Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)"

Transkript

1 Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 20:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík (přítomen od projednávání bodu 3), Ladislav Gurecký, Vladimír Kostura, Ing. Jan Kropáč, Mgr. Aleš Nezhoda, Mgr. Jiří Nezhoda, Vlastimil Nohel, Ing. Alois Poloch, MUDr. Markéta Skotnicová, Mgr. Lubomír Sukač, Ing. Marek Špok, MUDr. Otakar Tofel, Ing. Alois Vrána, Ing. Martin Zdralek. Občané: zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Vladimír Kostura. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je při zahájení zasedání přítomno 14 členů, takže zasedání je schopno jednat a usnášet se. Dále sdělil, že oznámení o konání zasedání zastupitelstva, o programu jednání, o pozvání členů zastupitelstva a doručení materiálů k projednání bylo zajištěno v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. Starosta Vladimír Kostura předložil členům zastupitelstva obce program jednání: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Ověření zápisu ze 5. zasedání zastupitelstva obce 4. Zpráva o plnění usnesení a vyřizování připomínek z 5. zasedání zastupitelstva obce 5.Zpráva o jednáních rady obce ve dnech , a včetně informací o základní škole 6. Rozpočtové provizorium - r Prodej Obecního hostince 8. Záměr prodeje obecních pozemků 9.Prodej obecních pozemků 10. Záměr koupě pozemků pod komunikacemi 11. Místní knihovna Dodatek ke zřizovací listině 12. Obecně závazné vyhlášky 13. Různé 14. Diskuse 15. Návrh usnesení 16. Závěr zasedání Žádost o doplnění programu: Ladislav Gurecký Bezúplatný převod vozidla bod 13 (posouvají se body 14. Různé, 15. Diskuse, 16. Návrh usnesení, 17. Závěr zasedání) Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu: Za členy návrhové komise byli navrženi: Ladislav Gurecký, Ing. Alois Vrána, Vlastimil Nohel Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) Za ověřovatelé zápisu byli navrženi: Mgr. Aleš Nezhoda, Mgr. Lubomír Sukač Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)

2 Ověření zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce: Ověřovateli zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne , byli Ing. Jan Kropáč a František Ďurčík Zpráva o ověření tohoto zápisu byla členy zastupitelstva vzata na vědomí bez připomínek. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 se zdrž.). Zpráva o plnění usnesení a vyřizování připomínek z 5. zasedání zastupitelstva obce: Zprávu přednesl starosta obce Vladimír Kostura. Ke zprávě nebylo připomínek a zpráva byla vzata na vědomí. Zpráva o jednáních rady obce ve dnech , a včetně informací o základní škole (odvolání ředitele ZŠ a MŠ): Zprávu o jednáních rady přednesl Mgr. Jiří Nezhoda. V rámci této zprávy byly občanům objasněny i důvody odvolání ****** z funkce ředitele ZŠ a MŠ Janovice. Byly podány informace o provedení kontroly kontrolního výboru a občané byli informování o zjištěných nedostatcích i o dalším postupu rady obce. Diskuse se nezúčastnil žádný se zastupitelů. Přítomní občané, mezi kterými nebyli zástupci rodičů (diskuse: ******, ******, ******, ****** ), kladli mj. dotazy zda došlo ke kárnému opatření nebo finančnímu postihu za neplnění povinnosti. Tito občané také upozorňovali na to, že veřejnost nebyla seznámená se situací týkající se odvolání ředitele z funkce. Mgr. J. Nezhoda uvedl, že rada obce nemusí udělit žádné kárné opatření, ale ředitel byl o všech pochybeních informován a byl přizván i na mimořádné jednání rady, která se zabývala především touto problematikou. Starosta obce uvedl, že se mu zdá nedůstojné řešit situaci kolem odvolání ředitele z funkce prostřednictvím médii, proto byli občané pouze informování, že situace bude objasněna na zasedání zastupitelstva obce. Nakonec se do diskuse přihlásil i ******, který se k celé situaci nijak nevyjádřil, pouze zastupitelům obce nastínil jak by měl vypadat strategický plán rozvoje obce. Tato zpráva byla doplněná i fotodokumentací, kde byly fotografie jak to vypadá v jiných obcích. V této zprávě se zmínil o velmi špatném až havarijním stavu některých části budovy ZŠ s tím, že obec se nestará o odstranění závad. Ve zprávě také uvedl, že ředitel není ve funkci proto, aby sháněl peníze na investice od toho je tu obec. V závěru zastupitelstvo obce upozornil, že využije všech zákonných práv. Starosta obce k tomu uvedl pouze to, že p. ředitel doposud nezajišťoval žádné investiční akce, ale bohužel ani práce týkající se provozu ZŠ a MŠ jako např. odvoz septiků, kosení trávy a pod. - toto vždy za něj zajišťovala obec. Ing. Poloch v těchto souvislostech upozornil zejména na znění zřizovací listiny, která je závazným dokumentem pro vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizaci (obec škola) Do diskuse se poté přihlásila i ******. Vzhledem k tomu, že nesplňuje požadavky zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, bylo o jejím vystoupení hlasováno: Hlasování: pro 12, proti 1, zdrž. 2. ****** hovořila o dopadech odvolání na provoz ZŠ a o situacích v jiných obcích, např. v Pržně, kde došlo k celkové rekonstrukci dvou budov. Ing. Poloch poznamenal, že i Janovice mají nově zrekonstruovanou budovu Mateřské školy a sdělil, že na investice do školství v minulém vol. období bylo vynaloženo přes 25 mil. Kč. Uvedl také, že radě obce je známa situace v budově školy, ale také dodal, že ****** během tohoto volebního (funkčního) období nikdy neuvedl žádné konkrétní řešení situace. V současné době již při spolupráci s ******, která je pověřená vedením ZŠ a MŠ Janovice,

3 byla vyvolána řada jednání, která vedou k zajištění nezbytných stavebních úprav, které se budou dále odvíjet od výše finančních prostředků v rozpočtu obce. Rozpočtové provizorium - rok 2008: Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta Rozpočet obce Janovice na rok 2008 nebude schválen do , proto se financování obce bude řídit podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtovým provizoriem. Diskuse: Ing. Alois Vrána sdělil, že návrh finančního provizoria byl ve finančním výboru projednán a doporučil zastupitelům návrh schválit bez výhrad. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008 a to ve výši: příjmy: Kč výdaje vč. splátek: ( ) = Kč Zastupitelstvo obce pro období rozpočtového provizoria stanovuje následující pravidla: 1. obec bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce 2. obec poskytne příspěvky příspěvkové organizaci (ZŠ+MŠ), organizační složce (MK) a občanským sdružením v částkách dle přílohy 3. obec uhradí závazky vyplývající z uzavřených smluv v r případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce Hlasování (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Prodej Obecního hostince: Předkladatel: Mgr. Jiří Nezhoda, člen rady ZO dne schválilo zveřejnění záměru prodeje Obecního hostince včetně podmínek prodeje. Lhůta k podání nabídek uplynula dne , aniž by někdo nabídku podal. S ohledem na tuto skutečnost jsou doporučovány následující dvě varianty dalšího možného postupu: 1. Zopakovat vyvěšení a snížit minimální nabízenou cenu (popř. navíc zajistit větší informovanost o prodeji inzeráty v tisku, na internetu apod.) 2. Realizovat prodej prostřednictvím realitní kanceláře. Diskuse: Ing. Marek Špok uvedl, že je proti variantě zadat prodej RK. RSDr. Milan Beneš navrhuje snížení prodejní ceny a širší propagaci, prodej bez RK. Zastupitelstvo obce v souladu s ust. 39 odst. 1 zákona o obcích v platném znění schvaluje zveřejnění záměru prodeje těchto nemovitostí: - budovy čp. 37 na pozemku parc.č.st. 33/1 objekt k bydlení ( Obecní hostinec ) - pozemku parc.č.st. 33/1 o výměře 772 m2 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Frýdek- Místek na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Janovice u Frýdku-Místku, obec Janovice, a to za těchto podmínek: 1) prodej (uzavření kupní smlouvy) se bude realizovat do , 2) kupní cena musí být kupujícím v plné výši uhrazena před uzavřením kupní smlouvy, 3) zájemce předloží vlastní reference a stručný podnikatelský záměr pro budoucí využití uvedených nemovitostí, 4) nabízená cena musí činit minimálně ,- Kč

4 Nemovitost je v současné době užívána na základě nájemní smlouvy nájemcem; výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Písemné nabídky s uvedením nabízené ceny spolu s doklady dle bodu 3 záměru, je zájemce povinen doručit osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nejpozději do do 09:00 hodin na podatelnu Obecního úřadu Janovice, Janovice čp. 83, a to v zalepené obálce označené viditelným nápisem Prodej Obecního hostince a opatřené názvem zájemce. Otevírání obálek, jehož se mohou zúčastnit všichni zájemci, kteří podali ve stanovené lhůtě písemnou nabídku, se uskuteční v budově Obecního úřadu Janovice, Janovice čp. 83, v kanceláři starosty obce dne v 09:30 hodin. Prohlídka nemovitostí pro případné zájemce se uskuteční na místě samém dne od 13:00 do 15:00 hodin. Hlasování (11 pro, 1 proti, 3 zdrž.) Záměr prodeje obecních pozemků: Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta 1). U pozemků parc.č. 3013/2 a 3013/3 jde u žadatelů o legalizaci současného stavu. Usnesením minulého zastupitelstva obce bylo uloženo provedení nového místního šetření s ohledem na možnost vedení výhledových inženýrských sítí a umístění potřebných technických zařízení. Protože nelze vyloučit v tomto místě i případné rozšíření stávající komunikace s ohledem na výhledovou zástavbu, navrhuje se prodej zamítnout. 2). U pozemku parc.č. 1487/8 jde o pozemek dlouhodobě žadatelkou užíván jako zahrada. Doporučuje se odprodat pouze část a požadovat po žadateli (event. žadatelích) vyhotovení geometrického plánu pro ověření skutečné hranice v terénu (při souběhu s parc. č. 3072/1 a 3067/1). 3). U pozemku parc.č ZE jde o pozemek v pronájmu ZD. Pozemek je zahrnut do změny ÚPL č. 4 na bydlení. Doporučuje se pozemek neprodat jedná se o ucelenou plochu nad 2 ha. Zastupitelstvo obce s prodejem pozemků parc. č. 3013/2 (56 m 2 ), parc. č. 3013/3 (42 m 2 ) a parc. č ZE ( m 2 ) k.ú. Janovice u F-M nesouhlasí. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce prodat, v k.ú. Janovice u F-M, část pozemku parc. č. 1487/8 (cca 170 m 2 ). Zpracování geometrického plánu zajistí na své náklady žadatel. Obec zveřejní tento záměr na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své návrhy. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Poznámka: Před vlastním projednání bodů 1-3) předkladatel zastupitelům na mapě Janovic ukázal další 3 větší ucelené plochy (pozemky, které jsou ve vlastnictví obce), v současné době nezastavěné, nezalesněné, využívané k zemědělským účelům: - pod Malým pahorkem - západní svah cca 3 ha - za Kolonií směrem k Bystrému pás cca 1200 x 100m - za hřbitovem směrem k Bystrému pás cca 1400 x 75 m Zastupitelé se shodli, že s těmito pozemky nebude do doby zpracování nového územního plánu Janovic nakládáno t.zn. nebudou souhlasit se záměry prodeje. Z tohoto důvodu souhlasili i se zamítnutím prodeje parc. č ZE, která je zahrnuta do změny č. 4, pokud tato změna nebude dokončena. Prodej obecních pozemků:

5 Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta Se záměrem obce prodat pozemky parc. č. 3067/1 a 2843/1 vyslovilo zastupitelstvo souhlas usnesením č. 5/50 (5. zasedání konané ) Záměr byl zveřejněn na úřední desce, evid. č. 95/07 (vyvěšeno ). Zájemci mohli podat písemné nabídky do Na obecní úřad nabyly podány žádné písemné nabídky, proto uvedené pozemky budou prodány žadatelům: - ******, parc. č. 3067/1 o výměře cca 60 m 2 (část pozemku) - ******, parc. č. 2843/1 o výměře cca 800 m 2 (část pozemku) Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemků, které jsou dosud ve vlastnictví obce Janovice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek - Místek, na listu vlastnictví č.1, následovně: - parc. č. 3067/1 (výměra cca 60 m 2 ) za cenu 150 Kč/m 2 ******. - parc. č. 2843/1 (výměra cca 800 m 2 ) za cenu 10 Kč/m 2 ******. Přesné výměry a hranice budou s Obci Janovice dohodnuty po zaměření na místě samém a doloženy geometrickými plány, které na své náklady zajistí budoucí nabyvatelé. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Záměr koupě pozemků pod komunikacemi a pod VDJ Bystré: - Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta 1). Komunikace: Jde o veřejně přístupnou komunikací, která byla vybudovaná před rokem 1989, vede po soukromých pozemcích v délce cca 300 m a zajišťuje příjezd do lokality Bučník. Vyhotovení geometrických plánu zajistí na své náklady obec. 2). Vodojem Bystré: Jedná se o nový vodojem vybudovaný v roce 2007 na soukromém pozemku a slouží pro zásobování pitnou vodou především občanů místní části Janovice Bystré. Nutná plocha pozemku bude stanovena po dohodě se současným vlastníkem, SmVaK a Obci Janovice. Vyhotovení geometrických plánu zajistí na své náklady obec. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce, odkoupit části pozemků pod komunikaci o šířce 8 m. Jedná se o tyto části: část parcely číslo: 1210/3 ZE, (1208/2 ZE), 3065/2 ZE, 1253 ZE, (1205/1 ZE), 1254/1 ZE, (1203/1 ZE) 1254/2 ZE, (1203/2 ZE), (1266), 1263/2, (1264/1 ZE) vše k.ú. Janovice u F-M. Poznámka: K odkoupení části pozemků uvedených v závorkách pravděpodobně nedojde. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce, odkoupit části pozemků pod VDJ - Bystré. Jedná se o tyto části: část parcely číslo: 1988/1, 2038/2 ZE vše k.ú. Janovice u F-M. Hlasování: (14 pro, 0 proti, 1 zdrž.) Místní knihovna dodatek ke zřizovací listině: Předkladatel: Vladimír Kostura, starosta V knihovně je v současné době zprovozněn veřejně přístupný internet. Provozování internetu musí být uvedeno ve ZL.

6 Dále bylo zjištěno, že v článku II. Organizační složka je uveden chybně název organizační složky (místo Obecní je správně Místní ) a v článku IV. je za bodem 5 chybně uvedeno znovu číslo 4 místo 6. V úvodu ZL je chybně uvedeno číslo zákona (místo 250/2001 Sb. je správně 250/2000 Sb.) Zastupitelstvo obce schvaluje doplněk ke zřizovací listině Místní knihovna Janovice (zřízena s účinnosti od ) a to následovně: - V úvodu ZL se v řádku 2 opravuje číslo zákona z 250/2001 Sb. na: 250/2000 Sb. - V článku II. Organizační složka se opravuje 1. řádek takto: Název organizační složky: Místní knihovna Janovice - V článku IV. Předmět činnosti. se bod 4. za bodem 5. opravuje na č. 6 - V článku IV. Předmět činnosti. se za bod 6. doplňuje bod: 7. Knihovna provozuje veřejný internet (rozumí se zdarma) Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Obecně závazné vyhlášky: Předkladatel: Mgr. Jiří Nezhoda, člen rady V květnu roku 2007 Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ostrava, provedlo kontrolu některých obecně závazných vyhlášek obce (dále jen OZV ). Posuzovány byly OZV o místním poplatku za odpad, o nakládání s komunálním odpadem a o místních poplatcích. U všech OZV byly v mnoha jejich článcích shledány rozpory se právním řádem ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a obec byla vyzvána k nápravě. Rada obce proto prozkoumala všechny OZV (i ty, kterých se kontrola netýkala) a rozhodla, že předloží zastupitelstvu obce návrhy nových OZV s tím, že staré budou všechny zrušeny a nahrazeny těmito novými. Jít cestou pouhé novelizace starých OZV by vedlo k znepřehlednění právních předpisů obce. Všechny nové OZV, pokud budou schváleny, nabudou účinnosti od Všechny nové návrhy byly zpracovány dle pokynů a vzorů kontroly (MV ČR), záměrem bylo co nejméně změnit stávající úpravu a zároveň vyhovět legislativním požadavkům. Současné OZV: 4/1992 o zachování klidu, zejména nočního v obci Janovice nad rámec zákonného zmocnění se stanovuje povinnost nerušit ostatní občany křikem, hlukem, hudební produkcí atd. a zavádí dobu nočního klidu. Tyto povinnosti jsou stanoveny ve zvláštních zákonech, rušení nočního klidu je přestupek dle přestupkového zákona, doba nočního klidu je stanovena v zákoně o ochraně veřejného zdraví, OZV je tedy převážně nadbytečná, proto je navrhováno její zrušení. Podmínky pořádání společenských zábav jsou stanoveny v nově navrhované OZV (4/2007). 1/1995 o úpravě a držení zvířat na území obce Janovice upravuje povinnosti při chovu psů a koček, povinnosti jsou opět stanoveny nad rámec zákonného zmocnění, povinnosti v této oblasti stanovují zvláštní zákony (veterinární zákon apod.), obec může pouze upravit pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Tato pravidla se však s ohledem na obecní podmínky jeví nadbytečná. Opět se navrhuje zrušení této OZV. 1/1996 o znaku a praporu obce Janovice a jejich užívání OZV opět postrádá zákonné zmocnění pro její vydání, podle dnešní právní úpravy může předseda Poslanecké sněmovny obci na její žádost vlajku neb znak udělit, popř. již udělené symboly změnit. OZV se tyto symboly nestanovují a pro jejich užívání není OZV nutná. Užívání těchto symbolů upravuje přímo zákon o obcích vlajku může užívat kdokoliv bez souhlasu obce, znak obce mohou bez souhlasu obce užívat organizační složky a právnické osoby zřízené obcí, ostatní pouze po

7 předchozím souhlasu obce. Povinnosti stanovené v OZV tak odporují zákonu o obcích a proto se navrhuje zrušení této OZV. 3/2003 o místních poplatcích dle názoru kontroly jsou v rozporu s příslušnými zákony čl. 5/1; 6/2; 7/2; 8/2; 12; 14/2 zdůvodnění je uloženo ve zprávě na OÚ. 2/2004 požární řád obce jako jediná OZV zůstane prozatím nezměněna, tato problematika bude komplexně řešena se všemi zainteresovanými během příštího roku. 1/2005 o nakládání s komunálním odpadem dle názoru kontroly jsou v rozporu s příslušnými zákony čl. 1/2 a), b), c); 3/1; 4/1,2; 4/5 a); 5/2; 6; 7; 8; 9; 10 - zdůvodnění je uloženo ve zprávě na OÚ. 3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - dle názoru kontroly jsou v rozporu s příslušnými zákony čl. 2 b); 2 c); 3; 3/2; 3/4; 4; 5 zdůvodnění je uloženo ve zprávě na OÚ. Navrhované OZV: 1/2007 o místních poplatcích druhy poplatků zůstávají nezměněny, u poplatku ze psů došlo k navýšení základní sazby z 80,- Kč na 100,- Kč, ostatní sazby a splatnost zůstávají nezměněny. U ostatních druhů poplatků rovněž nedošlo k zásadním změnám, v čl. 15 je pak informativně stanoven postup při neplnění poplatkové povinnosti. Veřejná prostranství, za jejichž užívání se vybírá poplatek jsou stanovena nově v příloze č. 1, došlo k drobným úpravám. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů museli být z poplatníků vypuštěni podnikatelé, když toto právní úprava nedovoluje, stejně tak stanovení dalšího poplatku za druhou popelnici. Tyto instituty nebudou zrušeny úplně, ovšem v OZV nesmí být. Ze zákona podnikatelé uzavřou s obcí smlouvu o připojení se k provozu systému shromažďování odpadů a v ní budou finanční podmínky upraveny. Počty popelnic upravuje OZV š. 3/2007 o stanovení systému.. 3/2007 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janovice zpracována podle instrukcí a vzoru kontroly při zachování dosavadních principů. 4/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků a zrušení některých vyhlášek obsahově nahrazuje a uvádí do souladu vyhlášku o rušení klidu, zejména nočního a zároveň ruší některé staré vyhlášky (o znaku a praporu obce, o držení zvířat). 5/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích nově se navrhuje zákaz používání hlučných nástrojů v neděli a ve svátky. Diskuse: U projednávání vyhlášek č. 1-4/2007 došlo mezi zastupiteli ke shodě. U vyhlášky č. 5/2007 Ing. A. Poloch uvedl, že u předkládané vyhlášky nedošlo v radě ke shodě na dobu zákazu činností. Podal protinávrh oproti navrženému zákazu od 8 do 20 hod na zákaz od 12 do 15 hod. L. Gurecký podal další protinávrh a to navrhovanou vyhlášku neschválit a dobu zákazu nestanovit. Přijatá usnesení: Zastupitelstvo obce vydává: a) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích; b) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;

8 c) obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janovice; d) obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků a zrušení některých vyhlášek; Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.), Zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích neschvaluje. Hlasování: (12 pro, 2 proti, 1 zdrž.), Bezúplatný převod vozidla: Předkladatel: Ladislav Gurecký, místostarosta Byly podány informace o technickém stavu vozidla a odhadu nákladů na jeho opravu (cca 60 tisíc Kč) Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod vozidla VW Transportér 2,5 4 x 4 z vlastnictví Policie ČR do vlastnictví obce Janovice. Hlasování: (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.), Různé: Informace od zastupitelů: - Ing. Alois Vrána podal zprávu finančního výboru k provedené kontrole na úseku pokladny, účetních dokladů a pokladní hotovosti. - RSDr. Milan Beneš přednesl zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole na úseku poplatků výběry v hotovostí - Ing. Alois Vrána přednesl zprávu finančního výboru o příjmech, výdajích a čerpání rozpočtu k Ing. Marek Špok požádal o zastavení vyplácení odměny zastupitele od Ing. Alois Vrána požadoval zabezpečení řádného ozvučení zasedání zastupitelstva, dále změnu dne konání zastupitelstva ze čtvrtku na pátek (pro 3, proti 5). - Ing. Alois Poloch podal zprávu k postupu prací na změně ÚPl - Janovice č.4. Předpoklad dokončení návrhu zadání konec března František Ďurčík upozornil na silné rušení od veřejného rozhlasu. Diskuse: - ****** upozornil na přeplňování velkoobjemových kontejnerů a zaplňování těchto kontejnerů často nábytkem od chatařů - ****** se dotazoval na dopis právníka, zastupujícího ****** s poukazem, že pokud nebude respektováno na co právník upozorňuje, může to stát obec až Kč. - ****** poděkovala za dobré řešení nové zastávky U Řezáče. - ****** měl připomínky k prodeji Obecního hostince (zda je vhodné požadovat předložení podnikatelského záměru), dále požadoval informace o penalizaci a pokutách za nedodržení podmínek u dotací na investice realizované v minulém volebním období. - Všechny dotazy byly zodpovězeny. Návrh usnesení: Souhrn všech usnesení přednesl Ladislav Gurecký. (k usnesení nebyly podány žádné námitky) Hlasování (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.)

9 Závěr zasedání: Zasedání ukončil starosta Vladimír Kostura v 20:30 hod. Ověřovatelé zápisu: Mgr. Aleš Nezhoda Mgr. Lubomír Sukač Starosta: Vladimír Kostura Místostarosta: Ing. Alois Poloch Zapsala: Iveta Kociánová V Janovicích

Občané: 23. Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 zdrž.)

Občané: 23. Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 zdrž.) Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 06.03.2008 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:45 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Omluveni: Ing. Jan Kropáč. Občané: 27

Omluveni: Ing. Jan Kropáč. Občané: 27 Zápis z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.02.2010 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:45 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Omluveni: Ing. Jan Kropáč, Ing. Martin Zdralek. Občané: 17

Omluveni: Ing. Jan Kropáč, Ing. Martin Zdralek. Občané: 17 Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.06.2009 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3

Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3 Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 24.06.2010 v budově hasičské zbrojnice Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Omluveni: František Ďurčík, Ing. Martin Zdralek. Občané: 15

Omluveni: František Ďurčík, Ing. Martin Zdralek. Občané: 15 Zápis z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17.09.2010 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 16:00 hod., ukončení v 17:45 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, Ladislav

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17. Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod. Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 15.06.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 15.06.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod. Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 15.06.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.) Přítomní: František Ďurčík, Ladislav Gurecký, Miroslav Hovjacký,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod. Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.03.2014 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.03.2014 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod. Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.03.2014 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Ladislav Gurecký,

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 22.12. 2006 v 19:00 hod. v sále KD obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan DOHNAL, Zdeněk ADAM,

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 17.12.2008 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: B.Lacinová, J.Blinka, Mgr. J. Bělina, RNDr. J. Dobroruková, A.Forman, B.Fleček,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více