Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, Český Krumlov, tel , fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701"

Transkript

1 Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, Český Krumlov, tel , fax Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na Komplexní zajištění administrace zadávacích řízení na veřejné zakázky v rámci přípravy projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" Vážení obchodní přátelé, Město Český Krumlov jednající starostou Ing. Lubošem Jedličkou, Vás jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Komplexní zajištění administrace zadávacích řízení na veřejné zakázky v rámci přípravy projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov." Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace zpracujte dle zadávací dokumentace, kterou naleznete na internetových stránkách města v sekci Občan, odkaz Úřední deska - Veřejné zakázky. V listinné podobě jsou k dispozici na odboru investic, Kaplická 439, Český Krumlov. Nabídky lze podat osobně v podatelně zadavatele na adrese Kaplická 439, Český Krumlov, a to v pondělí až pátek od 7:30 hodin do 15:00 hodin nebo doporučeně poštou. Nabídky musí být v obou případech doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. V případě doručování poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. Termín pro doručení nabídek: do 8:00 hod. Zájemce může požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně nebo prostřednictvím elektronické korespondence pověřeného pracovníka zadavatele - Ing. Lumíra Luštického, vedoucího odboru investic, tel: , nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Zadavatel seznámí s odpovědí i všechny ostatní zájemce. Ing. Luboš Jedlička starosta města

2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu komplexního zajištění administrace zadávacích řízení na veřejné zakázky v rámci přípravy projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Město Český Krumlov sídlo: Nám. Svornosti 1, Český Krumlov IČ: jednající: Ing. Lubošem Jedličkou tel: fax: Pověřený pracovník zadavatele: jméno: Ing. Lumír Luštický tel: Druh a předmět veřejné zakázky Komplexní zajištění zadavatelských činností a právní služby (dále též jen administrace zadávacích řízení) na veřejné zakázky (dále jen administrace ), tj. úplné organizační a právní zajištění zadávacích řízení, při přípravě projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov, který Město Český Krumlov připravuje pro 1. kontinuální výzvu Integrovaného operačního programu, v rámci Prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje, Oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, aktivity 5.1 b1. Administrace se týká nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek na služby a stavební práce plánovaných v projektu na rok 2009 a Administrací zadávacího řízení se rozumí: a) zpracování textu zadávací dokumentace, včetně zpracování závazných požadavků na základě podkladů předaných zadavatelem a požadavků zadavatele a konzultací textů se zadavatelem, b) poskytování zadávací dokumentace osloveným subjektům a dalším zájemcům, c) zajištění uveřejnění Oznámení o zakázce na Centrální adrese, d) poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám ve spolupráci se zadavatelem, za obsah technické části zadávací dokumentace (projekt, technická zpráva, výkaz výměr, atd.) odpovídá zadavatel a ten toto předá subjektu pověřeném zadavatelskými činnostmi, e) vypracování jmenovací listiny (ustanovení) pro členy a náhradníky hodnotící komise, popř. pro členy komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace, f) vypracování čestného prohlášení členů (náhradníků) komisí, g) organizační zabezpečení přijímání obálek s nabídkami, h) příprava a zajištění otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů včetně pořízení protokolu o otevírání obálek,

3 i) organizační zajištění všech jednání hodnotící komise, zpracování veškerých potřebných podkladů pro hodnocení nabídek pro členy hodnotící komise, pořízení protokolů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, j) vypracování návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a předání zadavateli ke schválení, k) vypracování oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky a zajištění odeslání rozhodnutí všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, l) případné vypracování návrhu rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění a zajištění odeslání rozhodnutí vyloučenému uchazeči, m) zpracování oznámení o případně podaných námitkách a jejich vyřízení zadavatelem pro ostatní uchazeče, n) vypracování návrhu rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, vypracování oznámení o zrušení zadávacího řízení a předání dokumentů zadavateli k podpisu a vyplnění a zajištění uveřejnění Oznámení o zrušení zadávacího řízení, o) příprava a provedení opatření k nápravě v případě, že v průběhu zadávacího řízení došlo k porušení zákona, p) vyplnění a zajištění uveřejnění formuláře Oznámení o zadání zakázky a zpracování písemné zprávy zadavatele, q) vedení, zpracovávání, kompletace a předání veškeré dokumentace o průběhu zadávání veřejné zakázky zadavateli, r) vypracování návrhu rozhodnutí o námitkách a jeho předání zadavateli k podpisu, s) vypracování návrhu vyjádření zadavatele k návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a jeho předání zadavateli k podpisu a příprava dokumentace pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Orientační přehled administrovaných veřejných zakázek: Předmět veřejné zakázky Veřejná zakázka Předpokládané zahájení administrace zpracování projektové dokumentace (PD ke stavebnímu povolení, PD k realizaci stavby) nadlimitní březen 2009 inženýring (technický dozor stavby) podlimitní březen 2009 expertní podpora nadlimitní březen 2009 zpracování návrhů interiérů a scénářů nadlimitní září 2009 stavební práce (předpokládaný objem zakázky do 250 mil. Kč bez DPH) nadlimitní prosinec 2009 Konkrétní rozsah jednotlivých úkonů při zadavatelských činnostech a právní službě v zadávacích řízeních na jednotlivé veřejné zakázky odvisí od druhu zadávacího řízení a jeho úpravy v zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Administrace v případném zadávacím řízení na zpracování návrhů interiérů a scénářů a na stavební práce se uskuteční pouze pokud bude zadavateli schválena žádost o přidělení dotace na projekt.

4 Vymezení předmětu veřejné zakázky s použitím klasifikace zboží, služeb a stavebních prací CPV : Hlavní předmět kód Název Jednotka CPV Právní služby komplet Vedlejší předmět Kód CPV Podnikatelské a manažerské poradenství a související komplet služby Doba a místo plnění veřejné zakázky Doba plnění veřejné zakázky Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky bezprostředně po uzavření smlouvy. Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky je do V případě podání námitek některým uchazečem a zejména v případě podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je třeba počítat s odpovídajícím prodloužením doby plnění veřejné zakázky. Místo plnění veřejné zakázky Český Krumlov Návrh smlouvy a prohlášení uchazeče Návrh smlouvy Součástí zadávacích podmínek je vlastní návrh smlouvy vyhotovený zadavatelem (příloha č.1). Tento návrh smlouvy uchazeč závazně použije. Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem, či osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Prohlášení uchazeče Uchazeč je povinen předložit v nabídce prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Uvedené prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Obchodní podmínky Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění předmětné veřejné zakázky. Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou zadavateli nabídnout obchodní podmínky výhodnější.

5 Platební podmínky Zadavatel požaduje, aby uchazeč zapracoval do návrhu smlouvy níže uvedené platební podmínky: a) úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně; b) zálohy zadavatel neposkytuje; c) vybraný uchazeč je oprávněn fakturovat v těchto případech: po předání návrhu rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a formuláře o zrušení zakázky, po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a předání formuláře Oznámení o zadání zakázky, resp. Zrušení zadávacího řízení, v případě námitkového řízení, případně řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zadavatel připouští dílčí fakturaci v průběhu tohoto řízení d) úhrada bude provedena na základě účetního dokladu vystaveného uchazečem s lhůtou splatnosti 60 dnů od data jeho doručení zadavateli; úhrada bude provedena bezhotovostním platebním stykem; za úhradu dohodnuté ceny se považuje její odepsání z účtu zadavatele; e) veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; v případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. f) vybraný uchazeč předá zadavateli nejprve návrh účetního dokladu v elektronické podobě ve formátu *pdf a teprve po jeho odsouhlasení zadavatelem vystaví a předá zadavateli originál dokladu. Zajištění závazků a smluvní pokuty a) Dodavatel je povinen umožnit fyzickou kontrolu realizace této smlouvy, resp. monitorovací návštěvu Ministerstvu kultury ČR a dalším kontrolním subjektům. b) Dodavatel se zavazuje uchovávat veškeré dokumenty související s realizací této do 10 let po ukončení projektu, tj. minimálně do roku archivuje zadavatel po předání dokumentace VZ zadavateli. c) Smluvní pokuta za nedodržení zákonem stanovených lhůt pro poskytnutí zadávací dokumentace, resp. poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci; zadavatel stanovuje minimální rozsah ve výši Kč za každý případ. d) Smluvní pokuta za prodlení s vypracováním rozhodnutí o námitkách, resp. Vypracováním stanoviska zadavatele k návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže; zadavatel stanovuje minimální rozsah ve výši Kč za každý případ. e) Uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty zadavatelem vybranému uchazeči.

6 V případě prodlení zadavatele s úhradou uchazečem oprávněně vystavené dílčí faktury může uchazeč požadovat na zadavateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pojištění odpovědnosti uchazeče Uchazeč se v návrhu smlouvy zaváže udržovat zadavatelem požadované pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě po celou dobu plnění veřejné zakázky a na žádost zadavatele prokázat platnost tohoto pojištění. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním plněním předmětu veřejné zakázky. Uchazeč uvede cenu za předmět plnění veřejné zakázky jako nejvýše přípustnou. a) Celková nabídková cena bude uvedena v české měně a v následujícím členění: celková cena za předmět plnění veřejné zakázky bez DPH DPH celková cena včetně DPH. Celková nabídková cena nesmí dosáhnout mezní částku ,- Kč bez DPH. b) Nabídková cena za administraci jednotlivých zadávacích řízení podle orientačního přehledu administrovaných veřejných zakázek v členění. cena za administraci příslušného zadávacího řízení bez DPH DPH celková cena včetně DPH. Cena za administraci jednotlivých zadávacích řízení bude uvedena v příloze smlouvy. Podmínky překročení nabídkové ceny Nabídková cena služeb pro realizaci této veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny. Nabídková cena může být překročena pouze za podmínek, že dojde ke změně zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění nebo, že budou realizovány vícepráce nařízené objednatelem v souladu s platnými právními předpisy. Variantní nabídky Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

7 Prokazování splnění kvalifikace Rozsah kvalifikace Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění a) základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu níže uvedeném, b) profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu níže uvedeném, c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů v rozsahu níže uvedeném d) technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu níže uvedeném. Prokázání splnění kvalifikace Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem uzavření smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. U nabídky na zakázku malého rozsahu je uchazeč povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu, tj. výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v nich dodavatel zapsán, v plném rozsahu. Splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační

8 předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucení správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: čestného prohlášení [písm. a) až i)]. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady. Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

9 b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci c) doklad o zápisu uchazeče do seznamu advokátů České advokátní komory dle zákona o advokacii, podává-li nabídku advokát. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Výpis z obchodního rejstříku uchazeč doloží v originále nebo v úředně ověřené kopii. Oprávnění k podnikání uchazeč doloží v úředně ověřené kopii. Doklad o zápisu uchazeče do seznamu advokátů České advokátní komory uchazeč doloží v úředně ověřené kopii. Ekonomické a finanční předpoklady Uchazeč v nabídce předloží kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody. Pojistné plnění musí činit alespoň 30 mil. Kč. Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a uvedením celkového objemu služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech. Uchazeč předloží seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení, ze kterého musí být u každé, do seznamu zahrnuté služby, patrné níže uvedené údaje: název objednatele, celkový objem hodnoty veřejné zakázky na níž bylo administrováno zadávací řízení v Kč bez DPH, doba a místo realizace služby. Za významnou službu zadavatel považuje administraci zadávacího řízení na stavení práce s předpokládanou hodnotou minimálně 30 mil. Kč bez DPH. Uchazeč musí doložit minimálně pět významných služeb v posledních 5 letech. Uchazeč dále předloží ve formě čestného prohlášení celkový objem služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení bez ohledu na druh zadávacího řízení v smyslu ustanovení 21 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, poskytnutých v posledních 5 letech. Za prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů považuje zadavatel realizaci administrace zadávacích řízení v posledních 5 letech v celkovém objemu přidělených veřejných zakázek nejméně 500 mil. Kč bez DPH.

10 Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění: základních kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 9.1 a) této zadávací dokumentace a profesních kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 9.1 b) této zadávací dokumentace v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Výpis ze seznamu uchazeč předkládá v originále nebo v úředně ověřené kopii. Zadávací lhůta Zadávací lhůta, tj. lhůta po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, činí 60 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu (tj. uchazečům, kteří se umístili na prvním, druhém a třetím pořadí), až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po odeslání písemné výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a končí dne ve 08:00 hodin. Zájemce může požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně nebo prostřednictvím elektronické korespondence pověřeného pracovníka zadavatele nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Zadavatel seznámí s odpovědí i všechny ostatní zájemce. Kritérium pro zadání veřejné zakázky, způsob hodnocení nabídek: Zadavatel rozhodl, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena. Nabídková cena se bude sestávat z dílčích nabídkových cen administrace jednotlivých zadávacích řízení jak jsou níže uvedena. Předmět veřejné zakázky Veřejná zakázka zpracování projektové dokumentace (PD ke nadlimitní Cena bez DPH DPH Cena s DPH

11 stavebnímu povolení, PD k realizaci stavby) inženýring (technický dozor stavby) expertní podpora zpracování návrhů interiérů a scénářů stavební práce (předpokládaný objem zakázky do 250 mil. Kč bez DPH) podlimitní nadlimitní nadlimitní nadlimitní Otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami budou otevřeny dne v 10 hodin v sídle zadavatele (Kaplická 439, Český Krumlov - 3.NP - kancelář tajemníka MěÚ). Otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni kromě zadavatele a komise pro otevírání obálek také oprávnění zástupci uchazečů o veřejnou zakázku, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se neotevírají. Pokyny ke zpracování nabídky a podávání nabídek Pokyny ke zpracování nabídky V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Identifikačními údaji se rozumí: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno a daňové identifikační číslo pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno a daňové identifikační číslo, pokud jde o fyzickou osobu. Nabídka bude uchazečem předložena ve dvou výtiscích, v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Výtisk č. 1 bude označen jako Originál a budou v něm založeny všechny originály potřebných dokladů, resp. jejich úředně ověřené kopie. Výtisk č. 2 bude označen jako Kopie a může být kopií výtisku č. 1. Zadavatel předpokládá, že originál nabídky bude svázán tak, aby nebyla umožněna samostatná manipulace s jednotlivými listy, tj. např. svázání nabídky ve hřbetu protaženou šňůrkou, jejíž konce budou přelepeny a na přelepu orazítkovány nebo podepsány. Pro snazší kontrolu úplnosti nabídek se doporučuje řadit doklady v nabídce v následujícím pořadí: 1. identifikační údaje uchazeče, 2. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, 3. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 4. doklady prokazující splnění ekonomických a finančních předpokladů 5. celková nabídková cena, 6. nabídková cena za administraci jednotlivých zadávacích řízení 7. vyplněný a podepsaný návrh smlouvy zpracovaný zadavatelem,

12 8. prohlášení uchazeče, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Náklady na zpracování nabídek zadavatel nehradí. Podávání nabídek místo pro podávání nabídek Nabídky musí být podány v řádně uzavřené obálce označené na přední straně nápisem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU, NEOTVÍRAT ADMINISTRACE VZ. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídky lze podat osobně v podatelně zadavatele na adrese sídla zadavatele Náměstí Svornosti 1 (nebo Kaplická 439) Český Krumlov, a to v pondělí až pátek od 7:00 hodin do 15:00 hodin nebo doporučeně poštou. Nabídky musí být v obou případech doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. V případě doručování poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. V Českém Krumlově dne Ing. Luboš Jedlička starosta města

13 Návrh Smlouvy o právní službě a zadavatelských činnostech Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Obchodní jméno: Město Český Krumlov Sídlo společnosti: Nám. Svornosti 1, Český Krumlov , Česká republika IČ: Tel: Fax: Jednající: ing. Luboš Jedlička - starosta města Dále jako: Objednatel a Obchodní jméno: Sídlo společnosti: IČ: Tel: Fax: Jednající: Dále jako: Dodavatel tuto Smlouvu o právní službě a zadavatelských činnostech I. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem smlouvy je poskytnutí právní služby, kterou podle Zákona č. 85/1996 Sb. v platném znění a v rozsahu sjednaném níže poskytne při zadávání veřejné zakázky s názvem při přípravě projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Dodavatel Objednateli a dále výkon zadavatelských činností při zadávání uvedené veřejné zakázky, a to dle Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále též jen Zákon) a dle požadavků uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce podpory v Oblasti intervence 5.1a a 5.1b IOP, v rozsahu uvedeném v Zákoně a v článku II. této smlouvy a její přílohy č. 1.

14 II. OBSAH PRÁVNÍ SLUŽBY A ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ Právní služba bude poskytována a zadavatelské činnosti vykonávány ve věci přípravy a organizace zadávacích řízení a zadávání veřejných zakázek dle Zákona. Dodavatel je zejména povinen : 1. Zahájit svoji činnost ve smyslu této smlouvy v termínu dle dohody s Objednatelem. 2. Převzít od Objednatele nebo jím určené osoby, veškeré, zkompletované podklady a údaje pro vypracování části zadávací dokumentace dle příslušného paragrafu Zákona a úplné a správné části zadávací dokumentace zpracované v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona a v případě zadání veřejné zakázky na stavební práce, zadávací dokumentaci zpracovanou v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona, případně prováděcím předpisem v platném znění. 3. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby zadávací podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky. 4. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky a textovou část zadávací dokumentace (podrobné podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky) v souladu s příslušným ustanovením Zákona. 5. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby obligatorní ustanovení příslušného návrhu smlouvy, která bude uzavřena s uchazečem jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější. A. zpracování projektové dokumentace (PD ke stavebnímu povolení, PD k realizaci stavby) B. inženýring (technický dozor stavby) C. expertní podpora (zajištění odborné podpory tvorby produktů a marketingové podpory v realizační fázi projektu a zajištění povinných činností - řízení rizik, monitoring, publicita) D. zpracování návrhů interiérů a scénářů (stabilní expozice, výstavy, apod.) E. stavební práce (předpokládaný objem zakázky do 250 mil. Kč bez DPH) Administrace v případném zadávacím řízení na zpracování návrhů interiérů a scénářů a na stavební práce se uskuteční pouze pokud bude zadavateli schválena žádost o přidělení dotace na projekt.

15 Dodavatel je při poskytování právní služby při zadání veřejné zakázky dále povinen mimo činností uvedených shora v čl. II. poskytnout další služby, jejichž detailní rozpis (rozpis jednotlivých úkonů Dodavatele) je Příloha č. 1 této smlouvy. III. ZÁVAZKY DODAVATELE 1. Dodavatel je při poskytování právní služby vázán Ústavou a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy Objednatele. Je oprávněn a povinen chránit práva a zájmy svého Objednatele. Je povinen jednat při tom čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny Zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle jeho přesvědčení a pokynu Objednatele pokládá za prospěšné. V případě nutnosti či vhodnosti a je-li to v zájmu Objednatele, je Dodavatel též oprávněn poskytnout právní službu i prostřednictvím jiných Dodavatelů. 2. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se zastupováním. Této povinnosti jej může zprostit pouze Objednatel svým prohlášením. Tato povinnost platí i ve vztahu ke všem státním orgánům, včetně soudů, orgánů státního zastupitelství, policie a poslaneckých vyšetřovacích skupin. Povinnost zachovat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je Zákonem uložena povinnost překazit spáchání trestného činu. 3. Dodavatel je povinen písemně upozornit Objednatele na nedostatečnou součinnost a tuto specifikovat a dále je povinen písemně upozornit na chybějící nebo nedostatečné podklady a tyto si jmenovitě od Objednatele vyžádat. 4. Dodavatel je povinen mít po celou dobu poskytování právní služby a zadavatelských činností uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu Dodavatele. Kopie pojistné smlouvy dokládající tuto skutečnost je přílohou této smlouvy. IV. ZÁVAZKY OBJEDNATELE 1. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost Dodavateli včasné, pravdivé, úplné a přesné informace a současně mu předkládat veškerý listinný materiál potřebný k řádnému poskytnutí právní služby a výkonu zadavatelských činností. 2. Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel v případě nedostatečné součinnosti Objednatele a nepřesného zadání podmínek veřejné zakázky a zadávací dokumentace nebo neúplného poskytnutí vyžádaných údajů k poskytnutí právní služby a výkonu zadavatelských činností nebo zamlčení potřebných údajů, zejména písemných ze strany Objednatele, nemůže nést odpovědnost za takto poskytnutou právní službu nebo zadavatelských činností. 3. Objednatel se zavazuje informovat Dodavatele o všech skutečnostech, které souvisí nebo by mohly souviset s věcí anebo by mohly mít na věc vliv. V.

16 ODMĚNA 1. Účastníci prohlašují, že mezi nimi došlo ke shodě, pokud jde o úhradu ceny za právní služby a výkon zadavatelských činností a o její výši. Za právní službu a zajištění výkonu činností uvedených výše v čl. II. a příloze č. 1 odst je stanovena celková cena dohodou, a to ve výši... Kč a 19% DPH. 2. Účastníci prohlašují, že mezi nimi došlo ke shodě, pokud jde o úhradu ceny za právní služby a výkon zadavatelských činností a o její výši za jednotlivá zadávací řízení dle níže uvedeného rozpisu. Za právní službu a zajištění výkonu činností uvedených výše v čl. II. a příloze č. 1 odst za jednotlivá zadávací řízení jsou stanoveny dílčí ceny dohodou, a to: Předmět veřejné zakázky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH zpracování projektové dokumentace inženýring (technický dozor stavby) expertní podpora zpracování návrhů interiérů a scénářů stavební práce (předpokládaný objem zakázky do 250 mil. Kč bez DPH) Odměna bude hrazena Dodavateli Objednatelem v českých korunách, a to v následujícím režimu: a) objednatel neposkytuje zálohy b) po předání návrhu rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a formuláře o zrušení zakázky c) po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a předání formuláře Oznámení o zadání zakázky, resp. Zrušení zadávacího řízení, v případě řízení o námitkách, případně řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zadavatel připouští dílčí fakturaci v průběhu tohoto řízení d) veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; v případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů e) dodavatel předá zadavateli nejprve návrh účetního dokladu v elektronické podobě ve formátu *pdf a teprve po jeho odsouhlasení zadavatelem vystaví a předá zadavateli originál dokladu. f) Dodavatel předá objednateli nejprve návrh účetního dokladu v elektronické podobě ve formátu *pdf a teprve po jeho odsouhlasení objednatelem vystaví a předá objednateli

17 originál dokladu. Objednatel je oprávněn neodsouhlasit doklad pouze v případě, že neodpovídá následujícím požadavkům: Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je za účetní doklad považován průkazný účetní záznam, který musí obsahovat: - označení účetního dokladu; - obsah účetního případu a jeho účastníky; - peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství; - okamžik vyhotovení účetního dokladu; - okamžik uskutečnění účetního případu (není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu); - podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování. Podpisovým záznamem může být v tomto případě vlastnoruční podpis nebo elektronický podpis nebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě. Náležitosti daňových dokladů pro plátce daně z přidané hodnoty určuje Zákon o DPH. Daňový doklad musí obsahovat: - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, - sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; - daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění; - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, - sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění; - daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem; - evidenční číslo daňového dokladu; - rozsah a předmět plnění; - datum vystavení daňového dokladu; - datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu; - jednotkovou cenu bez daně a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně; - základ daně; - základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona; - výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře. Kromě zákonných náležitostí musí být na dokladech též jednoznačně uvedeny název a číslo projektu a konstatování o financování projektu ze strukturálních fondů EU, Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory V případě, že by žádný uchazeč nepodal nabídku nebo žádný z nich nesplnil požadované podmínky nebo nebyla z jakéhokoliv důvodu Objednatelem žádná nabídka vybrána jako nejvýhodnější a z tohoto důvodu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu na straně Objednatele bylo zadávací řízení nebo zadání veřejné zakázky zrušeno, přestože Dodavatel jinak řádně splnil své povinnosti dle této smlouvy, náleží Dodavateli odměna za dosud vykonanou práci specifikovanou v příslušných odstavcích níže uvedené tabulky a detailně popsané v příloze č. 1 této smlouvy

18 Po komisionálním otevření obálek odst rozpisu úkonů v čl. po posouzení a vyhodnocení nabídek a po písemném oznámení výběru nejvhodnější nabídky a o přidělení veřejné zakázky všem uchazečům či zájemcům či po oznámení o zrušení zadávacího řízení Po uplynutí lhůty pro námitky nebo po jejich přezkoumání zadavatelem II. a příloze č. 1 50% + DPH odst rozpisu úkonů v čl. 25% - - II. a příloze č. 1 odst rozpisu úkonů v čl. II. a příloze č. 1 Po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem odst. 26. rozpisu úkonů v čl. II. a příloze č. 1 Po uplynutí lhůty pro přezkum úkonů zadavatele nebo po ukončení případného přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu Po zdokumentování zakázky způsobem předepsaným Zákonem Povinnosti Dodavatele uvedené v odst rozpisu úkonů a odst rozpisu jsou součástí dohodnuté odměny Dodavatele odst rozpisu úkonů v čl. II. a příloze č. 1 odst rozpisu úkonů v čl. II. a příloze č. 1 5% % - - 5% - - 5% - - 0% 5. Součástí sjednané úplaty jsou všechny náklady na provedení veškerých úkonů spojených s plněním smlouvy. VI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 1. Smluvní pokuta za nedodržení zákonem stanovených lhůt pro poskytnutí zadávací dokumentace, resp. poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci se stanovuje ve výši Kč za každý případ. 2. Smluvní pokuta za prodlení s vypracováním rozhodnutí o námitkách, resp. Vypracováním stanoviska zadavatele k návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže se stanovuje minimální rozsah ve výši Kč za každý případ. 3. Uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty. VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 2. Veškeré závazky, plynoucí z této smlouvy i důsledky učiněných právních úkonů, se řídí právním řádem České republiky. 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

19 4. Smluvní strany činí nesporným, že poskytování právních služeb a zadavatelských činností v dané věci a výše uvedených v jednotlivých ustanoveních a v příloze č. 1. byly poskytovány před uzavřením této smlouvy 5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 17 obchodního Zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 6. Dodavatel je povinen umožnit fyzickou kontrolu realizace této smlouvy, resp. monitorovací návštěvu Ministerstvu kultury ČR a dalším kontrolním subjektům. 7. Dodavatel se zavazuje uchovávat veškeré dokumenty související s realizací této smlouvy minimálně do roku 2023 archivuje zadavatel po předání dokumentace VZ Objednateli. 8. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků, které se po podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy. 9. Tato smlouva je vyhotovena v 4 výtiscích. Objednatel obdrží 2 výtisky a Dodavatel 2 výtisky. 10. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, prosti jakékoliv tísně, na důkaz čehož připojují své podpisy. Místo:... Místo:... Datum:... Datum:

20 Příloha č. 1. (neveřejná) smlouvy o právní službě a výkonu zadavatelských činností na veřejnou zakázku Dodavatel je povinen při poskytování právní služby a výkonu zadavatelských činností, nestanoví-li příslušný Zákon jinak při různých způsobech zadání veřejné zakázky : 1. Zahájit svoji činnost ve smyslu této smlouvy v termínu dle dohody s Objednatelem, a to ve lhůtě, která počne běžet desátý den po potvrzení Objednatelem, že má k dispozici podkladovou (projektovou v případě veřejné zakázky na stavební práce) část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, a že odpovídá požadavkům Zákona č. 137/2006 Sb. a příslušných prováděcích předpisů a v případě veřejné zakázky na stavební práce mu byla předána projektantem. 2. Převzít od Objednatele nebo jím určené osoby, veškeré, zkompletované podklady a údaje pro vypracování části zadávací dokumentace dle příslušného ustanovení Zákona a úplné a správné části zadávací dokumentace zpracované v souladu s příslušnými ustanovení Zákona a v případě zadání veřejné zakázky na stavební práce, zadávací dokumentaci zpracovanou v souladu s příslušným ustanovením Zákona a prováděcím předpisem v platném znění. 3. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby zadávací podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky. 4. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky a textovou část zadávací dokumentace (podrobné podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky) ve smyslu příslušného ustanovení Zákona. 5. Vypracovat podmínky pro posouzení kvalifikačních předpokladů a dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky a předložit Objednateli ke schválení. 6. Vypracovat podmínky pro hodnocení nabídek a předložit Objednateli ke schválení. 7. Navrhnout výši jistoty a předložit Objednateli ke schválení. 8. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby obligatorní ustanovení příslušné smlouvy, která bude uzavřena s uchazečem jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, tzn. zpracovat jednotný a pro všechny uchazeče závazný text smlouvy na realizaci veřejné zakázky a předat mu ji ke schválení, pokud nebude dohodnuto jinak. 9. Zpracovat návrh definitivního znění smlouvy na realizaci veřejné zakázky, který bude součástí zadávací dokumentace a předložit Objednateli ke schválení. 10. Zajistit uveřejnění oznámení o zakázce a jejích podmínek příslušným způsobem Zákonem předepsaným, a to v termínu dle dohody s Objednatelem. 11. Poskytovat zájemcům zadávací dokumentaci a další příslušné podklady v souvislosti se zadáním předmětné veřejné zakázky, nebude-li dohodnuto jinak. 12. Přijímat nabídky uchazečů v průběhu stanovené lhůty do určeného dne a hodiny, nebudeli dohodnuto jinak. 13. Sestavit hodnotící komisi na základě podkladů od Objednatele a její složení konzultovat s Objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 14. Zajistit komisionální otevírání obálek v souladu s příslušným ustanovením Zákona. 15. Zajistit vypracování protokolu o otevírání obálek v souladu s příslušným ustanovením Zákona. 16. Zajistit posouzení nabídek, splnění kvalifikace uchazečů a dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky uchazeče v souladu s příslušným ustanovením Zákona. 17. Zajistit komisionální hodnocení nabídek v souladu s příslušným ustanovením Zákona. 18. Zajistit vypracování protokolu o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s v souladu s příslušným ustanovením Zákona. 19. Přijímat případné námitky uchazečů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení Zámecké regionální centrum Sloupno Článek 1 Identifikační údaje veřejného zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona č.137/2006 Sb.) Název veřejného

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb.

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje zakázku Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Pavilon Farmacie II inverzní mikroskop Tato veřejná zakázka v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zák.č.

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Veřejný zadavatel tímto vyzývá

Veřejný zadavatel tímto vyzývá Veřejný zadavatel tímto vyzývá v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor školství, kultury a sportu Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště:

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:18927/2015-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 25.11.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více