Integrace cizinců Projekt č. 2/2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace cizinců Projekt č. 2/2003"

Transkript

1 Integrace cizinců Projekt č. 2/2003 Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby Struktura a působnost živnostenských úřadů

2 Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku Praha 1 Staré Město Integrace cizinců Projekt č.2/2003 Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby o struktuře živnostenských úřadů a jejich působnosti 2

3 I. Soustava živnostenských úřadů Veřejná správa na úseku živnostenského podnikání je vykonávána v rámci soustavy živnostenských úřadů, kterými podle ustanovení 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.) jsou: obecní živnostenské úřady krajské živnostenské úřady Živnostenský úřad České republiky. Obecními živnostenskými úřady jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 1), a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy 2). Krajskými živnostenskými úřady jsou odbory krajských úřadů 3) a na území hlavního města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy 4). Působnost Živnostenského úřadu České republiky vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním správním úřadem pro oblast živnostenského podnikání. II. Působnost živnostenských úřadů Živnostenský úřad má zákonem vymezený soubor působnosti a pravomocí. Podle ust. 2 zákona o živnostenských úřadech obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení koncesovaných živnosti, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích volných a živností provozovaných průmyslovým způsobem, provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy, vede živnostenský rejstřík v působnosti svého obvodu. Při výkonu své působnosti jsou obecní živnostenské úřady vázány obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády a předepsaným způsobem publikovanými směrnicemi Ministerstva průmyslu a obchodu, jakož i opatřeními učiněnými krajským úřadem při kontrole výkonu veřejné správy obcí ) 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. 2) 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 3) 68 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 4) 81 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb. 3

4 Územní obvody obecních živnostenských úřadů stanoví vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Podle ustanovení 3 zákona o živnostenských úřadech krajský živnostenský úřad vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve svém správním obvodu, spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími, je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření, vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Při výkonu své působnosti jsou krajské živnostenské úřady vázány obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády a předepsaným způsobem publikovanými směrnicemi Ministerstva průmyslu a obchodu. Krajské živnostenské úřady podléhají kontrole Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu plní úlohu živnostenského úřadu České republiky a za tím účelem podle 5 zákona o živnostenských úřadech zpracovává koncepce v oblasti živnostenského podnikání, vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnosti vůči krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly, v zákonech stanovených případech rozhoduje jako správní orgán první instance, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů, vede ústřední evidenci všech podnikatelů, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění, spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími, je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Proti pravomocnému rozhodnutí krajského živnostenského úřadu, respektive Ministerstva průmyslu a obchodu, lze podat správní žalobu podle 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Místní příslušnost živnostenského úřadu k ohlášení živnosti ( 45 odst. 1 živnostenského zákona) Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle jejího bydliště na území České republiky. Právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to oznámit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle svého sídla. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání nezřizuje na území České republiky organizační složku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České republiky; nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa povoleného pobytu v České republice, je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa podnikání na území České republiky. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České 4

5 republiky. Zahraniční právnická osoba ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky. Místní příslušnost živnostenského úřadu k podání žádosti o koncesi ( 50 odst. 1 živnostenského zákona) Fyzická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o vydání koncese živnostenský úřad místně příslušný podle jejího bydliště na území České republiky. Právnická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o vydání koncese živnostenský úřad místně příslušný podle svého sídla. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání nezřizuje na území České republiky organizační složku, podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České republiky; nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa povoleného pobytu v České republice, je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa podnikání na území České republiky. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky. Zahraniční právnická osoba podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky. Pro určení místní příslušnosti živnostenského úřadu je pro ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi a provádění jejich změn, kromě oznámení změny sídla, trvalého pobytu a u zahraniční osoby změny adresy povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky, rozhodující: - bydliště u české fyzické osoby, - místo pobytu nebo místo podnikání nebo umístění organizační složky v České republice u zahraniční fyzické osoby, - sídlo u české právnické osoby, - umístění organizační složky v České republiky u zahraniční právnické osoby. Pro oznámení údajů, v jejichž důsledku dochází ke změně místní příslušnosti živnostenského úřadu (změny sídla, trvalého pobytu a u zahraniční osoby změny adresy povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky), je ode dne vzniku změny místně příslušným úřadem k úkonům podle živnostenského zákona, není-li dále stanoveno jinak, živnostenský úřad místně příslušný podle nového sídla nebo trvalého pobytu podnikatele a u zahraniční osoby podle povoleného pobytu, místa podnikání nebo podle umístění organizační složky, a to i v případě, že podnikatel nesplnil oznamovací povinnost. Místní příslušnost živnostenského úřadu při postihu neoprávněného podnikání nebo jiného živnostenskoprávního deliktu Místní příslušnost se řídí místem spáchání deliktu (místem, kde došlo k protiprávnímu jednání, i místem, kde nastal jeho následek). Jestliže je k projednání správního deliktu podnikatele místně příslušných více živnostenských úřadů, záleží na tom, který z nich zahájil řízení jako první. 5

6 Přehled činností vykonávaných v I. stupni obecními živnostenskými úřady Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. 7a odst. 2 rozhodování o provozování živnosti průmyslovým způsobem 2. 7a odst. 7 rozhodování o změně živnostenského listu nebo pozastavení provozování živnosti anebo o zrušení živnostenského oprávnění u živnosti provozované průmyslovým způsobem 3. 8 odst. 5 možnost prominout překážku uvedenou v 8 odst. 2 větě první a odst odst. 3 vydávání osvědčení nahrazujícího průkaz živnostenského oprávnění odst. 2 ověřování znalosti českého nebo slovenského jazyka u odpovědného zástupce odst. 7 schvalování odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou odst. 10 možnost povolit provozování živnosti na nezbytně nutnou (nejdéle 6 měsíců) dobu bez odpovědného zástupce odst. 4 vydávání průkazu živnostenského oprávnění dědicům ze zákona, dědicům ze závěti a pozůstalému manželovi odst. 2 vyžadování na podnikateli prokázání vlastnického nebo užívacího práva k objektům nebo místnostem provozovny odst. 6 informování podnikatele o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku odst. 2 ukládání nebo měnění podmínek provozování živnosti odst. 2 rozhodování o rozsahu živnostenského oprávnění v pochybnostech odst. 3 vyžadování dokladů prokazujících způsob nabytí zboží nebo materiálu odst. 9 vyrozumívání podnikatele o zápisu přerušení provozování živnosti a pokračování v provozování živnosti do živnostenského rejstříku odst. 13 vyžadování sdělení, zda podnikatel živnost provozuje a doložení dokladů prokazujících provozování živnosti odst. 1 vydávání živnostenského listu odst. 4 vyzývání podnikatele k odstranění závad ohlášení odst. 5 rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, neodstraní-li podnikatel závady ohlášení ve stanovené lhůtě; rozhodování o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění odst. 6 rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo,nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené živnostenským zákonem; rozhodování o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění odst. 7 požádání nadřízeného orgánu o prodloužení lhůty k vydání živnostenského listu; informování ohlašovatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení odst. 8 oznamování podnikateli, že živnostenský list byl vydán v rozporu se zákonem; zrušení živnostenského listu a nové projednání ohlášení; rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo vydání nového živnostenského listu odst. 9 vydávání opraveného živnostenského listu a jeho doručování podnikateli odst. 1 zasílání opisu živnostenského listu příslušnému správci daně z příjmu, Českému statistickému úřadu, úřadu práce, příslušné správě sociálního 6

7 zabezpečení a orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění; zasílání opisu živnostenského listu živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu má podnikatel místo podnikání a dalšímu orgánu, stanoví-li tak zvláštní předpis odst. 2 zasílání rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění zahraničních osob a právnických osob založených zahraničními osobami místně příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie odst. 2 provádění změny živnostenského listu vydáním živnostenského listu se změněnými údaji, nebo rozhodování o pozastavení provozování živnosti anebo o zrušení živnostenského oprávnění anebo písemné vyrozumívání podnikatele o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku; vyzývání podnikatele k předložení dokladů, není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady dle odst. 1; rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny rozsahu předmětu podnikání ohlášením nevzniklo odst. 3 postoupení věci nově místně příslušnému živnostenskému úřadu odst. 4 provádění zápisu změny odpovědného zástupce do živnostenského rejstříku a informování podnikatele o provedené změně; zahajování řízení o pozastavení provozování živnosti, nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce odst. 1 vyzývání podnikatele k odstranění závad žádosti o koncesi odst. 2 zahajování projednávání žádosti o koncesi; zastavování řízení, neodstraní-li podnikatel závady ve lhůtě odst. 1 předkládání žádosti o koncesi orgánu státní správy ke stanovisku odst. 2 možnost vyžádat si vyjádření dalších orgánů, vyžaduje-li to povaha živnosti nebo v pochybnostech odst. 1 zjišťování, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá překážka provozování živnosti odst. 2 zamítání žádosti o koncesi odst. 3 rozhodování o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o udělení koncese odst. 4 rozhodování o žádosti o koncesi odst. 1 vydávání koncesní listiny odst. 1 zasílání opisu koncesní listiny obdobně dle odst. 2 zasílání opisu pravomocného rozhodnutí o udělení koncese a koncesní listiny nebo výpisu z ní, rozhodnutí o její změně nebo o jejím zrušení, údajů o přerušení nebo pozastavení provozování živnosti, popřípadě sdělování jiným dohodnutým způsobem údajů o koncesované živnosti a o podnikateli orgánu, který k udělení koncese vydával stanovisko podle 52 odst odst. 2 rozhodování o změně rozhodnutí o udělení koncese, vydávání koncesní listiny se změněnými údaji nebo rozhodování o pozastavení provozování živnosti nebo zrušení živnostenského oprávnění anebo písemné vyrozumívání podnikatele o provedení změny v živnostenském rejstříku odst. 3 rozhodování o změně rozhodnutí o udělení koncese při změně rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti; v případě změny rozsahu předmětu podnikání vydávání koncesní listiny se změněnými údaji 7

8 odst. 4 zahajování řízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného podnětu odst. 3 oznamování zániku živnostenského oprávnění orgánům uvedeným v 48 a 55 odst odst. 1 zrušení živnostenského oprávnění, jestliže podnikatel již nesplňuje písm. a) podmínky podle 6 odst. 1 písm. b) nebo c) odst. 1 zrušení živnostenského oprávnění, jestliže nastanou překážky podle písm. b) odst. 1 zrušení živnostenského oprávnění, jestliže podnikatel o to požádá písm. c) odst. 2 zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavování provozování živnosti na návrh orgánu státní správy, vydávajícího stanovisko podle 52 odst. 1; obdobný postup u zahraniční fyzické osoby, pokud nesplňuje podmínku povoleného pobytu na území České republiky dle 5 odst odst. 3 možnost zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti v odpovídajícím rozsahu, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy možnost zrušit živnostenské oprávnění na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení nebo jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky odst. 4 možnost zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti v odpovídajícím rozsahu, jestliže podnikatel neodstraní závady do jednoho roku od uplynutí stanovené lhůty, a nebyla-li lhůta stanovena, do jednoho roku od rozhodnutí o zastavení užívání nebo provozu zařízení nebo části zařízení a uložení odstranění závad odst. 5 zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele odst. 7 oznamování zrušení živnostenského oprávnění na úřední desce úřadu odst. 1 vedení živnostenského rejstříku odst. 5 vydávání úředního opisu, výpisu nebo potvrzení o určitém zápisu ze živnostenského rejstříku, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není odst. 6 předávání údajů vedených v rejstříku a jejich aktualizace do ústřední evidence podnikatelů odst. 7 zveřejňování údajů vedených v části rejstříku, která je veřejným seznamem a provádění živnostenské kontroly d odst. možnost rozhodnutím uložit odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti odst. 1 ukládání pokuty právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné odst. 2 ukládání pokuty právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané odst. 3 ukládání pokuty právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované a odst. 1 ukládání pokuty fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné a odst. 2 ukládání pokuty fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané 8

9 62. 63a odst. 3 ukládání pokuty fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované odst. 1 možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neustanoví písm. a) v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou, a nepředloží jeho ustanovení ke schválení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce odst. 1 možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel nedodržuje písm. b) podmínky stanovené pro provozování živnosti koncesované odst. 1 možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel porušuje písm. c) odst. 1 písm. d) odst. 2 písm. a) odst. 2 písm. b) odst. 3 písm. a) odst. 3 písm. b) odst. 3 písm. c) povinnosti stanovené v 31 možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel porušuje povinnosti stanovené pro provozování živnosti zvláštními právními předpisy možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo neoznámí jeho ustanovení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neoznámí zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neohlásí živnostenskému úřadu, že ustanovil odpovědného zástupce, ač k tomu nebyl povinen možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neohlásí, že odpovědný zástupce již nemá bydliště na území České republiky možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel neohlásí změny nebo doplnění údajů obsažených v ohlášení nebo v žádosti, na jejímž základě bylo rozhodnuto o udělení koncese odst. 4 možnost uložit pokutu odpovědnému zástupci odst. 5 možnost uložit pokutu jiné osobě, která nesplní povinnost uloženou živnostenským zákonem, nejde-li o podnikatele odst. 6 možnost uložit pokutu podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím lhůty, aniž by oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu odst. 7 uložení pokuty za souběžné porušení zákona odst. 5 ukládání pokuty podle 65 v blokovém řízení odst. 2 informování jednotlivých specializovaných orgánů o porušování příslušných zvláštních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti odst. 2 ukládání pořádkové pokuty požadování vydání výpisu z Rejstříku trestů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů odst. 6 provádění dozoru nad dodržováním zákona 2. 23a odst. 1 vydávání závazných pokynů k odstranění zjištěných nedostatků, v případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku oprávnění pozastavit prodej výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavřít provozovnu 9

10 3. 23a odst. 3 vydávání písemného souhlasu s obnovením prodeje výrobků nebo poskytování služeb anebo otevřením provozovny odst. 1 ukládání pokuty za porušení zákona odst. 4 ukládání pokuty tomu, kdo vadným poskytnutím služby způsobil újmu na životě nebo zdraví odst. 5 ukládání blokové pokuty za porušení zákona Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů 1. 7 odst. 2 ukládání pokuty osobě, která skladuje nebo prodává neoznačené cigarety 2. 7 odst. 3 ukládání pokuty osobě, která poruší zákaz uvedený v 4 odst. 6 8 odst. 1 Rozhodování o propadnutí neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos nebo rozhodování o jejich zabrání 8 odst. 2 ukládání zajištění neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos a zapečetění skladu těchto výrobků 8 odst. 5 informování inspektorátu České zemědělské a potravinářské inspekce nebo ředitele inspektorátu České obchodní inspekce o zabrání a o propadnutí neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos 8 odst. 7 Informování celních orgánů o zabrání a propadnutí neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů uložení pořádkové pokuty Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů odst. 1 povolení nebo nařízení obnovy řízení odst. 1 provedení nového řízení ve věci obnovy řízení Přehled činností vykonávaných v I. stupni krajskými živnostenskými úřady Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozsějších předpisů 1. 7 písm. d) provádění dozoru nad dodržováním zákona 2. 8 odst. 1 ukládání pokuty za porušení zákona 3. 8 odst. 2 nařizování odstranění nebo ukončení reklamy, která je v rozporu se zákonem, určování k tomu přiměřené lhůty 4. 8 odst. 3 zveřejňování rozhodnutí podle 8 odst. 1 a 2 Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozsějších předpisů odst. 2 spojení rozhodnutí o obnově řízení s novým rozhodnutím ve věci odst. 1 přezkoumání pravomocného rozhodnutí mimo odvolací řízení 10

11 Přehled činností vykonávaných v I. stupni Ministerstvem průmyslu a obchodu Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozsějších předpisů odst. 1 povolení nebo nařízení obnovy řízení odst. 1 provedení nového řízení ve věci obnovy řízení odst. 2 spojení rozhodnutí o obnově řízení s novým rozhodnutím ve věci odst. 1 přezkoumání pravomocného rozhodnutí mimo odvolací řízení 11

12 Přehled živnostenských úřadů na území ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku Praha 1 Magistrát hlavního města Prahy Staroměstské náměstí 1/ Praha 1 Úřad městské části Praha1 Vodičkova Praha 1 Úřad městské části Praha 4 Táborská Praha 4 Úřad městské části Praha 7 Nábřeží Kpt.Jaroše Praha 7 Úřad městské části Praha 10 Vršovická Praha 10 Úřad městské části Praha 13 Hostinského Praha 5-Stodůlky Úřad městské části Praha 16 U Starého stadionu Praha-Radotín Úřad městské části Praha 19 Železnobrodská 764/ Praha 9 Kbely Úřad městské části Praha 22 Nové náměstí Praha 10 Úřad městské části Praha 2 Korunní Praha 2 Úřad městské části Praha 5 nám.14.října Praha 5 Úřad městské části Praha 8 Zenklova 1/ Praha 8 Úřad městské části Praha 11 Vidimova 1325/ Praha 4 Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků Praha 9 Úřad městské části Praha 17 Španielova Praha 6 Úřad městské části Praha 20 Náchodská Praha 9 Úřad městské části Praha 3 Lipanská Praha 3 Úřad městské části Praha 6 Tř. čs. armády Praha 6 Úřad městské části Praha 9 Sokolovská 324/ Praha 9 Úřad městské části Praha 12 Hausmannova Praha 4 Úřad městské části Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 Úřad městské části Praha 18 Bechyňská Praha - Letňany Úřad městské části Praha 21 Staroklánovická Praha 21 12

13 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor krajský živnostenský úřad Zborovská Praha 5 Městský úřad Benešov Masarykovo náměstí Benešov Městský úřad Čáslav Náměstí Jana Žižky Čáslav Městský úřad Dobříš Mírové náměstí Dobříš Městský úřad Kolín Karlovo náměstí Kolín Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí Lysá nad Labem Městský úřad Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí Mnichovo Hradiště Městský úřad Poděbrady Jiřího náměstí 20/I Poděbrady Městský úřad Říčany Masarykovo náměstí Říčany Městský úřad Vlašim J.Masaryka Vlašim Městský úřad Beroun Husovo náměstí Beroun Městský úřad Černošice Podskalská Praha 2 Městský úřad Hořovice Palackého náměstí Hořovice Městský úřad Kralupy nad Vltavou U Cukrovaru Kralupy nad Vltavou Městský úřad Mělník Náměstí Míru Mělník Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice Městský úřad Příbram Tyršova Příbram Městský úřad Sedlčany Náměstí T.G.Masaryka Sedlčany Městský úřad Votice Komenského náměstí Votice Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav Náměstí Republiky Praha 1 Městský úřad Český Brod Husovo náměstí Český Brod Magistrát města Kladna náměstí 17.listopadu Kladno Městský úřad Kutná Hora Havlíčkovo náměstí Kutná Hora Magistrát města Mladá Boleslav Komenského náměstí Mladá Boleslav Městský úřad Nymburk Palackého třída Nymburk Městský úřad Rakovník Husovo náměstí Rakovník Městský úřad Slaný Velvarská Slaný 13

14 Krajský úřad Jihočeského kraje samostatné oddělení Krajský živnostenský úřad U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Městský úřad Blatná Třída T.G.Masaryka Blatná Městský úřad Dačice Neulingerova Dačice Městský úřad Milevsko náměstí E.Beneše Milevsko Městský úřad Soběslav náměstí Republiky Soběslav Městský úřad Trhové Sviny Žižkovo náměstí Trhové Sviny Městský úřad Vimperk Steinbrenerova Vimperk Magistrát města České Budějovice náměstí Přemysla Otakara II. čp. 1, České Budějovice Městský úřad Jindřichův Hradec Jeronýmova 147/II Jindřichův Hradec Městský úřad Písek Velké náměstí Písek Městský úřad Strakonice Smetanova Strakonice Městský úřad Třeboň Husova Třeboň Městský úřad Vodňany náměstí Svobody 18/I Vodňany Městský úřad Český Krumlov Plešivec Český Krumlov Městský úřad Kaplice Náměstí Kaplice Městský úřad Prachatice Husova Prachatice Městský úřad Tábor Žižkovo náměstí Tábor Městský úřad Týn nad Vltavou náměstí Míru Týn nad Vltavou 14

15 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor krajský živnostenský úřad Škroupova Plzeň Městský úřad Blovice Masarykovo náměstí Blovice Městský úřad Horšovský Týn náměstí Republiky Horšovský Týn Městský úřad Nepomuk Náměstí A.Němejce Nepomuk Městský úřad Přeštice Husova Přeštice Městský úřad Stříbro Masarykovo náměstí Stříbro Městský úřad Domažlice Náměstí Míru Domažlice Městský úřad Klatovy náměstí Míru Klatovy Městský úřad Nýřany Americká Plzeň Městský úřad Rokycany Masarykovo náměstí Rokycany Městský úřad Sušice Náměstí Svobody 38/ Sušice Městský úřad Horažďovice Mírové náměstí Horažďovice Městský úřad Kralovice Markova Kralovice Magistrát města Plzně Škroupova Plzeň Městský úřad Stod nám.čsa Stod Městský úřad Tachov Rokycanova Tachov 15

16 Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor krajský živnostenský úřad Závodní 353/ Karlovy Vary Městský úřad Aš Kamenná Aš Městský úřad Kraslice 28.října Kraslice Městský úřad Sokolov ul. Rokycanova Sokolov Městský úřad Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad Cheb Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155/ Mariánské Lázně Magistrát města Karlovy Vary Moskevská Karlovy Vary Městský úřad Ostrov Klínovecká Ostrov 16

17 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor krajský živnostenský úřad Velká hradební Ústí nad Labem Městský úřad Bílina Seifertova Bílina Městský úřad Kadaň Mírové náměstí Kadaň Městský úřad Louny Pod nemocnicí Louny Městský úřad Podbořany Mírová Podbořany Magistrát města Teplice náměstí Svobody Teplice Městský úřad Žatec náměstí Svobody Žatec Městský úřad Děčín Mírové náměstí 1175/ Děčín 4 Městský úřad Litoměřice Mírové náměstí 15/ Litoměřice Městský úřad Lovosice Školní Lovosice Městský úřad Roudnice nad Labem Karlovo náměstí Roudnice nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem Velká hradební Ústí nad Labem Městský úřad Chomutov Zborovská Chomutov Městský úřad Litvínov Vodní Litvínov Magistrát města Most Radniční Most Městský úřad Rumburk 9. května 1366/ Rumburk Městský úřad Varnsdorf Melantrichova Varnsdorf 17

18 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor krajský živnostenský úřad U Jezu 642/2a Liberec Městský úřad Česká Lípa náměstí T.G.Masaryka Česká Lípa Městský úřad Jilemnice Masarykovo náměstí Jilemnice Městský úřad Semily Husova Semily Městský úřad Železný Brod náměstí 3. května Železný Brod Městský úřad Frýdlant náměstí T.G.Masaryka Frýdlant Magistrát města Liberec náměstí Dr.E.Beneše Liberec Městský úřad Tanvald Palackého Tanvald Městský úřad Jablonec nad Nisou Mírové náměstí Jablonec nad Nisou Městský úřad Nový Bor náměstí Míru Nový Bor Městský úřad Turnov Antonína Dvořáka Turnov 18

19 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor krajský živnostenský úřad Wonkova Hradec Králové Městský úřad Broumov Masarykova Broumov Městský úřad Hořice Nám.Jiřího z Poděbrad Hořice Městský úřad Jičín Havlíčkova Jičín Městský úřad Nová Paka Masarykovo náměstí Nová Paka Městský úřad Rychnov n. Kněžnou Svatohavelská Rychnov nad Kněžnou Městský úřad Dobruška náměstí F.L.Věka Dobruška Magistrát města Hradce Králové Ulrichovo náměstí Hradec Králové Městský úřad Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí Kostelec nad Orlicí Městský úřad Nové Město nad Metují Husovo náměstí Nové Město nad Metují Městský úřad Trutnov Slovanské náměstí Trutnov Městský úřad Dvůr Králové n.l. náměstí T.G.Masaryka Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Jaroměř náměstí ČSA Jaroměř Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí Náchod Městský úřad Nový Bydžov Masarykovo náměstí Nový Bydžov Městský úřad Vrchlabí Zámek Vrchlabí 19

20 Krajský úřad Pardubického kraje Odbor krajský živnostenský úřad Komenského náměstí Pardubice Městský úřad Česká Třebová Staré náměstí Česká Třebová Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí Chrudim Městský úřad Litomyšl Bratří Šťastných Litomyšl Městský úřad Polička Palackého náměstí Polička Městský úřad Ústí nad Orlicí Sychrova Ústí nad Orlicí Městský úřad Hlinsko Poděbradovo náměstí Hlinsko Městský úřad Králíky K.Čapka Králíky Městský úřad Mor.Třebová náměstí T.G.Masaryka Moravská Třebová Městský úřad Přelouč Masarykovo náměstí Přelouč Městský úřad Vysoké Mýto B.Smetany Vysoké Mýto Městský úřad Holice v Čechách Holubova Holice v Čechách Městský úřad Lanškroun náměstí J.M.Marků Lanškroun Magistrát města Pardubic Pernštýnské náměstí Pardubice Městský úřad Svitavy T.G.Masaryka Svitavy Městský úřad Žamberk Masarykovo náměstí Žamberk 20

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

185/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

185/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 185/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o Celní správě České republiky Změna: 669/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb., 575/2006 Sb. Změna: 170/2007 Sb. Změna: 136/2008 Sb.

Více

185/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o Celní správě České republiky

185/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o Celní správě České republiky 185/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o Celní správě České republiky Změna: 669/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb., 575/2006 Sb. Změna: 170/2007 Sb. Změna: 136/2008 Sb.

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Pravomoci státních institucí a úřadů

Pravomoci státních institucí a úřadů Pravomoci státních institucí a úřadů Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 244/2011 Sb. a č. 124/2014

Více

Struktura úřadu práce ČR

Struktura úřadu práce ČR Struktura úřadu práce ČR Generální ředitelství Adresa: Karlovo náměstí 1359/1 Praha 2 - Nové Město 128 00 Praha 28 Elektronická podatelna: posta@uradprace.c Spojovatelka, telefon: 950 191 111 Krajská pobočka

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení

Více

393/2010 Sb. VYHLÁŠKA

393/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 8.1.2012 do částky 1/2012 Sb. a 2/2012 Sb.m.s. Obsah a text 393/2010 Sb. - poslední stav textu 393/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o oblastech povodí Ministerstvo zemědělství

Více

ÚP TELEFON ADRESA PSČ ODDĚLENÍ KONTAKTNÍ OSOBA Hl. město Praha

ÚP TELEFON ADRESA PSČ ODDĚLENÍ KONTAKTNÍ OSOBA Hl. město Praha ÚP TELEFON ADRESA PSČ ODDĚLENÍ KONTAKTNÍ OSOBA Hl. město Praha Praha 2 950 178 500 Praha 2 Vinohrady, Šafaříkova 557/14 120 00 dávky pro osoby se zdravotním postižením Aneta Helešicová ředitelka pracoviště,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 523 ze dne 25.06.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 523 ze dne 25.06.2014 č.j.: 519/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 523 ze dne 25.06.2014 Změna zvláštní části Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 3 - Odbor dopravy, Odbor živnostenský Rada

Více

Robert Müller- Karel Haas. Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese

Robert Müller- Karel Haas. Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese Robert Müller- Karel Haas Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese Malý průvodce nezbytnou byrokracií při organizování akcí v lese Občanské sdružení pro podporu mladých talentů orientačního

Více

Seznam poboček UCB a ČP

Seznam poboček UCB a ČP Seznam poboček UCB a ČP Společnost Lokalita Adresa Česká pojišťovna Česká pojišťovna Benátky nad Jizerou 5.května 23 Česká pojišťovna Benešov Vnoučkova 2008 Česká pojišťovna Beroun Wágnerovo nám. 1541

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno abecedně)

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno abecedně) Kam pro KAM? Turistický magazín KAM po Česku Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Tel.: +420 222 944 816; Fax: +420 226 015 033 E-mail: info@kampocesku.cz www.kampocesku.cz TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Mě(~ Hustopeče dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972JENV/14 Mgr. Indrákováll.2559 30. 12. 2014

Více

Specifikace služby IS CEDR pro příjem podnětů ke kontrolám

Specifikace služby IS CEDR pro příjem podnětů ke kontrolám Specifikace služby IS CEDR pro příjem podnětů ke kontrolám vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27.1.2012, verze 2.00.1 Specifikace sluţby IS CEDR pro příjem podnětŧ ke kontrolám

Více

SMLOUVA o zřízení a poskytování Služby 802 TRUNK číslo: xxxxxxxx 4/xxx

SMLOUVA o zřízení a poskytování Služby 802 TRUNK číslo: xxxxxxxx 4/xxx SMLOUVA o zřízení a poskytování Služby 802 TRUNK číslo: xxxxxxxx 4/xxx 1. Označení smluvních stran 1.1 RIO Media a.s. Sídlo: Ulice Kovanecká 30/2124 Město Praha 9 - Libeň PSČ 190 00 IČ 28216733 DIČ CZ28216733

Více

3. Pokyn č. D - 277 - o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004...

3. Pokyn č. D - 277 - o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004... 31. 1. 2005 Ročník XXXIX Cena 75 Kč ISSN-0322-9653 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. Pokyn č. D - 275 - k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění

Více

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - - OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO 2012) OBTÍŽNOST Gymnázium Palackého 191 Mladá Boleslav Středočeský STŘEDNÍ 0,00% 0,0% 1 58,1% 89,5 Vyšší odborná škola sklářská a

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA 95-100 % Arcibiskupské gymnázium Korunní 2 Praha 2 Hlavní město Praha 59 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% PORG - gymnázium a ZŠ Lindnerova 3 Praha 8 - Libeň Hlavní město Praha 24 0,0% 0,0% 100,0%

Více

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www Adresář SVČ - Jihočeský kraj Palackého 652 Blatná 38801 383 422 134 není ddmblatna@iol.cz ddm.blatna@tiscali.cz U Zimního stadionu 1 MŠ, ZŠ a Praktická škola při DC ARPIDA U Hvízdala 9 Sales. střed. mládeže-ddm

Více