ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II."

Transkript

1 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, Holešov, tel: , fax: , Textová část Č.j: VPŠH /2014-EU Počet listů : 11 Příloha : 2/ paré PD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce : Oprava bytových jader II. vyhlášené v zjednodušeném podlimitním řízení podle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Údaje o zadavateli: název : Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově právní forma: organizační složka státu se sídlem: Zlínská 991, Holešov zastoupená: vrchním radou plk. Ing. Janem Dvořákem IČ: DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Brno číslo účtu: /0710 tel.: fax: kontaktní osoba zadavatele ve věcech zadávacího řízení: Eduard Dvořák, Bc. Vlastimil Polášek tel.: , pro zadávací řízení: adresa profilu zadavatele:

2 Obsah zadávací dokumentace: 1. Zadávací dokumentace 2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 3. Požadavky na rozsah a prokázání kvalifikace 4. Způsob hodnocení nabídek 5. Způsob zpracování nabídkové ceny 6. Platební podmínky 7. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek 8. Zadávací lhůta 9. Místo a termín otevírání obálek s nabídkami 10. Obchodní podmínky 11. Další podmínky zadávacího řízení 12. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 13. Zrušení zadávacího řízení 14. Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č..2: Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo Příloha č. 3: Projektová dokumentace včetně výkazů výměr - položkových rozpočtů 1. Zadávací dokumentace 1.1. Součásti zadávací dokumentace : Zadávací dokumentaci tvoří tyto uvedené dokumenty (v elektronické podobě) textová část zadávací dokumentace, krycí list nabídky, obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo, projektová dokumentace včetně výkazů výměr položkových rozpočtů Vyžádání zadávací dokumentace Zadavatel zveřejnil na svém profilu zadavatele kompletní zadávací dokumentaci, tj. textovou část zadávací dokumentace, krycí list nabídky, obchodní podmínky návrh smlouvy o dílo a projektovou dokumentaci včetně výkazů výměr položkových rozpočtů Zadávací podmínky Zadávací dokumentace, tvořená všemi svými částmi, vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání nabídek dodavatelů a obsahuje zadávací podmínky, které je dodavatel povinen splnit, a které bude zadavatel posuzovat a hodnotit. Podmínky neupravené v zadávací dokumentaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Nesplnění zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, ustanovení zákona č.137/2006 Sb. povede k vyloučení nabídky uchazeče z hodnocení.

3 Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s 60 odst.2, 76 odst.6, 77 odst.6 rozhodnutí o vyloučení uchazeče a 81 odst.4 oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti. Žádosti o dodatečné informace se zasílají na adresu kontaktní osoby zadavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečně informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 2.1 Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zjednodušeného podlimitního řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby Oprava bytových jader II. v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele stavby (včetně výkazů výměr - položkových rozpočtů) zpracovanou Ing. Radomírem Gregorem, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, IČO: , Čechova 692, Hulín, a touto textovou částí zadávací dokumentace. Veškeré práce na objektech budou probíhat bez omezení provozu Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky jsou budovy: internát A areál Bezručova 1438, Holešov blok E,F areál Horní 21, Brno Doba plnění veřejné zakázky Předpokládaný termín zahájení prácí: Předpokládaný termín ukončení prací nejpozději do

4 2.4. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky Uchazeči bude umožněno seznámit se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti kontaktní osoby zadavatele proběhne v Holešově Sraz účastníků v hod před internátem A. (kontaktní osoba - Bc. Vlastimil Polášek) V Brně dne Sraz účastníků v hod před vstupem do areálu (kontaktní osoba Mgr. Karel Sojka) 2.5. Klasifikace veřejné zakázky dle CPV: Opravy a modernizace budov 2.6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH činí ,- Kč 2.7. Technické podmínky veřejné zakázky Technické podmínky této veřejné zakázky jsou definovány v projektové dokumentaci. Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou Variantní řešení Zadavatel nepřipouští dle 70 zákona variantní řešení Časový harmonogram stavby Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil časový harmonogram stavby. Harmonogram bude zpracován ve věcném členění v podrobnostech na týdny. Tento harmonogram bude závazný a bude přílohou k návrhu smlouvy o dílo. 3. Požadavky na rozsah a prokázání kvalifikace 3.1. Doba prokázání splnění kvalifikace Dodavatel je povinen prokázat svou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky ve lhůtě pro podání nabídek Rozsah kvalifikace Dodavatel prokáže svou kvalifikaci ( 50,odst.1 zákona), pokud: a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

5 3.3. Prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání kvalifikace dodavatele. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se ustanovení ve výše uvedené odrážce použijí obdobně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a touto zadávací dokumentací. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce, S připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost překladu do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

6 3.4. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 zákona splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) Zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

7 j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu 3.5. Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: dle 54 odst. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, dle 54 odst.b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, dle 54 odst.d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů (zákon č.360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 3.6. Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů: Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže způsobem dle 62 odst.3 zákona, 3.7. Ekonomická a finanční způsobilost Dodavatel předloží ve své nabídce čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle 50 odst. 1 písm. c) zákona. Ekonomickou a finanční způsobilost nelze prokázat prostřednictvím subdodavatele Změny v kvalifikaci Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Povinnost podle předchozího odstavce, se dle 58 odst. 2 zákona, vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele dle 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Dodavatelé zapsaní do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace Výpisem se seznamu ( 127 zákona), který nahrazuje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst.1 a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm.a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud ke lhůtě pro podání nabídek, ke které má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

8 3.10. Prokázání splnění kvalifikace certifikátem ( 134 zákona) Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace ( 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Certifikát musí být platný ve smyslu 140 odst. 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok) Prokázání kvalifikace s vybraným dodavatelem Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. 4. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria dle 78 odst.1 písm.b) zákona - nejnižší nabídkové ceny. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek budou nabídkové ceny posouzeny podle 77 zákona. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH. 5. Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná pro uzavření smlouvy o dílo, bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podmínek se započtením veškerých nákladů, rizik a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky. Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je prováděcí dokumentace a tato textová část zadávací dokumentace. Nabídková cena bude vytvořena oceněním přiložených výkazů výměr - jednotlivých položkových rozpočtů (formát Microsoft Excel - krycí list, rekapitulace, položky) pro typová jádra int. A a bloku E,F při dodržení jejich struktury a členění na jednotlivé části, oceněním veškerých položek a dodržením obsahové náplně a doložena na krycím listu nabídky v požadovaném rozsahu. Daň z přidané hodnoty je stanovena ve výši 15% v souladu s paragrafem 48a, odst.4, zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek: Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla odjednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou

9 činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které budou zahrnuty do jeho nabídkové ceny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid pozemku, včetně likvidace zařízení staveniště. Nabídková cena může být překročena pouze při změně daňových předpisů. 6. Platební podmínky Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem v členění po jednotlivých stavebních objektech dle odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude uvedena i proplácena v Kč. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený odpovědnou osobou zadavatele. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů po jejím doručení zadavateli Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohu. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Závěrečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. Zadavatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je zadavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém případě není zadavatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů. 7. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do do hodin. Nabídky mohou uchazeči doručit: osobně na adresu : VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Zlínská 991, Holešov, budova B-3, podatelna, v pracovní dny v době od 7 00 do hod. v případě doručení nabídky poštou (na výše uvedenou adresu) je za okamžik převzetí považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídka se podává písemně, v českém jazyce v tištěné formě, podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem Veřejná zakázka: Oprava bytových jader II. - neotevírat nabídku, na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.

10 8. Zadávací lhůta V souladu s ustanovením 43 zákona zadavatel stanovil délku zadávací lhůty na 30 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 zákona, nebo do zrušení zadávacího řízení dle 84 zákona. Zadávací lhůta neběží, pokud jsou podány námitky, pokud zadavatel podle zákona nesmí uzavřít smlouvu, nebo pokud byl podán návrh na přezkoumání úkonů zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dodavatel předloží čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky. 9. Místo a termín otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v hodin na adrese zadavatele, Zlínská 991, Holešov, budova B-3, 2.patro, zasedací místnost. Otevírání obálek se má právo účastnit zástupce uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 10. Obchodní podmínky Zadavatel stanovil obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace. Text návrhu smlouvy o dílo nebude uchazečem nijak upravován. Uchazeč doplní identifikační a kontaktní údaje, údaje o ceně a všechny další požadované údaje. Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 11. Další podmínky zadávacího řízení Součástí nabídky musí být rovněž: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. V případech, kdy zadavatel požaduje předložení prohlášení dodavatele, nebo dodavatel vystavuje jiné doklady požadované zadavatelem, musí být tyto podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce řádně doložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci.

11 V případě podání společné nabídky musí být uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů. 12. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky Zadavatel požaduje, aby nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh byla svázána a zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné a nesmí obsahovat opravy a přepisy. Zadavatel doporučuje seřadit nabídku do těchto oddílů: Krycí list nabídky Obsah nabídky Prokázání kvalifikace dle čl.3 Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Oceněné výkazy výměr - položkové rozpočty Časový harmonogram Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky Doklady dle čl.11 Prohlášení, že jako dodavatel, který podává nabídku, není současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Další doklady dodavatele 13. Zrušení zadávací ho řízení Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení v souladu s 84 zákona. 14. Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č..2: Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo Příloha č. 3: Projektová dokumentace včetně výkazů výměr - položkových rozpočtů V Holešově dne vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více