Poznávejte. Stfiedoãesk kraj. Stfiedoãesk kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznávejte. Stfiedoãesk kraj. Stfiedoãesk kraj"

Transkript

1 Poznávejte Stfiedoãesk kraj Stfiedoãesk kraj

2 Informace o kraji Stfiedoãesk kraj Stfiedoãesk kraj jako vy í územnû samosprávn celek byl vytvofien v roce Na rozdíl od ostatních krajû nemá své sídlo umístûno na vlastním území, ale na území jiného kraje, Hlavního mûsta Prahy. Stfiedoãesk kraj se svojí rozlohou fiadí k nejvût ím krajûm a patfií mezi ãtyfii kraje, na jejichï území Ïije více neï 1 milion obyvatel. Území Stfiedoãeského kraje: 26 správních obvodû obcí s roz ífienou pûsobností, které k nahradily b valé okresní úfiady. Rozlohou je nejvût í správní obvod s roz ífienou pûsobností Pfiíbram (8 % rozlohy Stfiedoãeského kraje). Nejmen í je správní obvod s roz ífienou pûsobností Neratovice (1 % rozlohy Stfiedoãeského kraje). Obce s roz ífienou pûsobností: Bene ov, Beroun, Brand s nad Labem Stará Boleslav, âáslav, âerno ice, âesk Brod, Dobfií, Hofiovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mûlník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradi tû, Neratovice, Nymburk, Podûbrady, Pfiíbram, Rakovník, íãany, Sedlãany, Slan, Vla im, Votice. Základní informace: Stfiedoãesk kraj je nejvût ím samostatn m územnû správním celkem âeské republiky. Jeho rozloha km 2 zabírá témûfi 14 % území âeské republiky. K 30. zafií 2006 Ïilo ve Stfiedoãeském kraji obyvatel. Tento velice rûznorod region v centrální ãásti âech, jedineãn a mnohotvárn, obklopuje hlavní mûsto Prahu. Na rozdíl od ostatních krajû leïí jeho sídlo v kraji sousedním, na území Prahy. Vzhledem ke krásné a zajímavé krajinû jsou mnohá místa Stfiedoãeského kraje vyhledávan mi cíli turistû. LeÏí zde nûkolik chránûn ch krajinn ch oblastí, z nichï mezi nejv znamnûj í patfií âesk ráj, biosférická rezervace UNESCO Kfiivoklátsko nebo geologicky zajímav âesk kras se znám mi Konûprusk mi jeskynûmi. Oblíben m místem tuzemsk ch i zahraniãních rekreantû jsou toky témûfi v ech zdej ích velk ch fiek Berounky, Jizery, Labe i Sázavy. Kraj je proslaven i vzácn mi historick mi památkami patfií mezi nû pfiedev ím hrady jako Karl tejn, Kfiivoklát, Konopi tû, Kokofiín, âesk ternberk. Prakticky v echna mûsta ve Stfiedoãeském kraji se právem mohou py nit stfiedovûk m historick m centrem. Skuteãnou perlou mezi nimi je bezpochyby Kutná Hora, která je zapsána na seznamu svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO. Ale i ostatní mûsta jako Kolín, Mûlník, Mladá Boleslav, Slan, Kladno, Beroun, Rakovník, Pfiíbram, Bene ov a dal í mají co nabídnout.

3 Úvodní slovo VáÏení ãtenáfii, turisté a milovníci Stfiedoãeského kraje, v rukou drïíte publikaci Poznávejte Stfiedoãesk kraj, která vás provede krásami na eho kraje tak, abyste pfii pfií tím plánování svého v letu neomylnû zamífiili na místo, které vám nabídne záïitky pfiesnû podle va ich pfiedstav. Vûfiím, Ïe nepfieberná nabídka cestovatelsk ch moïností na eho regionu uspokojí i toho nejnároãnûj ího cestovatele. VÏdyÈ na území na eho kraje mûïete najít v znamné historicky cenné památky, mnoho kulturních odkazû ale také místa, kde se snoubí nádhera stfiedoãeské pfiírody a nabídka nepfieberného mnoïství moïností trávení volného ãasu. Jsou zde napfiíklad rozlehlá a udrïovaná golfová hfii tû, kter ch ná kraj nabízí celkem osmnáct nebo 142 kilometrû upravovan ch cyklostezek, které kfiiïují stfiední âechy na tûch nejmalebnûj ích místech. Milovníci rybolovu, myslivosti a kvalitního vína si v na em kraji pfiijdou také na své. VÏdyÈ co jiného neï dobré víno mûïe kulináfisk i cestovatelsk záïitek dokonale zakonãit. Budu rád, kdyï vás tato publikace inspirovat pro náv tûvu kraje. Marcel Chládek námûstek hejtmana Stfiedoãeského kraje Obsah Hrady a zámky...4 Technické památky a unikáty...8 Lidová architektura...14 Vinafiství...16 Golfová hfii tû...18 Honitby a rybolov...20 Regionální vlaky (turistické) a turistické autobusy...22 Cykloturistika

4 Hrady a zámky Místa, kde oïívá duch minulosti. Stfiedoãesk kraj je odedávna tûsnû spjat s bohatou historií ãesk ch zemí. Je místem, kde si králové budovali svá sídla, kde se oddávali lovu v lesích bohat ch na zvûfi. Místem, kde mûïete dodnes cítit atmosféru stfiedovûku ve zdech stalet ch hradû i vnímat krásu architektury honosn ch zámkû, které ve sv ch sbírkách uchovávají ducha star ch mistrû. Nahlédnûte do historie kraje rytífiû a králû. Karl tejn Kfiivoklát Hrad králû i hollywoodsk ch hvûzd 2 Panovnick rod PfiemyslovcÛ vybudoval toto slavné sídlo králû a císafiû uprostfied rozlehl ch kfiivoklátsk ch lesû. Od pradávna se na tomto místû utváfiely dûjiny ãeského národa, stejnû jako zde rádi pfii lovu odpoãívali panovníci a jejich hosté. Zatímco celá fiada panovníkû milovala lov ve zdej ích na zvûfi bohat ch lesích i pohodlné reprezentativní prostory slavného hradu, v místním vûzení trpûla celá fiada hfií níkû slavn ch jmen. Vedle skuteãn ch panovníkû byl hrad v nedávné minulosti sídlem celé fiady filmov ch králû a zahrály si zde i takové hvûzdy stfiíbrného plátna jako Angelina Jolie ãi Matt Damon. Kfiivoklát Karl tejn Bezpeãn úkryt symbolû státu 1 Je tomu jiï více neï est století, kdy král ãesk a císafi fiímsk Karel IV. vybral místo pro hrad Karl tejn. Ten se stal nejen místem pro duchovní rozjímání hlavy rozlehlé fií e, ale také pokladnicí korunovaãních klenotû, pevností, která mûla na vûky chránit tyto symboly ãeské státnosti. Nejznámûj í ãesk hrad se vypíná na pahorku nad fiekou Berounkou uprostfied pfiekrásné scenérie âeského krasu. Sv m náv tûvníkûm nabízí pohled do slavné minulosti fií e a do míst, které si císafi Karel IV., ãasto zvan jako otec vlasti, vybral pro svûj odpoãinek. I vy mûïete po dlouh ch staletích vidût pfiekrásné malby Mistra Theodorika a bohatou v zdobu kaple svatého KfiíÏe. 4

5 âesk ternberk Jedineãná ukázka historick ch slohû Impozantní stfiedovûk hrad, kter se tyãí nad hladinou fieky Sázavy, je právem naz ván jednou z nejv znamnûj ích památek historické hradní architektury v âechách. MÛÏete zde zaïít doteky mnoha architektonick ch slohû a vidût, jak se hrad postaven jiï v roce 1241 mûnil z pevnosti na pohodlné lechtické sídlo. Vedle této jedineãné ukázky umûní star ch mistrû, umûlcû i fiemeslníkû zde mûïete zhlédnout také zcela jedineãnou sbírku grafick ch listû s tematikou tfiicetileté války. âesk ternberk 3 Kaãina Zámek Kaãina Perla empíru Jedineãná a velmi cenná ukázka architektury první poloviny 19. století v âechách, to je zámek Kaãina nedaleko Kutné Hory. Uprostfied rozlehlého zámeckého parku mûïete obdivovat skuteãnou perlu empíru. Tento jedineãn monumentální zámek byl vystavûn jako sídlo hrabûte Jana Rudolfa Chotka, nejvy ího královského purkrabího a milovníka literatury i umûní obecnû. Díky jeho vá ni pro knihy se zde dochovala jedna z nejv znamnûj ích knihoven se ãtyfiiceti tisíci svazky. Îebrák a Toãník 4 Îebrák a Toãník Za otcem vlasti a jeho synem Tak jako se li í oba názvy tûchto sousedících hradû, li í se i jejich osudy. Oba ale zaïily svá slavná léta i pozdûj í úpadek. Dodnes jsou v ak svûdky historie, která mûïe na í generaci mnoho ukázat. Star í z obou hradû, Îebrák, byl místem, kde odpoãíval pfii sv ch cestách na západ císafi Karel IV., i místem, kde rád lovil jeho syn a pozdûj í král Václav IV. se svou poãetnou druïinou. Oblíben královsk hrad ze 14. století ale vyhofiel a právû Václav IV. pozdûji rozhodl, Ïe na tomto strategicky v hodném místû poblíï historické cesty k Norimberku vybuduje nové sídlo. Tak se i stalo, a proto mûïeme dodnes na skalnatém ostrohu nad zfiíceninou hradu Îebrák vidût jeho mlad ího nástupce, Toãník. 5 5

6 Hrady a zámky Îleby Mnichovo Hradi tû Kde navûky odpoãívá duch Albrechta z Vald tejna Tento rozlehl renesanãní zámek byl pûvodnû sídlem Václava Budovce z Budova, kter byl jedním z vûdcû protihabsburského povstání ãesk ch stavû. Po bitvû na Bílé hofie pfiipadl rodu Vald tejnû a ve zdej í pfiekrásné kapli sv. Anny, která sousedí s kostelem Tfií králû a nûkdej ím klá terem kapucínû, jsou uloïeny ostatky Albrechta z Vald tejna. Na zámku se také roku 1833 setkali elity Pruska, Ruska a Rakousko Uherska, aby vyjednaly spoleãn postup proti revoluãní Francii. Vedle honosn ch interiérû láká k nahlédnutí i velmi cenná vald tejnská knihovna, která byla do Mnichova Hradi tû pfievezena v roce Mnichovo Hradi tû Îleby Pohádkové sídlo králû 6 Zámek ve Îlebech patfií mezi architektonicky nejzajímavûj í stavby svého druhu v âechách. PÛvodnû zde stál pevn gotick hrad, kter pozdûji pro el renesanãními a barokními úpravami, aby nakonec získal svou dne ní romantickou podobu. Obdivovat zde mûïete vedle romantick ch interiérû a bohat ch sbírek tfieba i zámecké divadlo nebo na svou dobu velmi moderní zámeckou kuchyni. V pfiilehlém parku pak pfiedvádûjí své umûní sokolníci a k vidûní zde jsou i vzácní bílí jeleni, pûvodnû pfiivezení aï z daleké Persie. 6

7 Konopi tû Konopi tû Místo zábavy posledního z HabsburkÛ 8 Je tû neï Franti ek Ferdinand d'este podlehl následkûm atentátu v Sarajevu, kter byl záminkou pro rozpoutání první svûtové války, vybudoval na okraji Bene ova u Prahy pfiepychové sídlo vybavené na svou dobu v emi vymoïenostmi moderní techniky. Dnes je Konopi tû, postavené ve 13. století jako hrad podle pfiedlohy francouzsk ch pevností, krásnou ukázkou, jak se mûïe pûvodnû obranná stavba promûnit v luxusní zámecké sídlo obklopené rozlehlou oborou. Kokofiín Kokofiín Poklona du i romantismu 9 Na první pohled pûsobí hrad Kokofiín jako typická ukázka hradní architektury 14. století. V ir ích souvislostech lesnaté krajiny Kokofiínska v ak jeho vyãnívající vûï i mohutné hradby pûsobí nanejv romanticky. Ostatnû byly to právû toulky po zdej ím kraji pískovcov ch skal a hlubok ch roklí ukryt ch uprostfied lesû stejnû jako kdysi zpustl hrad, co bylo inspirací Karla Hynka Máchy a dal ích romantikû. Doporuãujeme: Brand s nad Labem 11 Bfieznice 12 Dobfií 13 Hofiovice 14 Jemni tû 15 LouãeÀ 16 Mní ek pod Brdy 17 Nelahozeves 18 PrÛhonice 19 Vla sk dvûr v Kutné Hofie 20 Vrchotovy Janovice 21 Valeãov Umûní vytesané do kamene 10 UÏ na poãátek ãtrnáctého století se datují první dochované zmínky o hradu Valeãov. PÛvodnû zfiejmû dfievûn hrad s ãástmi vytesan mi do pískovcové skály dokazuje umûní dávn ch stavitelû, které je vidût i v podobû takzvan ch skalních svûtniãek v nedaleké osadû. Zatímco Valeãov dnes pfiipomínají jen zfiíceniny nad obcí BoseÀ, skalní byty, svûtniãky, chlévy a dílny se dochovaly dodnes. Obydleny pfiitom byly dokonce je tû na konci devatenáctého století. 7

8 Technické památky a unikáty KdyÏ oïije kouzlo star ch strojû. Stfiedoãesk kraj patfiil v historii vïdy mezi centra prûmyslu, aè jiï lo o tûïbu uhlí, kamene a drah ch kovû, v robu nebo tfieba pivovarnictví. Tato letitá tradice za sebou zanechala celou fiadu technick ch památek, které mûïeme dodnes obdivovat. Nejde jen o krásné staré stroje, ale také o specifickou architekturu, v níï najdeme stopy moderních stavebních slohû rûzn ch dob, a mûïeme se tak pfienést do ãasû poãátku prûmyslové éry. Pfiíbram Nejvût í muzeum hornictví v republice 22 Jedineãnou pfiíleïitost nahlédnout do historie nejvût í oblasti tûïby rud u nás nabízí Hornické muzeum Pfiíbram. Dodnes se v pûvodní podobû dochovaly dûlní vûïe, pûvodní industriální architektura i celá fiada technologického zafiízení tûchto dolû. Díky jedineãné expozici mûïete obdivovat pûvodní zafiízení dolû zaloïen ch v osmnáctém a devatenáctém století vãetnû unikátû, jako jsou tfieba vodní kolo nebo skluzavka v dolu Drkolnov. Vedle pûvodního zafiízení jednotliv ch achet mûïete nahlédnout i do Ïivota obyãejn ch horníkû, kter byl zakonzervován v podobû hornické chalupy ze sedmnáctého století, svézt se skuteãn m hornick m vláãkem nebo si nasbírat krásné kamínky na odvalu evãinské achty. Pfiíbram 8

9 Ondfiejov Ondfiejov VzhÛru ke hvûzdám 23 KdyÏ si na poãátku dvacátého století bratfii Jan a Josef Friãovi sami vyrobili unikátní astronomické pfiístroje, vznikla jedineãná observatofi nedaleko Prahy v Ondfiejovû. Dnes je toto místo krásnou ukázkou secese ve sluïbách vûdy. PÛsobí zde Akademie vûd âr, ov em areál je pfiístupn i vefiejnosti nejen pro pozorování noãní oblohy, ale také jako památník vûdy. K vidûní je zde obfií hvûzdáfisk dalekohled se zrcadlem o prûmûru dva metry i dal í technické unikáty. Pfiedev ím je ale Ondfiejov místem, kde na vás d chne romantika star ch ãasû. koda Auto muzeum koda Auto muzeum Století okfiídleného ípu Automobilka v Mladé Boleslavi patfií neodmyslitelnû k historii prûmyslu v ãesk ch zemích. Znaãka koda odjakïiva náleïela k pfiedním evropsk m v robcûm automobilû a vy máte nyní skvûlou pfiíleïitost nahlédnout do její historie. Pro v echny milovníky techniky je urãena rozsáhlá expozice, která mapuje v robu automobilû v Mladé Boleslavi od jejích poãátkû aï do souãasnosti. Uvidíte zde krásné staré stroje znaãky Laurin a Klement, kodovky, ale také unikáty v podobû rûzn ch prototypû a závodních speciálû. LuÏná u Rakovníka 24 LuÏná u Rakovníka Nostalgie století páry 25 Milovníci star ch ãasû a pfiedev ím pak v ichni, ktefií rádi obdivují staré parní lokomotivy a dal í krásy staré techniky, mají ve Stfiedoãeském kraji moïnost nav tívit nejvût í Ïelezniãní muzeum v LuÏné u Rakovníka. Zdej í Ïelezniãní depo vzniklo jako servisní základna na odboãce v znamné Bu tûhradské dráhy, která jiï od konce devatenáctého století slouïila pfiedev ím k pfiepravû vytûïeného uhlí z dolû v okolí Kladna a k pfiepravû chmele z Rakovnicka. MÛÏete zde obdivovat pfiekrásné lokomotivy, svézt se po úzkorozchodné dráze a z hlédnout dal í zajímavé exponáty. Z Prahy je navíc pfiímo do LuÏné pravidelnû vypravován parní vlak, kter muzeum provozuje také na chmelafiské trati Krupá Hole ovice. 9

10 Technické památky a unikáty Muzeum motocyklû Konopi tû Muzeum Le any Vojenská technika historie v pohybu Unikátní expozici historické vojenské techniky mohou jiï patnáct let nav tûvovat nad enci i milovníci historie v nûkdej ích dûlostfieleck ch kasárnách v Le anech na trase legendárního Posázavského pacifiku. V osmi rozlehl ch halách, pod venkovními pfiístfie ky i pfiímo na otevfieném prostranství vojenského areálu je dnes shromáïdûna sbírka vojensk ch vozidel, která patfií k nejvût ím v Evropû. Od svého zaloïení v roce 1996 se neustále rozrûstá, dnes ãítá více neï 350 historick ch tankû, samostatn ch kanonû ze kodov ch závodû i jin ch zbrojovek, historické motocykly armádních kur rû, obrnûná osobní i nákladní auta a mnoho dal ích zajímav ch stfiípkû vojenské historie od konce devatenáctého století aï po moderní dûjiny. 27 Muzeum motocyklû Konopi tû Historie svûtoznámé znaãky Jawa 26 Romantika star ch ãasû oïívá v továrním muzeu svûtoznámé znaãky Jawa, jejíï motocykly se vyváïely na v echny kontinenty. Jedineãná pfiíleïitost, jak spojit vyjíïìku na motocyklu s nahlédnutím do historie. Motorkáfii dokonce platí poloviãní vstupné, pokud vyrazí na svém stroji právû sem, do sousedství pfiekrásného zámku Konopi tû. Vedle motocyklû jsou zde k vidûní i sajdkáry, invalidní vozíky a dal í unikáty z produkce Jawa. Obdivovat mûïete i závodní stroje, které patfiily ke piãce evropsk ch soutûïí v dobách, kdy silniãním závodûm vládla legenda Franti ek Èastn. Muzeum Le any Tuto expozici Vojenského historického ústavu, která pfii rûzn ch v roãích a oslavách nabízí i pohled na exponáty v akci, najdou zájemci nedaleko obce Krhanice, která leïí pfiímo na trase Posázavského pacifiku. V let do star ch ãasû je tak moïné spojit se záïitkem, kter cesta údolím Sázavy pfies historické mosty a tunely nabízí. 10

11 Pfiíãovy âechûv ml n Zachovalé poãátky elektrifikace âechûv ml n leïící ve strmé stráni pod obcí lovice na levém bfiehu Berounky patfií mezi nejv znamnûj í technické památky v oblasti Rakovnicka. Dodnes funkãní zafiízení na v robu elektrické energie pfiipomíná poãátky elektrifikace u nás. Na první pohled tradiãní historické budovy ukr vají technick unikát, zafiízení, které jako jedno z prvních v âechách dodávalo elektrick proud. V prosinci 1920 vyvolalo elektrické osvûtlení ve Slabcích, jakoïto pfievratná novinka, dokonce paniku. Nevídaná záfie pfiivolala nûkolik hasiãsk ch posádek v domnûní, Ïe hofií. Od té doby zásoboval âechûv ml n elektfiinou osm okolních obcí, ale také tfii dal í ml ny nebo nedalek kamenolom. Dochovaná strojovna jedné z prvních vodních elektráren u nás je dosud schopna vyrábût elektrick proud, pro vefiejnost tak slouïí jako pfiístupn elektroskanzen, kde se nejen malí technici dozvûdí mnoho zajímavého o poãátcích elektrifikace v âechách. Ml n, ve kterém provází i vnuk jeho zakladatele ing. Petr âech, je navíc obklopen pfiekrásnou pfiírodou Chránûné krajinné oblasti Kfiivoklátsko. www. mlynamveslovice. ic. cz 28 âechûv ml n Pfiíãovy Holandská klasika na Sedlãansku 29 Zatímco na rozlehl ch rovinách Holandska jsou vûtrné ml ny tradicí stejnû jako lány tulipánû, na vûtrném návr í nedaleko Sedlãan budil nejvût í vûtrn ml n v âechách vïdy obdiv a pfiekvapení. A to nejen mezi místními obyvateli, ale také mezi cizinci. Kamenné torzo kruhového pûdorysu o prûmûru 14 metrû budí pozornost dodnes. Je tû zajímavûj í je v ak tajemn duch celé stavby, nad níï visí celá fiada otazníkû. Tato monumentální stavba je stará pfiinejmen ím ãtyfii století, kdo a kdy ji postavil, je v ak zahaleno tajemstvím stejnû jako fiada technick ch fie ení, z nichï se zachovaly jen zfietelné pozûstatky. Nevíme ani, komu ml n patfiil nebo proã byl vybaven krbem, kdyï otevfien oheà mohl znamenat pro takové zafiízení zkázu. Pfies mnoho otazníkû ale jistû stojí za to tento monument u Pfiíãov nav tívit, obdivovat jej jako stavbu a nasát jeho tajemnou atmosféru. 11

12 Technické památky a unikáty Podûbrady Kutná Hora Za tajemstvím dob vání stfiíbra 31 KdyÏ se v Kutné Hofie objevila bohatá loïiska stfiíbra, doslova pfies noc se z tohoto dfiíve pustého kraje stalo stfiedovûké velkomûsto s rozlehlou aglomerací. Dodnes mû- Ïete nahlédnout do tajemství dob vání stfiíbra prostfiednictvím bohat ch expozic na rûzn ch místech tohoto jedineãného mûsta, chránûného statusem UNESCO. Ve Vla ském dvofie a Hrádku mûïete nav tívit expozice âeského muzea stfiíbra, nav tívit tolu sv. Jifií a nahlédnout do historie tûïby na Kutnohorsku, doloïené v dokumentech a kronikách své doby. Kutná Hora Podûbrady Kubistick skvost, kter zkrotil fieku 30 Znám architekt kubistické éry Antonín Engel je autorem jedineãného vodního díla v Podûbradech. To vzniklo jiï na poãátku dvacátého století spolu s potfiebou regulovat toky Vltavy a Labe. V téïe dobû vznikaly nejen jezy a zdymadla, ale také první vodní elektrárny, které na rozdíl od sv ch pozdûji postaven ch pfiíbuzn ch dbaly na perfektní architektonické zpracování, a staly se tak doslova památníky dávn ch ãasû rozmachu techniky. 12

13 Vodárenská vûï v Nymburku Vodárenská vûï v Nymburku Perla secesní architektury Celá oblast Mladoboleslavska je unikátní poãtem vûïov ch vodojemû. Jinde v republice jich tolik na tak malé plo e nenajdete. Mezi skuteãné perly prûmyslové architektury pak zcela jistû patfií vodojem v Nymburku, jehoï architektem byl spoluautor praïského Obecního domu, kter patfií k vrcholn m dílûm evropské secese. Mûstsk vodojem Osvalda Polívky byl postaven uï v roce 1903, aby nahradil starou a jiï kapacitnû nedostaãující renesanãní vodárnu, které se pfiezdívalo Turecká vûï. 32 Unho È Unho È Umûní královsk ch mlynáfiû 33 Staroãeské ml ny na Kfiivoklátsku, které vznikly jiï ve stfiedovûku, aby zásobovaly královské hrady i poddané, se dochovaly dodnes jako ukázka dávn ch ãasû. Pro kûv ml n v malebném údolí potoka Lodûnice je v kronikách zmiàován uï od roku 1423, a patfií tak mezi nejstar í technické památky ve Stfiedoãeském kraji. Dodnes ochraàují potomci pûvodního mlynáfie unikátní stroje a zafiízení ml na v Poteplí v Mal ch Ky icích pro milovníky historie. K vidûní tu jsou nejen staré mlynáfiské stroje, které zvládaly t dnû semlít aï pût tun obilí, ale také jedineãné vybavení objektu vãetnû ãerné kuchynû s udírnou. unhost.wz.cz 13

14 Lidová architektura Lidová architektura roubené chalupy i venkovské baroko. Historie Stfiedoãeského kraje, to nejsou jen hrady a zámky králû ãi slavn ch lechtick ch rodû. Nahlédnout zde mûïete na mnoha místech i do minulosti a tradic ãeského venkova. MÛÏete spatfiit jedineãné roubené chalupy, rozlehlé barokní statky i chudé domky horníkû, fary, zemûdûlská stavení, první venkovské koly ãi drobné církevní stavby, které ukazují hlubokou náboïenskou tradici zakofienûnou mezi chud mi lidmi. Pfierov nad Labem Koufiim Kde oïívá um na ich pfiedkû 35 V sedmdesát ch letech bylo rozhodnuto o tom, Ïe Prahu i ãást Stfiedoãeského kraje bude zásobovat pitnou vodou nová vodní nádrï Îelivka. V téïe dobû milovníci historie prosadili vznik skanzenu v Koufiimi, kam se nakonec pfiesunuly nejrûznûj í artefakty, ale také celé stavby z rûzn ch míst v republice. Dnes zde mû- Ïete vidût, jak vypadala tradiãní venkovská kovárna, jak se zpracovávalo mléko a obilí, a dozvûdût se, jak se vlastnû jmenovala v echna ta zafiízení a stroje, které pamatovaly generace na ich pradûdeãkû. 14 Koufiim Foto: archiv RMK Pfierov nad Labem Jedineãné muzeum pod ir m nebem 34 Nejznámûj í stfiedoãesk skanzen nabízí na dvou a pûl hektarech jedineãn pohled na více neï tfiicet venkovsk ch staveb typick ch pro oblast stfiedního Polabí. Jak Ïil venkov pfied stovkami let, mûïete vidût v dochovan ch rouben ch chalupách, statcích ãi v myslivnû s velk m hospodáfisk m dvorem. Prostfiednictvím venkovních expozic mûïete vidût, jak v prûbûhu roku Ïily a pracovaly generace zdej ích venkovanû, v tzv. babiããinû zahrádce mûïete obdivovat okrasné kvûtiny i léãivé byliny a kofiení. Souãástí skanzenu je i star ovocn sad. Krakovec Slavnostní odhalení 36 Druh ãervencov celostátní svátek je vûnován v roãí upálení Mistra Jana Husa, a kde jinde oslavit tento den neï na hradû Krakovec, odkud ná Mistr zapoãal svou smutnou pouè na koncil do Kostnice. Tento rok byly oslavy o to slavnostnûj í, neboè ve stráni za hradem se odhalovala socha také od Mistra, ale sochafiského, pana Milana Váchy a architekta Rostislava íhy. Sochu za úãasti jejího tvûrce a pana starosty Petra Jelínka slavnostnû odhalil zástupce Stfiedoãeského kraje, kter pfievzal zá titu nad touto akcí i nad jejím financováním, pan Marcel Chládek. Krakovec

15 Pfiíbramsko Pfiíbramsko Jak se Ïilo horníkûm 37 Chud Ïivot horníkû a drobn ch fiemeslníkû, ktefií utváfieli po staletí obraz Pfiíbramska, mûïete dodnes vidût na vlastní oãi hned na nûkolika místech v okolí. Mezi nejznámûj í patfií Muzeum p char v Prostfiední Lhotû nebo unikátní hornická chalupa v Pfiíbrami. Stopy dávn ch ãasû v podobû jedineãné architektury ale najdete v irokém okolí slavného hornického mûsta, aè jiï hovofiíme o Bfiezov ch Horách, RoÏmitálu pod Tfiem ínem nebo Novém Knínû. Vysok Chlumec MuÏsk Vesnická památková rezervace 38 Jedineãnou pfiíleïitost vidût venkovskou architekturu z osmnáctého a devatenáctého století mají dodnes náv tûvníci vesnické památkové rezervace MuÏsk. Tato pûvodnû stfiedovûká obec zmiàovaná v historick ch dokumentech jiï na pfielomu 14. a 15. století leïí v pfiekrásné krajinû Jiãínské pahorkatiny. Vzhledem ke své poloze na náhorní plo inû skalního masivu i k pûdorysu obce je tato památkovû chránûná obec typickou ukázkou lesní návesní vsi s nepravidelnou a hlavnû novodobû takfika neupravenou návsí. MuÏsk Vysok Chlumec Îivot venkovanû v podhradí 39 Podobnû jako v Koufiimi vznikal i skanzen ve Vysokém Chlumci ve stfiedním Povltaví. Právû z této oblasti, ale také ze Sedlãanska se sem nakonec pfiesunuly rûzné venkovské stavby, které by na svém pûvodním místû zanikly. Nejmlad í stfiedoãesk skanzen v podhradí Vysokého Chlumce ukazuje, jak se Ïilo na venkovû v dobû, kdy se dfievo zpracovávalo na vodní pile, nebo jak se chovaly vãely a holubi. MÛÏete nahlédnout do obytn ch i hospodáfisk ch stavení a udûlat si pfiedstavu o tom, jak Ïili na i pfiedkové pfied sto lety i dfiíve. 15

16 Vinafiství KdyÏ hovofiíme o tradici pûstování vinné révy v ãesk ch zemích, hovofiíme vlastnû o tradici stfiedoãeské. Byly to právû kníïecí a královské vinohrady na Mûlnicku, kde uï v dobách stfiedovûku na proslunûn ch svazích dozrávaly první zlatavé hrozny a kde mistfii vinafii poprvé experimentovali s odrûdami dovezen mi z Francie. ByÈ nejsme vinafiskou velmocí, dodnes je tu tradice vína Ïivá a milovníci tohoto u lechtilého moku mohou ochutnávat plody na í zemû napfi. na tradiãních vinobraních i kdykoliv jindy pfii náv tûvû zdej ích vinn ch sklepû ãi pfii procházkách po vinafisk ch stezkách. Mûlník Mûlnická podoblast Nejvût í vinice v âechách 40 JiÏ v roce 884 byly z rozhodnutí knûïny Libu- e poloïeny základy vinafiské tradice na Mûlnicku. Nejvût ího rozmachu se ale vinafiství v této oblasti doãkalo za vlády císafie Karla IV., kter do âech z Francie pfiivezl odrûdu Pinot Noir. Slavné Rulandské modré, jak se pûvodnû francouzská odrûda vína naz vá v âechách, se stalo základní odrûdou zdej ího vinafiství, po vzoru burgundsk ch vinic navíc nechal Karel IV. obehnat vinohrady opukov mi zdmi, které mûly tuto u lechtilou plodinu chránit nejen pfied vetfielci, ale také pfied siln m vûtrem. V devatenáctém století se na Mûlnicku postupnû zaãaly roz ifiovat i dal í odrûdy, jako napfiíklad Ryzlink r nsk, dnes jiï tradiãní Svatovavfiinecké nebo tfieba Modr Portugal ãi Chardonnay. Tradici si na poãest zakladatelky zdej ích vinohradû získalo i víno Ludmila, které je dodnes vyrábûno a servírováno pfiímo na mûlnickém zámku, kde se nacházejí i zdej í nejv znamnûj í vinné sklepy v oblasti. Od roku 1882 má Mûlník i svou vinafiskou kolu, díky níï se tradice vína dochovala dodnes. Historie vína v okolí Prahy Svého ãasu patfiily vinice v okolí Prahy k nejvût- 16

17 Kutná Hora ím na území âeské republiky, dnes naopak patfií mezi ty nejmen í. Zachovaly si v ak své kouzlo a zdej í víno má dodnes své pfiíznivce. DÛvodem pfiitom není nedostatek vhodn ch míst pro pûstování vinné révy v této oblasti, v souãasnosti i historicky je jím spí e nezájem ze strany vinafiû. Pfies tuto skuteãnost se na území hlavního mûsta a zejména v jeho okolí stále rodí kvalitní víno. Region zahrnuje vedle nûkolika praïsk ch vinic na Vinohradech (Gröbovka), v Troje nebo na Vy ehradû pfiedev ím vinice v Karl tejnû, v Úvalech, Benátkách nad Jizerou nebo v Kralupech nad Vltavou a jeho okolí. Stfiíbrné doly pfiilákaly i vinafie Nejv chodnûj ím regionem Mûlnické vinafiské podoblasti a vlastnû nejv chodnûj ím vinafisk m krajem âech je okolí Kutné Hory. Tradice pûstování vinné révy zde sahá hluboko do historie spoleãnû s rozvojem mûst, jako je âáslav a Kutná Hora, v jejichï okolí leïí vût ina zdej ích vinohradû. První královské vinice zde vznikaly jiï ve dvanáctém století, s obrovsk m rozmachem tûïby stfiíbra se v ak nejvíce zaãalo dafiit vinafiství aï ve století patnáctém. PfiestoÏe je âáslavská vinafiská oblast s rozlohou pouh ch dvacet hektarû nejmen í v republice, nabízí vinafiûm ideální podmínky pro pûstování tradiãních odrûd, jako je Ryzlink r nsk, Svatovavfiinecké, Rulandské modré, Tramín nebo v poslední dobû stále ãastûji pûstovan Muller-Thurgau. Pfies nevelkou produkci mají i zdej í vína mnoho pfiíznivcû a zejména v Kutné Hofie najdou zájemci fiadu vinn ch sklepû s nabídkou produktû zdej ích vinafiû. 41 Vinafiské obce Benátky nad Jizerou, Brambory, Cítov, Dolní Befikovice, Domousnice, Dfiísy, Horka I, Jevinûves, Karl tejn, Kly, Konárovice, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Libûchov, Lodûnice, Máslovice, Mûlník, Otmiãe, Praha 1, Praha 12, Praha 2, Praha 6, Praha 9, Praha-Troja, Slabce, Slan, Srbsko, Sudovo Hlavno, Svat Mikulá, TuhaÀ, Velk Borek, Vinafie, Vinafiice, Îehu ice. 17

18 Golfová hfii tû Golf atraktivní záïitek uprostfied pfiírody. Milovníci golfu vûdí, Ïe tradice tohoto u lechtilého sportu v âechách sahá aï k poãátkûm dvacátého století. V dne ní dobû najdete ve Stfiedoãeském kraji celou fiadu golfov ch areálû na piãkové úrovni. Mnohá z tûchto hfii È dnes hostí pfiední turnaje evropské i svûtové úrovnû a dal í pfiíleïitosti pro milovníky této jedineãné hry kaïdoroãnû pfiib vají. Mezi nejatraktivnûj í resorty patfií bezesporu kluby v Karl tejnû a Konopi ti, dal í více neï desítku pfiíleïitostí ke hfie ale najdete v okolí Kladna, Podûbrad, Brand sa nad Labem ãi Mladé Boleslavi. Golf Resort Karl tejn Golf Resort Karl tejn V sousedství otce vlasti 42 Golf Resort Karl tejn, Bûleã 272, LiteÀ

19 Golf Resort Konopi tû Kde by si zahrál arcivévoda Franz Ferdinand Golf Resort Konopi tû, Tvor ovice 27, Bene ov Golf Club Resort Paradise Moderní zázemí u Benátek Golf Club Resort Paradise, Na Golfu 1003, Benátky nad Jizerou Ringhoffer Golf Club tifiín Krásné hfii tû kousek za Prahou Ringhoffer Golf Club tifiín, Ringhofferova 711, Kamenice Vysvûtlivky: 1 odpali tû ãerná 2 odpali tû bílá 3 odpali tû Ïlutá 4 odpali tû modrá 5 odpali tû ãervená 6 odpali tû oranïová 7 pûjãovna holí 8 pûjãovna vozíkû 9 pûjãovna elektrick ch vozíkû 10 pûjãovna buggy 11 rezervace on-line 12 rezervace telefonicky 13 rezervace faxem 14 rezervace em 15 obãerstvení v restauraci 16 obãerstvení na hfii ti 17 charakter hfii tû lesní 18 charakter hfii tû vodní 19 charakter hfii tû horské 20 charakter hfii tû parkové 21 driving range 22 putting green 23 chipping green 19

20 Honitby a rybolov Za vzru ením z lovu k vodû i do lesû. Odvûké vzru ení z lovu zvûfie, ale také dlouhé hodiny rozjímání u bfiehû pfii rybolovu si mûïete uïít na mnoha místech Stfiedoãeského kraje. Tradiãní honitby i rybáfiské revíry nabízejí kaïdému milovníku lovu nepfieberné mnoïství rûzn ch terénû a vod. Tradice, sahající aï do dávn ch dob stfiedovûku, se drïí i v dne ní dobû, kdy si vût ina lidí pfiedstavuje potravu jen jako balenou komoditu z regálû supermarketû. Honitby Za vysokou do lesû, kde lovili králové a císafii 46 Tradice lovu ve stfiedoãesk ch lesích a oborách sahá hluboko do historie. Mezi nejoblíbenûj í místa, kde se lovu oddávali ãe tí králové, patfií lesy Kfiivoklátska. Dnes nabízí Stfiedoãesk kraj lovcûm pfies osm set honiteb o celkové rozloze hektarû a tfii desítky obor na plo e hektarû. Podmínkou k lovu v tûchto oblastech je pouze platn loveck lístek, pfiíslu ná povolenka a poji tûní odpovûdnosti. Loveck lístek se vydává obãanûm âr na jeden den, pût dní, mûsíc, rok a nebo na dobu neurãitou. Pro cizince je platnost loveckého lístku stejná, ale platí maximálnû jeden rok. Loveck lístek vydává Státní správa myslivosti v místû bydli tû. Povolenku k lovu vydává uïivatel honitby pro lov konkrétního druhu zvûfie v honitbû, mnoïství, pohlaví a vûkové tfiídy. Na Kolínsku a Nymbursku jsou oblasti, kde je moïné lovit daàka, v Brdech patfií k zajímavostem v skyt tetfieva hlu ce, v Polabí za se najdou lovci pfiedev ím polní honitby. Obecnû se ve Stfiedoãeském kraji chová zvûfi drobná baïant a zajíc, zvûfi spárkatá srnec, jelen, muflon, danûk a zvûfi ãerná. Obory ve Stfiedoãeském kraji: název (Obec s roz ífienou pûsobností) Obora LouÏe (Bene ov) Obora Vlková (Bene ov) Obora Chrãická stráà (Kolín) Îehu ická obora (âáslav) Obora vadlenka (Kutná Hora) Obora Klokoãka (Mnichovo Hradi tû) Obora Jabkenice (Mladá Boleslav) Lánská obora (Kladno) Obora KnûÏiãky (Podûbrady) Obora Aglaia (Dobfií ) rozloha 275 ha 418 ha 86 ha 266 ha 143 ha 826 ha 566 ha 3003 ha 680 ha 515 ha 20

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

Odûvní design na Malé Stranû

Odûvní design na Malé Stranû LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 1. 9. 30. 9. 2005 âesko-japonská spoleãnost koly... strana 3 Je jí nedávno vzniklé Studio Libûny Rochové, jedné z na ich nejuznávanûj ích odûvních

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

LESU ZDAR 7-8. âasopis lesníkû a pfiátel lesa. roãník 11 2005

LESU ZDAR 7-8. âasopis lesníkû a pfiátel lesa. roãník 11 2005 7-8 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 LâR navy ují mzdy zamûstnancûm Na náv tûvû: Krajsk inspektorát Liberec Z âech aï na konec svûta Chile Jak se Ïije na zámku Pomáháme ohroïen m druhûm tetfiev

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

Roãník XX. Srpen 2010 ãíslo 14. Staronová spojnice Ti nova s Pfiedklá tefiím. Foto: Dagmar Rudolfová. www.tisnov.cz

Roãník XX. Srpen 2010 ãíslo 14. Staronová spojnice Ti nova s Pfiedklá tefiím. Foto: Dagmar Rudolfová. www.tisnov.cz Roãník XX. Srpen 2010 ãíslo 14 Staronová spojnice Ti nova s Pfiedklá tefiím. Foto: Dagmar Rudolfová www.tisnov.cz Radnice informuje Rada mûsta Ti nova vyhla uje následující zámûry mûsta Ti nova 1. Prodej

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

Klokoãí. Dûjiny a pfiítomnost obce

Klokoãí. Dûjiny a pfiítomnost obce Klokoãí Dûjiny a pfiítomnost obce Klokoãí 2007 Vydal Obecní úfiad Klokoãí v roce 2007. Klokoãí ã. p. 40, 753 61 Hranice IV-Drahotu e Editorka publikace: Mgr. Helena Kováfiová. Jazyková redakce: Mgr. Jarmila

Více

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 I letos mohou obãané nakupovat místní potraviny a v robky na Ti novsk ch trzích. Foto: Ing. Miroslav Pálka www.tisnov.cz Záfiijové slovo starosty Mé

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 10. V roãí esti desetiletí od konce druhé svûtové války oslavil Park Hostivafi atraktivní akcí: pfied objektem se sjeli milovníci vojenské

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

V roba elektrické energie za kvûten 2007 V kvûtnu vyrobila teplárna 127,2 tisíc MWh elektrické energie. Paroplynová elektrárna vyprodukovala

V roba elektrické energie za kvûten 2007 V kvûtnu vyrobila teplárna 127,2 tisíc MWh elektrické energie. Paroplynová elektrárna vyprodukovala ãíslo 6/2007, roãník 12 V sledky tûïby uhlí za kvûten 2007 Na velkolomu Jifií bylo v kvûtnu vytûïeno 554,3 tisíc tun uhlí, na divizi DruÏba to bylo 137,2 tisíc tun uhlí. Za obû divize ãinila celková tûïba

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût!

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 21. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 34 Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! strana 9 strana 9 DNES V HORNÍKU Zviditelnûní na pfiilbû KARVINÁ

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více