VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne"

Transkript

1 TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ , společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle C, číslo vložky , zastoupená SYNTHOS S.A. ul. Chemikow 1, Oswiecim, Polsko; jednající prostřednictvím Synthos S.A. (organizační složka) odbor Nákup, O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, IČ , organizační složka je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, číslo vložky VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne Radka Křížová/ I. Výběrové řízení Vyvedení výkonu a úprava stávající rozvodny Kvalifikační dokumentace. Vážení obchodní přátelé, na základě vaší žádosti, Vám Zadavatel, společnost TAMERO INVEST s.r.o. se sídlem společnosti na adrese O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, IČ: , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Zadavatel ) zastoupená SYNTHOS S.A. ul. Chemikow 1, Oswiecim, Polsko; jednající prostřednictvím Synthos S.A. (organizační složka) odbor Nákup, O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, IČ , organizační složka je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, číslo vložky 59670, předkládá kvalifikační dokumentaci (dále jen KD ) v souvislosti s výběrovým řízením pro realizaci výše jmenované akce. 1 TAMERO INVEST s.r.o. O. Wichterleho 810, Kralupy n. Vltavou, tel.: , fax: IČ: , DIČ: CZ , Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika, CZK účet č.: / TAMERO INVEST s.r.o. zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, č. vložky

2 Kontaktní osoba Zájemci mohou v průběhu výběrového řízení požádat o doplňující informace ke kvalifikační dokumentaci. Osoba oprávněná Zadavatelem pro poskytování těchto doplňujících informací je: Radka Křížová Tel: Fax: Výše uvedená oprávněná osoba zodpoví na relevantní dotazy, které se týkají Kvalifikační dokumentace. Dotazy musí být zaslány v písemné nebo elektronické podobě. V případě, že dotazy budou zaslány elektronickou formou, je doporučeno uvést v názvu u toto označení: Spalovací turbína PC3 vyvedení výkonu. Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout všem Zájemcům doplňující informace ke Kvalifikační dokumentaci i bez předchozí žádosti od některého ze Zájemců. II. Předmět zakázky II.1. Popis Předmětem zakázky je vyvedení el. výkonu generátoru spalovací turbíny do rozvodny 110kV. Součástí zakázky je výstavba a dodávka vybavení objektu nové trafostanice pro transformaci vyrobené energie, vlastní spotřebu turbíny a pro náhradní zdroje el. energie. Dále je součástí zakázky rekonstrukce stávající rozvodny 110kV a práce související s připojením generátoru spalovací turbíny do soustavy. II.2. Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) Instalace a montáž zařízení vysokého napětí Instalace a montáž zařízení nízkého napětí Instalace a montáž rozvoden 1

3 II.3. Množství a rozsah zakázky Předmětem zakázky je zajištění veškerých dodávek a montáží souvisejících s vyvedením elektrického výkonu generátoru spalovací turbíny o výkonu 34MW zahrnující zejména: Zpracování realizační projektové dokumentace v rozsahu zák. č. 499/2006 Sb., v platném znění, Příloha č. 2. Výstavba objektu nové trafostanice, objektu Rekonstrukce rozvodny 110kV v objektu 4301 (rekonstrukce bude probíhat ve 2 etapách bez úplného přerušení dodávek elektrické energie). Kabelové propojení generátoru do VVN rozvodny 110kV. Uvedení zařízení v rozsahu celé zakázky do provozu. Pozn: Dodávka a montáž transformátoru 6,3/121kV není předmětem zakázky. II.4. Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení Předpokládaná doba trvání zakázky je maximálně jedenáct (11) měsíců od oboustranného podepsání smlouvy na realizaci zakázky. III. Právní, ekonomické, finanční a technické informace Pokud máte zájem účastnit se tohoto výběrového řízení, prosím podejte žádost o účast v souladu s níže uvedenými požadavky a zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. III.1. Podmínky vztahující se k zakázce: Fakturace bude probíhat na základě měsíčního progresu skutečně vykonaných prací. Z každé fakturované částky bude zadrženo 10% jako zádržné na dobré provedení Díla. Toto zádržné bude uvolněno až po konečném předání Díla v případě, že bude doručena bankovní záruka na garanční období ve stejné výši. Při nedoručení bankovní záruky bude zádržné uvolněno až po uplynutí garančního období. Záloha nebude poskytnuta. 2

4 III.2. Podmínky účasti Podmínkou účasti v tomto výběrovém řízení je zaslání žádosti o účast ve výběrovém řízení a dokladů prokazujících splnění kvalifikačních požadavků dle bodů III.2.1 až III.2.4. v termínu stanoveném v této kvalifikační dokumentaci III.2.1. Základní kvalifikační požadavky a) Zájemce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem Zájemce či členem statutárního orgánu Zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí Zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. b) Zájemce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zájemce podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem Zájemce či členem statutárního orgánu Zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí Zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. c) Zájemce nenaplnil v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. 3

5 d) Vůči majetku Zájemce neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. e) Zájemce není v likvidaci. f) Zájemce nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Zájemce. g) Zájemce nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Zájemce. h) Zájemce nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Zájemce. i) Zájemce nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud Zájemce vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost Zájemce, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. j) Zájemce není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. k) Zájemci nebyla v posledních třech (3) letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Zájemce prokáže splnění základních kvalifikačních požadavků předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů kvalifikační předpoklady uvedené výše pod písm. a) a b) b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení kvalifikační předpoklady uvedené výše pod písm. f), 4

6 c) potvrzení příslušného orgánu či instituce kvalifikační předpoklady uvedené výše pod písm. h d) čestného prohlášení kvalifikační předpoklady uvedené výše pod písm. c) až e) a g), i) až k). III.2.2. Profesní kvalifikační požadavky Splnění profesních kvalifikačních požadavků prokáže Zájemce, dle 54 písmene a) zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku nikoli starší 90 dnů či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán nikoli starší 90 či jiný doklad osvědčující odbornou způsobilost zájemce. III.2.3. Ekonomické a finanční kvalifikační požadavky Zájemce dodá čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku. III.2.4. Technické kvalifikační požadavky Zájemce prokáže, že v posledních pěti letech realizoval minimálně dvě (2) zakázky na energetickém rozvodném zařízení obdobného rozsahu. Zakázka musí obsahovat realizaci stavební části a elektročásti, přičemž v elektročásti budou zastoupeny dodávky a práce na zařízení vvn, vn, a nn. Obdobným rozsahem, se rozumí celková hodnota zakázky minimálně dvacet milionů ( ,-) Kč. Všechny referenční akce doloží Zájemce osvědčeními vydanými objednateli dle 56 odst. 3, bod a) Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. IV. Obecná ustanovení týkající se kvalifikace IV.1. Pravost listin prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů Pro prokazování kvalifikačních požadavků předkládá Zájemce kopie dokladů prokazujících splnění těchto požadavků. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat 5

7 předložení originálů nebo ověřené kopie těchto dokladů a uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen je předložit. IV.2. Stáří listin prokazujících plnění kvalifikačních předpokladů Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních požadavků a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. IV.3. Prokazování kvalifikačních požadavků v případě zahraničních uchazečů Zahraniční Zájemce prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto dokumentem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Zájemce určitý doklad nevydává, je zahraniční Zájemce povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Zájemce stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. IV.4. Důsledky nesprávného prokazování splnění kvalifikačních předpokladů Zadavatel je oprávněn požadovat po Zájemci, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Zájemce je povinen splnit tuto povinnost ve lhůtě stanovené zadavatelem. Zájemce, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude Zadavatelem vyloučen z výběrového řízení. V. Omezení počtu účastníků Zadavatel hodlá vyzvat k podání nabídky všechny Zájemce, kteří podají žádost o účast a prokážou splnění všech předepsaných kvalifikačních předpokladů pro plnění této zakázky. VI. Způsob doručení žádosti o účast ve výběrovém řízení Žádost o účast ve výběrovém řízení bude doručena v tištěné podobě na následující adresu: Synthos S.A. (organizační složka) Radka Křížová O.Wichterleho 810 6

8 Kralupy nad Vltavou Česká republika Žádost o účast ve výběrovém řízení a všechny připojené dokumenty budou v českém nebo anglickém jazyce. Žádost o účast bude doručena v jednom (1) originálu a jedné (1) kopii. Dokumentace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů bude připojena k žádosti o účast způsobem, který vylučuje nepovolenou manipulaci s jednotlivými dokumenty. Lhůta pro předložení žádosti o účast ve výběrovém řízení je 24. září :00hodin. VII. Doplňující informace VII.1. Zakázka se vztahuje k projektu nebo programu financovanému z prostředků společenství Poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 3. Efektivní energie, oblasti podpory 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie, programu EKO - ENERGIE. Číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Název projektu: Zvýšení účinnosti při výrobě a užití energie VIII. Ostatní informace a podmínky výběrového řízení Zmocněncem Zadavatele ve věci této zakázky je společnost SYNTHOS S.A. jednající prostřednictvím Synthos S.A. (organizační složka) ve věcech obchodních a SYNTHOS Kralupy a.s. ve věcech technických. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení. Zadavatel výběrového řízení se zavazuje informovat všechny jemu známé Zájemce o těchto změnách a zveřejnit oznámení o změně na oficiálních stránkách veřejných zakázek na adrese Není povoleno jakkoliv měnit předmět výběrového řízení v jeho průběhu. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o vysvětlení informací týkajících se výběrového řízení a o doplnění potřebných dokumentů Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese Zájemce. 7

9 Zadavatel si vyhrazuje právo použít v tomto výběrovém řízení e-aukci. Výběrové řízení bude vedeno, v souladu s 28 zákona 137/2006 Sb. v platném znění, v užším řízení. Kvalifikační a zadávací dokumentace je dostupná na profilu Zadavatele na adrese: S pozdravem Zbigniew Warmuz Jednatel společnosti Zbigniew Lange Jednatel společnosti 8

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace ke koncesnímu řízení na výběr koncesionáře dle 7 zákona č. 139/2006 Sb., koncesního zákona v platném znění, ve spojení s 50 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více