Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v 2007)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v 2007)"

Transkript

1 Obchodní rejstřík (v 2007) Michal Černý Ph.D. Veřejný seznam Seznam vedený orgánem nadaným veřejnou mocí, Ve kterém jsou povinně zaznamenávány 1) určité osoby, nebo 2) určité skutečnosti Tento rejstřík je veřejně přístupný a většinou zápisem do něj vznikají práva a povinnosti bez ohledu na seznámení se s obsahem Rejstříky vztahující se k podnikání Obchodnírejstřík Živnostenský rejstřík Rejstřík ochranných známek, rejstřík označení původu a zeměpisných označení Katastr nemovitostí Rejstřík emitentů -SCP 1

2 Obchodní rejstřík Nejvýznamnější z rejstříků (pro podnikání) Vedou krajské soudy Zvláštnířízení (v rámci občanského soudního řízení) Soud v prvním stupni jedná většinou prostřednictvím vyšších soudních úředníků Komunitární prameny 1.směrnice Rady 68/151/EHS o právu obchodních společností, Směrnice EP a R 2003/58/ES Směrnice nemají přímý účinek, avšak členské státy je musí transponovat do národního prostředí. V CZ se transpozice děje většinou přijetím nového právního předpisu (zákona) Vnitrostátní prameny hmotná úprava Hmotně právní úprava: ObZ + zvláštní zákony (např. zákon o bankách, zákon o státním podniku) Hmotně právní normy určují: KDO je zapsán KTERÉskutečnosti jsou zapsány JAKÉ JSOU PRÁVNÍ NÁSLEDKY ZÁPISU 2

3 Vnitrostátní prameny procesní úprava Procesní úprava: Občanský soudní řád (Z 99/1963 Sb.), vyhláška Ministerstva spravedlnosti 250/2005 Sb., Zákon o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 549/1991 Sb. Procesní normy upravují: KDO VEDE obchodní rejstřík JAKÝM ZPŮSOBEM jsou zápisy (změny) prováděny, Úprava soudního procesu Hlavní funkce obchodního rejstříku Poskytování základních informací o obchodních partnerech (podnikatelských subjektech) pro soukromoprávní osoby a veřejnoprávní úřady (orgány), Ochrana třetích osob a jejich dobré víry pozitivní a negativní princip publicity (srv. 29 ObZ) Obchodnírejstřík je každému přístupný Kým a jak je veden obch.rejstřík? Obchodní rejstřík je vedený rejstříkovými soudy = krajské soudy (de lege lata) Rejstřík je veden v elektronické podobě (srv. 27 ObZ). CZ tím splňuje požadavek 1.směrnice Rady 68/151/EHS o právu obchodních společností, ve znění Směrnice EP a R 2003/58/ES De lege ferenda diskuze o vedení rejstříku okresními soudy, (event. privátními registrátory), popř. veřejným úřadem 3

4 Vnitřní struktura obchodního rejstříku Oddíly a vložky Oddíl obsahuje podnikatele dle právní formy (např. oddíl B akciové společnosti, oddíl C společnosti s ručením omezeným, oddíl Dr družstva) Vložka obsahuje konkrétní společnost Údaje o zápisu v obchodním rejstříku (případně v jiných rejstřících) je podnikatel včetně oddílu a vložky povinen uvádět na obchodních listinách (srov. 13a ObZ) Formální publicita Rejstřík je každému přístupný 1) u soudu NEBO 2) prostřednictvím dálkového přístupu (na Internetu - Každý může nahlížet do rejstříku a pořizovat z něj výpisy či opisy (u kterékoliv ze zapsaných osob) Každý může žádat o úplný / částečný opis /kopii kteréhokoliv dokumentu, který je uložen ve Sbírce listin Výpisy a kopie dokumentů Výpis nebo kopie v listinné podobě (tedy tištěná) jen je-li výslovně vyžádána Bez požadavku shora elektronický výpis (elektronická podoba, datová zpráva, soubor) Úředně ověřený výpis / kopie na žádost kopie vyhotovená a ověřená soudem Ověřený elektronický výpis / kopie je-li vyžádána žádostí obsahující zaručený elektronický podpis s kvalifikovaným certifikátem, bude vydán výpis ověřený elektronickou značkou (srv. dále Z 227/2000 Sb.) 4

5 Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (Z 365/2000 Sb.) Upravuje Zákon 365/2000 Sb.(ve znění zákona 81/2006 Sb.) Z inf. systémů veř.správy nebo z těch částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky, nebo seznamy, vydávají správci na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v tomto informačním systému. Takový výpis v listinné podobě je veřejnou listinou 9a Z 365/2000 Sb. Ověřením výstupu z informačního systému veřejné správy se rozumí ověření té skutečnosti, že se listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy. Ověření se provede ověřovací doložkou, (obsah stanoven cit.zak.) Kdo může vydat ověřený výstup (Z365/2000 Sb.) Notář Obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecná úřad, úřad městské části nebo úřad městského obvodu územně členěného statutárního města, úřad městské části Hlavního města Prahy (seznam stanovený prováděcím předpisem vyhláška ministerstva vnitra 550/2006 Sb. srov.např. pro Olomoucký kraj - obecní úřady obcí: Hanušovice, Hlubočky, Javorník, Kojetín, Moravský Beroun, Němčice nad Hanou, Zlaté Hory) Držitel poštovní licence Hospodářská komora České republiky 5

6 Charakter ověřeného výstupu (Z365/2000 Sb.) 9 Z 365/2000 Sb. (4) Ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy (dále jen "ověřený výstup") se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby a jejíž doslovná shoda s výstupem z informačního systému veřejné správy byla ověřena ( 9a). (5) Ověřené výstupy, které vydal notář nebo obecní úřad, jsou veřejnými listinami; také ověřené výstupy, které vydal držitel poštovní licence nebo Hospodářská komora České republiky, potvrzují, není-li dokázán opak, pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. Příklad Datum zápisu Obchodní firma Sídlo Identifikační číslo Právní forma Předmět podnikání Statutární orgán jednatel Společníci identifikace podíl vklad Základní kapitál 6

7 Materiální publicita Pozitivní stránka zápis je právně účinný vůči každému (ode dne provedení zápisu rejstříkovým soudem) 29/2 ObZ Negativní stránka pokud třetí osoba jedná v důvěře v zápis v rejstříku, nemůže se zapsaná osoba dovolávat toho, že zápis neodpovídá skutečnosti, důvěra třetích osob je chráněna 29/1 ObZ Konstitutivní a deklaratorní zápisy Konstitutivní zápis zápis / změna je účinný/á od provedení soudem např. vznik společnosti, prokura atd. Deklaratorní zápis právnískutečnost závisí na jiných skutečnostech (podmínkách), než je zápis do rejstříku např. vznik funkce jednatele 7

8 Zapsané osoby (a skutečnosti) - 34 ObZ Společnosti, družstva, zahraniční osoby ( 21/4) vše povinné zápisy Fyzická osoba (povinný zápis) pokud 1) průměrný objem obratu nebo příjmů (snížený o DPH) dosáhne nebo překročí 120 mil CZK (= 4 mil ) za 2 po sobě jdoucí roky, 2) živnost provozuje průmyslovým způsobem, 3) vyžaduje tak zvláštní zákon Fyzické osoby (CZ)/ostatní (EU)/ostatní ESVO(EFTA) dobrovolný zápis Základní zapisované údaje - 35 ObZ Obchodní firma, sídlo, místo podnikání Předmět podnikání, právní forma (pr. osoby) IČ identifikační číslo Fyzické osoby: Rodné číslo (datum narození, pokud nemají) Právnické osoby: Statutární orgán (jméno, bydliště, způsob jednání za společnost, vznik funkce), Prokura (je-li udělena) Další zapsané údaje (závisící na pr. formě) - 36 ObZ V.o.s. - členové Kom. spol.: společníci, vklady komplementářů, spalcené části, S.r.o.: společníci, vklady, splacené části, základní kapitál, podíly, dozorčí rada (vč. Identifikace členů) pokud je zřízena A.s.: Představenstvo, základní kapitál, počet akcií, druh, forma, podoba, nominální hodnota, zákaldní kapitál, jediný akcionář (pokud je společnost vlastněna jen 1 akcionářem) 8

9 Proces zápisu (změny) do obchodního rejstříku KDO ( 31): Každá zapsaná osoba ( 34), pokud jde o nově založené společnosti, pak osoby výslovně oprávněné na základě zákona (např.: s.r.o. všichni první jednatelé), Návrh musí být podán do 15 dnů od vzniku skutečnosti Není-li návrh podán ve lhůtě: Každá osoba, která osvědčí právnízájem(.. Tedy má zájem na výsledku např. Společník zápis splacení vkladu má objektivní vliv na jeho ručení za závazky) Navrhovatel musí připojit listiny dokládající zapisované skutečnosti, podpisy na návrhu musí být úředně ověřeny (notář, matrika) - 31/3 ObZ Návrh - 32 ObZ Návrh musí být podán jen na formuláři podle Vyhlášky MS 250/2005 Sb., formuláře musí být dostupné na veřejné počítačové síti (srv. tato služba musí být bezplatná Podpisy na návrhu musí být úředně ověřeny Návrh musí být podán bez prodlení (viz předchozí) Listiny dokládající skutečnosti musí být přiloženy, listiny do sbírky listin musí být DVOJMO srv. 38k ObZ, ostatní jednou, Příklad (jen titulní list celý návrh má v případě s.r.o. 20 stran) 9

10 Návrh - 33 ObZ Listinná podoba ověřený podpis, elektronická podoba (musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podle zvl. předpisu Z 227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu) Návrh v listinné podobě (i listiny) bude převeden do elektronické podoby rejstříkovým soudem (bez žádosti) 10

11 Přílohy v elektronické podobě Vyhláška 562/2006 Sb., o digitalizaci obchodního rejstříku Ukládá povinnost navrhovateli: 2: Listiny, které se zakládají do sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis nebo změnu anebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku, se podávají pouze v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (přípona pdf). Tyto listiny lze rejstříkovému soudu zaslat elektronickou poštou nebo s využitím datového nosiče Compact Disc Recordable (CD-R). Rejstříkový soud doručené nosiče dat nevrací a po uplynutí 6 měsíců od doručení je skartuje. Zvláštní přílohy 37 ObZ Podnikatelské oprávnění (většinou živnostenské) Právní titul užívání nemovitosti (zápis sídla) prohlášení vlastníků (musí postačovat), může být nájemní smlouva Pokud je navrhovatelem zahraniční osoba: musí poskytnout adresu pro doručování v rámci ČR nebo musí ustanovit zmocněnce pro přijímání písemností v ČR Poplatková povinnost (OSŘ, Z 549/1991 Sb.) Za řízeníse hradísoudnípoplatek, jeho výše závisí na požadované akci Prvozápis Kč Změna zápisu Kč za návrh (bez ohledu na počet měněných položek) Výmaz Kč Hradí se v kolcích na první straně návrhu Podmínky event. osvobození jsou vymezeny v zákoně o soudních poplatcích 11

12 Úprava řízení ve věcech obch. rejstříku 200a 200de OSŘ OSŘ, zvláštní úprava řízení v 200a 200de Řízení se zahajuje na návrh, ale pokud má být dosažena shoda mezi zapsaným a skutečným stavem, může soud zahájit řízení i bez návrhu Možnosti vyřízení návrhu odmítnutí, provedení zápisu bez vydání rozhodnutí, rozhodnutí (usnesení) Lhůty v řízení stanovené zákonem (OSŘ) specificky, jinak do 5 pracovních dnů ( 200db odst.1 OSŘ), lhůta pro výzvu k odstranění vady podání 3 pracovní dny ( 200d odst.3 OSŘ) Neplatnost volby čl.orgánu - 30 ObZ Od okamžiku zveřejnění zápisu volby se nikdo nemůže dovolávat neplatnosti volby, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osoba o neplatnosti věděla Fikce neplatnosti volby jestliže rejstříkový soud zamítne návrh na zápis osoby jako člena orgánu, považuje se volba za neplatnou od samého počátku. Nejsou dotčena práva nabytá v dobré víře Zamítavé rozhodnutí se zveřejňuje po právní moci rozhodnutí. Zapsaná osoba do zveřejnění nemůže pr.os. dovolávat neplatnosti, ledaže prokáže, že třetí osoba věděla Některé podmínky a překážky výkonu funkce člena orgánu právnické osoby 38l ObZ Podmínka mající povahu relativní překážky, lze ji překonat Členství v orgánech P.O., na jejíž majetek byl prohlášen konkurs (zamítnut návrh na konkurs pro nedostatek majetku), obecně brání výkonu funkce člena orgánu jiné osoby, a to po dobu Překážka trvá 3 roky Nepřihlíží se k ní v zákonem stanovených případech (např. se stal členem až po prohlášení konkursu) Překážka odpadá, pokud byl členem zvolen většinou 2/3 hlasů A příslušný orgán byl na existenci překážky upozorněn Další podmínky (18 let, plná způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost a neexistence překážky k podnikání podle zvláštního předpisu) jsou pak stanoveny ve 2.části u jednotlivých obchodních společností, případně ve zvláštních zákonech upravujících příslušné společnosti 12

13 Zveřejňování zápisu do obchodního rejstříku ObZ: 27/4 ObZ Zveřejňuje se: zápis, změna, výmaz uložení do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu Zveřejňuje rejstříkový soud, ledaže zákon stanoví povinnost někomu jinému Rozsah a způsob nařízení vlády 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku Vydávání OV zabezpečuje ministerstvo vnitra prostřednictvím Portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz) Zveřejnění a uveřejnění Zveřejnění povinně (v Obchodním věstníku) Uveřejnění tehdy, když zákon stanoví povinnost uveřejnění, ale nestanoví způsob (např. rozsudky ve věcech obchodních, oznámení / rozhodnutí správních úřadů týkajících se podnikatelů) U supranacionálních společností (EHZS, SE, SCE) se zveřejňuje i v Úředním věstníku Evropských společenství (k tomu srov. příslušná nařízení upravující statut těchto osob) Sbírka listin - 38i ObZ Všechny listiny, kterými se nedokládají skutečnosti zapsané, ale které mají být založeny do sbírky listin, se dokládají od pouze elektronicky PDF elektronickou poštou nebo em. Jde např. o úplné znění zakladatelského dokumentu (srov. V 562/2006 Sb.) Zakladatelské dokumenty, jejich změny, úplná znění, Rozhodnutío volbě / odvolání orgánů (jejich členů), Výroční zprávy (obsahují účetní závěrky) Podpisové vzory sob oprávněných jednat za společnost ( 38i/2) pod odstavce a) p) Tyto dokumenty mají být přístupné přes Internet na dálku (reálný stav (XI/2005 III/2006) dosud většina nebyla digitalizována) veřejná dostupnost vyplývá z komunitárních směrnic o obchodních společnostech 13

14 Zahraniční osoby (EU) / EFTA Zakladatelské dokumenty, změny, Účetní záznamy (požadované státem původu) Doklad o zápisu do rejstříku v zemi původu (je-li podle práva domovského státu vydáván) Ostatní Zakladatelské dokumenty, změny, Účetní záznamy (požadované státem původu) Doklad o zápisu do rejstříku v zemi původu (je-li podle práva domovského státu vydáván) Podpisový vzor vedoucího organizační složky Údaj o zatížení majetku zahr. osoby (pokud se k zatížení vyžaduje) Uložení listin org.sl.pod. zahr.os. Má-li zahraniční osoba více než 1 organizační složku na území ČR, dokumenty mohou být uloženy ve sbírce listin jen u jedné z nich (dle volby zahraniční osoby) 14

15 Jazyk listin Listiny musí být v českém jazyce. Pokud nejsou, rejstříkový soud uloží (tzn. musí uložit) povinnost nechat je přeložit do češtiny, Specialita: (EU)/EFTA listiny mohou být česky nebo v některém z oficiálních jazyků EU, soud MŮŽE ULOŽIT povinnost přeložit je do češtiny, ale NESMÍ VYŽADOVAT OFICIÁLNÍ PŘEKLAD Ostatní zahraniční osoby všechny překlady musí být oficiální (tj. soudním tlumočníkem). Zápisy při přeměnách společností Zápis fúze Zápis převzetí jmění Zápis rozdělení Zápis změny právní formy Zápis fúze - 38 ObZ Zapíše se u každé zanikající, že zanikla, jak a právní nástupce Zápis u nástupnické: údaj o sloučení/splynutí, přechod jmění, firma, sídlo a IČ zanikající osoby 15

16 Zápis převodu jmění - 38a ObZ U zanikající společnosti: údaj, že společnost zanikla s převodem jmění na společníka, a firma, sídlo nebo bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, a identifikační číslo společníka, na něhož přešlo jmění zanikající obchodní společnosti. U právního nástupce, na kterého přechází jmění: údaj o přechodu, firma, sídlo a identifikační číslo zanikající obchodní společnosti. Zápis rozdělení - 38b ObZ zanikající / rozdělovaná právnické osoba: údaj, že zanikla rozdělením nebo že došlo k odštěpení části jejího jmění, s uvedením firmy, sídla a identifikačního čísla všech nástupnických právnických osob Nástupnická osoba: a) při rozdělení se založením nových právnických osob, kromě údajů zapisovaných při vzniku právnické osoby, údaj, že vznikla rozdělením, že na ni přešlo jmění zanikající právnické osoby, které bylo uvedeno v projektu rozdělení, firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, jejímž rozdělením vznikla, a firmy, sídla a identifikační čísla ostatních právnických osob, které současně rozdělením vznikly; to platí obdobně pro odštěpení se založením nových společností ( 69c odst. 2) b) při rozdělení sloučením právnických osob údaj, že na ni přešlo jmění zanikající právnické osoby, které bylo uvedeno v projektu rozdělení, firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která rozdělením zanikla, a firmy, sídla a identifikační čísla ostatních právnických osob, na které přešly ostatní části jmění zanikající právnické osoby, a případné změny dosud zapsaných údajů o nástupnické právnické osobě;to platí obdobně pro odštěpení sloučením ( 69c odst. 2). Zápis změny právní formy - 38c ObZ právnická osoba, která mění právní formu: zapisuje se, že změnila právní formu s uvedením původní a nové právní formy, a dále údaje zapisované při vzniku právnické osoby, jejíž právní formu dosavadní právnická osoba nabývá. 16

17 Podávání návrhu na zápis přeměny Zápis fúze / rozdělení: všechny zanikající nebo rozdělované a nástupnické právnické osoby společně, popřípadě všechny osoby, jež jsou statutárními orgány nástupnických osob nebo jeho členy. zápis převodu jmění: společně zanikající právnická osoba a společník, na něhož se jmění převádí. změna právní formy podává právnická osoba, jejíž právní forma se mění. Sídla v obvodech více soudů 38e ObZ Pokud mají zanikající, rozdělované i nástupnické osoby sídla v obvodech různých rejstříkových soudů, podává se návrh u kteréhokoliv z nich. Soud provede zápis skutečností k témuž dni. Jestliže soud rozhodl o zápisu usnesením, pak ostatní rejstříkové soudy, v jejichž obvodech mají zúčastněné právnické osoby sídla, provedou do obchodního rejstříku příslušné zápisy až po právní moci rozhodnutí o povolení zápisu. Zápis fúze, převodu jmění nebo rozdělení povolí rejstříkový soud u zanikající, rozdělované i nástupnické právnické osoby pouze k témuž dni. Zápis odštěpného závodu 38f ObZ Do rejstříku se ohledně odštěpného závodu nebo jiné organizační složky podniku zapisují její označení, sídlo (umístění), předmět činnosti, jméno a bydliště jejího vedoucího. Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku se zapíše do obchodního rejstříku u rejstříkového soudu, v jehož obvodu je podle sídla, popřípadě bydliště nebo místa podnikání, liší-li se od bydliště, podnikatel zapsán. Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku umístěná v obvodu jiného rejstříkového soudu se zapíše do obchodního rejstříku také u tohoto soudu. 17

18 Zápis zrušení, likvidace, konkursu 38g ObZ zrušení právnické osoby a jeho právní důvod, vstup do likvidace, jméno a bydliště nebo firma a sídlo likvidátora (likvidátorů), popřípadě jméno a bydliště osoby, která bude vykonávat činnost likvidátora za právnickou osobu, prohlášení konkursu se jménem a bydlištěm nebo firmou a sídlem správce konkursní podstaty, popřípadě jméno a bydliště osoby, která bude vykonávat činnost správce konkursní podstaty za právnickou osobu, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka nepostačuje k náhradě nákladů konkursu, konkursu, vyrovnání, exekuce na podíl zahájení řízení o vyrovnání, rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, prodejem podniku nebo jeho části, jakož i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu tohoto rozhodnutí, exekuční příkaz na postižení podílu některého společníka ve společnosti, na prodej podniku nebo jeho části, jakož i rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením, rozhodnutí soudu o neplatnosti právnické osoby, ukončení likvidace právní důvod výmazu podnikatele. Je-li podkladem pro zápis rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, zapíše se příslušný údaj do obchodního rejstříku, aniž by rejstříkový soud vydával rozhodnutí o povolení zápisu, je-li toto rozhodnutí zvláštním právním předpisem vyžadováno. Zápis podniku / organizační složky podniku zahraniční osoby 38h ObZ Sídlo mimo EU/EHP (obecná úprava): a) označení a sídlo (umístění) podniku nebo jeho organizační složky a identifikační číslo, b) předmět činnosti podniku nebo jeho organizační složky, c) právo státu, kterým se zahraniční osoba řídí, a přikazuje-li toto právo zápis, pak také evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, a číslo zápisu, d) firma nebo název zahraniční osoby, její právní forma a výše upsaného základního kapitálu v příslušné měně, je-li vyžadován, e) zapisované údaje požadované zákonem u statutárního orgánu nebo jeho člena, f) zapisované údaje požadované zákonem pro vedoucího organizační složky podniku a místo jeho pobytu, g) zrušení zahraniční osoby, jmenování, identifikační údaje a oprávnění likvidátora, ukončení likvidace zahraniční osoby, h) prohlášení konkursu, povolení vyrovnání nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraniční osoby a i) ukončení činnosti podniku nebo jeho organizační složky v České republice. 18

19 podnik / o.s.p.z.o. Sídlo v zemi EU/EHP a) označení a sídlo (umístění) podniku nebo jeho organizační složky, liší-li se od názvu nebo firmy zahraniční osoby, a identifikační číslo, b) předmět činnosti podniku nebo jeho organizační složky, c) evidenci, do které je zahraniční osoba zapsána, je-li zapsána, a číslo zápisu, d) firma nebo název zahraniční osoby a její právní forma, e) zapisované údaje požadované zákonem u statutárního orgánu nebo jeho člena, f) zapisované údaje požadované zákonem pro vedoucího organizační složky podniku a místo jeho pobytu, g) zrušení zahraniční osoby, jmenování, identifikační údaje a oprávnění likvidátora, ukončení likvidace zahraniční osoby, h) prohlášení konkursu, povolení vyrovnání nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraniční osoby a i) ukončení činnosti podniku nebo jeho organizační složky v České republice. Sbírka listin Z.O. 38j ObZ ohledně zahraniční osoby, jejího podniku a jeho organizační složky uloží: a) účetní záznamy týkající se zahraniční osoby v souladu s povinností jejich kontroly, zpracování a zveřejnění podle právního řádu, jímž se zahraniční osoba řídí; jestliže tato úprava není v souladu s požadavky tohoto zákona a zvláštních právních předpisů, uloží se do sbírky listin také účetní záznamy, které se vztahují k činnosti organizační složky uvedené v 38i odst. 1 písm. c), b) společenská smlouva, stanovy a obdobné listiny, jimiž byla zahraniční osoba založena, a jejich změny a úplná znění, c) osvědčení evidence státu, kde má zahraniční osoba sídlo, že je v této evidenci zapsána, jestliže právo sídelního státu takovouto evidenci přikazuje, d) údaj nebo doklad o zatížení majetku zahraniční osoby v jiném státě, pokud je platnost zajišťovacího prostředku vázána na jeho zveřejnění, a e) podpisový vzor vedoucího organizační složky. Pokud se jedná o osobu EU/EHP (podnik, org.sl.p.z.o.) jen listiny a), b) a c) Pokud má Z.O. více složek, postačí uložení jen u jedné z nich. V OR se pak poznačí u ostatních, že (a kde) jsou listiny uloženy 19

Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15)

Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15) Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15) (2005 ) 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Veřejný seznam Seznam vedený orgánem nadaným veřejnou mocí. Databáze. Ve kterém jsou povinně zaznamenávány

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob III. Návrh ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob 1 Vymezení veřejného rejstříku (1) Veřejnými rejstříky právnických

Více

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Obchodní zákoník Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Obchodní zákoník Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Obchodní zákoník Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ DÍL I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

Zákon č. 513/1991 Sb. OBCHODNÍ ZÁKONÍK. ze dne 5. listopadu 1991. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.)

Zákon č. 513/1991 Sb. OBCHODNÍ ZÁKONÍK. ze dne 5. listopadu 1991. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Zákon č. 513/1991 Sb. OBCHODNÍ ZÁKONÍK ze dne 5. listopadu 1991 Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Obchodní zákoník. č. 513/1991 Sb.

Obchodní zákoník. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. ve znění zákona č. 264/1992 Sb.; zákona č. 591/1992 Sb.; (zákona č. 600/1992 Sb.); zákona č. 286/1993 Sb. ČR; zákona č. 156/1994 Sb. ČR; zákona č. 84/1995 Sb. ČR; zákona

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele

Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Právo a podnikání Katedra obchodního práva Bakalářská práce Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele Pavel Krist 2012/2013 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Veronika Mrtvá Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku Olomouc

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více