STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB"

Transkript

1 STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen Vyhláška ) 2) Cílem druhého standardu je chránit práva klientů a vymezit situace při poskytování sociální služby, kdy může dojít k porušení práv klientů a ke střetům zájmů mezi zaměstnanci a klienty. Při poskytování sociální služby Domova pro seniory ONDRÁŠ, příspěvkové organizace (dále jen DSO ), je osobní kontakt mezi zaměstnanci a klienty velmi častý a je velmi pravděpodobné, že k takovým situacím může dojít. Klienti a zaměstnanci žijí odlišným způsobem života a mají rozdílné role. Klienti potřebují pomoc a zaměstnanci pomáhají. Klienti jsou často znevýhodněni v důsledku svého stáří a závislosti na pomoci jiné osoby. 3) Služba DSO je povinna respektovat jedinečnost každého klienta, jeho osobnost, mít respekt k jeho odlišné životní situaci a možnostem, které má. Ze Zákona je služba povinna napomáhat tomu, aby byl klient respektován i svým okolím, aby nebyla omezována jeho základní lidská práva. DSO se snaží tyto situace předvídat a činit příslušné preventivní kroky, aby k těmto situacím nedošlo. Dále se DSO připravuje na různé situace možného porušení práv nebo střetů zájmů. Jde zejména o stanovení postupů pro řešení porušení práv klientů nebo střetu zájmů. Pokud by takové situace nastala, pak DSO musí okamžitě zamezit dalšího trvání tohoto stavu a přijmout opatření vůči viníkům, kteří nepříznivou situaci způsobili nedbalostí nebo úmyslně. 1. KRITÉRIA STANDARDU 1) DSO má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod klientů, a pro postup, pokud k porušení těchto práv klientů dojde. 2) DSO má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů zaměstnanců se zájmy klientů, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací. 3) DSO má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů. Podle těchto pravidel DSO postupuje. 4) DSO postupuje podle zpracovaných pravidel. 1

2 2. OCHRANA PRÁV KLIENTŮ 1) Poskytovatel DSO plně respektuje základní lidská práva a svobody svých klientů a zajišťuje při své činnosti jejich ochranu. Ochrana práv klientů je a musí nadále být v činnosti DSO vůdčím principem a měřítkem kvality sociálních služeb. 2) Všichni zaměstnanci dbají na důstojné zacházení s klienty, a to včetně situací možného střetu zájmů mezi zaměstnanci DSO a klienty při poskytování jakékoliv služby. 3) Základní lidská práva a svobody má každá osoba, jsou nezcizitelná a mohou být omezena pouze zákonem. Základní lidská práva náleží každému člověku nezávisle na jakýchkoliv skutečnostech (jako je například barva pleti, pohlaví, rasa, náboženství, věk, zdravotní stav, zdravotní postižení, inteligence, atd.) 4) Dodržování a respektování práv klienta je uplatňováno od počátku sjednání služby a je zachováno při celém jejím průběhu až do ukončení služby. 5) DSO respektuje Základní lidská práva dle Listiny základních práv a svobod (dále jen LPS): Nedotknutelnost osoby (klienta) a jejího soukromí je zaručena. (čl. 7, bod 1 LPS) Osobní svoboda je zaručena. (čl. 8, bod 1 LPS) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím, nebo službám. (čl. 9, bod 1 LPS) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (čl. 10, bod 1 LPS) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života. (čl. 10, bod 2 LPS) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. (čl. 10, bod 3 LPS) Každý má právo vlastnit majetek. (čl. 11, bod 1 LPS) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. (čl. 12, bod 1 LPS) Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou, anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným způsobem. (čl. 13, bod 1 LPS) Svoboda pohybu je zaručena. (čl. 14, bod 1 LPS) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. (čl. 15, bod 1 LPS) 6) DSO je specifickým zařízením společného ubytování a společného soužití klientů s různými typy a druhy problémů, a to jak zdravotních, psychických, tak osobních, rodinných a sociálních. DSO vychází z této rozmanitosti jednotlivých klientů a dbát na ochranu jejich práv: Právo obdržet stravu Právo žít v bezpečném a čistém prostředí Právo na poskytování ošetřovatelské služby Právo přijímat návštěvy Právo na ochranu osobních údajů 2

3 Právo opustit DSO Právo na vyjádření svých názorů Právo na podání stížnosti, žádostí a připomínek Právo na sociální poradenství Právo zacházet se svým časem Právo na soukromí Právo na svobodu pohybu Právo hospodařit se svými finančními prostředky 7) Ochrana práv klientů je velmi důležitým a citlivým prvkem v činnosti všech zaměstnanců DSO zejména ve vztahu k individualitě klienta, k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu, k aktuálnímu psychickému stavu a lékařské diagnóze (např. demence) a zejména ve vztahu k vlastní bezpečnosti klienta. 8) Nejdůležitějším a současně nejsložitějším úkolem všech zaměstnanců DSO je rozpoznávat a znát individuální potřeby našich klientů (neházet je tzv. do jednoho pytle ) a k této problematice zodpovědně přistupovat. 3. SITUACE MOŽNÉHO PORUŠOVÁNÍ PRÁV 1) Pro dodržení a naplnění ochrany práv klientů máme stanoven okruh potenciálně problémových situací, v nichž by mohlo dojít v souvislosti s poskytováním služeb v DSO k porušení práv klientů. 2) Jde zejména o tyto nejcitlivější oblasti: Ochrana osobní svobody klientů DSO Ochrana soukromí klientů DSO Ochrana osobních údajů klientů DSO Ochrana před jakýmikoliv formami zneužíváním, nucenými pracemi a diskriminací 3) Existují kritéria, která nám umožňují rozpoznat potenciálně problémové situace, v nichž může docházet k porušování práv našich klientů: míra závislosti klienta na DSO či zaměstnancích délka poskytování služby v DSO vztah mezi nabídkou služby a poptávkou po ní míra odpovědnosti našeho DSO či zaměstnanců za ochranu práv 4) K vyjmenovaným kritériím vždy patří proces rozhodování o tom, zda vyhovět žádosti o poskytnutí služby a zda ukončit poskytování služby, ochrana osobních údajů, přijímání darů, přijímání a vyřizování stížností, míra odpovědnosti DSO za ochranu práv klientů vůči třetím subjektům. Ke všem těmto bodům jsou vypracována Vnitřní pravidla a Směrnice, která jsou k dispozici v účtárně DSO. 5) Čím větší míra závislosti, tím pravděpodobnější je možné porušování práv našich klientů. Tuto závislost zvyšují věk a zdravotní stav našich klientů. 3

4 6) Délka poskytování služby sama o sobě porušení práv nevyvolá, je však spouštěcím mechanismem pro snížení ostražitosti zaměstnanců. Začíná se od přehlížení drobných nedostatků a postupně může docházet i k závažnému porušování práv našich klientů. 7) Dostupnost služeb poskytovaných DSO, míra vztahu mezi nabídkou a poptávkou po ní, dává prostor pro možné korupční jednání a chování. 8) Existují situace, kdy nedochází k možnému porušování práv klienta ze strany zaměstnanců, ale ze strany dalšího klienta, případně další osoby. 9) Za odstraňování a utlumování těchto rizikových situací jsou a bude vždy odpovědní a spoluodpovědní zaměstnanci DSO, pokud takové jednání překročí míru a mez intenzity, neboť právě zaměstnanci jsou zde jako profesionálové, kteří umí těmto rizikovým situacím předcházet a tyto řešit. 10) Povinnosti klientů a zaměstnanců DSO jsou jasně a srozumitelně uvedeny ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb a ve Vnitřních pravidlech a Směrnicích s tímto souvisejících, tedy řešících vztah zaměstnanců ke klientům. O možné výjimce z těchto pravidel může rozhodnout pouze ředitelka DSO. Standardy, Vnitřní pravidla a Směrnice jsou součástí vzdělávání zaměstnanců DSO, která se podpisem pracovní smlouvy zavazuje k jejich prostudování, znalosti a dodržování a potvrzuje tímto, že si je vědom možných rizik. 11) Zaměstnanci si jsou vědomi možných střetů zájmů a rozumějí tomuto pojmu. Dále si jsou zaměstnanci vědomi míry podpory, kterou mají klientům poskytnout k tomu, aby byli partnery při rozhodování, neboť klienti mají právo podílet se na rozhodování o dalším postupu poskytování služeb, o čemž jsou vedeny záznamy v jejich dokumentaci. Při jednání s klienty používají zaměstnanci komunikační techniky adekvátní potřebám cílové skupiny klientů DSO a klienty dále přiměřeným způsobem motivují k aktivnímu hledání vlastních řešení své situace. Každý zaměstnanec dostává Popis činnosti, ve kterém je stanoven rozsah jeho kompetencí. 4. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 1) S vypracovanými standardy kvality sociálních služeb DSO jsou podrobně seznámeni všichni zaměstnanci a standardy jsou umístěny tak, aby byly trvale přístupné všem zaměstnancům (na obou sesternách, v kanceláři sociálního pracovníka, ředitelky a vedoucí přímé péče) a také klientům a dalším osobám. 2) Vypracované standardy DSO musí být pravidelně přehodnocovány a aktualizovány, aby svým obsahem odpovídaly aktuální situaci a možnostem, a rovněž podporovaly zvyšování kvality sociálních služeb. Na aktualizaci, úpravách a rozšíření náplní standardů se podílí nejen vedení, ale všichni zaměstnanci DSO. 3) Kromě aktualizace standardů kvality musí probíhat i úprava a aktualizace vnitřních pravidel pro klienty a vnitřních předpisů pro zaměstnance DSO. Pokud to úpravy v sociálních standardech vyžadují, musí být provedena i aktualizace souvisejících vnitřních organizačních norem. 4 Veškeré dokumenty vztahující se k poskytovaným sociálním službám v zařízení musí být jednotné, vzájemně provázané a aktuálně platné. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ 1) Obsah tohoto Standardu vychází z Vnitřních pravidel DSO, která jsou samostatně a jednotlivě upravena. 4

5 2) Tato základní prohlášení, uvedená výše v tomto standardu, jsou důležitá pro orientaci klientů DSO, jejich rodin i dalších zájmových skupin, samosprávy, dárců, sponzorů apod. v tom, jaké služby poskytujeme. 3) Proto, aby byla činnost DSO průhledná, máme tato základní prohlášení zveřejněna na našich webových stránkách domovbrusperk.cz a na přístupných místech v DSO. Materiál je závazný pro: Všechny zaměstnance DSO Platnost: od Kontrola: 1x ročně a podle aktuální potřeby Zpracoval: Mgr. Petr Plečka, sociální pracovník Připomínkovaly: Libuše Jurčíková, ředitelka Zuzana Zezulková, vedoucí přímé péče Schválila: Libuše Jurčíková, ředitelka V Brušperku dne

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Ochrana práv uživatelů Osobní asistence Ledax o.p.s.

Ochrana práv uživatelů Osobní asistence Ledax o.p.s. Platnost: od 1. 2. 2013 Směrnice č.: LX OA - 002 (R2) Standard č. 2: Ochrana práv uživatelů Osobní asistence Ledax o.p.s. Obsah: I. Smysl směrnice II. Lidská práva převzatá v osobní asistenci III. Uplatňování

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

Směrnice č. 10/2013. Dokumentace o poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory

Směrnice č. 10/2013. Dokumentace o poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Smlouva s dobrovolníkem o vykonávání dobrovolnické činnosti v rámci aktivit Domova

Smlouva s dobrovolníkem o vykonávání dobrovolnické činnosti v rámci aktivit Domova Smlouva s dobrovolníkem o vykonávání dobrovolnické činnosti v rámci aktivit Domova Domov se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek IČ: 711 75 229 zastoupená:

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory STANDARDY KVALITY Domova pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách. Obsah: Poslání, cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 Pravidla pro ochranu práv

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex

Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex Platná pro občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice a jeho samostatnou organizační jednotku Péče o duševní zdraví středisko Výměník Vypracoval:

Více

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Organizace: Domov pro seniory a pečovatelská služba, Sládkova 344, 407 21, IČ 47274565 zastoupená: Ing. Šárkou

Více

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách STANDARDY KVALITY Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Obsah: 1. Cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 2. Ochrana práv uživatelů v DD

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha. Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha. Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi Poslání Domova Posláním Domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří

Více

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu PREAMBULE Posláním Poradny pro oběti nacismu, zřízené při obecně prospěšné společnosti Živá paměť, je podporovat oběti nacismu v nepříznivých sociálních

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Standardy kvality. pro Aktivity s využitím koní. Česká hiporehabilitační společnost

Standardy kvality. pro Aktivity s využitím koní. Česká hiporehabilitační společnost Standardy kvality pro Aktivity s využitím koní Česká hiporehabilitační společnost 21. 10. 2011 1 Obsah Identifikační údaje.......2 Definice termínů...3 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č. 1 - Cíle

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. DRUHOVÉ STANDARDY KVALITY SLUŽBY RANÁ PÉČE závazně odhlasované členskými pracovišti APRP dne 10. 10. 2013 OBSAH: Procedurální standardy: Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

II / Ochrana práv osob

II / Ochrana práv osob STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s.

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně-právní ochrana dětí Na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je Obecní úřad Kobylnice orgánem poskytujícím sociálně-právní ochranu na území obce Kobylnice. Poradenství

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor školství, kultury a sociálních věcí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní

Více