Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při"

Transkript

1 Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů Datum ověření znalostí : Toto ověření znalostí je provedeno v souladu s požadavkem Zákoníku práce č. 262/06 Sb. v platném znění 1. Který Zákon vymezuje základní práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů? a) Zákon č. 125/98 Sb. b) Zákon č. 262/06 Sb. - Zákoník práce v platném znění c) Zákon č. 48/98 Sb. 2. Pracovněprávní způsobilost občana vzniká : a) po dovršení 15 ti let věku a ukončení povinné školní docházky b) po dovršení 18ti let věku při dosažení plnoletosti c) po dovršení 14ti let věku a ukončení povinné školní docházky na zvláštní škole 3. Povinnost zajistit zákaz kouření na pracovištích, kde pracuje třeba jeden nekuřák je : a) je to povinnost výhradně zaměstnavatele b) je to povinnost samotných zaměstnanců c) tento zákaz nemusí být respektován 4. Kdo odpovídá za pravidelné zajištění lékařských prohlídek zaměstnanců? a) samotní zaměstnanci b) zaměstnavatel c) bezpečnostní technik 5. Součástí každoročního školení BOZP zaměstnanců musí být : a) kuřácké přestávky a dobrá strava b) ověření znalostí z předpisů BOZP c) školení zásad poskytování první pomoci při úrazech odborně způsobilou osobou 6. Přestávka na odpočinek a na jídlo musí být zaměstnavatelem poskytnuta : a) po třech hodinách práce b) nejdéle po šesti hodinách práce, možná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci c) je to záležitost zaměstnanců, kdy si přestávku udělají

2 2 7. Zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na pracovní cestu, jestliže : a) jestliže je tato podmínka sjednaná v pracovní smlouvě b) kdykoliv to zaměstnavatel potřebuje c) postačí ústní ujednání 8. Týdenní pracovní doba je nanejvýš : a) 42,5 hodiny b) 40 hodin c) 37,5 hodiny 9. Zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout pracovní pohotovost: a) až 400 hodin v roce b) 250 hodin v roce c) neni omezeno rozsahem hodin 10. Zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit práci přesčas : a) 180 hodin v roce b) nanejvýš 150 hodin v roce, po dohodě se zaměstnancem až 416 hodin v roce, maximálně však 8 hodin v týdnu, upřesnit v kol.smlouvě c) neni stanoveno 11. Pro noční práci musí zaměstnavatel zajistit u všech zaměstnanců : a) možnost občerstvení b) telefonické spojení c) lékařské vyšetření a to nejméně jednou v roce 12. Zaměstnavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví u osob : a) které přišly do jeho areálu demokraticky přemisťovat jeho výrobky b) o kterých ví, že se s jeho vědomím sdržují v jeho prostorách c) které se bez jeho vědomí sdržují ve veřejně nepřístupných místech 13. Vyhledáváním a prevencí rizik se rozumí : a) všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ze strany zaměstnavatele b) rizika se vyhledávají pouze pro potřebu kontrolních orgánů c) přijímání technických, technologických, organizačních a jiných opatření k odstranění a snižování působení rizik 14. Zaměstnavatel je povinen : a) nepřipustit aby zaměstnanec vykonával práci bez zdravotní způsobilosti b) sdělit zaměstnancům sídlo závodní lékařské preventivní péče c) školení BOZP provádět pouze na žádost zaměstnanců

3 15. Zaměstnavatel vybavuje zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky : a) před návštěvou kontrolních orgánů b) nelze - li zjištěná rizika odstranit, nebo omezit c) dle vlastního vnitřního předpisu 16. Bezpečnostní značky a signály : a) je povinnost zaměstnavatele zavést tam, kde jsou rizika v takové míře, že bezprostředně ohrožují zaměstnance b) nemusí být respektovány c) zaměstnavatel je povinen s nimi seznámit všechny zaměstnance 17. Povinnost zaměstnavatele při pracovních úrazech a drobných poraněních : a) eviduje v knize úrazů všechna zranění i ta, která nemají za následek pracovní neschopnost b) registruje pouze ty úrazy, které mají za následek tři a více dnů pracovní neschopnosti c) je to věcí pouze samotných zaměstnanců 18. Při vzniku pracovního úrazu je zaměstnavatel dále povinen : a) sepsat záznam o pracovním úrazu s postiženým a jedno vyhotovení tohoto záznamu předat postiženému nebo pozůstalým b) doložit písemnou zprávu o prošetření pracovního úrazu a přijatých nápravných opatřeních c) běžné úrazy neni zapotřebí prošetřovat 19. Pracoviště a pracovní prostředí musí být : a) nemusí odpovídat vykonávané práci a činnostem b) každé pracoviště musí být vybaveno prostředky první pomoci c) pracovní prostředí nesouvisí s výkonem práce 20. Výrobní a pracovní prostředky musí být a) pravidelně kontrolovány, revidovány a udržovány b) vybaveny pro ochranu života a zdraví zaměstnanců c) pokud neni zaměstnavatel solventní, neni zapotřebí 21. Předpoklad pro zvláštní odbornou způsobilost zaměstnanců je : a) dosažení věkové hranice 18 let b) základní a odborné vzdělání a doba praxe c) postačí zácvik další osobou 3

4 22. Zaměstnavatel je povinen stanovit pracovní postupy tak, aby : a) zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem práce nebyli osamoceni b) nevykonávali práci s břemeny, která by ohrozila poškození jejich zdraví, zejména páteře c) nebyli po práci unaveni 23. Práva zaměstnanců : a) zaměstnanci jsou oprávněni odmítnout práci o níž mají důvodné podezření, že ohrožuje jejich život a zdraví a nesmí za to být potrestáni b) mají právo v pracovní době kouřit kde to uznají za vhodné c) mají právo si stanovit přestávku dle svého uvážení 24. Povinnosti zaměstnanců : a) účastnit se všech školení BOZP a zdravotních prohlídek b) zdržet se kouření všude tam, kde pracují i nekuřáci c) podrobit se zkoušce na alkohol na pokyn vedoucího, který je k tomu zmocněn pracovním řádem 25. Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP : a) prostřednictvím zástupců zaměstnanců se účastnit vyhodnocení rizik a návrhu na jejich odstranění či zmírnění b) účastnit se kvalifikovaného poskytnutí první pomoci při úrazu, nebo přivolání rychlé záchranné pomoci či hasičů c) ničeho si nevšímat a ihned opustit pracoviště 26. Rozsah náhrady škody způsobené zaměstnavateli : a) náhrada škody může být požadována až do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku b) při výši náhrady škody se nemusí vycházet z ceny v době poškození c) škodu neni povinen zaměstnanec uhradit 27. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti po pracovním úrazu a nebo nemoci z povolání se vyplácí : a) do konce kalendářního měsíce, kdy postižený dosáhl 65 let věku b) do konce života c) neni ničím stanoveno 4

5 5 28. Zaměstnavatel se zcela zprostí viny jestliže : a) k poškození zdraví došlo pod vlivem alkoholu a on tomu nemohl nijak zabránit b) k poškození zdraví došlo v nepřítomnosti zaměstnavatele c) k poškození zdraví došlo při odvracení škody zaměstnavateli 29. V pracovní době je na pracovišti zakázáno : a) požívat alkoholické nápoje b) vodit nepovolané osoby na pracoviště c) úmyslně vybočovat z pracovního procesu 30. Pokyn vedoucího k zajištění bezpečnosti práce je : a) pouze písemný příkaz b) vypracovaný technologický postup práce - písemně c) i ústní pokyn Leden Bohumír Velčovský odborně způsobilá osoba v oblasti BOZP č.osv.311/93

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ČÁST PÁTÁ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI HLAVA I PŘEDCHÁZENÍ OHROŢENÍ ŢIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Starosta Obecního úřadu v Dětenicích (dále jen starosta ) vydal ve smyslu ustanovení 110 odst. 4 písmeno e) zákona o obcích tento Pracovní řád, který je závazný

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce)

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE Práva a povinnosti zaměstnance ( 106 Zákoníku práce

Více

Pracovní řád. Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808. Směrnice č. 7/2008. 1. Všeobecná ustanovení

Pracovní řád. Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808. Směrnice č. 7/2008. 1. Všeobecná ustanovení Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808 Směrnice č. 7/2008 Pracovní řád 1. Všeobecná ustanovení Tento pracovní řád se vydává v souladu se zák. 262/2006 Sb, zákoníkem páce

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 uzavřena mezi Odborovým svazem dopravy, se sídlem v Praze 3, náměstí Winstona Churchilla 2, zastoupeným předsedou panem Lubošem Pomajbíkem a Svazem dopravy

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Obsah: Část I Rozsah platnosti Čl. 1 Rozsah platnosti

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro zaměstnance a studenty FBMI - ČVUT Určeného pro základní a periodické školení: a) studentů vysoké školy b) zaměstnanců přijatých

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích PRACOVNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Každý zaměstnanec pracuje v Jihočeské vědecké knihovně (dále jen JVK) dobrovolně a bez nátlaku a je si vědom toho, že

Více