KoleKtivní smlouva (základní část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KoleKtivní smlouva (základní část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček"

Transkript

1 KoleKtivní smlouva o pracovněprávních vztazích, sociální oblasti a BOZP (základní část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, Jičín, IČO , zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 6665, pobočka Horní Adršpach 109, , kterou zastupují prokuristé ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček (dále jen zaměstnavatel ) a Základní organizací os Kovo vdo Česká republika s r. o. adršpach IČO kterou zastupuje paní elena láníková (dále společně jako odborová organizace ) V Adršpachu dne:

2 obsah A ZáKlAdní ustanovení A.1 Účel a obsah A.2 Zákaz diskriminace A.3 Rozsah platnosti a účinnost A.4 Všeobecná ustanovení A.5 Pracovněprávní ochrana odborových funkcionářů A.6 Právo spolurozhodování A.7 Právo na projednání A.8 Právo na informace A.9 Právo kontroly A.10 Závazky smluvních stran A.11 Materiální a organizační zajištění činnosti odborové organizace u zaměstnavatele. 5 A.12 Ochrana pracovních míst, rušení pracovních míst A.13 Zaměstnanost A.14 Odstupné B PRACOVně PRáVní VZtAHy B.1 Vznik pracovního poměru B.2 ukončení pracovního poměru B.3 Pracovní doba B.4 dovolená na zotavenou B.5 Pracovní volno B.6 Kvalifikace, rekvalifikace B.7 stížnosti zaměstnanců a předcházení soudním sporům B.8 Předcházení individuálním a kolektivním sporům C sociální OBlAst C.1 Zdravotní péče C.2 Závodní stravování C.3 Benefity C.4 sociální výpomoc při úmrtí zaměstnance, v případě živelné pohromy a ostatní sociální služby C.5 Finanční zajištění činnosti odborové organizace C.6 dětská rekreace d BeZPeČnOst A OCHRAnA ZdRAVí PŘI PRáCI, ŽIVOtní PROstŘedí Preambule Všechny právní předpisy, zejména zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákoník práce ) jsou ze strany Continental Automotive Czech Republic s. r. o. respektovány. základní část 2

3 a ZáKlaDní ustanovení a.1 Účel a obsah tato Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy i orgánu odborové organizace, za které smluvní strany tuto Kolektivní smlouvu uzavřely. a.2 Zákaz diskriminace Obě strany se zavazují, že budou dodržovat princip rovného zacházení a zákaz diskriminace. a.3 Rozsah platnosti a účinnost a.3.1 tato část Kolektivní smlouvy je platná ode dne jejího podpisu a účinná na dobu od do a.3.2 smlouva je závazná pro smluvní strany této smlouvy a subjekty, které zastupují to je zaměstnavatelský subjekt, jeho zaměstnance a orgán odborové organizace. tato smlouva je též závazná pro subjekty, které se v době platnosti této smlouvy stanou členy smluvních stran této smlouvy. Závaznost této smlouvy není ovlivněna nebo omezena změnou sídla či organizačního uspořádání kterékoli ze smluvních stran. a.3.3 tato Kolektivní smlouva je závazná pro právní nástupce smluvních stran. a.4 všeobecná ustanovení a.4.1 Zaměstnavatel uznává ZO Os KOVO jako partnera při prosazování práv, oprávněných zájmů a požadavků zaměstnanců u zaměstnavatele, právo ZO Os KOVO v souladu se svými stanovami svobodně rozhodovat o svém vnitřním organizačním členění a rozdělení kompetencí odborové organizace a jejich zástupců pro jednání se zaměstnavatelem. a.4.2 Kolektivní spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci budou řešeny kolektivním vyjednáváním. V případě jeho neúspěšnosti se řešení sporů řídí ustanoveními zákona o kolektivním vyjednávání. a.4.3 Kterákoli ze stran této Kolektivní smlouvy může písemně navrhnout jednání o změně nebo doplnění kteréhokoli ustanovení této smlouvy. O návrhu je druhá strana povinna jednat. K jednání je druhá strana povinna přistoupit neprodleně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od doručení návrhu na změnu nebo doplnění této Kolektivní smlouvy. smluvní strana je povinna na návrh odpovědět písemně avodpovědi se vyjádřit k těm částem Kolektivní smlouvy, které nebyly přijaty. a.4.4 Členové odborové organizace jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí při výkonu své funkce, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo dojít k porušení státního, hospodářského nebo služebního tajemství, nebo oprávněných zájmů zaměstnavatele a zaměstnance. tato povinnost trvá i po dobu jednoho roku po skončení výkonu funkce, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. a.4.5 Kolektivní smlouva nemůže být po dobu její platnosti vypovězena ani jednou ze smluvních stran. 3

4 a.5 Pracovněprávní ochrana odborových funkcionářů Volení členové odborové organizace, dále jen VZO, kteří jsou oprávněni spolurozhodovat se zaměstnavatelem, požívají zvýšenou ochranu. Po dobu výkonu jejich funkce a jednoho roku poté nesmí zaměstnavatel bez předchozího souhlasu výboru základní organizace odborového svazu (dále ZO Os KOVO) ukončit s nimi pracovní poměr výpovědí nebo okamžitým zrušením. Za předchozí souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byl o něj prokazatelně zaměstnavatelem požádán. Odborová organizace předá zaměstnavateli seznam osob, na něž se pracovněprávní ochrana vztahuje, a bude průběžně dbát na aktualizaci tohoto seznamu vzhledem k výkonu příslušných odborových funkcí. a.6 Právo spolurozhodování spolurozhodováním se podle zákona a podle tohoto bodu smlouvy rozumí takový vzájemný vztah mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem, kdy k provedení určitého právního úkonu či k přijetí jiného opatření zaměstnavatele se vyžaduje předchozí souhlas odborové organizace. Písemný pokyn či dokument zaměstnavatele, který podléhá předchozímu schválení odborové organizace, je před vydáním potvrzen odborovou organizací. tímto potvrzením se rozumí uvedení data schválení, razítka odborové organizace a podpis zástupce odborové organizace. a.7 Právo na projednání Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání v dostatečném časovém předstihu a vhodným způsobem, aby zaměstnanci mohli na základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu před uskutečněním opatření. Zaměstnanci mají při projednání právo obdržet na své stanovisko odůvodněnou odpověď. Odborová organizace má právo na projednání v případech uvedených v Zákoníku práce, nejméně však v rozsahu platného znění Zákoníku práce v době podpisu Kolektivní smlouvy. a.8 Právo na informace Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko. Zaměstnavatel je povinen poskytnout informace v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby je zaměstnanci mohli posoudit, popřípadě se připravit na projednání a vyjádřit své stanovisko před uskutečněním opatření. Odborová organizace má právo na informace uvedené v Zákoníku práce, nejméně však v rozsahu platného znění Zákoníku práce v době podpisu Kolektivní smlouvy. a.9 Právo kontroly Právo kontroly znamená, že zaměstnavatel poskytne nezbytné podklady potřebné pro kontrolu, umožní vstup do všech prostor pro provedení kontroly a vydá písemnou zprávu orgánu odborové organizace se sdělením, jaká opatření byla učiněna k odstranění závad zjištěných kontrolou nebo k provedení návrhů, které podaly orgán odborové organizace vykonávající tuto kontrolu. Orgán odborové organizace má právo kontroly v těchto případech: a.9.1 dodržování pracovněprávních předpisů, včetně mzdových předpisů i právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zaměstnanosti, a.9.2 dodržování závazků, které vyplývají z této Kolektivní smlouvy, a.9.3 v oblasti smluvních závazků mezi zaměstnavatelem a firmou zajišťující závodní stravování (kvalita a kvantita předkládané stravy, dodržování časového rozvrhu vydávání jídel apod.), základní část 4

5 a.9.4 v oblasti smluvních závazků mezi zaměstnavatelem a firmou zajišťující provoz závodních kantýn (kvalita a kvantita prodávaných potravin, dodržování časového rozvrhu prodeje apod.). a.10 Závazky smluvních stran odborová organizace se zavazuje: a.10.1 uplatňovat svá práva a povinnosti s přihlédnutím k opodstatněným záměrům zaměstnavatele, sledujícím prosperitu, technický, ekonomický a sociální rozvoj, zvýšení úrovně řízení zaměstnanecké disciplíny a politiku efektivní zaměstnanosti. dále se zavazuje dodržovat hledisko účelnosti a efektivnosti při využívání pracovních i materiálních kapacit zaměstnavatele, které jsou pro odborové účely uvolněny, a.10.2 podílet se a přispívat k zajištění sociálního smíru mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, a.10.3 dodržovat a dbát na dodržování ustanovení Zákoníku práce, pracovněprávních předpisů, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zákona o zaměstnanosti, a.10.4 bezodkladně projednat zaměstnavatelem předložené výpovědi a okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, a.10.5 zvát pověřené zástupce zaměstnavatele na jednání orgánu odborové organizace k řešení záležitostí společného zájmu, a.10.6 v případě neplnění Kolektivní smlouvy ze strany odborové organizace podá výbor základní organizace odborového svazu patřičné vysvětlení. O způsobu nápravy bude zaměstnavatel informován. Zaměstnavatel se zavazuje: a.10.7 V případě neplnění Kolektivní smlouvy ze strany zaměstnavatele usilovat o bezodkladné provedení nápravy aozvoleném způsobu nápravy informovat předem orgán odborové organizace. a.10.8 umožnit při uplatnění práv odborové organizace činnost expertů a expertní organizace mimo rámec zaměstnanců pro zpracování rozborů či provedení kontrol. těmto expertům umožní zaměstnavatel vstup za podmínek stanovených bezpečnostními i právními předpisy a Kolektivní smlouvou. a.10.9 umožnit účast funkcionáře a zaměstnance Os KOVO nebo jiného experta odborové organizace na jednání odborové organizace se zaměstnavatelem. a.11 materiální a organizační zajištění činnosti odborové organizace u zaměstnavatele a.11.1 Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci bezplatně vhodnou uzamykatelnou místnost a potřebné vybavení telefon, PC s přístupem na intranet, internet, tiskárnu, kopírku a bude hradit náklady na údržbu a technický provoz schválené vedením závodu. Zaměstnavatel uhradí cestovní náklady představitelů odborů, jako zástupců zaměstnanců, související s výkonem jejich funkce při cestách v ČR a zahraničí. a.11.2 Zaměstnavatel bezplatně provádí evidenci členských příspěvků, jejich srážky na základě písemného souhlasu zaměstnance a zaslání částek na účty ZO Os u příslušného peněžního ústavu, umožňuje-li to platná legislativa. a.11.3 Zaměstnavatel hradí náklady spojené s kolektivním vyjednáváním a náklady na činnost odborové organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5

6 a.11.4 Zaměstnavatel neomezuje pohyb funkcionářů a pověřených členů odborové organizace v prostorách zaměstnavatele při dodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany hospodářského a služebního tajemství. Pro služební návštěvníky odborové organizace platí při vstupu do prostorů zaměstnavatele stejné předpisy, jako pro služební návštěvníky zaměstnavatele. a.11.5 dlouhodobě uvolnění funkcionáři ZO Os KOVO budou v souladu s platnou legislativou po dobu jejich funkčního období vyňati do mimoevidenčního stavu. tito zaměstnanci zůstávají v pracovním poměru k zaměstnavateli. Předsedovi odborové organizace bude vedení závodu kompenzovat celou mzdu včetně odvodů. a.11.6 Krátkodobě uvolněným funkcionářům poskytne zaměstnavatel pro výkon odborové funkce nebo pro účast na odborovém jednání a k provedení různých školících, administrativních a technických prací pracovní volno s náhradou mzdy v nezbytně nutném rozsahu nejvýše však dle platného znění Zákoníku práce. Zaměstnavatel nebude požadovat refundaci náhrady mzdy ani pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti i pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. a.12 ochrana pracovních míst, rušení pracovních míst a.12.1 Odborová organizace uznává právo zaměstnavatele, případně jeho právního nástupce, řídit svou činnost z hlediska maximální efektivity, aniž by byla omezována práva zaměstnanců ze zákona, nebo z Kolektivní smlouvy. Při organizačních změnách ke zvýšení efektivnosti, spojených s rušením pracovních míst bude postupováno tak, že každé konkrétní snížení stavu projedná zaměstnavatel s odborovou organizací ve shodě se Zákoníkem práce. a.12.2 Každý zaměstnanec má právo ucházet se písemně o jiné, uvolněné místo u zaměstnavatele. a.12.3 Povinností zaměstnavatele je nabídku uvolněných pracovních míst dohodnutým způsobem zveřejňovat. u uvolněného pracovního místa budou současně uvedeny požadavky na kvalifikaci, předpokládaný termín uvolnění pracovního místa. a.12.4 V průběhu výpovědní doby na základě výpovědi ze strany zaměstnavatele podle 52 písmeno a), b), c), d), e) zákoníku práce má zaměstnanec v každém týdnu výpovědní doby nárok na ½ den pracovního volna s náhradou mzdy ke hledání nového pracovního místa. Zaměstnavatel může toto pracovní volno na žádost zaměstnance sloučit. a.12.5 Pokud zaměstnanec pozbyl podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci, je zaměstnavatel povinen převést jej na jinou práci; pokud takovou vhodnou práci má k dispozici. V opačném případě bude dále postupováno v souladu se ZP. a.12.6 Jsou-li u zaměstnavatele zaměstnáni oba manželé, může být z organizačních důvodů propuštěn v jednom termínu pouze jeden z nich. s druhým z manželů nemůže být ukončen z téhož důvodu pracovní poměr po dobu 3 měsíců po ukončení pracovního poměru prvního z nich. a.13 Zaměstnanost lhůta k informování orgánu odborové organizace o zamýšlených strukturálních změnách, racionalizačních nebo organizačních opatřeních, v důsledku kterých dojde k hromadnému propouštění zaměstnanců, nesmí být kratší základní část 6

7 než 30 dnů před doručením výpovědi zaměstnanci. Výpověď z důvodů organizačních změn konkrétním zaměstnancům musí být výsledkem projednání zaměstnavatele s orgánem odborové organizace. a.14 odstupné Pracovní poměr lze ukončit jen ze zákonem stanovených důvodů a za podmínek stanovených v této Kolektivní smlouvě. Zaměstnanci, kterému byla dána výpověď z důvodů uvedených v 52 ZP písm. a), b), c), náleží zaměstnanci odstupné dle platného znění Zákoníku práce. Zaměstnanci, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trval 20 let a více a byla mu dána výpověď z důvodů uvedených v 52 písm. a), b), c), ZP, náleží mu odstupné ve výši čtyřnásobku průměrného výdělku. V případě výpovědi z důvodu uvedeného v 52 ZP písm. d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, náleží zaměstnanci odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. B PRaCovně PRávní vztahy B.1 vznik pracovního poměru B.1.1 Zaměstnavatel uzavírá se zaměstnancem pracovní smlouvu nejpozději v den nástupu do zaměstnání před započetím výkonu práce. Pracovní smlouva je vždy vyhotovena v písemné formě. B.1.2 Pracovní smlouva obsahuje: a) sjednaný druh práce (vymezení okruhu pracovní činnosti), b) místo výkonu práce (např. obec a organizační jednotka nebo jinak určeno místo), c) den nástupu do práce, d) dohodnuté mzdové podmínky nebo odkaz na mzdový výměr. B.1.3 V písemné pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba v maximální délce 3 měsíce a pro vedoucí zaměstnance v max. délce 6 měsíců. sjednání zkušební doby může iniciovat zaměstnavatel i uchazeč. B.1.4 Zaměstnanec může být zaměstnán na dobu určitou nejvýše na období 2 let (neplatí pro časově omezený zástup např. mateřská a rodičovská dovolená). B.1.5 Podmínkou uzavření pracovní smlouvy s uchazečem je povinnost uchazeče o zaměstnání podrobit se lékařské prohlídce v rozsahu a v lékařském zařízení, které bude stanoveno zaměstnavatelem dle sjednávané pracovní činnosti. tuto prohlídku hradí zdravotnickému zařízení zaměstnavatel. B.1.6 Při nástupu je novému zaměstnanci předán výtisk platných Kolektivních smluv. B.1.7 Zaměstnanec nejpozději první pracovní den absolvuje vstupní školení, kde je dle 37 ZP seznámen se všemi nezbytnými informacemi. 7

8 B.2 ukončení pracovního poměru B.2.1 B.2.2 B.2.3 Pracovní poměr lze ukončit jen ze zákonem stanovených důvodů a za podmínek stanovených v této Kolektivní smlouvě. dá-li se očekávat zrušení zaměstnavatele a tím i skončení pracovního poměru zaměstnanců, zaměstnavatel o uvedené situaci bezodkladně informuje orgán odborové organizace. do termínu zrušení vypořádá zaměstnavatel všechny nároky zaměstnanců, vyplývající z pracovněprávních vztahů (včetně závazků, vyplývajících ze znění příslušných Kolektivních smluv) k zaměstnavateli. Zaměstnavatel upřednostní skončení pracovního poměru zaměstnanců z důvodu uvedených v ustanovení 52 písm. a) Zákoníku práce tak, aby pracovní poměr skončil do dne zrušení zaměstnavatele. Při ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele dle 52 a), b), c), d) Zákoníku práce či dohodou z týchž důvodů, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci informaci o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání. B.3 Pracovní doba B.3.1 týdenní pracovní doba činí zpravidla 37,5 hodin u dělnických profesí a zpravidla 40 hodin u zaměstnanců thz. Podrobnosti týkající se pracovní doby viz. metoda Pracovní doba a doba odpočinku. B.3.2 Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech v trvání 30 minut max. po šesti hodinách nepřetržité doby práce. Začátek a konec těchto přestávek stanoví zaměstnavatel. B.3.3 Práce přesčas může být nařízena jen ve výjimečných případech a nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v týdnu a více než 150 hodin v kalendářním roce. Práce přesčas nad 150 hodin může být konána jen se souhlasem zaměstnance a to tak, že nepřekročí v průměru osm hodin týdně. Zaměstnavatel a odborová organizace se dohodli, že období, po které bude sledován průměrný počet hodin práce přesčas, činí 52 týdnů, tedy kalendářní rok. do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas v roce se nezahrnují práce přesčas, za které zaměstnanec dostal náhradní volno. B.3.4 Zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout pracovní pohotovost. V rámci dohodnuté pracovní pohotovosti může zaměstnavatel zaměstnanci pracovní pohotovost nařídit. B.3.5 noční práce je práce konaná v noční době. noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou. B.4 Dovolená na zotavenou B.4.1 dovolená se prodlužuje o 1 týden nad základní výměru a činí tedy pět týdnů. B.4.2 Pravidla čerpání dovolené se řídí ustanovenými Zákoníku práce. Z důvodu zastupitelnosti na jednotlivých střediscích vypracují vedoucí nákladových středisek individuální rozvrhy čerpání dovolené nejpozději do konce dubna kalendářního roku. B.5 Pracovní volno B.5.1 Zaměstnanec má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, nad rámec zákonného nároku o tyto pracovní dny: základní část 8

9 Důvod nárok ze zákona nárok nad rámec Celkem svatba (vlastní)/registrované partnerství 1 den 1 den 2 dny Pro ženy a osamělé muže pečující o dítě dny 2 dny do 14 let věku (na zajištění potřeb dítěte)* Úmrtí (manžel/ka, registrovaný 2 dny + 1 den 2 dny 5 dní partner/ka, dítě, druh/družka) na účast na pohřbu Úmrtí (rodiče, sourozenci) 1 den účast 1 den 2 dny na pohřbu + 1 den** + 1 den** B.5.2 * Volno v rozsahu dvou dnů je možné čerpat za podmínky, že má zaměstnanec vyčerpán řádný roční nárok na dovolenou ve výši 25 dní (netýká se návratu po RD). V případě nevyčerpání z vážných provozních důvodů, lze převést pracovní volno do následujícího roku. ** V případě zařizování pohřbu. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pečujícímu o osobu držitele průkazu ZtP/P, který vyčerpal svůj veškerý nárok na dovolenou, pracovní volno s náhradou mzdy v souhrnné délce 2 dnů v kalendářním roce na zajištění potřeb pro tuto osobu (v případě nevyčerpání z provozních důvodů převést do následujícího roku). Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli uvedenou skutečnost doložit předložením kopie průkazu držitele. B.6 Kvalifikace, rekvalifikace B.6.1 Zaměstnavatel je povinen zajistit a uhradit získání potřebné kvalifikace zaměstnanci, který vstupuje do pracovního poměru bez této kvalifikace. B.6.2 Zaměstnavatel je povinen zajistit a uhradit prohlubování kvalifikace k výkonu práce, která je sjednána v pracovní smlouvě zaměstnance. B.6.3 Zaměstnavatel je povinen zajistit a uhradit zaškolení nebo zaučení zaměstnance, který přechází na nové pracoviště nebo na nový druh práce. B.6.4 Zaměstnavatel považuje účast na zaškolení, školení za pracovní činnost, za níž přísluší zaměstnanci obvyklá mzda. B.6.5 Zaměstnavatel může umožnit zaměstnanci studium nebo školení za účelem získání nebo zvýšení další kvalifikace a poskytne potřebné pracovní volno: a) s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku zaměstnance v případě, že zvýšenou či získanou kvalifikaci lze využít u zaměstnavatele, b) bez náhrady mzdy v případě, že zvýšenou či získanou kvalifikaci nelze u zaměstnavatele využít. Zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem písemnou kvalifikační dohodu v případě, že předpokládané náklady na studium, zvýšení a prohloubení kvalifikace, které zaměstnavatel uhradí, překročí Kč. V této dohodě bude kromě dalších zákonem předepsaných náležitostí uveden závazek:» zaměstnavatele o poskytování pracovních úlev a o hmotném zabezpečení zaměstnance po dobu studia i o dalších poskytnutých výhodách,» zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu úměrně vynaloženým nákladům zaměstnavatele maximálně pět let. Pokud zaměstnavatel svůj závazek uvedený v dohodě splní celý a zaměstnanec rozváže pracovní poměr dříve, než určuje jeho závazek v dohodě, je zaměstnanec povinen uhradit poměrnou část nákladů vynaložených zaměstnavatelem. 9

10 B.7 stížnosti zaměstnanců a předcházení soudním sporům B.7.1 B.7.2 B.7.3 Při neplnění individuálních závazků vyplývajících z Kolektivních smluv, zákonů či zákonných předpisů, řeší tento spor na podnět zaměstnance zaměstnavatel s orgánem odborové organizace, a to nejpozději do 15 dnů od doručení podnětu zaměstnance personálnímu úseku zaměstnavatele. nedojde-li k vyřízení stížnosti nebo vyřešení sporu do 15 pracovních dnů ode dne doručení podnětu zaměstnance zaměstnavateli, sdělí mu zaměstnavatel tuto skutečnost a postoupí spor komisi ustanovené podle bodu B.8.2. Postupem podle ustanovení bodu B.7.1 až B.7.2 není dotčeno právo zaměstnance kdykoliv vymáhat nároky prostřednictvím soudu. B.8 Předcházení individuálním a kolektivním sporům B.8.1 smluvní strany se dohodly, že výklad jednotlivých ustanovení této Kolektivní smlouvy, s výjimkou případů spadajících do působnosti paritní komise zřizované dle Jednacího řádu paritní komise, bude podáván společně. Za tím účelem jmenují po dvou zástupcích do skupiny, která bude výklady zpracovávat a předkládat. Za závazný výklad se považuje stanovisko, které vznikne na základě jednotného názoru všech čtyř členů skupiny. Když se členové skupiny nedohodnou na jednotném výkladu, jde o spor o výklad Kolektivní smlouvy, který se řeší ve smyslu zákona o kolektivním vyjednávání. Zpracování výkladu koordinuje ta smluvní strana, která je příjemcem žádosti o výklad. B.8.2 Pro řešení sporů o plnění závazků vyplývajících z Kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům a při neúčinnosti řešení individuálních sporů podle B.7.2, ustaví smluvní strany komisi. B.8.3 Komise se schází z podnětu jedné ze stran nebo při postoupení sporu ve smyslu ustanovení B.7.2 s cílem vyřešit předmět sporu do 15 dnů. B.8.4 Při řešení sporů ve věci plnění Kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají individuální nároky zaměstnanců a sporů o výklad Kolektivní smlouvy se spor považuje za vyřešený, je-li rozhodnutí komise přijato jednomyslně. tímto se neomezuje řešení těchto sporů právní cestou. C sociální oblast C.1 Zdravotní péče C.1.1 Zaměstnavatel ve spolupráci se smluvním lékařem umožní a uhradí vstupní prohlídky zdravotního stavu zaměstnanců. Zaměstnavatel dále umožní a uhradí preventivní prohlídky zaměstnanci ve frekvencích v souladu s příslušnými předpisy. C.1.2 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec, pracující v noci, byl vyšetřen lékařem: a) před zařazením na noční práci, b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně, c) kdykoliv během zařazení na noční práci pokud o to zaměstnanec požádá. základní část 10

11 C.1.3 Zaměstnavatel se zavazuje, že zajistí zdravotní péči u zaměstnavatele na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb (závodním lékařem) a umožní poskytování léčebné péče tímto lékařem zaměstnancům přímo u zaměstnavatele, pokud to provozní podmínky dovolují. C.2 Závodní stravování C.2.1 Zaměstnavatel zajistí za podmínek stanovených touto Kolektivní smlouvou závodní stravování všem zaměstnancům. současně zaměstnavatel zajistí stravování zaměstnanců teplým jídlem během všech směn ve dnech, kdy zaměstnanci byl určen výkon práce v délce alespoň tří hodin. Za takové jídlo se považují i hotové zmražené (chlazené) porce, jejichž ohřev zaměstnavatel zajistí v souladu s hygienickými předpisy. Zaměstnanec hradí cenu jídla sníženou o příspěvky zaměstnavatele podle této Kolektivní smlouvy. C.2.2 Hodnota menu se skládá z příspěvku zaměstnavatele a platby zaměstnance. Zaměstnavatel přispívá částkou ve výši 40 Kč. tato částka (mínus zákonná dph) je příspěvkem na hodnotu potravin. Rozdíl mezi celkovou hodnotou menu a příspěvkem zaměstnavatele hradí zaměstnanec. Výše úhrady zaměstnance je závislá na hodnotě surovin pro příslušné menu. Je-li celková hodnota menu nižší než 40 Kč, přispívá zaměstnavatel pouze do výše skutečné celkové hodnoty menu. C.2.3 Zaměstnavatel bude i nadále umožňovat provoz prodejen občerstvení. Zaměstnavatel zajistí udržování jídelních koutů tak, aby každý zaměstnanec během směny v pracovní přestávce měl možnost konzumovat teplé jídlo v důstojném prostředí. C.2.4 Zaměstnavatel se zavazuje za účelem zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců firmy zajistit průběžně doplňování zařízení pro poskytování pitné vody. C.3 Benefity C.3.1 Penzijní připojištění zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění uzavřené u penzijního fondu. Výše příspěvku činí 500 Kč měsíčně s tím, že minimální měsíční vklad zaměstnance činí 300 Kč. Podmínkou pro získání příspěvku je doba zaměstnání v trvání minimálně jeden rok. na příspěvek nemají nárok zaměstnanci:» jejichž pracovní neschopnost trvá celý kalendářní měsíc,» v mimoevidenčním stavu (např. na mateřské a rodičovské dovolené). C.3.2 Očkování zaměstnavatel zajistí zaměstnancům možnost očkování proti chřipce. náklady na toto očkování nese zaměstnavatel. C.4 sociální výpomoc při úmrtí zaměstnance, v případě živelné pohromy a ostatní sociální služby C.4.1 V případě úmrtí zaměstnance vyplatí zaměstnavatel jeho přímým pozůstalým příspěvek v celkové výši Kč za účelem částečné úhrady nákladů na pohřeb. dále zaměstnavatel vyplatí Kč na každé nezaopatřené dítě, maximálně do 26 let věku. 11

12 C.4.2 C.4.3 V případě úmrtí zaměstnance či důchodce bývalého zaměstnance, zajistí zaměstnavatel na požádání bývalých spoluzaměstnanců autobus pro dopravu na pohřeb, za předpokladu počtu minimálně 20 zaměstnanců, a uhradí náklady s tím spojené. Zároveň na požádání bývalých spoluzaměstnanců zakoupí květinový dar. Zaměstnavatel může poskytnout individuální cílenou sociální pomoc zaměstnancům v případě postihnutí živelnou pohromou nebo v ostatních nutných případech. Zaměstnanec může předat písemnou žádost o poskytnutí sociální pomoci na personálním úseku nebo prostřednictvím odborové organizace a na vyzvání doplní podklady potřebné k posouzení žádosti. O poskytnutí sociální pomoci rozhoduje zaměstnavatel. C.5 Finanční zajištění činnosti odborové organizace Pro zajištění činnosti odborové organizace poskytne zaměstnavatel odborové organizaci v Adršpachu částku Kč. Alikvotní podíl této částky bude splatný měsíčně. C.6 Dětská rekreace C.6.1 Zaměstnavatel přispívá bezhotovostně v rámci sociálního programu dětem svých zaměstnanců ve věku od 6 do 16 let (kterého dovrší do konce daného kalendářního roku) na:» dětské rekreace a tábory v průběhu státem stanovených školních prázdnin,» ozdravné pobyty je třeba doložit potvrzení (doporučení odborného lékaře),» akce pořádané školou (např. lyžařský, vodácký, cyklistický kurz). C.6.2 Zaměstnanci mají nárok na čerpání příspěvku za těchto podmínek:» Celkový roční limit příspěvku činí Kč pro rodinu. Jsou-li zaměstnaní ve firmě oba rodiče, pak o příspěvek může žádat pouze jeden z nich.» Čerpání příspěvku a konání akce musí proběhnout do konce daného kalendářního roku.» Příspěvek může čerpat zaměstnanec až po uplynutí zkušební doby.» Akce se musí konat v době platnosti pracovní smlouvy zaměstnance. D BeZPeČnost a ochrana ZDRaví PŘi PRáCi, Životní PRostŘeDí Zaměstnavatel zajišťuje odpovídající bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, zejména vytváří bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti práce a přijímá opatření k předcházení rizikům. Zaměstnavatel se zavazuje dodržovat veškeré příslušné odpovídající předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákoník práce 262/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů a zákon 309/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů a i další předmětné předpisy pro zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. základní část 12

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI Článek 1 Smluvní strany Tato kolektivní smlouva se uzavírá mezi smluvními stranami Odborová organizace

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Kolektivní smlouva 2014

Kolektivní smlouva 2014 Kolektivní smlouva 2014 uzavřená podle 22-29 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Č.j. GHB/468/2013 Účastníci smlouvy: Gymnázium Havlíčkův Brod, zastoupené PhDr. Hynkem Bouchalem, Ph.D.,

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP )

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ) Ústav experimentální botaniky AVČR, v. v. i., Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje IČO: 61389030 zastoupený RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem ÚEB AV ČR, v. v. i. (dále zaměstnavatel nebo

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami. zaměstnavatelem: se sídlem. IČ:.. O B S A H :

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami. zaměstnavatelem: se sídlem. IČ:.. O B S A H : KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi smluvními stranami zaměstnavatelem:.. se sídlem IČ: a odborovou organizací : Základní organizace při... se sídlem. IČ:.. O B S A H : A) Základní ustanovení A1. Účel, obsah

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková Identifikace nové normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní smlouva 2010 1 0 0 Identifikace nahrazované normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

Smlouva. Příloha č. 2 zadávací dokumentace. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. úřad městského obvodu

Smlouva. Příloha č. 2 zadávací dokumentace. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. úřad městského obvodu Příloha č. 2 zadávací dokumentace Statutární město Ostrava o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI str. 1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Úplné znění Díl Dohoda (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi Svaz dopravy České republiky Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství K O L E K T I V N Í

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Péče o zaměstnance. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Péče o zaměstnance. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz spokojenost a dobré pracovní podmínky zaměstnanců jsou i v zájmu zaměstnavatele - efektivní regenerace pracovní síly a rozvoj pracovních

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 8. Prohlubování kvalifikace Mgr. Zuzana Válková ZÁKLADNÍ

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta 2011 2012

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta 2011 2012 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta 2011 2012 mezi Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu, W. Churchilla 2, Praha 3, IČ 48551813, zastoupeným

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1. 5. 2013 do 30. 04. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1. 5. 2013 do 30. 04. 2014 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1. 5. 2013 do 30. 04. 2014 Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou,

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru zastoupená předsedou Mgr. Otakarem Březinou a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Konzervatoří a VOŠ Jaroslava Ježka, zastoupenou ředitelem p. Mgr. Milanem Purnochem ( dále jen zaměstnavatel ) a Základní organizací Českomoravského odborového svazu pracovníků

Více

v y š š í h o s t u p n ě

v y š š í h o s t u p n ě K o l e k t i v n í s m l o u v a v y š š í h o s t u p n ě Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, se sídlem 130 00 Praha 3, nám. W. Churchilla č. 1800/2, IČ 00006025, vedený

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Kolektivní smlouva 1 1.1.2011 31.12.2011 (vyjednávání ukončeno 27.1.2011)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Kolektivní smlouva 1 1.1.2011 31.12.2011 (vyjednávání ukončeno 27.1.2011) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA W uzavrena mezi Základní organizací Odborového svazu KOVO Futaba Czech Havlíčkův Brod zastupující zaměstnance a Futaba Czech, s.r.o. Baštínov 130, 588 01 Havlíčkův Brod jako zaměstnavatelem

Více

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí 430/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 3. prosince 2001 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích Změna: 99/2006

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

KOLEKTIVNI SMLOUVY VYSSIHO STUPNE. uzavrené. Ceskomoravskou elektrotechnickou asociací. Odborovým svazem KOVO

KOLEKTIVNI SMLOUVY VYSSIHO STUPNE. uzavrené. Ceskomoravskou elektrotechnickou asociací. Odborovým svazem KOVO D ODA TEK c.3 T VVT V KOLEKTIVNI SMLOUVY VYSSIHO STUPNE uzavrené mezi v Ceskomoravskou elektrotechnickou asociací zastupující príslušné zamestnavatele a Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více