Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, Český Krumlov, tel , fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701"

Transkript

1 Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, Český Krumlov, tel , fax Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na Komplexní zajištění administrace zadávacích řízení na veřejné zakázky v rámci přípravy projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" Vážení obchodní přátelé, Město Český Krumlov jednající starostou Ing. Lubošem Jedličkou, Vás jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Komplexní zajištění administrace zadávacích řízení na veřejné zakázky v rámci přípravy projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov." Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace zpracujte dle zadávací dokumentace, kterou naleznete na internetových stránkách města v sekci Občan, odkaz Úřední deska - Veřejné zakázky. V listinné podobě jsou k dispozici na odboru investic, Kaplická 439, Český Krumlov. Nabídky lze podat osobně v podatelně zadavatele na adrese Kaplická 439, Český Krumlov, a to v pondělí až pátek od 7:30 hodin do 15:00 hodin nebo doporučeně poštou. Nabídky musí být v obou případech doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. V případě doručování poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. Termín pro doručení nabídek: do 8:00 hod. Zájemce může požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně nebo prostřednictvím elektronické korespondence pověřeného pracovníka zadavatele - Ing. Lumíra Luštického, vedoucího odboru investic, tel: , nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Zadavatel seznámí s odpovědí i všechny ostatní zájemce. Ing. Luboš Jedlička starosta města

2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu komplexního zajištění administrace zadávacích řízení na veřejné zakázky v rámci přípravy projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Město Český Krumlov sídlo: Nám. Svornosti 1, Český Krumlov IČ: jednající: Ing. Lubošem Jedličkou tel: fax: Pověřený pracovník zadavatele: jméno: Ing. Lumír Luštický tel: Druh a předmět veřejné zakázky Komplexní zajištění zadavatelských činností a právní služby (dále též jen administrace zadávacích řízení) na veřejné zakázky (dále jen administrace ), tj. úplné organizační a právní zajištění zadávacích řízení, při přípravě projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov, který Město Český Krumlov připravuje pro 1. kontinuální výzvu Integrovaného operačního programu, v rámci Prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje, Oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, aktivity 5.1 b1. Administrace se týká nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek na služby a stavební práce plánovaných v projektu na rok 2009 a Administrací zadávacího řízení se rozumí: a) zpracování textu zadávací dokumentace, včetně zpracování závazných požadavků na základě podkladů předaných zadavatelem a požadavků zadavatele a konzultací textů se zadavatelem, b) poskytování zadávací dokumentace osloveným subjektům a dalším zájemcům, c) zajištění uveřejnění Oznámení o zakázce na Centrální adrese, d) poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám ve spolupráci se zadavatelem, za obsah technické části zadávací dokumentace (projekt, technická zpráva, výkaz výměr, atd.) odpovídá zadavatel a ten toto předá subjektu pověřeném zadavatelskými činnostmi, e) vypracování jmenovací listiny (ustanovení) pro členy a náhradníky hodnotící komise, popř. pro členy komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace, f) vypracování čestného prohlášení členů (náhradníků) komisí, g) organizační zabezpečení přijímání obálek s nabídkami, h) příprava a zajištění otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů včetně pořízení protokolu o otevírání obálek,

3 i) organizační zajištění všech jednání hodnotící komise, zpracování veškerých potřebných podkladů pro hodnocení nabídek pro členy hodnotící komise, pořízení protokolů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, j) vypracování návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a předání zadavateli ke schválení, k) vypracování oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky a zajištění odeslání rozhodnutí všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, l) případné vypracování návrhu rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění a zajištění odeslání rozhodnutí vyloučenému uchazeči, m) zpracování oznámení o případně podaných námitkách a jejich vyřízení zadavatelem pro ostatní uchazeče, n) vypracování návrhu rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, vypracování oznámení o zrušení zadávacího řízení a předání dokumentů zadavateli k podpisu a vyplnění a zajištění uveřejnění Oznámení o zrušení zadávacího řízení, o) příprava a provedení opatření k nápravě v případě, že v průběhu zadávacího řízení došlo k porušení zákona, p) vyplnění a zajištění uveřejnění formuláře Oznámení o zadání zakázky a zpracování písemné zprávy zadavatele, q) vedení, zpracovávání, kompletace a předání veškeré dokumentace o průběhu zadávání veřejné zakázky zadavateli, r) vypracování návrhu rozhodnutí o námitkách a jeho předání zadavateli k podpisu, s) vypracování návrhu vyjádření zadavatele k návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a jeho předání zadavateli k podpisu a příprava dokumentace pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Orientační přehled administrovaných veřejných zakázek: Předmět veřejné zakázky Veřejná zakázka Předpokládané zahájení administrace zpracování projektové dokumentace (PD ke stavebnímu povolení, PD k realizaci stavby) nadlimitní březen 2009 inženýring (technický dozor stavby) podlimitní březen 2009 expertní podpora nadlimitní březen 2009 zpracování návrhů interiérů a scénářů nadlimitní září 2009 stavební práce (předpokládaný objem zakázky do 250 mil. Kč bez DPH) nadlimitní prosinec 2009 Konkrétní rozsah jednotlivých úkonů při zadavatelských činnostech a právní službě v zadávacích řízeních na jednotlivé veřejné zakázky odvisí od druhu zadávacího řízení a jeho úpravy v zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Administrace v případném zadávacím řízení na zpracování návrhů interiérů a scénářů a na stavební práce se uskuteční pouze pokud bude zadavateli schválena žádost o přidělení dotace na projekt.

4 Vymezení předmětu veřejné zakázky s použitím klasifikace zboží, služeb a stavebních prací CPV : Hlavní předmět kód Název Jednotka CPV Právní služby komplet Vedlejší předmět Kód CPV Podnikatelské a manažerské poradenství a související komplet služby Doba a místo plnění veřejné zakázky Doba plnění veřejné zakázky Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky bezprostředně po uzavření smlouvy. Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky je do V případě podání námitek některým uchazečem a zejména v případě podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je třeba počítat s odpovídajícím prodloužením doby plnění veřejné zakázky. Místo plnění veřejné zakázky Český Krumlov Návrh smlouvy a prohlášení uchazeče Návrh smlouvy Součástí zadávacích podmínek je vlastní návrh smlouvy vyhotovený zadavatelem (příloha č.1). Tento návrh smlouvy uchazeč závazně použije. Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem, či osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Prohlášení uchazeče Uchazeč je povinen předložit v nabídce prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Uvedené prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Obchodní podmínky Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění předmětné veřejné zakázky. Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou zadavateli nabídnout obchodní podmínky výhodnější.

5 Platební podmínky Zadavatel požaduje, aby uchazeč zapracoval do návrhu smlouvy níže uvedené platební podmínky: a) úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně; b) zálohy zadavatel neposkytuje; c) vybraný uchazeč je oprávněn fakturovat v těchto případech: po předání návrhu rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a formuláře o zrušení zakázky, po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a předání formuláře Oznámení o zadání zakázky, resp. Zrušení zadávacího řízení, v případě námitkového řízení, případně řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zadavatel připouští dílčí fakturaci v průběhu tohoto řízení d) úhrada bude provedena na základě účetního dokladu vystaveného uchazečem s lhůtou splatnosti 60 dnů od data jeho doručení zadavateli; úhrada bude provedena bezhotovostním platebním stykem; za úhradu dohodnuté ceny se považuje její odepsání z účtu zadavatele; e) veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; v případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. f) vybraný uchazeč předá zadavateli nejprve návrh účetního dokladu v elektronické podobě ve formátu *pdf a teprve po jeho odsouhlasení zadavatelem vystaví a předá zadavateli originál dokladu. Zajištění závazků a smluvní pokuty a) Dodavatel je povinen umožnit fyzickou kontrolu realizace této smlouvy, resp. monitorovací návštěvu Ministerstvu kultury ČR a dalším kontrolním subjektům. b) Dodavatel se zavazuje uchovávat veškeré dokumenty související s realizací této do 10 let po ukončení projektu, tj. minimálně do roku archivuje zadavatel po předání dokumentace VZ zadavateli. c) Smluvní pokuta za nedodržení zákonem stanovených lhůt pro poskytnutí zadávací dokumentace, resp. poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci; zadavatel stanovuje minimální rozsah ve výši Kč za každý případ. d) Smluvní pokuta za prodlení s vypracováním rozhodnutí o námitkách, resp. Vypracováním stanoviska zadavatele k návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže; zadavatel stanovuje minimální rozsah ve výši Kč za každý případ. e) Uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty zadavatelem vybranému uchazeči.

6 V případě prodlení zadavatele s úhradou uchazečem oprávněně vystavené dílčí faktury může uchazeč požadovat na zadavateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pojištění odpovědnosti uchazeče Uchazeč se v návrhu smlouvy zaváže udržovat zadavatelem požadované pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě po celou dobu plnění veřejné zakázky a na žádost zadavatele prokázat platnost tohoto pojištění. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním plněním předmětu veřejné zakázky. Uchazeč uvede cenu za předmět plnění veřejné zakázky jako nejvýše přípustnou. a) Celková nabídková cena bude uvedena v české měně a v následujícím členění: celková cena za předmět plnění veřejné zakázky bez DPH DPH celková cena včetně DPH. Celková nabídková cena nesmí dosáhnout mezní částku ,- Kč bez DPH. b) Nabídková cena za administraci jednotlivých zadávacích řízení podle orientačního přehledu administrovaných veřejných zakázek v členění. cena za administraci příslušného zadávacího řízení bez DPH DPH celková cena včetně DPH. Cena za administraci jednotlivých zadávacích řízení bude uvedena v příloze smlouvy. Podmínky překročení nabídkové ceny Nabídková cena služeb pro realizaci této veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny. Nabídková cena může být překročena pouze za podmínek, že dojde ke změně zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění nebo, že budou realizovány vícepráce nařízené objednatelem v souladu s platnými právními předpisy. Variantní nabídky Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

7 Prokazování splnění kvalifikace Rozsah kvalifikace Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění a) základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu níže uvedeném, b) profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu níže uvedeném, c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů v rozsahu níže uvedeném d) technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu níže uvedeném. Prokázání splnění kvalifikace Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem uzavření smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. U nabídky na zakázku malého rozsahu je uchazeč povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu, tj. výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v nich dodavatel zapsán, v plném rozsahu. Splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační

8 předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucení správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: čestného prohlášení [písm. a) až i)]. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady. Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

9 b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci c) doklad o zápisu uchazeče do seznamu advokátů České advokátní komory dle zákona o advokacii, podává-li nabídku advokát. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Výpis z obchodního rejstříku uchazeč doloží v originále nebo v úředně ověřené kopii. Oprávnění k podnikání uchazeč doloží v úředně ověřené kopii. Doklad o zápisu uchazeče do seznamu advokátů České advokátní komory uchazeč doloží v úředně ověřené kopii. Ekonomické a finanční předpoklady Uchazeč v nabídce předloží kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody. Pojistné plnění musí činit alespoň 30 mil. Kč. Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a uvedením celkového objemu služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech. Uchazeč předloží seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení, ze kterého musí být u každé, do seznamu zahrnuté služby, patrné níže uvedené údaje: název objednatele, celkový objem hodnoty veřejné zakázky na níž bylo administrováno zadávací řízení v Kč bez DPH, doba a místo realizace služby. Za významnou službu zadavatel považuje administraci zadávacího řízení na stavení práce s předpokládanou hodnotou minimálně 30 mil. Kč bez DPH. Uchazeč musí doložit minimálně pět významných služeb v posledních 5 letech. Uchazeč dále předloží ve formě čestného prohlášení celkový objem služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení bez ohledu na druh zadávacího řízení v smyslu ustanovení 21 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, poskytnutých v posledních 5 letech. Za prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů považuje zadavatel realizaci administrace zadávacích řízení v posledních 5 letech v celkovém objemu přidělených veřejných zakázek nejméně 500 mil. Kč bez DPH.

10 Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění: základních kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 9.1 a) této zadávací dokumentace a profesních kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 9.1 b) této zadávací dokumentace v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Výpis ze seznamu uchazeč předkládá v originále nebo v úředně ověřené kopii. Zadávací lhůta Zadávací lhůta, tj. lhůta po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, činí 60 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu (tj. uchazečům, kteří se umístili na prvním, druhém a třetím pořadí), až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po odeslání písemné výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a končí dne ve 08:00 hodin. Zájemce může požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně nebo prostřednictvím elektronické korespondence pověřeného pracovníka zadavatele nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Zadavatel seznámí s odpovědí i všechny ostatní zájemce. Kritérium pro zadání veřejné zakázky, způsob hodnocení nabídek: Zadavatel rozhodl, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena. Nabídková cena se bude sestávat z dílčích nabídkových cen administrace jednotlivých zadávacích řízení jak jsou níže uvedena. Předmět veřejné zakázky Veřejná zakázka zpracování projektové dokumentace (PD ke nadlimitní Cena bez DPH DPH Cena s DPH

11 stavebnímu povolení, PD k realizaci stavby) inženýring (technický dozor stavby) expertní podpora zpracování návrhů interiérů a scénářů stavební práce (předpokládaný objem zakázky do 250 mil. Kč bez DPH) podlimitní nadlimitní nadlimitní nadlimitní Otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami budou otevřeny dne v 10 hodin v sídle zadavatele (Kaplická 439, Český Krumlov - 3.NP - kancelář tajemníka MěÚ). Otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni kromě zadavatele a komise pro otevírání obálek také oprávnění zástupci uchazečů o veřejnou zakázku, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se neotevírají. Pokyny ke zpracování nabídky a podávání nabídek Pokyny ke zpracování nabídky V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Identifikačními údaji se rozumí: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno a daňové identifikační číslo pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno a daňové identifikační číslo, pokud jde o fyzickou osobu. Nabídka bude uchazečem předložena ve dvou výtiscích, v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Výtisk č. 1 bude označen jako Originál a budou v něm založeny všechny originály potřebných dokladů, resp. jejich úředně ověřené kopie. Výtisk č. 2 bude označen jako Kopie a může být kopií výtisku č. 1. Zadavatel předpokládá, že originál nabídky bude svázán tak, aby nebyla umožněna samostatná manipulace s jednotlivými listy, tj. např. svázání nabídky ve hřbetu protaženou šňůrkou, jejíž konce budou přelepeny a na přelepu orazítkovány nebo podepsány. Pro snazší kontrolu úplnosti nabídek se doporučuje řadit doklady v nabídce v následujícím pořadí: 1. identifikační údaje uchazeče, 2. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, 3. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 4. doklady prokazující splnění ekonomických a finančních předpokladů 5. celková nabídková cena, 6. nabídková cena za administraci jednotlivých zadávacích řízení 7. vyplněný a podepsaný návrh smlouvy zpracovaný zadavatelem,

12 8. prohlášení uchazeče, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Náklady na zpracování nabídek zadavatel nehradí. Podávání nabídek místo pro podávání nabídek Nabídky musí být podány v řádně uzavřené obálce označené na přední straně nápisem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU, NEOTVÍRAT ADMINISTRACE VZ. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídky lze podat osobně v podatelně zadavatele na adrese sídla zadavatele Náměstí Svornosti 1 (nebo Kaplická 439) Český Krumlov, a to v pondělí až pátek od 7:00 hodin do 15:00 hodin nebo doporučeně poštou. Nabídky musí být v obou případech doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. V případě doručování poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. V Českém Krumlově dne Ing. Luboš Jedlička starosta města

13 Návrh Smlouvy o právní službě a zadavatelských činnostech Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Obchodní jméno: Město Český Krumlov Sídlo společnosti: Nám. Svornosti 1, Český Krumlov , Česká republika IČ: Tel: Fax: Jednající: ing. Luboš Jedlička - starosta města Dále jako: Objednatel a Obchodní jméno: Sídlo společnosti: IČ: Tel: Fax: Jednající: Dále jako: Dodavatel tuto Smlouvu o právní službě a zadavatelských činnostech I. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem smlouvy je poskytnutí právní služby, kterou podle Zákona č. 85/1996 Sb. v platném znění a v rozsahu sjednaném níže poskytne při zadávání veřejné zakázky s názvem při přípravě projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Dodavatel Objednateli a dále výkon zadavatelských činností při zadávání uvedené veřejné zakázky, a to dle Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále též jen Zákon) a dle požadavků uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce podpory v Oblasti intervence 5.1a a 5.1b IOP, v rozsahu uvedeném v Zákoně a v článku II. této smlouvy a její přílohy č. 1.

14 II. OBSAH PRÁVNÍ SLUŽBY A ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ Právní služba bude poskytována a zadavatelské činnosti vykonávány ve věci přípravy a organizace zadávacích řízení a zadávání veřejných zakázek dle Zákona. Dodavatel je zejména povinen : 1. Zahájit svoji činnost ve smyslu této smlouvy v termínu dle dohody s Objednatelem. 2. Převzít od Objednatele nebo jím určené osoby, veškeré, zkompletované podklady a údaje pro vypracování části zadávací dokumentace dle příslušného paragrafu Zákona a úplné a správné části zadávací dokumentace zpracované v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona a v případě zadání veřejné zakázky na stavební práce, zadávací dokumentaci zpracovanou v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona, případně prováděcím předpisem v platném znění. 3. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby zadávací podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky. 4. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky a textovou část zadávací dokumentace (podrobné podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky) v souladu s příslušným ustanovením Zákona. 5. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby obligatorní ustanovení příslušného návrhu smlouvy, která bude uzavřena s uchazečem jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější. A. zpracování projektové dokumentace (PD ke stavebnímu povolení, PD k realizaci stavby) B. inženýring (technický dozor stavby) C. expertní podpora (zajištění odborné podpory tvorby produktů a marketingové podpory v realizační fázi projektu a zajištění povinných činností - řízení rizik, monitoring, publicita) D. zpracování návrhů interiérů a scénářů (stabilní expozice, výstavy, apod.) E. stavební práce (předpokládaný objem zakázky do 250 mil. Kč bez DPH) Administrace v případném zadávacím řízení na zpracování návrhů interiérů a scénářů a na stavební práce se uskuteční pouze pokud bude zadavateli schválena žádost o přidělení dotace na projekt.

15 Dodavatel je při poskytování právní služby při zadání veřejné zakázky dále povinen mimo činností uvedených shora v čl. II. poskytnout další služby, jejichž detailní rozpis (rozpis jednotlivých úkonů Dodavatele) je Příloha č. 1 této smlouvy. III. ZÁVAZKY DODAVATELE 1. Dodavatel je při poskytování právní služby vázán Ústavou a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy Objednatele. Je oprávněn a povinen chránit práva a zájmy svého Objednatele. Je povinen jednat při tom čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny Zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle jeho přesvědčení a pokynu Objednatele pokládá za prospěšné. V případě nutnosti či vhodnosti a je-li to v zájmu Objednatele, je Dodavatel též oprávněn poskytnout právní službu i prostřednictvím jiných Dodavatelů. 2. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se zastupováním. Této povinnosti jej může zprostit pouze Objednatel svým prohlášením. Tato povinnost platí i ve vztahu ke všem státním orgánům, včetně soudů, orgánů státního zastupitelství, policie a poslaneckých vyšetřovacích skupin. Povinnost zachovat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je Zákonem uložena povinnost překazit spáchání trestného činu. 3. Dodavatel je povinen písemně upozornit Objednatele na nedostatečnou součinnost a tuto specifikovat a dále je povinen písemně upozornit na chybějící nebo nedostatečné podklady a tyto si jmenovitě od Objednatele vyžádat. 4. Dodavatel je povinen mít po celou dobu poskytování právní služby a zadavatelských činností uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu Dodavatele. Kopie pojistné smlouvy dokládající tuto skutečnost je přílohou této smlouvy. IV. ZÁVAZKY OBJEDNATELE 1. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost Dodavateli včasné, pravdivé, úplné a přesné informace a současně mu předkládat veškerý listinný materiál potřebný k řádnému poskytnutí právní služby a výkonu zadavatelských činností. 2. Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel v případě nedostatečné součinnosti Objednatele a nepřesného zadání podmínek veřejné zakázky a zadávací dokumentace nebo neúplného poskytnutí vyžádaných údajů k poskytnutí právní služby a výkonu zadavatelských činností nebo zamlčení potřebných údajů, zejména písemných ze strany Objednatele, nemůže nést odpovědnost za takto poskytnutou právní službu nebo zadavatelských činností. 3. Objednatel se zavazuje informovat Dodavatele o všech skutečnostech, které souvisí nebo by mohly souviset s věcí anebo by mohly mít na věc vliv. V.

16 ODMĚNA 1. Účastníci prohlašují, že mezi nimi došlo ke shodě, pokud jde o úhradu ceny za právní služby a výkon zadavatelských činností a o její výši. Za právní službu a zajištění výkonu činností uvedených výše v čl. II. a příloze č. 1 odst je stanovena celková cena dohodou, a to ve výši... Kč a 19% DPH. 2. Účastníci prohlašují, že mezi nimi došlo ke shodě, pokud jde o úhradu ceny za právní služby a výkon zadavatelských činností a o její výši za jednotlivá zadávací řízení dle níže uvedeného rozpisu. Za právní službu a zajištění výkonu činností uvedených výše v čl. II. a příloze č. 1 odst za jednotlivá zadávací řízení jsou stanoveny dílčí ceny dohodou, a to: Předmět veřejné zakázky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH zpracování projektové dokumentace inženýring (technický dozor stavby) expertní podpora zpracování návrhů interiérů a scénářů stavební práce (předpokládaný objem zakázky do 250 mil. Kč bez DPH) Odměna bude hrazena Dodavateli Objednatelem v českých korunách, a to v následujícím režimu: a) objednatel neposkytuje zálohy b) po předání návrhu rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a formuláře o zrušení zakázky c) po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a předání formuláře Oznámení o zadání zakázky, resp. Zrušení zadávacího řízení, v případě řízení o námitkách, případně řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zadavatel připouští dílčí fakturaci v průběhu tohoto řízení d) veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; v případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů e) dodavatel předá zadavateli nejprve návrh účetního dokladu v elektronické podobě ve formátu *pdf a teprve po jeho odsouhlasení zadavatelem vystaví a předá zadavateli originál dokladu. f) Dodavatel předá objednateli nejprve návrh účetního dokladu v elektronické podobě ve formátu *pdf a teprve po jeho odsouhlasení objednatelem vystaví a předá objednateli

17 originál dokladu. Objednatel je oprávněn neodsouhlasit doklad pouze v případě, že neodpovídá následujícím požadavkům: Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je za účetní doklad považován průkazný účetní záznam, který musí obsahovat: - označení účetního dokladu; - obsah účetního případu a jeho účastníky; - peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství; - okamžik vyhotovení účetního dokladu; - okamžik uskutečnění účetního případu (není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu); - podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování. Podpisovým záznamem může být v tomto případě vlastnoruční podpis nebo elektronický podpis nebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě. Náležitosti daňových dokladů pro plátce daně z přidané hodnoty určuje Zákon o DPH. Daňový doklad musí obsahovat: - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, - sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; - daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění; - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, - sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění; - daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem; - evidenční číslo daňového dokladu; - rozsah a předmět plnění; - datum vystavení daňového dokladu; - datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu; - jednotkovou cenu bez daně a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně; - základ daně; - základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona; - výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře. Kromě zákonných náležitostí musí být na dokladech též jednoznačně uvedeny název a číslo projektu a konstatování o financování projektu ze strukturálních fondů EU, Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory V případě, že by žádný uchazeč nepodal nabídku nebo žádný z nich nesplnil požadované podmínky nebo nebyla z jakéhokoliv důvodu Objednatelem žádná nabídka vybrána jako nejvýhodnější a z tohoto důvodu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu na straně Objednatele bylo zadávací řízení nebo zadání veřejné zakázky zrušeno, přestože Dodavatel jinak řádně splnil své povinnosti dle této smlouvy, náleží Dodavateli odměna za dosud vykonanou práci specifikovanou v příslušných odstavcích níže uvedené tabulky a detailně popsané v příloze č. 1 této smlouvy

18 Po komisionálním otevření obálek odst rozpisu úkonů v čl. po posouzení a vyhodnocení nabídek a po písemném oznámení výběru nejvhodnější nabídky a o přidělení veřejné zakázky všem uchazečům či zájemcům či po oznámení o zrušení zadávacího řízení Po uplynutí lhůty pro námitky nebo po jejich přezkoumání zadavatelem II. a příloze č. 1 50% + DPH odst rozpisu úkonů v čl. 25% - - II. a příloze č. 1 odst rozpisu úkonů v čl. II. a příloze č. 1 Po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem odst. 26. rozpisu úkonů v čl. II. a příloze č. 1 Po uplynutí lhůty pro přezkum úkonů zadavatele nebo po ukončení případného přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu Po zdokumentování zakázky způsobem předepsaným Zákonem Povinnosti Dodavatele uvedené v odst rozpisu úkonů a odst rozpisu jsou součástí dohodnuté odměny Dodavatele odst rozpisu úkonů v čl. II. a příloze č. 1 odst rozpisu úkonů v čl. II. a příloze č. 1 5% % - - 5% - - 5% - - 0% 5. Součástí sjednané úplaty jsou všechny náklady na provedení veškerých úkonů spojených s plněním smlouvy. VI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 1. Smluvní pokuta za nedodržení zákonem stanovených lhůt pro poskytnutí zadávací dokumentace, resp. poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci se stanovuje ve výši Kč za každý případ. 2. Smluvní pokuta za prodlení s vypracováním rozhodnutí o námitkách, resp. Vypracováním stanoviska zadavatele k návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže se stanovuje minimální rozsah ve výši Kč za každý případ. 3. Uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty. VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 2. Veškeré závazky, plynoucí z této smlouvy i důsledky učiněných právních úkonů, se řídí právním řádem České republiky. 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

19 4. Smluvní strany činí nesporným, že poskytování právních služeb a zadavatelských činností v dané věci a výše uvedených v jednotlivých ustanoveních a v příloze č. 1. byly poskytovány před uzavřením této smlouvy 5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 17 obchodního Zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 6. Dodavatel je povinen umožnit fyzickou kontrolu realizace této smlouvy, resp. monitorovací návštěvu Ministerstvu kultury ČR a dalším kontrolním subjektům. 7. Dodavatel se zavazuje uchovávat veškeré dokumenty související s realizací této smlouvy minimálně do roku 2023 archivuje zadavatel po předání dokumentace VZ Objednateli. 8. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků, které se po podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy. 9. Tato smlouva je vyhotovena v 4 výtiscích. Objednatel obdrží 2 výtisky a Dodavatel 2 výtisky. 10. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, prosti jakékoliv tísně, na důkaz čehož připojují své podpisy. Místo:... Místo:... Datum:... Datum:

20 Příloha č. 1. (neveřejná) smlouvy o právní službě a výkonu zadavatelských činností na veřejnou zakázku Dodavatel je povinen při poskytování právní služby a výkonu zadavatelských činností, nestanoví-li příslušný Zákon jinak při různých způsobech zadání veřejné zakázky : 1. Zahájit svoji činnost ve smyslu této smlouvy v termínu dle dohody s Objednatelem, a to ve lhůtě, která počne běžet desátý den po potvrzení Objednatelem, že má k dispozici podkladovou (projektovou v případě veřejné zakázky na stavební práce) část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, a že odpovídá požadavkům Zákona č. 137/2006 Sb. a příslušných prováděcích předpisů a v případě veřejné zakázky na stavební práce mu byla předána projektantem. 2. Převzít od Objednatele nebo jím určené osoby, veškeré, zkompletované podklady a údaje pro vypracování části zadávací dokumentace dle příslušného ustanovení Zákona a úplné a správné části zadávací dokumentace zpracované v souladu s příslušnými ustanovení Zákona a v případě zadání veřejné zakázky na stavební práce, zadávací dokumentaci zpracovanou v souladu s příslušným ustanovením Zákona a prováděcím předpisem v platném znění. 3. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby zadávací podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky. 4. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky a textovou část zadávací dokumentace (podrobné podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky) ve smyslu příslušného ustanovení Zákona. 5. Vypracovat podmínky pro posouzení kvalifikačních předpokladů a dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky a předložit Objednateli ke schválení. 6. Vypracovat podmínky pro hodnocení nabídek a předložit Objednateli ke schválení. 7. Navrhnout výši jistoty a předložit Objednateli ke schválení. 8. Vypracovat na základě pokynů Objednatele nebo jím určené osoby obligatorní ustanovení příslušné smlouvy, která bude uzavřena s uchazečem jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, tzn. zpracovat jednotný a pro všechny uchazeče závazný text smlouvy na realizaci veřejné zakázky a předat mu ji ke schválení, pokud nebude dohodnuto jinak. 9. Zpracovat návrh definitivního znění smlouvy na realizaci veřejné zakázky, který bude součástí zadávací dokumentace a předložit Objednateli ke schválení. 10. Zajistit uveřejnění oznámení o zakázce a jejích podmínek příslušným způsobem Zákonem předepsaným, a to v termínu dle dohody s Objednatelem. 11. Poskytovat zájemcům zadávací dokumentaci a další příslušné podklady v souvislosti se zadáním předmětné veřejné zakázky, nebude-li dohodnuto jinak. 12. Přijímat nabídky uchazečů v průběhu stanovené lhůty do určeného dne a hodiny, nebudeli dohodnuto jinak. 13. Sestavit hodnotící komisi na základě podkladů od Objednatele a její složení konzultovat s Objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 14. Zajistit komisionální otevírání obálek v souladu s příslušným ustanovením Zákona. 15. Zajistit vypracování protokolu o otevírání obálek v souladu s příslušným ustanovením Zákona. 16. Zajistit posouzení nabídek, splnění kvalifikace uchazečů a dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky uchazeče v souladu s příslušným ustanovením Zákona. 17. Zajistit komisionální hodnocení nabídek v souladu s příslušným ustanovením Zákona. 18. Zajistit vypracování protokolu o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s v souladu s příslušným ustanovením Zákona. 19. Přijímat případné námitky uchazečů.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce. 1. Základní údaje o zadavateli. 2. Specifikace předmětu zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce. 1. Základní údaje o zadavateli. 2. Specifikace předmětu zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce V souladu s 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) vydává zadavatel tuto zadávací dokumentaci. Název programu: Operační

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Město Český Krumlov Oddělení strategického rozvoje Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701

Město Český Krumlov Oddělení strategického rozvoje Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Město Český Krumlov Oddělení strategického rozvoje Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Výzva k předložení nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa ODBORNÉ PORADENSTVÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST POVODŇOVÉ PLÁNY PROJEKČNÍ PRÁCE EKO - ENERGIE PRÁVNÍ SLUŽBY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK OBEC ŘÍČANY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), dle Závazných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více