Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, Český Krumlov, tel , fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701"

Transkript

1 Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, Český Krumlov, tel , fax Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na Komplexní zajištění administrace zadávacích řízení na veřejné zakázky v rámci přípravy projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" Vážení obchodní přátelé, Město Český Krumlov jednající starostou Ing. Lubošem Jedličkou, Vás jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Komplexní zajištění administrace zadávacích řízení na veřejné zakázky v rámci přípravy projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov." Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace zpracujte dle zadávací dokumentace, kterou naleznete na internetových stránkách města v sekci Občan, odkaz Úřední deska - Veřejné zakázky. V listinné podobě jsou k dispozici na odboru investic, Kaplická 439, Český Krumlov. Nabídky lze podat osobně v podatelně zadavatele na adrese Kaplická 439, Český Krumlov, a to v pondělí až pátek od 7:30 hodin do 15:00 hodin nebo doporučeně poštou. Nabídky musí být v obou případech doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. V případě doručování poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. Termín pro doručení nabídek: do 8:00 hod. Zájemce může požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně nebo prostřednictvím elektronické korespondence pověřeného pracovníka zadavatele - Ing. Lumíra Luštického, vedoucího odboru investic, tel: , nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Zadavatel seznámí s odpovědí i všechny ostatní zájemce. Ing. Luboš Jedlička starosta města

2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu komplexního zajištění administrace zadávacích řízení na veřejné zakázky v rámci přípravy projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Město Český Krumlov sídlo: Nám. Svornosti 1, Český Krumlov IČ: jednající: Ing. Lubošem Jedličkou tel: fax: Pověřený pracovník zadavatele: jméno: Ing. Lumír Luštický tel: Druh a předmět veřejné zakázky Komplexní zajištění zadavatelských činností a právní služby (dále též jen administrace zadávacích řízení) na veřejné zakázky (dále jen administrace ), tj. úplné organizační a právní zajištění zadávacích řízení, při přípravě projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov, který Město Český Krumlov připravuje pro 1. kontinuální výzvu Integrovaného operačního programu, v rámci Prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje, Oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, aktivity 5.1 b1. Administrace se týká nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek na služby a stavební práce plánovaných v projektu na rok 2009 a Administrací zadávacího řízení se rozumí: a) zpracování textu zadávací dokumentace, včetně zpracování závazných požadavků na základě podkladů předaných zadavatelem a požadavků zadavatele a konzultací textů se zadavatelem, b) poskytování zadávací dokumentace osloveným subjektům a dalším zájemcům, c) zajištění uveřejnění Oznámení o zakázce na Centrální adrese, d) poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám ve spolupráci se zadavatelem, za obsah technické části zadávací dokumentace (projekt, technická zpráva, výkaz výměr, atd.) odpovídá zadavatel a ten toto předá subjektu pověřeném zadavatelskými činnostmi, e) vypracování jmenovací listiny (ustanovení) pro členy a náhradníky hodnotící komise, popř. pro členy komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace, f) vypracování čestného prohlášení členů (náhradníků) komisí, g) organizační zabezpečení přijímání obálek s nabídkami, h) příprava a zajištění otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů včetně pořízení protokolu o otevírání obálek,

3 i) organizační zajištění všech jednání hodnotící komise, zpracování veškerých potřebných podkladů pro hodnocení nabídek pro členy hodnotící komise, pořízení protokolů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, j) vypracování návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a předání zadavateli ke schválení, k) vypracování oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky a zajištění odeslání rozhodnutí všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, l) případné vypracování návrhu rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění a zajištění odeslání rozhodnutí vyloučenému uchazeči, m) zpracování oznámení o případně podaných námitkách a jejich vyřízení zadavatelem pro ostatní uchazeče, n) vypracování návrhu rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, vypracování oznámení o zrušení zadávacího řízení a předání dokumentů zadavateli k podpisu a vyplnění a zajištění uveřejnění Oznámení o zrušení zadávacího řízení, o) příprava a provedení opatření k nápravě v případě, že v průběhu zadávacího řízení došlo k porušení zákona, p) vyplnění a zajištění uveřejnění formuláře Oznámení o zadání zakázky a zpracování písemné zprávy zadavatele, q) vedení, zpracovávání, kompletace a předání veškeré dokumentace o průběhu zadávání veřejné zakázky zadavateli, r) vypracování návrhu rozhodnutí o námitkách a jeho předání zadavateli k podpisu, s) vypracování návrhu vyjádření zadavatele k návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a jeho předání zadavateli k podpisu a příprava dokumentace pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Orientační přehled administrovaných veřejných zakázek: Předmět veřejné zakázky Veřejná zakázka Předpokládané zahájení administrace zpracování projektové dokumentace (PD ke stavebnímu povolení, PD k realizaci stavby) nadlimitní březen 2009 inženýring (technický dozor stavby) podlimitní březen 2009 expertní podpora nadlimitní březen 2009 zpracování návrhů interiérů a scénářů nadlimitní září 2009 stavební práce (předpokládaný objem zakázky do 250 mil. Kč bez DPH) nadlimitní prosinec 2009 Konkrétní rozsah jednotlivých úkonů při zadavatelských činnostech a právní službě v zadávacích řízeních na jednotlivé veřejné zakázky odvisí od druhu zadávacího řízení a jeho úpravy v zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Administrace v případném zadávacím řízení na zpracování návrhů interiérů a scénářů a na stavební práce se uskuteční pouze pokud bude zadavateli schválena žádost o přidělení dotace na projekt.

4 Vymezení předmětu veřejné zakázky s použitím klasifikace zboží, služeb a stavebních prací CPV : Hlavní předmět kód Název Jednotka CPV Právní služby komplet Vedlejší předmět Kód CPV Podnikatelské a manažerské poradenství a související komplet služby Doba a místo plnění veřejné zakázky Doba plnění veřejné zakázky Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky bezprostředně po uzavření smlouvy. Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky je do V případě podání námitek některým uchazečem a zejména v případě podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je třeba počítat s odpovídajícím prodloužením doby plnění veřejné zakázky. Místo plnění veřejné zakázky Český Krumlov Návrh smlouvy a prohlášení uchazeče Návrh smlouvy Součástí zadávacích podmínek je vlastní návrh smlouvy vyhotovený zadavatelem (příloha č.1). Tento návrh smlouvy uchazeč závazně použije. Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem, či osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Prohlášení uchazeče Uchazeč je povinen předložit v nabídce prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Uvedené prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Obchodní podmínky Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění předmětné veřejné zakázky. Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou zadavateli nabídnout obchodní podmínky výhodnější.

5 Platební podmínky Zadavatel požaduje, aby uchazeč zapracoval do návrhu smlouvy níže uvedené platební podmínky: a) úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně; b) zálohy zadavatel neposkytuje; c) vybraný uchazeč je oprávněn fakturovat v těchto případech: po předání návrhu rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a formuláře o zrušení zakázky, po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a předání formuláře Oznámení o zadání zakázky, resp. Zrušení zadávacího řízení, v případě námitkového řízení, případně řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zadavatel připouští dílčí fakturaci v průběhu tohoto řízení d) úhrada bude provedena na základě účetního dokladu vystaveného uchazečem s lhůtou splatnosti 60 dnů od data jeho doručení zadavateli; úhrada bude provedena bezhotovostním platebním stykem; za úhradu dohodnuté ceny se považuje její odepsání z účtu zadavatele; e) veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; v případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. f) vybraný uchazeč předá zadavateli nejprve návrh účetního dokladu v elektronické podobě ve formátu *pdf a teprve po jeho odsouhlasení zadavatelem vystaví a předá zadavateli originál dokladu. Zajištění závazků a smluvní pokuty a) Dodavatel je povinen umožnit fyzickou kontrolu realizace této smlouvy, resp. monitorovací návštěvu Ministerstvu kultury ČR a dalším kontrolním subjektům. b) Dodavatel se zavazuje uchovávat veškeré dokumenty související s realizací této do 10 let po ukončení projektu, tj. minimálně do roku archivuje zadavatel po předání dokumentace VZ zadavateli. c) Smluvní pokuta za nedodržení zákonem stanovených lhůt pro poskytnutí zadávací dokumentace, resp. poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci; zadavatel stanovuje minimální rozsah ve výši Kč za každý případ. d) Smluvní pokuta za prodlení s vypracováním rozhodnutí o námitkách, resp. Vypracováním stanoviska zadavatele k návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže; zadavatel stanovuje minimální rozsah ve výši Kč za každý případ. e) Uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty zadavatelem vybranému uchazeči.

6 V případě prodlení zadavatele s úhradou uchazečem oprávněně vystavené dílčí faktury může uchazeč požadovat na zadavateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pojištění odpovědnosti uchazeče Uchazeč se v návrhu smlouvy zaváže udržovat zadavatelem požadované pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě po celou dobu plnění veřejné zakázky a na žádost zadavatele prokázat platnost tohoto pojištění. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním plněním předmětu veřejné zakázky. Uchazeč uvede cenu za předmět plnění veřejné zakázky jako nejvýše přípustnou. a) Celková nabídková cena bude uvedena v české měně a v následujícím členění: celková cena za předmět plnění veřejné zakázky bez DPH DPH celková cena včetně DPH. Celková nabídková cena nesmí dosáhnout mezní částku ,- Kč bez DPH. b) Nabídková cena za administraci jednotlivých zadávacích řízení podle orientačního přehledu administrovaných veřejných zakázek v členění. cena za administraci příslušného zadávacího řízení bez DPH DPH celková cena včetně DPH. Cena za administraci jednotlivých zadávacích řízení bude uvedena v příloze smlouvy. Podmínky překročení nabídkové ceny Nabídková cena služeb pro realizaci této veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny. Nabídková cena může být překročena pouze za podmínek, že dojde ke změně zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění nebo, že budou realizovány vícepráce nařízené objednatelem v souladu s platnými právními předpisy. Variantní nabídky Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

7 Prokazování splnění kvalifikace Rozsah kvalifikace Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění a) základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu níže uvedeném, b) profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu níže uvedeném, c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů v rozsahu níže uvedeném d) technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu níže uvedeném. Prokázání splnění kvalifikace Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem uzavření smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. U nabídky na zakázku malého rozsahu je uchazeč povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu, tj. výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v nich dodavatel zapsán, v plném rozsahu. Splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační

8 předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucení správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: čestného prohlášení [písm. a) až i)]. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady. Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

9 b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci c) doklad o zápisu uchazeče do seznamu advokátů České advokátní komory dle zákona o advokacii, podává-li nabídku advokát. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Výpis z obchodního rejstříku uchazeč doloží v originále nebo v úředně ověřené kopii. Oprávnění k podnikání uchazeč doloží v úředně ověřené kopii. Doklad o zápisu uchazeče do seznamu advokátů České advokátní komory uchazeč doloží v úředně ověřené kopii. Ekonomické a finanční předpoklady Uchazeč v nabídce předloží kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody. Pojistné plnění musí činit alespoň 30 mil. Kč. Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a uvedením celkového objemu služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech. Uchazeč předloží seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení, ze kterého musí být u každé, do seznamu zahrnuté služby, patrné níže uvedené údaje: název objednatele, celkový objem hodnoty veřejné zakázky na níž bylo administrováno zadávací řízení v Kč bez DPH, doba a místo realizace služby. Za významnou službu zadavatel považuje administraci zadávacího řízení na stavení práce s předpokládanou hodnotou minimálně 30 mil. Kč bez DPH. Uchazeč musí doložit minimálně pět významných služeb v posledních 5 letech. Uchazeč dále předloží ve formě čestného prohlášení celkový objem služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení bez ohledu na druh zadávacího řízení v smyslu ustanovení 21 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, poskytnutých v posledních 5 letech. Za prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů považuje zadavatel realizaci administrace zadávacích řízení v posledních 5 letech v celkovém objemu přidělených veřejných zakázek nejméně 500 mil. Kč bez DPH.

10 Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění: základních kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 9.1 a) této zadávací dokumentace a profesních kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 9.1 b) této zadávací dokumentace v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Výpis ze seznamu uchazeč předkládá v originále nebo v úředně ověřené kopii. Zadávací lhůta Zadávací lhůta, tj. lhůta po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, činí 60 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu (tj. uchazečům, kteří se umístili na prvním, druhém a třetím pořadí), až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po odeslání písemné výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a končí dne ve 08:00 hodin. Zájemce může požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně nebo prostřednictvím elektronické korespondence pověřeného pracovníka zadavatele nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Zadavatel seznámí s odpovědí i všechny ostatní zájemce. Kritérium pro zadání veřejné zakázky, způsob hodnocení nabídek: Zadavatel rozhodl, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena. Nabídková cena se bude sestávat z dílčích nabídkových cen administrace jednotlivých zadávacích řízení jak jsou níže uvedena. Předmět veřejné zakázky Veřejná zakázka zpracování projektové dokumentace (PD ke nadlimitní Cena bez DPH DPH Cena s DPH

11 stavebnímu povolení, PD k realizaci stavby) inženýring (technický dozor stavby) expertní podpora zpracování návrhů interiérů a scénářů stavební práce (předpokládaný objem zakázky do 250 mil. Kč bez DPH) podlimitní nadlimitní nadlimitní nadlimitní Otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami budou otevřeny dne v 10 hodin v sídle zadavatele (Kaplická 439, Český Krumlov - 3.NP - kancelář tajemníka MěÚ). Otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni kromě zadavatele a komise pro otevírání obálek také oprávnění zástupci uchazečů o veřejnou zakázku, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se neotevírají. Pokyny ke zpracování nabídky a podávání nabídek Pokyny ke zpracování nabídky V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Identifikačními údaji se rozumí: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno a daňové identifikační číslo pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno a daňové identifikační číslo, pokud jde o fyzickou osobu. Nabídka bude uchazečem předložena ve dvou výtiscích, v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Výtisk č. 1 bude označen jako Originál a budou v něm založeny všechny originály potřebných dokladů, resp. jejich úředně ověřené kopie. Výtisk č. 2 bude označen jako Kopie a může být kopií výtisku č. 1. Zadavatel předpokládá, že originál nabídky bude svázán tak, aby nebyla umožněna samostatná manipulace s jednotlivými listy, tj. např. svázání nabídky ve hřbetu protaženou šňůrkou, jejíž konce budou přelepeny a na přelepu orazítkovány nebo podepsány. Pro snazší kontrolu úplnosti nabídek se doporučuje řadit doklady v nabídce v následujícím pořadí: 1. identifikační údaje uchazeče, 2. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, 3. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 4. doklady prokazující splnění ekonomických a finančních předpokladů 5. celková nabídková cena, 6. nabídková cena za administraci jednotlivých zadávacích řízení 7. vyplněný a podepsaný návrh smlouvy zpracovaný zadavatelem,

12 8. prohlášení uchazeče, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Náklady na zpracování nabídek zadavatel nehradí. Podávání nabídek místo pro podávání nabídek Nabídky musí být podány v řádně uzavřené obálce označené na přední straně nápisem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU, NEOTVÍRAT ADMINISTRACE VZ. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídky lze podat osobně v podatelně zadavatele na adrese sídla zadavatele Náměstí Svornosti 1 (nebo Kaplická 439) Český Krumlov, a to v pondělí až pátek od 7:00 hodin do 15:00 hodin nebo doporučeně poštou. Nabídky musí být v obou případech doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. V případě doručování poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. V Českém Krumlově dne Ing. Luboš Jedlička starosta města

13 Návrh Smlouvy o právní službě a zadavatelských činnostech Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Obchodní jméno: Město Český Krumlov Sídlo společnosti: Nám. Svornosti 1, Český Krumlov , Česká republika IČ: Tel: Fax: Jednající: ing. Luboš Jedlička - starosta města Dále jako: Objednatel a Obchodní jméno: Sídlo společnosti: IČ: Tel: Fax: Jednající: Dále jako: Dodavatel tuto Smlouvu o právní službě a zadavatelských činnostech I. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem smlouvy je poskytnutí právní služby, kterou podle Zákona č. 85/1996 Sb. v platném znění a v rozsahu sjednaném níže poskytne při zadávání veřejné zakázky s názvem při přípravě projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Dodavatel Objednateli a dále výkon zadavatelských činností při zadávání uvedené veřejné zakázky, a to dle Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále též jen Zákon) a dle požadavků uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce podpory v Oblasti intervence 5.1a a 5.1b IOP, v rozsahu uvedeném v Zákoně a v článku II. této smlouvy a její přílohy č. 1.

14 II. OBSAH PRÁVNÍ SLUŽBY A ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ Právní služba bude poskytována a zadavatelské činnosti vykonávány ve věci přípravy a organizace zadávacích řízení a zadávání veřejných zakázek dle Zákona. Dodavatel je zejména povinen : 1. Zahájit svoji činnost ve smyslu této smlouvy v termínu dle dohody s Objednatelem. 2. Převzít od Objednatele nebo jím určené osoby, veškeré, zkompletované podklady a údaje pro vypracování části zadávací dokumentace dle příslušného paragrafu Zákona a úplné a správné části zadávací dokumentace zpracované v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona a v případě zadání veřejné zakázky na stavební práce, zadávací dokumentaci zpracovanou v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona, případně prováděcím předpisem v platném znění. 3. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby zadávací podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky. 4. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky a textovou část zadávací dokumentace (podrobné podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky) v souladu s příslušným ustanovením Zákona. 5. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby obligatorní ustanovení příslušného návrhu smlouvy, která bude uzavřena s uchazečem jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější. A. zpracování projektové dokumentace (PD ke stavebnímu povolení, PD k realizaci stavby) B. inženýring (technický dozor stavby) C. expertní podpora (zajištění odborné podpory tvorby produktů a marketingové podpory v realizační fázi projektu a zajištění povinných činností - řízení rizik, monitoring, publicita) D. zpracování návrhů interiérů a scénářů (stabilní expozice, výstavy, apod.) E. stavební práce (předpokládaný objem zakázky do 250 mil. Kč bez DPH) Administrace v případném zadávacím řízení na zpracování návrhů interiérů a scénářů a na stavební práce se uskuteční pouze pokud bude zadavateli schválena žádost o přidělení dotace na projekt.

15 Dodavatel je při poskytování právní služby při zadání veřejné zakázky dále povinen mimo činností uvedených shora v čl. II. poskytnout další služby, jejichž detailní rozpis (rozpis jednotlivých úkonů Dodavatele) je Příloha č. 1 této smlouvy. III. ZÁVAZKY DODAVATELE 1. Dodavatel je při poskytování právní služby vázán Ústavou a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy Objednatele. Je oprávněn a povinen chránit práva a zájmy svého Objednatele. Je povinen jednat při tom čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny Zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle jeho přesvědčení a pokynu Objednatele pokládá za prospěšné. V případě nutnosti či vhodnosti a je-li to v zájmu Objednatele, je Dodavatel též oprávněn poskytnout právní službu i prostřednictvím jiných Dodavatelů. 2. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se zastupováním. Této povinnosti jej může zprostit pouze Objednatel svým prohlášením. Tato povinnost platí i ve vztahu ke všem státním orgánům, včetně soudů, orgánů státního zastupitelství, policie a poslaneckých vyšetřovacích skupin. Povinnost zachovat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je Zákonem uložena povinnost překazit spáchání trestného činu. 3. Dodavatel je povinen písemně upozornit Objednatele na nedostatečnou součinnost a tuto specifikovat a dále je povinen písemně upozornit na chybějící nebo nedostatečné podklady a tyto si jmenovitě od Objednatele vyžádat. 4. Dodavatel je povinen mít po celou dobu poskytování právní služby a zadavatelských činností uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu Dodavatele. Kopie pojistné smlouvy dokládající tuto skutečnost je přílohou této smlouvy. IV. ZÁVAZKY OBJEDNATELE 1. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost Dodavateli včasné, pravdivé, úplné a přesné informace a současně mu předkládat veškerý listinný materiál potřebný k řádnému poskytnutí právní služby a výkonu zadavatelských činností. 2. Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel v případě nedostatečné součinnosti Objednatele a nepřesného zadání podmínek veřejné zakázky a zadávací dokumentace nebo neúplného poskytnutí vyžádaných údajů k poskytnutí právní služby a výkonu zadavatelských činností nebo zamlčení potřebných údajů, zejména písemných ze strany Objednatele, nemůže nést odpovědnost za takto poskytnutou právní službu nebo zadavatelských činností. 3. Objednatel se zavazuje informovat Dodavatele o všech skutečnostech, které souvisí nebo by mohly souviset s věcí anebo by mohly mít na věc vliv. V.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Č. j.: 12007/2014-RVV zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dotovaný zadavatel Final Pro s.r.o. vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Dostavba vodovodu a likvidace odpadních vod z obce Nová Ves v Horách, místní část Mikulovice

Dostavba vodovodu a likvidace odpadních vod z obce Nová Ves v Horách, místní část Mikulovice Obec Nová Ves v Horách, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/02/ Věc: Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na plnění veřejné

Více