Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/ Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku"

Transkript

1 Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku : 1 Obsah vyhlášky Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen poplatek ), stanoví konkrétní sazby poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku, příslušnost k řízení o poplatku a určují místa, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku. 2 Sazby poplatku (1) Sazby poplatku za každý i započatý m 2 a každý i započatý den činí a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálů... Kč 10,-, a za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd..... Kč 3,-, b) za umístění reklamních zařízení.... Kč 100,-, c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných) 1. mimo tržiště Kč 100,-, 2. na tržišti..... Kč 10,-, d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí... Kč 50,-, e) za umístění zařízení cirkusů..... Kč 10,-, f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb.... Kč 5,-, g) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.... Kč 10,-, h) za umístění skládek.... Kč 10,-, i) pro kulturní akce Kč 4,-, j) pro sportovní akce... Kč 2,-, k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla..... Kč 10,-, l) za provádění výkopových prací.... Kč 10,-, m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb..... Kč 10,-, n) pro reklamní akce..... Kč 10,--. (2) Podle sazby poplatku uvedené v odstavci 1 se poplatek vybere pouze v případě, že příloha č. 1 k této vyhlášce nestanoví pro území jednotlivých městských částí jinak.

2 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v 2 až do dne, kdy toto užívání skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu způsobilého k obecnému užívání. 4 Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti (1) Údaje uváděné poplatníkem v ohlášení 1), tj. a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor 2), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, tj. rozsah (v m 2 ), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství, je poplatník povinen sdělit správci poplatku nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství. V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie. (2) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. (3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala. (4) Ohlášení se podá i v případě, kdy je užívání veřejného prostranství od poplatku osvobozeno. 5 Splatnost (1) Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství. (2) Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému třicátému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky.

3 (3) V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie. 6 Osvobození (1) Poplatek se vedle osvobození vyplývajícího ze zákona neplatí v případě a) vyhrazení trvalého parkovacího místa 1. Technické správě komunikací hlavního města Prahy v případech, kdy je takové místo provozováno pro stání vozidel TAXI, 2. vozům rychlé lékařské pomoci, Policie České republiky, Městské policie hlavního města Prahy, úřadů městských částí hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy, zastupitelských úřadů v České republice v případě reciprocity s příslušným státem, 3. pro motorová vozidla při provozování knihovnických služeb, b) umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hlavní město Praha zavázalo, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky, c) užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník, d) umístění stavebního zařízení dle 2 odst. 1 písm. a) a provádění výkopových prací dle 2 odst. 1 písm. l) v případě 1. staveb hrazených z rozpočtu hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy, 2. staveb, jejichž realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově budovány stavby dráhy speciální (metro), dráhy tramvajové a dráhy celostátní nebo regionální s převažujícím podílem městské a příměstské dopravy osob na území hlavního města Prahy, e) umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí dle 2 odst.1 písm.a) a provádění výkopových prací dle 2 odst. 1 písm. l), které nepřesáhne 3 dny, f) sportovních akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy poskytuje finanční prostředky. (2) Další osvobození pro vybrané způsoby zvláštního užívání veřejného prostranství na území jednotlivých městských částí je uvedeno v příloze č Určení míst, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku Poplatku v hlavním městě Praze podléhají v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedená náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. 8 Řízení o poplatku (1) Řízení o poplatku vykonávají příslušné úřady městských částí 3), v jejichž území leží veřejné prostranství. Jde-li o veřejné prostranství, kde působnost silničního správního úřadu vykonává Magistrát hlavního města Prahy, vykonává řízení o poplatku Magistrát hlavního města Prahy.

4 (2) Je-li užívané veřejné prostranství na území několika městských částí, provádí řízení o poplatku ta městská část, v jejímž území leží větší část. 9 Zrušovací ustanovení Zrušuje se 1. Obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 2. Obecně závazná vyhláška č. 13/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 3. Obecně závazná vyhláška č. 9/2006 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 Sb. hl. m. Prahy. 4. Obecně závazná vyhláška č. 16/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů. 5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů. 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v. r. primátor hlavního města Prahy Ing. Karel Březina, v. r. náměstek primátora hlavního města Prahy V souladu s 45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se v případě, že obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dříve než patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy, uvádí důvod, v čem spočívá naléhavý zájem na dřívějším nabytí účinnosti. Důvodem nabytí dřívější účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je rozšíření osvobození a schválení návrhů městských částí na úpravy sazeb v návaznosti na zrušení institutu prominutí místního poplatku. l) 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. 2) 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 3) Položka č. 8 přílohy č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy.

5 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky a) Kč 60,- KARLOVA KŘIŽOVNICKÉ NÁMĚSTÍ MALÉ NÁMĚSTÍ NA MŮSTKU b) Kč 50,- CELETNÁ DRAŽICKÉHO NÁMĚSTÍ 28. ŘÍJNA HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ KARLŮV MOST c) Kč 20,- ANENSKÁ ANENSKÉ NÁM. BARTOLOMĚJSKÁ BARVÍŘSKÁ BENEDIKTSKÁ BESEDNÍ BÍLKOVA BISKUPSKÁ BISKUPSKÝ DVŮR BOLZANOVA BORŠOV ČERNÁ DISKAŘSKÁ DLABAČOV GOGOLOVA HAVELSKÁ ULIČKA HELLICHOVA HELMOVA HLAVSOVA HRADEBNÍ HROZNOVÁ CHARVÁTOVA CHOTKOVA SILNICE JÁNSKÁ JÁNSKÝ VRŠEK KAPUCÍNSKÁ KLÁŠTERSKÁ KOSÁRKOVO NÁBŘEŽÍ KRAKOVSKÁ NA PŘÍKOPĚ PAŘÍŽSKÁ STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ MAISELOVA MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ MELANTRICHOVA MOSTECKÁ NA KAMPĚ KRÁLODVORSKÁ KROCÍNOVA LANNOVA LEGEROVA LODECKÁ LODNÍ MLÝNY MAGDALENY RETTIGOVÉ MALÁ KLÁŠTERSKÁ MASNÁ MEZIBRANSKÁ MLYNÁŘSKÁ MYSLÍKOVA NA BAŠTĚ SV. TOMÁŠE NA NÁSPU NA REJDIŠTI NAVRÁTILOVA NEBOVIDSKÁ NEKÁZANKA NOVÉ MLÝNY NOVOMLÝNSKÁ OLIVOVA PELCLOVA PETRSKÁ PETRSKÉ NÁM. POLITICKÝCH VĚZŇŮ PRŮCHODNÍ PŘÍČNÁ PURKYŇOVA PŮTOVA Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce přístupové cesty a plochy u stanic metra NERUDOVA SEMINÁŘSKÁ ŽELEZNÁ ŘÁSNOVKA ŘEZNICKÁ SAMCOVA SENOVÁŽNÉ NÁM. SOUKENICKÁ STÁRKOVA STRAHOVSKÁ STŘÍBRNÁ ŠÍTKOVA ŠKOLSKÁ ŠPORKOVA TĚŠNOV TRUHLÁŘSKÁ U BULHARA U DOBŘENSKÝCH U MILOSRDNÝCH U NEMOCENSKÉ POJIŠŤOVNY U OBECNÍHO DVORA U PLOVÁRNY U STARÉ ŠKOLY U ŽELEZNÉ LÁVKY V CÍPU V JIRCHÁŘÍCH V KOTCÍCH VELKOPŘEVORSKÉ NÁM. VOJTĚŠSKÁ ZA HAŠTALEM ZLATÁ ZLATNICKÁ d) Kč 40,- umístění prodejního zařízení se sortimentem květiny, tisk a tabák všechna veřejná prostranství, mimo lokality uvedené v písm. c); e) Kč 5,- umístění zařízení před provozovnou květiny a knihy (antikvariát) všechna veřejná prostranství;

6 f) Kč 40,- všechna veřejná prostranství neuvedená v písmenech a), b), c), d), e) a plocha parku za Staroměstskou radnicí na STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ č. parc. 1/2 v k. ú. Staré Město odst. 1 písm. i) vyhlášky a) Kč 10,- všechna veřejná prostranství, mimo kulturní akce uvedené v písm. b); b) akce, na které Městská část Praha 1 poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm. j) vyhlášky Kč 10,- mimo akce uvedené v 6 odst. 1 písm. f) vyhlášky, všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 30,- na těchto ulicích a náměstích: ALBERTOV AMERICKÁ ANNY LETENSKÉ APOLINÁŘSKÁ B. NĚMCOVÉ BALBÍNOVA BELGICKÁ BENÁTSKÁ BLANICKÁ BOTIČSKÁ BRUSELSKÁ BUDEČSKÁ ČELAKOVSKÉHO SADY ČERCHOVSKÁ ČERMÁKOVA ČIKLOVA DITTRICHOVA DŘEVNÁ FRIČOVA GORAZDOVA HÁLKOVA HELÉNSKÁ HLAVOVA HORSKÁ HOSTIVÍTOVA CHODSKÁ CHOPINOVA IBSENOVA JANA MASARYKA JENŠTEJNSKÁ K ROTUNDĚ KATEŘINSKÁ KE KARLOVU KLADSKÁ KOPERNÍKOVA KOUBKOVA KORČÁKOVA KRKONOŠSKÁ KROKOVA KUNĚTICKÁ LADOVA LAZARSKÁ LIBUŠINA LICHNICKÁ LÍPOVÁ LONDÝNSKÁ LUBLAŇSKÁ LUMÍROVA LUŽICKÁ MÁCHOVA MALÁ ŠTĚPÁNSKÁ MÁNESOVA MELOUNOVÁ MIKOVCOVA MORAVSKÁ MYSLÍKOVA NA BOJIŠTI NA DĚKANCE NA FOLIMANCE NA HRÁDKU NA HROBCI NA KLEOVCE NA KOZAČCE NA LIBUŠINCE NA MORÁNI NA POŘÍČNÍM PRÁVU NA RYBNÍČKU NA SLOVANECH NA SMETANCE NA ŠVIHANCE NA VÝTONI NA ZBOŘENCI NA ZDERAZE NAD PETRUSKOU NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD NÁM. POD EMAUZY NÁPLAVNÍ NEKLANOVA NEZAMYSLOVA ODBORŮ OLDŘICHOVA OMLADINÁŘŮ PERUCKÁ PLAVECKÁ POD KARLOVEM POD NUSELSKÝMI SCHODY POD SLOVANY POD VĚTROVEM POD ZVONAŘKOU PODSKALSKÁ POLSKÁ PŘEMYSLOVA REJSKOVA RUBEŠOVA RYBALKOVA ŘÍMSKÁ SALMOVSKÁ SARAJEVSKÁ SÁZAVSKÁ SLAVÍKOVA SLAVOJOVA SLOVENSKÁ SOBĚSLAVOVA SPÁLENÁ SPYTIHNĚVOVA STUDNIČKOVA SVATOPLUKOVA ŠAFAŘÍKOVA ŠKRÉTOVA ŠMILOVSKÉHO ŠPANĚLSKÁ ŠTĚPÁNSKÁ ŠTULCOVA ŠUBERTOVA ŠUMAVSKÁ TROJANOVA TROJICKÁ TŘEBÍZSKÉHO TYRŠOVA U HAVLÍČKOVÝCH SADŮ U KANÁLKY U NEMOCNICE U TRŽNICE U ZVONAŘKY URUGUAYSKÁ V PEVNOSTI

7 V TŮNÍCH VÁCLAVSKÁ VARŠAVSKÁ VINAŘICKÉHO VINIČNÁ v těchto parcích: BEZRUČOVY SADY ČELAKOVSKÉHO SADY HAVLÍČKOVY SADY SADY SVATOPLUKA ČECHA VYŠEHRADSKÉ SADY ZÍTKOVY SADY FOLIMANKA RIEGROVY SADY NÁM. MÍRU VNISLAVOVA VOCELOVA VODIČKOVA VOTOČKOVA VOZOVÁ LUMÍROVY SADY TYLOVO NÁM. park KARLOVO NÁM. FÜGNEROVO NÁM. JIRÁSKOVO NÁM. KARLOVSKÉ PŘEDMOSTÍ NÁM. I. P. PAVLOVA OSTRČILOVO NÁM. PALACKÉHO NÁM odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 5,- restaurační zahrádky sloužící k občerstvení všechna veřejná prostranství. WENZIGOVA ZÁHOŘANSKÉHO ZÁHŘEBSKÁ PERUCKÁ STRÁŇ VÝTOŇ ZAHRADA ZTRACENKA BASTION XXXI SV. LONGIN NA RYBNÍČKU POD SLOVANY NA KOZAČCE 3. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 25,- pro farmářské, vánoční, velikonoční a bleší trhy pořádané na TYLOVĚ NÁM., NÁM. MÍRU, PALACKÉHO NÁM., KARLOVĚ NÁM. a náplavce u RAŠÍNOVA NÁBŘ odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. j) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. n) vyhlášky volební akce v době volební kampaně - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 20,- ulice; b) Kč 10,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 30,- reklamní zařízení do 1 m 2 b) Kč 50,- reklamní zařízení nad 1 m odst. 1 písm. c) vyhlášky I. zóna Kč 25,- Kačerov parc. č. 2333/5, 3256/7 v k. ú. Krč; BUDĚJOVICKÁ, ANTALA STAŠKA, NA PANKRÁCI, NA STRŽI, HVĚZDOVA, DĚKANSKÁ VINICE I, NÁM. BRATŘÍ SYNKŮ, DVORECKÁ; II. zóna Kč 15,- KLOBOUČNICKÁ, NUSELSKÁ, ŠTÚROVA, THOMAYEROVA, VÍDEŇSKÁ, K PODJEZDU, TÁBORSKÁ, OTAKAROVA; III. zóna Kč 10,- ostatní veřejná prostranství nezařazená do I. a II. zóny odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství;

8 4. 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. j) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 12,- na prostranství ohraničeném obrubníkem přilehlého chodníku ul. VLTAVSKÁ, NÁDRAŽNÍ, ZA ŽENSKÝMI DOMOVY, RADLICKÁ, PLZEŇSKÁ, KARTOUZSKÁ, DRTINOVA, HOLEČKOVA, NÁM. KINSKÝCH, ul. ROŠICKÝCH, ÚJEZD, VÍTĚZNÁ a levého břehu Vltavy; Kč 10,- na prostranství ohraničeném obrubníkem přilehlého chodníku ul. MOULÍKOVA, NÁDRAŽNÍ, terminálu MHD, nástupiště železniční stanice Praha-Smíchov, lávkou přes železniční trať, ul. RADLICKÁ, ZA ŽENSKÝMI DOMOVY, NÁDRAŽNÍ a VLTAVSKÁ a levého břehu Vltavy; Kč 5,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 1,- v záplavovém území náplavka Hořejší nábřeží; je-li poplatníkem organizace zřízená nebo založená Městskou částí Praha 5, místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá, všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 30,- reklamní zařízení do 1 m 2 ; b) Kč 50,- reklamní zařízení nad 1 m odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky a) Kč 5,- za umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné, pokud budou splněny následující podmínky: 1. Zahrádka bude vymezena podlahou (pódiem apod.); 2. Materiálové řešení zahrádky bude preferovat přírodní materiály s vyloučením použití plastových židlí a stolků; 3. V zahrádce ani v provozovně souvisejících prostorách nebude umístěno žádné výherní hrací zařízení viz zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů; 4. Provoz zahrádky musí být ukončen do hod. b) Kč 30,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 10,- reklamní zařízení přenosná do 1 m 2 ; b) Kč 100,- reklamní zařízení ostatní odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky umístění prodejního zařízení v rámci akce, na kterou hlavní město Praha nebo Městská část Praha 7 poskytuje finanční prostředky - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč ,- paušální částka za každý i započatý měsíc záboru veřejného prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky kulturní akce, na kterou hlavní město Praha nebo Městská část Praha 7 poskytuje finanční prostředky - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. k) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá při vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla: - vozům zdravotnických a lékařských zařízení na Praze 7, pro potřeby parkování sanitních vozů a vozů pacientů;

9 - vozům lékařů s trvalým bydlištěm na Praze 7, kteří k výkonu svého povolání a k záchraně lidského života potřebují zjednodušený přístup ke svému vozidlu; - speciálně upraveným vozům, které slouží k výuce autoškoly pro těžce handicapované spoluobčany; - vozům zajišťujícím pečovatelské služby pro občany Prahy odst. 1 písm. n) vyhlášky volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátů - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky a) Kč 50,- v ul. SOKOLOVSKÁ - lokalita FLORENC, prostor vymezený ul. KE ŠTVANICI a SOKOLOVSKÁ k rozhraní domů č. p. 69 a 45 včetně průchodu do ul. ZA POŘÍČSKOU branou č. p. 26, Karlín; b) Kč 40,- v areálu Ládví při ulici STŘELNIČNÁ stanice metra Florenc, Invalidovna, Křižíkova, Palmovka, Kobylisy a Ládví, na nárožích ul. ČIMICKÁ a K LÁDVÍ, HORŇÁTECKÁ a PŘEMYŠLENSKÁ, PRVNÍHO PLUKU a KŘIŽÍKOVA při Negrelliho viaduktu, na nárožích ul. SOKOLOVSKÁ a KARLÍNSKÉHO NÁM., v ul. ČIMICKÁ, ČUMPELÍKOVA, KE STÍRCE, KE ŠTVANICI - s výjimkou úseku mezi ul. KŘIŽÍKOVA a ZA POŘÍČSKOU BRANOU, v ul. KLAPKOVA, LODŽSKÁ, MAZURSKÁ, NA HRÁZI, NA ŽERTVÁCH - pouze nástupiště autobusového nádraží MHD Palmovka, v ul. BUDÍNOVA, NOVÁKOVÝCH, ĎÁBLICKÁ, SOKOLOVSKÁ, STŘELNIČNÁ, TANVALDSKÁ, V HOLEŠOVIČKÁCH, VOSMÍKOVÝCH, NA KORÁBĚ a ZENKLOVA - s výjimkou úseku mezi ul. NA HRÁZI a U SYNAGOGY, v ul. ZHOŘELECKÁ; c) Kč 30,- lokalita na Palmovce v ul. NA ŽERTVÁCH - plocha vymezená ul. ZENKLOVA a NOVÁKOVÝCH k pomyslné spojnici ul. LUDMILINA a HEJDUKOVA (pěší zóna); d) Kč 20,- v ul. CHLUMČANSKÉHO včetně nároží s ul. BUDÍNOVA, na nároží ul. ZENKLOVA a KOŽELUŽSKÁ, v ul. ZENKLOVA - mezi ul. NA HRÁZI a U SYNAGOGY, v ul. VOJENOVA, na spojnici mezi LIBEŇSKÝM MOSTEM a ul. ZENKLOVA, v ul. ČIMICKÁ - u zastávky MHD BUS Draháň, v ul. K LÁDVÍ, KE KOUPALIŠTI, KŘIVENICKÁ, TROUSILOVA a ŽERNOSECKÁ; e) Kč 10,- na ELZNICOVĚ NÁM. a NÁM. DR. VÁCLAVA HOLÉHO, V UL. BŘEZINOVA, KE ŠTVANICI - úsek mezi UL. KŘIŽÍKOVA a ZA POŘÍČSKOU BRANOU a úsek od ul. SOKOLOVSKÉ, k ul. POBŘEŽNÍ, BOHNICKÁ, KREJČÍHO, KŘIŽÍKOVA, MOLÁKOVA a NA ŽERTVÁCH - s výjimkou plochy od ul. ZENKLOVA k pomyslné spojnici ul. HEYDUKOVA a LUDMILINA (pěší zóna) a ploch nástupišť autobusového nádraží MHD Palmovka, v ul. KOŽELUŽSKÁ, PIVOVARNICKÁ, PRIMÁTORSKÁ, PROSECKÁ, PRVNÍHO PLUKU - s výjimkou nároží s ul. KŘIŽÍKOVA při Negrelliho viaduktu, v ul. ŘEŠOVSKÁ, ŠALDOVA, TAUSSIGOVA, THÁMOVA, U METEORU,VÍTKOVA a ZELENOHORSKÁ, KARLÍNSKÉ NÁM., SVĚTOVA; f) Kč 10,-- na celém území městské části při umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 25,- stanice metra Vysočanská a prostranství u stanice metra Vysočanská č. parc. 11/7, 297/1 a 1925/1,118/1 v k. ú. Vysočany; Kč 30,- parcely okolo metra stanic C Střížkov a Prosek parc. č. 497/1, 500/105, 500/101, část 833- v úseku od ul. VYSOČANSKÁ po ul. JABLONECKOU; část 1220 v úseku od ul. PROSECKÁ po ul. LITOMĚŘICKÁ, 643/12, 643/13, 643/17, 643/18, v k.ú. Prosek;

10 Kč 12,-stanice metra Českomoravská, ul. DRAHOBEJLOVA a prostranství u stanice metra Českomoravská č. parc. 3278/1, 3278/2, 3278/3, 3278/4, 3283/1, část 3911/3 v úseku od ul. K MORAVINĚ po ul. KOVÁŘSKÁ v k.ú. Libeň; Kč 17,- ul. VYSOČANSKÁ parc. č v k.ú. Prosek v úseku zastávek MHD Sídliště Prosek a č. parc. 500/21 v k. ú. Střížkov a 640/9, 640/36, k.ú. Prosek; Kč 12,- ul. PROSECKÁ parc.č. 1187/1, 640/34, 646/3 v k.ú. Prosek a parc. č. 1939/1 v k.ú. Vysočany; Kč 12,- ul. KOLBENOVA, K MORÁVINĚ, LOVOSICKÁ, POD PEKÁRNAMI, SOKOLOVSKÁ, SPOJOVACÍ, RUMBURSKÁ, TEPLICKÁ, UČŇOVSKÁ č. parc. 628/162, 628/169 v k. ú. Prosek a č. parc. 559, 560 v k. ú. Vysočany (prostor před železniční stanicí Praha-Libeň); Kč 12,- ul. NOVOVYSOČANSKÁ a č. parc. 500/2 (ul. ČESKOBRODSKÁ) v k. ú. Hrdlořezy; Kč 10,- ostatní veřejná prostranství Kč 15,- při umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné odst. 1 písm. f) vyhlášky Kč 10,-- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 70,- přístupová cesta od stanice metra Skalka do sídliště Skalka; Kč 50,- ul. STAROSTRAŠNICKÁ, u stanice metra Strašnická, č. parc. 852/2 v k. ú. Strašnice; Kč 30,- prostranství u stanice metra DEPO HOSTIVAŘ, č. parc. 4058/1 v k. ú. Strašnice, KUBÁNSKÉ NÁM., UL. LITEVSKÁ, podchod a nástupní plochy autobusů stanice metra Skalka a ul. JABLOŇOVÁ před poliklinikou; Kč 20,- - ostatní veřejná prostranství; - předsunutý prodej před prodejnami, místa pro nabídku zboží; Kč 10,- restaurační zahrádky a příležitostný prodej sezónního zboží odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 3,- při regeneraci panelových domů, všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,-- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 30,- stanice metra Háje, Chodov, Opatov a Roztyly; Kč 20,- prostranství u nákupních středisek; Kč 10,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky Kulturní akce, na které hlavní město Praha nebo Městská část Praha 11 poskytuje finanční prostředky - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. n) vyhlášky volební akce v době volební kampaně - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství.

11 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 30,- mobilní reklamní zařízení všechna veřejná prostranství; Kč 50,- stabilní reklamní zařízení (billboardy) všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 30,- mobilní prodejní zařízení - všechna veřejná prostranství; Kč 15,- stabilní prodejní zařízení - všechna veřejná prostranství; Kč 20,- restaurační zahrádky - všechna veřejná prostranství; Kč 20,- nápojové automaty - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky akce, na které Městská část Praha 13 poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. n) vyhlášky volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátů - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 30,- č. parc. 232/2 v k. ú. Černý most u stanice metra Černý Most, č. parc. 782/21 v k. ú. Hloubětín u stanice metra Hloubětín a č. parc. 72 v k. ú. Černý most u stanice metra Rajská zahrada; Kč 15,- ul. BROUMARSKÁ, DOLEŽALOVA, KPT. STRÁNSKÉHO, GEN. JANOUŠKA, BRYKSOVA, CÍGLEROVA, ČESKOBRODSKÁ, KARDAŠOVSKÁ, KRYLOVECKÁ, MOCHOVSKÁ, OCELKOVA, PODĚBRADSKÁ, RONEŠOVA, SLÉVAČSKÁ, VAŠÁTKOVA, VYBÍRALOVA, ŽÁRSKÁ a podloubí v ul. MOCHOVSKÁ č. p. 40; Kč 10,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- veřejné hřiště na křižovatce ul. BRYKSOVA a OCELKOVA a koupaliště (vodní nádrž) ALOISOV u ul. POSPÍCHALOVA; Kč 2,- na prostranství podél ul. BRYKSOVA č. parc. 232/7 v k. ú. Černý Most. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky

12 a) Kč 10,- všechna veřejná prostranství s výjimkou veřejného parkoviště u Ondřeje, č. parc. 95/1 v k.ú. Radotín; b) Kč 5,- veřejné parkoviště u Ondřeje, č. parc. 95/1 v k.ú. Radotín. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 3,- při regeneraci panelových domů - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 3,- restaurační zahrádky sloužící k občerstvení a to i samostatně umístěné - všechna veřejná prostranství; Kč 10,-Kč ostatní způsoby užívání -všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,-Kč všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. m) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 2 m 2 všechna veřejná prostranství; Kč 70,- reklamní zařízení s reklamní plochou od 2 m 2 do 15 m 2 všechna veřejná prostranství; Kč 100,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 15 m 2 všechna veřejná prostranství; Kč 10,- parc. č. 2149/1 v k. ú. Kbely odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 5,- restaurační zahrádky sloužící k občerstvení - všechna veřejná prostranství; Kč 20,- Centrální park parc. č. 1164, 1165, 1166, 1167/1,1168/3, 1168/4, 1168/6, 2146, 2154 v k. ú. Kbely, ul. ŽACLÉŘSKÁ, ŽELEZNOBRODSKÁ, volné plochy u rybníka parc. č. 2/4, 2/6 k. ú. Kbely, zahrada u Lidového domu parc. č. 868/1 v k. ú. Kbely, plocha před Lidovým domem 2068/1, prostranství mezi Billou, ul. ŽACLÉŘSKOU a ul. TAUFEROVOU; Kč 10,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 20,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 1 m 2, přenosné A - všechna veřejná prostranství; Kč 50,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 1 m 2, pevné (s ohlášením na stavebním úřadě) všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 20,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 1 m 2, přenosné A - všechna veřejná prostranství;

13 Kč 50,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 1 m 2, pevné (s ohlášením na stavebním úřadě) všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 15,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd. místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BENICE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BĚCHOVICE 2 odst. 1, písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BŘEZINĚVES 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ČAKOVICE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ CHABRY 1. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky za prvních 60 dní užívání veřejného prostranství se místní poplatek nevybírá, pokud budou splněny následující podmínky: 1. Pokud je užíváno veřejné prostranství, jehož hranice je společná s nemovitostí, kde se stavební práce provádějí; 2. Vlastník nemovitosti, kde se provádějí stavební práce, nahlásil změnu režimu provozu ulice a chodníku odboru dopravy Úřadu městské části Praha 8; 3. Vlastník nemovitosti, kde se provádějí stavební práce, na vlastní náklady zajistí dopravní značení pro bezpečnost chodců a motoristů; 4. O zábor veřejného prostranství požádají vlastníci nemovitostí, které stojí na pozemcích Městské části Praha Dolní Chabry č. parc. 351, 353, 355, 356, 357, 358, 359 v k. ú. Dolní Chabry v rozsahu 50 m 2 a nemají připojení na kominikaci z důvodu skalnatého terénu odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 1 m 2 a přenosná všechna veřejná prostranství; Kč 20,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 1 m 2 všechna veřejná prostranství; 3. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 15,- všechna veřejná prostranství.

14 V rámci akce, na kterou hlavní město Praha nebo Městská část Praha Dolní Chabry poskytuje finanční prostředky místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm d) vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm k) vyhlášky a) Kč 2,- všechna veřejná prostranství; b) místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá při vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla: - speciálně upraveným vozům, které slouží k výuce autoškoly pro těžce handicapované spoluobčany - vozům zajišťujícím pečovatelské služby pro občany Městské části Praha Dolní Chabry odst. 1 písm. n) vyhlášky volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátů - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 vyhlášky za užívání veřejného prostranství, které je v pronájmu trvajícím minimálně 1 rok nebo je užíváno příspěvkovými organizacemi Městské části Praha Dolní Chabry se místní poplatek nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ MĚCHOLUPY 2 odst. 1, písm. b), písm. c), bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ POČERNICE 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- reklamní zařízení do 1m 2 a přenosná; Kč 20,- reklamní zařízení nad 1m odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá před č. p. STARÁ OBEC 6, 8 a 10, ul. BAKURINOVA před č.p. 9 a 12; Kč 20 ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DUBEČ 1. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 4,- za užívání veřejného prostranství se souhlasem městské části hl. m. Prahy určeného k opravě nemovitosti vlastníka (fyzické osoby) nepřesahující 8 m 2, na dobu užívání do 3 dnů, všechna veřejná prostranství; Za užívání veřejného prostranství se místní poplatek nevybírá, pokud budou splněny následující podmínky: a. Je užíváno veřejné prostranství, jehož hranice je společná s nemovitostí, kde se stavební práce provádějí; b. Vlastník nemovitosti, kde se stavební práce provádějí, nahlásil změnu režimu provozu ulice (případně chodníku) odboru dopravy příslušného úřadu městské části hl. m. Prahy; c. Vlastník nemovitosti, kde se provádějí stavební práce, na vlastní náklad zajistí dopravní značení pro bezpečnost chodců a motoristů odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) a písm. e) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i), j), n) vyhlášky za užívání veřejného prostranství, které je užíváno neziskovými organizacemi, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá odst. 1 vyhlášky

15 u akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hl. m. Prahy poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ĎÁBLICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KLÁNOVICE 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLODĚJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KRÁLOVICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KŘESLICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ 1. 2 odst.1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1, písm. d), písm. e) a písm. k) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LOCHKOV není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

16 není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-NEBUŠICE 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-NEDVĚZÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-PETROVICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-PŘEDNÍ KOPANINA 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ŘEPORYJE 1. 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky velikonoční, farmářské, podzimní a vánoční trhy pořádané v ul. NA TRŽIŠTI, TĚLOVÝCHOVNÁ, ŘEPÍKOVÁ, místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm. d) vyhlášky v prostoru ul. NA TRŽIŠTI, TĚLOVÝCHOVNÁ, ŘEPÍKOVÁ, místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm. i) vyhlášky u akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hl. m. Prahy poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SATALICE 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SLIVENEC 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SUCHDOL 1. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 30,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d), písm. i), vyhlášky u akcí, na něž Městská část Praha Suchdol poskytuje finanční prostředky, se místní poplatek za užívání veřejného prostranství nevybírá. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ŠEBEROV

17 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ŠTĚRBOHOLY 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA 2 odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. 2 odst. 1, písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ÚJEZD MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-VELKÁ CHUCHLE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-VINOŘ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV 1. 2 odst. 1 písm. b) a písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 50,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 3,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 3,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN UMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1U Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce l. NÁMĚSTÍ ANENSKÉ NÁM. MALÉ NÁM. OVOCNÝ TRH BETLÉMSKÉ NÁM. MALOSTRANSKÉ NÁM. PETRSKÉ NÁM. DRAŽICKÉHO NÁM. MALTÉZSKÉ NÁM. POHOŘELEC HAŠTALSKÉ NÁM. MARIÁNSKÉ NÁM. SENOVÁŽNÉ NÁM. HRADČANSKÉ NÁM. NÁM. CURIEOVÝCH STAROMĚSTSKÉ NÁM. JUNGMANNOVO NÁM. NÁM. FRANZE KAFKY UHELNÝ TRH KARLOVO NÁM. NÁM. J. PALACHA VÁCLAVSKÉ NÁM.

18 KŘIŽOVNICKÉ NÁM. NÁM. REPUBLIKY VALDŠTEJNSKÉ NÁM. LORETÁNSKÉ NÁM. NA KAMPĚ VELKOPŘEVORSKÉ NÁM. 2. TRŽIŠTĚ HAVELSKÝ TRH, ul. HAVELSKÁ od č. 1/512 do č. 20/514; STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, vnitřní plocha náměstí obklopující sochu Mistra Jana Husa, která je vymezena pásem žulových desek, lemujících pojezdové pruhy a obrubníkem komunikace PAŘÍŽSKÁ DLOUHÁ; U STARÉHO HŘBITOVA; VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, spodní část vymezená pojezdovými pruhy na VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ, spojnicí pěší zóny ul. NA PŘÍKOPĚ, 28. ŘÍJNA a sadovými úpravami v podélném středním pruhu VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ. 3. ULICE A CHODNÍKY ALŠOVO NÁBŘEŽÍ ANENSKÁ ANEŽSKÁ BARTOLOMĚJSKÁ BARVÍŘSKÁ BENEDIKTSKÁ BESEDNÍ BETLÉMSKÁ BÍLKOVA BISKUPSKÁ BISKUPSKÝ DVŮR BOLZANOVA BORŠOV BŘEHOVÁ BŘETISLAVOVA CELETNÁ CIHELNÁ ČECHŮV MOST ČERNÁ ČERNÍNSKÁ ČERVENÁ DISKAŘSKÁ DIVADELNÍ DLABAČOV DLÁŽDĚNÁ DLOUHÁ DRAŽICKÉHO DUŠNÍ 28. ŘÍJNA DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ GOGOLOVA HARANTOVA HAŠTALSKÁ HAVELSKÁ HAVELSKÁ ULIČKA HAVÍŘSKÁ HAVLÍČKOVA HELLICHOVA HELMOVA HLAVSOVA HRADEBNÍ HROZNOVÁ HUSOVA HYBERNSKÁ CHARVÁTOVA CHOTKOVA SILNICE JÁCHYMOVA JAKUBSKÁ JALOVCOVÁ JÁNSKÁ JÁNSKÝ VRŠEK JELENÍ JERUZALÉMSKÁ JILSKÁ JINDŘIŠSKÁ JOSEFSKÁ JUNGMANNOVA KAMZÍKOVÁ KANOVNICKÁ KAPROVA KAPUCÍNSKÁ KARLOVA KARLŮV MOST KARMELITSKÁ KAROLINY SVĚTLÉ KEPLEROVA KLÁROV KLÁŠTERSKÁ KLIMENTSKÁ KONVIKTSKÁ KOSÁRKOVO NÁBŘEŽÍ KOSTEČNÁ KOZÍ KOŽNÁ KRAKOVSKÁ KRÁLODVORSKÁ KROCÍNOVA KŘEMENCOVA KŘIŽOVNICKÁ LANNOVA LAZARSKÁ LÁZEŇSKÁ LEGEROVA LETENSKÁ LILIOVÁ LINHARTSKÁ LODECKÁ LODNÍ MLÝNY LORETÁNSKÁ MAGDALENY RETTIGOVÉ MAISELOVA MALÁ KLÁŠTERSKÁ MALÁ ŠTUPARTSKÁ MALOSTRANSKÉ NÁBŘEŽÍ MÁNESŮV MOST MARIÁNSKÉ HRADBY MARTINSKÁ MASARYKOVO NÁBŘEŽÍ MASNÁ MELANTRICHOVA MEZIBRANSKÁ MICHALSKÁ MIKULANDSKÁ MIKULÁŠSKÁ MÍŠEŇSKÁ MLYNÁŘSKÁ MOSTECKÁ MOST LEGIÍ MYSLÍKOVA NA BAŠTĚ SV.TOMÁŠE NA FLORENCI NA FRANTIŠKU NA MŮSTKU NA NÁSPU NA OPYŠI NA PERŠTÝNĚ NA POŘÍČÍ NA PŘÍKOPĚ NA REJDIŠTI NA STRUZE NA ZÁBRADLÍ NÁBŘEŽÍ EDVARDA BENEŠE NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY NÁPRSTKOVA NÁRODNÍ NAVRÁTILOVA NEBOVIDSKÁ NEKÁZANKA NERUDOVA NOSTICOVA NOVÉ MLÝNY

19 NOVOMLÝNSKÁ NOVOTNÉHO LÁVKA NOVÝ SVĚT OLIVOVA OPATOVICKÁ OPLETALOVA OSTROVNÍ PALACKÉHO PANSKÁ PAŘÍŽSKÁ PLATNÉŘSKÁ PELCLOVA PERLOVÁ PETRSKÁ POD BRUSKOU POLITICKÝCH VĚZŇŮ PROKOPSKÁ PROVAZNICKÁ PRŮCHODNÍ PŘÍČNÁ PŠTROSSOVA PURKYŇOVA PŮTOVA RADNICKÉ SCHODY RÁMOVÁ REVOLUČNÍ RŮŽOVÁ RYBNÁ RYTÍŘSKÁ ŘÁSNOVKA ŘETĚZOVÁ ŘEZNICKÁ ŘÍČNÍ SALVÁTORSKÁ SAMCOVA SASKÁ 17. LISTOPADU SEMINÁŘSKÁ SENOVÁŽNÁ SKOŘEPKA SMETANOVO NÁBŘEŽÍ SNĚMOVNÍ SOUKENICKÁ SPÁLENÁ STÁRKOVA STRAHOVSKÁ STŘÍBRNÁ ŠEŘÍKOVÁ ŠIROKÁ ŠÍTKOVA ŠKOLSKÁ ŠPORKOVA ŠTEFÁNIKŮV MOST ŠTĚPÁNSKÁ ŠTUPARTSKÁ TEMPLOVÁ TĚŠNOV THUNOVSKÁ TOMÁŠSKÁ TRUHLÁŘSKÁ TRŽIŠTĚ TÝNSKÁ TÝNSKÁ ULIČKA U BRUSKÝCH KASÁREN U BRUSNICE U BULHARA U DOBŘENSKÝCH U KASÁREN U LANOVÉ DRÁHY U LUŽICKÉHO SEMINÁŘE U MILOSRDNÝCH U NEMOCENSKÉ POJIŠŤOVNY U OBECNÍHO DOMU U OBECNÍHO DVORA U PLOVÁRNY U PRAŠNÉ BRÁNY U PRAŠNÉHO MOSTU U PŮJČOVNY U RADNICE U SOVOVÝCH MLÝNŮ U STARÉ ŠKOLY U STARÉHO HŘBITOVA U SV. DUCHA U ZLATÉ STUDNĚ U ŽELEZNÉ LÁVKY ÚJEZD ÚVOZ V CELNICI V CÍPU V JÁMĚ V JIRCHÁŘÍCH V KOLKOVNĚ V KOTCÍCH VALDŠTEJNSKÁ VALENTINSKÁ VE SMEČKÁCH VEJVODOVA VELESLAVÍNOVA VĚZEŇSKÁ VINOHRADSKÁ VÍTĚZNÁ VLADISLAVOVA VLAŠSKÁ VODIČKOVA VOJTĚŠSKÁ VORŠILSKÁ VŠEHRDOVA WASHINGTONOVA WILSONOVA ZA HAŠTALEM ZÁMECKÁ ZÁMECKÉ SCHODY ZLATÁ ZLATNICKÁ ŽATECKÁ ŽELEZNÁ ŽITNÁ 4. PARKY ALŠOVO NÁBŘEŽÍ, č. parc. 998/1, 1000/1, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1000/6 v k. ú. Staré Město; BESEDNÍ ulice, č. parc. 323/2 v k. ú. Malá Strana; ČELAKOVSKÉHO SADY, č. parc. 2/1, 2/2, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2523/1, 2523/2, 2523/7, 2523/8, 2523/9, 2523/10, 2523/11 v k. ú. Nové Město a č. parc 470/2, 470/3, 4097/2, 4097/3, 4097/4 v k. ú. Vinohrady ; HRADČANSKÉ NÁM, č. parc. 737 v k. ú. Hradčany; CHOTKOVY SADY, č. parc. 707 v k. ú. Hradčany ; KAMPA, č. parc. 778/1, 779/5, 780, 782, 790, 791 v k. ú. Malá Strana; NOSTICOVA ZAHRADA, č. parc. 298 v k. ú. Malá Strana; park na KLÁROVĚ - U ŽELEZNÉ LÁVKY, č. parc. 701, 702/1, 1029 v k. ú. Malá Strana; park na KLÁROVĚ - U HOLUBIČKY, č. parc. 642 v k. ú. Malá Strana; park u synagogy v PAŘÍŽSKÉ ul., č. parc. 125 v k. ú. Staré Město; parčík v ulici ŘÁSNOVKA, č. parc. 1026, 1027, 853/2 v k. ú. Staré Město;m, park v ulici JELENÍ, č. parc. 367 v k. ú. Hradčany; park Rosh-Ha ayin v DUŠNÍ ul., č. parc. 1045/2, 1045/3 v k. ú. Staré Město a č. parc. 101/2 v k. ú. Josefov; plocha u Anežského kláštera NA FRANTIŠKU, č. parc. 899/1 v k.. ú. Staré Město;

20 parkově upravená plocha za Staroměstskou radnicí na STAROMĚSTSKÉ NÁM., č. parc. 1/2 v k. ú. Staré Město. PETŘÍN NEBOZÍZEK, č. parc. 906, 908/1, 908/2, 911/1, 911/2, 915, 928/1, 932 v k. ú. Malá Strana; PETŘÍN SEMINÁŘSKÁ ZAHRADA, č. parc. 364, 917, 919/1, 919/2, 922, 923 v k. ú. Malá Strana; PETŘÍN LOBKOVICKÁ ZAHRADA, č. parc. 933/8 v k. ú. Malá Strana; PETŘÍN STRAHOVSKÁ ZAHRADA, č. parc. 255/1 v k. ú. Hradčany; PETŘÍN RŮŽOVÝ SAD a KVĚTNICE, č. parc. 273, 274 v k. ú. Hradčany; STŘELECKÝ OSTROV, č. parc. 274 v k. ú. Staré Město; SLOVANSKÝ OSTROV, č. parc v k. ú. Nové Město; VRCHLICKÉHO SADY, č. parc. 2309/1, 2313/1, 2313/7, 2313/9, 2313/10, 2313/11, 2313/14, 2313/22, 2317/1, 2317/2, 2317/3, 2317/4, 2317/5, 2317/6, 2317/7, 2317/8, 2318/1, 2318/2, 2318/4, 2318/5, 2318/6, 2318/7, 2318/8 v k. ú. Nové Město. 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ 6. DALŠÍ PROSTORY PŘÍSTUPNÉ KAŽDÉMU BEZ OMEZENÍ zelené plochy : KŘIŽOVNICKÉ NÁM., č. parc v k. ú. Staré Město; LORETÁNSKÉ NÁM., č. parc. 742 v k. ú. Hradčany; park na NÁM. J. PALACHA, č. parc. 994/2 v k. ú. Staré Město; parčík v ulici DLOUHÁ, č. parc. 702 v k. ú. Staré Město; parčík v ulici U LUŽICKÉHO SEMINÁŘE, č. parc. 1039/1 v k. ú. Malá Strana; park na náplavce u Mánesova mostu, č. parc. 710/1, 710/4 v k. ú. Malá Strana; parčík v ulici KONVIKTSKÁ, č. parc. 312/1 v k. ú. Staré Město; pás před Ministerstvem dopravy na NÁBŘEŽÍ L. SVOBODY, č. parc. 2357/2, 2357/3 v k. ú. Nové Město; plocha před kostelem Panny Marie Vítězné v KARMELITSKÉ ul., č. parc. 385, 1051/1 v k. ú. Malá Strana; plocha u kostela sv. Klimenta v KLIMENTSKÉ ul.č. parc. 319 v k. ú. Nové Město; SENOVÁŽNÉ NÁM., č. parc. 2330/1 v k. ú. Nové Město; STRAHOVSKÁ ulice, č. parc. 278, 288/2, 290, 291, 293, 295 v k. ú. Hradčany; středové záhony na VÁCLAVSKÉM NÁM., č. parc. 2306/1 v k. ú. Nové Město; středové pásy v ulici HELLICHOVA, č. parc. 1054/1 v k. ú. Malá Strana; náplavky: náplavka ul. CIHELNÁ, č. parc. 711, 725, 1041 v k. ú. Malá Strana; náplavka ul. NA FRANTIŠKU, č. parc v k. ú. Staré Město; náplavka sady na KAMPĚ, č. parc v k. ú. Malá Strana; náplavka u DVOŘÁKOVA NÁBŘEŽÍ, č. parc v k. ú. Staré Město; náplavka u MALOSTRANSKÉHO NÁBŘEŽÍ, č. parc v k. ú. Malá Strana; náplavka u MASARYKOVA NÁBŘEŽÍ, č. parc. 2421/2 v k. ú. Nové Město; náplavka u NÁBŘEŽÍ L. SVOBODY, č. parc v k. ú. Nové Město; pasáže: CELETNÁ č. 27/589 TEMPLOVÁ č. 1/589; HYBERNSKÁ č. 3/1036 NÁM. REPUBLIKY; KŘIŽOVNICKÉ NÁM. č. 1/194 NOVOTNÉHO LÁVKA č. 13/198; MALOSTRANSKÉ NÁM. č. 12/259 TRŽIŠTĚ č. 18/259; NÁRODNÍ č. 4/1393 OSTROVNÍ; NÁRODNÍ č. 32/58 CHARVÁTOVA; NÁRODNÍ č. 34/40 CHARVÁTOVA; NÁRODNÍ č. 35/417 MARTINSKÁ č. 6/417; TÝNSKÁ č. 4/639 MALÁ ŠTUPARTSKÁ č. 3/645 (TÝN Týnský dvůr Ungelt); VÁCLAVSKÉ NÁM. č. 4/773 JUNGMANNOVO NÁM. č. 11/773;

Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012)

Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012) Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012) Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Boleslavská Čáslavská Hollarovo náměstí Horní Stromky Hradecká Chrudimská

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 NA PŘÍKOPĚ PAŘÍŢSKÁ STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ KARLŦV MOST MAISELOVA MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ MELANTRICHOVA MOSTECKÁ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 NA PŘÍKOPĚ PAŘÍŢSKÁ STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ KARLŦV MOST MAISELOVA MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ MELANTRICHOVA MOSTECKÁ 1. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce a) Kč 60 KARLOVA KŘIŢOVNICKÉ NÁMĚSTÍ MALÉ NÁMĚSTÍ NA MŦSTKU b) Kč 50 CELETNÁ DRAŢICKÉHO NÁMĚSTÍ 28. ŘÍJNA

Více

Vymezená oblast č.7 je ohraničena územím MČ Praha 7

Vymezená oblast č.7 je ohraničena územím MČ Praha 7 Vymezené oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v hlavním městě

Více

Ulice Truhlářská je: a) obousměrná b) jednosměrná od Petrského nám. k ulici Revoluční c) jednosměrná od ulice Revoluční k Petrskému nám.

Ulice Truhlářská je: a) obousměrná b) jednosměrná od Petrského nám. k ulici Revoluční c) jednosměrná od ulice Revoluční k Petrskému nám. Organizace dopravy Ulice Valdštejnská a Tomášská je: a) jednosměrná od Malostranského nám. k ulici Pod Bruskou b) jednosměrná od ulice Pod Bruskou k Malostranskému nám. Ulice V Botanice je: a) jednosměrná

Více

Návrh. Čl. I NA PŘÍKOPĚ PAŘÍŽSKÁ STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ MAISELOVA MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ MELANTRICHOVA MOSTECKÁ

Návrh. Čl. I NA PŘÍKOPĚ PAŘÍŽSKÁ STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ MAISELOVA MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ MELANTRICHOVA MOSTECKÁ Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2011 Zastupitelstvo

Více

Místem konání voleb. Místem konání voleb. Místem konání voleb. Místem konání voleb

Místem konání voleb. Místem konání voleb. Místem konání voleb. Místem konání voleb Příloha k oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev městské části Praha 2 a hlavního města Prahy ve dnech 10. a 11. října 2014 ve volebním okrsku č. 2001

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 2. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního

Více

Právní předpis hl. m. Prahy

Právní předpis hl. m. Prahy Příloha důvodové zprávy Platné znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2011 a č. 17/2013 Sb.

Více

Příloha č. 1. ke smlouvě č. INO/67/04/000817/2003 evidenční číslo OMZ MHMP 19/2003. aktualizace 2016

Příloha č. 1. ke smlouvě č. INO/67/04/000817/2003 evidenční číslo OMZ MHMP 19/2003. aktualizace 2016 Příloha č. 1 ke smlouvě č. INO/67/04/000817/2003 evidenční číslo OMZ MHMP 19/2003 aktualizace 2016 I. Vymezení předmětu péče a jmenovitý seznam ulic, ve kterých se nacházejí stromořadí I. kategorie Městská

Více

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do:

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Více

Městská část Praha 4. třídy s rozšířenou výukou jazyků: třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy: území městské části Praha 4

Městská část Praha 4. třídy s rozšířenou výukou jazyků: třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy: území městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 Batelovská Bítovská Budějovická č. p. 281, 282, 340-480 Čerčanská Hodonínská Ješetická Jihlavská Krumlovská Kvestorská Pelhřimovská Počátecká

Více

P ř í l o h a. k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7R-338/2014 ze dne 26. 3. 2014

P ř í l o h a. k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7R-338/2014 ze dne 26. 3. 2014 P ř í l o h a k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7R-338/2014 ze dne 26. 3. 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Návrh

Více

MĚSTO KONICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO KONICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO KONICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Konice se na svém zasedání dne 14.10.2013 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě

Více

Seznam volných bytových jednotek v majetku Městské části Praha 3 ke dni plocha v m²

Seznam volných bytových jednotek v majetku Městské části Praha 3 ke dni plocha v m² Seznam volných bytových jednotek v majetku Městské části Praha 3 ke dni 31.12.2015 Adresa č.jed. podlaží disp. plocha v m² volná od Započ. plocha pro výši nájmu vlastnictví domu Baranova 11/1833 30 7 2+1

Více

O B E C J I M L Í N. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

O B E C J I M L Í N. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství O B E C J I M L Í N Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Jimlín se na svém zasedání dne 29.4.2014 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) VIII XXXV

PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) VIII XXXV BIBLIOGRAFIE PSH VIII XXXV Kronika část I.: PPR Autorský rejstřík PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) VIII XXXV Přehled archeologických výzkumů v Kronice část I.: Pražská městská památková rezervace (PPR).

Více

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC POLEVSKO Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Polevsko se na svém zasedání dne 12. 1. 2011 usnesením č. 29 usneslo vydat na základě

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu

Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu Volkswagen Maraton v ulicích vaší čtvrti V neděli 13. května zaplní ulice Prahy běžci z

Více

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb:

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb: Kam mám jít volit? Místo konání voleb: Volební okrsek č. 1 místem konání voleb je volební místnost: ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou Lobečku, Revoluční 682 jídelna ul. Vltavská, Lidická, Ke Koupališti,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET č. 1/2013

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET č. 1/2013 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Loket se na svém zasedání dne 07. 11. 2013 usnesením č. Z76/7/2013 usneslo vydat

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství M Ě S T O K O Š Ť A N Y Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Košťany se na svém zasedání dne 13. prosince 2013 usneslo vydat na základě

Více

1. Sad na vrchu Kapitol - 6 300 m2

1. Sad na vrchu Kapitol - 6 300 m2 1. Sad na vrchu Kapitol - 6 300 m2 Michle - parcely č. 2893/1, 2893/2 -plocha je na západní straně vymezena ulicí Týmova. Na severní straně je oddělena od rekreační části asfaltovou cestou, spojující ul.

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

O B E C P Ř E D E N I C E Okres Plzeň jih. OBEC Předenice Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

O B E C P Ř E D E N I C E Okres Plzeň jih. OBEC Předenice Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC Předenice Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Předenice se na svém zasedání dne 7.12.2015 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě

Více

Určení polohy ulic. Ulice Jeremiášova je: a) v Praze 13, Praha-Ŕeporyje b) v Praze 10, Vršovice c) v Praze 4, Podolí

Určení polohy ulic. Ulice Jeremiášova je: a) v Praze 13, Praha-Ŕeporyje b) v Praze 10, Vršovice c) v Praze 4, Podolí Určení polohy ulic Ulice Na Petřinách je: a) v Praze 7 a spojuje ulici U Výstaviště s ulicí Veletržní b) v Praze 6 a spojuje ulici Milady Horákové s ulicí V průhledu c) v Praze 6 a spojuje Heyrovského

Více

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002. Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002. Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002 Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek Vysvětlivky: Časy realizace příslušných dopravních opatření jsou

Více

I Otázky na určení polohy ulice (náměstí):

I Otázky na určení polohy ulice (náměstí): I. 1. - Otázky na určení polohy ulice (náměstí): Ulice Na Petřinách je: a) v Praze 7 a spojuje ulici U Výstaviště s ulicí Veletržní b) v Praze 6 a spojuje ulici Milady Horákové s ulicí V průhledu c) v

Více

MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství n mínící MUBRP008K52A MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Broumova se na svém zasedání dne 27. 04. 2016 usnesením

Více

Změny tras tramvajových linek:

Změny tras tramvajových linek: Změny tras tramvajových linek: Od přibližně 4.30 do přibližně 8.45 hodin: linka číslo 3 je v úseku Maniny Vltavská odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice, Výstaviště a Strossmayerovo náměstí, Od přibližně

Více

OBEC RADIMOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RADIMOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RADIMOVICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Radimovice se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 62/2010 usneslo vydat

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obec Bezkov, IČ 00600121, Bezkov 71, 669 02 Znojmo Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Bezkov se na svém zasedání dne 21.12.2010 usneslo

Více

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lipová-lázně se na svém 2. zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 28 usneslo vydat

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

OBEC Velký Malahov Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Velký Malahov Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Velký Malahov Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Velký Malahov se na svém zasedání dne 25.11.2010 usnesením č. 2-2010-1 usneslo

Více

Obec Tři Studně. Obecně závazná vyhláška obce Tři Studně č.5/2013,

Obec Tři Studně. Obecně závazná vyhláška obce Tři Studně č.5/2013, Obec Tři Studně Obecně závazná vyhláška obce Tři Studně č.5/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Tři Studně se na svém zasedání dne 4. 12. 2013 usneslo vydat na

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 ze dne 16. 12. 2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Mostu vydává dne 16. 12. 2010 v souladu s ustanovením

Více

OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem

OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem se na svém zasedání dne 25. srpna

Více

M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A U H E R S K É H R A D I Š T Ě M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A U H E R S K É H R A D I Š T Ě vydáno dne: 22. února 2016 účinnost dne: 1. dubna 2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ

Více

Město Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se na svém 2.zasedání dne 15.12.2014, usnesením

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 4. září 2000 (Do elektronické podoby převedl Jiří Vařečka JirkaMHD@gmail.com) Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18,

Více

Změny oproti verzi v úterý 4. června:

Změny oproti verzi v úterý 4. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve středu 5. 6. 2013 Změny oproti verzi v úterý 4. června: - obnovení provozu metra do stanice Smíchovské nádraží, dále do stanic Českomoravská, Vysočanská

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 1/2012 06.02.2012 01.03.2012-31.12.2012 Vyhláška PO Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště

Více

Divadla Uveďte adresu divadla (obvod Prahy a ulice) :

Divadla Uveďte adresu divadla (obvod Prahy a ulice) : Určení adres objektů : Divadla Uveďte adresu divadla (obvod Prahy a ulice) : Stavovské divadlo je: a) v Praze 1, Železná b) v Praze 8, Křižíkova c) v Praze 6, Zelená Studio Ypsilon je: a) v Praze 3, Štítného

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ZÁCHLUMÍ Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Záchlumí se na svém zasedání dne 11.9.2014 usnesením č. 30/2014 usneslo

Více

Smlouva o zastupování MČ PÍ vc společenství vlastníků jednotek

Smlouva o zastupování MČ PÍ vc společenství vlastníků jednotek sřd-4w/ 4 'fj/ ^ Smlouva o zastupování MČ PÍ vc společenství vlastníků jednotek č. objednávky: // J3

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 1. září 2012 učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26 Noční linky č.: 51, 52, 53, 54,

Více

PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ

PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ adresář dochovaných znamení a jejich pozůstatků Znamení jsou rozdělena do oddílů dle čtyř historických měst pražských a následně abecedně rozřazena podle ulic a čísel orientačních.

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Úvodní ustanovení. Čl. 2

Úvodní ustanovení. Čl. 2 Město Slaný Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Slaného se na svém zasedání dne 09.05.2016 usnesením č. 11/20/2016/ZM usneslo vydat

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003 Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 20.11.2003, 05.05.2005, 30.3.2006 v souladu

Více

O b e c H o m o l e u P a n n y. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

O b e c H o m o l e u P a n n y. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O b e c H o m o l e u P a n n y Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Homole u Panny se na svém zasedání dne 02. 06. 2011 usneslo vydat

Více

VYHLÁŠKA č. 02 / 2014

VYHLÁŠKA č. 02 / 2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 02 / 2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 25. června 2014 dle 14 odst. 2 zákona č, 565/1990 Sb., ve znění

Více

Plán výkopových prací pro rok 2015

Plán výkopových prací pro rok 2015 Plán výkopových prací pro rok 2015 VN, NN 17.listopadu 2 - Alšova Alšovo nám. Baarova 3. Q. Bakaláře Boční Bořivojova B.Němcové Budějovická 2 - Budovatelská Budovcova Burketova Čechova Čelakovského Denisova

Více

MŠ Kundratická, MŠ Písečná, MŠ 17.listopadu, MŠ Zahradní, MŠ Školní pěšina, MŠ Růžová

MŠ Kundratická, MŠ Písečná, MŠ 17.listopadu, MŠ Zahradní, MŠ Školní pěšina, MŠ Růžová Vývozní termíny bioodpadů z nádob o objemu 120 litrů z domácností pro rok 2016 Oblast č. 1 ulice: Hutnická, Šípková, Kamenný Vrch - Canaba, Jarní, Jasmínová, Mostecká, Tomáše ze Štítného, Dostojevského,

Více

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ 1 PETŘINY výstupní - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej ---------------------------- OBCHODNÍ DŮM PETŘINY VĚTRNÍK VOJENSKÁ NEMOCNICE BATERIE OŘECHOVKA SIBELIOVA VOZOVNA STŘEŠOVICE PRAŠNÝ MOST HRADČANSKÁ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 P Ř Í L O H A Č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 l. NÁMĚSTÍ ANENSKÉ NÁM. MALÉ NÁM. OVOCNÝ TRH BETLÉMSKÉ NÁM. MALOSTRANSKÉ NÁM. PETRSKÉ NÁM. DRAŽICKÉHO NÁM.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 14.

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 3 / 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Střítež se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 3/33 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ)

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ) Od 1.9. 2012 dochází ke změnám linkového vedení pražských tramvají. Zrušen provoz linek 15, 19, 21 a 36. Změna trasy linek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 24 a 25. Změny názvů stávajících a zřízení

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy BYTOVÝ PODNIK PRAHA 1 1948-1992. Inventář. (NAD č.: 1681) (Č. pomůcky: 536)

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy BYTOVÝ PODNIK PRAHA 1 1948-1992. Inventář. (NAD č.: 1681) (Č. pomůcky: 536) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 152400/03 BYTOVÝ PODNIK PRAHA 1 1948-1992 Inventář (NAD : 1681) (Č. pomůcky: 536) Jiří Vlasák Praha 2012 Bytový podnik Praha 1 INVENTÁŘ BYTOVÝ PODNIK PRAHA

Více

Trvalé změny tramvají od (stručně)... 1 Trvalé změny tramvají od (detailně)... 2

Trvalé změny tramvají od (stručně)... 1 Trvalé změny tramvají od (detailně)... 2 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14 / 2016 Vyšlo 01. 08. 2016 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016 (stručně)... 1 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016 (detailně)... 2 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016

Více

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem vydává dne 11.09.2014 svým usnesením č. Z/602/2014

Více

Intervaly linky 3 v minutách v úseku BŘEZINĚVESKÁ/KOBYLISY NÁDRAŽÍ BRANÍK pracovní den sobota neděle celotýdenně ,5 7,5 10 7,5 10

Intervaly linky 3 v minutách v úseku BŘEZINĚVESKÁ/KOBYLISY NÁDRAŽÍ BRANÍK pracovní den sobota neděle celotýdenně ,5 7,5 10 7,5 10 Tramvaje SOUČASNÝ STAV 1 SÍDLIŠTĚ PETŘINY Petřiny (A) Větrník Vojenská nemocnice Baterie Ořechovka Sibeliova Vozovna Střešovice Prašný most Hradčanská (A) Sparta Korunovační (Z) Letenské náměstí Kamenická

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23.6.2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000

Více

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X I. KOLO Benediktská 16 SVJ Benediktská 4 s.r.o. Bílkova 16 Okna ve vnitrobloku a visející opravy Oprava a modernizace výtahu dle požadavků EU Výměna oken a balkonových dveří SVJ Biskupský dvůr 1 Oprava

Více

OBEC SEBRANICE. Obecně závazná vyhláška obce Sebranice č. 3/2012 o poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC SEBRANICE. Obecně závazná vyhláška obce Sebranice č. 3/2012 o poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC SEBRANICE Obecně závazná vyhláška obce Sebranice č. 3/2012 o poplatku za užívání veřejného prostranství Obec Sebranice vydává dne 28. 12. 2012 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 2. zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Linkové vedení PID

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Linkové vedení PID ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ PK-Linkové vedení PID Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Linkové vedení PID 1) Linka č.1 ve své pravidelné trase projíždí zastávkami: 1 b. c) a) Větrník - Hládkov - Baterie ID otázky:

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2010-101 / Predescu Adrian/ 284042048

Více

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června:

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve čtvrtek 6. 6. 2013 NÁVRH VAR 0606A Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: - obnovení provozu na lince A metra, mimo provoz zůstávají stanice

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo OBEC OKROUHLO Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo č. 6/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Okrouhlo se na svém zasedání dne 23.11.2016 usnesením č.vii. usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV

NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV Tramvaje - návrh dopravního opatření NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 1 SÍDLIŠTĚ PETŘINY Petřiny (A) Větrník Vojenská nemocnice Baterie Ořechovka Sibeliova Vozovna Střešovice Prašný most Hradčanská (A) Sparta Korunovační

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 P Ř Í L O H A Č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 l. NÁMĚSTÍ ANENSKÉ NÁM. MALÉ NÁM. OVOCNÝ TRH BETLÉMSKÉ NÁM. MALOSTRANSKÉ NÁM. PETRSKÉ NÁM. DRAŽICKÉHO NÁM.

Více

Počet obyvatel města Beroun k dle volebních okrsků

Počet obyvatel města Beroun k dle volebních okrsků Počet obyvatel města Beroun k 29.02.2010 dle volebních okrsků Okrsek Počet obyvatel děti* od 15ti let celkem 1 247 1648 1895 2 170 1001 1171 3 169 966 1135 4 217 1059 1276 5 161 976 1137 6 138 932 1070

Více

PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) I LX (1964 2012) Místní a tématický rejstřík

PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) I LX (1964 2012) Místní a tématický rejstřík Pražský sborník historický (PSH) I LX (1964 2012), Místní a tématický rejstřík BIBLIOGRAFIE PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) I LX (1964 2012) Místní a tématický rejstřík 1. HISTORICKÉ JÁDRO PRAHY (v rozsahu

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 6. zasedání dne 14.06.2011 usnesením č. 6/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice. č. 4/2016

Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice. č. 4/2016 Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice č. 4/2016 O místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává na svém zasedání konaném dne 24.2.2016

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 1. září 2012 učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26 Noční linky č.: 51, 52, 53, 54,

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Lovčice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích

Obec Lovčice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích Obec Lovčice Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 11. 5. 2011 usnesením č. 11/6/11 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 03/2016 o místních poplatcích

OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 03/2016 o místních poplatcích OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 03/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tuchlovice se na svém zasedání dne 19. 12. 2016, usnesením č. Z- 06-7c/2016, usneslo vydat na

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Městys Strunkovice nad Blanicí Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Strunkovice nad Blanicí Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Strunkovice nad Blanicí Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí se na svém zasedání dne 8.12.2010 usnesením č. 17/2010 usneslo vydat

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 29. června 2013 (aktualizováno 3. 6. 2013) učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25,

Více