Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce : Interní předpisy organizace v pracovně právních vztazích - pracovní řád organizace Jméno a příjmení autora : Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková Rok : 2009

2 Osnova : 1 Úvod 2 Teoretická východiska 2.1 Pravidla tvorby předpisů 2.2 Obecně závazné předpisy 2.3 Specifika pracovněprávních předpisů 2.4 Řídící akty a vnitřní předpisy 2.5 Základní vnitřní předpisy 2.6 Metodika tvorby řídících aktů 2.7 Vlastnosti řídících aktů 2.8 Postup při vytváření řídících aktů 3 Subjekty oprávněné k vydávání vnitřních předpisů 4 Pracovní řád - obecně 5 Pracovní řád příspěvkové organizace 6 Závěr Bibliografický soupis 2

3 "Organizace jsou právní fikce, nic nedělají, nic neplánují, o ničem nerozhodují. To vše dělají lidé. Organizace fungují potud, pokud fungují lidé, jimž se říká vedoucí pracovníci, tj. lidé, od kterých se očekává, že budou přijímat rozhodnutí, která ovlivní aktivitu a výsledky organizace." 1 Úvod Peter Drucker Řízení lidských zdrojů, je jednou z nejvýznamnějších aktivit, které manažeři v organizacích realizují. Řízení má svou odbornou stránku vyžadující potřebný profesionální přístup v obecném i konkrétním přístupu. Některá pojetí řízení vycházejí z dekompozice do jednotlivých manažerských funkcí. Rozlišují tzv. sekvenční manažerské funkce ( plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků, vedení lidí a kontrola), které se realizují v určitém časovém sledu a funkce průběžné ( analýza činností, rozhodování, komunikace ), které prostupují sekvenční manažerské funkce. Řízení představuje mimo jiné i tvorbu vnitřních předpisů. Praxe potvrzuje, že vnitřní předpisy jsou závažným prvkem a faktorem úrovně řídící činnosti, která na kvalitě vnitřních předpisů závisí a kterou kvalita vnitřních předpisů bezprostředně ovlivňuje. Vnitřní předpisy mají, kromě jiného, stabilizovat účelný způsob řízení a organizace práce, vymezit odpovědnosti a stanovit pravomoci a povinnosti. Při tvorbě vnitřních předpisů je nutné, aby byly předvídány všechny nezbytné podmínky související s činností, kterou konkrétní předpis pokrývá. Je třeba, aby vnitřní předpis co nejjasněji vymezil pravidla, povinnosti, odpovědnosti a pravomoci pro oblast, kterou ten který vnitřní předpis řeší, aby byl vnitřní předpis nápomocen zabránit případným možným rizikům. 2 Teoretická východiska Nejprve je vhodné zmínit některé základní otázky teorie tvorby práva a legislativní techniky jako takové. Právo je vědeckou disciplínou, proto jej nelze tvořit amatérsky a zasluhuje také odborně fundovaný přístup. Právo patří v každé vyspělé společnosti k významným regulačním činitelům. Přitom právní systém není nikdy uzavřený, neboť do něho vstupují, popřípadě se mění či ruší jednotlivé normy, tvořící jeho prvky, takže se neustále mění. 2.1 Pravidla tvorby předpisů Soulad s právem čili soulad s platnými právními normami je základním požadavkem a pravidlem, které se vztahuje ke všem vnitropodnikovým předpisům. Při tvorbě 3

4 a aplikaci vnitropodnikových dokumentů a aktů řízení zaměstnavatele, je vždy nezbytné brát zřetel na legislativní okolí čili na to, aby tyto akty byly v souladu s platným právním řádem. Vnitřní předpis zaměstnavatele jako vnitřní normativní akt, který upravuje práva a povinnosti zaměstnanců, vstupuje do již existujícího právního řádu, který nemůže ani měnit ani popírat. Toto platí i o změnách vnitřních normativních aktů. Dynamika a stabilita vnitřních předpisů organizace práce a řízení organizace je dynamickým systémem, který se musí odrážet i v požadavcích na vnitřní předpisy. Vnitřní předpisy by neměly předbíhat reálné možnosti chování pracovníků, ale na straně druhé by měly jejich chování žádoucím způsobem usměrňovat. Požadavek stability pochází z toho, že by nic nemělo být měněno zbytečně, aniž by to bylo odůvodněno skutečně objektivními potřebami vývoje. Nepřípustnost zpětné působnosti žádný právní předpis, stejně tak vnitřní předpis zaměstnavatele by neměl působit zpětně. Porušování zásady porušuje ve svých důsledcích základní principy právního státu, a to je krajně nežádoucí. Pouze v případě, jsou-li důvody hodné krajního zřetele, je zpětná účinnost vnitřního předpisu ospravedlnitelná, a to jen tehdy, pokud zvýhodňuje zaměstnance. Zásada publicity ( zveřejnění ) podle žádného předpisu se nebude postupovat dříve a nebudou jím ukládány zaměstnancům povinnosti či dokonce postihy, dokud zaměstnanci nebudou mít možnost se s ním řádně seznámit. Seznámení zaměstnanců s vnitřním předpisem by mělo být prokazatelné. Pokud se zaměstnanec přesto opomene s vnitřním předpisem či příkazem seznámit ( ač tak mohl objektivně učinit ), platí obecná právní zásada, že neznalost příslušné právní normy neomlouvá. Nově vydaný předpis ruší předchozí, pokud je s ním v rozporu. Tato právní zásada byla uplatňována již v klasickém římském právu. Pokud by tomu tak nebylo mohlo by dojít k situaci, kdy by u zaměstnavatele platilo současně více norem, které by byly vzájemně v rozporu, a zaměstnanci by pak nevěděli podle které normy se mají chovat. Stejně tak je nutno respektovat i obdobnou právní zásadu, že norma chování, která upravuje určitou zvláštnost, specifiku či výjimku, má přednost před dříve vydanou obecnou normou a v konkrétní situaci se postupuje podle této zvláštní normy. Co není zakázáno je dovoleno vše, co není zákonem zakázáno ani přikázáno ( a tím implicite dovoleno ), ani výslovně dovoleno, je dovoleno v zásadě mlčky. Neboli jinými slovy mlčení zákona lze považovat za souhlas s určitým chováním. Zaměstnavatel má v mezích zákona vymezeny pravomoci a tyto nelze překračovat. Tuto skutečnost je třeba mít na zřeteli i při tvorbě vnitropodnikových norem a příkazů. 4

5 Formulace právní normy a stejně tak i vnitřního předpisu musí být při zachování obecnosti vždy natolik přesná, aby dodržování pravidla mohlo být skutečně kontrolováno a aby v případě jeho porušení mohlo být jeho dodržení vynuceno k tomu určenými metodami a prostředky. Bez tohoto předpokladu nelze zaručit účinné působení normy v praxi a naplnění stanovených cílů regulace. Právní jazyk, jednoznačnost pojmů - normy mají být psány jednoznačně účelovým a racionálním jazykem. Při tvorbě norem je třeba se vyvarovat emocionálních výrazů, patosu, slohových ozdob, básnických nadsázek apod. Nevhodné je také používání synonym a cizích slov, která jsou dosud vnímána jako cizí. Naopak nic nebrání tomu používat slova cizího původu, která již zdomácněla, což je rozhodně vhodnější nežli snaha o vytváření českých novotvarů, které mohou působit komicky a srozumitelnost normy snížit. Obecná pravidla pro tvorbu právních předpisů platí obdobně i pro tvorbu interních předpisů zaměstnavatele, a bylo by velice žádoucí, pokud se v konkrétním případě a podmínkách dají použít, zachovávat je i při tvorbě interních předpisů. Vzhledem k tomu, že naše právo, je právem psaným, měla by mít každá právní norma vždy písemnou podobu. Obdobně by měly bít v písemné podobě formulovány i normy ve vnitřních předpisech zaměstnavatele. 2.2 Obecně závazné předpisy Realizací práva se rozumí aplikace platných právních norem ve společenské praxi. Realizace práva znamená nejen dosažení určitého stavu, jenž nastal působením platných právních norem na společenské vztahy, ale i proces uskutečňování právních norem, v němž se pomocí donucovacích opatření má dosáhnout stanoveného cíle. Je nezbytné vědět, že ne všechno chování jednotlivců je nutno regulovat právními normami. Existují také morální a další normy a zvyklosti, které jednotlivci dodržují, aniž by byly výslovně upravovány právními předpisy. Do procesu uskutečňování právních norem patří legislativní opatření, jímž je vydávání prováděcích právních předpisů v rámci a k provedení zákonů, popřípadě nařízení vlády. Prováděcí právní předpis je vždy vydáván na základě zákona a v jeho mezích. Takový předpis nesmí ukládat nikomu více či méně povinností, dávat více či méně oprávnění nežli zákon, nesmí měnit zákonem stanovené skutečnosti, nesmí odporovat zákonu ani jej měnit či doplňovat. Prováděcí právní předpis lze vydat jen na základě legislativního zmocnění uvedeného v zákoně a v jeho mezích. 5

6 Ústava mimo jiné dovoluje vládě, ministerstvům a jiným správním úřadům a orgánům územní samosprávy vydávat na základě výslovného zmocnění uvedeného v zákoně a v jeho mezích prováděcí předpisy nařízení vlády a vyhlášky. 2.3 Specifika pracovněprávních předpisů Pro oblast pracovněprávních vztahů jsou důležité především pracovní řády vydávané zaměstnavatelem na základě ustanovení zákoníku práce, kterými se blíže rozvádí ustanovení pracovněprávních předpisů podle konkrétních podmínek zaměstnavatele. Pracovní řád má jednak povahu právního úkonu, avšak současně je i pramenem práva v rámci organizace. Zákoník práce přisuzuje pracovnímu řádu v tomto směru vyšší právní autoritu mezi ostatními vnitřními předpisy a akty řízení zaměstnavatele. Zaměstnavatelé ( s výjimkou institucí uvedených v zákoně ) nemají povinnost pracovní řád vydat. Přesto lze vydání pracovního řádu zaměstnavatelům doporučit, ovšem pouze za předpokladu, že jeho vydání bude věcné, účelné a že jeho obsah bude v souladu s platnými právními normami. Podle zákoníku práce je právním úkonem projev vůle, který směřuje ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. Obecně lze hovořit o okolnostech, které způsobují vznik, změnu nebo zrušení právních vztahů, které vyvolávají určité právní následky. Tyto okolnosti se nazývají právními skutečnostmi. Je třeba pochopit základní princip, že právní vztahy nevznikají sami od sebe, ale jsou vázány na konkrétní právní skutečnosti. V pracovněprávních vztazích jsou takovými skutečnostmi : právní události - nastávají nezávisle na chování a vůli jednotlivce ( např. běh času pracovní poměr na dobu určitou, sjednání zkušební doby ) některé pracovněprávní nároky a práva zanikají uplynutím dobu a ani vnitřní předpisy zaměstnavatele s tím nemohou nic změnit. úřední výroky a rozhodnutí - jde o výrok, který zakládá, mění nebo ruší dosavadní právní stav ( konstitutivní výrok ). Jde např. o jmenování zaměstnance do vedoucí funkce nebo rozhodnutí o převodu zaměstnavatele, převodu úkolů nebo činností na jiný subjekt. právní domněnky - znamená, že podle normy se určitá právní skutečnost pokládá za existující, nastala-li jiná právní skutečnost ( odpovědnost zaměstnance za škodu ). právní úkony a normativní smlouvy - spočívají v projevu vůle. Jde o takové projevy vůle, které směřují ke vzniku, změně nebo zániku takových práv a povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. Právní úkon je nejvýznamnější z právních skutečností a musí splňovat tyto znaky : musí být projevem vůle; musí směřovat k právnímu důsledku, 6

7 který je projevem vůle zamýšlen; musí jít o právní důsledky, které jsou v souladu s právním řádem. 2.4 Řídící akty a vnitřní předpisy K vydávání aktů řízení v organizaci vedou v praxi zejména tyto důvody : jeho vydání vyžaduje právní předpis; je vydáván k provedení právního předpisu; je vydáván z vlastní vůle příslušného vedoucího zaměstnance na základě vnitřní potřeby při splnění podmínky, že řídící akt je v souladu s právními předpisy. Soustavu řídících aktů rozlišujeme : podle rozsahu působnosti ( zda se vztahuje ne všechny zaměstnance, na určitý úsek, středisko apod. ); podle obsahu na normativní, individuální nebo kombinované. Členění řídících aktů : vnitřní předpisy jsou písemné normativní akty, které neřeší konkrétní situaci a problém ve vztahu k určitým účastníkům, ale něco normují, regulují. Vnitřní předpisy jsou vydávány statutárním orgánem organizace a vydávající je povinen s jejich obsahem prokazatelně seznámit zaměstnance. individuální akty řízení jsou písemnostmi zcela individuální povahy, nemají charakter normativního právního aktu, jsou pouze jednorázové, vztahují se k situacím neopakovatelným, ovšem i tak předpokládaným. Individuálními řídícími akty jsou např.: příkazy, rozhodnutí, plánovací akty a plánovací rozhodnutí, individuálně uložené úkoly, zápisy z porad, cestovní zprávy, popisy práce aj. 2.5 Základní vnitřní předpisy V praxi rozlišujeme tyto druhy vnitřních předpisů : společenská smlouva ( zakladatelská smlouva, zakladatelská listina ) zakladatelské dokumenty společnosti, obsahují další informace např.: sídlo, předmět činnosti, kdo je jednatelem, dobu trvání spol., kmenové jmění, orgány spol., rozsah oprávnění orgánů, práva a povinnosti společníků, rozdělení zisku a ztráty a další. stanovy vydávají se pro společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva a občanská sdružení. Jejich přijetí je věcí společníků. řády vnitřní řády jsou předpisy, jimiž se v organizaci stabilizují důležité řídící systémy, dále se jimi určuje vnitřní struktura zaměstnavatele a základní pravidla vnitřního řízení. Řády se obvykle rozlišují na : organizační ( organizační řád ), 7

8 zaměstnanecké ( pracovní řád, mzdový a prémiový řád), technického charakteru ( spisový a skartační řád ), ekonomického charakteru ( pravidla hospodaření ). směrnice - jsou vnitřní předpisy, jimiž se podrobněji upravují vlastnosti a chování zaměstnanců organizace. Směrnice rozpracovávají některé oblasti činností tak, aby fungovaly bezproblémové řídící vztahy a byla stanovena konkrétní odpovědnost. pokyny - vnitřní předpisy vydávané vedoucími pracovníky, aby upravily některé vybrané činnosti. Jsou určeny k podrobnějšímu rozvedení některých ustanovení směrnic. 2.6 Metodika tvorby řídících aktů Pro obsahovou úpravu vnitřních předpisů jsou stanoveny tyto zásady : předpis musí být stručný, logický, přehledný, text musí být naprosto srozumitelný a jednoznačný; musí řádně řešit problémy vymezené zadáním ( specifikací, charakteristikou ) normalizačního úkolu; uspořádání vnitřních předpisů tak, aby se stejná ustanovení z různých předpisů shrnula do společného ustanovení, a odstranilo se tak zbytečné opakování, omezit vzájemné odvolávky; nutno zajistit soulad s právními předpisy a normami stejného a vyššího stupně. Strukturu řídících aktů lze stručně vyjádřit takto : název a sídlo organizace, identifikační údaje, úvodní ustanovení, vlastní text řídícího aktu, přechodná ustanovení, závěrečná ustanovení, podpis oprávněné osoby, seznam příloh. Druhovým označením aktu je : řád, směrnice, pokyn, příkaz, rozhodnutí, informace apod. Pro další rozlišení se jednotlivé řídící akty pořadově číslují nebo kódově označují tak, aby bylo možné rozpoznat, které oblasti ( problematiky ) se týkají. Název řídícího aktu by měl být volen tak, aby umožnil jednoduchou a rychlou orientaci v seznamu řídících aktů. Název aktu by měl být výstižný zcela jednoznačný. Rovněž zásada vydávání řádů a směrnic vždy pro ucelené oblasti činností zaměstnavatele je nezbytná a neopomenutelná. Pokud je třeba řídící akty měnit, obecně se v praxi používají pojmy jako změna, doplněk a dodatek. 8

9 2.7 Vlastnosti řídících aktů Vlastnosti řídících aktů lze formulovat takto : racionalita, srozumitelnost, věcnost a stručnost, jednoznačnost, přehlednost, komplexnost, soulad s právními předpisy, návaznost na ostatní předpisy, vnitřní nerozpornost, relativní stabilita, reprezentativnost, určitost. Řídící akty lze rozlišovat na obecné a individuální ( adresovány konkrétním pracovníkům ). Základní znaky normy jsou : normativnost - z formulací předpisu musí být zřejmé kdo co kdy jak komu ( má udělat, předat ); závaznost - musí být patrné pro jaký okruh subjektů jsou závazné; obecnost - předpis vymezuje skutkovou podstatu, neřeší konkrétní situace, stanoví pravidla pro opakované postupy nebo situace; donucení a kontrola dodržování - působí zároveň jako zpětná vazba. Řídící akt reprezentuje zaměstnavatele, pomáhá vytvářet o něm vnější názor i dojem, důležitou roli přitom hraje vzhled a úprava jednotlivých aktů řízení. 2.8 Postup při vytváření řídících aktů V praxi se při vytváření řídících aktů osvědčil postup, kdy návrh vypracovává útvar, do jehož působnosti daná problematika patří. Jeho úkolem je provést analýzu dané problematiky, vypracovat návrh řídícího aktu, návrh rozeslat k připomínkám a připomínky zapracovat do návrhu řídícího aktu. Takto doplněný návrh předat organizačnímu útvaru k dalšímu řízení. Při vytváření řídících aktů rozlišujeme tři základní role : odborného útvaru, který je autorem řídícího aktu, organizačního útvaru, právního útvaru. Návrhy se předkládají k připomínkám : řediteli, náměstkům ředitele, případně právníkovi účetní jednotky, odborným útvarům, jichž se řídící akt týká. Odpovědnost za řídící akty zaměstnavatele může být dvojí : odborný útvar odpovídá za obsahovou ( věcnou ) správnost, organizační útvar za formální stránku. 9

10 Obecnou zásadou je, že ředitel by neměl podepsat řídící akt dříve, nežli je parafován vedoucím organizačního útvaru. Tento vedoucí by měl ručit za to, že všechny připomínky byly vyřízeny, že k návrhu aktu měl možnost vyjádřit se každý, jehož se řídící akt týká, a že nejsou žádné nevyřízené rozpory. Evidence nevyřízených aktů U zaměstnavatele by mělo být určeno jedno místo ( organizační útvar, sekretariát ředitele apod. ), kde je vedena úplná a přesná evidence všech vydaných řídících aktů. Z tohoto místa lze pravidelně vydávat přehled platných řídících aktů. 3 Subjekty oprávněné k vydávání vnitřních předpisů Zákoník práce jednotně vymezuje pojem zaměstnavatele, a to sice jako fyzickou nebo právnickou osobu, která přijímá jiné občany do pracovněprávního vztahu. Oprávnění s vydáváním vnitřních organizačních předpisů úzce souvisí s právní subjektivitou. Právní úkony činí v pracovněprávních vztazích především sám zaměstnavatel, což je jednoduché v případech, kdy zaměstnavatelem je fyzická osoba. U právnických osob je jednáním zaměstnavatele jednání statutárního orgánu. Místo zaměstnavatele mohou činit právní úkony v pracovněprávních vztazích i osoby zaměstnavatelem pověřené. Tyto osoby jsou zaměstnanci zaměstnavatele, zejména vedoucí pracovníci organizačních útvarů. Jako orgány zaměstnavatele jsou oprávněny činit jménem zaměstnavatele právní úkony vyplývající z jejich funkcí stanovených organizačními předpisy. Zaměstnavatel může pověřit i další zaměstnance, aby činili určité právní úkony v pracovněprávních vztazích jeho jménem. Musí to však být na základě písemného pověření, v němž musí být rovněž uveden rozsah oprávnění. Pověření včetně rozsahu musí být dáno přímo zaměstnavatelem ( statutárním orgánem ). O vnitřním organizačním uspořádání organizace rozhoduje zaměstnavatel. Organizačním uspořádáním tedy rozhodne o tom, které funkce bude obsazovat jmenováním, jaké budou pravomoci zaměstnanců na těchto místech a jaké budou povinnosti ostatních zaměstnanců. Statutární orgán zaměstnavatele je jediným subjektem oprávněným provést jmenování vedoucích zaměstnanců. Tuto kompetenci nelze přenést na jiný subjekt. Zákoník práce ukládá pouze některým zaměstnavatelům uvedeným v zákoně povinnost vydat pracovní řád. Vydávání organizačních, pracovních a dalších interních přepisů je pro praxi doporučováno. 10

11 4 Pracovní řád - obecně Pracovní řád zaměstnavatele slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle zvláštních podmínek u konkrétního zaměstnavatele. Pracovní řád nemůže zaměstnancům ukládat další povinnosti nad rámec zákona a nelze v něm ani omezovat či zakládat nové právní nároky zaměstnanců. Pracovní řád by měl především blíže rozvést pravomoci a kompetence vedoucích zaměstnanců. Pracovní řád musí být vydán pouze u zaměstnavatelů uvedených v zákoně. U ostatních zaměstnavatelů je pouze na jejich rozhodnutí, zda bude pracovní řád vydán. Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen. Všichni zaměstnanci musí být s pracovním řádem prokazatelně seznámeni. Pracovní řád musí být všem zaměstnancům veřejně přístupný. 5 Pracovní řád příspěvkové organizace P r a c o v n í ř á d DS - příspěvková organizace. Pracovně právní vztahy pracovníků organizace se řídí zákonem č. 262 / 2006 Sb., zákoníkem práce v platném znění a dalšími souvisejícími předpisy. K uplatnění zásad zákoníku práce, dodržování předpisů na úseku pracovně právních vztahů, k zajištění úspěšného plnění úkolů i za účelem upevnění vnitřního pořádku a správné organizace práce je vydán podle 306 zákoníku práce (ZP) tento pracovní řád. Část I. Všeobecná ustanovení. Působnost 1/ Tento pracovní řád se vztahuje na všechny zaměstnance organizace. 2/ Pracovní řád je závazným právním dokumentem a poskytuje zaměstnancům základní informace o jejich vztahu k zaměstnavateli dle ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů. 3/ Všichni zaměstnanci organizace jsou v pracovně právním vztahu k DS. 4/ Zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením na jednotlivých pracovištích, ukládají podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizují, řídí a kontrolují jejich práci. 11

12 5/ Zaměstnanci se obracejí v pracovně právních záležitostech především na svého bezprostředně nadřízeného pracovníka. 6/ Ředitel jedná jménem zaměstnavatele jako statutární zástupce. Část II. Pracovní poměr. ( ZP ) Vznik pracovního poměru 1/ Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nejpozději v den nástupu do práce. Pracovní smlouva se uzavírá písemně, jedno vyhotovení je vydáno zaměstnanci. 2/ Před uzavřením pracovní smlouvy je nutno seznámit zaměstnance s jejich právy a povinnostmi, s popisem pracovní funkce, náplní práce a pracovními podmínkami. Toto jednání přísluší řediteli nebo jeho zástupci. Zástupcem ředitele DS je v době jeho nepřítomnosti ekonomka ústavu. 3/ Před uzavřením pracovní smlouvy je povinen každý pracovník se podrobit vstupní lékařské prohlídce. Pracovní poměr může být sjednán pouze se zaměstnancem, který byl při této prohlídce shledán způsobilým k výkonu práce, na kterou je přijímán. 4/ Při jednání o pracovním poměru je zaměstnanec povinen předložit občanský průkaz a prokázat skutečnosti důležité pro uzavření pracovního poměru. 5/ V pracovní smlouvě je uveden druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Lze zde dohodnout i další podmínky, na kterých mají účastníci zájem a na kterých se dohodnou. 6/ V pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba, která činí nejdéle tři měsíce. 7/ Všichni nově přijatí zaměstnanci jsou povinni absolvovat vstupní školení BOZP a PO. Vstupní proškolení zajišťuje příslušný vedoucí pracovník. 8/ Seznámení nově nastupujících zaměstnanců s pracovním řádem organizace a ostatními vnitřními předpisy, které musí zaměstnanci při své práci dodržovat, zajišťuje jejich bezprostředně nadřízený pracovník ihned po nástupu do práce. 9/ Jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí organizaci o této překážce, může organizace od této smlouvy odstoupit. 12

13 10/ Ode dne, kdy vznikl pracovní poměr je organizace povinna přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci plat, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů. 11/ Zaměstnanec je povinen podle pokynů organizace konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň. Změna sjednaných pracovních podmínek 1/ Sjednaný obsah pracovní smlouvy lze měnit jen tehdy, dohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna se provede písemně. 2/ Změny pracovního poměru se řídí ustanoveními zákoníku práce. Skončení pracovního poměru 1/ Návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru, popř. zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být podáno písemně a doručeno zaměstnavateli, jinak je neplatné. 2/ Skončení pracovního poměru se řídí ZP. 3/ Ve výpovědní lhůtě je zaměstnanec povinen konat pro zaměstnavatele práci sjednanou v pracovní smlouvě, popř. jinou práci, na kterou byl převeden v souladu s 51 ZP. 4/ Zaměstnanec je povinen při skončení pracovního poměru informovat bezprostředně nadřízeného pracovníka o plnění úkolů, předat dosud nesplněné úkoly, odevzdat předměty náležící k osobnímu vybavení, služební písemnosti, pracovní pomůcky, osobní ochranné prostředky, popř. stejnokroj, a to ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení. O předání úkolů a odevzdání věcí, popř. o způsobu náhrady škody, pořídí vedoucí pracovník záznam. 5/ Při skončení pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. 6/ Požádá-li zaměstnanec o pracovní posudek, je zaměstnavatel povinen jej vydat do 15 dnů. Zaměstnavatel však není povinen mu jej vydat dříve než v době dvou měsíců před skončením jeho pracovního poměru. Část III. Pracovní kázeň. Základní povinnosti zaměstnanců Povinnosti a práva zaměstnanců stanoví zákoník práce v 106 jeho prováděcí předpisy, organizační a pracovní řád a domovní řád DS. Dále předpisy upravující výkon práce zaměstnance, pracovní příkazy a pokyny vedoucích pracovníků. 13

14 K základním povinnostem zaměstnanců patří zejména: 1/ Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci. 2/ Plně využívat pracovní doby a pracovních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly. 3/ Dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k jimi vykonávané práci. 4/ Řádně hospodařit s prostředky jim svěřenými, střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 5/ Soustavně zvyšovat svou odbornou úroveň a při své práci využívat nových pracovních metod a postupů v souladu s platnými předpisy. 6/ Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP včetně ověření svých znalostí. 7/ Oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci a podle svých možností se účastnit na jejich odstranění. 8/ Používat při práci zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit, 9/ Na všech pracovištích, v celém areálu zařízení dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek a zákaz nástupu pod jejich vlivem do práce. 10/ Dodržovat zákaz manipulace s ohněm a kouření mimo vyhrazené prostory. 11/ Všichni zaměstnanci jsou povinni se na pokyn příslušného vedoucího pracovníka (vedoucí kuchařka, vedoucí sociálně zdravotního úseku, ředitel ) podrobit vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 12/ Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se pracovníci dozví v souvislosti s výkonem povolání, zejména pokud se týkají údajů o klientech zařízení. 13/ Dbát na to, aby nebylo ohroženo státní hospodářské a služební tajemství. 14/ Ve vícesměnném provozu setrvat na pracovišti do příchodu střídajícího zaměstnance a nedostaví-li se střídající zaměstnanec oznámit toto nadřízenému, který je oprávněn učinit další opatření. 15/ Zaměstnanci přichází a odchází ze zaměstnání určenými vchody. V odůvodněných případech jsou povinni umožnit pověřenému pracovníkovi provést kontrolu věcí, které zaměstnanec vnáší nebo odnáší z pracoviště, popřípadě osobní prohlídku. 14

15 16/ Při pracovních cestách a používání služebního vozidla se řídit pokyny nadřízeného, který pracovníka na služební cestu vyslal. Po ukončení pracovní cesty zaměstnanec informuje o jejím průběhu a výsledku svého přímého nadřízeného. 17/ Každý zaměstnanec je povinen zaznamenat příchod a odchod z pracoviště, včetně přestávky na jídlo a oddech, v individuálním docházkovém listu a docházkovém systému. V pracovní době se zaměstnanec nesmí vzdálit z pracoviště bez souhlasu nadřízeného. 18/ Důsledně pečovat a ochraňovat majetek zaměstnavatele. 19/ Oznamovací povinnost. Všichni pracovníci jsou povinni každé podezření z trestné činnosti ihned nahlásit svému nadřízenému. Ředitel je povinen o tomto podezření informovat provozovatele. Dále toto podezření oznámí neodkladně a prokazatelně příslušné okresní prokuratuře nebo policii ( zák. č. 259 / 1999 Sb. a zák. č. 4 / 1993 Sb., v platném znění ). 20/ Zaměstnanci, kteří vykonávají práci ve stravovacím provozu zařízení a přímo se podílí na přípravě a výdeji jídel, odeberou za každou odpracovanou směnu jedno hlavní jídlo ( vyhl. č. 84 / 2005 Sb, v platném znění ). 21/ Zaměstnanci jsou povinni se podrobit lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy ( zák.č. 20 / 1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů ). Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců 1/ Zajišťovat plnění úkolů na pracovišti tak, aby sociální služby byly poskytovány kvalitně v souladu se zájmy klientů a společnosti. 2/ Ve vlastní správě a řízení dbát na to, aby odpovídalo technickým a hospodářským možnostem a požadavkům technicko ekonomického rozvoje. 3/ V zájmu zkvalitnění práce co nejlépe organizovat práci, vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat plnění povinností v BOZP. 4/ Zabezpečovat odměňování zaměstnanců důsledně podle mzdových předpisů ( ZP, ZP, NV 469 / 2000 Sb., NV 564 / 2006 Sb. ) a diferencovat plat pracovníků podle jejich výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce. 5/ Zabezpečovat předpoklady pro tvůrčí iniciativu zaměstnanců a pro jejich aktivní účast na rozvoji řízení a kontrole činnosti organizace. 6/ Vytvářet příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a pro uspokojování jejich kulturních a sociálních potřeb. 7/ Zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů, zejména vést zaměstnance k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativu a pracovní úsilí, zajišťovat, aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a k neplnění povinností. 15

16 8/ Seznamovat nově přijaté zaměstnance s jejich úkoly a s předpisy platnými pro jejich práci. 9/ Zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele. 10/ Zabezpečovat řádné hospodaření s finančními, materiálovými a ostatními hospodářskými prostředky. 11/ Zajišťovat v oblasti své působnosti dostatek prostředků nutných pro řádnou činnost ústavu. 12/ Uplatňovat kritiku a sebekritiku, dbát na to, aby se využívalo podnětů zaměstnanců a seznamovat je s tím, jak bylo jejich připomínek využito. 13/ Dbát na to, aby se v zařízení rozvíjela dobrovolná pracovní a zájmová činnost obyvatel, přiměřená jejich možnostem a aby klienti ústavu se podle možností účastnili i organizování společenského života v domově. 14/ Informovat svého zástupce o jeho právech a povinnostech, o stavu plnění úkolů pracovního úseku, který řídí a upozornit ho na důležité okolnosti a závažné povinnosti vedoucí k jejich zajištění. Zastupovaný zaměstnanec si může vyhradit rozhodnutí o zvláště důležitých otázkách. Základní povinnosti zaměstnavatele 1/ Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, pracovním řádem, popř. jinými interními předpisy. Část IV. Pracovní doba a doba odpočinku. ( ZP ) Pracovní doba a přestávky v práci 1/ Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. 2/ Doba odpočinku je doba, která není pracovní dobou. 3/ Délka pracovní doby v organizaci činí nejvýše 40 hod. týdně. Délka pracovní doby zaměstnanců v nepřetržitém pracovním provozu činí nejvýše 37,5 hod. týdně. 4/ Rozvržení týdenní pracovní doby stanoví ředitel organizace. 5/ Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Pokud jde o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo. 16

17 6/ Začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn stanoví vedoucí pracovník. Stanoví také délku, začátek a konec přestávek na jídlo. Přestávky na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a na konci směny. Rozvrh pracovních směn je zveřejněn na pracovišti na obvyklém místě. 7/ Zaměstnanci jsou povinni dodržovat stanovanou pracovní dobu. Pozdní příchod na pracoviště nebo předčasný odchod z pracoviště bez povolení vedoucího zaměstnance, se považuje v rozsahu zameškané doby, za neomluvenou nepřítomnost v práci. Pro účely krácení některých nároků ( např. dovolená, odměny ) se tato zameškaná pracovní doba sčítá. 8/ Zaměstnanec je povinen zaznamenat každý příchod na pracoviště a odchod z něj do docházkového listu. 9/ Zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce u jednotlivých zaměstnanců. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost 1/ Zaměstnanec je povinen pracovat přesčas, byla-li mu práce přesčas zaměstnavatelem v souladu s právními předpisy nařízena. Zaměstnavatel nařizuje práci přesčas jen ve výjimečných případech, jde-li o vážné provozní důvody. Je třeba, aby zaměstnanec, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, byl informován o vydaném příkazu k práci přesčas v přiměřeném časovém předstihu. Za přesčasovou práci se nepovažuje práce, která nebyla zaměstnanci vedoucím zaměstnancem nařízena nebo schválena. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. 2/ Noční práce je práce konaná mezi a 6.00 hodinou. Noční prací nelze zaměstnávat mladistvé do 18. roku věku, těhotné ženy a ženy pečující o dítě mladší 1 roku. Zaměstnanec, který vykonává noční směny je povinen se 1x ročně podrobit lékařské prohlídce. 3/ Zaměstnavatel může na zaměstnanci požadovat pracovní pohotovost pouze v souladu a za podmínek stanovených 95 ZP. 4/ Za práci přesčas poskytuje zaměstnavatel vedle dosaženého platu především náhradní volno. Při poskytování náhradního volna je potřeba dbát potřeb provozu a přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnanců. Dovolená na zotavenou ( ZP ) 1/ Zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, má nárok na dovolenou za kalendářní 17

18 rok, popřípadě na její poměrnou část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. 2/ Poměrná část dovolené činí za každý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. 3/ Dovolená na zotavenou činí u pracovníků DS 5 týdnů. Dovolená za odpracované dny 1/ Zaměstnanec jemuž nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Společná ustanovení o dovolené na zotavenou 1/ Týdnem dovolené se rozumí sedm po sobě následujících kalendářních dnů. 2/ Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené. Při sestavování rozvrhu dovolených se přihlíží k úkolům a zajištění provozu DS a oprávněným zájmům zaměstnanců. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny, pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel nedohodnou jinak. 3/ Nebyl-li zaměstnanci určen termín nástupu dovolené, nesmí dovolenou nastoupit bez předchozího souhlasu bezprostředně nadřízeného pracovníka. Část V. Plat. ( a ZP ) Splatnost platu 1/ Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v kterém vznikl zaměstnanci nárok na plat. Výplata platu 1/ Plat se vyplácí zaměstnanci v zákonných penězích. 2/ Plat se vyplácí v pracovní době na pracovišti nebo na základě písemné žádosti převodem na účet zaměstnance. 3/ Při měsíčním vyúčtování platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách platu a provedených srážkách. 4/ Zaměstnanec může k převzetí platu písemně zmocnit jinou osobu. 18

19 Srážky z platu 1/ Srážky z platu lze provádět jen na základě dohody o srážkách z platu. Jinak může zaměstnavatel provést srážky z platu jen v případech uvedených v 145 zákoníku práce. Překážky v práci 1/ O poskytování pracovního volna pro překážky v práci na straně zaměstnance, požádá zaměstnanec bezprostředně nadřízeného vedoucího. Není-li překážka v práci známa zaměstnanci předem, je povinen neodkladně uvědomit o ní zaměstnavatele a sdělit přepokládanou dobu jejího trvání. Pracovní volno se neposkytuje, jestliže může zaměstnanec zařídit své záležitosti mimo pracovní dobu. 2/ Náhrady platu při překážkách v práci vymezuje ZP. 3/ Uplatňuje-li zaměstnanec nárok na dávky nemocenského pojištění ( pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny ), je povinen oznámit to neprodleně bezprostředně nadřízenému vedoucímu a předložit příslušné tiskopisy. 4/ Z vážných důvodů může zaměstnavatel poskytnout další pracovní volno bez náhrady platu. Nepřísluší-li zaměstnanci náhrada platu, vedoucí zaměstnanec, který o poskytnutí volna rozhoduje, s ním zpravidla dohodne jeho předchozí nebo dodatečné napracování. Část VI. Náhrada cestovních výdajů. ( ZP ) 1/ Zaměstnavatel poskytuje za podmínek a ve výši stanovené zákonem zaměstnancům náhrady cestovních a jiných výdajů, které jim vzniknou při plnění pracovních povinností. 2/ Zaměstnanec je povinen po návratu z pracovní cesty informovat o jejím výsledku bezprostředně nařízeného vedoucího. Část VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatele při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývají z ZP, prováděcích předpisů a dalších předpisů vydaných k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Povinnosti zaměstnavatele 1/ Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. 19

20 2/ Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k předcházení rizikům. 3/ Zaměstnavatel je povinen zajistit aby informace a pokyny týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obdržel pracovník při přijetí do zaměstnání, při jeho převedení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. 4/ Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a obuv, mycí čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje dle ustanovení ZP a dalších souvisejících a interních předpisů. Povinnosti zaměstnanců Zaměstnanci mají právo a povinnost podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 1/ Vedoucí zaměstnanci: - seznamují podřízené zaměstnance s předpisy BOZP, - vyžadují a kontrolují dodržování těchto předpisů, - vytváří podmínky pro bezpečnou práci, - odpovídají za plnění úkolů v péči o BOZP v rozsahu své funkce. Tyto úkoly jsou rovnocennou a nedílnou součástí jejich pracovních povinností. 2/ Ostatní zaměstnanci jsou povinni: - dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy s nimiž byli řádně seznámeni, - nepoužívat alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky na pracovišti a v pracovní době, nenastupovat pod jejich vlivem do práce a dodržovat stanovený zákaz manipulace s ohněm a kouření na pracovištích mimo vyhrazená místa, - podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, - používat při práci ochranných zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit, - účastnit se školení a výcviku prováděného organizací v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy, 20

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Ekonomika Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Ekonomika Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 2 17. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2 Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 Krč, 142 20 PRACOVNÍ ŘÁD podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace tento

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Čerpáno legislativa: Zákon 262/2006 Sb. Zákon 309/2006 Sb. Zákon 258/2000

Více

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

Psychiatrické centrum Praha Ústavní 91, Praha 8 PRACOVNÍ ŘÁD

Psychiatrické centrum Praha Ústavní 91, Praha 8 PRACOVNÍ ŘÁD Psychiatrické centrum Praha Ústavní 91, Praha 8 PRACOVNÍ ŘÁD Podle 82 zákoníku práce 1. v y d á v á m pracovní řád 2. u k l á d á m vedoucím zaměstnancům, aby seznámili s tímto pracovním řádem všechny

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

Vnitřní předpisy zaměstnavatele

Vnitřní předpisy zaměstnavatele Vnitřní předpisy zaměstnavatele a jejich význam pro BOZP konference 25. listopadu 2015 Eva Dandová, právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS dandova.eva@cmkos.cz Vnitřní předpis zaměstnavatele ( 305

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ S M Ě R N I C E

KARLOVARSKÝ KRAJ S M Ě R N I C E KARLOVARSKÝ KRAJ ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU S M Ě R N I C E ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU č. SE 03/2016 ŘEŠENÍ ŠKODNÍCH PŘÍPADŮ Zpracovatel: Ing. Martina Jánská, vedoucí finančního odboru Rozsah působnosti: krajský

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

Č.j.: Vypracoval: Schválil:

Č.j.: Vypracoval: Schválil: PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 VZOR VNITŘNÍ SMĚRNICE Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola ****, příspěvková organizace se sídlem Provozní porada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

3.Pracovní řád obce Stará Paka

3.Pracovní řád obce Stará Paka 3.Pracovní řád obce Stará Paka Platnost: od 1.1.2016 Datum vydání: 17.12.2015 Počet stran: 5 Příloha: 1 Zpracoval: Věra Hlostová 1) Všeobecná ustanovení Tento pracovní řád je zpracován v souladu se Zákoníkem

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah Vztahy vznikající při výkonu závislé pracovní činnosti mezi zaměstnancem

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

SSOS_ON_1.15 Pracovní právo

SSOS_ON_1.15 Pracovní právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.15

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

Směrnice pro Kancelář ústředí

Směrnice pro Kancelář ústředí Směrnice pro Kancelář ústředí 1. Úvodní ustanovení (1) Úkolem Kanceláře ústředí je zabezpečovat nezbytné činnosti nutné pro chod celé organizace a poskytovat servis ústředním orgánům Junáka českého skauta.

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích Smluvní strany 1. Obchodní jméno: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, Adresa: 17.listopadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a Kontrolní řád města Brna Účelem tohoto kontrolního řádu je stanovit základní pravidla provádění kontrolní činnosti, zejména se zaměřením na účelnost nakládání

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více