Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)"

Transkript

1 Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 20:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík (přítomen od projednávání bodu 3), Ladislav Gurecký, Vladimír Kostura, Ing. Jan Kropáč, Mgr. Aleš Nezhoda, Mgr. Jiří Nezhoda, Vlastimil Nohel, Ing. Alois Poloch, MUDr. Markéta Skotnicová, Mgr. Lubomír Sukač, Ing. Marek Špok, MUDr. Otakar Tofel, Ing. Alois Vrána, Ing. Martin Zdralek. Občané: zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Vladimír Kostura. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je při zahájení zasedání přítomno 14 členů, takže zasedání je schopno jednat a usnášet se. Dále sdělil, že oznámení o konání zasedání zastupitelstva, o programu jednání, o pozvání členů zastupitelstva a doručení materiálů k projednání bylo zajištěno v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. Starosta Vladimír Kostura předložil členům zastupitelstva obce program jednání: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Ověření zápisu ze 5. zasedání zastupitelstva obce 4. Zpráva o plnění usnesení a vyřizování připomínek z 5. zasedání zastupitelstva obce 5.Zpráva o jednáních rady obce ve dnech , a včetně informací o základní škole 6. Rozpočtové provizorium - r Prodej Obecního hostince 8. Záměr prodeje obecních pozemků 9.Prodej obecních pozemků 10. Záměr koupě pozemků pod komunikacemi 11. Místní knihovna Dodatek ke zřizovací listině 12. Obecně závazné vyhlášky 13. Různé 14. Diskuse 15. Návrh usnesení 16. Závěr zasedání Žádost o doplnění programu: Ladislav Gurecký Bezúplatný převod vozidla bod 13 (posouvají se body 14. Různé, 15. Diskuse, 16. Návrh usnesení, 17. Závěr zasedání) Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu: Za členy návrhové komise byli navrženi: Ladislav Gurecký, Ing. Alois Vrána, Vlastimil Nohel Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) Za ověřovatelé zápisu byli navrženi: Mgr. Aleš Nezhoda, Mgr. Lubomír Sukač Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)

2 Ověření zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce: Ověřovateli zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne , byli Ing. Jan Kropáč a František Ďurčík Zpráva o ověření tohoto zápisu byla členy zastupitelstva vzata na vědomí bez připomínek. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 se zdrž.). Zpráva o plnění usnesení a vyřizování připomínek z 5. zasedání zastupitelstva obce: Zprávu přednesl starosta obce Vladimír Kostura. Ke zprávě nebylo připomínek a zpráva byla vzata na vědomí. Zpráva o jednáních rady obce ve dnech , a včetně informací o základní škole (odvolání ředitele ZŠ a MŠ): Zprávu o jednáních rady přednesl Mgr. Jiří Nezhoda. V rámci této zprávy byly občanům objasněny i důvody odvolání ****** z funkce ředitele ZŠ a MŠ Janovice. Byly podány informace o provedení kontroly kontrolního výboru a občané byli informování o zjištěných nedostatcích i o dalším postupu rady obce. Diskuse se nezúčastnil žádný se zastupitelů. Přítomní občané, mezi kterými nebyli zástupci rodičů (diskuse: ******, ******, ******, ****** ), kladli mj. dotazy zda došlo ke kárnému opatření nebo finančnímu postihu za neplnění povinnosti. Tito občané také upozorňovali na to, že veřejnost nebyla seznámená se situací týkající se odvolání ředitele z funkce. Mgr. J. Nezhoda uvedl, že rada obce nemusí udělit žádné kárné opatření, ale ředitel byl o všech pochybeních informován a byl přizván i na mimořádné jednání rady, která se zabývala především touto problematikou. Starosta obce uvedl, že se mu zdá nedůstojné řešit situaci kolem odvolání ředitele z funkce prostřednictvím médii, proto byli občané pouze informování, že situace bude objasněna na zasedání zastupitelstva obce. Nakonec se do diskuse přihlásil i ******, který se k celé situaci nijak nevyjádřil, pouze zastupitelům obce nastínil jak by měl vypadat strategický plán rozvoje obce. Tato zpráva byla doplněná i fotodokumentací, kde byly fotografie jak to vypadá v jiných obcích. V této zprávě se zmínil o velmi špatném až havarijním stavu některých části budovy ZŠ s tím, že obec se nestará o odstranění závad. Ve zprávě také uvedl, že ředitel není ve funkci proto, aby sháněl peníze na investice od toho je tu obec. V závěru zastupitelstvo obce upozornil, že využije všech zákonných práv. Starosta obce k tomu uvedl pouze to, že p. ředitel doposud nezajišťoval žádné investiční akce, ale bohužel ani práce týkající se provozu ZŠ a MŠ jako např. odvoz septiků, kosení trávy a pod. - toto vždy za něj zajišťovala obec. Ing. Poloch v těchto souvislostech upozornil zejména na znění zřizovací listiny, která je závazným dokumentem pro vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizaci (obec škola) Do diskuse se poté přihlásila i ******. Vzhledem k tomu, že nesplňuje požadavky zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, bylo o jejím vystoupení hlasováno: Hlasování: pro 12, proti 1, zdrž. 2. ****** hovořila o dopadech odvolání na provoz ZŠ a o situacích v jiných obcích, např. v Pržně, kde došlo k celkové rekonstrukci dvou budov. Ing. Poloch poznamenal, že i Janovice mají nově zrekonstruovanou budovu Mateřské školy a sdělil, že na investice do školství v minulém vol. období bylo vynaloženo přes 25 mil. Kč. Uvedl také, že radě obce je známa situace v budově školy, ale také dodal, že ****** během tohoto volebního (funkčního) období nikdy neuvedl žádné konkrétní řešení situace. V současné době již při spolupráci s ******, která je pověřená vedením ZŠ a MŠ Janovice,

3 byla vyvolána řada jednání, která vedou k zajištění nezbytných stavebních úprav, které se budou dále odvíjet od výše finančních prostředků v rozpočtu obce. Rozpočtové provizorium - rok 2008: Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta Rozpočet obce Janovice na rok 2008 nebude schválen do , proto se financování obce bude řídit podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtovým provizoriem. Diskuse: Ing. Alois Vrána sdělil, že návrh finančního provizoria byl ve finančním výboru projednán a doporučil zastupitelům návrh schválit bez výhrad. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008 a to ve výši: příjmy: Kč výdaje vč. splátek: ( ) = Kč Zastupitelstvo obce pro období rozpočtového provizoria stanovuje následující pravidla: 1. obec bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce 2. obec poskytne příspěvky příspěvkové organizaci (ZŠ+MŠ), organizační složce (MK) a občanským sdružením v částkách dle přílohy 3. obec uhradí závazky vyplývající z uzavřených smluv v r případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce Hlasování (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Prodej Obecního hostince: Předkladatel: Mgr. Jiří Nezhoda, člen rady ZO dne schválilo zveřejnění záměru prodeje Obecního hostince včetně podmínek prodeje. Lhůta k podání nabídek uplynula dne , aniž by někdo nabídku podal. S ohledem na tuto skutečnost jsou doporučovány následující dvě varianty dalšího možného postupu: 1. Zopakovat vyvěšení a snížit minimální nabízenou cenu (popř. navíc zajistit větší informovanost o prodeji inzeráty v tisku, na internetu apod.) 2. Realizovat prodej prostřednictvím realitní kanceláře. Diskuse: Ing. Marek Špok uvedl, že je proti variantě zadat prodej RK. RSDr. Milan Beneš navrhuje snížení prodejní ceny a širší propagaci, prodej bez RK. Zastupitelstvo obce v souladu s ust. 39 odst. 1 zákona o obcích v platném znění schvaluje zveřejnění záměru prodeje těchto nemovitostí: - budovy čp. 37 na pozemku parc.č.st. 33/1 objekt k bydlení ( Obecní hostinec ) - pozemku parc.č.st. 33/1 o výměře 772 m2 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Frýdek- Místek na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Janovice u Frýdku-Místku, obec Janovice, a to za těchto podmínek: 1) prodej (uzavření kupní smlouvy) se bude realizovat do , 2) kupní cena musí být kupujícím v plné výši uhrazena před uzavřením kupní smlouvy, 3) zájemce předloží vlastní reference a stručný podnikatelský záměr pro budoucí využití uvedených nemovitostí, 4) nabízená cena musí činit minimálně ,- Kč

4 Nemovitost je v současné době užívána na základě nájemní smlouvy nájemcem; výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Písemné nabídky s uvedením nabízené ceny spolu s doklady dle bodu 3 záměru, je zájemce povinen doručit osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nejpozději do do 09:00 hodin na podatelnu Obecního úřadu Janovice, Janovice čp. 83, a to v zalepené obálce označené viditelným nápisem Prodej Obecního hostince a opatřené názvem zájemce. Otevírání obálek, jehož se mohou zúčastnit všichni zájemci, kteří podali ve stanovené lhůtě písemnou nabídku, se uskuteční v budově Obecního úřadu Janovice, Janovice čp. 83, v kanceláři starosty obce dne v 09:30 hodin. Prohlídka nemovitostí pro případné zájemce se uskuteční na místě samém dne od 13:00 do 15:00 hodin. Hlasování (11 pro, 1 proti, 3 zdrž.) Záměr prodeje obecních pozemků: Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta 1). U pozemků parc.č. 3013/2 a 3013/3 jde u žadatelů o legalizaci současného stavu. Usnesením minulého zastupitelstva obce bylo uloženo provedení nového místního šetření s ohledem na možnost vedení výhledových inženýrských sítí a umístění potřebných technických zařízení. Protože nelze vyloučit v tomto místě i případné rozšíření stávající komunikace s ohledem na výhledovou zástavbu, navrhuje se prodej zamítnout. 2). U pozemku parc.č. 1487/8 jde o pozemek dlouhodobě žadatelkou užíván jako zahrada. Doporučuje se odprodat pouze část a požadovat po žadateli (event. žadatelích) vyhotovení geometrického plánu pro ověření skutečné hranice v terénu (při souběhu s parc. č. 3072/1 a 3067/1). 3). U pozemku parc.č ZE jde o pozemek v pronájmu ZD. Pozemek je zahrnut do změny ÚPL č. 4 na bydlení. Doporučuje se pozemek neprodat jedná se o ucelenou plochu nad 2 ha. Zastupitelstvo obce s prodejem pozemků parc. č. 3013/2 (56 m 2 ), parc. č. 3013/3 (42 m 2 ) a parc. č ZE ( m 2 ) k.ú. Janovice u F-M nesouhlasí. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce prodat, v k.ú. Janovice u F-M, část pozemku parc. č. 1487/8 (cca 170 m 2 ). Zpracování geometrického plánu zajistí na své náklady žadatel. Obec zveřejní tento záměr na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své návrhy. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Poznámka: Před vlastním projednání bodů 1-3) předkladatel zastupitelům na mapě Janovic ukázal další 3 větší ucelené plochy (pozemky, které jsou ve vlastnictví obce), v současné době nezastavěné, nezalesněné, využívané k zemědělským účelům: - pod Malým pahorkem - západní svah cca 3 ha - za Kolonií směrem k Bystrému pás cca 1200 x 100m - za hřbitovem směrem k Bystrému pás cca 1400 x 75 m Zastupitelé se shodli, že s těmito pozemky nebude do doby zpracování nového územního plánu Janovic nakládáno t.zn. nebudou souhlasit se záměry prodeje. Z tohoto důvodu souhlasili i se zamítnutím prodeje parc. č ZE, která je zahrnuta do změny č. 4, pokud tato změna nebude dokončena. Prodej obecních pozemků:

5 Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta Se záměrem obce prodat pozemky parc. č. 3067/1 a 2843/1 vyslovilo zastupitelstvo souhlas usnesením č. 5/50 (5. zasedání konané ) Záměr byl zveřejněn na úřední desce, evid. č. 95/07 (vyvěšeno ). Zájemci mohli podat písemné nabídky do Na obecní úřad nabyly podány žádné písemné nabídky, proto uvedené pozemky budou prodány žadatelům: - ******, parc. č. 3067/1 o výměře cca 60 m 2 (část pozemku) - ******, parc. č. 2843/1 o výměře cca 800 m 2 (část pozemku) Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemků, které jsou dosud ve vlastnictví obce Janovice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek - Místek, na listu vlastnictví č.1, následovně: - parc. č. 3067/1 (výměra cca 60 m 2 ) za cenu 150 Kč/m 2 ******. - parc. č. 2843/1 (výměra cca 800 m 2 ) za cenu 10 Kč/m 2 ******. Přesné výměry a hranice budou s Obci Janovice dohodnuty po zaměření na místě samém a doloženy geometrickými plány, které na své náklady zajistí budoucí nabyvatelé. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Záměr koupě pozemků pod komunikacemi a pod VDJ Bystré: - Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta 1). Komunikace: Jde o veřejně přístupnou komunikací, která byla vybudovaná před rokem 1989, vede po soukromých pozemcích v délce cca 300 m a zajišťuje příjezd do lokality Bučník. Vyhotovení geometrických plánu zajistí na své náklady obec. 2). Vodojem Bystré: Jedná se o nový vodojem vybudovaný v roce 2007 na soukromém pozemku a slouží pro zásobování pitnou vodou především občanů místní části Janovice Bystré. Nutná plocha pozemku bude stanovena po dohodě se současným vlastníkem, SmVaK a Obci Janovice. Vyhotovení geometrických plánu zajistí na své náklady obec. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce, odkoupit části pozemků pod komunikaci o šířce 8 m. Jedná se o tyto části: část parcely číslo: 1210/3 ZE, (1208/2 ZE), 3065/2 ZE, 1253 ZE, (1205/1 ZE), 1254/1 ZE, (1203/1 ZE) 1254/2 ZE, (1203/2 ZE), (1266), 1263/2, (1264/1 ZE) vše k.ú. Janovice u F-M. Poznámka: K odkoupení části pozemků uvedených v závorkách pravděpodobně nedojde. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce, odkoupit části pozemků pod VDJ - Bystré. Jedná se o tyto části: část parcely číslo: 1988/1, 2038/2 ZE vše k.ú. Janovice u F-M. Hlasování: (14 pro, 0 proti, 1 zdrž.) Místní knihovna dodatek ke zřizovací listině: Předkladatel: Vladimír Kostura, starosta V knihovně je v současné době zprovozněn veřejně přístupný internet. Provozování internetu musí být uvedeno ve ZL.

6 Dále bylo zjištěno, že v článku II. Organizační složka je uveden chybně název organizační složky (místo Obecní je správně Místní ) a v článku IV. je za bodem 5 chybně uvedeno znovu číslo 4 místo 6. V úvodu ZL je chybně uvedeno číslo zákona (místo 250/2001 Sb. je správně 250/2000 Sb.) Zastupitelstvo obce schvaluje doplněk ke zřizovací listině Místní knihovna Janovice (zřízena s účinnosti od ) a to následovně: - V úvodu ZL se v řádku 2 opravuje číslo zákona z 250/2001 Sb. na: 250/2000 Sb. - V článku II. Organizační složka se opravuje 1. řádek takto: Název organizační složky: Místní knihovna Janovice - V článku IV. Předmět činnosti. se bod 4. za bodem 5. opravuje na č. 6 - V článku IV. Předmět činnosti. se za bod 6. doplňuje bod: 7. Knihovna provozuje veřejný internet (rozumí se zdarma) Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Obecně závazné vyhlášky: Předkladatel: Mgr. Jiří Nezhoda, člen rady V květnu roku 2007 Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ostrava, provedlo kontrolu některých obecně závazných vyhlášek obce (dále jen OZV ). Posuzovány byly OZV o místním poplatku za odpad, o nakládání s komunálním odpadem a o místních poplatcích. U všech OZV byly v mnoha jejich článcích shledány rozpory se právním řádem ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a obec byla vyzvána k nápravě. Rada obce proto prozkoumala všechny OZV (i ty, kterých se kontrola netýkala) a rozhodla, že předloží zastupitelstvu obce návrhy nových OZV s tím, že staré budou všechny zrušeny a nahrazeny těmito novými. Jít cestou pouhé novelizace starých OZV by vedlo k znepřehlednění právních předpisů obce. Všechny nové OZV, pokud budou schváleny, nabudou účinnosti od Všechny nové návrhy byly zpracovány dle pokynů a vzorů kontroly (MV ČR), záměrem bylo co nejméně změnit stávající úpravu a zároveň vyhovět legislativním požadavkům. Současné OZV: 4/1992 o zachování klidu, zejména nočního v obci Janovice nad rámec zákonného zmocnění se stanovuje povinnost nerušit ostatní občany křikem, hlukem, hudební produkcí atd. a zavádí dobu nočního klidu. Tyto povinnosti jsou stanoveny ve zvláštních zákonech, rušení nočního klidu je přestupek dle přestupkového zákona, doba nočního klidu je stanovena v zákoně o ochraně veřejného zdraví, OZV je tedy převážně nadbytečná, proto je navrhováno její zrušení. Podmínky pořádání společenských zábav jsou stanoveny v nově navrhované OZV (4/2007). 1/1995 o úpravě a držení zvířat na území obce Janovice upravuje povinnosti při chovu psů a koček, povinnosti jsou opět stanoveny nad rámec zákonného zmocnění, povinnosti v této oblasti stanovují zvláštní zákony (veterinární zákon apod.), obec může pouze upravit pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Tato pravidla se však s ohledem na obecní podmínky jeví nadbytečná. Opět se navrhuje zrušení této OZV. 1/1996 o znaku a praporu obce Janovice a jejich užívání OZV opět postrádá zákonné zmocnění pro její vydání, podle dnešní právní úpravy může předseda Poslanecké sněmovny obci na její žádost vlajku neb znak udělit, popř. již udělené symboly změnit. OZV se tyto symboly nestanovují a pro jejich užívání není OZV nutná. Užívání těchto symbolů upravuje přímo zákon o obcích vlajku může užívat kdokoliv bez souhlasu obce, znak obce mohou bez souhlasu obce užívat organizační složky a právnické osoby zřízené obcí, ostatní pouze po

7 předchozím souhlasu obce. Povinnosti stanovené v OZV tak odporují zákonu o obcích a proto se navrhuje zrušení této OZV. 3/2003 o místních poplatcích dle názoru kontroly jsou v rozporu s příslušnými zákony čl. 5/1; 6/2; 7/2; 8/2; 12; 14/2 zdůvodnění je uloženo ve zprávě na OÚ. 2/2004 požární řád obce jako jediná OZV zůstane prozatím nezměněna, tato problematika bude komplexně řešena se všemi zainteresovanými během příštího roku. 1/2005 o nakládání s komunálním odpadem dle názoru kontroly jsou v rozporu s příslušnými zákony čl. 1/2 a), b), c); 3/1; 4/1,2; 4/5 a); 5/2; 6; 7; 8; 9; 10 - zdůvodnění je uloženo ve zprávě na OÚ. 3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - dle názoru kontroly jsou v rozporu s příslušnými zákony čl. 2 b); 2 c); 3; 3/2; 3/4; 4; 5 zdůvodnění je uloženo ve zprávě na OÚ. Navrhované OZV: 1/2007 o místních poplatcích druhy poplatků zůstávají nezměněny, u poplatku ze psů došlo k navýšení základní sazby z 80,- Kč na 100,- Kč, ostatní sazby a splatnost zůstávají nezměněny. U ostatních druhů poplatků rovněž nedošlo k zásadním změnám, v čl. 15 je pak informativně stanoven postup při neplnění poplatkové povinnosti. Veřejná prostranství, za jejichž užívání se vybírá poplatek jsou stanovena nově v příloze č. 1, došlo k drobným úpravám. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů museli být z poplatníků vypuštěni podnikatelé, když toto právní úprava nedovoluje, stejně tak stanovení dalšího poplatku za druhou popelnici. Tyto instituty nebudou zrušeny úplně, ovšem v OZV nesmí být. Ze zákona podnikatelé uzavřou s obcí smlouvu o připojení se k provozu systému shromažďování odpadů a v ní budou finanční podmínky upraveny. Počty popelnic upravuje OZV š. 3/2007 o stanovení systému.. 3/2007 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janovice zpracována podle instrukcí a vzoru kontroly při zachování dosavadních principů. 4/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků a zrušení některých vyhlášek obsahově nahrazuje a uvádí do souladu vyhlášku o rušení klidu, zejména nočního a zároveň ruší některé staré vyhlášky (o znaku a praporu obce, o držení zvířat). 5/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích nově se navrhuje zákaz používání hlučných nástrojů v neděli a ve svátky. Diskuse: U projednávání vyhlášek č. 1-4/2007 došlo mezi zastupiteli ke shodě. U vyhlášky č. 5/2007 Ing. A. Poloch uvedl, že u předkládané vyhlášky nedošlo v radě ke shodě na dobu zákazu činností. Podal protinávrh oproti navrženému zákazu od 8 do 20 hod na zákaz od 12 do 15 hod. L. Gurecký podal další protinávrh a to navrhovanou vyhlášku neschválit a dobu zákazu nestanovit. Přijatá usnesení: Zastupitelstvo obce vydává: a) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích; b) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;

8 c) obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janovice; d) obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků a zrušení některých vyhlášek; Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.), Zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích neschvaluje. Hlasování: (12 pro, 2 proti, 1 zdrž.), Bezúplatný převod vozidla: Předkladatel: Ladislav Gurecký, místostarosta Byly podány informace o technickém stavu vozidla a odhadu nákladů na jeho opravu (cca 60 tisíc Kč) Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod vozidla VW Transportér 2,5 4 x 4 z vlastnictví Policie ČR do vlastnictví obce Janovice. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.), Různé: Informace od zastupitelů: - Ing. Alois Vrána podal zprávu finančního výboru k provedené kontrole na úseku pokladny, účetních dokladů a pokladní hotovosti. - RSDr. Milan Beneš přednesl zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole na úseku poplatků výběry v hotovostí - Ing. Alois Vrána přednesl zprávu finančního výboru o příjmech, výdajích a čerpání rozpočtu k Ing. Marek Špok požádal o zastavení vyplácení odměny zastupitele od Ing. Alois Vrána požadoval zabezpečení řádného ozvučení zasedání zastupitelstva, dále změnu dne konání zastupitelstva ze čtvrtku na pátek (pro 3, proti 5). - Ing. Alois Poloch podal zprávu k postupu prací na změně ÚPl - Janovice č.4. Předpoklad dokončení návrhu zadání konec března František Ďurčík upozornil na silné rušení od veřejného rozhlasu. Diskuse: - ****** upozornil na přeplňování velkoobjemových kontejnerů a zaplňování těchto kontejnerů často nábytkem od chatařů - ****** se dotazoval na dopis právníka, zastupujícího ****** s poukazem, že pokud nebude respektováno na co právník upozorňuje, může to stát obec až Kč. - ****** poděkovala za dobré řešení nové zastávky U Řezáče. - ****** měl připomínky k prodeji Obecního hostince (zda je vhodné požadovat předložení podnikatelského záměru), dále požadoval informace o penalizaci a pokutách za nedodržení podmínek u dotací na investice realizované v minulém volebním období. - Všechny dotazy byly zodpovězeny. Návrh usnesení: Souhrn všech usnesení přednesl Ladislav Gurecký. (k usnesení nebyly podány žádné námitky) Hlasování (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.)

9 Závěr zasedání: Zasedání ukončil starosta Vladimír Kostura v 20:30 hod. Ověřovatelé zápisu: Mgr. Aleš Nezhoda Mgr. Lubomír Sukač Starosta: Vladimír Kostura Místostarosta: Ing. Alois Poloch Zapsala: Iveta Kociánová V Janovicích

Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3

Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3 Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 24.06.2010 v budově hasičské zbrojnice Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více