Řád č. 18/2003. Vnitřní kontrolní řád Ministerstva dopravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řád č. 18/2003. Vnitřní kontrolní řád Ministerstva dopravy"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Řád č. 18/2003 Změna č.: 1 Datum účinnosti: Vnitřní kontrolní řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne čj. 174/ ORG/1 ZPRACOVAL OVĚŘIL ÚTVAR O 040 O 040 FUNKCE vyšší ministerský rada ředitelka odboru JMÉNO JUDr. Zbyněk Fibich v.r. Ing. Ivana Kubaštová v.r. DATUM PODPIS

2 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Řád č. 18/2003 Změna č.: 1 Datum účinnosti: LIST PROVEDENÝCH ZMĚN Číslo změny Datum schválení a č.j. Stručné zdůvodnění provedené změny a označení změněných ustanovení Datum účinnosti Ověřil : útvar/funkce/ jméno /podpis Zavedení nové šablony pro tvorbu vnitřních předpisů v souladu s účinnou směrnicí formální změna celého předpisu. 2. Změna názvu Odboru finanční kontroly a auditu na Odbor auditu, kontroly a dozoru změna v článku Upřesnění údajů v pověření výkonem kontrolní činnosti změny v článku Omezení možné zátěže kontrolovaných zaměstnanců změna v článku 6 zrušení písm. h) 5. Přijetí nového obecně závazného právního předpisu změna v článku Odstranění nejasností při počítání běhu lhůt změna v článku 12, bod Jednoznačné určení osoby, která je oprávněna vypořádat námitky změna v článku 12, bod Upřesnění forem kontrol změna v článku 3, bod Program kontroly nebude obligatorním dokumentem u všech kontrol změna v článku 9, bod Formální úpravy a další upřesnění textu O 040/ ředitelka odboru/ Ing. Ivana Kubaštová 2/9

3 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Řád č. 18/2003 Změna č.: 1 Datum účinnosti: OBSAH LIST PROVEDENÝCH ZMĚN... 2 Článek 1 Všeobecná ustanovení... 4 Článek 2 Úvodní ustanovení... 4 Článek 3 Rozsah působnosti a základní pravidla a formy kontrolní činnosti... 4 Článek 4 Plánování a koordinace kontrolní činnosti... 5 Článek 5 Pověření výkonem kontrolní činnosti... 5 Článek 6 Práva zaměstnanců vykonávajících kontrolu... 5 Článek 7 Povinnosti zaměstnanců vykonávajících kontrolu... 6 Článek 8 Povinnosti kontrolovaných zaměstnanců... 6 Článek 9 Příprava na kontrolu... 6 Článek 10 Postup při kontrole... 7 Článek 11 Zpracování výsledného materiálu... 8 Článek 12 Postup při uplatňování a vypořádání námitek... 8 Článek 13 Realizace výsledků kontroly... 8 Článek 14 Společná ustanovení... 9 Článek 15 Přechodné ustanovení... 9 Článek 16 Účinnost změny č /9

4 Článek 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Vnitřní kontrolní činnost je zaměřena zejména na dodržování právních předpisů, dodržování požadavků účelnosti a hospodárnosti při plnění úkolů státní správy a při nakládání s prostředky ze státního rozpočtu. Dále je zaměřena proti zneužívání postavení zaměstnanců Ministerstva dopravy (dále jen MD ). 1.2 Vnitřní kontrolou je kontrola vykonávaná v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti. Těžiště zajišťování vnitřní kontroly je v interních předpisech. 1.3 Vnitřní kontrolní řád se nevztahuje na organizaci a provádění výkonu vrchního státního dozoru, státního dozoru a státního odborného dozoru prováděného zaměstnanci MD v resortu dopravy a podle ustanovení zvláštních právních předpisů a na výkon státní kontroly. Článek 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2.1 Kontrola je prováděna po linii přímého řízení vedoucími zaměstnanci všech stupňů řízení, kteří jsou za její výkon a využití výsledků odpovědní v mezích své působnosti, nebo Odborem auditu, kontroly a dozoru (dále jen odbor 040 ). 2.2 Kontrolu na MD vykonávají: všichni vedoucí zaměstnanci všech stupňů, odbor 040, odborné útvary resp. pověření zaměstnanci z odborných útvarů. Článek 3 ROZSAH PŮSOBNOSTI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A FORMY KONTROLNÍ ČINNOSTI 3.1 Vnitřní kontrolní řád upravuje práva a povinnosti zaměstnanců MD pověřených výkonem vnitřní kontroly a kontrolovaných osob. Je závazný pro všechny zaměstnance MD, kteří jsou k němu v pracovním poměru a dále pro ty osoby, které byly přijaty na základě smlouvy, se kterou provádění kontrol úzce souvisí. 3.2 Kontrola je různorodou činností, zjišťující základní příčiny odchylek od žádoucího stavu, používající pro naplnění svých funkcí a cílů různých forem a metod, které jsou voleny v závislosti na účelu a věcné povaze prověřované oblasti: Běžné ověřování je uplatňováno vedoucími zaměstnanci všech stupňů řízení v souladu s platnými zásadami řídící práce v řízených organizačních složkách a jejich zaměstnanců. Jde o soustavnou kontrolu plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů, směrnic a příkazů nadřízených orgánů, vnitřních norem a svých rozhodnutí Tématická kontrola je hlavní formou kontrolní činnosti, při níž jsou kontrole podrobeny stanovené oblasti. Účelem je prověřit danou oblast tak, aby bylo možné na základě zjištěných skutečností provést nápravu nedostatků nebo preventivně odhalit potencionální místa vzniku nežádoucích jevů Následná kontrola je kontrola správnosti a úplnosti plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami Kontrolní průzkum je šetření prováděné pro získání poznatků o aktuálním stavu řízených činností, jehož cílem je soustředit poznatky pro orientaci vdané problematice před přijetím dalších rozhodnutí, přičemž může mít samostatné kontrolní výstupy. Nejčastěji se tato forma využívá pro získání orientace před rozsáhlejšími nebo složitějšími kontrolami nebo přijetím rozhodnutí Finanční kontrola je kontrola blíže upravená ve Směrnici č. 31/ Zásady provádění finanční kontroly. 4/9

5 Článek 4 PLÁNOVÁNÍ A KOORDINACE KONTROLNÍ ČINNOSTI 4.1 Kontrolní činnost na MD je realizována na základě plánů a operativních potřeb. Do plánů jsou zařazovány kontroly zaměřené na rozhodující oblasti a činnosti. 4.2 Koordinace kontrol vychází z plánů kontrol a zaměření na kontrolované oblasti vyplývající z principů přímého řízení. 4.3 Za koordinaci kontrolní činnosti uvnitř specializované odvětvové kontroly odpovídá věcně příslušný vedoucí zaměstnanec. 4.4 Kontrolní činnost je plánována: útvary ministerstva, které sestavují kontrolní plány ročně a ve stanovených termínech je předkládají odboru 040, odborem 040, který plánuje kontroly ročně tak, aby se věcně a časově nepřekrývaly s plány ostatních útvarů. 4.5 Plán hlavní kontrolní činnosti MD, který sestavuje odbor 040, schvaluje ministr. Tento plán zahrnuje kontrolní činnost odboru 040 a odborných útvarů MD. Článek 5 POVĚŘENÍ VÝKONEM KONTROLNÍ ČINNOSTI 5.1 K provedení každé kontrolní akce, některou z forem kontrol uvedených v článku 3 body 3.2.2, 3.2.3, a 3.2.5, musí být vyhotoveno písemné pověření. 5.2 Pověření obsahuje název a zaměření kontrolní akce, kontrolovaný útvar, určení vedoucího a členů kontrolní skupiny (jméno, příjmení, akademický titul, služební číslo), kontrolované období, datum zahájení kontroly, předmět kontroly a předpokládané datum ukončení kontroly. Pověření musí být podepsáno vedoucím zaměstnancem, který kontrolu ve své pravomoci nařídil. Článek 6 PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ VYKONÁVAJÍCÍCH KONTROLU 6.1 Zaměstnanci provádějící kontrolu jsou oprávněni: vstupovat do objektů, zařízení, na pozemky a jiná místa v souvislosti s prováděnou kontrolou, podle písemného příkazu k provedení kontroly nebo na základě zvláštního oprávnění k výkonu kontroly, požadovat předložení originálních dokladů, výpisů, opisů a dalších písemností, záznamů dat na paměťových mediích potřebných k provedení kontroly ve stanovených lhůtách, včetně jejich zpracování; pokud se požadované doklady nenacházejí v držení kontrolovaného, stanoví zaměstnanec provádějící kontrolu přiměřenou lhůtu k jejich předložení nebo si je sám vyžádá u subjektu, u něhož se nacházejí. V případě, že v kontrolované věci je vedeno soudní řízení, rozhodne o dalším postupu vedoucí kontrolní skupiny. zajišťovat proti potvrzení originální doklady, jiné písemné dokumenty a další materiály, pokud je to z hlediska účelu průběhu kontroly potřebné a pořizovat opisy a kopie originálních dokladů pro účely kontroly, požadovat na kontrolovaných osobách ústní nebo písemná vysvětlení a sdělení pro objasnění prověřovaných jevů a postupů kontrolovaných osob, seznamovat se s údaji tvořícími předmět utajovaných skutečností a obchodního tajemství v souladu s obecně závaznými právními normami a interními předpisy MD, požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o přijatých opatřeních a způsobu odstranění zjištěných nedostatků, používat telekomunikační a další zařízení kontrolovaných osob v případech potřebných pro plynulé zabezpečení kontroly. 5/9

6 Článek 7 POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYKONÁVAJÍCÍCH KONTROLU 7.1 Zaměstnanci provádějící kontrolu jsou povinni: prokázat se písemným pověřením příslušného vedoucího zaměstnance MD, oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly, věrohodně doložit všechna kontrolní zjištění, v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, oznámit tyto skutečnosti neprodleně tomu, kdo vydal příkaz ke kontrole, a svému přímému nadřízenému, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužívat je. Tato povinnost se vztahuje i na další osoby, které se v souvislosti s prováděným šetřením o těchto skutečnostech dozvěděly. převzaté originální doklady vrátit zpět kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich převzetí. Pořizovat o výsledcích kontroly písemný záznam (protokol, zprávu apod.) a se zjištěními seznámit vedoucího kontrolovaného objektu nebo organizace, případně další odpovědné zaměstnance. Předat stejnopis výsledného kontrolního dokumentu vedoucímu kontrolovaného útvaru. Článek 8 POVINNOSTI KONTROLOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ 8.1 Kontrolované osoby jsou povinny: umožnit zaměstnancům provádějícím kontrolu vstup do objektů, zařízení, na pozemky a jiná místa v souvislosti s prováděním kontrol, předložit originální doklady, výpisy, opisy a další písemnosti potřebné k provedení kontroly ve stanovených lhůtách, včetně jejich zpracování; pokud se nenacházejí v držení kontrolované osoby, postupuje se podle článku 6 druhé odrážky, poskytnout proti potvrzení originální doklady, jiné písemné dokumenty a další materiály, jakož i materiály nebo jiné zboží, pokud je to zhlediska účelu řádného a objektivního průběhu kontroly potřebné. Umožnit pořizování opisů a kopií originálních dokladů pro účely kontroly, poskytnout zaměstnancům provádějícím kontrolu úplné a pravdivé ústní nebo písemné informace o zjišťovaných nebo souvisejících skutečnostech, na požádání zaměstnanců provádějících kontrolu zajistit předání dokladů, písemných dokumentů a dalších materiálů, zdržet se jednání, které by mohlo vést ke zmaření účelu kontroly. Článek 9 PŘÍPRAVA NA KONTROLU 9.1 Při přípravě se kontrolující zaměstnanec seznamuje zejména s předmětem kontrolní akce a souvisejícími písemnostmi. Výsledkem přípravy musí být konkrétní znalost prověřovaného tématu a tím i vytvoření předpokladů pro možné sestavení kvalifikovaného programu kontrolní akce (dále jen program ). Příprava může být prováděna i formou průzkumu. 9.2 Program se sestavuje pouze pro potřebu členů kontrolní skupiny a určuje hlavní úkoly, které má kontrolní skupina na místě prověřovat, vedoucího a členy kontrolní skupiny, kontrolovaný útvar a dobu jejího provedení, kontrolované období a potřebné organizační a materiálové zabezpečení. Program podepisuje vedoucí kontrolní akce a schvaluje jej vedoucí útvaru provádějícího kontrolu. 9.3 Před vlastním započetím kontroly musí být o jejím zahájení informován příslušný vedoucí zaměstnanec kontrolovaného útvaru nebo objektu, vyjma těch případů, kdy je nutno přistoupit neprodleně ke kontrole některých činností nebo zajištění dokladů z důvodu zamezení provedení úkonů směřujících ke zmaření účelu kontroly. O zahájení kontroly je 6/9

7 příslušný vedoucí zaměstnanec informován ihned po pominutí těchto důvodů. Informováním se pro účely zahájení kontroly rozumí telefonické, elektronické nebo písemné sdělení vedoucího kontrolní skupiny vedoucímu zaměstnanci kontrolovaného útvaru. Článek 10 POSTUP PŘI KONTROLE 10.1 Po zahájení kontroly u kontrolovaného útvaru je prováděno nezávislé a objektivní zjišťování skutečností. Domněnky nebo nepodložené úvahy nesmí výsledný kontrolní výstup obsahovat. Zaměstnanci provádějící kontrolu odpovídají za pravdivé, doklady podložené a průkazné posouzení daného problému. Pracují tak, aby svá zjištění mohli prokázat konkrétně a hodnověrně. Při volbě způsobu opatřování dokladů je nutno vycházet z konkrétních podmínek a účelnosti Průběžný protokol - vyhotovuje se při provádění kontroly v případě, kdy skutkový stav nelze zjistit z písemností, ale na místě (stav pokladny, skladovaného materiálu apod.). Sepisuje se na základě osobního prověření skutečného stavu přímo na místě, jestliže nelze nedostatky v činnosti kontrolovaného objektu doložit jiným průkazným dokladem. Prověření se provádí za účasti zaměstnanců, kteří jsou za činnost příslušného útvaru osobně odpovědni, případně jejich nadřízeného zaměstnance a osob určených vedením kontrolovaného objektu. Průběžný protokol podepisují všichni zaměstnanci, kteří se prověřování zúčastnili a slouží jako doklad k výslednému kontrolnímu dokumentu (protokolu, zprávě) Dílčí protokol - vyhotovuje se v případech, kdy je nutné nebo účelné určitý úsek kontrolně uzavřít ještě před zpracováním výsledného protokolu (zpráva). Se zněním dílčího protokolu seznámí kontrolující zaměstnanec zaměstnance odpovědného za kontrolovaný úsek Sdělení odpovědných (informovaných) osob - se používá v případech, kdy skutečný stav nelze doložit jinou písemností, prověřením na místě nebo jiným způsobem. Tato sdělení musí být opatřena podpisem osoby, která jej podala Originální doklady se pro účely kontroly odebírají v případech, kdy hrozí, že s nimi bude manipulováno nebo mají-li sloužit jako důkazní písemnost v trestním řízení, uplatňování náhrad škod a nároků na vydání bezdůvodného obohacení. O tom se sepíše potvrzení ve dvojím vyhotovení, který musí obsahovat zejména stručné označení nebo popis dokladů, datum jejich odebrání a podpis kontrolující a předávající osoby; každá z uvedených osob obdrží jedno vyhotovení V ostatních případech je pro dokladování kontrolního zjištění možno použít i kopie originálních dokladů a odkazy na písemnosti, znichž byly čerpány. Při předkládání kopií originálních materiálů kontrolním orgánům, musí být na kopii vyznačena doložka o autentičnosti s originálním materiálem, potvrzená podpisem zaměstnance, který kopii předkládá a datem předložení Souhrnný doklad - nahrazuje několik samostatných dokladů. Údaje znich sestavuje ve vzájemných souvislostech tak, aby bylo možné názorně charakterizovat určitý stav. Správnost údajů souhrnného dokladu ověřuje svým podpisem zaměstnanec, který jej na základě kriterií zadaných kontrolujícím zaměstnancem vypracoval Vysvětlivky - písemný doklad, ve kterém zdůvodňuje (vysvětluje) a svým podpisem stvrzuje odpovědný zaměstnanec své jednání a svůj vztah ke zjištěné skutečnosti. Vysvětlivky se vyžadují pouze k závažným kontrolním zjištěním a slouží především k poznání souvislostí a okolností prověřovaných skutečností. Vysvětlivky mohou být požadovány v průběhu kontroly nebo i k výslednému kontrolnímu dokumentu (protokol, zpráva) Expertízy, posudky, vzorky, odborná stanoviska, obrazové záznamy a další materiály se použijí slouží-li k ověření skutečností, které vyžadují zvláštní znalosti nebo jsou pro doložení zjišťovaných skutečností účelné a efektivní. 7/9

8 Článek 11 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDNÉHO MATERIÁLU 11.1 O kontrolním zjištění vyhotovují kontrolující zaměstnanci protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností v porovnání se žádoucím stavem a uvedení ustanovení obecně závazných norem nebo interních předpisů MD, které byly porušeny. Protokol musí obsahovat též název a zaměření kontrolní akce, označení kontrolního subjektu, kontrolovaného útvaru, předmět kontroly, dobu provedení a kontrolované období. Protokol současně obsahuje vyhodnocení následků kontrolních zjištění. Připouští-li to charakter zjištěných nedostatků, je v protokolu označen též zaměstnanec odpovědný za jejich vznik. Protokol podepisují všichni zaměstnanci kontrolní skupiny, kteří se kontroly zúčastnili. Tito zaměstnanci odpovídají za správnost svých zjištění a objektivní provedení kontroly. Po jednom vyhotovení protokolu obdrží kontrolovaný útvar, odbor 040 a ministr dopravy S obsahem protokolu je vedoucí kontrolní skupiny povinen seznámit vedoucího zaměstnance kontrolovaného útvaru a zabezpečit seznámení zaměstnanců odpovědných za vznik nedostatků s tou částí protokolu, kde je uvedena jejich konkrétní osobní odpovědnost. Odmítne-li se kontrolovaná osoba seznámit s kontrolním zjištěním, nebo toto seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu. Článek 12 POSTUP PŘI UPLATŇOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITEK 12.1 Vedoucí zaměstnanec kontrolovaného útvaru má právo uplatnit námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu u vedoucího kontrolní skupiny ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s kontrolním protokolem. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den Kontrolované osoby, vůči kterým byla v protokolu vymezena osobní odpovědnost, mají právo uplatnit námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu, týkajících se jejich osoby, za stejných podmínek jako v bodě Odmítne-li se kontrolovaná osoba s protokolem seznámit, není oprávněna podat námitky Námitky musí být zaslány odboru 040 písemně ve formě vnitřního dopisu. Musí obsahovat konkrétní návrh na změnu napadeného kontrolního zjištění a odůvodnění tohoto návrhu. Písemná vyjádření postrádající tyto náležitosti se za námitky nepovažují a kontrolní skupina ani ředitel odboru 040 k nim nebudou při vypořádání námitek přihlížet Vedoucí kontrolní skupiny námitky posoudí a v případě potřeby provede doplňující šetření, které se považuje za součást kontroly O námitkách rozhoduje ředitel odboru 040. Osobám uvedeným v bodech 12.1 a 12.2 zašle písemné vyrozumění o vypořádání námitek (dále jen vyrozumění ), v němž uvede zda námitkám vyhovuje nebo je zamítá a odůvodnění, proč tak učinil. Pokud ředitel odboru 040 námitkám vyhoví, je součástí nebo přílohou vyrozumění dodatek k protokolu; odůvodnění v takovém případě vyrozumění neobsahuje Zasláním vyrozumění osobám uvedeným v bodech 12.1 a 12.2 je vypořádání námitek ukončeno. Článek 13 REALIZACE VÝSLEDKŮ KONTROLY 13.1 Závěrečnou fází kontrolní činnosti je realizace výsledků zjištění vyplývajících z provedené kontroly. Na základě kontrolních zjištění musí být příslušným vedoucím zaměstnancem přijato opatření k nápravě a dle závažnosti zjištěných nedostatků by případně měla být vyvozena osobní odpovědnost za jejich vznik. O přijatých opatřeních k nápravě a způsobu jejich plnění informuje vedoucí kontrolovaného objektu v dohodnutém termínu vedoucího toho útvaru, který kontrolu prováděl Uplatňování důsledků zodpovědnosti za zjištěný a prokazatelně doložený nežádoucí stav kontrolovaných činností je nutno realizovat diferencovaně v kontextu všech souvislostí. Za 8/9

9 vyvození závěrů z výsledků kontrolní činnosti odpovídají vedoucí zaměstnanci MD s příslušnou pravomocí dle organizačního řádu V případech určených vedoucím zaměstnancem a v případech hodných zvláštního zřetele, je prováděna kontrola úrovně přijatých opatření - následná kontrola ověření, zda nastala náprava nedostatků a došlo ke zlepšení stavu v kontrolované oblasti. Článek 14 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 14.1 Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních jsou povinni ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s tímto Vnitřním kontrolním řádem Ministerstva dopravy seznámit všechny příslušné zaměstnance MD, včetně zaměstnanců na MD nově nastupujících Zjištění o nedostatcích při provádění vnitřní kontroly předávají vedoucí zaměstnanci odboru 040. Článek 15 PŘECHODNÉ USTANOVENÍ 15.1 Kontroly zahájené před nabytím účinnosti změny č. 1 tohoto řádu se dokončí podle řádu ve znění účinném do 31. října Článek 16 ÚČINNOST ZMĚNY Č Změna č. 1 Vnitřního kontrolního řádu Ministerstva dopravy nabývá účinnosti dnem 1. listopadu Ing. Aleš Řebíček v.r. ministr dopravy 9/9

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002 Podle ustanovení 110 odst.4 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.: 1. Město Česká Skalice, zastoupené starostou města Tomášem Hubkou, vydává

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

K O N T R O L N Í Ř Á D Města Sokolova

K O N T R O L N Í Ř Á D Města Sokolova K O N T R O L N Í Ř Á D Města Sokolova 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tímto kontrolním řádem se zavádí vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen zákon

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Základní právní předpisy pro kontrolu od 1.1.2014 Procesní úprava: zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661. (dále jen Společnost )

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661. (dále jen Společnost ) Reklamační řád vnitřní předpis č. 4 společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661 (dále jen Společnost ) Platnost od: 1. 4. 2015 Účinnost od: 10. 4. 2015 Schválil: Tomáš Provazník,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-373/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb VMV čá. 39/2008 (část II) Oznámení ředitele kabinetu ministra vnitra Ministr vnitra schválil dne 15. dubna 2008 novou Dohodu o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb, jejíž úplné znění

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru.

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru. Zpráva o řízení protikorupčních rizik a o přijatých protikorupčních opatřeních v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích v období roku 2013 až 2014. V Centru sociálních služeb pro osoby

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více