Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)"

Transkript

1 Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 20:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík (přítomen od projednávání bodu 3), Ladislav Gurecký, Vladimír Kostura, Ing. Jan Kropáč, Mgr. Aleš Nezhoda, Mgr. Jiří Nezhoda, Vlastimil Nohel, Ing. Alois Poloch, MUDr. Markéta Skotnicová, Mgr. Lubomír Sukač, Ing. Marek Špok, MUDr. Otakar Tofel, Ing. Alois Vrána, Ing. Martin Zdralek. Občané: zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Vladimír Kostura. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je při zahájení zasedání přítomno 14 členů, takže zasedání je schopno jednat a usnášet se. Dále sdělil, že oznámení o konání zasedání zastupitelstva, o programu jednání, o pozvání členů zastupitelstva a doručení materiálů k projednání bylo zajištěno v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. Starosta Vladimír Kostura předložil členům zastupitelstva obce program jednání: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Ověření zápisu ze 5. zasedání zastupitelstva obce 4. Zpráva o plnění usnesení a vyřizování připomínek z 5. zasedání zastupitelstva obce 5.Zpráva o jednáních rady obce ve dnech , a včetně informací o základní škole 6. Rozpočtové provizorium - r Prodej Obecního hostince 8. Záměr prodeje obecních pozemků 9.Prodej obecních pozemků 10. Záměr koupě pozemků pod komunikacemi 11. Místní knihovna Dodatek ke zřizovací listině 12. Obecně závazné vyhlášky 13. Různé 14. Diskuse 15. Návrh usnesení 16. Závěr zasedání Žádost o doplnění programu: Ladislav Gurecký Bezúplatný převod vozidla bod 13 (posouvají se body 14. Různé, 15. Diskuse, 16. Návrh usnesení, 17. Závěr zasedání) Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu: Za členy návrhové komise byli navrženi: Ladislav Gurecký, Ing. Alois Vrána, Vlastimil Nohel Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) Za ověřovatelé zápisu byli navrženi: Mgr. Aleš Nezhoda, Mgr. Lubomír Sukač Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)

2 Ověření zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce: Ověřovateli zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne , byli Ing. Jan Kropáč a František Ďurčík Zpráva o ověření tohoto zápisu byla členy zastupitelstva vzata na vědomí bez připomínek. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 se zdrž.). Zpráva o plnění usnesení a vyřizování připomínek z 5. zasedání zastupitelstva obce: Zprávu přednesl starosta obce Vladimír Kostura. Ke zprávě nebylo připomínek a zpráva byla vzata na vědomí. Zpráva o jednáních rady obce ve dnech , a včetně informací o základní škole (odvolání ředitele ZŠ a MŠ): Zprávu o jednáních rady přednesl Mgr. Jiří Nezhoda. V rámci této zprávy byly občanům objasněny i důvody odvolání ****** z funkce ředitele ZŠ a MŠ Janovice. Byly podány informace o provedení kontroly kontrolního výboru a občané byli informování o zjištěných nedostatcích i o dalším postupu rady obce. Diskuse se nezúčastnil žádný se zastupitelů. Přítomní občané, mezi kterými nebyli zástupci rodičů (diskuse: ******, ******, ******, ****** ), kladli mj. dotazy zda došlo ke kárnému opatření nebo finančnímu postihu za neplnění povinnosti. Tito občané také upozorňovali na to, že veřejnost nebyla seznámená se situací týkající se odvolání ředitele z funkce. Mgr. J. Nezhoda uvedl, že rada obce nemusí udělit žádné kárné opatření, ale ředitel byl o všech pochybeních informován a byl přizván i na mimořádné jednání rady, která se zabývala především touto problematikou. Starosta obce uvedl, že se mu zdá nedůstojné řešit situaci kolem odvolání ředitele z funkce prostřednictvím médii, proto byli občané pouze informování, že situace bude objasněna na zasedání zastupitelstva obce. Nakonec se do diskuse přihlásil i ******, který se k celé situaci nijak nevyjádřil, pouze zastupitelům obce nastínil jak by měl vypadat strategický plán rozvoje obce. Tato zpráva byla doplněná i fotodokumentací, kde byly fotografie jak to vypadá v jiných obcích. V této zprávě se zmínil o velmi špatném až havarijním stavu některých části budovy ZŠ s tím, že obec se nestará o odstranění závad. Ve zprávě také uvedl, že ředitel není ve funkci proto, aby sháněl peníze na investice od toho je tu obec. V závěru zastupitelstvo obce upozornil, že využije všech zákonných práv. Starosta obce k tomu uvedl pouze to, že p. ředitel doposud nezajišťoval žádné investiční akce, ale bohužel ani práce týkající se provozu ZŠ a MŠ jako např. odvoz septiků, kosení trávy a pod. - toto vždy za něj zajišťovala obec. Ing. Poloch v těchto souvislostech upozornil zejména na znění zřizovací listiny, která je závazným dokumentem pro vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizaci (obec škola) Do diskuse se poté přihlásila i ******. Vzhledem k tomu, že nesplňuje požadavky zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, bylo o jejím vystoupení hlasováno: Hlasování: pro 12, proti 1, zdrž. 2. ****** hovořila o dopadech odvolání na provoz ZŠ a o situacích v jiných obcích, např. v Pržně, kde došlo k celkové rekonstrukci dvou budov. Ing. Poloch poznamenal, že i Janovice mají nově zrekonstruovanou budovu Mateřské školy a sdělil, že na investice do školství v minulém vol. období bylo vynaloženo přes 25 mil. Kč. Uvedl také, že radě obce je známa situace v budově školy, ale také dodal, že ****** během tohoto volebního (funkčního) období nikdy neuvedl žádné konkrétní řešení situace. V současné době již při spolupráci s ******, která je pověřená vedením ZŠ a MŠ Janovice,

3 byla vyvolána řada jednání, která vedou k zajištění nezbytných stavebních úprav, které se budou dále odvíjet od výše finančních prostředků v rozpočtu obce. Rozpočtové provizorium - rok 2008: Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta Rozpočet obce Janovice na rok 2008 nebude schválen do , proto se financování obce bude řídit podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtovým provizoriem. Diskuse: Ing. Alois Vrána sdělil, že návrh finančního provizoria byl ve finančním výboru projednán a doporučil zastupitelům návrh schválit bez výhrad. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008 a to ve výši: příjmy: Kč výdaje vč. splátek: ( ) = Kč Zastupitelstvo obce pro období rozpočtového provizoria stanovuje následující pravidla: 1. obec bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce 2. obec poskytne příspěvky příspěvkové organizaci (ZŠ+MŠ), organizační složce (MK) a občanským sdružením v částkách dle přílohy 3. obec uhradí závazky vyplývající z uzavřených smluv v r případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce Hlasování (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Prodej Obecního hostince: Předkladatel: Mgr. Jiří Nezhoda, člen rady ZO dne schválilo zveřejnění záměru prodeje Obecního hostince včetně podmínek prodeje. Lhůta k podání nabídek uplynula dne , aniž by někdo nabídku podal. S ohledem na tuto skutečnost jsou doporučovány následující dvě varianty dalšího možného postupu: 1. Zopakovat vyvěšení a snížit minimální nabízenou cenu (popř. navíc zajistit větší informovanost o prodeji inzeráty v tisku, na internetu apod.) 2. Realizovat prodej prostřednictvím realitní kanceláře. Diskuse: Ing. Marek Špok uvedl, že je proti variantě zadat prodej RK. RSDr. Milan Beneš navrhuje snížení prodejní ceny a širší propagaci, prodej bez RK. Zastupitelstvo obce v souladu s ust. 39 odst. 1 zákona o obcích v platném znění schvaluje zveřejnění záměru prodeje těchto nemovitostí: - budovy čp. 37 na pozemku parc.č.st. 33/1 objekt k bydlení ( Obecní hostinec ) - pozemku parc.č.st. 33/1 o výměře 772 m2 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Frýdek- Místek na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Janovice u Frýdku-Místku, obec Janovice, a to za těchto podmínek: 1) prodej (uzavření kupní smlouvy) se bude realizovat do , 2) kupní cena musí být kupujícím v plné výši uhrazena před uzavřením kupní smlouvy, 3) zájemce předloží vlastní reference a stručný podnikatelský záměr pro budoucí využití uvedených nemovitostí, 4) nabízená cena musí činit minimálně ,- Kč

4 Nemovitost je v současné době užívána na základě nájemní smlouvy nájemcem; výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Písemné nabídky s uvedením nabízené ceny spolu s doklady dle bodu 3 záměru, je zájemce povinen doručit osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nejpozději do do 09:00 hodin na podatelnu Obecního úřadu Janovice, Janovice čp. 83, a to v zalepené obálce označené viditelným nápisem Prodej Obecního hostince a opatřené názvem zájemce. Otevírání obálek, jehož se mohou zúčastnit všichni zájemci, kteří podali ve stanovené lhůtě písemnou nabídku, se uskuteční v budově Obecního úřadu Janovice, Janovice čp. 83, v kanceláři starosty obce dne v 09:30 hodin. Prohlídka nemovitostí pro případné zájemce se uskuteční na místě samém dne od 13:00 do 15:00 hodin. Hlasování (11 pro, 1 proti, 3 zdrž.) Záměr prodeje obecních pozemků: Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta 1). U pozemků parc.č. 3013/2 a 3013/3 jde u žadatelů o legalizaci současného stavu. Usnesením minulého zastupitelstva obce bylo uloženo provedení nového místního šetření s ohledem na možnost vedení výhledových inženýrských sítí a umístění potřebných technických zařízení. Protože nelze vyloučit v tomto místě i případné rozšíření stávající komunikace s ohledem na výhledovou zástavbu, navrhuje se prodej zamítnout. 2). U pozemku parc.č. 1487/8 jde o pozemek dlouhodobě žadatelkou užíván jako zahrada. Doporučuje se odprodat pouze část a požadovat po žadateli (event. žadatelích) vyhotovení geometrického plánu pro ověření skutečné hranice v terénu (při souběhu s parc. č. 3072/1 a 3067/1). 3). U pozemku parc.č ZE jde o pozemek v pronájmu ZD. Pozemek je zahrnut do změny ÚPL č. 4 na bydlení. Doporučuje se pozemek neprodat jedná se o ucelenou plochu nad 2 ha. Zastupitelstvo obce s prodejem pozemků parc. č. 3013/2 (56 m 2 ), parc. č. 3013/3 (42 m 2 ) a parc. č ZE ( m 2 ) k.ú. Janovice u F-M nesouhlasí. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce prodat, v k.ú. Janovice u F-M, část pozemku parc. č. 1487/8 (cca 170 m 2 ). Zpracování geometrického plánu zajistí na své náklady žadatel. Obec zveřejní tento záměr na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své návrhy. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Poznámka: Před vlastním projednání bodů 1-3) předkladatel zastupitelům na mapě Janovic ukázal další 3 větší ucelené plochy (pozemky, které jsou ve vlastnictví obce), v současné době nezastavěné, nezalesněné, využívané k zemědělským účelům: - pod Malým pahorkem - západní svah cca 3 ha - za Kolonií směrem k Bystrému pás cca 1200 x 100m - za hřbitovem směrem k Bystrému pás cca 1400 x 75 m Zastupitelé se shodli, že s těmito pozemky nebude do doby zpracování nového územního plánu Janovic nakládáno t.zn. nebudou souhlasit se záměry prodeje. Z tohoto důvodu souhlasili i se zamítnutím prodeje parc. č ZE, která je zahrnuta do změny č. 4, pokud tato změna nebude dokončena. Prodej obecních pozemků:

5 Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta Se záměrem obce prodat pozemky parc. č. 3067/1 a 2843/1 vyslovilo zastupitelstvo souhlas usnesením č. 5/50 (5. zasedání konané ) Záměr byl zveřejněn na úřední desce, evid. č. 95/07 (vyvěšeno ). Zájemci mohli podat písemné nabídky do Na obecní úřad nabyly podány žádné písemné nabídky, proto uvedené pozemky budou prodány žadatelům: - ******, parc. č. 3067/1 o výměře cca 60 m 2 (část pozemku) - ******, parc. č. 2843/1 o výměře cca 800 m 2 (část pozemku) Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemků, které jsou dosud ve vlastnictví obce Janovice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek - Místek, na listu vlastnictví č.1, následovně: - parc. č. 3067/1 (výměra cca 60 m 2 ) za cenu 150 Kč/m 2 ******. - parc. č. 2843/1 (výměra cca 800 m 2 ) za cenu 10 Kč/m 2 ******. Přesné výměry a hranice budou s Obci Janovice dohodnuty po zaměření na místě samém a doloženy geometrickými plány, které na své náklady zajistí budoucí nabyvatelé. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Záměr koupě pozemků pod komunikacemi a pod VDJ Bystré: - Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta 1). Komunikace: Jde o veřejně přístupnou komunikací, která byla vybudovaná před rokem 1989, vede po soukromých pozemcích v délce cca 300 m a zajišťuje příjezd do lokality Bučník. Vyhotovení geometrických plánu zajistí na své náklady obec. 2). Vodojem Bystré: Jedná se o nový vodojem vybudovaný v roce 2007 na soukromém pozemku a slouží pro zásobování pitnou vodou především občanů místní části Janovice Bystré. Nutná plocha pozemku bude stanovena po dohodě se současným vlastníkem, SmVaK a Obci Janovice. Vyhotovení geometrických plánu zajistí na své náklady obec. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce, odkoupit části pozemků pod komunikaci o šířce 8 m. Jedná se o tyto části: část parcely číslo: 1210/3 ZE, (1208/2 ZE), 3065/2 ZE, 1253 ZE, (1205/1 ZE), 1254/1 ZE, (1203/1 ZE) 1254/2 ZE, (1203/2 ZE), (1266), 1263/2, (1264/1 ZE) vše k.ú. Janovice u F-M. Poznámka: K odkoupení části pozemků uvedených v závorkách pravděpodobně nedojde. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce, odkoupit části pozemků pod VDJ - Bystré. Jedná se o tyto části: část parcely číslo: 1988/1, 2038/2 ZE vše k.ú. Janovice u F-M. Hlasování: (14 pro, 0 proti, 1 zdrž.) Místní knihovna dodatek ke zřizovací listině: Předkladatel: Vladimír Kostura, starosta V knihovně je v současné době zprovozněn veřejně přístupný internet. Provozování internetu musí být uvedeno ve ZL.

6 Dále bylo zjištěno, že v článku II. Organizační složka je uveden chybně název organizační složky (místo Obecní je správně Místní ) a v článku IV. je za bodem 5 chybně uvedeno znovu číslo 4 místo 6. V úvodu ZL je chybně uvedeno číslo zákona (místo 250/2001 Sb. je správně 250/2000 Sb.) Zastupitelstvo obce schvaluje doplněk ke zřizovací listině Místní knihovna Janovice (zřízena s účinnosti od ) a to následovně: - V úvodu ZL se v řádku 2 opravuje číslo zákona z 250/2001 Sb. na: 250/2000 Sb. - V článku II. Organizační složka se opravuje 1. řádek takto: Název organizační složky: Místní knihovna Janovice - V článku IV. Předmět činnosti. se bod 4. za bodem 5. opravuje na č. 6 - V článku IV. Předmět činnosti. se za bod 6. doplňuje bod: 7. Knihovna provozuje veřejný internet (rozumí se zdarma) Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Obecně závazné vyhlášky: Předkladatel: Mgr. Jiří Nezhoda, člen rady V květnu roku 2007 Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ostrava, provedlo kontrolu některých obecně závazných vyhlášek obce (dále jen OZV ). Posuzovány byly OZV o místním poplatku za odpad, o nakládání s komunálním odpadem a o místních poplatcích. U všech OZV byly v mnoha jejich článcích shledány rozpory se právním řádem ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a obec byla vyzvána k nápravě. Rada obce proto prozkoumala všechny OZV (i ty, kterých se kontrola netýkala) a rozhodla, že předloží zastupitelstvu obce návrhy nových OZV s tím, že staré budou všechny zrušeny a nahrazeny těmito novými. Jít cestou pouhé novelizace starých OZV by vedlo k znepřehlednění právních předpisů obce. Všechny nové OZV, pokud budou schváleny, nabudou účinnosti od Všechny nové návrhy byly zpracovány dle pokynů a vzorů kontroly (MV ČR), záměrem bylo co nejméně změnit stávající úpravu a zároveň vyhovět legislativním požadavkům. Současné OZV: 4/1992 o zachování klidu, zejména nočního v obci Janovice nad rámec zákonného zmocnění se stanovuje povinnost nerušit ostatní občany křikem, hlukem, hudební produkcí atd. a zavádí dobu nočního klidu. Tyto povinnosti jsou stanoveny ve zvláštních zákonech, rušení nočního klidu je přestupek dle přestupkového zákona, doba nočního klidu je stanovena v zákoně o ochraně veřejného zdraví, OZV je tedy převážně nadbytečná, proto je navrhováno její zrušení. Podmínky pořádání společenských zábav jsou stanoveny v nově navrhované OZV (4/2007). 1/1995 o úpravě a držení zvířat na území obce Janovice upravuje povinnosti při chovu psů a koček, povinnosti jsou opět stanoveny nad rámec zákonného zmocnění, povinnosti v této oblasti stanovují zvláštní zákony (veterinární zákon apod.), obec může pouze upravit pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Tato pravidla se však s ohledem na obecní podmínky jeví nadbytečná. Opět se navrhuje zrušení této OZV. 1/1996 o znaku a praporu obce Janovice a jejich užívání OZV opět postrádá zákonné zmocnění pro její vydání, podle dnešní právní úpravy může předseda Poslanecké sněmovny obci na její žádost vlajku neb znak udělit, popř. již udělené symboly změnit. OZV se tyto symboly nestanovují a pro jejich užívání není OZV nutná. Užívání těchto symbolů upravuje přímo zákon o obcích vlajku může užívat kdokoliv bez souhlasu obce, znak obce mohou bez souhlasu obce užívat organizační složky a právnické osoby zřízené obcí, ostatní pouze po

7 předchozím souhlasu obce. Povinnosti stanovené v OZV tak odporují zákonu o obcích a proto se navrhuje zrušení této OZV. 3/2003 o místních poplatcích dle názoru kontroly jsou v rozporu s příslušnými zákony čl. 5/1; 6/2; 7/2; 8/2; 12; 14/2 zdůvodnění je uloženo ve zprávě na OÚ. 2/2004 požární řád obce jako jediná OZV zůstane prozatím nezměněna, tato problematika bude komplexně řešena se všemi zainteresovanými během příštího roku. 1/2005 o nakládání s komunálním odpadem dle názoru kontroly jsou v rozporu s příslušnými zákony čl. 1/2 a), b), c); 3/1; 4/1,2; 4/5 a); 5/2; 6; 7; 8; 9; 10 - zdůvodnění je uloženo ve zprávě na OÚ. 3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - dle názoru kontroly jsou v rozporu s příslušnými zákony čl. 2 b); 2 c); 3; 3/2; 3/4; 4; 5 zdůvodnění je uloženo ve zprávě na OÚ. Navrhované OZV: 1/2007 o místních poplatcích druhy poplatků zůstávají nezměněny, u poplatku ze psů došlo k navýšení základní sazby z 80,- Kč na 100,- Kč, ostatní sazby a splatnost zůstávají nezměněny. U ostatních druhů poplatků rovněž nedošlo k zásadním změnám, v čl. 15 je pak informativně stanoven postup při neplnění poplatkové povinnosti. Veřejná prostranství, za jejichž užívání se vybírá poplatek jsou stanovena nově v příloze č. 1, došlo k drobným úpravám. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů museli být z poplatníků vypuštěni podnikatelé, když toto právní úprava nedovoluje, stejně tak stanovení dalšího poplatku za druhou popelnici. Tyto instituty nebudou zrušeny úplně, ovšem v OZV nesmí být. Ze zákona podnikatelé uzavřou s obcí smlouvu o připojení se k provozu systému shromažďování odpadů a v ní budou finanční podmínky upraveny. Počty popelnic upravuje OZV š. 3/2007 o stanovení systému.. 3/2007 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janovice zpracována podle instrukcí a vzoru kontroly při zachování dosavadních principů. 4/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků a zrušení některých vyhlášek obsahově nahrazuje a uvádí do souladu vyhlášku o rušení klidu, zejména nočního a zároveň ruší některé staré vyhlášky (o znaku a praporu obce, o držení zvířat). 5/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích nově se navrhuje zákaz používání hlučných nástrojů v neděli a ve svátky. Diskuse: U projednávání vyhlášek č. 1-4/2007 došlo mezi zastupiteli ke shodě. U vyhlášky č. 5/2007 Ing. A. Poloch uvedl, že u předkládané vyhlášky nedošlo v radě ke shodě na dobu zákazu činností. Podal protinávrh oproti navrženému zákazu od 8 do 20 hod na zákaz od 12 do 15 hod. L. Gurecký podal další protinávrh a to navrhovanou vyhlášku neschválit a dobu zákazu nestanovit. Přijatá usnesení: Zastupitelstvo obce vydává: a) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích; b) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;

8 c) obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janovice; d) obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků a zrušení některých vyhlášek; Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.), Zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích neschvaluje. Hlasování: (12 pro, 2 proti, 1 zdrž.), Bezúplatný převod vozidla: Předkladatel: Ladislav Gurecký, místostarosta Byly podány informace o technickém stavu vozidla a odhadu nákladů na jeho opravu (cca 60 tisíc Kč) Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod vozidla VW Transportér 2,5 4 x 4 z vlastnictví Policie ČR do vlastnictví obce Janovice. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.), Různé: Informace od zastupitelů: - Ing. Alois Vrána podal zprávu finančního výboru k provedené kontrole na úseku pokladny, účetních dokladů a pokladní hotovosti. - RSDr. Milan Beneš přednesl zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole na úseku poplatků výběry v hotovostí - Ing. Alois Vrána přednesl zprávu finančního výboru o příjmech, výdajích a čerpání rozpočtu k Ing. Marek Špok požádal o zastavení vyplácení odměny zastupitele od Ing. Alois Vrána požadoval zabezpečení řádného ozvučení zasedání zastupitelstva, dále změnu dne konání zastupitelstva ze čtvrtku na pátek (pro 3, proti 5). - Ing. Alois Poloch podal zprávu k postupu prací na změně ÚPl - Janovice č.4. Předpoklad dokončení návrhu zadání konec března František Ďurčík upozornil na silné rušení od veřejného rozhlasu. Diskuse: - ****** upozornil na přeplňování velkoobjemových kontejnerů a zaplňování těchto kontejnerů často nábytkem od chatařů - ****** se dotazoval na dopis právníka, zastupujícího ****** s poukazem, že pokud nebude respektováno na co právník upozorňuje, může to stát obec až Kč. - ****** poděkovala za dobré řešení nové zastávky U Řezáče. - ****** měl připomínky k prodeji Obecního hostince (zda je vhodné požadovat předložení podnikatelského záměru), dále požadoval informace o penalizaci a pokutách za nedodržení podmínek u dotací na investice realizované v minulém volebním období. - Všechny dotazy byly zodpovězeny. Návrh usnesení: Souhrn všech usnesení přednesl Ladislav Gurecký. (k usnesení nebyly podány žádné námitky) Hlasování (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.)

9 Závěr zasedání: Zasedání ukončil starosta Vladimír Kostura v 20:30 hod. Ověřovatelé zápisu: Mgr. Aleš Nezhoda Mgr. Lubomír Sukač Starosta: Vladimír Kostura Místostarosta: Ing. Alois Poloch Zapsala: Iveta Kociánová V Janovicích

Omluveni: Ing. Lumír Ivánek, Ing. Jan Kropáč, Marek Václavík. Občané: 11

Omluveni: Ing. Lumír Ivánek, Ing. Jan Kropáč, Marek Václavík. Občané: 11 Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22.04.2010 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 18:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Občané: 23. Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 zdrž.)

Občané: 23. Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 06.03.2008 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:45 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Schválení programu: Hlasování: (10 pro, 0 proti, 0 zdrž.)

Schválení programu: Hlasování: (10 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 05.06.2008 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:00 hod.) Přítomní: František Ďurčík, Vladimír

Více

Omluveni: Ing. Jan Kropáč. Občané: 27

Omluveni: Ing. Jan Kropáč. Občané: 27 Zápis z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.02.2010 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:45 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Omluveni: Ing. Jan Kropáč, Ing. Martin Zdralek. Občané: 17

Omluveni: Ing. Jan Kropáč, Ing. Martin Zdralek. Občané: 17 Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.06.2009 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3

Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3 Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 24.06.2010 v budově hasičské zbrojnice Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Omluveni: František Ďurčík, Ing. Martin Zdralek. Občané: 15

Omluveni: František Ďurčík, Ing. Martin Zdralek. Občané: 15 Zápis z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17.09.2010 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 16:00 hod., ukončení v 17:45 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, Ladislav

Více

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod. Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17. Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program:

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 21.listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 17.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené prezenční

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 15.06.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 15.06.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod. Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 15.06.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.) Přítomní: František Ďurčík, Ladislav Gurecký, Miroslav Hovjacký,

Více

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1 Z á p i s o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 14. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ Krasová Místostarosta zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od hodin.

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od hodin. Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne 2.12.2015, od 17.30 hodin. Bod 1 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod. Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 25.9.2013, od 18.00 hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 19.8.2010 Přítomni: Členové ZO: Pejcha Jiří ing., Weselý Aleš ing., Hrdinová Vladimíra, Seknička Pavel, Pavelka Stanislav, Záškoda Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.03.2014 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.03.2014 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod. Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.03.2014 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Ladislav Gurecký,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 17.12.2009 Přítomni : Antonín Doležal, Mgr. František Thüringer, Alena Tesařová, František Jindrák, Václav Pecha, Luděk Plucar, Ludmila Bártů, Jitka

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 9.11.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 23. 10. 2016 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová Omluveni: Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 1 Obec Kostice Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 2 Zápis o průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 2.11.2009 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 2. 6. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 22.6. 2015 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Omluveni:

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

ZÁPIS č. 04/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 04/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení - organizační zajištění, presence. 2. Kontrola plnění usnesení ZO č.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více