Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací"

Transkript

1 1 Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ÚVOD Účetnictví subjektů, uvedených v nadpise tvoří jediný účetní systém, který se vlastně skládá ze tří různých účetnictví Některé účty (účtové skupiny) jsou společné všem subjektům, jiné jsou vyhrazeny pro určitý subjekt uvedený v názvu. Je nutné podle účtové osnovy (viz příloha) vždy určit, které účty je možné pro danou účetní organizaci použít, a které jsou pro ni nepřípustné. Tak např. Účtová skupina 11 Materiál, je společná pro všechny účetní organizace (subjekty). Oproti tomu Účtová skupina 20 Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu organizačních složek státu, je přípustná jen pro organizační složky státu. Proto je nutné při účtování zjistit v účtové osnově použitelnost toho kterého účtu pro daný typ účetní jednotky. Organizační složky státu, dále OSS, jsou např.: ministerstva, soudy, Nejvyšší kontrolní úřad, senát, poslanecká sněmovna, presidentská kancelář, policie atd. Územní samosprávné celky, dále ÚSC, jsou kraje a obce. Příspěvkové organizace, dále PO, jsou např. některá zdravotnická zařízení, mající svého zřizovatele jako je např. kraj. Nepatří sem, jsou-li akciovou společností. Na rozdíl od finančního účetnictví podnikatelů je dosud účtová osnova stanovena v plném rozsahu, s tříčíslicovým určením syntetických účtů. Oproti tomu ve finančním účetnictví se dnes stanovuje již jen tzv. směrná účtová osnova, to jest jen účtové skupiny dvoučíslicově. Další označení syntetického účtu tam je v pravomoci organizace. Rozdíly při účtování rezerv a opravných položek budou objasněny v dalším na příkladech. Větší počet bankovních účtů zajišťuje účinnější kontrolu vydávání peněz, než je tomu např. u akciové společnosti, která většinou hospodaří s vlastními penězi. K podobnému účelu slouží i větší počet fondů ve třídě 9. V tomto účetnictví neexistuje pojem vlastní a základní kapitál, do jisté míry je nahrazují fondy. Zvláštní situace je při účtování nákladů a výnosů. Pro to existují tři třídy, a sice třída 4 Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků., třída 5 Náklady územních samosprávných celků na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací a třída 6 Výnosy z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a z činnosti příspěvkových organizací. Třídy 5. a 6. jsou výsledkové a používají se obdobně jako v běžném finančním účetnictví. Používají je obecně PO, ale také ÚSC, jenom však pro jimi provozovanou hospodářskou činnost. Tím může být např. těžba písku či kamene, bytové hospodářství, vodárna, vyvařovna placených obědů ap. Pro správní činnost prováděnou ÚSC jsou tyto účty zakázány. Kontrolu provádí mimo jiné též příslušný finanční úřad. Zcela výjimečné použití účtové třídy 5 a 6 u OSS připouští Opatření min. financí čj. 283/73 385/2001, část A odst. 4.: Pokud OSS provozuje závodní stravování (viz 45 odst. 5 a 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu účtové třídy 5 Náklady ÚSC vynaložené na hospodářskou činnost a účtové tř. 6 Výnosy z hospodářské činnosti ÚSC na účet 963 Účet hospodářského výsledku. V účtové třídě 5 se v tomto případě promítají pouze náklady na spotřebované potraviny a v účtové třídě 6 výnosy z prodeje stravenek ve výši limitu pořizovací ceny surovin. Zbývající náklady podle 6 odst. 3 nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování jsou hrazeny přímo z rozpočtu OSS. Účtová tř. 5 a účt. tř. 6 je určena v postupech účtování pro ÚSC v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 963 z o zrušení hospodářské činnosti OSS, avšak pro účtování o závodním stravování použijí příslušné účty i OSS. 5. OSS vyúčtují daň z příjmů placenou zaměstnanci zápisem ve prospěch účtu 342 Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 Zaměstnanci. 1

2 2 Třída 4 se používá pro OSS a pro účtování správních nákladů ÚSC. Jsou jimi např. platy starostů a správních úředníků, ministrů, soudců atd. a dále všechny další náklady viz. Účtová osnova tř. 4. Pro tuto činnost neexistuje účtování výnosů ve tř. 6. Výnos z poplatků, pokut ap. se zúčtovává se státním rozpočtem, bude vysvětleno na příkladech. Z toho plyne, že účtování nákladů a výnosů je téměř jednoznačné u OSS a PO. U OSS není přípustné užívání tříd 5. a 6. U PO není přípustné užívání třídy 4. V účtování ÚSC je nutné pečlivě oddělovat obě činnosti, třeba i stanovení procenta pro hospodářskou a správní činnost, např. při používání dopravních prostředků pro obě činnosti. Při účtování v OSS a ÚSC je nutné rozšiřovat značení účetních případů o tzv. rozpočtovou skladbu o pohled na čerpání rozpočtu finančních prostředků na různé účely. Rozpočtová skladby se uvádí zejména u příjmů a výdajů finančních prostředků na bankovních účtech. Rozpočtová skladba používá pro další podrobnější třídění: A) kapitolní třídění třímístný číselný kód a užívají jej OSS (ministerstva, ústřední orgány a státní organizace zřízené zvláštním zákonem), např. 327 Ministerstvo dopravy a spojů. B) druhové třídění peněžních operací zkratka DČ (druhové členění), které má čtyři místa, např. položka 5153 znamená: 1. místo určuje třídu (jde-li o příjem či výdaj), v tomto případě číslo 5 určuje provozní výdaj, 2. místo určuje seskupení položek, v tomto případě číslo 51 určuje provozní nákupy a související výdaj, 3. místo určuje podseskupení položek, zde číslo 515, že jde o nákup vody, paliv a energie, 4. místo určuje položku, zde číslo 5153 určuje, že jde o plyn. C) funkční třídění peněžních operací, zkratka FČ (funkční členění) a má čtyři místa, na př. položka 3317 znamená: 1. místo určuje skupinu činností zde 3 že jde o služby obyvatelstvu, 2. místo určuje oddíl činnosti, zde 33 určuje, že jde o kulturu, církve a sdělovací prostředky, 3. místo určuje pododddíl činnosti, zde 331 určuje, že jde o kulturu, 4. místo určuje paragraf činnosti, zde číslo 3317 určuje, že jde o výstavní činnost v kultuře. D) záznamová položka, označuje určitou nadstavbu rozpočtové skladby a s její pomocí lze získat informace, které nelze rozpočtovou skladbou zajistit. Jsou to údaje, které třeba znát na úrovní krajů či republikových sumářů. Záznamová položka má 3 místa, která jsou přesně specifikována v rozpočtové skladbě, např. 017 Půjčky poskytnuté do jiného kraje. E) účelové třídění, které se používá pro další informace potřebné přímo u příslušnou účetní jednotkou n. na úrovni krajských či republikových sumářů. V následujícím textu se těchto třídění pro větší přehlednost neužívá. Výklad se provádí podle pořadí účetních standardů, nikoliv podle řazení účtů v účtové osnově - viz 1). Předpokládá se základní znalost techniky účtování, tak jak byla přednášena v předmětu Účetnictví. 2

3 3 Účetní standard 501, účty a zásady účtování na účtech Účetní rozvrh Účetní jednotka (OSS, ÚSC či PO) si stanoví potřebný účetní rozvrh vybere si pro svoji činnost interním předpisem potřebné syntetické účty. Analytické účty Podle svých potřeb používá účetní jednotka analytické účty tj. k syntetickým účtům se připojuje další číslice. Slouží k bližšímu rozdělení syntetických účtů např. podle dodavatelů. dlužníků atd. pro přesnější identifikaci. Součet počátečních i konečných zůstatků a obratů MD a D všech analytických účtů se vždy rovná zůstatkům a obratům účtu syntetického. Podrozvahové účty Sledují se na nich položky, které se v rozvaze neúčtují, ale jsou to důležité skutečnosti. Jde např. o využívání cizího majetku, poskytnuté i přijaté záruky, odepsané pohledávky atd. V případě podrozvahového účtování se užívá též účet č. 999 Vyrovnávací účet, umožňující podvojné účtování. Účetní zápisy Provádějí se podle 12, 13 a 16 zákona o účetnictví, tj. obdobně jako při účtování v předmětu účetnictví. Okamžikem účtování je den uskutečnění účetního případu. U převodu nemovitostí se účtuje v den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Vnitropodnikové účetnictví Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví určí účetní jednotka sama vnitropodnikovým předpisem. Účetní standard 502, otevírání a zavírání účetních knih 1.Postup (Postupuje se podle 17 zák o účetnictví) 2. Při uzavírání a otevírání účetních knih se postupuje obecně takto: a) zjišťují se obraty stran MD a D u rozvahových syntetických účtů, b) zjišťují se konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů. c) zjistí se základ daně z příjmů a splatná daňová povinnost účetní jednotky za účetní období, d) u hospodářské činnosti ÚSC a u PO a u OSS podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. 23 (zcela výjimečný případ) se zjistí výsledek hospodaření převodem nákladových účtů na vrub účtu 963 Účet výsledku hospodaření a převodem výnosových účtů ve prospěch účtu 963, e) Provede se převod některých syntetických účtů na účty 964 Saldo výdajů a nákladů (postup stanoven v bodu ) a 965 Saldo příjmů a výnosů (viz bod ) Na podkladě účtu 962 Konečný účet rozvažný a účtu 963 Účet výsledku hospodaření se sestaví účetní závěrka. Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených OSS a státních fondů a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC se sestaví na podkladě konečných zůstatků vykázaných v účetnictví koncem účetního období na účtech, které se převádějí na účty 964 Saldo výdajů a nákladů a 965 Saldo příjmů a výnosů a 933 Převod zaúčtování příjmů a výdajů minulých let. 3

4 Při otevírání účetních knih se postupuje: a) účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na účtu 962 Konečný účet rozvažný, musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek účtu 961 Počátečný účet rozvažný, b) účetními zápisy na vrub účtu 961 a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasiv a na příslušných nove otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky, c) zisk, popř. ztráta plynoucí z hospodářské činnosti provozované ÚSC a z celkové činnosti PO, zaúčtovaný ve prospěch, popř. na vrub účtu 962 Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje ve prospěch, popř. na vrub účtu 961 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na vrub, či ve prospěch účtu 961 Počáteční účet rozvažný, d) saldo výdajů a nákladů OSS n. ÚSC (pro správní činnost) vzniklé v minulém účetním období, se převede podle svého charakteru ze strany Má dáti n. Dal účtu 961 Počáteční účet rozvažný na vrub či ve prospěch účtu 964 Saldo výdajů a nákladů, e) saldo příjmů a výnosů OSS n. ÚSC vzniklé v minulém účetním období se převede podle svého charakteru ze strany Má dáti či Dal účtu 961 Počáteční účet rozvažný na vrub či ve prospěch účtu 965 Saldo příjmů a výnosů. f) po otevření účetních knih, jako účetní případ měsíce ledna, se zruší účetní zápisy na účtech 386 a 387,(kursové rozdíly) se souvztažným účetním zápisem na těch účtech, na nichž se tyto zápisy vytvořily při uzavírání účetních knih, g) vypořádání zisku n. ztráty hospodářské činnosti, kterou provozuje ÚSC, anebo který je výsledkem hospodaření PO, se provede podle zvláštních právních předpisů Při uzavírání účetních knih postupují účetní jednotky takto: Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy Konečné zůstatky na účtech: a) účtových skupin 20-Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu OSS a 21-Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu ÚSC (s výjimkou účtů 205 a 215 Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS resp. ÚSC, 206 a 216 Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS resp. ÚSC, 217 Zúčtování příjmů ÚSC, 218 Zúčtování výdajů ÚSC a účtů 202 Poskytnuté dotace OSS a 212 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu, které koncem účetního období zůstatek mít nemohou). b) účtových skupin 22-Limity, běžné a bankovní účty OSS a ÚSC (s výjimkou účtu 224 Běžné účty státních fondů a účtu 225 Běžné účty finančních fondů c) účty účtové třídy 4 Náklady OSS a ÚSC se převedou podle svého charakteru na vrub n. ve prospěch účtu 964 Saldo výdajů a nákladů. Na účet 964 se převedou u OSS též zůstatky účtů 201, 203, 204, 221, 223 a u ÚSC zůstatky účtů 211, 213, 214 a též 235, 232, Konečné stavy na účtech OSS a ÚSC 205 a 215 Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS resp. ÚSC a 206 a 216 Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS resp. ÚSC se převedou podle svého charakteru na vrub či ve prospěch účtu 965 Saldo příjmů a výnosů. Konečné stavy na účtech 217, 218 se převedou podle svého charakteru na vrub či ve prospěch účtu

5 Konečné zůstatky ostatních účtů aktiv se přeúčtují na vrub účtu 962 Konečný účet rozvažný, konečné zůstatky ostatních účtů pasiv se přeúčtují ve prospěch účtu 962. Na vrub či ve prospěch účtu 962 se přeúčtuje též: a) zůstatek účtu 963 Účet výsledku hospodaření (v případě zisku či ztráty), b) zůstatek účtu 964 Saldo výdajů a nákladů, c) zůstatek účtu 965 Saldo příjmů a výnosů, d) zůstatek účtu 933 Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let. Na podkladě údajů účtu 962 Konečný účet rozvažný a účtu 963 Účet hospodářského výsledku se sestaví účetní závěrka. Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených OSS a státních fondů a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, se sestaví na podkladě konečných zůstatků vykázaných v účetnictví koncem účetního období na účtech, které se převádějí na účty 964 Saldo výdajů a nákladů a 965 Saldo příjmů a výnosů a 933 Převod účtování příjmů a výdajů minulých let. 3. Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory a zpravodajské služby podle ustanovení 36 odst. 3 zákona o účetnictví, použijí tento standard přiměřeně na činnosti, které jsou předmětem utajení. Podrobně viz 2) str. 32 až 96, kde jsou též detailně uvedeny postupy účtování. 5

6 6 Postup účtování při uzavírání a otevírání účetních knih o PO Zavření účtů koncem roku Účty aktiv 962 Koneč. ú. rozvažný Účty pasiv a uzavření ú. aktiv a b uzavření účtů pasiv b KZ KZ Výsledek hospodaření Nákl. účty 963 Účet výsledku hospodař. Výnosové účty c převod nákladů c d převod výnosů d KZ KZ 81 Daň z příjmů 962 Koneč. ú. rozvažný KZ e převod daně z příjmů e zisk (je-li VH zisk) zisk ztráta (je-li VH ztráta) ztráta suma aktiv suma pasiv Otevírání účetních knih počátkem nového roku Účty pasiv 961 Poč. účet rozvažný Účty aktiv f otevření ú. pasiv f g otevření ú. aktiv g PZ PZ Převod zisku (ztráty) z 961 na VH ve schval. řízení 961 Poč. účet rozvažný h zisk h i ztráta i Rozdělování zisku (HV) 911, 912, 914, 918 Fondy 931 HV ve schval. řízení j příděly fondům j 932 Nerozdělený zisk či ztráta min. let k převod zisku do dalších let k KZ = 0 6

7 7 Účetní standard 503, rezervy Rezervy jsou na rozdíl od finančního účetnictví povoleny jen jako rezervy zákonné, nikoliv i ostatní. Může je tvořit jen OP a ÚSC, v rámci hospodářské činnosti, která je předmětem daně z příjmu. Znamená to, že je může tvořit jen účetní jednotka, oprávněná k používání účtů 5. a 6. třídy. Oproti finančnímu účetnictví obchodních organizací se zde dosud tvoří na vrub účtů třídy 5 a zúčtovávají se ve prospěch účtů účtové třídy 6. Analytické účty se vedou podle jednotlivých rezerv. Postup účtování rezerv 1. Tvorba zákonných rezerv Rozpuštění (zúčtování) zákonných rezerv Účetní standard 504, opravné položky Opravné položky mohou používat pouze účetní jednotky, které mohou účtovat pomocí účtů tř. 5. a 6., tedy při provozování hospodářské činnosti. Opravné položky se v současnosti tj. v r mohou tvořit jen k pohledávkám, a to jen zákonné opravné položky, jak plyne z aplikace účtu 559 Tvorba zákonných opravných položek a 659 Zúčtování zákonných opravných položek. Tvoří se podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Na rozdíl od podnikatelského finančního účetnictví se zde dosud opravné položky ruší (zúčtovávají) ve prospěch výnosů tj. účtu 659 a ne ve prospěch účtu 559. Postup tvorby a zúčtování 1. Tvorba opravné položky k pohledávce Zrušení (zúčtování) opravné položky k pohledávce Účetní standard 505, kursové rozdíly Kursové rozdíly se účtují u všech účtových jednotek, ovšem způsob účtování se odvozuje od toho, zda je to správní či hospodářská činnost. V uvedených příkladech jde o obchodní styk se zahraničním partnerem. Částka se tedy na faktuře uvádí v EU, hradí se prostřednictvím banky v Kč. Okamžik vydání či přijetí faktury a okamžik její úhrady není totožný, mezitím dochází ke změně kurzu Kč vůči EU, proto se výše částky účtované v okamžiku úhrady liší od částky, která je zaúčtována v okamžiku vydání či přijetí faktury. 7

8 8 Účtování kursové ztráty u OSS 1. Vydaná faktura, kurz 1 EU = 30 Kč Úhrada fa, kurz 1 EU = 29 Kč Zúčt. kurzové ztráty Zúčt. kurzové ztráty do nákladů Účtování kursového zisku u OSS 1. Vydaná faktura, kurz 1 EU = 30 Kč Úhrada fa, kurz 1 EU = 31 Kč Zúčt kurzového zisku Účtování kursové ztráty u ÚSC (správní činnost) 1. Vydaná faktura, kurz 1 EU = 30 Kč Úhrada fa, kurz 1 EU = 29 Kč Zúčt. kurzové ztráty Zúčt. kurzové ztráty do nákladů Účtování kursového zisku u ÚSC (správní činnost) 1. Vydaná fa., 1 EU = 30 Kč Úhrada fa., 1 EU = 31 Kč Zúčtování kurzového zisku Účtování kurzové ztráty u PO, obdobně u ÚSC v hospodářské činnosti 1. Vydaná fa., 1 EU = 31 Kč Přijatá úhrada, 1 EU = 30 Kč a) přijatá úhrada b) zúčtování pohledávky c) zúčtování kurzové ztráty Účtování kurzového zisku u PO, obdobně u ÚSC v hospodářské činnosti 1. Vydaná fa., 1 EU = 31 Kč Přijatá úhrada, 1 EU = 32 Kč a) přijatá úhrada b) zúčtování pohledávky c) zúčtování kurzového zisku Postup účtování kurzové ztráty u PO a obdobně u hospodářské činnosti ÚSC 1. Přijatá faktura, 1 EU = 30 Kč Placení dodavateli, EU = 31 Kč a) zaplacení dodavateli b) zúčtování uhrazeného závazku c) zúčtování kurzové ztráty

9 9 Postup účtování kurzového zisku u PO a obdobně u hospodářské činnosti ÚSC 1. Přijatá faktura, 1 EU = 30 Kč Placení dodavateli, 1 EU = 29 Kč a) zaplacení dodavateli b) zúčtování uhrazeného závazku c) zúčtování kurzového zisku Účetní standard 506, rozdíly zjištěné při inventarizaci Jde o rozdíly jak zaviněné, kdy se obvykle požaduje úhrada od viníka, tak o rozdíly nezaviněné, např. přirozený úbytek zásob vysycháním ap. U cenných papírů je nutné v případě ztráty tzv. umořovací řízení. Účtování rozdílů při inventarizaci u OSS 1. Dlouhodobý hmotný majetek - manko Dlouhodobý hmotný majetek - přebytek Zásoby, účt. A, stejně účt. B - manko Zásoby, účt. A, stejně účt. B- přebytek Schodek v pokladně předpis viníkovi Splacení viníkem Přebytek v pokladně Účtování rozdílů při inventarizaci u ÚSC 1. Dlouhodobý hmotný majetek - manko Dlouhodobý hmotný majetek - přebytek Zásoby, účt. A, stejně účt. B - manko Zásoby, účt. A, stejně účt. B - přebytek Schodek v pokladně předpis viníkovi Splacení viníkem Přebytek v pokladně Účtování rozdílů při inventarizaci u PO a u hospod. činnosti ÚSC 1. Dlouhodobý hmot. majetek manko Zúčt. zůstatkové ceny Dlouhodobý hmot. majetek - přebytek Zásoby, účt. A i B - manko Zásoby, účt. A i B - přebytek Schodek v pokladně předpis viníkovi Splacení viníkem Přebytek v pokladně Zjištěný přebytek u odpisovaného majetku se ihned odepíše v plné hodnotě-viz položka 2. předcházející tabulky. Jde-li o neodpisovaný majetek, je nutné jeho protipoložku vytvořit pomocí účtu 901 Fond dlouhodobého majetku, či 902 Fond oběžných aktiv, podle charakteru objeveného neodpisovaného majetku. 9

10 10 Účetní standard 507, výsledek hospodaření v účetnictví Jde o účty: 963 Výsledek hospodaření běžného účetního období 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Podle 45 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. i OSS použijí výjimečně účty tř. 5 a 6.a bankovní účet 241 např. pro závodní stravování. Příslušný odst říká: (5) OSS dále zřizují účty fondů tvořených podle tohoto zákona, účet cizích prostředků, účet sdružených prostředků, účty pro vnitřní organizační jednotky, o kterých vedoucí OSS rozhodl, že hospodaří se zálohou, a účty, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis, n. z povahy příjmů a výdajů dané právním předpisem vyplývá, že nejsou součástí příjmů n. výdajů státního rozpočtu. 25) dále viz 25) Nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování. Účtování zjištění HV při hospodářské činnosti u ÚSC, PO a OSS, v návaznosti na 23 Vyhláška 505/2002 Sb. 1. Zjištění výsledku hospodaření : a) Převod nákladových účtů b) Převod výnosových účtů 2. Výsledek hospodaření, převod na úč. 962 Konečný účet rozvažný xx 5xx 963 Účetní standard 508, daňová povinnost se týká jen hospodářské činnosti, kdy se užívají výsledkové účty 5. a 6. třídy. O tzv. odložené dani se v tomto účetnictví neúčtuje. Postup účtování daně 1. Předpis daňové povinnosti v příslušném účetním období Úhrada daně finančnímu úřadu O dani ze mzdy, kterou odvádí účetní jednotka, se účtuje obdobně jako ve finančním účetnictví. Účetní standard 509, operace s cennými papíry Oceňování pořizovací cenou a v průběhu pořizování lze složky pořizovací ceny nakupovaných cenných papírů a podílů účtovat na účet 043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku, nebo na účet 259 Pořízení krátkodobého finančního majetku. Účty 061 a 062 se použijí pro držení cenných papírů v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem. Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek, se užije pro cenné papíry, které nelze zařadit na výše uvedené účty. Účet 063 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti se použije i pro kratší dobu držení papírů než je rok, jsou-li drženy do splatnosti. 10

11 11 Účtování dlouhodobých cenných papírů u ÚSC 1. Nákup majetkových papírů rozhodující vliv Nákup dluhopisů-držené do splatnosti Vyúčtování zdrojů k nakoupeným CP Inkaso úroků (231) 216 Účtování krátkodobých majetkových cenných papírů u PO 1. Nákup CP v pořizovací ceně Úhrada CP Prodej CP Úbytek CP Rozdíl mezi účty 653 a 553 je zdanitelný výnos. Účetní standard 510, deriváty Deriváty se pro tento standard člení na pevné termínové operace (forwardy, futures a swapy) a opce. V tomto účetnictví se nejčastěji setkáme s opcemi, proto bude uveden v tomto smyslu i příklad. Opcemi se rozumí, že kupující opce (majitel) má právo u nákupní opce (call opce) koupit n. finančně vypořádat a u prodejní opce (put opce) právo prodat n. finančně vypořádat stanovený podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem stanovenou cenu k určitému datu (tzv. evropská opce) n. kdykoliv před splatností opce (tzv. americká opce). Na druhé straně prodávající opce (výstavce) má u nákupní opce povinnost prodat n. finančně vypořádat a u prodejní opce povinnost nakoupit n. finančně vypořádat podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem pevně určenou cenu. Ostatní deriváty se považují za pevné operace. 1. Nákup kupní opce na CP Nákup CP, za nominál Zaúčt. opční prémie Akcie jsou tedy zaúčtovány v pořizovací ceně, tj. vlastní cena akcií + vedlejší výlohy za opci. Účetní standard 511, zvláštní operace s pohledávkami Při hospodářské činnosti se pohledávky uznané jako nedobytné odpisují na vrub účtu 543 Odpis nedobytné pohledávky. Účtování při odpisu pohledávky 1. Nedobytná pohledávka může být na účtech jako PZ X PZ 311, 316, 335, Odpis pohledávky při prokazatelné nedobytnosti X , 316, 335, Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih X

12 12 Účetní standard 512, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek O tomto majetku se účtuje na účtech (viz účtová osnova): 012, 013, 014, 018, 019, 041, 051, 031, 032, 021, 022, 025, 026, 028, 029, 042, 052. Oceňování majetku - provádí stejně jako ve finančním účetnictví podnikatelských subjektů tj. - cena pořízení - reprodukční cena (za kterou by byl pořízen na trhu či stanovená soudním znalcem) při: a) nabytí darováním b) vytvoření vlastní činností, podle vynaložených nákladů c) pořízení z finančního leasingu d) inventurní přebytky O trvalém snížení ocenění majetku (u hospodářské činnosti) se účtuje prostřednictvím příslušných syntetických účtů účtových skupin 07 a 08. O zvýšení ocenění majetku, pokud tak nestanoví zvláštní předpisy, se neúčtuje. Ocenění nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady v úhrnu za rok převýší 60 tis Kč a je v tomto roce uvedeno do užívání. U hmotného majetku platí totéž přesáhnou-li náklady 40 tis Kč. Pokud není dosaženo uvedených částek, hradí se jako výdaj a účtuje se: a) OSS n. ÚSC pro správní činnost, hradí se na vrub účtu Služby a náklady nevýrobní povahy n. účtu 410 Materiální náklady. b) PO a ÚSC při hospodářské činnosti na vrub účtu 549 Jiné náklady. Odpisování (PO a ÚSC při hospodářské činnosti) OSS a ÚSC při správní činnosti neodpisují. Vyřazení již zcela opotřebeného majetku se provede opačným účetním zápisem tj. na vrub účtu 901 a ve prospěch majetkového účtu jako např. účet 022. Odpisy (účetní) si stanoví sama účetní jednotka. Počítají se z ocenění v účetnictví do výše této ceny. V případě podílového vlastnictví odpisuje každý spoluvlastník vlastní podíl. Odpisy se účtují ve prospěch účt. skupiny 07 a 08 a na vrub nákladového účtu 551 viz. účtová osnova. Inventurní přebytek se zaúčtuje na vrub příslušného majetkového účtu a současně se provede úplný odpis ve prospěch účtové skupiny 07 n. 08, podle charakteru přebytku aniž by se účtoval odpis na účet 551. Na rozdíl od finančního účetnictví podnikatelských subjektů se dosud účtuje o tzv. drobném majetku. Způsob účtování tohoto majetku je nejlépe patrný z následujících příkladů, Postup účtování pořízení dlouhodobého hmotného majetku v OSS 1. Stanovení a povolení limitu výdajů Předpis (přijetí) faktury za d. h. majetek Úhrada faktury Tvorba zdrojů k profinancovanému d. h. majetku Zařazení do užívání Vyřazení opotřebovaného majetku po době životnosti Pozn.: Je-li povolen limit, banka sama uhrazuje fakturu, není nutné převádět peníze na účet

13 13 Postup účtování pořízení d. h. majetku ÚSC (správní činnost) 1. Přijatá dotace ze zákl. běž. účtu na vlastní vkladový výdajový účet 2. Předpis fa za nákup Úhrada fa Tvorba zdrojů Zařazení do užívání Vyřazení opotřebovaného majetku Postup účtování pořízení d. h. majetku ÚSC (s použitím účtu 213 Zákl, běžný účet) 1. Předpis (přijetí) faktury Úhrada faktury Tvorba zdrojů k profinancovanému majetku Zařazení do užívání Vyřazení opotřebovaného majetku Postup účtování pořízení d. h. majetku ÚSC z peněžních fondů 1. Předpis (přijetí) faktury Úhrada faktury z účtu peněžního fondu Tvorba zdrojů z peněžního fondu Zařazení do užívání Postup účtování pořízení d. h. majetku ÚSC s použitím limitních účtů při dotaci ze SR 1. Stanovení limitu výdajů Předpis (přijetí) faktury Úhrada faktury Tvorba zdrojů Zařazení do užívání Koncem měsíce vyúčtování realizovaných výdajů Zaúčt. regulace příjmů a výdajů-souběžně Účetní uzávěrka koncem roku 8. Převod účtu Převod účtu Převod účtu Převod účtu Převod účtu Převod účtu 962 Konečný účet rozvažný Pro větší složitost předchozího účtování je to provedeno i T-formou. 221 Limity výdajů 211 Financování výdajů ÚSC 042 Nedok. dl. hm. maj. 1) 8) 4) 1) 2) 5) 9) 6) 13

14 Dodavatelé-faktura 223 B.Ú. k limitům OSS (ÚSC) 901 Fond dl. majetku 3) 2) 6) 3) 13) 4) 022 Movité věci a soubory 218 Zúčt. příjmů ÚSC 217 Zúčt. výdajů ÚSC 5) 12) 7) 11) 10) 7) 964 Saldo výdajů a nákladů 962 Konečný účet rozvažný 933 převod př. a výd.m.l. 8) 9) 12) 13) 11) 10 Účtování pořízení dlouhodobého hmotného majetku u PO 1. Pořízení majetku Úhrada faktury Tvorba zdrojů k profinancovanému majetku Zařazení do užívání Odpisy (roční) na 551 a tvorba oprávek na Tvorba zdrojů ve výši odpisů Účtování pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v OSS 1. Pořízení majetku-předpis faktury Úhrada faktury dodavateli Zařazení do užívání Vyřazení po opotřebování Účtování pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v ÚSC 1. Pořízení majetku-předpis faktury Úhrada faktury dodavateli Zařazení do užívání Vyřazení po opotřebování Účtování pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v PO 1. Pořízení majetku-předpis faktury Úhrada faktury dodavateli Zařazení do užívání Vyřazení po opotřebování Účetní standard 513, dlouhodobý finanční majetek Jde o položky: Dlouhodobý finanční majetek Účet Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti

15 15 Půjčky osobám ve skupině 066 Ostatní dlouhodobé půjčky 067 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Finančním majetkem jsou též soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle 28 zákona o daních z příjmů- Oceňování Dlouhodobý finanční majetek se oceňuje podle 25 zákona o účetnictví a 27, vyhlášky 505/2002 Sb. Cenné papíry a podíly se podle týchž předpisů oceňují pořizovací cenou (včetně emisního ážia). Věcný vklad do obchodní společnosti n. družstva se oceňuje také pořizovací cenou vloženého majetku, bez ohledu na případné jeho jiné ocenění ve smlouvě. Snížení dlouhodobého finančního majetku se účtuje ve prospěch příslušného syntetického účtu účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek a na vrub účtů účtové skupiny 23-Bankovní účty OSS a účtové skupiny 24-Ostatní bankoví účty. Účtování majetkové účasti ÚSC 1. Přísun finančních prostředků na výdajový účet Získání cenných papírů-rozhodující vliv Proúčtování zdrojů Účetní standard 514. Zásoby Způsob účtování, oceňování je stejný jako ve finančním účetnictví obchodních organizací. Rovněž je možné účtování způsobem A i B, viz příklady. Účtování pořízení materiálových zásob, způsob A u ÚSC (správní činnost) 1. Přijaté faktura za materiál Úhrada faktury dodavateli Příjem materiálu do skladu Výdej do spotřeby (zde polovina položky) Účtování pořízení materiálových zásob, způsob A u OSS 1. Přijata faktura za materiál Úhrada faktury dodavateli Příjem materiálu do skladu Výdej do spotřeby-celá položka Účtování pořízení materiálových zásob, způsob B u ÚSC (správní činnost) 1. Přijata faktura za materiál Úhrada faktury dodavateli

16 16 Účtování pořízení materiálových zásob, způsob B u OSS 1. Přijata faktura za materiál Úhrada faktury dodavateli Účtování materiálových zásob, způsob A u PO 1. Přijetí faktury za materiál Úhrada dodavateli Příjem na sklad Zásoby za hotové Na sklad materiál z likvidovaného opotřebovaného majetku Na sklad matriál z likvid. hm. majetku v důsledku škody Aktivace mater. zásob Přijetí darovaných mater. zásob Spotřeba materiálu Darování mater. zásob Prodej mater. zásoby Vydaná faktura kupci zásoby Přijatá úhrada za mater. zásobu Zjištěné manko Předpis manka viníkovi Úhrada manka viníkem Zjištěný přebytek u mater. zásob Účtování materiálových zásob, způsob B u PO 1. Přijetí faktury za materiál Úhrada dodavateli Pořízení materiálových zásob za hotové Na sklad materiál z likvidovaného opotřebovaného majetku Na sklad matriál z likvid. hm. majetku v důsledku škody Aktivace materiálových zásob Přijetí darovaných materiálových zásob Účtování koncem účetního období 8. Převod počátečního stavu účtu 112-Materiál na skladu do spotřeby Zaúčtování skutečného stavu materiálových zásob podle inventury na účet 112-Materiál na skladu Zúčtování manka

17 17 Účetní standard 515, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Název položky Účet Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dlužné cenné papíry k obchodování 253 Ostatní cenné papíry 256 Pořízení krátkodobého finančního majetku 259 Krátkodobé bankovní úvěry 281 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 Vydané krátkodobé dluhopisy 283 Ostatní krátkodobé závazky 289 Poskytnutý krátkodobý bankovní úvěr, se účtuje ve prospěch účtu č. 281 a: a) na vrub účtu č. 241-Běžný účet, v případě převedení peněz bankou klientovi přímo, b) na vrub účtu č. 321, uhrazuje-li banka přímo faktury (místo úvěru poskytnut tzv. úvěrový rámec). Pozn.: Varianta b) je pro banku opatrnější, kontroluje výdaj peněz dlužníkem. Směnky k inkasu u PO 1. Předpis fa za službu 90, směnka na Přijetí platby směnkou Předání směnky bance Diskontní úvěr Zaúčt. diskontu Avizo banky- dlužník bance zaplatil, banka smaže diskontní úvěr Dlužník nezaplatil, místo 6. bude 7. a dále buď 8a. či 8b. 7. Zaplatit bance (kdo přijal platbu směnkou) a. Odpis do ztráty, nepodařilo-li se pohledávku vymoci b. Podařilo-li se platbu vymoci Účetní standard 516, zúčtovací vztahy Týká se to všech účtů 3. třídy. Obsahové vymezení: a) pohledávky z obchodních vztahů, b) krátkodobé závazky z obchodních vztahů c) zúčtování se zaměstnanci ze závislé činnosti d) zúčtování finančními orgány, daně poplatky, dotace e) pohledávky za účastníky sdružení f) závazky k účastníkům sdružení g) jiné pohledávky a závazky h) zúčtování časového rozlišení nákladů a výnosů i) zúčtování opravných položek. Technika účtování je stejná jako ve finančním účetnictví. 17

18 18 Účtování provozní zálohy pro vnitřní organizační jednotky u OSS 1. Poskytnutí zálohy Vyúčtování koncem měsíce a) spotřeba materiálu b) spotřeby plynu c) úhrada nájemného d) úhrada poštovného Účtování provozní zálohy pro vnitřní organizační složky v ÚSC 1. Poskytnutí zálohy Vyúčtování koncem měsíce a) spotřeba materiálu b) spotřeby plynu c) úhrada nájemného d) úhrada poštovného Účtování pohledávky pro odběratele u PO Text MD D 1. Vydané faktury za realizované výrobky,provedené práce a služby , 602, Vydané faktury za dodané zboží Vydané faktury za matriál Výrobky a zboží vrácené odběratelem , Dodatečně poskytnuté slevy z výrobních i nevýrobních činností , Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih Účetní standard 517, vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu ÚSC, k rozpočtu OSS a rozpočtové a ostatní finanční účty Vzhledem k složitosti tohoto standardu, týkajícího se účtové třídy 2, se uvádí kompletní postup účtování. Postup účtování OSS účtují na účtech účtové skupiny 20-Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu OSS o: a) částkách určených na financování dlouhodobého majetku a provozních výdajů těchto účetních jednotek v případech, kdy jsou organizačním složkám státu otevírány limity výdajů, b) dotacích poskytnutých na financování dlouhodobého majetku a provozních výdajů OSS, PO a ostatních subjektů, c) inkasovaných rozpočtových příjmech v tuzemské n. zahraniční měně, d) přijatých a splácených úvěrech na dlouhodobý majetek a provozních úvěrech, (pokud to dovoluje zvláštní předpis), 18

19 19 ÚSC účtují obdobné případy na účtech účtové skupiny 21-Vztahy ke státnímu rozpočtu ÚSC. ÚSC účtují na účtech 217-Zúčtování příjmů ÚSC 218-Zúčtování výdajů ÚSC o úhrnech rozpočtových příjmů a výdajů za ÚSC. Na účtech účtové skupiny 22-Limity, běžné a bankovní účty OSS účtují OSS o limitech výdajů a jejich čerpání. V případech přímého financování ze státního rozpočtu použijí účty vztahující se k limitům i ÚSC, pokud budou příjemci dotací ze státního rozpočtu. Dále zde účtují OSS o stavu a pohybu prostředků rezervního fondu, o stavu a pohybu ostatních finančních a zvláštních fondů a o stavu a pohybu finančních prostředků státních fondů. Na účtech účtové skupiny 23-Bankovní účty OSS a ÚSC, se účtuje o realizovaných výdajích, přísunech rozpočtovaných prostředků určených na úhradu těchto výdajů a o inkasovaných rozpočtovaných příjmech. Na účtech účtové skupiny 24-Ostatní bankovní účty, účtují OSS a ÚSC o pohybech mimorozpočtových finančních prostředků a PO o pohybech na svých bankovních účtech. Peněžní prostředky v hotovosti, peníze na cestě a ceniny se účtují na účtech účtové skupiny 26-Peníze. OSS a ÚSC účtují o poskytnutých finančních výpomocích na účtech účtové skupiny 27-Návratné finanční výpomoci, poskytnuté v rámci rozpočtového hospodaření. Vztahy ke státnímu rozpočtu ÚSC Na straně Dal účtů 201-Financování výdajů OSS a 21-Financování výdajů ÚSC, se účtuje běžně o: a) limitech výdajů, b) poskytnutých dotacích rozpočtových prostředků, c) mankách a škodách na dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku a zásobách se souvztažným zápisem na vrub účtu 460-Manka a škody, neúčtuje se na tomto účtu o mankách a škodách vzniklých na zásobách, které ÚSC využívá při provozování hospodářské činnosti, d) zásobách, které byly pořízeny v rámci hlavní rozpočtové činnosti se souvztažným zápisem na vrub příslušného majetkového účtu účtové třídy 1-Zásoby, e) cizích zdrojích v případě, kdy peněžní ústav provádí úhrady rozpočtových výdajů z poskytnutých krátkodobých a dlouhodobých úvěrů přímo bez převodu poskytnutých úvěrů na základní běžný účet. V účetnictví se tento účetní případ zaúčtuje na vrub účtu 218-Zúčtování výdajů ÚSC a ve prospěch účtu 211-Financování výdajů ÚSC. Na straně Má dáti účtů 201-Financování výdajů OSS a 211-Financování výdajů ÚSC se účtuje běžně: a) o snížení limitu výdajů b) u ÚSC o převodu zdrojů k dlouhodobému majetku ve výši splacených úvěrů na dlouhodobý majetek se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku, c) o převodu zdrojů dlouhodobého majetku, který je pořizován v souladu s platnými finančně právními předpisy i z provozních prostředků n. z bankovního vkladového výdajového účtu, se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku. Koncem účetního období před uzavíráním účetních knih se na účtu 211 účtuje vrácení nespotřebovaných prostředků, poukázaných v průběhu účetního období na vkladový výdajový účet ÚSC. 19

20 20 Na straně Má dáti účtů 202-Poskytnuté dotace OSS a 212-Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu, 203 a 213-Poskytnuté dotace PO a 204 a 214 Poskytnuté dotace ostatním subjektům, účtují OSS a ÚSC částky dotací poskytnutých těmto organizacím. Na straně Dal účtů 205-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS a 215- Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC a účtech 206-Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS a 216-Vyúčtování z finančního majetku ÚSC, se účtuje o všech druzích příjmů rozpočtovaných i nerozpočtovaných na základě předpisů příjmů vydaných příslušným hospodařícím místem. Ve výjimečných případech se předpis účtuje ve výši inkasovaných příjmů. Na straně účtu 217-zúčtování příjmů ÚSC se účtují příjmy ÚSC jako celku, jež byly přijaty na základní běžný účet. Na tomto účtu se rovněž účtují přijaté účelové dotace v průběhu účetního období, neúčelové dotace a dotace na dlouhodobý majetek, příjmy z finančního vypořádání s PO a ostatními subjekty. Konce účetního období, před uzavíráním účetních knih, se převede zůstatek účtu 217-Zúčtování příjmů ÚSC, na účet 933-Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let. Na účtu 218-Zúčtování výdajů ÚSC, se účtují na straně Má dáti uskutečněné výdaje za dlouhodobý majetek a na provoz ÚSC. Pokud se financování výdajů dlouhodobého majetku a provozních výdajů uskutečňuje prostřednictvím vkladových výdajových účtů, pak realizované výdaje se převedou na tento účet koncem každého měsíce ze strany Dal účtu 212-Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu. Koncem účetního období, před uzavíráním účetních knih, se převede zůstatek účtu 218-Zúčtování výdajů ÚSC na účet 933-Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let. Limity, běžné a bankovní účty OSS Na straně Má dáti účtu 221-Limity výdajů, se účtuje o stanovených limitech rozpočtových výdajů se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 201-Financování výdajů OSS, které mají v bance otevřeny bankovní účty k limitům na vrub státního rozpočtu n. ve prospěch účtu 211-Financování výdajů ÚSC, které mají v bance otevřeny bankovní účty k limitům na vrub rozpočtu ÚSC. Na straně Dal účtu 223-Bankovní účty k limitům OSS, se účtují veškeré výdaje, které OSS provádí na vrub státního rozpočtu n. na vrub doplňkových zdrojů. Přijaté dobropisy se účtují na straně Má dáti tohoto účtu. Pokud ÚSC realizují výdaje na vrub prostředků státního rozpočtu, účtují běžně realizované výdaje ve prospěch účtu 223-Bankovní účty k limitům OSS. Koncem každého měsíce vyúčtují úhrnnou částku realizovaných výdajů na vrub účtu 223-a ve prospěch účtu 211-Financování výdajů ÚSC. Souběžně s tímto zápisem se vyúčtuje tato dotace ve prospěch účtu 217-Zúčtování příjmů ÚSC, a na vrub účtu 218-Zúčtování výdajů ÚSC. Na účtu 224-Běžné účty státních fondů se účtuje o stavu a pohybu finančních prostředků státních fondů, zřizovaných v souladu s příslušnými právními předpisy, např.: Státní fond životního prostředí, Státní fond pro zúrodnění půdy, Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond kultury ČR, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond pro rozvoj bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury. Na účtu 225-Běžné účty finančních fondů, se účtuje zejména o stavu a pohybu finančních prostředků rezervního fondu, popřípadě ostatních finančních a zvláštních fondů OSS. Bankovní účty OSS a ÚSC Na účtu 231-Základní běžný účet, ÚSC soustřeďují veškeré rozpočtové příjmy. Pokud ÚSC nezřizují peněžní fondy, pak součástí prostředků soustřeďovaných na tomto účtu je i přebytek hospodaření minulých let. Na základní běžný účet se vyúčtují téřž přijaté prostředky 20

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Finanční zpravodaj 12/2/2004

Finanční zpravodaj 12/2/2004 Strana 324 Finanční zpravodaj 12/2/2004 65 Ministerstvo financí podle 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro zdravotní

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více