Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce : Interní předpisy organizace v pracovně právních vztazích - pracovní řád organizace Jméno a příjmení autora : Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková Rok : 2009

2 Osnova : 1 Úvod 2 Teoretická východiska 2.1 Pravidla tvorby předpisů 2.2 Obecně závazné předpisy 2.3 Specifika pracovněprávních předpisů 2.4 Řídící akty a vnitřní předpisy 2.5 Základní vnitřní předpisy 2.6 Metodika tvorby řídících aktů 2.7 Vlastnosti řídících aktů 2.8 Postup při vytváření řídících aktů 3 Subjekty oprávněné k vydávání vnitřních předpisů 4 Pracovní řád - obecně 5 Pracovní řád příspěvkové organizace 6 Závěr Bibliografický soupis 2

3 "Organizace jsou právní fikce, nic nedělají, nic neplánují, o ničem nerozhodují. To vše dělají lidé. Organizace fungují potud, pokud fungují lidé, jimž se říká vedoucí pracovníci, tj. lidé, od kterých se očekává, že budou přijímat rozhodnutí, která ovlivní aktivitu a výsledky organizace." 1 Úvod Peter Drucker Řízení lidských zdrojů, je jednou z nejvýznamnějších aktivit, které manažeři v organizacích realizují. Řízení má svou odbornou stránku vyžadující potřebný profesionální přístup v obecném i konkrétním přístupu. Některá pojetí řízení vycházejí z dekompozice do jednotlivých manažerských funkcí. Rozlišují tzv. sekvenční manažerské funkce ( plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků, vedení lidí a kontrola), které se realizují v určitém časovém sledu a funkce průběžné ( analýza činností, rozhodování, komunikace ), které prostupují sekvenční manažerské funkce. Řízení představuje mimo jiné i tvorbu vnitřních předpisů. Praxe potvrzuje, že vnitřní předpisy jsou závažným prvkem a faktorem úrovně řídící činnosti, která na kvalitě vnitřních předpisů závisí a kterou kvalita vnitřních předpisů bezprostředně ovlivňuje. Vnitřní předpisy mají, kromě jiného, stabilizovat účelný způsob řízení a organizace práce, vymezit odpovědnosti a stanovit pravomoci a povinnosti. Při tvorbě vnitřních předpisů je nutné, aby byly předvídány všechny nezbytné podmínky související s činností, kterou konkrétní předpis pokrývá. Je třeba, aby vnitřní předpis co nejjasněji vymezil pravidla, povinnosti, odpovědnosti a pravomoci pro oblast, kterou ten který vnitřní předpis řeší, aby byl vnitřní předpis nápomocen zabránit případným možným rizikům. 2 Teoretická východiska Nejprve je vhodné zmínit některé základní otázky teorie tvorby práva a legislativní techniky jako takové. Právo je vědeckou disciplínou, proto jej nelze tvořit amatérsky a zasluhuje také odborně fundovaný přístup. Právo patří v každé vyspělé společnosti k významným regulačním činitelům. Přitom právní systém není nikdy uzavřený, neboť do něho vstupují, popřípadě se mění či ruší jednotlivé normy, tvořící jeho prvky, takže se neustále mění. 2.1 Pravidla tvorby předpisů Soulad s právem čili soulad s platnými právními normami je základním požadavkem a pravidlem, které se vztahuje ke všem vnitropodnikovým předpisům. Při tvorbě 3

4 a aplikaci vnitropodnikových dokumentů a aktů řízení zaměstnavatele, je vždy nezbytné brát zřetel na legislativní okolí čili na to, aby tyto akty byly v souladu s platným právním řádem. Vnitřní předpis zaměstnavatele jako vnitřní normativní akt, který upravuje práva a povinnosti zaměstnanců, vstupuje do již existujícího právního řádu, který nemůže ani měnit ani popírat. Toto platí i o změnách vnitřních normativních aktů. Dynamika a stabilita vnitřních předpisů organizace práce a řízení organizace je dynamickým systémem, který se musí odrážet i v požadavcích na vnitřní předpisy. Vnitřní předpisy by neměly předbíhat reálné možnosti chování pracovníků, ale na straně druhé by měly jejich chování žádoucím způsobem usměrňovat. Požadavek stability pochází z toho, že by nic nemělo být měněno zbytečně, aniž by to bylo odůvodněno skutečně objektivními potřebami vývoje. Nepřípustnost zpětné působnosti žádný právní předpis, stejně tak vnitřní předpis zaměstnavatele by neměl působit zpětně. Porušování zásady porušuje ve svých důsledcích základní principy právního státu, a to je krajně nežádoucí. Pouze v případě, jsou-li důvody hodné krajního zřetele, je zpětná účinnost vnitřního předpisu ospravedlnitelná, a to jen tehdy, pokud zvýhodňuje zaměstnance. Zásada publicity ( zveřejnění ) podle žádného předpisu se nebude postupovat dříve a nebudou jím ukládány zaměstnancům povinnosti či dokonce postihy, dokud zaměstnanci nebudou mít možnost se s ním řádně seznámit. Seznámení zaměstnanců s vnitřním předpisem by mělo být prokazatelné. Pokud se zaměstnanec přesto opomene s vnitřním předpisem či příkazem seznámit ( ač tak mohl objektivně učinit ), platí obecná právní zásada, že neznalost příslušné právní normy neomlouvá. Nově vydaný předpis ruší předchozí, pokud je s ním v rozporu. Tato právní zásada byla uplatňována již v klasickém římském právu. Pokud by tomu tak nebylo mohlo by dojít k situaci, kdy by u zaměstnavatele platilo současně více norem, které by byly vzájemně v rozporu, a zaměstnanci by pak nevěděli podle které normy se mají chovat. Stejně tak je nutno respektovat i obdobnou právní zásadu, že norma chování, která upravuje určitou zvláštnost, specifiku či výjimku, má přednost před dříve vydanou obecnou normou a v konkrétní situaci se postupuje podle této zvláštní normy. Co není zakázáno je dovoleno vše, co není zákonem zakázáno ani přikázáno ( a tím implicite dovoleno ), ani výslovně dovoleno, je dovoleno v zásadě mlčky. Neboli jinými slovy mlčení zákona lze považovat za souhlas s určitým chováním. Zaměstnavatel má v mezích zákona vymezeny pravomoci a tyto nelze překračovat. Tuto skutečnost je třeba mít na zřeteli i při tvorbě vnitropodnikových norem a příkazů. 4

5 Formulace právní normy a stejně tak i vnitřního předpisu musí být při zachování obecnosti vždy natolik přesná, aby dodržování pravidla mohlo být skutečně kontrolováno a aby v případě jeho porušení mohlo být jeho dodržení vynuceno k tomu určenými metodami a prostředky. Bez tohoto předpokladu nelze zaručit účinné působení normy v praxi a naplnění stanovených cílů regulace. Právní jazyk, jednoznačnost pojmů - normy mají být psány jednoznačně účelovým a racionálním jazykem. Při tvorbě norem je třeba se vyvarovat emocionálních výrazů, patosu, slohových ozdob, básnických nadsázek apod. Nevhodné je také používání synonym a cizích slov, která jsou dosud vnímána jako cizí. Naopak nic nebrání tomu používat slova cizího původu, která již zdomácněla, což je rozhodně vhodnější nežli snaha o vytváření českých novotvarů, které mohou působit komicky a srozumitelnost normy snížit. Obecná pravidla pro tvorbu právních předpisů platí obdobně i pro tvorbu interních předpisů zaměstnavatele, a bylo by velice žádoucí, pokud se v konkrétním případě a podmínkách dají použít, zachovávat je i při tvorbě interních předpisů. Vzhledem k tomu, že naše právo, je právem psaným, měla by mít každá právní norma vždy písemnou podobu. Obdobně by měly bít v písemné podobě formulovány i normy ve vnitřních předpisech zaměstnavatele. 2.2 Obecně závazné předpisy Realizací práva se rozumí aplikace platných právních norem ve společenské praxi. Realizace práva znamená nejen dosažení určitého stavu, jenž nastal působením platných právních norem na společenské vztahy, ale i proces uskutečňování právních norem, v němž se pomocí donucovacích opatření má dosáhnout stanoveného cíle. Je nezbytné vědět, že ne všechno chování jednotlivců je nutno regulovat právními normami. Existují také morální a další normy a zvyklosti, které jednotlivci dodržují, aniž by byly výslovně upravovány právními předpisy. Do procesu uskutečňování právních norem patří legislativní opatření, jímž je vydávání prováděcích právních předpisů v rámci a k provedení zákonů, popřípadě nařízení vlády. Prováděcí právní předpis je vždy vydáván na základě zákona a v jeho mezích. Takový předpis nesmí ukládat nikomu více či méně povinností, dávat více či méně oprávnění nežli zákon, nesmí měnit zákonem stanovené skutečnosti, nesmí odporovat zákonu ani jej měnit či doplňovat. Prováděcí právní předpis lze vydat jen na základě legislativního zmocnění uvedeného v zákoně a v jeho mezích. 5

6 Ústava mimo jiné dovoluje vládě, ministerstvům a jiným správním úřadům a orgánům územní samosprávy vydávat na základě výslovného zmocnění uvedeného v zákoně a v jeho mezích prováděcí předpisy nařízení vlády a vyhlášky. 2.3 Specifika pracovněprávních předpisů Pro oblast pracovněprávních vztahů jsou důležité především pracovní řády vydávané zaměstnavatelem na základě ustanovení zákoníku práce, kterými se blíže rozvádí ustanovení pracovněprávních předpisů podle konkrétních podmínek zaměstnavatele. Pracovní řád má jednak povahu právního úkonu, avšak současně je i pramenem práva v rámci organizace. Zákoník práce přisuzuje pracovnímu řádu v tomto směru vyšší právní autoritu mezi ostatními vnitřními předpisy a akty řízení zaměstnavatele. Zaměstnavatelé ( s výjimkou institucí uvedených v zákoně ) nemají povinnost pracovní řád vydat. Přesto lze vydání pracovního řádu zaměstnavatelům doporučit, ovšem pouze za předpokladu, že jeho vydání bude věcné, účelné a že jeho obsah bude v souladu s platnými právními normami. Podle zákoníku práce je právním úkonem projev vůle, který směřuje ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. Obecně lze hovořit o okolnostech, které způsobují vznik, změnu nebo zrušení právních vztahů, které vyvolávají určité právní následky. Tyto okolnosti se nazývají právními skutečnostmi. Je třeba pochopit základní princip, že právní vztahy nevznikají sami od sebe, ale jsou vázány na konkrétní právní skutečnosti. V pracovněprávních vztazích jsou takovými skutečnostmi : právní události - nastávají nezávisle na chování a vůli jednotlivce ( např. běh času pracovní poměr na dobu určitou, sjednání zkušební doby ) některé pracovněprávní nároky a práva zanikají uplynutím dobu a ani vnitřní předpisy zaměstnavatele s tím nemohou nic změnit. úřední výroky a rozhodnutí - jde o výrok, který zakládá, mění nebo ruší dosavadní právní stav ( konstitutivní výrok ). Jde např. o jmenování zaměstnance do vedoucí funkce nebo rozhodnutí o převodu zaměstnavatele, převodu úkolů nebo činností na jiný subjekt. právní domněnky - znamená, že podle normy se určitá právní skutečnost pokládá za existující, nastala-li jiná právní skutečnost ( odpovědnost zaměstnance za škodu ). právní úkony a normativní smlouvy - spočívají v projevu vůle. Jde o takové projevy vůle, které směřují ke vzniku, změně nebo zániku takových práv a povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. Právní úkon je nejvýznamnější z právních skutečností a musí splňovat tyto znaky : musí být projevem vůle; musí směřovat k právnímu důsledku, 6

7 který je projevem vůle zamýšlen; musí jít o právní důsledky, které jsou v souladu s právním řádem. 2.4 Řídící akty a vnitřní předpisy K vydávání aktů řízení v organizaci vedou v praxi zejména tyto důvody : jeho vydání vyžaduje právní předpis; je vydáván k provedení právního předpisu; je vydáván z vlastní vůle příslušného vedoucího zaměstnance na základě vnitřní potřeby při splnění podmínky, že řídící akt je v souladu s právními předpisy. Soustavu řídících aktů rozlišujeme : podle rozsahu působnosti ( zda se vztahuje ne všechny zaměstnance, na určitý úsek, středisko apod. ); podle obsahu na normativní, individuální nebo kombinované. Členění řídících aktů : vnitřní předpisy jsou písemné normativní akty, které neřeší konkrétní situaci a problém ve vztahu k určitým účastníkům, ale něco normují, regulují. Vnitřní předpisy jsou vydávány statutárním orgánem organizace a vydávající je povinen s jejich obsahem prokazatelně seznámit zaměstnance. individuální akty řízení jsou písemnostmi zcela individuální povahy, nemají charakter normativního právního aktu, jsou pouze jednorázové, vztahují se k situacím neopakovatelným, ovšem i tak předpokládaným. Individuálními řídícími akty jsou např.: příkazy, rozhodnutí, plánovací akty a plánovací rozhodnutí, individuálně uložené úkoly, zápisy z porad, cestovní zprávy, popisy práce aj. 2.5 Základní vnitřní předpisy V praxi rozlišujeme tyto druhy vnitřních předpisů : společenská smlouva ( zakladatelská smlouva, zakladatelská listina ) zakladatelské dokumenty společnosti, obsahují další informace např.: sídlo, předmět činnosti, kdo je jednatelem, dobu trvání spol., kmenové jmění, orgány spol., rozsah oprávnění orgánů, práva a povinnosti společníků, rozdělení zisku a ztráty a další. stanovy vydávají se pro společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva a občanská sdružení. Jejich přijetí je věcí společníků. řády vnitřní řády jsou předpisy, jimiž se v organizaci stabilizují důležité řídící systémy, dále se jimi určuje vnitřní struktura zaměstnavatele a základní pravidla vnitřního řízení. Řády se obvykle rozlišují na : organizační ( organizační řád ), 7

8 zaměstnanecké ( pracovní řád, mzdový a prémiový řád), technického charakteru ( spisový a skartační řád ), ekonomického charakteru ( pravidla hospodaření ). směrnice - jsou vnitřní předpisy, jimiž se podrobněji upravují vlastnosti a chování zaměstnanců organizace. Směrnice rozpracovávají některé oblasti činností tak, aby fungovaly bezproblémové řídící vztahy a byla stanovena konkrétní odpovědnost. pokyny - vnitřní předpisy vydávané vedoucími pracovníky, aby upravily některé vybrané činnosti. Jsou určeny k podrobnějšímu rozvedení některých ustanovení směrnic. 2.6 Metodika tvorby řídících aktů Pro obsahovou úpravu vnitřních předpisů jsou stanoveny tyto zásady : předpis musí být stručný, logický, přehledný, text musí být naprosto srozumitelný a jednoznačný; musí řádně řešit problémy vymezené zadáním ( specifikací, charakteristikou ) normalizačního úkolu; uspořádání vnitřních předpisů tak, aby se stejná ustanovení z různých předpisů shrnula do společného ustanovení, a odstranilo se tak zbytečné opakování, omezit vzájemné odvolávky; nutno zajistit soulad s právními předpisy a normami stejného a vyššího stupně. Strukturu řídících aktů lze stručně vyjádřit takto : název a sídlo organizace, identifikační údaje, úvodní ustanovení, vlastní text řídícího aktu, přechodná ustanovení, závěrečná ustanovení, podpis oprávněné osoby, seznam příloh. Druhovým označením aktu je : řád, směrnice, pokyn, příkaz, rozhodnutí, informace apod. Pro další rozlišení se jednotlivé řídící akty pořadově číslují nebo kódově označují tak, aby bylo možné rozpoznat, které oblasti ( problematiky ) se týkají. Název řídícího aktu by měl být volen tak, aby umožnil jednoduchou a rychlou orientaci v seznamu řídících aktů. Název aktu by měl být výstižný zcela jednoznačný. Rovněž zásada vydávání řádů a směrnic vždy pro ucelené oblasti činností zaměstnavatele je nezbytná a neopomenutelná. Pokud je třeba řídící akty měnit, obecně se v praxi používají pojmy jako změna, doplněk a dodatek. 8

9 2.7 Vlastnosti řídících aktů Vlastnosti řídících aktů lze formulovat takto : racionalita, srozumitelnost, věcnost a stručnost, jednoznačnost, přehlednost, komplexnost, soulad s právními předpisy, návaznost na ostatní předpisy, vnitřní nerozpornost, relativní stabilita, reprezentativnost, určitost. Řídící akty lze rozlišovat na obecné a individuální ( adresovány konkrétním pracovníkům ). Základní znaky normy jsou : normativnost - z formulací předpisu musí být zřejmé kdo co kdy jak komu ( má udělat, předat ); závaznost - musí být patrné pro jaký okruh subjektů jsou závazné; obecnost - předpis vymezuje skutkovou podstatu, neřeší konkrétní situace, stanoví pravidla pro opakované postupy nebo situace; donucení a kontrola dodržování - působí zároveň jako zpětná vazba. Řídící akt reprezentuje zaměstnavatele, pomáhá vytvářet o něm vnější názor i dojem, důležitou roli přitom hraje vzhled a úprava jednotlivých aktů řízení. 2.8 Postup při vytváření řídících aktů V praxi se při vytváření řídících aktů osvědčil postup, kdy návrh vypracovává útvar, do jehož působnosti daná problematika patří. Jeho úkolem je provést analýzu dané problematiky, vypracovat návrh řídícího aktu, návrh rozeslat k připomínkám a připomínky zapracovat do návrhu řídícího aktu. Takto doplněný návrh předat organizačnímu útvaru k dalšímu řízení. Při vytváření řídících aktů rozlišujeme tři základní role : odborného útvaru, který je autorem řídícího aktu, organizačního útvaru, právního útvaru. Návrhy se předkládají k připomínkám : řediteli, náměstkům ředitele, případně právníkovi účetní jednotky, odborným útvarům, jichž se řídící akt týká. Odpovědnost za řídící akty zaměstnavatele může být dvojí : odborný útvar odpovídá za obsahovou ( věcnou ) správnost, organizační útvar za formální stránku. 9

10 Obecnou zásadou je, že ředitel by neměl podepsat řídící akt dříve, nežli je parafován vedoucím organizačního útvaru. Tento vedoucí by měl ručit za to, že všechny připomínky byly vyřízeny, že k návrhu aktu měl možnost vyjádřit se každý, jehož se řídící akt týká, a že nejsou žádné nevyřízené rozpory. Evidence nevyřízených aktů U zaměstnavatele by mělo být určeno jedno místo ( organizační útvar, sekretariát ředitele apod. ), kde je vedena úplná a přesná evidence všech vydaných řídících aktů. Z tohoto místa lze pravidelně vydávat přehled platných řídících aktů. 3 Subjekty oprávněné k vydávání vnitřních předpisů Zákoník práce jednotně vymezuje pojem zaměstnavatele, a to sice jako fyzickou nebo právnickou osobu, která přijímá jiné občany do pracovněprávního vztahu. Oprávnění s vydáváním vnitřních organizačních předpisů úzce souvisí s právní subjektivitou. Právní úkony činí v pracovněprávních vztazích především sám zaměstnavatel, což je jednoduché v případech, kdy zaměstnavatelem je fyzická osoba. U právnických osob je jednáním zaměstnavatele jednání statutárního orgánu. Místo zaměstnavatele mohou činit právní úkony v pracovněprávních vztazích i osoby zaměstnavatelem pověřené. Tyto osoby jsou zaměstnanci zaměstnavatele, zejména vedoucí pracovníci organizačních útvarů. Jako orgány zaměstnavatele jsou oprávněny činit jménem zaměstnavatele právní úkony vyplývající z jejich funkcí stanovených organizačními předpisy. Zaměstnavatel může pověřit i další zaměstnance, aby činili určité právní úkony v pracovněprávních vztazích jeho jménem. Musí to však být na základě písemného pověření, v němž musí být rovněž uveden rozsah oprávnění. Pověření včetně rozsahu musí být dáno přímo zaměstnavatelem ( statutárním orgánem ). O vnitřním organizačním uspořádání organizace rozhoduje zaměstnavatel. Organizačním uspořádáním tedy rozhodne o tom, které funkce bude obsazovat jmenováním, jaké budou pravomoci zaměstnanců na těchto místech a jaké budou povinnosti ostatních zaměstnanců. Statutární orgán zaměstnavatele je jediným subjektem oprávněným provést jmenování vedoucích zaměstnanců. Tuto kompetenci nelze přenést na jiný subjekt. Zákoník práce ukládá pouze některým zaměstnavatelům uvedeným v zákoně povinnost vydat pracovní řád. Vydávání organizačních, pracovních a dalších interních přepisů je pro praxi doporučováno. 10

11 4 Pracovní řád - obecně Pracovní řád zaměstnavatele slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle zvláštních podmínek u konkrétního zaměstnavatele. Pracovní řád nemůže zaměstnancům ukládat další povinnosti nad rámec zákona a nelze v něm ani omezovat či zakládat nové právní nároky zaměstnanců. Pracovní řád by měl především blíže rozvést pravomoci a kompetence vedoucích zaměstnanců. Pracovní řád musí být vydán pouze u zaměstnavatelů uvedených v zákoně. U ostatních zaměstnavatelů je pouze na jejich rozhodnutí, zda bude pracovní řád vydán. Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen. Všichni zaměstnanci musí být s pracovním řádem prokazatelně seznámeni. Pracovní řád musí být všem zaměstnancům veřejně přístupný. 5 Pracovní řád příspěvkové organizace P r a c o v n í ř á d DS - příspěvková organizace. Pracovně právní vztahy pracovníků organizace se řídí zákonem č. 262 / 2006 Sb., zákoníkem práce v platném znění a dalšími souvisejícími předpisy. K uplatnění zásad zákoníku práce, dodržování předpisů na úseku pracovně právních vztahů, k zajištění úspěšného plnění úkolů i za účelem upevnění vnitřního pořádku a správné organizace práce je vydán podle 306 zákoníku práce (ZP) tento pracovní řád. Část I. Všeobecná ustanovení. Působnost 1/ Tento pracovní řád se vztahuje na všechny zaměstnance organizace. 2/ Pracovní řád je závazným právním dokumentem a poskytuje zaměstnancům základní informace o jejich vztahu k zaměstnavateli dle ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů. 3/ Všichni zaměstnanci organizace jsou v pracovně právním vztahu k DS. 4/ Zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením na jednotlivých pracovištích, ukládají podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizují, řídí a kontrolují jejich práci. 11

12 5/ Zaměstnanci se obracejí v pracovně právních záležitostech především na svého bezprostředně nadřízeného pracovníka. 6/ Ředitel jedná jménem zaměstnavatele jako statutární zástupce. Část II. Pracovní poměr. ( ZP ) Vznik pracovního poměru 1/ Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nejpozději v den nástupu do práce. Pracovní smlouva se uzavírá písemně, jedno vyhotovení je vydáno zaměstnanci. 2/ Před uzavřením pracovní smlouvy je nutno seznámit zaměstnance s jejich právy a povinnostmi, s popisem pracovní funkce, náplní práce a pracovními podmínkami. Toto jednání přísluší řediteli nebo jeho zástupci. Zástupcem ředitele DS je v době jeho nepřítomnosti ekonomka ústavu. 3/ Před uzavřením pracovní smlouvy je povinen každý pracovník se podrobit vstupní lékařské prohlídce. Pracovní poměr může být sjednán pouze se zaměstnancem, který byl při této prohlídce shledán způsobilým k výkonu práce, na kterou je přijímán. 4/ Při jednání o pracovním poměru je zaměstnanec povinen předložit občanský průkaz a prokázat skutečnosti důležité pro uzavření pracovního poměru. 5/ V pracovní smlouvě je uveden druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Lze zde dohodnout i další podmínky, na kterých mají účastníci zájem a na kterých se dohodnou. 6/ V pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba, která činí nejdéle tři měsíce. 7/ Všichni nově přijatí zaměstnanci jsou povinni absolvovat vstupní školení BOZP a PO. Vstupní proškolení zajišťuje příslušný vedoucí pracovník. 8/ Seznámení nově nastupujících zaměstnanců s pracovním řádem organizace a ostatními vnitřními předpisy, které musí zaměstnanci při své práci dodržovat, zajišťuje jejich bezprostředně nadřízený pracovník ihned po nástupu do práce. 9/ Jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí organizaci o této překážce, může organizace od této smlouvy odstoupit. 12

13 10/ Ode dne, kdy vznikl pracovní poměr je organizace povinna přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci plat, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů. 11/ Zaměstnanec je povinen podle pokynů organizace konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň. Změna sjednaných pracovních podmínek 1/ Sjednaný obsah pracovní smlouvy lze měnit jen tehdy, dohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna se provede písemně. 2/ Změny pracovního poměru se řídí ustanoveními zákoníku práce. Skončení pracovního poměru 1/ Návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru, popř. zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být podáno písemně a doručeno zaměstnavateli, jinak je neplatné. 2/ Skončení pracovního poměru se řídí ZP. 3/ Ve výpovědní lhůtě je zaměstnanec povinen konat pro zaměstnavatele práci sjednanou v pracovní smlouvě, popř. jinou práci, na kterou byl převeden v souladu s 51 ZP. 4/ Zaměstnanec je povinen při skončení pracovního poměru informovat bezprostředně nadřízeného pracovníka o plnění úkolů, předat dosud nesplněné úkoly, odevzdat předměty náležící k osobnímu vybavení, služební písemnosti, pracovní pomůcky, osobní ochranné prostředky, popř. stejnokroj, a to ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení. O předání úkolů a odevzdání věcí, popř. o způsobu náhrady škody, pořídí vedoucí pracovník záznam. 5/ Při skončení pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. 6/ Požádá-li zaměstnanec o pracovní posudek, je zaměstnavatel povinen jej vydat do 15 dnů. Zaměstnavatel však není povinen mu jej vydat dříve než v době dvou měsíců před skončením jeho pracovního poměru. Část III. Pracovní kázeň. Základní povinnosti zaměstnanců Povinnosti a práva zaměstnanců stanoví zákoník práce v 106 jeho prováděcí předpisy, organizační a pracovní řád a domovní řád DS. Dále předpisy upravující výkon práce zaměstnance, pracovní příkazy a pokyny vedoucích pracovníků. 13

14 K základním povinnostem zaměstnanců patří zejména: 1/ Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci. 2/ Plně využívat pracovní doby a pracovních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly. 3/ Dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k jimi vykonávané práci. 4/ Řádně hospodařit s prostředky jim svěřenými, střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 5/ Soustavně zvyšovat svou odbornou úroveň a při své práci využívat nových pracovních metod a postupů v souladu s platnými předpisy. 6/ Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP včetně ověření svých znalostí. 7/ Oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci a podle svých možností se účastnit na jejich odstranění. 8/ Používat při práci zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit, 9/ Na všech pracovištích, v celém areálu zařízení dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek a zákaz nástupu pod jejich vlivem do práce. 10/ Dodržovat zákaz manipulace s ohněm a kouření mimo vyhrazené prostory. 11/ Všichni zaměstnanci jsou povinni se na pokyn příslušného vedoucího pracovníka (vedoucí kuchařka, vedoucí sociálně zdravotního úseku, ředitel ) podrobit vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 12/ Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se pracovníci dozví v souvislosti s výkonem povolání, zejména pokud se týkají údajů o klientech zařízení. 13/ Dbát na to, aby nebylo ohroženo státní hospodářské a služební tajemství. 14/ Ve vícesměnném provozu setrvat na pracovišti do příchodu střídajícího zaměstnance a nedostaví-li se střídající zaměstnanec oznámit toto nadřízenému, který je oprávněn učinit další opatření. 15/ Zaměstnanci přichází a odchází ze zaměstnání určenými vchody. V odůvodněných případech jsou povinni umožnit pověřenému pracovníkovi provést kontrolu věcí, které zaměstnanec vnáší nebo odnáší z pracoviště, popřípadě osobní prohlídku. 14

15 16/ Při pracovních cestách a používání služebního vozidla se řídit pokyny nadřízeného, který pracovníka na služební cestu vyslal. Po ukončení pracovní cesty zaměstnanec informuje o jejím průběhu a výsledku svého přímého nadřízeného. 17/ Každý zaměstnanec je povinen zaznamenat příchod a odchod z pracoviště, včetně přestávky na jídlo a oddech, v individuálním docházkovém listu a docházkovém systému. V pracovní době se zaměstnanec nesmí vzdálit z pracoviště bez souhlasu nadřízeného. 18/ Důsledně pečovat a ochraňovat majetek zaměstnavatele. 19/ Oznamovací povinnost. Všichni pracovníci jsou povinni každé podezření z trestné činnosti ihned nahlásit svému nadřízenému. Ředitel je povinen o tomto podezření informovat provozovatele. Dále toto podezření oznámí neodkladně a prokazatelně příslušné okresní prokuratuře nebo policii ( zák. č. 259 / 1999 Sb. a zák. č. 4 / 1993 Sb., v platném znění ). 20/ Zaměstnanci, kteří vykonávají práci ve stravovacím provozu zařízení a přímo se podílí na přípravě a výdeji jídel, odeberou za každou odpracovanou směnu jedno hlavní jídlo ( vyhl. č. 84 / 2005 Sb, v platném znění ). 21/ Zaměstnanci jsou povinni se podrobit lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy ( zák.č. 20 / 1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů ). Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců 1/ Zajišťovat plnění úkolů na pracovišti tak, aby sociální služby byly poskytovány kvalitně v souladu se zájmy klientů a společnosti. 2/ Ve vlastní správě a řízení dbát na to, aby odpovídalo technickým a hospodářským možnostem a požadavkům technicko ekonomického rozvoje. 3/ V zájmu zkvalitnění práce co nejlépe organizovat práci, vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat plnění povinností v BOZP. 4/ Zabezpečovat odměňování zaměstnanců důsledně podle mzdových předpisů ( ZP, ZP, NV 469 / 2000 Sb., NV 564 / 2006 Sb. ) a diferencovat plat pracovníků podle jejich výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce. 5/ Zabezpečovat předpoklady pro tvůrčí iniciativu zaměstnanců a pro jejich aktivní účast na rozvoji řízení a kontrole činnosti organizace. 6/ Vytvářet příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a pro uspokojování jejich kulturních a sociálních potřeb. 7/ Zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů, zejména vést zaměstnance k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativu a pracovní úsilí, zajišťovat, aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a k neplnění povinností. 15

16 8/ Seznamovat nově přijaté zaměstnance s jejich úkoly a s předpisy platnými pro jejich práci. 9/ Zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele. 10/ Zabezpečovat řádné hospodaření s finančními, materiálovými a ostatními hospodářskými prostředky. 11/ Zajišťovat v oblasti své působnosti dostatek prostředků nutných pro řádnou činnost ústavu. 12/ Uplatňovat kritiku a sebekritiku, dbát na to, aby se využívalo podnětů zaměstnanců a seznamovat je s tím, jak bylo jejich připomínek využito. 13/ Dbát na to, aby se v zařízení rozvíjela dobrovolná pracovní a zájmová činnost obyvatel, přiměřená jejich možnostem a aby klienti ústavu se podle možností účastnili i organizování společenského života v domově. 14/ Informovat svého zástupce o jeho právech a povinnostech, o stavu plnění úkolů pracovního úseku, který řídí a upozornit ho na důležité okolnosti a závažné povinnosti vedoucí k jejich zajištění. Zastupovaný zaměstnanec si může vyhradit rozhodnutí o zvláště důležitých otázkách. Základní povinnosti zaměstnavatele 1/ Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, pracovním řádem, popř. jinými interními předpisy. Část IV. Pracovní doba a doba odpočinku. ( ZP ) Pracovní doba a přestávky v práci 1/ Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. 2/ Doba odpočinku je doba, která není pracovní dobou. 3/ Délka pracovní doby v organizaci činí nejvýše 40 hod. týdně. Délka pracovní doby zaměstnanců v nepřetržitém pracovním provozu činí nejvýše 37,5 hod. týdně. 4/ Rozvržení týdenní pracovní doby stanoví ředitel organizace. 5/ Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Pokud jde o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo. 16

17 6/ Začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn stanoví vedoucí pracovník. Stanoví také délku, začátek a konec přestávek na jídlo. Přestávky na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a na konci směny. Rozvrh pracovních směn je zveřejněn na pracovišti na obvyklém místě. 7/ Zaměstnanci jsou povinni dodržovat stanovanou pracovní dobu. Pozdní příchod na pracoviště nebo předčasný odchod z pracoviště bez povolení vedoucího zaměstnance, se považuje v rozsahu zameškané doby, za neomluvenou nepřítomnost v práci. Pro účely krácení některých nároků ( např. dovolená, odměny ) se tato zameškaná pracovní doba sčítá. 8/ Zaměstnanec je povinen zaznamenat každý příchod na pracoviště a odchod z něj do docházkového listu. 9/ Zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce u jednotlivých zaměstnanců. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost 1/ Zaměstnanec je povinen pracovat přesčas, byla-li mu práce přesčas zaměstnavatelem v souladu s právními předpisy nařízena. Zaměstnavatel nařizuje práci přesčas jen ve výjimečných případech, jde-li o vážné provozní důvody. Je třeba, aby zaměstnanec, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, byl informován o vydaném příkazu k práci přesčas v přiměřeném časovém předstihu. Za přesčasovou práci se nepovažuje práce, která nebyla zaměstnanci vedoucím zaměstnancem nařízena nebo schválena. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. 2/ Noční práce je práce konaná mezi a 6.00 hodinou. Noční prací nelze zaměstnávat mladistvé do 18. roku věku, těhotné ženy a ženy pečující o dítě mladší 1 roku. Zaměstnanec, který vykonává noční směny je povinen se 1x ročně podrobit lékařské prohlídce. 3/ Zaměstnavatel může na zaměstnanci požadovat pracovní pohotovost pouze v souladu a za podmínek stanovených 95 ZP. 4/ Za práci přesčas poskytuje zaměstnavatel vedle dosaženého platu především náhradní volno. Při poskytování náhradního volna je potřeba dbát potřeb provozu a přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnanců. Dovolená na zotavenou ( ZP ) 1/ Zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, má nárok na dovolenou za kalendářní 17

18 rok, popřípadě na její poměrnou část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. 2/ Poměrná část dovolené činí za každý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. 3/ Dovolená na zotavenou činí u pracovníků DS 5 týdnů. Dovolená za odpracované dny 1/ Zaměstnanec jemuž nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Společná ustanovení o dovolené na zotavenou 1/ Týdnem dovolené se rozumí sedm po sobě následujících kalendářních dnů. 2/ Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené. Při sestavování rozvrhu dovolených se přihlíží k úkolům a zajištění provozu DS a oprávněným zájmům zaměstnanců. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny, pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel nedohodnou jinak. 3/ Nebyl-li zaměstnanci určen termín nástupu dovolené, nesmí dovolenou nastoupit bez předchozího souhlasu bezprostředně nadřízeného pracovníka. Část V. Plat. ( a ZP ) Splatnost platu 1/ Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v kterém vznikl zaměstnanci nárok na plat. Výplata platu 1/ Plat se vyplácí zaměstnanci v zákonných penězích. 2/ Plat se vyplácí v pracovní době na pracovišti nebo na základě písemné žádosti převodem na účet zaměstnance. 3/ Při měsíčním vyúčtování platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách platu a provedených srážkách. 4/ Zaměstnanec může k převzetí platu písemně zmocnit jinou osobu. 18

19 Srážky z platu 1/ Srážky z platu lze provádět jen na základě dohody o srážkách z platu. Jinak může zaměstnavatel provést srážky z platu jen v případech uvedených v 145 zákoníku práce. Překážky v práci 1/ O poskytování pracovního volna pro překážky v práci na straně zaměstnance, požádá zaměstnanec bezprostředně nadřízeného vedoucího. Není-li překážka v práci známa zaměstnanci předem, je povinen neodkladně uvědomit o ní zaměstnavatele a sdělit přepokládanou dobu jejího trvání. Pracovní volno se neposkytuje, jestliže může zaměstnanec zařídit své záležitosti mimo pracovní dobu. 2/ Náhrady platu při překážkách v práci vymezuje ZP. 3/ Uplatňuje-li zaměstnanec nárok na dávky nemocenského pojištění ( pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny ), je povinen oznámit to neprodleně bezprostředně nadřízenému vedoucímu a předložit příslušné tiskopisy. 4/ Z vážných důvodů může zaměstnavatel poskytnout další pracovní volno bez náhrady platu. Nepřísluší-li zaměstnanci náhrada platu, vedoucí zaměstnanec, který o poskytnutí volna rozhoduje, s ním zpravidla dohodne jeho předchozí nebo dodatečné napracování. Část VI. Náhrada cestovních výdajů. ( ZP ) 1/ Zaměstnavatel poskytuje za podmínek a ve výši stanovené zákonem zaměstnancům náhrady cestovních a jiných výdajů, které jim vzniknou při plnění pracovních povinností. 2/ Zaměstnanec je povinen po návratu z pracovní cesty informovat o jejím výsledku bezprostředně nařízeného vedoucího. Část VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatele při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývají z ZP, prováděcích předpisů a dalších předpisů vydaných k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Povinnosti zaměstnavatele 1/ Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. 19

20 2/ Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k předcházení rizikům. 3/ Zaměstnavatel je povinen zajistit aby informace a pokyny týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obdržel pracovník při přijetí do zaměstnání, při jeho převedení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. 4/ Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a obuv, mycí čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje dle ustanovení ZP a dalších souvisejících a interních předpisů. Povinnosti zaměstnanců Zaměstnanci mají právo a povinnost podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 1/ Vedoucí zaměstnanci: - seznamují podřízené zaměstnance s předpisy BOZP, - vyžadují a kontrolují dodržování těchto předpisů, - vytváří podmínky pro bezpečnou práci, - odpovídají za plnění úkolů v péči o BOZP v rozsahu své funkce. Tyto úkoly jsou rovnocennou a nedílnou součástí jejich pracovních povinností. 2/ Ostatní zaměstnanci jsou povinni: - dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy s nimiž byli řádně seznámeni, - nepoužívat alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky na pracovišti a v pracovní době, nenastupovat pod jejich vlivem do práce a dodržovat stanovený zákaz manipulace s ohněm a kouření na pracovištích mimo vyhrazená místa, - podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, - používat při práci ochranných zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit, - účastnit se školení a výcviku prováděného organizací v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy, 20

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

Pracovní řád. Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808. Směrnice č. 7/2008. 1. Všeobecná ustanovení

Pracovní řád. Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808. Směrnice č. 7/2008. 1. Všeobecná ustanovení Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808 Směrnice č. 7/2008 Pracovní řád 1. Všeobecná ustanovení Tento pracovní řád se vydává v souladu se zák. 262/2006 Sb, zákoníkem páce

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Starosta Obecního úřadu v Dětenicích (dále jen starosta ) vydal ve smyslu ustanovení 110 odst. 4 písmeno e) zákona o obcích tento Pracovní řád, který je závazný

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Obsah: Část I Rozsah platnosti Čl. 1 Rozsah platnosti

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 Pracovní řád číslo 12/2007 Předkladatel (gestor) : Jaroslav Hitschfel, tajemník MěÚ v České Skalici Tajemník Městského

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

MCG MANAGEMENT CONSTULTING GROUP, s.r.o. INTERNÍ SMĚRNICE. v ubytovacím a stravovacím zařízení

MCG MANAGEMENT CONSTULTING GROUP, s.r.o. INTERNÍ SMĚRNICE. v ubytovacím a stravovacím zařízení MCG MANAGEMENT CONSTULTING GROUP, s.r.o. Vzdělávací program Pohostinství pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků

Více

Pracovní řád Českých drah, a.s.

Pracovní řád Českých drah, a.s. ČD Pracovní řád Českých drah, a.s. čj. 55 684/2013-O9 Schváleno Usnesením Představenstva Českých drah, a.s. Č. 3639/2013 Dne 26. 2. 2013 Účinnost od 15. 3. 2013 Úroveň přístupu C OBSAH OBSAH... 2 ZÁZNAM

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ř Á D TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. R 01/2012 PRACOVNÍ ŘÁD Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá

Více

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA ZÁKONÍK

Více

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

PRACOVNÍ řád OBSAH. Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb

PRACOVNÍ řád OBSAH. Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb PRACOVNÍ řád OBSAH Čl.1 Úvodní ustanovení... 2 Čl.2 Rozsah působnosti... 2 Čl.3 Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele související s uzavřením

Více

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bakalářská práce Autor: Kristina Polachová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Josef

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku Česká pošta, s. p. Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p. na rok 2006-2010

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích PRACOVNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Každý zaměstnanec pracuje v Jihočeské vědecké knihovně (dále jen JVK) dobrovolně a bez nátlaku a je si vědom toho, že

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2015 1/2015 SMĚRNICE tajemníka Magistrátu města České Budějovice ze dne 27. 2. 2015, pracovní řád Účinnost ode dne 1. 3. 2015 (s výjimkou

Více