Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S."

Transkript

1 Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S. ČLÁNEK 1 NÁZEV, SÍDLO, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název: SDMO Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z.s. (dále jen "spolek") 1.2 Sídlo: Praha 1.3 Identifikační číslo spolku: Spolek byl založen v roce 1991 a byl zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR dne pod č. j. VSC/ /91-R. ČLÁNEK 2 POSLÁNÍ A ÚČEL ČINNOSTI 2.1 Spolek je neziskovou humanitární organizací, sdružující osoby postižené dětskou mozkovou obrnou (dále jen DMO ), příslušníky jejich rodin a další občany, a to na základě rovnoprávnosti a s ohledem na prospěch osob postižených DMO a jejich rodin. 2.2 Účelem spolku a jeho hlavní činností je: a) poskytovat dostupnou a možnou komplexní, individuálně diferencovanou a potřebnou pomoc i podporu osobám postiženým DMO b) poskytovat dostupnou, možnou a potřebnou pomoc i podporu rodinám osob postižených DMO při získávání potřebných kontaktů a informací o možnostech a formách pomoci a podpory při péči o ně c) sledovat a shromažďovat dostupné a relevantní informace a poznatky ze všech dotčených oborů o příčinách, projevech, možnostech a formách pomoci, podpory a rehabilitace osob s diagnózou DMO, a zpřístupňovat tyto poznatky d) spolupracovat v rámci možností s organizacemi zaměřenými na DMO u nás i v zahraničí e) vyvíjet potřebné, možné a dostupné aktivity k obhajování a prosazování všech oprávněných nároků a zájmů osob postižených DMO a jejich rodin Výše uvedené činnosti spolek provádí zejména těmito formami: a) poskytováním sociálních služeb b) poskytováním zejména léčebné rehabilitace, poradenství a odborného lékařského poradenství c) poskytováním psychologického poradenství včetně podpůrných metod zejména psychologická zpětná vazba, EEG biofeedback, apod. d) činností spočívající v tvůrčích a volnočasových aktivitách podporujících všestranný rozvoj osobnosti e) aktivitami zaměřenými na rozvoj samostatnosti a praktické soběstačnosti f) klubovými aktivitami g) pořádáním přednášek, osvětových akcí h) pořádáním kulturních a společenských akci i) pořádáním výletů, rekondičních pobytů j) půjčováním kompenzačních a komunikačních pomůcek, předmětů pro volnočasové aktivity apod. strana 1 z 9

2 2.3 Vedlejší činnost spolku: a) Vedle hlavní činnosti může spolek vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, která může spočívat též v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to za účelem podpory hlavní činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku. b) O zahájení, přerušení či ukončení takové činnosti, jakož i o jejím předmětu rozhoduje výbor spolku. ČLÁNEK 3 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SPOLKU A DOBA, NA KTEROU BYL ZŘÍZEN 3.1 Spolek působí na celém území České republiky. 3.2 Spolek byl zřízen na dobu neurčitou. ČLÁNEK 4 PODMÍNKY ČINNOSTI A ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 4.1 Činnost spolku je humanitární a nezisková. 4.2 Spolek hospodaří podle rámcového rozpočtu upřesňovaného v průběhu roku podle skutečných finančních zdrojů. Hospodaření s majetkem spolku náleží výboru, který je povinen při tom postupovat s péčí řádného hospodáře a v souladu s příslušnými právními předpisy. 4.3 Zprávu výboru o hospodaření za uplynulý rok včetně účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schvaluje členská schůze. 4.4 Finančními zdroji k zajištění činnosti spolku jsou zejména: a) dary od fyzických a právnických osob b) příjmy z vlastní činnosti a z vedlejší hospodářské činnosti c) příspěvky z veřejných rozpočtů, nadací a jiných organizací d) dědictví a odkazy ve prospěch spolku e) členské příspěvky 4.5 Příjmy spolku musí být použity výhradně v souladu s účelem uvedeným v čl. 2 těchto stanov. ČLÁNEK 5 ČLENSTVÍ 5.1 Členy spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let, pokud se ztotožňují s jeho posláním a cíli a jsou ochotny a připraveny spolek podporovat anebo se aktivně podílet na jeho činnosti. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. Uchazeč o členství musí podat písemnou přihlášku a současně zaplatit členský příspěvek. 5.2 Výši a lhůtu splatnosti členského příspěvku stanoví členská schůze na základě doporučujícího usnesení výboru spolku. 5.3 O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje výbor spolku na základě písemné přihlášky. Přihlášku o členství podá uchazeč osobně v sídle spolku nebo přihlášku doručí do sídla spolku poštou nebo jiným vhodným způsobem. Formulář přihlášky je k dispozici na internetových stránkách spolku, nebo v písemné podobě na vyžádání v sídle spolku. Podaná přihláška musí mít vyplněny všechny požadované údaje a musí být uchazečem řádně podepsaná. strana 2 z 9

3 5.4 Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru spolku o přijetí uchazeče za člena. Přijetí za člena sdělí výbor spolku uchazeči vždy písemně, a to do třiceti dnů od podání přihlášky. Výbor se při rozhodování o přijetí uchazeče za člena řídí principem, že má být zachován podíl více než 50% členů spolku se zdravotním postižením, zejména s DMO. V případě, že výbor usnesením rozhodne, že uchazeč nebyl za člena spolku přijat, rozhodne zároveň o vrácení zaplaceného členského příspěvku nepřijatému uchazeči a sdělí mu své rozhodnutí o nepřijetí písemně. 5.5 Je možné požádat o tzv. čestné členství. Pro čestného člena spolku platí všechny náležitosti uvedené v článcích 5 a 6 těchto stanov, vyjma práva volit a být volen do orgánů spolku (bod 6.1 písm. d) a povinnosti platit členské příspěvky (bod 6.2 písm. b). 5.6 Spolek vede seznam svých členů v souladu se zákonem. Za vedení seznamu členů odpovídá výbor spolku, který provádí v tomto seznamu zápisy a výmazy, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy přílohu tohoto usnesení tvoří aktuální seznam členů spolku. 5.7 Seznam členů je přístupný všem členům spolku, každý člen obdrží na svou žádost od spolku a na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaj o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 5.8 Seznam členů může být uveřejněn jen se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný. 5.9 Členství ve spolku zaniká: a) vystoupením člena oznámení člena o vystoupení musí být doručeno výboru spolku písemně. Oznámení o vystoupení podá uchazeč osobně v sídle spolku nebo ho doručí do sídla spolku poštou nebo jiným vhodným způsobem. V případě, že člen nepodepíše oznámení o vystoupení osobně v sídle spolku, musí být podpis člena v oznámení o vystoupení úředně ověřen. Vystoupení člena je účinné dnem doručení oznámení o vystoupení člena do sídla spolku, není-li v něm uvedeno datum dřívější. b) vyloučením člena podle článku 6 těchto stanov c) úmrtím člena d) zánikem spolku 5.10 Při zániku členství ve spolku členovi ani jeho právním nástupcům nevzniká vůči spolku žádný nárok na vrácení finančních či jiných darů. ČLÁNEK 6 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU 6.1 Člen spolku má právo: a) podílet se dle svých schopností na činnosti spolku, b) být informován o činnosti spolku c) žádat výbor spolku o vydání platného znění stanov d) volit a být volen do orgánů spolku, vyjma členů, kteří jsou vůči spolku v pracovně-právním vztahu e) hlasovat na členské schůzi spolku f) navrhovat své zástupce do orgánů spolku g) podávat návrhy všem orgánům spolku a obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi, žádat o jejich projednání a vyjádření h) využívat všech služeb poskytovaných spolkem a jím zřízenými subjekty i) přednostně se účastnit akcí pořádaných spolkem, které mají omezenou kapacitu 6.2 Člen spolku má povinnost: a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku, zejména rozhodnutí a usnesení výboru a členské schůze b) platit řádně a včas členský příspěvek ve výši dle bodu 5.2. těchto stanov strana 3 z 9

4 c) plnit své finanční závazky vůči spolku d) svědomitě a s péčí řádného hospodáře vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku 6.3 Výbor spolku může vyloučit člena, který porušuje své povinnosti vyplývající ze stanov, jedná proti zájmům spolku, nebo který poškodí dobré jméno spolku na veřejnosti. Členství ve spolku zaniká podle ustanovení čl písm. b) těchto stanov okamžikem rozhodnutí výboru spolku o jeho vyloučení. Vyloučený člen může do patnácti dnů ode dne zániku jeho členství písemně požádat, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze na svém nejbližším zasedání. Členská schůze zruší rozhodnutí výboru o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám. ČLÁNEK 7 ORGÁNY SPOLKU 7.1 Členská schůze 7.2 Výbor spolku 7.3 Kontrolní komise ČLÁNEK 8 ČLENSKÁ SCHŮZE 8.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 8.2 Členskou schůzi svolává k zasedání výbor spolku pozvánkou podle potřeby, nejméně však jednou ročně a vždy, jestliže o to požádá 1/3 členů spolku nebo kontrolní komise. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. Pozvánka musí být zveřejněna na webových stránkách spolku nejméně 20 dnů před datem konání členské schůze a musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání. 8.3 Je-li zasedání svoláno na základě podnětu dle bodu 8.2. těchto stanov, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. 8.4 Místo a čas zasedání členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. 8.5 Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. Je-li zasedání svoláno podle bodu 8.2. těchto stanov, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět. 8.6 Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 8.7 Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Každý člen spolku se může nechat na členské schůzi zastoupit jiným členem spolku, a to na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem Plnou moc je zmocněnec povinen předložit tomu, kdo zasedání zahájí. 8.8 Usnesení členské schůze se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. 8.9 Kdo zasedání zahájí, provede prezenci přítomných členů spolku nebo jejich zmocněnců dle prezenční listiny a ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí z přítomných členů spolku volbu předsedy zasedání, zapisovatele a členů volební komise, je-li na pořadu jednání členské schůze volba volených orgánů spolku Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. strana 4 z 9

5 8.11 Volební komise má tři členy, které volí členská schůze ze svých řad veřejným hlasováním. Členové komise jsou zvoleni, jestliže obdrželi více než polovinu hlasů přítomných voličů. Člen volební komise nemůže být kandidátem do voleného orgánu spolku Volební komise: a) shromažďuje návrhy voličů a předkládá je členské schůzi, b) řídí volby, c) ověřuje a předkládá výsledky voleb, d) projednává stížnosti týkající se voleb a rozhoduje o nich, e) o průběhu voleb a jejich výsledcích vyhotoví zápis, který podepíší všichni její členové Každý volič má právo navrhovat kandidáty do volených orgánů spolku Voleni mohou být jen kandidáti, kteří se svou kandidaturou souhlasí. Není-li kandidát při volbách přítomen, vyjadřuje souhlas s kandidaturou písemně Volby se provádí hlasovacím lístkem. Každý volič obdrží před volbami jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku musí být vyznačeno, který orgán je jím volen Při volbách orgánů spolku volič upraví hlasovací lístek tak, že napíše jména a příjmení volených kandidátů, nejvýše však tolik, kolik je volených míst příslušného orgánu. Poté hlasovací lístek vloží za přítomnosti člena volební komise do hlasovací schránky Hlasovací lístek, který není upraven v souladu článkem 8.16 těchto stanov, je neplatný Při volbách orgánů spolku jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrželi více než polovinu hlasů přítomných voličů, nepřesahuje-li jejich počet volených míst Jestliže obdrželo více než polovinu hlasů přítomných voličů více kandidátů, než činí počet volených míst, jsou zvoleni v počtu nepřesahujícím počet volených míst ti z nich, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Pokud více kandidátů obdrželo stejný počet hlasů a jejich počet tak přesahuje počet volených míst, uskuteční se mezi těmito kandidáty další kolo voleb. Jestliže se ani v tomto kole nepodaří zvolit potřebný počet kandidátů odpovídající počtu volených míst, rozhodne o volbě mezi kandidáty, kteří obdrželi stejný počet hlasů, los Jestliže obdrželo potřebné množství hlasů a bylo zvoleno méně kandidátů, než činí počet volených míst, uskuteční se mezi nezvolenými kandidáty další kolo voleb. Nebyl-li ani v dalším kole voleb zvolen potřebný počet kandidátů, je možno v následujícím kole volit i další kandidáty, kteří byli nově navrženi. V tomto kole jsou zvoleni v počtu nepřesahujícím počet volených míst ti kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Pokud více kandidátů obdrželo stejný počet hlasů a jejich počet tak přesahuje počet volených míst, rozhodne mezi těmito kandidáty los Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat Výbor spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání v sídle spolku, a to na základě předchozí písemné žádosti doručené výboru Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti alespoň poloviny všech členů spolku V působnosti členské schůze je zejména: a) určení hlavního zaměření činnosti spolku strana 5 z 9

6 b) rozhodování o změnách stanov spolku c) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, d) schvalování výsledků hospodaření spolku a zprávy o činnosti spolku za uplynulý rok, včetně rozhodování o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty e) hodnocení činnosti výboru spolku a kontrolní komise i jejich jednotlivých členů f) volba a odvolání členů výboru spolku a kontrolní komise g) rozhodování o zrušení spolku s likvidací a o jmenování likvidátora h) rozhodování o přeměně spolku i) schvalování plánu činnosti na následující období j) rozhodování o vyloučení člena ze spolku dle ustanovení čl stanov k) ukládání povinností a úkolů výboru a kontrolní komisi zajišťování přijatých úkolů a usnesení l) rozhodování o výši členského příspěvku dle ustanovení čl stanov m) rozhodování o zřízení nebo zrušení organizační složky spolku n) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon, jiný právní předpis nebo stanovy o) členská schůze si může vyhradit též rozhodování záležitostí, které podle zákona náleží do působnosti jiného orgánu spolku. ČLÁNEK 9 VÝBOR SPOLKU 9.1 Výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami a je jeho výkonným orgánem. Výbor spolku za svou činnost odpovídá členské schůzi. 9.2 Výbor má lichý počet členů, kteří ze svého středu zvolí předsedu výboru a místopředsedu výboru. Členy výboru spolku volí členská schůze spolku na dobu jednoho roku. Opakovaná volba za člena výboru je možná. Členem výboru může být pouze člen spolku. 9.3 Výbor spolku může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci tajemníka, přičemž při jejich zřízení a jmenování určí rozsah jejich působnosti a pravomoci. 9.4 Členové výboru jsou povinni svou funkci vykonávat ku prospěchu spolku, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. 9.5 Členové výboru vykonávají svou funkci pouze osobně, zmocnění k výkonu funkce se nepřipouští. Členové výboru jsou povinni se účastnit všech jeho jednání a aktivně se podílet na činnosti výboru spolku. 9.6 V případě ukončení činnosti některého z členů výboru spolku ve výboru spolku navrhne kooptaci nového člena předseda výboru spolku, a to z náhradníků zvolených členskou schůzí spolku. 9.7 Schůze výboru svolává předseda výboru spolku, to podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. O termínu schůze výboru předseda vyrozumí všechny členy výboru písemně, telefonicky, nebo em. Schůze výboru spolku musí být svolána též vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů výboru spolku, kontrolní komise spolku nebo ředitel Střediska (viz bod a následující), a to do deseti dnů ode dne žádosti. 9.8 Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor spolku rozhoduje usnesením. Pro přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů výboru spolku. Vyžaduje-li to situace, připouští se i rozhodování per rollam. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru. 9.9 Výbor spolku může na svou schůzi přizvat též členy jiných orgánů spolku, případně jiné osoby Výbor spolku je nejvyšším orgánem spolku v době mezi konáním členských schůzí. Výbor spolku vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny členské schůzi nebo jinému orgánu spolku. strana 6 z 9

7 9.11 Výbor spolku zejména: a) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku, b) vede seznamu členů spolku a provádí v tomto seznamu zápisy a výmazy, c) vydává každému členu spolku na jeho žádost potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaj o jeho osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány, d) svolává členskou schůzi a náhradní členskou schůzi a oznamuje místo a čas jejího zasedání a pořad jejího jednání, a připravuje pro ni návrhy a podklady, e) vyhotovuje zápis ze zasedání členské schůze dle čl těchto stanov, f) zřizuje podle svých potřeb a možností administrativní aparát a funkci tajemníka, přičemž při jejich zřízení a jmenování určí též rozsah jejich působnosti a pravomoci, g) hospodaří s finančními prostředky spolku v intencích schváleného rozpočtu a spravuje jeho majetek h) hospodaří se zřízenými fondy spolku, i) řídí činnost spolku, j) schvaluje smlouvy s poskytovateli dotací, grantů a jiných veřejných podpor před jejich uzavřením k) jmenuje a odvolává ředitele Střediska dle článku a následujících těchto stanov, přičemž při jeho jmenování určí též rozsah jeho působnosti a pravomoci, l) pověřuje určeného člena výboru výkonem funkce ředitele Střediska v případě, že není tato funkce obsazena, m) vypracovává a schvaluje Statut Střediska, n) předkládá členské schůzi ke schválení návrh plánu činnosti spolku, výsledky hospodaření spolku a zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok, o) předkládá členské schůzi zprávu o činnosti výboru spolku za uplynulý rok, p) předkládá členské schůzi ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a návrh úhrady ztrát, q) vykonává pravomoci a rozhoduje ve všech věcech, které nejsou dle těchto stanov nebo zákona výlučně svěřeny členské schůzi nebo jinému orgánu spolku, r) k výkonu činnosti spolku může zřizovat pracovní skupiny. Členy těchto skupin mohou být jak členové spolku, tak třetí osoby mající vztah k dané problematice. Členem každé pracovní skupiny musí být alespoň jeden člen výboru spolku, který řídí její činnost. Pracovní skupiny se schází dle potřeby. Činnost pracovních skupin je podrobněji stanovena vnitřním předpisem Předseda spolku a místopředseda spolku: a) zastupují spolek navenek ve všech věcech, a to každý z nich samostatně. Předseda spolku a místopředseda spolku podepisují za spolek tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis, b) uzavírají a podepisují s poskytovateli dotací, grantů a jiných veřejných podpor příslušné smlouvy, a to po jejich předchozím schválení výborem spolku, c) mohou být pověřeni výborem k výkonu některé z činností uvedených v bodu těchto stanov. ČLÁNEK 10 KONTROLNÍ KOMISE 10.1 Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise, která má tři členy, jejich volební období je jeden rok. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze Člen kontrolní komise je povinen svou funkci vykonávat ku prospěchu spolku, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe důsledky Člen kontrolní komise nesmí být členem výboru spolku, má však právo účastnit se všech jeho jednání, a to s hlasem poradním. strana 7 z 9

8 10.4 Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi spolku Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Za tímto účelem může kontrolní komise nebo její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů výboru spolku nebo od zaměstnanců spolku (zejména ředitele Střediska dle článku 11.2 těchto stanov) vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně neprodleně výbor spolku a členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání, nebyly-li předtím nedostatky odstraněny Kontrolní komise: a) ověřuje výsledky hospodaření spolku a správnost účetní závěrky spolku a podává o tom zprávu členské schůzi, b) dohlíží na hospodaření a činnost spolku, upozorňuje výbor spolku na jeho případné nedostatky a podává mu návrhy na jejich odstranění. ČLÁNEK 11 STŘEDISKO UCELENÉ REHABILITACE 11.1 Spolek k plnění svých cílů jako svoji zvláštní organizační jednotku zřizuje Středisko ucelené rehabilitace při DMO (dále jen "Středisko"). Středisko je součástí spolku a nemá způsobilost samostatně právně jednat V čele Střediska stojí ředitel. Ředitel je jmenován a odvoláván výborem spolku a je zaměstnancem spolku. Výbor spolku při jeho jmenování určí též rozsah jeho působnosti a pravomoci Ředitel Střediska je povinen svou funkci vykonávat ku prospěchu spolku, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe důsledky Ředitel Střediska nesmí být členem výboru spolku; může se však zúčastnit na jeho zasedáních, a to s hlasem poradním Ředitel Střediska: a) řídí a organizuje činnost Střediska a zaměstnanců spolku pracujících ve Středisku, b) vykonává rozhodnutí výboru spolku týkající se aktivit Střediska, c) uzavírá smlouvy na dodávky zboží a služeb pro potřeby Střediska do limitů stanovených interním předpisem spolku, d) účastní se jménem spolku jednání s poskytovateli dotací, grantů a jiných veřejných podpor o podmínkách uzavření příslušných smluv Ředitel Střediska není oprávněn zcizovat ani zatěžovat majetek spolku. Své pravomoci podle bodu tohoto článku ředitel vykonává v mezích a způsobem stanoveným těmito stanovami a příslušnou pracovní smlouvou Ředitel Střediska zastupuje spolek v pracovně právních vztazích se zaměstnanci Střediska Ředitel Střediska má právo obracet se na kontrolní komisi Není-li pozice ředitele obsazena, vykonává jemu příslušné činnosti pověřený člen výboru spolku dle článku písm. l) těchto stanov Další podrobnosti ohledně činnosti Střediska a vymezení pravomocí a úkolů ředitele upravují usnesení výboru, Statut Střediska, případně další interní předpisy spolku. strana 8 z 9

9 ČLÁNEK 12 ZÁNIK SPOLKU 12.1 Spolek zaniká: a) zrušením spolku s likvidací na základě rozhodnutí členské schůze b) zrušením rozhodnutím soudu ze zákonných důvodů Zaniká-li spolek s likvidací, jmenuje členská schůze spolku nebo soud likvidátora Postup při likvidaci spolku se řídí příslušnými ustanoveními zákona Organizační jednotka spolku zaniká rozhodnutím členské schůze Při zániku organizační jednotky spolku zůstává majetek zajišťující činnost této organizační jednotky nadále ve vlastnictví spolku. ČLÁNEK 13 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 13.1 Zaměstnanci spolku nesmí být členy výboru ani kontrolní komise spolku. V případě vzniku pracovněprávního vztahu mezi členem uvedeného orgánu a spolkem zaniká funkce člena orgánu uplynutím třiceti dnů ode dne vzniku pracovně-právního vztahu, nestanoví-li výbor spolku svým usnesením jinak. Toto ustanovení se nevztahuje na osobu, která vykonává činnosti ředitele Střediska v případě dle článku písm. l) těchto stanov Toto nové úplné znění stanov bylo schváleno členskou schůzí spolku dne 27. června Toto nové úplné znění stanov nahrazuje dnem svého přijetí v plném rozsahu všechna znění předchozí. strana 9 z 9

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

Úplné znění Stanov Rodičovského spolku při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. ke dni Název spolku. Rodičovský spolek při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. II.

Úplné znění Stanov Rodičovského spolku při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. ke dni Název spolku. Rodičovský spolek při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. II. Úplné znění Stanov Rodičovského spolku při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. ke dni 4.12.2015 I. Název spolku Rodičovský spolek při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. II. Sídlo spolku Sídlem spolku je: Hliníky 108, 679 74 Olešnice

Více

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s.

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. NÁVRH STANOV Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice z.s. Název spolku Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. IČO 625 34 165 Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku

Více

S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s.

S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s. S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod, z. s. (dále jen spolek) je skupina majitelů lesní, zemědělské,

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Stanovy Spolku Ekolyceum

Stanovy Spolku Ekolyceum Stanovy Spolku Ekolyceum I. Úvod Občanské sdružení Ekolyceum, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ), tedy od 1.

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport. Sídlem Tenisového klubu Jeseník,

Více

S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova

S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova Článek 1 Název spolku: Spolek přátel ZUŠ Klapkova z.s. Článek 2 Sídlo spolku: Klapkova 25, Praha 8. Článek 3 Spolek je právnickou osobou. I. Název, sídlo a statut

Více

S T A N O V Y TJ Tatran Hostinné, spolek

S T A N O V Y TJ Tatran Hostinné, spolek S T A N O V Y TJ Tatran Hostinné, spolek I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Tatran Hostinné, spolek (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

STANOVY. Atletika Jižní Město z.s.

STANOVY. Atletika Jižní Město z.s. STANOVY zapsaného Spolku Atletika Jižní Město z.s. I. Základní ustanovení 1. Název zapsaného spolku: Atletika Jižní Město z.s. (dále jen Spolek). 2. Sídlo Spolku: Praha. II. Hlavní poslání a cíle činnosti

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4,

Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4, Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4, I. Klubu přátel školy (KPZŠ), při ZŠ Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Stanovy Hranice.net, z.s.

Stanovy Hranice.net, z.s. Stanovy Hranice.net, z.s. Název: Hranice.net, z.s. IČ: 27008428 (dále jen spolek ) Sídlo: Borová 3, 285 22 Zruč nad Sázavou Statutární orgán: Rada spolku Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek je samostatnou

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ SPOLKU ve smyslu ustanovení 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ SPOLKU ve smyslu ustanovení 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Příloha č. 1 ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ SPOLKU ve smyslu ustanovení 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Jihomoravský kraj IČO: 70888337 se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno zastoupený:

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s.

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Název spolku: Mateřské centrum Cirkus, z.s. Sídlo: Praha Mateřské centrum Cirkus je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. I. Účel spolku Účelem spolku je vybudování

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO RADIOELEKTRONICKÉ INŽENÝRSTVÍ

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO RADIOELEKTRONICKÉ INŽENÝRSTVÍ STANOVY SPOLEČNOSTI PRO RADIOELEKTRONICKÉ INŽENÝRSTVÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Společnost pro radioelektronické inženýrství (dále jen Společnost) je profesním sdružením profesionálních radioelektroniků

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, osvětovou, vzdělávací a hospodářskou

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku STANOVY SPOLKU Název: Spolek přátel Gymnázia Arabská z. s. IČ: 452 47 099 (zkrácený název: SPGA) Sídlo: Praha 6, Arabská 14, PSČ 160 00 Statutární orgán: Výbor spolku Článek 1. Základní ustanovení 1. Spolek

Více

S T A N O V Y. VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU H U M A N I T A z.s. I.Základní ustanovení

S T A N O V Y. VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU H U M A N I T A z.s. I.Základní ustanovení S T A N O V Y VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU H U M A N I T A z.s. I.Základní ustanovení 1. Vysokoškolský sportovní klub Humanita z.s / dále jen VSK Humanita z.s./, je dobrovolným sdružením občanů provozujících

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

S T A N O V Y Plaveckého klubu Slavoj Bruntál, z.s.

S T A N O V Y Plaveckého klubu Slavoj Bruntál, z.s. S T A N O V Y Plaveckého klubu Slavoj Bruntál, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Plavecký klub Slavoj Bruntál, z.s. (dále jen SjBr) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport,

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

S T A N O V Y Tělovýchovné jednoty SOKOL Šťáhlavice, z.s.

S T A N O V Y Tělovýchovné jednoty SOKOL Šťáhlavice, z.s. S T A N O V Y Tělovýchovné jednoty SOKOL Šťáhlavice, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ SOKOL Štáhlavice, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport,

Více

STANOVY. Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s. Článek I. Název, sídlo a postavení. Článek II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

STANOVY. Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s. Článek I. Název, sídlo a postavení. Článek II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku STANOVY Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s. Článek I. Název, sídlo a postavení 1. Název: Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s. 2. Sídlo: Mšenská 64, 466 04 Jablonec nad Nisou 3. IČO: 26662914

Více

Stanovy. Článek II. Sídlo Spolku Masarova 2360/11, Brno, PSČ Článek III. Identifikační číslo Článek V.

Stanovy. Článek II. Sídlo Spolku Masarova 2360/11, Brno, PSČ Článek III. Identifikační číslo Článek V. Spolek rodičů při ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Brno, Masarova 2360/11 (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Masarova 2360/11, Brno, PSČ 628 00 Článek

Více

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy STANOVY SPOLKU Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec zakládaného podle úpravy vymezené zněním zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních 214 a následujících I. Název Název spolku

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

N Á V R H S T A N O V Sportovního klubu OK Jihlava, z. s.

N Á V R H S T A N O V Sportovního klubu OK Jihlava, z. s. N Á V R H S T A N O V Sportovního klubu OK Jihlava, z. s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Sportovní klub OK Jihlava, z. s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

STANOVY. Základní ustanovení

STANOVY. Základní ustanovení STANOVY Klub stomiků Prostějov, z.s. I. Základní ustanovení Klub stomiků Prostějov, o.s. vznikl dne 11. 3. 1992 a do 31. 12. 2013 byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy občanského sdružení Svata.net

Stanovy občanského sdružení Svata.net Stanovy sdružení Svata.net verze: 20050715 Stanovy občanského sdružení Svata.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Svata.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56,

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56, S T A N O V Y Název spolku : Spolek Žihelský sbor Sídlo spolku:; Žihle 56, 331 65 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek Žihelský sbor (dále jen spolek ) je spolkem dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,

Více

S T A N O V Y JISKRA Staré Město, z.s.

S T A N O V Y JISKRA Staré Město, z.s. S T A N O V Y JISKRA Staré Město, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem JISKRA Staré Město, z.s. (dále jen JSM) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

SPOLEK POD STUDENCEM

SPOLEK POD STUDENCEM SPOLEK POD STUDENCEM S T A N O V Y I. Název 1. Název spolku je: Spolek Pod Studencem (dále spolek) 2. Zkratka názvu: SPS II. Sídlo, působnost 1. Sídlo spolku: (adresa) Janáčkova 207, 407 21 Česká Kamenice

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK STOP, Z. S.

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK STOP, Z. S. STANOVY SPOLEČNOSTI PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK STOP, Z. S. I. Základní ustanovení 1.1 Název spolku je Společnost pro technologie ochrany památek STOP, z s. 1.2 Společnost pro technologie ochrany památek

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s.

S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s. S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Litohlavy z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku Během uplynulých let ztratilo už několik generací naší země povědomí o středoevropském charakteru naší kultury, o německy psané pražské literatuře, o židovské

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

SK LOB NOVÁ PAKA, z.s. STANOVY

SK LOB NOVÁ PAKA, z.s. STANOVY SK LOB NOVÁ PAKA, z.s. STANOVY OBSAH: I. Základní ustanovení II. Účel, hlavní a vedlejší činnosti spolku III. Orgány SK IV. Členství V. Oddíly VI. Majetek a hospodaření VII. Závěrečná ustanovení V Nové

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Oskořínek, z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Oskořínek, z.s. S T A N O V Y TJ Sokol Oskořínek, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Sokol Oskořínek, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou

Více

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů Stanovy ČPOK OBSAH Část I. Obecná ustanovení. 2 1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory 2. Doba trvání 3. Účel obchodní komory 4. Jednací jazyk obchodní komory 5. Předmět činnosti 6. Finanční prostředky

Více

STANOVY spolku Dobrý skutek

STANOVY spolku Dobrý skutek STANOVY spolku Dobrý skutek Čl. 1 Základní ustanovení Dobrý skutek, z.s. (dále jen Spolek ) je spolkem ve smyslu ust. 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování

Více

IV. Práva a povinnosti členů

IV. Práva a povinnosti členů III. Členství v Aeroklubu 1. Členy Aeroklubu jsou: a) kmenoví členové b) členové čekatelé c) přispívající členové d) evidovaní členové e) čestní členové. 2. Členem Aeroklubu se může stát osoba, která:

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení: Spolek Tábornický klub Písek 2. Sídlo občanského sdružení: Smrkovická 2218, Písek 39701

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s.

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Název spolku zní: ALCEDO Praha, z. s. (dále jen spolek ). Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více