Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)"

Transkript

1 Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 20:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík (přítomen od projednávání bodu 3), Ladislav Gurecký, Vladimír Kostura, Ing. Jan Kropáč, Mgr. Aleš Nezhoda, Mgr. Jiří Nezhoda, Vlastimil Nohel, Ing. Alois Poloch, MUDr. Markéta Skotnicová, Mgr. Lubomír Sukač, Ing. Marek Špok, MUDr. Otakar Tofel, Ing. Alois Vrána, Ing. Martin Zdralek. Občané: zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Vladimír Kostura. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je při zahájení zasedání přítomno 14 členů, takže zasedání je schopno jednat a usnášet se. Dále sdělil, že oznámení o konání zasedání zastupitelstva, o programu jednání, o pozvání členů zastupitelstva a doručení materiálů k projednání bylo zajištěno v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. Starosta Vladimír Kostura předložil členům zastupitelstva obce program jednání: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Ověření zápisu ze 5. zasedání zastupitelstva obce 4. Zpráva o plnění usnesení a vyřizování připomínek z 5. zasedání zastupitelstva obce 5.Zpráva o jednáních rady obce ve dnech , a včetně informací o základní škole 6. Rozpočtové provizorium - r Prodej Obecního hostince 8. Záměr prodeje obecních pozemků 9.Prodej obecních pozemků 10. Záměr koupě pozemků pod komunikacemi 11. Místní knihovna Dodatek ke zřizovací listině 12. Obecně závazné vyhlášky 13. Různé 14. Diskuse 15. Návrh usnesení 16. Závěr zasedání Žádost o doplnění programu: Ladislav Gurecký Bezúplatný převod vozidla bod 13 (posouvají se body 14. Různé, 15. Diskuse, 16. Návrh usnesení, 17. Závěr zasedání) Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu: Za členy návrhové komise byli navrženi: Ladislav Gurecký, Ing. Alois Vrána, Vlastimil Nohel Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) Za ověřovatelé zápisu byli navrženi: Mgr. Aleš Nezhoda, Mgr. Lubomír Sukač Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)

2 Ověření zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce: Ověřovateli zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne , byli Ing. Jan Kropáč a František Ďurčík Zpráva o ověření tohoto zápisu byla členy zastupitelstva vzata na vědomí bez připomínek. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 se zdrž.). Zpráva o plnění usnesení a vyřizování připomínek z 5. zasedání zastupitelstva obce: Zprávu přednesl starosta obce Vladimír Kostura. Ke zprávě nebylo připomínek a zpráva byla vzata na vědomí. Zpráva o jednáních rady obce ve dnech , a včetně informací o základní škole (odvolání ředitele ZŠ a MŠ): Zprávu o jednáních rady přednesl Mgr. Jiří Nezhoda. V rámci této zprávy byly občanům objasněny i důvody odvolání ****** z funkce ředitele ZŠ a MŠ Janovice. Byly podány informace o provedení kontroly kontrolního výboru a občané byli informování o zjištěných nedostatcích i o dalším postupu rady obce. Diskuse se nezúčastnil žádný se zastupitelů. Přítomní občané, mezi kterými nebyli zástupci rodičů (diskuse: ******, ******, ******, ****** ), kladli mj. dotazy zda došlo ke kárnému opatření nebo finančnímu postihu za neplnění povinnosti. Tito občané také upozorňovali na to, že veřejnost nebyla seznámená se situací týkající se odvolání ředitele z funkce. Mgr. J. Nezhoda uvedl, že rada obce nemusí udělit žádné kárné opatření, ale ředitel byl o všech pochybeních informován a byl přizván i na mimořádné jednání rady, která se zabývala především touto problematikou. Starosta obce uvedl, že se mu zdá nedůstojné řešit situaci kolem odvolání ředitele z funkce prostřednictvím médii, proto byli občané pouze informování, že situace bude objasněna na zasedání zastupitelstva obce. Nakonec se do diskuse přihlásil i ******, který se k celé situaci nijak nevyjádřil, pouze zastupitelům obce nastínil jak by měl vypadat strategický plán rozvoje obce. Tato zpráva byla doplněná i fotodokumentací, kde byly fotografie jak to vypadá v jiných obcích. V této zprávě se zmínil o velmi špatném až havarijním stavu některých části budovy ZŠ s tím, že obec se nestará o odstranění závad. Ve zprávě také uvedl, že ředitel není ve funkci proto, aby sháněl peníze na investice od toho je tu obec. V závěru zastupitelstvo obce upozornil, že využije všech zákonných práv. Starosta obce k tomu uvedl pouze to, že p. ředitel doposud nezajišťoval žádné investiční akce, ale bohužel ani práce týkající se provozu ZŠ a MŠ jako např. odvoz septiků, kosení trávy a pod. - toto vždy za něj zajišťovala obec. Ing. Poloch v těchto souvislostech upozornil zejména na znění zřizovací listiny, která je závazným dokumentem pro vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizaci (obec škola) Do diskuse se poté přihlásila i ******. Vzhledem k tomu, že nesplňuje požadavky zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, bylo o jejím vystoupení hlasováno: Hlasování: pro 12, proti 1, zdrž. 2. ****** hovořila o dopadech odvolání na provoz ZŠ a o situacích v jiných obcích, např. v Pržně, kde došlo k celkové rekonstrukci dvou budov. Ing. Poloch poznamenal, že i Janovice mají nově zrekonstruovanou budovu Mateřské školy a sdělil, že na investice do školství v minulém vol. období bylo vynaloženo přes 25 mil. Kč. Uvedl také, že radě obce je známa situace v budově školy, ale také dodal, že ****** během tohoto volebního (funkčního) období nikdy neuvedl žádné konkrétní řešení situace. V současné době již při spolupráci s ******, která je pověřená vedením ZŠ a MŠ Janovice,

3 byla vyvolána řada jednání, která vedou k zajištění nezbytných stavebních úprav, které se budou dále odvíjet od výše finančních prostředků v rozpočtu obce. Rozpočtové provizorium - rok 2008: Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta Rozpočet obce Janovice na rok 2008 nebude schválen do , proto se financování obce bude řídit podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtovým provizoriem. Diskuse: Ing. Alois Vrána sdělil, že návrh finančního provizoria byl ve finančním výboru projednán a doporučil zastupitelům návrh schválit bez výhrad. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008 a to ve výši: příjmy: Kč výdaje vč. splátek: ( ) = Kč Zastupitelstvo obce pro období rozpočtového provizoria stanovuje následující pravidla: 1. obec bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce 2. obec poskytne příspěvky příspěvkové organizaci (ZŠ+MŠ), organizační složce (MK) a občanským sdružením v částkách dle přílohy 3. obec uhradí závazky vyplývající z uzavřených smluv v r případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce Hlasování (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Prodej Obecního hostince: Předkladatel: Mgr. Jiří Nezhoda, člen rady ZO dne schválilo zveřejnění záměru prodeje Obecního hostince včetně podmínek prodeje. Lhůta k podání nabídek uplynula dne , aniž by někdo nabídku podal. S ohledem na tuto skutečnost jsou doporučovány následující dvě varianty dalšího možného postupu: 1. Zopakovat vyvěšení a snížit minimální nabízenou cenu (popř. navíc zajistit větší informovanost o prodeji inzeráty v tisku, na internetu apod.) 2. Realizovat prodej prostřednictvím realitní kanceláře. Diskuse: Ing. Marek Špok uvedl, že je proti variantě zadat prodej RK. RSDr. Milan Beneš navrhuje snížení prodejní ceny a širší propagaci, prodej bez RK. Zastupitelstvo obce v souladu s ust. 39 odst. 1 zákona o obcích v platném znění schvaluje zveřejnění záměru prodeje těchto nemovitostí: - budovy čp. 37 na pozemku parc.č.st. 33/1 objekt k bydlení ( Obecní hostinec ) - pozemku parc.č.st. 33/1 o výměře 772 m2 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Frýdek- Místek na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Janovice u Frýdku-Místku, obec Janovice, a to za těchto podmínek: 1) prodej (uzavření kupní smlouvy) se bude realizovat do , 2) kupní cena musí být kupujícím v plné výši uhrazena před uzavřením kupní smlouvy, 3) zájemce předloží vlastní reference a stručný podnikatelský záměr pro budoucí využití uvedených nemovitostí, 4) nabízená cena musí činit minimálně ,- Kč

4 Nemovitost je v současné době užívána na základě nájemní smlouvy nájemcem; výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Písemné nabídky s uvedením nabízené ceny spolu s doklady dle bodu 3 záměru, je zájemce povinen doručit osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nejpozději do do 09:00 hodin na podatelnu Obecního úřadu Janovice, Janovice čp. 83, a to v zalepené obálce označené viditelným nápisem Prodej Obecního hostince a opatřené názvem zájemce. Otevírání obálek, jehož se mohou zúčastnit všichni zájemci, kteří podali ve stanovené lhůtě písemnou nabídku, se uskuteční v budově Obecního úřadu Janovice, Janovice čp. 83, v kanceláři starosty obce dne v 09:30 hodin. Prohlídka nemovitostí pro případné zájemce se uskuteční na místě samém dne od 13:00 do 15:00 hodin. Hlasování (11 pro, 1 proti, 3 zdrž.) Záměr prodeje obecních pozemků: Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta 1). U pozemků parc.č. 3013/2 a 3013/3 jde u žadatelů o legalizaci současného stavu. Usnesením minulého zastupitelstva obce bylo uloženo provedení nového místního šetření s ohledem na možnost vedení výhledových inženýrských sítí a umístění potřebných technických zařízení. Protože nelze vyloučit v tomto místě i případné rozšíření stávající komunikace s ohledem na výhledovou zástavbu, navrhuje se prodej zamítnout. 2). U pozemku parc.č. 1487/8 jde o pozemek dlouhodobě žadatelkou užíván jako zahrada. Doporučuje se odprodat pouze část a požadovat po žadateli (event. žadatelích) vyhotovení geometrického plánu pro ověření skutečné hranice v terénu (při souběhu s parc. č. 3072/1 a 3067/1). 3). U pozemku parc.č ZE jde o pozemek v pronájmu ZD. Pozemek je zahrnut do změny ÚPL č. 4 na bydlení. Doporučuje se pozemek neprodat jedná se o ucelenou plochu nad 2 ha. Zastupitelstvo obce s prodejem pozemků parc. č. 3013/2 (56 m 2 ), parc. č. 3013/3 (42 m 2 ) a parc. č ZE ( m 2 ) k.ú. Janovice u F-M nesouhlasí. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce prodat, v k.ú. Janovice u F-M, část pozemku parc. č. 1487/8 (cca 170 m 2 ). Zpracování geometrického plánu zajistí na své náklady žadatel. Obec zveřejní tento záměr na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své návrhy. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Poznámka: Před vlastním projednání bodů 1-3) předkladatel zastupitelům na mapě Janovic ukázal další 3 větší ucelené plochy (pozemky, které jsou ve vlastnictví obce), v současné době nezastavěné, nezalesněné, využívané k zemědělským účelům: - pod Malým pahorkem - západní svah cca 3 ha - za Kolonií směrem k Bystrému pás cca 1200 x 100m - za hřbitovem směrem k Bystrému pás cca 1400 x 75 m Zastupitelé se shodli, že s těmito pozemky nebude do doby zpracování nového územního plánu Janovic nakládáno t.zn. nebudou souhlasit se záměry prodeje. Z tohoto důvodu souhlasili i se zamítnutím prodeje parc. č ZE, která je zahrnuta do změny č. 4, pokud tato změna nebude dokončena. Prodej obecních pozemků:

5 Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta Se záměrem obce prodat pozemky parc. č. 3067/1 a 2843/1 vyslovilo zastupitelstvo souhlas usnesením č. 5/50 (5. zasedání konané ) Záměr byl zveřejněn na úřední desce, evid. č. 95/07 (vyvěšeno ). Zájemci mohli podat písemné nabídky do Na obecní úřad nabyly podány žádné písemné nabídky, proto uvedené pozemky budou prodány žadatelům: - ******, parc. č. 3067/1 o výměře cca 60 m 2 (část pozemku) - ******, parc. č. 2843/1 o výměře cca 800 m 2 (část pozemku) Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemků, které jsou dosud ve vlastnictví obce Janovice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek - Místek, na listu vlastnictví č.1, následovně: - parc. č. 3067/1 (výměra cca 60 m 2 ) za cenu 150 Kč/m 2 ******. - parc. č. 2843/1 (výměra cca 800 m 2 ) za cenu 10 Kč/m 2 ******. Přesné výměry a hranice budou s Obci Janovice dohodnuty po zaměření na místě samém a doloženy geometrickými plány, které na své náklady zajistí budoucí nabyvatelé. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Záměr koupě pozemků pod komunikacemi a pod VDJ Bystré: - Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta 1). Komunikace: Jde o veřejně přístupnou komunikací, která byla vybudovaná před rokem 1989, vede po soukromých pozemcích v délce cca 300 m a zajišťuje příjezd do lokality Bučník. Vyhotovení geometrických plánu zajistí na své náklady obec. 2). Vodojem Bystré: Jedná se o nový vodojem vybudovaný v roce 2007 na soukromém pozemku a slouží pro zásobování pitnou vodou především občanů místní části Janovice Bystré. Nutná plocha pozemku bude stanovena po dohodě se současným vlastníkem, SmVaK a Obci Janovice. Vyhotovení geometrických plánu zajistí na své náklady obec. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce, odkoupit části pozemků pod komunikaci o šířce 8 m. Jedná se o tyto části: část parcely číslo: 1210/3 ZE, (1208/2 ZE), 3065/2 ZE, 1253 ZE, (1205/1 ZE), 1254/1 ZE, (1203/1 ZE) 1254/2 ZE, (1203/2 ZE), (1266), 1263/2, (1264/1 ZE) vše k.ú. Janovice u F-M. Poznámka: K odkoupení části pozemků uvedených v závorkách pravděpodobně nedojde. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce, odkoupit části pozemků pod VDJ - Bystré. Jedná se o tyto části: část parcely číslo: 1988/1, 2038/2 ZE vše k.ú. Janovice u F-M. Hlasování: (14 pro, 0 proti, 1 zdrž.) Místní knihovna dodatek ke zřizovací listině: Předkladatel: Vladimír Kostura, starosta V knihovně je v současné době zprovozněn veřejně přístupný internet. Provozování internetu musí být uvedeno ve ZL.

6 Dále bylo zjištěno, že v článku II. Organizační složka je uveden chybně název organizační složky (místo Obecní je správně Místní ) a v článku IV. je za bodem 5 chybně uvedeno znovu číslo 4 místo 6. V úvodu ZL je chybně uvedeno číslo zákona (místo 250/2001 Sb. je správně 250/2000 Sb.) Zastupitelstvo obce schvaluje doplněk ke zřizovací listině Místní knihovna Janovice (zřízena s účinnosti od ) a to následovně: - V úvodu ZL se v řádku 2 opravuje číslo zákona z 250/2001 Sb. na: 250/2000 Sb. - V článku II. Organizační složka se opravuje 1. řádek takto: Název organizační složky: Místní knihovna Janovice - V článku IV. Předmět činnosti. se bod 4. za bodem 5. opravuje na č. 6 - V článku IV. Předmět činnosti. se za bod 6. doplňuje bod: 7. Knihovna provozuje veřejný internet (rozumí se zdarma) Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Obecně závazné vyhlášky: Předkladatel: Mgr. Jiří Nezhoda, člen rady V květnu roku 2007 Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ostrava, provedlo kontrolu některých obecně závazných vyhlášek obce (dále jen OZV ). Posuzovány byly OZV o místním poplatku za odpad, o nakládání s komunálním odpadem a o místních poplatcích. U všech OZV byly v mnoha jejich článcích shledány rozpory se právním řádem ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a obec byla vyzvána k nápravě. Rada obce proto prozkoumala všechny OZV (i ty, kterých se kontrola netýkala) a rozhodla, že předloží zastupitelstvu obce návrhy nových OZV s tím, že staré budou všechny zrušeny a nahrazeny těmito novými. Jít cestou pouhé novelizace starých OZV by vedlo k znepřehlednění právních předpisů obce. Všechny nové OZV, pokud budou schváleny, nabudou účinnosti od Všechny nové návrhy byly zpracovány dle pokynů a vzorů kontroly (MV ČR), záměrem bylo co nejméně změnit stávající úpravu a zároveň vyhovět legislativním požadavkům. Současné OZV: 4/1992 o zachování klidu, zejména nočního v obci Janovice nad rámec zákonného zmocnění se stanovuje povinnost nerušit ostatní občany křikem, hlukem, hudební produkcí atd. a zavádí dobu nočního klidu. Tyto povinnosti jsou stanoveny ve zvláštních zákonech, rušení nočního klidu je přestupek dle přestupkového zákona, doba nočního klidu je stanovena v zákoně o ochraně veřejného zdraví, OZV je tedy převážně nadbytečná, proto je navrhováno její zrušení. Podmínky pořádání společenských zábav jsou stanoveny v nově navrhované OZV (4/2007). 1/1995 o úpravě a držení zvířat na území obce Janovice upravuje povinnosti při chovu psů a koček, povinnosti jsou opět stanoveny nad rámec zákonného zmocnění, povinnosti v této oblasti stanovují zvláštní zákony (veterinární zákon apod.), obec může pouze upravit pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Tato pravidla se však s ohledem na obecní podmínky jeví nadbytečná. Opět se navrhuje zrušení této OZV. 1/1996 o znaku a praporu obce Janovice a jejich užívání OZV opět postrádá zákonné zmocnění pro její vydání, podle dnešní právní úpravy může předseda Poslanecké sněmovny obci na její žádost vlajku neb znak udělit, popř. již udělené symboly změnit. OZV se tyto symboly nestanovují a pro jejich užívání není OZV nutná. Užívání těchto symbolů upravuje přímo zákon o obcích vlajku může užívat kdokoliv bez souhlasu obce, znak obce mohou bez souhlasu obce užívat organizační složky a právnické osoby zřízené obcí, ostatní pouze po

7 předchozím souhlasu obce. Povinnosti stanovené v OZV tak odporují zákonu o obcích a proto se navrhuje zrušení této OZV. 3/2003 o místních poplatcích dle názoru kontroly jsou v rozporu s příslušnými zákony čl. 5/1; 6/2; 7/2; 8/2; 12; 14/2 zdůvodnění je uloženo ve zprávě na OÚ. 2/2004 požární řád obce jako jediná OZV zůstane prozatím nezměněna, tato problematika bude komplexně řešena se všemi zainteresovanými během příštího roku. 1/2005 o nakládání s komunálním odpadem dle názoru kontroly jsou v rozporu s příslušnými zákony čl. 1/2 a), b), c); 3/1; 4/1,2; 4/5 a); 5/2; 6; 7; 8; 9; 10 - zdůvodnění je uloženo ve zprávě na OÚ. 3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - dle názoru kontroly jsou v rozporu s příslušnými zákony čl. 2 b); 2 c); 3; 3/2; 3/4; 4; 5 zdůvodnění je uloženo ve zprávě na OÚ. Navrhované OZV: 1/2007 o místních poplatcích druhy poplatků zůstávají nezměněny, u poplatku ze psů došlo k navýšení základní sazby z 80,- Kč na 100,- Kč, ostatní sazby a splatnost zůstávají nezměněny. U ostatních druhů poplatků rovněž nedošlo k zásadním změnám, v čl. 15 je pak informativně stanoven postup při neplnění poplatkové povinnosti. Veřejná prostranství, za jejichž užívání se vybírá poplatek jsou stanovena nově v příloze č. 1, došlo k drobným úpravám. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů museli být z poplatníků vypuštěni podnikatelé, když toto právní úprava nedovoluje, stejně tak stanovení dalšího poplatku za druhou popelnici. Tyto instituty nebudou zrušeny úplně, ovšem v OZV nesmí být. Ze zákona podnikatelé uzavřou s obcí smlouvu o připojení se k provozu systému shromažďování odpadů a v ní budou finanční podmínky upraveny. Počty popelnic upravuje OZV š. 3/2007 o stanovení systému.. 3/2007 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janovice zpracována podle instrukcí a vzoru kontroly při zachování dosavadních principů. 4/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků a zrušení některých vyhlášek obsahově nahrazuje a uvádí do souladu vyhlášku o rušení klidu, zejména nočního a zároveň ruší některé staré vyhlášky (o znaku a praporu obce, o držení zvířat). 5/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích nově se navrhuje zákaz používání hlučných nástrojů v neděli a ve svátky. Diskuse: U projednávání vyhlášek č. 1-4/2007 došlo mezi zastupiteli ke shodě. U vyhlášky č. 5/2007 Ing. A. Poloch uvedl, že u předkládané vyhlášky nedošlo v radě ke shodě na dobu zákazu činností. Podal protinávrh oproti navrženému zákazu od 8 do 20 hod na zákaz od 12 do 15 hod. L. Gurecký podal další protinávrh a to navrhovanou vyhlášku neschválit a dobu zákazu nestanovit. Přijatá usnesení: Zastupitelstvo obce vydává: a) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích; b) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;

8 c) obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janovice; d) obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků a zrušení některých vyhlášek; Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.), Zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích neschvaluje. Hlasování: (12 pro, 2 proti, 1 zdrž.), Bezúplatný převod vozidla: Předkladatel: Ladislav Gurecký, místostarosta Byly podány informace o technickém stavu vozidla a odhadu nákladů na jeho opravu (cca 60 tisíc Kč) Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod vozidla VW Transportér 2,5 4 x 4 z vlastnictví Policie ČR do vlastnictví obce Janovice. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.), Různé: Informace od zastupitelů: - Ing. Alois Vrána podal zprávu finančního výboru k provedené kontrole na úseku pokladny, účetních dokladů a pokladní hotovosti. - RSDr. Milan Beneš přednesl zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole na úseku poplatků výběry v hotovostí - Ing. Alois Vrána přednesl zprávu finančního výboru o příjmech, výdajích a čerpání rozpočtu k Ing. Marek Špok požádal o zastavení vyplácení odměny zastupitele od Ing. Alois Vrána požadoval zabezpečení řádného ozvučení zasedání zastupitelstva, dále změnu dne konání zastupitelstva ze čtvrtku na pátek (pro 3, proti 5). - Ing. Alois Poloch podal zprávu k postupu prací na změně ÚPl - Janovice č.4. Předpoklad dokončení návrhu zadání konec března František Ďurčík upozornil na silné rušení od veřejného rozhlasu. Diskuse: - ****** upozornil na přeplňování velkoobjemových kontejnerů a zaplňování těchto kontejnerů často nábytkem od chatařů - ****** se dotazoval na dopis právníka, zastupujícího ****** s poukazem, že pokud nebude respektováno na co právník upozorňuje, může to stát obec až Kč. - ****** poděkovala za dobré řešení nové zastávky U Řezáče. - ****** měl připomínky k prodeji Obecního hostince (zda je vhodné požadovat předložení podnikatelského záměru), dále požadoval informace o penalizaci a pokutách za nedodržení podmínek u dotací na investice realizované v minulém volebním období. - Všechny dotazy byly zodpovězeny. Návrh usnesení: Souhrn všech usnesení přednesl Ladislav Gurecký. (k usnesení nebyly podány žádné námitky) Hlasování (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.)

9 Závěr zasedání: Zasedání ukončil starosta Vladimír Kostura v 20:30 hod. Ověřovatelé zápisu: Mgr. Aleš Nezhoda Mgr. Lubomír Sukač Starosta: Vladimír Kostura Místostarosta: Ing. Alois Poloch Zapsala: Iveta Kociánová V Janovicích

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3

Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3 Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 24.06.2010 v budově hasičské zbrojnice Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11. 1. 2012. Jednání

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.6.2007 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání:

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání: 1 Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Hušek Josef, Renata Festová, Petr Černý Omluveni: Jan Hojda,

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

U s n e s e n í. z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006. Zastupitelstvo obec: I. schvaluje:

U s n e s e n í. z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006. Zastupitelstvo obec: I. schvaluje: U s n e s e n í z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006 Zastupitelstvo obec: I. schvaluje: Usnes.1/06 Rozpočet na rok 2006 vyvěšen od 3.2.2006 do 22.2.2006: - příjmy 4.595.300,--

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 421/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 89 ze dne 16.06.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji pozemku parc.č. 2624/21 v k.ú. Žižkov,

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více