ PLOŠE Už zase zvoní! křičí žáci Střední školy F. D. Roosevelta v Křižíkově ulici potom, co s vypětím všech sil dojedou, doklušou nebo doběhnou do svého školního teritoria, a jen těžko se srovnávají s tím, že teprve před chvílí museli vylézt ze svého teplého pelíšku. Čeká je další školní den, ne ale ledajaký! Udělat si ze školy závodiště, to se nepoštěstí každý den. Rampa školy, prolínající se všemi čtyřmi patry o celkové Brno Královo Pole Palackého tř Tel.: po-pá 8-18, so 8-12 nájmem a dostal se do skutečných finančních problémů. Vyvrcholením nepříjemné situace je, že musí byt opustit a doslova se ocitne na ulici. Bytová komise varuje před tímto chováním realitních kanceláří, fiktivní směny bytů jsou nepřípustné. Východisko z této situace je jednoduché. Bytová komise radí všem občanům Králova Pole; nenechte se zmanipulovat ani zastrašit realitními kancelářemi. Obraťte se na bytový odbor Úřadu městské části Brna-Králova Pole, vyjde vám vstříc při řešení vašich problémů. Jimi mohou být jak navržení splátkového kalendáře, tak například výměna většího bytu za menší, pokud si již občan nemůže dovolit své dosavadní bydlení financovat. Zbyněk Šolc, člen bytové komise tolik úspěšných pedagogů a interpretů v jedné osobě. Ti hrají každoročně u příležitosti Dne učitelů 28. března. Stejně jako v předchozích letech i tentokrát svými profesionálními výkony strhli nadšené obecenstvo k bouřlivým aplausům. Platí, že dobrý učitel umí naučit pouze to, co sám umí, největší umění však je nadchnout žáka pro hudbu a studovaný obor. (dav) délce 313 metrů a s převýšením více jak 13 metrů, je však dostačujícím důvodem k uskutečnění nápadu. Nachystána byla na 27. března pro plnění dětských snů a žáci byli připravení k účasti 3. ročníku závodů na vozíku do vrchu NA ŠIKMÉ PLOŠE První kategorie A znamenala pro závodníky výjezd do 2. podlaží na mechanickém vozíku. Hned vzápětí se na startu seřadili soutěžící tříčlenných družstev v kategorii C, aby co nejrychleji vyběhli se skákacím míčem až do nejvyššího podlaží. Po odběhnutí této, pro diváky atraktivní kategorie, čekali na startu ti nejodvážnější v kategorii B, skrývající nejnáročnější disciplínu výjezd na mechanickém vozíku do 4. patra. Zde se diváci dočkali velikého výkonu, který měl na svědomí absolvent školy Dušan Petřvalský. S časem minuta a 21 vteřin předvedl nejlepší výsledek, jaký kdy byl v této kategorii dosažen! Poslední kategorie byla tou vůbec nejrychlejší. Výjezd na elektrickém vozíku čekal na účastníky kategorie D. V této kategorii kraloval také bývalý absolvent, jezdící pod pseudonymem. (red.) Vydává Statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek. Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , pro příspěvky inzerce: příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro dveře č. 60. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad tel.:

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014 Příjmy položka příjem 1122 DPPO za obce 640 000,00 Kč 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více