Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací"

Transkript

1 1 Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ÚVOD Účetnictví subjektů, uvedených v nadpise tvoří jediný účetní systém, který se vlastně skládá ze tří různých účetnictví Některé účty (účtové skupiny) jsou společné všem subjektům, jiné jsou vyhrazeny pro určitý subjekt uvedený v názvu. Je nutné podle účtové osnovy (viz příloha) vždy určit, které účty je možné pro danou účetní organizaci použít, a které jsou pro ni nepřípustné. Tak např. Účtová skupina 11 Materiál, je společná pro všechny účetní organizace (subjekty). Oproti tomu Účtová skupina 20 Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu organizačních složek státu, je přípustná jen pro organizační složky státu. Proto je nutné při účtování zjistit v účtové osnově použitelnost toho kterého účtu pro daný typ účetní jednotky. Organizační složky státu, dále OSS, jsou např.: ministerstva, soudy, Nejvyšší kontrolní úřad, senát, poslanecká sněmovna, presidentská kancelář, policie atd. Územní samosprávné celky, dále ÚSC, jsou kraje a obce. Příspěvkové organizace, dále PO, jsou např. některá zdravotnická zařízení, mající svého zřizovatele jako je např. kraj. Nepatří sem, jsou-li akciovou společností. Na rozdíl od finančního účetnictví podnikatelů je dosud účtová osnova stanovena v plném rozsahu, s tříčíslicovým určením syntetických účtů. Oproti tomu ve finančním účetnictví se dnes stanovuje již jen tzv. směrná účtová osnova, to jest jen účtové skupiny dvoučíslicově. Další označení syntetického účtu tam je v pravomoci organizace. Rozdíly při účtování rezerv a opravných položek budou objasněny v dalším na příkladech. Větší počet bankovních účtů zajišťuje účinnější kontrolu vydávání peněz, než je tomu např. u akciové společnosti, která většinou hospodaří s vlastními penězi. K podobnému účelu slouží i větší počet fondů ve třídě 9. V tomto účetnictví neexistuje pojem vlastní a základní kapitál, do jisté míry je nahrazují fondy. Zvláštní situace je při účtování nákladů a výnosů. Pro to existují tři třídy, a sice třída 4 Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků., třída 5 Náklady územních samosprávných celků na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací a třída 6 Výnosy z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a z činnosti příspěvkových organizací. Třídy 5. a 6. jsou výsledkové a používají se obdobně jako v běžném finančním účetnictví. Používají je obecně PO, ale také ÚSC, jenom však pro jimi provozovanou hospodářskou činnost. Tím může být např. těžba písku či kamene, bytové hospodářství, vodárna, vyvařovna placených obědů ap. Pro správní činnost prováděnou ÚSC jsou tyto účty zakázány. Kontrolu provádí mimo jiné též příslušný finanční úřad. Zcela výjimečné použití účtové třídy 5 a 6 u OSS připouští Opatření min. financí čj. 283/73 385/2001, část A odst. 4.: Pokud OSS provozuje závodní stravování (viz 45 odst. 5 a 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu účtové třídy 5 Náklady ÚSC vynaložené na hospodářskou činnost a účtové tř. 6 Výnosy z hospodářské činnosti ÚSC na účet 963 Účet hospodářského výsledku. V účtové třídě 5 se v tomto případě promítají pouze náklady na spotřebované potraviny a v účtové třídě 6 výnosy z prodeje stravenek ve výši limitu pořizovací ceny surovin. Zbývající náklady podle 6 odst. 3 nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování jsou hrazeny přímo z rozpočtu OSS. Účtová tř. 5 a účt. tř. 6 je určena v postupech účtování pro ÚSC v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 963 z o zrušení hospodářské činnosti OSS, avšak pro účtování o závodním stravování použijí příslušné účty i OSS. 5. OSS vyúčtují daň z příjmů placenou zaměstnanci zápisem ve prospěch účtu 342 Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 Zaměstnanci. 1

2 2 Třída 4 se používá pro OSS a pro účtování správních nákladů ÚSC. Jsou jimi např. platy starostů a správních úředníků, ministrů, soudců atd. a dále všechny další náklady viz. Účtová osnova tř. 4. Pro tuto činnost neexistuje účtování výnosů ve tř. 6. Výnos z poplatků, pokut ap. se zúčtovává se státním rozpočtem, bude vysvětleno na příkladech. Z toho plyne, že účtování nákladů a výnosů je téměř jednoznačné u OSS a PO. U OSS není přípustné užívání tříd 5. a 6. U PO není přípustné užívání třídy 4. V účtování ÚSC je nutné pečlivě oddělovat obě činnosti, třeba i stanovení procenta pro hospodářskou a správní činnost, např. při používání dopravních prostředků pro obě činnosti. Při účtování v OSS a ÚSC je nutné rozšiřovat značení účetních případů o tzv. rozpočtovou skladbu o pohled na čerpání rozpočtu finančních prostředků na různé účely. Rozpočtová skladby se uvádí zejména u příjmů a výdajů finančních prostředků na bankovních účtech. Rozpočtová skladba používá pro další podrobnější třídění: A) kapitolní třídění třímístný číselný kód a užívají jej OSS (ministerstva, ústřední orgány a státní organizace zřízené zvláštním zákonem), např. 327 Ministerstvo dopravy a spojů. B) druhové třídění peněžních operací zkratka DČ (druhové členění), které má čtyři místa, např. položka 5153 znamená: 1. místo určuje třídu (jde-li o příjem či výdaj), v tomto případě číslo 5 určuje provozní výdaj, 2. místo určuje seskupení položek, v tomto případě číslo 51 určuje provozní nákupy a související výdaj, 3. místo určuje podseskupení položek, zde číslo 515, že jde o nákup vody, paliv a energie, 4. místo určuje položku, zde číslo 5153 určuje, že jde o plyn. C) funkční třídění peněžních operací, zkratka FČ (funkční členění) a má čtyři místa, na př. položka 3317 znamená: 1. místo určuje skupinu činností zde 3 že jde o služby obyvatelstvu, 2. místo určuje oddíl činnosti, zde 33 určuje, že jde o kulturu, církve a sdělovací prostředky, 3. místo určuje pododddíl činnosti, zde 331 určuje, že jde o kulturu, 4. místo určuje paragraf činnosti, zde číslo 3317 určuje, že jde o výstavní činnost v kultuře. D) záznamová položka, označuje určitou nadstavbu rozpočtové skladby a s její pomocí lze získat informace, které nelze rozpočtovou skladbou zajistit. Jsou to údaje, které třeba znát na úrovní krajů či republikových sumářů. Záznamová položka má 3 místa, která jsou přesně specifikována v rozpočtové skladbě, např. 017 Půjčky poskytnuté do jiného kraje. E) účelové třídění, které se používá pro další informace potřebné přímo u příslušnou účetní jednotkou n. na úrovni krajských či republikových sumářů. V následujícím textu se těchto třídění pro větší přehlednost neužívá. Výklad se provádí podle pořadí účetních standardů, nikoliv podle řazení účtů v účtové osnově - viz 1). Předpokládá se základní znalost techniky účtování, tak jak byla přednášena v předmětu Účetnictví. 2

3 3 Účetní standard 501, účty a zásady účtování na účtech Účetní rozvrh Účetní jednotka (OSS, ÚSC či PO) si stanoví potřebný účetní rozvrh vybere si pro svoji činnost interním předpisem potřebné syntetické účty. Analytické účty Podle svých potřeb používá účetní jednotka analytické účty tj. k syntetickým účtům se připojuje další číslice. Slouží k bližšímu rozdělení syntetických účtů např. podle dodavatelů. dlužníků atd. pro přesnější identifikaci. Součet počátečních i konečných zůstatků a obratů MD a D všech analytických účtů se vždy rovná zůstatkům a obratům účtu syntetického. Podrozvahové účty Sledují se na nich položky, které se v rozvaze neúčtují, ale jsou to důležité skutečnosti. Jde např. o využívání cizího majetku, poskytnuté i přijaté záruky, odepsané pohledávky atd. V případě podrozvahového účtování se užívá též účet č. 999 Vyrovnávací účet, umožňující podvojné účtování. Účetní zápisy Provádějí se podle 12, 13 a 16 zákona o účetnictví, tj. obdobně jako při účtování v předmětu účetnictví. Okamžikem účtování je den uskutečnění účetního případu. U převodu nemovitostí se účtuje v den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Vnitropodnikové účetnictví Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví určí účetní jednotka sama vnitropodnikovým předpisem. Účetní standard 502, otevírání a zavírání účetních knih 1.Postup (Postupuje se podle 17 zák o účetnictví) 2. Při uzavírání a otevírání účetních knih se postupuje obecně takto: a) zjišťují se obraty stran MD a D u rozvahových syntetických účtů, b) zjišťují se konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů. c) zjistí se základ daně z příjmů a splatná daňová povinnost účetní jednotky za účetní období, d) u hospodářské činnosti ÚSC a u PO a u OSS podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. 23 (zcela výjimečný případ) se zjistí výsledek hospodaření převodem nákladových účtů na vrub účtu 963 Účet výsledku hospodaření a převodem výnosových účtů ve prospěch účtu 963, e) Provede se převod některých syntetických účtů na účty 964 Saldo výdajů a nákladů (postup stanoven v bodu ) a 965 Saldo příjmů a výnosů (viz bod ) Na podkladě účtu 962 Konečný účet rozvažný a účtu 963 Účet výsledku hospodaření se sestaví účetní závěrka. Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených OSS a státních fondů a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC se sestaví na podkladě konečných zůstatků vykázaných v účetnictví koncem účetního období na účtech, které se převádějí na účty 964 Saldo výdajů a nákladů a 965 Saldo příjmů a výnosů a 933 Převod zaúčtování příjmů a výdajů minulých let. 3

4 Při otevírání účetních knih se postupuje: a) účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na účtu 962 Konečný účet rozvažný, musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek účtu 961 Počátečný účet rozvažný, b) účetními zápisy na vrub účtu 961 a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasiv a na příslušných nove otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky, c) zisk, popř. ztráta plynoucí z hospodářské činnosti provozované ÚSC a z celkové činnosti PO, zaúčtovaný ve prospěch, popř. na vrub účtu 962 Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje ve prospěch, popř. na vrub účtu 961 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na vrub, či ve prospěch účtu 961 Počáteční účet rozvažný, d) saldo výdajů a nákladů OSS n. ÚSC (pro správní činnost) vzniklé v minulém účetním období, se převede podle svého charakteru ze strany Má dáti n. Dal účtu 961 Počáteční účet rozvažný na vrub či ve prospěch účtu 964 Saldo výdajů a nákladů, e) saldo příjmů a výnosů OSS n. ÚSC vzniklé v minulém účetním období se převede podle svého charakteru ze strany Má dáti či Dal účtu 961 Počáteční účet rozvažný na vrub či ve prospěch účtu 965 Saldo příjmů a výnosů. f) po otevření účetních knih, jako účetní případ měsíce ledna, se zruší účetní zápisy na účtech 386 a 387,(kursové rozdíly) se souvztažným účetním zápisem na těch účtech, na nichž se tyto zápisy vytvořily při uzavírání účetních knih, g) vypořádání zisku n. ztráty hospodářské činnosti, kterou provozuje ÚSC, anebo který je výsledkem hospodaření PO, se provede podle zvláštních právních předpisů Při uzavírání účetních knih postupují účetní jednotky takto: Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy Konečné zůstatky na účtech: a) účtových skupin 20-Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu OSS a 21-Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu ÚSC (s výjimkou účtů 205 a 215 Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS resp. ÚSC, 206 a 216 Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS resp. ÚSC, 217 Zúčtování příjmů ÚSC, 218 Zúčtování výdajů ÚSC a účtů 202 Poskytnuté dotace OSS a 212 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu, které koncem účetního období zůstatek mít nemohou). b) účtových skupin 22-Limity, běžné a bankovní účty OSS a ÚSC (s výjimkou účtu 224 Běžné účty státních fondů a účtu 225 Běžné účty finančních fondů c) účty účtové třídy 4 Náklady OSS a ÚSC se převedou podle svého charakteru na vrub n. ve prospěch účtu 964 Saldo výdajů a nákladů. Na účet 964 se převedou u OSS též zůstatky účtů 201, 203, 204, 221, 223 a u ÚSC zůstatky účtů 211, 213, 214 a též 235, 232, Konečné stavy na účtech OSS a ÚSC 205 a 215 Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS resp. ÚSC a 206 a 216 Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS resp. ÚSC se převedou podle svého charakteru na vrub či ve prospěch účtu 965 Saldo příjmů a výnosů. Konečné stavy na účtech 217, 218 se převedou podle svého charakteru na vrub či ve prospěch účtu

5 Konečné zůstatky ostatních účtů aktiv se přeúčtují na vrub účtu 962 Konečný účet rozvažný, konečné zůstatky ostatních účtů pasiv se přeúčtují ve prospěch účtu 962. Na vrub či ve prospěch účtu 962 se přeúčtuje též: a) zůstatek účtu 963 Účet výsledku hospodaření (v případě zisku či ztráty), b) zůstatek účtu 964 Saldo výdajů a nákladů, c) zůstatek účtu 965 Saldo příjmů a výnosů, d) zůstatek účtu 933 Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let. Na podkladě údajů účtu 962 Konečný účet rozvažný a účtu 963 Účet hospodářského výsledku se sestaví účetní závěrka. Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených OSS a státních fondů a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, se sestaví na podkladě konečných zůstatků vykázaných v účetnictví koncem účetního období na účtech, které se převádějí na účty 964 Saldo výdajů a nákladů a 965 Saldo příjmů a výnosů a 933 Převod účtování příjmů a výdajů minulých let. 3. Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory a zpravodajské služby podle ustanovení 36 odst. 3 zákona o účetnictví, použijí tento standard přiměřeně na činnosti, které jsou předmětem utajení. Podrobně viz 2) str. 32 až 96, kde jsou též detailně uvedeny postupy účtování. 5

6 6 Postup účtování při uzavírání a otevírání účetních knih o PO Zavření účtů koncem roku Účty aktiv 962 Koneč. ú. rozvažný Účty pasiv a uzavření ú. aktiv a b uzavření účtů pasiv b KZ KZ Výsledek hospodaření Nákl. účty 963 Účet výsledku hospodař. Výnosové účty c převod nákladů c d převod výnosů d KZ KZ 81 Daň z příjmů 962 Koneč. ú. rozvažný KZ e převod daně z příjmů e zisk (je-li VH zisk) zisk ztráta (je-li VH ztráta) ztráta suma aktiv suma pasiv Otevírání účetních knih počátkem nového roku Účty pasiv 961 Poč. účet rozvažný Účty aktiv f otevření ú. pasiv f g otevření ú. aktiv g PZ PZ Převod zisku (ztráty) z 961 na VH ve schval. řízení 961 Poč. účet rozvažný h zisk h i ztráta i Rozdělování zisku (HV) 911, 912, 914, 918 Fondy 931 HV ve schval. řízení j příděly fondům j 932 Nerozdělený zisk či ztráta min. let k převod zisku do dalších let k KZ = 0 6

7 7 Účetní standard 503, rezervy Rezervy jsou na rozdíl od finančního účetnictví povoleny jen jako rezervy zákonné, nikoliv i ostatní. Může je tvořit jen OP a ÚSC, v rámci hospodářské činnosti, která je předmětem daně z příjmu. Znamená to, že je může tvořit jen účetní jednotka, oprávněná k používání účtů 5. a 6. třídy. Oproti finančnímu účetnictví obchodních organizací se zde dosud tvoří na vrub účtů třídy 5 a zúčtovávají se ve prospěch účtů účtové třídy 6. Analytické účty se vedou podle jednotlivých rezerv. Postup účtování rezerv 1. Tvorba zákonných rezerv Rozpuštění (zúčtování) zákonných rezerv Účetní standard 504, opravné položky Opravné položky mohou používat pouze účetní jednotky, které mohou účtovat pomocí účtů tř. 5. a 6., tedy při provozování hospodářské činnosti. Opravné položky se v současnosti tj. v r mohou tvořit jen k pohledávkám, a to jen zákonné opravné položky, jak plyne z aplikace účtu 559 Tvorba zákonných opravných položek a 659 Zúčtování zákonných opravných položek. Tvoří se podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Na rozdíl od podnikatelského finančního účetnictví se zde dosud opravné položky ruší (zúčtovávají) ve prospěch výnosů tj. účtu 659 a ne ve prospěch účtu 559. Postup tvorby a zúčtování 1. Tvorba opravné položky k pohledávce Zrušení (zúčtování) opravné položky k pohledávce Účetní standard 505, kursové rozdíly Kursové rozdíly se účtují u všech účtových jednotek, ovšem způsob účtování se odvozuje od toho, zda je to správní či hospodářská činnost. V uvedených příkladech jde o obchodní styk se zahraničním partnerem. Částka se tedy na faktuře uvádí v EU, hradí se prostřednictvím banky v Kč. Okamžik vydání či přijetí faktury a okamžik její úhrady není totožný, mezitím dochází ke změně kurzu Kč vůči EU, proto se výše částky účtované v okamžiku úhrady liší od částky, která je zaúčtována v okamžiku vydání či přijetí faktury. 7

8 8 Účtování kursové ztráty u OSS 1. Vydaná faktura, kurz 1 EU = 30 Kč Úhrada fa, kurz 1 EU = 29 Kč Zúčt. kurzové ztráty Zúčt. kurzové ztráty do nákladů Účtování kursového zisku u OSS 1. Vydaná faktura, kurz 1 EU = 30 Kč Úhrada fa, kurz 1 EU = 31 Kč Zúčt kurzového zisku Účtování kursové ztráty u ÚSC (správní činnost) 1. Vydaná faktura, kurz 1 EU = 30 Kč Úhrada fa, kurz 1 EU = 29 Kč Zúčt. kurzové ztráty Zúčt. kurzové ztráty do nákladů Účtování kursového zisku u ÚSC (správní činnost) 1. Vydaná fa., 1 EU = 30 Kč Úhrada fa., 1 EU = 31 Kč Zúčtování kurzového zisku Účtování kurzové ztráty u PO, obdobně u ÚSC v hospodářské činnosti 1. Vydaná fa., 1 EU = 31 Kč Přijatá úhrada, 1 EU = 30 Kč a) přijatá úhrada b) zúčtování pohledávky c) zúčtování kurzové ztráty Účtování kurzového zisku u PO, obdobně u ÚSC v hospodářské činnosti 1. Vydaná fa., 1 EU = 31 Kč Přijatá úhrada, 1 EU = 32 Kč a) přijatá úhrada b) zúčtování pohledávky c) zúčtování kurzového zisku Postup účtování kurzové ztráty u PO a obdobně u hospodářské činnosti ÚSC 1. Přijatá faktura, 1 EU = 30 Kč Placení dodavateli, EU = 31 Kč a) zaplacení dodavateli b) zúčtování uhrazeného závazku c) zúčtování kurzové ztráty

9 9 Postup účtování kurzového zisku u PO a obdobně u hospodářské činnosti ÚSC 1. Přijatá faktura, 1 EU = 30 Kč Placení dodavateli, 1 EU = 29 Kč a) zaplacení dodavateli b) zúčtování uhrazeného závazku c) zúčtování kurzového zisku Účetní standard 506, rozdíly zjištěné při inventarizaci Jde o rozdíly jak zaviněné, kdy se obvykle požaduje úhrada od viníka, tak o rozdíly nezaviněné, např. přirozený úbytek zásob vysycháním ap. U cenných papírů je nutné v případě ztráty tzv. umořovací řízení. Účtování rozdílů při inventarizaci u OSS 1. Dlouhodobý hmotný majetek - manko Dlouhodobý hmotný majetek - přebytek Zásoby, účt. A, stejně účt. B - manko Zásoby, účt. A, stejně účt. B- přebytek Schodek v pokladně předpis viníkovi Splacení viníkem Přebytek v pokladně Účtování rozdílů při inventarizaci u ÚSC 1. Dlouhodobý hmotný majetek - manko Dlouhodobý hmotný majetek - přebytek Zásoby, účt. A, stejně účt. B - manko Zásoby, účt. A, stejně účt. B - přebytek Schodek v pokladně předpis viníkovi Splacení viníkem Přebytek v pokladně Účtování rozdílů při inventarizaci u PO a u hospod. činnosti ÚSC 1. Dlouhodobý hmot. majetek manko Zúčt. zůstatkové ceny Dlouhodobý hmot. majetek - přebytek Zásoby, účt. A i B - manko Zásoby, účt. A i B - přebytek Schodek v pokladně předpis viníkovi Splacení viníkem Přebytek v pokladně Zjištěný přebytek u odpisovaného majetku se ihned odepíše v plné hodnotě-viz položka 2. předcházející tabulky. Jde-li o neodpisovaný majetek, je nutné jeho protipoložku vytvořit pomocí účtu 901 Fond dlouhodobého majetku, či 902 Fond oběžných aktiv, podle charakteru objeveného neodpisovaného majetku. 9

10 10 Účetní standard 507, výsledek hospodaření v účetnictví Jde o účty: 963 Výsledek hospodaření běžného účetního období 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Podle 45 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. i OSS použijí výjimečně účty tř. 5 a 6.a bankovní účet 241 např. pro závodní stravování. Příslušný odst říká: (5) OSS dále zřizují účty fondů tvořených podle tohoto zákona, účet cizích prostředků, účet sdružených prostředků, účty pro vnitřní organizační jednotky, o kterých vedoucí OSS rozhodl, že hospodaří se zálohou, a účty, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis, n. z povahy příjmů a výdajů dané právním předpisem vyplývá, že nejsou součástí příjmů n. výdajů státního rozpočtu. 25) dále viz 25) Nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování. Účtování zjištění HV při hospodářské činnosti u ÚSC, PO a OSS, v návaznosti na 23 Vyhláška 505/2002 Sb. 1. Zjištění výsledku hospodaření : a) Převod nákladových účtů b) Převod výnosových účtů 2. Výsledek hospodaření, převod na úč. 962 Konečný účet rozvažný xx 5xx 963 Účetní standard 508, daňová povinnost se týká jen hospodářské činnosti, kdy se užívají výsledkové účty 5. a 6. třídy. O tzv. odložené dani se v tomto účetnictví neúčtuje. Postup účtování daně 1. Předpis daňové povinnosti v příslušném účetním období Úhrada daně finančnímu úřadu O dani ze mzdy, kterou odvádí účetní jednotka, se účtuje obdobně jako ve finančním účetnictví. Účetní standard 509, operace s cennými papíry Oceňování pořizovací cenou a v průběhu pořizování lze složky pořizovací ceny nakupovaných cenných papírů a podílů účtovat na účet 043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku, nebo na účet 259 Pořízení krátkodobého finančního majetku. Účty 061 a 062 se použijí pro držení cenných papírů v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem. Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek, se užije pro cenné papíry, které nelze zařadit na výše uvedené účty. Účet 063 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti se použije i pro kratší dobu držení papírů než je rok, jsou-li drženy do splatnosti. 10

11 11 Účtování dlouhodobých cenných papírů u ÚSC 1. Nákup majetkových papírů rozhodující vliv Nákup dluhopisů-držené do splatnosti Vyúčtování zdrojů k nakoupeným CP Inkaso úroků (231) 216 Účtování krátkodobých majetkových cenných papírů u PO 1. Nákup CP v pořizovací ceně Úhrada CP Prodej CP Úbytek CP Rozdíl mezi účty 653 a 553 je zdanitelný výnos. Účetní standard 510, deriváty Deriváty se pro tento standard člení na pevné termínové operace (forwardy, futures a swapy) a opce. V tomto účetnictví se nejčastěji setkáme s opcemi, proto bude uveden v tomto smyslu i příklad. Opcemi se rozumí, že kupující opce (majitel) má právo u nákupní opce (call opce) koupit n. finančně vypořádat a u prodejní opce (put opce) právo prodat n. finančně vypořádat stanovený podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem stanovenou cenu k určitému datu (tzv. evropská opce) n. kdykoliv před splatností opce (tzv. americká opce). Na druhé straně prodávající opce (výstavce) má u nákupní opce povinnost prodat n. finančně vypořádat a u prodejní opce povinnost nakoupit n. finančně vypořádat podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem pevně určenou cenu. Ostatní deriváty se považují za pevné operace. 1. Nákup kupní opce na CP Nákup CP, za nominál Zaúčt. opční prémie Akcie jsou tedy zaúčtovány v pořizovací ceně, tj. vlastní cena akcií + vedlejší výlohy za opci. Účetní standard 511, zvláštní operace s pohledávkami Při hospodářské činnosti se pohledávky uznané jako nedobytné odpisují na vrub účtu 543 Odpis nedobytné pohledávky. Účtování při odpisu pohledávky 1. Nedobytná pohledávka může být na účtech jako PZ X PZ 311, 316, 335, Odpis pohledávky při prokazatelné nedobytnosti X , 316, 335, Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih X

12 12 Účetní standard 512, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek O tomto majetku se účtuje na účtech (viz účtová osnova): 012, 013, 014, 018, 019, 041, 051, 031, 032, 021, 022, 025, 026, 028, 029, 042, 052. Oceňování majetku - provádí stejně jako ve finančním účetnictví podnikatelských subjektů tj. - cena pořízení - reprodukční cena (za kterou by byl pořízen na trhu či stanovená soudním znalcem) při: a) nabytí darováním b) vytvoření vlastní činností, podle vynaložených nákladů c) pořízení z finančního leasingu d) inventurní přebytky O trvalém snížení ocenění majetku (u hospodářské činnosti) se účtuje prostřednictvím příslušných syntetických účtů účtových skupin 07 a 08. O zvýšení ocenění majetku, pokud tak nestanoví zvláštní předpisy, se neúčtuje. Ocenění nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady v úhrnu za rok převýší 60 tis Kč a je v tomto roce uvedeno do užívání. U hmotného majetku platí totéž přesáhnou-li náklady 40 tis Kč. Pokud není dosaženo uvedených částek, hradí se jako výdaj a účtuje se: a) OSS n. ÚSC pro správní činnost, hradí se na vrub účtu Služby a náklady nevýrobní povahy n. účtu 410 Materiální náklady. b) PO a ÚSC při hospodářské činnosti na vrub účtu 549 Jiné náklady. Odpisování (PO a ÚSC při hospodářské činnosti) OSS a ÚSC při správní činnosti neodpisují. Vyřazení již zcela opotřebeného majetku se provede opačným účetním zápisem tj. na vrub účtu 901 a ve prospěch majetkového účtu jako např. účet 022. Odpisy (účetní) si stanoví sama účetní jednotka. Počítají se z ocenění v účetnictví do výše této ceny. V případě podílového vlastnictví odpisuje každý spoluvlastník vlastní podíl. Odpisy se účtují ve prospěch účt. skupiny 07 a 08 a na vrub nákladového účtu 551 viz. účtová osnova. Inventurní přebytek se zaúčtuje na vrub příslušného majetkového účtu a současně se provede úplný odpis ve prospěch účtové skupiny 07 n. 08, podle charakteru přebytku aniž by se účtoval odpis na účet 551. Na rozdíl od finančního účetnictví podnikatelských subjektů se dosud účtuje o tzv. drobném majetku. Způsob účtování tohoto majetku je nejlépe patrný z následujících příkladů, Postup účtování pořízení dlouhodobého hmotného majetku v OSS 1. Stanovení a povolení limitu výdajů Předpis (přijetí) faktury za d. h. majetek Úhrada faktury Tvorba zdrojů k profinancovanému d. h. majetku Zařazení do užívání Vyřazení opotřebovaného majetku po době životnosti Pozn.: Je-li povolen limit, banka sama uhrazuje fakturu, není nutné převádět peníze na účet

13 13 Postup účtování pořízení d. h. majetku ÚSC (správní činnost) 1. Přijatá dotace ze zákl. běž. účtu na vlastní vkladový výdajový účet 2. Předpis fa za nákup Úhrada fa Tvorba zdrojů Zařazení do užívání Vyřazení opotřebovaného majetku Postup účtování pořízení d. h. majetku ÚSC (s použitím účtu 213 Zákl, běžný účet) 1. Předpis (přijetí) faktury Úhrada faktury Tvorba zdrojů k profinancovanému majetku Zařazení do užívání Vyřazení opotřebovaného majetku Postup účtování pořízení d. h. majetku ÚSC z peněžních fondů 1. Předpis (přijetí) faktury Úhrada faktury z účtu peněžního fondu Tvorba zdrojů z peněžního fondu Zařazení do užívání Postup účtování pořízení d. h. majetku ÚSC s použitím limitních účtů při dotaci ze SR 1. Stanovení limitu výdajů Předpis (přijetí) faktury Úhrada faktury Tvorba zdrojů Zařazení do užívání Koncem měsíce vyúčtování realizovaných výdajů Zaúčt. regulace příjmů a výdajů-souběžně Účetní uzávěrka koncem roku 8. Převod účtu Převod účtu Převod účtu Převod účtu Převod účtu Převod účtu 962 Konečný účet rozvažný Pro větší složitost předchozího účtování je to provedeno i T-formou. 221 Limity výdajů 211 Financování výdajů ÚSC 042 Nedok. dl. hm. maj. 1) 8) 4) 1) 2) 5) 9) 6) 13

14 Dodavatelé-faktura 223 B.Ú. k limitům OSS (ÚSC) 901 Fond dl. majetku 3) 2) 6) 3) 13) 4) 022 Movité věci a soubory 218 Zúčt. příjmů ÚSC 217 Zúčt. výdajů ÚSC 5) 12) 7) 11) 10) 7) 964 Saldo výdajů a nákladů 962 Konečný účet rozvažný 933 převod př. a výd.m.l. 8) 9) 12) 13) 11) 10 Účtování pořízení dlouhodobého hmotného majetku u PO 1. Pořízení majetku Úhrada faktury Tvorba zdrojů k profinancovanému majetku Zařazení do užívání Odpisy (roční) na 551 a tvorba oprávek na Tvorba zdrojů ve výši odpisů Účtování pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v OSS 1. Pořízení majetku-předpis faktury Úhrada faktury dodavateli Zařazení do užívání Vyřazení po opotřebování Účtování pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v ÚSC 1. Pořízení majetku-předpis faktury Úhrada faktury dodavateli Zařazení do užívání Vyřazení po opotřebování Účtování pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v PO 1. Pořízení majetku-předpis faktury Úhrada faktury dodavateli Zařazení do užívání Vyřazení po opotřebování Účetní standard 513, dlouhodobý finanční majetek Jde o položky: Dlouhodobý finanční majetek Účet Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti

15 15 Půjčky osobám ve skupině 066 Ostatní dlouhodobé půjčky 067 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Finančním majetkem jsou též soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle 28 zákona o daních z příjmů- Oceňování Dlouhodobý finanční majetek se oceňuje podle 25 zákona o účetnictví a 27, vyhlášky 505/2002 Sb. Cenné papíry a podíly se podle týchž předpisů oceňují pořizovací cenou (včetně emisního ážia). Věcný vklad do obchodní společnosti n. družstva se oceňuje také pořizovací cenou vloženého majetku, bez ohledu na případné jeho jiné ocenění ve smlouvě. Snížení dlouhodobého finančního majetku se účtuje ve prospěch příslušného syntetického účtu účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek a na vrub účtů účtové skupiny 23-Bankovní účty OSS a účtové skupiny 24-Ostatní bankoví účty. Účtování majetkové účasti ÚSC 1. Přísun finančních prostředků na výdajový účet Získání cenných papírů-rozhodující vliv Proúčtování zdrojů Účetní standard 514. Zásoby Způsob účtování, oceňování je stejný jako ve finančním účetnictví obchodních organizací. Rovněž je možné účtování způsobem A i B, viz příklady. Účtování pořízení materiálových zásob, způsob A u ÚSC (správní činnost) 1. Přijaté faktura za materiál Úhrada faktury dodavateli Příjem materiálu do skladu Výdej do spotřeby (zde polovina položky) Účtování pořízení materiálových zásob, způsob A u OSS 1. Přijata faktura za materiál Úhrada faktury dodavateli Příjem materiálu do skladu Výdej do spotřeby-celá položka Účtování pořízení materiálových zásob, způsob B u ÚSC (správní činnost) 1. Přijata faktura za materiál Úhrada faktury dodavateli

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

Finanční zpravodaj 12/2/2004

Finanční zpravodaj 12/2/2004 Strana 324 Finanční zpravodaj 12/2/2004 65 Ministerstvo financí podle 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro zdravotní

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Příspěvkové organizace

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Příspěvkové organizace Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Příspěvkové organizace Plzeň-2012 Předkládá: Jindřich Myška Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Tomáš Louda, CSc. 2

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny")

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro pojišťovny) FZ04/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny") Ministerstvo financí podle

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Finanční zpravodaj 12/2/2004

Finanční zpravodaj 12/2/2004 Strana 306 Finanční zpravodaj 12/2/2004 64 Ministerstvo financí podle 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro pojiš ovny

Více

Aktivní Na účtech účtové skupiny 01 se účtuje o měnových pohledávkách ČNB.

Aktivní Na účtech účtové skupiny 01 se účtuje o měnových pohledávkách ČNB. Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Finanční zpravodaj 11-12/3/2003

Finanční zpravodaj 11-12/3/2003 Strana 446 Finanční zpravodaj 11-12/3/2003 51 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více