Řád č. 18/2003. Vnitřní kontrolní řád Ministerstva dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řád č. 18/2003. Vnitřní kontrolní řád Ministerstva dopravy"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Řád č. 18/2003 Změna č.: 1 Datum účinnosti: Vnitřní kontrolní řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne čj. 174/ ORG/1 ZPRACOVAL OVĚŘIL ÚTVAR O 040 O 040 FUNKCE vyšší ministerský rada ředitelka odboru JMÉNO JUDr. Zbyněk Fibich v.r. Ing. Ivana Kubaštová v.r. DATUM PODPIS

2 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Řád č. 18/2003 Změna č.: 1 Datum účinnosti: LIST PROVEDENÝCH ZMĚN Číslo změny Datum schválení a č.j. Stručné zdůvodnění provedené změny a označení změněných ustanovení Datum účinnosti Ověřil : útvar/funkce/ jméno /podpis Zavedení nové šablony pro tvorbu vnitřních předpisů v souladu s účinnou směrnicí formální změna celého předpisu. 2. Změna názvu Odboru finanční kontroly a auditu na Odbor auditu, kontroly a dozoru změna v článku Upřesnění údajů v pověření výkonem kontrolní činnosti změny v článku Omezení možné zátěže kontrolovaných zaměstnanců změna v článku 6 zrušení písm. h) 5. Přijetí nového obecně závazného právního předpisu změna v článku Odstranění nejasností při počítání běhu lhůt změna v článku 12, bod Jednoznačné určení osoby, která je oprávněna vypořádat námitky změna v článku 12, bod Upřesnění forem kontrol změna v článku 3, bod Program kontroly nebude obligatorním dokumentem u všech kontrol změna v článku 9, bod Formální úpravy a další upřesnění textu O 040/ ředitelka odboru/ Ing. Ivana Kubaštová 2/9

3 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Řád č. 18/2003 Změna č.: 1 Datum účinnosti: OBSAH LIST PROVEDENÝCH ZMĚN... 2 Článek 1 Všeobecná ustanovení... 4 Článek 2 Úvodní ustanovení... 4 Článek 3 Rozsah působnosti a základní pravidla a formy kontrolní činnosti... 4 Článek 4 Plánování a koordinace kontrolní činnosti... 5 Článek 5 Pověření výkonem kontrolní činnosti... 5 Článek 6 Práva zaměstnanců vykonávajících kontrolu... 5 Článek 7 Povinnosti zaměstnanců vykonávajících kontrolu... 6 Článek 8 Povinnosti kontrolovaných zaměstnanců... 6 Článek 9 Příprava na kontrolu... 6 Článek 10 Postup při kontrole... 7 Článek 11 Zpracování výsledného materiálu... 8 Článek 12 Postup při uplatňování a vypořádání námitek... 8 Článek 13 Realizace výsledků kontroly... 8 Článek 14 Společná ustanovení... 9 Článek 15 Přechodné ustanovení... 9 Článek 16 Účinnost změny č /9

4 Článek 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Vnitřní kontrolní činnost je zaměřena zejména na dodržování právních předpisů, dodržování požadavků účelnosti a hospodárnosti při plnění úkolů státní správy a při nakládání s prostředky ze státního rozpočtu. Dále je zaměřena proti zneužívání postavení zaměstnanců Ministerstva dopravy (dále jen MD ). 1.2 Vnitřní kontrolou je kontrola vykonávaná v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti. Těžiště zajišťování vnitřní kontroly je v interních předpisech. 1.3 Vnitřní kontrolní řád se nevztahuje na organizaci a provádění výkonu vrchního státního dozoru, státního dozoru a státního odborného dozoru prováděného zaměstnanci MD v resortu dopravy a podle ustanovení zvláštních právních předpisů a na výkon státní kontroly. Článek 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2.1 Kontrola je prováděna po linii přímého řízení vedoucími zaměstnanci všech stupňů řízení, kteří jsou za její výkon a využití výsledků odpovědní v mezích své působnosti, nebo Odborem auditu, kontroly a dozoru (dále jen odbor 040 ). 2.2 Kontrolu na MD vykonávají: všichni vedoucí zaměstnanci všech stupňů, odbor 040, odborné útvary resp. pověření zaměstnanci z odborných útvarů. Článek 3 ROZSAH PŮSOBNOSTI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A FORMY KONTROLNÍ ČINNOSTI 3.1 Vnitřní kontrolní řád upravuje práva a povinnosti zaměstnanců MD pověřených výkonem vnitřní kontroly a kontrolovaných osob. Je závazný pro všechny zaměstnance MD, kteří jsou k němu v pracovním poměru a dále pro ty osoby, které byly přijaty na základě smlouvy, se kterou provádění kontrol úzce souvisí. 3.2 Kontrola je různorodou činností, zjišťující základní příčiny odchylek od žádoucího stavu, používající pro naplnění svých funkcí a cílů různých forem a metod, které jsou voleny v závislosti na účelu a věcné povaze prověřované oblasti: Běžné ověřování je uplatňováno vedoucími zaměstnanci všech stupňů řízení v souladu s platnými zásadami řídící práce v řízených organizačních složkách a jejich zaměstnanců. Jde o soustavnou kontrolu plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů, směrnic a příkazů nadřízených orgánů, vnitřních norem a svých rozhodnutí Tématická kontrola je hlavní formou kontrolní činnosti, při níž jsou kontrole podrobeny stanovené oblasti. Účelem je prověřit danou oblast tak, aby bylo možné na základě zjištěných skutečností provést nápravu nedostatků nebo preventivně odhalit potencionální místa vzniku nežádoucích jevů Následná kontrola je kontrola správnosti a úplnosti plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami Kontrolní průzkum je šetření prováděné pro získání poznatků o aktuálním stavu řízených činností, jehož cílem je soustředit poznatky pro orientaci vdané problematice před přijetím dalších rozhodnutí, přičemž může mít samostatné kontrolní výstupy. Nejčastěji se tato forma využívá pro získání orientace před rozsáhlejšími nebo složitějšími kontrolami nebo přijetím rozhodnutí Finanční kontrola je kontrola blíže upravená ve Směrnici č. 31/ Zásady provádění finanční kontroly. 4/9

5 Článek 4 PLÁNOVÁNÍ A KOORDINACE KONTROLNÍ ČINNOSTI 4.1 Kontrolní činnost na MD je realizována na základě plánů a operativních potřeb. Do plánů jsou zařazovány kontroly zaměřené na rozhodující oblasti a činnosti. 4.2 Koordinace kontrol vychází z plánů kontrol a zaměření na kontrolované oblasti vyplývající z principů přímého řízení. 4.3 Za koordinaci kontrolní činnosti uvnitř specializované odvětvové kontroly odpovídá věcně příslušný vedoucí zaměstnanec. 4.4 Kontrolní činnost je plánována: útvary ministerstva, které sestavují kontrolní plány ročně a ve stanovených termínech je předkládají odboru 040, odborem 040, který plánuje kontroly ročně tak, aby se věcně a časově nepřekrývaly s plány ostatních útvarů. 4.5 Plán hlavní kontrolní činnosti MD, který sestavuje odbor 040, schvaluje ministr. Tento plán zahrnuje kontrolní činnost odboru 040 a odborných útvarů MD. Článek 5 POVĚŘENÍ VÝKONEM KONTROLNÍ ČINNOSTI 5.1 K provedení každé kontrolní akce, některou z forem kontrol uvedených v článku 3 body 3.2.2, 3.2.3, a 3.2.5, musí být vyhotoveno písemné pověření. 5.2 Pověření obsahuje název a zaměření kontrolní akce, kontrolovaný útvar, určení vedoucího a členů kontrolní skupiny (jméno, příjmení, akademický titul, služební číslo), kontrolované období, datum zahájení kontroly, předmět kontroly a předpokládané datum ukončení kontroly. Pověření musí být podepsáno vedoucím zaměstnancem, který kontrolu ve své pravomoci nařídil. Článek 6 PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ VYKONÁVAJÍCÍCH KONTROLU 6.1 Zaměstnanci provádějící kontrolu jsou oprávněni: vstupovat do objektů, zařízení, na pozemky a jiná místa v souvislosti s prováděnou kontrolou, podle písemného příkazu k provedení kontroly nebo na základě zvláštního oprávnění k výkonu kontroly, požadovat předložení originálních dokladů, výpisů, opisů a dalších písemností, záznamů dat na paměťových mediích potřebných k provedení kontroly ve stanovených lhůtách, včetně jejich zpracování; pokud se požadované doklady nenacházejí v držení kontrolovaného, stanoví zaměstnanec provádějící kontrolu přiměřenou lhůtu k jejich předložení nebo si je sám vyžádá u subjektu, u něhož se nacházejí. V případě, že v kontrolované věci je vedeno soudní řízení, rozhodne o dalším postupu vedoucí kontrolní skupiny. zajišťovat proti potvrzení originální doklady, jiné písemné dokumenty a další materiály, pokud je to z hlediska účelu průběhu kontroly potřebné a pořizovat opisy a kopie originálních dokladů pro účely kontroly, požadovat na kontrolovaných osobách ústní nebo písemná vysvětlení a sdělení pro objasnění prověřovaných jevů a postupů kontrolovaných osob, seznamovat se s údaji tvořícími předmět utajovaných skutečností a obchodního tajemství v souladu s obecně závaznými právními normami a interními předpisy MD, požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o přijatých opatřeních a způsobu odstranění zjištěných nedostatků, používat telekomunikační a další zařízení kontrolovaných osob v případech potřebných pro plynulé zabezpečení kontroly. 5/9

6 Článek 7 POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYKONÁVAJÍCÍCH KONTROLU 7.1 Zaměstnanci provádějící kontrolu jsou povinni: prokázat se písemným pověřením příslušného vedoucího zaměstnance MD, oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly, věrohodně doložit všechna kontrolní zjištění, v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, oznámit tyto skutečnosti neprodleně tomu, kdo vydal příkaz ke kontrole, a svému přímému nadřízenému, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužívat je. Tato povinnost se vztahuje i na další osoby, které se v souvislosti s prováděným šetřením o těchto skutečnostech dozvěděly. převzaté originální doklady vrátit zpět kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich převzetí. Pořizovat o výsledcích kontroly písemný záznam (protokol, zprávu apod.) a se zjištěními seznámit vedoucího kontrolovaného objektu nebo organizace, případně další odpovědné zaměstnance. Předat stejnopis výsledného kontrolního dokumentu vedoucímu kontrolovaného útvaru. Článek 8 POVINNOSTI KONTROLOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ 8.1 Kontrolované osoby jsou povinny: umožnit zaměstnancům provádějícím kontrolu vstup do objektů, zařízení, na pozemky a jiná místa v souvislosti s prováděním kontrol, předložit originální doklady, výpisy, opisy a další písemnosti potřebné k provedení kontroly ve stanovených lhůtách, včetně jejich zpracování; pokud se nenacházejí v držení kontrolované osoby, postupuje se podle článku 6 druhé odrážky, poskytnout proti potvrzení originální doklady, jiné písemné dokumenty a další materiály, jakož i materiály nebo jiné zboží, pokud je to zhlediska účelu řádného a objektivního průběhu kontroly potřebné. Umožnit pořizování opisů a kopií originálních dokladů pro účely kontroly, poskytnout zaměstnancům provádějícím kontrolu úplné a pravdivé ústní nebo písemné informace o zjišťovaných nebo souvisejících skutečnostech, na požádání zaměstnanců provádějících kontrolu zajistit předání dokladů, písemných dokumentů a dalších materiálů, zdržet se jednání, které by mohlo vést ke zmaření účelu kontroly. Článek 9 PŘÍPRAVA NA KONTROLU 9.1 Při přípravě se kontrolující zaměstnanec seznamuje zejména s předmětem kontrolní akce a souvisejícími písemnostmi. Výsledkem přípravy musí být konkrétní znalost prověřovaného tématu a tím i vytvoření předpokladů pro možné sestavení kvalifikovaného programu kontrolní akce (dále jen program ). Příprava může být prováděna i formou průzkumu. 9.2 Program se sestavuje pouze pro potřebu členů kontrolní skupiny a určuje hlavní úkoly, které má kontrolní skupina na místě prověřovat, vedoucího a členy kontrolní skupiny, kontrolovaný útvar a dobu jejího provedení, kontrolované období a potřebné organizační a materiálové zabezpečení. Program podepisuje vedoucí kontrolní akce a schvaluje jej vedoucí útvaru provádějícího kontrolu. 9.3 Před vlastním započetím kontroly musí být o jejím zahájení informován příslušný vedoucí zaměstnanec kontrolovaného útvaru nebo objektu, vyjma těch případů, kdy je nutno přistoupit neprodleně ke kontrole některých činností nebo zajištění dokladů z důvodu zamezení provedení úkonů směřujících ke zmaření účelu kontroly. O zahájení kontroly je 6/9

7 příslušný vedoucí zaměstnanec informován ihned po pominutí těchto důvodů. Informováním se pro účely zahájení kontroly rozumí telefonické, elektronické nebo písemné sdělení vedoucího kontrolní skupiny vedoucímu zaměstnanci kontrolovaného útvaru. Článek 10 POSTUP PŘI KONTROLE 10.1 Po zahájení kontroly u kontrolovaného útvaru je prováděno nezávislé a objektivní zjišťování skutečností. Domněnky nebo nepodložené úvahy nesmí výsledný kontrolní výstup obsahovat. Zaměstnanci provádějící kontrolu odpovídají za pravdivé, doklady podložené a průkazné posouzení daného problému. Pracují tak, aby svá zjištění mohli prokázat konkrétně a hodnověrně. Při volbě způsobu opatřování dokladů je nutno vycházet z konkrétních podmínek a účelnosti Průběžný protokol - vyhotovuje se při provádění kontroly v případě, kdy skutkový stav nelze zjistit z písemností, ale na místě (stav pokladny, skladovaného materiálu apod.). Sepisuje se na základě osobního prověření skutečného stavu přímo na místě, jestliže nelze nedostatky v činnosti kontrolovaného objektu doložit jiným průkazným dokladem. Prověření se provádí za účasti zaměstnanců, kteří jsou za činnost příslušného útvaru osobně odpovědni, případně jejich nadřízeného zaměstnance a osob určených vedením kontrolovaného objektu. Průběžný protokol podepisují všichni zaměstnanci, kteří se prověřování zúčastnili a slouží jako doklad k výslednému kontrolnímu dokumentu (protokolu, zprávě) Dílčí protokol - vyhotovuje se v případech, kdy je nutné nebo účelné určitý úsek kontrolně uzavřít ještě před zpracováním výsledného protokolu (zpráva). Se zněním dílčího protokolu seznámí kontrolující zaměstnanec zaměstnance odpovědného za kontrolovaný úsek Sdělení odpovědných (informovaných) osob - se používá v případech, kdy skutečný stav nelze doložit jinou písemností, prověřením na místě nebo jiným způsobem. Tato sdělení musí být opatřena podpisem osoby, která jej podala Originální doklady se pro účely kontroly odebírají v případech, kdy hrozí, že s nimi bude manipulováno nebo mají-li sloužit jako důkazní písemnost v trestním řízení, uplatňování náhrad škod a nároků na vydání bezdůvodného obohacení. O tom se sepíše potvrzení ve dvojím vyhotovení, který musí obsahovat zejména stručné označení nebo popis dokladů, datum jejich odebrání a podpis kontrolující a předávající osoby; každá z uvedených osob obdrží jedno vyhotovení V ostatních případech je pro dokladování kontrolního zjištění možno použít i kopie originálních dokladů a odkazy na písemnosti, znichž byly čerpány. Při předkládání kopií originálních materiálů kontrolním orgánům, musí být na kopii vyznačena doložka o autentičnosti s originálním materiálem, potvrzená podpisem zaměstnance, který kopii předkládá a datem předložení Souhrnný doklad - nahrazuje několik samostatných dokladů. Údaje znich sestavuje ve vzájemných souvislostech tak, aby bylo možné názorně charakterizovat určitý stav. Správnost údajů souhrnného dokladu ověřuje svým podpisem zaměstnanec, který jej na základě kriterií zadaných kontrolujícím zaměstnancem vypracoval Vysvětlivky - písemný doklad, ve kterém zdůvodňuje (vysvětluje) a svým podpisem stvrzuje odpovědný zaměstnanec své jednání a svůj vztah ke zjištěné skutečnosti. Vysvětlivky se vyžadují pouze k závažným kontrolním zjištěním a slouží především k poznání souvislostí a okolností prověřovaných skutečností. Vysvětlivky mohou být požadovány v průběhu kontroly nebo i k výslednému kontrolnímu dokumentu (protokol, zpráva) Expertízy, posudky, vzorky, odborná stanoviska, obrazové záznamy a další materiály se použijí slouží-li k ověření skutečností, které vyžadují zvláštní znalosti nebo jsou pro doložení zjišťovaných skutečností účelné a efektivní. 7/9

8 Článek 11 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDNÉHO MATERIÁLU 11.1 O kontrolním zjištění vyhotovují kontrolující zaměstnanci protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností v porovnání se žádoucím stavem a uvedení ustanovení obecně závazných norem nebo interních předpisů MD, které byly porušeny. Protokol musí obsahovat též název a zaměření kontrolní akce, označení kontrolního subjektu, kontrolovaného útvaru, předmět kontroly, dobu provedení a kontrolované období. Protokol současně obsahuje vyhodnocení následků kontrolních zjištění. Připouští-li to charakter zjištěných nedostatků, je v protokolu označen též zaměstnanec odpovědný za jejich vznik. Protokol podepisují všichni zaměstnanci kontrolní skupiny, kteří se kontroly zúčastnili. Tito zaměstnanci odpovídají za správnost svých zjištění a objektivní provedení kontroly. Po jednom vyhotovení protokolu obdrží kontrolovaný útvar, odbor 040 a ministr dopravy S obsahem protokolu je vedoucí kontrolní skupiny povinen seznámit vedoucího zaměstnance kontrolovaného útvaru a zabezpečit seznámení zaměstnanců odpovědných za vznik nedostatků s tou částí protokolu, kde je uvedena jejich konkrétní osobní odpovědnost. Odmítne-li se kontrolovaná osoba seznámit s kontrolním zjištěním, nebo toto seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu. Článek 12 POSTUP PŘI UPLATŇOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITEK 12.1 Vedoucí zaměstnanec kontrolovaného útvaru má právo uplatnit námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu u vedoucího kontrolní skupiny ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s kontrolním protokolem. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den Kontrolované osoby, vůči kterým byla v protokolu vymezena osobní odpovědnost, mají právo uplatnit námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu, týkajících se jejich osoby, za stejných podmínek jako v bodě Odmítne-li se kontrolovaná osoba s protokolem seznámit, není oprávněna podat námitky Námitky musí být zaslány odboru 040 písemně ve formě vnitřního dopisu. Musí obsahovat konkrétní návrh na změnu napadeného kontrolního zjištění a odůvodnění tohoto návrhu. Písemná vyjádření postrádající tyto náležitosti se za námitky nepovažují a kontrolní skupina ani ředitel odboru 040 k nim nebudou při vypořádání námitek přihlížet Vedoucí kontrolní skupiny námitky posoudí a v případě potřeby provede doplňující šetření, které se považuje za součást kontroly O námitkách rozhoduje ředitel odboru 040. Osobám uvedeným v bodech 12.1 a 12.2 zašle písemné vyrozumění o vypořádání námitek (dále jen vyrozumění ), v němž uvede zda námitkám vyhovuje nebo je zamítá a odůvodnění, proč tak učinil. Pokud ředitel odboru 040 námitkám vyhoví, je součástí nebo přílohou vyrozumění dodatek k protokolu; odůvodnění v takovém případě vyrozumění neobsahuje Zasláním vyrozumění osobám uvedeným v bodech 12.1 a 12.2 je vypořádání námitek ukončeno. Článek 13 REALIZACE VÝSLEDKŮ KONTROLY 13.1 Závěrečnou fází kontrolní činnosti je realizace výsledků zjištění vyplývajících z provedené kontroly. Na základě kontrolních zjištění musí být příslušným vedoucím zaměstnancem přijato opatření k nápravě a dle závažnosti zjištěných nedostatků by případně měla být vyvozena osobní odpovědnost za jejich vznik. O přijatých opatřeních k nápravě a způsobu jejich plnění informuje vedoucí kontrolovaného objektu v dohodnutém termínu vedoucího toho útvaru, který kontrolu prováděl Uplatňování důsledků zodpovědnosti za zjištěný a prokazatelně doložený nežádoucí stav kontrolovaných činností je nutno realizovat diferencovaně v kontextu všech souvislostí. Za 8/9

9 vyvození závěrů z výsledků kontrolní činnosti odpovídají vedoucí zaměstnanci MD s příslušnou pravomocí dle organizačního řádu V případech určených vedoucím zaměstnancem a v případech hodných zvláštního zřetele, je prováděna kontrola úrovně přijatých opatření - následná kontrola ověření, zda nastala náprava nedostatků a došlo ke zlepšení stavu v kontrolované oblasti. Článek 14 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 14.1 Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních jsou povinni ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s tímto Vnitřním kontrolním řádem Ministerstva dopravy seznámit všechny příslušné zaměstnance MD, včetně zaměstnanců na MD nově nastupujících Zjištění o nedostatcích při provádění vnitřní kontroly předávají vedoucí zaměstnanci odboru 040. Článek 15 PŘECHODNÉ USTANOVENÍ 15.1 Kontroly zahájené před nabytím účinnosti změny č. 1 tohoto řádu se dokončí podle řádu ve znění účinném do 31. října Článek 16 ÚČINNOST ZMĚNY Č Změna č. 1 Vnitřního kontrolního řádu Ministerstva dopravy nabývá účinnosti dnem 1. listopadu Ing. Aleš Řebíček v.r. ministr dopravy 9/9

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a Kontrolní řád města Brna Účelem tohoto kontrolního řádu je stanovit základní pravidla provádění kontrolní činnosti, zejména se zaměřením na účelnost nakládání

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a Kontrolní řád města Brna Účelem tohoto Kontrolního řádu města Brna je stanovit základní pravidla provádění kontrolní činnosti ve všech oblastech samostatné

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE...

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... 1 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 7 Tento kontrolní řád stanovuje zásady kontrolní činnosti, prováděné jak v rámci samostatné působnosti,

Více

Pravidla kontrolní činnosti

Pravidla kontrolní činnosti B3-04/5-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORKY UP (SR) B3-04/5-SR Pravidla kontrolní činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: 1. Úvodní ustanovení 2. Vnitřní kontrolní

Více

Zajištění interního auditu. Část první Statut útvaru interního auditu a kontroly

Zajištění interního auditu. Část první Statut útvaru interního auditu a kontroly Rektorský výnos č. 6 /2006 Zajištění interního auditu V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění,

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Zajištění interního auditu. Část první Statut útvaru interního auditu

Zajištění interního auditu. Část první Statut útvaru interního auditu Rektorský výnos č. 9/2008 Zajištění interního auditu V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění,

Více

Královéhradecký kraj. směrnice

Královéhradecký kraj. směrnice Královéhradecký kraj směrnice NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem ČÍSLO: 22 PLATNOST

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Strana 2075 220 VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

o požadavcích na schvalování účetních závěrek

o požadavcích na schvalování účetních závěrek Město Štramberk Městský úřad Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek Platnost: od 1. 10. 2013 Schválil: Rada města, usnesením č. 58/1059

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Kontrola na místě projektů OP VK z pohledu finančního manažera projektu

Kontrola na místě projektů OP VK z pohledu finančního manažera projektu Kontrola na místě projektů OP VK z pohledu finančního manažera projektu Ing. Lucie Janečková 17.1.2013 EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005

Více

KONTROLNÍ ŘÁD VÝBORŮ ZSMCH

KONTROLNÍ ŘÁD VÝBORŮ ZSMCH SMĚRNICE ZSMCH Platnost od: 1. 4. 2011 Aktualizace: 2. 6. 2014 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 010/03-11 Zastupitelstvo statutárního města Chomutova Anna Benešová Název dokumentu: KONTROLNÍ

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD. kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD. kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Poděbrady (dále jen "zastupitelstvo") zřizuje jako svůj iniciativní a kontrolní

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK OBCE

SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK OBCE Obec: Chrudichromy Adresa: Chrudichromy 48 IČO: 00841790 Směrnici schválil: zastupitelstvo obce Směrnice nabývá účinnosti: 1. 1. 2015 Směrnice č. 4 SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK OBCE I. Obecná ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Kontroly projektů. Seminář

Kontroly projektů. Seminář Kontroly projektů Seminář 24. 4. 2012 Vymezení pojmu kontrola : důležitá součást řídící práce činnost, při které se ověřuje, zda skutečný stav se rovná stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují)

Více

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek schvalování účetních závěrek POČET STRAN: 9 PLATNOST OD: 1. 12. 2013 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Zpracoval Zkontroloval Schválil Jméno a příjmení Ing. Josef Zachrla Blanka Tokarová Mgr. Hana Moudrá Datum 07.11.2013

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

S M Ě R N I C E R E K T O R A č. 1/2003

S M Ě R N I C E R E K T O R A č. 1/2003 Prof. Peter Toperczer rektor Akademie múzických umění v Praze V Praze dne 3. 2. 2003 Sekr.1018/2003 S M Ě R N I C E R E K T O R A č. 1/2003 o vnitřní kontrolní činnosti Akademie múzických umění v Praze

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Chomutov Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 431 11 Jirkov příspěvková organizace okres ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. č.14

Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. č.14 Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.14 K zajištění povinností vyplývajících pro Královéhradecký kraj ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

Směrnice Rady města č. 1/2014 ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Města Vlašim

Směrnice Rady města č. 1/2014 ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Města Vlašim Směrnice Rady města č. 1/2014 ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení a základní pojmy Článek 2 Odpovědnost za schvalování Článek 3 -

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. STÍŽNOSTI A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Č.j.: 176 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti

Více

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy příspěvková organizace se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Č.j.:

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou Úvodní ustanovení 1. Příjímání stížností 2. Povinnosti 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti

Více

KONTROLNÍ ČINNOST V SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

KONTROLNÍ ČINNOST V SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice KONTROLNÍ ČINNOST V SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI VNITŘNÍ NORMA VN/27/2014 Platí od 18. 12. 2014 Účinná od 1. 1. 2015 Platí do Závazná pro pro všechny zaměstnance

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení (výňatek z vnitřní směrnice) 1 Vyřizování stížností 1. 1 Stížnosti mohou být

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Kontrolní řád obce Přelovice

Kontrolní řád obce Přelovice Kontrolní řád obce Přelovice počet listů: 19 schváleno dne: 14.3.2008 nabytí platnosti: 1.4.2008-1- V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002 Podle ustanovení 110 odst.4 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.: 1. Město Česká Skalice, zastoupené starostou města Tomášem Hubkou, vydává

Více

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661. (dále jen Společnost )

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661. (dále jen Společnost ) Reklamační řád vnitřní předpis č. 4 společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661 (dále jen Společnost ) Platnost od: 1. 4. 2015 Účinnost od: 10. 4. 2015 Schválil: Tomáš Provazník,

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Two Fund a.s. (dále jen Společnost ) představenstvo Společnosti. Obsah. 1. Úvodní ustanovení...

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Two Fund a.s. (dále jen Společnost ) představenstvo Společnosti. Obsah. 1. Úvodní ustanovení... Reklamační řád vnitřní předpis č. 4 společnosti Two Fund a.s. (dále jen Společnost ) Platnost od: 1.9.2015 Účinnost od: 7.9.2015 Schválil: představenstvo Společnosti Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2.

Více

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004. orgán veřejné správy Sestavují: ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. správci kapitol státního rozpočtu, jiné organizační složky státu (včetně územních ch

Více

Interní audit. Organizační opatření

Interní audit. Organizační opatření STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012.

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé Velké Meziříčí. Velké Meziříčí 2.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé Velké Meziříčí. Velké Meziříčí 2. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé 36 594 23 Velké Meziříčí Velké Meziříčí 2. dubna 2013-1 - VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Směrnice: Vypracovala: Č.j.: HŠaOAVM/187/2013 Mgr.

Více

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne Městská část Praha 17 - Úřad městské části Praha 17 Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne 29. 8. 2014 Nařízení upravuje postupy a pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností došlých orgánům Městské

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Olomouc, Směrnice k vyřizování stížností I. Obsah Úvodní ustanovení 1. Přijímání stížností 2. Povinnosti OKIS 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti podatelny 5. Postup při vyřizování stížností

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje upravující postup Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Úvodní ustanovení. Čl. 2 Základní pojmy

Úvodní ustanovení. Čl. 2 Základní pojmy 39 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 2. října 2012, kterým se stanovují pravidla provádění kontrol hasičskými záchrannými sbory krajů podle 33 zákona č.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-29-005-14 ze dne 22.4.2014 Pravidla pro schvalování účetní závěrky městské části Praha 12 29. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Vnitřní kontrolní systém Platí od:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Vnitřní kontrolní systém Platí od: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2009 Vnitřní kontrolní systém Platí od: 1. 6. 2009 Určeno všem zaměstnancům. Vnitřní kontrolní systém je v organizaci zaveden dle části čtvrté,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části Rada městské části 1. s c h v a l u j e MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-109-026-13 ze dne 4.4.2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Směrnici - Pravidla pro přijímání

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Zápis do 1. tříd I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Věk dítěte 3. Práva a povinnosti rodičů 4. Spádové obvody škol 5. Odklad povinné školní docházky 6. Cizinci a

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

N A Ř Í Z E N Í Ministerstva vnitra č. 55/2003

N A Ř Í Z E N Í Ministerstva vnitra č. 55/2003 N A Ř Í Z E N Í Ministerstva vnitra č. 55/2003 o obecné kontrole a supervizní činnosti, ve znění nařízení Ministerstva vnitra č. 1/2006 a ve znění nařízení Ministerstva vnitra č. 26/2012 ČÁST PRVNÍ Úvodní

Více

JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU města B L O V I C E

JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU města B L O V I C E JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU města B L O V I C E Článek I. Úvodní ustanovení 1. Kontrolní výbor je zřízen jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města na základě 117 zák. č.128/2000 Sb., o

Více

Kontroly projektů. Markéta Landová

Kontroly projektů. Markéta Landová Kontroly projektů Markéta Landová Vymezení pojmu kontrola : důležitá součást řídící práce činnost, při které se ověřuje, zda skutečný stav se rovná stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují) opatření

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Manuál realizace kontrolní činnosti. pro IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/

Manuál realizace kontrolní činnosti. pro IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ Manuál realizace kontrolní činnosti pro IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00023 1. Úvod Manuál byl vypracován na základě Operačního manuálu OPLZZ, čl. 4 nařízení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Směrnice č. 3/2015. k finanční kontrole

Směrnice č. 3/2015. k finanční kontrole Směrnice č. 3/2015 k finanční kontrole Čl. I Tato směrnice stanovuje a upravuje povinnosti obce při zavedení finanční kontroly a zajištění fungování vnitřního kontrolního systému. V obci je prováděna předběžná

Více

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S MĚRNICE SM_906 rev.00 Vyřizování stížností ve FNKV Datum vydání: 11.06.2013 Datum účinnosti: 14.06.2013 Doba platnosti: Bez omezení, revize 1x ročně Vazba na akreditační

Více

ZÁKON ze dne 14. června 2012 o kontrole (kontrolní řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 14. června 2012 o kontrole (kontrolní řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3303 255 ZÁKON ze dne 14. června 2012 o kontrole (kontrolní řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ KONTROLNÍ ŘÁD HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost zákona (1) Tento

Více

255/2012 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Kontrolní řád. HLAVA I Obecná ustanovení

255/2012 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Kontrolní řád. HLAVA I Obecná ustanovení 255/2012 Sb. ZÁKON ze dne 14. června 2012 o kontrole (kontrolní řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Kontrolní řád HLAVA I Obecná ustanovení 1 Působnost zákona (1) Tento

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j. 5/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

Přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a následných opatření s touto kontrolou souvisejících

Přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a následných opatření s touto kontrolou souvisejících Ministerstvo financí Odbor 17 Příloha k čj. 171/60 189/2002 Počet listů: 25 Přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a následných opatření s touto kontrolou

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více