KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE. Strana 1 z 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY 04192012 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE. Strana 1 z 10"

Transkript

1 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE Strana 1 z 10

2 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE Naše obchodní filozofie, která má hluboké kořeny v pěti principech společnosti Mars, vyžaduje, abychom pracovali pouze s dodavateli, kteří jsou schopni důsledně dodržovat naše standardy a specifikace a uznávají hodnoty chování, které jsou slučitelné s našimi vlastními hodnotami. Tento závazek k bezkonkurenční kvalitě je základem našeho principu vzájemnosti. Princip vzájemnosti jednoduše znamená: Vzájemná výhoda je sdílenou výhodou; sdílená výhoda přetrvává. Náš kodex chování pro dodavatele zajišťuje, abychom mohli prosazovat koncepci vzájemnosti a trvale poskytovat našim zákazníkům a zainteresovaným stranám vynikající kvalitu. Od našich dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat následující standardy a doporučujeme jim, aby převyšovali požadavky stanovené v tomto kodexu chování. DĚTSKÁ PRÁCE: Dodavatel nezaměstnává osoby mladší 16 let s výjimkou případů, které povolují místní zákony a které jsou v souladu s pokyny Mezinárodní organizace práce. Dodavatel vede dokumentaci s daty narození každého jednotlivce nebo disponuje legitimními prostředky k ověření věku každého jednotlivce. Dodavatel dodržuje zákony a předpisy týkající se minimálního věku pro přijetí do zaměstnání. Žádný zaměstnanec jakéhokoliv věku, včetně učňů nebo studentů odborných škol, nesmí být zaměstnáván v rozporu s místními předpisy upravujícími minimální věk pro přijetí do zaměstnání nebo věk pro povinnou školní docházku a s Úmluvou č. 138 Mezinárodní organizace práce o minimálním věku. Tam, kde nebudou k dispozici nezávislé dokumenty, použije dodavatel jiné legitimní a spolehlivé prostředky pro určení věku zaměstnanců. DOBROVOLNÁ PRÁCE / NUCENÁ PRÁCE: Dodavatel zaměstnává všechny zaměstnance na dobrovolném základě a nevyužívá žádné vězeňské, otrocké, vázané, nucené práce ani práce spojené s nevýhodnými podmínkami pro zaměstnance ani se nepodílí na žádných jiných formách povinné práce ani na žádných jiných formách otroctví nebo obchodování s lidmi. Definice a) otroctví a b) obchodování s lidmi budou v souladu s a) Dodatkovou konvencí o zrušení otroctví, otrocké práce a institucí a praktik podobných otroctví (1957) a b) Palermským protokolem o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi (2000). Dodavatel po zaměstnancích při nástupu do zaměstnání nepožaduje uložení originálních identifikačních dokladů, cestovních dokladů ani žádných jiných osobních právních dokladů do úschovy u dodavatele. Strana 2 z 10

3 Dodavatel zajišťuje, aby po celou dobu náborového procesu a po dobu trvání zaměstnání nebyly od zaměstnanců, včetně dočasných, sezónních a migrujících pracovních sil a zaměstnanců zajišťovaných agenturami, náborovými pracovníky nebo zprostředkovateli vybírány žádné vklady (peněžní nebo jiné). Zaměstnání zprostředkovávané soukromými agenturami práce bude v souladu s Úmluvou č. 181 Mezinárodní organizace práce o soukromých agenturách práce. Dodavatel nenutí zaměstnance, aby pracovali přesčas. Dodavatel nebrání ani nevystavuje zaměstnance omezením svobody pohybu. ZNEUŽÍVÁNÍ, OBTĚŽOVÁNÍ, DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ: Dodavatel se nepodílí na fyzickém, duševním, verbálním ani žádném jiném zneužívání, nelidském nebo ponižujícím zacházení ani na žádné jiné formě obtěžování. Dodavatel zachází se všemi zaměstnanci s úctou a důstojností a dodržuje místní právní předpisy týkající se disciplinárních postupů. Dodavatel dodržuje formální písemné disciplinární řízení a povinnost záznamu veškerých disciplinárních opatření. Zaměstnanec, kterého se disciplinární řízení týká, vezme tento úkon na vědomí písemně. Dodavatel nevybírá peněžní pokuty. Dodavatel neprovádí případné bezpečnostní postupy obtěžujícím způsobem a provádí je s ohledem na pohlaví. SPRAVEDLIVÉ A ROVNÉ ZACHÁZENÍ / DISKRIMINACE: Podmínky zaměstnání u dodavatele, včetně náboru, školení, pracovních podmínek, odměňování, benefitů, povýšení, kázně, ukončení pracovního poměru nebo odchodu do důchodu se zakládají na kvalifikaci, výkonu, dovednostech a zkušenostech jednotlivce. Dodavatel udržuje pracoviště, která jsou prosta diskriminace zakládající se na rase, věku, pohlaví, kastě, politickém názoru, náboženství, rodinném stavu, sexuální orientaci, invaliditě, mateřství, členství, přidružení nebo jiném stavu jednotlivce, který se netýká jeho schopnosti vykonávat práci. Dodavatel neprovádí u zaměstnanců lékařské testy, které lze použít pro diskriminaci (např. těhotenské testy). Výsledky jakýchkoliv testů, které jsou vyžadovány dle místních právních předpisů, nebudou použity diskriminačním způsobem. ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY: Dodavatel spravedlivě odměňuje všechny zaměstnance poskytováním mezd a benefitů v souladu se všemi platnými zákony. Dodavatel zajišťuje, aby mzda vyplácená za všechny odpracované hodiny splňovala alespoň zákonnou minimální mzdu nebo minimální místní standardy odměn v daném odvětví dle toho, co je vyšší. Dodavatel platí zaměstnancům včas v souladu se zákonnými požadavky. Strana 2 z 10

4 Dodavatel splňuje veškeré právní požadavky na výplatu přesčasů a motivačních sazeb. Dodavatel platí za přesčasy prémiovou mzdovou sazbu / sazbu minimálně rovnající se normální mzdové sazbě. Dodavatel poskytuje veškerá zákonem stanovená plnění, včetně dnů svátků a dovolené. Dodavatel oznamuje všem zaměstnancům ústně nebo písemně: mzdy, motivační složku, benefity a prémie, na které mají všichni zaměstnanci dle platných zákonů v daném závodě nárok. Dodavatel tuto komunikaci zaznamenává. Dodavatel poskytuje po výplatě mezd každému zaměstnanci výplatní pásku s rozepsanými položkami. Páska obsahuje minimálně výši platu, období výplaty, mzdovou kategorii, odpracovanou pracovní dobu a práci přesčas, případně srážky a dávky. PRACOVNÍ DOBA: Dodavatel dodržuje veškeré platné zákony a předpisy týkající se pravidelné pracovní doby, období odpočinku a přesčasových hodin. Za normálních okolností zaručuje dodavatel všem zaměstnancům alespoň jeden den volna v každém sedmitýdenním období. Dodavatel nevyžaduje pracovní týden delší než 60 hodin, včetně přesčasů, nevyžadují-li provozní okolnosti dočasné prodloužení pracovní doby. Dodavatel se zaměstnanci projednává dočasné prodloužení pracovní doby a za tento přesčas poskytuje náhradní volno navíc k odměně za přesčasové hodiny vypočítané použitím prémiové mzdové sazby. Dodavatel nenutí zaměstnance, aby pracovali přesčas. Dodavatel uchovává aktuální písemné záznamy o normální pracovní době a přesčasech každého zaměstnance. SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ / KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ: Dodavatel respektuje právo zaměstnanců zakládat a vstupovat do odborových svazů a kolektivně vyjednávat zákonným a pokojným způsobem v souladu s platnými zákony. Dodavatel dodržuje veškeré platné zákony, které se týkají svobody sdružování a kolektivního vyjednávání. Dodavatel nediskriminuje na základě členství nebo neexistence členství. Dodavatel nepovoluje vměšování managementu do organizace pracovníků. Dodavatel nevystavuje své zaměstnance obtěžování, zastrašování ani represím, usilují-li o svobodné sdružování nebo kolektivní vyjednávání. Dodavatel zaměstnancům zajišťuje důvěrné způsoby podávání stížností a tento postup zaznamenává. ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: Dodavatel dodržuje veškeré platné zákony týkající se zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Strana 3 z 10

5 Dodavatel zajišťuje bezpečné, čisté, zdravé a produktivní pracovní prostředí. Dodavatel nebo třetí strana jako agentura, která zabezpečuje ubytovny pro pracovníky, zajistí pracovníkům adekvátní osvětlení, teplotu, větrání, sociální zařízení a přístup k pitné vodě. Ubytovny budou čisté a bezpečné a budou mít nouzové východy, odpovídající osobní prostor a přiměřená práva na vstup a výstup. Dodavatel poskytne pracovníkům písemné informace a upozornění týkající se zdraví a bezpečnosti v prvním jazyce svých pracovníků. Dodavatel vystaví v prvním jazyce svých pracovníků bezpečnostní listy materiálu pro veškeré toxické nebo nebezpečné látky používané na pracovišti a bude řádně zacházet s veškerými nebezpečnými látkami a stroji. Dodavatel poskytne veškeré nezbytné osobní ochranné prostředky. Dodavatel odpovídajícím způsobem proškolí zaměstnance ohledně platných místních bezpečnostních postupů na pracovišti, včetně postupů při nouzové evakuaci. Dodavatel zajišťuje systémy a školení určené k tomu, aby napomáhaly při prevenci úrazů a zranění. Dodavatel vede záznamy o školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o úrazech a zraněních na pracovišti. Dodavatel zajišťuje odpovídající přístup ke zdravotnickým zařízením, nouzovým východům a protipožárnímu a bezpečnostnímu zařízení. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Dodavatel dodržuje veškeré platné zákony a předpisy o životním prostředí. Dodavatel neustále usiluje o zlepšování vlivu své činnosti na životní prostředí. Dodavatel dokumentuje a vede záznamy týkající se místních a národních zákonů a předpisů o životním prostředí, včetně environmentálních povolení a požadavků na reporting. Dodavatel řádně zpracovává a skladuje nebezpečné materiály a odpad a likviduje je bezpečným a zákonným způsobem. Tam, kde je to možné, minimalizuje dodavatel vliv na životní prostředí recyklací, užíváním obnovitelné energie a snížením spotřeby přírodních zdrojů, včetně vody. ETICKÉ OBCHODNÍ POSTUPY: Dodavatel podniká v souladu s nejvyššími standardy etického chování a v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Dodavatel dodržuje veškeré platné zákonné požadavky, ať již místní nebo zahraniční, které platí pro zahraniční provozy, včetně zákona USA o zahraničních korupčních praktikách a britského protikorupčního zákona. Zákon o zahraničních korupčních praktikách obecně činí nezákonným obdarovávat čímkoliv hodnotným vládní úředníky, zahraniční politické strany, činitele stran nebo kandidáty na veřejné funkce za účelem získání nebo udržení si obchodu. Strana 4 z 10

6 Dodavatel nenabízí ani nepřijímá úplatky ani jiné prostředky k získání neoprávněné nebo nečestné výhody. Dodavatel nedává žádnému zaměstnanci ze společnosti Wrigley dárek ani nepředává dary jménem ani ve prospěch jakéhokoliv zaměstnance ze společnosti Wrigley bez souhlasu jak příslušného obchodního segmentu, tak hlavního regionálního právního poradce. Veškerá strava poskytovaná dodavatelem zaměstnanci ze společnosti Wrigley bude mít vhodnou hodnotu a bude poskytována pouze během obchodování dodavatele se společností Wrigley. Dodavatel bude společnost Wrigley informovat o jakékoliv situaci, která by mohla vypadat jako střet zájmů, a sdělí společnosti Wrigley, jestliže by jakýkoliv zaměstnanec ze společnosti Wrigley nebo jeho rodinný příslušník mohl mít jakýkoliv zájem na podnikání dodavatele nebo jakékoliv ekonomické vazby s dodavatelem. Dodavatel se nepodílí na smluvených nabídkách, stanovení cen, cenové diskriminaci ani na jiných nekalých obchodních praktikách, které jsou v rozporu se zákony o spravedlivé hospodářské soutěži nebo protimonopolními zákony, které upravují jurisdikce, v nichž podniká. Dodavatel respektuje práva k duševnímu vlastnictví druhých. Dodavatel činí vhodná opatření vedoucí k zabezpečení a uchování důvěrných a chráněných obchodních informací společnosti Wrigley a tyto informace používá pouze pro účely schválené společností Wrigley k používání. DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ: Dodavatel dodržuje zákonné požadavky a standardy svého odvětví v souladu se všemi platnými zákony a vede přesné účetní knihy a záznamy prokazující soulad s těmito zákony a standardy v rozsahu povoleném zákonem. DALŠÍ POVINNOSTI: SUBDODAVATELSTVÍ: Dodavatel nevyužívá subdodavatele ani nepostupuje žádné jiné osobě své smluvní závazky vůči společnosti Wrigley bez písemného souhlasu společnosti Wrigley nebo jejích sesterských společností. Je vyžadováno předchozí písemné přijetí tohoto kodexu schváleným subdodavatelem nebo nabyvatelem. KOMUNIKACE O TOMTO KODEXU: Dodavatel komunikuje o obsahu tohoto kodexu se svými zaměstnanci a vysvětluje práva zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatele, zejména ty, které neupravují místní a vnitrostátní předpisy, ale které vyžaduje tento kodex. URČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Dodavatel určí vedoucího pracovníka, aby soustavně sledoval dodržování tohoto kodexu dodavatelem. Dodavatel okamžitě sdělí společnosti Wrigley veškeré relevantní záležitosti, které jsou v rozporu se standardy a pokyny stanovenými v tomto kodexu. SLEDOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ: Společnost Wrigley si za účelem hodnocení dodržování tohoto kodexu dodavatelem vyhrazuje právo provádět ohlášené a neohlášené nezávislé audity třetích stran na místě v zařízeních dodavatele, v ubytovacích prostorách poskytnutých dodavatelem, v provozech, účetních knihách a záznamech dodavatele a provádět důvěrné rozhovory se Strana 5 z 10

7 zaměstnanci v souvislosti s těmito audity. Strana 6 z 10

8 Při získání jakýchkoliv neuspokojivých výsledků auditu a nezavedení doporučených nápravných opatření dodavatelem si společnost MARS dle svého vlastního úsudku vyhrazuje právo přerušit veškeré nákupy od dodavatele až do doby zavedení nápravných opatření nebo ukončit svůj vztah s dodavatelem. Tento kodex sestavil, potvrdil a uvedl v platnost tým globálního obchodního vedení, jak naznačují níže uvedené podpisy. Steven Brunner viceprezident a ředitel globálního nákupu Wrigley Brian Chambers viceprezident pro obchod, Mars Global Drinks Patrick Mitchell CPO pro obchod společnosti Mars, průřezový tým Barry Parkin viceprezident pro obchod, Mars Global Chocolate Andrew Parton globální viceprezident pro obchod s výrobky pro domácí zvířata Brice Russell globální CPO, Mars Inc. Johan van der Zande viceprezident pro obchod s potravinami pro Evropu Strana 7 z 10

9 Níže podepsaná osoba potvrzuje, že chápe a dodržuje veškeré platné zákony a výše uvedený kodex chování. Od dodavatelů se očekává, že učiní nezbytná nápravná opatření, aby okamžitě napravili jakýkoliv nesoulad. Společnost MARS si vyhrazuje právo ukončit svůj obchodní vztah s kterýmkoliv dodavatelem, který není ochoten dodržovat tento kodex. Prohlášení o odpovědnosti (název společnosti), společnost založená v souladu se zákony (název země) , s registračním číslem / číslem licence tímto prohlašuje, že: (a) rozumí obsahu Kodexu chování pro dodavatele společnosti Mars a tento obsah přijímá v tomto prohlášení o odpovědnosti; (b) bude společně se společností Mars a její vlastní sítí dodavatelů sdílet snahy, problémy a úspěchy při naplňování tohoto Kodexu chování pro dodavatele; (den v týdnu), (datum), (rok). Podpis Pozice (např. úředník společnosti) Strana 8 z 10

10 Strana 9 z 10

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group Verze 5.0 Úvod Jen to nejlepší je dost dobré je ústředním principem, kterým se společnost LEGO Group vždy v minulosti řídila a který aplikujeme ve všech oblastech

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Etický kodex profesionálního jednání

Etický kodex profesionálního jednání Etický kodex profesionálního jednání Snaha o dokonalost v etice freescale.com Introduction Zpráva od Gregga Lowea, CEO Všem zaměstnancům společnosti Freescale Společnost Freescale si vybudovala dobré jméno

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ SDRUŽENÍ ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION

PRAVIDLA CHOVÁNÍ SDRUŽENÍ ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION Verze 4.0 (2012) PRAVIDLA CHOVÁNÍ SDRUŽENÍ ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION Pravidla chování sdružení Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC ) zavádějí normy pro zajištění toho, že pracovní

Více

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer ETICKÝ KODEX OBSAH 4 4 5 5 6 Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů:

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod?

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Společnost ARAMARK se zavázala podnikat co nejpoctivěji a v souladu s nejvyššími etickými principy. Kromě respektování zákonů každé země, ve které

Více

RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961)

RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961) RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961) Preambule Níže podepsané vlády, jsouce členy Rady Evropy Majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy

Více

14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí 14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. října 1961 byla v Turínu přijata Evropská sociální charta. Jménem České a Slovenské Federativní

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Protikorupční zásady

Protikorupční zásady Protikorupční zásady s účinností od 1. září 2006 doplněné a přeformulované k 1. srpnu 2010 Společnost se zavazuje podnikat poctivě a bezúhonně a dodržovat zákony všech zemí, ve kterých působí. Patří sem

Více

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3 ETICKÝ KODEX Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 vydaný vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku se souhlasem Základní organizace Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. OBSAH

Více

PrÛvodce na imi pravidly. Podstata. našeho závazku

PrÛvodce na imi pravidly. Podstata. našeho závazku PrÛvodce na imi pravidly Podstata & Znění našeho závazku íjen 2000 Prohlášení o integritě říjen 2000 Během více než století vytvořili lidé společnosti GE aktivum nesmírné hodnoty celosvětově dobrou pověst

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více