Řád č. 18/2003. Vnitřní kontrolní řád Ministerstva dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řád č. 18/2003. Vnitřní kontrolní řád Ministerstva dopravy"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Řád č. 18/2003 Změna č.: 1 Datum účinnosti: Vnitřní kontrolní řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne čj. 174/ ORG/1 ZPRACOVAL OVĚŘIL ÚTVAR O 040 O 040 FUNKCE vyšší ministerský rada ředitelka odboru JMÉNO JUDr. Zbyněk Fibich v.r. Ing. Ivana Kubaštová v.r. DATUM PODPIS

2 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Řád č. 18/2003 Změna č.: 1 Datum účinnosti: LIST PROVEDENÝCH ZMĚN Číslo změny Datum schválení a č.j. Stručné zdůvodnění provedené změny a označení změněných ustanovení Datum účinnosti Ověřil : útvar/funkce/ jméno /podpis Zavedení nové šablony pro tvorbu vnitřních předpisů v souladu s účinnou směrnicí formální změna celého předpisu. 2. Změna názvu Odboru finanční kontroly a auditu na Odbor auditu, kontroly a dozoru změna v článku Upřesnění údajů v pověření výkonem kontrolní činnosti změny v článku Omezení možné zátěže kontrolovaných zaměstnanců změna v článku 6 zrušení písm. h) 5. Přijetí nového obecně závazného právního předpisu změna v článku Odstranění nejasností při počítání běhu lhůt změna v článku 12, bod Jednoznačné určení osoby, která je oprávněna vypořádat námitky změna v článku 12, bod Upřesnění forem kontrol změna v článku 3, bod Program kontroly nebude obligatorním dokumentem u všech kontrol změna v článku 9, bod Formální úpravy a další upřesnění textu O 040/ ředitelka odboru/ Ing. Ivana Kubaštová 2/9

3 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Řád č. 18/2003 Změna č.: 1 Datum účinnosti: OBSAH LIST PROVEDENÝCH ZMĚN... 2 Článek 1 Všeobecná ustanovení... 4 Článek 2 Úvodní ustanovení... 4 Článek 3 Rozsah působnosti a základní pravidla a formy kontrolní činnosti... 4 Článek 4 Plánování a koordinace kontrolní činnosti... 5 Článek 5 Pověření výkonem kontrolní činnosti... 5 Článek 6 Práva zaměstnanců vykonávajících kontrolu... 5 Článek 7 Povinnosti zaměstnanců vykonávajících kontrolu... 6 Článek 8 Povinnosti kontrolovaných zaměstnanců... 6 Článek 9 Příprava na kontrolu... 6 Článek 10 Postup při kontrole... 7 Článek 11 Zpracování výsledného materiálu... 8 Článek 12 Postup při uplatňování a vypořádání námitek... 8 Článek 13 Realizace výsledků kontroly... 8 Článek 14 Společná ustanovení... 9 Článek 15 Přechodné ustanovení... 9 Článek 16 Účinnost změny č /9

4 Článek 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Vnitřní kontrolní činnost je zaměřena zejména na dodržování právních předpisů, dodržování požadavků účelnosti a hospodárnosti při plnění úkolů státní správy a při nakládání s prostředky ze státního rozpočtu. Dále je zaměřena proti zneužívání postavení zaměstnanců Ministerstva dopravy (dále jen MD ). 1.2 Vnitřní kontrolou je kontrola vykonávaná v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti. Těžiště zajišťování vnitřní kontroly je v interních předpisech. 1.3 Vnitřní kontrolní řád se nevztahuje na organizaci a provádění výkonu vrchního státního dozoru, státního dozoru a státního odborného dozoru prováděného zaměstnanci MD v resortu dopravy a podle ustanovení zvláštních právních předpisů a na výkon státní kontroly. Článek 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2.1 Kontrola je prováděna po linii přímého řízení vedoucími zaměstnanci všech stupňů řízení, kteří jsou za její výkon a využití výsledků odpovědní v mezích své působnosti, nebo Odborem auditu, kontroly a dozoru (dále jen odbor 040 ). 2.2 Kontrolu na MD vykonávají: všichni vedoucí zaměstnanci všech stupňů, odbor 040, odborné útvary resp. pověření zaměstnanci z odborných útvarů. Článek 3 ROZSAH PŮSOBNOSTI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A FORMY KONTROLNÍ ČINNOSTI 3.1 Vnitřní kontrolní řád upravuje práva a povinnosti zaměstnanců MD pověřených výkonem vnitřní kontroly a kontrolovaných osob. Je závazný pro všechny zaměstnance MD, kteří jsou k němu v pracovním poměru a dále pro ty osoby, které byly přijaty na základě smlouvy, se kterou provádění kontrol úzce souvisí. 3.2 Kontrola je různorodou činností, zjišťující základní příčiny odchylek od žádoucího stavu, používající pro naplnění svých funkcí a cílů různých forem a metod, které jsou voleny v závislosti na účelu a věcné povaze prověřované oblasti: Běžné ověřování je uplatňováno vedoucími zaměstnanci všech stupňů řízení v souladu s platnými zásadami řídící práce v řízených organizačních složkách a jejich zaměstnanců. Jde o soustavnou kontrolu plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů, směrnic a příkazů nadřízených orgánů, vnitřních norem a svých rozhodnutí Tématická kontrola je hlavní formou kontrolní činnosti, při níž jsou kontrole podrobeny stanovené oblasti. Účelem je prověřit danou oblast tak, aby bylo možné na základě zjištěných skutečností provést nápravu nedostatků nebo preventivně odhalit potencionální místa vzniku nežádoucích jevů Následná kontrola je kontrola správnosti a úplnosti plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami Kontrolní průzkum je šetření prováděné pro získání poznatků o aktuálním stavu řízených činností, jehož cílem je soustředit poznatky pro orientaci vdané problematice před přijetím dalších rozhodnutí, přičemž může mít samostatné kontrolní výstupy. Nejčastěji se tato forma využívá pro získání orientace před rozsáhlejšími nebo složitějšími kontrolami nebo přijetím rozhodnutí Finanční kontrola je kontrola blíže upravená ve Směrnici č. 31/ Zásady provádění finanční kontroly. 4/9

5 Článek 4 PLÁNOVÁNÍ A KOORDINACE KONTROLNÍ ČINNOSTI 4.1 Kontrolní činnost na MD je realizována na základě plánů a operativních potřeb. Do plánů jsou zařazovány kontroly zaměřené na rozhodující oblasti a činnosti. 4.2 Koordinace kontrol vychází z plánů kontrol a zaměření na kontrolované oblasti vyplývající z principů přímého řízení. 4.3 Za koordinaci kontrolní činnosti uvnitř specializované odvětvové kontroly odpovídá věcně příslušný vedoucí zaměstnanec. 4.4 Kontrolní činnost je plánována: útvary ministerstva, které sestavují kontrolní plány ročně a ve stanovených termínech je předkládají odboru 040, odborem 040, který plánuje kontroly ročně tak, aby se věcně a časově nepřekrývaly s plány ostatních útvarů. 4.5 Plán hlavní kontrolní činnosti MD, který sestavuje odbor 040, schvaluje ministr. Tento plán zahrnuje kontrolní činnost odboru 040 a odborných útvarů MD. Článek 5 POVĚŘENÍ VÝKONEM KONTROLNÍ ČINNOSTI 5.1 K provedení každé kontrolní akce, některou z forem kontrol uvedených v článku 3 body 3.2.2, 3.2.3, a 3.2.5, musí být vyhotoveno písemné pověření. 5.2 Pověření obsahuje název a zaměření kontrolní akce, kontrolovaný útvar, určení vedoucího a členů kontrolní skupiny (jméno, příjmení, akademický titul, služební číslo), kontrolované období, datum zahájení kontroly, předmět kontroly a předpokládané datum ukončení kontroly. Pověření musí být podepsáno vedoucím zaměstnancem, který kontrolu ve své pravomoci nařídil. Článek 6 PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ VYKONÁVAJÍCÍCH KONTROLU 6.1 Zaměstnanci provádějící kontrolu jsou oprávněni: vstupovat do objektů, zařízení, na pozemky a jiná místa v souvislosti s prováděnou kontrolou, podle písemného příkazu k provedení kontroly nebo na základě zvláštního oprávnění k výkonu kontroly, požadovat předložení originálních dokladů, výpisů, opisů a dalších písemností, záznamů dat na paměťových mediích potřebných k provedení kontroly ve stanovených lhůtách, včetně jejich zpracování; pokud se požadované doklady nenacházejí v držení kontrolovaného, stanoví zaměstnanec provádějící kontrolu přiměřenou lhůtu k jejich předložení nebo si je sám vyžádá u subjektu, u něhož se nacházejí. V případě, že v kontrolované věci je vedeno soudní řízení, rozhodne o dalším postupu vedoucí kontrolní skupiny. zajišťovat proti potvrzení originální doklady, jiné písemné dokumenty a další materiály, pokud je to z hlediska účelu průběhu kontroly potřebné a pořizovat opisy a kopie originálních dokladů pro účely kontroly, požadovat na kontrolovaných osobách ústní nebo písemná vysvětlení a sdělení pro objasnění prověřovaných jevů a postupů kontrolovaných osob, seznamovat se s údaji tvořícími předmět utajovaných skutečností a obchodního tajemství v souladu s obecně závaznými právními normami a interními předpisy MD, požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o přijatých opatřeních a způsobu odstranění zjištěných nedostatků, používat telekomunikační a další zařízení kontrolovaných osob v případech potřebných pro plynulé zabezpečení kontroly. 5/9

6 Článek 7 POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYKONÁVAJÍCÍCH KONTROLU 7.1 Zaměstnanci provádějící kontrolu jsou povinni: prokázat se písemným pověřením příslušného vedoucího zaměstnance MD, oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly, věrohodně doložit všechna kontrolní zjištění, v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, oznámit tyto skutečnosti neprodleně tomu, kdo vydal příkaz ke kontrole, a svému přímému nadřízenému, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužívat je. Tato povinnost se vztahuje i na další osoby, které se v souvislosti s prováděným šetřením o těchto skutečnostech dozvěděly. převzaté originální doklady vrátit zpět kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich převzetí. Pořizovat o výsledcích kontroly písemný záznam (protokol, zprávu apod.) a se zjištěními seznámit vedoucího kontrolovaného objektu nebo organizace, případně další odpovědné zaměstnance. Předat stejnopis výsledného kontrolního dokumentu vedoucímu kontrolovaného útvaru. Článek 8 POVINNOSTI KONTROLOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ 8.1 Kontrolované osoby jsou povinny: umožnit zaměstnancům provádějícím kontrolu vstup do objektů, zařízení, na pozemky a jiná místa v souvislosti s prováděním kontrol, předložit originální doklady, výpisy, opisy a další písemnosti potřebné k provedení kontroly ve stanovených lhůtách, včetně jejich zpracování; pokud se nenacházejí v držení kontrolované osoby, postupuje se podle článku 6 druhé odrážky, poskytnout proti potvrzení originální doklady, jiné písemné dokumenty a další materiály, jakož i materiály nebo jiné zboží, pokud je to zhlediska účelu řádného a objektivního průběhu kontroly potřebné. Umožnit pořizování opisů a kopií originálních dokladů pro účely kontroly, poskytnout zaměstnancům provádějícím kontrolu úplné a pravdivé ústní nebo písemné informace o zjišťovaných nebo souvisejících skutečnostech, na požádání zaměstnanců provádějících kontrolu zajistit předání dokladů, písemných dokumentů a dalších materiálů, zdržet se jednání, které by mohlo vést ke zmaření účelu kontroly. Článek 9 PŘÍPRAVA NA KONTROLU 9.1 Při přípravě se kontrolující zaměstnanec seznamuje zejména s předmětem kontrolní akce a souvisejícími písemnostmi. Výsledkem přípravy musí být konkrétní znalost prověřovaného tématu a tím i vytvoření předpokladů pro možné sestavení kvalifikovaného programu kontrolní akce (dále jen program ). Příprava může být prováděna i formou průzkumu. 9.2 Program se sestavuje pouze pro potřebu členů kontrolní skupiny a určuje hlavní úkoly, které má kontrolní skupina na místě prověřovat, vedoucího a členy kontrolní skupiny, kontrolovaný útvar a dobu jejího provedení, kontrolované období a potřebné organizační a materiálové zabezpečení. Program podepisuje vedoucí kontrolní akce a schvaluje jej vedoucí útvaru provádějícího kontrolu. 9.3 Před vlastním započetím kontroly musí být o jejím zahájení informován příslušný vedoucí zaměstnanec kontrolovaného útvaru nebo objektu, vyjma těch případů, kdy je nutno přistoupit neprodleně ke kontrole některých činností nebo zajištění dokladů z důvodu zamezení provedení úkonů směřujících ke zmaření účelu kontroly. O zahájení kontroly je 6/9

7 příslušný vedoucí zaměstnanec informován ihned po pominutí těchto důvodů. Informováním se pro účely zahájení kontroly rozumí telefonické, elektronické nebo písemné sdělení vedoucího kontrolní skupiny vedoucímu zaměstnanci kontrolovaného útvaru. Článek 10 POSTUP PŘI KONTROLE 10.1 Po zahájení kontroly u kontrolovaného útvaru je prováděno nezávislé a objektivní zjišťování skutečností. Domněnky nebo nepodložené úvahy nesmí výsledný kontrolní výstup obsahovat. Zaměstnanci provádějící kontrolu odpovídají za pravdivé, doklady podložené a průkazné posouzení daného problému. Pracují tak, aby svá zjištění mohli prokázat konkrétně a hodnověrně. Při volbě způsobu opatřování dokladů je nutno vycházet z konkrétních podmínek a účelnosti Průběžný protokol - vyhotovuje se při provádění kontroly v případě, kdy skutkový stav nelze zjistit z písemností, ale na místě (stav pokladny, skladovaného materiálu apod.). Sepisuje se na základě osobního prověření skutečného stavu přímo na místě, jestliže nelze nedostatky v činnosti kontrolovaného objektu doložit jiným průkazným dokladem. Prověření se provádí za účasti zaměstnanců, kteří jsou za činnost příslušného útvaru osobně odpovědni, případně jejich nadřízeného zaměstnance a osob určených vedením kontrolovaného objektu. Průběžný protokol podepisují všichni zaměstnanci, kteří se prověřování zúčastnili a slouží jako doklad k výslednému kontrolnímu dokumentu (protokolu, zprávě) Dílčí protokol - vyhotovuje se v případech, kdy je nutné nebo účelné určitý úsek kontrolně uzavřít ještě před zpracováním výsledného protokolu (zpráva). Se zněním dílčího protokolu seznámí kontrolující zaměstnanec zaměstnance odpovědného za kontrolovaný úsek Sdělení odpovědných (informovaných) osob - se používá v případech, kdy skutečný stav nelze doložit jinou písemností, prověřením na místě nebo jiným způsobem. Tato sdělení musí být opatřena podpisem osoby, která jej podala Originální doklady se pro účely kontroly odebírají v případech, kdy hrozí, že s nimi bude manipulováno nebo mají-li sloužit jako důkazní písemnost v trestním řízení, uplatňování náhrad škod a nároků na vydání bezdůvodného obohacení. O tom se sepíše potvrzení ve dvojím vyhotovení, který musí obsahovat zejména stručné označení nebo popis dokladů, datum jejich odebrání a podpis kontrolující a předávající osoby; každá z uvedených osob obdrží jedno vyhotovení V ostatních případech je pro dokladování kontrolního zjištění možno použít i kopie originálních dokladů a odkazy na písemnosti, znichž byly čerpány. Při předkládání kopií originálních materiálů kontrolním orgánům, musí být na kopii vyznačena doložka o autentičnosti s originálním materiálem, potvrzená podpisem zaměstnance, který kopii předkládá a datem předložení Souhrnný doklad - nahrazuje několik samostatných dokladů. Údaje znich sestavuje ve vzájemných souvislostech tak, aby bylo možné názorně charakterizovat určitý stav. Správnost údajů souhrnného dokladu ověřuje svým podpisem zaměstnanec, který jej na základě kriterií zadaných kontrolujícím zaměstnancem vypracoval Vysvětlivky - písemný doklad, ve kterém zdůvodňuje (vysvětluje) a svým podpisem stvrzuje odpovědný zaměstnanec své jednání a svůj vztah ke zjištěné skutečnosti. Vysvětlivky se vyžadují pouze k závažným kontrolním zjištěním a slouží především k poznání souvislostí a okolností prověřovaných skutečností. Vysvětlivky mohou být požadovány v průběhu kontroly nebo i k výslednému kontrolnímu dokumentu (protokol, zpráva) Expertízy, posudky, vzorky, odborná stanoviska, obrazové záznamy a další materiály se použijí slouží-li k ověření skutečností, které vyžadují zvláštní znalosti nebo jsou pro doložení zjišťovaných skutečností účelné a efektivní. 7/9

8 Článek 11 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDNÉHO MATERIÁLU 11.1 O kontrolním zjištění vyhotovují kontrolující zaměstnanci protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností v porovnání se žádoucím stavem a uvedení ustanovení obecně závazných norem nebo interních předpisů MD, které byly porušeny. Protokol musí obsahovat též název a zaměření kontrolní akce, označení kontrolního subjektu, kontrolovaného útvaru, předmět kontroly, dobu provedení a kontrolované období. Protokol současně obsahuje vyhodnocení následků kontrolních zjištění. Připouští-li to charakter zjištěných nedostatků, je v protokolu označen též zaměstnanec odpovědný za jejich vznik. Protokol podepisují všichni zaměstnanci kontrolní skupiny, kteří se kontroly zúčastnili. Tito zaměstnanci odpovídají za správnost svých zjištění a objektivní provedení kontroly. Po jednom vyhotovení protokolu obdrží kontrolovaný útvar, odbor 040 a ministr dopravy S obsahem protokolu je vedoucí kontrolní skupiny povinen seznámit vedoucího zaměstnance kontrolovaného útvaru a zabezpečit seznámení zaměstnanců odpovědných za vznik nedostatků s tou částí protokolu, kde je uvedena jejich konkrétní osobní odpovědnost. Odmítne-li se kontrolovaná osoba seznámit s kontrolním zjištěním, nebo toto seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu. Článek 12 POSTUP PŘI UPLATŇOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITEK 12.1 Vedoucí zaměstnanec kontrolovaného útvaru má právo uplatnit námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu u vedoucího kontrolní skupiny ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s kontrolním protokolem. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den Kontrolované osoby, vůči kterým byla v protokolu vymezena osobní odpovědnost, mají právo uplatnit námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu, týkajících se jejich osoby, za stejných podmínek jako v bodě Odmítne-li se kontrolovaná osoba s protokolem seznámit, není oprávněna podat námitky Námitky musí být zaslány odboru 040 písemně ve formě vnitřního dopisu. Musí obsahovat konkrétní návrh na změnu napadeného kontrolního zjištění a odůvodnění tohoto návrhu. Písemná vyjádření postrádající tyto náležitosti se za námitky nepovažují a kontrolní skupina ani ředitel odboru 040 k nim nebudou při vypořádání námitek přihlížet Vedoucí kontrolní skupiny námitky posoudí a v případě potřeby provede doplňující šetření, které se považuje za součást kontroly O námitkách rozhoduje ředitel odboru 040. Osobám uvedeným v bodech 12.1 a 12.2 zašle písemné vyrozumění o vypořádání námitek (dále jen vyrozumění ), v němž uvede zda námitkám vyhovuje nebo je zamítá a odůvodnění, proč tak učinil. Pokud ředitel odboru 040 námitkám vyhoví, je součástí nebo přílohou vyrozumění dodatek k protokolu; odůvodnění v takovém případě vyrozumění neobsahuje Zasláním vyrozumění osobám uvedeným v bodech 12.1 a 12.2 je vypořádání námitek ukončeno. Článek 13 REALIZACE VÝSLEDKŮ KONTROLY 13.1 Závěrečnou fází kontrolní činnosti je realizace výsledků zjištění vyplývajících z provedené kontroly. Na základě kontrolních zjištění musí být příslušným vedoucím zaměstnancem přijato opatření k nápravě a dle závažnosti zjištěných nedostatků by případně měla být vyvozena osobní odpovědnost za jejich vznik. O přijatých opatřeních k nápravě a způsobu jejich plnění informuje vedoucí kontrolovaného objektu v dohodnutém termínu vedoucího toho útvaru, který kontrolu prováděl Uplatňování důsledků zodpovědnosti za zjištěný a prokazatelně doložený nežádoucí stav kontrolovaných činností je nutno realizovat diferencovaně v kontextu všech souvislostí. Za 8/9

9 vyvození závěrů z výsledků kontrolní činnosti odpovídají vedoucí zaměstnanci MD s příslušnou pravomocí dle organizačního řádu V případech určených vedoucím zaměstnancem a v případech hodných zvláštního zřetele, je prováděna kontrola úrovně přijatých opatření - následná kontrola ověření, zda nastala náprava nedostatků a došlo ke zlepšení stavu v kontrolované oblasti. Článek 14 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 14.1 Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních jsou povinni ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s tímto Vnitřním kontrolním řádem Ministerstva dopravy seznámit všechny příslušné zaměstnance MD, včetně zaměstnanců na MD nově nastupujících Zjištění o nedostatcích při provádění vnitřní kontroly předávají vedoucí zaměstnanci odboru 040. Článek 15 PŘECHODNÉ USTANOVENÍ 15.1 Kontroly zahájené před nabytím účinnosti změny č. 1 tohoto řádu se dokončí podle řádu ve znění účinném do 31. října Článek 16 ÚČINNOST ZMĚNY Č Změna č. 1 Vnitřního kontrolního řádu Ministerstva dopravy nabývá účinnosti dnem 1. listopadu Ing. Aleš Řebíček v.r. ministr dopravy 9/9

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Zajištění interního auditu. Část první Statut útvaru interního auditu a kontroly

Zajištění interního auditu. Část první Statut útvaru interního auditu a kontroly Rektorský výnos č. 6 /2006 Zajištění interního auditu V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění,

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Kontrola na místě projektů OP VK z pohledu finančního manažera projektu

Kontrola na místě projektů OP VK z pohledu finančního manažera projektu Kontrola na místě projektů OP VK z pohledu finančního manažera projektu Ing. Lucie Janečková 17.1.2013 EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Královéhradecký kraj. směrnice

Královéhradecký kraj. směrnice Královéhradecký kraj směrnice NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem ČÍSLO: 22 PLATNOST

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

Zajištění interního auditu. Část první Statut útvaru interního auditu

Zajištění interního auditu. Část první Statut útvaru interního auditu Rektorský výnos č. 9/2008 Zajištění interního auditu V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění,

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661. (dále jen Společnost )

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661. (dále jen Společnost ) Reklamační řád vnitřní předpis č. 4 společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661 (dále jen Společnost ) Platnost od: 1. 4. 2015 Účinnost od: 10. 4. 2015 Schválil: Tomáš Provazník,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002 Podle ustanovení 110 odst.4 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.: 1. Město Česká Skalice, zastoupené starostou města Tomášem Hubkou, vydává

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a následných opatření s touto kontrolou souvisejících

Přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a následných opatření s touto kontrolou souvisejících Ministerstvo financí Odbor 17 Příloha k čj. 171/60 189/2002 Počet listů: 25 Přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a následných opatření s touto kontrolou

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4.

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4. Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S MĚRNICE SM_906 rev.00 Vyřizování stížností ve FNKV Datum vydání: 11.06.2013 Datum účinnosti: 14.06.2013 Doba platnosti: Bez omezení, revize 1x ročně Vazba na akreditační

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

AKREDITAČNÍ ŘÁD PRO STUDIJNÍ PROGRAMY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

AKREDITAČNÍ ŘÁD PRO STUDIJNÍ PROGRAMY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. října 1999

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

255/2012 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Kontrolní řád. HLAVA I Obecná ustanovení

255/2012 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Kontrolní řád. HLAVA I Obecná ustanovení 255/2012 Sb. ZÁKON ze dne 14. června 2012 o kontrole (kontrolní řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Kontrolní řád HLAVA I Obecná ustanovení 1 Působnost zákona (1) Tento

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

K O N T R O L N Í Ř Á D Města Sokolova

K O N T R O L N Í Ř Á D Města Sokolova K O N T R O L N Í Ř Á D Města Sokolova 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tímto kontrolním řádem se zavádí vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen zákon

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Směrnice nabývá platnosti dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2013. Obecná ustanovení

Směrnice nabývá platnosti dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2013. Obecná ustanovení Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Vyřizování stížností Zpracováno dne: 26. srpna 2013 Vypracoval: Helena Vaňková Schválil:

Více

Organizační směrnice č. 20/2014/SŘ. k vnitřní finanční kontrole

Organizační směrnice č. 20/2014/SŘ. k vnitřní finanční kontrole Organizační směrnice č. 20/2014/SŘ k vnitřní finanční kontrole Čj.: SŠNM/1083/2014 Zpracoval: Jitka Hybešová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 1. června 2014

Více

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla )

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 23. 9. 2003 schválilo tato Pravidla: ČÁST PRVNÍ Čl.

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ

Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ (výtisk č.1 - sídlo) Zpracoval: vedoucí služby Vydal: Mgr.Jana Hančilová

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice č. 6/2006 města Holešova, kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Rada města Holešova schválila dne 15. června 2006 podle ustanovení 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více