Projekt Management invazních druhů v Euroregionu Nisa bude realizován v případě finanční podpory ze strany Evropské unie.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Management invazních druhů v Euroregionu Nisa bude realizován v případě finanční podpory ze strany Evropské unie."

Transkript

1 Projekt Management invazních druhů v Euroregionu Nisa bude realizován v případě finanční podpory ze strany Evropské unie. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a zadávací dokumentace v souladu s 44 zákona v rámci veřejné zakázky 06/ZPŘ/2009 Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: Odbor investic a správy nemovitého majetku,oddělení veřejných zakázek IČ:

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY rozdělení na části 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 5. LHŮTA A MÍSTO PRO VYZVEDNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 6. INFORMATIVNÍ SCHŮZKA K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 7. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 8. POŽADAVKY NA POČET NABÍDEK 9. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 10. SEZNAM SUBDODAVATELŮ 11. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 12. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 14. OBCHODNÍ PODMÍNKY - NÁVRH SMLOUVY 15. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 16. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 17. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 18. ZADÁVACÍ LHŮTA 19. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE přílohy: 1. VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ DLE 53 ZÁKONA 2. ČLENĚNÍ NABÍDKOVÉ CENY formulář 3. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4. VZOR TITULNÍHO LISTU NABÍDKY 5. PODROBNÝ POPIS LIKVIDACE pouze elektronicky 6. MAPY VÝSKYTU INVAZNÍCH ROSTLIN V POVODÍ pouze elektronicky 7. ODHADOVANÉ ROZLOHY VÝSKYTU INVAZNÍCH ROSTLIN NA PLOCHÁCH pouze elektronicky 2/12

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele : LIBERECKÝ KRAJ Sídlo : U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ : Osoby oprávněné jednat za zadavatele : Bc. Stanislav Eichler, hejtman Ing. Lidie Vajnerová, statutární náměstkyně hejtmana Profil zadavatele : deska/veřejné zakázky Kontaktní osoby 1. jméno : Ing. Martin Modrý, Ph.D. funkce : odd. zemědělství a ochrany přírody KÚ LK telefon : jméno : Mgr. Lukáš Mocek funkce : vedoucí odd. veřejných zakázek KÚ LK telefon : ; DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZDĚLENÍ NA ČÁSTI 2.1. Druh veřejné zakázky - služba 2.2. CPV veřejné zakázky zemědělské, lesnické a zahradnické služby 2.3. Předmět veřejné zakázky - rozdělení na 3 části V rámci projektu Management invazních druhů v Euroregionu NISA zahajuje Liberecký kraj zadávací řízení veřejné zakázky, jejímž předmětem je likvidace invazních rostlin ve 3 lokalitách Libereckého kraje. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části (část A., část B. a část C.), uchazeč může podat nabídku na jednu či více částí veřejné zakázky. Část A. Předmětem části A. veřejné zakázky je likvidace přibližně 5 ha porostů invazních rostlin (zejména Reynoutria spp., řídce Rudbeckia laciniata, Helianthus tuberosus, Telekia speciosa) v povodí řeky Nisy na území České republiky. Jedná se o dokončení likvidace v roztroušených lokalitách, kde křídlatka přežívá po ošetření v letech Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč včetně DPH. Část B. Předmětem části B. veřejné zakázky je likvidace přibližně 6 ha porostů porostů invazních rostlin (zejména Reynoutria spp., řídce Rudbeckia laciniata, Helianthus tuberosus, Telekia speciosa) 3/12

4 v povodí řeky Smědé. Část lokalit byla opakovaně ošetřována v letech , u části lokalit se bude jednat o první likvidaci. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč včetně DPH. Část C. Předmětem části C. veřejné zakázky je likvidace přibližně 29 ha porostů invazních rostlin (zejména Reynoutria spp., řídce Rudbeckia laciniata, Helianthus tuberosus, Telekia speciosa) v povodí řeky Jizery. Ve většině případů se jedná o první likvidaci, pouze menší část lokalit byla ošetřena v letech Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč včetně DPH. 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Místem plnění části A. veřejné zakázky je v povodí řeky Nisy na území Libereckého kraje. Místem plnění části B. veřejné zakázky je v povodí řeky Smědé na území Libereckého kraje. Místem plnění části C. veřejné zakázky je v povodí řeky Jizery na území Libereckého kraje. 4. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Část A. Předpokládaný termín zahájení plnění : Předpokládaný termín ukončení plnění : Část B. Předpokládaný termín zahájení plnění : Předpokládaný termín ukončení plnění : Část C. Předpokládaný termín zahájení plnění : Předpokládaný termín ukončení plnění : LHŮTA A MÍSTO PRO VYZVEDNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace bude k vyzvednutí na níže uvedené adrese. Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení zemědělství a ochrany přírody 11. patro, kancelář č Sídlo : U Jezu 642/2a, Liberec 2 Lhůta pro vyzvednutí do : Přesný termín pro vyzvednutí zadávací dokumentace dohodněte, prosím, s Ing. Martinem Modrým, Ph.D., tel , 4/12

5 6. INFORMATIVNÍ SCHŮZKA K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Prohlídka místa plnění se nekoná. Zadavatel organizuje informativní schůzku k zadávacím podmínkám předmětné zakázky dne od 13:00 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, 5. patro, zasedací místnost č DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Byla-li žádost o dodatečné informace doručena ve stanovené lhůtě, je zadavatel povinen v zákonném termínu poskytnout uchazeči dodatečné informace. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kterým byl text výzvy poskytnut. 8. POŽADAVKY NA POČET NABÍDEK Uchazeč může podat nabídku na jednu či více částí veřejné zakázky. Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení. 9. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Pokud uchazeč podá nabídku na více částí, prokazuje kvalifikační předpoklady pouze jednou ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PODLE 53 ZÁKONA Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle 53 odst. 1: 5/12 a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí

6 tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; tento předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; tento předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle 54 písm. d); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení - vzor příloha č. 1 textu výzvy. Tento doklad nesmí být k termínu pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PODLE 54 ZÁKONA Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Dodavatel je povinen předložit doklady požadované v bodě 9.2. v originále či úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence nesmí být k termínu pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. 6/12

7 9.3. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PODLE 56 ODST. 3 ZÁKONA K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby zadavatel požaduje dle 56 odst. 2) písm.: a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně Rozsah požadovaných informací a dokladů Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů minimálně 2 služby obdobného charakteru za služby obdobného charakteru se v tomto případě považují služby zaměřené na opatření k zachování biodiverzity a ekologické stability realizované uchazečem jednorázově na základě jedné smlouvy či objednávky osvědčení o řádném a odborném plnění služby obdobného charakteru od veřejného či soukromého objednatele s uvedením ceny, doby a místa plnění služby souhrnná hodnota plnění takovýchto služeb obdobného charakteru dosáhne minimálně 200tis. Kč včetně DPH 10. SEZNAM SUBDODAVATELŮ Zadavatel neomezuje rozsah subdodávek, ale požaduje, aby uchazeč v nabídce v souladu s 44 odst. 6 zákona uvedl, jaký podíl z části/částí veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám, subdodavatelům Uchazeč uvede seznam předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu jednotlivých částí zakázky v objemu vyšším než 10% z celkového finančního objemu části zakázky a dále všech subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam bude obsahovat název obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje včetně rozsahu oprávnění k podnikání a přehled věcného a procentuálního rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky Pokud uchazeč prostřednictvím subdodavatele zároveň prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit smlouvu o budoucí spolupráci s tímto subdodavatelem dle 51 odst. 4 zákona. Takový subdodavatel se skutečně musí na plnění předmětu zakázky podílet, a to min. v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 7/12

8 zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní U ostatních uvedených subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč neprokazuje žádnou část kvalifikace, je uchazeč v nabídce povinen za každého subdodavatele předložit čestné prohlášení, ve kterém takový subdodavatel uvede svoji připravenost podílet se na plnění části veřejné zakázky jako subdodavatel uchazeče. Subdodavatel je současně povinen prohlásit, že je mu znám zákaz podání jeho vlastní nabídky v případě, kdy je uveden jako subdodavatel v nabídce některého z uchazečů Jestliže dodavatel při plnění veřejné zakázky subdodavatelů nevyužije, předloží v rámci prokazování kvalifikace v tomto smyslu čestné prohlášení. 11. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení 78 odst. 1 písm. b) nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude samostatně celková výše nabídkové ceny včetně DPH pro část A., pro část B. a pro část C. 12. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět příslušné části veřejné zakázky v souladu s textem výzvy, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky Nabídková cena bude zpracována v členění dle formuláře, který je uveden v příloze č. 2 textu výzvy. Podává-li uchazeč nabídku na více částí veřejné zakázky, je povinen předložit samostatný vyplněný formulář s členěním nabídkové ceny na každou jednotlivou část veřejné zakázky Podmínky pro překročení nabídkové ceny Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 8/12

9 13. PLATEBNÍ PODMÍNKY Platby budou prováděny v následujícím harmonogramu: po podpisu smlouvy 20 % ceny díla, 11/ % ceny díla, 7/ % ceny díla, 11/ % ceny díla, 7/ % ceny díla, 11/ % ceny díla První platba bude uvolněna po podpisu smlouvy, podmínkou pro vyplacení ostatních plateb je provedení likvidace v požadovaném termínu a jejich převzetí objednatelem Výše dílčích plateb bude odpovídat množství provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem ve zjišťovacím protokolu Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách DPH bude vypořádána vždy v každé platbě Fakturu je zhotovitel oprávněn vyhotovit vždy nejpozději do 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění Splatnost faktur je 21 dní po prokazatelném doručení objednateli. V případě, že splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna, či svátek, je daňový doklad splatný nejblíže následující pracovní den. V případě pochybností se má za to, že byl daňový doklad či jiná písemnost dle této smlouvy objednateli doručen třetí den po prokazatelném předání poštovní přepravě, a to i tehdy, pokud se zásilka vrátí zhotoviteli jako nedoručitelná Přílohou faktury musí být soupis prací (výkonů) a zjišťovací protokol za období, za které je vyúčtování provedeno. Pokud faktura obsahuje chybné údaje nebo neobsahuje údaje předepsané obecně závaznými předpisy nebo sjednané smlouvou, je oprávněn ji objednatel ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k přepracování (doplnění) a ode dne doručení opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti Dodavatel se zavazuje jasně identifikovat na veškerých fakturách projekt Management invazních druhů v Euroregionu NISA, registrační číslo projektu ( ) a číslo smlouvy (OLP/ /2009). 14. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY Součástí nabídky bude návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v textu výzvy a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Závazný návrh Smlouvy o dílo je přílohou č. 3 textu výzvy. Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem 9/12

10 nesmí být v rozporu s tímto návrhem Smlouvy o dílo a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele v tomto návrhu Smlouvy o dílo uvedené. Uchazeč podává návrh smlouvy bez příloh č. 1 a 2, přílohy budou dodány zadavatelem k podpisu smlouvy a budou totožné s přílohami č. 5 a 6 zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Podává-li uchazeč nabídku na více částí veřejné zakázky, je povinen předložit samostatný návrh smlouvy na každou jednotlivou část veřejné zakázky. 15. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v tomto textu výzvy. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami, včetně technických popisů prokazujících splnění technických požadavků zadavatele, musí být předloženy v českém jazyce. Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace a rovněž požadovaný návrh smlouvy, musí být předloženy v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce. Originál nabídky bude označen jako originál a kopie nabídky bude označena jako kopie. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky, z čehož pouze v originálním vyhotovení je třeba doložit požadované doklady v originále nebo úředně ověřené kopii. Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat pouze nabídkovou část (titulní list viz příloha č. 4 textu výzvy, návrh smlouvy/návrhy smluv). V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky. Nabídka musí být datována a na titulním listu podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Uchazeči podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na titulním listu své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 10/12

11 Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění: A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou cenu a prohlášení o vázanosti obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty, dle 68 odst. 2 zákona vzor viz příloha č. 4 B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce C. Doklad prokazující způsob jednání a podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc, podpisový vzor apod.) D. Doklady k prokázání kvalifikace E. Návrh/návrhy Smlouvy o dílo závazný vzor viz příloha č. 3 F. Cenová nabídka formulář viz příloha č. 2 G. Přehled subdodavatelů H. Přílohy (nepovinné). 16. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do do 9:00 hodin Místo pro podání nabídek Nabídku v písemné formě ve dvou vyhotoveních (1 originál, 1 prostá kopie) + 1x elektronicky na CD-R doručte v jedné uzavřené obálce označené Veřejná zakázka 06/ZPŘ/2009 Likvidace invazních rostlin - NEOTVÍRAT. Na obálku dále uveďte svou kontaktní adresu. Nabídku zašlete na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, případně odevzdejte osobně v podatelně úřadu na téže adrese. 17. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Pro otevírání obálek stanovuje zadavatel termín ve 13:00 hodin, v sídle zadavatele, 4. patro, místnost č Otevírání obálek se mají právo účastnit oprávnění zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. 18. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 3 měsíce. Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení. Uchazeč je povinen v souladu s 68 zákona do nabídky doložit prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty viz titulní list nabídky. 11/12

12 19. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení zadávacího řízení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy. Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci veřejné zakázky na deska/veřejné zakázky pod číslem 06/ZPŘ/2009. V Liberci dne Bc. Stanislav Eichler hejtman Libereckého kraje 12/12

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky malého rozsahu DODAVATEL SLUŽEB TISK KNIŽNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov

Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PRO JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM 29 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Práce s veřejností v ochraně přírody v Euroregionu Nisa 100012075 Zadavatel veřejné zakázky Společnost pro Lužické hory se sídlem Valdov 12, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 26634805 vydává dokument:

Více