Poznávejte. Stfiedoãesk kraj. Stfiedoãesk kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznávejte. Stfiedoãesk kraj. Stfiedoãesk kraj"

Transkript

1 Poznávejte Stfiedoãesk kraj Stfiedoãesk kraj

2 Informace o kraji Stfiedoãesk kraj Stfiedoãesk kraj jako vy í územnû samosprávn celek byl vytvofien v roce Na rozdíl od ostatních krajû nemá své sídlo umístûno na vlastním území, ale na území jiného kraje, Hlavního mûsta Prahy. Stfiedoãesk kraj se svojí rozlohou fiadí k nejvût ím krajûm a patfií mezi ãtyfii kraje, na jejichï území Ïije více neï 1 milion obyvatel. Území Stfiedoãeského kraje: 26 správních obvodû obcí s roz ífienou pûsobností, které k nahradily b valé okresní úfiady. Rozlohou je nejvût í správní obvod s roz ífienou pûsobností Pfiíbram (8 % rozlohy Stfiedoãeského kraje). Nejmen í je správní obvod s roz ífienou pûsobností Neratovice (1 % rozlohy Stfiedoãeského kraje). Obce s roz ífienou pûsobností: Bene ov, Beroun, Brand s nad Labem Stará Boleslav, âáslav, âerno ice, âesk Brod, Dobfií, Hofiovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mûlník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradi tû, Neratovice, Nymburk, Podûbrady, Pfiíbram, Rakovník, íãany, Sedlãany, Slan, Vla im, Votice. Základní informace: Stfiedoãesk kraj je nejvût ím samostatn m územnû správním celkem âeské republiky. Jeho rozloha km 2 zabírá témûfi 14 % území âeské republiky. K 30. zafií 2006 Ïilo ve Stfiedoãeském kraji obyvatel. Tento velice rûznorod region v centrální ãásti âech, jedineãn a mnohotvárn, obklopuje hlavní mûsto Prahu. Na rozdíl od ostatních krajû leïí jeho sídlo v kraji sousedním, na území Prahy. Vzhledem ke krásné a zajímavé krajinû jsou mnohá místa Stfiedoãeského kraje vyhledávan mi cíli turistû. LeÏí zde nûkolik chránûn ch krajinn ch oblastí, z nichï mezi nejv znamnûj í patfií âesk ráj, biosférická rezervace UNESCO Kfiivoklátsko nebo geologicky zajímav âesk kras se znám mi Konûprusk mi jeskynûmi. Oblíben m místem tuzemsk ch i zahraniãních rekreantû jsou toky témûfi v ech zdej ích velk ch fiek Berounky, Jizery, Labe i Sázavy. Kraj je proslaven i vzácn mi historick mi památkami patfií mezi nû pfiedev ím hrady jako Karl tejn, Kfiivoklát, Konopi tû, Kokofiín, âesk ternberk. Prakticky v echna mûsta ve Stfiedoãeském kraji se právem mohou py nit stfiedovûk m historick m centrem. Skuteãnou perlou mezi nimi je bezpochyby Kutná Hora, která je zapsána na seznamu svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO. Ale i ostatní mûsta jako Kolín, Mûlník, Mladá Boleslav, Slan, Kladno, Beroun, Rakovník, Pfiíbram, Bene ov a dal í mají co nabídnout.

3 Úvodní slovo VáÏení ãtenáfii, turisté a milovníci Stfiedoãeského kraje, v rukou drïíte publikaci Poznávejte Stfiedoãesk kraj, která vás provede krásami na eho kraje tak, abyste pfii pfií tím plánování svého v letu neomylnû zamífiili na místo, které vám nabídne záïitky pfiesnû podle va ich pfiedstav. Vûfiím, Ïe nepfieberná nabídka cestovatelsk ch moïností na eho regionu uspokojí i toho nejnároãnûj ího cestovatele. VÏdyÈ na území na eho kraje mûïete najít v znamné historicky cenné památky, mnoho kulturních odkazû ale také místa, kde se snoubí nádhera stfiedoãeské pfiírody a nabídka nepfieberného mnoïství moïností trávení volného ãasu. Jsou zde napfiíklad rozlehlá a udrïovaná golfová hfii tû, kter ch ná kraj nabízí celkem osmnáct nebo 142 kilometrû upravovan ch cyklostezek, které kfiiïují stfiední âechy na tûch nejmalebnûj ích místech. Milovníci rybolovu, myslivosti a kvalitního vína si v na em kraji pfiijdou také na své. VÏdyÈ co jiného neï dobré víno mûïe kulináfisk i cestovatelsk záïitek dokonale zakonãit. Budu rád, kdyï vás tato publikace inspirovat pro náv tûvu kraje. Marcel Chládek námûstek hejtmana Stfiedoãeského kraje Obsah Hrady a zámky...4 Technické památky a unikáty...8 Lidová architektura...14 Vinafiství...16 Golfová hfii tû...18 Honitby a rybolov...20 Regionální vlaky (turistické) a turistické autobusy...22 Cykloturistika

4 Hrady a zámky Místa, kde oïívá duch minulosti. Stfiedoãesk kraj je odedávna tûsnû spjat s bohatou historií ãesk ch zemí. Je místem, kde si králové budovali svá sídla, kde se oddávali lovu v lesích bohat ch na zvûfi. Místem, kde mûïete dodnes cítit atmosféru stfiedovûku ve zdech stalet ch hradû i vnímat krásu architektury honosn ch zámkû, které ve sv ch sbírkách uchovávají ducha star ch mistrû. Nahlédnûte do historie kraje rytífiû a králû. Karl tejn Kfiivoklát Hrad králû i hollywoodsk ch hvûzd 2 Panovnick rod PfiemyslovcÛ vybudoval toto slavné sídlo králû a císafiû uprostfied rozlehl ch kfiivoklátsk ch lesû. Od pradávna se na tomto místû utváfiely dûjiny ãeského národa, stejnû jako zde rádi pfii lovu odpoãívali panovníci a jejich hosté. Zatímco celá fiada panovníkû milovala lov ve zdej ích na zvûfi bohat ch lesích i pohodlné reprezentativní prostory slavného hradu, v místním vûzení trpûla celá fiada hfií níkû slavn ch jmen. Vedle skuteãn ch panovníkû byl hrad v nedávné minulosti sídlem celé fiady filmov ch králû a zahrály si zde i takové hvûzdy stfiíbrného plátna jako Angelina Jolie ãi Matt Damon. Kfiivoklát Karl tejn Bezpeãn úkryt symbolû státu 1 Je tomu jiï více neï est století, kdy král ãesk a císafi fiímsk Karel IV. vybral místo pro hrad Karl tejn. Ten se stal nejen místem pro duchovní rozjímání hlavy rozlehlé fií e, ale také pokladnicí korunovaãních klenotû, pevností, která mûla na vûky chránit tyto symboly ãeské státnosti. Nejznámûj í ãesk hrad se vypíná na pahorku nad fiekou Berounkou uprostfied pfiekrásné scenérie âeského krasu. Sv m náv tûvníkûm nabízí pohled do slavné minulosti fií e a do míst, které si císafi Karel IV., ãasto zvan jako otec vlasti, vybral pro svûj odpoãinek. I vy mûïete po dlouh ch staletích vidût pfiekrásné malby Mistra Theodorika a bohatou v zdobu kaple svatého KfiíÏe. 4

5 âesk ternberk Jedineãná ukázka historick ch slohû Impozantní stfiedovûk hrad, kter se tyãí nad hladinou fieky Sázavy, je právem naz ván jednou z nejv znamnûj ích památek historické hradní architektury v âechách. MÛÏete zde zaïít doteky mnoha architektonick ch slohû a vidût, jak se hrad postaven jiï v roce 1241 mûnil z pevnosti na pohodlné lechtické sídlo. Vedle této jedineãné ukázky umûní star ch mistrû, umûlcû i fiemeslníkû zde mûïete zhlédnout také zcela jedineãnou sbírku grafick ch listû s tematikou tfiicetileté války. âesk ternberk 3 Kaãina Zámek Kaãina Perla empíru Jedineãná a velmi cenná ukázka architektury první poloviny 19. století v âechách, to je zámek Kaãina nedaleko Kutné Hory. Uprostfied rozlehlého zámeckého parku mûïete obdivovat skuteãnou perlu empíru. Tento jedineãn monumentální zámek byl vystavûn jako sídlo hrabûte Jana Rudolfa Chotka, nejvy ího královského purkrabího a milovníka literatury i umûní obecnû. Díky jeho vá ni pro knihy se zde dochovala jedna z nejv znamnûj ích knihoven se ãtyfiiceti tisíci svazky. Îebrák a Toãník 4 Îebrák a Toãník Za otcem vlasti a jeho synem Tak jako se li í oba názvy tûchto sousedících hradû, li í se i jejich osudy. Oba ale zaïily svá slavná léta i pozdûj í úpadek. Dodnes jsou v ak svûdky historie, která mûïe na í generaci mnoho ukázat. Star í z obou hradû, Îebrák, byl místem, kde odpoãíval pfii sv ch cestách na západ císafi Karel IV., i místem, kde rád lovil jeho syn a pozdûj í král Václav IV. se svou poãetnou druïinou. Oblíben královsk hrad ze 14. století ale vyhofiel a právû Václav IV. pozdûji rozhodl, Ïe na tomto strategicky v hodném místû poblíï historické cesty k Norimberku vybuduje nové sídlo. Tak se i stalo, a proto mûïeme dodnes na skalnatém ostrohu nad zfiíceninou hradu Îebrák vidût jeho mlad ího nástupce, Toãník. 5 5

6 Hrady a zámky Îleby Mnichovo Hradi tû Kde navûky odpoãívá duch Albrechta z Vald tejna Tento rozlehl renesanãní zámek byl pûvodnû sídlem Václava Budovce z Budova, kter byl jedním z vûdcû protihabsburského povstání ãesk ch stavû. Po bitvû na Bílé hofie pfiipadl rodu Vald tejnû a ve zdej í pfiekrásné kapli sv. Anny, která sousedí s kostelem Tfií králû a nûkdej ím klá terem kapucínû, jsou uloïeny ostatky Albrechta z Vald tejna. Na zámku se také roku 1833 setkali elity Pruska, Ruska a Rakousko Uherska, aby vyjednaly spoleãn postup proti revoluãní Francii. Vedle honosn ch interiérû láká k nahlédnutí i velmi cenná vald tejnská knihovna, která byla do Mnichova Hradi tû pfievezena v roce Mnichovo Hradi tû Îleby Pohádkové sídlo králû 6 Zámek ve Îlebech patfií mezi architektonicky nejzajímavûj í stavby svého druhu v âechách. PÛvodnû zde stál pevn gotick hrad, kter pozdûji pro el renesanãními a barokními úpravami, aby nakonec získal svou dne ní romantickou podobu. Obdivovat zde mûïete vedle romantick ch interiérû a bohat ch sbírek tfieba i zámecké divadlo nebo na svou dobu velmi moderní zámeckou kuchyni. V pfiilehlém parku pak pfiedvádûjí své umûní sokolníci a k vidûní zde jsou i vzácní bílí jeleni, pûvodnû pfiivezení aï z daleké Persie. 6

7 Konopi tû Konopi tû Místo zábavy posledního z HabsburkÛ 8 Je tû neï Franti ek Ferdinand d'este podlehl následkûm atentátu v Sarajevu, kter byl záminkou pro rozpoutání první svûtové války, vybudoval na okraji Bene ova u Prahy pfiepychové sídlo vybavené na svou dobu v emi vymoïenostmi moderní techniky. Dnes je Konopi tû, postavené ve 13. století jako hrad podle pfiedlohy francouzsk ch pevností, krásnou ukázkou, jak se mûïe pûvodnû obranná stavba promûnit v luxusní zámecké sídlo obklopené rozlehlou oborou. Kokofiín Kokofiín Poklona du i romantismu 9 Na první pohled pûsobí hrad Kokofiín jako typická ukázka hradní architektury 14. století. V ir ích souvislostech lesnaté krajiny Kokofiínska v ak jeho vyãnívající vûï i mohutné hradby pûsobí nanejv romanticky. Ostatnû byly to právû toulky po zdej ím kraji pískovcov ch skal a hlubok ch roklí ukryt ch uprostfied lesû stejnû jako kdysi zpustl hrad, co bylo inspirací Karla Hynka Máchy a dal ích romantikû. Doporuãujeme: Brand s nad Labem 11 Bfieznice 12 Dobfií 13 Hofiovice 14 Jemni tû 15 LouãeÀ 16 Mní ek pod Brdy 17 Nelahozeves 18 PrÛhonice 19 Vla sk dvûr v Kutné Hofie 20 Vrchotovy Janovice 21 Valeãov Umûní vytesané do kamene 10 UÏ na poãátek ãtrnáctého století se datují první dochované zmínky o hradu Valeãov. PÛvodnû zfiejmû dfievûn hrad s ãástmi vytesan mi do pískovcové skály dokazuje umûní dávn ch stavitelû, které je vidût i v podobû takzvan ch skalních svûtniãek v nedaleké osadû. Zatímco Valeãov dnes pfiipomínají jen zfiíceniny nad obcí BoseÀ, skalní byty, svûtniãky, chlévy a dílny se dochovaly dodnes. Obydleny pfiitom byly dokonce je tû na konci devatenáctého století. 7

8 Technické památky a unikáty KdyÏ oïije kouzlo star ch strojû. Stfiedoãesk kraj patfiil v historii vïdy mezi centra prûmyslu, aè jiï lo o tûïbu uhlí, kamene a drah ch kovû, v robu nebo tfieba pivovarnictví. Tato letitá tradice za sebou zanechala celou fiadu technick ch památek, které mûïeme dodnes obdivovat. Nejde jen o krásné staré stroje, ale také o specifickou architekturu, v níï najdeme stopy moderních stavebních slohû rûzn ch dob, a mûïeme se tak pfienést do ãasû poãátku prûmyslové éry. Pfiíbram Nejvût í muzeum hornictví v republice 22 Jedineãnou pfiíleïitost nahlédnout do historie nejvût í oblasti tûïby rud u nás nabízí Hornické muzeum Pfiíbram. Dodnes se v pûvodní podobû dochovaly dûlní vûïe, pûvodní industriální architektura i celá fiada technologického zafiízení tûchto dolû. Díky jedineãné expozici mûïete obdivovat pûvodní zafiízení dolû zaloïen ch v osmnáctém a devatenáctém století vãetnû unikátû, jako jsou tfieba vodní kolo nebo skluzavka v dolu Drkolnov. Vedle pûvodního zafiízení jednotliv ch achet mûïete nahlédnout i do Ïivota obyãejn ch horníkû, kter byl zakonzervován v podobû hornické chalupy ze sedmnáctého století, svézt se skuteãn m hornick m vláãkem nebo si nasbírat krásné kamínky na odvalu evãinské achty. Pfiíbram 8

9 Ondfiejov Ondfiejov VzhÛru ke hvûzdám 23 KdyÏ si na poãátku dvacátého století bratfii Jan a Josef Friãovi sami vyrobili unikátní astronomické pfiístroje, vznikla jedineãná observatofi nedaleko Prahy v Ondfiejovû. Dnes je toto místo krásnou ukázkou secese ve sluïbách vûdy. PÛsobí zde Akademie vûd âr, ov em areál je pfiístupn i vefiejnosti nejen pro pozorování noãní oblohy, ale také jako památník vûdy. K vidûní je zde obfií hvûzdáfisk dalekohled se zrcadlem o prûmûru dva metry i dal í technické unikáty. Pfiedev ím je ale Ondfiejov místem, kde na vás d chne romantika star ch ãasû. koda Auto muzeum koda Auto muzeum Století okfiídleného ípu Automobilka v Mladé Boleslavi patfií neodmyslitelnû k historii prûmyslu v ãesk ch zemích. Znaãka koda odjakïiva náleïela k pfiedním evropsk m v robcûm automobilû a vy máte nyní skvûlou pfiíleïitost nahlédnout do její historie. Pro v echny milovníky techniky je urãena rozsáhlá expozice, která mapuje v robu automobilû v Mladé Boleslavi od jejích poãátkû aï do souãasnosti. Uvidíte zde krásné staré stroje znaãky Laurin a Klement, kodovky, ale také unikáty v podobû rûzn ch prototypû a závodních speciálû. LuÏná u Rakovníka 24 LuÏná u Rakovníka Nostalgie století páry 25 Milovníci star ch ãasû a pfiedev ím pak v ichni, ktefií rádi obdivují staré parní lokomotivy a dal í krásy staré techniky, mají ve Stfiedoãeském kraji moïnost nav tívit nejvût í Ïelezniãní muzeum v LuÏné u Rakovníka. Zdej í Ïelezniãní depo vzniklo jako servisní základna na odboãce v znamné Bu tûhradské dráhy, která jiï od konce devatenáctého století slouïila pfiedev ím k pfiepravû vytûïeného uhlí z dolû v okolí Kladna a k pfiepravû chmele z Rakovnicka. MÛÏete zde obdivovat pfiekrásné lokomotivy, svézt se po úzkorozchodné dráze a z hlédnout dal í zajímavé exponáty. Z Prahy je navíc pfiímo do LuÏné pravidelnû vypravován parní vlak, kter muzeum provozuje také na chmelafiské trati Krupá Hole ovice. 9

10 Technické památky a unikáty Muzeum motocyklû Konopi tû Muzeum Le any Vojenská technika historie v pohybu Unikátní expozici historické vojenské techniky mohou jiï patnáct let nav tûvovat nad enci i milovníci historie v nûkdej ích dûlostfieleck ch kasárnách v Le anech na trase legendárního Posázavského pacifiku. V osmi rozlehl ch halách, pod venkovními pfiístfie ky i pfiímo na otevfieném prostranství vojenského areálu je dnes shromáïdûna sbírka vojensk ch vozidel, která patfií k nejvût ím v Evropû. Od svého zaloïení v roce 1996 se neustále rozrûstá, dnes ãítá více neï 350 historick ch tankû, samostatn ch kanonû ze kodov ch závodû i jin ch zbrojovek, historické motocykly armádních kur rû, obrnûná osobní i nákladní auta a mnoho dal ích zajímav ch stfiípkû vojenské historie od konce devatenáctého století aï po moderní dûjiny. 27 Muzeum motocyklû Konopi tû Historie svûtoznámé znaãky Jawa 26 Romantika star ch ãasû oïívá v továrním muzeu svûtoznámé znaãky Jawa, jejíï motocykly se vyváïely na v echny kontinenty. Jedineãná pfiíleïitost, jak spojit vyjíïìku na motocyklu s nahlédnutím do historie. Motorkáfii dokonce platí poloviãní vstupné, pokud vyrazí na svém stroji právû sem, do sousedství pfiekrásného zámku Konopi tû. Vedle motocyklû jsou zde k vidûní i sajdkáry, invalidní vozíky a dal í unikáty z produkce Jawa. Obdivovat mûïete i závodní stroje, které patfiily ke piãce evropsk ch soutûïí v dobách, kdy silniãním závodûm vládla legenda Franti ek Èastn. Muzeum Le any Tuto expozici Vojenského historického ústavu, která pfii rûzn ch v roãích a oslavách nabízí i pohled na exponáty v akci, najdou zájemci nedaleko obce Krhanice, která leïí pfiímo na trase Posázavského pacifiku. V let do star ch ãasû je tak moïné spojit se záïitkem, kter cesta údolím Sázavy pfies historické mosty a tunely nabízí. 10

11 Pfiíãovy âechûv ml n Zachovalé poãátky elektrifikace âechûv ml n leïící ve strmé stráni pod obcí lovice na levém bfiehu Berounky patfií mezi nejv znamnûj í technické památky v oblasti Rakovnicka. Dodnes funkãní zafiízení na v robu elektrické energie pfiipomíná poãátky elektrifikace u nás. Na první pohled tradiãní historické budovy ukr vají technick unikát, zafiízení, které jako jedno z prvních v âechách dodávalo elektrick proud. V prosinci 1920 vyvolalo elektrické osvûtlení ve Slabcích, jakoïto pfievratná novinka, dokonce paniku. Nevídaná záfie pfiivolala nûkolik hasiãsk ch posádek v domnûní, Ïe hofií. Od té doby zásoboval âechûv ml n elektfiinou osm okolních obcí, ale také tfii dal í ml ny nebo nedalek kamenolom. Dochovaná strojovna jedné z prvních vodních elektráren u nás je dosud schopna vyrábût elektrick proud, pro vefiejnost tak slouïí jako pfiístupn elektroskanzen, kde se nejen malí technici dozvûdí mnoho zajímavého o poãátcích elektrifikace v âechách. Ml n, ve kterém provází i vnuk jeho zakladatele ing. Petr âech, je navíc obklopen pfiekrásnou pfiírodou Chránûné krajinné oblasti Kfiivoklátsko. www. mlynamveslovice. ic. cz 28 âechûv ml n Pfiíãovy Holandská klasika na Sedlãansku 29 Zatímco na rozlehl ch rovinách Holandska jsou vûtrné ml ny tradicí stejnû jako lány tulipánû, na vûtrném návr í nedaleko Sedlãan budil nejvût í vûtrn ml n v âechách vïdy obdiv a pfiekvapení. A to nejen mezi místními obyvateli, ale také mezi cizinci. Kamenné torzo kruhového pûdorysu o prûmûru 14 metrû budí pozornost dodnes. Je tû zajímavûj í je v ak tajemn duch celé stavby, nad níï visí celá fiada otazníkû. Tato monumentální stavba je stará pfiinejmen ím ãtyfii století, kdo a kdy ji postavil, je v ak zahaleno tajemstvím stejnû jako fiada technick ch fie ení, z nichï se zachovaly jen zfietelné pozûstatky. Nevíme ani, komu ml n patfiil nebo proã byl vybaven krbem, kdyï otevfien oheà mohl znamenat pro takové zafiízení zkázu. Pfies mnoho otazníkû ale jistû stojí za to tento monument u Pfiíãov nav tívit, obdivovat jej jako stavbu a nasát jeho tajemnou atmosféru. 11

12 Technické památky a unikáty Podûbrady Kutná Hora Za tajemstvím dob vání stfiíbra 31 KdyÏ se v Kutné Hofie objevila bohatá loïiska stfiíbra, doslova pfies noc se z tohoto dfiíve pustého kraje stalo stfiedovûké velkomûsto s rozlehlou aglomerací. Dodnes mû- Ïete nahlédnout do tajemství dob vání stfiíbra prostfiednictvím bohat ch expozic na rûzn ch místech tohoto jedineãného mûsta, chránûného statusem UNESCO. Ve Vla ském dvofie a Hrádku mûïete nav tívit expozice âeského muzea stfiíbra, nav tívit tolu sv. Jifií a nahlédnout do historie tûïby na Kutnohorsku, doloïené v dokumentech a kronikách své doby. Kutná Hora Podûbrady Kubistick skvost, kter zkrotil fieku 30 Znám architekt kubistické éry Antonín Engel je autorem jedineãného vodního díla v Podûbradech. To vzniklo jiï na poãátku dvacátého století spolu s potfiebou regulovat toky Vltavy a Labe. V téïe dobû vznikaly nejen jezy a zdymadla, ale také první vodní elektrárny, které na rozdíl od sv ch pozdûji postaven ch pfiíbuzn ch dbaly na perfektní architektonické zpracování, a staly se tak doslova památníky dávn ch ãasû rozmachu techniky. 12

13 Vodárenská vûï v Nymburku Vodárenská vûï v Nymburku Perla secesní architektury Celá oblast Mladoboleslavska je unikátní poãtem vûïov ch vodojemû. Jinde v republice jich tolik na tak malé plo e nenajdete. Mezi skuteãné perly prûmyslové architektury pak zcela jistû patfií vodojem v Nymburku, jehoï architektem byl spoluautor praïského Obecního domu, kter patfií k vrcholn m dílûm evropské secese. Mûstsk vodojem Osvalda Polívky byl postaven uï v roce 1903, aby nahradil starou a jiï kapacitnû nedostaãující renesanãní vodárnu, které se pfiezdívalo Turecká vûï. 32 Unho È Unho È Umûní královsk ch mlynáfiû 33 Staroãeské ml ny na Kfiivoklátsku, které vznikly jiï ve stfiedovûku, aby zásobovaly královské hrady i poddané, se dochovaly dodnes jako ukázka dávn ch ãasû. Pro kûv ml n v malebném údolí potoka Lodûnice je v kronikách zmiàován uï od roku 1423, a patfií tak mezi nejstar í technické památky ve Stfiedoãeském kraji. Dodnes ochraàují potomci pûvodního mlynáfie unikátní stroje a zafiízení ml na v Poteplí v Mal ch Ky icích pro milovníky historie. K vidûní tu jsou nejen staré mlynáfiské stroje, které zvládaly t dnû semlít aï pût tun obilí, ale také jedineãné vybavení objektu vãetnû ãerné kuchynû s udírnou. unhost.wz.cz 13

14 Lidová architektura Lidová architektura roubené chalupy i venkovské baroko. Historie Stfiedoãeského kraje, to nejsou jen hrady a zámky králû ãi slavn ch lechtick ch rodû. Nahlédnout zde mûïete na mnoha místech i do minulosti a tradic ãeského venkova. MÛÏete spatfiit jedineãné roubené chalupy, rozlehlé barokní statky i chudé domky horníkû, fary, zemûdûlská stavení, první venkovské koly ãi drobné církevní stavby, které ukazují hlubokou náboïenskou tradici zakofienûnou mezi chud mi lidmi. Pfierov nad Labem Koufiim Kde oïívá um na ich pfiedkû 35 V sedmdesát ch letech bylo rozhodnuto o tom, Ïe Prahu i ãást Stfiedoãeského kraje bude zásobovat pitnou vodou nová vodní nádrï Îelivka. V téïe dobû milovníci historie prosadili vznik skanzenu v Koufiimi, kam se nakonec pfiesunuly nejrûznûj í artefakty, ale také celé stavby z rûzn ch míst v republice. Dnes zde mû- Ïete vidût, jak vypadala tradiãní venkovská kovárna, jak se zpracovávalo mléko a obilí, a dozvûdût se, jak se vlastnû jmenovala v echna ta zafiízení a stroje, které pamatovaly generace na ich pradûdeãkû. 14 Koufiim Foto: archiv RMK Pfierov nad Labem Jedineãné muzeum pod ir m nebem 34 Nejznámûj í stfiedoãesk skanzen nabízí na dvou a pûl hektarech jedineãn pohled na více neï tfiicet venkovsk ch staveb typick ch pro oblast stfiedního Polabí. Jak Ïil venkov pfied stovkami let, mûïete vidût v dochovan ch rouben ch chalupách, statcích ãi v myslivnû s velk m hospodáfisk m dvorem. Prostfiednictvím venkovních expozic mûïete vidût, jak v prûbûhu roku Ïily a pracovaly generace zdej ích venkovanû, v tzv. babiããinû zahrádce mûïete obdivovat okrasné kvûtiny i léãivé byliny a kofiení. Souãástí skanzenu je i star ovocn sad. Krakovec Slavnostní odhalení 36 Druh ãervencov celostátní svátek je vûnován v roãí upálení Mistra Jana Husa, a kde jinde oslavit tento den neï na hradû Krakovec, odkud ná Mistr zapoãal svou smutnou pouè na koncil do Kostnice. Tento rok byly oslavy o to slavnostnûj í, neboè ve stráni za hradem se odhalovala socha také od Mistra, ale sochafiského, pana Milana Váchy a architekta Rostislava íhy. Sochu za úãasti jejího tvûrce a pana starosty Petra Jelínka slavnostnû odhalil zástupce Stfiedoãeského kraje, kter pfievzal zá titu nad touto akcí i nad jejím financováním, pan Marcel Chládek. Krakovec

15 Pfiíbramsko Pfiíbramsko Jak se Ïilo horníkûm 37 Chud Ïivot horníkû a drobn ch fiemeslníkû, ktefií utváfieli po staletí obraz Pfiíbramska, mûïete dodnes vidût na vlastní oãi hned na nûkolika místech v okolí. Mezi nejznámûj í patfií Muzeum p char v Prostfiední Lhotû nebo unikátní hornická chalupa v Pfiíbrami. Stopy dávn ch ãasû v podobû jedineãné architektury ale najdete v irokém okolí slavného hornického mûsta, aè jiï hovofiíme o Bfiezov ch Horách, RoÏmitálu pod Tfiem ínem nebo Novém Knínû. Vysok Chlumec MuÏsk Vesnická památková rezervace 38 Jedineãnou pfiíleïitost vidût venkovskou architekturu z osmnáctého a devatenáctého století mají dodnes náv tûvníci vesnické památkové rezervace MuÏsk. Tato pûvodnû stfiedovûká obec zmiàovaná v historick ch dokumentech jiï na pfielomu 14. a 15. století leïí v pfiekrásné krajinû Jiãínské pahorkatiny. Vzhledem ke své poloze na náhorní plo inû skalního masivu i k pûdorysu obce je tato památkovû chránûná obec typickou ukázkou lesní návesní vsi s nepravidelnou a hlavnû novodobû takfika neupravenou návsí. MuÏsk Vysok Chlumec Îivot venkovanû v podhradí 39 Podobnû jako v Koufiimi vznikal i skanzen ve Vysokém Chlumci ve stfiedním Povltaví. Právû z této oblasti, ale také ze Sedlãanska se sem nakonec pfiesunuly rûzné venkovské stavby, které by na svém pûvodním místû zanikly. Nejmlad í stfiedoãesk skanzen v podhradí Vysokého Chlumce ukazuje, jak se Ïilo na venkovû v dobû, kdy se dfievo zpracovávalo na vodní pile, nebo jak se chovaly vãely a holubi. MÛÏete nahlédnout do obytn ch i hospodáfisk ch stavení a udûlat si pfiedstavu o tom, jak Ïili na i pfiedkové pfied sto lety i dfiíve. 15

16 Vinafiství KdyÏ hovofiíme o tradici pûstování vinné révy v ãesk ch zemích, hovofiíme vlastnû o tradici stfiedoãeské. Byly to právû kníïecí a královské vinohrady na Mûlnicku, kde uï v dobách stfiedovûku na proslunûn ch svazích dozrávaly první zlatavé hrozny a kde mistfii vinafii poprvé experimentovali s odrûdami dovezen mi z Francie. ByÈ nejsme vinafiskou velmocí, dodnes je tu tradice vína Ïivá a milovníci tohoto u lechtilého moku mohou ochutnávat plody na í zemû napfi. na tradiãních vinobraních i kdykoliv jindy pfii náv tûvû zdej ích vinn ch sklepû ãi pfii procházkách po vinafisk ch stezkách. Mûlník Mûlnická podoblast Nejvût í vinice v âechách 40 JiÏ v roce 884 byly z rozhodnutí knûïny Libu- e poloïeny základy vinafiské tradice na Mûlnicku. Nejvût ího rozmachu se ale vinafiství v této oblasti doãkalo za vlády císafie Karla IV., kter do âech z Francie pfiivezl odrûdu Pinot Noir. Slavné Rulandské modré, jak se pûvodnû francouzská odrûda vína naz vá v âechách, se stalo základní odrûdou zdej ího vinafiství, po vzoru burgundsk ch vinic navíc nechal Karel IV. obehnat vinohrady opukov mi zdmi, které mûly tuto u lechtilou plodinu chránit nejen pfied vetfielci, ale také pfied siln m vûtrem. V devatenáctém století se na Mûlnicku postupnû zaãaly roz ifiovat i dal í odrûdy, jako napfiíklad Ryzlink r nsk, dnes jiï tradiãní Svatovavfiinecké nebo tfieba Modr Portugal ãi Chardonnay. Tradici si na poãest zakladatelky zdej ích vinohradû získalo i víno Ludmila, které je dodnes vyrábûno a servírováno pfiímo na mûlnickém zámku, kde se nacházejí i zdej í nejv znamnûj í vinné sklepy v oblasti. Od roku 1882 má Mûlník i svou vinafiskou kolu, díky níï se tradice vína dochovala dodnes. Historie vína v okolí Prahy Svého ãasu patfiily vinice v okolí Prahy k nejvût- 16

17 Kutná Hora ím na území âeské republiky, dnes naopak patfií mezi ty nejmen í. Zachovaly si v ak své kouzlo a zdej í víno má dodnes své pfiíznivce. DÛvodem pfiitom není nedostatek vhodn ch míst pro pûstování vinné révy v této oblasti, v souãasnosti i historicky je jím spí e nezájem ze strany vinafiû. Pfies tuto skuteãnost se na území hlavního mûsta a zejména v jeho okolí stále rodí kvalitní víno. Region zahrnuje vedle nûkolika praïsk ch vinic na Vinohradech (Gröbovka), v Troje nebo na Vy ehradû pfiedev ím vinice v Karl tejnû, v Úvalech, Benátkách nad Jizerou nebo v Kralupech nad Vltavou a jeho okolí. Stfiíbrné doly pfiilákaly i vinafie Nejv chodnûj ím regionem Mûlnické vinafiské podoblasti a vlastnû nejv chodnûj ím vinafisk m krajem âech je okolí Kutné Hory. Tradice pûstování vinné révy zde sahá hluboko do historie spoleãnû s rozvojem mûst, jako je âáslav a Kutná Hora, v jejichï okolí leïí vût ina zdej ích vinohradû. První královské vinice zde vznikaly jiï ve dvanáctém století, s obrovsk m rozmachem tûïby stfiíbra se v ak nejvíce zaãalo dafiit vinafiství aï ve století patnáctém. PfiestoÏe je âáslavská vinafiská oblast s rozlohou pouh ch dvacet hektarû nejmen í v republice, nabízí vinafiûm ideální podmínky pro pûstování tradiãních odrûd, jako je Ryzlink r nsk, Svatovavfiinecké, Rulandské modré, Tramín nebo v poslední dobû stále ãastûji pûstovan Muller-Thurgau. Pfies nevelkou produkci mají i zdej í vína mnoho pfiíznivcû a zejména v Kutné Hofie najdou zájemci fiadu vinn ch sklepû s nabídkou produktû zdej ích vinafiû. 41 Vinafiské obce Benátky nad Jizerou, Brambory, Cítov, Dolní Befikovice, Domousnice, Dfiísy, Horka I, Jevinûves, Karl tejn, Kly, Konárovice, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Libûchov, Lodûnice, Máslovice, Mûlník, Otmiãe, Praha 1, Praha 12, Praha 2, Praha 6, Praha 9, Praha-Troja, Slabce, Slan, Srbsko, Sudovo Hlavno, Svat Mikulá, TuhaÀ, Velk Borek, Vinafie, Vinafiice, Îehu ice. 17

18 Golfová hfii tû Golf atraktivní záïitek uprostfied pfiírody. Milovníci golfu vûdí, Ïe tradice tohoto u lechtilého sportu v âechách sahá aï k poãátkûm dvacátého století. V dne ní dobû najdete ve Stfiedoãeském kraji celou fiadu golfov ch areálû na piãkové úrovni. Mnohá z tûchto hfii È dnes hostí pfiední turnaje evropské i svûtové úrovnû a dal í pfiíleïitosti pro milovníky této jedineãné hry kaïdoroãnû pfiib vají. Mezi nejatraktivnûj í resorty patfií bezesporu kluby v Karl tejnû a Konopi ti, dal í více neï desítku pfiíleïitostí ke hfie ale najdete v okolí Kladna, Podûbrad, Brand sa nad Labem ãi Mladé Boleslavi. Golf Resort Karl tejn Golf Resort Karl tejn V sousedství otce vlasti 42 Golf Resort Karl tejn, Bûleã 272, LiteÀ

19 Golf Resort Konopi tû Kde by si zahrál arcivévoda Franz Ferdinand Golf Resort Konopi tû, Tvor ovice 27, Bene ov Golf Club Resort Paradise Moderní zázemí u Benátek Golf Club Resort Paradise, Na Golfu 1003, Benátky nad Jizerou Ringhoffer Golf Club tifiín Krásné hfii tû kousek za Prahou Ringhoffer Golf Club tifiín, Ringhofferova 711, Kamenice Vysvûtlivky: 1 odpali tû ãerná 2 odpali tû bílá 3 odpali tû Ïlutá 4 odpali tû modrá 5 odpali tû ãervená 6 odpali tû oranïová 7 pûjãovna holí 8 pûjãovna vozíkû 9 pûjãovna elektrick ch vozíkû 10 pûjãovna buggy 11 rezervace on-line 12 rezervace telefonicky 13 rezervace faxem 14 rezervace em 15 obãerstvení v restauraci 16 obãerstvení na hfii ti 17 charakter hfii tû lesní 18 charakter hfii tû vodní 19 charakter hfii tû horské 20 charakter hfii tû parkové 21 driving range 22 putting green 23 chipping green 19

20 Honitby a rybolov Za vzru ením z lovu k vodû i do lesû. Odvûké vzru ení z lovu zvûfie, ale také dlouhé hodiny rozjímání u bfiehû pfii rybolovu si mûïete uïít na mnoha místech Stfiedoãeského kraje. Tradiãní honitby i rybáfiské revíry nabízejí kaïdému milovníku lovu nepfieberné mnoïství rûzn ch terénû a vod. Tradice, sahající aï do dávn ch dob stfiedovûku, se drïí i v dne ní dobû, kdy si vût ina lidí pfiedstavuje potravu jen jako balenou komoditu z regálû supermarketû. Honitby Za vysokou do lesû, kde lovili králové a císafii 46 Tradice lovu ve stfiedoãesk ch lesích a oborách sahá hluboko do historie. Mezi nejoblíbenûj í místa, kde se lovu oddávali ãe tí králové, patfií lesy Kfiivoklátska. Dnes nabízí Stfiedoãesk kraj lovcûm pfies osm set honiteb o celkové rozloze hektarû a tfii desítky obor na plo e hektarû. Podmínkou k lovu v tûchto oblastech je pouze platn loveck lístek, pfiíslu ná povolenka a poji tûní odpovûdnosti. Loveck lístek se vydává obãanûm âr na jeden den, pût dní, mûsíc, rok a nebo na dobu neurãitou. Pro cizince je platnost loveckého lístku stejná, ale platí maximálnû jeden rok. Loveck lístek vydává Státní správa myslivosti v místû bydli tû. Povolenku k lovu vydává uïivatel honitby pro lov konkrétního druhu zvûfie v honitbû, mnoïství, pohlaví a vûkové tfiídy. Na Kolínsku a Nymbursku jsou oblasti, kde je moïné lovit daàka, v Brdech patfií k zajímavostem v skyt tetfieva hlu ce, v Polabí za se najdou lovci pfiedev ím polní honitby. Obecnû se ve Stfiedoãeském kraji chová zvûfi drobná baïant a zajíc, zvûfi spárkatá srnec, jelen, muflon, danûk a zvûfi ãerná. Obory ve Stfiedoãeském kraji: název (Obec s roz ífienou pûsobností) Obora LouÏe (Bene ov) Obora Vlková (Bene ov) Obora Chrãická stráà (Kolín) Îehu ická obora (âáslav) Obora vadlenka (Kutná Hora) Obora Klokoãka (Mnichovo Hradi tû) Obora Jabkenice (Mladá Boleslav) Lánská obora (Kladno) Obora KnûÏiãky (Podûbrady) Obora Aglaia (Dobfií ) rozloha 275 ha 418 ha 86 ha 266 ha 143 ha 826 ha 566 ha 3003 ha 680 ha 515 ha 20

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Číslo 05/2011 Vyšlo 15.3.2011

Číslo 05/2011 Vyšlo 15.3.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05/2011 Vyšlo 15.3.2011 Obsah Tramvajová výluka v Zenklově ulici... 1 Autobusová výluka Vrané nad Vltavou Měchenice... 1 Midibusová linka 236 pojede dvakrát častěji... 2 Novinky

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

okresy: Rakovník, Kladno, Beroun, Příbram, Benešov, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Praha - východ, Praha - západ, Mladá Boleslav, Mělník

okresy: Rakovník, Kladno, Beroun, Příbram, Benešov, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Praha - východ, Praha - západ, Mladá Boleslav, Mělník ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 11 015 km² počet obyvatel: 1 187 032 průměrná hustota: 109 obyv. /km² krajské město: Praha nejvyšší bod: Tok ( 865 m ) poloha: leží ve středních Čechách okresy: Rakovník, Kladno,

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

Památná místa naší země a našich dějin

Památná místa naší země a našich dějin V rámci celoroční činnosti DSK Motýlek se koná jeden z výletů vlastivědného cyklu: Památná místa naší země a našich dějin V letošním roce pokračujeme s výlety po krásách naší země s připomenutím historie

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ 9. ORLICKÁ P EHRADA Stfiední a horní Vltava 9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ Patfiíte-li mezi nad ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá jednotvárn, vydejte se na nejvût

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD MORAVA A SLOVENSKO 2014 Bystřicko Slovenský ráj - Vysoké Tatry (po stopách UNESCO) ve dnech 3.7. 12.7.2014

POZNÁVACÍ ZÁJEZD MORAVA A SLOVENSKO 2014 Bystřicko Slovenský ráj - Vysoké Tatry (po stopách UNESCO) ve dnech 3.7. 12.7.2014 POZNÁVACÍ ZÁJEZD MORAVA A SLOVENSKO 2014 Bystřicko Slovenský ráj - Vysoké Tatry (po stopách UNESCO) ve dnech 3.7. 12.7.2014 Datum Program Poznámka 3.7. čtvrtek 4.7. pátek Odjezd autobusu: 7:00 hod. z Děčína

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

8. Pseudokrasové jeskynû

8. Pseudokrasové jeskynû 8. Pseudokrasové jeskynû Úvod Pfiehled jeskyní Moravskoslezské Beskydy - Radho Èská hornatina Host nsko-vsetínská hornatina - Vsetínské vrchy Host nské vrchy Vizovická vrchovina - Komonecká hornatina Javorníky

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

KOLOLOĎ. jaro. aneb jak si zpfiíjemnit cyklistické INSPIRACE

KOLOLOĎ. jaro. aneb jak si zpfiíjemnit cyklistické INSPIRACE INSPIRACE Text: Jana Vlková, foto: archiv CK Geotour KOLOLOĎ aneb jak si zpfiíjemnit cyklistické jaro Skuteãné jarní poãasí u nás zpravidla zaãíná aï po odchodu tfií ledov ch muïû. Pak mûïeme pfiefiadit

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Jihočeský kraj Poloha Znak O kraji Jihočeský kraj patří mezi území České republiky bohaté především na přírodní krásy. V podstatě je tvořen Budějovickou a Třeboňskou kotlinou, jeho hranice obklopují pohoří

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

TRVALÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK

TRVALÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK Návrh dopravního opatření TRVALÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK A PROVOZNÍCH PARAMETRŮ AUTOBUSOVÝCH LINEK V OBLASTI MĚLNÍKA A NERATOVIC Obsah 1) Popis dopravního řešení...2 2) Linkové vedení...3 3) Provozní parametry...6

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz outdoor 35 tipů, kam na výlet Outdoorový průvodce KŘIVOKLÁTSKO A ČESKÝ KRAS Grada Publishing 3 Jakub Turek a kolektiv Outdoorový průvodce utdoor

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 15620lENV /12 Vyřizuje: Ing. Hejhal/1.2730 PRAHA: 5.3.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Králický Sněžník...6 Z kláštera na Hoře Matky Boží na Severomoravskou chatu... 8 Králické aleje...10 Vyhlídkový okruh Králickým Sněžníkem...12 Po hřebeni

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

150 530150 Jablonec n.nisou-rychnov u Jablonce n.n. -Hodkovice n.mohelkou Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015

150 530150 Jablonec n.nisou-rychnov u Jablonce n.n. -Hodkovice n.mohelkou Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 ..-- isy Jablonec n.nisou-ychnov u Jablonce n.n. -Hkovice n.mohelkou Platí.. do.. Přepravu zajišt uje : BusLine a.s.,na ovinkách,semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční, tel., Jablonec n.nisou,aut.nádr......

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VYMEZENÝCH LINKÁCH OBLAST LITVÍNOVSKO

VYMEZENÝCH LINKÁCH OBLAST LITVÍNOVSKO Krajský úřad Číslo objednatele: 616/2007 Číslo dopravce: DODATEK Č. 21 KE SMLOUVĚ O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ČÁSTI ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Více

Kde ochutnáte pivo Ferdinand:

Kde ochutnáte pivo Ferdinand: Pivovar Ferdinand, Benešov u Prahy Stejně jako v každém městě ve středověku i v Benešově vařili pivo měšťané. K úpadku pivo- varnictví došlo v období třiceti- leté války. K renesanci a oživení přispělo

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 24.11.2014 PŮJČOVNY KOL ČD Doplňková služba ČD funguje již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V roce 2014 aktuálně

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy Trasa č. 5 Popis Délka trasy Průběh trasy Náročnost Putování za vínem Vydejte se poznat krásy zdejšího půvabného kraje po vinařských stezkách. Trasa je dobře sjízdná, přehledná a rovinatá a po krátkých

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

Průvodce "Průvodce Jižní Čechy"

Průvodce Průvodce Jižní Čechy Kratochvíle Zámek 49 3'30.55"N 14 10'3.17"E Zámek Kratochvíle je renesanční perlou italského stavitelství v jižních Čechách. Zámek se nachází asi 2 kilometry severozápadně od města netolic na Prachaticku.

Více

Tfiídûní hmotného majetku do odpisov ch skupin

Tfiídûní hmotného majetku do odpisov ch skupin Tfiídûní hmotného majetku do odpisov ch skupin ODPISOVÁ SKUPINA 1 PoloÏka+) SKP++) Název++++) (1 1) 01.21.11 Jen: skot plemenn (1 2) 01.21.11 Jen: skot chovn (1 3) 01.22.11 Jen: ovce chovné a plemenné

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

ORP Benešov Středočeský kraj

ORP Benešov Středočeský kraj Historické městské soubory Historické vesnické soubory Zámky 1 2 1 170 Hrady, tvrze, zříceniny 1 4 120 Křesťanské sakrální památky 1 7 165 Židovské památky 1 15 Technické památky Muzea, galerie 6 6 210

Více