Integrace cizinců Projekt č. 2/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace cizinců Projekt č. 2/2003"

Transkript

1 Integrace cizinců Projekt č. 2/2003 Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby Struktura a působnost živnostenských úřadů

2 Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku Praha 1 Staré Město Integrace cizinců Projekt č.2/2003 Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby o struktuře živnostenských úřadů a jejich působnosti 2

3 I. Soustava živnostenských úřadů Veřejná správa na úseku živnostenského podnikání je vykonávána v rámci soustavy živnostenských úřadů, kterými podle ustanovení 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.) jsou: obecní živnostenské úřady krajské živnostenské úřady Živnostenský úřad České republiky. Obecními živnostenskými úřady jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 1), a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy 2). Krajskými živnostenskými úřady jsou odbory krajských úřadů 3) a na území hlavního města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy 4). Působnost Živnostenského úřadu České republiky vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním správním úřadem pro oblast živnostenského podnikání. II. Působnost živnostenských úřadů Živnostenský úřad má zákonem vymezený soubor působnosti a pravomocí. Podle ust. 2 zákona o živnostenských úřadech obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení koncesovaných živnosti, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích volných a živností provozovaných průmyslovým způsobem, provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy, vede živnostenský rejstřík v působnosti svého obvodu. Při výkonu své působnosti jsou obecní živnostenské úřady vázány obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády a předepsaným způsobem publikovanými směrnicemi Ministerstva průmyslu a obchodu, jakož i opatřeními učiněnými krajským úřadem při kontrole výkonu veřejné správy obcí ) 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. 2) 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 3) 68 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 4) 81 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb. 3

4 Územní obvody obecních živnostenských úřadů stanoví vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Podle ustanovení 3 zákona o živnostenských úřadech krajský živnostenský úřad vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve svém správním obvodu, spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími, je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření, vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Při výkonu své působnosti jsou krajské živnostenské úřady vázány obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády a předepsaným způsobem publikovanými směrnicemi Ministerstva průmyslu a obchodu. Krajské živnostenské úřady podléhají kontrole Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu plní úlohu živnostenského úřadu České republiky a za tím účelem podle 5 zákona o živnostenských úřadech zpracovává koncepce v oblasti živnostenského podnikání, vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnosti vůči krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly, v zákonech stanovených případech rozhoduje jako správní orgán první instance, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů, vede ústřední evidenci všech podnikatelů, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění, spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími, je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Proti pravomocnému rozhodnutí krajského živnostenského úřadu, respektive Ministerstva průmyslu a obchodu, lze podat správní žalobu podle 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Místní příslušnost živnostenského úřadu k ohlášení živnosti ( 45 odst. 1 živnostenského zákona) Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle jejího bydliště na území České republiky. Právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to oznámit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle svého sídla. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání nezřizuje na území České republiky organizační složku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České republiky; nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa povoleného pobytu v České republice, je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa podnikání na území České republiky. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České 4

5 republiky. Zahraniční právnická osoba ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky. Místní příslušnost živnostenského úřadu k podání žádosti o koncesi ( 50 odst. 1 živnostenského zákona) Fyzická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o vydání koncese živnostenský úřad místně příslušný podle jejího bydliště na území České republiky. Právnická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o vydání koncese živnostenský úřad místně příslušný podle svého sídla. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání nezřizuje na území České republiky organizační složku, podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České republiky; nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa povoleného pobytu v České republice, je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa podnikání na území České republiky. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky. Zahraniční právnická osoba podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky. Pro určení místní příslušnosti živnostenského úřadu je pro ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi a provádění jejich změn, kromě oznámení změny sídla, trvalého pobytu a u zahraniční osoby změny adresy povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky, rozhodující: - bydliště u české fyzické osoby, - místo pobytu nebo místo podnikání nebo umístění organizační složky v České republice u zahraniční fyzické osoby, - sídlo u české právnické osoby, - umístění organizační složky v České republiky u zahraniční právnické osoby. Pro oznámení údajů, v jejichž důsledku dochází ke změně místní příslušnosti živnostenského úřadu (změny sídla, trvalého pobytu a u zahraniční osoby změny adresy povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky), je ode dne vzniku změny místně příslušným úřadem k úkonům podle živnostenského zákona, není-li dále stanoveno jinak, živnostenský úřad místně příslušný podle nového sídla nebo trvalého pobytu podnikatele a u zahraniční osoby podle povoleného pobytu, místa podnikání nebo podle umístění organizační složky, a to i v případě, že podnikatel nesplnil oznamovací povinnost. Místní příslušnost živnostenského úřadu při postihu neoprávněného podnikání nebo jiného živnostenskoprávního deliktu Místní příslušnost se řídí místem spáchání deliktu (místem, kde došlo k protiprávnímu jednání, i místem, kde nastal jeho následek). Jestliže je k projednání správního deliktu podnikatele místně příslušných více živnostenských úřadů, záleží na tom, který z nich zahájil řízení jako první. 5

6 Přehled činností vykonávaných v I. stupni obecními živnostenskými úřady Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. 7a odst. 2 rozhodování o provozování živnosti průmyslovým způsobem 2. 7a odst. 7 rozhodování o změně živnostenského listu nebo pozastavení provozování živnosti anebo o zrušení živnostenského oprávnění u živnosti provozované průmyslovým způsobem 3. 8 odst. 5 možnost prominout překážku uvedenou v 8 odst. 2 větě první a odst odst. 3 vydávání osvědčení nahrazujícího průkaz živnostenského oprávnění odst. 2 ověřování znalosti českého nebo slovenského jazyka u odpovědného zástupce odst. 7 schvalování odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou odst. 10 možnost povolit provozování živnosti na nezbytně nutnou (nejdéle 6 měsíců) dobu bez odpovědného zástupce odst. 4 vydávání průkazu živnostenského oprávnění dědicům ze zákona, dědicům ze závěti a pozůstalému manželovi odst. 2 vyžadování na podnikateli prokázání vlastnického nebo užívacího práva k objektům nebo místnostem provozovny odst. 6 informování podnikatele o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku odst. 2 ukládání nebo měnění podmínek provozování živnosti odst. 2 rozhodování o rozsahu živnostenského oprávnění v pochybnostech odst. 3 vyžadování dokladů prokazujících způsob nabytí zboží nebo materiálu odst. 9 vyrozumívání podnikatele o zápisu přerušení provozování živnosti a pokračování v provozování živnosti do živnostenského rejstříku odst. 13 vyžadování sdělení, zda podnikatel živnost provozuje a doložení dokladů prokazujících provozování živnosti odst. 1 vydávání živnostenského listu odst. 4 vyzývání podnikatele k odstranění závad ohlášení odst. 5 rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, neodstraní-li podnikatel závady ohlášení ve stanovené lhůtě; rozhodování o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění odst. 6 rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo,nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené živnostenským zákonem; rozhodování o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění odst. 7 požádání nadřízeného orgánu o prodloužení lhůty k vydání živnostenského listu; informování ohlašovatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení odst. 8 oznamování podnikateli, že živnostenský list byl vydán v rozporu se zákonem; zrušení živnostenského listu a nové projednání ohlášení; rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo vydání nového živnostenského listu odst. 9 vydávání opraveného živnostenského listu a jeho doručování podnikateli odst. 1 zasílání opisu živnostenského listu příslušnému správci daně z příjmu, Českému statistickému úřadu, úřadu práce, příslušné správě sociálního 6

7 zabezpečení a orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění; zasílání opisu živnostenského listu živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu má podnikatel místo podnikání a dalšímu orgánu, stanoví-li tak zvláštní předpis odst. 2 zasílání rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění zahraničních osob a právnických osob založených zahraničními osobami místně příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie odst. 2 provádění změny živnostenského listu vydáním živnostenského listu se změněnými údaji, nebo rozhodování o pozastavení provozování živnosti anebo o zrušení živnostenského oprávnění anebo písemné vyrozumívání podnikatele o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku; vyzývání podnikatele k předložení dokladů, není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady dle odst. 1; rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny rozsahu předmětu podnikání ohlášením nevzniklo odst. 3 postoupení věci nově místně příslušnému živnostenskému úřadu odst. 4 provádění zápisu změny odpovědného zástupce do živnostenského rejstříku a informování podnikatele o provedené změně; zahajování řízení o pozastavení provozování živnosti, nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce odst. 1 vyzývání podnikatele k odstranění závad žádosti o koncesi odst. 2 zahajování projednávání žádosti o koncesi; zastavování řízení, neodstraní-li podnikatel závady ve lhůtě odst. 1 předkládání žádosti o koncesi orgánu státní správy ke stanovisku odst. 2 možnost vyžádat si vyjádření dalších orgánů, vyžaduje-li to povaha živnosti nebo v pochybnostech odst. 1 zjišťování, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá překážka provozování živnosti odst. 2 zamítání žádosti o koncesi odst. 3 rozhodování o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o udělení koncese odst. 4 rozhodování o žádosti o koncesi odst. 1 vydávání koncesní listiny odst. 1 zasílání opisu koncesní listiny obdobně dle odst. 2 zasílání opisu pravomocného rozhodnutí o udělení koncese a koncesní listiny nebo výpisu z ní, rozhodnutí o její změně nebo o jejím zrušení, údajů o přerušení nebo pozastavení provozování živnosti, popřípadě sdělování jiným dohodnutým způsobem údajů o koncesované živnosti a o podnikateli orgánu, který k udělení koncese vydával stanovisko podle 52 odst odst. 2 rozhodování o změně rozhodnutí o udělení koncese, vydávání koncesní listiny se změněnými údaji nebo rozhodování o pozastavení provozování živnosti nebo zrušení živnostenského oprávnění anebo písemné vyrozumívání podnikatele o provedení změny v živnostenském rejstříku odst. 3 rozhodování o změně rozhodnutí o udělení koncese při změně rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti; v případě změny rozsahu předmětu podnikání vydávání koncesní listiny se změněnými údaji 7

8 odst. 4 zahajování řízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného podnětu odst. 3 oznamování zániku živnostenského oprávnění orgánům uvedeným v 48 a 55 odst odst. 1 zrušení živnostenského oprávnění, jestliže podnikatel již nesplňuje písm. a) podmínky podle 6 odst. 1 písm. b) nebo c) odst. 1 zrušení živnostenského oprávnění, jestliže nastanou překážky podle písm. b) odst. 1 zrušení živnostenského oprávnění, jestliže podnikatel o to požádá písm. c) odst. 2 zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavování provozování živnosti na návrh orgánu státní správy, vydávajícího stanovisko podle 52 odst. 1; obdobný postup u zahraniční fyzické osoby, pokud nesplňuje podmínku povoleného pobytu na území České republiky dle 5 odst odst. 3 možnost zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti v odpovídajícím rozsahu, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy možnost zrušit živnostenské oprávnění na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení nebo jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky odst. 4 možnost zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti v odpovídajícím rozsahu, jestliže podnikatel neodstraní závady do jednoho roku od uplynutí stanovené lhůty, a nebyla-li lhůta stanovena, do jednoho roku od rozhodnutí o zastavení užívání nebo provozu zařízení nebo části zařízení a uložení odstranění závad odst. 5 zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele odst. 7 oznamování zrušení živnostenského oprávnění na úřední desce úřadu odst. 1 vedení živnostenského rejstříku odst. 5 vydávání úředního opisu, výpisu nebo potvrzení o určitém zápisu ze živnostenského rejstříku, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není odst. 6 předávání údajů vedených v rejstříku a jejich aktualizace do ústřední evidence podnikatelů odst. 7 zveřejňování údajů vedených v části rejstříku, která je veřejným seznamem a provádění živnostenské kontroly d odst. možnost rozhodnutím uložit odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti odst. 1 ukládání pokuty právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné odst. 2 ukládání pokuty právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané odst. 3 ukládání pokuty právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované a odst. 1 ukládání pokuty fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné a odst. 2 ukládání pokuty fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané 8

9 62. 63a odst. 3 ukládání pokuty fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované odst. 1 možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neustanoví písm. a) v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou, a nepředloží jeho ustanovení ke schválení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce odst. 1 možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel nedodržuje písm. b) podmínky stanovené pro provozování živnosti koncesované odst. 1 možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel porušuje písm. c) odst. 1 písm. d) odst. 2 písm. a) odst. 2 písm. b) odst. 3 písm. a) odst. 3 písm. b) odst. 3 písm. c) povinnosti stanovené v 31 možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel porušuje povinnosti stanovené pro provozování živnosti zvláštními právními předpisy možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo neoznámí jeho ustanovení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neoznámí zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neohlásí živnostenskému úřadu, že ustanovil odpovědného zástupce, ač k tomu nebyl povinen možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neohlásí, že odpovědný zástupce již nemá bydliště na území České republiky možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neohlásí změny nebo doplnění údajů obsažených v ohlášení nebo v žádosti, na jejímž základě bylo rozhodnuto o udělení koncese odst. 4 možnost uložit pokutu odpovědnému zástupci odst. 5 možnost uložit pokutu jiné osobě, která nesplní povinnost uloženou živnostenským zákonem, nejde-li o podnikatele odst. 6 možnost uložit pokutu podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím lhůty, aniž by oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu odst. 7 uložení pokuty za souběžné porušení zákona odst. 5 ukládání pokuty podle 65 v blokovém řízení odst. 2 informování jednotlivých specializovaných orgánů o porušování příslušných zvláštních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti odst. 2 ukládání pořádkové pokuty požadování vydání výpisu z Rejstříku trestů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů odst. 6 provádění dozoru nad dodržováním zákona 2. 23a odst. 1 vydávání závazných pokynů k odstranění zjištěných nedostatků, v případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku oprávnění pozastavit prodej výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavřít provozovnu 9

10 3. 23a odst. 3 vydávání písemného souhlasu s obnovením prodeje výrobků nebo poskytování služeb anebo otevřením provozovny odst. 1 ukládání pokuty za porušení zákona odst. 4 ukládání pokuty tomu, kdo vadným poskytnutím služby způsobil újmu na životě nebo zdraví odst. 5 ukládání blokové pokuty za porušení zákona Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů 1. 7 odst. 2 ukládání pokuty osobě, která skladuje nebo prodává neoznačené cigarety 2. 7 odst. 3 ukládání pokuty osobě, která poruší zákaz uvedený v 4 odst. 6 8 odst. 1 Rozhodování o propadnutí neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos nebo rozhodování o jejich zabrání 8 odst. 2 ukládání zajištění neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos a zapečetění skladu těchto výrobků 8 odst. 5 informování inspektorátu České zemědělské a potravinářské inspekce nebo ředitele inspektorátu České obchodní inspekce o zabrání a o propadnutí neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos 8 odst. 7 Informování celních orgánů o zabrání a propadnutí neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů uložení pořádkové pokuty Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů odst. 1 povolení nebo nařízení obnovy řízení odst. 1 provedení nového řízení ve věci obnovy řízení Přehled činností vykonávaných v I. stupni krajskými živnostenskými úřady Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozsějších předpisů 1. 7 písm. d) provádění dozoru nad dodržováním zákona 2. 8 odst. 1 ukládání pokuty za porušení zákona 3. 8 odst. 2 nařizování odstranění nebo ukončení reklamy, která je v rozporu se zákonem, určování k tomu přiměřené lhůty 4. 8 odst. 3 zveřejňování rozhodnutí podle 8 odst. 1 a 2 Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozsějších předpisů odst. 2 spojení rozhodnutí o obnově řízení s novým rozhodnutím ve věci odst. 1 přezkoumání pravomocného rozhodnutí mimo odvolací řízení 10

11 Přehled činností vykonávaných v I. stupni Ministerstvem průmyslu a obchodu Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozsějších předpisů odst. 1 povolení nebo nařízení obnovy řízení odst. 1 provedení nového řízení ve věci obnovy řízení odst. 2 spojení rozhodnutí o obnově řízení s novým rozhodnutím ve věci odst. 1 přezkoumání pravomocného rozhodnutí mimo odvolací řízení 11

12 Přehled živnostenských úřadů na území ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku Praha 1 Magistrát hlavního města Prahy Staroměstské náměstí 1/ Praha 1 Úřad městské části Praha1 Vodičkova Praha 1 Úřad městské části Praha 4 Táborská Praha 4 Úřad městské části Praha 7 Nábřeží Kpt.Jaroše Praha 7 Úřad městské části Praha 10 Vršovická Praha 10 Úřad městské části Praha 13 Hostinského Praha 5-Stodůlky Úřad městské části Praha 16 U Starého stadionu Praha-Radotín Úřad městské části Praha 19 Železnobrodská 764/ Praha 9 Kbely Úřad městské části Praha 22 Nové náměstí Praha 10 Úřad městské části Praha 2 Korunní Praha 2 Úřad městské části Praha 5 nám.14.října Praha 5 Úřad městské části Praha 8 Zenklova 1/ Praha 8 Úřad městské části Praha 11 Vidimova 1325/ Praha 4 Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků Praha 9 Úřad městské části Praha 17 Španielova Praha 6 Úřad městské části Praha 20 Náchodská Praha 9 Úřad městské části Praha 3 Lipanská Praha 3 Úřad městské části Praha 6 Tř. čs. armády Praha 6 Úřad městské části Praha 9 Sokolovská 324/ Praha 9 Úřad městské části Praha 12 Hausmannova Praha 4 Úřad městské části Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 Úřad městské části Praha 18 Bechyňská Praha - Letňany Úřad městské části Praha 21 Staroklánovická Praha 21 12

13 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor krajský živnostenský úřad Zborovská Praha 5 Městský úřad Benešov Masarykovo náměstí Benešov Městský úřad Čáslav Náměstí Jana Žižky Čáslav Městský úřad Dobříš Mírové náměstí Dobříš Městský úřad Kolín Karlovo náměstí Kolín Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí Lysá nad Labem Městský úřad Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí Mnichovo Hradiště Městský úřad Poděbrady Jiřího náměstí 20/I Poděbrady Městský úřad Říčany Masarykovo náměstí Říčany Městský úřad Vlašim J.Masaryka Vlašim Městský úřad Beroun Husovo náměstí Beroun Městský úřad Černošice Podskalská Praha 2 Městský úřad Hořovice Palackého náměstí Hořovice Městský úřad Kralupy nad Vltavou U Cukrovaru Kralupy nad Vltavou Městský úřad Mělník Náměstí Míru Mělník Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice Městský úřad Příbram Tyršova Příbram Městský úřad Sedlčany Náměstí T.G.Masaryka Sedlčany Městský úřad Votice Komenského náměstí Votice Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav Náměstí Republiky Praha 1 Městský úřad Český Brod Husovo náměstí Český Brod Magistrát města Kladna náměstí 17.listopadu Kladno Městský úřad Kutná Hora Havlíčkovo náměstí Kutná Hora Magistrát města Mladá Boleslav Komenského náměstí Mladá Boleslav Městský úřad Nymburk Palackého třída Nymburk Městský úřad Rakovník Husovo náměstí Rakovník Městský úřad Slaný Velvarská Slaný 13

14 Krajský úřad Jihočeského kraje samostatné oddělení Krajský živnostenský úřad U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Městský úřad Blatná Třída T.G.Masaryka Blatná Městský úřad Dačice Neulingerova Dačice Městský úřad Milevsko náměstí E.Beneše Milevsko Městský úřad Soběslav náměstí Republiky Soběslav Městský úřad Trhové Sviny Žižkovo náměstí Trhové Sviny Městský úřad Vimperk Steinbrenerova Vimperk Magistrát města České Budějovice náměstí Přemysla Otakara II. čp. 1, České Budějovice Městský úřad Jindřichův Hradec Jeronýmova 147/II Jindřichův Hradec Městský úřad Písek Velké náměstí Písek Městský úřad Strakonice Smetanova Strakonice Městský úřad Třeboň Husova Třeboň Městský úřad Vodňany náměstí Svobody 18/I Vodňany Městský úřad Český Krumlov Plešivec Český Krumlov Městský úřad Kaplice Náměstí Kaplice Městský úřad Prachatice Husova Prachatice Městský úřad Tábor Žižkovo náměstí Tábor Městský úřad Týn nad Vltavou náměstí Míru Týn nad Vltavou 14

15 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor krajský živnostenský úřad Škroupova Plzeň Městský úřad Blovice Masarykovo náměstí Blovice Městský úřad Horšovský Týn náměstí Republiky Horšovský Týn Městský úřad Nepomuk Náměstí A.Němejce Nepomuk Městský úřad Přeštice Husova Přeštice Městský úřad Stříbro Masarykovo náměstí Stříbro Městský úřad Domažlice Náměstí Míru Domažlice Městský úřad Klatovy náměstí Míru Klatovy Městský úřad Nýřany Americká Plzeň Městský úřad Rokycany Masarykovo náměstí Rokycany Městský úřad Sušice Náměstí Svobody 38/ Sušice Městský úřad Horažďovice Mírové náměstí Horažďovice Městský úřad Kralovice Markova Kralovice Magistrát města Plzně Škroupova Plzeň Městský úřad Stod nám.čsa Stod Městský úřad Tachov Rokycanova Tachov 15

16 Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor krajský živnostenský úřad Závodní 353/ Karlovy Vary Městský úřad Aš Kamenná Aš Městský úřad Kraslice 28.října Kraslice Městský úřad Sokolov ul. Rokycanova Sokolov Městský úřad Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad Cheb Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155/ Mariánské Lázně Magistrát města Karlovy Vary Moskevská Karlovy Vary Městský úřad Ostrov Klínovecká Ostrov 16

17 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor krajský živnostenský úřad Velká hradební Ústí nad Labem Městský úřad Bílina Seifertova Bílina Městský úřad Kadaň Mírové náměstí Kadaň Městský úřad Louny Pod nemocnicí Louny Městský úřad Podbořany Mírová Podbořany Magistrát města Teplice náměstí Svobody Teplice Městský úřad Žatec náměstí Svobody Žatec Městský úřad Děčín Mírové náměstí 1175/ Děčín 4 Městský úřad Litoměřice Mírové náměstí 15/ Litoměřice Městský úřad Lovosice Školní Lovosice Městský úřad Roudnice nad Labem Karlovo náměstí Roudnice nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem Velká hradební Ústí nad Labem Městský úřad Chomutov Zborovská Chomutov Městský úřad Litvínov Vodní Litvínov Magistrát města Most Radniční Most Městský úřad Rumburk 9. května 1366/ Rumburk Městský úřad Varnsdorf Melantrichova Varnsdorf 17

18 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor krajský živnostenský úřad U Jezu 642/2a Liberec Městský úřad Česká Lípa náměstí T.G.Masaryka Česká Lípa Městský úřad Jilemnice Masarykovo náměstí Jilemnice Městský úřad Semily Husova Semily Městský úřad Železný Brod náměstí 3. května Železný Brod Městský úřad Frýdlant náměstí T.G.Masaryka Frýdlant Magistrát města Liberec náměstí Dr.E.Beneše Liberec Městský úřad Tanvald Palackého Tanvald Městský úřad Jablonec nad Nisou Mírové náměstí Jablonec nad Nisou Městský úřad Nový Bor náměstí Míru Nový Bor Městský úřad Turnov Antonína Dvořáka Turnov 18

19 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor krajský živnostenský úřad Wonkova Hradec Králové Městský úřad Broumov Masarykova Broumov Městský úřad Hořice Nám.Jiřího z Poděbrad Hořice Městský úřad Jičín Havlíčkova Jičín Městský úřad Nová Paka Masarykovo náměstí Nová Paka Městský úřad Rychnov n. Kněžnou Svatohavelská Rychnov nad Kněžnou Městský úřad Dobruška náměstí F.L.Věka Dobruška Magistrát města Hradce Králové Ulrichovo náměstí Hradec Králové Městský úřad Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí Kostelec nad Orlicí Městský úřad Nové Město nad Metují Husovo náměstí Nové Město nad Metují Městský úřad Trutnov Slovanské náměstí Trutnov Městský úřad Dvůr Králové n.l. náměstí T.G.Masaryka Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Jaroměř náměstí ČSA Jaroměř Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí Náchod Městský úřad Nový Bydžov Masarykovo náměstí Nový Bydžov Městský úřad Vrchlabí Zámek Vrchlabí 19

20 Krajský úřad Pardubického kraje Odbor krajský živnostenský úřad Komenského náměstí Pardubice Městský úřad Česká Třebová Staré náměstí Česká Třebová Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí Chrudim Městský úřad Litomyšl Bratří Šťastných Litomyšl Městský úřad Polička Palackého náměstí Polička Městský úřad Ústí nad Orlicí Sychrova Ústí nad Orlicí Městský úřad Hlinsko Poděbradovo náměstí Hlinsko Městský úřad Králíky K.Čapka Králíky Městský úřad Mor.Třebová náměstí T.G.Masaryka Moravská Třebová Městský úřad Přelouč Masarykovo náměstí Přelouč Městský úřad Vysoké Mýto B.Smetany Vysoké Mýto Městský úřad Holice v Čechách Holubova Holice v Čechách Městský úřad Lanškroun náměstí J.M.Marků Lanškroun Magistrát města Pardubic Pernštýnské náměstí Pardubice Městský úřad Svitavy T.G.Masaryka Svitavy Městský úřad Žamberk Masarykovo náměstí Žamberk 20

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP)

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP) Übersicht der Finanzämter inkl. gültig ab dem 1. Jänner 2013 Původní do Nový until Arbeitsstelle pro Prahu 1 ÚP pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 11233 Praha 1 pro Prahu 2 ÚP pro Prahu 2 Vinohradská 49, 12000

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE: PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis 1. fáze projektu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika Platné v roce 2015 ABCFIRM1 hnbrno.cz 02770164 AT845121 Lochotínská 1108/18 Praha 1 11000 A2DD1C8D Veronika Houbová Wuchterlova 585/14 Praha 6 - Dejvice 16000 BENET Benet promotion s.r.o. 02804514 CZ02804514

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Pravomoci státních institucí a úřadů

Pravomoci státních institucí a úřadů Pravomoci státních institucí a úřadů Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník ZIMNÍ STADIONY S UMĚLOU LEDOVOU PLOCHOU Nejsou zde uvedeny tři zimní stadiony pro krasobruslení nebo bruslení (HASA a ZŠ Bronzová v Praze a TJ Stadion v Brně). (II) - počet ledových ploch; (A) - nezastřešená

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem 8 18 11 12 13 14 15 Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010 17 Čas jde jen jedním směrem Sluneční hodiny patří k nejstarším známým zařízením používaným k měření času a nejstarším

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod.

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod. Testovací místa na HIV bez poraden Praha: Adresa: Mlynářská 4, Praha 1, Telefon: 277 779 812 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 8:00 hod. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Adresa: Karlovo

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 244/2011 Sb. a č. 124/2014

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

OBSAH. Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 (63 Kč) 30. Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2

OBSAH. Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 (63 Kč) 30. Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2 OBSAH geologická služba Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2 Vysvětlivky ke geologickým mapám 1 : 25 000 (47 Kč) 4 Mapy inženýrskogeologické 1 : 25 000 (52 Kč) 6 Mapy ložisek a prognóz 1 : 25 000 (52 Kč)

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

Struktura úřadu práce ČR

Struktura úřadu práce ČR Struktura úřadu práce ČR Generální ředitelství Adresa: Karlovo náměstí 1359/1 Praha 2 - Nové Město 128 00 Praha 28 Elektronická podatelna: posta@uradprace.c Spojovatelka, telefon: 950 191 111 Krajská pobočka

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Seznam poboček UCB a ČP

Seznam poboček UCB a ČP Seznam poboček UCB a ČP Společnost Lokalita Adresa Česká pojišťovna Česká pojišťovna Benátky nad Jizerou 5.května 23 Česká pojišťovna Benešov Vnoučkova 2008 Česká pojišťovna Beroun Wágnerovo nám. 1541

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 2. 2015 Č. j.: 7344/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

SEZNAM SPÁDOVÝCH ŠKOL PRO PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015 - PODZIM

SEZNAM SPÁDOVÝCH ŠKOL PRO PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015 - PODZIM SEZNAM SPÁDOVÝCH ŠKOL PRO PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015 - PODZIM REDIZO Název Ulice ZUJ Obec Kraj WWW adresa 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18 11000 Praha 1 Hlavní město Praha Českoslovanská

Více