K vývoji pracovního práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K vývoji pracovního práva"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 MARIE KALENSKÁ K vývoji pracovního práva Dne 23. května 2006 byl schválen nový zákoník práce č. 262/2006 Sb. a má nabýt účinnosti dne 1. ledna Několik dosavadních prováděcích předpisů bude používáno do té doby, než budou nahrazeny novými. V této stati chci objasnit pojem pracovní právo, jak a kdy vzniklo, jaký byl vývoj právní úpravy pracovních vztahů, jaké je jeho dnešní postavení a jaký další vývoj lze očekávat. Odpověď na tyto otázky nám může osvětlit i některé novodobé tendence a z nich pramenící kritické připomínky. Hlavní pozornost bude věnována jak současnému zákoníku práce, tak novému zákoníku práce a hlavním změnám, které přináší, popřípadě i některým nedostatkům. 1. K pojmu pracovního práva Výkon práce může být občanem uskutečněn pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu za různých právních podmínek a může se řídit normami různých právních odvětví. Tak např. matka vaří oběd pro svou rodinu a tato činnost spadá pod právo rodinné. Živnostník koná službu pro jiného na základě živnostenského zákona, advokát zatupuje klienta v nějakém sporu u soudu na základě zákona o advokacii, stavební firma staví pro jinou firmu nebo pro jinou fyzickou osobu domek na základě obchodního nebo občanského práva. Zaměstnanec koná práci pro zaměstnavatele, jejich vztahy se řídí pracovním právem. V čem je podstata působnosti pracovního práva na vztahy, v nichž se koná práce? Ve všech shora zmíněných případech jde o výkon práce. U práce zaměstnance pro zaměstnavatele však jde o práci závislou. Závislá práce je prací pro jiného pod jeho vedením a odpovědností, čili v určité podřízenosti, a za mzdu (plat). Jde tedy o výkon práce pro jiného ve vztahu osobní závislosti, k níž se zaměstnanec zavazuje za úplatu. Pracovní právo má význam pro každodenní život občanů. Přichází s ním do styku valná většina občanů. Pracovní právo vzhledem ke své úzké vázanosti na ekonomické a společenské proměny je oborem dynamickým, tj. podléhá častějším změnám než některá jiná právní odvětví. Je oborem pedagogickým a vědeckovýzkumným. České pracovní právo je kodifikovaným oborem práva, právní úpra- APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 5

2 va je provedena zákoníkem práce, tj. zákonem, který systematicky uspořádaným souborem norem upravuje oblast pracovního práva, a to až na některé výjimky vcelku komplexně (výjimkou jsou např. vztahy při zabezpečování zaměstnanosti, vztahy týkající se kolektivního vyjednávání aj., které se také zahrnují do pracovního práva). Hlavní funkcí pracovního práva je jeho funkce ochranná. Pracovní právo vytváří, konkretizuje a rozvádí právní záruky realizace základních sociálních práv občanů, tj. např. práva na zaměstnání, na odměnu za práci, na odpočinek po práci, na ochranu a bezpečnost při práci atp. Protože pracovní právo reguluje chování zaměstnavatelů a zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, má částečně i funkci hospodářsko-organizátorskou. Stanoví např. minimální mzdy a minimální mzdové tarify, maximální délku pracovní doby, dovolené na zotavenou, povinnost zaměstnávat určitý podíl osob se změněnou pracovní schopností aj. Pracovní právo jako jiná právní odvětví má také svou výchovně politickou funkci. Má působit k tomu, aby se občané v příslušných právních vztazích chovali v souladu s požadavky právních norem a tím přispívat k pronikání právních norem do společenského vědomí a pokud možno i k vědomému dodržování právních předpisů. Pod pojmem pracovního práva chápeme komplex právních vztahů zahrnujících oblast pracovního práva individuálního, tj. soubor právních vztahů (ve výrobní i nevýrobní sféře), v nichž pracovní sílu občana užívá jiný subjekt (fyzická nebo právnická osoba) za odměnu a širokou, důležitou oblast práva kolektivního, a dále i oblast právních vztahů vznikajících při zabezpečování zaměstnanosti. 1.1 Individuální pracovní právo České pracovní právo rozlišuje různé kategorie zaměstnanců zejména podle formy jejich zaměstnání: zaměstnanci v pracovních poměrech, pracovníci zaměstnaní na základě dohody o pracovní činnosti, pracovníci pracující na základě dohody o provedení práce. Na všechny tyto pracovníky se vztahuje zákoník práce, a to bez ohledu na to, zda jde o dělníky, úředníky aj. Nejčastější a nejdůležitější je pracovní poměr. Vedle shora uvedených kategorií pracovníků existují další právní vztahy, do nichž pracovníci vstupují za účelem konat práci pro jiný subjekt. Jde kupř. o veřejné funkcionáře (pokud nevykonávají svou funkci v pracovním poměru), o členy družstev, o státní zástupce, o právní čekatele a další kategorie osob, jejichž pracovní vztahy upravují jiné zákony a zákoník práce jen do té míry, pokud to sám připouští, anebo pokud to připouští příslušný jiný zákon (princip delegace nebo subsidiarity). Zcela je vyloučena působnost zákoníku práce pro služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů. 1.2 Kolektivní pracovní právo Kolektivní pracovní vztahy (označované též jako průmyslové ) zahrnují vztahy mezi orgány, které zastupují či reprezentují kolektivy zaměstnanců a sdruženími zaměstnavatelů, popř. vztahy mezi zastupitelskými orgány zaměstnanců 6 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

3 a jednotlivými zaměstnavateli, jejichž obsahem jsou zejména práva a povinnosti nejen smluvních stran navzájem, ale i práva těch, v jejichž zájmu jsou tyto vztahy vytvářeny, a jim odpovídající povinnosti. Kolektivní pracovní právo představuje jednak soubor právních norem upravujících kolektivní pracovní vztahy, jednak soubor norem, které jsou výsledkem smluvně právních jednání uvedených subjektů kolektivních právních vztahů (především kolektivní smlouvy jakožto smlouvy normativní). Zastupitelskými orgány zaměstnanců jsou nejen odborové organizace, ale i rady zaměstnanců, které však podle naší platné právní úpravy nemají právní subjektivitu. Rozvoj tržních vztahů vnáší do pracovního práva nový důležitý fenomén. Vnitrostátní právo (nejen u nás, ale i v zahraničí) nezůstává u bilaterálního (dvojího) charakteru spočívajícího v kombinaci pracovního práva individuálního s pracovním právem kolektivním. K oběma těmto oblastem právních vztahů přistupuje další oblast práva rezultující z tripartitních dohod (státní zaměstnavatelé, odborové organizace zaměstnanců), a to na různých úrovních (celostátní, národní, profesní atp.). Tyto dohody představují v některých zemích specifické právní instrumenty pro zmíněné partnery, jinde mají morálně politický význam a jejich obsah musí být promítnut do právních norem a kolektivních smluv. Právě u nás nemají tripartitní dohody právní charakter a závazky v nich přijaté je nutno zakotvit v právních předpisech a kolektivních smlouvách, aby získaly právní závaznost Zaměstnanost Mezi pracovněprávní vztahy se zahrnují i vztahy, které pracovním poměrům, popř. ostatním individuálním pracovněprávním vztahům předcházejí, nebo jsou od nich odvozené, anebo je doplňují. Proto do pracovního práva zahrnujeme i právní vztahy vznikající při zabezpečování zaměstnanosti, zejména při realizaci práva občanů na práci a práva na zaměstnání. S tím souvisí i právní vztahy při zprostředkování zaměstnání, agenturní zaměstnávání občanů, hmotné zabezpečení občanů v nezaměstnanosti, dále při rekvalifikaci a konečně i pomoc občanům se zdravotním postižením při hledání zaměstnání a při jejich zaměstnávání. 2. Vznik a vývoj pracovního práva Pracovní právo lze považovat za novodobé odvětví práva. Jeho vznik nelze přesně určit, neboť se vyvíjelo postupně. Vztahy užívání pracovní síly jedné osoby jinou osobou neměly zprvu formu právních vztahů, jako tomu bylo ve společnosti prvobytně pospolné. V otrokářské společnosti se vznikem soukromého vlastnictví a tříd dochází k oddělení určitých skupin vlastníků otrokářů a nositelů pracovní síly otroků. Otrok byl však též výrobním prostředkem, proto nebylo třeba mezi otroky a otrokáři vytvářet zvláštní právní vztahy kromě vztahů vlastnických. Jen mezi svobodným obyvatelstvem docházelo k vytváření zvláštních vztahů. Např. římské právo je známo svou pracovní smlouvou locatio conductio operarum a smlouvou o dílo locatio conductio operis. Šlo o smlouvy v rámci práva soukromého. Také ve feudálním státě nebylo třeba ve větší míře zvláštních vztahů, neboť nositelé pracovní síly pracovali pro feudály na základě vztahů vlastnických a vrchnostensko-poddanských. Ovšem i ve feudálním státě existovalo svobodné APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 7

4 městské obyvatelstvo zabývající se převážně řemesly a obchodem a v této sféře už docházelo k vytváření zvláštních vztahů při užívání pracovní síly. Řemeslníci se sdružovali v cechy, zaměstnávali tovaryše, vychovávali učně. Existovala i středověká smlouva služební (smlouva čelední a cechovní smlouva). Tyto zvláštní vztahy pro otrokářský a feudální řád atypické se stávají typickými s nástupem kapitalizmu. Podmínky pro jejich rozvoj přináší především formálně právní rovnost vlastníků výrobních prostředků a nositelů pracovní síly. S pracovní silou se zachází jako se zbožím a tento vztah je vztahem zbožně peněžním. V právní rovině se tyto vztahy vytvářejí jako vztahy právní na základě tzv. nájmu služeb či služební smlouvy, popř. jiných občanskoprávních smluv. Tyto zvláštní právní vztahy se v průběhu dalšího rozvoje ekonomiky rozvíjejí, zasahuje do nich sociální ochranné zákonodárství a závodní zastupitelstva. Jde o vztahy soukromoprávní, do nichž zasahuje právo veřejné. Nejčastějším právním vztahem spojení nositele pracovní síly s vlastníkem výrobních prostředků (tedy zaměstnance se zaměstnavatelem) byl a dosud je pracovní poměr. Jeho právní úprava se vyvíjela po dvou kolejích: úpravy v oblasti práva soukromého (nájem služeb, služební, pracovní smlouva) a úpravy v oblasti práva veřejného (ochranné sociální zákonodárství prostřednictvím veřejnoprávních zásahů, zvláštní úpravy pro státní zaměstnance). V nejjednodušším pojetí zahrnujeme pod pojem soukromé právo zpravidla ty právní úpravy, pro něž je charakteristická rovnost subjektů a autonomní metoda právní úpravy. Pod pojem veřejné právo zahrnujeme zpravidla ty právní úpravy, pro něž je charakteristická podřízenost subjektů právních vztahů a s tím spojená heterogenní metoda úpravy. Sledujeme-li vývojové tendence právní úpravy pracovních poměrů v posledních desetiletích v zemích s rozvinutým tržním hospodářstvím (např. Francie, Rakousko, SNR atp.), můžeme tyto tendence rozdělit zhruba do čtyř skupin: privatizace veřejnoprávních úprav, publicizace soukromoprávních úprav, rozvoj kolektivního pracovního práva, vzájemné přibližování pracovněprávních úprav členských zemí Evropské unie. Pod pojmem privatizace veřejnoprávních úprav pracovních poměrů lze chápat zejména rozšiřování smluvních prvků a odpoutávání právní úpravy od státní služby. Toto přibližování veřejnoprávních úprav se označuje jako změkčování veřejnoprávní úpravy právem soukromým. Pod pojmem publicizace soukromoprávních úprav se chápe ta skutečnost, že zaměstnanci v soukromém sektoru získávají právními úpravami a kolektivními smlouvami některé výhody příslušející zpravidla státním zaměstnancům. Kolektivní smlouvy a závodní zastupitelstva se podrobují rovněž právu veřejnému, i když kolektivní smlouvy a tripartitní dohody jsou formy autonomní právní úpravy. Jde o velice významnou vývojovou tendenci v právní úpravě pracovního poměru. Právní forma úpravy je smluvní, ale právní účinky mají povahu veřejnoprávní. K vzájemnému přibližování pracovněprávního zákonodárství vydává EU pro členské státy řadu směrnic, jejichž zásady jsou členské státy povinny zapracovat do svého právního řádu. Tak se dospívá k harmonizaci pracovněprávních 8 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

5 úprav v rámci EU. K souladu pracovněprávních úprav také působí úmluvy Mezinárodní organizace práce a dokumenty Rady Evropy. Pracovní právo se vzhledem ke shora uvedeným trendům a jejich realizaci emancipovalo z obecného práva občanského i z práva správního v autonomní odvětví, a to buď v koncepci práva pracovního nebo v širší koncepci práva sociálního (které zahrnuje jak pracovní právo, tak i právo sociálního zabezpečení). Pracovní právo tedy získalo střední postavení mezi právem soukromým a veřejným, není však podkategorií některého z nich, protože tvoří harmonický celek spolu s třetí důležitou oblastí, tj. s kolektivním pracovním právem. Tato oblast se často označuje jako autonomní, neboť normy nevyplývají z veřejné moci, ale jsou vytvářeny skupinami jednotlivců a zákon jim dává právní sílu. 3. Vznik a vývoj pracovního práva v našich zemích Pracovní právo je spíše novodobým odvětvím práva, jehož vznik lze sotva přesně určit. Proto pro počátky zákonodárství o práci je správnější používat pojmu pracovní zákonodárství. Podmínky pro vznik pracovního zákonodárství na našem dnešním území začaly vznikat na přelomu 18. a 19. století v důsledku rozvoje průmyslu, pro který byl charakteristický vznik živnostenských a průmyslových podniků a v nich používání práce dělníků svobodně disponujících se svou pracovní silou. V první polovině 19. stol. stát (tj. rakousko-uherská monarchie, jejíž součástí byly naše země) do procesu zaměstnávání dělníků nezasahoval. Pracovní smlouva, označovaná jako námezdní smlouva, byla upravena 26. hlavou obecného zákoníku občanského z r Vše záleželo na ujednání smluv smluvních stran. Dokonce podle trestního zákona bylo velmi přísně stíháno spolčování dělníků za účelem zlepšení jejich postavení nebo hromadné zastavení práce. Teprve r umožnila novelizace trestního zákona dělnické koalice. V druhé polovině 19. stol. se projevil určitý ústup od ryze liberálního pojetí zákonodárství o práci a stát pod tlakem dělnických bojů za lepší pracovní podmínky přistoupil k tzv. ochrannému zákonodárství. Příkladem toho je např. císařský dekret týkající se ochrany práce dětí z r. 1842, dále horní zákon z r a živnostenský řád z r s řadou ustanovení o živnostenském pomocnictvu. Tento vývoj pokračoval i v druhé polovině 19. stol. a na počátku 20. stol. Můžeme zde zmínit např. zákon o zřizování živnostenských dozorců z r. 1883, dále novelu živnostenského řádu z r aj. Vydávání předpisů spadajících do ochranného zákonodárství bylo zaměřeno především na ochranu života a zdraví. Bylo však přerušeno vypuknutím první světové války. Pracovní zákonodárství v letech se stejně jako v období předcházejícím rozpadá do dvou základních skupin právních norem, které na sebe navazují a vzájemně se prolínají. Jde zejména o právní normy zahrnované do práva soukromého (zejména předpisy o nájmu pracovní síly, věkové hranice pro vstup do pracovního poměru, sjednávání pracovní smlouvy, její obsah atd.) a do práva veřejného (zejména bezpečnost a ochrana zdraví při práci, závodní zastupitelstva, služební poměry ve státní a veřejné správě). Zákonodárství po r těsně navazovalo na zákonodárství dob předchozích. Obecný občanský zákoník upravoval služební (námezdní) smlouvu a smlou- APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 9

6 vu o dílo převážně dispozitivními ustanoveními, ponechávajícími co nejvíce smluvní volnosti smluvním stranám (prakticky zaměstnavateli, jehož podmínky byl dělník zpravidla nucen přijmout). Teprve třetí dílčí novela z r upravující smlouvu služební přinesla některá ustanovení kogentní povahy zaměřená na ochranu práv zaměstnanců. Větší ochranu zajišťoval stát těm kategoriím zaměstnanců, které měly větší význam pro jeho fungování (např. zákon o obecních pomocnících z r. 1910, o statkových úřednících z r. 1914, o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů z r tzv. služební pragmatika). Nicméně je nutno konstatovat, že nově vytvořený stát po první světové válce přejímané pracovní zákonodárství upravoval a doplňoval. Poválečný rozvrat, bída a hlad působily k růstu uvolnění aktivity dělníků a k ústupkům státu v pracovním zákonodárství, což se projevilo vydáváním nových zákonů (např. zákon o osmihodinové pracovní době z r. 1918, o placené dovolené na zotavenou pro horníky z roku 1921 v rozsahu 5 10 dnů a z r pro ostatní zaměstnance v rozsahu 6 8 dnů, zákon o závodních výborech z r. 1921, zákony o podporách v nezaměstnanosti z r a další. Mezi shora uvedené zákony je nutno zařadit také nové znění 1164 o. z. o. stanovené zák. č. 497/1920 Sb. zák. a nař. Ten vložil do občanského zákoníku tzv. donucovací předpisy, podle nichž práva zaměstnancova plynoucí z ustanovení dvacáté šesté hlavy nemohou být pracovní smlouvou ani zrušena, ani omezena. Tato publicizace soukromého práva vyústila v postupné odtržení práva pracovního od práva občanského a ve vytvoření samostatného právního odvětví. Uvedené právní úpravy nám umožňují přijmout závěr, že pracovní právo se stává samostatným odvětvím práva již ve 20. letech minulého století (obdobně P. Tröster: Postavení pracovního práva v právním systému České republiky pro koloquium právnických fakult v Praze a Bernu, Universita Bern, duben 1997). Ve třicátých létech docházelo ke zlepšování úpravy pracovních podmínek jen pro některé skupiny zaměstnanců (např. platový zákon pro státní zaměstnance z r. 1936). Vliv na vývoj pracovního zákonodárství a jeho uskutečňování měla světová hospodářská krize, která se po r rozrostla do katastrofálních rozměrů. Tzv. gentský systém, přenášející část nákladů na příspěvky v nezaměstnanosti na odbory, nebyl dostatečně efektivní. Určitý vliv zde měla i hrozba druhé světové války po nástupu fašismu v Německu v r V letech fašistické okupace našich zemí ( ) bylo ponecháno v platnosti dosavadní pracovní zákonodárství a provedeny některé menší úpravy pracovních podmínek. Byla však do něj vnesena fašistická opatření, např. nucená práce, diskriminace v zaměstnání spojená s persekucí a likvidováním některých skupin obyvatelstva (komunisté, Židé, Romové), nucené sjednocení odborových organizací v tzv. Národní odborovou ústřednu (NOÚZ) atp. Sociální fondy byly vydrancovány. 4. Příprava zákoníku práce Po osvobození našich zemí od fašistické okupace byly předpisy z doby okupace zrušeny. Ostatní pracovní zákonodárství bylo ponecháno v platnosti s výjimkou těch ustanovení, které byly v rozporu s platnou ústavou a jejími principy. 10 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

7 Tehdejší pracovněprávní zákonodárství bylo na některých úsecích poměrně rozvinuté, ale výhodné pro některé skupiny pracujících, např. pro státní zaměstnance, soukromé úředníky, redaktory atp. I když v té době byla politicky i ekonomicky velice těžká situace (nedostatek potravin lístkový přídělový systém, návrat pracovníků z nucených prací a hlavně válkou zničené hospodářství), bylo vydáno několik důležitých zákonů. Byl přijat např. dekret o závodních a podnikových radách, zákon o jednotné odborové organizaci, zákon o dovolené na zotavenou, zákon o úpravě pracovní doby v hornictví, zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách, vyhláška o úpravě učebního poměru aj. Po únoru 1948, kdy byla nastolena totalitní vláda, se mimo jiné pociťovala potřeba změn v právním řádu ČSSR. Usnesení ÚV KSČ nazvané K dalšímu upevňování socialistické zákonnosti a zlidovění soudnictví ze dne 8. prosince 1960 vytyčilo úkol přebudovat náš právní řád v souladu s novou ústavou. Vedle zákoníků občanského práva, hospodářského práva, zahraničního obchodu a mezinárodního práva soukromého a procesního bylo uloženo připravit i zákoník práce. Provedením tohoto úkolu byla pověřena Ustřední rada odborů, neboť tehdy neexistovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ústřední rada odborů měla dobře odborníky vybavený právní a legislativní odbor. K přípravě zákoníku práce byly ustaveny odborné komise, pro práci v nich byli uvolněni i vynikající soudci a odborníci z praxe. Jako základní prameny komise braly v úvahu především úmluvy Mezinárodní organizace práce, kterých bylo od roku 1919 do roku 1966 přijato celkem 126, doporučení, jichž bylo v té době přijato 127, a další mezinárodní dokumenty. Tyto mezinárodní prameny směřovaly k zabezpečení lidských práv, zejména práv sociálních, která se realizují v pracovním procesu také tím, že zaručují minimální standardy pro úpravu pracovních a sociálních podmínek. Komise braly v úvahu i pracovněprávní úpravy jiných zemí, hlavně socialistických. Seznamovaly se však i s koncepcemi pracovních poměrů jiných zemí, kterým věnovali pozornost vědci v Německu, ve Francii, v Belgii a Holandsku od třícátých do sedmdesátých let. Je proto nutno považovat za lživé a urážlivé tvrzení některých mladších právníků, zejména civilistů, brojících proti kodifikaci pracovního práva vůbec, že náš zákoník práce vznikl tak, že se opsal sovětský zákoník práce. Někteří z nich projevují hluboké neznalosti vývoje pracovního práva v zahraničí. Neberou v úvahu, že první ruský zákoník, kterému vtiskl zvláštní charakter válečný komunismus, byl vydán v r Smluvní právo na práci se u práceschopných občanů chápalo jako pracovní povinnost. Byla to vlastně vojenská organizace práce. Tento stav byl změněn až zavedením nové hospodářské politiky. Odrazem těchto změn je zákoník práce RSFSR z r. 1922, útlá knížečka, na kterou navazovala řada zákonů a nařízení regulujících jak pracovní smlouvu, tak i pracovní podmínky různých kategorií pracovníků. Teprve v r byla vydána nová úprava Základy zákonodárství Svazu SSR a svazových republik o práci, a to už byl náš zákoník práce dávno přijat. Pracovní právo lidově demokratických zemí střední a východní Evropy se totiž nevyvíjelo stejně a rovnoměrně. V průmyslovém Československu a Polsku bylo v období mezi oběma světovými válkami již značně rozvinuté pracovní právo středoevropského typu (vycházející v obou zemích z rakouského, v části Polska však též z německého práva). Pro přebudování pracovního práva podle sovětského APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

8 vzoru nebyly v poválečném období dány politické ani ekonomické předpoklady, takže v obou zemích byla zvolena vlastní cesta postupných přeměn s konečným časově vzdálenějším cílem kodifikace. Je samozřejmé, že obdobné rysy tehdejšího společenského a ekonomického řádu se v těchto přeměnách pracovněprávních úprav odrazily. Naproti tomu např. v Bulharsku, Rumunsku a Albánii bylo pracovní zákonodárství na nízké úrovni, takže již na počátku padesátých let bylo možno převzít zákoník práce Ruské federace z r Bulharský zákoník práce byl přijat v r. 1951, rumunský a albánský v r Autorka této stati patří již k posledním autorům zákoníku práce a považuje za svou povinnost zastat se těch kolegů, kteří už mezi námi nejsou a kteří pracovali na zákoníku práce s nadšením a houževnatostí a plně přitom využívali svou vysokou kvalifikaci. Začátkem roku 1963 byl návrh zákoníku práce předložen k veřejné diskusi. Této diskuse se zúčastnil asi 1 milion pracujících a bylo podáno téměř připomínek. Poté byla připravena definitivní osnova zákoníku, který měl být vydán v r S ohledem na připravovanou reformu řízení národního hospodářství bylo jeho vydání odloženo a byl ve Sbírce publikován až v r pod č. 65. Zcela nepravdivé je tvrzení některých civilistů, že zákoník práce byl jako samostatný a komplexní úplně oddělen od občanského práva podle sovětského vzoru. Je obecně známo, že vydání zákoníku práce bylo součástí celkové přestavby právního řádu. V rámci této přestavby byl občanský zákoník pojat úzce a vedle něj byly vydány další zákoníky a zákony (hospodářského práva, mezinárodního obchodu, mezinárodního práva soukromého a procesního). Zákoník práce byl vydán jako poslední z nich. Příprava zákoníku práce trvala řadu let. V tomto mezidobí bylo vydáno několik zákonů upravujících dílčí problematiku (např. náhradu škody v pracovněprávních vztazích, dovolenou na zotavenou aj.). Tyto právní úpravy pokrývaly větší část pracovního práva. Zůstávaly však v platnosti rozdílné právní úpravy, které se týkaly vzniku, změny a zániku pracovního poměru. Sjednocení těchto úprav bylo dosaženo až zákoníkem práce. Zákoník práce byl oproti předchozí více než stopadesátileté tradici koncipován jako kodex samostatné povahy. Právní úprava byla na tehdejší dobu na relativně vysoké úrovni, měla jednotnou ucelenou koncepci a garantovala zaměstnancům odpovídající pracovní podmínky a zároveň jim poskytovala dostatečnou ochranu. Je možné tvrdit, že odpovídala po formální stránce mezinárodním požadavkům, například mezinárodním standardům. Typickými rysy zákoníku práce byly: jednotnost, komplexnost, kogentnost a osamostatnění právní úpravy. Jednotnost právní úpravy spočívala v tom, že se vztahoval na všechny zaměstnance bez rozdílu, zda šlo o zaměstnance národních podniků nebo úřadů, ústavů atp. Zaměstnávání mezi občany bylo přípustné jen k výkonu osobních služeb, a to formou pracovního poměru. Některá ustanovení byla vztažena i na členy jednotných zemědělských a výrobních družstev. Diferenciace v právní úpravě byla dovolena jen tam, kde to vyžadovaly zvláštní podmínky práce (např. jmenování vedoucích pracovníků, určité odlišnosti při zaměstnávání domáckých pracovníků a zejména odchylky u zaměstnávání jedné fyzické osoby jinou fyzickou osobou k výkonu osobních služeb). Tento sjednocovací trend byl zdůvodňován typem hospodářského a společenského systému, stejným vztahem všech občanů k výrobním prostředkům 12 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

9 a tudíž možností v podstatě obdobného postavení v pracovním procesu. Tyto trendy vedly nejen ke sjednocování, ale i k odstraňování většiny preferencí v pracovním právu a tak k nivelizaci v pracovních podmínkách i ve mzdách. To způsobovalo nedostatek stimulů k práci, ztrátu aktivity a iniciativy pracovníků, zaostávání v oborech vědy a techniky, korupci a jiné společenské neduhy. Je vlastně paradoxem, že zákoník práce, který byl v podstatě zdařilým kodifikačním dílem a měl jasnou a ucelenou koncepci, se nikdy nemohl stát účinným nástrojem k upevňování pracovní kázně a rozvíjení iniciativy pracovníků. Řada novel zákoníku práce, které si vždy kladly za cíl zkvalitnit pracovněprávní úpravu; vyzněly v podstatě ve svém účinku naprázdno. Soustředily svou pozornost na odstranění určitých nejpalčivějších nedostatků; např. v určitém období byl akcentován boj proti neodůvodněné absenci a fluktuaci, jindy šlo o posílení mobility pracovních sil, která však byla brzděna administrativními opatřeními atp. Zákoník práce upravil téměř všechny otázky pracovněprávních vztahů vyčerpávajícím způsobem. Zvláštním předpisům a prováděcím předpisům byla ponechána úprava těch základních otázek, u nichž se očekávaly častější změny, např. usměrňování pohybu pracovních sil, některé mzdové otázky atp. Z mnoha zastaralých a roztříštěných a někdy i těžko dosažitelných předpisů byla vytvořena úprava, která odpovídala tehdejším společenskoekonomickým podmínkám. Jejím charakteristickým rysem byla tedy její komplexnost. Dalším charakteristickým rysem zákoníku práce byla kogentnost právní úpravy. Zákoník práce obsahoval převážně kogentní normy nedovolující odchylky ani ve prospěch, ani v neprospěch účastníků pracovněprávních vztahů. Pracovní smlouvy a kolektivní smlouvy měly velice omezený prostor pro svá ujednání. I přes původní záměry právní úpravu sjednotit a zjednodušit si kogentnost vynutila růst počtu pracovněprávních předpisů nižšího řádu i jiných nástrojů řízení národního hospodářství. Byl to důsledek direktivně detailního systému řízení národního hospodářství i pracovních procesů. Tím se stále více zužoval prostor pro iniciativu vedoucích pracovníků a nebylo možné řešení situací podle místních podmínek. Dodržování právních ustanovení se dělo často pouze formálně a tak se oslabovala účinnost práva. V důsledku vydávání samostatných zákoníků odtržených od občanského zákoníku (hospodářský zákoník, zákoník zahraničního obchodu, zákoník o mezinárodním právu soukromém a procesním) se zákoník práce a tudíž pracovní právo také OSAMOSTATNILO od právních odvětví, v jejichž lůně původně vznikalo, tj. od práva občanského a práva správního. V zákoníku práce byly upraveny i obecné otázky, např. právní subjektivita, právní úkony, neplatnost, zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů aj. Tato konstrukce vyžadovala vyloučení subsidiární působnosti jiných právních odvětví (s výjimkou práva ústavního). 5. Zákoník práce a jeho změny po r Ačkoliv zákoník práce byl i za totalitní éry několikráte novelizován se snahou dosáhnout pružnější úpravy s ohledem na určité strukturální změny v národním hospodářství, koncepce zákoníku práce byla prolomena změnami přijímanými až po r. 1989, tedy poté, co náš stát ztratil svůj totalitní charakter. Kromě postupného nepříliš rychlého uvolňování kogentnosti zákoníku práce je nejtypičtějším rysem pracovního zákonodárství po r připuštění zaměstnávání občanů APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

10 fyzickými osobami v rámci soukromého podnikání. Je to zásadní změna, neboť za totalitního režimu bylo v podstatě soukromé podnikání vyloučeno a soukromý podnikatel nepřicházel v úvahu. Nepatrnou výjimku představovala možnost, aby občan zaměstnával jiného občana k výkonu osobních služeb (pomoc v domácnosti, ošetřování nemocného nebo dětí), nikoliv zaměstnávání k výdělečné činnosti, která ostatně byla v té době téměř vyloučena. Určité poskytování služeb občanům bylo povoleno až v osmdesátých letech na základě povolení národního výboru, ale jen za pomoci rodinných příslušníků. Teprve podle nařízení vlády č. 1/1988 Sb. bylo možno přizvat k výdělečné činnosti důchodce nebo pracovníky mimo hlavní zaměstnání. Daňová politika státu však byla tomuto podnikání značně nepříznivá, takže k zásadnímu rozvoji podnikatelské iniciativy nemohlo dojít. Nutno poznamenat, že politika tehdejší NDR a Maďarska byla pro soukromé malopodnikatele vstřícnější. Po r dochází tedy vlivem politické a společenské situace k postupnému přizpůsobování právní úpravy potřebám tržního hospodářství, soukromého podnikání a tím ke vzniku nových právních forem zaměstnavatelů, zejména fyzických osob a obchodních společností. Změny hospodářského zákoníku z r umožnily společné podnikání fyzických osob v rámci obchodních společností. Podnikatelé mohou získávat majetek a zaměstnávat neomezený počet zaměstnanců. Ústavním zákonem č. 100/1990 Sb. je zakotven jednotný systém vlastnictví a všem vlastníkům zajištěno stejné postavení a stejná ochrana. Vydáním Listiny základních práv a svobod je každému garantováno právo na svobodnou volbu povolání, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, a občanům právo na hmotné zajištění v přiměřeném rozsahu, pokud nemohou bez své viny získávat prostředky pro své životní potřeby prací. K zásadním změnám dochází v zákoníku práce. Jde zejména o omezení působnosti státu do pracovněprávních vztahů. Odstranění rozdílů v právní úpravě mezi různými formami zaměstnavatelů, zaměstnavateli právnickými a fyzickými osobami, je provedeno novelou zákoníku práce. č. 74/1994 Sb. Z režimu zákoníku práce se vydělila oblast odměňování a ve zvláštních zákonech byly zakotveny odlišnosti odměňování v podnikatelské sféře a v rozpočtových a dalších organizacích. Zvláštním zákonem byly též upraveny cestovní náhrady. Do pracovního práva se vrátily pojmy zaměstnanec a zaměstnavatel, které byly v totalitní sféře nahrazeny pojmy pracovník a organizace, čímž se pracovnímu právu vrátil jeho charakteristický rys, že upravuje vztahy, k nimž dochází při výkonu závislé práce. Novela zákoníku práce č. 3/1991 Sb. vytvořila větší prostor pro kolektivní vyjednávání. V oblasti kolektivního pracovního práva Listina základních práv a svobod zakotvuje právo každého svobodně se sdružovat na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Zák. č. 120/1990 Sb. zabezpečuje odborovým organizacím pluralitu v jejich působení a upravil jejich vztahy k zaměstnavatelům. Vznik odborových organizací a vymezení jejich působnosti je upraveno zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Ke vzniku odborové organizace není třeba souhlasu státního orgánu. Nový systém řízení zaměstnanosti a vytvoření předpokladů pro vznik trhu práce spolu se zákonnými předpoklady úpravy pro hmotné zabezpečení fyzických osob v případě nezaměstnanosti upravily zákony č. 1/1991 Sb. a č. 9/1991 Sb. Tyto zákony byly již nahrazeny novou právní úpravou, a to zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 14 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015

Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015 Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem, vymezení a obsah pracovního práva.................................... 4 4 A.2 Postavení

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními dokumenty z oblasti lidských práv, práv pracovníků a odborových

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

STANOVISKO. A. Obecně k návrhu

STANOVISKO. A. Obecně k návrhu STANOVISKO Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony A. Obecně k návrhu 1.

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ Učební manuál manuál vytvořený experty Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky v rámci projektu Realizace

Více

Obsah. 1. Úvod (str. 4) 1.1. Vymezení tématu (str. 4) 1.2. Vztah práva a politiky. Metodologické poznámky (str. 5)

Obsah. 1. Úvod (str. 4) 1.1. Vymezení tématu (str. 4) 1.2. Vztah práva a politiky. Metodologické poznámky (str. 5) UNIVERSITA KARLOVA, FILOSOFICKÁ FAKULTA,Ústav politologie DIPLOMOVÁ PRÁCE: Polistopadové proměny českého práva: politika a zákonodárství v letech 1989-1998 Jan Wintr, 2004 1. Úvod (str. 4) 1.1. Vymezení

Více

Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu

Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu I. Rovnost mužů a žen v dokumentech EU a ČR II. Podpora vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech III. Odměňování manažerů dílčí studie

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Jan Zahradníček 2006 Tímto prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nakladatelství ANAG

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nakladatelství ANAG DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Nakladatelství ANAG I. Obecná část I. Obecná část 1. Vývoj soukromého práva. Zhodnocení platné právní úpravy A. Vývoj právní úpravy soukromého

Více

Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Vývoj soukromého práva. Zhodnocení platné právní úpravy

Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Vývoj soukromého práva. Zhodnocení platné právní úpravy Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Vývoj soukromého práva. Zhodnocení platné právní úpravy A. Vývoj právní úpravy soukromého práva 1. Právní řády demokratických států kontinentální Evropy setrvávají na

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ MPSV PRO ROK 2012 Kateřina Pokorná Plzeň 2012/2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Více

OBSAH ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČASOPIS VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IČO 70850321.

OBSAH ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČASOPIS VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IČO 70850321. ČASOPIS ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IČO 70850321. Evidenční číslo MK ČR. E 11476 ISSN: 1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost

Více

Nájem nebytových prostor

Nájem nebytových prostor PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE Nájem nebytových prostor Martin Jeřábek 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Nájem nebytových prostor

Více

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Právní aspekty pojištění motorových vozidel v ČR

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Právní aspekty pojištění motorových vozidel v ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní aspekty pojištění motorových vozidel v ČR Ondřej Růžička 2012 1 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4 B. Sociální

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing.

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing. STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová JUDr. Zuzana Lokajová Ing. Václav Polok Doc.ing.Jindřich Ujec, CSc. JUDr. Martin Válek Ostrava 2012 Název:

Více

- 42 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

- 42 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část - 42 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který nahradil zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007. Ještě před

Více

Obchodní zastoupení v ČR a v Itálii: Komparativní pohled a aspekty mezinárodního práva soukromého a procesního

Obchodní zastoupení v ČR a v Itálii: Komparativní pohled a aspekty mezinárodního práva soukromého a procesního Obchodní zastoupení v ČR a v Itálii: Komparativní pohled a aspekty mezinárodního práva soukromého a procesního 1. Úvod Itálie je jedním z tradičních obchodních partnerů České Republiky. Český vývoz je

Více

ZÁKLADY PRÁVA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Václav Šaroch, Mgr. Petr

Více

Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor: Právo Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení DIPLOMOVÁ PRÁCE Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců Zdeňka Novotná 2010/2011

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PLZEŇ 2012 MARTIN DROBNÝ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Právnická Katedra veřejné správy Diplomová práce Neziskový sektor Předkládá:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ochrana spotřebitele v České republice. Consumer protection in the Czech Republic

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ochrana spotřebitele v České republice. Consumer protection in the Czech Republic ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Ochrana spotřebitele v České republice Consumer protection in the Czech Republic Týzl Josef Cheb 2014 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Čestné prohlášení

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více