Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce : Interní předpisy organizace v pracovně právních vztazích - pracovní řád organizace Jméno a příjmení autora : Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková Rok : 2009

2 Osnova : 1 Úvod 2 Teoretická východiska 2.1 Pravidla tvorby předpisů 2.2 Obecně závazné předpisy 2.3 Specifika pracovněprávních předpisů 2.4 Řídící akty a vnitřní předpisy 2.5 Základní vnitřní předpisy 2.6 Metodika tvorby řídících aktů 2.7 Vlastnosti řídících aktů 2.8 Postup při vytváření řídících aktů 3 Subjekty oprávněné k vydávání vnitřních předpisů 4 Pracovní řád - obecně 5 Pracovní řád příspěvkové organizace 6 Závěr Bibliografický soupis 2

3 "Organizace jsou právní fikce, nic nedělají, nic neplánují, o ničem nerozhodují. To vše dělají lidé. Organizace fungují potud, pokud fungují lidé, jimž se říká vedoucí pracovníci, tj. lidé, od kterých se očekává, že budou přijímat rozhodnutí, která ovlivní aktivitu a výsledky organizace." 1 Úvod Peter Drucker Řízení lidských zdrojů, je jednou z nejvýznamnějších aktivit, které manažeři v organizacích realizují. Řízení má svou odbornou stránku vyžadující potřebný profesionální přístup v obecném i konkrétním přístupu. Některá pojetí řízení vycházejí z dekompozice do jednotlivých manažerských funkcí. Rozlišují tzv. sekvenční manažerské funkce ( plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků, vedení lidí a kontrola), které se realizují v určitém časovém sledu a funkce průběžné ( analýza činností, rozhodování, komunikace ), které prostupují sekvenční manažerské funkce. Řízení představuje mimo jiné i tvorbu vnitřních předpisů. Praxe potvrzuje, že vnitřní předpisy jsou závažným prvkem a faktorem úrovně řídící činnosti, která na kvalitě vnitřních předpisů závisí a kterou kvalita vnitřních předpisů bezprostředně ovlivňuje. Vnitřní předpisy mají, kromě jiného, stabilizovat účelný způsob řízení a organizace práce, vymezit odpovědnosti a stanovit pravomoci a povinnosti. Při tvorbě vnitřních předpisů je nutné, aby byly předvídány všechny nezbytné podmínky související s činností, kterou konkrétní předpis pokrývá. Je třeba, aby vnitřní předpis co nejjasněji vymezil pravidla, povinnosti, odpovědnosti a pravomoci pro oblast, kterou ten který vnitřní předpis řeší, aby byl vnitřní předpis nápomocen zabránit případným možným rizikům. 2 Teoretická východiska Nejprve je vhodné zmínit některé základní otázky teorie tvorby práva a legislativní techniky jako takové. Právo je vědeckou disciplínou, proto jej nelze tvořit amatérsky a zasluhuje také odborně fundovaný přístup. Právo patří v každé vyspělé společnosti k významným regulačním činitelům. Přitom právní systém není nikdy uzavřený, neboť do něho vstupují, popřípadě se mění či ruší jednotlivé normy, tvořící jeho prvky, takže se neustále mění. 2.1 Pravidla tvorby předpisů Soulad s právem čili soulad s platnými právními normami je základním požadavkem a pravidlem, které se vztahuje ke všem vnitropodnikovým předpisům. Při tvorbě 3

4 a aplikaci vnitropodnikových dokumentů a aktů řízení zaměstnavatele, je vždy nezbytné brát zřetel na legislativní okolí čili na to, aby tyto akty byly v souladu s platným právním řádem. Vnitřní předpis zaměstnavatele jako vnitřní normativní akt, který upravuje práva a povinnosti zaměstnanců, vstupuje do již existujícího právního řádu, který nemůže ani měnit ani popírat. Toto platí i o změnách vnitřních normativních aktů. Dynamika a stabilita vnitřních předpisů organizace práce a řízení organizace je dynamickým systémem, který se musí odrážet i v požadavcích na vnitřní předpisy. Vnitřní předpisy by neměly předbíhat reálné možnosti chování pracovníků, ale na straně druhé by měly jejich chování žádoucím způsobem usměrňovat. Požadavek stability pochází z toho, že by nic nemělo být měněno zbytečně, aniž by to bylo odůvodněno skutečně objektivními potřebami vývoje. Nepřípustnost zpětné působnosti žádný právní předpis, stejně tak vnitřní předpis zaměstnavatele by neměl působit zpětně. Porušování zásady porušuje ve svých důsledcích základní principy právního státu, a to je krajně nežádoucí. Pouze v případě, jsou-li důvody hodné krajního zřetele, je zpětná účinnost vnitřního předpisu ospravedlnitelná, a to jen tehdy, pokud zvýhodňuje zaměstnance. Zásada publicity ( zveřejnění ) podle žádného předpisu se nebude postupovat dříve a nebudou jím ukládány zaměstnancům povinnosti či dokonce postihy, dokud zaměstnanci nebudou mít možnost se s ním řádně seznámit. Seznámení zaměstnanců s vnitřním předpisem by mělo být prokazatelné. Pokud se zaměstnanec přesto opomene s vnitřním předpisem či příkazem seznámit ( ač tak mohl objektivně učinit ), platí obecná právní zásada, že neznalost příslušné právní normy neomlouvá. Nově vydaný předpis ruší předchozí, pokud je s ním v rozporu. Tato právní zásada byla uplatňována již v klasickém římském právu. Pokud by tomu tak nebylo mohlo by dojít k situaci, kdy by u zaměstnavatele platilo současně více norem, které by byly vzájemně v rozporu, a zaměstnanci by pak nevěděli podle které normy se mají chovat. Stejně tak je nutno respektovat i obdobnou právní zásadu, že norma chování, která upravuje určitou zvláštnost, specifiku či výjimku, má přednost před dříve vydanou obecnou normou a v konkrétní situaci se postupuje podle této zvláštní normy. Co není zakázáno je dovoleno vše, co není zákonem zakázáno ani přikázáno ( a tím implicite dovoleno ), ani výslovně dovoleno, je dovoleno v zásadě mlčky. Neboli jinými slovy mlčení zákona lze považovat za souhlas s určitým chováním. Zaměstnavatel má v mezích zákona vymezeny pravomoci a tyto nelze překračovat. Tuto skutečnost je třeba mít na zřeteli i při tvorbě vnitropodnikových norem a příkazů. 4

5 Formulace právní normy a stejně tak i vnitřního předpisu musí být při zachování obecnosti vždy natolik přesná, aby dodržování pravidla mohlo být skutečně kontrolováno a aby v případě jeho porušení mohlo být jeho dodržení vynuceno k tomu určenými metodami a prostředky. Bez tohoto předpokladu nelze zaručit účinné působení normy v praxi a naplnění stanovených cílů regulace. Právní jazyk, jednoznačnost pojmů - normy mají být psány jednoznačně účelovým a racionálním jazykem. Při tvorbě norem je třeba se vyvarovat emocionálních výrazů, patosu, slohových ozdob, básnických nadsázek apod. Nevhodné je také používání synonym a cizích slov, která jsou dosud vnímána jako cizí. Naopak nic nebrání tomu používat slova cizího původu, která již zdomácněla, což je rozhodně vhodnější nežli snaha o vytváření českých novotvarů, které mohou působit komicky a srozumitelnost normy snížit. Obecná pravidla pro tvorbu právních předpisů platí obdobně i pro tvorbu interních předpisů zaměstnavatele, a bylo by velice žádoucí, pokud se v konkrétním případě a podmínkách dají použít, zachovávat je i při tvorbě interních předpisů. Vzhledem k tomu, že naše právo, je právem psaným, měla by mít každá právní norma vždy písemnou podobu. Obdobně by měly bít v písemné podobě formulovány i normy ve vnitřních předpisech zaměstnavatele. 2.2 Obecně závazné předpisy Realizací práva se rozumí aplikace platných právních norem ve společenské praxi. Realizace práva znamená nejen dosažení určitého stavu, jenž nastal působením platných právních norem na společenské vztahy, ale i proces uskutečňování právních norem, v němž se pomocí donucovacích opatření má dosáhnout stanoveného cíle. Je nezbytné vědět, že ne všechno chování jednotlivců je nutno regulovat právními normami. Existují také morální a další normy a zvyklosti, které jednotlivci dodržují, aniž by byly výslovně upravovány právními předpisy. Do procesu uskutečňování právních norem patří legislativní opatření, jímž je vydávání prováděcích právních předpisů v rámci a k provedení zákonů, popřípadě nařízení vlády. Prováděcí právní předpis je vždy vydáván na základě zákona a v jeho mezích. Takový předpis nesmí ukládat nikomu více či méně povinností, dávat více či méně oprávnění nežli zákon, nesmí měnit zákonem stanovené skutečnosti, nesmí odporovat zákonu ani jej měnit či doplňovat. Prováděcí právní předpis lze vydat jen na základě legislativního zmocnění uvedeného v zákoně a v jeho mezích. 5

6 Ústava mimo jiné dovoluje vládě, ministerstvům a jiným správním úřadům a orgánům územní samosprávy vydávat na základě výslovného zmocnění uvedeného v zákoně a v jeho mezích prováděcí předpisy nařízení vlády a vyhlášky. 2.3 Specifika pracovněprávních předpisů Pro oblast pracovněprávních vztahů jsou důležité především pracovní řády vydávané zaměstnavatelem na základě ustanovení zákoníku práce, kterými se blíže rozvádí ustanovení pracovněprávních předpisů podle konkrétních podmínek zaměstnavatele. Pracovní řád má jednak povahu právního úkonu, avšak současně je i pramenem práva v rámci organizace. Zákoník práce přisuzuje pracovnímu řádu v tomto směru vyšší právní autoritu mezi ostatními vnitřními předpisy a akty řízení zaměstnavatele. Zaměstnavatelé ( s výjimkou institucí uvedených v zákoně ) nemají povinnost pracovní řád vydat. Přesto lze vydání pracovního řádu zaměstnavatelům doporučit, ovšem pouze za předpokladu, že jeho vydání bude věcné, účelné a že jeho obsah bude v souladu s platnými právními normami. Podle zákoníku práce je právním úkonem projev vůle, který směřuje ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. Obecně lze hovořit o okolnostech, které způsobují vznik, změnu nebo zrušení právních vztahů, které vyvolávají určité právní následky. Tyto okolnosti se nazývají právními skutečnostmi. Je třeba pochopit základní princip, že právní vztahy nevznikají sami od sebe, ale jsou vázány na konkrétní právní skutečnosti. V pracovněprávních vztazích jsou takovými skutečnostmi : právní události - nastávají nezávisle na chování a vůli jednotlivce ( např. běh času pracovní poměr na dobu určitou, sjednání zkušební doby ) některé pracovněprávní nároky a práva zanikají uplynutím dobu a ani vnitřní předpisy zaměstnavatele s tím nemohou nic změnit. úřední výroky a rozhodnutí - jde o výrok, který zakládá, mění nebo ruší dosavadní právní stav ( konstitutivní výrok ). Jde např. o jmenování zaměstnance do vedoucí funkce nebo rozhodnutí o převodu zaměstnavatele, převodu úkolů nebo činností na jiný subjekt. právní domněnky - znamená, že podle normy se určitá právní skutečnost pokládá za existující, nastala-li jiná právní skutečnost ( odpovědnost zaměstnance za škodu ). právní úkony a normativní smlouvy - spočívají v projevu vůle. Jde o takové projevy vůle, které směřují ke vzniku, změně nebo zániku takových práv a povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. Právní úkon je nejvýznamnější z právních skutečností a musí splňovat tyto znaky : musí být projevem vůle; musí směřovat k právnímu důsledku, 6

7 který je projevem vůle zamýšlen; musí jít o právní důsledky, které jsou v souladu s právním řádem. 2.4 Řídící akty a vnitřní předpisy K vydávání aktů řízení v organizaci vedou v praxi zejména tyto důvody : jeho vydání vyžaduje právní předpis; je vydáván k provedení právního předpisu; je vydáván z vlastní vůle příslušného vedoucího zaměstnance na základě vnitřní potřeby při splnění podmínky, že řídící akt je v souladu s právními předpisy. Soustavu řídících aktů rozlišujeme : podle rozsahu působnosti ( zda se vztahuje ne všechny zaměstnance, na určitý úsek, středisko apod. ); podle obsahu na normativní, individuální nebo kombinované. Členění řídících aktů : vnitřní předpisy jsou písemné normativní akty, které neřeší konkrétní situaci a problém ve vztahu k určitým účastníkům, ale něco normují, regulují. Vnitřní předpisy jsou vydávány statutárním orgánem organizace a vydávající je povinen s jejich obsahem prokazatelně seznámit zaměstnance. individuální akty řízení jsou písemnostmi zcela individuální povahy, nemají charakter normativního právního aktu, jsou pouze jednorázové, vztahují se k situacím neopakovatelným, ovšem i tak předpokládaným. Individuálními řídícími akty jsou např.: příkazy, rozhodnutí, plánovací akty a plánovací rozhodnutí, individuálně uložené úkoly, zápisy z porad, cestovní zprávy, popisy práce aj. 2.5 Základní vnitřní předpisy V praxi rozlišujeme tyto druhy vnitřních předpisů : společenská smlouva ( zakladatelská smlouva, zakladatelská listina ) zakladatelské dokumenty společnosti, obsahují další informace např.: sídlo, předmět činnosti, kdo je jednatelem, dobu trvání spol., kmenové jmění, orgány spol., rozsah oprávnění orgánů, práva a povinnosti společníků, rozdělení zisku a ztráty a další. stanovy vydávají se pro společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva a občanská sdružení. Jejich přijetí je věcí společníků. řády vnitřní řády jsou předpisy, jimiž se v organizaci stabilizují důležité řídící systémy, dále se jimi určuje vnitřní struktura zaměstnavatele a základní pravidla vnitřního řízení. Řády se obvykle rozlišují na : organizační ( organizační řád ), 7

8 zaměstnanecké ( pracovní řád, mzdový a prémiový řád), technického charakteru ( spisový a skartační řád ), ekonomického charakteru ( pravidla hospodaření ). směrnice - jsou vnitřní předpisy, jimiž se podrobněji upravují vlastnosti a chování zaměstnanců organizace. Směrnice rozpracovávají některé oblasti činností tak, aby fungovaly bezproblémové řídící vztahy a byla stanovena konkrétní odpovědnost. pokyny - vnitřní předpisy vydávané vedoucími pracovníky, aby upravily některé vybrané činnosti. Jsou určeny k podrobnějšímu rozvedení některých ustanovení směrnic. 2.6 Metodika tvorby řídících aktů Pro obsahovou úpravu vnitřních předpisů jsou stanoveny tyto zásady : předpis musí být stručný, logický, přehledný, text musí být naprosto srozumitelný a jednoznačný; musí řádně řešit problémy vymezené zadáním ( specifikací, charakteristikou ) normalizačního úkolu; uspořádání vnitřních předpisů tak, aby se stejná ustanovení z různých předpisů shrnula do společného ustanovení, a odstranilo se tak zbytečné opakování, omezit vzájemné odvolávky; nutno zajistit soulad s právními předpisy a normami stejného a vyššího stupně. Strukturu řídících aktů lze stručně vyjádřit takto : název a sídlo organizace, identifikační údaje, úvodní ustanovení, vlastní text řídícího aktu, přechodná ustanovení, závěrečná ustanovení, podpis oprávněné osoby, seznam příloh. Druhovým označením aktu je : řád, směrnice, pokyn, příkaz, rozhodnutí, informace apod. Pro další rozlišení se jednotlivé řídící akty pořadově číslují nebo kódově označují tak, aby bylo možné rozpoznat, které oblasti ( problematiky ) se týkají. Název řídícího aktu by měl být volen tak, aby umožnil jednoduchou a rychlou orientaci v seznamu řídících aktů. Název aktu by měl být výstižný zcela jednoznačný. Rovněž zásada vydávání řádů a směrnic vždy pro ucelené oblasti činností zaměstnavatele je nezbytná a neopomenutelná. Pokud je třeba řídící akty měnit, obecně se v praxi používají pojmy jako změna, doplněk a dodatek. 8

9 2.7 Vlastnosti řídících aktů Vlastnosti řídících aktů lze formulovat takto : racionalita, srozumitelnost, věcnost a stručnost, jednoznačnost, přehlednost, komplexnost, soulad s právními předpisy, návaznost na ostatní předpisy, vnitřní nerozpornost, relativní stabilita, reprezentativnost, určitost. Řídící akty lze rozlišovat na obecné a individuální ( adresovány konkrétním pracovníkům ). Základní znaky normy jsou : normativnost - z formulací předpisu musí být zřejmé kdo co kdy jak komu ( má udělat, předat ); závaznost - musí být patrné pro jaký okruh subjektů jsou závazné; obecnost - předpis vymezuje skutkovou podstatu, neřeší konkrétní situace, stanoví pravidla pro opakované postupy nebo situace; donucení a kontrola dodržování - působí zároveň jako zpětná vazba. Řídící akt reprezentuje zaměstnavatele, pomáhá vytvářet o něm vnější názor i dojem, důležitou roli přitom hraje vzhled a úprava jednotlivých aktů řízení. 2.8 Postup při vytváření řídících aktů V praxi se při vytváření řídících aktů osvědčil postup, kdy návrh vypracovává útvar, do jehož působnosti daná problematika patří. Jeho úkolem je provést analýzu dané problematiky, vypracovat návrh řídícího aktu, návrh rozeslat k připomínkám a připomínky zapracovat do návrhu řídícího aktu. Takto doplněný návrh předat organizačnímu útvaru k dalšímu řízení. Při vytváření řídících aktů rozlišujeme tři základní role : odborného útvaru, který je autorem řídícího aktu, organizačního útvaru, právního útvaru. Návrhy se předkládají k připomínkám : řediteli, náměstkům ředitele, případně právníkovi účetní jednotky, odborným útvarům, jichž se řídící akt týká. Odpovědnost za řídící akty zaměstnavatele může být dvojí : odborný útvar odpovídá za obsahovou ( věcnou ) správnost, organizační útvar za formální stránku. 9

10 Obecnou zásadou je, že ředitel by neměl podepsat řídící akt dříve, nežli je parafován vedoucím organizačního útvaru. Tento vedoucí by měl ručit za to, že všechny připomínky byly vyřízeny, že k návrhu aktu měl možnost vyjádřit se každý, jehož se řídící akt týká, a že nejsou žádné nevyřízené rozpory. Evidence nevyřízených aktů U zaměstnavatele by mělo být určeno jedno místo ( organizační útvar, sekretariát ředitele apod. ), kde je vedena úplná a přesná evidence všech vydaných řídících aktů. Z tohoto místa lze pravidelně vydávat přehled platných řídících aktů. 3 Subjekty oprávněné k vydávání vnitřních předpisů Zákoník práce jednotně vymezuje pojem zaměstnavatele, a to sice jako fyzickou nebo právnickou osobu, která přijímá jiné občany do pracovněprávního vztahu. Oprávnění s vydáváním vnitřních organizačních předpisů úzce souvisí s právní subjektivitou. Právní úkony činí v pracovněprávních vztazích především sám zaměstnavatel, což je jednoduché v případech, kdy zaměstnavatelem je fyzická osoba. U právnických osob je jednáním zaměstnavatele jednání statutárního orgánu. Místo zaměstnavatele mohou činit právní úkony v pracovněprávních vztazích i osoby zaměstnavatelem pověřené. Tyto osoby jsou zaměstnanci zaměstnavatele, zejména vedoucí pracovníci organizačních útvarů. Jako orgány zaměstnavatele jsou oprávněny činit jménem zaměstnavatele právní úkony vyplývající z jejich funkcí stanovených organizačními předpisy. Zaměstnavatel může pověřit i další zaměstnance, aby činili určité právní úkony v pracovněprávních vztazích jeho jménem. Musí to však být na základě písemného pověření, v němž musí být rovněž uveden rozsah oprávnění. Pověření včetně rozsahu musí být dáno přímo zaměstnavatelem ( statutárním orgánem ). O vnitřním organizačním uspořádání organizace rozhoduje zaměstnavatel. Organizačním uspořádáním tedy rozhodne o tom, které funkce bude obsazovat jmenováním, jaké budou pravomoci zaměstnanců na těchto místech a jaké budou povinnosti ostatních zaměstnanců. Statutární orgán zaměstnavatele je jediným subjektem oprávněným provést jmenování vedoucích zaměstnanců. Tuto kompetenci nelze přenést na jiný subjekt. Zákoník práce ukládá pouze některým zaměstnavatelům uvedeným v zákoně povinnost vydat pracovní řád. Vydávání organizačních, pracovních a dalších interních přepisů je pro praxi doporučováno. 10

11 4 Pracovní řád - obecně Pracovní řád zaměstnavatele slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle zvláštních podmínek u konkrétního zaměstnavatele. Pracovní řád nemůže zaměstnancům ukládat další povinnosti nad rámec zákona a nelze v něm ani omezovat či zakládat nové právní nároky zaměstnanců. Pracovní řád by měl především blíže rozvést pravomoci a kompetence vedoucích zaměstnanců. Pracovní řád musí být vydán pouze u zaměstnavatelů uvedených v zákoně. U ostatních zaměstnavatelů je pouze na jejich rozhodnutí, zda bude pracovní řád vydán. Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen. Všichni zaměstnanci musí být s pracovním řádem prokazatelně seznámeni. Pracovní řád musí být všem zaměstnancům veřejně přístupný. 5 Pracovní řád příspěvkové organizace P r a c o v n í ř á d DS - příspěvková organizace. Pracovně právní vztahy pracovníků organizace se řídí zákonem č. 262 / 2006 Sb., zákoníkem práce v platném znění a dalšími souvisejícími předpisy. K uplatnění zásad zákoníku práce, dodržování předpisů na úseku pracovně právních vztahů, k zajištění úspěšného plnění úkolů i za účelem upevnění vnitřního pořádku a správné organizace práce je vydán podle 306 zákoníku práce (ZP) tento pracovní řád. Část I. Všeobecná ustanovení. Působnost 1/ Tento pracovní řád se vztahuje na všechny zaměstnance organizace. 2/ Pracovní řád je závazným právním dokumentem a poskytuje zaměstnancům základní informace o jejich vztahu k zaměstnavateli dle ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů. 3/ Všichni zaměstnanci organizace jsou v pracovně právním vztahu k DS. 4/ Zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením na jednotlivých pracovištích, ukládají podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizují, řídí a kontrolují jejich práci. 11

12 5/ Zaměstnanci se obracejí v pracovně právních záležitostech především na svého bezprostředně nadřízeného pracovníka. 6/ Ředitel jedná jménem zaměstnavatele jako statutární zástupce. Část II. Pracovní poměr. ( ZP ) Vznik pracovního poměru 1/ Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nejpozději v den nástupu do práce. Pracovní smlouva se uzavírá písemně, jedno vyhotovení je vydáno zaměstnanci. 2/ Před uzavřením pracovní smlouvy je nutno seznámit zaměstnance s jejich právy a povinnostmi, s popisem pracovní funkce, náplní práce a pracovními podmínkami. Toto jednání přísluší řediteli nebo jeho zástupci. Zástupcem ředitele DS je v době jeho nepřítomnosti ekonomka ústavu. 3/ Před uzavřením pracovní smlouvy je povinen každý pracovník se podrobit vstupní lékařské prohlídce. Pracovní poměr může být sjednán pouze se zaměstnancem, který byl při této prohlídce shledán způsobilým k výkonu práce, na kterou je přijímán. 4/ Při jednání o pracovním poměru je zaměstnanec povinen předložit občanský průkaz a prokázat skutečnosti důležité pro uzavření pracovního poměru. 5/ V pracovní smlouvě je uveden druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Lze zde dohodnout i další podmínky, na kterých mají účastníci zájem a na kterých se dohodnou. 6/ V pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba, která činí nejdéle tři měsíce. 7/ Všichni nově přijatí zaměstnanci jsou povinni absolvovat vstupní školení BOZP a PO. Vstupní proškolení zajišťuje příslušný vedoucí pracovník. 8/ Seznámení nově nastupujících zaměstnanců s pracovním řádem organizace a ostatními vnitřními předpisy, které musí zaměstnanci při své práci dodržovat, zajišťuje jejich bezprostředně nadřízený pracovník ihned po nástupu do práce. 9/ Jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí organizaci o této překážce, může organizace od této smlouvy odstoupit. 12

13 10/ Ode dne, kdy vznikl pracovní poměr je organizace povinna přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci plat, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů. 11/ Zaměstnanec je povinen podle pokynů organizace konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň. Změna sjednaných pracovních podmínek 1/ Sjednaný obsah pracovní smlouvy lze měnit jen tehdy, dohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna se provede písemně. 2/ Změny pracovního poměru se řídí ustanoveními zákoníku práce. Skončení pracovního poměru 1/ Návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru, popř. zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být podáno písemně a doručeno zaměstnavateli, jinak je neplatné. 2/ Skončení pracovního poměru se řídí ZP. 3/ Ve výpovědní lhůtě je zaměstnanec povinen konat pro zaměstnavatele práci sjednanou v pracovní smlouvě, popř. jinou práci, na kterou byl převeden v souladu s 51 ZP. 4/ Zaměstnanec je povinen při skončení pracovního poměru informovat bezprostředně nadřízeného pracovníka o plnění úkolů, předat dosud nesplněné úkoly, odevzdat předměty náležící k osobnímu vybavení, služební písemnosti, pracovní pomůcky, osobní ochranné prostředky, popř. stejnokroj, a to ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení. O předání úkolů a odevzdání věcí, popř. o způsobu náhrady škody, pořídí vedoucí pracovník záznam. 5/ Při skončení pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. 6/ Požádá-li zaměstnanec o pracovní posudek, je zaměstnavatel povinen jej vydat do 15 dnů. Zaměstnavatel však není povinen mu jej vydat dříve než v době dvou měsíců před skončením jeho pracovního poměru. Část III. Pracovní kázeň. Základní povinnosti zaměstnanců Povinnosti a práva zaměstnanců stanoví zákoník práce v 106 jeho prováděcí předpisy, organizační a pracovní řád a domovní řád DS. Dále předpisy upravující výkon práce zaměstnance, pracovní příkazy a pokyny vedoucích pracovníků. 13

14 K základním povinnostem zaměstnanců patří zejména: 1/ Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci. 2/ Plně využívat pracovní doby a pracovních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly. 3/ Dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k jimi vykonávané práci. 4/ Řádně hospodařit s prostředky jim svěřenými, střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 5/ Soustavně zvyšovat svou odbornou úroveň a při své práci využívat nových pracovních metod a postupů v souladu s platnými předpisy. 6/ Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP včetně ověření svých znalostí. 7/ Oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci a podle svých možností se účastnit na jejich odstranění. 8/ Používat při práci zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit, 9/ Na všech pracovištích, v celém areálu zařízení dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek a zákaz nástupu pod jejich vlivem do práce. 10/ Dodržovat zákaz manipulace s ohněm a kouření mimo vyhrazené prostory. 11/ Všichni zaměstnanci jsou povinni se na pokyn příslušného vedoucího pracovníka (vedoucí kuchařka, vedoucí sociálně zdravotního úseku, ředitel ) podrobit vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 12/ Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se pracovníci dozví v souvislosti s výkonem povolání, zejména pokud se týkají údajů o klientech zařízení. 13/ Dbát na to, aby nebylo ohroženo státní hospodářské a služební tajemství. 14/ Ve vícesměnném provozu setrvat na pracovišti do příchodu střídajícího zaměstnance a nedostaví-li se střídající zaměstnanec oznámit toto nadřízenému, který je oprávněn učinit další opatření. 15/ Zaměstnanci přichází a odchází ze zaměstnání určenými vchody. V odůvodněných případech jsou povinni umožnit pověřenému pracovníkovi provést kontrolu věcí, které zaměstnanec vnáší nebo odnáší z pracoviště, popřípadě osobní prohlídku. 14

15 16/ Při pracovních cestách a používání služebního vozidla se řídit pokyny nadřízeného, který pracovníka na služební cestu vyslal. Po ukončení pracovní cesty zaměstnanec informuje o jejím průběhu a výsledku svého přímého nadřízeného. 17/ Každý zaměstnanec je povinen zaznamenat příchod a odchod z pracoviště, včetně přestávky na jídlo a oddech, v individuálním docházkovém listu a docházkovém systému. V pracovní době se zaměstnanec nesmí vzdálit z pracoviště bez souhlasu nadřízeného. 18/ Důsledně pečovat a ochraňovat majetek zaměstnavatele. 19/ Oznamovací povinnost. Všichni pracovníci jsou povinni každé podezření z trestné činnosti ihned nahlásit svému nadřízenému. Ředitel je povinen o tomto podezření informovat provozovatele. Dále toto podezření oznámí neodkladně a prokazatelně příslušné okresní prokuratuře nebo policii ( zák. č. 259 / 1999 Sb. a zák. č. 4 / 1993 Sb., v platném znění ). 20/ Zaměstnanci, kteří vykonávají práci ve stravovacím provozu zařízení a přímo se podílí na přípravě a výdeji jídel, odeberou za každou odpracovanou směnu jedno hlavní jídlo ( vyhl. č. 84 / 2005 Sb, v platném znění ). 21/ Zaměstnanci jsou povinni se podrobit lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy ( zák.č. 20 / 1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů ). Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců 1/ Zajišťovat plnění úkolů na pracovišti tak, aby sociální služby byly poskytovány kvalitně v souladu se zájmy klientů a společnosti. 2/ Ve vlastní správě a řízení dbát na to, aby odpovídalo technickým a hospodářským možnostem a požadavkům technicko ekonomického rozvoje. 3/ V zájmu zkvalitnění práce co nejlépe organizovat práci, vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat plnění povinností v BOZP. 4/ Zabezpečovat odměňování zaměstnanců důsledně podle mzdových předpisů ( ZP, ZP, NV 469 / 2000 Sb., NV 564 / 2006 Sb. ) a diferencovat plat pracovníků podle jejich výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce. 5/ Zabezpečovat předpoklady pro tvůrčí iniciativu zaměstnanců a pro jejich aktivní účast na rozvoji řízení a kontrole činnosti organizace. 6/ Vytvářet příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a pro uspokojování jejich kulturních a sociálních potřeb. 7/ Zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů, zejména vést zaměstnance k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativu a pracovní úsilí, zajišťovat, aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a k neplnění povinností. 15

16 8/ Seznamovat nově přijaté zaměstnance s jejich úkoly a s předpisy platnými pro jejich práci. 9/ Zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele. 10/ Zabezpečovat řádné hospodaření s finančními, materiálovými a ostatními hospodářskými prostředky. 11/ Zajišťovat v oblasti své působnosti dostatek prostředků nutných pro řádnou činnost ústavu. 12/ Uplatňovat kritiku a sebekritiku, dbát na to, aby se využívalo podnětů zaměstnanců a seznamovat je s tím, jak bylo jejich připomínek využito. 13/ Dbát na to, aby se v zařízení rozvíjela dobrovolná pracovní a zájmová činnost obyvatel, přiměřená jejich možnostem a aby klienti ústavu se podle možností účastnili i organizování společenského života v domově. 14/ Informovat svého zástupce o jeho právech a povinnostech, o stavu plnění úkolů pracovního úseku, který řídí a upozornit ho na důležité okolnosti a závažné povinnosti vedoucí k jejich zajištění. Zastupovaný zaměstnanec si může vyhradit rozhodnutí o zvláště důležitých otázkách. Základní povinnosti zaměstnavatele 1/ Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, pracovním řádem, popř. jinými interními předpisy. Část IV. Pracovní doba a doba odpočinku. ( ZP ) Pracovní doba a přestávky v práci 1/ Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. 2/ Doba odpočinku je doba, která není pracovní dobou. 3/ Délka pracovní doby v organizaci činí nejvýše 40 hod. týdně. Délka pracovní doby zaměstnanců v nepřetržitém pracovním provozu činí nejvýše 37,5 hod. týdně. 4/ Rozvržení týdenní pracovní doby stanoví ředitel organizace. 5/ Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Pokud jde o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo. 16

17 6/ Začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn stanoví vedoucí pracovník. Stanoví také délku, začátek a konec přestávek na jídlo. Přestávky na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a na konci směny. Rozvrh pracovních směn je zveřejněn na pracovišti na obvyklém místě. 7/ Zaměstnanci jsou povinni dodržovat stanovanou pracovní dobu. Pozdní příchod na pracoviště nebo předčasný odchod z pracoviště bez povolení vedoucího zaměstnance, se považuje v rozsahu zameškané doby, za neomluvenou nepřítomnost v práci. Pro účely krácení některých nároků ( např. dovolená, odměny ) se tato zameškaná pracovní doba sčítá. 8/ Zaměstnanec je povinen zaznamenat každý příchod na pracoviště a odchod z něj do docházkového listu. 9/ Zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce u jednotlivých zaměstnanců. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost 1/ Zaměstnanec je povinen pracovat přesčas, byla-li mu práce přesčas zaměstnavatelem v souladu s právními předpisy nařízena. Zaměstnavatel nařizuje práci přesčas jen ve výjimečných případech, jde-li o vážné provozní důvody. Je třeba, aby zaměstnanec, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, byl informován o vydaném příkazu k práci přesčas v přiměřeném časovém předstihu. Za přesčasovou práci se nepovažuje práce, která nebyla zaměstnanci vedoucím zaměstnancem nařízena nebo schválena. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. 2/ Noční práce je práce konaná mezi a 6.00 hodinou. Noční prací nelze zaměstnávat mladistvé do 18. roku věku, těhotné ženy a ženy pečující o dítě mladší 1 roku. Zaměstnanec, který vykonává noční směny je povinen se 1x ročně podrobit lékařské prohlídce. 3/ Zaměstnavatel může na zaměstnanci požadovat pracovní pohotovost pouze v souladu a za podmínek stanovených 95 ZP. 4/ Za práci přesčas poskytuje zaměstnavatel vedle dosaženého platu především náhradní volno. Při poskytování náhradního volna je potřeba dbát potřeb provozu a přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnanců. Dovolená na zotavenou ( ZP ) 1/ Zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, má nárok na dovolenou za kalendářní 17

18 rok, popřípadě na její poměrnou část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. 2/ Poměrná část dovolené činí za každý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. 3/ Dovolená na zotavenou činí u pracovníků DS 5 týdnů. Dovolená za odpracované dny 1/ Zaměstnanec jemuž nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Společná ustanovení o dovolené na zotavenou 1/ Týdnem dovolené se rozumí sedm po sobě následujících kalendářních dnů. 2/ Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené. Při sestavování rozvrhu dovolených se přihlíží k úkolům a zajištění provozu DS a oprávněným zájmům zaměstnanců. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny, pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel nedohodnou jinak. 3/ Nebyl-li zaměstnanci určen termín nástupu dovolené, nesmí dovolenou nastoupit bez předchozího souhlasu bezprostředně nadřízeného pracovníka. Část V. Plat. ( a ZP ) Splatnost platu 1/ Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v kterém vznikl zaměstnanci nárok na plat. Výplata platu 1/ Plat se vyplácí zaměstnanci v zákonných penězích. 2/ Plat se vyplácí v pracovní době na pracovišti nebo na základě písemné žádosti převodem na účet zaměstnance. 3/ Při měsíčním vyúčtování platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách platu a provedených srážkách. 4/ Zaměstnanec může k převzetí platu písemně zmocnit jinou osobu. 18

19 Srážky z platu 1/ Srážky z platu lze provádět jen na základě dohody o srážkách z platu. Jinak může zaměstnavatel provést srážky z platu jen v případech uvedených v 145 zákoníku práce. Překážky v práci 1/ O poskytování pracovního volna pro překážky v práci na straně zaměstnance, požádá zaměstnanec bezprostředně nadřízeného vedoucího. Není-li překážka v práci známa zaměstnanci předem, je povinen neodkladně uvědomit o ní zaměstnavatele a sdělit přepokládanou dobu jejího trvání. Pracovní volno se neposkytuje, jestliže může zaměstnanec zařídit své záležitosti mimo pracovní dobu. 2/ Náhrady platu při překážkách v práci vymezuje ZP. 3/ Uplatňuje-li zaměstnanec nárok na dávky nemocenského pojištění ( pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny ), je povinen oznámit to neprodleně bezprostředně nadřízenému vedoucímu a předložit příslušné tiskopisy. 4/ Z vážných důvodů může zaměstnavatel poskytnout další pracovní volno bez náhrady platu. Nepřísluší-li zaměstnanci náhrada platu, vedoucí zaměstnanec, který o poskytnutí volna rozhoduje, s ním zpravidla dohodne jeho předchozí nebo dodatečné napracování. Část VI. Náhrada cestovních výdajů. ( ZP ) 1/ Zaměstnavatel poskytuje za podmínek a ve výši stanovené zákonem zaměstnancům náhrady cestovních a jiných výdajů, které jim vzniknou při plnění pracovních povinností. 2/ Zaměstnanec je povinen po návratu z pracovní cesty informovat o jejím výsledku bezprostředně nařízeného vedoucího. Část VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatele při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývají z ZP, prováděcích předpisů a dalších předpisů vydaných k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Povinnosti zaměstnavatele 1/ Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. 19

20 2/ Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k předcházení rizikům. 3/ Zaměstnavatel je povinen zajistit aby informace a pokyny týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obdržel pracovník při přijetí do zaměstnání, při jeho převedení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. 4/ Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a obuv, mycí čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje dle ustanovení ZP a dalších souvisejících a interních předpisů. Povinnosti zaměstnanců Zaměstnanci mají právo a povinnost podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 1/ Vedoucí zaměstnanci: - seznamují podřízené zaměstnance s předpisy BOZP, - vyžadují a kontrolují dodržování těchto předpisů, - vytváří podmínky pro bezpečnou práci, - odpovídají za plnění úkolů v péči o BOZP v rozsahu své funkce. Tyto úkoly jsou rovnocennou a nedílnou součástí jejich pracovních povinností. 2/ Ostatní zaměstnanci jsou povinni: - dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy s nimiž byli řádně seznámeni, - nepoužívat alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky na pracovišti a v pracovní době, nenastupovat pod jejich vlivem do práce a dodržovat stanovený zákaz manipulace s ohněm a kouření na pracovištích mimo vyhrazená místa, - podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, - používat při práci ochranných zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit, - účastnit se školení a výcviku prováděného organizací v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy, 20

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 Pracovní řád číslo 12/2007 Předkladatel (gestor) : Jaroslav Hitschfel, tajemník MěÚ v České Skalici Tajemník Městského

Více

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Pracovní řád. Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808. Směrnice č. 7/2008. 1. Všeobecná ustanovení

Pracovní řád. Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808. Směrnice č. 7/2008. 1. Všeobecná ustanovení Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808 Směrnice č. 7/2008 Pracovní řád 1. Všeobecná ustanovení Tento pracovní řád se vydává v souladu se zák. 262/2006 Sb, zákoníkem páce

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_10 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ř Á D TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. R 01/2012 PRACOVNÍ ŘÁD Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny. Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy

Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny. Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny Č. j.: ZS Dr / 396 / 2013 Vypracovala: Schválil: Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy Pedagogická rada seznámena dne:

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více