Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/ Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku"

Transkript

1 Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku : 1 Obsah vyhlášky Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen poplatek ), stanoví konkrétní sazby poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku, příslušnost k řízení o poplatku a určují místa, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku. 2 Sazby poplatku (1) Sazby poplatku za každý i započatý m 2 a každý i započatý den činí a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálů... Kč 10,-, a za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd..... Kč 3,-, b) za umístění reklamních zařízení.... Kč 100,-, c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných) 1. mimo tržiště Kč 100,-, 2. na tržišti..... Kč 10,-, d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí... Kč 50,-, e) za umístění zařízení cirkusů..... Kč 10,-, f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb.... Kč 5,-, g) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.... Kč 10,-, h) za umístění skládek.... Kč 10,-, i) pro kulturní akce Kč 4,-, j) pro sportovní akce... Kč 2,-, k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla..... Kč 10,-, l) za provádění výkopových prací.... Kč 10,-, m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb..... Kč 10,-, n) pro reklamní akce..... Kč 10,--. (2) Podle sazby poplatku uvedené v odstavci 1 se poplatek vybere pouze v případě, že příloha č. 1 k této vyhlášce nestanoví pro území jednotlivých městských částí jinak.

2 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v 2 až do dne, kdy toto užívání skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu způsobilého k obecnému užívání. 4 Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti (1) Údaje uváděné poplatníkem v ohlášení 1), tj. a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor 2), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, tj. rozsah (v m 2 ), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství, je poplatník povinen sdělit správci poplatku nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství. V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie. (2) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. (3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala. (4) Ohlášení se podá i v případě, kdy je užívání veřejného prostranství od poplatku osvobozeno. 5 Splatnost (1) Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství. (2) Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému třicátému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky.

3 (3) V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie. 6 Osvobození (1) Poplatek se vedle osvobození vyplývajícího ze zákona neplatí v případě a) vyhrazení trvalého parkovacího místa 1. Technické správě komunikací hlavního města Prahy v případech, kdy je takové místo provozováno pro stání vozidel TAXI, 2. vozům rychlé lékařské pomoci, Policie České republiky, Městské policie hlavního města Prahy, úřadů městských částí hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy, zastupitelských úřadů v České republice v případě reciprocity s příslušným státem, 3. pro motorová vozidla při provozování knihovnických služeb, b) umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hlavní město Praha zavázalo, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky, c) užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník, d) umístění stavebního zařízení dle 2 odst. 1 písm. a) a provádění výkopových prací dle 2 odst. 1 písm. l) v případě 1. staveb hrazených z rozpočtu hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy, 2. staveb, jejichž realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově budovány stavby dráhy speciální (metro), dráhy tramvajové a dráhy celostátní nebo regionální s převažujícím podílem městské a příměstské dopravy osob na území hlavního města Prahy, e) umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí dle 2 odst.1 písm.a) a provádění výkopových prací dle 2 odst. 1 písm. l), které nepřesáhne 3 dny, f) sportovních akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy poskytuje finanční prostředky. (2) Další osvobození pro vybrané způsoby zvláštního užívání veřejného prostranství na území jednotlivých městských částí je uvedeno v příloze č Určení míst, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku Poplatku v hlavním městě Praze podléhají v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedená náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. 8 Řízení o poplatku (1) Řízení o poplatku vykonávají příslušné úřady městských částí 3), v jejichž území leží veřejné prostranství. Jde-li o veřejné prostranství, kde působnost silničního správního úřadu vykonává Magistrát hlavního města Prahy, vykonává řízení o poplatku Magistrát hlavního města Prahy.

4 (2) Je-li užívané veřejné prostranství na území několika městských částí, provádí řízení o poplatku ta městská část, v jejímž území leží větší část. 9 Zrušovací ustanovení Zrušuje se 1. Obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 2. Obecně závazná vyhláška č. 13/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 3. Obecně závazná vyhláška č. 9/2006 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 Sb. hl. m. Prahy. 4. Obecně závazná vyhláška č. 16/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů. 5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů. 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v. r. primátor hlavního města Prahy Ing. Karel Březina, v. r. náměstek primátora hlavního města Prahy V souladu s 45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se v případě, že obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dříve než patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy, uvádí důvod, v čem spočívá naléhavý zájem na dřívějším nabytí účinnosti. Důvodem nabytí dřívější účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je rozšíření osvobození a schválení návrhů městských částí na úpravy sazeb v návaznosti na zrušení institutu prominutí místního poplatku. l) 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. 2) 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 3) Položka č. 8 přílohy č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy.

5 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky a) Kč 60,- KARLOVA KŘIŽOVNICKÉ NÁMĚSTÍ MALÉ NÁMĚSTÍ NA MŮSTKU b) Kč 50,- CELETNÁ DRAŽICKÉHO NÁMĚSTÍ 28. ŘÍJNA HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ KARLŮV MOST c) Kč 20,- ANENSKÁ ANENSKÉ NÁM. BARTOLOMĚJSKÁ BARVÍŘSKÁ BENEDIKTSKÁ BESEDNÍ BÍLKOVA BISKUPSKÁ BISKUPSKÝ DVŮR BOLZANOVA BORŠOV ČERNÁ DISKAŘSKÁ DLABAČOV GOGOLOVA HAVELSKÁ ULIČKA HELLICHOVA HELMOVA HLAVSOVA HRADEBNÍ HROZNOVÁ CHARVÁTOVA CHOTKOVA SILNICE JÁNSKÁ JÁNSKÝ VRŠEK KAPUCÍNSKÁ KLÁŠTERSKÁ KOSÁRKOVO NÁBŘEŽÍ KRAKOVSKÁ NA PŘÍKOPĚ PAŘÍŽSKÁ STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ MAISELOVA MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ MELANTRICHOVA MOSTECKÁ NA KAMPĚ KRÁLODVORSKÁ KROCÍNOVA LANNOVA LEGEROVA LODECKÁ LODNÍ MLÝNY MAGDALENY RETTIGOVÉ MALÁ KLÁŠTERSKÁ MASNÁ MEZIBRANSKÁ MLYNÁŘSKÁ MYSLÍKOVA NA BAŠTĚ SV. TOMÁŠE NA NÁSPU NA REJDIŠTI NAVRÁTILOVA NEBOVIDSKÁ NEKÁZANKA NOVÉ MLÝNY NOVOMLÝNSKÁ OLIVOVA PELCLOVA PETRSKÁ PETRSKÉ NÁM. POLITICKÝCH VĚZŇŮ PRŮCHODNÍ PŘÍČNÁ PURKYŇOVA PŮTOVA Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce přístupové cesty a plochy u stanic metra NERUDOVA SEMINÁŘSKÁ ŽELEZNÁ ŘÁSNOVKA ŘEZNICKÁ SAMCOVA SENOVÁŽNÉ NÁM. SOUKENICKÁ STÁRKOVA STRAHOVSKÁ STŘÍBRNÁ ŠÍTKOVA ŠKOLSKÁ ŠPORKOVA TĚŠNOV TRUHLÁŘSKÁ U BULHARA U DOBŘENSKÝCH U MILOSRDNÝCH U NEMOCENSKÉ POJIŠŤOVNY U OBECNÍHO DVORA U PLOVÁRNY U STARÉ ŠKOLY U ŽELEZNÉ LÁVKY V CÍPU V JIRCHÁŘÍCH V KOTCÍCH VELKOPŘEVORSKÉ NÁM. VOJTĚŠSKÁ ZA HAŠTALEM ZLATÁ ZLATNICKÁ d) Kč 40,- umístění prodejního zařízení se sortimentem květiny, tisk a tabák všechna veřejná prostranství, mimo lokality uvedené v písm. c); e) Kč 5,- umístění zařízení před provozovnou květiny a knihy (antikvariát) všechna veřejná prostranství;

6 f) Kč 40,- všechna veřejná prostranství neuvedená v písmenech a), b), c), d), e) a plocha parku za Staroměstskou radnicí na STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ č. parc. 1/2 v k. ú. Staré Město odst. 1 písm. i) vyhlášky a) Kč 10,- všechna veřejná prostranství, mimo kulturní akce uvedené v písm. b); b) akce, na které Městská část Praha 1 poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm. j) vyhlášky Kč 10,- mimo akce uvedené v 6 odst. 1 písm. f) vyhlášky, všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 30,- na těchto ulicích a náměstích: ALBERTOV AMERICKÁ ANNY LETENSKÉ APOLINÁŘSKÁ B. NĚMCOVÉ BALBÍNOVA BELGICKÁ BENÁTSKÁ BLANICKÁ BOTIČSKÁ BRUSELSKÁ BUDEČSKÁ ČELAKOVSKÉHO SADY ČERCHOVSKÁ ČERMÁKOVA ČIKLOVA DITTRICHOVA DŘEVNÁ FRIČOVA GORAZDOVA HÁLKOVA HELÉNSKÁ HLAVOVA HORSKÁ HOSTIVÍTOVA CHODSKÁ CHOPINOVA IBSENOVA JANA MASARYKA JENŠTEJNSKÁ K ROTUNDĚ KATEŘINSKÁ KE KARLOVU KLADSKÁ KOPERNÍKOVA KOUBKOVA KORČÁKOVA KRKONOŠSKÁ KROKOVA KUNĚTICKÁ LADOVA LAZARSKÁ LIBUŠINA LICHNICKÁ LÍPOVÁ LONDÝNSKÁ LUBLAŇSKÁ LUMÍROVA LUŽICKÁ MÁCHOVA MALÁ ŠTĚPÁNSKÁ MÁNESOVA MELOUNOVÁ MIKOVCOVA MORAVSKÁ MYSLÍKOVA NA BOJIŠTI NA DĚKANCE NA FOLIMANCE NA HRÁDKU NA HROBCI NA KLEOVCE NA KOZAČCE NA LIBUŠINCE NA MORÁNI NA POŘÍČNÍM PRÁVU NA RYBNÍČKU NA SLOVANECH NA SMETANCE NA ŠVIHANCE NA VÝTONI NA ZBOŘENCI NA ZDERAZE NAD PETRUSKOU NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD NÁM. POD EMAUZY NÁPLAVNÍ NEKLANOVA NEZAMYSLOVA ODBORŮ OLDŘICHOVA OMLADINÁŘŮ PERUCKÁ PLAVECKÁ POD KARLOVEM POD NUSELSKÝMI SCHODY POD SLOVANY POD VĚTROVEM POD ZVONAŘKOU PODSKALSKÁ POLSKÁ PŘEMYSLOVA REJSKOVA RUBEŠOVA RYBALKOVA ŘÍMSKÁ SALMOVSKÁ SARAJEVSKÁ SÁZAVSKÁ SLAVÍKOVA SLAVOJOVA SLOVENSKÁ SOBĚSLAVOVA SPÁLENÁ SPYTIHNĚVOVA STUDNIČKOVA SVATOPLUKOVA ŠAFAŘÍKOVA ŠKRÉTOVA ŠMILOVSKÉHO ŠPANĚLSKÁ ŠTĚPÁNSKÁ ŠTULCOVA ŠUBERTOVA ŠUMAVSKÁ TROJANOVA TROJICKÁ TŘEBÍZSKÉHO TYRŠOVA U HAVLÍČKOVÝCH SADŮ U KANÁLKY U NEMOCNICE U TRŽNICE U ZVONAŘKY URUGUAYSKÁ V PEVNOSTI

7 V TŮNÍCH VÁCLAVSKÁ VARŠAVSKÁ VINAŘICKÉHO VINIČNÁ v těchto parcích: BEZRUČOVY SADY ČELAKOVSKÉHO SADY HAVLÍČKOVY SADY SADY SVATOPLUKA ČECHA VYŠEHRADSKÉ SADY ZÍTKOVY SADY FOLIMANKA RIEGROVY SADY NÁM. MÍRU VNISLAVOVA VOCELOVA VODIČKOVA VOTOČKOVA VOZOVÁ LUMÍROVY SADY TYLOVO NÁM. park KARLOVO NÁM. FÜGNEROVO NÁM. JIRÁSKOVO NÁM. KARLOVSKÉ PŘEDMOSTÍ NÁM. I. P. PAVLOVA OSTRČILOVO NÁM. PALACKÉHO NÁM odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 5,- restaurační zahrádky sloužící k občerstvení všechna veřejná prostranství. WENZIGOVA ZÁHOŘANSKÉHO ZÁHŘEBSKÁ PERUCKÁ STRÁŇ VÝTOŇ ZAHRADA ZTRACENKA BASTION XXXI SV. LONGIN NA RYBNÍČKU POD SLOVANY NA KOZAČCE 3. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 25,- pro farmářské, vánoční, velikonoční a bleší trhy pořádané na TYLOVĚ NÁM., NÁM. MÍRU, PALACKÉHO NÁM., KARLOVĚ NÁM. a náplavce u RAŠÍNOVA NÁBŘ odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. j) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. n) vyhlášky volební akce v době volební kampaně - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 20,- ulice; b) Kč 10,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 30,- reklamní zařízení do 1 m 2 b) Kč 50,- reklamní zařízení nad 1 m odst. 1 písm. c) vyhlášky I. zóna Kč 25,- Kačerov parc. č. 2333/5, 3256/7 v k. ú. Krč; BUDĚJOVICKÁ, ANTALA STAŠKA, NA PANKRÁCI, NA STRŽI, HVĚZDOVA, DĚKANSKÁ VINICE I, NÁM. BRATŘÍ SYNKŮ, DVORECKÁ; II. zóna Kč 15,- KLOBOUČNICKÁ, NUSELSKÁ, ŠTÚROVA, THOMAYEROVA, VÍDEŇSKÁ, K PODJEZDU, TÁBORSKÁ, OTAKAROVA; III. zóna Kč 10,- ostatní veřejná prostranství nezařazená do I. a II. zóny odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství;

8 4. 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. j) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 12,- na prostranství ohraničeném obrubníkem přilehlého chodníku ul. VLTAVSKÁ, NÁDRAŽNÍ, ZA ŽENSKÝMI DOMOVY, RADLICKÁ, PLZEŇSKÁ, KARTOUZSKÁ, DRTINOVA, HOLEČKOVA, NÁM. KINSKÝCH, ul. ROŠICKÝCH, ÚJEZD, VÍTĚZNÁ a levého břehu Vltavy; Kč 10,- na prostranství ohraničeném obrubníkem přilehlého chodníku ul. MOULÍKOVA, NÁDRAŽNÍ, terminálu MHD, nástupiště železniční stanice Praha-Smíchov, lávkou přes železniční trať, ul. RADLICKÁ, ZA ŽENSKÝMI DOMOVY, NÁDRAŽNÍ a VLTAVSKÁ a levého břehu Vltavy; Kč 5,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 1,- v záplavovém území náplavka Hořejší nábřeží; je-li poplatníkem organizace zřízená nebo založená Městskou částí Praha 5, místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá, všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 30,- reklamní zařízení do 1 m 2 ; b) Kč 50,- reklamní zařízení nad 1 m odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky a) Kč 5,- za umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné, pokud budou splněny následující podmínky: 1. Zahrádka bude vymezena podlahou (pódiem apod.); 2. Materiálové řešení zahrádky bude preferovat přírodní materiály s vyloučením použití plastových židlí a stolků; 3. V zahrádce ani v provozovně souvisejících prostorách nebude umístěno žádné výherní hrací zařízení viz zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů; 4. Provoz zahrádky musí být ukončen do hod. b) Kč 30,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 10,- reklamní zařízení přenosná do 1 m 2 ; b) Kč 100,- reklamní zařízení ostatní odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky umístění prodejního zařízení v rámci akce, na kterou hlavní město Praha nebo Městská část Praha 7 poskytuje finanční prostředky - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč ,- paušální částka za každý i započatý měsíc záboru veřejného prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky kulturní akce, na kterou hlavní město Praha nebo Městská část Praha 7 poskytuje finanční prostředky - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. k) vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá při vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla: - vozům zdravotnických a lékařských zařízení na Praze 7, pro potřeby parkování sanitních vozů a vozů pacientů;

9 - vozům lékařů s trvalým bydlištěm na Praze 7, kteří k výkonu svého povolání a k záchraně lidského života potřebují zjednodušený přístup ke svému vozidlu; - speciálně upraveným vozům, které slouží k výuce autoškoly pro těžce handicapované spoluobčany; - vozům zajišťujícím pečovatelské služby pro občany Prahy odst. 1 písm. n) vyhlášky volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátů - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky a) Kč 50,- v ul. SOKOLOVSKÁ - lokalita FLORENC, prostor vymezený ul. KE ŠTVANICI a SOKOLOVSKÁ k rozhraní domů č. p. 69 a 45 včetně průchodu do ul. ZA POŘÍČSKOU branou č. p. 26, Karlín; b) Kč 40,- v areálu Ládví při ulici STŘELNIČNÁ stanice metra Florenc, Invalidovna, Křižíkova, Palmovka, Kobylisy a Ládví, na nárožích ul. ČIMICKÁ a K LÁDVÍ, HORŇÁTECKÁ a PŘEMYŠLENSKÁ, PRVNÍHO PLUKU a KŘIŽÍKOVA při Negrelliho viaduktu, na nárožích ul. SOKOLOVSKÁ a KARLÍNSKÉHO NÁM., v ul. ČIMICKÁ, ČUMPELÍKOVA, KE STÍRCE, KE ŠTVANICI - s výjimkou úseku mezi ul. KŘIŽÍKOVA a ZA POŘÍČSKOU BRANOU, v ul. KLAPKOVA, LODŽSKÁ, MAZURSKÁ, NA HRÁZI, NA ŽERTVÁCH - pouze nástupiště autobusového nádraží MHD Palmovka, v ul. BUDÍNOVA, NOVÁKOVÝCH, ĎÁBLICKÁ, SOKOLOVSKÁ, STŘELNIČNÁ, TANVALDSKÁ, V HOLEŠOVIČKÁCH, VOSMÍKOVÝCH, NA KORÁBĚ a ZENKLOVA - s výjimkou úseku mezi ul. NA HRÁZI a U SYNAGOGY, v ul. ZHOŘELECKÁ; c) Kč 30,- lokalita na Palmovce v ul. NA ŽERTVÁCH - plocha vymezená ul. ZENKLOVA a NOVÁKOVÝCH k pomyslné spojnici ul. LUDMILINA a HEJDUKOVA (pěší zóna); d) Kč 20,- v ul. CHLUMČANSKÉHO včetně nároží s ul. BUDÍNOVA, na nároží ul. ZENKLOVA a KOŽELUŽSKÁ, v ul. ZENKLOVA - mezi ul. NA HRÁZI a U SYNAGOGY, v ul. VOJENOVA, na spojnici mezi LIBEŇSKÝM MOSTEM a ul. ZENKLOVA, v ul. ČIMICKÁ - u zastávky MHD BUS Draháň, v ul. K LÁDVÍ, KE KOUPALIŠTI, KŘIVENICKÁ, TROUSILOVA a ŽERNOSECKÁ; e) Kč 10,- na ELZNICOVĚ NÁM. a NÁM. DR. VÁCLAVA HOLÉHO, V UL. BŘEZINOVA, KE ŠTVANICI - úsek mezi UL. KŘIŽÍKOVA a ZA POŘÍČSKOU BRANOU a úsek od ul. SOKOLOVSKÉ, k ul. POBŘEŽNÍ, BOHNICKÁ, KREJČÍHO, KŘIŽÍKOVA, MOLÁKOVA a NA ŽERTVÁCH - s výjimkou plochy od ul. ZENKLOVA k pomyslné spojnici ul. HEYDUKOVA a LUDMILINA (pěší zóna) a ploch nástupišť autobusového nádraží MHD Palmovka, v ul. KOŽELUŽSKÁ, PIVOVARNICKÁ, PRIMÁTORSKÁ, PROSECKÁ, PRVNÍHO PLUKU - s výjimkou nároží s ul. KŘIŽÍKOVA při Negrelliho viaduktu, v ul. ŘEŠOVSKÁ, ŠALDOVA, TAUSSIGOVA, THÁMOVA, U METEORU,VÍTKOVA a ZELENOHORSKÁ, KARLÍNSKÉ NÁM., SVĚTOVA; f) Kč 10,-- na celém území městské části při umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 25,- stanice metra Vysočanská a prostranství u stanice metra Vysočanská č. parc. 11/7, 297/1 a 1925/1,118/1 v k. ú. Vysočany; Kč 30,- parcely okolo metra stanic C Střížkov a Prosek parc. č. 497/1, 500/105, 500/101, část 833- v úseku od ul. VYSOČANSKÁ po ul. JABLONECKOU; část 1220 v úseku od ul. PROSECKÁ po ul. LITOMĚŘICKÁ, 643/12, 643/13, 643/17, 643/18, v k.ú. Prosek;

10 Kč 12,-stanice metra Českomoravská, ul. DRAHOBEJLOVA a prostranství u stanice metra Českomoravská č. parc. 3278/1, 3278/2, 3278/3, 3278/4, 3283/1, část 3911/3 v úseku od ul. K MORAVINĚ po ul. KOVÁŘSKÁ v k.ú. Libeň; Kč 17,- ul. VYSOČANSKÁ parc. č v k.ú. Prosek v úseku zastávek MHD Sídliště Prosek a č. parc. 500/21 v k. ú. Střížkov a 640/9, 640/36, k.ú. Prosek; Kč 12,- ul. PROSECKÁ parc.č. 1187/1, 640/34, 646/3 v k.ú. Prosek a parc. č. 1939/1 v k.ú. Vysočany; Kč 12,- ul. KOLBENOVA, K MORÁVINĚ, LOVOSICKÁ, POD PEKÁRNAMI, SOKOLOVSKÁ, SPOJOVACÍ, RUMBURSKÁ, TEPLICKÁ, UČŇOVSKÁ č. parc. 628/162, 628/169 v k. ú. Prosek a č. parc. 559, 560 v k. ú. Vysočany (prostor před železniční stanicí Praha-Libeň); Kč 12,- ul. NOVOVYSOČANSKÁ a č. parc. 500/2 (ul. ČESKOBRODSKÁ) v k. ú. Hrdlořezy; Kč 10,- ostatní veřejná prostranství Kč 15,- při umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné odst. 1 písm. f) vyhlášky Kč 10,-- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 70,- přístupová cesta od stanice metra Skalka do sídliště Skalka; Kč 50,- ul. STAROSTRAŠNICKÁ, u stanice metra Strašnická, č. parc. 852/2 v k. ú. Strašnice; Kč 30,- prostranství u stanice metra DEPO HOSTIVAŘ, č. parc. 4058/1 v k. ú. Strašnice, KUBÁNSKÉ NÁM., UL. LITEVSKÁ, podchod a nástupní plochy autobusů stanice metra Skalka a ul. JABLOŇOVÁ před poliklinikou; Kč 20,- - ostatní veřejná prostranství; - předsunutý prodej před prodejnami, místa pro nabídku zboží; Kč 10,- restaurační zahrádky a příležitostný prodej sezónního zboží odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 3,- při regeneraci panelových domů, všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,-- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 30,- stanice metra Háje, Chodov, Opatov a Roztyly; Kč 20,- prostranství u nákupních středisek; Kč 10,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky Kulturní akce, na které hlavní město Praha nebo Městská část Praha 11 poskytuje finanční prostředky - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. n) vyhlášky volební akce v době volební kampaně - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství.

11 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 30,- mobilní reklamní zařízení všechna veřejná prostranství; Kč 50,- stabilní reklamní zařízení (billboardy) všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 30,- mobilní prodejní zařízení - všechna veřejná prostranství; Kč 15,- stabilní prodejní zařízení - všechna veřejná prostranství; Kč 20,- restaurační zahrádky - všechna veřejná prostranství; Kč 20,- nápojové automaty - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky akce, na které Městská část Praha 13 poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. n) vyhlášky volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátů - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 30,- č. parc. 232/2 v k. ú. Černý most u stanice metra Černý Most, č. parc. 782/21 v k. ú. Hloubětín u stanice metra Hloubětín a č. parc. 72 v k. ú. Černý most u stanice metra Rajská zahrada; Kč 15,- ul. BROUMARSKÁ, DOLEŽALOVA, KPT. STRÁNSKÉHO, GEN. JANOUŠKA, BRYKSOVA, CÍGLEROVA, ČESKOBRODSKÁ, KARDAŠOVSKÁ, KRYLOVECKÁ, MOCHOVSKÁ, OCELKOVA, PODĚBRADSKÁ, RONEŠOVA, SLÉVAČSKÁ, VAŠÁTKOVA, VYBÍRALOVA, ŽÁRSKÁ a podloubí v ul. MOCHOVSKÁ č. p. 40; Kč 10,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- veřejné hřiště na křižovatce ul. BRYKSOVA a OCELKOVA a koupaliště (vodní nádrž) ALOISOV u ul. POSPÍCHALOVA; Kč 2,- na prostranství podél ul. BRYKSOVA č. parc. 232/7 v k. ú. Černý Most. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky

12 a) Kč 10,- všechna veřejná prostranství s výjimkou veřejného parkoviště u Ondřeje, č. parc. 95/1 v k.ú. Radotín; b) Kč 5,- veřejné parkoviště u Ondřeje, č. parc. 95/1 v k.ú. Radotín. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 3,- při regeneraci panelových domů - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 3,- restaurační zahrádky sloužící k občerstvení a to i samostatně umístěné - všechna veřejná prostranství; Kč 10,-Kč ostatní způsoby užívání -všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 2,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,-Kč všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. m) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 2 m 2 všechna veřejná prostranství; Kč 70,- reklamní zařízení s reklamní plochou od 2 m 2 do 15 m 2 všechna veřejná prostranství; Kč 100,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 15 m 2 všechna veřejná prostranství; Kč 10,- parc. č. 2149/1 v k. ú. Kbely odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 5,- restaurační zahrádky sloužící k občerstvení - všechna veřejná prostranství; Kč 20,- Centrální park parc. č. 1164, 1165, 1166, 1167/1,1168/3, 1168/4, 1168/6, 2146, 2154 v k. ú. Kbely, ul. ŽACLÉŘSKÁ, ŽELEZNOBRODSKÁ, volné plochy u rybníka parc. č. 2/4, 2/6 k. ú. Kbely, zahrada u Lidového domu parc. č. 868/1 v k. ú. Kbely, plocha před Lidovým domem 2068/1, prostranství mezi Billou, ul. ŽACLÉŘSKOU a ul. TAUFEROVOU; Kč 10,- ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 20,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 1 m 2, přenosné A - všechna veřejná prostranství; Kč 50,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 1 m 2, pevné (s ohlášením na stavebním úřadě) všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 20,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 1 m 2, přenosné A - všechna veřejná prostranství;

13 Kč 50,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 1 m 2, pevné (s ohlášením na stavebním úřadě) všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 15,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd. místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BENICE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BĚCHOVICE 2 odst. 1, písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-BŘEZINĚVES 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ČAKOVICE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ CHABRY 1. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky za prvních 60 dní užívání veřejného prostranství se místní poplatek nevybírá, pokud budou splněny následující podmínky: 1. Pokud je užíváno veřejné prostranství, jehož hranice je společná s nemovitostí, kde se stavební práce provádějí; 2. Vlastník nemovitosti, kde se provádějí stavební práce, nahlásil změnu režimu provozu ulice a chodníku odboru dopravy Úřadu městské části Praha 8; 3. Vlastník nemovitosti, kde se provádějí stavební práce, na vlastní náklady zajistí dopravní značení pro bezpečnost chodců a motoristů; 4. O zábor veřejného prostranství požádají vlastníci nemovitostí, které stojí na pozemcích Městské části Praha Dolní Chabry č. parc. 351, 353, 355, 356, 357, 358, 359 v k. ú. Dolní Chabry v rozsahu 50 m 2 a nemají připojení na kominikaci z důvodu skalnatého terénu odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 1 m 2 a přenosná všechna veřejná prostranství; Kč 20,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 1 m 2 všechna veřejná prostranství; 3. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 15,- všechna veřejná prostranství.

14 V rámci akce, na kterou hlavní město Praha nebo Městská část Praha Dolní Chabry poskytuje finanční prostředky místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm d) vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm k) vyhlášky a) Kč 2,- všechna veřejná prostranství; b) místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá při vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla: - speciálně upraveným vozům, které slouží k výuce autoškoly pro těžce handicapované spoluobčany - vozům zajišťujícím pečovatelské služby pro občany Městské části Praha Dolní Chabry odst. 1 písm. n) vyhlášky volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátů - místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 vyhlášky za užívání veřejného prostranství, které je v pronájmu trvajícím minimálně 1 rok nebo je užíváno příspěvkovými organizacemi Městské části Praha Dolní Chabry se místní poplatek nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ MĚCHOLUPY 2 odst. 1, písm. b), písm. c), bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ POČERNICE 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- reklamní zařízení do 1m 2 a přenosná; Kč 20,- reklamní zařízení nad 1m odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá před č. p. STARÁ OBEC 6, 8 a 10, ul. BAKURINOVA před č.p. 9 a 12; Kč 20 ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DUBEČ 1. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 4,- za užívání veřejného prostranství se souhlasem městské části hl. m. Prahy určeného k opravě nemovitosti vlastníka (fyzické osoby) nepřesahující 8 m 2, na dobu užívání do 3 dnů, všechna veřejná prostranství; Za užívání veřejného prostranství se místní poplatek nevybírá, pokud budou splněny následující podmínky: a. Je užíváno veřejné prostranství, jehož hranice je společná s nemovitostí, kde se stavební práce provádějí; b. Vlastník nemovitosti, kde se stavební práce provádějí, nahlásil změnu režimu provozu ulice (případně chodníku) odboru dopravy příslušného úřadu městské části hl. m. Prahy; c. Vlastník nemovitosti, kde se provádějí stavební práce, na vlastní náklad zajistí dopravní značení pro bezpečnost chodců a motoristů odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) a písm. e) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i), j), n) vyhlášky za užívání veřejného prostranství, které je užíváno neziskovými organizacemi, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá odst. 1 vyhlášky

15 u akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hl. m. Prahy poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ĎÁBLICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KLÁNOVICE 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 20,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLODĚJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KRÁLOVICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KŘESLICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ 1. 2 odst.1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1, písm. d), písm. e) a písm. k) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LOCHKOV není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

16 není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-NEBUŠICE 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-NEDVĚZÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-PETROVICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-PŘEDNÍ KOPANINA 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ŘEPORYJE 1. 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky velikonoční, farmářské, podzimní a vánoční trhy pořádané v ul. NA TRŽIŠTI, TĚLOVÝCHOVNÁ, ŘEPÍKOVÁ, místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm. d) vyhlášky v prostoru ul. NA TRŽIŠTI, TĚLOVÝCHOVNÁ, ŘEPÍKOVÁ, místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm. i) vyhlášky u akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hl. m. Prahy poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SATALICE 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SLIVENEC 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SUCHDOL 1. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 30,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d), písm. i), vyhlášky u akcí, na něž Městská část Praha Suchdol poskytuje finanční prostředky, se místní poplatek za užívání veřejného prostranství nevybírá. není stanovena zvláštní sazba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ŠEBEROV

17 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ŠTĚRBOHOLY 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA 2 odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. 2 odst. 1, písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 5,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ÚJEZD MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-VELKÁ CHUCHLE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-VINOŘ 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV 1. 2 odst. 1 písm. b) a písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 50,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 3,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 3,- všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství. 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN UMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1U Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce l. NÁMĚSTÍ ANENSKÉ NÁM. MALÉ NÁM. OVOCNÝ TRH BETLÉMSKÉ NÁM. MALOSTRANSKÉ NÁM. PETRSKÉ NÁM. DRAŽICKÉHO NÁM. MALTÉZSKÉ NÁM. POHOŘELEC HAŠTALSKÉ NÁM. MARIÁNSKÉ NÁM. SENOVÁŽNÉ NÁM. HRADČANSKÉ NÁM. NÁM. CURIEOVÝCH STAROMĚSTSKÉ NÁM. JUNGMANNOVO NÁM. NÁM. FRANZE KAFKY UHELNÝ TRH KARLOVO NÁM. NÁM. J. PALACHA VÁCLAVSKÉ NÁM.

18 KŘIŽOVNICKÉ NÁM. NÁM. REPUBLIKY VALDŠTEJNSKÉ NÁM. LORETÁNSKÉ NÁM. NA KAMPĚ VELKOPŘEVORSKÉ NÁM. 2. TRŽIŠTĚ HAVELSKÝ TRH, ul. HAVELSKÁ od č. 1/512 do č. 20/514; STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, vnitřní plocha náměstí obklopující sochu Mistra Jana Husa, která je vymezena pásem žulových desek, lemujících pojezdové pruhy a obrubníkem komunikace PAŘÍŽSKÁ DLOUHÁ; U STARÉHO HŘBITOVA; VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, spodní část vymezená pojezdovými pruhy na VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ, spojnicí pěší zóny ul. NA PŘÍKOPĚ, 28. ŘÍJNA a sadovými úpravami v podélném středním pruhu VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ. 3. ULICE A CHODNÍKY ALŠOVO NÁBŘEŽÍ ANENSKÁ ANEŽSKÁ BARTOLOMĚJSKÁ BARVÍŘSKÁ BENEDIKTSKÁ BESEDNÍ BETLÉMSKÁ BÍLKOVA BISKUPSKÁ BISKUPSKÝ DVŮR BOLZANOVA BORŠOV BŘEHOVÁ BŘETISLAVOVA CELETNÁ CIHELNÁ ČECHŮV MOST ČERNÁ ČERNÍNSKÁ ČERVENÁ DISKAŘSKÁ DIVADELNÍ DLABAČOV DLÁŽDĚNÁ DLOUHÁ DRAŽICKÉHO DUŠNÍ 28. ŘÍJNA DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ GOGOLOVA HARANTOVA HAŠTALSKÁ HAVELSKÁ HAVELSKÁ ULIČKA HAVÍŘSKÁ HAVLÍČKOVA HELLICHOVA HELMOVA HLAVSOVA HRADEBNÍ HROZNOVÁ HUSOVA HYBERNSKÁ CHARVÁTOVA CHOTKOVA SILNICE JÁCHYMOVA JAKUBSKÁ JALOVCOVÁ JÁNSKÁ JÁNSKÝ VRŠEK JELENÍ JERUZALÉMSKÁ JILSKÁ JINDŘIŠSKÁ JOSEFSKÁ JUNGMANNOVA KAMZÍKOVÁ KANOVNICKÁ KAPROVA KAPUCÍNSKÁ KARLOVA KARLŮV MOST KARMELITSKÁ KAROLINY SVĚTLÉ KEPLEROVA KLÁROV KLÁŠTERSKÁ KLIMENTSKÁ KONVIKTSKÁ KOSÁRKOVO NÁBŘEŽÍ KOSTEČNÁ KOZÍ KOŽNÁ KRAKOVSKÁ KRÁLODVORSKÁ KROCÍNOVA KŘEMENCOVA KŘIŽOVNICKÁ LANNOVA LAZARSKÁ LÁZEŇSKÁ LEGEROVA LETENSKÁ LILIOVÁ LINHARTSKÁ LODECKÁ LODNÍ MLÝNY LORETÁNSKÁ MAGDALENY RETTIGOVÉ MAISELOVA MALÁ KLÁŠTERSKÁ MALÁ ŠTUPARTSKÁ MALOSTRANSKÉ NÁBŘEŽÍ MÁNESŮV MOST MARIÁNSKÉ HRADBY MARTINSKÁ MASARYKOVO NÁBŘEŽÍ MASNÁ MELANTRICHOVA MEZIBRANSKÁ MICHALSKÁ MIKULANDSKÁ MIKULÁŠSKÁ MÍŠEŇSKÁ MLYNÁŘSKÁ MOSTECKÁ MOST LEGIÍ MYSLÍKOVA NA BAŠTĚ SV.TOMÁŠE NA FLORENCI NA FRANTIŠKU NA MŮSTKU NA NÁSPU NA OPYŠI NA PERŠTÝNĚ NA POŘÍČÍ NA PŘÍKOPĚ NA REJDIŠTI NA STRUZE NA ZÁBRADLÍ NÁBŘEŽÍ EDVARDA BENEŠE NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY NÁPRSTKOVA NÁRODNÍ NAVRÁTILOVA NEBOVIDSKÁ NEKÁZANKA NERUDOVA NOSTICOVA NOVÉ MLÝNY

19 NOVOMLÝNSKÁ NOVOTNÉHO LÁVKA NOVÝ SVĚT OLIVOVA OPATOVICKÁ OPLETALOVA OSTROVNÍ PALACKÉHO PANSKÁ PAŘÍŽSKÁ PLATNÉŘSKÁ PELCLOVA PERLOVÁ PETRSKÁ POD BRUSKOU POLITICKÝCH VĚZŇŮ PROKOPSKÁ PROVAZNICKÁ PRŮCHODNÍ PŘÍČNÁ PŠTROSSOVA PURKYŇOVA PŮTOVA RADNICKÉ SCHODY RÁMOVÁ REVOLUČNÍ RŮŽOVÁ RYBNÁ RYTÍŘSKÁ ŘÁSNOVKA ŘETĚZOVÁ ŘEZNICKÁ ŘÍČNÍ SALVÁTORSKÁ SAMCOVA SASKÁ 17. LISTOPADU SEMINÁŘSKÁ SENOVÁŽNÁ SKOŘEPKA SMETANOVO NÁBŘEŽÍ SNĚMOVNÍ SOUKENICKÁ SPÁLENÁ STÁRKOVA STRAHOVSKÁ STŘÍBRNÁ ŠEŘÍKOVÁ ŠIROKÁ ŠÍTKOVA ŠKOLSKÁ ŠPORKOVA ŠTEFÁNIKŮV MOST ŠTĚPÁNSKÁ ŠTUPARTSKÁ TEMPLOVÁ TĚŠNOV THUNOVSKÁ TOMÁŠSKÁ TRUHLÁŘSKÁ TRŽIŠTĚ TÝNSKÁ TÝNSKÁ ULIČKA U BRUSKÝCH KASÁREN U BRUSNICE U BULHARA U DOBŘENSKÝCH U KASÁREN U LANOVÉ DRÁHY U LUŽICKÉHO SEMINÁŘE U MILOSRDNÝCH U NEMOCENSKÉ POJIŠŤOVNY U OBECNÍHO DOMU U OBECNÍHO DVORA U PLOVÁRNY U PRAŠNÉ BRÁNY U PRAŠNÉHO MOSTU U PŮJČOVNY U RADNICE U SOVOVÝCH MLÝNŮ U STARÉ ŠKOLY U STARÉHO HŘBITOVA U SV. DUCHA U ZLATÉ STUDNĚ U ŽELEZNÉ LÁVKY ÚJEZD ÚVOZ V CELNICI V CÍPU V JÁMĚ V JIRCHÁŘÍCH V KOLKOVNĚ V KOTCÍCH VALDŠTEJNSKÁ VALENTINSKÁ VE SMEČKÁCH VEJVODOVA VELESLAVÍNOVA VĚZEŇSKÁ VINOHRADSKÁ VÍTĚZNÁ VLADISLAVOVA VLAŠSKÁ VODIČKOVA VOJTĚŠSKÁ VORŠILSKÁ VŠEHRDOVA WASHINGTONOVA WILSONOVA ZA HAŠTALEM ZÁMECKÁ ZÁMECKÉ SCHODY ZLATÁ ZLATNICKÁ ŽATECKÁ ŽELEZNÁ ŽITNÁ 4. PARKY ALŠOVO NÁBŘEŽÍ, č. parc. 998/1, 1000/1, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1000/6 v k. ú. Staré Město; BESEDNÍ ulice, č. parc. 323/2 v k. ú. Malá Strana; ČELAKOVSKÉHO SADY, č. parc. 2/1, 2/2, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2523/1, 2523/2, 2523/7, 2523/8, 2523/9, 2523/10, 2523/11 v k. ú. Nové Město a č. parc 470/2, 470/3, 4097/2, 4097/3, 4097/4 v k. ú. Vinohrady ; HRADČANSKÉ NÁM, č. parc. 737 v k. ú. Hradčany; CHOTKOVY SADY, č. parc. 707 v k. ú. Hradčany ; KAMPA, č. parc. 778/1, 779/5, 780, 782, 790, 791 v k. ú. Malá Strana; NOSTICOVA ZAHRADA, č. parc. 298 v k. ú. Malá Strana; park na KLÁROVĚ - U ŽELEZNÉ LÁVKY, č. parc. 701, 702/1, 1029 v k. ú. Malá Strana; park na KLÁROVĚ - U HOLUBIČKY, č. parc. 642 v k. ú. Malá Strana; park u synagogy v PAŘÍŽSKÉ ul., č. parc. 125 v k. ú. Staré Město; parčík v ulici ŘÁSNOVKA, č. parc. 1026, 1027, 853/2 v k. ú. Staré Město;m, park v ulici JELENÍ, č. parc. 367 v k. ú. Hradčany; park Rosh-Ha ayin v DUŠNÍ ul., č. parc. 1045/2, 1045/3 v k. ú. Staré Město a č. parc. 101/2 v k. ú. Josefov; plocha u Anežského kláštera NA FRANTIŠKU, č. parc. 899/1 v k.. ú. Staré Město;

20 parkově upravená plocha za Staroměstskou radnicí na STAROMĚSTSKÉ NÁM., č. parc. 1/2 v k. ú. Staré Město. PETŘÍN NEBOZÍZEK, č. parc. 906, 908/1, 908/2, 911/1, 911/2, 915, 928/1, 932 v k. ú. Malá Strana; PETŘÍN SEMINÁŘSKÁ ZAHRADA, č. parc. 364, 917, 919/1, 919/2, 922, 923 v k. ú. Malá Strana; PETŘÍN LOBKOVICKÁ ZAHRADA, č. parc. 933/8 v k. ú. Malá Strana; PETŘÍN STRAHOVSKÁ ZAHRADA, č. parc. 255/1 v k. ú. Hradčany; PETŘÍN RŮŽOVÝ SAD a KVĚTNICE, č. parc. 273, 274 v k. ú. Hradčany; STŘELECKÝ OSTROV, č. parc. 274 v k. ú. Staré Město; SLOVANSKÝ OSTROV, č. parc v k. ú. Nové Město; VRCHLICKÉHO SADY, č. parc. 2309/1, 2313/1, 2313/7, 2313/9, 2313/10, 2313/11, 2313/14, 2313/22, 2317/1, 2317/2, 2317/3, 2317/4, 2317/5, 2317/6, 2317/7, 2317/8, 2318/1, 2318/2, 2318/4, 2318/5, 2318/6, 2318/7, 2318/8 v k. ú. Nové Město. 5. VEŘEJNÁ ZELEŇ 6. DALŠÍ PROSTORY PŘÍSTUPNÉ KAŽDÉMU BEZ OMEZENÍ zelené plochy : KŘIŽOVNICKÉ NÁM., č. parc v k. ú. Staré Město; LORETÁNSKÉ NÁM., č. parc. 742 v k. ú. Hradčany; park na NÁM. J. PALACHA, č. parc. 994/2 v k. ú. Staré Město; parčík v ulici DLOUHÁ, č. parc. 702 v k. ú. Staré Město; parčík v ulici U LUŽICKÉHO SEMINÁŘE, č. parc. 1039/1 v k. ú. Malá Strana; park na náplavce u Mánesova mostu, č. parc. 710/1, 710/4 v k. ú. Malá Strana; parčík v ulici KONVIKTSKÁ, č. parc. 312/1 v k. ú. Staré Město; pás před Ministerstvem dopravy na NÁBŘEŽÍ L. SVOBODY, č. parc. 2357/2, 2357/3 v k. ú. Nové Město; plocha před kostelem Panny Marie Vítězné v KARMELITSKÉ ul., č. parc. 385, 1051/1 v k. ú. Malá Strana; plocha u kostela sv. Klimenta v KLIMENTSKÉ ul.č. parc. 319 v k. ú. Nové Město; SENOVÁŽNÉ NÁM., č. parc. 2330/1 v k. ú. Nové Město; STRAHOVSKÁ ulice, č. parc. 278, 288/2, 290, 291, 293, 295 v k. ú. Hradčany; středové záhony na VÁCLAVSKÉM NÁM., č. parc. 2306/1 v k. ú. Nové Město; středové pásy v ulici HELLICHOVA, č. parc. 1054/1 v k. ú. Malá Strana; náplavky: náplavka ul. CIHELNÁ, č. parc. 711, 725, 1041 v k. ú. Malá Strana; náplavka ul. NA FRANTIŠKU, č. parc v k. ú. Staré Město; náplavka sady na KAMPĚ, č. parc v k. ú. Malá Strana; náplavka u DVOŘÁKOVA NÁBŘEŽÍ, č. parc v k. ú. Staré Město; náplavka u MALOSTRANSKÉHO NÁBŘEŽÍ, č. parc v k. ú. Malá Strana; náplavka u MASARYKOVA NÁBŘEŽÍ, č. parc. 2421/2 v k. ú. Nové Město; náplavka u NÁBŘEŽÍ L. SVOBODY, č. parc v k. ú. Nové Město; pasáže: CELETNÁ č. 27/589 TEMPLOVÁ č. 1/589; HYBERNSKÁ č. 3/1036 NÁM. REPUBLIKY; KŘIŽOVNICKÉ NÁM. č. 1/194 NOVOTNÉHO LÁVKA č. 13/198; MALOSTRANSKÉ NÁM. č. 12/259 TRŽIŠTĚ č. 18/259; NÁRODNÍ č. 4/1393 OSTROVNÍ; NÁRODNÍ č. 32/58 CHARVÁTOVA; NÁRODNÍ č. 34/40 CHARVÁTOVA; NÁRODNÍ č. 35/417 MARTINSKÁ č. 6/417; TÝNSKÁ č. 4/639 MALÁ ŠTUPARTSKÁ č. 3/645 (TÝN Týnský dvůr Ungelt); VÁCLAVSKÉ NÁM. č. 4/773 JUNGMANNOVO NÁM. č. 11/773;

P ř í l o h a. k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7R-338/2014 ze dne 26. 3. 2014

P ř í l o h a. k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7R-338/2014 ze dne 26. 3. 2014 P ř í l o h a k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7R-338/2014 ze dne 26. 3. 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Návrh

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České republiky. Zároveň žádám o seznam těch kasin (=adres),

Více

Vymezení spádových obvodů základních škol

Vymezení spádových obvodů základních škol Strana 1 (celkem 14) Vymezení spádových obvodů základních škol 1. MČ Brno-střed ZŠ Brno, Antonínská 3 Antonínská, Botanická po ul. Burešovu (č. 1 lichá, po č. 18 sudá), Cihlářská po ul. Burešovu (od začátku

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 52 únor - březen 2009 Aktuality ze ZOO Kalendář svozu odpadů Ústecké divadlo má

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Alternativní návrh dopravního opatření Ing. Martin Šubrt, 01/2015 ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Návrh vychází z oficiálního návrhu Ropidu a pouze jej dílčím způsobem v některých

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

10. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

10. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 10. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Preambule Záměrem Zastupitelstva

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2013 Vyšlo 31. 05. 2013 Obsah Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013... 1 Seznam trvalých změn od 29. 6. 2013... 3 Podrobnější popis změn autobusů v jednotlivých oblastech...

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

Rozdělení míst pro prodej zboží a poskytování služeb. doba provozu. Druh prodávaného zboží nebo poskytované služby (druh zboží) á část.

Rozdělení míst pro prodej zboží a poskytování služeb. doba provozu. Druh prodávaného zboží nebo poskytované služby (druh zboží) á část. SEZNAM tržnic, tržišť, tržních míst, resturčních zhrádek v době po,00 hod., trhů, trs pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutých prodejních míst míst pro nbídku zboží 3 4 5 6 7 Městsk

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích 1 Vážení vlastníci kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích, velmi si vážíme Vaší osobní iniciativy,

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR)

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR) Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu ) Obsah: A. Druhy stavebních úřadů, jejich působnost a pravomoc B. Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu C. Počet obecných stavebních

Více