ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27"

Transkript

1 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY Právní úkony a právní skutečnosti Znaky právních úkonů Písemné a ústní právní úkony Kdy je právní úkon neplatný...20 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ Obecně o smlouvách (dohodách) Struktura smluv Přílohy smluv Dodatky smluv Formální náležitosti smluv Způsobilost k uzavření smlouvy Zastoupení účastníků Druhy smluv Nabídka, její přijetí a vznik smlouvy...34 III. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Obecné zásady pracovního práva Základní zásady podle zákoníku práce Respektování zásady souladu s dobrými mravy Zaměstnanec je myslící bytost má právo na informace a projednání Informace poskytované jednotlivcům Informování pracovních týmů Zaměstnanec je osobností ochrana osobních údajů a soukromí...45 IV. VZORY A METODICKÉ NÁVODY PRO PRÁVNÍ ÚKONY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Účastníci pracovněprávních vztahů Pověření zastupováním v pracovněprávních vztazích Pověření zaměstnavatele Dohoda o plné moci (udělená zaměstnavatelem)

2 1.1.3 Plná moc udělená zaměstnavatelem Plná moc udělená zaměstnancem Plná moc udělená advokátovi Plná moc k převzetí mzdy zaměstnance jinou osobou 142 odst. 5 zákoníku práce Odvolání plné moci zaměstnavatelem Oznámení o výpovědi plné moci Právní úkony související se vznikem pracovněprávního vztahu Povinnosti zaměstnavatele k úřadům práce a vyhledání nového zaměstnance Žádost o přijetí do zaměstnání na základě inzerátu Pozvání k přijímacímu řízení Osobní dotazník Čestné prohlášení zaměstnance o výkonu svého předchozího zaměstnání (náhrada potvrzení o zaměstnání zápočtového listu) Výzva zaměstnanci k uzavření (podpisu) pracovní smlouvy Vznik pracovního poměru Pracovní smlouva obvyklá varianta Pracovní smlouva stručnější varianta se sjednáním podmínek vysílání zaměstnance na pracovní cestu ( 42 zákoníku práce) Pracovní smlouva podrobnější varianta Pracovní smlouva s upřesněním zkušební doby, sjednáním bezhotovostní výplaty mzdy a bližším vymezením vysílání zaměstnance na pracovní cesty a se sjednáním možnosti odstoupit od smlouvy Pracovní smlouva obsahuje i informace podle 37 zákoníku práce Pracovní smlouva obsahuje ujednání o výkonu práce doma (homeworking) Pracovní smlouva konkrétní varianta Pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou Potvrzení o ústně sjednané pracovní smlouvě Doplnění již uzavřené pracovní smlouvy Vznik pracovního poměru jmenováním, popřípadě pracovní smlouvou s vedoucím zaměstnancem ( 33 odst. 3 zákoníku práce, 73 zákoníku práce), Jmenování do funkce podle 33 odst. 3 zákoníku práce Jmenování na vedoucí pracovní místo jiná varianta Jmenování zaměstnance, který již byl u zaměstnavatele v pracovním poměru, do vedoucí funkce (změna pracovního poměru)

3 4.1.3 Pracovní smlouva sjednaná s vedoucím zaměstnancem podle 73 odst. 2 a 3 zákoníku práce s možností odvolání z vedoucího pracovního místa, popřípadě vzdání se vedoucího pracovního místa a s konkurenční doložkou podle 310 zákoníku práce Samostatná dohoda sjednaná podle 73 odst. 2 zákoníku práce možnost odvolání z vedoucího pracovního místa, popřípadě vzdání se vedoucího pracovního místa Pověření výkonem vedoucího pracovního místa Písemnosti a dohody uzavírané v návaznosti na vznik pracovního poměru Popis pracovní činnosti (pracovní náplň) Popis pracovní činnosti Pracovní náplň Mzdový výměr Doplnění pracovních a mzdových podmínek včetně zvláštní dohody o vysílání zaměstnance na pracovní cesty Platový výměr (u zaměstnance organizační složky státu) Manažerská smlouva Konkurenční doložka a sjednání odměny při skončení činnosti na vedoucím pracovním místě Informace zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru Dohoda o kratší pracovní době Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdy nebo platu Oznámení zaměstnavatele o odstoupení od pracovní smlouvy Změna obsahu pracovního poměru dohody uzavírané během pracovního poměru Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci Dohoda o změně pracovního poměru Dodatek pracovní smlouvy (dohoda o vysílání zaměstnance na pracovní cesty) Přeložení do jiného místa Dohoda o změně sjednaných pracovních podmínek Dohoda o prodloužení pracovního poměru na dobu určitou, při změně důvodu, který vylučuje aplikaci 39 odst. 2 zákoníku práce Dodatek k pracovní smlouvě dohoda o konkurenční doložce Žádost o udělení předchozího písemného souhlasu s další výdělečnou činností zaměstnance a odvolání písemného souhlasu Žádost o udělení předchozího písemného souhlasu k výkonu podnikatelské činnosti Odvolání uděleného souhlasu k výkonu výdělečné činnosti zaměstnance

4 6.8 Jednostranné převedení zaměstnance na jinou práci Jednostranné převedení na jinou práci z důvodu těhotenství zaměstnankyně Jednostranné převedení na jinou práci z důvodu zahájení trestního řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů Žádost o projednání převedení zaměstnance na jinou práci s odborovou organizací Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli Dohoda mezi zaměstnavateli o dočasném přidělení zaměstnanců k výkonu práce Dohoda mezi zaměstnavatelem A a jeho zaměstnancem o dočasném přidělení k zaměstnavateli B Žádost o poskytnutí neplaceného pracovního volna Právní úkony v souvislosti se skončením pracovního poměru Dohoda o skončení pracovního poměru Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru Kladné přijetí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou Žádost zaměstnance o skončení pracovního poměru dohodou, která je současně i výpovědí v případě nesouhlasu zaměstnavatele Výpověď Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele v případě rušení části zaměstnavatele Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu závažného porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu nesplňování požadavků pro řádný výkon sjednané práce (neuspokojivé pracovní výsledky) se současným jednostranným převedením na jinou práci Žádost zaměstnavatele odborové organizaci k udělení předchozího souhlasu k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru Souhlas odborové organizace k rozvázání pracovního poměru výpovědí (okamžitým zrušením) se zaměstnancem odborovým funkcionářem Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilost vykonávat dosavadní práci vzhledem ke svému zdravotnímu stavu

5 7.2.9 Odvolání výpovědi zaměstnavatelem Odmítnutí nabízeného odvolání výpovědi zaměstnancem Odvolání výpovědi zaměstnavatelem z důvodu ochranné doby zaměstnance Výpověď daná zaměstnancem Specifika hromadného propouštění Oznámení o hromadném propouštění Skončení pracovního poměru s vedoucím zaměstnancem po odvolání z pracovního místa nebo vzdání se tohoto místa Odvolání z vedoucího pracovního místa Odvolání z vedoucího pracovního místa jiná varianta Vzdání se vedoucího pracovního místa zaměstnancem Skončení pracovního poměru se jmenovaným vedoucím zaměstnancem Oznámení o skončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou a oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době Oznámení o skončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době Okamžité zrušení pracovního poměru Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu uvedeného v 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu uvedeného v 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu uvedeného v 56 odst. 1 písm. a) zákoníku práce Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu uvedeného v 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce Závislá práce vykonávaná na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení práce stručná varianta Dohoda o provedení práce podrobnější varianta Dohoda o provedení práce podrobná varianta Odstoupení od dohody o provedení práce Odstoupení od dohody o provedení práce zaměstnavatelem Odstoupení od dohody o provedení práce zaměstnancem Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o pracovní činnosti stručná varianta Dohoda o pracovní činnosti varianta obsahující právo zaměstnance na placené volno při překážkách v práci a na dovolenou

6 8.2.3 Dohoda o pracovní činnosti podrobná varianta Zrušení dohody o pracovní činnosti Výpověď dohody o pracovní činnosti ze strany zaměstnavatele Vybrané smlouvy a právní úkony uplatňující se po vzniku pracovního poměru Pracovní doba Dohoda o kratší pracovní době Žádost zaměstnance o kratší pracovní dobu Odmítnutí žádosti o kratší pracovní dobu Žádost o kratší pracovní dobu ženy pečující o dítě mladší než 15 let Odmítnutí žádosti o kratší pracovní dobu ženě pečující o dítě mladší než 15 let Žádost o jinou vhodnou úpravu pracovní doby při zachování stanovené pracovní doby Žádost zaměstnavatele odborové organizaci o rozhodnutí o neomluvené absenci Právní úkony vztahující se k dovolené Dohoda o délce dovolené Vnitřní předpis o poskytování dovolené Pracovní řád pravidla pro poskytování dovolené Odvolání zaměstnance z dovolené Určení nástupu dovolené zaměstnavatelem Žádost zaměstnance o poskytnutí neplacené dovolené (neplaceného pracovního volna) Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené Žádost zaměstnankyně o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředněnavazovala na skončení mateřské dovolené Dohoda o zvyšování kvalifikace Některé dohody vztahující se k náhradě škody Dohoda zaměstnavatele se zaměstnancem o náhradě škody Dohoda o odpovědnosti Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů Interní předpisy a akty řízení Organizační řád Organizační řád podrobnější varianta Pracovní řád Pracovní řád širší varianta Pracovní řád varianta pro organizační složky státu a rozpočtové organizace

7 11.3 Vnitřní předpis Vnitřní směrnice o stanovení a rozvržení pracovní doby Vnitřní mzdový předpis Mzdový předpis Prémiový řád zaměstnavatele (vnitřní mzdový předpis) Mzdový předpis o podílové mzdě Vnitřní směrnice o pracovních cestách Používání motorových vozidel zaměstnavatele Spisový řád Směrnice o používání výpočetní techniky a softwaru zaměstnavatele Směrnice pro zabezpečení požární ochrany v objektu zaměstnavatele Příklad vnitřní směrnice zaměstnavatele o podpisových vzorech NAMÍSTO ZÁVĚRU

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Obsah. Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3

Obsah. Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3 Obsah iii Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3 1. Co je to pracovní právo a jaké vztahy upravuje?...........................3 2. Které jsou nejdůležitější pracovněprávní předpisy?.........................3 3.

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a Nálezu

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Pro meziresortní připomínkové řízení 25. 3. 2009 PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Pro meziresortní připomínkové řízení 25. 3. 2009 PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Rušený text: přeškrtnut Nový text: tučně Harmonizovaná ustanovení: petitem IV. PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., Nálezu Ústavního

Více

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení Zákoník práce Část první - Všeobecná ustanovení Hlava I: Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů 1 Tento zákon a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 155/13 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007

Více

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA ZÁKONÍK

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Pracovní řád Českých drah, a.s.

Pracovní řád Českých drah, a.s. ČD Pracovní řád Českých drah, a.s. čj. 55 684/2013-O9 Schváleno Usnesením Představenstva Českých drah, a.s. Č. 3639/2013 Dne 26. 2. 2013 Účinnost od 15. 3. 2013 Úroveň přístupu C OBSAH OBSAH... 2 ZÁZNAM

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 262/2006 Sb. - zákoník práce - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník

Více