Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb."

Transkript

1 Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, Pro mezinárodní styk se používá anglický překlad názvu ve znění Czech Benchrest Association. 2. CBRA je dobrovolné, politicky i jinak nezávislé sportovní občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které působí na celém území České republiky, má právní subjektivitu, jedná svým jménem a nese odpovědnost za své závazky. 3. Cílem sdružení je sjednocení soutěží v benchrestové střelbě a reprezentaci tohoto sportu vůči mezinárodní benchrestové asociaci. Článek II Cíle CBRA 1. Podporuje práci členů a klubů, řídí a koordinuje jejich činnost 2. Organizuje reprezentaci České republiky a zastupuje český benchrest v rámci mezinárodních vztahů 3. Zřizuje organizační složky s právní subjektivitou 4. Pořádá akce týkající se benchrestové střelby ve své působnosti nebo pověřuje jejich uspořádánim jednotlivé kluby a k tomu vydává termínové listiny 5. Vydává pro Českou republiku sportovně technické předpisy benchrestových soutěží, řády a pravidla v návaznosti na platné znění obdobných mezinárodních předpisů a pravidel 6. Řídí systém výchovy rozhodčích a funkcionářů CBRA 7. Zajišťuje v rámci své působnosti propagaci na internetu nebo ve sdělovacích prostředcích Článek III Vznik členství 1. Členství v CBRA je individuální nebo kolektivní 2. Členem CBRA se může stát každý občan bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti. Osoby mladší 18. let se mohou stát členy CBRA pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Členství v CBRA není vázáno na členství v jakémkoliv

2 střeleckém klubu ani na oprávnění držet zbraň příslušné kategorie. 3. O přijetí člena rozhoduje výbor CBRA. Článek IV. Čestné členství 1. Výbor CBRA může udělit čestné členství v CBRA osobám, které se zasloužily o rozvoj benchrestové střelby nebo podporují CBRA sponzorsky. Článek V. Práva a povinnosti členů 1. Každý člen CBRA má právo podílet se na činnosti CBRA, být informován o dění v CBRA a podávat návrhy a připomínky 2. Členové starší 18. let mají právo volit a být voleni do funkcí CBRA přímou volbou 3. Každý člen má právo zúčastnit se zasedání valné hromady CBRA, delegáti organizačních složek CBRA mají právo se svým hlasováním na tomto zasedání podílet na rozhodování o činnosti sdružení a nahlížet do roční zprávy o hospodaření 4. Každý člen CBRA má právo být informován o akcích pořádaných CBRA jakož i o zasedání jejích orgánů 5. Členové CBRA jsou povinni řídit se těmito stanovami a usneseními orgánů CBRA. 6. Členové CBRA jsou povinni dbát na dobré jméno CBRA. 7. Každý člen CBRA je povinen platit řádně a včas členské příspěvky 8. Všichni členové jsou povinni v rámci svých možností pomáhat s chodem a organizací CBRA a jí pořádaných akcí 9. Členové CBRA jsou povinni řádně hospodařit se svěřenými prostředky, střežit a ochraňovat majetek před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a dodržovat pravidla sportovního chování. 10. Všichni členové CBRA jsou povinni podřídit se rozhodnutí orgánů CBRA a členských klubů. 1. Členství v CBRA zaniká: Článek VI. Zánik členství

3 a) úmrtím člena b) vystoupením člena z CBRA c) zrušením členství v CBRA d) vyloučením člena z CBRA e) zánikem CBRA 2. Člen je povinen oznámit vystoupení z CBRA výboru CBRA. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení o vystoupení výboru CBRA. 3. Členství v CBRA může být zrušeno, jestliže člen závažným způsobem porušil své povinnosti nebo nezaplatil ve stanoveném termínu ani v dodatečně stanovené lhůtě členské příspěvky. O zrušení členství rozhoduje výbor CBRA. Rozhodnutí o zrušení členství oznámí výbor CBRA členovi písemně. Proti tomuto rozhodnutí se může člen odvolat do 15. dnů ode dne doručení rozhodnutí ke členské schůzi CBRA. Odvolání má v tomto případě odkladný účinek. 4. Vyloučení člena z CBRA může nastat v případě, kdy člen zvláště hrubým způsobem nebo opakovaně poruší stanovy CBRA nebo usnesení výboru CBRA, nebo jinak poškodí oprávněné zájmy CBRA. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze CBRA. Rozhodnutí o vyloučení oznámí výbor CBRA členovi písemně. Proti vyloučení se nelze odvolat. Vyloučený člen může znovu požádat o členství po uplynutí 1 roku od vyloučení. 5. Zanikne-li CBRA, zaniká i členství všech jejích členů. 1. CBRA zřizuje tyto orgány a) Předseda b) Místopředseda c) Hlavní rozhodčí CBRA d) Výbor CBRA e) Valná hromada 2. Předseda Článek VII. Orgány CBRA a) Předsedu volí valná hromada b) Předseda je oprávněn jednat za CBRA samostatně ve všech jeho záležitostech c) Předseda zejména i. reprezentuje CBRA ii. koordinuje činnost klubů iii. svolává zasedání výboru iv. svolává zasedání valné hromady v. ze své činnosti se zodpovídá výboru

4 vi. řídí zasedání výboru d) V případě že některý orgán CBRA (mimo valné hromady) nebo klub přijme rozhodnutí, které je v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo jinými předpisy, kterými je CBRA vázána, nebo je v rozporu se stanovami CBRA, má předseda právo vydat písemný podnět, který pozastaví účinnost nebo vykonatelnost takového rozhodnutí. Tento podnět předloží výboru CBRA, který ve věci rozhodne. e) Funkční období předsedy končí druhého roku následujícího po roce volby. f) Výkon funkce předsedy CBRA zaniká i. zvolením nového předsedy valnou hromadou po ukončení funkčního období ii. odvoláním valnou hromadou v průběhu funkčního období iii. vzdáním se funkce 3. Místopředseda a) Místopředsedu volí valná hromada b) Místopředseda zejména i. zodpovídá za organizaci soutěží a záležitostí s tím souvisejících, schvaluje rozpis soutěží a termínovou listinu ii. zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti nebo na jeho písemné pověření iii. je oprávněn jednat samostatně za CBRA v záležitostech svěřených mu stanovami CBRA nebo výborem CBRA iv. řídí zasedání valné hromady v. v době, kdy je na předsedu podán návrh na odvolání, je pověřen výkonem jeho funkcí c) Funkční období předsedy končí druhého roku následujícího po roce volby. d) Výkon funkce místopředsedy CBRA zaniká i. zvolením nového místopředsedy předsedy valnou hromadou po ukončení funkčního období ii. odvoláním valnou hromadou v průběhu funkčního období iii. vzdáním se funkce 4. Hlavní rozhodčí CBRA a) Hlavního rozhodčího CBRA volí valná hromada b) Hlavní rozhodčí CBRA zejména i. dohlíží na činnost rozhodčích ii. kontroluje působnost sportovně střeleckých předpisů a pravidel

5 iii. kontroluje soulad předpisů a pravidel CBRA s podobnými mezinárodními předpisy a pravidly c) Funkční období hlavního rozhodčího CBRA končí druhého roku následujícího po roce volby. d) Výkon funkce hlavního rozhodčího CBRA zaniká i. zvolením nového hlavního rozhodčího CBRA valnou hromadou po ukončení funkčního období ii. odvoláním valnou hromadou v průběhu funkčního období iii. vzdáním se funkce 5. Hospodář 6. Výbor a) Hospodáře jmenuje předseda. V případě, že tak neučiní, vykonává jeho funkci sám b) Hospodář zejména i. zodpovídá za hospodaření CBRA ii. zodpovídá za majetek CBRA iii. vede seznam členů CBRA a registrovaných klubů c) Funkční období hospodáře končí druhého roku následujícího po volbě předsedy. d) Výkon funkce hospodáře zaniká i. Jmenováním nového hospodáře předsedou po uplynutí funkčního období ii. Odvoláním hospodáře předsedou v průběhu funkčního období iii. Vzdáním se funkce a) Členy výboru jsou i. předseda ii. místopředseda iii. hlavní rozhodčí CBRA b) Výbor dohlíží na hospodaření CBRA c) Výbor schvaluje sportovně technické předpisy d) Výbor schvaluje způsobilé rozhodčí, to je způsobilost být rozhodčím soutěží v benchrestové střelbě. e) Výbor je poradním orgánem předsedy, kterému může dávat podněty k činnosti. 7. Valná hromada

6 a) Členy valné hromady jsou delegáti organizačních složek (za každou organizační složku jeden delegát) a výbor CBRA b) Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí alespoň tři členové. c) Termín valné hromady musí být stanoven alespoň 14 dní před termínem konání. d) Řádnou valnou hromadu svolává předseda tak, aby mohla proběhnout nejpozději do daného roku e) Pokud není předsedou svolána řádná valná hromada, svolá kterýkoliv člen výboru mimořádnou valnou hromadu tak, aby mohla proběhnout nejpozději do daného roku. f) Pokud není některým ze členů výboru svolána mimořádná valná hromada, svolá mimořádnou valnou hromadu kterýkoliv klub tak, aby mohla proběhnout nejpozději do daného roku. g) Všichni členové valné hromady mají právo být na valné hromadě slyšeni v pořadí, ve kterém se k pronesení příspěvku přihlásili. h) Členové valné hromady mají právo v průběhu zasedání valné hromady podávat místopředsedovi návrhy na hlasování. i) Při hlasování valné hromady má každý člen valné hromady jeden hlas stejné váhy. j) Valná hromada může přijímat změny stanov, návrh na změny stanov může podávat kterýkoliv člen Valné hromady. k) Návrh, o kterém valná hromada hlasuje je přijat tehdy, vysloví-li se pro něj více hlasů nežli proti němu. l) Valná hromada projednává přestupky členů a klubů proti stanovám CBRA a uděluje tresty. m) Valná hromada přijímá rozpočet CBRA a schvaluje její výroční zprávu o hospodaření. n) Valná hromada stanovuje výši členských příspěvků na další rok. Článek VIII Organizační složky 1) CBRA vytváří organizační složky benchrestové střelecké kluby, dále jen BSK. Tyto sdružují řádné členy CBRA, kteří nejsou, nechtějí nebo nemohou být členy jiných sdružení registrovaných u CBRA. BSK mají právní skubjektivitu, mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se.

7 O přijetí nebo vyloučení BSK rozhoduje výbor CBRA. Stanovy BSK musí vycházet ze stanov CBRA a korespondovat s nimi. 2) Orgány BSK a) Členská schůze BSK Členská schůze BSK je nejvyšším orgánem BSK. Členskou schůzi svolává výbor BSK nejméně 1x ročně. Výbor BSK svolává mimořádnou členskou schůzi v případě, že o ni požádá nejméně jedna třetina členů BSK nebo nejméně dva členové výboru BSK. Při svolávání schůze musí být o jejím termínu a programu vyrozuměni všichni členové BSK. Členská schůze projednává návrhy svých členů a rozhoduje o nich, volí předsedu BSK, výbor BSK a delegáta na valnou hromadu. Členská schůze také rozhoduje o vystoupení BSK z organizační struktury CBRA a zrušení BSK. Jedna členská schůze v kalendářním roce je členskou schůzí výroční, která navíc schvaluje výši členských příspěvků, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulé období. b) Výbor BSK Výbor BSK řídí činnost BSK v období mezi členskými schůzemi. Skládá se z předsedy BSK a nejméně dvou dalších řádných členů BSK. Výbor BSK vypracovává výroční zprávu o činnosti BSK a předkládá ji ke schválení členské schůzi, zajišťuje výběr a odeslání odvodů z členských příspěvků na účet CBRA. c) Předseda BSK 3) Zánik BSK Předseda BSK řídí činnost BSK v době mezi schůzemi výboru BSK. Předseda je oprávněn jednat jménem BSK, případně delegovat tuto pravomoc na jiné členy BSK. Předseda BSK odpovídá za vypracování výroční zprávy o činnosti BSK a její předání výboru CBRA a za odeslání odvodů z členských příspěvků na účet CBRA. BSK zanikne pokud počet členů BSK klesne pod 3 členy nebo rozhodnutím členské schůze o zrušení BSK. Článek IX. Zásady hospodaření 1) Zdroji příjmů CBRA jsou především členské příspěvky a dary. 2) Členské příspěvky se platí ročně

8 3) Prostředky CBRA jsou užívány výhradně na chod CBRA, organizaci soutěží a organizaci reprezentativních akcí. Článek X. Zánik sdružení Sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jejím rozpuštění. V případě zániku sdružení se provede likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností. Článek XI. Platnost a účinnost stanov Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě konané dne v Praze a nabývají účinnosti dnem registrace změn na MV ČR. Za výbor CBRA Ladislav Ninger Josef Havelka Pavel Cink

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s.

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s. Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s. STANOVY SPOLKU Úplné znění ke dni 13.11.2014 Stránka 1 z 10 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Česká asociace profesionálních

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy sdružení Korektní podnikání

Stanovy sdružení Korektní podnikání Stanovy sdružení Korektní podnikání schválené ustavující valnou hromadou sdružení Korektní podnikání, která se konala dne 5. prosince 2003 v Praze. Tyto stanovy vymezují charakter, postavení, úkoly a organizaci

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s.

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. Úplné znění ke dni 1. 3. 2014 Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem Rodinné centrum Klubák (dále

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství. Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238. Stanovy. Preambule

Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství. Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238. Stanovy. Preambule Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238 Cíl: viz stanovy Stanovy Preambule Institut rogersovské psychoterapie a poradenství, dále jen

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více