květen 2014 Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen 2014 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 květen 2014 Vážení čtenáři, jak jsme psali v minulém vydání Finančních aktualit, ministerstvo financí připravuje návrh novel některých daňových zákonů, především zákona o daních z příjmů, a to s účinností od roku Deklarovaným záměrem je zkorigovat ustanovení, která na konci loňského roku v důsledku rekodifikace soukromého práva doznala změn, avšak jsou tak nějak nejasná či způsobují výkladové problémy. No uvidíme, jak to dopadne víme, jak to občas s vylepšeními formou speciálních daňových změn potvrzujících (na rozdíl od tzv. změn měnících ) bývá...vláda chce rovněž navrhnout některá opatření vyplývající z koaliční dohody. Ministerstvo financí slíbilo předložit tyto návrhy do připomínkového řízení na přelomu dubna a května. Svátek práce je za námi a návrh stále před námi. Takže konkrétní informace až příště. Vybrali jsme však pro vás také dvě zajímavosti mimo daňové právo: výplatu vlastních zdrojů obchodních společností a notifikační povinnost u cash-poolingových operací podle nových pravidel. Rád bych upozornil i na zajímavá soudní rozhodnutí (jednak Nejvyššího správního soudu a jednak Soudního dvora Evropské unie), která mají dopad do oblasti daně z přidané hodnoty. Za pozornost stojí také závěr, který přinesl názor generálního advokáta ve věci předběžné otázky, již položil český Nejvyšší správní soud ohledně daňového konceptu mezinárodního pronájmu pracovní síly. Pokud se Soudní dvůr EU rozhodne tento názor podpořit, lze očekávat i změnu měnící. Přeji vám příjemné čtení a hezký máj, lásky čas Radek Halíček

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Změní se sazby DPH od roku 2015? Ministerstvo financí neplánuje pro rok 2015 změnu stávajících sazeb DPH. Zatím není jisté, zda vládě předloží návrh na třetí sníženou sazbu DPH. Generální finanční ředitelství k vymezení pojmu stejná činnost pro účely převzetí daňových ztrát Nové stanovisko GFŘ rozšiřuje oproti dřívějšímu stanovisku pojetí stejné činnosti pro účely převzetí daňových ztrát při přeměnách společností. Výplata vlastních zdrojů obchodní společnosti podle nových pravidel Má-li společnost zájem o distribuci prostředků z rozpuštěného rezervního fondu ještě v témže účetním období, kdy fond rozpustila, přichází v úvahu vyplacení těchto prostředků formou zálohy na výplatu podílu na zisku. Notifikační povinnost u cash-poolingových operací Určité cash-poolingové operace podléhají notifikaci České národní bance, přičemž za nesplnění této povinnosti hrozí poměrně významná sankce. JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: náhrada škody versus úplata za plnění Náhrada škody musí dle Nejvyššího správního soudu odpovídat institutu náhrady škody jak z materiálního hlediska (odpovídat újmě v majetkové sféře), tak po formální stránce (být tak označena ve smlouvě). Český koncept mezinárodního pronájmu pracovní síly před Soudním dvorem EU Generální advokát SDEU konstatuje, že české daňové právo v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly není v souladu s evropským právem svobody volného pohybu služeb a pracovníků. Soudní dvůr EU: Odepření nároku na odpočet DPH SDEU již v dřívějších rozsudcích uvedl, že členské státy mohou odmítnout přiznání nároku na odpočet, pokud se objektivně prokáže, že odběratel věděl nebo musel vědět, že k dodání zboží nedojde. SLOVENSKO Návrh novely zákona o DPH Základní období, za něž plátce daně podává souhrnné hlášení, je kalendářní měsíc. Plátce může podat souhrnné hlášení čtvrtletně, pokud hodnota zboží dodávaného do jiných členských států nepřesáhne s osvobozením od daně v příslušném čtvrtletí a současně v předcházejících čtyřech kalendářních čtvrtletích hodnotu eur. Tento limit se má snižovat.

3 LEGISLATIVA Změní se sazby DPH od roku 2015? Před nedávnem se v tisku objevily informace o obsahu tzv. konvergenčního programu zpracovaného ministerstvem financí, konkrétně o zavedení nové snížené sazby DPH ve výši 10 % u vybraných druhů zboží. K těmto informacím vydalo ministerstvo vyjádření, ve kterém některé zveřejněné skutečnosti upřesnilo. Ministerstvo upozorňuje, že se jedná pouze o pracovní verzi konvergenčního programu, která dosud nebyla schválena. Definitivní verze by měla být publikována až po projednání vládou a je velice pravděpodobné, že se od současného návrhu bude lišit. Ministerstvo upřesňuje, že nižší snížená sazba DPH (10 %) by se neměla v souladu s koaliční smlouvou uplatňovat na zdravotnické potřeby a tiskoviny, nýbrž pouze na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. Nová sazba by přitom měla platit již od roku Dále ministerstvo potvrdilo, že o změně stávající snížené sazby (15 %) a základní sazby (21 %) neuvažuje. Konkrétně potraviny, vodné, stočné, teplo a další položky by tedy měly podléhat stejným sazbám DPH jako v současnosti. Tomáš Havel, tel.: Alena Hartlová, tel.: Generální finanční ředitelství k vymezení pojmu stejná činnost pro účely převzetí daňových ztrát Generální finanční ředitelství (GFŘ) vyjádřilo v únoru 2014 souhlas s příspěvkem zástupců komory daňových poradců ohledně vymezení pojmu stejná činnost pro účely převzetí daňových ztrát při přeměnách společností. Zákon o daních z příjmů (ZDP) umožňuje nástupnické společnosti při přeměnách společností uplatnit převzatou daňovou ztrátu maximálně do výše části základu daně, jež připadá na stejné činnosti, které daňovou ztrátu zanikající společnosti způsobily. Obdobné omezení možnosti uplatnění daňových ztrát minulých let pak platí pro nástupnickou společnost i v případě jejích vlastních daňových ztrát vykázaných před přeměnou. V ZDP není pojem stejná činnost definován. Dle závěrů koordinačního výboru z roku 2004 odpovídá pojem činnost v zásadě kategorii živností uvedených v předpisech, které upravují oprávnění k podnikání. Za účelem porovnání činností společností zúčastněných na přeměně se tak v praxi zkoumají aktivity společností zapsané v obchodním či živnostenském rejstříku. Dle předkladatelů nově uzavřeného příspěvku lze pro porovnání stejné činnosti použít i statistickou klasifikaci činností CZ-NACE, přičemž se má za to, že předmětná podmínka stejné činnosti je splněna,

4 jsou-li činnosti uvedeny ve shodném oddílu, resp. sekci (např. sekce B těžba a dobývání, sekce F stavebnictví). Ve shodě se závěry koordinačního výboru z roku 2004 by však mělo mít zařazení činností v rámci statistické klasifikace činností CZ-NACE pouze pomocný charakter a nadále by mělo rozhodovat, zda se skutečně bude jednat o činnosti v daném období aktivně vykonávané. Předkladatelé příspěvku dále navrhovali, aby se v rámci vymezení stejné činnosti rovněž přihlíželo i k činnostem vedlejším, nikoliv však k ojedinělým činnostem zanedbatelného rozsahu. GFŘ vyjádřilo souhlas se závěry předkladatelů s doplněním, že za stejné činnosti lze například považovat nákup a prodej bez ohledu na případnou změnu prodávaného druhu zboží. Vedlejší činnost pak GFŘ charakterizovalo jako činnost bezprostředně související s činností hlavní, bez které by tato hlavní činnost nemohla být vykonávána. Nové stanovisko GFŘ tak v zásadě rozšiřuje pojetí stejné činnosti oproti stanovisku předchozímu. Pro posouzení stejné činnosti připouští použití statistické klasifikace činností CZ-NACE a rovněž potvrzuje možnost uplatnění převzaté daňové ztráty i vůči ziskům z činností vedlejších, jež bezprostředně souvisí s činností hlavní. Luděk Vacík, tel.: Lucie Veselá, tel.: Výplata vlastních zdrojů obchodní společnosti podle nových pravidel Nový zákon o obchodních korporacích stanoví nová pravidla pro výplatu vlastních zdrojů. Základní podmínkou pro výplatu zisku vztahující se na všechny typy obchodních společností je tzv. test insolvence, podle kterého nesmí obchodní korporace vyplatit zisk ani prostředky z jiných vlastních zdrojů, pokud by si tím přivodila úpadek podle insolvenčního zákona. U akciových společností přistupuje k testu insolvence další omezující pravidlo, dle něhož nelze rozdělit zisk nebo jakékoli vlastní zdroje v částce převyšující hodnotu hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů, jak jsou stanoveny zákonem, případně stanovami. Téma distribuce vlastních zdrojů je v současné době poměrně aktuální, neboť řada obchodních společností se rozhodla využít možnosti, kterou jim od začátku roku poskytují nová liberální korporátní pravidla, a přikročila ke zrušení rezervního fondu, a to příslušnou změnou společenské smlouvy či stanov. Mnohé společnosti, resp. jejich podílníci, mají zájem o vyplacení prostředků ze zrušeného rezervního fondu, které byly převedeny na účet nerozděleného zisku. Otázkou přitom je, zda tak lze učinit v témže účetním období, ve kterém bylo o rozpuštění rezervního fondu rozhodnuto, tedy dříve, než se tento krok promítne odpovídajícím způsobem v účetní závěrce. Podle našeho názoru je takový postup problematický, neboť obecně je zisk možné rozdělovat jen na základě schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Má-li společnost zájem o distribuci prostředků z rozpuštěného rezervního fondu ještě v témže účetním období, postupem, který dle našeho názoru přichází v úvahu, je vyplacení těchto prostředků formou zálohy na výplatu podílu na zisku. V takovém případě je třeba vedle splnění výše uvedených podmínek nutno sestavit mezitímní účetní závěrku, z níž bude zřejmé, že společnost má pro výplatu dostatek prostředků.

5 V této souvislosti připomínáme, že o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada společnosti. O výplatě pak rozhoduje statutární orgán, který nesmí podíl na zisku vyplatit, pokud by rozdělení bylo v rozporu se zákonnými pravidly. Zákon přitom konstruuje vyvratitelnou právní domněnku, podle které členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením prostředků v rozporu se zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře. Martin Kofroň, tel.: David Flutka, tel.: Notifikační povinnost u cash-poolingových operací V souvislosti s velkým počtem tzv. cash-poolingových operací, které zaznamenáváme u našich klientů, si dovolujeme připomenout, že určité cash-poolingové operace podléhají notifikaci České národní bance, přičemž za nesplnění této povinnosti hrozí poměrně významná sankce. Vyhláška č. 34/2003 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, zahrnovala cashpooling výslovně mezi operace vyloučené z oznamovací povinnosti vůči ČNB. Vyhláška o předkládání výkazů č. 235/2013 Sb., která předchozí vyhlášku s účinností od srpna 2013 roku nahradila, již žádnou podobnou výjimku neobsahuje. Nová úprava pouze stanoví roční limit pro prostředky přijaté nebo vydané ve vztahu k zahraničí, při jehož dosažení má dotčená osoba povinnost sestavit výkaz provedených transakcí a předložit jej ČNB. Ačkoliv samotný text nové vyhlášky cash-pooling nezmiňuje, je dle názoru ČNB třeba nahlížet na podobné operace v rámci vyhláškou stanovených limitů jako na úvěr. Pokud tak celkový roční objem finančních prostředků poskytnutých nebo přijatých českou osobou ve vztahu k zahraničí dosáhne alespoň 100 mil. Kč, je dotčená osoba povinna sestavit měsíčně výkaz za oblast finančních úvěrů a poskytnout jej ČNB. Pokud dotyčná osoba výše uvedenou povinnost nesplní, dopustí se správního deliktu a ČNB jí může uložit pokutu do výše 1 mil. Kč. Martin Hrdlík, tel.: Linda Čechová, tel.: JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: náhrada škody versus úplata za plnění Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku 8 Afs 30/ posuzoval, zda poskytnutá částka představuje náhradu škody, která není předmětem DPH, nebo zda jde o úplatu za plnění podléhající DPH. Soud řešil situaci, kdy město pronajalo soukromé společnosti areál bývalých kasáren a následně nájemní smlouvu předčasně ukončilo, což daná smlouva umožňovala. V souvislosti s předčasným ukončením smlouvy vyplatilo město společnosti částku 22,5 mil. Kč.

6 Původním záměrem společnosti bylo realizovat v pronajatém areálu developerský projekt. Za tímto účelem provedla společnost určité úpravy, zejména demoliční práce a terénní úpravy. Nájemní smlouva byla předčasně ukončena po provedení těchto prací, avšak před zahájením výstavby. Výše uvedená částka vyplacená městem měla kompenzovat náklady společnosti vynaložené na provedené práce. Společnost považovala tuto částku za náhradu nákladů marně vynaložených na developerský projekt, tedy za náhradu škody. Správce daně dospěl k závěru, že se jednalo o úhradu za převod majetkově využitelné hodnoty a že tedy jde o zdanitelné plnění pro účely DPH. NSS potvrdil názor správce daně. Uzavřel, že částka poskytnutá městem představuje úplatu za plnění podléhající DPH, a to zejména z následujících důvodů: Společnost neprokázala, že by na straně města byly porušeny právní či smluvní povinnosti. Společnost přenechala městu po ukončení nájmu pozemky, na nichž provedla demoliční práce a terénní úpravy, které byly v souladu s projektem i se záměrem města, a vrátila tak městu majetkově využitelnou hodnotu. Daná částka neodpovídá institutu náhrady škody ani z materiálního hlediska (nejedná se o částku odpovídající újmě v majetkové sféře společnosti) ani z hlediska formálního (nebyla takto označena ve smlouvě). K tomuto rozsudku je třeba přihlédnout, pokud jste ve smlouvách dojednali určité nestandardní platby, případně již při nastavování smluvních ujednání, jimiž se takové platby řídí. Aleš Krempa, tel.: Klára Kameníková, tel.: Český koncept mezinárodního pronájmu pracovní síly před Soudním dvorem EU Nejvyšší správní soud v loňském roce předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku ve věci potenciálního nesouladu ustanovení českého daňového práva se základními svobodami vnitřního trhu EU, zejména se svobodou usazování, ale i svobodou volného pohybu služeb a sekundárně též volného pohybu pracovníků. Jedná se o situace, kdy daňová správa zachází rozdílně s českými a se zahraničními agenturami práce. V únoru tohoto roku bylo zveřejněno stanovisko generálního advokáta Soudního dvora v této věci. Generální advokát konstatuje, že české daňové právo v oblasti pronájmu pracovní síly není v souladu s evropským právem svobody volného pohybu služeb a pracovníků. Pronajímá-li si česká společnost pracovníky od zahraniční agentury (bez ohledu na to, zda má, či nemá zřízenou organizační složku na našem území), má povinnost odvádět za ně zálohy na daň z příjmů fyzických osob. Ovšem v případě, že si pronajímá pracovníky od české agentury práce, tuto povinnost nemá a odvody za pracovníky provádí agentura práce sama. Generální advokát argumentuje tím, že rozdílný přístup může české společnosti odrazovat od využívání zahraničních agentur práce. Podle jeho stanoviska by se na českou společnost neměla převádět povinnost vybírat daň ze mzdy v případě, kdy si agentura na našem území zřídí organizační složku. Dále generální advokát konstatuje, že ustanovení českého daňového práva stanovující českým společnostem povinnost odvést zálohu na daň z příjmů fyzických osob za pracovníky pronajaté od zahraniční agentury práce alespoň ve výši 60 % z úhrady agentuře (obsahuje-li úhrada i

7 zprostředkovatelskou provizi) překračuje meze toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaného cíle, jímž je v daném případě účinnost výběru daně z příjmů. Poplatník by podle názoru generálního advokáta měl mít možnost prokázat, že skutečná zdanitelná mzda je nižší než zákonem stanovený minimální základ daně ve výši 60 % z celkové úhrady agentuře. Generální advokát odmítl odůvodnění české vlády, že výše uvedená lokální pravidla jsou nutná pro omezení daňových úniků při mezinárodním pronájmu pracovní síly. Navíc v tomto sporu, kdy zahraniční agentura měla v ČR zřízenou svou organizační složku, neobstál ani argument, že taková pravidla jsou potřebná pro administrativně efektivní výběr daní. Konečné rozhodnutí o předběžné otázce přísluší Soudnímu dvoru EU. Ten se zpravidla řídí stanoviskem generálního advokáta. Pokud se bude rozhodnutí Soudního dvora shodovat s jeho názorem, bude česká strana povinna změnit daňovou legislativu v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly. O dalším vývoji Vás budeme informovat v některém z příštích vydání Finančních aktualit. Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.: Soudní dvůr EU: Odepření nároku na odpočet DPH Soudní dvůr EU se opět zabýval problematikou uplatnění nároku na odpočet v řetězových transakcích. O předešlých rozsudcích ve věci Mahagében, Péter Dávid a Bonik jsme Vás informovali ve Finančních aktualitách v červenci 2012 a v únoru Nedávné rozhodnutí ve věci Firin (C- 107/13) je prvním rozsudkem, v němž Soudní dvůr EU potvrdil odepření nároku na odpočet DPH ze strany správce daně. V daném případě bulharská společnost Firin OOD, vlastněná z 99 % společností York Skay EOOD a z 1 % panem Jorkiševem, zaplatila předem za nákup pšenice od společnosti Agra Plani. Pan Jorkišev byl také jediným společníkem této společnosti. Na základě dokladu na přijatou platbu (zálohu) uplatnila společnost Firin nárok na odpočet DPH. Mezi všemi zmíněnými společnostmi se v rámci jednoho dne uskutečnilo několik finančních toků. Nejprve společnost Firin uhradila zálohu společnosti Agra Plani. Ta následně zaplatila obdobnou částku společnosti York Skay, která poté zaslala peníze zpět společnosti Firin. Správce daně dále napadl, že společnost Firin musela vědět o tom, že pšenice nebude dodána, neboť společnost Agra Plani nebyla zapsána u národního úřadu pro obiloviny, a nebyla tedy oprávněná obiloviny prodávat. V rámci daňové kontroly bulharský správce daně nárok na odpočet DPH z této transakce společnosti Firin odepřel. Soudní dvůr EU připomněl, že odmítnutí nároku na odpočet je výjimkou ze základní zásady, kterou tento nárok představuje. Je tedy na příslušných daňových orgánech, aby právně dostačujícím způsobem prokázaly objektivní okolnosti umožňující učinit závěr, že osoba povinná k dani věděla nebo musela vědět, že plnění uplatňované k odůvodnění nároku na odpočet bylo součástí podvodu, jehož se dopustil dodavatel či jiný subjekt operující v dodavatelském řetězci na vstupu nebo výstupu. Podle soudu se samotný vznik nároku na odpočet ze zálohové platby váže na skutečnost, zda je v okamžiku platby zálohy přesně vymezen předmět transakce. V daném případě bylo zboží přesně specifikováno, společnost Firin mohla tudíž nárok na odpočet uplatnit. Objektivní posouzení tohoto konkrétního případu nicméně Soudní dvůr EU ponechal na bulharském správci daně. Zároveň soud naznačil, že správce daně by při omezení nároku na odpočet mohl využít i institutu opravy základu a

8 výše daně. Pokud se totiž změní okolnosti, za nichž byl nárok na odpočet uplatněn, je příjemce povinen příslušným způsobem uplatněnou DPH opravit (například v situaci, kdy zboží skutečně nebylo dodáno). Tato povinnost platí i v případě, že dodavatel původní zálohu nevrátil a stále má povinnost daň na výstupu odvést. V oblasti prokazování nároku na odpočet se jedná o první rozhodnutí, v němž se soud přiklání spíše na stranu správce daně. Situace, jíž se rozsudek dotýká, je sice specifická (k dodání zboží fakticky nedošlo), nicméně finančním úřadům může rozhodnutí soudu poskytnout určité vodítko při ověřování a zpochybňování nároku na odpočet, k němuž v poslední době dochází ve zvýšené míře. Návrh novely zákona o DPH Petr Toman, tel.: Lucie Marková, tel.: Linda Laňková, tel.: SLOVENSKO Ministerstvo financií SR v marci 2014 predložilo návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Zmeny sa týkajú najmä nasledovných oblastí: Miesto dodania služieb Novelou sa do zákona o DPH transponuje článok 5 smernice Rady 2008/8/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb. Od 1. januára 2015 sa zmení pravidlo pre určenie miesta dodania pri poskytnutí telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky dodávaných služieb pre nezdaniteľné osoby. Od 1. januára 2015 bude miestom ich dodania miesto, kde má príjemca služby, nezdaniteľná osoba, sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava (t. j. v mieste usadenia zákazníka). Úprava jedného kontaktného miesta ( mini one stop shop ) Nové pravidlá by mohli viesť k tomu, že každý poskytovateľ vyššie uvedených služieb by sa musel registrovať v každom mieste (štáte) ich dodania. S cieľom zamedzenia dodatočnej administratívnej záťaže sa rozširuje pôsobnosť osobitnej úpravy tzv. jedného kontaktného miesta ( mini one stop shop ). Poskytovatelia uvedených služieb si budú môcť splniť svoju povinnosť priznať a uhradiť daň, ktorá prislúcha jednotlivým členským štátom spotreby, prostredníctvom jedného daňového priznania podaného cez elektronický portál v jednom členskom štáte, tzv. členskom štáte identifikácie. Členský štát identifikácie odošle elektronickými prostriedkami daňové priznanie spolu s uhradenou sumou dane tomu členskému štátu spotreby, ktorému táto daň patrí. Obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz Základným obdobím na podanie súhrnného výkazu je pre platiteľa dane kalendárny mesiac. Podľa súčasného znenia zákona o DPH môže platiteľ podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak splní podmienku, že hodnota tovarov dodávaných do iných členských štátov s oslobodením od dane

9 v príslušnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch nepresiahne hodnotu eur. Na základe navrhovanej novely zákona sa má maximálny limit pre použitie výnimky zo stanoveného základného obdobia na podávanie súhrnného výkazu znížiť zo eur na eur. Pridelenie kódu ERP V zmysle nepriamej novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) sa navrhuje, aby daňový kód ERP mohol prideliť ktorýkoľvek daňový úrad. Účinnosť novely zákona o DPH sa navrhuje od 1. januára 2015, s výnimkou ustanovenia upravujúceho obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz, a s výnimkou ustanovení upravujúcich prijímanie žiadostí a vydávanie povolení pre využívanie vyššie uvedenej úpravy pre osoby usadené v EÚ a úpravy pre osoby neusadené v EÚ, ktoré nadobudnú účinnosť 1. októbra Po ukončení medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona postúpil dňa 2. apríla 2014 na rokovanie poradných orgánov vlády SR. O ďalších krokoch v legislatívnom procese Vás budeme informovať. Elvíra Ungerová, tel.: KRÁTCE Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 74/2014 Sb. vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Evropská komise vyhlásila dvě veřejné konzultace a vytvořila expertní skupinu. Cílem obou iniciativ je soustředit se na odstranění překážek, které brání přeshraničním aktivitám fyzických osob na jednotném trhu EU. Zároveň Komise spustila webové stránky, které mají poskytovat užitečné informace občanům EU podílejícím se na přeshraničních aktivitách. Soudní dvůr EU rozhodl 30. dubna 2014 v případu C-209/13, v němž Velká Británie žádala Soudní dvůr o zrušení rozhodnutí Rady ECOFIN (Rady ministrů financí EU), jímž byla schválena procedura posílené spolupráce pro 11 států, které se rozhodly zavést daň z finančních transakcí. Velká Británie argumentovala tím, že zavedení daně v daných státech bude mít extrateritoriální důsledky, což je v rozporu se Smlouvou o fungování EU. Soudní dvůr EU tuto žádost zamítl. Česká republika a Pákistánská islámská republika podepsaly smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Generální finanční ředitelství publikovalo na svých webových stránkách Informaci k registraci svěřenských fondů, v níž sděluje, že místně příslušným správcem daně pro svěřenské fondy je Finanční úřad pro hlavní město Prahu a spravujícím územním pracovištěm v jeho rámci je Územní pracoviště pro Prahu 7. Začátkem dubna prezentovali zástupci OECD aktuální vývoj v plnění harmonogramu akčního plánu OECD (BEPS zpráva o rozmělňování daňových základů a přesouvání zisků). Prezentaci je možné zhlédnout na adrese Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011-1. část PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvek uzavřen k 23.2.

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský 0 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 1 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 2 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ REORGANIZACE 3 PRŮMĚRNÉ %

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Právo minoritních akcionářů na soudní ochranu při squeeze-outu

Právo minoritních akcionářů na soudní ochranu při squeeze-outu Březen 2011 Vítám Vás v březnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Judikát Nejvyššího

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (04_2011) OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (04_2011) OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (04_2011) OBSAH

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete.

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. Newsletter leden 2012 1 Úvodem Vážení klienti, v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. V rámci novinek z naší advokátní kanceláře

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více