Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S."

Transkript

1 Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S. ČLÁNEK 1 NÁZEV, SÍDLO, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název: SDMO Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z.s. (dále jen "spolek") 1.2 Sídlo: Praha 1.3 Identifikační číslo spolku: Spolek byl založen v roce 1991 a byl zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR dne pod č. j. VSC/ /91-R. ČLÁNEK 2 POSLÁNÍ A ÚČEL ČINNOSTI 2.1 Spolek je neziskovou humanitární organizací, sdružující osoby postižené dětskou mozkovou obrnou (dále jen DMO ), příslušníky jejich rodin a další občany, a to na základě rovnoprávnosti a s ohledem na prospěch osob postižených DMO a jejich rodin. 2.2 Účelem spolku a jeho hlavní činností je: a) poskytovat dostupnou a možnou komplexní, individuálně diferencovanou a potřebnou pomoc i podporu osobám postiženým DMO b) poskytovat dostupnou, možnou a potřebnou pomoc i podporu rodinám osob postižených DMO při získávání potřebných kontaktů a informací o možnostech a formách pomoci a podpory při péči o ně c) sledovat a shromažďovat dostupné a relevantní informace a poznatky ze všech dotčených oborů o příčinách, projevech, možnostech a formách pomoci, podpory a rehabilitace osob s diagnózou DMO, a zpřístupňovat tyto poznatky d) spolupracovat v rámci možností s organizacemi zaměřenými na DMO u nás i v zahraničí e) vyvíjet potřebné, možné a dostupné aktivity k obhajování a prosazování všech oprávněných nároků a zájmů osob postižených DMO a jejich rodin Výše uvedené činnosti spolek provádí zejména těmito formami: a) poskytováním sociálních služeb b) poskytováním zejména léčebné rehabilitace, poradenství a odborného lékařského poradenství c) poskytováním psychologického poradenství včetně podpůrných metod zejména psychologická zpětná vazba, EEG biofeedback, apod. d) činností spočívající v tvůrčích a volnočasových aktivitách podporujících všestranný rozvoj osobnosti e) aktivitami zaměřenými na rozvoj samostatnosti a praktické soběstačnosti f) klubovými aktivitami g) pořádáním přednášek, osvětových akcí h) pořádáním kulturních a společenských akci i) pořádáním výletů, rekondičních pobytů j) půjčováním kompenzačních a komunikačních pomůcek, předmětů pro volnočasové aktivity apod. strana 1 z 9

2 2.3 Vedlejší činnost spolku: a) Vedle hlavní činnosti může spolek vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, která může spočívat též v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to za účelem podpory hlavní činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku. b) O zahájení, přerušení či ukončení takové činnosti, jakož i o jejím předmětu rozhoduje výbor spolku. ČLÁNEK 3 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SPOLKU A DOBA, NA KTEROU BYL ZŘÍZEN 3.1 Spolek působí na celém území České republiky. 3.2 Spolek byl zřízen na dobu neurčitou. ČLÁNEK 4 PODMÍNKY ČINNOSTI A ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 4.1 Činnost spolku je humanitární a nezisková. 4.2 Spolek hospodaří podle rámcového rozpočtu upřesňovaného v průběhu roku podle skutečných finančních zdrojů. Hospodaření s majetkem spolku náleží výboru, který je povinen při tom postupovat s péčí řádného hospodáře a v souladu s příslušnými právními předpisy. 4.3 Zprávu výboru o hospodaření za uplynulý rok včetně účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schvaluje členská schůze. 4.4 Finančními zdroji k zajištění činnosti spolku jsou zejména: a) dary od fyzických a právnických osob b) příjmy z vlastní činnosti a z vedlejší hospodářské činnosti c) příspěvky z veřejných rozpočtů, nadací a jiných organizací d) dědictví a odkazy ve prospěch spolku e) členské příspěvky 4.5 Příjmy spolku musí být použity výhradně v souladu s účelem uvedeným v čl. 2 těchto stanov. ČLÁNEK 5 ČLENSTVÍ 5.1 Členy spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let, pokud se ztotožňují s jeho posláním a cíli a jsou ochotny a připraveny spolek podporovat anebo se aktivně podílet na jeho činnosti. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. Uchazeč o členství musí podat písemnou přihlášku a současně zaplatit členský příspěvek. 5.2 Výši a lhůtu splatnosti členského příspěvku stanoví členská schůze na základě doporučujícího usnesení výboru spolku. 5.3 O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje výbor spolku na základě písemné přihlášky. Přihlášku o členství podá uchazeč osobně v sídle spolku nebo přihlášku doručí do sídla spolku poštou nebo jiným vhodným způsobem. Formulář přihlášky je k dispozici na internetových stránkách spolku, nebo v písemné podobě na vyžádání v sídle spolku. Podaná přihláška musí mít vyplněny všechny požadované údaje a musí být uchazečem řádně podepsaná. strana 2 z 9

3 5.4 Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru spolku o přijetí uchazeče za člena. Přijetí za člena sdělí výbor spolku uchazeči vždy písemně, a to do třiceti dnů od podání přihlášky. Výbor se při rozhodování o přijetí uchazeče za člena řídí principem, že má být zachován podíl více než 50% členů spolku se zdravotním postižením, zejména s DMO. V případě, že výbor usnesením rozhodne, že uchazeč nebyl za člena spolku přijat, rozhodne zároveň o vrácení zaplaceného členského příspěvku nepřijatému uchazeči a sdělí mu své rozhodnutí o nepřijetí písemně. 5.5 Je možné požádat o tzv. čestné členství. Pro čestného člena spolku platí všechny náležitosti uvedené v článcích 5 a 6 těchto stanov, vyjma práva volit a být volen do orgánů spolku (bod 6.1 písm. d) a povinnosti platit členské příspěvky (bod 6.2 písm. b). 5.6 Spolek vede seznam svých členů v souladu se zákonem. Za vedení seznamu členů odpovídá výbor spolku, který provádí v tomto seznamu zápisy a výmazy, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy přílohu tohoto usnesení tvoří aktuální seznam členů spolku. 5.7 Seznam členů je přístupný všem členům spolku, každý člen obdrží na svou žádost od spolku a na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaj o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 5.8 Seznam členů může být uveřejněn jen se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný. 5.9 Členství ve spolku zaniká: a) vystoupením člena oznámení člena o vystoupení musí být doručeno výboru spolku písemně. Oznámení o vystoupení podá uchazeč osobně v sídle spolku nebo ho doručí do sídla spolku poštou nebo jiným vhodným způsobem. V případě, že člen nepodepíše oznámení o vystoupení osobně v sídle spolku, musí být podpis člena v oznámení o vystoupení úředně ověřen. Vystoupení člena je účinné dnem doručení oznámení o vystoupení člena do sídla spolku, není-li v něm uvedeno datum dřívější. b) vyloučením člena podle článku 6 těchto stanov c) úmrtím člena d) zánikem spolku 5.10 Při zániku členství ve spolku členovi ani jeho právním nástupcům nevzniká vůči spolku žádný nárok na vrácení finančních či jiných darů. ČLÁNEK 6 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU 6.1 Člen spolku má právo: a) podílet se dle svých schopností na činnosti spolku, b) být informován o činnosti spolku c) žádat výbor spolku o vydání platného znění stanov d) volit a být volen do orgánů spolku, vyjma členů, kteří jsou vůči spolku v pracovně-právním vztahu e) hlasovat na členské schůzi spolku f) navrhovat své zástupce do orgánů spolku g) podávat návrhy všem orgánům spolku a obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi, žádat o jejich projednání a vyjádření h) využívat všech služeb poskytovaných spolkem a jím zřízenými subjekty i) přednostně se účastnit akcí pořádaných spolkem, které mají omezenou kapacitu 6.2 Člen spolku má povinnost: a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku, zejména rozhodnutí a usnesení výboru a členské schůze b) platit řádně a včas členský příspěvek ve výši dle bodu 5.2. těchto stanov strana 3 z 9

4 c) plnit své finanční závazky vůči spolku d) svědomitě a s péčí řádného hospodáře vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku 6.3 Výbor spolku může vyloučit člena, který porušuje své povinnosti vyplývající ze stanov, jedná proti zájmům spolku, nebo který poškodí dobré jméno spolku na veřejnosti. Členství ve spolku zaniká podle ustanovení čl písm. b) těchto stanov okamžikem rozhodnutí výboru spolku o jeho vyloučení. Vyloučený člen může do patnácti dnů ode dne zániku jeho členství písemně požádat, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze na svém nejbližším zasedání. Členská schůze zruší rozhodnutí výboru o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám. ČLÁNEK 7 ORGÁNY SPOLKU 7.1 Členská schůze 7.2 Výbor spolku 7.3 Kontrolní komise ČLÁNEK 8 ČLENSKÁ SCHŮZE 8.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 8.2 Členskou schůzi svolává k zasedání výbor spolku pozvánkou podle potřeby, nejméně však jednou ročně a vždy, jestliže o to požádá 1/3 členů spolku nebo kontrolní komise. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. Pozvánka musí být zveřejněna na webových stránkách spolku nejméně 20 dnů před datem konání členské schůze a musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání. 8.3 Je-li zasedání svoláno na základě podnětu dle bodu 8.2. těchto stanov, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. 8.4 Místo a čas zasedání členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. 8.5 Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. Je-li zasedání svoláno podle bodu 8.2. těchto stanov, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět. 8.6 Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 8.7 Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Každý člen spolku se může nechat na členské schůzi zastoupit jiným členem spolku, a to na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem Plnou moc je zmocněnec povinen předložit tomu, kdo zasedání zahájí. 8.8 Usnesení členské schůze se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. 8.9 Kdo zasedání zahájí, provede prezenci přítomných členů spolku nebo jejich zmocněnců dle prezenční listiny a ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí z přítomných členů spolku volbu předsedy zasedání, zapisovatele a členů volební komise, je-li na pořadu jednání členské schůze volba volených orgánů spolku Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. strana 4 z 9

5 8.11 Volební komise má tři členy, které volí členská schůze ze svých řad veřejným hlasováním. Členové komise jsou zvoleni, jestliže obdrželi více než polovinu hlasů přítomných voličů. Člen volební komise nemůže být kandidátem do voleného orgánu spolku Volební komise: a) shromažďuje návrhy voličů a předkládá je členské schůzi, b) řídí volby, c) ověřuje a předkládá výsledky voleb, d) projednává stížnosti týkající se voleb a rozhoduje o nich, e) o průběhu voleb a jejich výsledcích vyhotoví zápis, který podepíší všichni její členové Každý volič má právo navrhovat kandidáty do volených orgánů spolku Voleni mohou být jen kandidáti, kteří se svou kandidaturou souhlasí. Není-li kandidát při volbách přítomen, vyjadřuje souhlas s kandidaturou písemně Volby se provádí hlasovacím lístkem. Každý volič obdrží před volbami jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku musí být vyznačeno, který orgán je jím volen Při volbách orgánů spolku volič upraví hlasovací lístek tak, že napíše jména a příjmení volených kandidátů, nejvýše však tolik, kolik je volených míst příslušného orgánu. Poté hlasovací lístek vloží za přítomnosti člena volební komise do hlasovací schránky Hlasovací lístek, který není upraven v souladu článkem 8.16 těchto stanov, je neplatný Při volbách orgánů spolku jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrželi více než polovinu hlasů přítomných voličů, nepřesahuje-li jejich počet volených míst Jestliže obdrželo více než polovinu hlasů přítomných voličů více kandidátů, než činí počet volených míst, jsou zvoleni v počtu nepřesahujícím počet volených míst ti z nich, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Pokud více kandidátů obdrželo stejný počet hlasů a jejich počet tak přesahuje počet volených míst, uskuteční se mezi těmito kandidáty další kolo voleb. Jestliže se ani v tomto kole nepodaří zvolit potřebný počet kandidátů odpovídající počtu volených míst, rozhodne o volbě mezi kandidáty, kteří obdrželi stejný počet hlasů, los Jestliže obdrželo potřebné množství hlasů a bylo zvoleno méně kandidátů, než činí počet volených míst, uskuteční se mezi nezvolenými kandidáty další kolo voleb. Nebyl-li ani v dalším kole voleb zvolen potřebný počet kandidátů, je možno v následujícím kole volit i další kandidáty, kteří byli nově navrženi. V tomto kole jsou zvoleni v počtu nepřesahujícím počet volených míst ti kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Pokud více kandidátů obdrželo stejný počet hlasů a jejich počet tak přesahuje počet volených míst, rozhodne mezi těmito kandidáty los Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat Výbor spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání v sídle spolku, a to na základě předchozí písemné žádosti doručené výboru Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti alespoň poloviny všech členů spolku V působnosti členské schůze je zejména: a) určení hlavního zaměření činnosti spolku strana 5 z 9

6 b) rozhodování o změnách stanov spolku c) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, d) schvalování výsledků hospodaření spolku a zprávy o činnosti spolku za uplynulý rok, včetně rozhodování o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty e) hodnocení činnosti výboru spolku a kontrolní komise i jejich jednotlivých členů f) volba a odvolání členů výboru spolku a kontrolní komise g) rozhodování o zrušení spolku s likvidací a o jmenování likvidátora h) rozhodování o přeměně spolku i) schvalování plánu činnosti na následující období j) rozhodování o vyloučení člena ze spolku dle ustanovení čl stanov k) ukládání povinností a úkolů výboru a kontrolní komisi zajišťování přijatých úkolů a usnesení l) rozhodování o výši členského příspěvku dle ustanovení čl stanov m) rozhodování o zřízení nebo zrušení organizační složky spolku n) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon, jiný právní předpis nebo stanovy o) členská schůze si může vyhradit též rozhodování záležitostí, které podle zákona náleží do působnosti jiného orgánu spolku. ČLÁNEK 9 VÝBOR SPOLKU 9.1 Výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami a je jeho výkonným orgánem. Výbor spolku za svou činnost odpovídá členské schůzi. 9.2 Výbor má lichý počet členů, kteří ze svého středu zvolí předsedu výboru a místopředsedu výboru. Členy výboru spolku volí členská schůze spolku na dobu jednoho roku. Opakovaná volba za člena výboru je možná. Členem výboru může být pouze člen spolku. 9.3 Výbor spolku může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci tajemníka, přičemž při jejich zřízení a jmenování určí rozsah jejich působnosti a pravomoci. 9.4 Členové výboru jsou povinni svou funkci vykonávat ku prospěchu spolku, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. 9.5 Členové výboru vykonávají svou funkci pouze osobně, zmocnění k výkonu funkce se nepřipouští. Členové výboru jsou povinni se účastnit všech jeho jednání a aktivně se podílet na činnosti výboru spolku. 9.6 V případě ukončení činnosti některého z členů výboru spolku ve výboru spolku navrhne kooptaci nového člena předseda výboru spolku, a to z náhradníků zvolených členskou schůzí spolku. 9.7 Schůze výboru svolává předseda výboru spolku, to podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. O termínu schůze výboru předseda vyrozumí všechny členy výboru písemně, telefonicky, nebo em. Schůze výboru spolku musí být svolána též vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů výboru spolku, kontrolní komise spolku nebo ředitel Střediska (viz bod a následující), a to do deseti dnů ode dne žádosti. 9.8 Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor spolku rozhoduje usnesením. Pro přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů výboru spolku. Vyžaduje-li to situace, připouští se i rozhodování per rollam. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru. 9.9 Výbor spolku může na svou schůzi přizvat též členy jiných orgánů spolku, případně jiné osoby Výbor spolku je nejvyšším orgánem spolku v době mezi konáním členských schůzí. Výbor spolku vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny členské schůzi nebo jinému orgánu spolku. strana 6 z 9

7 9.11 Výbor spolku zejména: a) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku, b) vede seznamu členů spolku a provádí v tomto seznamu zápisy a výmazy, c) vydává každému členu spolku na jeho žádost potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaj o jeho osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány, d) svolává členskou schůzi a náhradní členskou schůzi a oznamuje místo a čas jejího zasedání a pořad jejího jednání, a připravuje pro ni návrhy a podklady, e) vyhotovuje zápis ze zasedání členské schůze dle čl těchto stanov, f) zřizuje podle svých potřeb a možností administrativní aparát a funkci tajemníka, přičemž při jejich zřízení a jmenování určí též rozsah jejich působnosti a pravomoci, g) hospodaří s finančními prostředky spolku v intencích schváleného rozpočtu a spravuje jeho majetek h) hospodaří se zřízenými fondy spolku, i) řídí činnost spolku, j) schvaluje smlouvy s poskytovateli dotací, grantů a jiných veřejných podpor před jejich uzavřením k) jmenuje a odvolává ředitele Střediska dle článku a následujících těchto stanov, přičemž při jeho jmenování určí též rozsah jeho působnosti a pravomoci, l) pověřuje určeného člena výboru výkonem funkce ředitele Střediska v případě, že není tato funkce obsazena, m) vypracovává a schvaluje Statut Střediska, n) předkládá členské schůzi ke schválení návrh plánu činnosti spolku, výsledky hospodaření spolku a zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok, o) předkládá členské schůzi zprávu o činnosti výboru spolku za uplynulý rok, p) předkládá členské schůzi ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a návrh úhrady ztrát, q) vykonává pravomoci a rozhoduje ve všech věcech, které nejsou dle těchto stanov nebo zákona výlučně svěřeny členské schůzi nebo jinému orgánu spolku, r) k výkonu činnosti spolku může zřizovat pracovní skupiny. Členy těchto skupin mohou být jak členové spolku, tak třetí osoby mající vztah k dané problematice. Členem každé pracovní skupiny musí být alespoň jeden člen výboru spolku, který řídí její činnost. Pracovní skupiny se schází dle potřeby. Činnost pracovních skupin je podrobněji stanovena vnitřním předpisem Předseda spolku a místopředseda spolku: a) zastupují spolek navenek ve všech věcech, a to každý z nich samostatně. Předseda spolku a místopředseda spolku podepisují za spolek tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis, b) uzavírají a podepisují s poskytovateli dotací, grantů a jiných veřejných podpor příslušné smlouvy, a to po jejich předchozím schválení výborem spolku, c) mohou být pověřeni výborem k výkonu některé z činností uvedených v bodu těchto stanov. ČLÁNEK 10 KONTROLNÍ KOMISE 10.1 Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise, která má tři členy, jejich volební období je jeden rok. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze Člen kontrolní komise je povinen svou funkci vykonávat ku prospěchu spolku, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe důsledky Člen kontrolní komise nesmí být členem výboru spolku, má však právo účastnit se všech jeho jednání, a to s hlasem poradním. strana 7 z 9

8 10.4 Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi spolku Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Za tímto účelem může kontrolní komise nebo její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů výboru spolku nebo od zaměstnanců spolku (zejména ředitele Střediska dle článku 11.2 těchto stanov) vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně neprodleně výbor spolku a členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání, nebyly-li předtím nedostatky odstraněny Kontrolní komise: a) ověřuje výsledky hospodaření spolku a správnost účetní závěrky spolku a podává o tom zprávu členské schůzi, b) dohlíží na hospodaření a činnost spolku, upozorňuje výbor spolku na jeho případné nedostatky a podává mu návrhy na jejich odstranění. ČLÁNEK 11 STŘEDISKO UCELENÉ REHABILITACE 11.1 Spolek k plnění svých cílů jako svoji zvláštní organizační jednotku zřizuje Středisko ucelené rehabilitace při DMO (dále jen "Středisko"). Středisko je součástí spolku a nemá způsobilost samostatně právně jednat V čele Střediska stojí ředitel. Ředitel je jmenován a odvoláván výborem spolku a je zaměstnancem spolku. Výbor spolku při jeho jmenování určí též rozsah jeho působnosti a pravomoci Ředitel Střediska je povinen svou funkci vykonávat ku prospěchu spolku, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe důsledky Ředitel Střediska nesmí být členem výboru spolku; může se však zúčastnit na jeho zasedáních, a to s hlasem poradním Ředitel Střediska: a) řídí a organizuje činnost Střediska a zaměstnanců spolku pracujících ve Středisku, b) vykonává rozhodnutí výboru spolku týkající se aktivit Střediska, c) uzavírá smlouvy na dodávky zboží a služeb pro potřeby Střediska do limitů stanovených interním předpisem spolku, d) účastní se jménem spolku jednání s poskytovateli dotací, grantů a jiných veřejných podpor o podmínkách uzavření příslušných smluv Ředitel Střediska není oprávněn zcizovat ani zatěžovat majetek spolku. Své pravomoci podle bodu tohoto článku ředitel vykonává v mezích a způsobem stanoveným těmito stanovami a příslušnou pracovní smlouvou Ředitel Střediska zastupuje spolek v pracovně právních vztazích se zaměstnanci Střediska Ředitel Střediska má právo obracet se na kontrolní komisi Není-li pozice ředitele obsazena, vykonává jemu příslušné činnosti pověřený člen výboru spolku dle článku písm. l) těchto stanov Další podrobnosti ohledně činnosti Střediska a vymezení pravomocí a úkolů ředitele upravují usnesení výboru, Statut Střediska, případně další interní předpisy spolku. strana 8 z 9

9 ČLÁNEK 12 ZÁNIK SPOLKU 12.1 Spolek zaniká: a) zrušením spolku s likvidací na základě rozhodnutí členské schůze b) zrušením rozhodnutím soudu ze zákonných důvodů Zaniká-li spolek s likvidací, jmenuje členská schůze spolku nebo soud likvidátora Postup při likvidaci spolku se řídí příslušnými ustanoveními zákona Organizační jednotka spolku zaniká rozhodnutím členské schůze Při zániku organizační jednotky spolku zůstává majetek zajišťující činnost této organizační jednotky nadále ve vlastnictví spolku. ČLÁNEK 13 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 13.1 Zaměstnanci spolku nesmí být členy výboru ani kontrolní komise spolku. V případě vzniku pracovněprávního vztahu mezi členem uvedeného orgánu a spolkem zaniká funkce člena orgánu uplynutím třiceti dnů ode dne vzniku pracovně-právního vztahu, nestanoví-li výbor spolku svým usnesením jinak. Toto ustanovení se nevztahuje na osobu, která vykonává činnosti ředitele Střediska v případě dle článku písm. l) těchto stanov Toto nové úplné znění stanov bylo schváleno členskou schůzí spolku dne 27. června Toto nové úplné znění stanov nahrazuje dnem svého přijetí v plném rozsahu všechna znění předchozí. strana 9 z 9

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I. Základní údaje. Právní postavení

STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I. Základní údaje. Právní postavení STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ - Všeobecná ustanovení Hlava I. - Základní údaje Hlava II. - Právní postavení Hlava III. - Poslání, účel a činnost spolku Hlava IV. - Členství

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Spolky v občanském zákoníku číslo 89/2012 Sb. (účinnost od 1.1.2014) 1/13

Spolky v občanském zákoníku číslo 89/2012 Sb. (účinnost od 1.1.2014) 1/13 Spolky v občanském zákoníku číslo 89/2012 Sb. (účinnost od 1.1.2014) 1/13 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY Díl 3 Právnické osoby Oddíl 2 Korporace Pododdíl 1 Obecně

Více

Spolek. (2) Vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz, vyjádří v názvu nového spolku jeho svazovou povahu.

Spolek. (2) Vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz, vyjádří v názvu nového spolku jeho svazovou povahu. Výtah ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stav k 4. 11. 2013. Spolek 214 (1) Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný

Více

MYSLIVECKÁ KONFERENCE. Mysliveckéspolky - Dopady nového občanského zákoníku na myslivecká sdružení

MYSLIVECKÁ KONFERENCE. Mysliveckéspolky - Dopady nového občanského zákoníku na myslivecká sdružení MYSLIVECKÁ KONFERENCE Mysliveckéspolky - Dopady nového občanského zákoníku na myslivecká sdružení Zpracoval JUDr. AlešSova, DiS. právník odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

2.4.2015. Liberec. (pro Krajskou organizaci ČUS Libereckého kraje) Ing. Pavel Lampa daňový poradce. V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost

2.4.2015. Liberec. (pro Krajskou organizaci ČUS Libereckého kraje) Ing. Pavel Lampa daňový poradce. V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost Liberec (pro Krajskou organizaci ČUS Libereckého kraje) Ing. Pavel Lampa daňový poradce 1 V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost www.pavellampa.cz 2 Struktura přednášky 55 přednáška + 10 přestávka

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Lipová, Chřibská, Staré Křečany, Růžová. Ing. Pavel Lampa daňový poradce

Lipová, Chřibská, Staré Křečany, Růžová. Ing. Pavel Lampa daňový poradce Lipová, Chřibská, Staré Křečany, Růžová Ing. Pavel Lampa daňový poradce 1 V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost www.pavellampa.cz 2 Struktura přednášky 55 přednáška + 10 přestávka +.. Obsah

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

Stanovy spolku Vápenka 1912, z.s. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku Vápenka 1912, z.s. čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku Vápenka 1912, zs úplné znění ke dni 3122014 čl I Úvodní ustanovení 1 Název spolku: Vápenka 1912, zs (dále též spolek ) 2 Sídlo spolku: Kozojídky 93, 696 63 Kozojídky-Hroznová Lhota 3 Vápenka

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha Preambule 1. I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen Klub nebo I.ČLTK ) je spolkem, založeným za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s.

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Smyslem debatování je učit se, ne vyhrávat. Či spíše učení je jediná forma vítězství, která má smysl. A. J. Toynbee 1 Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku Spolek

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00 P ROSPERITA investiční společnost, a. s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2879.

Více

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Změny oproti úpravě dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů... 2 Systematika nového občanského zákoníku a spolky... 2 Obsah obecné

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s.

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s. Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s. STANOVY SPOLKU Úplné znění ke dni 13.11.2014 Stránka 1 z 10 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Česká asociace profesionálních

Více