Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice Rokytnice nad Jizerou. Procedurální směrnice č.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Procedurální směrnice č."

Transkript

1 Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice Rokytnice nad Jizerou Procedurální směrnice č.1 DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU Čl. 1 Úvodní ustanovení Péče poskytovaná v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou (dále jen domov), je pobytovou sociální službou, která je poskytována adresně a dlouhodobě uživatelům služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Domácí řád upravuje pravidla života v domově tak, aby respektoval základní lidská práva klientů a pravidla občanského soužití. Čl. 2 Poslání domova Posláním služby Domov pro seniory, kterou zajišťuje Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Libereckého kraje, je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb v klidném prostředí se zahradou seniorům nad 65 let především z oblasti Západních Krkonoš, kteří jsou plně odkázáni na pravidelnou pomoc jiné osoby a jejichž stáří a snížená soběstačnost jim nadále neumožňují setrvat v dosavadním prostředí. Služba podporuje udržení zachovaných schopností a soběstačnosti seniora a vychází z jeho individuálních potřeb. Čl. 3 Cíl služby 1. Poskytovat základní činnosti služby tak, aby byla v maximální míře podporována ještě zachovaná soběstačnost a schopnosti klienta 2. Poskytnutí základní ošetřovatelské péče 3. Dietní stravování, možnost výběru jídel 4. Bezbariérové bydlení 5. Bydlení v převážně 1lůžkových pokojích, dvoulůžkové pro partnery 6. Podpora kontaktů s přirozeným společenským prostředím 1

2 7. Zachování spolupráce s rodinou 8. Zajištění ubytování osob blízkých klientovi 9. Příjemné prostředí v domově i jeho okolí 10. Poskytnutí pomoci při pozitivním hodnocení života, pomoc při nacházení smyslu života na jeho sklonku a doprovázení v posledních dnech života 1. přizpůsobení služeb potřebám klientů 2. podpory soběstačnosti klienta 3. odbornosti 4. respektování soukromí 5. respektování individuální volby 6. respektování zvyků 7. spolupráce s rodinou Čl. 4 Principy služby Čl. 5 Základní činnosti při poskytování sociálních služeb 1. Ubytování (vč. úklidu, praní a žehlení prádla vč. drobných oprav) 2. Celodenní stravování v rozsahu 5 jídel 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 4. Pomoc při osobní hygieně 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6. Aktivizační činnosti 7. Sociálně terapeutické činnosti 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 9. Zdravotní péče Rozsah a četnost činností při poskytování sociální služby jsou stanoveny ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby a v individuálním plánu klienta. Čl. 6 Úhrada za pobyt 2

3 1. Úhrada za pobyt se stanoví podle aktuálního znění vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách. 2. Za pobyt v domově hradí klient náklady na stravu a bydlení. Náklady na stravu a bydlení hradí klient formou úhrady za pobyt. 3. Po úhradě nákladů za pobyt za kalendářní měsíc musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu 4. Klient platí zálohu na měsíční úhradu za poskytované služby ve výši celkové úhrady do 15. dne v měsíci, ve kterém se služby poskytují, nebo do prvního pracovního dne po 15., připadne-li tento na den pracovního volna. 5. DD předkládá Klientovi vyúčtování úhrady za pobyt za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. v následujícím kalendářním měsíci nebo do prvního pracovního dne po 15., připadne-li tento na den pracovního volna. 6. Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to i zpětně, pokud byl příspěvek přiznán nebo jeho výše změněna později. Platba bude realizována bezhotovostním převodem. 7. Činnosti sjednané jako fakultativní se poskytují podle přání klienta za úhradu nákladů těchto činností podle vnitřních pravidel domova důchodců. Úhradu za jejich poskytnutí hradí klient z vlastních příjmů. 8. DD může klientům zprostředkovat platby spojené s péčí o zdraví. Přeje-li si klient péči o zdraví zprostředkovat, složí na tyto účely zálohu ve výši 1 000,- Kč do pokladny DD. Záloha mu bude vyúčtována při ukončení pobytu. Čl. 7 Úhrada za pobyt mimo DD 1. Při předem odhlášeném pobytu hradí Klient úhradu za ubytování a provozní náklady související s přípravou stravy, nehradí náklady na potraviny. 2. Za předem oznámený pobyt mimo DD se považuje nahlášení nepřítomnosti klienta písemně nebo telefonicky službukonajícímu zaměstnanci do 9 hodin v pracovní den předcházející nepřítomnosti Pobyt mimo DD z důvodu ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený. 3. Klienti, kteří neplatí úhradu v plné výši, mají nárok pouze na část přeplatku, která přesáhne výši nedoplatku za měsíční úhradu. 4. Při předem neoznámeném pobytu mimo domov důchodů ztrácí Klient nárok na vrácení přeplatku části zaplacené úhrady. 5. Příspěvek na péči se při pobytu mimo domov důchodců nevrací. Čl. 8 Výplata důchodu 3

4 1. Klienti si své důchody vyzvedávají osobně na poště podle trvalého bydliště. 2. Není-li klient chopen si svůj důchod vyzvednout, může jej vyzvednout pověřený zaměstnanec DD na poště v Rokytnici nad Jizerou. 3. Klientům, jejichž důchod je poukazován ČSSZ na účet DD, se důchody vyplácejí současně: se zaplacením zálohy na měsíc, ve které se služby poskytují, s vyúčtováním zálohy na úhradu služeb za uplynulý měsíc, s vyúčtováním odebraných fakultativních služeb v uplynulém měsíci. Důchody vyplácí sociální pracovník vždy 15. den v měsíci, v případě, že tento den připadne na den pracovního volna, proběhne výplata v pracovní den po dni pracovního volna. 4. Klient má možnost si nechat svůj důchod posílat na osobní účet v bance. Čl. 9 Poskytované služby V rámci pobytových služeb v domově je poskytována komplexní péče v individuálním rozsahu, která má za cíl zajištění základních potřeb klientů, udržení nebo zvýšení jejich soběstačnosti a dalších podle čl. 3. Služba má písemně stanovená pravidla, aby každý z personálu postupoval stejně a nedocházelo tak k porušování práv. A) Ubytování Klientům je poskytováno ubytování v hlavní a ve vedlejší budově, v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Výběr lůžka závisí na: a) druhu volného místa při přijetí nového klienta b) na výsledku jednání v rámci uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby V případě, že klientovi přestane jeho ubytování vyhovovat, je možné jeho přestěhování po uvolnění žádaného druhu bydlení. Klient má právo vybrat si spolubydlícího a v případě, že se nemohou shodnout se stávajícím spolubydlícím, je po dohodě možné přestěhování. B) Strava 1. Klient odebírá stravu 5x denně ve složení: snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře. 2. Klient má právo na dietní stravu, pokud si ji objedná a zaplatí. 3. Klient má právo se podílet na sestavení jídelníčku. Toto právo uplatní účastí na stravovací komisi, která se schází 1x týdně za účasti šéfkuchaře, nutriční terapeutky, instruktorky 4

5 sociální péče a zástupců klientů. Na základě závěrů jejího jednání je sestavován jídelní lístek na další období. 4. Každý klient: - má právo na dietní stravování - může se účastnit stravovací komise - má právo vybrat si oběd v den svých narozenin - má možnost vybrat si oběd ze dvou variant jídel v úterý a v pátek - má právo se stravovat v jídelně, v případě zdravotních potíží si nechat podat stravu na pokoj a v případě neschopnosti se sám najíst na podávání stravy do úst. 5. Klient má právo se rozhodnout, jakou stravu a v jakém množství bude přijímat. 6. Z důvodu organizace práce personálu je určeno časově rozmezí, kdy je podávána strava: - Snídaně 7,30 10,00 - Dopolední svačina 9,30-10,30, často se podává už se snídaní, aby s ní klienti mohli naložit podle vlastního uvážení, v tuto dobu se rozvážejí jen tekutiny - Oběd 12,15 14,00 - Odpolední svačina 14,30-15,30 - Večeře 17,30 18,30 - Další večeře v rámci dietní stravy podle individuálních potřeb jednotlivých klientů 7. Klient, který se opozdí nebo se rozhodne jíst v jinou dobu, má právo neodebranou stravu do vydávání dalšího jídla dostat. Strava mu může být ohřáta v mikrovlnné troubě. 8. Během celého dne je v kuchyňce na oddělení klientů k dispozici pečivo, které si mohou klienti sami v případě potřeby kdykoliv vzít. 9. V kuchyňce na oddělení si klient může uvařit pro sebe nebo návštěvu nápoje, ohřát jídlo a uložit potraviny do lednice. 10. Osoby blízké klientům mají možnost uvařit v kuchyni, která slouží jako dílna pro klienty, klientovi jeho oblíbené jídlo. Po použití musí kuchyň uvést do původního stavu. 11. Pravidelné individuální vaření klientů není možné z důvodu chybějících kuchyní pro klienty, neboť soběstační klienti, kteří jsou schopni si uvařit, nejsou cílovou skupinou našeho zařízení. C) Teplo Objekt je vytápěn plynovým zařízením s rozvodem teplé vody do všech místností. Topná tělesa jsou osazena termostatickými ventily, což umožňuje individuální tepelnou pohodu do výše 23 C. D) Praní prádla 1. Klient má právo na praní veškerého prádla v prádelně domova. 5

6 2. Klient má možnost prát si osobní prádlo sám v pračce ve velké koupelně na patře. 3. Osobní prádlo musí být označené. 4. V případě ztráty nebo poškození soukromého prádla vlivem neodborného pracího procesu, má klient nárok na náhradu škody. 5. Klient má právo na převléknutí lůžka 1x za týden, v případě znečištění podle potřeby častěji. E) Úklid Úklid veškerých prostor provádějí zaměstnanci domova denně v pracovních dnech, ve dnech pracovního klidu omezeně. V rámci individuálního plánování: - mohou klientovi s úklidem jeho osobních věcí pomáhat pracovníci přímé obslužné péče - může klient provádět celkový úklid svého pokoje samostatně F) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně Každý klient má nárok vzhledem ke stupni závislosti na pomoci jiné osoby a využití svých zdrojů (možností a schopností) na poskytnutí přiměřené individuální podpory, která směřuje k zachování nebo zvýšení soběstačnosti. Každý klient má právo na stanovení svých osobních cílů a individuální podporu při uskutečňování postupných kroků, které k naplnění cíle směřují. Každý klient má právo na přidělení důvěrného pracovníka, který je jeho průvodcem při poskytování služby. G) Aktivizace 1. Klient má právo na zprostředkování aktivit, které dříve provozoval, je-li to v možnostech DD. 2. Klient může navštěvovat dopolední program (ruční práce, pečení, křížovky apod.) ve společenství dalších klientů nebo na přání klienta mu pověřená pracovnice přinese práci na pokoj. H) Společenský život a využití volného času 1. Klient má právo využívat volný čas podle svého uvážení. 2. Klient se může zúčastnit všech kulturních a společenských akcí: pořádaných domovem pravidelně (zpívání, čtení, biblická hodina, Klub důchodců atd.) pořádaných domovem příležitostně (koncertů, tanečních zábav a vystoupení místních škol, které jsou otevřené pro veřejnost) 6

7 návštěvy divadelních představení v blízkých obcích (Rokytnice, Jablonec, Vysoké) účast na kulturních akcích pořádaných jinými domovy důchodců 3. Společenské místnosti jsou vybaveny knihovnami a televizními přijímači, které může každý klient využívat. 4. Týdně se v místní kapli koná katolická mše sv. a bohoslužby Církve československé husitské. Několikrát ročně přicházejí zástupci jiných církví se svým programem. I) Zastupování klientů na úřadech, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pokud klient není schopen sám se účastnit jednání na úřadech a sám vyřizovat všechny potřebné formality, uplatňovat svoje práva a oprávněné zájmy: může mu být poskytnuta přiměřená podpora může být po dohodě zastupován pověřeným pracovníkem. J) Úschova cenností Má-li klient obavu o bezpečnost svých cenností: a) má pro tyto účely na svém pokoji zřízenou vlastní uzamykatelnou skříňku b) může svěřit pověřené pracovnici do úschovy: vkladní knížku, cenné předměty a peněžní hotovost. Každý klient může mít u sociální pracovnice zavedený osobní depozitní účet, z něhož může kdykoliv čerpat uloženou hotovost, mohou mu z něj být propláceny doplatky za léky, hrazeny poplatky a nákup osobních věcí. K) Zprostředkované služby Domov klientovi zprostředkuje podle individuální dohody služby, které nejsou zajišťovány jeho zaměstnanci: kadeřnice, pedikúra, doprava, kabelová televize nebo vlastní telefon. Klient si je hradí sám ze svých vlastních prostředků. J) Odborná ošetřovatelská a zdravotní péče Každý klient má právo na ošetřovatelskou péči, která je poskytována na základě ordinace lékaře a ošetřovatelského plánu. Potřeba ošetřovatelské péče se mění v závislosti na aktuálním zdravotním stavu klienta. Při náhlém zhoršení zdravotního stavu není třeba souhlasu klienta se změnou rozsahu poskytovaných služeb ošetřovatelské péče. Každý klient domova má právo: 7

8 na odbornou ošetřovatelskou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovaným personálem na nepřetržitou ošetřovatelskou péči na soukromí při ošetřování nebo léčbě vědět o své nemoci spolurozhodovat o další ošetřovatelské péči, podílet se na sestavení plánu ošetřovatelské péče odmítnout léčbu a právo na informace o důsledcích odmítnutí léčby na zprostředkování lékařské péče vybrat si ošetřujícího lékaře a nemocnici, kde chce být hospitalizován na srozumitelné informace o zdravotním stavu, které poskytuje pouze lékař (nepoužívat cizí slova, vysvětlit stav na úrovni chápaní klienta) informování kontaktní osoby o zhoršeném zdravotním stavu na základní rehabilitaci přiměřenou zdravotnímu stavu a ordinaci lékaře na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se zdravotnický pracovník dozvěděl v souvislosti s ošetřováním nebo léčbou Čl. 10 Práva klientů Každý klient má právo na důstojný přístup, dodržování základních lidských práv a svobod ze strany zaměstnanců domova. Priority zájmů jednotlivých klientů jsou zachovávány do té míry, dokud nejsou v rozporu s právními normami či potřebou chránit zájmy ostatních klientů. Každý klient domova má dále právo na: 1. Zajištění základních činností při poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 2. Oslovování svým jménem a titulem až do konce svého života. Klient má právo být oslovován tak, jak si přeje může se s pracovníky dohodnout na oslovování titulem, příjmením, křestním jménem nebo na tykání. Tato informace uvedena v osobní dokumentaci klienta. 3. Znát jména zaměstnanců, jejichž prostřednictvím je služba zajišťována. 4. Ochranu soukromí Pokoj klienta s příslušným hygienickým zařízením je i jeho osobním prostorem. V případě dvoulůžkového pokoje je osobním prostorem klienta jeho lůžko, noční stolek, skříň, místo u stolu a tomu odpovídající prostor. 8

9 Každý klient si může svůj pokoj zamknout. Není-li schopen nebo nechce-li si svůj pokoj zamykat, klíče si nemusí převzít. Při dlouhodobém pobytu klienta mimo DD se pokoj zamyká vždy, aby nebyl umožněn přístup k osobním věcem klienta cizím osobám. Každá osoba vstupující do soukromého prostoru může vstoupit po zaklepání a na vyzvání klienta. Klient - s individuální mírou podpory si udržuje sám pořádek v osobních věcech. - rozvrhuje si denní program podle vlastního uvážení - sleduje televizi v atriích nebo na pokoji v kteroukoliv dobu, pokud neruší ostatní klienty. 5. Rozhodovat sám o sobě o svém vzhledu o tom, kdo mu bude pomáhat při osobní hygieně zamknout se v koupelně, na toaletě 6. Vyjádřit svá přání, potřeby, názory a postoje 7. Právo svobodně se rozhodnout 8. Právo na přiměřené riziko 9. Respektování vlastní vůle 10. Respektování informované volby a informovaného souhlasu (volba nebo souhlas po vysvětlení všech možností, okolností a následků volby nebo souhlasu) 11. Osobní vybavení Všechny pokoje jsou vybavené základním nábytkem. Klient si může pokoj dovybavit podle vlastního uvážení (menší kusy nábytku křeslo, lednice, polička, televizor, rádio, telefon, květiny, obrazy). Osobní věci (prádlo, oblečení, ručníky, ložní povlečení) je třeba mít označené. V případě, že klient nemá prostředky na zajištění základního osobního vybavení (oblečení a předmětů osobní spotřeby), je možné mu je poskytnout z dobročinných sbírek. 12. Vlastní majetek Klient si s vlastním majetkem a penězi nakládá, jak sám uzná za vhodné. Pro uložení cenností slouží uzamykatelný prostor v pokoji každého klienta. 13. Osobní svobodu a svobodu pohybu Klient je v DD doma. Má možnost: odcházet a přicházet podle vlastního uvážení. Mezi hod. a 6.00 hod. mu budovu otevře službukonající zaměstnanec. 9

10 vstávat a uléhat, kdy se sám rozhodne. jíst, kdy se mu to hodí a v jakém množství. Rozhodne-li se jíst mimo časové intervaly podávání jídla, je mu jídlo uloženo a na požádání ohřáno. oblékat se podle vlastního uvážení kouřit v kuřárně, na balkóně nebo venku 14. Právo na ochranu osobního a rodinného života Partnerským dvojicím klientů DD je umožněno bydlet ve společném pokoji s vlastním hygienickým zázemím Návštěvám klientů je umožněno přespat na ubytovně nebo na přistýlce v pokoji klienta Klient má právo se stýkat s kým uzná za vhodné a zvát návštěvy, jaké si přeje Právo účastnit se společenského života 15. Denní styk s rodinou a přáteli návštěvní hodiny jsou neomezené pobyt mimo DD rodiny je možný kdykoliv, vzhledem k odhlášení stravy a vyúčtování zálohy poskytnutí stravy, je nutné ho nahlásit dopředu možnost instalace vlastního telefonu na pokoji klienta možnost telefonujících osob mluvit s klientem pomocí přenosného telefonu možnost klientů telefonování z telefonu v recepci ústavu, nemá-li klient vlastní 16. Kontakt s ostatními klienty 17. Rozhovor s kterýmkoliv zaměstnancem 18. Respektování náboženských zvyklostí 19. Respektování důstojnosti, soukromí a studu při osobní hygieně na pokoji (zavřené dveře, zatažené záclony) koupat se v koupelně sám, pokud si to přeje být převážen ve společných prostorách vhodně oblečený nebo zahalený 20. Ochranu před nepříznivými vlivy rodiny a ostatních klientů, pokud si to klient přeje 21. Dodržování nestrannosti, neúplatnosti, poctivosti a rovného přístupu ze strany zaměstnanců DD 22. Právo stěžovat si 23. Být členem výboru obyvatel 24. Odmítnout, ukončit nebo přerušit kteroukoliv službu, aniž by pocítil změnu postoje ke své osobě a s tím spojenou změnu přístupu zaměstnanců, a pokud o ni znovu požádá, aby mu byla poskytnuta ve stejné kvalitě a s pozitivním přístupem. 25. Pokojné umírání 10

11 V závěru života má klient právo na citlivou péči všeho personálu, který respektuje jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. Čl. 11 Pravidla pro podávání stížností klienty 1. K podání stížnosti při nespokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou je oprávněn klient nebo občan, který jedná v jeho zájmu. Stěžovatel má možnost zvolit si nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat nebo doprovázet. 2. Stížnost může být podána: a) Ústně b) Písemně zápisem do knihy stížností c) Písemně, i anonymně, do k tomu účelu určených schránek stížností, připomínek a pochval, které jsou umístěny na každém oddělení a v prostoru recepce. Schránky jsou umístěny takovým způsobem, aby byla zajištěna možná anonymita stěžovatele. d) Písemně, oznamovacím dopisem 3. Pracovník, který přijímá ústní stížnost, se musí kontrolními otázkami ujistit, že podstatě stížnosti správně porozuměl. 4. Záznam stížnosti musí obsahovat konkrétní výroky stěžovatele, ne jen interpretaci personálu. Pokud stížnost podávají lidé s poruchou vyjadřování, je třeba zajistit nestranného člověka, který komunikaci zprostředkuje a ověří, zda byla stížnost sepsána tak, jak byla míněna. 5. Stížnost může být podána kdykoliv. 6. Kniha stížností pro klienty a veřejnost je uložena u vedoucí ošetřovatelské péče. 7. Přijme-li stížnost zaměstnanec domova, zapíše ji do knihy stížností a neprodleně stížnost oznámí svému vedoucímu, který stanoví postup při řešení stížností. Přijme-li stížnost vedoucí pracovník domova, zaeviduje stížnost do knihy stížností a zajistí její prověření a vyřešení. V případě, že vyřešení stížnosti není v jeho kompetenci, postoupí stížnost ředitelce domova. Přijímáním písemných stížností ze schránek je pověřena správcová majetku, která předá stížnosti ředitelce DD a ta je předá příslušným vedoucím pracovníků. Stížnosti jsou evidovány u ředitelky domova. Přijme-li stížnost ředitelka DD, stanoví postup při řešení stížnosti. Pokud není v kompetenci ředitelky stížnost vyřešit, kontaktuje zřizovatele. 8. Stížnost vždy prověřuje a řeší pracovník nadřízený tomu, proti kterému stížnost směřuje. 9. Stížnost musí být prověřena v celém rozsahu. Postupy prověřování musí být voleny tak, aby vedly k rychlému zjištění skutečného stavu, nesnižovaly důstojnost žádného z účastníků a neovlivňovaly nežádoucím způsobem budoucí vztahy mezi účastníky. 11

12 10. Stížnost je vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části, včetně informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad, případně s doporučením dalších možností, které vedou ke zlepšení stavu, které je možno využít. 11. Stěžovateli nevzniká právní nárok, aby na základě jeho stížnosti byly provedeny určité úkony, i když se jich domáhá, nebo aby stížnost byla prověřována jím stanoveným postupem. V případě potřeby je stěžovatel vhodně uvědomen o důvodech, kvůli kterým nebylo jeho přání vyslyšeno. 12. Pokud stížnost v zájmu uživatele podá jiná osoba, aniž by jím byla zmocněna k zastupování, je třeba daného uživatele služby, kterého se stížnost týká, o stížnosti a jejím výsledku uvědomit. Podávající je informován pouze v nezbytném rozsahu, s ohledem na povinnost ochrany osobnosti a osobních údajů dotčeného. 13. Stížnosti řeší pověřený pracovník, stížností z knihy stížností a anonymní stížnosti jsou projednávány na poradě vedoucích zaměstnanců, řešení ostatních stížností jsou oznamována na poradě vedoucích zaměstnanců domova. 14. Postup při zpracování stížností: a) Příjemce ústní stížnosti zapíše stížnost do knihy stížností, oznámí ji svému vedoucímu pracovníkovi, který určí postup řešení. Pověřený pracovník vyřeší stížnost do 7 dní, učiní zápis do knihy stížností, s nímž stěžovatele seznámí. Stěžovatel potvrdí seznámení s obsahem vyřešení stížnosti svým podpisem. b) Je-li stížnost písemná, do 28 dní je stěžovatel písemně vyrozuměn, pokud uvede adresu. c) V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel právo se odvolat proti způsobu vyřízení stížnosti a požádat o prošetření postupu při vyřizování stížnosti nadřízený nebo nezávislý orgán. 15. Stížnost musí být vyřešena bez zbytečných průtahů. Stěžovatel musí být písemně vyrozuměn a to způsobem, aby odpověď byla srozumitelná adresátovi. Je-li to pro pochopení záležitosti třeba, je písemná odpověď objasněna v rozhovoru. V případě, že skutečná lhůta překročí daný termín, příjemce stížnosti uvědomí stěžovatele o této skutečnosti a důvodech písemně. 16. U opakovaných stížností je třeba se vždy přesvědčit, že trvá stav zjištěný předchozím šetřením. Je-li zcela zřejmé, že jejich obsah byl přešetřen a občanu sdělen výsledek o šetření, není nutné se stížností dále zabývat. Stížnost se pouze zaznamená do knihy stížností. 17. Při vyřizování stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele 18. Stížnost není důvodem pro ukončení služby ani k diskriminujícímu jednání ze strany poskytovatele služeb. 19. Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti. 20. Všechny písemné stížnosti jsou evidovány u ředitelky zařízení. 12

13 21. Pravidla stížností jsou uvedena v domácím řádu, který je klientům k dispozici ve vestibulu budovy a výpis z něho je součástí Smlouvy. Leták s pravidly stížností je umístěn v domově u schránek. 22. Zaměstnanci jsou povinni se řídit pravidly stížností a příslušným metodickým pokynem. 23. Za seznámení zaměstnanců s postupem vyřizování stížností zodpovídá vedoucí úseku. Tato metodika i informační leták je kdykoliv volně přístupný všem zaměstnancům. 24. Za seznámení vedoucích pracovníků s pravidly stížností odpovídá ředitelka DD. 25. Za seznámení zaměstnanců s pravidly stížností odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci. Kontakty: 1. Na pracovníky domova ředitelka vedoucí ošetřovatelské péče zástupkyně ředitelky vedoucí sociální práce Mgr.Helena Housová tel.: Vlasta Adámková tel.: Svatava Kučerová tel.: Bc.Tereza Šístková Dis. tel Na nadřízený orgán: za zřizovatele Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor sociálních věcí Bc. Martina Teplá, vedoucí odboru U Jezu 642/2a Liberec 2 člen Rady LK Libereckého kraje Pavel Petráček U Jezu 642/2a Liberec 2 3. Nezávislé orgány: Kancelář veřejného ochránce práv Údolní Brno Český helsinský výbor Jelení Praha 1 Čl. 12 Povinnosti klientů 13

14 1. Platit včas a řádně v souladu se Smlouvou o poskytnutí sociální služby úhradu za pobyt a poskytnuté fakultativní služby 2. Doložit poskytovateli služby, Domovu důchodců Rokytnice nad Jizerou, výši svého příjmu při každé jeho změně do 10 pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada. 3. Zamlčí-li klient skutečnou výši svého příjmu je povinen zaplatit poskytovateli služby smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není Klient zproštěn povinnosti zaplatit za ubytování a stravu částku stanovenou podle skutečné výše jeho příjmu. 4. Zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči a to i zpětně, pokud byl příspěvek přiznán nebo jeho výše změněna později. 5. Respektovat práva a důstojnost ostatních klientů 6. Respektovat lidská a občanská práva zaměstnanců DD, jejich oprávněné zájmy nebo důstojnost 7. Dodržovat Domácí řád 8. Dodržovat noční klid od 22,00 do 6,00 hod.. V době nočního klidu mohou klienti sledovat přiměřeně hlasitý televizní přijímač ve společenské místnosti, v jídelně DD nebo na pokoji. 9. Kouřit pouze v určených prostorách (kuřárna, prostor před budovou, balkony). Nedopalky odhazovat do nádob k tomu určených. 10. Neskladovat předměty hygienicky závadné 11. Na pokoji z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem či opaření sebe nebo jiné osoby nepoužívat varné konvice. 12. Ve společných prostorách (chodby, jídelna, společenské místnosti, balkony, kuřárna, dílny klientů) chodí klienti přiměřeně oblečeni a upraveni, dodržují zásady slušného chování obvyklého v naší společnosti, neničí společný majetek a neodhazují odpadky. 13. Do prostor, které slouží jako pracoviště (velké koupelny, masáže, pracovny přímé péče, kanceláře) klienti vstupují po zaklepání a vyzvání ke vstupu. 14. Do soukromých prostor zaměstnanců klienti nevstupují (šatny, odpočinkové místnosti, hygienická zařízení zaměstnanců). 15. Do provozních prostor (kotelna, strojovny výtahů, sklady, kuchyň, prádelna) klienti nevstupují. Čl. 13 Odpovědnost za škodu Klient odpovídá za škodu, kterou záměrně způsobil na majetku jiného klienta nebo DD. Odpovídá i za úmyslnou újmu na zdraví. Odpovědnost je uplatňována podle platných právních norem. Čl

15 Závěrečná ustanovení Ruší se domácí řád Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou ze dne S tímto domácím řádem jsou povinni se seznámit všichni zaměstnanci v přímé péči o klienty. Nového klienta s domácím řádem seznámí důvěrný pracovník tak, aby klient pochopil jeho obsah na úrovni svých schopností. Domácí řád ze dne pozbývá účinnosti Tento domácí řád nabývá účinnosti dnem Příloha: č.1 Výbor obyvatel č.2 Stravovací komise č. 3 Klienti ubytovaní ve vedlejší budově Mgr.Helena Housová ředitelka DD 15

DOMÁCÍ ŘÁD. Pravidla soužití v Domově důchodců

DOMÁCÍ ŘÁD. Pravidla soužití v Domově důchodců Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace Velké Hamry 600 468 45 Velké Hamry tel.: 483 368 711 e-mail: ddvhamry@volny.cz, www.dd-velkehamry.cz DOMÁCÍ ŘÁD Pravidla soužití v Domově důchodců 1 Čl.

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: Pan: Mgr. Koverdynská Marie narozená: 2.5.1937 rodné číslo: 375502/017 bydliště: Na Štěbetce

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY alternativní, zjednodušená forma + Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb uzavíráme smlouvu PODEPSAT

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově pro seniory. č...

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově pro seniory. č... Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č... Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách ve znění doplňků Níže

Více

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto 1) Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem IČO: 42727219 zastoupené: ředitelem Ing. Lubošem Halenkovským (dále jen "Poskytovatel") 2) pan/paní nar. bytem (dále

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 48 a 91 citovaného zákona

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto S M L O U V A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ S ÚSMĚVEM V Z O R Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 1. Poskytovatel:, Domov s úsměvem Sídlo: Slavkov u Brna, Zlatá hora, 684 01 IČ: 60721901 DIČ:

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Informace o poskytované sociální službě

Informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Informace o poskytované sociální službě VERZE 7 Dokument Informace o poskytované sociální službě je určený

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28 Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy Směrnice č. 28 kterou se provádí ustanovení Smlouvy o poskytování sociálních služeb 1 Článek č. 1 Vymezení základních

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb. I. Smluvní strany Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou IČ: 00875058 Tel: 325 637 304 Fax: 325 637 450 dále jen poskytovatel, zastoupený

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka ÚSSM Nová Paka Domov pro seniory, Svatojánská 494 poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří

Více

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory č.j. XX/XX/201X/XX Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXXX narozena X.X.19XX, r.č. bydliště Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více