Postihování nelegálního zaměstnávání a práva vykořisťovaných pracovníků dle sankční směrnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postihování nelegálního zaměstnávání a práva vykořisťovaných pracovníků dle sankční směrnice"

Transkript

1 Postihování nelegálního zaměstnávání a práva vykořisťovaných pracovníků dle sankční směrnice Lucie Otáhalová Text byl vypracován v rámci projektu Daleko od domova jsem v krizi. Evropská unie přijala v červnu 2009 směrnici, která zakazuje zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí na území EU (dále jen směrnice nebo sankční směrnice ). 1 Jedním z hlavních cílů směrnice je boj s nelegální migrací. Podle důvodové zprávy ke směrnici 2 je významným faktorem, který nelegální migraci podporuje, vidina získání práce a výdělku v zemích EU. Evropská komise tedy předpokládá, že se podíl cizinců ze třetích zemí nelegálně pracujících v zemích EU sníží, pokud bude nelegální zaměstnávání postihováno prostřednictvím těch, kteří z něj mají prospěch, tedy zejména zaměstnavatelů. Směrnice zavádí sankce za nelegální zaměstnávání a postupy umožňující nelegálně zaměstnaným pracovníkům, kterým nebyla vyplacena za jejich práci mzda, domoci se satisfakce. Vykořisťovaným pracovníkům navíc poskytuje určitou formu ochrany. Cílem tohoto textu je kriticky zmapovat implementační počiny, které byly v souvislosti se směrnicí provedeny, nebo jsou připravovány a porovnat některé aspekty evropské úpravy s legislativou a praxí státu Izrael. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků cizích zemí 2 Dokument COM(2007) 249 v konečném znění.

2 Úvodní poznámky a stručné vymezení některých pojmů Směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí pobývající na území členského státu, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky pro pobyt v tomto členském státě tito jsou ve směrnici označováni za neoprávněně pobývající státní příslušníky třetích zemí. 3 V následujícím textu budou pro zjednodušení označování jako nelegální zahraniční pracovníci. Pro zpřesnění je třeba uvést, že státním příslušníkem třetí země se míní každá osoba, která není občanem EU, 4 a která není osobou požívající práva Společenství na volný pohyb ve smyslu Schengenského hraničního kodexu. 5 V tomto textu bude dále pro zjednodušení používán obrat nelegální zaměstnávání zejména ve smyslu zaměstnávání nelegálních zahraničních pracovníků. Na základě směrnice by mělo dojít k rozšíření definice nelegální práce, která je již v současné době obsažena v zákoně o zaměstnanosti. 6 Zákon by měl být novelizován tak, že za nelegální práci bude považováno i zaměstnávání cizince bez platného povolení 3 Pokud jde o počty nelegálních migrantů v České republice, oficiální statistiky a neoficiální odhady se významně liší. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2009 uvádí cca 4,5 tisíce osob, zatímco skutečné počty jsou odhadovány až v desítkách tisíc osob Gűnter, V.: cizinci v ČR, Přehledové studie 07/8, Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (citováno v: Štefko, Martin. Výkon závislé práce nelegálními migranty a s tím spojené právní důsledky. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010, roč. 18, č. 2, s ISSN ). 4 Čl. 20 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která je občanem členského státu, je občanem Unie... 5 Čl. 2 bod 5 Schengenského hraničního kodexu, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob. 6 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů považuje za nelegální práci tyto dva případy: 1. pokud fyzická osoba nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o osobu uvedenou v manžela nebo dítě této fyzické osoby, nebo 2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen zelená karta ) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo bez zelené karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce..

3 k pobytu na území České republiky. 7 Porušení tohoto zákazu bude možné stíhat pokutou až do 5 mil. Kč, bez ohledu na to, zda se jej dopustila fyzická nebo právnická osoba. Zaměstnáním směrnice míní výkon činností zahrnujících jakoukoli formu práce upravenou vnitrostátními právními předpisy nebo zavedenou praxí pro zaměstnavatele nebo podle jeho pokynů či pod jeho dohledem. Český zákoník práce 8 s pojmem zaměstnání nepracuje, nýbrž hovoří o pracovněprávních vztazích, které vznikají při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 9 Závislá práce je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Jde o osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. Za závislou práci se považuje také dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli prostřednictvím agentur práce. 10 Směrnice požaduje, aby dodržování zákazu nelegálního zaměstnávání bylo účinně kontrolováno. Členské státy mají vypracovat posouzení rizik, ze kterého mají při kontrolách vycházet a stanovit odvětví činnosti, ve kterých se nelegální zaměstnávání soustřeďuje. Pro každé z těchto odvětví mají členské státy podat Komisi do 1. července každého roku zprávu o kontrolách a jejich výsledcích. 11 Pravomoc k posuzování rizik a určování rizikových odvětví ekonomických činností, ve kterých se soustřeďuje nelegální práce, bude po schválení novely zákona o zaměstnanosti svěřena Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ministerstvo bude Evropské komisi předkládat zprávu o počtu provedených kontrol v jednotlivých 7 Novela, na kterou bude v tomto textu víckrát odkazováno, byla v době vypracování této studie projednávána vládou. 8 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 9 1 písm. a) zákoníku práce odst. 4 a 5 zákoníku práce. 11 Čl. 14 směrnice.

4 rizikových odvětvích a o výsledku těchto kontrol. V zájmu transparentnosti by bylo nanejvýš vhodné, aby byly tyto zprávy dostupné i veřejnosti, nejlépe formou dálkového přístupu (internet). Ustanovení směrnice byla k datu poslední aktualizace tohoto textu 12 implementována pouze v novele zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. Připravena byla taktéž novela zákona o zaměstnanosti a novela trestního řádu. Ani jedna z těchto novel však nebyla prozatím schválena, je tedy nutné konstatovat, že Česká republika směrnici řádně a včas neimplementovala. Přehled novel implementujících sankční směrnici Název předpisu Účinnost Poznámky Zákon č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další zákony Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Novela zatím nebyla schválena. Novela zatím nebyla schválena. Návrh zatím nebyl schválen. K datu poslední aktualizace tohoto textu projednáváno jako sněmovní tisk č. 297 v 1. čtení (Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny). K datu poslední aktualizace tohoto textu byl návrh zákona schválen vládou usnesení vlády ze dne 18. května 2011 č K datu poslední aktualizace tohoto textu byl návrh zákona projednáván jako sněmovní tisk č. 285 v 1. čtení (Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny). 12 Text byl vypracován počátkem roku Poslední aktualizace textu proběhla ke dni 11. července 2011.

5 Povinnosti zaměstnavatele Sankční směrnice vyžaduje po členských státech EU, aby zaměstnavatelům uložili tyto povinnosti 13 : - vyžadovat po státních příslušnících třetích zemí povolení k pobytu, - uchovávat kopie těchto povolení alespoň po dobu trvání zaměstnání pro případné kontroly, - oznamovat příslušným orgánům začátek zaměstnání státních příslušníků třetích zemí. Připravovaná novela zákona o zaměstnanosti tato ustanovení provádí na několika místech. Předně ukládá zaměstnavatelům povinnost mít v místě výkonu práce kopie dokladů prokazujících, že se nejedná o výkon nelegální práce. 14 Tím, že budou zaměstnavatelé povinni uchovávat kopie dokladů prokazujících legálnost zaměstnávání zahraničních pracovníků se sníží prostor pro zaměstnavatele, aby v případě kontroly doklady poskytli dodatečně. Dále mají zaměstnavatelé povinnost uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince po dobu trvání zaměstnání a dále po dobu 3 let od jeho skončení. 15 Porušení těchto povinností bude možné stíhat pokutou až do výše 0,5 mil. Kč, bez ohledu na to, zda je tento zaměstnavatel fyzickou nebo právnickou osobou. Pokud jde o oznamovací povinnost, připravovaná novela zákona o zaměstnanosti ukládá zaměstnavatelům 16 povinnost oznamovat zaměstnání cizince, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, krajské pobočce Úřadu práce nejpozději v den jeho nástupu k výkonu práce (jedná se o informační povinnost zaměstnavatele). Krajské pobočce Úřadu práce je nutno také oznámit ukončení zaměstnání, jakož i skutečnost, na jejímž základě již cizinec povolení k zaměstnání (případně zelenou či 13 Čl. 4 směrnice. 14 Nový 136 zákona o zaměstnanosti , nový odst. 3 zákona o zaměstnanosti. 16 Nebo fyzickým a právnickým osobám, ke kterým je cizinec vyslán k výkonu práce za základě smlouvy.

6 modrou kartu) nepotřebuje, 17 a to do deseti dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly. Informační povinnost se již nyní vztahuje na občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, rodinné příslušníky občana České republiky občany třetích zemí a i na podstatnou většinu cizinců, u kterých se nevyžaduje povolení k zaměstnání, zelená nebo modrá karta 18. Z informační povinnosti jsou vyňati pouze členové záchranných jednotek, zaměstnanci v mezinárodní dopravě, osoby akreditované ve sdělovacích prostředcích a vojenský a civilní personál ozbrojených sil. Pokud zaměstnavatel nesplní oznamovací povinnost, může mu být uložena pokuta až do výše 0,5 mil. Kč, bez ohledu na to, zda je tento zaměstnavatel fyzickou nebo právnickou osobou. Z oznamovací povinnosti existují také určité výjimky. V případě, kdy zaměstnanec získal postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, 19 může být zaměstnavatel ohlašovací povinnosti zproštěn. Tuto výjimku nicméně novelizace zákona o zaměstnanosti neobsahuje. Směrnice dále umožňuje stanovení zjednodušeného postupu pro oznamování zaměstnání státního příslušníka třetí země pro zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a zaměstnání slouží k jeho soukromým účelům. Ani tento mechanismus připravovaná novela nezavedla, nicméně zaslání písemného oznámení krajské pobočce Úřadu práce není nutné považovat za natolik komplikovaný postup, aby vyžadoval zjednodušení. Odpovědnost zaměstnavatele a dalších fyzických nebo právnických osob Směrnice stanoví systém sankcí (jak ostatně plyne již z jejího názvu), které nastupují při nesplnění povinností stanovených zaměstnavatelům. Zaměstnavatelům mohou odst. 1 zákona o zaměstnanosti, vládou připravená novela zákona o zaměstnanosti. 18 Například bude nutno oznamovat zaměstnání cizinců s povoleným trvalým pobytem, rodinných příslušníků členů diplomatických misí, konzulárních úřadů, azylantů a cizinců s udělenou doplňkovou ochranou; umělců, sportovců atd., jejichž pobyt na území ČR nepřesáhne dobu 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo 30 dnů v roce; cizinců, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání, apod. 19 Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.

7 být uloženy jednak finanční sankce, jednak mohou být vůči nim ze strany státu uplatněna další opatření. Finanční sankce Finanční sankce 20 jako takové se podle směrnice zvyšují s rostoucím počtem nelegálních zahraničních pracovníků. V zákoně o zaměstnanosti by umožnění výkonu nelegální práce mělo po schválení připravované novely představovat novou skutkovou podstatu přestupku (u fyzických osob) a správního deliktu (u právnických osob). Obojí bude možné stíhat uložením pokuty až do 5 mil. Kč. Ustanovení směrnice, které počítá se zvýšením sankcí podle počtu nelegálních zaměstnanců, však do zákona transponováno nebylo. Je otázkou, zda bude takto progresivně postupovat Úřad práce ve správním řízení ohledně uložení pokuty. I kdyby tomu tak v praxi bylo, nelze absenci jasného ustanovení přímo v zákoně o zaměstnanosti považovat za správnou transpozici směrnice. Povinnost vyplatit odměnu za práci Směrnice jasně stanoví, že neoprávněně zaměstnávaný cizinec má nárok na odměnu za práci. 21 Pokud zaměstnanec neprokáže výši odměny, má se zato, že odpovídala minimální mzdě za kalendářní měsíc. Pokud se neprokáže, jak dlouho zaměstnání trvalo, stanoví směrnice pro účely placení těchto odměn a dlužných částek domněnku trvání pracovního vztahu v délce alespoň tři měsíce. 22 Ustanovení o minimální mzdě a minimální délce pracovního poměru lze považovat za záchytný bod v případech, kdy byla nelegální práce vykonávána bez jakéhokoliv smluvního podkladu. Pokud však byl mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřen nějaký druh pracovní smlouvy (zákoník práce umožňuje výkon závislé práce pouze v pracovně právním vztahu, tedy v rámci pracovního poměru 23 nebo dohod 20 Čl. 5 směrnice. 21 Čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice, 141b zákona o zaměstnanosti (návrh). 22 Čl. 6 odst zákoníku práce.

8 konaných mimo pracovní poměr, 24 pokud není upravena zvláštními právními předpisy 25 ) a pokud na základě této smlouvy byla vykonávána práce po dobu delší, než jsou 3 měsíce, je pro zaměstnance samozřejmě výhodnější prokázat, že pracovně právní vztah trval tak dlouho, jak je stanoveno v této smlouvě. Zaměstnavatel má ale možnost dovolat se neplatnosti pracovní smlouvy dle 20 zákoníku práce, a je pravděpodobné, že tak zaměstnavatelé budou činit, aby se vyhnuli povinnosti zaplatit dlužné odměny za celou dobu skutečného trvání nelegální práce. Neplatnost pracovní smlouvy by zaměstnavatelem byla namítána zřejmě na základě toho, že zaměstnanec nedisponoval potřebným pobytovým oprávněním a povolením k zaměstnání (jak vyžaduje 89 zákona o zaměstnanosti). Absence těchto povolení je důvodem relativní neplatnosti pracovně právního vztahu. 26 Neplatnosti právního úkonu se však podle 20 zákoníku práce nemůže dovolávat ten, kdo tuto neplatnost způsobil. Tím, že zaměstnavatel nevyžadoval po zaměstnanci povolení k zaměstnání, porušil povinnost danou směrnicí. Předtím, než budou povinnosti zaměstnavatele transponovány do zákona o zaměstnanosti, se však nebude možné jejich porušení dovolat. Pokud k transpozici nedojde ani do 20. července 2011, kdy uplyne lhůta pro transpozici stanovená, bude po tomto datu možné dovolat se porušení povinností zaměstnavatele i na základě přímého účinku směrnice. Zaměstnavatel by se tedy neměl dovolat neplatnosti smlouvy (neboť neplatnost sám způsobil) a je zároveň nepravděpodobné, že by se neplatnosti dovolával zaměstnanec, pokud obsahuje pro něj výhodnější úpravu. Další povinností zaměstnavatele je zaplatit náklady související s doručením dlužné odměny zaměstnanci, a to i do státu, jehož je cizinec občanem. V případě, že je cizinec osobou bez trvalého bydliště, je nutné zaplatit náklady zaslání do státu jeho posledního trvalého bydliště, případně do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt zákoníku práce. 25 Například zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 26 Viz Štefko, Martin. Výkon závislé práce nelegálními migranty a s tím spojené právní důsledky. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010, roč. 18, č. 2, s ISSN

9 Za splnění této povinnosti ručí i dodavatel, jehož je zaměstnavatel subdodavatelem a také prostředník, pokud byly dodavatelské vztahy realizovány jeho prostřednictvím. Ručení vzniká pouze v případě, že tyto osoby věděly, nebo při vynaložení náležité péče vědět měly a mohly, že jde o nelegální práci. Povinným k zaplacení dlužných částek bude podle chystané novelizace zákona o zaměstnanosti zaměstnavatel fyzická nebo právnická osoba, které byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt. Ručení dodavatelů za finanční sankce a vyplacení mzdy Za úhradu sankcí a odměn za práci ručí i dodavatel, jehož je zaměstnavatel subdodavatelem a také prostředník, pokud byly dodavatelské vztahy realizovány jeho prostřednictvím. Ručení podle připravované novely zákona o zaměstnanosti 27 vzniká pouze v případě, že tyto osoby věděly, nebo při vynaložení náležité péče vědět měly a mohly, že jde o nelegální práci. Takto postavená konstrukce ručení je určitým zjednodušením oproti článku 8 směrnice, který rozlišuje dvě situace: - Odpovědnost dodavatele, jehož je zaměstnavatel přímým subdodavatelem zde směrnice nevyžaduje, aby tento dodavatel věděl, že zaměstnavatel zaměstnává nelegální zaměstnance. - Odpovědnost hlavního dodavatele a jakýchkoliv zprostředkujících subdodavatelů tato odpovědnost nastupuje až poté, co zaměstnavatel nebo dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým subdodavatelem, nesplní své povinnosti. V tomto případě směrnice vyžaduje, aby tyto subjekty věděly o tom, že zaměstnavatel zaměstnává nelegální zaměstnance. Transpozice, jak je navrhována v projednávané novele zákona o zaměstnanosti, tyto dvě situace nerozlišuje a tak jednak ulehčuje pozici dodavatelům, jednak opět o něco snižuje ochranu neoprávněně zaměstnávaných zaměstnanců. Povinnost zaplatit dlužné částky na daních a sociálním zabezpečení a odst. 1 zákona o zaměstnanosti (návrh).

10 Zaměstnavatel bude dále povinen zaplatit částky, které by zaplatil v případě, že by se jednalo o zaměstnávání oprávněné. Jedná se tedy o: - veškeré dlužné částky na daních, - pojistné na všeobecné zdravotní pojištění - a pojistné na sociální zabezpečení. 28 Dále musí zaplatit veškeré penále za prodlení a odpovídající správní pokuty. 29 Povinným k zaplacení těchto částek bude opět podle chystané novelizace zákona o zaměstnanosti zaměstnavatel fyzická nebo právnická osoba, které byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt. Pokud jde o shora zmiňované ručení dodavatelů, pro úplnost dlužno dodat, že ručení se u povinnosti zaplatit dlužné částky na daních a sociálním zabezpečení neuplatní. Možnost zprostit se odpovědnosti v případě padělaného povolení k pobytu Zaměstnavatelé (dodavatelé), kteří splnili povinnosti, jež jim ukládá směrnice, nenesou odpovědnost za porušení zákazu nelegálního zaměstnávání. Jestliže však zaměstnavatelé věděli, že povolení k pobytu, předložené zaměstnancem, je padělané 30, pak nastupují veškeré směrnicí předvídané sankce. Ustanovení o padělaných listinách bylo promítnuto do připravované novely zákona o zaměstnanosti souhrnně jak pro zaměstnavatele, tak pro subdodavatele. Povinnosti uhradit pokutu za správní delikt, dlužné odměny a částky na daních a na sociálním zabezpečení se mohou zprostit v případě, že povolení k pobytu na území ČR, které cizinec zaměstnavateli předložil, bylo padělané, a jestliže: - zaměstnavatel/subdodavatel/prostředník fyzická osoba toto nevěděl ani nemohl vědět; 28 Čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice, transponován do 141b odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti (návrhu). V transpozičním ustanovení není explicitně uvedena povinnost zaplatit dlužné daně z příjmu, jelikož ke zdanění dochází podle Ministerstva práce a sociálních věcí automaticky po přiznání příjmu. 29 Čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice. 30 Čl. 4 odst. 3 směrnice, 141a odst. 2 připravované novely zákona o zaměstnanosti.

11 - zaměstnavatel/subdodavatel/prostředník právnická osoba prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, aby zjistil, zda povolení k pobytu cizinců podílejících se na plnění smluv, které uzavřel s pachatelem správního deliktu, není padělané. Vyloučení z veřejně udělovaných výhod a podpor, uzavření provozoven a odejmutí povolení k provozování činnosti Soubor dalších sankcí předvídaných směrnicí se vztahuje k veřejně udělovaným podporám a výhodám. 31 Zaměstnavatelé mohou být postiženi: a) vyloučením z nároku na veřejné výhody, podpory nebo dotace, a to až na období 5ti let (toto opatření se vztahuje i na finanční prostředky EU spravované členskými státy) a povinností vrátit veřejné výhody, podpory či dotace (včetně finančních prostředků EU spravovaných členskými státy), které jim byly poskytnuty v období až 12ti měsíců před zjištěním neoprávněného zaměstnávání. Připravovaná novela zákona o zaměstnanosti znemožňuje po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce: - poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa 32 pro osobu se zdravotním postižením; - poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněné pracovní dílny 33 přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením; - poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 34 ; - poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst nebo hmotné podpory rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců; Čl. 7 odst. 1 písm. a) až c) směrnice zákona o zaměstnanosti (návrh) zákona o zaměstnanosti (návrh) zákona o zaměstnanosti (návrh) zákona o zaměstnanosti (návrh).

12 - poskytnutí příspěvku na veřejně prospěšné práce, na společensky účelná pracovní místa, příspěvku na zapracování a příspěvku při přechodu na nový podnikatelský program. 36 Veškeré uzavřené dohody o poskytnutí výše uvedených příspěvků a podpor budou obsahovat závazek zaměstnavatele vrátit tyto poskytnuté finanční prostředky v případě, že mu byly poskytnuty v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce. b) vyloučením z účasti na veřejných zakázkách 37 až na 5 let navrhovaná novela zákona o veřejných zakázkách zařazuje mezi základní kvalifikační předpoklady skutečnost, že subjektu, který bude k realizaci veřejné zakázky vybrán, nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce. Stát může také přistoupit k dočasnému nebo trvalému uzavření provozoven, jichž bylo využito k porušení zákazu nelegálního zaměstnávání, případně k dočasnému nebo trvalému odejmutí povolení k provozování určité obchodní činnosti, pokud to lze odůvodnit závažností porušení. 38 Podle návrhu novely zákona o zaměstnanosti může navíc v tomto případě správní orgán přihlédnout zejména k počtu zaměstnaných cizinců nebo k délce výkonu nelegální práce (srov. ustanovení o finančních sankcích, kde směrnice také umožňuje jejich odstupňování podle počtu nelegálně zaměstnaných pracovníků, avšak toto odstupňování nebylo přejato přímo do zákona a bylo ponecháno na uvážení správního orgánu). Pokud je zaměstnavatel fyzickou osobou a cizince zaměstnává ke svým soukromým účelům, a pokud nebyly zjištěny obzvláště vykořisťující podmínky, umožňuje směrnice členským státům stanovit nižší finanční sankce, upustit od sankcí zákona o zaměstnanosti (návrh). 37 Ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Viz 53 odst. 1 písm. k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (návrh). 38 Čl. 7 odst. 1 písm. d), 141b odst. 5 zákona o zaměstnanosti (návrh).

13 souvisejících s veřejnými podporami a výhodami, uzavírání provozoven a odebírání příslušných povolení. 39 Toto ustanovení Česká republika zatím nevyužila. Práva poškozených neoprávněně zaměstnaných osob Kromě sankcí pro zaměstnavatele směrnice stanovila určité mechanismy pro nelegálně zaměstnané osoby, jak se domoci svých nároků. Neoprávněně zaměstnaní státní příslušníci třetích zemí musí mít podle směrnice možnost vznést nárok vůči svému zaměstnavateli, pokud jde o dlužné odměny, a případně se také dožadovat výkonu rozhodnutí. Směrnice také stanoví, že v případech, kdy to umožňují vnitrostátní právní předpisy, mají mít neoprávněně zaměstnaní státní příslušníci třetích zemí možnost vyzvat příslušné orgány k vymáhání dlužené odměny, aniž by byli nuceni v této věci vznést nárok. 40 Tato ustanovení nebyla do českého právního řádu speciálně transponována, nelegální zahraniční pracovníci však mohou, stejně jako občané ČR, vznášet své nároky vůči zaměstnavateli v rámci občanského soudního řízení a pokud v tomto řízení uspějí a dosáhnou vydání pravomocného soudního rozhodnutí, také se domáhat jeho výkonu. Stejně tak se budou moci po schválení novely zákona o zaměstnanosti obracet na úřady práce s oznámením o páchání správního deliktu nelegální práce. Podle navržené právní úpravy vyústí šetření úřadu práce, které by na základě oznámení mělo být zahájeno, v uložení pokuty a v následnou povinnost zaměstnavatele uhradit dlužné odměny a související platby a náklady (viz výše). S tím související praktickou otázkou ale je, do jaké míry budou nelegální zahraniční pracovníci těchto dostupných mechanismů schopni využít. Podle zpráv monitorujících nelegální migraci v České republice 41 pracuje naprostá většina nelegálních zaměstnanců v odvětvích, kde se nepředpokládá vyšší kvalifikace a není tedy pochyb o tom, že nízké právní povědomí těchto osob, nemluvě o jejich 39 Čl. 5 odst. 3 a čl. 7 odst. 2 směrnice. 40 Čl. 6 odst. 2 písm. b) směrnice. 41 Např. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2009.

14 svízelném postavení z hlediska pobytu a často i závislosti na zaměstnavateli, jim efektivní využití právních prostředků nápravy znemožní. Lze předpokládat, že situace v dalších zemích EU je v tomto směru podobná a zřejmě i proto směrnice dále vyžaduje, aby nelegální zahraniční pracovníci mohli podávat stížnosti na zaměstnavatele i prostřednictvím třetích osob (např. odborové organizace nebo jiná sdružení). 42 K usnadnění podávání stížností je potřeba, aby členské státy umožnily třetím osobám, které mají oprávněný zájem na zajištění dodržování směrnice, účast na soudních či správních řízeních a přispět tak k prosazování práv neoprávněně zaměstnaných státních příslušníků třetích zemí 43. Toto ustanovení taktéž nebylo speciálně implementováno s tím, že dostatečnou právní úpravu již obsahuje občanský soudní řád. Podíváme-li se však do tohoto právního předpisu, je otázkou, nakolik tato úprava požadavky směrnice splňuje. Občanský soudní řád umožňuje účastníku řízení zvolit si jakožto svého zástupce až na výjimky jakoukoliv fyzickou osobu. Zvláštním oprávněním disponuje odborová organizace, dále pak v určitých typech řízení Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, právnická osoba, k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana před diskriminací a právnická osoba, k jejímuž předmětu podnikání patří ochrana práv podle autorského zákona. 44 Pokud bylo postupnými novelami občanského soudního řádu obecné pravidlo o zastupování již v minulosti těmito způsoby prolomeno, bylo by nanejvýš vhodné, aby organizace, které pracují za účelem podpory práv cizinců, měly právo se účastnit soudních řízení ve sporech týkajících se nelegálního zaměstnávání na straně nelegálních zahraničních pracovníků. To by přispělo jednak k řádné implementaci směrnice, jednak k efektivnímu prosazování práv vykořisťovaných zaměstnanců. 42 Čl. 13 odst. 1 směrnice. Směrnice následně v odst. 3 upřesňuje, že pomoc při podávání stížností ve prospěch této kategorie cizích státních příslušníků není považována za napomáhání k nepovolenému pobytu dle směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu. 43 Čl. 13 odst. 2 směrnice zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

15 Nelegální zahraniční pracovníci mají právo být systematicky a objektivně informováni o svých právech podle sankční směrnice před výkonem jakéhokoliv rozhodnutí o navrácení. 45 Zákon o pobytu cizinců obsahuje od ustanovení, podle kterého policie informuje cizince, kteří mají být vyhoštěni, o právu požadovat po zaměstnavateli nevyplacenou mzdu, včetně případných nákladů na zaslání mzdy do zahraničí. Police dále cizinci sdělí, že má právo informovat příslušný orgán inspekce práce o porušení právní povinnosti zaměstnavatelem. 46 Tato povinnost policie je však pouze dílčí, v zákoně chybí povinnost policie sdělit cizinci, že se může obrátit zejména na úřad práce, který, jak je uvedeno výše, bude disponovat pravomocemi ke stíhání přestupku nelegálního zaměstnávání, přičemž právě na základě pravomocně uložené pokuty bude zaměstnavatel povinen uhradit dlužnou odměnu. Oznámení porušení právní povinnosti zaměstnavatelem inspektorátu práce tedy není natolik významné z hlediska práv nelegálních zahraničních pracovníků. Zaměstnavatel se sice dopouští přestupků zákona o inspekci práce (např. tím, že nevyplácí zaměstnanci odměnu, zaměstnává cizince mimo pracovní poměr), avšak za ty jsou ukládány pouze pokuty, z čehož ovšem pro vykořisťované pracovníky žádná satisfakce (kromě té morální) neplyne. Jako klíčové se tedy jeví, aby cizinci byli informováni o tom, že protiprávní jednání zaměstnavatele je postižitelné podle zákona o zaměstnanosti (tedy, že je třeba informovat úřad práce). To by mělo být povinností policie. Zároveň by bylo praktické, aby policie souběžně sama informovala i příslušný úřad práce a inspektorát práce a tak zajistila (pro případ, že cizinec se na tyto úřady sám neobrátí) minimálně to, že nelegální zaměstnávání bude postiženo a tím dojde k naplnění veřejnoprávního zájmu na eliminaci tohoto jevu. 45 Čl. 6 odst. 2 směrnice a odst. 10 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů.

16 Trestněprávní odpovědnost Porušení zákazu nelegálního zaměstnávání je podle směrnice nutné sankcionovat jakožto trestný čin 47 těchto podmínek: - k porušení zákazu došlo úmyslně, - k porušení dochází i nadále nebo je soustavně opakováno, - k porušení dochází za obzvláště vykořisťujících pracovních podmínek, - zaměstnavatel vědomě využívá služeb osoby, která je obětí obchodování s lidmi, - osoba, která je neoprávněně zaměstnávána, je nezletilá. Na toto ustanovení reagoval český zákonodárce návrhem změny trestního zákona 48, která upřesňuje dosavadní znění trestného činu Neoprávněné zaměstnávání cizinců 49. Novela rozšiřuje dosavadní podmínky, za kterých dojde k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu. Naplnění skutkové podstaty trestného činu vyžaduje, aby k nelegálnímu zaměstnávání docházelo: - soustavně, - opětovně, - za zvlášť vykořisťujících podmínek - ve větším rozsahu (tuto podmínku obsahoval trestný čin již ve znění před novelizací). Jedná se o úmyslný trestný čin. 50 K prokázání úmyslu pachatele postačí, pokud věděl, že svým jednáním může porušit zákaz nelegálního zaměstnávání a byl s tím srozuměn 51. Subjektem, který je trestně odpovědný, je nejen zaměstnavatel, ale i ten, kdo zaměstnávání zprostředkovává to nemusí být pouze zprostředkovatelé 47 Čl. 9 směrnice. 48 K datu poslední aktualizace tohoto textu byla novela projednávána v prvním čtení v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk trestního zákona. 50 P. Šámal a kol.: Trestní zákoník I., C.H. Beck odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon.

17 zaměstnání ve smyslu zákona o zaměstnanosti, ale de facto jakýkoli prostředník. Obdobně zaměstnavatelem nemusí být pouze ten, kdo je takto definován v zákoníku práce. 52 Tato trestná činnost je trestána odnětím svobody až na 6 měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Stejné tresty se použijí pro případy, že obětí tohoto trestného činu je nezletilá osoba. Zvýšená trestní sazba (odnětí svobody až na jeden rok) může být uložena v případech, kdy pachatel spáchá trestný čin neoprávněného zaměstnávání jako člen organizované skupiny, za úplatu nebo opětovně. Zde je potřeba upozornit na jistou rozpornost u trestného činu spáchaného opětovně ten je trestán jak základní sazbou, tak sazbou zvýšenou. Z uvedeného není zcela patrný úmysl zákonodárce (v případě, že byl zákonodárce skutečně nějakým úmyslem veden a nejedná se o pouhý omyl). Zvýšenými trestními sazbami jsou dále trestány případy, kdy pachatel získá pro sebe či jiného značný prospěch (odnětí svobody až tři léta) nebo prospěch velkého rozsahu (odnětí svobody až pět let). Ač důvodová zpráva k novele trestního zákona uvádí, že trestněprávně postižitelné jsou i případy, kdy je zaměstnavatelem využívána osoba, která je obětí obchodování s lidmi, příslušné ustanovení v 342 chybí. Za trestný čin nelegálního zaměstnávání mohou jsou podle směrnice odpovědné i právnické osoby 53. Toto ustanovení zatím nebylo v České republice provedeno vzhledem k přetrvávající absenci legislativního zakotvení právní odpovědnosti právnických osob. Právní úprava, která tento nedostatek napraví, je k datu poslední aktualizace tohoto textu stále projednávána Poslaneckou sněmovnou P. Šámal a kol.: Trestní zákoník I., C.H. Beck Čl. 11 směrnice. 54 Viz tabulka níže. Jedná se o sněmovní tisk č. 285.

18 Pobytová oprávnění a prodlužování pobytu v souvislosti s neoprávněným zaměstnáváním V případě, že došlo ke spáchání trestného činu nelegálního zaměstnávání za obzvláště vykořisťujících podmínek nebo k zaměstnávání nezletilé osoby, 55 předvídá směrnice možnost udělení zvláštního povolení k pobytu 56, které je časově omezené a vázané na délku příslušného řízení. Vzhledem k tomu, že se platnost povolení k pobytu nebude vždy shodovat s délkou vnitrostátních řízení, musí existovat také možnost jeho prodloužení. Povolení k pobytu musí být platné tak dlouho, dokud státní příslušník třetí země neobdrží veškeré získané doplatky své odměny. 57 Tuto situaci se pokusila řešit novela zákona o pobytu cizinců 58, je však otázkou, nakolik úspěšně. Na základě níže provedeného rozboru se lze totiž domnívat, že zákon o pobytu cizinců ani po novele dostatečně nepokryje dvě možné situace, které s ohledem na vnitrostátní civilní a trestní řízení související s neoprávněným zaměstnáváním mohou nastat. V obou situacích by ale neoprávněně zaměstnávaný cizinec měl podle sankční směrnice mít nárok na pobytové oprávnění. Situace č. 1: Probíhá trestní řízení související s neoprávněným zaměstnáváním cizince Tato situace nebyla novelou zákona o pobytu cizinců implementující sankční směrnici specielně řešena, nelze tedy než dovodit, že těmto cizincům bude udělováno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění 59. Cizincům, kterým bylo uděleno toto vízum, lze taktéž udělit povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území 60 za předpokladu, že pobyt cizince na území bude delší než 6 měsíců, a trvají-li důvody, pro které bylo vízum uděleno. 55 Čl. 9 odst. 1 písm. c) a e) směrnice. 56 Čl. 13 odst. 4 směrnice. 57 Čl. 6 odst. 5 směrnice. 58 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novelizace zákona viz tabulka níže zákona o pobytu cizinců odst. 1 zákona o pobytu cizinců.

19 Podmínkou pro udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění je, že cizinec je svědkem nebo poškozenými v trestním řízení a jeho účast na řízení je nezbytná. S touto podmínkou ale směrnice nepočítá, požadavek českého zákona jde tedy nad rámec směrnice, de facto podmínky pro udělení pobytového oprávnění zpřísňuje a tím staví oběti nelegálního zaměstnávaní do svízelné situace v případě, že bude soudem či orgány činnými v trestním řízení vyhodnoceno, že účast cizince pro trestní řízení nezbytná není. Jakkoliv může tento případ znít hypoteticky, zcela vyloučen není zákon by měl jasně zaručit adekvátní ochranu vykořisťovaných cizinců tak, jak to požaduje směrnice. Ta ve svém čl. 13 odst. 4 stanoví, že povolení k pobytu by v popsané situaci mělo být srovnatelné s tím, které se uplatňuje na státní příslušníky třetích zemí dle směrnice Rady 2004/81/ES, o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány. Podle českého zákona o pobytu cizinců by tedy měli tito cizinci měli mít možnost požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany (viz také níže). Situace č. 2: Skončilo trestní řízení související s neoprávněným zaměstnáváním cizince cizinec se v civilním řízení domáhá dlužné odměny Lze se domnívat, že tato situace není z hlediska pobytového oprávnění vůbec řešena. Zmiňovanou novelou zákona o pobytu cizinců byl sice od 1. ledna 2011 rozšířen okruh osob, kterým je možno udělit povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění, a to na cizince, kterým skončila platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území nebo jim bylo toto povolení zrušeno z důvodu ukončení trestního řízení a probíhá řízení proti zaměstnavateli o vyplacení dlužné mzdy a tato mzda nebyla cizinci vyplacena. 61 Při bližším pohledu na podmínky pro udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany 62 je ale bohužel nutné konstatovat, že toto povolení se nevztahuje na oběti pracovního vykořisťování, ale pouze na pravděpodobné oběti trestného činu obchodování s lidmi a na osoby, pro odst. 2 zákona o pobytu cizinců e odst. 1 písm. a) a b) zákona o pobytu cizinců.

20 které bylo organizováno nebo umožněno nedovolené překročení státní hranice, nebo osoby, kterým bylo napomáháno k neoprávněnému pobytu na území, jejichž svědectví je významné pro odhalení pachatele nebo organizované skupiny zabývající se organizováním nebo umožněním nedovoleného překročení státní hranice nebo napomáháním k neoprávněnému pobytu na území. 63 Cizinci, kteří jsou oběťmi pracovního vykořisťování, přičemž trestní řízení již skončilo a probíhá civilní řízení o vymožení dlužné odměny, tedy nemohou požádat o udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění na území, ani o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území. Česká republika tak zcela neimplementovala ustanovení čl. 6 odst. 5 sankční směrnice, který požaduje, aby cizincům, kterým bylo uděleno pobytové oprávnění v souvislosti s trestním stíháním neoprávněného zaměstnávání, mohlo být toto oprávnění prodlouženo po takovou dobu, dokud cizinec neobdrží celou dlužnou odměnu, která mu náleží. Pokud dojde k navrácení cizince do země původu, nese náklady spojené se zasláním dlužných odměn do zahraničí zaměstnavatel. Pokud jde o obchodované osoby 64, které mohou využít nového ustanovení 43 odst. 2 zákona o pobytu cizinců a tedy požádat o udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění, je otázkou, nakolik je reálné, aby tyto osoby právě tento typ pobytového oprávnění využily. Pro jeho udělení musí totiž prokázat dostatek finančních prostředků k pobytu na území, zajištění ubytování a zdravotní pojištění. Lze předpokládat z podstaty věci, že obchodované osoby, které se o dlužnou mzdu teprve soudí, nebudou požadovanými finančními prostředky disponovat a tedy toto pobytové oprávnění nezískají. Budou tak stejně jako vykořisťovaní pracovníci nuceny vést soudní řízení ze zahraniční, což je nepochybně náročnější z mnoha 63 42e odst. 1 zákona o pobytu cizinců klade pro udělení tohoto typu pobytu i další podmínky, jako je spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a naopak nespolupráce s podezřelými ze spáchání tohoto trestného činu. 64 Tímto pojmem jsou zde míněny osoby vyjmenované v 42e odst. 1 zákona o pobytu cizinců, viz text vztahující se k pozn. pod čarou výše. Postavení obchodovaných osob není nicméně předmětem této práce.

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/52/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/52/ES L 168/24 Úřední věstník Evropské unie 30.6.2009 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 84 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 84 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25. 289 9. funkční období 289 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Administrativa při zaměstnávání. aktuální problémy. Tomáš Hajdušek

Administrativa při zaměstnávání. aktuální problémy. Tomáš Hajdušek Administrativa při zaměstnávání aktuální problémy Tomáš Hajdušek 28. dubna 2012, České Budějovice Dvě pohromy na zaměstnavatele z poslední doby: 1. Novela zákona o zaměstnanosti potírání nelegálního zaměstnávání

Více

1. V 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

1. V 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje. Strana 1498 Sbírka zákonů č. 136 / 2014 Částka 59 136 ZÁKON ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 373/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011

57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 964 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 15.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 964 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 15. 57 11. funkční období 57 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1031 93 ZÁKON ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Systém ASPI - stav k 1.4.2014 do částky 21/2014 Sb. a 8/2014 Sb.m.s. 215/2004 Sb. - o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - poslední stav textu Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 45 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 45 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25. 282 9. funkční období 282 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky PhDr. Kateřina Štěpánková Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Oddělení zahraniční zaměstnanosti 1 Obsah prezentace 1. MPSV a Úřad práce

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015

Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD MĚSTA BRNA, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 Počet kontrol, uložené blokové pokuty V roce 2015 provedl Živnostenský úřad města Brna

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

II. Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců

II. Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců II. Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců 1 OBSAH Část první: Meziresortní spolupráce v oblasti boje proti nelegálnímu

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Žádost o vymezení chráněného pracovního místa

Žádost o vymezení chráněného pracovního místa Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM vymezené Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o vymezení chráněného pracovního místa 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 6

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Nemocnice Kyjov dodávka vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka diagnostik pro OKB a pronájem laboratorního vyšetřovacího

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 446. USNESENÍ SENÁTU z 19. schůze, konané dne 20. března 2014 k návrhu senátního návrhu senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Agenturní zaměstnávání. v České republice

Agenturní zaměstnávání. v České republice Agenturní zaměstnávání v České republice Od roku 2004, (kdy nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) docházelo k postupnému zvyšování počtu agentur práce i podílu agenturního zaměstnávání

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 166/13 V Praze dne. dubna 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 166/13 V Praze dne. dubna 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 166/13 V Praze dne. dubna 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedy Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Švarcsystém po novele a v praxi

Švarcsystém po novele a v praxi Švarcsystém po novele a v praxi Pojem švarcsystém vznikl na základě praxe uplatňované v devadesátých letech minulého století podnikatelem Miroslavem Švarcem, který přišel na způsob, jakým se vyhnout povinným

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více