květen 2014 Vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen 2014 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 květen 2014 Vážení čtenáři, jak jsme psali v minulém vydání Finančních aktualit, ministerstvo financí připravuje návrh novel některých daňových zákonů, především zákona o daních z příjmů, a to s účinností od roku Deklarovaným záměrem je zkorigovat ustanovení, která na konci loňského roku v důsledku rekodifikace soukromého práva doznala změn, avšak jsou tak nějak nejasná či způsobují výkladové problémy. No uvidíme, jak to dopadne víme, jak to občas s vylepšeními formou speciálních daňových změn potvrzujících (na rozdíl od tzv. změn měnících ) bývá...vláda chce rovněž navrhnout některá opatření vyplývající z koaliční dohody. Ministerstvo financí slíbilo předložit tyto návrhy do připomínkového řízení na přelomu dubna a května. Svátek práce je za námi a návrh stále před námi. Takže konkrétní informace až příště. Vybrali jsme však pro vás také dvě zajímavosti mimo daňové právo: výplatu vlastních zdrojů obchodních společností a notifikační povinnost u cash-poolingových operací podle nových pravidel. Rád bych upozornil i na zajímavá soudní rozhodnutí (jednak Nejvyššího správního soudu a jednak Soudního dvora Evropské unie), která mají dopad do oblasti daně z přidané hodnoty. Za pozornost stojí také závěr, který přinesl názor generálního advokáta ve věci předběžné otázky, již položil český Nejvyšší správní soud ohledně daňového konceptu mezinárodního pronájmu pracovní síly. Pokud se Soudní dvůr EU rozhodne tento názor podpořit, lze očekávat i změnu měnící. Přeji vám příjemné čtení a hezký máj, lásky čas Radek Halíček

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Změní se sazby DPH od roku 2015? Ministerstvo financí neplánuje pro rok 2015 změnu stávajících sazeb DPH. Zatím není jisté, zda vládě předloží návrh na třetí sníženou sazbu DPH. Generální finanční ředitelství k vymezení pojmu stejná činnost pro účely převzetí daňových ztrát Nové stanovisko GFŘ rozšiřuje oproti dřívějšímu stanovisku pojetí stejné činnosti pro účely převzetí daňových ztrát při přeměnách společností. Výplata vlastních zdrojů obchodní společnosti podle nových pravidel Má-li společnost zájem o distribuci prostředků z rozpuštěného rezervního fondu ještě v témže účetním období, kdy fond rozpustila, přichází v úvahu vyplacení těchto prostředků formou zálohy na výplatu podílu na zisku. Notifikační povinnost u cash-poolingových operací Určité cash-poolingové operace podléhají notifikaci České národní bance, přičemž za nesplnění této povinnosti hrozí poměrně významná sankce. JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: náhrada škody versus úplata za plnění Náhrada škody musí dle Nejvyššího správního soudu odpovídat institutu náhrady škody jak z materiálního hlediska (odpovídat újmě v majetkové sféře), tak po formální stránce (být tak označena ve smlouvě). Český koncept mezinárodního pronájmu pracovní síly před Soudním dvorem EU Generální advokát SDEU konstatuje, že české daňové právo v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly není v souladu s evropským právem svobody volného pohybu služeb a pracovníků. Soudní dvůr EU: Odepření nároku na odpočet DPH SDEU již v dřívějších rozsudcích uvedl, že členské státy mohou odmítnout přiznání nároku na odpočet, pokud se objektivně prokáže, že odběratel věděl nebo musel vědět, že k dodání zboží nedojde. SLOVENSKO Návrh novely zákona o DPH Základní období, za něž plátce daně podává souhrnné hlášení, je kalendářní měsíc. Plátce může podat souhrnné hlášení čtvrtletně, pokud hodnota zboží dodávaného do jiných členských států nepřesáhne s osvobozením od daně v příslušném čtvrtletí a současně v předcházejících čtyřech kalendářních čtvrtletích hodnotu eur. Tento limit se má snižovat.

3 LEGISLATIVA Změní se sazby DPH od roku 2015? Před nedávnem se v tisku objevily informace o obsahu tzv. konvergenčního programu zpracovaného ministerstvem financí, konkrétně o zavedení nové snížené sazby DPH ve výši 10 % u vybraných druhů zboží. K těmto informacím vydalo ministerstvo vyjádření, ve kterém některé zveřejněné skutečnosti upřesnilo. Ministerstvo upozorňuje, že se jedná pouze o pracovní verzi konvergenčního programu, která dosud nebyla schválena. Definitivní verze by měla být publikována až po projednání vládou a je velice pravděpodobné, že se od současného návrhu bude lišit. Ministerstvo upřesňuje, že nižší snížená sazba DPH (10 %) by se neměla v souladu s koaliční smlouvou uplatňovat na zdravotnické potřeby a tiskoviny, nýbrž pouze na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. Nová sazba by přitom měla platit již od roku Dále ministerstvo potvrdilo, že o změně stávající snížené sazby (15 %) a základní sazby (21 %) neuvažuje. Konkrétně potraviny, vodné, stočné, teplo a další položky by tedy měly podléhat stejným sazbám DPH jako v současnosti. Tomáš Havel, tel.: Alena Hartlová, tel.: Generální finanční ředitelství k vymezení pojmu stejná činnost pro účely převzetí daňových ztrát Generální finanční ředitelství (GFŘ) vyjádřilo v únoru 2014 souhlas s příspěvkem zástupců komory daňových poradců ohledně vymezení pojmu stejná činnost pro účely převzetí daňových ztrát při přeměnách společností. Zákon o daních z příjmů (ZDP) umožňuje nástupnické společnosti při přeměnách společností uplatnit převzatou daňovou ztrátu maximálně do výše části základu daně, jež připadá na stejné činnosti, které daňovou ztrátu zanikající společnosti způsobily. Obdobné omezení možnosti uplatnění daňových ztrát minulých let pak platí pro nástupnickou společnost i v případě jejích vlastních daňových ztrát vykázaných před přeměnou. V ZDP není pojem stejná činnost definován. Dle závěrů koordinačního výboru z roku 2004 odpovídá pojem činnost v zásadě kategorii živností uvedených v předpisech, které upravují oprávnění k podnikání. Za účelem porovnání činností společností zúčastněných na přeměně se tak v praxi zkoumají aktivity společností zapsané v obchodním či živnostenském rejstříku. Dle předkladatelů nově uzavřeného příspěvku lze pro porovnání stejné činnosti použít i statistickou klasifikaci činností CZ-NACE, přičemž se má za to, že předmětná podmínka stejné činnosti je splněna,

4 jsou-li činnosti uvedeny ve shodném oddílu, resp. sekci (např. sekce B těžba a dobývání, sekce F stavebnictví). Ve shodě se závěry koordinačního výboru z roku 2004 by však mělo mít zařazení činností v rámci statistické klasifikace činností CZ-NACE pouze pomocný charakter a nadále by mělo rozhodovat, zda se skutečně bude jednat o činnosti v daném období aktivně vykonávané. Předkladatelé příspěvku dále navrhovali, aby se v rámci vymezení stejné činnosti rovněž přihlíželo i k činnostem vedlejším, nikoliv však k ojedinělým činnostem zanedbatelného rozsahu. GFŘ vyjádřilo souhlas se závěry předkladatelů s doplněním, že za stejné činnosti lze například považovat nákup a prodej bez ohledu na případnou změnu prodávaného druhu zboží. Vedlejší činnost pak GFŘ charakterizovalo jako činnost bezprostředně související s činností hlavní, bez které by tato hlavní činnost nemohla být vykonávána. Nové stanovisko GFŘ tak v zásadě rozšiřuje pojetí stejné činnosti oproti stanovisku předchozímu. Pro posouzení stejné činnosti připouští použití statistické klasifikace činností CZ-NACE a rovněž potvrzuje možnost uplatnění převzaté daňové ztráty i vůči ziskům z činností vedlejších, jež bezprostředně souvisí s činností hlavní. Luděk Vacík, tel.: Lucie Veselá, tel.: Výplata vlastních zdrojů obchodní společnosti podle nových pravidel Nový zákon o obchodních korporacích stanoví nová pravidla pro výplatu vlastních zdrojů. Základní podmínkou pro výplatu zisku vztahující se na všechny typy obchodních společností je tzv. test insolvence, podle kterého nesmí obchodní korporace vyplatit zisk ani prostředky z jiných vlastních zdrojů, pokud by si tím přivodila úpadek podle insolvenčního zákona. U akciových společností přistupuje k testu insolvence další omezující pravidlo, dle něhož nelze rozdělit zisk nebo jakékoli vlastní zdroje v částce převyšující hodnotu hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů, jak jsou stanoveny zákonem, případně stanovami. Téma distribuce vlastních zdrojů je v současné době poměrně aktuální, neboť řada obchodních společností se rozhodla využít možnosti, kterou jim od začátku roku poskytují nová liberální korporátní pravidla, a přikročila ke zrušení rezervního fondu, a to příslušnou změnou společenské smlouvy či stanov. Mnohé společnosti, resp. jejich podílníci, mají zájem o vyplacení prostředků ze zrušeného rezervního fondu, které byly převedeny na účet nerozděleného zisku. Otázkou přitom je, zda tak lze učinit v témže účetním období, ve kterém bylo o rozpuštění rezervního fondu rozhodnuto, tedy dříve, než se tento krok promítne odpovídajícím způsobem v účetní závěrce. Podle našeho názoru je takový postup problematický, neboť obecně je zisk možné rozdělovat jen na základě schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Má-li společnost zájem o distribuci prostředků z rozpuštěného rezervního fondu ještě v témže účetním období, postupem, který dle našeho názoru přichází v úvahu, je vyplacení těchto prostředků formou zálohy na výplatu podílu na zisku. V takovém případě je třeba vedle splnění výše uvedených podmínek nutno sestavit mezitímní účetní závěrku, z níž bude zřejmé, že společnost má pro výplatu dostatek prostředků.

5 V této souvislosti připomínáme, že o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada společnosti. O výplatě pak rozhoduje statutární orgán, který nesmí podíl na zisku vyplatit, pokud by rozdělení bylo v rozporu se zákonnými pravidly. Zákon přitom konstruuje vyvratitelnou právní domněnku, podle které členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením prostředků v rozporu se zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře. Martin Kofroň, tel.: David Flutka, tel.: Notifikační povinnost u cash-poolingových operací V souvislosti s velkým počtem tzv. cash-poolingových operací, které zaznamenáváme u našich klientů, si dovolujeme připomenout, že určité cash-poolingové operace podléhají notifikaci České národní bance, přičemž za nesplnění této povinnosti hrozí poměrně významná sankce. Vyhláška č. 34/2003 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, zahrnovala cashpooling výslovně mezi operace vyloučené z oznamovací povinnosti vůči ČNB. Vyhláška o předkládání výkazů č. 235/2013 Sb., která předchozí vyhlášku s účinností od srpna 2013 roku nahradila, již žádnou podobnou výjimku neobsahuje. Nová úprava pouze stanoví roční limit pro prostředky přijaté nebo vydané ve vztahu k zahraničí, při jehož dosažení má dotčená osoba povinnost sestavit výkaz provedených transakcí a předložit jej ČNB. Ačkoliv samotný text nové vyhlášky cash-pooling nezmiňuje, je dle názoru ČNB třeba nahlížet na podobné operace v rámci vyhláškou stanovených limitů jako na úvěr. Pokud tak celkový roční objem finančních prostředků poskytnutých nebo přijatých českou osobou ve vztahu k zahraničí dosáhne alespoň 100 mil. Kč, je dotčená osoba povinna sestavit měsíčně výkaz za oblast finančních úvěrů a poskytnout jej ČNB. Pokud dotyčná osoba výše uvedenou povinnost nesplní, dopustí se správního deliktu a ČNB jí může uložit pokutu do výše 1 mil. Kč. Martin Hrdlík, tel.: Linda Čechová, tel.: JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: náhrada škody versus úplata za plnění Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku 8 Afs 30/ posuzoval, zda poskytnutá částka představuje náhradu škody, která není předmětem DPH, nebo zda jde o úplatu za plnění podléhající DPH. Soud řešil situaci, kdy město pronajalo soukromé společnosti areál bývalých kasáren a následně nájemní smlouvu předčasně ukončilo, což daná smlouva umožňovala. V souvislosti s předčasným ukončením smlouvy vyplatilo město společnosti částku 22,5 mil. Kč.

6 Původním záměrem společnosti bylo realizovat v pronajatém areálu developerský projekt. Za tímto účelem provedla společnost určité úpravy, zejména demoliční práce a terénní úpravy. Nájemní smlouva byla předčasně ukončena po provedení těchto prací, avšak před zahájením výstavby. Výše uvedená částka vyplacená městem měla kompenzovat náklady společnosti vynaložené na provedené práce. Společnost považovala tuto částku za náhradu nákladů marně vynaložených na developerský projekt, tedy za náhradu škody. Správce daně dospěl k závěru, že se jednalo o úhradu za převod majetkově využitelné hodnoty a že tedy jde o zdanitelné plnění pro účely DPH. NSS potvrdil názor správce daně. Uzavřel, že částka poskytnutá městem představuje úplatu za plnění podléhající DPH, a to zejména z následujících důvodů: Společnost neprokázala, že by na straně města byly porušeny právní či smluvní povinnosti. Společnost přenechala městu po ukončení nájmu pozemky, na nichž provedla demoliční práce a terénní úpravy, které byly v souladu s projektem i se záměrem města, a vrátila tak městu majetkově využitelnou hodnotu. Daná částka neodpovídá institutu náhrady škody ani z materiálního hlediska (nejedná se o částku odpovídající újmě v majetkové sféře společnosti) ani z hlediska formálního (nebyla takto označena ve smlouvě). K tomuto rozsudku je třeba přihlédnout, pokud jste ve smlouvách dojednali určité nestandardní platby, případně již při nastavování smluvních ujednání, jimiž se takové platby řídí. Aleš Krempa, tel.: Klára Kameníková, tel.: Český koncept mezinárodního pronájmu pracovní síly před Soudním dvorem EU Nejvyšší správní soud v loňském roce předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku ve věci potenciálního nesouladu ustanovení českého daňového práva se základními svobodami vnitřního trhu EU, zejména se svobodou usazování, ale i svobodou volného pohybu služeb a sekundárně též volného pohybu pracovníků. Jedná se o situace, kdy daňová správa zachází rozdílně s českými a se zahraničními agenturami práce. V únoru tohoto roku bylo zveřejněno stanovisko generálního advokáta Soudního dvora v této věci. Generální advokát konstatuje, že české daňové právo v oblasti pronájmu pracovní síly není v souladu s evropským právem svobody volného pohybu služeb a pracovníků. Pronajímá-li si česká společnost pracovníky od zahraniční agentury (bez ohledu na to, zda má, či nemá zřízenou organizační složku na našem území), má povinnost odvádět za ně zálohy na daň z příjmů fyzických osob. Ovšem v případě, že si pronajímá pracovníky od české agentury práce, tuto povinnost nemá a odvody za pracovníky provádí agentura práce sama. Generální advokát argumentuje tím, že rozdílný přístup může české společnosti odrazovat od využívání zahraničních agentur práce. Podle jeho stanoviska by se na českou společnost neměla převádět povinnost vybírat daň ze mzdy v případě, kdy si agentura na našem území zřídí organizační složku. Dále generální advokát konstatuje, že ustanovení českého daňového práva stanovující českým společnostem povinnost odvést zálohu na daň z příjmů fyzických osob za pracovníky pronajaté od zahraniční agentury práce alespoň ve výši 60 % z úhrady agentuře (obsahuje-li úhrada i

7 zprostředkovatelskou provizi) překračuje meze toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaného cíle, jímž je v daném případě účinnost výběru daně z příjmů. Poplatník by podle názoru generálního advokáta měl mít možnost prokázat, že skutečná zdanitelná mzda je nižší než zákonem stanovený minimální základ daně ve výši 60 % z celkové úhrady agentuře. Generální advokát odmítl odůvodnění české vlády, že výše uvedená lokální pravidla jsou nutná pro omezení daňových úniků při mezinárodním pronájmu pracovní síly. Navíc v tomto sporu, kdy zahraniční agentura měla v ČR zřízenou svou organizační složku, neobstál ani argument, že taková pravidla jsou potřebná pro administrativně efektivní výběr daní. Konečné rozhodnutí o předběžné otázce přísluší Soudnímu dvoru EU. Ten se zpravidla řídí stanoviskem generálního advokáta. Pokud se bude rozhodnutí Soudního dvora shodovat s jeho názorem, bude česká strana povinna změnit daňovou legislativu v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly. O dalším vývoji Vás budeme informovat v některém z příštích vydání Finančních aktualit. Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.: Soudní dvůr EU: Odepření nároku na odpočet DPH Soudní dvůr EU se opět zabýval problematikou uplatnění nároku na odpočet v řetězových transakcích. O předešlých rozsudcích ve věci Mahagében, Péter Dávid a Bonik jsme Vás informovali ve Finančních aktualitách v červenci 2012 a v únoru Nedávné rozhodnutí ve věci Firin (C- 107/13) je prvním rozsudkem, v němž Soudní dvůr EU potvrdil odepření nároku na odpočet DPH ze strany správce daně. V daném případě bulharská společnost Firin OOD, vlastněná z 99 % společností York Skay EOOD a z 1 % panem Jorkiševem, zaplatila předem za nákup pšenice od společnosti Agra Plani. Pan Jorkišev byl také jediným společníkem této společnosti. Na základě dokladu na přijatou platbu (zálohu) uplatnila společnost Firin nárok na odpočet DPH. Mezi všemi zmíněnými společnostmi se v rámci jednoho dne uskutečnilo několik finančních toků. Nejprve společnost Firin uhradila zálohu společnosti Agra Plani. Ta následně zaplatila obdobnou částku společnosti York Skay, která poté zaslala peníze zpět společnosti Firin. Správce daně dále napadl, že společnost Firin musela vědět o tom, že pšenice nebude dodána, neboť společnost Agra Plani nebyla zapsána u národního úřadu pro obiloviny, a nebyla tedy oprávněná obiloviny prodávat. V rámci daňové kontroly bulharský správce daně nárok na odpočet DPH z této transakce společnosti Firin odepřel. Soudní dvůr EU připomněl, že odmítnutí nároku na odpočet je výjimkou ze základní zásady, kterou tento nárok představuje. Je tedy na příslušných daňových orgánech, aby právně dostačujícím způsobem prokázaly objektivní okolnosti umožňující učinit závěr, že osoba povinná k dani věděla nebo musela vědět, že plnění uplatňované k odůvodnění nároku na odpočet bylo součástí podvodu, jehož se dopustil dodavatel či jiný subjekt operující v dodavatelském řetězci na vstupu nebo výstupu. Podle soudu se samotný vznik nároku na odpočet ze zálohové platby váže na skutečnost, zda je v okamžiku platby zálohy přesně vymezen předmět transakce. V daném případě bylo zboží přesně specifikováno, společnost Firin mohla tudíž nárok na odpočet uplatnit. Objektivní posouzení tohoto konkrétního případu nicméně Soudní dvůr EU ponechal na bulharském správci daně. Zároveň soud naznačil, že správce daně by při omezení nároku na odpočet mohl využít i institutu opravy základu a

8 výše daně. Pokud se totiž změní okolnosti, za nichž byl nárok na odpočet uplatněn, je příjemce povinen příslušným způsobem uplatněnou DPH opravit (například v situaci, kdy zboží skutečně nebylo dodáno). Tato povinnost platí i v případě, že dodavatel původní zálohu nevrátil a stále má povinnost daň na výstupu odvést. V oblasti prokazování nároku na odpočet se jedná o první rozhodnutí, v němž se soud přiklání spíše na stranu správce daně. Situace, jíž se rozsudek dotýká, je sice specifická (k dodání zboží fakticky nedošlo), nicméně finančním úřadům může rozhodnutí soudu poskytnout určité vodítko při ověřování a zpochybňování nároku na odpočet, k němuž v poslední době dochází ve zvýšené míře. Návrh novely zákona o DPH Petr Toman, tel.: Lucie Marková, tel.: Linda Laňková, tel.: SLOVENSKO Ministerstvo financií SR v marci 2014 predložilo návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Zmeny sa týkajú najmä nasledovných oblastí: Miesto dodania služieb Novelou sa do zákona o DPH transponuje článok 5 smernice Rady 2008/8/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb. Od 1. januára 2015 sa zmení pravidlo pre určenie miesta dodania pri poskytnutí telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky dodávaných služieb pre nezdaniteľné osoby. Od 1. januára 2015 bude miestom ich dodania miesto, kde má príjemca služby, nezdaniteľná osoba, sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava (t. j. v mieste usadenia zákazníka). Úprava jedného kontaktného miesta ( mini one stop shop ) Nové pravidlá by mohli viesť k tomu, že každý poskytovateľ vyššie uvedených služieb by sa musel registrovať v každom mieste (štáte) ich dodania. S cieľom zamedzenia dodatočnej administratívnej záťaže sa rozširuje pôsobnosť osobitnej úpravy tzv. jedného kontaktného miesta ( mini one stop shop ). Poskytovatelia uvedených služieb si budú môcť splniť svoju povinnosť priznať a uhradiť daň, ktorá prislúcha jednotlivým členským štátom spotreby, prostredníctvom jedného daňového priznania podaného cez elektronický portál v jednom členskom štáte, tzv. členskom štáte identifikácie. Členský štát identifikácie odošle elektronickými prostriedkami daňové priznanie spolu s uhradenou sumou dane tomu členskému štátu spotreby, ktorému táto daň patrí. Obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz Základným obdobím na podanie súhrnného výkazu je pre platiteľa dane kalendárny mesiac. Podľa súčasného znenia zákona o DPH môže platiteľ podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak splní podmienku, že hodnota tovarov dodávaných do iných členských štátov s oslobodením od dane

9 v príslušnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch nepresiahne hodnotu eur. Na základe navrhovanej novely zákona sa má maximálny limit pre použitie výnimky zo stanoveného základného obdobia na podávanie súhrnného výkazu znížiť zo eur na eur. Pridelenie kódu ERP V zmysle nepriamej novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) sa navrhuje, aby daňový kód ERP mohol prideliť ktorýkoľvek daňový úrad. Účinnosť novely zákona o DPH sa navrhuje od 1. januára 2015, s výnimkou ustanovenia upravujúceho obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz, a s výnimkou ustanovení upravujúcich prijímanie žiadostí a vydávanie povolení pre využívanie vyššie uvedenej úpravy pre osoby usadené v EÚ a úpravy pre osoby neusadené v EÚ, ktoré nadobudnú účinnosť 1. októbra Po ukončení medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona postúpil dňa 2. apríla 2014 na rokovanie poradných orgánov vlády SR. O ďalších krokoch v legislatívnom procese Vás budeme informovať. Elvíra Ungerová, tel.: KRÁTCE Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 74/2014 Sb. vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Evropská komise vyhlásila dvě veřejné konzultace a vytvořila expertní skupinu. Cílem obou iniciativ je soustředit se na odstranění překážek, které brání přeshraničním aktivitám fyzických osob na jednotném trhu EU. Zároveň Komise spustila webové stránky, které mají poskytovat užitečné informace občanům EU podílejícím se na přeshraničních aktivitách. Soudní dvůr EU rozhodl 30. dubna 2014 v případu C-209/13, v němž Velká Británie žádala Soudní dvůr o zrušení rozhodnutí Rady ECOFIN (Rady ministrů financí EU), jímž byla schválena procedura posílené spolupráce pro 11 států, které se rozhodly zavést daň z finančních transakcí. Velká Británie argumentovala tím, že zavedení daně v daných státech bude mít extrateritoriální důsledky, což je v rozporu se Smlouvou o fungování EU. Soudní dvůr EU tuto žádost zamítl. Česká republika a Pákistánská islámská republika podepsaly smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Generální finanční ředitelství publikovalo na svých webových stránkách Informaci k registraci svěřenských fondů, v níž sděluje, že místně příslušným správcem daně pro svěřenské fondy je Finanční úřad pro hlavní město Prahu a spravujícím územním pracovištěm v jeho rámci je Územní pracoviště pro Prahu 7. Začátkem dubna prezentovali zástupci OECD aktuální vývoj v plnění harmonogramu akčního plánu OECD (BEPS zpráva o rozmělňování daňových základů a přesouvání zisků). Prezentaci je možné zhlédnout na adrese Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

newsletter Aktuality z daňové oblasti informační magazín / září 2013 těsně před svým rozpuštěním. Konkrétně jde o novelu daňových zákonů v souvislosti

newsletter Aktuality z daňové oblasti informační magazín / září 2013 těsně před svým rozpuštěním. Konkrétně jde o novelu daňových zákonů v souvislosti newsletter těsně před svým rozpuštěním. Konkrétně jde o novelu daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací (senátní tisk č. 176) a zákon o dani z nabytí nemovitých věcí (senátní tisk č. 170). Aktuality

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 27. ledna 2012. 1. Slovo úvodem 1. Slovo úvodem 2. Specializovaný finanční úřad

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 27. ledna 2012. 1. Slovo úvodem 1. Slovo úvodem 2. Specializovaný finanční úřad www.pwc.cz/danovespory Aktuality z oblasti řešení daňových sporů 27. ledna 2012 Témata tohoto vydání: 1. Slovo úvodem 1. Slovo úvodem 2. Specializovaný finanční úřad 3. Pokyn GFŘ institut ručení 4. Pokyn

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE PROMÍTAJÍ JIŽ DO ROKU 2014 DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2015 DAŇOVÝ

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

podnikový informační systém (ERP) Zvláštní režim jednoho správního místa MOSS (Mini One Stop Shop)

podnikový informační systém (ERP) Zvláštní režim jednoho správního místa MOSS (Mini One Stop Shop) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zvláštní režim jednoho správního místa MOSS (Mini One Stop Shop) , MOSS S účinností od 1. ledna 2015 dojde v rámci unijní (EU) úpravy společného systému

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze dne 14.5.2013 čj. 22526/13/7001-21000-011695 Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 22 Af 159/2011 41 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Otázka č. 1) Zákon o DPH ( 34) hovoří o povinnosti

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

prosinec 2013 Vážení čtenáři,

prosinec 2013 Vážení čtenáři, prosinec 2013 Vážení čtenáři, nově ustavená Poslanecká sněmovna schválila zákonná opatření Senátu, která novelizují daňové zákony s účinností od 1. ledna 2014. O úpravě daňových zákonů jsme Vás informovali

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 78/2007-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více