PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016"

Transkript

1 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních orgánech a v Legislativní radě Českomoravské konfederace odborových svazů udržení standardů práce odpovídajících mezinárodním úmluvám, směrnicím a standardům EU. 1.2 Prosazovat a zajišťovat aktivní účast zástupců ČMOSA při tvorbě právních předpisů, vnitřních předpisů Ministerstva obrany, vnitřních předpisů a norem státních podniků a příspěvkových organizací, s důrazem na oblasti pracovněprávní, mzdové, BOZP a FKSP; při jejich navrhování, posuzování, projednávání a vytváření podmínek pro jejich realizaci využívat připomínek orgánů odborového svazu a jeho organizačních jednotek. 1.3 Pro členy ČMOSA zajišťovat bezplatnou poradenskou a konzultační činnost v souladu s Řádem právní pomoci ČMOSA v otázkách pracovněprávních, mzdových, sociálních, zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání, BOZP a prostřednictvím dohody ČMOSA se Sdružením na ochranu nájemníků také v problematice nájemního bydlení. 1.4 Trvale prosazovat účast odborových zástupců v kontrolních orgánech podnikatelských subjektů, s cílem chránit práva zaměstnanců, zejména členů ČMOSA. 1.5 Průběžně realizovat výkon dohledu a kontrolních oprávnění odborových orgánů nad dodržováním pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů a závazků z kolektivních smluv a v oblasti BOZP. 1.6 Sledovat a důsledně kontrolovat plnění zákonných povinností zaměstnavatelů při provádění organizačních změn a přijímání opatření k odstranění či zmírnění negativních dopadů těchto změn na členy ČMOSA a další zaměstnance, a to především v souvislosti s realizací transformace rezortu obrany, včetně jejich dopadů na státní podniky a příspěvkové organizace, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Ministerstvo obrany. 1.7 Aktivně působit na zvyšování právního vědomí členů ČMOSA. 1.8 Aktivní součinností se zaměstnavateli průběžně přispívat ke zkvalitnění úrovně personální a řídící práce, zejména v oblasti pracovněprávní problematiky a odborových práv. 1.9 Důrazně vystupovat proti všem projevům otevřeného či skrytého porušování odborových práv, včetně diskriminace za členství v odborové organizaci a za výkon funkce člena orgánu odborové organizace.

2 1.10 Průběžně bránit šíření všech forem šikany na pracovišti, a to jak ze strany vedoucích zaměstnanců, tak i zaměstnanců navzájem Důsledně prosazovat zásady občanské rovnosti, jako základního principu občanské společnosti. Trvale vytvářet reálné předpoklady k zajištění rovnosti příležitostí mužů a žen v souladu s komunitárním právem a právem ČR V legislativním systému ČR prosazovat cestou ČMKOS realizaci možnosti urychleného projednávání pracovněprávních sporů se zaměstnavateli. O rychlé a optimální řešení pracovně právních sporů usilovat i v právní praxi svazu. 2. Oblast kolektivního vyjednávání 2.1 Aktivně prosazovat, podporovat a účastnit se kolektivního vyjednávání s cílem uzavření kolektivních smluv na všech stupních řízení (velení) jak v organizační složce státu Ministerstvo obrany, tak u státních podniků a příspěvkových organizací, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je rezort Ministerstva obrany, a dalších zaměstnavatelů, jejichž odborové organizace jsou sdruženy v ČMOSA, a za tím účelem jim poskytovat všestrannou pomoc. 2.2 Prostřednictvím Kanceláře ČMOSA zajišťovat expertní odbornou pomoc organizačním jednotkám při kolektivním vyjednávání; v případě potřeby a důvodného požadavku příslušné organizační jednotky odborového svazu i včetně vedení kolektivního vyjednávání na základě zmocnění. 2.3 Sjednávat kolektivní smlouvy s cílem zajistit zaměstnancům důstojné pracovní podmínky, odpovídající mzdu (plat) a bezpečný výkon práce. 2.4 Podle požadavků jednotlivých organizačních jednotek odborového svazu v rámci státních podniků a ostatních podnikatelských subjektů podporovat rozšíření platnosti kolektivních smluv vyššího stupně na co největší okruh zaměstnanců státních podniků a dalších podnikatelských subjektů. 2.5 Prosazovat navýšení odstupného nad hranici zajištěnou zákoníkem práce v kolektivních smlouvách organizačních složek státu v rámci rezortu obrany, státních podniků a příspěvkových organizací, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Ministerstvo obrany a u dalších zaměstnavatelů, jejichž odborové organizace jsou sdruženy v ČMOSA. 2.6 Prosazovat prodloužení platnosti Kolektivní smlouvy 2012 platné v rámci organizační složky státu Ministerstvo obrany pro období dalších let realizace reformy ozbrojených sil. 2.7 Vyjednávat se zaměstnavateli opatření, která povedou k udržení zaměstnanosti, stabilizaci zaměstnanců, růstu jejich odborné úrovně a zabezpečí dostatečnou rehabilitaci pracovní síly. 2.8 Prosazovat účinné využívání možnosti úhrady prokazatelně vynaložených nákladů odborových organizací v souvislosti s kolektivním vyjednáváním z prostředků FKSP a sociálního fondu. 2

3 2.9 Prosazovat a vytvářet podmínky k provádění pravidelných vyhodnocení plnění kolektivních smluv společně se zaměstnavateli, na všech úrovních řízení, včetně státních podniků a příspěvkových organizací, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Ministerstvo obrany, popř. dalších podnikatelských subjektů při kterých je zřízena ZO ČMOSA Podle požadavků a potřeby zajišťovat expertní účast pověřených zaměstnanců Kanceláře ČMOSA při kolektivním vyjednávání na úrovni organizačních jednotek ČMOSA i řešení sporů vzniklých při neplnění závazků z kolektivních smluv, v případě potřeby využívat institut zprostředkovatele a rozhodce pro kolektivní vyjednávání. 3. Oblast sociální 3.1 Prostřednictvím ČMKOS se aktivně podílet na prosazování spravedlivé sociální politiky, zejména v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a problematiky rodiny; všemi zákonnými prostředky prosazovat opatření ke zmírnění nepříznivého dopadu přijatých i připravovaných reforem veřejných financí a sociální politiky státu. 3.2 Prosazovat v kolektivních smlouvách vytváření sociálního fondu k financování sociálních programů u těch zaměstnavatelských subjektů, na něž se nevztahuje povinnost vytvářet FKSP. 3.3 V rámci Ministerstva obrany usilovat o přijímání vnitřních předpisů a opatření v oblasti sociální politiky odpovídajících úloze a významu občanských zaměstnanců, zaměstnanců státních podniků a příspěvkových organizací, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Ministerstvo obrany, s ohledem na zvyšující se nároky na jejich profesní a morální kvality. 3.4 Poskytovat členům ČMOSA podpory, příspěvky a půjčky z Podpůrného fondu ČMOSA k překlenutí tíživých sociálních situací. 3.5 Prosazovat v rámci platných obecně závazných předpisů zachování FKSP (popř. sociálního fondu) nebo obdobného fondu s možností analogického používání, současně požadovat zvýšení přídělu do těchto fondů. 3.6 Průběžně zajišťovat metodickou pomoc výborům, závodním výborům, podnikovým výborům a celopodnikovým výborům organizačních jednotek odborového svazu při tvorbě rozpočtů, zásad čerpání a využívání FKSP a sociálních fondů. 3.7 Zvýšenou pozornost věnovat specifickým zájmům zvláštních sociálních kategorií občanů jako jsou mladiství, důchodci, ženy, zdravotně postižení a vystupovat proti jejich případné diskriminaci. 3.8 Organizovat, i v součinnosti se zaměstnavateli, sportovní, kulturní, rekreační, společenské a zájmové akce pro členy ČMOSA a jejich rodinné příslušníky. 3

4 3.9 Uzavírat pro členy ČMOSA výhodné úrazové pojištění při organizování porad, schůzovní činnosti, vzdělávacích, rekreačních, sportovních, kulturních, zájezdových a společenských akcí Zabezpečovat pro členy ČMOSA rekondiční pobyty s finančním příspěvkem ČMOSA, s upřednostněním zaměstnanců pracujících ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách. 4.Oblast mezd a platů 4.1 Všemi zákonnými prostředky důrazně působit proti snižování mezd a platů a prosazovat růst nominálních i reálných mezd a platů tak, aby jejich úroveň odpovídala rostoucím životním nákladům. 4.2 Při nezbytnosti volby mezi zaměstnaností a mzdovou (platovou) úrovní upřednostňovat zaměstnanost. 4.3 Usilovat, aby postupně docházelo ke sbližování úrovně mezd (platů) v ČR a vyspělých státech EU. 4.4 Usilovat o pokud možno rovnoměrný růst mezd a platů v rozpočtové a podnikatelské sféře tak, aby růst mezd v podnikatelské sféře nezaostával za růstem platů ve sféře rozpočtové a příspěvkové a naopak. 4.5 Prostřednictvím tripartitních jednání, kolektivního vyjednávání a dalšími zákonem vymezenými součinnostními mechanismy se podílet na přípravě právních předpisů, vnitřních předpisů a opatření ve mzdové (platové) oblasti. 4.6 Průběžně informovat základní organizace o vývoji ve mzdové (platové) oblasti a poskytovat odbornou metodickou pomoc při prosazování zákonných nároků členů ČMOSA ve mzdové (platové) oblasti. 4.7 V rámci školení, porad, informačního systému ČMOSA, příp. návštěv základních organizací pracovníky Kanceláře ČMOSA zajišťovat průběžně mzdovou (platovou) osvětu. 4.8 Dohlížet nad dodržováním mzdových (platových) nároků členů ČMOSA a podle potřeby zajišťovat jejich naplnění. 4.9 Požadovat a důsledně prosazovat zakotvení mzdových (platových) nároků v kolektivních smlouvách. 5.Oblast BOZP 5.1 Trvale požadovat poskytování státní dotace na krytí výdajů spojených s odborovou kontrolou nad stavem BOZP. 4

5 5.2 Prostřednictvím výkonu odborové kontroly nad BOZP hájit právo zaměstnanců na bezpečné a zdraví nezávadné pracovní prostředí a na náhradu škody při poškození zdraví při práci. 5.3 Důsledně zjišťovat zdroje a příčiny pracovních úrazů. Aktivně se podílet na šetření smrtelných pracovních úrazů, dohlížet na včasné a správné šetření a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 5.4 Podílet se na tvorbě vnitřních předpisů Ministerstva obrany v oblasti BOZP. 5.5 Při kolektivním vyjednávání v rámci péče o zaměstnance věnovat zvýšenou pozornost problematice BOZP s přihlédnutím ke specifice jednotlivých pracovišť. 5.6 Formou odborového vzdělávání zvyšovat úroveň znalostí členů ČMOSA v oblasti BOZP, včetně jejich nároků k zajištění bezpečného způsobu práce. 6. Oblast vnitroodborová 6.1 Základní důraz trvale věnovat rozšiřování členské základny; za tím účelem organizační činností, přístupem a osobním jednáním každého člena ČMOSA motivovat zaměstnance pro členství v odborových organizacích. 6.2 Vést organizační jednotky odborového svazu k úzké spolupráci při prosazování odborových zájmů. 6.3 Bojovat proti jakýmkoliv formám snižování významu a poslání odborových organizací u zaměstnavatelů. 6.4 Vytvářet podmínky pro další zvýhodnění členů ČMOSA oproti nečlenům (např. bezplatné pracovněprávní poradenství apod.). 6.5 Trvale usilovat o průběžné zajišťování potřebné úrovně součinnosti mezi zaměstnavateli a orgány odborového svazu a jeho organizačních jednotek. 6.6 Podporovat činnost Regionálních rad odborových svazů a aktivní zapojování organizačních jednotek odborového svazu do jejich činnosti, napomáhat vzájemné spolupráci mezi odborovými svazy ve všech regionech. 6.7 Průběžně zefektivňovat funkčnost a akceschopnost struktury ČMOSA tak, aby zajišťovala účinnou a vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými členy ČMOSA, orgány odborového svazu, a orgány jeho organizačních jednotek a zkvalitnit informační systém ČMOSA. 6.8 Zvyšovat prestiž a vliv ČMOSA propagováním jeho činnosti, zejména v rezortních a odborových sdělovacích prostředcích, a angažováním se v rámci ČMKOS, Regionálních rad odborových svazů, Asociace důchodců-odborářů, Výboru pro rovnost ČMKOS a Radě mladých při ČMKOS a prostřednictvím využívání moderních elektronických médií. 5

6 6.9 Podporovat činnost odborových funkcionářů, jako zástupců zaměstnanců ve správních a kontrolních orgánech zaměstnavatelů Zajišťovat činnost odvětvových (profesních) sekcí, komisí, a jejich závěry projednávat v příslušných orgánech odborového svazu a s příslušnými zástupci zaměstnavatelů. 7. Oblast vzdělávání 7.1 Umožňovat členům ČMOSA získávat a prohlubovat si odborné znalosti především v otázkách pracovněprávní, mzdové, sociální problematiky a BOZP, kolektivního vyjednávání a hospodaření organizačních jednotek odborového svazu zejména formou školení, seminářů a výměnou zkušeností popř. dalšími formami osvěty. Spolupracovat v této oblasti s ČMKOS a s ostatními odborovými svazy. 7.2 Získávat a připravovat aktivní členy ČMOSA pro výkon odborových funkcí. 7.3 Ve spolupráci s ČMKOS a zaměstnavateli podporovat rozvoj celoživotního vzdělávání. 8. Oblast zahraniční 8.1 Spolupracovat v oblasti mezinárodních styků s ČMKOS při realizaci jejich aktivit, zejména v rámci Evropské odborové konfederace. 8.2 Aktivně se podílet zejména na činnosti Mezinárodní odborové ústředny veřejných služeb PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL (PSI), Evropské konfederace odborových svazů veřejných služeb EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS (EPSU) a využívat ji k podpoře zájmů členů ČMOSA, účastnit se mezinárodních akcí, pořádaných odborovými ústřednami. 6

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí III. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky červen 2008 OBSAH ÚVOD I. Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) II. Hodnocení

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2009-2010 Schváleno Radou vlády pro BOZP dne 17. prosince 2008 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

Více

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Vydal: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Praha 2011 Usnesení V. sjezdu Českomoravského odborového svazu

Více

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku Česká pošta, s. p. Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p. na rok 2006-2010

Více

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í ČR Úvod Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 2016 (dále

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ Učební manuál manuál vytvořený experty Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky v rámci projektu Realizace

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ N Á V R H KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Odvětvovým svazem hutnictví železa zastupujícím příslušné zaměstnavatele a Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace OS KOVO a zaměstnance

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Podklad pro 20. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konané dne 10. října 2013 Obsah: 1. Úvod...

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013 ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) ve znění 1. dodatku uzavřená

Více

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ VYŠŠÍHO

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu POKYN Ročník 2007 V Praze dne 11.9.2007 Částka: 6 Č.j.: NA 2958/2007-12 6. Pokyn ředitelky Národního archivu, kterým se vydává Kolektivní smlouva,

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 uzavřena mezi Odborovým svazem dopravy, se sídlem v Praze 3, náměstí Winstona Churchilla 2, zastoupeným předsedou panem Lubošem Pomajbíkem a Svazem dopravy

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2010

Kolektivní smlouva pro rok 2010 Kolektivní smlouva pro rok 2010 1. Fakultní nemocnice Plzeň zastoupená ředitelkou Ing. Jaroslavou Kunovou (dále jen zaměstnavatel) a 2. Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2005

Kolektivní smlouva pro rok 2005 1 Kolektivní smlouva pro rok 2005 1. Fakultní nemocnice v Plzni zastoupená ředitelkou ing. Jaroslavou Kunovou (dále jen zaměstnavatel) a 2. Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální

Více

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 I I I. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet než jej trestat! Cesare Beccaria (1738 1794), O zločinech a trestech 1 OBSAH 1. Úvod 2. Vize cílového

Více

* * * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

* * * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR:

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR: č. 4 O D B O R Y J S O U T U P R O V Á S Ú V O D N Í S L O V O P Ř E D S E D Y O S Vážené kolegyně, vážení kolegové, jistě se mnou budete souhlasit, když prohlásím, že minulé čtyřleté volební období bylo

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více