Integrace cizinců Projekt č. 2/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace cizinců Projekt č. 2/2003"

Transkript

1 Integrace cizinců Projekt č. 2/2003 Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby Struktura a působnost živnostenských úřadů

2 Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku Praha 1 Staré Město Integrace cizinců Projekt č.2/2003 Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby o struktuře živnostenských úřadů a jejich působnosti 2

3 I. Soustava živnostenských úřadů Veřejná správa na úseku živnostenského podnikání je vykonávána v rámci soustavy živnostenských úřadů, kterými podle ustanovení 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.) jsou: obecní živnostenské úřady krajské živnostenské úřady Živnostenský úřad České republiky. Obecními živnostenskými úřady jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 1), a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy 2). Krajskými živnostenskými úřady jsou odbory krajských úřadů 3) a na území hlavního města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy 4). Působnost Živnostenského úřadu České republiky vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním správním úřadem pro oblast živnostenského podnikání. II. Působnost živnostenských úřadů Živnostenský úřad má zákonem vymezený soubor působnosti a pravomocí. Podle ust. 2 zákona o živnostenských úřadech obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení koncesovaných živnosti, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích volných a živností provozovaných průmyslovým způsobem, provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy, vede živnostenský rejstřík v působnosti svého obvodu. Při výkonu své působnosti jsou obecní živnostenské úřady vázány obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády a předepsaným způsobem publikovanými směrnicemi Ministerstva průmyslu a obchodu, jakož i opatřeními učiněnými krajským úřadem při kontrole výkonu veřejné správy obcí ) 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. 2) 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 3) 68 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 4) 81 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb. 3

4 Územní obvody obecních živnostenských úřadů stanoví vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Podle ustanovení 3 zákona o živnostenských úřadech krajský živnostenský úřad vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve svém správním obvodu, spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími, je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření, vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Při výkonu své působnosti jsou krajské živnostenské úřady vázány obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády a předepsaným způsobem publikovanými směrnicemi Ministerstva průmyslu a obchodu. Krajské živnostenské úřady podléhají kontrole Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu plní úlohu živnostenského úřadu České republiky a za tím účelem podle 5 zákona o živnostenských úřadech zpracovává koncepce v oblasti živnostenského podnikání, vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnosti vůči krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly, v zákonech stanovených případech rozhoduje jako správní orgán první instance, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů, vede ústřední evidenci všech podnikatelů, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění, spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími, je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Proti pravomocnému rozhodnutí krajského živnostenského úřadu, respektive Ministerstva průmyslu a obchodu, lze podat správní žalobu podle 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Místní příslušnost živnostenského úřadu k ohlášení živnosti ( 45 odst. 1 živnostenského zákona) Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle jejího bydliště na území České republiky. Právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to oznámit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle svého sídla. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání nezřizuje na území České republiky organizační složku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České republiky; nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa povoleného pobytu v České republice, je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa podnikání na území České republiky. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České 4

5 republiky. Zahraniční právnická osoba ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky. Místní příslušnost živnostenského úřadu k podání žádosti o koncesi ( 50 odst. 1 živnostenského zákona) Fyzická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o vydání koncese živnostenský úřad místně příslušný podle jejího bydliště na území České republiky. Právnická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o vydání koncese živnostenský úřad místně příslušný podle svého sídla. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání nezřizuje na území České republiky organizační složku, podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České republiky; nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa povoleného pobytu v České republice, je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa podnikání na území České republiky. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky. Zahraniční právnická osoba podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky. Pro určení místní příslušnosti živnostenského úřadu je pro ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi a provádění jejich změn, kromě oznámení změny sídla, trvalého pobytu a u zahraniční osoby změny adresy povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky, rozhodující: - bydliště u české fyzické osoby, - místo pobytu nebo místo podnikání nebo umístění organizační složky v České republice u zahraniční fyzické osoby, - sídlo u české právnické osoby, - umístění organizační složky v České republiky u zahraniční právnické osoby. Pro oznámení údajů, v jejichž důsledku dochází ke změně místní příslušnosti živnostenského úřadu (změny sídla, trvalého pobytu a u zahraniční osoby změny adresy povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky), je ode dne vzniku změny místně příslušným úřadem k úkonům podle živnostenského zákona, není-li dále stanoveno jinak, živnostenský úřad místně příslušný podle nového sídla nebo trvalého pobytu podnikatele a u zahraniční osoby podle povoleného pobytu, místa podnikání nebo podle umístění organizační složky, a to i v případě, že podnikatel nesplnil oznamovací povinnost. Místní příslušnost živnostenského úřadu při postihu neoprávněného podnikání nebo jiného živnostenskoprávního deliktu Místní příslušnost se řídí místem spáchání deliktu (místem, kde došlo k protiprávnímu jednání, i místem, kde nastal jeho následek). Jestliže je k projednání správního deliktu podnikatele místně příslušných více živnostenských úřadů, záleží na tom, který z nich zahájil řízení jako první. 5

6 Přehled činností vykonávaných v I. stupni obecními živnostenskými úřady Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. 7a odst. 2 rozhodování o provozování živnosti průmyslovým způsobem 2. 7a odst. 7 rozhodování o změně živnostenského listu nebo pozastavení provozování živnosti anebo o zrušení živnostenského oprávnění u živnosti provozované průmyslovým způsobem 3. 8 odst. 5 možnost prominout překážku uvedenou v 8 odst. 2 větě první a odst odst. 3 vydávání osvědčení nahrazujícího průkaz živnostenského oprávnění odst. 2 ověřování znalosti českého nebo slovenského jazyka u odpovědného zástupce odst. 7 schvalování odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou odst. 10 možnost povolit provozování živnosti na nezbytně nutnou (nejdéle 6 měsíců) dobu bez odpovědného zástupce odst. 4 vydávání průkazu živnostenského oprávnění dědicům ze zákona, dědicům ze závěti a pozůstalému manželovi odst. 2 vyžadování na podnikateli prokázání vlastnického nebo užívacího práva k objektům nebo místnostem provozovny odst. 6 informování podnikatele o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku odst. 2 ukládání nebo měnění podmínek provozování živnosti odst. 2 rozhodování o rozsahu živnostenského oprávnění v pochybnostech odst. 3 vyžadování dokladů prokazujících způsob nabytí zboží nebo materiálu odst. 9 vyrozumívání podnikatele o zápisu přerušení provozování živnosti a pokračování v provozování živnosti do živnostenského rejstříku odst. 13 vyžadování sdělení, zda podnikatel živnost provozuje a doložení dokladů prokazujících provozování živnosti odst. 1 vydávání živnostenského listu odst. 4 vyzývání podnikatele k odstranění závad ohlášení odst. 5 rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, neodstraní-li podnikatel závady ohlášení ve stanovené lhůtě; rozhodování o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění odst. 6 rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo,nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené živnostenským zákonem; rozhodování o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění odst. 7 požádání nadřízeného orgánu o prodloužení lhůty k vydání živnostenského listu; informování ohlašovatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení odst. 8 oznamování podnikateli, že živnostenský list byl vydán v rozporu se zákonem; zrušení živnostenského listu a nové projednání ohlášení; rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo vydání nového živnostenského listu odst. 9 vydávání opraveného živnostenského listu a jeho doručování podnikateli odst. 1 zasílání opisu živnostenského listu příslušnému správci daně z příjmu, Českému statistickému úřadu, úřadu práce, příslušné správě sociálního 6

7 zabezpečení a orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění; zasílání opisu živnostenského listu živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu má podnikatel místo podnikání a dalšímu orgánu, stanoví-li tak zvláštní předpis odst. 2 zasílání rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění zahraničních osob a právnických osob založených zahraničními osobami místně příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie odst. 2 provádění změny živnostenského listu vydáním živnostenského listu se změněnými údaji, nebo rozhodování o pozastavení provozování živnosti anebo o zrušení živnostenského oprávnění anebo písemné vyrozumívání podnikatele o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku; vyzývání podnikatele k předložení dokladů, není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady dle odst. 1; rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny rozsahu předmětu podnikání ohlášením nevzniklo odst. 3 postoupení věci nově místně příslušnému živnostenskému úřadu odst. 4 provádění zápisu změny odpovědného zástupce do živnostenského rejstříku a informování podnikatele o provedené změně; zahajování řízení o pozastavení provozování živnosti, nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce odst. 1 vyzývání podnikatele k odstranění závad žádosti o koncesi odst. 2 zahajování projednávání žádosti o koncesi; zastavování řízení, neodstraní-li podnikatel závady ve lhůtě odst. 1 předkládání žádosti o koncesi orgánu státní správy ke stanovisku odst. 2 možnost vyžádat si vyjádření dalších orgánů, vyžaduje-li to povaha živnosti nebo v pochybnostech odst. 1 zjišťování, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá překážka provozování živnosti odst. 2 zamítání žádosti o koncesi odst. 3 rozhodování o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o udělení koncese odst. 4 rozhodování o žádosti o koncesi odst. 1 vydávání koncesní listiny odst. 1 zasílání opisu koncesní listiny obdobně dle odst. 2 zasílání opisu pravomocného rozhodnutí o udělení koncese a koncesní listiny nebo výpisu z ní, rozhodnutí o její změně nebo o jejím zrušení, údajů o přerušení nebo pozastavení provozování živnosti, popřípadě sdělování jiným dohodnutým způsobem údajů o koncesované živnosti a o podnikateli orgánu, který k udělení koncese vydával stanovisko podle 52 odst odst. 2 rozhodování o změně rozhodnutí o udělení koncese, vydávání koncesní listiny se změněnými údaji nebo rozhodování o pozastavení provozování živnosti nebo zrušení živnostenského oprávnění anebo písemné vyrozumívání podnikatele o provedení změny v živnostenském rejstříku odst. 3 rozhodování o změně rozhodnutí o udělení koncese při změně rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti; v případě změny rozsahu předmětu podnikání vydávání koncesní listiny se změněnými údaji 7

8 odst. 4 zahajování řízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného podnětu odst. 3 oznamování zániku živnostenského oprávnění orgánům uvedeným v 48 a 55 odst odst. 1 zrušení živnostenského oprávnění, jestliže podnikatel již nesplňuje písm. a) podmínky podle 6 odst. 1 písm. b) nebo c) odst. 1 zrušení živnostenského oprávnění, jestliže nastanou překážky podle písm. b) odst. 1 zrušení živnostenského oprávnění, jestliže podnikatel o to požádá písm. c) odst. 2 zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavování provozování živnosti na návrh orgánu státní správy, vydávajícího stanovisko podle 52 odst. 1; obdobný postup u zahraniční fyzické osoby, pokud nesplňuje podmínku povoleného pobytu na území České republiky dle 5 odst odst. 3 možnost zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti v odpovídajícím rozsahu, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy možnost zrušit živnostenské oprávnění na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení nebo jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky odst. 4 možnost zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti v odpovídajícím rozsahu, jestliže podnikatel neodstraní závady do jednoho roku od uplynutí stanovené lhůty, a nebyla-li lhůta stanovena, do jednoho roku od rozhodnutí o zastavení užívání nebo provozu zařízení nebo části zařízení a uložení odstranění závad odst. 5 zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele odst. 7 oznamování zrušení živnostenského oprávnění na úřední desce úřadu odst. 1 vedení živnostenského rejstříku odst. 5 vydávání úředního opisu, výpisu nebo potvrzení o určitém zápisu ze živnostenského rejstříku, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není odst. 6 předávání údajů vedených v rejstříku a jejich aktualizace do ústřední evidence podnikatelů odst. 7 zveřejňování údajů vedených v části rejstříku, která je veřejným seznamem a provádění živnostenské kontroly d odst. možnost rozhodnutím uložit odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti odst. 1 ukládání pokuty právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné odst. 2 ukládání pokuty právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané odst. 3 ukládání pokuty právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované a odst. 1 ukládání pokuty fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné a odst. 2 ukládání pokuty fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané 8

9 62. 63a odst. 3 ukládání pokuty fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované odst. 1 možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neustanoví písm. a) v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou, a nepředloží jeho ustanovení ke schválení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce odst. 1 možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel nedodržuje písm. b) podmínky stanovené pro provozování živnosti koncesované odst. 1 možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel porušuje písm. c) odst. 1 písm. d) odst. 2 písm. a) odst. 2 písm. b) odst. 3 písm. a) odst. 3 písm. b) odst. 3 písm. c) povinnosti stanovené v 31 možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel porušuje povinnosti stanovené pro provozování živnosti zvláštními právními předpisy možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo neoznámí jeho ustanovení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neoznámí zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neohlásí živnostenskému úřadu, že ustanovil odpovědného zástupce, ač k tomu nebyl povinen možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neohlásí, že odpovědný zástupce již nemá bydliště na území České republiky možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neohlásí změny nebo doplnění údajů obsažených v ohlášení nebo v žádosti, na jejímž základě bylo rozhodnuto o udělení koncese odst. 4 možnost uložit pokutu odpovědnému zástupci odst. 5 možnost uložit pokutu jiné osobě, která nesplní povinnost uloženou živnostenským zákonem, nejde-li o podnikatele odst. 6 možnost uložit pokutu podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím lhůty, aniž by oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu odst. 7 uložení pokuty za souběžné porušení zákona odst. 5 ukládání pokuty podle 65 v blokovém řízení odst. 2 informování jednotlivých specializovaných orgánů o porušování příslušných zvláštních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti odst. 2 ukládání pořádkové pokuty požadování vydání výpisu z Rejstříku trestů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů odst. 6 provádění dozoru nad dodržováním zákona 2. 23a odst. 1 vydávání závazných pokynů k odstranění zjištěných nedostatků, v případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku oprávnění pozastavit prodej výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavřít provozovnu 9

10 3. 23a odst. 3 vydávání písemného souhlasu s obnovením prodeje výrobků nebo poskytování služeb anebo otevřením provozovny odst. 1 ukládání pokuty za porušení zákona odst. 4 ukládání pokuty tomu, kdo vadným poskytnutím služby způsobil újmu na životě nebo zdraví odst. 5 ukládání blokové pokuty za porušení zákona Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů 1. 7 odst. 2 ukládání pokuty osobě, která skladuje nebo prodává neoznačené cigarety 2. 7 odst. 3 ukládání pokuty osobě, která poruší zákaz uvedený v 4 odst. 6 8 odst. 1 Rozhodování o propadnutí neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos nebo rozhodování o jejich zabrání 8 odst. 2 ukládání zajištění neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos a zapečetění skladu těchto výrobků 8 odst. 5 informování inspektorátu České zemědělské a potravinářské inspekce nebo ředitele inspektorátu České obchodní inspekce o zabrání a o propadnutí neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos 8 odst. 7 Informování celních orgánů o zabrání a propadnutí neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů uložení pořádkové pokuty Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů odst. 1 povolení nebo nařízení obnovy řízení odst. 1 provedení nového řízení ve věci obnovy řízení Přehled činností vykonávaných v I. stupni krajskými živnostenskými úřady Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozsějších předpisů 1. 7 písm. d) provádění dozoru nad dodržováním zákona 2. 8 odst. 1 ukládání pokuty za porušení zákona 3. 8 odst. 2 nařizování odstranění nebo ukončení reklamy, která je v rozporu se zákonem, určování k tomu přiměřené lhůty 4. 8 odst. 3 zveřejňování rozhodnutí podle 8 odst. 1 a 2 Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozsějších předpisů odst. 2 spojení rozhodnutí o obnově řízení s novým rozhodnutím ve věci odst. 1 přezkoumání pravomocného rozhodnutí mimo odvolací řízení 10

11 Přehled činností vykonávaných v I. stupni Ministerstvem průmyslu a obchodu Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozsějších předpisů odst. 1 povolení nebo nařízení obnovy řízení odst. 1 provedení nového řízení ve věci obnovy řízení odst. 2 spojení rozhodnutí o obnově řízení s novým rozhodnutím ve věci odst. 1 přezkoumání pravomocného rozhodnutí mimo odvolací řízení 11

12 Přehled živnostenských úřadů na území ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku Praha 1 Magistrát hlavního města Prahy Staroměstské náměstí 1/ Praha 1 Úřad městské části Praha1 Vodičkova Praha 1 Úřad městské části Praha 4 Táborská Praha 4 Úřad městské části Praha 7 Nábřeží Kpt.Jaroše Praha 7 Úřad městské části Praha 10 Vršovická Praha 10 Úřad městské části Praha 13 Hostinského Praha 5-Stodůlky Úřad městské části Praha 16 U Starého stadionu Praha-Radotín Úřad městské části Praha 19 Železnobrodská 764/ Praha 9 Kbely Úřad městské části Praha 22 Nové náměstí Praha 10 Úřad městské části Praha 2 Korunní Praha 2 Úřad městské části Praha 5 nám.14.října Praha 5 Úřad městské části Praha 8 Zenklova 1/ Praha 8 Úřad městské části Praha 11 Vidimova 1325/ Praha 4 Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků Praha 9 Úřad městské části Praha 17 Španielova Praha 6 Úřad městské části Praha 20 Náchodská Praha 9 Úřad městské části Praha 3 Lipanská Praha 3 Úřad městské části Praha 6 Tř. čs. armády Praha 6 Úřad městské části Praha 9 Sokolovská 324/ Praha 9 Úřad městské části Praha 12 Hausmannova Praha 4 Úřad městské části Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 Úřad městské části Praha 18 Bechyňská Praha - Letňany Úřad městské části Praha 21 Staroklánovická Praha 21 12

13 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor krajský živnostenský úřad Zborovská Praha 5 Městský úřad Benešov Masarykovo náměstí Benešov Městský úřad Čáslav Náměstí Jana Žižky Čáslav Městský úřad Dobříš Mírové náměstí Dobříš Městský úřad Kolín Karlovo náměstí Kolín Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí Lysá nad Labem Městský úřad Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí Mnichovo Hradiště Městský úřad Poděbrady Jiřího náměstí 20/I Poděbrady Městský úřad Říčany Masarykovo náměstí Říčany Městský úřad Vlašim J.Masaryka Vlašim Městský úřad Beroun Husovo náměstí Beroun Městský úřad Černošice Podskalská Praha 2 Městský úřad Hořovice Palackého náměstí Hořovice Městský úřad Kralupy nad Vltavou U Cukrovaru Kralupy nad Vltavou Městský úřad Mělník Náměstí Míru Mělník Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice Městský úřad Příbram Tyršova Příbram Městský úřad Sedlčany Náměstí T.G.Masaryka Sedlčany Městský úřad Votice Komenského náměstí Votice Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav Náměstí Republiky Praha 1 Městský úřad Český Brod Husovo náměstí Český Brod Magistrát města Kladna náměstí 17.listopadu Kladno Městský úřad Kutná Hora Havlíčkovo náměstí Kutná Hora Magistrát města Mladá Boleslav Komenského náměstí Mladá Boleslav Městský úřad Nymburk Palackého třída Nymburk Městský úřad Rakovník Husovo náměstí Rakovník Městský úřad Slaný Velvarská Slaný 13

14 Krajský úřad Jihočeského kraje samostatné oddělení Krajský živnostenský úřad U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Městský úřad Blatná Třída T.G.Masaryka Blatná Městský úřad Dačice Neulingerova Dačice Městský úřad Milevsko náměstí E.Beneše Milevsko Městský úřad Soběslav náměstí Republiky Soběslav Městský úřad Trhové Sviny Žižkovo náměstí Trhové Sviny Městský úřad Vimperk Steinbrenerova Vimperk Magistrát města České Budějovice náměstí Přemysla Otakara II. čp. 1, České Budějovice Městský úřad Jindřichův Hradec Jeronýmova 147/II Jindřichův Hradec Městský úřad Písek Velké náměstí Písek Městský úřad Strakonice Smetanova Strakonice Městský úřad Třeboň Husova Třeboň Městský úřad Vodňany náměstí Svobody 18/I Vodňany Městský úřad Český Krumlov Plešivec Český Krumlov Městský úřad Kaplice Náměstí Kaplice Městský úřad Prachatice Husova Prachatice Městský úřad Tábor Žižkovo náměstí Tábor Městský úřad Týn nad Vltavou náměstí Míru Týn nad Vltavou 14

15 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor krajský živnostenský úřad Škroupova Plzeň Městský úřad Blovice Masarykovo náměstí Blovice Městský úřad Horšovský Týn náměstí Republiky Horšovský Týn Městský úřad Nepomuk Náměstí A.Němejce Nepomuk Městský úřad Přeštice Husova Přeštice Městský úřad Stříbro Masarykovo náměstí Stříbro Městský úřad Domažlice Náměstí Míru Domažlice Městský úřad Klatovy náměstí Míru Klatovy Městský úřad Nýřany Americká Plzeň Městský úřad Rokycany Masarykovo náměstí Rokycany Městský úřad Sušice Náměstí Svobody 38/ Sušice Městský úřad Horažďovice Mírové náměstí Horažďovice Městský úřad Kralovice Markova Kralovice Magistrát města Plzně Škroupova Plzeň Městský úřad Stod nám.čsa Stod Městský úřad Tachov Rokycanova Tachov 15

16 Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor krajský živnostenský úřad Závodní 353/ Karlovy Vary Městský úřad Aš Kamenná Aš Městský úřad Kraslice 28.října Kraslice Městský úřad Sokolov ul. Rokycanova Sokolov Městský úřad Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad Cheb Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155/ Mariánské Lázně Magistrát města Karlovy Vary Moskevská Karlovy Vary Městský úřad Ostrov Klínovecká Ostrov 16

17 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor krajský živnostenský úřad Velká hradební Ústí nad Labem Městský úřad Bílina Seifertova Bílina Městský úřad Kadaň Mírové náměstí Kadaň Městský úřad Louny Pod nemocnicí Louny Městský úřad Podbořany Mírová Podbořany Magistrát města Teplice náměstí Svobody Teplice Městský úřad Žatec náměstí Svobody Žatec Městský úřad Děčín Mírové náměstí 1175/ Děčín 4 Městský úřad Litoměřice Mírové náměstí 15/ Litoměřice Městský úřad Lovosice Školní Lovosice Městský úřad Roudnice nad Labem Karlovo náměstí Roudnice nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem Velká hradební Ústí nad Labem Městský úřad Chomutov Zborovská Chomutov Městský úřad Litvínov Vodní Litvínov Magistrát města Most Radniční Most Městský úřad Rumburk 9. května 1366/ Rumburk Městský úřad Varnsdorf Melantrichova Varnsdorf 17

18 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor krajský živnostenský úřad U Jezu 642/2a Liberec Městský úřad Česká Lípa náměstí T.G.Masaryka Česká Lípa Městský úřad Jilemnice Masarykovo náměstí Jilemnice Městský úřad Semily Husova Semily Městský úřad Železný Brod náměstí 3. května Železný Brod Městský úřad Frýdlant náměstí T.G.Masaryka Frýdlant Magistrát města Liberec náměstí Dr.E.Beneše Liberec Městský úřad Tanvald Palackého Tanvald Městský úřad Jablonec nad Nisou Mírové náměstí Jablonec nad Nisou Městský úřad Nový Bor náměstí Míru Nový Bor Městský úřad Turnov Antonína Dvořáka Turnov 18

19 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor krajský živnostenský úřad Wonkova Hradec Králové Městský úřad Broumov Masarykova Broumov Městský úřad Hořice Nám.Jiřího z Poděbrad Hořice Městský úřad Jičín Havlíčkova Jičín Městský úřad Nová Paka Masarykovo náměstí Nová Paka Městský úřad Rychnov n. Kněžnou Svatohavelská Rychnov nad Kněžnou Městský úřad Dobruška náměstí F.L.Věka Dobruška Magistrát města Hradce Králové Ulrichovo náměstí Hradec Králové Městský úřad Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí Kostelec nad Orlicí Městský úřad Nové Město nad Metují Husovo náměstí Nové Město nad Metují Městský úřad Trutnov Slovanské náměstí Trutnov Městský úřad Dvůr Králové n.l. náměstí T.G.Masaryka Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Jaroměř náměstí ČSA Jaroměř Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí Náchod Městský úřad Nový Bydžov Masarykovo náměstí Nový Bydžov Městský úřad Vrchlabí Zámek Vrchlabí 19

20 Krajský úřad Pardubického kraje Odbor krajský živnostenský úřad Komenského náměstí Pardubice Městský úřad Česká Třebová Staré náměstí Česká Třebová Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí Chrudim Městský úřad Litomyšl Bratří Šťastných Litomyšl Městský úřad Polička Palackého náměstí Polička Městský úřad Ústí nad Orlicí Sychrova Ústí nad Orlicí Městský úřad Hlinsko Poděbradovo náměstí Hlinsko Městský úřad Králíky K.Čapka Králíky Městský úřad Mor.Třebová náměstí T.G.Masaryka Moravská Třebová Městský úřad Přelouč Masarykovo náměstí Přelouč Městský úřad Vysoké Mýto B.Smetany Vysoké Mýto Městský úřad Holice v Čechách Holubova Holice v Čechách Městský úřad Lanškroun náměstí J.M.Marků Lanškroun Magistrát města Pardubic Pernštýnské náměstí Pardubice Městský úřad Svitavy T.G.Masaryka Svitavy Městský úřad Žamberk Masarykovo náměstí Žamberk 20

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden Leden 2010 1. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden Březen 2010 9. Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden Květen 2010 21. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden Březen 2010 11. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden Březen 2010 12. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to meziříčí. Jaroslav ValentaPavel V půjčky ihned slavkov u brna městský úřad valašské meziříčí. Marie Šnoblová, Michaela Sládečková, Ing. malíř Jiří Pražan IČO:62781561Výroba, obchod a služby neuvedené v

Více

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz název obce Aš adresa ORP e-mail ID dat. schránky podatelna@muas.cz 5nubqy8 epodatelna@benesov-city.cz cb4bwan 317754111 doprava16@muberoun.cz 2gubtq5 311621289 epodatelna@bilina.cz qdtb7vx 417810800 posta@bilovec.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2012 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7339/ENV/15 Mgr. Indráková/l.2559 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a

nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a online půjčky ihned slavkov u brna městský úřad nový bor. Horní Čermná IČO:25253816Sil nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a opravy zemědělských strojů,zámečnictví,kovoobráběčství,zemní

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Září 2013. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Září 2013. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Září 2013 O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové OBSAH Základní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů...

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

VZ 234252. Otevřené řízení

VZ 234252. Otevřené řízení DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v souladu s 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Dotazy valtiontalouden tilan. Asociace přátel armády IČO:27018458ACES ČR

vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Dotazy valtiontalouden tilan. Asociace přátel armády IČO:27018458ACES ČR půjčka online sušice nezaměstnanost absolventů. Že tím riskuje, že příště už daně platit ra budete platit jinde, to půjčka online sušice nezaměstnanost absolventů je mu vcelku fuk. Používáním našich služeb

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

pro Prahu 2 pro Prahu 3 pro Prahu 6 pro Prahu 7 pro Prahu 8 pro Prahu 9

pro Prahu 2 pro Prahu 3 pro Prahu 6 pro Prahu 7 pro Prahu 8 pro Prahu 9 Příloha č. 1 k pokynu č. GFŘ-D-12 Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů Název nového hlavní město Prahu pro Prahu 1 FÚ pro hl.m.prahu, ÚzP územní obvod

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 PSČ Pošta Obec Adresa č.p. č.o. Kraj 35201 Aš 1 Aš Poštovní náměstí 911 0 KVK 39165 Bechyně Bechyně nám. T. G. Masaryka 147 0 JHČ 29471

Více

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014 Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014 Popis stavu V roce 2015 byly vyzvány obce s rozšířenou působností k podání informací o plnění Akčního programu NSBSP

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA 390/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004, kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

nezaměstnanosti 2015Příspěvek na bydlení 2015Peněžitá pomoc v mateřství 2015Převodník měnsrovnání ceny plynujak vysoký by

nezaměstnanosti 2015Příspěvek na bydlení 2015Peněžitá pomoc v mateřství 2015Převodník měnsrovnání ceny plynujak vysoký by půjčka na úřad prace valašské meziříčí. Aktuální články Firmy v Česku hledají na prosinec 2 brigádníků, nedostatek lidí oproti loňsku zvyšuje mzdu až o 25 procent 10. Řešením jsou krátkodobé, které lze

Více

Úplný název pracoviště ÚFO Ulice a číslo PSČ Název Bankovní účet Adresa obec PSČ Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031 Praha 1 11121

Úplný název pracoviště ÚFO Ulice a číslo PSČ Název Bankovní účet Adresa obec PSČ Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031 Praha 1 11121 Úplný název pracoviště ÚFO Ulice a číslo PSČ Název Bankovní účet Adresa obec PSČ Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031 Štěpánská 619/28 Praha 1 11121 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

21. Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her... 98

21. Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her... 98 ISSN-0322-9653 9. 5. 2012 Ročník XLVI Cena 28 Kč 4 MINISTERSTVO FINANCÍ 21. Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her... 98 Strana 98 Finanční zpravodaj 4/2012 21 Informace

Více

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit půjčky ihned prachatice nemocnice jihlava. PŮJČKY HOTOVOSTNÍ: mohou být jako: půjčky pro zaměstnancepůjčky pro OSVČpůjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou rentupůjčky pro lidi bez příjmupůjčky pro

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1945. Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1945. Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1945 Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164. V y h l á š k a

Více

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o rychla online půjčka studenka město jindřichův. 2015 Rychlá půjčka online ihned na rychla město jindřichův účet Ohodnotit. Vysoká dostupnost půjček Na výběr máte více typů půjček a úvěrů., Praha Půjčky

Více

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP)

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP) Übersicht der Finanzämter inkl. gültig ab dem 1. Jänner 2013 Původní do Nový until Arbeitsstelle pro Prahu 1 ÚP pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 11233 Praha 1 pro Prahu 2 ÚP pro Prahu 2 Vinohradská 49, 12000

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 V levém sloupci jsou uvedeny nemocnice, které jsou vyjmenovány v příloze komplexního pozměňovacího návrhu, v pravém sloupci

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice

Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice ČESKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE JAKUBSKÉ NÁMĚSTÍ 644/3, 601 00 BRNO, P. O. BOX 234 542 423 111, FAX: 542 423 190, IČ: 60556552 vesely@uur.cz, jurankova@uur.cz, www.uur.cz Závěrečná zpráva úkolu

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ nebankovní půjčky ústí nad labem nemocnice pardubice. Posoudíme vaši žádost zdarma a Podmínky úvěru. Na serveru je uloženo celkem: 767 inzerátů Přidat inzerát ZDARMA Inzerce půjček Oblíbené inzeráty Informace,

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. řádu, neomezeně databází, FTP účtů případě malých půjček do půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč 500. Děkuji a přeji Vám hodně spokojených

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Místa plnění. Příloha č. 2 ZD 1/5. Číslo popisné/ Číslo orientační. Místo PSČ

Místa plnění. Příloha č. 2 ZD 1/5. Číslo popisné/ Číslo orientační. Místo PSČ Lazarská 15/7 11722 Praha 1 Orebitská 477/18 13000 Praha 3 Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice 91 26215 Borotice Vzdělávací zařízení Přehrada Pozlovice 338 76326 Pozlovice Vzdělávací zařízení Telč nám.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika Platné v roce 2015 ABCFIRM1 hnbrno.cz 02770164 AT845121 Lochotínská 1108/18 Praha 1 11000 A2DD1C8D Veronika Houbová Wuchterlova 585/14 Praha 6 - Dejvice 16000 BENET Benet promotion s.r.o. 02804514 CZ02804514

Více

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika Platné v roce 2015 ABCFIRM1 hnbrno.cz 02770164 AT845121 Lochotínská 1108/18 Praha 1 11000 A2DD1C8D Veronika Houbová Wuchterlova 585/14 Praha 6 - Dejvice 16000 BENET Benet promotion s.r.o. 02804514 CZ02804514

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

většinou od půjčka online ihned bez registru prachatice nemocnice jihlava soukromého investora. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

většinou od půjčka online ihned bez registru prachatice nemocnice jihlava soukromého investora. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud půjčka online ihned bez registru prachatice nemocnice jihlava. Inzerce firem, soukromých bankovní půjčky, nebankovní, půjčky. Půjčky jsou vyplácené většinou od půjčka online ihned bez registru prachatice

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více