Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice Rokytnice nad Jizerou. Procedurální směrnice č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Procedurální směrnice č."

Transkript

1 Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice Rokytnice nad Jizerou Procedurální směrnice č.1 DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU Čl. 1 Úvodní ustanovení Péče poskytovaná v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou (dále jen domov), je pobytovou sociální službou, která je poskytována adresně a dlouhodobě uživatelům služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Domácí řád upravuje pravidla života v domově tak, aby respektoval základní lidská práva klientů a pravidla občanského soužití. Čl. 2 Poslání domova Posláním služby Domov pro seniory, kterou zajišťuje Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Libereckého kraje, je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb v klidném prostředí se zahradou seniorům nad 65 let především z oblasti Západních Krkonoš, kteří jsou plně odkázáni na pravidelnou pomoc jiné osoby a jejichž stáří a snížená soběstačnost jim nadále neumožňují setrvat v dosavadním prostředí. Služba podporuje udržení zachovaných schopností a soběstačnosti seniora a vychází z jeho individuálních potřeb. Čl. 3 Cíl služby 1. Poskytovat základní činnosti služby tak, aby byla v maximální míře podporována ještě zachovaná soběstačnost a schopnosti klienta 2. Poskytnutí základní ošetřovatelské péče 3. Dietní stravování, možnost výběru jídel 4. Bezbariérové bydlení 5. Bydlení v převážně 1lůžkových pokojích, dvoulůžkové pro partnery 6. Podpora kontaktů s přirozeným společenským prostředím 1

2 7. Zachování spolupráce s rodinou 8. Zajištění ubytování osob blízkých klientovi 9. Příjemné prostředí v domově i jeho okolí 10. Poskytnutí pomoci při pozitivním hodnocení života, pomoc při nacházení smyslu života na jeho sklonku a doprovázení v posledních dnech života 1. přizpůsobení služeb potřebám klientů 2. podpory soběstačnosti klienta 3. odbornosti 4. respektování soukromí 5. respektování individuální volby 6. respektování zvyků 7. spolupráce s rodinou Čl. 4 Principy služby Čl. 5 Základní činnosti při poskytování sociálních služeb 1. Ubytování (vč. úklidu, praní a žehlení prádla vč. drobných oprav) 2. Celodenní stravování v rozsahu 5 jídel 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 4. Pomoc při osobní hygieně 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6. Aktivizační činnosti 7. Sociálně terapeutické činnosti 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 9. Zdravotní péče Rozsah a četnost činností při poskytování sociální služby jsou stanoveny ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby a v individuálním plánu klienta. Čl. 6 Úhrada za pobyt 2

3 1. Úhrada za pobyt se stanoví podle aktuálního znění vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách. 2. Za pobyt v domově hradí klient náklady na stravu a bydlení. Náklady na stravu a bydlení hradí klient formou úhrady za pobyt. 3. Po úhradě nákladů za pobyt za kalendářní měsíc musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu 4. Klient platí zálohu na měsíční úhradu za poskytované služby ve výši celkové úhrady do 15. dne v měsíci, ve kterém se služby poskytují, nebo do prvního pracovního dne po 15., připadne-li tento na den pracovního volna. 5. DD předkládá Klientovi vyúčtování úhrady za pobyt za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. v následujícím kalendářním měsíci nebo do prvního pracovního dne po 15., připadne-li tento na den pracovního volna. 6. Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to i zpětně, pokud byl příspěvek přiznán nebo jeho výše změněna později. Platba bude realizována bezhotovostním převodem. 7. Činnosti sjednané jako fakultativní se poskytují podle přání klienta za úhradu nákladů těchto činností podle vnitřních pravidel domova důchodců. Úhradu za jejich poskytnutí hradí klient z vlastních příjmů. 8. DD může klientům zprostředkovat platby spojené s péčí o zdraví. Přeje-li si klient péči o zdraví zprostředkovat, složí na tyto účely zálohu ve výši 1 000,- Kč do pokladny DD. Záloha mu bude vyúčtována při ukončení pobytu. Čl. 7 Úhrada za pobyt mimo DD 1. Při předem odhlášeném pobytu hradí Klient úhradu za ubytování a provozní náklady související s přípravou stravy, nehradí náklady na potraviny. 2. Za předem oznámený pobyt mimo DD se považuje nahlášení nepřítomnosti klienta písemně nebo telefonicky službukonajícímu zaměstnanci do 9 hodin v pracovní den předcházející nepřítomnosti Pobyt mimo DD z důvodu ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený. 3. Klienti, kteří neplatí úhradu v plné výši, mají nárok pouze na část přeplatku, která přesáhne výši nedoplatku za měsíční úhradu. 4. Při předem neoznámeném pobytu mimo domov důchodů ztrácí Klient nárok na vrácení přeplatku části zaplacené úhrady. 5. Příspěvek na péči se při pobytu mimo domov důchodců nevrací. Čl. 8 Výplata důchodu 3

4 1. Klienti si své důchody vyzvedávají osobně na poště podle trvalého bydliště. 2. Není-li klient chopen si svůj důchod vyzvednout, může jej vyzvednout pověřený zaměstnanec DD na poště v Rokytnici nad Jizerou. 3. Klientům, jejichž důchod je poukazován ČSSZ na účet DD, se důchody vyplácejí současně: se zaplacením zálohy na měsíc, ve které se služby poskytují, s vyúčtováním zálohy na úhradu služeb za uplynulý měsíc, s vyúčtováním odebraných fakultativních služeb v uplynulém měsíci. Důchody vyplácí sociální pracovník vždy 15. den v měsíci, v případě, že tento den připadne na den pracovního volna, proběhne výplata v pracovní den po dni pracovního volna. 4. Klient má možnost si nechat svůj důchod posílat na osobní účet v bance. Čl. 9 Poskytované služby V rámci pobytových služeb v domově je poskytována komplexní péče v individuálním rozsahu, která má za cíl zajištění základních potřeb klientů, udržení nebo zvýšení jejich soběstačnosti a dalších podle čl. 3. Služba má písemně stanovená pravidla, aby každý z personálu postupoval stejně a nedocházelo tak k porušování práv. A) Ubytování Klientům je poskytováno ubytování v hlavní a ve vedlejší budově, v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Výběr lůžka závisí na: a) druhu volného místa při přijetí nového klienta b) na výsledku jednání v rámci uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby V případě, že klientovi přestane jeho ubytování vyhovovat, je možné jeho přestěhování po uvolnění žádaného druhu bydlení. Klient má právo vybrat si spolubydlícího a v případě, že se nemohou shodnout se stávajícím spolubydlícím, je po dohodě možné přestěhování. B) Strava 1. Klient odebírá stravu 5x denně ve složení: snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře. 2. Klient má právo na dietní stravu, pokud si ji objedná a zaplatí. 3. Klient má právo se podílet na sestavení jídelníčku. Toto právo uplatní účastí na stravovací komisi, která se schází 1x týdně za účasti šéfkuchaře, nutriční terapeutky, instruktorky 4

5 sociální péče a zástupců klientů. Na základě závěrů jejího jednání je sestavován jídelní lístek na další období. 4. Každý klient: - má právo na dietní stravování - může se účastnit stravovací komise - má právo vybrat si oběd v den svých narozenin - má možnost vybrat si oběd ze dvou variant jídel v úterý a v pátek - má právo se stravovat v jídelně, v případě zdravotních potíží si nechat podat stravu na pokoj a v případě neschopnosti se sám najíst na podávání stravy do úst. 5. Klient má právo se rozhodnout, jakou stravu a v jakém množství bude přijímat. 6. Z důvodu organizace práce personálu je určeno časově rozmezí, kdy je podávána strava: - Snídaně 7,30 10,00 - Dopolední svačina 9,30-10,30, často se podává už se snídaní, aby s ní klienti mohli naložit podle vlastního uvážení, v tuto dobu se rozvážejí jen tekutiny - Oběd 12,15 14,00 - Odpolední svačina 14,30-15,30 - Večeře 17,30 18,30 - Další večeře v rámci dietní stravy podle individuálních potřeb jednotlivých klientů 7. Klient, který se opozdí nebo se rozhodne jíst v jinou dobu, má právo neodebranou stravu do vydávání dalšího jídla dostat. Strava mu může být ohřáta v mikrovlnné troubě. 8. Během celého dne je v kuchyňce na oddělení klientů k dispozici pečivo, které si mohou klienti sami v případě potřeby kdykoliv vzít. 9. V kuchyňce na oddělení si klient může uvařit pro sebe nebo návštěvu nápoje, ohřát jídlo a uložit potraviny do lednice. 10. Osoby blízké klientům mají možnost uvařit v kuchyni, která slouží jako dílna pro klienty, klientovi jeho oblíbené jídlo. Po použití musí kuchyň uvést do původního stavu. 11. Pravidelné individuální vaření klientů není možné z důvodu chybějících kuchyní pro klienty, neboť soběstační klienti, kteří jsou schopni si uvařit, nejsou cílovou skupinou našeho zařízení. C) Teplo Objekt je vytápěn plynovým zařízením s rozvodem teplé vody do všech místností. Topná tělesa jsou osazena termostatickými ventily, což umožňuje individuální tepelnou pohodu do výše 23 C. D) Praní prádla 1. Klient má právo na praní veškerého prádla v prádelně domova. 5

6 2. Klient má možnost prát si osobní prádlo sám v pračce ve velké koupelně na patře. 3. Osobní prádlo musí být označené. 4. V případě ztráty nebo poškození soukromého prádla vlivem neodborného pracího procesu, má klient nárok na náhradu škody. 5. Klient má právo na převléknutí lůžka 1x za týden, v případě znečištění podle potřeby častěji. E) Úklid Úklid veškerých prostor provádějí zaměstnanci domova denně v pracovních dnech, ve dnech pracovního klidu omezeně. V rámci individuálního plánování: - mohou klientovi s úklidem jeho osobních věcí pomáhat pracovníci přímé obslužné péče - může klient provádět celkový úklid svého pokoje samostatně F) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně Každý klient má nárok vzhledem ke stupni závislosti na pomoci jiné osoby a využití svých zdrojů (možností a schopností) na poskytnutí přiměřené individuální podpory, která směřuje k zachování nebo zvýšení soběstačnosti. Každý klient má právo na stanovení svých osobních cílů a individuální podporu při uskutečňování postupných kroků, které k naplnění cíle směřují. Každý klient má právo na přidělení důvěrného pracovníka, který je jeho průvodcem při poskytování služby. G) Aktivizace 1. Klient má právo na zprostředkování aktivit, které dříve provozoval, je-li to v možnostech DD. 2. Klient může navštěvovat dopolední program (ruční práce, pečení, křížovky apod.) ve společenství dalších klientů nebo na přání klienta mu pověřená pracovnice přinese práci na pokoj. H) Společenský život a využití volného času 1. Klient má právo využívat volný čas podle svého uvážení. 2. Klient se může zúčastnit všech kulturních a společenských akcí: pořádaných domovem pravidelně (zpívání, čtení, biblická hodina, Klub důchodců atd.) pořádaných domovem příležitostně (koncertů, tanečních zábav a vystoupení místních škol, které jsou otevřené pro veřejnost) 6

7 návštěvy divadelních představení v blízkých obcích (Rokytnice, Jablonec, Vysoké) účast na kulturních akcích pořádaných jinými domovy důchodců 3. Společenské místnosti jsou vybaveny knihovnami a televizními přijímači, které může každý klient využívat. 4. Týdně se v místní kapli koná katolická mše sv. a bohoslužby Církve československé husitské. Několikrát ročně přicházejí zástupci jiných církví se svým programem. I) Zastupování klientů na úřadech, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pokud klient není schopen sám se účastnit jednání na úřadech a sám vyřizovat všechny potřebné formality, uplatňovat svoje práva a oprávněné zájmy: může mu být poskytnuta přiměřená podpora může být po dohodě zastupován pověřeným pracovníkem. J) Úschova cenností Má-li klient obavu o bezpečnost svých cenností: a) má pro tyto účely na svém pokoji zřízenou vlastní uzamykatelnou skříňku b) může svěřit pověřené pracovnici do úschovy: vkladní knížku, cenné předměty a peněžní hotovost. Každý klient může mít u sociální pracovnice zavedený osobní depozitní účet, z něhož může kdykoliv čerpat uloženou hotovost, mohou mu z něj být propláceny doplatky za léky, hrazeny poplatky a nákup osobních věcí. K) Zprostředkované služby Domov klientovi zprostředkuje podle individuální dohody služby, které nejsou zajišťovány jeho zaměstnanci: kadeřnice, pedikúra, doprava, kabelová televize nebo vlastní telefon. Klient si je hradí sám ze svých vlastních prostředků. J) Odborná ošetřovatelská a zdravotní péče Každý klient má právo na ošetřovatelskou péči, která je poskytována na základě ordinace lékaře a ošetřovatelského plánu. Potřeba ošetřovatelské péče se mění v závislosti na aktuálním zdravotním stavu klienta. Při náhlém zhoršení zdravotního stavu není třeba souhlasu klienta se změnou rozsahu poskytovaných služeb ošetřovatelské péče. Každý klient domova má právo: 7

8 na odbornou ošetřovatelskou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovaným personálem na nepřetržitou ošetřovatelskou péči na soukromí při ošetřování nebo léčbě vědět o své nemoci spolurozhodovat o další ošetřovatelské péči, podílet se na sestavení plánu ošetřovatelské péče odmítnout léčbu a právo na informace o důsledcích odmítnutí léčby na zprostředkování lékařské péče vybrat si ošetřujícího lékaře a nemocnici, kde chce být hospitalizován na srozumitelné informace o zdravotním stavu, které poskytuje pouze lékař (nepoužívat cizí slova, vysvětlit stav na úrovni chápaní klienta) informování kontaktní osoby o zhoršeném zdravotním stavu na základní rehabilitaci přiměřenou zdravotnímu stavu a ordinaci lékaře na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se zdravotnický pracovník dozvěděl v souvislosti s ošetřováním nebo léčbou Čl. 10 Práva klientů Každý klient má právo na důstojný přístup, dodržování základních lidských práv a svobod ze strany zaměstnanců domova. Priority zájmů jednotlivých klientů jsou zachovávány do té míry, dokud nejsou v rozporu s právními normami či potřebou chránit zájmy ostatních klientů. Každý klient domova má dále právo na: 1. Zajištění základních činností při poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 2. Oslovování svým jménem a titulem až do konce svého života. Klient má právo být oslovován tak, jak si přeje může se s pracovníky dohodnout na oslovování titulem, příjmením, křestním jménem nebo na tykání. Tato informace uvedena v osobní dokumentaci klienta. 3. Znát jména zaměstnanců, jejichž prostřednictvím je služba zajišťována. 4. Ochranu soukromí Pokoj klienta s příslušným hygienickým zařízením je i jeho osobním prostorem. V případě dvoulůžkového pokoje je osobním prostorem klienta jeho lůžko, noční stolek, skříň, místo u stolu a tomu odpovídající prostor. 8

9 Každý klient si může svůj pokoj zamknout. Není-li schopen nebo nechce-li si svůj pokoj zamykat, klíče si nemusí převzít. Při dlouhodobém pobytu klienta mimo DD se pokoj zamyká vždy, aby nebyl umožněn přístup k osobním věcem klienta cizím osobám. Každá osoba vstupující do soukromého prostoru může vstoupit po zaklepání a na vyzvání klienta. Klient - s individuální mírou podpory si udržuje sám pořádek v osobních věcech. - rozvrhuje si denní program podle vlastního uvážení - sleduje televizi v atriích nebo na pokoji v kteroukoliv dobu, pokud neruší ostatní klienty. 5. Rozhodovat sám o sobě o svém vzhledu o tom, kdo mu bude pomáhat při osobní hygieně zamknout se v koupelně, na toaletě 6. Vyjádřit svá přání, potřeby, názory a postoje 7. Právo svobodně se rozhodnout 8. Právo na přiměřené riziko 9. Respektování vlastní vůle 10. Respektování informované volby a informovaného souhlasu (volba nebo souhlas po vysvětlení všech možností, okolností a následků volby nebo souhlasu) 11. Osobní vybavení Všechny pokoje jsou vybavené základním nábytkem. Klient si může pokoj dovybavit podle vlastního uvážení (menší kusy nábytku křeslo, lednice, polička, televizor, rádio, telefon, květiny, obrazy). Osobní věci (prádlo, oblečení, ručníky, ložní povlečení) je třeba mít označené. V případě, že klient nemá prostředky na zajištění základního osobního vybavení (oblečení a předmětů osobní spotřeby), je možné mu je poskytnout z dobročinných sbírek. 12. Vlastní majetek Klient si s vlastním majetkem a penězi nakládá, jak sám uzná za vhodné. Pro uložení cenností slouží uzamykatelný prostor v pokoji každého klienta. 13. Osobní svobodu a svobodu pohybu Klient je v DD doma. Má možnost: odcházet a přicházet podle vlastního uvážení. Mezi hod. a 6.00 hod. mu budovu otevře službukonající zaměstnanec. 9

10 vstávat a uléhat, kdy se sám rozhodne. jíst, kdy se mu to hodí a v jakém množství. Rozhodne-li se jíst mimo časové intervaly podávání jídla, je mu jídlo uloženo a na požádání ohřáno. oblékat se podle vlastního uvážení kouřit v kuřárně, na balkóně nebo venku 14. Právo na ochranu osobního a rodinného života Partnerským dvojicím klientů DD je umožněno bydlet ve společném pokoji s vlastním hygienickým zázemím Návštěvám klientů je umožněno přespat na ubytovně nebo na přistýlce v pokoji klienta Klient má právo se stýkat s kým uzná za vhodné a zvát návštěvy, jaké si přeje Právo účastnit se společenského života 15. Denní styk s rodinou a přáteli návštěvní hodiny jsou neomezené pobyt mimo DD rodiny je možný kdykoliv, vzhledem k odhlášení stravy a vyúčtování zálohy poskytnutí stravy, je nutné ho nahlásit dopředu možnost instalace vlastního telefonu na pokoji klienta možnost telefonujících osob mluvit s klientem pomocí přenosného telefonu možnost klientů telefonování z telefonu v recepci ústavu, nemá-li klient vlastní 16. Kontakt s ostatními klienty 17. Rozhovor s kterýmkoliv zaměstnancem 18. Respektování náboženských zvyklostí 19. Respektování důstojnosti, soukromí a studu při osobní hygieně na pokoji (zavřené dveře, zatažené záclony) koupat se v koupelně sám, pokud si to přeje být převážen ve společných prostorách vhodně oblečený nebo zahalený 20. Ochranu před nepříznivými vlivy rodiny a ostatních klientů, pokud si to klient přeje 21. Dodržování nestrannosti, neúplatnosti, poctivosti a rovného přístupu ze strany zaměstnanců DD 22. Právo stěžovat si 23. Být členem výboru obyvatel 24. Odmítnout, ukončit nebo přerušit kteroukoliv službu, aniž by pocítil změnu postoje ke své osobě a s tím spojenou změnu přístupu zaměstnanců, a pokud o ni znovu požádá, aby mu byla poskytnuta ve stejné kvalitě a s pozitivním přístupem. 25. Pokojné umírání 10

11 V závěru života má klient právo na citlivou péči všeho personálu, který respektuje jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. Čl. 11 Pravidla pro podávání stížností klienty 1. K podání stížnosti při nespokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou je oprávněn klient nebo občan, který jedná v jeho zájmu. Stěžovatel má možnost zvolit si nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat nebo doprovázet. 2. Stížnost může být podána: a) Ústně b) Písemně zápisem do knihy stížností c) Písemně, i anonymně, do k tomu účelu určených schránek stížností, připomínek a pochval, které jsou umístěny na každém oddělení a v prostoru recepce. Schránky jsou umístěny takovým způsobem, aby byla zajištěna možná anonymita stěžovatele. d) Písemně, oznamovacím dopisem 3. Pracovník, který přijímá ústní stížnost, se musí kontrolními otázkami ujistit, že podstatě stížnosti správně porozuměl. 4. Záznam stížnosti musí obsahovat konkrétní výroky stěžovatele, ne jen interpretaci personálu. Pokud stížnost podávají lidé s poruchou vyjadřování, je třeba zajistit nestranného člověka, který komunikaci zprostředkuje a ověří, zda byla stížnost sepsána tak, jak byla míněna. 5. Stížnost může být podána kdykoliv. 6. Kniha stížností pro klienty a veřejnost je uložena u vedoucí ošetřovatelské péče. 7. Přijme-li stížnost zaměstnanec domova, zapíše ji do knihy stížností a neprodleně stížnost oznámí svému vedoucímu, který stanoví postup při řešení stížností. Přijme-li stížnost vedoucí pracovník domova, zaeviduje stížnost do knihy stížností a zajistí její prověření a vyřešení. V případě, že vyřešení stížnosti není v jeho kompetenci, postoupí stížnost ředitelce domova. Přijímáním písemných stížností ze schránek je pověřena správcová majetku, která předá stížnosti ředitelce DD a ta je předá příslušným vedoucím pracovníků. Stížnosti jsou evidovány u ředitelky domova. Přijme-li stížnost ředitelka DD, stanoví postup při řešení stížnosti. Pokud není v kompetenci ředitelky stížnost vyřešit, kontaktuje zřizovatele. 8. Stížnost vždy prověřuje a řeší pracovník nadřízený tomu, proti kterému stížnost směřuje. 9. Stížnost musí být prověřena v celém rozsahu. Postupy prověřování musí být voleny tak, aby vedly k rychlému zjištění skutečného stavu, nesnižovaly důstojnost žádného z účastníků a neovlivňovaly nežádoucím způsobem budoucí vztahy mezi účastníky. 11

12 10. Stížnost je vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části, včetně informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad, případně s doporučením dalších možností, které vedou ke zlepšení stavu, které je možno využít. 11. Stěžovateli nevzniká právní nárok, aby na základě jeho stížnosti byly provedeny určité úkony, i když se jich domáhá, nebo aby stížnost byla prověřována jím stanoveným postupem. V případě potřeby je stěžovatel vhodně uvědomen o důvodech, kvůli kterým nebylo jeho přání vyslyšeno. 12. Pokud stížnost v zájmu uživatele podá jiná osoba, aniž by jím byla zmocněna k zastupování, je třeba daného uživatele služby, kterého se stížnost týká, o stížnosti a jejím výsledku uvědomit. Podávající je informován pouze v nezbytném rozsahu, s ohledem na povinnost ochrany osobnosti a osobních údajů dotčeného. 13. Stížnosti řeší pověřený pracovník, stížností z knihy stížností a anonymní stížnosti jsou projednávány na poradě vedoucích zaměstnanců, řešení ostatních stížností jsou oznamována na poradě vedoucích zaměstnanců domova. 14. Postup při zpracování stížností: a) Příjemce ústní stížnosti zapíše stížnost do knihy stížností, oznámí ji svému vedoucímu pracovníkovi, který určí postup řešení. Pověřený pracovník vyřeší stížnost do 7 dní, učiní zápis do knihy stížností, s nímž stěžovatele seznámí. Stěžovatel potvrdí seznámení s obsahem vyřešení stížnosti svým podpisem. b) Je-li stížnost písemná, do 28 dní je stěžovatel písemně vyrozuměn, pokud uvede adresu. c) V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel právo se odvolat proti způsobu vyřízení stížnosti a požádat o prošetření postupu při vyřizování stížnosti nadřízený nebo nezávislý orgán. 15. Stížnost musí být vyřešena bez zbytečných průtahů. Stěžovatel musí být písemně vyrozuměn a to způsobem, aby odpověď byla srozumitelná adresátovi. Je-li to pro pochopení záležitosti třeba, je písemná odpověď objasněna v rozhovoru. V případě, že skutečná lhůta překročí daný termín, příjemce stížnosti uvědomí stěžovatele o této skutečnosti a důvodech písemně. 16. U opakovaných stížností je třeba se vždy přesvědčit, že trvá stav zjištěný předchozím šetřením. Je-li zcela zřejmé, že jejich obsah byl přešetřen a občanu sdělen výsledek o šetření, není nutné se stížností dále zabývat. Stížnost se pouze zaznamená do knihy stížností. 17. Při vyřizování stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele 18. Stížnost není důvodem pro ukončení služby ani k diskriminujícímu jednání ze strany poskytovatele služeb. 19. Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti. 20. Všechny písemné stížnosti jsou evidovány u ředitelky zařízení. 12

13 21. Pravidla stížností jsou uvedena v domácím řádu, který je klientům k dispozici ve vestibulu budovy a výpis z něho je součástí Smlouvy. Leták s pravidly stížností je umístěn v domově u schránek. 22. Zaměstnanci jsou povinni se řídit pravidly stížností a příslušným metodickým pokynem. 23. Za seznámení zaměstnanců s postupem vyřizování stížností zodpovídá vedoucí úseku. Tato metodika i informační leták je kdykoliv volně přístupný všem zaměstnancům. 24. Za seznámení vedoucích pracovníků s pravidly stížností odpovídá ředitelka DD. 25. Za seznámení zaměstnanců s pravidly stížností odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci. Kontakty: 1. Na pracovníky domova ředitelka vedoucí ošetřovatelské péče zástupkyně ředitelky vedoucí sociální práce Mgr.Helena Housová tel.: Vlasta Adámková tel.: Svatava Kučerová tel.: Bc.Tereza Šístková Dis. tel Na nadřízený orgán: za zřizovatele Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor sociálních věcí Bc. Martina Teplá, vedoucí odboru U Jezu 642/2a Liberec 2 člen Rady LK Libereckého kraje Pavel Petráček U Jezu 642/2a Liberec 2 3. Nezávislé orgány: Kancelář veřejného ochránce práv Údolní Brno Český helsinský výbor Jelení Praha 1 Čl. 12 Povinnosti klientů 13

14 1. Platit včas a řádně v souladu se Smlouvou o poskytnutí sociální služby úhradu za pobyt a poskytnuté fakultativní služby 2. Doložit poskytovateli služby, Domovu důchodců Rokytnice nad Jizerou, výši svého příjmu při každé jeho změně do 10 pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada. 3. Zamlčí-li klient skutečnou výši svého příjmu je povinen zaplatit poskytovateli služby smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není Klient zproštěn povinnosti zaplatit za ubytování a stravu částku stanovenou podle skutečné výše jeho příjmu. 4. Zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči a to i zpětně, pokud byl příspěvek přiznán nebo jeho výše změněna později. 5. Respektovat práva a důstojnost ostatních klientů 6. Respektovat lidská a občanská práva zaměstnanců DD, jejich oprávněné zájmy nebo důstojnost 7. Dodržovat Domácí řád 8. Dodržovat noční klid od 22,00 do 6,00 hod.. V době nočního klidu mohou klienti sledovat přiměřeně hlasitý televizní přijímač ve společenské místnosti, v jídelně DD nebo na pokoji. 9. Kouřit pouze v určených prostorách (kuřárna, prostor před budovou, balkony). Nedopalky odhazovat do nádob k tomu určených. 10. Neskladovat předměty hygienicky závadné 11. Na pokoji z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem či opaření sebe nebo jiné osoby nepoužívat varné konvice. 12. Ve společných prostorách (chodby, jídelna, společenské místnosti, balkony, kuřárna, dílny klientů) chodí klienti přiměřeně oblečeni a upraveni, dodržují zásady slušného chování obvyklého v naší společnosti, neničí společný majetek a neodhazují odpadky. 13. Do prostor, které slouží jako pracoviště (velké koupelny, masáže, pracovny přímé péče, kanceláře) klienti vstupují po zaklepání a vyzvání ke vstupu. 14. Do soukromých prostor zaměstnanců klienti nevstupují (šatny, odpočinkové místnosti, hygienická zařízení zaměstnanců). 15. Do provozních prostor (kotelna, strojovny výtahů, sklady, kuchyň, prádelna) klienti nevstupují. Čl. 13 Odpovědnost za škodu Klient odpovídá za škodu, kterou záměrně způsobil na majetku jiného klienta nebo DD. Odpovídá i za úmyslnou újmu na zdraví. Odpovědnost je uplatňována podle platných právních norem. Čl

15 Závěrečná ustanovení Ruší se domácí řád Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou ze dne S tímto domácím řádem jsou povinni se seznámit všichni zaměstnanci v přímé péči o klienty. Nového klienta s domácím řádem seznámí důvěrný pracovník tak, aby klient pochopil jeho obsah na úrovni svých schopností. Domácí řád ze dne pozbývá účinnosti Tento domácí řád nabývá účinnosti dnem Příloha: č.1 Výbor obyvatel č.2 Stravovací komise č. 3 Klienti ubytovaní ve vedlejší budově Mgr.Helena Housová ředitelka DD 15

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

Domovní řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách

Domovní řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách Domovní řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách Pracoviště:

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ROZSAH PLATNOSTI

DOMÁCÍ ŘÁD ROZSAH PLATNOSTI DOMÁCÍ ŘÁD ROZSAH PLATNOSTI Domácí řád Domova pro seniory Ďáblice (dále jen Domov ) se vydává v souladu s ustanovením 88 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD 1 URČENO PRO: Klienty Zaměstnance DpS Bechyně Veřejnost ÚČINNOST OD: 1. 1. 2015 Domácí řád slouží k pochopení určitých pravidel spolubydlení. Jeho respektování jistě

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň DOMÁCÍ ŘÁD Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více