UČITEL ROKU JE ZE ZŠ STAŇKOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČITEL ROKU JE ZE ZŠ STAŇKOVA"

Transkript

1 KVĚTEN 2012 ČÍSLO 5 strana 2 Radnice informuje strana 3 Barka propojuje handicapované, jazykomilce i cestovatele 10. VÝROÈÍ FAKULTY INFORMAÈNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNÌ Slavnostním zasedáním Vědecké rady, které se uskutečnilo ve středu 25. dubna 2012 v aule na Božetěchově 2, oslavila Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FIT VUT) desáté výročí svého vzniku. Slavnostního zasedání se účastnili zástupci akademické obce univerzity v čele s rektorem VUT v Brně Karlem Raisem, děkan FIT VUT v Brně Jaroslav Zendulka, děkani dalších fakult VUT v Brně, představitelé akademických obcí spřátelených fakult z České a Slovenské republiky, představitelé politického a společenského života a další hosté. Za zásluhy o vznik a rozvoj Fakulty informačních technologií VUT v Brně udělil při příležitosti výročí fakulty rektor Karel Rais jednu zlatou medaili VUT v Brně a děkan FIT VUT Jaroslav Zendulka pamětní listy a stříbrné a bronzové medaile. Fakulta od svého vzniku, vyčleněním z Fakulty elektrotechniky a informačních technologií v roce 2002, sídlí v prostorách bývalého kartuziánského kláštera. VUT v Brně tento areál využívá od roku Se vznikem Fakulty informačních technologií a připojením území bývalého velkostatku v letech proběhla největší rekonstrukce a dostavba v novodobých dějinách kartuziánského kláštera do podoby nynějšího jednoho z nejmodernějších vysokoškolských kampusů. V závěru roku 2011 byla zahájena dostavba poslední územní rezervy v podobě Výzkumného centra informačních technologií, která je financována z projektu IT4Innovations. Tím bude završena podoba tohoto uzavřeného areálu, v němž v současné době studuje více jak dva tisíce šest set posluchačů. Fakulta působí nejen v oblasti pedagogické, ale i v oblasti vědecko-výzkumné, a to jak na poli domácím, tak i mezinárodním. Je zapojena do řady tuzemských i zahraničních projektů. Podílí se na řešení prioritní osy Centra excelence VaVpI s názvem IT4Innovations, jednoho z největších evropských projektů, situovaných do České republiky. Součástí národního centra excelentního výzkumu v oblasti ICT je i výkonný superpočítač, který bude instalován u hlavního partnera projektu, tedy u Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Oslavy výročí fakulty vyvrcholily divadelním představením muzikálu Divá Bára, provedeném téhož dne na Hudební scéně Městského divadla v Brně, které pro slavnostní večer fakulta zakoupila. U příležitosti výročí byla vydána publikace FIT VUT V BRNĚ (k 10. výročí Fakulty informačních technologií), která mapuje historii oboru informačních technologií od počátku výuky informatiky v Brně v r k dnešku. Jana Novotná, foto: David Židlický strana 7 Starosta předal Karlu Jarůškovi pamětní medaili strana 8 Alisi UČITEL ROKU JE ZE ZŠ STAŇKOVA Je úterý 27. března 2012, v prostorách brněnské Nové radnice převezmou z rukou náměstkyně primátora Jany Bohuňovské významná ocenění učitelé roku V úvodu ceremoniálu zní slavnostní fanfáry z opery Bedřicha Smetany Libuše v podání žesťového souboru, složeného ze žáků a učitelů Základní umělecké školy na ulici Veveří. Skladby A. Vivaldiho, J. Ježka a dalších autorů zahraje v úpravě pro zobcové fl étny Trio Flautas de colores z téže školy. Rytířský sál se naplnil slavnostní náladou. Mezi hosty je i starosta Králova Pole Roman Vykoukal (na snímku). S kyticí přišel blahopřát a vyslovit uznání ředitelce školy Mgr. Janě Hlaváčkové, která získala ocenění Učitel roku 2012 v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku. Ocenění Učitel roku se každoročně uděluje ke Dni učitelů 28. března u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského. Dne 14. března 2012 schválila Rada města Brna nominace a pořadí brněnských pedagogů. Hodnotící komise vybírala z dvaceti šesti návrhů v kategoriích Výrazná pedagogická osobnost roku a Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost. Pro tento rok navrhla udělit ještě dvě mimořádná ocenění Čestné uznání za záchranu lidského života. Mgr. Jana Hlaváčková, ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, byla navržena Městskou částí Brno-Královo Pole. Důvodem pro její následnou nominaci bylo, že pod jejím vedením a zpracováním několika projektů škola zajišťuje již po dobu šesti let výuku českého jazyka pro žáky-cizince z Evropské unie i třetích zemí. V současnosti školu navštěvuje osmdesát pět cizinců z dvaceti dvou států, z toho třicet Ukrajinců. Jako jediná škola v České republice má proto ve svém vzdělávacím programu zařazen nepovinný předmět Výuka ukrajinštiny. Paní ředitelka Mgr. Jana Hlaváčková se podílela jako členka týmu Výzkumného ústavu pedagogického v Praze na zpracování metodických příspěvků na portále s názvem Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky a též se stala iniciátorkou a spoluautorkou učebnice Čeština pro cizince Soubor metodických listů. Na výsledné podobě vlastní učebnice školy a souboru pracovních listů pro cizince Zajíček Ti tleská s ní spolupracovali pedagogové z prvního stupně, kteří při zpracování zadaných témat čerpali z vlastních dlouholetých zkušeností z práce s žáky-cizinci. Všemi těmito netradičními aktivitami škola získala ohlas mezi širokou veřejností. Jana Novotná, foto: Zdeněk Kolařík Motto měsíce: To se musí uznat, láska je veliký mistr učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Moliére KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 5/2012 1

2 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Plnění rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2012 Materiály tvořící Závěrečný účet MČ Brno-Královo Pole za rok 2011 jsou připraveny k projednání v zastupitelstvu MČ Brno-Královo Pole. Podle plánu zasedání zastupitelstva městské části bude nejbližší schůze dne 25. června 2012, kde bude Závěrečný účet předložen. Závěrečný účet bude vyvěšen na úřední desce nejméně 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu a k nahlédnutí je na Finančním odboru ÚMČ. Občané MČ mohou podat připomínky k závěrečnému účtu písemně k rukám starosty do 15. června 2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které bude závěrečný účet projednávat. v tis. Kč Schválený Rozpočet Skutečnost Obsah rozpočet naposledy ke dni 2011 upravený Příjmy Daňové vlastní Nedaňové vlastní Kapitálové vlastní Dotace celkem Celkem Výdaje Kapitálové Výdaje provozní Celkem Rozdíl příjmů a výdajů roku Financování z vlastních zdrojů Financování splátka půčky do FBV Financování splátka úvěru Přehled výdajů městské části podle organizačních jednotek ÚMČ Odbor veřejných služeb Zajišťuje čistotu a údržbu chodníků a místních komunikací, údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť, provoz odpadkových košů, vánoční osvětlení a činnost sboru dobrovolných hasičů Oddělení školství a kultury Provoz mateřských a základních škol, akce kulturní a společenské zajišťované MČ např. Ples nebo Erbovní slavnosti, provoz Střediska volného času mládežee Odbor sociálních služeb V r zajišťoval výplatu sociálních dávek ze státní dotace, osvětu mládeže, akce pro seniory, sociální pohřby Odbor sociálních služeb Provoz pečovatelské služby, denního stacionáře, odlehčovací služby, klubu důchodců a Domu na půli cesty Oddělní organizační Provoz budovy úřadu městské části, organizuje volby, spravuje osobní výdaje na zaměstnance, členy zastupitelstva, komisí a výborů Oddělní majetku a investic Příprava a realizace investičních akcí a velkých oprav na majetku svěřenému městské části statutem Všeobecná pokladní správa Spravuje rezervy městské části, provádí finanční operace a finanční vypořádání Výdaje městské části celkem po konzolidaci Ing. Vlasta Veselá, vedoucí Finančního odboru ÚMČ Brno-Královo Pole U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ SPORÁKY MORA OD Kč PLYNOVÉ PODOKENNÍ TOPIDLO MORA JIŽ ZA Kč VELKÝ VÝBĚR VAŘIČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PROPAN-BUTAN široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky ) KOŠINOVA 10, BRNO, TEL.: CEJL 68, BRNO, TEL.: otevřeno: po pá 8 16 hod. otevřeno: po pá hod. parkování zdarma ČISTĚNÍ ULIC TERMÍNY 2012 BLOK č , 1. 6., 3. 9., Floriánova, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova, Chelčického, Kollárova, Košinova, Malátova, Metodějova, Šafaříkova, Škárova, Veleslavínova, A. Macka, Mojmírovo nám. vč. parkoviště, Rostislavovo nám. (od Škárovy po Chaloupkovu), Božetěchova slepá před č. 65, 67, Palackého tř. k ZUŠ, Poděbradova BLOK č , 4. 6., 4. 9., Blahoslavova, Božetěchova, Dalimilova, Mánesova vč. park. u kolejí VUT, Kamanova, Volfova, Bystřinova, Galandauerova vč. parkoviště, Tylova, Budovcova vč. parkoviště, před nádražím ČD, Kosmova vnitroblok BLOK č , 7. 6., 7. 9., B. Němcové, Ramešova, Havlišova, Bulharská, Hlaváčkova, Riegrova, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské nám., Kubešova, Berkova, Srbská vč. parkoviště BLOK č , , , Ruská, Mečířova, Sadovského, Svatopluka Čecha, Vackova, Vodova (od Svat. Čecha po Červin.), Skácelova, Hradecká (souběh s radiálou), Hradecká techn. park, U Vodárny BLOK č , , , Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Podešvova, Slovinská, Těšínská, Tyršova, Purkyňova (od Skácel. po Červin.), Vodova (od Svat. Čecha po koup.), Charvatská, Husitská vč. parkoviště, Purkyňova Vodova Skácelova (vnitroblok) BLOK č , , , Klatovská, U Červeného mlýna, Domažlická, Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Kartouzská vč. parkoviště, Šelepova, Šumavská vč. parkoviště, Klusáčkova, Dobrovského, Tererova BLOK č , , , Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček, Skřivanova, Kabátnikova vč. parkoviště, Střední, Vnitřní, Sportovní vč. parkoviště, Sportovní (za Aralem), Sportovní (parkoviště), Staňkova část, propojka Střední Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS BLOK č , , Mojžíšova, Fibichova, Myslínova, Žleb, Křivého, Högrova,Kepákova, Černíkova, Sladkovského ČISTĚNÍ PARKOVIŠŤ TERMÍNY BLOK 8. 6., , B. Němcové, Dalimilova, Božetěchova, Bystřinova, Mánesova, Herčíkova 17, Herčíkova, Palackého tř. (za Zágrebem) 2. BLOK , , Purkyňova (od Dobrovského po Skácelovu), Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská (před stadionem), Purkyňova (před pol. domem Eden) 3. BLOK , , Kociánka (u Střelnice), Rybníček (naproti Boby), Tábor (vnitrobloky vč. komunikace), Chodská, Generála Píky Oznámení o přestěhování kontaktního pracoviště Úřadu práce dávek pomoci v hmotné nouzi. Od dubna 2012 došlo k přestěhování kontaktního pracoviště Úřadu práce dávek pomoci v hmotné nouzi na adresu Šumavská 33 (dříve Koliště 19). Kontaktní osoba pro uvedené dávky a vedoucí referátu nepojistných dávek je Ivana Bradáčová, tel.: , Úřední hodiny: Po 8 17, Út 8 13, St 8 17, Čt 8 13 hodin, v pátek je otevřena pouze podatelna. Mgr. Marcela Zvonařová, vedoucí sociálního odboru Starožitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (tram. 9, 12 zast. Konopná pátá od hl. nádraží u hotelu Bílá rùže) IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI ZLATÉ kapesní hodinky a náramkové hodinky (i poškozené), šperky, mince, zubní zlato slitky, zlomkové zlato STŘÍBRNÉ hodinky i mince, šperky, příbory, tabatěrky, pudřenky aj. ČESKÉ granáty i bižuterii, vyznamenání, medaile, bankovky VEŠKERÉ pánské náramkové hodinky do r i nejdoucí VEŠKERÉ SKLO vázy, těžítka, figurky, poháry aj. OBRAZY rámy, nábytek, hodiny, alpaku kombinovanou se sklem, sošky a plas ky, lustry, rádia, gramofony, fotoaparáty, hudební nástroje, knihy, pohlednice a spoustu dalších předmětů VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI Tel.: Po Èt , Pá PØIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 5/2012

3 Barka propojuje handicapované, jazykomilce i cestovatele Uhrančivá atmosféra ztmavlého jeviště se spodním osvětlením svíčkami připomíná nejdřív barokní divadlo. Ale když se zaplní herci a muzikanty, na vozíku i bez vozíku, začne se odvíjet jiný příběh. O tragické lásce, o hořkosti zrady i o rezignaci. Balada pro banditu Milana Uhdeho a Miloše Štědroně. Nestárnoucí muzikálový příběh Nikoly Šuhaje, Eržiky a celé zakarpatské vesnice Koločava v nastudování Divadla Járy Pokojského. Divadlo, které letos zahájilo již šestnáctou divadelní sezónu a které má domovskou scénu v Bezbariérovém divadle Barka, integruje vozíčkáře a handicapované do divadelní pospolitosti. S laskavým svolením pánů Svěráka a Smoljaka postupně nastudovali a uvedli kompletní dílo z pera geniálního Járy Cimrmana. Do jejich repertoáru patří Limonádový Joe i náročnější kusy. Premiéry Balady pro banditu se zúčastnili i oba autoři. Nadšený potlesk publika téměř nepotřeboval další komentář. Můj dojem z představení byl vynikající režie, herci, choreografie, muzikanti, všichni obstáli znamenitě. Je tam několik výkonů, které stojí za zvláštní zaznamenání, Mageri v podání pana Báby, atd., atd., skvělá Eržika, skvěle zpívající všichni. Zažil jsem večer plný uspokojení a radosti, zhodnotil Milan Uhde. Další repríza je v Barce na programu od 17:00 hod. Výtěžek vstupného je věnován na aktivity Archy Community, občanského sdružení věnujícího se lidem s tělesným postižením. Díky nadaci Divoké husy bude výtěžek zdvojnásoben. Další významnou květnovou akcí je pátý ročník mezinárodního festivalu Drehbühne Brno, který se koná v Bezbariérovém divadle Barka ve dnech Jedná se o přehlídku studentských a neprofesionálních divadelních skupin, které hrají svá představení v německém jazyce. Do Brna letos zavítají soubory z Rakouska, Německa i Maďarska. Českou republiku budou zastupovat studenti vysokých škol z Prahy a Brna. Myšlenka organizace divadelního festivalu v německém jazyce vznikla v brněnském divadelním souboru Gruppe07 při FF MU v roce Tehdy uplynulo právě 70 let od doby, kdy bylo přerušeno působení německého demokratického divadla v Brně. Prvním ročníkem festivalu Drehbühne Brno chtěli organizátoři upozornit na dlouholetou tradici německého divadla v Brně, která sahá do první poloviny 20. století. Na jaře 1938 se německy hrající ansámbl z politických důvodů rozdělil na lidovou a demokratickou část. Po Mnichovské dohodě v září 1938 se demokratická sezóna už nekonala. Vystoupení souboru na začátku léta 1938 byla v Brně posledními demokratickými, německy hranými představeními, vysvětluje Milena Kubatova, organizátorka festivalu a členka skupiny Gruppe07. S kompletním programem festivalu se zájemci budou moci seznámit na http: //www.gruppe07.wz.cz, kde bude uvedena i anotace jednotlivých představení. Festival je určen studentům germanistiky, učitelům, školním třídám, ale i všem Brňanům přátelům němčiny. KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 5/2012 Do třetice máte v divadle Barka možnost navštívit vyprávění a besedu o cestě za poznáním lidí, země a kultury severní Indie Duše Indie 9 zastavení na pouti životem. Pořad navazuje na dvě úspěšné březnové besedy v Českém rozhlasu Brno. Mgr. Libuše Mičolová poutavě reflektuje dojmy z letošního putování po místech síly a tradic měst i venkova severní Indie. Poznala zde prolínání hmotné bídy a prostého života lidí s krásou a kultivovaností starých duchovních odkazů, které jsou dodnes v Indii žité. Helena Vařejková Bezbariérové divadlo BARKA program Divadlo Járy Pokojského, BALADA PRO BANDITU (Milan Uhde, Miloš Štědroň) až DREHBŰHNE BRNO, V. ročník MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU STUDENTSKÉHO DIVADLA V NĚMECKÉM JAZYCE Sophokles, S. Engels, J. Splettstößer ANTI ANTI MÄTZCHENBACKEN MIT ANTIGONE (die bühne, Dresden, D) Zatímco Kreon bez rozvahy komanduje a rozčiluje se, vymýšlí si Antigona jeden žertík za druhým a drze předvádí, jak se sundávají klapky z očí Andreas Sauter HERZBLUT (Gruppe 07, FF MU, Brno, CZ) Povrch není důležitý. Tvůj profil taky ne. To zásadní, co tvoří člověka, je jeho srdce. Jeho pulzující srdce Artig ARTIG OUT OF SPACE (Improvisationstheater artig, Wien, A) Způsobilé improvizační divadlo Loriot LORIOTS MONSTRÖSE ALLTAGSWELTEN (Pražští Karlovci, FF KU, Praha, CZ) Program obsahuje sled skečů, které se zaměřují na každodenní absurditu mezilidských vztahů a do nich zabudovanou mediální konzumaci Marc Camoletti BOEING BOEING (Cammerspiele Leipzig, Leipzig, D) Ve slavné boulevard hře od Marca Camoletti se prostřednictvím satiry podíváme na zoubek hranicím logistické sebekontroly Rupert Henning ON THE SOAP, TEIL 1: TRIO WIDER WILLEN (TAM Studio, Waidhofen an der Thaya, A) Lidi na mýdle István Örkény FAMILIE TÓT (Dramaschine, Pecs, H) Můžu něco říct? Jura Soyfer DER LECHNER EDI SCHAUT INS PARADIES (Doppel L, PedF MU, Brno, CZ) Je opravdu tím problémem pokrok nebo je to spíše skutečnost, že se s ním lidé neumí vypořádat? až TANCESSE ročník mezinárodního festivalu tance, tanečního a pohybového divadla, Lužánky středisko volného času, Lidická 50, Brno Představení tanečních souborů Představení tanečních souborů Představení tanečních souborů Benefiční představení SLÁVA CÍSAŘI!!! Benefiční koncert Taneční soubor MERCI 11 let!!! 4307 VW DEL PorscheBrno Caddy SafePlus Uzitkove 133x92,5.indd 1 4/13/12 12:28 PM 3

4 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Zastupitelstvo městské části Brno-Královo Pole, konané na svém 11. zasedání: doporučilo kompetentním orgánům Statutárního města Brna schválit: prodej části souvisejícího pozemku p. č. 1848, k. ú. Královo Pole o výměře 40 m 2 nájemcům domovního celku Palackého tř. 5, 7, 7a v souvislosti s prodejem těchto bytových domů vydání nemovitého majetku nepatrné hodnoty podíl zemřelé id.1/30 na pozemcích p. č. 4767/280 apod. č. 4770/20 oba v k. ú. Královo Pole, a to Statutárnímu městu Brnu jako vypravovateli pohřbu zemřelé prodej domovního celku Botanická 65,67,69 a Šumavská 17,19, 21, 23, Brno, dle varianty ve znění: Oddělení všech dosud provozně připojených místností s výjimkou sjezdů; předmětem prodeje by nebyla garážová hala, muselo by být zřízeno věcné břemeno ošetřující vjezd, výjezd a provozování garáží. do svěření pozemek p. č o výměře 13 m 2 v k. ú. Královo Pole (pozemek u objektu Herčíkova 10) do svěření pozemky p. č. 940, 941, 943, 944 v k. ú. Ponava a p. č. 3718, 3720, 3682/1 v k. ú. Královo Pole (pozemky přilehlé k bytovým domům na ulici Chlupova 4 a 6, Purkyňova 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, Brno) směnu pozemků ve vlastnictví Statutárního města Brna a pozemků ve vlastnictví VUT za kladného stanoviska MČ Žabovřesky a MČ Medlánky prodej pozemku p. č. 5513/3 o výměře 3 m 2 v k. ú. Královo Pole (pozemek v garážovém dvoře při ulici Budovcova) prodej části pozemku p. č. 4280/5 v k. ú. Královo Pole o výměře 20 m 2 (rozšíření zahrady) na základě žádosti nájemců bytů (81%) přeřazení domovního celku Palackého tř. 130, 132, 134 do seznamu domů doporučených k prodeji podání žádosti o odstranění budov hasičské zbrojnice v areálu Košinova č. p. 623 prodej části souvisejícího pozemku p. č k. ú. Královo Pole o výměře 40 m 2 nájemcům Domovního celku Palackého tř. 5, 7, 7a v souvislosti prodejem těchto bytových domů neschválit: odprodej pozemků p. č. 399/8,406/8 a části pozemku p. č. 406/2 v k. ú. Královo Pole (nepovolené stavby) prodej pozemků p. č. 1300/13, 403/2, 406/4 a části pozemku p. č. 406/2 v k. ú. Královo Pole prodej pozemků p. č. 893/4, p. č. 893/7, p. č. 893/8, p. č. 893/10, p. č. 893/11, část p. č. 893/12, p. č. 893/13, p. č. 893/14 v k. ú. Ponava doporučilo Zastupitelstvu města Brna: zahrnout do připravované novely Statutu města Brna v oblasti sociální péče připomínky městské části pojmenovat ulice v rozvojové lokalitě Sadová podle významných osobností kulturního života města Brna ZMČ schválilo: aktualizovaný Jednací řád ZMČ Brno-Královo Pole rozpočtové opatření na akce v r záměr zahájit investiční akci Ochrana bytových domů Dobrovského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15, Palackého tř. 5, 7, 7a a Pešinova 2, 4, 6, 8, proti holubům kupní ceny bytů a vzor Kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotek v domovním celku Purkyňova 87, 89, 91 Brno investiční záměr výstavby nové hasičské zbrojnice a garáží pečovatelské služby Košinova 37 návrhy na doplnění a připomínky k novele obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích návrh na ponechání stávajícího znění přílohy novely obecně závazné vyhlášky města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a v rekreačních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase RUBÍNEK Poznaòská 10 nabízí hudební přípravky pro kojence a batolata Robátka (od 4 do 17 mìsícù) První krùèky k hudbì (od 18 mìsícù do ètyø let) Ukázková lekce ZDARMA Kontakt: , Info a elektronická pøihláška na: realizaci investiční akce elektromontážní práce související se zemním uložením kabelů ke stávajícím sloupům veřejného osvětlení, které byly dočasně instalovány, včetně nové kabelové skříně, revize a geodetického zaměření v prostoru spojovacího chodníku mezi ulicemi Purkyňova a Hradecká investiční záměr Úprava předprostoru královopolského hřbitova při ulici Myslínova investiční záměr Dostavba kavárny v parku na Slovanském náměstí podání žádosti o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Královo Pole návrh na upuštění od vymáhání nevymahatelných pohledávek smlouvu o partnerství k projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2012, kterého se zúčastní ZŠ a MŠ Brno, Staňkova 14 znovuzařazení investiční akce Půdní vestavba na ÚMČ Brno-Královo Pole do rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2012 žádosti o prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného třem občanům Králova Pole s uzavřením dohody o splátkách na úhradu dlužného nájemného občance Králova Pole investiční záměr rekonstrukce koupaliště na ulici Dobrovského vzalo na vědomí: opatření starosty MČ Brno-Královo Pole k odstranění zjištěných nedostatků uvedených v protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Královo Pole č. j. OKO/03-04/2011 informace o probíhajících jednáních o opravách v budově Dobrovského 29 a omezení provozu koupaliště v sezóně 2012 (havarijní stav velkého plaveckého bazénu) zprávu Kontrolního výboru ZMČ informaci Jihomoravského kraje o vypsání nového nabídkového řízení ve věci prodeje areálu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje při ulici Staňkova stanovilo: měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ RNDR. Dana Pohanková, zastupitelka INFORMACE K SOCIÁLNÍ REFORMĚ platné od 1. ledna 2012 AGENDY NOVĚ VYKONÁVANÉ ÚŘADEM PRÁCE na Mojmírově náměstí 10 na Šumavské 33 Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku Průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP,ZTP/P) Spojovatelka: Dávky hmotné nouze pro rodiny s dětmi i jednotlivce (dříve agendy na OSP MMB a ÚMČ) Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Podatelna Úřadu práce je pouze na Křenové 25/27 a Mojmírově náměstí 10 Úřední hodiny: Po, St Út, Čt Pá jen podatelna Odbor sociální péče Magistrátu města Brna na Kolišti 19 poskytuje poradenství a pomoc rodinám s dětmi, seniorům, osobám se zdravotním postižením a dalším občanům v obtížných sociálních situacích kontakty: , , web: vydává parkovací karty pro osoby se zdravotním postižením kontakt: DOPRAVA PRO SENIORY Nabízím seniorům odvoz k lékaři, na nákup, úřady apod. Přeprava denně za smluvní ceny od 100 Kč za osobu. Sleva 50 % za další přepravované osoby. Doprovod k lékaři zdarma! Pro držitele senior pasu sleva 5 %. Kontakt: tel.: Pavel Zouhar Objednávky denně hodin 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 5/2012

5 OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ Prázdninový provoz v MŠ a ZŠ v Brně Králově Poli Mateřské školy Stejně jako v loňském roce mateřské školy zajistí provoz v průběhu celého prázdninového období. Výjimkou je poslední srpnový týden, kdy se školy připravují na zahájení nového školního roku. Vyhláška č. 43/2006, Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v 3 stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní. Výši úplaty za docházku do mateřské školy stanoví vnitřní směrnice každé mateřské školy. Dle novely školského zákona č. 472/2011 Sb. lze nyní v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole. V letošním roce je plánován provoz mateřských škol v prázdninovém období v menším rozsahu než v minulých letech, protože budou probíhat opravy sociálního zařízení v MŠ, Brno, Božetěchova 65 a MŠ, Brno, Chodská 5. V průběhu měsíců července a srpna 2012 budou za provozu probíhat rekonstrukce zahrady MŠ, Brno, Bulharská 62 a MŠ, Brno, Chodská 15. Prázdninový provoz nezajišťují dvě mateřské školy (MŠ a ZŠ, Brno, Staňkova 14, MŠ, Brno, Vackova 70), které nemají školní kuchyni (je třeba zajistit stravování). V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny takto: Mateřská škola, Brno, Bulharská 62 Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21 Mateřská škola, Brno, Chodská Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova Mateřská škola, Brno, Dobrovského Mateřská škola, Brno, Purkyňova MŠ uzavřeny příprava na zahájení šk. roku Základní školy Základní školy na ulici Botanická 70, Herčíkova 19, Košinova 22, Slovanském nám. 2 a Staňkova 14 nebudou zajišťovat prázdninový provoz školních družin. Dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ředitel školy po projednání se zřizovatelem může přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Důvodem je velmi malý zájem o činnost školní družiny v měsících červenci a srpnu. Školní družiny základních škol budou otevřeny až poslední týden před začátkem školního roku, a to dle zájmu rodičů a dispozic ředitele příslušné základní školy. V případě zájmu mohou rodiče přihlásit děti do Střediska volného času Lužánky na Lidické 50 nebo v několika Domech dětí a mládeže v Brně, kde obdrží informace o pestrém programu, který připravují pro děti o letních prázdninách. V Lužánkách každoročně pořádají nejrůznější tábory, soustředění, kurzy, dílny a příměstské tábory pro děti a mládež. Informace na www. luzanky.cz, e- mail: nebo na recepci SVČ Lužánky, kde najdete letáčky i od jiných pořadatelů. PhDr. Libuše Sedláčková ØEŠÍTE OBTÍŽNOU ŽIVOTNÍ SITUACI? Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci, kterou nezvládne sám, a potřebuje kvalifikovanou pomoc při jejím řešení. Nabízíme bezplatně: sociální poradenství pomoc při zorientování a pochopení dané životní situace s návrhem jejího řešení návod při podání žádostí o různé druhy sociálních dávek úplnou informaci o nabídce sociálních služeb (seniorům, zdravotně postiženým, rodinám s dětmi, ostatním sociálně potřebným osobám) spolupráci při vyhledávání sociálních služeb nebo jiných forem pomoci a jejich zprostředkování zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních obtížných životních situacích pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při zajištění sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí pomoc osobám pečujícím o seniory a osoby se zdravotním postižením SOCIO-INFO CENTRUM Po a St 8 17; Út, Čt, Pá 8 13 osobní poradenství Koliště 19 poradna po telefonu Brno internetová poradna , Ing. Miroslav Foltýn, vedoucí Odboru sociální péče Magistrát města Brna Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Palackého třída 70, Brno Žákovský koncert, sál školy Slavnostní taneční koncert, Mahenovo divadlo Absolventský koncert, sál školy Přijímací zkoušky Žákovský koncert, sál školy Koncert vítězů soutěží, aula JAMU Společný koncert se ZUŠ Světlá nad Sázavou a Bratislava, sál školy Jarní koncert Helfertova orchestrálního sdružení (sólisté M. Dvořáčková zob. fl., H. Sapáková lesní roh), Semilasso Absolventský koncert B. Vaňkové klavír, sál školy Jarní taneční koncert, divadlo Barka Přijímací zkoušky Koncert filharmonie Brno s dětskými sólisty (A. Plšek fagot), Besední dům SEMILASSO HARLEJ (host: The Snuff) QUEENIE (World Queen Revival) KRÁLOVOPOLKA, taneční odpoledne s dechovkou KAŠPÁREK V ROHLÍKU KRÁLOVOPOLKA, taneční odpoledne s dechovkou MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: otevřeno po pá a hod. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin Zdeněk HAMŽA RETRO 60 U3V VUT Brno fit Kurz digitální fotografie a počítačové grafiky vernisáž v 15 hodin Přírodní zahrada u smrku u parku Ramešova ul Večerní setkání u prvomájového ohně Zahradní koncert Brněnské Cameraty Přátelské setkání mladých přírodovědců Dětský den ŘÁDKOVÁ INZERCE HOKEJISTA New Jersey má svoje víno: Ochutnejte Eliáše! Vyrobena byla exkluzivní limitovaná sérii na počest hráčova zápasu v NHL v počtu pouhých 200 lahví Cabernetu Sauvignon a stejný počet Sauvignonu Blanc. Jedinečná šance i archivovat!, AUTODOPRAVA stěhování nonstop, Sedláček, , ÚKLIDOVÉ služby a pomoc v domácnosti. Pravidelně i jednorázově. Tel.: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo Pole a okolí. Tel.: , , AUTOVRAKY odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ. Výkup aut, prodej ND. tel.: MED nakupujte přímo od včelaře. Kr. Pole, Svatopluka Čecha 36. ÚT, ST, ČT hod. Tel.: Ochutnávka medoviny zdarma RÁMOVÁNÍ obrazů Metodějova 9a, tel.: DĚTSKÉ TÁBORY DRAK sportovní, taneční, výtvarné. Minitábory pro rodiče s dětmi 1 9 let, tel.: , MANŽELSKÝ PÁR se zajištěným financováním hledá ke koupi byt v Brně, Králově Poli, tel.: KOUPÍM byt 2+1 s výtahem. Náhradou možno poskytnout RD 4+1 v Oslavanech, není podmínkou. Tel.: ZAKÁZKOVÉ šití, střihová služba, úpravy. Rychle a kvalitně. Zuzana Dudrová, Bulharská 91, tel.: , PRODÁM 9 ks pneumatik rozměr 165/70 R ks zimních a 5 ks letních, z toho 8 ks na kovovém ráfku, vyvážené. Některé minimálně jeté. Cena dohodou, levně. Upřednostňuji odběr jako celek. Tel.: PŮJČUJEME parní čistič. Úklid domácností a provozoven s profi parním čističem, který Vám ušetří spoustu dřiny s likvidováním špíny a málo dostupných míst. Půjčovné za zaváděcí cenu 600 Kč/den. Více info: anebo na tel.: OCEŇOVÁNÍ nemovitostí. Ing. Kocian, tel.: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 5/2012 5

6 Královo Pole přivítalo jaro uklizené A nejenom jaro. Na tom, aby tato jedna z největších městských částí reprezentovala důstojně město Brno, pracuje zdejší radnice. Jejím cílem je, aby Královo Pole bylo jednou z nejuklizenějších městských částí. Úklid v Králově Poli má několik částí. Na prvním místě stojí čištění komunikací. Například v pomyslné soutěži městských částí o zahájení série pravidelných blokových čištění komunikací po zimě náleží Královu Poli prvenství. Hotovo bylo do konce března. Na duben je plánován úklid parkovišť. Další bod v systému úklidu městské části Králova Pole je údržba zeleně, čištění chodníků, v zimním období jejich údržba, vývoz odpadkových košů, či likvidace černých skládek. Obyvatelé Králova Pole mohli, například v předjaří, sledovat tvarovací řez lipové aleje na Slovanském náměstí. Posledním článkem udržování čistoty v Králově Poli je úklidová četa. V nedávné době jí byl zakoupen ruční vysavač drobných odpadků, např. cigaretových nedopalků, poradit si dokáže také s psími exkrementy. (op) Blíží se Erbovní slavnosti Králova Pole Městská část Brno-Královo Pole připravuje 22. ročník Erbovních slavností Králova Pole, které se uskuteční v sobotu 15. září 2012 na Slovanském náměstí. V této souvislosti vyzýváme občanská sdružení v oblasti kultury a sportu, školy a další zájemce (skauti, modeláři, motokáry atp.), aby se svou účastí zapojili do připravovaného programu Erbovních slavností. Podrobný program bude zveřejněn v zářijovém čísle Královopolských listů. Dále hledáme firmu, která bude zajišťovat občerstvení pro návštěvníky Erbovních slavností v parku na Slovanském náměstí a také zájemce o stánkový prodej upomínkových předmětů, drobného občerstvení atd. Formuláře Žádost o umístění volnočasových aktivit na ploše parku, Žádost o povolení umístění prodejních stánků a atrakcí a Nabídka na zajištění občerstvení pro návštěvníky a účinkující na Erbovních slavnostech jsou uvedeny na brno.cz v sekci Formuláře, Odbor veřejných služeb. Své nabídky zasílejte na tel.: do Ing. Dagmar Malá Dětský den s hasiči Vážení čtenáři, milé děti, zveme vás 1. června na Slovanském náměstí na dětský den, který připravují královopolští hasiči. Budou vítáni všichni, kteří si chtějí zasoutěžit a zároveň se něčemu přiučit. V době od 15 do 18 hodin budou připraveny nejrůznější soutěže, ti nejšikovnější si budou moci odnést věcné ceny. Navíc se dozvíte něco o hasičích, nebo jak se zachovat při požáru. Nebude chybět ani hasičská technika, kterou bude možné si prohlédnout zblízka. (red.) Mladé jarní støípky Nejspíš proto, že teploměr ukazoval v neděli 25. března ve tři hodiny odpoledne dvacet stupňů Celsia a sluníčko svítilo ostošest, nepřišlo do Semilassa tolik dětí, kolik se očekávalo počasí Karnevalu s kamarády, dětskému maškarnímu plesu s písničkami, soutěžemi, tancem a zpěvem, který pořádala naše radnice a agentura Glanc, s. r. o., prostě nepřálo. Přesto bylo v sále našeho Kulturního centra veselo. Úvodem zatančilo a zazpívalo čtyřicet dětí Dětského folklorního souboru Iskerka a potom už Semilasso patřilo jen princezničkám, vodníkům, žabičkám, motýlům, policajtům a dalším nápaditým maskám. Tančil se charleston, rokenrol, polka, valčík, a hlavně šlapák a osel Matěj, který patřil do programu, se motal po jevišti i v sále, padal a zase vstával, učil malé tanečníky letkis. Pro děti byly připraveny dárečky, a kdo dnes nepřišel, dostal šanci přijít si pro balíček 28. června 2084 k naší radnici, jak vyhlásil moderátor Vojta z agentury Kamarádi. Tak tedy v červnu 2084 u radnice na shledanou. * * * O dva dny později, v úterý 27. března, opět ve tři odpoledne, se v tělocvičně Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež na Kociánce pořádal 2. ročník soutěžní a kulturní akce s názvem Jarní salát. Celkem patnáct družstev soutěžilo v přípravě nejchutnějšího salátu, pětičlenná porota pod vedením ředitele ústavu Mgr. Jiřího Podluckého degustovala a hodnotila. Akci moderoval Martin Polášek, v kulturním programu vystoupilo divadlo KUFR s klauniádou TAN- ČÍČEK ADUŠIADÁŠI. Dvě rozpustilé holky Aduša a Dáša žonglovaly, předváděly hudební dovednosti, dělaly si naschvály a celé divadlo se jim, věřte nevěřte, vešlo do lodního kufru. Několik písní z oblíbených muzikálů zase zapěl mladý herec z Městského divadla Aleš Slanina. Očekávané vyhlášení výsledků soutěže prozradilo, že první cenu získal ovocný Veselý jarní salát, druhou salát kuřecí družstvo soutěžilo pod vedením starosty Králova Pole Romana Vykoukala a třetí salát šopský. Nakonec přišla na řadu volná zábava s hudbou a konzumací všech vynikajících soutěžních salátů. Jana Novotná, foto: autorka 6 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 5/2012

7 KRÁLOVO POLE SE UMÍ O SVÉ SENIORY POSTARAT A nejenom o ně. Pečovatelská služba působící při odboru sociálních služeb ÚMČ Brno-Královo Pole zajišťující rozvoz obědů má region mnohem širší. Do jejího pole působnosti spadají kromě Králova Pole také Řečkovice, Mokrá Hora, Medlánky, Jehnice, Ivanovice, Ořešín a Útěchov. A starost o rozvoz obědů je pouze jednou z mnoha jejích činností. Jak přesně funguje, na to jsme se zeptali vedoucí odboru sociálních služeb Hany Hájkové. Představme si modelovou situaci rodiče jsou senioři, potřebuji pro ně zajistit stravování V tom případě se můžete obrátit na náš odbor. Podáte žádost, pořídíte si dva jídlonosiče a je to.! Opravdu je to tak jednoduché? V podstatě ano. Podmínkou je, aby klient byl důchodce starobní, nebo invalidní. Pokud budete řešit možnost stravování zde, přímo v jídelně Domu s pečovatelskou službou na Ptašínského 9/11, podáte žádost s doloženou výší důchodu. Takový klient se pak může stravovat ve zdejší jídelně, nebo si obědy může v jídlonosiči odnášet domů. V nabídce jsou i večeře, které si také odnáší domů. Stravování je zajištěno i o víkendech, klienti si v tomto případě opět jídlo odnáší v jídlonosičích. A nemohoucí? Ano, to je další skupina našich klientů. Důchodcům starobním, invalidním či lidem na dlouhodobé neschopence může naše pečovatelská služba obědy dovážet. Aby se tak stalo, podají žádost potvrzenou lékařem a opět doloží výši důchodu. Rozvážka obědů funguje každý všední den a pro osamělé také o víkendech. Pak už je jen potřeba pořídit dva jídlonosiče, aby byl vždy jeden na výměnu, a klíče, aby se služba dostala do domu. Dle domluvy pak nechá jídlo za dveřmi, nebo je přímo předá. Setkáváte se při rozvozech obědů s nějakými neobvyklými situacemi? Někdy třeba senior odejde na procházku a na oběd zapomene. Nebo je hospitalizován a jídla neodhlásil. Těch situací je opravdu mnoho. Proto si na začátku tvoříme adresář kontaktů na nejbližší příbuzné, sousedy, abychom vypátrali, kde je, či zda se mu dokonce něco nestalo. Kdy je o vaši službu největší zájem? Přes léto. Tuto možnost využívají pro své rodiče, respektive seniory, v letním období děti odjíždějící na dovolenou. Do jaké míry je služba flexibilní? Obědy lze samozřejmě dle potřeby odhlašovat. Naší podmínkou je, aby byly odebírány minimálně dvakrát týdně. Ale není problém sjednat tuto službu jednorázově, třeba na dobu dovolené dětí klienta. Jsou v nabídce i jídla dietní? Ano, kromě normálních jídel vaříme také pravidelně pro diabetiky a žlučníkáře. Kolik klientů v současné době obsluhujete? Co se obědů týče, tak celkově asi tři sta padesát, devadesát chodí do jídelny osobně. Ta čísla se samozřejmě mění. Pro zajímavost; v loňském roce jsme rozvezli obědů. Samozřejmě jsme schopni obsloužit mnohem více klientů. Jaká je cena oběda? Oběd stojí 50 korun. Skládá se z půl litru polévky a druhého chodu, který se může sestávat ze 4 knedlíků, 0,3 dl omáčky a g masa (dle druhu). Pokud chce klient oběd dovážet, vyměřuje se cena rozvážky dle výše důchodu. Účastníci odboje, osoby, které jsou účastny rehabilitace, a osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací, mají dovoz zdarma. Děkuji Vám za rozhovor a přeji další spokojené klienty. (op) Starosta předal Karlu Jarůškovi pamětní medaili Vzhledem k tomu, že se Karel Jarůšek, legenda brněnského i československého fotbalu a občan Králova Pole, nemohl účastnit slavnostního večera, konaného u příležitosti loňských 21. Erbovních slavností, a převzít tak udělenou pamětní medaili Králova Pole, pozval ho starosta Králova Pole Roman Vykoukal na čtvrtek 5. dubna 2012 k setkání, při kterém mu ocenění spolu s osobním blahopřáním dodatečně předal. Za účasti předsedy Kulturní komise Rady městské části Brno-Královo Pole Vladimíra Černého sportovci společně s pamětní medailí a kyticí předal i obraz, jehož autorem je Ing. arch. Zdeněk Zatloukal. V přátelském rozhovoru si potom společně zavzpomínali na život oceněného sportovce, odevzdaný z velké části sportovní dráze a reprezentaci naší republiky na vrcholové úrovni. Karel Jarůšek patří mezi nejvýznamnější fotbalisty sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Byl jednou z vůdčích osobností TJ Zbrojovka Brno, která se zasloužila o historický titul mistra Československa v roce Odehrál množství zápasů nejen za mateřskou tělovýchovnou jednotu, ale i v národní reprezentaci. Ve vrcholové kopané je i nadále činný jako trenér a funkcionář. Jana Novotná, foto: autorka SBĚR ŠATSTVA CHARITNÍ ŠATNÍK Máte doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, ale jsou v dobrém stavu, takže by mohly ještě někomu sloužit? Máte nepotřebné lůžkoviny, zbytky látek apod. a nevíte co s nimi? Můžete je donést do budovy Radnice Královo Pole, vchod z ulice Husitské v pátek 25.května od 13:00 do 19:00 hod a v sobotu 26.května od 9:00 do 13:00 hod Vaše věci poslouží lidem v nouzi. Děkujeme! Co můžete darovat? letní a zimní oblečení - pánské, dámské, dětské - čisté a složené do plastového pytle nebo krabice (stvrzenku z čístírny nevyžadujeme) lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony látky - minimálně 1m (prosíme, nedávejte nám odstřižky a zbytky) domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené) polštáře, deky obuv - veškerou nepoškozenou batůžky a ledvinky, pánské opasky, tkaničky do bot potřeby osobní hygieny čistící prostředky funkční ruční nářadí Akciová spoleènost Královo Pole Cranes (se sídlem na ul. Køižíkova 70 v Královì Poli), inženýrsko-dodavatelská organizace v oblasti vývoje, projektování a stavby technologických a speciálních jeøábù èi zvedacích zaøízení (zejména pro hutì, ocelárny, lodìnice, elektrárny apod.), letos oslaví již 19. výroèí svého založení. Øešení a stavba takových jeøábù a jejich specifických uchopovacích prostøedkù, vybavených také bezpeènostními, kontrolními a dalšími systémy, má v Brnì dlouholetou tradici. Pøedpokladem i cílem pro úspìšnou èinnost inženýrské firmy je zajištìní a udržení vysoké kvalifikace pracovníkù v návaznosti na jejich zkušenosti s projektováním, stavbou a dodávkami pøedmìtných zaøízení. Pro posílení svých prùbìžnì zajišťovaných vzdìlávacích a kvalifikaèních èinností spoleènost získala grant na realizaci dvouletého vzdìlávacího projektu s názvem Profesní rùst v konkurenèním prostøedí v podmínkách krizové tržní ekonomiky, vedoucí ke zvýšení produkèního materiálu a hranice produkèních možností podniku. Projekt je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR. Co bohužel přijmout nemůžeme? Nábytek, ledničky a další elektrospotřebiče určené ke zpětnému odběru Znečištěné nebo vlhké prádlo a oděvy Zmačkané prádlo KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 5/2012 7

8 ALISI V italské Pisse mají šikmou věž, v Praze Tančící dům, v Králově Poli máme zase ALISI nový objekt, který vyrostl na Královopolské 147 v areálu Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v. v. i., sídlícím v Králově Poli od roku Je pozoruhodný vzestupným zešikmením průčelní stěny, které řeší malou zastavitelnost místa a dodává stavbě dynamiku. Nový pavilon je třípodlažní, jeho součástí je podzemní objekt ve vnitrobloku druhého dvora, propojený s hlavní budovou spojovacím koridorem. Budou zde umístěny aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií (jeden mikrometr představuje tisícinu milimetru) a nanotechnologií (jeden nanometr miliontinu milimetru). Dalším novým objektem v areálu ústavu je pavilon magnetické rezonance, jednopodlažní nepodsklepená budova s plochou střechou (i tato stavba má svoji zvláštnost, i když jen nepatrnou protáhlé betonové hnízdo se čtyřmi otvory, umístěné pod atikou domu čtyři bytovky pro čtyři rodiny rorýsů, poslů jara). Se stavbou obou objektů bylo započato na podzim 2010, kolaudace proběhla v dubnu Laboratoře ALISI jsou organizovány do dvou výzkumných programů aplikované diagnostické metody a pokročilé technologie. Budou se zabývat technologiemi, které využívají metod elektronové mikroskopie a litografie, magnetické rezonance, laserové interferometrie a spektroskopie, svařování elektronovým a laserovým paprskem, Pro naše klienty hledám ke koupi ve Vašem bydlišti byt 1+kk 1+1 pro mladý pár byt 1+1 pro solventní klienty byt pro novomanžele byt 3+1 pro rodinu s dětmi rodinný dům pro klienta s hotovostí magnetronového naprašování a kryogeniky. Po svém zprovoznění v roce 2013 rozšíří paletu excelentních vědeckých center a posílí pozici Brna jako centra špičkové vědy. Jana Novotná, foto: archiv Zdeněk Matějka specializovaný makléř mobil: Bayerova 40, Brno V mé databázi je spousta klientů poptávajících byt nebo dům, neváhejte nabídnout! BEZSTAROSTNÝ A RYCHLÝ PRODEJ ZA MAXIMÁLNÍ TRŽNÍ CENU JISTOTA TRADICE STABILITA PRÁVNÍ GARANCE Bytová komise varuje před nekalými praktikami realitních kanceláří V celé České republice se rozmohl nepříjemný nešvar, jímž jsou fiktivní směny městských bytů. Stojí za nimi snahy realitních kanceláří vydělat. Královo Pole není v tomto ohledu výjimkou. Na posledním zasedání bytové komise bylo toto téma otevřeno za účelem najít řešení pro občany městské části Královo Pole. Dotčenou skupinou jsou většinou senioři, kteří si nevědí rady s privatizací svého bytu. Realitní kanceláře využívají jejich neznalosti a často i finanční tísně. Není výjimkou, že jim navrhnou odkup bytu, resp. finanční vyrovnání s příslibem zajištění bydlení i do budoucna. Občana vyplatí, byt je převeden na ně. Bohužel jsou evidovány případy, kdy nešťastný občan skončil po určité době v bytě s komerčním HUDBOU K RADOSTI Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové je proslulá především tím, že její žáci přivážejí nejvyšší ocenění z prestižních domácích i zahraničních soutěží. K tomu však nestačí pouze jejich talent a pracovitost, ale stejně důležitá je kvalita pedagogického sboru, a ta je na královopolské hudební škole výjimečná. Zdaleka ne každá škola má NA ŠIKMÉ PLOŠE Už zase zvoní! křičí žáci Střední školy F. D. Roosevelta v Křižíkově ulici potom, co s vypětím všech sil dojedou, doklušou nebo doběhnou do svého školního teritoria, a jen těžko se srovnávají s tím, že teprve před chvílí museli vylézt ze svého teplého pelíšku. Čeká je další školní den, ne ale ledajaký! Udělat si ze školy závodiště, to se nepoštěstí každý den. Rampa školy, prolínající se všemi čtyřmi patry o celkové Brno Královo Pole Palackého tř Tel.: po-pá 8-18, so 8-12 nájmem a dostal se do skutečných finančních problémů. Vyvrcholením nepříjemné situace je, že musí byt opustit a doslova se ocitne na ulici. Bytová komise varuje před tímto chováním realitních kanceláří, fiktivní směny bytů jsou nepřípustné. Východisko z této situace je jednoduché. Bytová komise radí všem občanům Králova Pole; nenechte se zmanipulovat ani zastrašit realitními kancelářemi. Obraťte se na bytový odbor Úřadu městské části Brna-Králova Pole, vyjde vám vstříc při řešení vašich problémů. Jimi mohou být jak navržení splátkového kalendáře, tak například výměna většího bytu za menší, pokud si již občan nemůže dovolit své dosavadní bydlení financovat. Zbyněk Šolc, člen bytové komise tolik úspěšných pedagogů a interpretů v jedné osobě. Ti hrají každoročně u příležitosti Dne učitelů 28. března. Stejně jako v předchozích letech i tentokrát svými profesionálními výkony strhli nadšené obecenstvo k bouřlivým aplausům. Platí, že dobrý učitel umí naučit pouze to, co sám umí, největší umění však je nadchnout žáka pro hudbu a studovaný obor. (dav) délce 313 metrů a s převýšením více jak 13 metrů, je však dostačujícím důvodem k uskutečnění nápadu. Nachystána byla na 27. března pro plnění dětských snů a žáci byli připravení k účasti 3. ročníku závodů na vozíku do vrchu NA ŠIKMÉ PLOŠE První kategorie A znamenala pro závodníky výjezd do 2. podlaží na mechanickém vozíku. Hned vzápětí se na startu seřadili soutěžící tříčlenných družstev v kategorii C, aby co nejrychleji vyběhli se skákacím míčem až do nejvyššího podlaží. Po odběhnutí této, pro diváky atraktivní kategorie, čekali na startu ti nejodvážnější v kategorii B, skrývající nejnáročnější disciplínu výjezd na mechanickém vozíku do 4. patra. Zde se diváci dočkali velikého výkonu, který měl na svědomí absolvent školy Dušan Petřvalský. S časem minuta a 21 vteřin předvedl nejlepší výsledek, jaký kdy byl v této kategorii dosažen! Poslední kategorie byla tou vůbec nejrychlejší. Výjezd na elektrickém vozíku čekal na účastníky kategorie D. V této kategorii kraloval také bývalý absolvent, jezdící pod pseudonymem. (red.) Vydává Statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek. Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , pro příspěvky inzerce: příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro dveře č. 60. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad tel.:

Koupalištì na Dobrovského èeká rekonstrukce

Koupalištì na Dobrovského èeká rekonstrukce ROČNÍK 23 DUBEN 2013 ČÍSLO 4 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Odbor sociálních služeb pečuje o seniory Diecézní charita Brno Fotbalisté Zbrojovky slaví 100 let Koupalištì na Dobrovského

Více

Škola s budoucností zùstane na území Králova Pole ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012 1. strana 3. strana 5

Škola s budoucností zùstane na území Králova Pole ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2012 1. strana 3. strana 5 BŘEZEN 2012 ČÍSLO 3 strana 2 strana 3 strana 5 strana 8 Radnice informuje Výstavba výzkumného centra IT na VUT Škola s budoucností zùstane na území Králova Pole O Střední škole informačních technologií

Více

Na téma bytové politiky

Na téma bytové politiky BŘEZEN 2011 ČÍSLO 3 strana 2 strana 3 strana 7 strana 8 Ze zasedání Rady městské části Na téma bytové politiky poslední době se mezi obyvateli V Králova Pole šíří dohady ohledně privatizace bytového fondu,

Více

ČÍSLO 1 LEDEN 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 1/2012 1. strana 3. strana 6. Agentura Glanc přitáhla do Semilassa poctivý rock

ČÍSLO 1 LEDEN 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 1/2012 1. strana 3. strana 6. Agentura Glanc přitáhla do Semilassa poctivý rock LEDEN 2012 ČÍSLO 1 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Agentura Glanc přitáhla do Semilassa poctivý rock Konečně vyšla: Kometa příběh hokejového klubu Regenerace bytových domů Slavnostní

Více

ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1. strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu

ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1. strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu ÚNOR 2012 ČÍSLO 2 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Když něco končí tak něco začíná Rozloučí se fotbal s Královým Polem? Regenerace obytného domu Stavební dílo Dobrovského 1 15 je dokonèeno

Více

Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1

Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1 DUBEN 2011 ČÍSLO 4 strana 2 strana 3 strana 5 strana 8 Ze zasedání Rady městské části Ujíždění Každý z nás v sobě chová lásku k něčemu, co když může, velmi rád činí. Zkrátka na tom ujíždí. Jsou dámy, které

Více

Likvidace èerných skládek stojí statisíce

Likvidace èerných skládek stojí statisíce strana 2 strana 4 strana 7 strana 8 Radnice informuje Nejstarší žijící vojenský kapelník Jak jsme volili prezidenta V naší městské části dosáhla účast v prvním kole volby prezidenta, které proběhlo 11.

Více

Vítání občánků. Slovo starosty. Opravy vozovek probíhají v květnu a červnu ČERVEN 2012. Informace čtenářům

Vítání občánků. Slovo starosty. Opravy vozovek probíhají v květnu a červnu ČERVEN 2012. Informace čtenářům ČERVEN 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 6., ROČNÍK XXI Vítání občánků Slovo starosty Autor Petra Hašková V sobotu 18. května byla na naši radnici obnovená tradice Vítání novorozených

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

zpravodaj Poliklinika Zahradníkova se dočká oprav, prvotní investice zamíří do vnějšku budovy městská část osobnost měsíce

zpravodaj Poliklinika Zahradníkova se dočká oprav, prvotní investice zamíří do vnějšku budovy městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 5 Květen 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Farmářské dny na Římáku na str. 3 V tyto dny slaví neuvěřitelné osmdesáté narozeniny člověk, bez

Více

zpravodaj Centrem Brna zněla během léta živá hudba díky radničnímu projektu Music point městská část osobnost měsíce Soutěž Face&Charm na straně 12

zpravodaj Centrem Brna zněla během léta živá hudba díky radničnímu projektu Music point městská část osobnost měsíce Soutěž Face&Charm na straně 12 Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Soutěž Face&Charm na straně 12 Centrem Brna zněla během léta živá hudba díky radničnímu projektu Music

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 102 0 0 9 AKTUÁLNĚ Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ

Více

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 vyšlo 27. 3. 2014 www.tisnov.cz Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš Cvičení jihomoravských hasičů v Tišnově Foto: Aneta Nejezová Masopustní trhová slavnost

Více

Slovo starosty. Městská policie rozšířila projekt Poznej svého strážníka. do všech městských částí ÚNOR 2012

Slovo starosty. Městská policie rozšířila projekt Poznej svého strážníka. do všech městských částí ÚNOR 2012 ÚNOR 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 2., ROČNÍK XXI Slovo starosty Vážení spoluobčané, v říjnovém vydání našeho zpravodaje jsem, mimo jiné, informoval o zahájení investiční

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ El. Přemyslovny Mgr. Jarmilou Wagnerovou

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo 6 28. března 2011 informační

Více

Seznamte se s novými členy vedení města

Seznamte se s novými členy vedení města Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. prosince 2014 ZDARMA 11 2014 Dotační programy a 2 možnosti Nová alej v Lipnici 3 Fotosoutěž Novinky odpadového 3 hospodářství U3V - letní semestr 8 v knihovně

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ÚNOR 2008 Rozpočet na rok 2008 a letošní velké investiční akce Z obsahu vybíráme: Výběrové řízení referent odd. stavebně správního Stavebního úřadu 2 Letošní

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

zpravodaj Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed, opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision městská část osobnost měsíce

zpravodaj Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed, opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 7 8 Prázdniny 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Cyklohrátky na straně 3 V polovině června vyvrcholila na mnoha místech v Brně akce Brno město

Více

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz říjen 2010 Chrudim bude mít svůj Panteon Bude v říjnu Jan Nepomuk Štěpánek

Více

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem leden 2009 PF 2009 Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Nad Brnem se přehnaly mraky. Hrozilo, že bude pršet nebo případně sněžit. Počasí bylo jak na houpačce. Nakonec vysvitlo slunce. Tak

Více