květen 2014 Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen 2014 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 květen 2014 Vážení čtenáři, jak jsme psali v minulém vydání Finančních aktualit, ministerstvo financí připravuje návrh novel některých daňových zákonů, především zákona o daních z příjmů, a to s účinností od roku Deklarovaným záměrem je zkorigovat ustanovení, která na konci loňského roku v důsledku rekodifikace soukromého práva doznala změn, avšak jsou tak nějak nejasná či způsobují výkladové problémy. No uvidíme, jak to dopadne víme, jak to občas s vylepšeními formou speciálních daňových změn potvrzujících (na rozdíl od tzv. změn měnících ) bývá...vláda chce rovněž navrhnout některá opatření vyplývající z koaliční dohody. Ministerstvo financí slíbilo předložit tyto návrhy do připomínkového řízení na přelomu dubna a května. Svátek práce je za námi a návrh stále před námi. Takže konkrétní informace až příště. Vybrali jsme však pro vás také dvě zajímavosti mimo daňové právo: výplatu vlastních zdrojů obchodních společností a notifikační povinnost u cash-poolingových operací podle nových pravidel. Rád bych upozornil i na zajímavá soudní rozhodnutí (jednak Nejvyššího správního soudu a jednak Soudního dvora Evropské unie), která mají dopad do oblasti daně z přidané hodnoty. Za pozornost stojí také závěr, který přinesl názor generálního advokáta ve věci předběžné otázky, již položil český Nejvyšší správní soud ohledně daňového konceptu mezinárodního pronájmu pracovní síly. Pokud se Soudní dvůr EU rozhodne tento názor podpořit, lze očekávat i změnu měnící. Přeji vám příjemné čtení a hezký máj, lásky čas Radek Halíček

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Změní se sazby DPH od roku 2015? Ministerstvo financí neplánuje pro rok 2015 změnu stávajících sazeb DPH. Zatím není jisté, zda vládě předloží návrh na třetí sníženou sazbu DPH. Generální finanční ředitelství k vymezení pojmu stejná činnost pro účely převzetí daňových ztrát Nové stanovisko GFŘ rozšiřuje oproti dřívějšímu stanovisku pojetí stejné činnosti pro účely převzetí daňových ztrát při přeměnách společností. Výplata vlastních zdrojů obchodní společnosti podle nových pravidel Má-li společnost zájem o distribuci prostředků z rozpuštěného rezervního fondu ještě v témže účetním období, kdy fond rozpustila, přichází v úvahu vyplacení těchto prostředků formou zálohy na výplatu podílu na zisku. Notifikační povinnost u cash-poolingových operací Určité cash-poolingové operace podléhají notifikaci České národní bance, přičemž za nesplnění této povinnosti hrozí poměrně významná sankce. JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: náhrada škody versus úplata za plnění Náhrada škody musí dle Nejvyššího správního soudu odpovídat institutu náhrady škody jak z materiálního hlediska (odpovídat újmě v majetkové sféře), tak po formální stránce (být tak označena ve smlouvě). Český koncept mezinárodního pronájmu pracovní síly před Soudním dvorem EU Generální advokát SDEU konstatuje, že české daňové právo v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly není v souladu s evropským právem svobody volného pohybu služeb a pracovníků. Soudní dvůr EU: Odepření nároku na odpočet DPH SDEU již v dřívějších rozsudcích uvedl, že členské státy mohou odmítnout přiznání nároku na odpočet, pokud se objektivně prokáže, že odběratel věděl nebo musel vědět, že k dodání zboží nedojde. SLOVENSKO Návrh novely zákona o DPH Základní období, za něž plátce daně podává souhrnné hlášení, je kalendářní měsíc. Plátce může podat souhrnné hlášení čtvrtletně, pokud hodnota zboží dodávaného do jiných členských států nepřesáhne s osvobozením od daně v příslušném čtvrtletí a současně v předcházejících čtyřech kalendářních čtvrtletích hodnotu eur. Tento limit se má snižovat.

3 LEGISLATIVA Změní se sazby DPH od roku 2015? Před nedávnem se v tisku objevily informace o obsahu tzv. konvergenčního programu zpracovaného ministerstvem financí, konkrétně o zavedení nové snížené sazby DPH ve výši 10 % u vybraných druhů zboží. K těmto informacím vydalo ministerstvo vyjádření, ve kterém některé zveřejněné skutečnosti upřesnilo. Ministerstvo upozorňuje, že se jedná pouze o pracovní verzi konvergenčního programu, která dosud nebyla schválena. Definitivní verze by měla být publikována až po projednání vládou a je velice pravděpodobné, že se od současného návrhu bude lišit. Ministerstvo upřesňuje, že nižší snížená sazba DPH (10 %) by se neměla v souladu s koaliční smlouvou uplatňovat na zdravotnické potřeby a tiskoviny, nýbrž pouze na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. Nová sazba by přitom měla platit již od roku Dále ministerstvo potvrdilo, že o změně stávající snížené sazby (15 %) a základní sazby (21 %) neuvažuje. Konkrétně potraviny, vodné, stočné, teplo a další položky by tedy měly podléhat stejným sazbám DPH jako v současnosti. Tomáš Havel, tel.: Alena Hartlová, tel.: Generální finanční ředitelství k vymezení pojmu stejná činnost pro účely převzetí daňových ztrát Generální finanční ředitelství (GFŘ) vyjádřilo v únoru 2014 souhlas s příspěvkem zástupců komory daňových poradců ohledně vymezení pojmu stejná činnost pro účely převzetí daňových ztrát při přeměnách společností. Zákon o daních z příjmů (ZDP) umožňuje nástupnické společnosti při přeměnách společností uplatnit převzatou daňovou ztrátu maximálně do výše části základu daně, jež připadá na stejné činnosti, které daňovou ztrátu zanikající společnosti způsobily. Obdobné omezení možnosti uplatnění daňových ztrát minulých let pak platí pro nástupnickou společnost i v případě jejích vlastních daňových ztrát vykázaných před přeměnou. V ZDP není pojem stejná činnost definován. Dle závěrů koordinačního výboru z roku 2004 odpovídá pojem činnost v zásadě kategorii živností uvedených v předpisech, které upravují oprávnění k podnikání. Za účelem porovnání činností společností zúčastněných na přeměně se tak v praxi zkoumají aktivity společností zapsané v obchodním či živnostenském rejstříku. Dle předkladatelů nově uzavřeného příspěvku lze pro porovnání stejné činnosti použít i statistickou klasifikaci činností CZ-NACE, přičemž se má za to, že předmětná podmínka stejné činnosti je splněna,

4 jsou-li činnosti uvedeny ve shodném oddílu, resp. sekci (např. sekce B těžba a dobývání, sekce F stavebnictví). Ve shodě se závěry koordinačního výboru z roku 2004 by však mělo mít zařazení činností v rámci statistické klasifikace činností CZ-NACE pouze pomocný charakter a nadále by mělo rozhodovat, zda se skutečně bude jednat o činnosti v daném období aktivně vykonávané. Předkladatelé příspěvku dále navrhovali, aby se v rámci vymezení stejné činnosti rovněž přihlíželo i k činnostem vedlejším, nikoliv však k ojedinělým činnostem zanedbatelného rozsahu. GFŘ vyjádřilo souhlas se závěry předkladatelů s doplněním, že za stejné činnosti lze například považovat nákup a prodej bez ohledu na případnou změnu prodávaného druhu zboží. Vedlejší činnost pak GFŘ charakterizovalo jako činnost bezprostředně související s činností hlavní, bez které by tato hlavní činnost nemohla být vykonávána. Nové stanovisko GFŘ tak v zásadě rozšiřuje pojetí stejné činnosti oproti stanovisku předchozímu. Pro posouzení stejné činnosti připouští použití statistické klasifikace činností CZ-NACE a rovněž potvrzuje možnost uplatnění převzaté daňové ztráty i vůči ziskům z činností vedlejších, jež bezprostředně souvisí s činností hlavní. Luděk Vacík, tel.: Lucie Veselá, tel.: Výplata vlastních zdrojů obchodní společnosti podle nových pravidel Nový zákon o obchodních korporacích stanoví nová pravidla pro výplatu vlastních zdrojů. Základní podmínkou pro výplatu zisku vztahující se na všechny typy obchodních společností je tzv. test insolvence, podle kterého nesmí obchodní korporace vyplatit zisk ani prostředky z jiných vlastních zdrojů, pokud by si tím přivodila úpadek podle insolvenčního zákona. U akciových společností přistupuje k testu insolvence další omezující pravidlo, dle něhož nelze rozdělit zisk nebo jakékoli vlastní zdroje v částce převyšující hodnotu hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů, jak jsou stanoveny zákonem, případně stanovami. Téma distribuce vlastních zdrojů je v současné době poměrně aktuální, neboť řada obchodních společností se rozhodla využít možnosti, kterou jim od začátku roku poskytují nová liberální korporátní pravidla, a přikročila ke zrušení rezervního fondu, a to příslušnou změnou společenské smlouvy či stanov. Mnohé společnosti, resp. jejich podílníci, mají zájem o vyplacení prostředků ze zrušeného rezervního fondu, které byly převedeny na účet nerozděleného zisku. Otázkou přitom je, zda tak lze učinit v témže účetním období, ve kterém bylo o rozpuštění rezervního fondu rozhodnuto, tedy dříve, než se tento krok promítne odpovídajícím způsobem v účetní závěrce. Podle našeho názoru je takový postup problematický, neboť obecně je zisk možné rozdělovat jen na základě schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Má-li společnost zájem o distribuci prostředků z rozpuštěného rezervního fondu ještě v témže účetním období, postupem, který dle našeho názoru přichází v úvahu, je vyplacení těchto prostředků formou zálohy na výplatu podílu na zisku. V takovém případě je třeba vedle splnění výše uvedených podmínek nutno sestavit mezitímní účetní závěrku, z níž bude zřejmé, že společnost má pro výplatu dostatek prostředků.

5 V této souvislosti připomínáme, že o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada společnosti. O výplatě pak rozhoduje statutární orgán, který nesmí podíl na zisku vyplatit, pokud by rozdělení bylo v rozporu se zákonnými pravidly. Zákon přitom konstruuje vyvratitelnou právní domněnku, podle které členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením prostředků v rozporu se zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře. Martin Kofroň, tel.: David Flutka, tel.: Notifikační povinnost u cash-poolingových operací V souvislosti s velkým počtem tzv. cash-poolingových operací, které zaznamenáváme u našich klientů, si dovolujeme připomenout, že určité cash-poolingové operace podléhají notifikaci České národní bance, přičemž za nesplnění této povinnosti hrozí poměrně významná sankce. Vyhláška č. 34/2003 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, zahrnovala cashpooling výslovně mezi operace vyloučené z oznamovací povinnosti vůči ČNB. Vyhláška o předkládání výkazů č. 235/2013 Sb., která předchozí vyhlášku s účinností od srpna 2013 roku nahradila, již žádnou podobnou výjimku neobsahuje. Nová úprava pouze stanoví roční limit pro prostředky přijaté nebo vydané ve vztahu k zahraničí, při jehož dosažení má dotčená osoba povinnost sestavit výkaz provedených transakcí a předložit jej ČNB. Ačkoliv samotný text nové vyhlášky cash-pooling nezmiňuje, je dle názoru ČNB třeba nahlížet na podobné operace v rámci vyhláškou stanovených limitů jako na úvěr. Pokud tak celkový roční objem finančních prostředků poskytnutých nebo přijatých českou osobou ve vztahu k zahraničí dosáhne alespoň 100 mil. Kč, je dotčená osoba povinna sestavit měsíčně výkaz za oblast finančních úvěrů a poskytnout jej ČNB. Pokud dotyčná osoba výše uvedenou povinnost nesplní, dopustí se správního deliktu a ČNB jí může uložit pokutu do výše 1 mil. Kč. Martin Hrdlík, tel.: Linda Čechová, tel.: JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: náhrada škody versus úplata za plnění Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku 8 Afs 30/ posuzoval, zda poskytnutá částka představuje náhradu škody, která není předmětem DPH, nebo zda jde o úplatu za plnění podléhající DPH. Soud řešil situaci, kdy město pronajalo soukromé společnosti areál bývalých kasáren a následně nájemní smlouvu předčasně ukončilo, což daná smlouva umožňovala. V souvislosti s předčasným ukončením smlouvy vyplatilo město společnosti částku 22,5 mil. Kč.

6 Původním záměrem společnosti bylo realizovat v pronajatém areálu developerský projekt. Za tímto účelem provedla společnost určité úpravy, zejména demoliční práce a terénní úpravy. Nájemní smlouva byla předčasně ukončena po provedení těchto prací, avšak před zahájením výstavby. Výše uvedená částka vyplacená městem měla kompenzovat náklady společnosti vynaložené na provedené práce. Společnost považovala tuto částku za náhradu nákladů marně vynaložených na developerský projekt, tedy za náhradu škody. Správce daně dospěl k závěru, že se jednalo o úhradu za převod majetkově využitelné hodnoty a že tedy jde o zdanitelné plnění pro účely DPH. NSS potvrdil názor správce daně. Uzavřel, že částka poskytnutá městem představuje úplatu za plnění podléhající DPH, a to zejména z následujících důvodů: Společnost neprokázala, že by na straně města byly porušeny právní či smluvní povinnosti. Společnost přenechala městu po ukončení nájmu pozemky, na nichž provedla demoliční práce a terénní úpravy, které byly v souladu s projektem i se záměrem města, a vrátila tak městu majetkově využitelnou hodnotu. Daná částka neodpovídá institutu náhrady škody ani z materiálního hlediska (nejedná se o částku odpovídající újmě v majetkové sféře společnosti) ani z hlediska formálního (nebyla takto označena ve smlouvě). K tomuto rozsudku je třeba přihlédnout, pokud jste ve smlouvách dojednali určité nestandardní platby, případně již při nastavování smluvních ujednání, jimiž se takové platby řídí. Aleš Krempa, tel.: Klára Kameníková, tel.: Český koncept mezinárodního pronájmu pracovní síly před Soudním dvorem EU Nejvyšší správní soud v loňském roce předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku ve věci potenciálního nesouladu ustanovení českého daňového práva se základními svobodami vnitřního trhu EU, zejména se svobodou usazování, ale i svobodou volného pohybu služeb a sekundárně též volného pohybu pracovníků. Jedná se o situace, kdy daňová správa zachází rozdílně s českými a se zahraničními agenturami práce. V únoru tohoto roku bylo zveřejněno stanovisko generálního advokáta Soudního dvora v této věci. Generální advokát konstatuje, že české daňové právo v oblasti pronájmu pracovní síly není v souladu s evropským právem svobody volného pohybu služeb a pracovníků. Pronajímá-li si česká společnost pracovníky od zahraniční agentury (bez ohledu na to, zda má, či nemá zřízenou organizační složku na našem území), má povinnost odvádět za ně zálohy na daň z příjmů fyzických osob. Ovšem v případě, že si pronajímá pracovníky od české agentury práce, tuto povinnost nemá a odvody za pracovníky provádí agentura práce sama. Generální advokát argumentuje tím, že rozdílný přístup může české společnosti odrazovat od využívání zahraničních agentur práce. Podle jeho stanoviska by se na českou společnost neměla převádět povinnost vybírat daň ze mzdy v případě, kdy si agentura na našem území zřídí organizační složku. Dále generální advokát konstatuje, že ustanovení českého daňového práva stanovující českým společnostem povinnost odvést zálohu na daň z příjmů fyzických osob za pracovníky pronajaté od zahraniční agentury práce alespoň ve výši 60 % z úhrady agentuře (obsahuje-li úhrada i

7 zprostředkovatelskou provizi) překračuje meze toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaného cíle, jímž je v daném případě účinnost výběru daně z příjmů. Poplatník by podle názoru generálního advokáta měl mít možnost prokázat, že skutečná zdanitelná mzda je nižší než zákonem stanovený minimální základ daně ve výši 60 % z celkové úhrady agentuře. Generální advokát odmítl odůvodnění české vlády, že výše uvedená lokální pravidla jsou nutná pro omezení daňových úniků při mezinárodním pronájmu pracovní síly. Navíc v tomto sporu, kdy zahraniční agentura měla v ČR zřízenou svou organizační složku, neobstál ani argument, že taková pravidla jsou potřebná pro administrativně efektivní výběr daní. Konečné rozhodnutí o předběžné otázce přísluší Soudnímu dvoru EU. Ten se zpravidla řídí stanoviskem generálního advokáta. Pokud se bude rozhodnutí Soudního dvora shodovat s jeho názorem, bude česká strana povinna změnit daňovou legislativu v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly. O dalším vývoji Vás budeme informovat v některém z příštích vydání Finančních aktualit. Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.: Soudní dvůr EU: Odepření nároku na odpočet DPH Soudní dvůr EU se opět zabýval problematikou uplatnění nároku na odpočet v řetězových transakcích. O předešlých rozsudcích ve věci Mahagében, Péter Dávid a Bonik jsme Vás informovali ve Finančních aktualitách v červenci 2012 a v únoru Nedávné rozhodnutí ve věci Firin (C- 107/13) je prvním rozsudkem, v němž Soudní dvůr EU potvrdil odepření nároku na odpočet DPH ze strany správce daně. V daném případě bulharská společnost Firin OOD, vlastněná z 99 % společností York Skay EOOD a z 1 % panem Jorkiševem, zaplatila předem za nákup pšenice od společnosti Agra Plani. Pan Jorkišev byl také jediným společníkem této společnosti. Na základě dokladu na přijatou platbu (zálohu) uplatnila společnost Firin nárok na odpočet DPH. Mezi všemi zmíněnými společnostmi se v rámci jednoho dne uskutečnilo několik finančních toků. Nejprve společnost Firin uhradila zálohu společnosti Agra Plani. Ta následně zaplatila obdobnou částku společnosti York Skay, která poté zaslala peníze zpět společnosti Firin. Správce daně dále napadl, že společnost Firin musela vědět o tom, že pšenice nebude dodána, neboť společnost Agra Plani nebyla zapsána u národního úřadu pro obiloviny, a nebyla tedy oprávněná obiloviny prodávat. V rámci daňové kontroly bulharský správce daně nárok na odpočet DPH z této transakce společnosti Firin odepřel. Soudní dvůr EU připomněl, že odmítnutí nároku na odpočet je výjimkou ze základní zásady, kterou tento nárok představuje. Je tedy na příslušných daňových orgánech, aby právně dostačujícím způsobem prokázaly objektivní okolnosti umožňující učinit závěr, že osoba povinná k dani věděla nebo musela vědět, že plnění uplatňované k odůvodnění nároku na odpočet bylo součástí podvodu, jehož se dopustil dodavatel či jiný subjekt operující v dodavatelském řetězci na vstupu nebo výstupu. Podle soudu se samotný vznik nároku na odpočet ze zálohové platby váže na skutečnost, zda je v okamžiku platby zálohy přesně vymezen předmět transakce. V daném případě bylo zboží přesně specifikováno, společnost Firin mohla tudíž nárok na odpočet uplatnit. Objektivní posouzení tohoto konkrétního případu nicméně Soudní dvůr EU ponechal na bulharském správci daně. Zároveň soud naznačil, že správce daně by při omezení nároku na odpočet mohl využít i institutu opravy základu a

8 výše daně. Pokud se totiž změní okolnosti, za nichž byl nárok na odpočet uplatněn, je příjemce povinen příslušným způsobem uplatněnou DPH opravit (například v situaci, kdy zboží skutečně nebylo dodáno). Tato povinnost platí i v případě, že dodavatel původní zálohu nevrátil a stále má povinnost daň na výstupu odvést. V oblasti prokazování nároku na odpočet se jedná o první rozhodnutí, v němž se soud přiklání spíše na stranu správce daně. Situace, jíž se rozsudek dotýká, je sice specifická (k dodání zboží fakticky nedošlo), nicméně finančním úřadům může rozhodnutí soudu poskytnout určité vodítko při ověřování a zpochybňování nároku na odpočet, k němuž v poslední době dochází ve zvýšené míře. Návrh novely zákona o DPH Petr Toman, tel.: Lucie Marková, tel.: Linda Laňková, tel.: SLOVENSKO Ministerstvo financií SR v marci 2014 predložilo návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Zmeny sa týkajú najmä nasledovných oblastí: Miesto dodania služieb Novelou sa do zákona o DPH transponuje článok 5 smernice Rady 2008/8/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb. Od 1. januára 2015 sa zmení pravidlo pre určenie miesta dodania pri poskytnutí telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky dodávaných služieb pre nezdaniteľné osoby. Od 1. januára 2015 bude miestom ich dodania miesto, kde má príjemca služby, nezdaniteľná osoba, sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava (t. j. v mieste usadenia zákazníka). Úprava jedného kontaktného miesta ( mini one stop shop ) Nové pravidlá by mohli viesť k tomu, že každý poskytovateľ vyššie uvedených služieb by sa musel registrovať v každom mieste (štáte) ich dodania. S cieľom zamedzenia dodatočnej administratívnej záťaže sa rozširuje pôsobnosť osobitnej úpravy tzv. jedného kontaktného miesta ( mini one stop shop ). Poskytovatelia uvedených služieb si budú môcť splniť svoju povinnosť priznať a uhradiť daň, ktorá prislúcha jednotlivým členským štátom spotreby, prostredníctvom jedného daňového priznania podaného cez elektronický portál v jednom členskom štáte, tzv. členskom štáte identifikácie. Členský štát identifikácie odošle elektronickými prostriedkami daňové priznanie spolu s uhradenou sumou dane tomu členskému štátu spotreby, ktorému táto daň patrí. Obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz Základným obdobím na podanie súhrnného výkazu je pre platiteľa dane kalendárny mesiac. Podľa súčasného znenia zákona o DPH môže platiteľ podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak splní podmienku, že hodnota tovarov dodávaných do iných členských štátov s oslobodením od dane

9 v príslušnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch nepresiahne hodnotu eur. Na základe navrhovanej novely zákona sa má maximálny limit pre použitie výnimky zo stanoveného základného obdobia na podávanie súhrnného výkazu znížiť zo eur na eur. Pridelenie kódu ERP V zmysle nepriamej novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) sa navrhuje, aby daňový kód ERP mohol prideliť ktorýkoľvek daňový úrad. Účinnosť novely zákona o DPH sa navrhuje od 1. januára 2015, s výnimkou ustanovenia upravujúceho obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz, a s výnimkou ustanovení upravujúcich prijímanie žiadostí a vydávanie povolení pre využívanie vyššie uvedenej úpravy pre osoby usadené v EÚ a úpravy pre osoby neusadené v EÚ, ktoré nadobudnú účinnosť 1. októbra Po ukončení medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona postúpil dňa 2. apríla 2014 na rokovanie poradných orgánov vlády SR. O ďalších krokoch v legislatívnom procese Vás budeme informovať. Elvíra Ungerová, tel.: KRÁTCE Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 74/2014 Sb. vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Evropská komise vyhlásila dvě veřejné konzultace a vytvořila expertní skupinu. Cílem obou iniciativ je soustředit se na odstranění překážek, které brání přeshraničním aktivitám fyzických osob na jednotném trhu EU. Zároveň Komise spustila webové stránky, které mají poskytovat užitečné informace občanům EU podílejícím se na přeshraničních aktivitách. Soudní dvůr EU rozhodl 30. dubna 2014 v případu C-209/13, v němž Velká Británie žádala Soudní dvůr o zrušení rozhodnutí Rady ECOFIN (Rady ministrů financí EU), jímž byla schválena procedura posílené spolupráce pro 11 států, které se rozhodly zavést daň z finančních transakcí. Velká Británie argumentovala tím, že zavedení daně v daných státech bude mít extrateritoriální důsledky, což je v rozporu se Smlouvou o fungování EU. Soudní dvůr EU tuto žádost zamítl. Česká republika a Pákistánská islámská republika podepsaly smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Generální finanční ředitelství publikovalo na svých webových stránkách Informaci k registraci svěřenských fondů, v níž sděluje, že místně příslušným správcem daně pro svěřenské fondy je Finanční úřad pro hlavní město Prahu a spravujícím územním pracovištěm v jeho rámci je Územní pracoviště pro Prahu 7. Začátkem dubna prezentovali zástupci OECD aktuální vývoj v plnění harmonogramu akčního plánu OECD (BEPS zpráva o rozmělňování daňových základů a přesouvání zisků). Prezentaci je možné zhlédnout na adrese Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Rozdělování zisku obchodní společnosti

Rozdělování zisku obchodní společnosti Rozdělování zisku obchodní společnosti 1. Pravidla pro rozdělování zisku... 1 2. Srážková daň z podílů na zisku... 3 3. Zálohy na podíl na zisku... 4 1. Pravidla pro rozdělování zisku Podmínky, za kterých

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011-1. část PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvek uzavřen k 23.2.

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

d) datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude používat.";

d) datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude používat.; Žádám o poskytnutí informace podle zákona c.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v jeho platném znění, jmenovitě o poskytnutí materiálu dle čl. 1 Směrnice Rady2013/43/EU ze dne 22. 6. 2013, pro

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Novela zákona o DPH 2011

Novela zákona o DPH 2011 www.pwc.com Novela zákona o DPH 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Martin Diviš 19. ledna 2011 Agenda Legislativní proces Vracení DPH u nedobytných pohledávek Institut

Více

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky DPH v roce 2016 Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 Agenda Kontrolní hlášení Uplatnění DPH u nemovitých věcí Další změny v DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ 3 Kontrolní hlášení Účinnost

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

KempHoogstad daňové novinky

KempHoogstad daňové novinky KempHoogstad daňové novinky Září 2014 Obsah: 1. Změny v oblasti daně z přidané hodnoty... 2 2. Změny v oblasti daně z příjmů od roku 2015... 4 3. Ostatní změny... 5 V tomto vydání našeho newsletteru naleznete

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský 0 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 1 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 2 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ REORGANIZACE 3 PRŮMĚRNÉ %

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Estonské republice povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 214 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 214 final. Rada Evropské unie Brusel 28. května 2015 (OR. en) 9367/15 FISC 53 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 26. května 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 59 ZÁKON ze dne 24. února 2000 o veřejné podpoře (zákon byl zrušen ke dni 1. května 2004 zákonem č. 215/2004 Sb.) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě, Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 25. listopadu 2015 Ing. Blanka Mattauschová GFŘ Kontrolní hlášení Povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty podávat kontrolní hlášení byla stanovena

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I. Příloha č. 7 k Návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2017 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017 I. Smluvní strany město Milevsko

Více

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Príklad: Dňa 20.01.2015 ste ako platiteľ DPH v SR, vystavili nezdaniteľnej osobe (občanovi) s bydliskom v Českej republike,

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN Společnost MITU Automotive a.s. se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo 27609332, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:..

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více