Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA"

Transkript

1 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová 1 Absrak Příspěvek je zaměřen na analýzu cilivosi čisé současné hodnoy projeku na bázi ukazaele EVA. Je objasněna meoda čisé současné hodnoy na bázi peněžních oků a NPV na bázi ukazaele EVA (ekonomické přidané hodnoy). V závěru je provedena analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA u reálného invesičního projeku a jsou definovány rizikové fakory, keré ovlivňují výslednou hodnou NPV na bázi EVA. Klíčová slova Analýza cilivosi, čisá současná hodnoa, ekonomická přidaná hodnoa, 1 Úvod Jedním z aspeků invesičního rozhodování je riziko a nejisoa. Věšina rozhodovacích procesů probíhá za rizika. Obecně lze rozhodovací siuace rozděli na rozhodování za určiosi (daa jsou zadána jedním reálným číslem), za rizika (vsupní daa lze popsa rozdělením pravděpodobnosi) a za nejisoy (daa nejsme schopni popsa jedním číslem, pravděpodobnosí, ale pomocí mezních hodno nebo inervalů). Riziko je nebezpečí, že dosažené výsledky podnikání se budou odlišova od výsledků předpokládaných a edy riziko invesičního projeku lze definova jako nebezpeční vzniku odchylek mezi skuečnými peněžními oky a předpokládanými peněžními oky. Příčiny a zdroji rizika (úspěšnosi či neúspěšnosi projeku) jsou zv. fakory rizika a nejisoy, vyplývající z oho, že nejsme schopni spolehlivě sanovi hodnoy ěcho budoucích fakorů. Jednou z možnosí jak zachyi yo fakory je analýza cilivosi. Příspěvek je zaměřen na analýzu cilivosi čisé současné hodnoy projeku na bázi ukazaele EVA ekonomické přidané hodnoy. Zaměřuje se na sanovení NPV na bázi ekonomické přidané hodnoy. Cílem příspěvku je analyzova rizikové fakory, keré výrazně ovlivňují výslednou hodnou NPV na bázi EVA. Analýza cilivosi je provedena na prakickém příkladu invesice do moderní echnologie firmy působící v auomobilovém průmyslu. 2 Hodnocení efekivnosi projeků pomocí NPV Čisá současná hodnoa paří mezi základní principy finančního řízení a předsavuje nejpoužívanější meodu pro hodnocení efekivnosi invesic nejen za určiosi, ale i za rizika (lze např. použí meodu upraveného nákladu kapiálu nebo jisoního ekvivalenu). Firma by měla invesova pouze do ěch projeků, keré přináší poziivní čisou současnou hodnou. Firmy usilující o maximalizaci ržní hodnoy preferují absoluní přínos daného projeku k 1 Ing. Dagmar Richarová, kaedra financí, Ekf VŠB-U Osrava, Sokolská ř. 33, Osrava, 308

2 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2006 ržní hodnoě firmy při zachování minimální požadované výnosnosi. Meodu čisé současné hodnoy lze sanovi na bázi peněžních oků nebo na bázi ekonomické přidané hodnoy. 2.1 Sanovení NPV na bázi CF Čisá současná hodnoa předsavuje rozdíl mezi diskonovanými peněžními příjmy z projeku a výši kapiálových výdajů ( C o) vynaložených na danou invesici. Známe-li peněžní oky projeku, ak NPV projeku lze urči dle vzahu 1: FCF NPV C o, (1) 1 ( 1 + WACC ) kde FCF jsou volné peněžní oky v jednolivých leech provozu invesice, C o jsou kapiálové výdaje, je doba živonosi projeku a WACC jsou náklady celkového kapiálu. Pro diskonování je nuno použí vhodný diskonní fakor, kerý bude v sobě odráže aké způsob financování invesice. V případě financování z vlasního kapiálu se diskonní fakor sanoví jako náklady vlasního kapiálu a bude-li invesice financována dluhem, ak se použijí náklady dluhu. V případě smíšeného financování se pro diskonování použijí náklady celkového kapiálu. Při sanovení NPV na bázi peněžních oků je nuno rozliši zda se jedná o zadlužený nebo nezadlužený projek. V případě zadlužených projeků lze NPV sanovi několika způsoby, keré se liší pojeím volných peněžních oků a nákladem kapiálu. Exisují ři základní koncepce sanovení NPV zadlužených projeků NPV na bázi vlasního kapiálu, NPV na bázi celkového kapiálu a NPV na bázi daňového šíu, viz např. (Dluhošová, 2006), (For, 2005). 2.2 Sanovení NPV na bázi ukazaele EVA Pro hodnocení efekivnosi projeků lze využí aké hodnoový ukazael EVA ekonomickou přidanou hodnou. eno ukazael lze použí u firem, pro keré se ekonomická přidaná hodnoa sala měříkem výkonnosi firmy, součásí syému finančního řízení. ako orienované firmy mohou využí ekonomickou přidanou hodnou jako násroj invesičního rozhodování. Pro výpoče ukazaele EVA exisují yo základní koncepy výpoču (Dluhošová, 2004, Mařík 2003): na bázi provozního zisku (2), EVA NOPA Capial 1 WACC, (2) kde NOPA EBI ( 1 ), EBI je zisk před úroky a daněmi, je sazba daně z příjmů, WACC jsou náklady na celkový kapiál, Capial předsavuje invesovaný kapiál. na bázi hodnoového rozpěí (3), NOPA EVA ( ) 1 ROC WACC C WACC Capial 1, (3) Capial 1 kde ROC výnosnos invesovaného kapiálu. pomocí renabiliy vlasního kapiálu (4): EVA NOPA VK 1 Re VK. (4) Při sanovení peněžních příjmů invesice se vychází se zisku před zdaněním, kerý zahrnuje náklady ovlivňující různé způsoby financování invesice. V případě hodnocení efekivnosi invesičních projeků pomocí ukazaele EVA dle vzahu (2) je nuno urči 309

3 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2006 NOPA. Vzhledem k omu, že při hodnocení výkonnosi firmy je NOPA definován jako zisk po zdanění z operaivní činnosi, j. činnosí související s provozem, je možno ho chápa jako provozní výsledek hospodaření upravený o náklady související s provozem (Maříková, Mařík 2001). Provozní výsledek hospodaření zahrnuje provozní náklady, mezi keré paří i služby z nájemného (v případě leasingového financování), ale nezahrnuje úroky, keré souvisí s financováním z cizího kapiálu. Pokud bude invesice financována úvěrem a bude se jedna o provozní invesici, ak NOPA bude zahrnova i úroky cizího kapiálu. ako definovaný NOPA zohledňuje různé náklady související s financováním projeku a WACC v sobě odráží srukuru financování projeku. Problémem je vymezení proměnné NOPA a sanovení WACC. Pokud při hodnocení efekivnosi invesičních projeků vycházíme z ukazaele EVA, ak čisá současná hodnoa projeku je rovna současné hodnoě budoucích EVA, keré bude projek generova během doby jeho živonosi. EVA NOPA Capial 1 WACC NPVEVA ( ), (5) 1 1+ WACC 1 (1 + WACC) kde NPV EVA je čisá současná hodnoa na bázi EVA, WACC jsou náklady na celkový kapiál, je celková doba živonosi invesice a předsavuje jednolivá léa živonosi invesice. Pokud je EVA počíána dle vzahu (2), ak invesovaný kapiál v jednolivých leech živonosi invesice předsavuje zůsakovou hodnou majeku vždy na počáku roku, j. před odpisy daného roku. Ekonomická přidaná hodnoa může v jednolivých leech živonosi projeku dosahova záporných hodno. Důležiá pro hodnocení invesice je čisá současná hodnoa, kerá předsavuje celkovou sumu diskonovaných EVA. Je-li NPV sanovená na bázi ekonomické přidané hodnoy kladná, ak projek přispívá ve zvyšování ržní hodnoy firmy. 3 Analýza cilivosi NPV na bázi EVA V případě, že nelze přesně sanovi vsupní paramery pro hodnocení efekivnosi invesičních projeků, lze využí analýzu cilivosi, kerá umožňuje zjisi, jak je esovaný projek cilivý na změnu různých fakorů, keré na něj mohou působi. Účelem analýzy cilivosi je zjišění cilivosi určiého ekonomického kriéria projeku, (např. jeho čisé současné hodnoy) v závislosi na fakorech, keré oo kriérium ovlivňují. Jde o sanovení změn určiých veličin (objemu produkce, cena výrobků, základních surovin, maeriálů a energií, invesičních nákladů, úrokových a daňových sazeb, devizových kurzů, doby živoa projeku, diskonních sazeb aj.) v závislosi na změnách fakorů, keré yo veličiny ovlivňují. Pokud bude invesice hodnocena pomocí NPV na bázi EVA, ak při analýze cilivosi může docháze ke změnám v odhadu při sanovení veličin NOPA, Capial a WACC. Analýzu cilivosi odchylek veličin NPV EVA lze provés pro každé α ak, že hodnoy prvoních fakorů se vynásobí činielem (1+α ). Obecně lze vyjádři analýzu cilivosi NPV EVA na změnu jednoho fakoru (např. veličiny NOPA) ako EVA NOPA (1 + α) Capial 1 WACC NPVEVA ( α ) ( ), (6) 1 1+ WACC 1 (1 + WACC) kde α vyjadřuje relaivní odchylku, kerá může bý kladná nebo záporná. Pokud bude posuzován vliv několika vsupních paramerů najednou, ak jde o vícefakorovou analýzu, kerou lze vyjádři následujícím vzahem 310

4 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2006 NPV NOPA (1 + α) Capial EVA ( α, β, χ) 1, (7) 1 [ 1+ WACC(1 + χ) ] (1 + β ) WACC(1 + χ) kde α, β, χ vyjadřují odchylky od vsupních hodno paramerů. U NPV na bázi EVA nelze jednoznačně urči působení odchylek na její výslednou hodnou. Obecně lze říci, že na zvyšování ekonomické přidané hodnoy působí: růs NOPAu, kerý je může bý způsoben zvýšením ržeb nebo snížením nákladů, např. nižší spořeba maeriálu, surovin, zavedení nových echnologií, zvolená meoda odpisování; velikos invesovaného kapiálu, velikos nákladů kapiálu. V případě sanovení nákladů vlasního kapiálu lze použí např. dividendový model, CAPM model, AP model nebo savebnicový model. 4 Aplikační příklad Následující čás příspěvku je zaměřena na výpoče čisé současné hodnoy na bázi ekonomické přidané hodnoy včeně provedení analýzy cilivosi. Pro účely sanovení vlivu odchylek od vsupních paramerů je nuno nejprve charakerizova vsupní daa pro výpoče NPV. Cílem je sanovi NPV EVA invesice do nákupu moderní echnologie firmy působící v auomobilovém průmyslu. Doba živonosi je sanovena na 7 le, invesovaný kapiál je ve výši 15 mil. Kč, náklady kapiálu jsou sanoveny ve výši 13%. Invesice je financována z vlasních zdrojů, sazba daně z příjmů 24%. Předpokládané ržby a provozní náklady jsou uvedeny v následující abulce: ržby Náklady 32,4 118,4 159,4 159,4 159,4 159,4 157 Změna ČPK ab. 1 Vsupní daa v mil. Kč Ekonomická přidaná hodnoa je sanovena dle vzahu 2 a NPV EVA dle vzorce 5. V případě hodnocení efekivnosi invesic lze NOA (ne operaing asses) v jednolivých leech živonosi invesice chápa jako souče invesovaného kapiálu (kerý je snížen o hodnou odpisů) a změny čisého pracovního kapiálu. NOA Capial odpisy + ČPK, (8) kde Capial je výše invesovaného kapiálu v čase snížená o odpisy, změnu čisého pracovního kapiálu. NPV EVA ab. 2 Výpoče NPV na bázi EVA v mil. Kč ČPK předsavuje EBI NOPA NOA WACC 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% EVA

5 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září Analýza cilivosi ukazaele NPV na bázi EVA Fakory, keré výrazně mohou ovlivni výši ekonomické přidané hodnoy jsou NOPA, invesovaný kapiál a velikos diskonní sazby. V abulce 3 jsou uvedeny hodnoy NPV EVA při změně jednolivých fakorů o paramer alfa. Paramer α (1) NOPA NPV EVA při změnách fakorů o paramer α (2) (3) Capial WACC, diskonní (4) Vícefakorová analýza fakor -20% % % % % % % % % ab. 3 Analýza cilivosi NPV EVA Z abulky vyplývá, že pokud je sledován pouze jeden fakor, ak je li α <0, dochází ke snížení veličiny NOPA, invesovaného kapiálu a WACC. Liší se ale vlivem na celkovou NPV EVA. Snížení veličiny NOPA ovlivňuje aké pokles NPV EVA a naopak pokles osaních veličin znamená zvýšení NPV EVA. Nejvýrazněji na výši NPV EVA působí velikos diskonní vazby (WACC). Pro účely éo analýzy, se vychází z předpokladu, že firemní náklady kapiálu jsou oožné s diskonní sazbou projeku. Plaí, že čím nižší je WACC, ím je NPV projeku vyšší. Např. při změně parameru alfa o 20 %, dojde ke snížení diskonní sazby z hodnoy 13 % na 10,4 %, což se projeví poziivně zvýšením NPV EVA z 38,5 mil Kč na 47,3 mil. Kč, edy o 8,8 mil. Kč. V případě vícefakorové analýzy plaí, že je li α > 0, ak změny všech ří fakorů působí na zvyšování NPV EVA a opačně (α <0 dochází ke snižování NPV EVA ). Obr. 1: Graf analýzy cilivosi NPV EVA % -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% NPVEVA(3) NPVEVA(NOPA) NPVEVA NPVEVA(WACC,DF) 312

6 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září Analýza cilivosi NOPAu Z provedené analýzy vyplývá, že fakor, kerý nejvíce působí na hodnou NPV EVA je ukazael NOPA. Proo bude dále provedena analýza cilivosi ohoo ukazaele pro vyčíslení významnosi jeho vlivu. NOPA EBI ( 1 ) + úroky ( 1 ), (9) kde EBI je zisk před úroky a daněmi a je sazba daně z příjmů. Velikos NOPAu je výrazně ovlivněna změnou ržeb, nákladů a výši sazby daně z příjmů. abulka 3 udává velikos NOPAu při změnách jednolivých fakorů (sloupce 1, 2, 3) a ve sloupci 4 je uvedena hodnoa NOPAu při změně všech ří fakorů. Paramer α (1) ržby NOPA při změnách fakorů o paramer α (2) (3) Náklady Daňová sazba (4) Vícefakorová analýza -20% % % % % % % % % ab.3: Analýza cilivosi ukazaele NOPA za rok 2006 V případě analýzy cilivosi ukazaele NOPA lze říci, že fakory, keré nejvíce ovlivňují jeho velikos jsou změny ržeb a nákladů. Působení ěcho fakorů je proichůdné. V případě vícefakorové analýzy bylo zjišěno, že pokud je α > 0, ak změny všech ří fakorů zvyšují NOPA a v případě, že α <0 dochází ke snižování NOPAu % -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% NOPA(3) NOPA() NOPA(N) NOPA(DS) Obr. 2: Analýza cilivosi ukazaele NOPA za rok 2006 Z grafu 2 vyplývá, že nejvěší vliv na velikos NOPAu má jednofakorová analýza. Změna velikosi ržeb o + 20% zvyšuje ak NOPA o 5,168 mil. Kč. Naopak snížení nákladů 20% zvyšuje NOPA o 4,56 mil. Kč. 313

7 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září Závěr Příspěvek byl zaměřena na analýzu cilivosi projeku NPV na bázi ukazaele EVA. Nejprve byla objasněna meoda čisé současné hodnoy a možnosi jejího sanovení na bázi peněžních oků a pomocí ekonomické přidané hodnoy. Dále byla na reálných daech provedena analýza cilivosi invesice do moderní echnologie firmy působící v auomobilovém průmyslu. Bylo zjišěno, že velikos ukazaele EVA je výrazně ovlivněna změnou veličiny NOPA. Procenní změna éo veličiny má nejvěší vliv na výslednou hodnou ukazaele EVA a ím i na celkovou čisou současnou hodnou projeku. Vzhledem k omu, že NOPA je rozhodujícím fakorem, kerý působí na výslednou NPV na bázi EVA, ak byla dále provedena analýza cilivosi ohoo fakoru. Bylo zjišěno, že výši NOPAu výrazně ovlivňuje změna ržeb a nákladů, keré souvisí s danou invesicí. Působení ěcho veličin je proichůdné, zvýšení ržeb zvyšuje ukazael NOPA a zvýšení nákladů eno ukazael snižuje.věšina invesic je realizována za podmínek rizika a nejisoy, proo je nuno urči rizikové fakory, keré mohou výrazně ovlivni hodnou invesice a ím i rozhodnuí zda invesici realizova. Pro určení rizikových fakorů lze použí např. analýzu cilivosi, kerá slouží k zjišění cilivosi daného ekonomického kriéria v závislosi na změnách fakorů, keré oo kriérium ovlivňují. Lieraura [1] DAMODARAN, A. Applied corporae finance. WILEY, 1999 [2] DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Ekopress, 2006 [3] DLUHOŠOVÁ, D. Přísupy k analýze finanční výkonnosi firem a odvěví na bázi meody EVA Economic Value Added. Finance a úvěr, ročník 54, 2004, číslo [4] FOR, J., SOUČEK, I. Podnikaelský záměr a invesiční rozhodování. GRADA, 2005 [5] LEVY, H. A SARNA, M. Kapiálové invesice a finanční rozhodování. GRADA, 1999 [6] MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK, M. Moderní meody hodnocení výkonnosi a oceňování podniku. Ekopress, 2001 [7] NEUMAIEROVÁ, I., NEUMAIER, I. Výkonnos a ržní hodnoa firmy. GRADA, 2002 [8] RICHAROVÁ, D. Přísupy k sanovení peněžních oků invesic a jejich hodnocení. MEKON Sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference, VŠB-U, Ekonomická fakula, Osrava, 2005 [9] VALACH, J. Invesiční rozhodování a dlouhodobé financoávní. EKOPRESS, 2006 [10] ZMEŠKAL, Z. Finanční modely. EKOPRESS, 2004 Summary his aricle is focused on sensiiviy analysis of NPV projec. Fundamenal crierion of invesmen valuaion is ne presen value. NPV is deermined on he base of cash flows or economic value added. Calculaion of ne presen value on he base economic value added is explained on real capial projec. hereafer, sensiiviy analysis is carried ou. he mos risk facor is NOPA he mos influencing he ne presen value on he base of economic value added. 314

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

Scenario analysis application in investment post audit

Scenario analysis application in investment post audit 6 h Inernaional Scienific Conference Managing and Modelling of Financial Risks Osrava VŠB-U Osrava, Faculy of Economics,Finance Deparmen 0 h h Sepember 202 Scenario analysis applicaion in invesmen pos

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice #

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice # Několik poznámek k oceňování plynárenských akiv v prosředí regulace činnosi disribuce zemního plynu v České republice # Jiří Hnilica * Odvěví disribuce zemního plynu paří mezi regulovaná odvěví. Způsoby

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté Mařík, M. - Maříková, P.: Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé. Odhadce a oceňování podniku č. 3/2012, ročník XVIII, sr. 4-17, ISSN 1213-8223 Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé prof. Miloš Mařík, doc. Pavla

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní Univerzia Pardubice Fakula ekonomicko správní Tesování zisku živoních pojišťoven Bc. Marina Černíková Diplomová práce 2008 SOUHRN V diplomové práci se zabývám problemaikou esování zisku živoních pojišťoven.

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH KONCEP UDRŽIELNOSI NEGAIVNÍ ČISÉ INVESIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LEECH 1999 2011 Karel Brůna, Vysoká škola ekonomická v Praze 1 1. Úvod Pro ranziivní ekonomiky je ypické,

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI 2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI Po úspěšném a akivním absolvování éo KAPITOLY Budee umě: orienova se v základním maemaickém aparáu pro eorii spolehlivosi, j. v poču pravděpodobnosi a maemaické saisice,

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Company Valuation Models Comparison Under Risk and Flexibility

Company Valuation Models Comparison Under Risk and Flexibility 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-U Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 011 Company Valuaion Models Comparison

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU

PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU Absrak PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. Úsav financí, Fakula podnikaelská, Vysoké učení echnické v Brně, Kolejní

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 3/2002 Efek bohasví základní východiska, meody a výsledky Jan Kubíček INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIK VSOKÁ ŠKOLA

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin. Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin. Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky 4 5 6 Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely

Více

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y Předmě: Ročník: Vvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr Tomáš MAŇÁK 5 srpna Název zpracovaného celku: DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE je monoónní na celém svém deiničním oboru D

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují?

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují? NEWTON College, a. s. www.newoncollege.cz Léo 25 Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlasně ovlivňují? Makroekonomický vývoj 12 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 31 Prognóza ekonomických

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Dagmar.Linnertova@mail.muni.cz Luděk Benada 75970@mail.muni.cz Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 Hodnotící kritéria Úvod do problematiky

Více

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II 2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká Sandard IAS 9 a výpoče výše rezervy na zaměsnanecké benefiy Šárka Hezoučká Agenda Rezerva na zaměsnanecké benefiy Typy zaměsnaneckých benefiů Moivace pro vorbu rezervy Sandard IAS 9 Výpoče rezervy Přírůsková

Více

Reálné opce. Typy reálných opcí. Výpočet hodnoty opce. příklady použití základních reálných opcí

Reálné opce. Typy reálných opcí. Výpočet hodnoty opce. příklady použití základních reálných opcí Reálné opce příklady použí základních reálných opcí Typy reálných opcí! Ukonč projek odsoup! Rozšíř projek expandova, růsová! Provozní! Záměny! Složená! Eapová! Jné? Výpoče hodnoy opce! Spojě pomocí řešení

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru Asabilní obvod s reálnými operačními zesilovači Josef PUNČOCHÁŘ Kaedra eoreické elekroechniky Fakula elekroechnicky a informaiky Vysoká škola báňská - Technická universia Osrava ř. 17 lisopadu 15, 708

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

transformace Idea afinního prostoru Definice afinního prostoru velké a stejně orientované.

transformace Idea afinního prostoru Definice afinního prostoru velké a stejně orientované. finní ransformace je posunuí plus lineární ransformace má svou maici vzhledem k homogenním souřadnicím využií například v počíačové grafice [] Idea afinního prosoru BI-LIN, afinia, 3, P. Olšák [2] Lineární

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

Maxwellovy a vlnová rovnice v obecném prostředí

Maxwellovy a vlnová rovnice v obecném prostředí Maxwellovy a vlnová rovnie v obeném prosředí Ing. B. Mihal Malík, Ing. B. Jiří rimas TCHNICKÁ UNIVRZITA V LIBRCI Fakula meharoniky, informaiky a mezioborovýh sudií Teno maeriál vznikl v rámi proeku SF

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Nerovnovážné modely rhu úvěrů s aplikací na Českou republiku DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. Pavla Vodová VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

x udává hodnotu směrnice tečny grafu

x udává hodnotu směrnice tečny grafu Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 5. srpna Název zpracovaného celku: GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVACE FUNKCE GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVACE FUNKCE v bodě (ečny grafu funkcí) Je

Více

Parametry ENS a ES energetické ukazatele (indikátory).

Parametry ENS a ES energetické ukazatele (indikátory). MMEE cv.3 Cíl: Procvičení výpoču paramerů energeických sousav (ENS) a elekroenergeických sousav - elekrizačních sousava (ES) 1. Podle jakých paramerů lze porovnáva energeické sousavy? 2. Proč je nuné používa

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

5. Modifikovaný exponenciální trend

5. Modifikovaný exponenciální trend 5. Modifikovaný exponenciální rend Tvar rendu Paraer: α, β, Tr = + α β, =,..., n ( β > 0) Hodí se k odelování rendu s konsanní podíle sousedních diferencí Aspoick oezen (viz obr., α < 0,0 < β 0) α

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab LindabCoverline Tabulky únosnosí Pokyny k monáži rapézových plechů Lindab abulky únosnosi rapézových plechů Úvod Přípusné plošné zaížení je určeno v souladu s normou ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Stanovení hodnoty podniku s ohledem na vliv vícefázovosti a flexibility

Stanovení hodnoty podniku s ohledem na vliv vícefázovosti a flexibility 5. mezinároní konference Finanční řízení ponik a finančních insicí Osrava ŠB-U Osrava, Ekonomická fakla, kaera Financí 7.-8. září 005 Sanovení honoy ponik s ohleem na vliv vícefázovosi a flexibiliy Dana

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Formalizace řešení přidělení náhradní nástupištní koleje pro zpožděný vlak

Formalizace řešení přidělení náhradní nástupištní koleje pro zpožděný vlak Formalizace řešení přidělení náhradní násupišní koleje pro zpožděný vlak Michael ažan 1 Michael.azan@upce.cz Michal Žarnay ** Michal.Zarnay@fri.uc.sk 1 Úvod Absrac: One of major profis of rain operaion

Více