Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/ Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku"

Transkript

1 Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku : 1 Obsah vyhlášky Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen poplatek ), stanoví konkrétní sazby poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku, příslušnost k řízení o poplatku a určují místa, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku. 2 Sazby poplatku (1) Sazby poplatku za každý i započatý m 2 a každý i započatý den činí a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálů... Kč 10,-, a za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd..... Kč 3,-, b) za umístění reklamních zařízení.... Kč 100,-, c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných) 1. mimo tržiště Kč 100,-, 2. na tržišti..... Kč 10,-, d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí... Kč 50,-, e) za umístění zařízení cirkusů..... Kč 10,-, f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb.... Kč 5,-, g) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.... Kč 10,-, h) za umístění skládek.... Kč 10,-, i) pro kulturní akce Kč 4,-, j) pro sportovní akce... Kč 2,-, k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla..... Kč 10,-, l) za provádění výkopových prací.... Kč 10,-, m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb..... Kč 10,-, n) pro reklamní akce..... Kč 10,--. (2) Podle sazby poplatku uvedené v odstavci 1 se poplatek vybere pouze v případě, že příloha č. 1 k této vyhlášce nestanoví pro území jednotlivých městských částí jinak.

2 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v 2 až do dne, kdy toto užívání skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu způsobilého k obecnému užívání. 4 Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti (1) Údaje uváděné poplatníkem v ohlášení 1), tj. a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor 2), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, tj. rozsah (v m 2 ), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství, je poplatník povinen sdělit správci poplatku nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství. V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie. (2) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. (3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala. (4) Ohlášení se podá i v případě, kdy je užívání veřejného prostranství od poplatku osvobozeno. 5 Splatnost (1) Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství. (2) Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému třicátému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky.

3 (3) V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie. 6 Osvobození (1) Poplatek se vedle osvobození vyplývajícího ze zákona neplatí v případě a) vyhrazení trvalého parkovacího místa 1. Technické správě komunikací hlavního města Prahy v případech, kdy je takové místo provozováno pro stání vozidel TAXI, 2. vozům rychlé lékařské pomoci, Policie České republiky, Městské policie hlavního města Prahy, úřadů městských částí hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy, zastupitelských úřadů v České republice v případě reciprocity s příslušným státem, 3. pro motorová vozidla při provozování knihovnických služeb, b) umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hlavní město Praha zavázalo, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky, c) užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník, d) umístění stavebního zařízení dle 2 odst. 1 písm. a) a provádění výkopových prací dle 2 odst. 1 písm. l) v případě 1. staveb hrazených z rozpočtu hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy, 2. staveb, jejichž realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově budovány stavby dráhy speciální (metro), dráhy tramvajové a dráhy celostátní nebo regionální s převažujícím podílem městské a příměstské dopravy osob na území hlavního města Prahy, e) umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí dle 2 odst.1 písm.a) a provádění výkopových prací dle 2 odst. 1 písm. l), které nepřesáhne 3 dny, f) sportovních akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy poskytuje finanční prostředky. (2) Další osvobození pro vybrané způsoby zvláštního užívání veřejného prostranství na území jednotlivých městských částí je uvedeno v příloze č Určení míst, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku Poplatku v hlavním městě Praze podléhají v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedená náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. 8 Řízení o poplatku (1) Řízení o poplatku vykonávají příslušné úřady městských částí 3), v jejichž území leží veřejné prostranství. Jde-li o veřejné prostranství, kde působnost silničního správního úřadu vykonává Magistrát hlavního města Prahy, vykonává řízení o poplatku Magistrát hlavního města Prahy.

4 (2) Je-li užívané veřejné prostranství na území několika městských částí, provádí řízení o poplatku ta městská část, v jejímž území leží větší část. 9 Zrušovací ustanovení Zrušuje se 1. Obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 2. Obecně závazná vyhláška č. 13/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 3. Obecně závazná vyhláška č. 9/2006 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 Sb. hl. m. Prahy. 4. Obecně závazná vyhláška č. 16/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů. 5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů. 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v. r. primátor hlavního města Prahy Ing. Karel Březina, v. r. náměstek primátora hlavního města Prahy V souladu s 45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se v případě, že obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dříve než patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy, uvádí důvod, v čem spočívá naléhavý zájem na dřívějším nabytí účinnosti. Důvodem nabytí dřívější účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je rozšíření osvobození a schválení návrhů městských částí na úpravy sazeb v návaznosti na zrušení institutu prominutí místního poplatku. l) 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. 2) 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 3) Položka č. 8 přílohy č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy.

5 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky a) Kč 60,- KARLOVA KŘIŽOVNICKÉ NÁMĚSTÍ MALÉ NÁMĚSTÍ NA MŮSTKU b) Kč 50,- CELETNÁ DRAŽICKÉHO NÁMĚSTÍ 28. ŘÍJNA HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ KARLŮV MOST c) Kč 20,- ANENSKÁ ANENSKÉ NÁM. BARTOLOMĚJSKÁ BARVÍŘSKÁ BENEDIKTSKÁ BESEDNÍ BÍLKOVA BISKUPSKÁ BISKUPSKÝ DVŮR BOLZANOVA BORŠOV ČERNÁ DISKAŘSKÁ DLABAČOV GOGOLOVA HAVELSKÁ ULIČKA HELLICHOVA HELMOVA HLAVSOVA HRADEBNÍ HROZNOVÁ CHARVÁTOVA CHOTKOVA SILNICE JÁNSKÁ JÁNSKÝ VRŠEK KAPUCÍNSKÁ KLÁŠTERSKÁ KOSÁRKOVO NÁBŘEŽÍ KRAKOVSKÁ NA PŘÍKOPĚ PAŘÍŽSKÁ STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ MAISELOVA MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ MELANTRICHOVA MOSTECKÁ NA KAMPĚ KRÁLODVORSKÁ KROCÍNOVA LANNOVA LEGEROVA LODECKÁ LODNÍ MLÝNY MAGDALENY RETTIGOVÉ MALÁ KLÁŠTERSKÁ MASNÁ MEZIBRANSKÁ MLYNÁŘSKÁ MYSLÍKOVA NA BAŠTĚ SV. TOMÁŠE NA NÁSPU NA REJDIŠTI NAVRÁTILOVA NEBOVIDSKÁ NEKÁZANKA NOVÉ MLÝNY NOVOMLÝNSKÁ OLIVOVA PELCLOVA PETRSKÁ PETRSKÉ NÁM. POLITICKÝCH VĚZŇŮ PRŮCHODNÍ PŘÍČNÁ PURKYŇOVA PŮTOVA Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce přístupové cesty a plochy u stanic metra NERUDOVA SEMINÁŘSKÁ ŽELEZNÁ ŘÁSNOVKA ŘEZNICKÁ SAMCOVA SENOVÁŽNÉ NÁM. SOUKENICKÁ STÁRKOVA STRAHOVSKÁ STŘÍBRNÁ ŠÍTKOVA ŠKOLSKÁ ŠPORKOVA TĚŠNOV TRUHLÁŘSKÁ U BULHARA U DOBŘENSKÝCH U MILOSRDNÝCH U NEMOCENSKÉ POJIŠŤOVNY U OBECNÍHO DVORA U PLOVÁRNY U STARÉ ŠKOLY U ŽELEZNÉ LÁVKY V CÍPU V JIRCHÁŘÍCH V KOTCÍCH VELKOPŘEVORSKÉ NÁM. VOJTĚŠSKÁ ZA HAŠTALEM ZLATÁ ZLATNICKÁ d) Kč 40,- umístění prodejního zařízení se sortimentem květiny, tisk a tabák všechna veřejná prostranství, mimo lokality uvedené v písm. c); e) Kč 5,- umístění zařízení před provozovnou květiny a knihy (antikvariát) všechna veřejná prostranství;

6 f) Kč 40,- všechna veřejná prostranství neuvedená v písmenech a), b), c), d), e) a plocha parku za Staroměstskou radnicí na STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ č. parc. 1/2 v k. ú. Staré Město odst. 1 písm. i) vyhlášky a) Kč 10,- všechna veřejná prostranství, mimo kulturní akce uvedené v písm. b); b) akce, na které Městská část Praha 1 poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm. j) vyhlášky Kč 10,- mimo akce uvedené v 6 odst. 1 písm. f) vyhlášky, všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 30,- na těchto ulicích a náměstích: ALBERTOV AMERICKÁ ANNY LETENSKÉ APOLINÁŘSKÁ B. NĚMCOVÉ BALBÍNOVA BELGICKÁ BENÁTSKÁ BLANICKÁ BOTIČSKÁ BRUSELSKÁ BUDEČSKÁ ČELAKOVSKÉHO SADY ČERCHOVSKÁ ČERMÁKOVA ČIKLOVA DITTRICHOVA DŘEVNÁ FRIČOVA GORAZDOVA HÁLKOVA HELÉNSKÁ HLAVOVA HORSKÁ HOSTIVÍTOVA CHODSKÁ CHOPINOVA IBSENOVA JANA MASARYKA JENŠTEJNSKÁ K ROTUNDĚ KATEŘINSKÁ KE KARLOVU KLADSKÁ KOPERNÍKOVA KOUBKOVA KORČÁKOVA KRKONOŠSKÁ KROKOVA KUNĚTICKÁ LADOVA LAZARSKÁ LIBUŠINA LICHNICKÁ LÍPOVÁ LONDÝNSKÁ LUBLAŇSKÁ LUMÍROVA LUŽICKÁ MÁCHOVA MALÁ ŠTĚPÁNSKÁ MÁNESOVA MELOUNOVÁ MIKOVCOVA MORAVSKÁ MYSLÍKOVA NA BOJIŠTI NA DĚKANCE NA FOLIMANCE NA HRÁDKU NA HROBCI NA KLEOVCE NA KOZAČCE NA LIBUŠINCE NA MORÁNI NA POŘÍČNÍM PRÁVU NA RYBNÍČKU NA SLOVANECH NA SMETANCE NA ŠVIHANCE NA VÝTONI NA ZBOŘENCI NA ZDERAZE NAD PETRUSKOU NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD NÁM. POD EMAUZY NÁPLAVNÍ NEKLANOVA NEZAMYSLOVA ODBORŮ OLDŘICHOVA OMLADINÁŘŮ PERUCKÁ PLAVECKÁ POD KARLOVEM POD NUSELSKÝMI SCHODY POD SLOVANY POD VĚTROVEM POD ZVONAŘKOU PODSKALSKÁ POLSKÁ PŘEMYSLOVA REJSKOVA RUBEŠOVA RYBALKOVA ŘÍMSKÁ SALMOVSKÁ SARAJEVSKÁ SÁZAVSKÁ SLAVÍKOVA SLAVOJOVA SLOVENSKÁ SOBĚSLAVOVA SPÁLENÁ SPYTIHNĚVOVA STUDNIČKOVA SVATOPLUKOVA ŠAFAŘÍKOVA ŠKRÉTOVA ŠMILOVSKÉHO ŠPANĚLSKÁ ŠTĚPÁNSKÁ ŠTULCOVA ŠUBERTOVA ŠUMAVSKÁ TROJANOVA TROJICKÁ TŘEBÍZSKÉHO TYRŠOVA U HAVLÍČKOVÝCH SADŮ U KANÁLKY U NEMOCNICE U TRŽNICE U ZVONAŘKY URUGUAYSKÁ V PEVNOSTI

7 V TŮNÍCH VÁCLAVSKÁ VARŠAVSKÁ VINAŘICKÉHO VINIČNÁ v těchto parcích: BEZRUČOVY SADY ČELAKOVSKÉHO SADY HAVLÍČKOVY SADY SADY SVATOPLUKA ČECHA VYŠEHRADSKÉ SADY ZÍTKOVY SADY FOLIMANKA RIEGROVY SADY NÁM. MÍRU VNISLAVOVA VOCELOVA VODIČKOVA VOTOČKOVA VOZOVÁ LUMÍROVY SADY TYLOVO NÁM. park KARLOVO NÁM. FÜGNEROVO NÁM. JIRÁSKOVO NÁM. KARLOVSKÉ PŘEDMOSTÍ NÁM. I. P. PAVLOVA OSTRČILOVO NÁM. PALACKÉHO NÁM odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 5,- restaurační zahrádky sloužící k občerstvení všechna veřejná prostranství. WENZIGOVA ZÁHOŘANSKÉHO ZÁHŘEBSKÁ PERUCKÁ STRÁŇ VÝTOŇ ZAHRADA ZTRACENKA BASTION XXXI SV. LONGIN NA RYBNÍČKU POD SLOVANY NA KOZAČCE 3. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 25,- pro farmářské, vánoční, velikonoční a bleší trhy pořádané na TYLOVĚ NÁM., NÁM. MÍRU, PALACKÉHO NÁM., KARLOVĚ NÁM. a náplavce u RAŠÍNOVA NÁBŘ odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. j) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. n) vyhlášky volební akce v době volební kampaně - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 20,- ulice; b) Kč 10,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 30,- reklamní zařízení do 1 m 2 b) Kč 50,- reklamní zařízení nad 1 m odst. 1 písm. c) vyhlášky I. zóna Kč 25,- Kačerov parc. č. 2333/5, 3256/7 v k. ú. Krč; BUDĚJOVICKÁ, ANTALA STAŠKA, NA PANKRÁCI, NA STRŽI, HVĚZDOVA, DĚKANSKÁ VINICE I, NÁM. BRATŘÍ SYNKŮ, DVORECKÁ; II. zóna Kč 15,- KLOBOUČNICKÁ, NUSELSKÁ, ŠTÚROVA, THOMAYEROVA, VÍDEŇSKÁ, K PODJEZDU, TÁBORSKÁ, OTAKAROVA; III. zóna Kč 10,- ostatní veřejná prostranství nezařazená do I. a II. zóny odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství;

8 4. 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. j) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 12,- na prostranství ohraničeném obrubníkem přilehlého chodníku ul. VLTAVSKÁ, NÁDRAŽNÍ, ZA ŽENSKÝMI DOMOVY, RADLICKÁ, PLZEŇSKÁ, KARTOUZSKÁ, DRTINOVA, HOLEČKOVA, NÁM. KINSKÝCH, ul. ROŠICKÝCH, ÚJEZD, VÍTĚZNÁ a levého břehu Vltavy; Kč 10,- na prostranství ohraničeném obrubníkem přilehlého chodníku ul. MOULÍKOVA, NÁDRAŽNÍ, terminálu MHD, nástupiště železniční stanice Praha-Smíchov, lávkou přes železniční trať, ul. RADLICKÁ, ZA ŽENSKÝMI DOMOVY, NÁDRAŽNÍ a VLTAVSKÁ a levého břehu Vltavy; Kč 5,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 1,- v záplavovém území náplavka Hořejší nábřeží; je-li poplatníkem organizace zřízená nebo založená Městskou částí Praha 5, místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá, všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 30,- reklamní zařízení do 1 m 2 ; b) Kč 50,- reklamní zařízení nad 1 m odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky a) Kč 5,- za umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné, pokud budou splněny následující podmínky: 1. Zahrádka bude vymezena podlahou (pódiem apod.); 2. Materiálové řešení zahrádky bude preferovat přírodní materiály s vyloučením použití plastových židlí a stolků; 3. V zahrádce ani v provozovně souvisejících prostorách nebude umístěno žádné výherní hrací zařízení viz zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů; 4. Provoz zahrádky musí být ukončen do hod. b) Kč 30,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 10,- reklamní zařízení přenosná do 1 m 2 ; b) Kč 100,- reklamní zařízení ostatní odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky umístění prodejního zařízení v rámci akce, na kterou hlavní město Praha nebo Městská část Praha 7 poskytuje finanční prostředky - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč ,- paušální částka za každý i započatý měsíc záboru veřejného prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky kulturní akce, na kterou hlavní město Praha nebo Městská část Praha 7 poskytuje finanční prostředky - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. k) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá při vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla: - vozům zdravotnických a lékařských zařízení na Praze 7, pro potřeby parkování sanitních vozů a vozů pacientů;

9 - vozům lékařů s trvalým bydlištěm na Praze 7, kteří k výkonu svého povolání a k záchraně lidského života potřebují zjednodušený přístup ke svému vozidlu; - speciálně upraveným vozům, které slouží k výuce autoškoly pro těžce handicapované spoluobčany; - vozům zajišťujícím pečovatelské služby pro občany Prahy odst. 1 písm. n) vyhlášky volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátů - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky a) Kč 50,- v ul. SOKOLOVSKÁ - lokalita FLORENC, prostor vymezený ul. KE ŠTVANICI a SOKOLOVSKÁ k rozhraní domů č. p. 69 a 45 včetně průchodu do ul. ZA POŘÍČSKOU branou č. p. 26, Karlín; b) Kč 40,- v areálu Ládví při ulici STŘELNIČNÁ stanice metra Florenc, Invalidovna, Křižíkova, Palmovka, Kobylisy a Ládví, na nárožích ul. ČIMICKÁ a K LÁDVÍ, HORŇÁTECKÁ a PŘEMYŠLENSKÁ, PRVNÍHO PLUKU a KŘIŽÍKOVA při Negrelliho viaduktu, na nárožích ul. SOKOLOVSKÁ a KARLÍNSKÉHO NÁM., v ul. ČIMICKÁ, ČUMPELÍKOVA, KE STÍRCE, KE ŠTVANICI - s výjimkou úseku mezi ul. KŘIŽÍKOVA a ZA POŘÍČSKOU BRANOU, v ul. KLAPKOVA, LODŽSKÁ, MAZURSKÁ, NA HRÁZI, NA ŽERTVÁCH - pouze nástupiště autobusového nádraží MHD Palmovka, v ul. BUDÍNOVA, NOVÁKOVÝCH, ĎÁBLICKÁ, SOKOLOVSKÁ, STŘELNIČNÁ, TANVALDSKÁ, V HOLEŠOVIČKÁCH, VOSMÍKOVÝCH, NA KORÁBĚ a ZENKLOVA - s výjimkou úseku mezi ul. NA HRÁZI a U SYNAGOGY, v ul. ZHOŘELECKÁ; c) Kč 30,- lokalita na Palmovce v ul. NA ŽERTVÁCH - plocha vymezená ul. ZENKLOVA a NOVÁKOVÝCH k pomyslné spojnici ul. LUDMILINA a HEJDUKOVA (pěší zóna); d) Kč 20,- v ul. CHLUMČANSKÉHO včetně nároží s ul. BUDÍNOVA, na nároží ul. ZENKLOVA a KOŽELUŽSKÁ, v ul. ZENKLOVA - mezi ul. NA HRÁZI a U SYNAGOGY, v ul. VOJENOVA, na spojnici mezi LIBEŇSKÝM MOSTEM a ul. ZENKLOVA, v ul. ČIMICKÁ - u zastávky MHD BUS Draháň, v ul. K LÁDVÍ, KE KOUPALIŠTI, KŘIVENICKÁ, TROUSILOVA a ŽERNOSECKÁ; e) Kč 10,- na ELZNICOVĚ NÁM. a NÁM. DR. VÁCLAVA HOLÉHO, V UL. BŘEZINOVA, KE ŠTVANICI - úsek mezi UL. KŘIŽÍKOVA a ZA POŘÍČSKOU BRANOU a úsek od ul. SOKOLOVSKÉ, k ul. POBŘEŽNÍ, BOHNICKÁ, KREJČÍHO, KŘIŽÍKOVA, MOLÁKOVA a NA ŽERTVÁCH - s výjimkou plochy od ul. ZENKLOVA k pomyslné spojnici ul. HEYDUKOVA a LUDMILINA (pěší zóna) a ploch nástupišť autobusového nádraží MHD Palmovka, v ul. KOŽELUŽSKÁ, PIVOVARNICKÁ, PRIMÁTORSKÁ, PROSECKÁ, PRVNÍHO PLUKU - s výjimkou nároží s ul. KŘIŽÍKOVA při Negrelliho viaduktu, v ul. ŘEŠOVSKÁ, ŠALDOVA, TAUSSIGOVA, THÁMOVA, U METEORU,VÍTKOVA a ZELENOHORSKÁ, KARLÍNSKÉ NÁM., SVĚTOVA; f) Kč 10,-- na celém území městské části při umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 25,- stanice metra Vysočanská a prostranství u stanice metra Vysočanská č. parc. 11/7, 297/1 a 1925/1,118/1 v k. ú. Vysočany; Kč 30,- parcely okolo metra stanic C Střížkov a Prosek parc. č. 497/1, 500/105, 500/101, část 833- v úseku od ul. VYSOČANSKÁ po ul. JABLONECKOU; část 1220 v úseku od ul. PROSECKÁ po ul. LITOMĚŘICKÁ, 643/12, 643/13, 643/17, 643/18, v k.ú. Prosek;

10 Kč 12,-stanice metra Českomoravská, ul. DRAHOBEJLOVA a prostranství u stanice metra Českomoravská č. parc. 3278/1, 3278/2, 3278/3, 3278/4, 3283/1, část 3911/3 v úseku od ul. K MORAVINĚ po ul. KOVÁŘSKÁ v k.ú. Libeň; Kč 17,- ul. VYSOČANSKÁ parc. č v k.ú. Prosek v úseku zastávek MHD Sídliště Prosek a č. parc. 500/21 v k. ú. Střížkov a 640/9, 640/36, k.ú. Prosek; Kč 12,- ul. PROSECKÁ parc.č. 1187/1, 640/34, 646/3 v k.ú. Prosek a parc. č. 1939/1 v k.ú. Vysočany; Kč 12,- ul. KOLBENOVA, K MORÁVINĚ, LOVOSICKÁ, POD PEKÁRNAMI, SOKOLOVSKÁ, SPOJOVACÍ, RUMBURSKÁ, TEPLICKÁ, UČŇOVSKÁ č. parc. 628/162, 628/169 v k. ú. Prosek a č. parc. 559, 560 v k. ú. Vysočany (prostor před železniční stanicí Praha-Libeň); Kč 12,- ul. NOVOVYSOČANSKÁ a č. parc. 500/2 (ul. ČESKOBRODSKÁ) v k. ú. Hrdlořezy; Kč 10,- ostatní veřejná prostranství Kč 15,- při umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné odst. 1 písm. f) vyhlášky Kč 10,-- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 70,- přístupová cesta od stanice metra Skalka do sídliště Skalka; Kč 50,- ul. STAROSTRAŠNICKÁ, u stanice metra Strašnická, č. parc. 852/2 v k. ú. Strašnice; Kč 30,- prostranství u stanice metra DEPO HOSTIVAŘ, č. parc. 4058/1 v k. ú. Strašnice, KUBÁNSKÉ NÁM., UL. LITEVSKÁ, podchod a nástupní plochy autobusů stanice metra Skalka a ul. JABLOŇOVÁ před poliklinikou; Kč 20,- - ostatní veřejná prostranství; - předsunutý prodej před prodejnami, místa pro nabídku zboží; Kč 10,- restaurační zahrádky a příležitostný prodej sezónního zboží odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 3,- při regeneraci panelových domů, všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,-- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 30,- stanice metra Háje, Chodov, Opatov a Roztyly; Kč 20,- prostranství u nákupních středisek; Kč 10,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky Kulturní akce, na které hlavní město Praha nebo Městská část Praha 11 poskytuje finanční prostředky - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. n) vyhlášky volební akce v době volební kampaně - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství.

11 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 30,- mobilní reklamní zařízení všechna veřejná prostranství; Kč 50,- stabilní reklamní zařízení (billboardy) všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 30,- mobilní prodejní zařízení - všechna veřejná prostranství; Kč 15,- stabilní prodejní zařízení - všechna veřejná prostranství; Kč 20,- restaurační zahrádky - všechna veřejná prostranství; Kč 20,- nápojové automaty - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky akce, na které Městská část Praha 13 poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. n) vyhlášky volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátů - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 30,- č. parc. 232/2 v k. ú. Černý most u stanice metra Černý Most, č. parc. 782/21 v k. ú. Hloubětín u stanice metra Hloubětín a č. parc. 72 v k. ú. Černý most u stanice metra Rajská zahrada; Kč 15,- ul. BROUMARSKÁ, DOLEŽALOVA, KPT. STRÁNSKÉHO, GEN. JANOUŠKA, BRYKSOVA, CÍGLEROVA, ČESKOBRODSKÁ, KARDAŠOVSKÁ, KRYLOVECKÁ, MOCHOVSKÁ, OCELKOVA, PODĚBRADSKÁ, RONEŠOVA, SLÉVAČSKÁ, VAŠÁTKOVA, VYBÍRALOVA, ŽÁRSKÁ a podloubí v ul. MOCHOVSKÁ č. p. 40; Kč 10,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- veřejné hřiště na křižovatce ul. BRYKSOVA a OCELKOVA a koupaliště (vodní nádrž) ALOISOV u ul. POSPÍCHALOVA; Kč 2,- na prostranství podél ul. BRYKSOVA č. parc. 232/7 v k. ú. Černý Most. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky

12 a) Kč 10,- všechna veřejná prostranství s výjimkou veřejného parkoviště u Ondřeje, č. parc. 95/1 v k.ú. Radotín; b) Kč 5,- veřejné parkoviště u Ondřeje, č. parc. 95/1 v k.ú. Radotín. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 3,- při regeneraci panelových domů - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 3,- restaurační zahrádky sloužící k občerstvení a to i samostatně umístěné - všechna veřejná prostranství; Kč 10,-Kč ostatní způsoby užívání -všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,-Kč všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. m) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 2 m 2 všechna veřejná prostranství; Kč 70,- reklamní zařízení s reklamní plochou od 2 m 2 do 15 m 2 všechna veřejná prostranství; Kč 100,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 15 m 2 všechna veřejná prostranství; Kč 10,- parc. č. 2149/1 v k. ú. Kbely odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 5,- restaurační zahrádky sloužící k občerstvení - všechna veřejná prostranství; Kč 20,- Centrální park parc. č. 1164, 1165, 1166, 1167/1,1168/3, 1168/4, 1168/6, 2146, 2154 v k. ú. Kbely, ul. ŽACLÉŘSKÁ, ŽELEZNOBRODSKÁ, volné plochy u rybníka parc. č. 2/4, 2/6 k. ú. Kbely, zahrada u Lidového domu parc. č. 868/1 v k. ú. Kbely, plocha před Lidovým domem 2068/1, prostranství mezi Billou, ul. ŽACLÉŘSKOU a ul. TAUFEROVOU; Kč 10,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 20,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 1 m 2, přenosné A - všechna veřejná prostranství; Kč 50,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 1 m 2, pevné (s ohlášením na stavebním úřadě) všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 20,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 1 m 2, přenosné A - všechna veřejná prostranství;

13 Kč 50,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 1 m 2, pevné (s ohlášením na stavebním úřadě) všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 15,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd. místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BENICE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BĚCHOVICE 2 odst. 1, písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BŘEZINĚVES 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ČAKOVICE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ CHABRY 1. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky za prvních 60 dní užívání veřejného prostranství se místní poplatek nevybírá, pokud budou splněny následující podmínky: 1. Pokud je užíváno veřejné prostranství, jehož hranice je společná s nemovitostí, kde se stavební práce provádějí; 2. Vlastník nemovitosti, kde se provádějí stavební práce, nahlásil změnu režimu provozu ulice a chodníku odboru dopravy Úřadu městské části Praha 8; 3. Vlastník nemovitosti, kde se provádějí stavební práce, na vlastní náklady zajistí dopravní značení pro bezpečnost chodců a motoristů; 4. O zábor veřejného prostranství požádají vlastníci nemovitostí, které stojí na pozemcích Městské části Praha Dolní Chabry č. parc. 351, 353, 355, 356, 357, 358, 359 v k. ú. Dolní Chabry v rozsahu 50 m 2 a nemají připojení na kominikaci z důvodu skalnatého terénu odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 1 m 2 a přenosná všechna veřejná prostranství; Kč 20,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 1 m 2 všechna veřejná prostranství; 3. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 15,- všechna veřejná prostranství.

14 V rámci akce, na kterou hlavní město Praha nebo Městská část Praha Dolní Chabry poskytuje finanční prostředky místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm d) vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm k) vyhlášky a) Kč 2,- všechna veřejná prostranství; b) místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá při vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla: - speciálně upraveným vozům, které slouží k výuce autoškoly pro těžce handicapované spoluobčany - vozům zajišťujícím pečovatelské služby pro občany Městské části Praha Dolní Chabry odst. 1 písm. n) vyhlášky volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátů - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 vyhlášky za užívání veřejného prostranství, které je v pronájmu trvajícím minimálně 1 rok nebo je užíváno příspěvkovými organizacemi Městské části Praha Dolní Chabry se místní poplatek nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ MĚCHOLUPY 2 odst. 1, písm. b), písm. c), bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ POČERNICE 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- reklamní zařízení do 1m 2 a přenosná; Kč 20,- reklamní zařízení nad 1m odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá před č. p. STARÁ OBEC 6, 8 a 10, ul. BAKURINOVA před č.p. 9 a 12; Kč 20 ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DUBEČ 1. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 4,- za užívání veřejného prostranství se souhlasem městské části hl. m. Prahy určeného k opravě nemovitosti vlastníka (fyzické osoby) nepřesahující 8 m 2, na dobu užívání do 3 dnů, všechna veřejná prostranství; Za užívání veřejného prostranství se místní poplatek nevybírá, pokud budou splněny následující podmínky: a. Je užíváno veřejné prostranství, jehož hranice je společná s nemovitostí, kde se stavební práce provádějí; b. Vlastník nemovitosti, kde se stavební práce provádějí, nahlásil změnu režimu provozu ulice (případně chodníku) odboru dopravy příslušného úřadu městské části hl. m. Prahy; c. Vlastník nemovitosti, kde se provádějí stavební práce, na vlastní náklad zajistí dopravní značení pro bezpečnost chodců a motoristů odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) a písm. e) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i), j), n) vyhlášky za užívání veřejného prostranství, které je užíváno neziskovými organizacemi, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá odst. 1 vyhlášky

15 u akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hl. m. Prahy poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ĎÁBLICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KLÁNOVICE 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLODĚJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KRÁLOVICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KŘESLICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ 1. 2 odst.1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1, písm. d), písm. e) a písm. k) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LOCHKOV není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

16 není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-NEBUŠICE 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-NEDVĚZÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-PETROVICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-PŘEDNÍ KOPANINA 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ŘEPORYJE 1. 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky velikonoční, farmářské, podzimní a vánoční trhy pořádané v ul. NA TRŽIŠTI, TĚLOVÝCHOVNÁ, ŘEPÍKOVÁ, místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm. d) vyhlášky v prostoru ul. NA TRŽIŠTI, TĚLOVÝCHOVNÁ, ŘEPÍKOVÁ, místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm. i) vyhlášky u akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hl. m. Prahy poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SATALICE 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SLIVENEC 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SUCHDOL 1. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 30,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d), písm. i), vyhlášky u akcí, na něž Městská část Praha Suchdol poskytuje finanční prostředky, se místní poplatek za užívání veřejného prostranství nevybírá. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ŠEBEROV

17 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ŠTĚRBOHOLY 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA 2 odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. 2 odst. 1, písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ÚJEZD MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-VELKÁ CHUCHLE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-VINOŘ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV 1. 2 odst. 1 písm. b) a písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 50,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 3,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 3,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN UMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1U Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce l. NÁMĚSTÍ ANENSKÉ NÁM. MALÉ NÁM. OVOCNÝ TRH BETLÉMSKÉ NÁM. MALOSTRANSKÉ NÁM. PETRSKÉ NÁM. DRAŽICKÉHO NÁM. MALTÉZSKÉ NÁM. POHOŘELEC HAŠTALSKÉ NÁM. MARIÁNSKÉ NÁM. SENOVÁŽNÉ NÁM. HRADČANSKÉ NÁM. NÁM. CURIEOVÝCH STAROMĚSTSKÉ NÁM. JUNGMANNOVO NÁM. NÁM. FRANZE KAFKY UHELNÝ TRH KARLOVO NÁM. NÁM. J. PALACHA VÁCLAVSKÉ NÁM.

18 KŘIŽOVNICKÉ NÁM. NÁM. REPUBLIKY VALDŠTEJNSKÉ NÁM. LORETÁNSKÉ NÁM. NA KAMPĚ VELKOPŘEVORSKÉ NÁM. 2. TRŽIŠTĚ HAVELSKÝ TRH, ul. HAVELSKÁ od č. 1/512 do č. 20/514; STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, vnitřní plocha náměstí obklopující sochu Mistra Jana Husa, která je vymezena pásem žulových desek, lemujících pojezdové pruhy a obrubníkem komunikace PAŘÍŽSKÁ DLOUHÁ; U STARÉHO HŘBITOVA; VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, spodní část vymezená pojezdovými pruhy na VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ, spojnicí pěší zóny ul. NA PŘÍKOPĚ, 28. ŘÍJNA a sadovými úpravami v podélném středním pruhu VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ. 3. ULICE A CHODNÍKY ALŠOVO NÁBŘEŽÍ ANENSKÁ ANEŽSKÁ BARTOLOMĚJSKÁ BARVÍŘSKÁ BENEDIKTSKÁ BESEDNÍ BETLÉMSKÁ BÍLKOVA BISKUPSKÁ BISKUPSKÝ DVŮR BOLZANOVA BORŠOV BŘEHOVÁ BŘETISLAVOVA CELETNÁ CIHELNÁ ČECHŮV MOST ČERNÁ ČERNÍNSKÁ ČERVENÁ DISKAŘSKÁ DIVADELNÍ DLABAČOV DLÁŽDĚNÁ DLOUHÁ DRAŽICKÉHO DUŠNÍ 28. ŘÍJNA DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ GOGOLOVA HARANTOVA HAŠTALSKÁ HAVELSKÁ HAVELSKÁ ULIČKA HAVÍŘSKÁ HAVLÍČKOVA HELLICHOVA HELMOVA HLAVSOVA HRADEBNÍ HROZNOVÁ HUSOVA HYBERNSKÁ CHARVÁTOVA CHOTKOVA SILNICE JÁCHYMOVA JAKUBSKÁ JALOVCOVÁ JÁNSKÁ JÁNSKÝ VRŠEK JELENÍ JERUZALÉMSKÁ JILSKÁ JINDŘIŠSKÁ JOSEFSKÁ JUNGMANNOVA KAMZÍKOVÁ KANOVNICKÁ KAPROVA KAPUCÍNSKÁ KARLOVA KARLŮV MOST KARMELITSKÁ KAROLINY SVĚTLÉ KEPLEROVA KLÁROV KLÁŠTERSKÁ KLIMENTSKÁ KONVIKTSKÁ KOSÁRKOVO NÁBŘEŽÍ KOSTEČNÁ KOZÍ KOŽNÁ KRAKOVSKÁ KRÁLODVORSKÁ KROCÍNOVA KŘEMENCOVA KŘIŽOVNICKÁ LANNOVA LAZARSKÁ LÁZEŇSKÁ LEGEROVA LETENSKÁ LILIOVÁ LINHARTSKÁ LODECKÁ LODNÍ MLÝNY LORETÁNSKÁ MAGDALENY RETTIGOVÉ MAISELOVA MALÁ KLÁŠTERSKÁ MALÁ ŠTUPARTSKÁ MALOSTRANSKÉ NÁBŘEŽÍ MÁNESŮV MOST MARIÁNSKÉ HRADBY MARTINSKÁ MASARYKOVO NÁBŘEŽÍ MASNÁ MELANTRICHOVA MEZIBRANSKÁ MICHALSKÁ MIKULANDSKÁ MIKULÁŠSKÁ MÍŠEŇSKÁ MLYNÁŘSKÁ MOSTECKÁ MOST LEGIÍ MYSLÍKOVA NA BAŠTĚ SV.TOMÁŠE NA FLORENCI NA FRANTIŠKU NA MŮSTKU NA NÁSPU NA OPYŠI NA PERŠTÝNĚ NA POŘÍČÍ NA PŘÍKOPĚ NA REJDIŠTI NA STRUZE NA ZÁBRADLÍ NÁBŘEŽÍ EDVARDA BENEŠE NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY NÁPRSTKOVA NÁRODNÍ NAVRÁTILOVA NEBOVIDSKÁ NEKÁZANKA NERUDOVA NOSTICOVA NOVÉ MLÝNY

19 NOVOMLÝNSKÁ NOVOTNÉHO LÁVKA NOVÝ SVĚT OLIVOVA OPATOVICKÁ OPLETALOVA OSTROVNÍ PALACKÉHO PANSKÁ PAŘÍŽSKÁ PLATNÉŘSKÁ PELCLOVA PERLOVÁ PETRSKÁ POD BRUSKOU POLITICKÝCH VĚZŇŮ PROKOPSKÁ PROVAZNICKÁ PRŮCHODNÍ PŘÍČNÁ PŠTROSSOVA PURKYŇOVA PŮTOVA RADNICKÉ SCHODY RÁMOVÁ REVOLUČNÍ RŮŽOVÁ RYBNÁ RYTÍŘSKÁ ŘÁSNOVKA ŘETĚZOVÁ ŘEZNICKÁ ŘÍČNÍ SALVÁTORSKÁ SAMCOVA SASKÁ 17. LISTOPADU SEMINÁŘSKÁ SENOVÁŽNÁ SKOŘEPKA SMETANOVO NÁBŘEŽÍ SNĚMOVNÍ SOUKENICKÁ SPÁLENÁ STÁRKOVA STRAHOVSKÁ STŘÍBRNÁ ŠEŘÍKOVÁ ŠIROKÁ ŠÍTKOVA ŠKOLSKÁ ŠPORKOVA ŠTEFÁNIKŮV MOST ŠTĚPÁNSKÁ ŠTUPARTSKÁ TEMPLOVÁ TĚŠNOV THUNOVSKÁ TOMÁŠSKÁ TRUHLÁŘSKÁ TRŽIŠTĚ TÝNSKÁ TÝNSKÁ ULIČKA U BRUSKÝCH KASÁREN U BRUSNICE U BULHARA U DOBŘENSKÝCH U KASÁREN U LANOVÉ DRÁHY U LUŽICKÉHO SEMINÁŘE U MILOSRDNÝCH U NEMOCENSKÉ POJIŠŤOVNY U OBECNÍHO DOMU U OBECNÍHO DVORA U PLOVÁRNY U PRAŠNÉ BRÁNY U PRAŠNÉHO MOSTU U PŮJČOVNY U RADNICE U SOVOVÝCH MLÝNŮ U STARÉ ŠKOLY U STARÉHO HŘBITOVA U SV. DUCHA U ZLATÉ STUDNĚ U ŽELEZNÉ LÁVKY ÚJEZD ÚVOZ V CELNICI V CÍPU V JÁMĚ V JIRCHÁŘÍCH V KOLKOVNĚ V KOTCÍCH VALDŠTEJNSKÁ VALENTINSKÁ VE SMEČKÁCH VEJVODOVA VELESLAVÍNOVA VĚZEŇSKÁ VINOHRADSKÁ VÍTĚZNÁ VLADISLAVOVA VLAŠSKÁ VODIČKOVA VOJTĚŠSKÁ VORŠILSKÁ VŠEHRDOVA WASHINGTONOVA WILSONOVA ZA HAŠTALEM ZÁMECKÁ ZÁMECKÉ SCHODY ZLATÁ ZLATNICKÁ ŽATECKÁ ŽELEZNÁ ŽITNÁ 4. PARKY ALŠOVO NÁBŘEŽÍ, č. parc. 998/1, 1000/1, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1000/6 v k. ú. Staré Město; BESEDNÍ ulice, č. parc. 323/2 v k. ú. Malá Strana; ČELAKOVSKÉHO SADY, č. parc. 2/1, 2/2, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2523/1, 2523/2, 2523/7, 2523/8, 2523/9, 2523/10, 2523/11 v k. ú. Nové Město a č. parc 470/2, 470/3, 4097/2, 4097/3, 4097/4 v k. ú. Vinohrady ; HRADČANSKÉ NÁM, č. parc. 737 v k. ú. Hradčany; CHOTKOVY SADY, č. parc. 707 v k. ú. Hradčany ; KAMPA, č. parc. 778/1, 779/5, 780, 782, 790, 791 v k. ú. Malá Strana; NOSTICOVA ZAHRADA, č. parc. 298 v k. ú. Malá Strana; park na KLÁROVĚ - U ŽELEZNÉ LÁVKY, č. parc. 701, 702/1, 1029 v k. ú. Malá Strana; park na KLÁROVĚ - U HOLUBIČKY, č. parc. 642 v k. ú. Malá Strana; park u synagogy v PAŘÍŽSKÉ ul., č. parc. 125 v k. ú. Staré Město; parčík v ulici ŘÁSNOVKA, č. parc. 1026, 1027, 853/2 v k. ú. Staré Město;m, park v ulici JELENÍ, č. parc. 367 v k. ú. Hradčany; park Rosh-Ha ayin v DUŠNÍ ul., č. parc. 1045/2, 1045/3 v k. ú. Staré Město a č. parc. 101/2 v k. ú. Josefov; plocha u Anežského kláštera NA FRANTIŠKU, č. parc. 899/1 v k.. ú. Staré Město;

20 parkově upravená plocha za Staroměstskou radnicí na STAROMĚSTSKÉ NÁM., č. parc. 1/2 v k. ú. Staré Město. PETŘÍN NEBOZÍZEK, č. parc. 906, 908/1, 908/2, 911/1, 911/2, 915, 928/1, 932 v k. ú. Malá Strana; PETŘÍN SEMINÁŘSKÁ ZAHRADA, č. parc. 364, 917, 919/1, 919/2, 922, 923 v k. ú. Malá Strana; PETŘÍN LOBKOVICKÁ ZAHRADA, č. parc. 933/8 v k. ú. Malá Strana; PETŘÍN STRAHOVSKÁ ZAHRADA, č. parc. 255/1 v k. ú. Hradčany; PETŘÍN RŮŽOVÝ SAD a KVĚTNICE, č. parc. 273, 274 v k. ú. Hradčany; STŘELECKÝ OSTROV, č. parc. 274 v k. ú. Staré Město; SLOVANSKÝ OSTROV, č. parc v k. ú. Nové Město; VRCHLICKÉHO SADY, č. parc. 2309/1, 2313/1, 2313/7, 2313/9, 2313/10, 2313/11, 2313/14, 2313/22, 2317/1, 2317/2, 2317/3, 2317/4, 2317/5, 2317/6, 2317/7, 2317/8, 2318/1, 2318/2, 2318/4, 2318/5, 2318/6, 2318/7, 2318/8 v k. ú. Nové Město. 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ 6. DALŠÍ PROSTORY PŘÍSTUPNÉ KAŽDÉMU BEZ OMEZENÍ zelené plochy : KŘIŽOVNICKÉ NÁM., č. parc v k. ú. Staré Město; LORETÁNSKÉ NÁM., č. parc. 742 v k. ú. Hradčany; park na NÁM. J. PALACHA, č. parc. 994/2 v k. ú. Staré Město; parčík v ulici DLOUHÁ, č. parc. 702 v k. ú. Staré Město; parčík v ulici U LUŽICKÉHO SEMINÁŘE, č. parc. 1039/1 v k. ú. Malá Strana; park na náplavce u Mánesova mostu, č. parc. 710/1, 710/4 v k. ú. Malá Strana; parčík v ulici KONVIKTSKÁ, č. parc. 312/1 v k. ú. Staré Město; pás před Ministerstvem dopravy na NÁBŘEŽÍ L. SVOBODY, č. parc. 2357/2, 2357/3 v k. ú. Nové Město; plocha před kostelem Panny Marie Vítězné v KARMELITSKÉ ul., č. parc. 385, 1051/1 v k. ú. Malá Strana; plocha u kostela sv. Klimenta v KLIMENTSKÉ ul.č. parc. 319 v k. ú. Nové Město; SENOVÁŽNÉ NÁM., č. parc. 2330/1 v k. ú. Nové Město; STRAHOVSKÁ ulice, č. parc. 278, 288/2, 290, 291, 293, 295 v k. ú. Hradčany; středové záhony na VÁCLAVSKÉM NÁM., č. parc. 2306/1 v k. ú. Nové Město; středové pásy v ulici HELLICHOVA, č. parc. 1054/1 v k. ú. Malá Strana; náplavky: náplavka ul. CIHELNÁ, č. parc. 711, 725, 1041 v k. ú. Malá Strana; náplavka ul. NA FRANTIŠKU, č. parc v k. ú. Staré Město; náplavka sady na KAMPĚ, č. parc v k. ú. Malá Strana; náplavka u DVOŘÁKOVA NÁBŘEŽÍ, č. parc v k. ú. Staré Město; náplavka u MALOSTRANSKÉHO NÁBŘEŽÍ, č. parc v k. ú. Malá Strana; náplavka u MASARYKOVA NÁBŘEŽÍ, č. parc. 2421/2 v k. ú. Nové Město; náplavka u NÁBŘEŽÍ L. SVOBODY, č. parc v k. ú. Nové Město; pasáže: CELETNÁ č. 27/589 TEMPLOVÁ č. 1/589; HYBERNSKÁ č. 3/1036 NÁM. REPUBLIKY; KŘIŽOVNICKÉ NÁM. č. 1/194 NOVOTNÉHO LÁVKA č. 13/198; MALOSTRANSKÉ NÁM. č. 12/259 TRŽIŠTĚ č. 18/259; NÁRODNÍ č. 4/1393 OSTROVNÍ; NÁRODNÍ č. 32/58 CHARVÁTOVA; NÁRODNÍ č. 34/40 CHARVÁTOVA; NÁRODNÍ č. 35/417 MARTINSKÁ č. 6/417; TÝNSKÁ č. 4/639 MALÁ ŠTUPARTSKÁ č. 3/645 (TÝN Týnský dvůr Ungelt); VÁCLAVSKÉ NÁM. č. 4/773 JUNGMANNOVO NÁM. č. 11/773;

Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012)

Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012) Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012) Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Boleslavská Čáslavská Hollarovo náměstí Horní Stromky Hradecká Chrudimská

Více

P ř í l o h a. k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7R-338/2014 ze dne 26. 3. 2014

P ř í l o h a. k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7R-338/2014 ze dne 26. 3. 2014 P ř í l o h a k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7R-338/2014 ze dne 26. 3. 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Návrh

Více

Městská část Praha 4. třídy s rozšířenou výukou jazyků: třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy: území městské části Praha 4

Městská část Praha 4. třídy s rozšířenou výukou jazyků: třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy: území městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 Batelovská Bítovská Budějovická č. p. 281, 282, 340-480 Čerčanská Hodonínská Ješetická Jihlavská Krumlovská Kvestorská Pelhřimovská Počátecká

Více

1. Sad na vrchu Kapitol - 6 300 m2

1. Sad na vrchu Kapitol - 6 300 m2 1. Sad na vrchu Kapitol - 6 300 m2 Michle - parcely č. 2893/1, 2893/2 -plocha je na západní straně vymezena ulicí Týmova. Na severní straně je oddělena od rekreační části asfaltovou cestou, spojující ul.

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ

PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ adresář dochovaných znamení a jejich pozůstatků Znamení jsou rozdělena do oddílů dle čtyř historických měst pražských a následně abecedně rozřazena podle ulic a čísel orientačních.

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy BYTOVÝ PODNIK PRAHA 1 1948-1992. Inventář. (NAD č.: 1681) (Č. pomůcky: 536)

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy BYTOVÝ PODNIK PRAHA 1 1948-1992. Inventář. (NAD č.: 1681) (Č. pomůcky: 536) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 152400/03 BYTOVÝ PODNIK PRAHA 1 1948-1992 Inventář (NAD : 1681) (Č. pomůcky: 536) Jiří Vlasák Praha 2012 Bytový podnik Praha 1 INVENTÁŘ BYTOVÝ PODNIK PRAHA

Více

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem vydává dne 11.09.2014 svým usnesením č. Z/602/2014

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23.6.2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000

Více

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ 1 PETŘINY výstupní - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej ---------------------------- OBCHODNÍ DŮM PETŘINY VĚTRNÍK VOJENSKÁ NEMOCNICE BATERIE OŘECHOVKA SIBELIOVA VOZOVNA STŘEŠOVICE PRAŠNÝ MOST HRADČANSKÁ

Více

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ)

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ) Od 1.9. 2012 dochází ke změnám linkového vedení pražských tramvají. Zrušen provoz linek 15, 19, 21 a 36. Změna trasy linek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 24 a 25. Změny názvů stávajících a zřízení

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června:

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve čtvrtek 6. 6. 2013 NÁVRH VAR 0606A Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: - obnovení provozu na lince A metra, mimo provoz zůstávají stanice

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 29. června 2013 (aktualizováno 3. 6. 2013) učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25,

Více

Zápis č. 19 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 19 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 19 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 29. 9. 2014 Místo jednání: kancelář

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH úklid komunikací 3 x týdně Masarykovo nám. ( celá severní část) Rondel Zborovská úklid komunikací 1 x týdně Cesta Svobody Scheinerova Olivova (přejezd-točna)

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

10. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

10. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 10. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Preambule Záměrem Zastupitelstva

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic Ulice popis (čísla popisná) číslo a adresa volebního okrsku Akátová celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Alešova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Arbesova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou

Více

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti na území hlavního města Prahy

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti na území hlavního města Prahy Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy podle ustanovení 10 odst. 1 písm. b) a 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb., o

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Alternativní návrh dopravního opatření Ing. Martin Šubrt, 01/2015 ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Návrh vychází z oficiálního návrhu Ropidu a pouze jej dílčím způsobem v některých

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

Zápis č. 20 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 20 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 20 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 30. 9. 2013 Místo jednání: kancelář

Více

Zápis č. 1 z jednání Komise pro vedlejší hospodářskou činnost Rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise pro vedlejší hospodářskou činnost Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKOU ČINNOST RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise pro vedlejší hospodářskou činnost Rady městské části Datum jednání: 11. 12. 2014 Místo jednání:

Více

Michal Kucián - předseda komise

Michal Kucián - předseda komise Příloha usnesení RMČ Praha 3 č. ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 5 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

Nejnižší cena za. price beds. Ubytovna Malešická Malešická 47, P3 115 Kč 5 http://www.ubytovnamalesicka.cz/

Nejnižší cena za. price beds. Ubytovna Malešická Malešická 47, P3 115 Kč 5 http://www.ubytovnamalesicka.cz/ Nejnižší cena za Hotel Adresa / Address lůžko / Lowest www price beds Ubytovna Bryksova Bryksova 940/35, 115 Kč 5 http://www.levneubytovanipraha.eu/ ubytovna-praha-bryksova-naubytovne Ubytovna Malešická

Více

Zápis č. 15 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 15 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 15 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 23. 7. 2014 Místo jednání: kancelář

Více

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014 P R O G R A M 18. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná dne 28.6.2010 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3 I. Pro jednání Zastupitelstva městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 1. schůze, konané dne 12. 1. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka Přítomni-členové

Více

Radnice zlepšuje systém úklidu Nový, mnohem efektivnější

Radnice zlepšuje systém úklidu Nový, mnohem efektivnější PRAHA VELIKONOCE v srdci Prahy se nikdo nenudil HARMONOGRAM ÚKLIDU psích exkrementů STRANA 2 STRANA 5 IV. ROČNÍK XIV NA SLOVÍČKO, PANE STAROSTO Ačkoli jsem v tomto sloupku nedávno o tradicích psal v souvislosti

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Zápis č. 17 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 17 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 17 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 18. 8. 2014 Místo jednání: kancelář

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

30 minut. 1. hodina. Druhá hodina. 15 minut. První a každá další hodina. 30 minut. První a každá další hodina. jednorázový poplatek 10 Kč. 1.

30 minut. 1. hodina. Druhá hodina. 15 minut. První a každá další hodina. 30 minut. První a každá další hodina. jednorázový poplatek 10 Kč. 1. Parkoviště P+R a ostatní odstavné plochy " U Lízatek " (koupaliště "Flošna") Ceník parkovného - platný k 9.2011 Oblast ISP Hradec Králové doba "U Zimního stadionu" Koruna (původní autobusové nádraží) Historické

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení)

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) 101 TOLSTÉHO NÁDR.HOSTIVAŘ DEPO HOSTIVAŘ ve špičkách PD z Nádraží Hostivař prodloužena místo rušené linky 122 na Depo

Více

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah Obsah Návrh dopravního opatření ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A 1) Popis dopravního řešení... 2 2) Linkové vedení... 6 3) Provozní parametry... 8 4) Dopravce... 9 5) Termín realizace...

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2201 ze dne 15.9.2015 k vypracování koncepční studie ulic / Rada hlavního města Prahy I. souhlasí s návrhem na vypracování

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Datum zápisu: 1. ledna 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Spisová značka: B 3660 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa komunálního

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

2, 24 KALENDÁŘ SOUTĚŽE ADRESÁŘ HRACÍCH MÍSTNOSTÍ MHD: TR

2, 24 KALENDÁŘ SOUTĚŽE ADRESÁŘ HRACÍCH MÍSTNOSTÍ MHD: TR Sokol Vyšehrad HM: Sokolovna TJ, Praha 2, Rašínovo nábřeží 24 MHD: TR 3,7,17,21 - st. Výtoň TJ Pankrác HM: Hala TJ Pankrác, Lomnického 1, Praha 4 MHD: Metro C - st. Pražského povstání TJ Praga HM: Sokolovská

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1 Městský úřad B o h u m í n Číslo materiálu: 1/11 Z Bohumín, 4.12.2003 Zpráva pro zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 17. prosince 2003 Věc: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Návrh

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Zápis č. 23 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 23 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Příloha usnesení RMČ Praha 3 č. ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 23 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum

Více

Bezpečné cesty do školy

Bezpečné cesty do školy Bezpečné cesty do školy dosavadní realizace dopravních opatření navržených v rámci školních projektů (leden 2013) Ukázky realizací z dopravních studií viz web Pražských matek: http://www.prazskematky.cz/galerie/bezpecne-cesty-do-skoly-realizovana-dopravni-opatreni.html.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 USNESENÍ č. 340 ze dne 27.04.2015 k návrhu novely nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů R A D A M Ě

Více

Město Třebíč. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009,

Město Třebíč. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek Zastupitelstvo města Třebíče se na svém 20. zasedání dne 16. dubna 2009 usneslo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 10. schůze, konané dne 23.04.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice Motol se k termínu 6. dubna 2015 připravuje také změna linek povrchové dopravy. Pracovní návrh

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 366 ze dne 21.05.2014 Podněty Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 366 ze dne 21.05.2014 Podněty Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části č.j.: 397/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 366 ze dne 21.05.2014 Podněty Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Rýmařov celkem Voličů celkem: 728 7187 Volební účast: 3763 374 52,21 51,54 Platných hlasů: 3732 3688 Zeman Miloš Ing. 125 266 Dienstbier Jiří 831

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE

CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE Nové prvky cyklistické infrastruktury 2013 Cyklotrasy 27,75 km Cyklointegrace dopravní opatření v HDP 6,79 km Cyklointegrace 108 ks 2 Investiční prostředky 2013 Akce zahájeny

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 1 Identifikační číslo 2 Kód 220 List1 UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 3 Pojmenování (název) životní situace Poplatek za užívání (zábor)veřejného prostranství 4 Základní informace k životní situaci 5 Kdo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Katalog obchodů a služeb

Katalog obchodů a služeb Městská část Praha 1 Katalog obchodů a služeb duben 2010 Zúčastněte se ankety! V obálce, která byla přiložena k této brožuře, naleznete anketní lístek s několika dotazy, které se týkají občanské vybavenosti.

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 - hlasování členů OPS Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné

Více

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/2013 Vyšlo 14. 06. 2013 Obsah Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013... 1 Prázdninový provoz PID od 29. 6. 2013... 2 Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘÍLOHA USNESENÍ I. A II. STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2011 O REGULACI PROVOZOVÁNÍ VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání

Více

KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB

KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB PROSINEC 2014 KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB WWW.PRAHA1.CZ Václavské Vánoce v horní části Václavského náměstí zahájeny! Milí sousedé, jsem rád, že budu mít i v dalším období příležitost spolu s vámi pokračovat

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2012 Vyšlo 15.8.2012 Změny od 1.9.2012 Obsah Nová síť metropolitních linek MHD od 1.9.2012...1 Tramvaje změny na jednotlivých linkách od 1.9.2012...1 Autobusy změny na jednotlivých

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Město Kolín Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kolína se v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35, 84 odst. 2 písm. h)

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 9 /2012. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 9 /2012. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 9 /2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č.427/zm/2012 usneslo vydat na základě 14 odstavce

Více