Postihování nelegálního zaměstnávání a práva vykořisťovaných pracovníků dle sankční směrnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postihování nelegálního zaměstnávání a práva vykořisťovaných pracovníků dle sankční směrnice"

Transkript

1 Postihování nelegálního zaměstnávání a práva vykořisťovaných pracovníků dle sankční směrnice Lucie Otáhalová Text byl vypracován v rámci projektu Daleko od domova jsem v krizi. Evropská unie přijala v červnu 2009 směrnici, která zakazuje zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí na území EU (dále jen směrnice nebo sankční směrnice ). 1 Jedním z hlavních cílů směrnice je boj s nelegální migrací. Podle důvodové zprávy ke směrnici 2 je významným faktorem, který nelegální migraci podporuje, vidina získání práce a výdělku v zemích EU. Evropská komise tedy předpokládá, že se podíl cizinců ze třetích zemí nelegálně pracujících v zemích EU sníží, pokud bude nelegální zaměstnávání postihováno prostřednictvím těch, kteří z něj mají prospěch, tedy zejména zaměstnavatelů. Směrnice zavádí sankce za nelegální zaměstnávání a postupy umožňující nelegálně zaměstnaným pracovníkům, kterým nebyla vyplacena za jejich práci mzda, domoci se satisfakce. Vykořisťovaným pracovníkům navíc poskytuje určitou formu ochrany. Cílem tohoto textu je kriticky zmapovat implementační počiny, které byly v souvislosti se směrnicí provedeny, nebo jsou připravovány a porovnat některé aspekty evropské úpravy s legislativou a praxí státu Izrael. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků cizích zemí 2 Dokument COM(2007) 249 v konečném znění.

2 Úvodní poznámky a stručné vymezení některých pojmů Směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí pobývající na území členského státu, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky pro pobyt v tomto členském státě tito jsou ve směrnici označováni za neoprávněně pobývající státní příslušníky třetích zemí. 3 V následujícím textu budou pro zjednodušení označování jako nelegální zahraniční pracovníci. Pro zpřesnění je třeba uvést, že státním příslušníkem třetí země se míní každá osoba, která není občanem EU, 4 a která není osobou požívající práva Společenství na volný pohyb ve smyslu Schengenského hraničního kodexu. 5 V tomto textu bude dále pro zjednodušení používán obrat nelegální zaměstnávání zejména ve smyslu zaměstnávání nelegálních zahraničních pracovníků. Na základě směrnice by mělo dojít k rozšíření definice nelegální práce, která je již v současné době obsažena v zákoně o zaměstnanosti. 6 Zákon by měl být novelizován tak, že za nelegální práci bude považováno i zaměstnávání cizince bez platného povolení 3 Pokud jde o počty nelegálních migrantů v České republice, oficiální statistiky a neoficiální odhady se významně liší. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2009 uvádí cca 4,5 tisíce osob, zatímco skutečné počty jsou odhadovány až v desítkách tisíc osob Gűnter, V.: cizinci v ČR, Přehledové studie 07/8, Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (citováno v: Štefko, Martin. Výkon závislé práce nelegálními migranty a s tím spojené právní důsledky. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010, roč. 18, č. 2, s ISSN ). 4 Čl. 20 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která je občanem členského státu, je občanem Unie... 5 Čl. 2 bod 5 Schengenského hraničního kodexu, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob. 6 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů považuje za nelegální práci tyto dva případy: 1. pokud fyzická osoba nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o osobu uvedenou v manžela nebo dítě této fyzické osoby, nebo 2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen zelená karta ) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo bez zelené karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce..

3 k pobytu na území České republiky. 7 Porušení tohoto zákazu bude možné stíhat pokutou až do 5 mil. Kč, bez ohledu na to, zda se jej dopustila fyzická nebo právnická osoba. Zaměstnáním směrnice míní výkon činností zahrnujících jakoukoli formu práce upravenou vnitrostátními právními předpisy nebo zavedenou praxí pro zaměstnavatele nebo podle jeho pokynů či pod jeho dohledem. Český zákoník práce 8 s pojmem zaměstnání nepracuje, nýbrž hovoří o pracovněprávních vztazích, které vznikají při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 9 Závislá práce je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Jde o osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. Za závislou práci se považuje také dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli prostřednictvím agentur práce. 10 Směrnice požaduje, aby dodržování zákazu nelegálního zaměstnávání bylo účinně kontrolováno. Členské státy mají vypracovat posouzení rizik, ze kterého mají při kontrolách vycházet a stanovit odvětví činnosti, ve kterých se nelegální zaměstnávání soustřeďuje. Pro každé z těchto odvětví mají členské státy podat Komisi do 1. července každého roku zprávu o kontrolách a jejich výsledcích. 11 Pravomoc k posuzování rizik a určování rizikových odvětví ekonomických činností, ve kterých se soustřeďuje nelegální práce, bude po schválení novely zákona o zaměstnanosti svěřena Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ministerstvo bude Evropské komisi předkládat zprávu o počtu provedených kontrol v jednotlivých 7 Novela, na kterou bude v tomto textu víckrát odkazováno, byla v době vypracování této studie projednávána vládou. 8 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 9 1 písm. a) zákoníku práce odst. 4 a 5 zákoníku práce. 11 Čl. 14 směrnice.

4 rizikových odvětvích a o výsledku těchto kontrol. V zájmu transparentnosti by bylo nanejvýš vhodné, aby byly tyto zprávy dostupné i veřejnosti, nejlépe formou dálkového přístupu (internet). Ustanovení směrnice byla k datu poslední aktualizace tohoto textu 12 implementována pouze v novele zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. Připravena byla taktéž novela zákona o zaměstnanosti a novela trestního řádu. Ani jedna z těchto novel však nebyla prozatím schválena, je tedy nutné konstatovat, že Česká republika směrnici řádně a včas neimplementovala. Přehled novel implementujících sankční směrnici Název předpisu Účinnost Poznámky Zákon č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další zákony Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Novela zatím nebyla schválena. Novela zatím nebyla schválena. Návrh zatím nebyl schválen. K datu poslední aktualizace tohoto textu projednáváno jako sněmovní tisk č. 297 v 1. čtení (Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny). K datu poslední aktualizace tohoto textu byl návrh zákona schválen vládou usnesení vlády ze dne 18. května 2011 č K datu poslední aktualizace tohoto textu byl návrh zákona projednáván jako sněmovní tisk č. 285 v 1. čtení (Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny). 12 Text byl vypracován počátkem roku Poslední aktualizace textu proběhla ke dni 11. července 2011.

5 Povinnosti zaměstnavatele Sankční směrnice vyžaduje po členských státech EU, aby zaměstnavatelům uložili tyto povinnosti 13 : - vyžadovat po státních příslušnících třetích zemí povolení k pobytu, - uchovávat kopie těchto povolení alespoň po dobu trvání zaměstnání pro případné kontroly, - oznamovat příslušným orgánům začátek zaměstnání státních příslušníků třetích zemí. Připravovaná novela zákona o zaměstnanosti tato ustanovení provádí na několika místech. Předně ukládá zaměstnavatelům povinnost mít v místě výkonu práce kopie dokladů prokazujících, že se nejedná o výkon nelegální práce. 14 Tím, že budou zaměstnavatelé povinni uchovávat kopie dokladů prokazujících legálnost zaměstnávání zahraničních pracovníků se sníží prostor pro zaměstnavatele, aby v případě kontroly doklady poskytli dodatečně. Dále mají zaměstnavatelé povinnost uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince po dobu trvání zaměstnání a dále po dobu 3 let od jeho skončení. 15 Porušení těchto povinností bude možné stíhat pokutou až do výše 0,5 mil. Kč, bez ohledu na to, zda je tento zaměstnavatel fyzickou nebo právnickou osobou. Pokud jde o oznamovací povinnost, připravovaná novela zákona o zaměstnanosti ukládá zaměstnavatelům 16 povinnost oznamovat zaměstnání cizince, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, krajské pobočce Úřadu práce nejpozději v den jeho nástupu k výkonu práce (jedná se o informační povinnost zaměstnavatele). Krajské pobočce Úřadu práce je nutno také oznámit ukončení zaměstnání, jakož i skutečnost, na jejímž základě již cizinec povolení k zaměstnání (případně zelenou či 13 Čl. 4 směrnice. 14 Nový 136 zákona o zaměstnanosti , nový odst. 3 zákona o zaměstnanosti. 16 Nebo fyzickým a právnickým osobám, ke kterým je cizinec vyslán k výkonu práce za základě smlouvy.

6 modrou kartu) nepotřebuje, 17 a to do deseti dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly. Informační povinnost se již nyní vztahuje na občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, rodinné příslušníky občana České republiky občany třetích zemí a i na podstatnou většinu cizinců, u kterých se nevyžaduje povolení k zaměstnání, zelená nebo modrá karta 18. Z informační povinnosti jsou vyňati pouze členové záchranných jednotek, zaměstnanci v mezinárodní dopravě, osoby akreditované ve sdělovacích prostředcích a vojenský a civilní personál ozbrojených sil. Pokud zaměstnavatel nesplní oznamovací povinnost, může mu být uložena pokuta až do výše 0,5 mil. Kč, bez ohledu na to, zda je tento zaměstnavatel fyzickou nebo právnickou osobou. Z oznamovací povinnosti existují také určité výjimky. V případě, kdy zaměstnanec získal postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, 19 může být zaměstnavatel ohlašovací povinnosti zproštěn. Tuto výjimku nicméně novelizace zákona o zaměstnanosti neobsahuje. Směrnice dále umožňuje stanovení zjednodušeného postupu pro oznamování zaměstnání státního příslušníka třetí země pro zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a zaměstnání slouží k jeho soukromým účelům. Ani tento mechanismus připravovaná novela nezavedla, nicméně zaslání písemného oznámení krajské pobočce Úřadu práce není nutné považovat za natolik komplikovaný postup, aby vyžadoval zjednodušení. Odpovědnost zaměstnavatele a dalších fyzických nebo právnických osob Směrnice stanoví systém sankcí (jak ostatně plyne již z jejího názvu), které nastupují při nesplnění povinností stanovených zaměstnavatelům. Zaměstnavatelům mohou odst. 1 zákona o zaměstnanosti, vládou připravená novela zákona o zaměstnanosti. 18 Například bude nutno oznamovat zaměstnání cizinců s povoleným trvalým pobytem, rodinných příslušníků členů diplomatických misí, konzulárních úřadů, azylantů a cizinců s udělenou doplňkovou ochranou; umělců, sportovců atd., jejichž pobyt na území ČR nepřesáhne dobu 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo 30 dnů v roce; cizinců, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání, apod. 19 Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.

7 být uloženy jednak finanční sankce, jednak mohou být vůči nim ze strany státu uplatněna další opatření. Finanční sankce Finanční sankce 20 jako takové se podle směrnice zvyšují s rostoucím počtem nelegálních zahraničních pracovníků. V zákoně o zaměstnanosti by umožnění výkonu nelegální práce mělo po schválení připravované novely představovat novou skutkovou podstatu přestupku (u fyzických osob) a správního deliktu (u právnických osob). Obojí bude možné stíhat uložením pokuty až do 5 mil. Kč. Ustanovení směrnice, které počítá se zvýšením sankcí podle počtu nelegálních zaměstnanců, však do zákona transponováno nebylo. Je otázkou, zda bude takto progresivně postupovat Úřad práce ve správním řízení ohledně uložení pokuty. I kdyby tomu tak v praxi bylo, nelze absenci jasného ustanovení přímo v zákoně o zaměstnanosti považovat za správnou transpozici směrnice. Povinnost vyplatit odměnu za práci Směrnice jasně stanoví, že neoprávněně zaměstnávaný cizinec má nárok na odměnu za práci. 21 Pokud zaměstnanec neprokáže výši odměny, má se zato, že odpovídala minimální mzdě za kalendářní měsíc. Pokud se neprokáže, jak dlouho zaměstnání trvalo, stanoví směrnice pro účely placení těchto odměn a dlužných částek domněnku trvání pracovního vztahu v délce alespoň tři měsíce. 22 Ustanovení o minimální mzdě a minimální délce pracovního poměru lze považovat za záchytný bod v případech, kdy byla nelegální práce vykonávána bez jakéhokoliv smluvního podkladu. Pokud však byl mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřen nějaký druh pracovní smlouvy (zákoník práce umožňuje výkon závislé práce pouze v pracovně právním vztahu, tedy v rámci pracovního poměru 23 nebo dohod 20 Čl. 5 směrnice. 21 Čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice, 141b zákona o zaměstnanosti (návrh). 22 Čl. 6 odst zákoníku práce.

8 konaných mimo pracovní poměr, 24 pokud není upravena zvláštními právními předpisy 25 ) a pokud na základě této smlouvy byla vykonávána práce po dobu delší, než jsou 3 měsíce, je pro zaměstnance samozřejmě výhodnější prokázat, že pracovně právní vztah trval tak dlouho, jak je stanoveno v této smlouvě. Zaměstnavatel má ale možnost dovolat se neplatnosti pracovní smlouvy dle 20 zákoníku práce, a je pravděpodobné, že tak zaměstnavatelé budou činit, aby se vyhnuli povinnosti zaplatit dlužné odměny za celou dobu skutečného trvání nelegální práce. Neplatnost pracovní smlouvy by zaměstnavatelem byla namítána zřejmě na základě toho, že zaměstnanec nedisponoval potřebným pobytovým oprávněním a povolením k zaměstnání (jak vyžaduje 89 zákona o zaměstnanosti). Absence těchto povolení je důvodem relativní neplatnosti pracovně právního vztahu. 26 Neplatnosti právního úkonu se však podle 20 zákoníku práce nemůže dovolávat ten, kdo tuto neplatnost způsobil. Tím, že zaměstnavatel nevyžadoval po zaměstnanci povolení k zaměstnání, porušil povinnost danou směrnicí. Předtím, než budou povinnosti zaměstnavatele transponovány do zákona o zaměstnanosti, se však nebude možné jejich porušení dovolat. Pokud k transpozici nedojde ani do 20. července 2011, kdy uplyne lhůta pro transpozici stanovená, bude po tomto datu možné dovolat se porušení povinností zaměstnavatele i na základě přímého účinku směrnice. Zaměstnavatel by se tedy neměl dovolat neplatnosti smlouvy (neboť neplatnost sám způsobil) a je zároveň nepravděpodobné, že by se neplatnosti dovolával zaměstnanec, pokud obsahuje pro něj výhodnější úpravu. Další povinností zaměstnavatele je zaplatit náklady související s doručením dlužné odměny zaměstnanci, a to i do státu, jehož je cizinec občanem. V případě, že je cizinec osobou bez trvalého bydliště, je nutné zaplatit náklady zaslání do státu jeho posledního trvalého bydliště, případně do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt zákoníku práce. 25 Například zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 26 Viz Štefko, Martin. Výkon závislé práce nelegálními migranty a s tím spojené právní důsledky. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010, roč. 18, č. 2, s ISSN

9 Za splnění této povinnosti ručí i dodavatel, jehož je zaměstnavatel subdodavatelem a také prostředník, pokud byly dodavatelské vztahy realizovány jeho prostřednictvím. Ručení vzniká pouze v případě, že tyto osoby věděly, nebo při vynaložení náležité péče vědět měly a mohly, že jde o nelegální práci. Povinným k zaplacení dlužných částek bude podle chystané novelizace zákona o zaměstnanosti zaměstnavatel fyzická nebo právnická osoba, které byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt. Ručení dodavatelů za finanční sankce a vyplacení mzdy Za úhradu sankcí a odměn za práci ručí i dodavatel, jehož je zaměstnavatel subdodavatelem a také prostředník, pokud byly dodavatelské vztahy realizovány jeho prostřednictvím. Ručení podle připravované novely zákona o zaměstnanosti 27 vzniká pouze v případě, že tyto osoby věděly, nebo při vynaložení náležité péče vědět měly a mohly, že jde o nelegální práci. Takto postavená konstrukce ručení je určitým zjednodušením oproti článku 8 směrnice, který rozlišuje dvě situace: - Odpovědnost dodavatele, jehož je zaměstnavatel přímým subdodavatelem zde směrnice nevyžaduje, aby tento dodavatel věděl, že zaměstnavatel zaměstnává nelegální zaměstnance. - Odpovědnost hlavního dodavatele a jakýchkoliv zprostředkujících subdodavatelů tato odpovědnost nastupuje až poté, co zaměstnavatel nebo dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým subdodavatelem, nesplní své povinnosti. V tomto případě směrnice vyžaduje, aby tyto subjekty věděly o tom, že zaměstnavatel zaměstnává nelegální zaměstnance. Transpozice, jak je navrhována v projednávané novele zákona o zaměstnanosti, tyto dvě situace nerozlišuje a tak jednak ulehčuje pozici dodavatelům, jednak opět o něco snižuje ochranu neoprávněně zaměstnávaných zaměstnanců. Povinnost zaplatit dlužné částky na daních a sociálním zabezpečení a odst. 1 zákona o zaměstnanosti (návrh).

10 Zaměstnavatel bude dále povinen zaplatit částky, které by zaplatil v případě, že by se jednalo o zaměstnávání oprávněné. Jedná se tedy o: - veškeré dlužné částky na daních, - pojistné na všeobecné zdravotní pojištění - a pojistné na sociální zabezpečení. 28 Dále musí zaplatit veškeré penále za prodlení a odpovídající správní pokuty. 29 Povinným k zaplacení těchto částek bude opět podle chystané novelizace zákona o zaměstnanosti zaměstnavatel fyzická nebo právnická osoba, které byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt. Pokud jde o shora zmiňované ručení dodavatelů, pro úplnost dlužno dodat, že ručení se u povinnosti zaplatit dlužné částky na daních a sociálním zabezpečení neuplatní. Možnost zprostit se odpovědnosti v případě padělaného povolení k pobytu Zaměstnavatelé (dodavatelé), kteří splnili povinnosti, jež jim ukládá směrnice, nenesou odpovědnost za porušení zákazu nelegálního zaměstnávání. Jestliže však zaměstnavatelé věděli, že povolení k pobytu, předložené zaměstnancem, je padělané 30, pak nastupují veškeré směrnicí předvídané sankce. Ustanovení o padělaných listinách bylo promítnuto do připravované novely zákona o zaměstnanosti souhrnně jak pro zaměstnavatele, tak pro subdodavatele. Povinnosti uhradit pokutu za správní delikt, dlužné odměny a částky na daních a na sociálním zabezpečení se mohou zprostit v případě, že povolení k pobytu na území ČR, které cizinec zaměstnavateli předložil, bylo padělané, a jestliže: - zaměstnavatel/subdodavatel/prostředník fyzická osoba toto nevěděl ani nemohl vědět; 28 Čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice, transponován do 141b odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti (návrhu). V transpozičním ustanovení není explicitně uvedena povinnost zaplatit dlužné daně z příjmu, jelikož ke zdanění dochází podle Ministerstva práce a sociálních věcí automaticky po přiznání příjmu. 29 Čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice. 30 Čl. 4 odst. 3 směrnice, 141a odst. 2 připravované novely zákona o zaměstnanosti.

11 - zaměstnavatel/subdodavatel/prostředník právnická osoba prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, aby zjistil, zda povolení k pobytu cizinců podílejících se na plnění smluv, které uzavřel s pachatelem správního deliktu, není padělané. Vyloučení z veřejně udělovaných výhod a podpor, uzavření provozoven a odejmutí povolení k provozování činnosti Soubor dalších sankcí předvídaných směrnicí se vztahuje k veřejně udělovaným podporám a výhodám. 31 Zaměstnavatelé mohou být postiženi: a) vyloučením z nároku na veřejné výhody, podpory nebo dotace, a to až na období 5ti let (toto opatření se vztahuje i na finanční prostředky EU spravované členskými státy) a povinností vrátit veřejné výhody, podpory či dotace (včetně finančních prostředků EU spravovaných členskými státy), které jim byly poskytnuty v období až 12ti měsíců před zjištěním neoprávněného zaměstnávání. Připravovaná novela zákona o zaměstnanosti znemožňuje po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce: - poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa 32 pro osobu se zdravotním postižením; - poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněné pracovní dílny 33 přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením; - poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 34 ; - poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst nebo hmotné podpory rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců; Čl. 7 odst. 1 písm. a) až c) směrnice zákona o zaměstnanosti (návrh) zákona o zaměstnanosti (návrh) zákona o zaměstnanosti (návrh) zákona o zaměstnanosti (návrh).

12 - poskytnutí příspěvku na veřejně prospěšné práce, na společensky účelná pracovní místa, příspěvku na zapracování a příspěvku při přechodu na nový podnikatelský program. 36 Veškeré uzavřené dohody o poskytnutí výše uvedených příspěvků a podpor budou obsahovat závazek zaměstnavatele vrátit tyto poskytnuté finanční prostředky v případě, že mu byly poskytnuty v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce. b) vyloučením z účasti na veřejných zakázkách 37 až na 5 let navrhovaná novela zákona o veřejných zakázkách zařazuje mezi základní kvalifikační předpoklady skutečnost, že subjektu, který bude k realizaci veřejné zakázky vybrán, nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce. Stát může také přistoupit k dočasnému nebo trvalému uzavření provozoven, jichž bylo využito k porušení zákazu nelegálního zaměstnávání, případně k dočasnému nebo trvalému odejmutí povolení k provozování určité obchodní činnosti, pokud to lze odůvodnit závažností porušení. 38 Podle návrhu novely zákona o zaměstnanosti může navíc v tomto případě správní orgán přihlédnout zejména k počtu zaměstnaných cizinců nebo k délce výkonu nelegální práce (srov. ustanovení o finančních sankcích, kde směrnice také umožňuje jejich odstupňování podle počtu nelegálně zaměstnaných pracovníků, avšak toto odstupňování nebylo přejato přímo do zákona a bylo ponecháno na uvážení správního orgánu). Pokud je zaměstnavatel fyzickou osobou a cizince zaměstnává ke svým soukromým účelům, a pokud nebyly zjištěny obzvláště vykořisťující podmínky, umožňuje směrnice členským státům stanovit nižší finanční sankce, upustit od sankcí zákona o zaměstnanosti (návrh). 37 Ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Viz 53 odst. 1 písm. k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (návrh). 38 Čl. 7 odst. 1 písm. d), 141b odst. 5 zákona o zaměstnanosti (návrh).

13 souvisejících s veřejnými podporami a výhodami, uzavírání provozoven a odebírání příslušných povolení. 39 Toto ustanovení Česká republika zatím nevyužila. Práva poškozených neoprávněně zaměstnaných osob Kromě sankcí pro zaměstnavatele směrnice stanovila určité mechanismy pro nelegálně zaměstnané osoby, jak se domoci svých nároků. Neoprávněně zaměstnaní státní příslušníci třetích zemí musí mít podle směrnice možnost vznést nárok vůči svému zaměstnavateli, pokud jde o dlužné odměny, a případně se také dožadovat výkonu rozhodnutí. Směrnice také stanoví, že v případech, kdy to umožňují vnitrostátní právní předpisy, mají mít neoprávněně zaměstnaní státní příslušníci třetích zemí možnost vyzvat příslušné orgány k vymáhání dlužené odměny, aniž by byli nuceni v této věci vznést nárok. 40 Tato ustanovení nebyla do českého právního řádu speciálně transponována, nelegální zahraniční pracovníci však mohou, stejně jako občané ČR, vznášet své nároky vůči zaměstnavateli v rámci občanského soudního řízení a pokud v tomto řízení uspějí a dosáhnou vydání pravomocného soudního rozhodnutí, také se domáhat jeho výkonu. Stejně tak se budou moci po schválení novely zákona o zaměstnanosti obracet na úřady práce s oznámením o páchání správního deliktu nelegální práce. Podle navržené právní úpravy vyústí šetření úřadu práce, které by na základě oznámení mělo být zahájeno, v uložení pokuty a v následnou povinnost zaměstnavatele uhradit dlužné odměny a související platby a náklady (viz výše). S tím související praktickou otázkou ale je, do jaké míry budou nelegální zahraniční pracovníci těchto dostupných mechanismů schopni využít. Podle zpráv monitorujících nelegální migraci v České republice 41 pracuje naprostá většina nelegálních zaměstnanců v odvětvích, kde se nepředpokládá vyšší kvalifikace a není tedy pochyb o tom, že nízké právní povědomí těchto osob, nemluvě o jejich 39 Čl. 5 odst. 3 a čl. 7 odst. 2 směrnice. 40 Čl. 6 odst. 2 písm. b) směrnice. 41 Např. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2009.

14 svízelném postavení z hlediska pobytu a často i závislosti na zaměstnavateli, jim efektivní využití právních prostředků nápravy znemožní. Lze předpokládat, že situace v dalších zemích EU je v tomto směru podobná a zřejmě i proto směrnice dále vyžaduje, aby nelegální zahraniční pracovníci mohli podávat stížnosti na zaměstnavatele i prostřednictvím třetích osob (např. odborové organizace nebo jiná sdružení). 42 K usnadnění podávání stížností je potřeba, aby členské státy umožnily třetím osobám, které mají oprávněný zájem na zajištění dodržování směrnice, účast na soudních či správních řízeních a přispět tak k prosazování práv neoprávněně zaměstnaných státních příslušníků třetích zemí 43. Toto ustanovení taktéž nebylo speciálně implementováno s tím, že dostatečnou právní úpravu již obsahuje občanský soudní řád. Podíváme-li se však do tohoto právního předpisu, je otázkou, nakolik tato úprava požadavky směrnice splňuje. Občanský soudní řád umožňuje účastníku řízení zvolit si jakožto svého zástupce až na výjimky jakoukoliv fyzickou osobu. Zvláštním oprávněním disponuje odborová organizace, dále pak v určitých typech řízení Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, právnická osoba, k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana před diskriminací a právnická osoba, k jejímuž předmětu podnikání patří ochrana práv podle autorského zákona. 44 Pokud bylo postupnými novelami občanského soudního řádu obecné pravidlo o zastupování již v minulosti těmito způsoby prolomeno, bylo by nanejvýš vhodné, aby organizace, které pracují za účelem podpory práv cizinců, měly právo se účastnit soudních řízení ve sporech týkajících se nelegálního zaměstnávání na straně nelegálních zahraničních pracovníků. To by přispělo jednak k řádné implementaci směrnice, jednak k efektivnímu prosazování práv vykořisťovaných zaměstnanců. 42 Čl. 13 odst. 1 směrnice. Směrnice následně v odst. 3 upřesňuje, že pomoc při podávání stížností ve prospěch této kategorie cizích státních příslušníků není považována za napomáhání k nepovolenému pobytu dle směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu. 43 Čl. 13 odst. 2 směrnice zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

15 Nelegální zahraniční pracovníci mají právo být systematicky a objektivně informováni o svých právech podle sankční směrnice před výkonem jakéhokoliv rozhodnutí o navrácení. 45 Zákon o pobytu cizinců obsahuje od ustanovení, podle kterého policie informuje cizince, kteří mají být vyhoštěni, o právu požadovat po zaměstnavateli nevyplacenou mzdu, včetně případných nákladů na zaslání mzdy do zahraničí. Police dále cizinci sdělí, že má právo informovat příslušný orgán inspekce práce o porušení právní povinnosti zaměstnavatelem. 46 Tato povinnost policie je však pouze dílčí, v zákoně chybí povinnost policie sdělit cizinci, že se může obrátit zejména na úřad práce, který, jak je uvedeno výše, bude disponovat pravomocemi ke stíhání přestupku nelegálního zaměstnávání, přičemž právě na základě pravomocně uložené pokuty bude zaměstnavatel povinen uhradit dlužnou odměnu. Oznámení porušení právní povinnosti zaměstnavatelem inspektorátu práce tedy není natolik významné z hlediska práv nelegálních zahraničních pracovníků. Zaměstnavatel se sice dopouští přestupků zákona o inspekci práce (např. tím, že nevyplácí zaměstnanci odměnu, zaměstnává cizince mimo pracovní poměr), avšak za ty jsou ukládány pouze pokuty, z čehož ovšem pro vykořisťované pracovníky žádná satisfakce (kromě té morální) neplyne. Jako klíčové se tedy jeví, aby cizinci byli informováni o tom, že protiprávní jednání zaměstnavatele je postižitelné podle zákona o zaměstnanosti (tedy, že je třeba informovat úřad práce). To by mělo být povinností policie. Zároveň by bylo praktické, aby policie souběžně sama informovala i příslušný úřad práce a inspektorát práce a tak zajistila (pro případ, že cizinec se na tyto úřady sám neobrátí) minimálně to, že nelegální zaměstnávání bude postiženo a tím dojde k naplnění veřejnoprávního zájmu na eliminaci tohoto jevu. 45 Čl. 6 odst. 2 směrnice a odst. 10 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů.

16 Trestněprávní odpovědnost Porušení zákazu nelegálního zaměstnávání je podle směrnice nutné sankcionovat jakožto trestný čin 47 těchto podmínek: - k porušení zákazu došlo úmyslně, - k porušení dochází i nadále nebo je soustavně opakováno, - k porušení dochází za obzvláště vykořisťujících pracovních podmínek, - zaměstnavatel vědomě využívá služeb osoby, která je obětí obchodování s lidmi, - osoba, která je neoprávněně zaměstnávána, je nezletilá. Na toto ustanovení reagoval český zákonodárce návrhem změny trestního zákona 48, která upřesňuje dosavadní znění trestného činu Neoprávněné zaměstnávání cizinců 49. Novela rozšiřuje dosavadní podmínky, za kterých dojde k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu. Naplnění skutkové podstaty trestného činu vyžaduje, aby k nelegálnímu zaměstnávání docházelo: - soustavně, - opětovně, - za zvlášť vykořisťujících podmínek - ve větším rozsahu (tuto podmínku obsahoval trestný čin již ve znění před novelizací). Jedná se o úmyslný trestný čin. 50 K prokázání úmyslu pachatele postačí, pokud věděl, že svým jednáním může porušit zákaz nelegálního zaměstnávání a byl s tím srozuměn 51. Subjektem, který je trestně odpovědný, je nejen zaměstnavatel, ale i ten, kdo zaměstnávání zprostředkovává to nemusí být pouze zprostředkovatelé 47 Čl. 9 směrnice. 48 K datu poslední aktualizace tohoto textu byla novela projednávána v prvním čtení v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk trestního zákona. 50 P. Šámal a kol.: Trestní zákoník I., C.H. Beck odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon.

17 zaměstnání ve smyslu zákona o zaměstnanosti, ale de facto jakýkoli prostředník. Obdobně zaměstnavatelem nemusí být pouze ten, kdo je takto definován v zákoníku práce. 52 Tato trestná činnost je trestána odnětím svobody až na 6 měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Stejné tresty se použijí pro případy, že obětí tohoto trestného činu je nezletilá osoba. Zvýšená trestní sazba (odnětí svobody až na jeden rok) může být uložena v případech, kdy pachatel spáchá trestný čin neoprávněného zaměstnávání jako člen organizované skupiny, za úplatu nebo opětovně. Zde je potřeba upozornit na jistou rozpornost u trestného činu spáchaného opětovně ten je trestán jak základní sazbou, tak sazbou zvýšenou. Z uvedeného není zcela patrný úmysl zákonodárce (v případě, že byl zákonodárce skutečně nějakým úmyslem veden a nejedná se o pouhý omyl). Zvýšenými trestními sazbami jsou dále trestány případy, kdy pachatel získá pro sebe či jiného značný prospěch (odnětí svobody až tři léta) nebo prospěch velkého rozsahu (odnětí svobody až pět let). Ač důvodová zpráva k novele trestního zákona uvádí, že trestněprávně postižitelné jsou i případy, kdy je zaměstnavatelem využívána osoba, která je obětí obchodování s lidmi, příslušné ustanovení v 342 chybí. Za trestný čin nelegálního zaměstnávání mohou jsou podle směrnice odpovědné i právnické osoby 53. Toto ustanovení zatím nebylo v České republice provedeno vzhledem k přetrvávající absenci legislativního zakotvení právní odpovědnosti právnických osob. Právní úprava, která tento nedostatek napraví, je k datu poslední aktualizace tohoto textu stále projednávána Poslaneckou sněmovnou P. Šámal a kol.: Trestní zákoník I., C.H. Beck Čl. 11 směrnice. 54 Viz tabulka níže. Jedná se o sněmovní tisk č. 285.

18 Pobytová oprávnění a prodlužování pobytu v souvislosti s neoprávněným zaměstnáváním V případě, že došlo ke spáchání trestného činu nelegálního zaměstnávání za obzvláště vykořisťujících podmínek nebo k zaměstnávání nezletilé osoby, 55 předvídá směrnice možnost udělení zvláštního povolení k pobytu 56, které je časově omezené a vázané na délku příslušného řízení. Vzhledem k tomu, že se platnost povolení k pobytu nebude vždy shodovat s délkou vnitrostátních řízení, musí existovat také možnost jeho prodloužení. Povolení k pobytu musí být platné tak dlouho, dokud státní příslušník třetí země neobdrží veškeré získané doplatky své odměny. 57 Tuto situaci se pokusila řešit novela zákona o pobytu cizinců 58, je však otázkou, nakolik úspěšně. Na základě níže provedeného rozboru se lze totiž domnívat, že zákon o pobytu cizinců ani po novele dostatečně nepokryje dvě možné situace, které s ohledem na vnitrostátní civilní a trestní řízení související s neoprávněným zaměstnáváním mohou nastat. V obou situacích by ale neoprávněně zaměstnávaný cizinec měl podle sankční směrnice mít nárok na pobytové oprávnění. Situace č. 1: Probíhá trestní řízení související s neoprávněným zaměstnáváním cizince Tato situace nebyla novelou zákona o pobytu cizinců implementující sankční směrnici specielně řešena, nelze tedy než dovodit, že těmto cizincům bude udělováno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění 59. Cizincům, kterým bylo uděleno toto vízum, lze taktéž udělit povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území 60 za předpokladu, že pobyt cizince na území bude delší než 6 měsíců, a trvají-li důvody, pro které bylo vízum uděleno. 55 Čl. 9 odst. 1 písm. c) a e) směrnice. 56 Čl. 13 odst. 4 směrnice. 57 Čl. 6 odst. 5 směrnice. 58 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novelizace zákona viz tabulka níže zákona o pobytu cizinců odst. 1 zákona o pobytu cizinců.

19 Podmínkou pro udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění je, že cizinec je svědkem nebo poškozenými v trestním řízení a jeho účast na řízení je nezbytná. S touto podmínkou ale směrnice nepočítá, požadavek českého zákona jde tedy nad rámec směrnice, de facto podmínky pro udělení pobytového oprávnění zpřísňuje a tím staví oběti nelegálního zaměstnávaní do svízelné situace v případě, že bude soudem či orgány činnými v trestním řízení vyhodnoceno, že účast cizince pro trestní řízení nezbytná není. Jakkoliv může tento případ znít hypoteticky, zcela vyloučen není zákon by měl jasně zaručit adekvátní ochranu vykořisťovaných cizinců tak, jak to požaduje směrnice. Ta ve svém čl. 13 odst. 4 stanoví, že povolení k pobytu by v popsané situaci mělo být srovnatelné s tím, které se uplatňuje na státní příslušníky třetích zemí dle směrnice Rady 2004/81/ES, o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány. Podle českého zákona o pobytu cizinců by tedy měli tito cizinci měli mít možnost požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany (viz také níže). Situace č. 2: Skončilo trestní řízení související s neoprávněným zaměstnáváním cizince cizinec se v civilním řízení domáhá dlužné odměny Lze se domnívat, že tato situace není z hlediska pobytového oprávnění vůbec řešena. Zmiňovanou novelou zákona o pobytu cizinců byl sice od 1. ledna 2011 rozšířen okruh osob, kterým je možno udělit povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění, a to na cizince, kterým skončila platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území nebo jim bylo toto povolení zrušeno z důvodu ukončení trestního řízení a probíhá řízení proti zaměstnavateli o vyplacení dlužné mzdy a tato mzda nebyla cizinci vyplacena. 61 Při bližším pohledu na podmínky pro udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany 62 je ale bohužel nutné konstatovat, že toto povolení se nevztahuje na oběti pracovního vykořisťování, ale pouze na pravděpodobné oběti trestného činu obchodování s lidmi a na osoby, pro odst. 2 zákona o pobytu cizinců e odst. 1 písm. a) a b) zákona o pobytu cizinců.

20 které bylo organizováno nebo umožněno nedovolené překročení státní hranice, nebo osoby, kterým bylo napomáháno k neoprávněnému pobytu na území, jejichž svědectví je významné pro odhalení pachatele nebo organizované skupiny zabývající se organizováním nebo umožněním nedovoleného překročení státní hranice nebo napomáháním k neoprávněnému pobytu na území. 63 Cizinci, kteří jsou oběťmi pracovního vykořisťování, přičemž trestní řízení již skončilo a probíhá civilní řízení o vymožení dlužné odměny, tedy nemohou požádat o udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění na území, ani o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území. Česká republika tak zcela neimplementovala ustanovení čl. 6 odst. 5 sankční směrnice, který požaduje, aby cizincům, kterým bylo uděleno pobytové oprávnění v souvislosti s trestním stíháním neoprávněného zaměstnávání, mohlo být toto oprávnění prodlouženo po takovou dobu, dokud cizinec neobdrží celou dlužnou odměnu, která mu náleží. Pokud dojde k navrácení cizince do země původu, nese náklady spojené se zasláním dlužných odměn do zahraničí zaměstnavatel. Pokud jde o obchodované osoby 64, které mohou využít nového ustanovení 43 odst. 2 zákona o pobytu cizinců a tedy požádat o udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění, je otázkou, nakolik je reálné, aby tyto osoby právě tento typ pobytového oprávnění využily. Pro jeho udělení musí totiž prokázat dostatek finančních prostředků k pobytu na území, zajištění ubytování a zdravotní pojištění. Lze předpokládat z podstaty věci, že obchodované osoby, které se o dlužnou mzdu teprve soudí, nebudou požadovanými finančními prostředky disponovat a tedy toto pobytové oprávnění nezískají. Budou tak stejně jako vykořisťovaní pracovníci nuceny vést soudní řízení ze zahraniční, což je nepochybně náročnější z mnoha 63 42e odst. 1 zákona o pobytu cizinců klade pro udělení tohoto typu pobytu i další podmínky, jako je spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a naopak nespolupráce s podezřelými ze spáchání tohoto trestného činu. 64 Tímto pojmem jsou zde míněny osoby vyjmenované v 42e odst. 1 zákona o pobytu cizinců, viz text vztahující se k pozn. pod čarou výše. Postavení obchodovaných osob není nicméně předmětem této práce.

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Švarcsystém po novele a v praxi

Švarcsystém po novele a v praxi Švarcsystém po novele a v praxi Pojem švarcsystém vznikl na základě praxe uplatňované v devadesátých letech minulého století podnikatelem Miroslavem Švarcem, který přišel na způsob, jakým se vyhnout povinným

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst)

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Zprostředkování zaměstnání úřady práce 37 37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

1. Základní pojmy pracovního práva:

1. Základní pojmy pracovního práva: Základní pojmy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006,

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006, 161/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

t e d y č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 164 odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

t e d y č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 164 odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 22. července 2014 Č.j.: 2014 / 19791 / 570 Ke sp.zn. Sp/2014/126/573 Počet listů: 7 J&T FINANCE GROUP SE IČO 275 92 502 Pobřežní

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více