KoleKtivní smlouva (základní část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KoleKtivní smlouva (základní část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček"

Transkript

1 KoleKtivní smlouva o pracovněprávních vztazích, sociální oblasti a BOZP (základní část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, Jičín, IČO , zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 6665, pobočka Horní Adršpach 109, , kterou zastupují prokuristé ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček (dále jen zaměstnavatel ) a Základní organizací os Kovo vdo Česká republika s r. o. adršpach IČO kterou zastupuje paní elena láníková (dále společně jako odborová organizace ) V Adršpachu dne:

2 obsah A ZáKlAdní ustanovení A.1 Účel a obsah A.2 Zákaz diskriminace A.3 Rozsah platnosti a účinnost A.4 Všeobecná ustanovení A.5 Pracovněprávní ochrana odborových funkcionářů A.6 Právo spolurozhodování A.7 Právo na projednání A.8 Právo na informace A.9 Právo kontroly A.10 Závazky smluvních stran A.11 Materiální a organizační zajištění činnosti odborové organizace u zaměstnavatele. 5 A.12 Ochrana pracovních míst, rušení pracovních míst A.13 Zaměstnanost A.14 Odstupné B PRACOVně PRáVní VZtAHy B.1 Vznik pracovního poměru B.2 ukončení pracovního poměru B.3 Pracovní doba B.4 dovolená na zotavenou B.5 Pracovní volno B.6 Kvalifikace, rekvalifikace B.7 stížnosti zaměstnanců a předcházení soudním sporům B.8 Předcházení individuálním a kolektivním sporům C sociální OBlAst C.1 Zdravotní péče C.2 Závodní stravování C.3 Benefity C.4 sociální výpomoc při úmrtí zaměstnance, v případě živelné pohromy a ostatní sociální služby C.5 Finanční zajištění činnosti odborové organizace C.6 dětská rekreace d BeZPeČnOst A OCHRAnA ZdRAVí PŘI PRáCI, ŽIVOtní PROstŘedí Preambule Všechny právní předpisy, zejména zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákoník práce ) jsou ze strany Continental Automotive Czech Republic s. r. o. respektovány. základní část 2

3 a ZáKlaDní ustanovení a.1 Účel a obsah tato Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy i orgánu odborové organizace, za které smluvní strany tuto Kolektivní smlouvu uzavřely. a.2 Zákaz diskriminace Obě strany se zavazují, že budou dodržovat princip rovného zacházení a zákaz diskriminace. a.3 Rozsah platnosti a účinnost a.3.1 tato část Kolektivní smlouvy je platná ode dne jejího podpisu a účinná na dobu od do a.3.2 smlouva je závazná pro smluvní strany této smlouvy a subjekty, které zastupují to je zaměstnavatelský subjekt, jeho zaměstnance a orgán odborové organizace. tato smlouva je též závazná pro subjekty, které se v době platnosti této smlouvy stanou členy smluvních stran této smlouvy. Závaznost této smlouvy není ovlivněna nebo omezena změnou sídla či organizačního uspořádání kterékoli ze smluvních stran. a.3.3 tato Kolektivní smlouva je závazná pro právní nástupce smluvních stran. a.4 všeobecná ustanovení a.4.1 Zaměstnavatel uznává ZO Os KOVO jako partnera při prosazování práv, oprávněných zájmů a požadavků zaměstnanců u zaměstnavatele, právo ZO Os KOVO v souladu se svými stanovami svobodně rozhodovat o svém vnitřním organizačním členění a rozdělení kompetencí odborové organizace a jejich zástupců pro jednání se zaměstnavatelem. a.4.2 Kolektivní spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci budou řešeny kolektivním vyjednáváním. V případě jeho neúspěšnosti se řešení sporů řídí ustanoveními zákona o kolektivním vyjednávání. a.4.3 Kterákoli ze stran této Kolektivní smlouvy může písemně navrhnout jednání o změně nebo doplnění kteréhokoli ustanovení této smlouvy. O návrhu je druhá strana povinna jednat. K jednání je druhá strana povinna přistoupit neprodleně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od doručení návrhu na změnu nebo doplnění této Kolektivní smlouvy. smluvní strana je povinna na návrh odpovědět písemně avodpovědi se vyjádřit k těm částem Kolektivní smlouvy, které nebyly přijaty. a.4.4 Členové odborové organizace jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí při výkonu své funkce, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo dojít k porušení státního, hospodářského nebo služebního tajemství, nebo oprávněných zájmů zaměstnavatele a zaměstnance. tato povinnost trvá i po dobu jednoho roku po skončení výkonu funkce, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. a.4.5 Kolektivní smlouva nemůže být po dobu její platnosti vypovězena ani jednou ze smluvních stran. 3

4 a.5 Pracovněprávní ochrana odborových funkcionářů Volení členové odborové organizace, dále jen VZO, kteří jsou oprávněni spolurozhodovat se zaměstnavatelem, požívají zvýšenou ochranu. Po dobu výkonu jejich funkce a jednoho roku poté nesmí zaměstnavatel bez předchozího souhlasu výboru základní organizace odborového svazu (dále ZO Os KOVO) ukončit s nimi pracovní poměr výpovědí nebo okamžitým zrušením. Za předchozí souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byl o něj prokazatelně zaměstnavatelem požádán. Odborová organizace předá zaměstnavateli seznam osob, na něž se pracovněprávní ochrana vztahuje, a bude průběžně dbát na aktualizaci tohoto seznamu vzhledem k výkonu příslušných odborových funkcí. a.6 Právo spolurozhodování spolurozhodováním se podle zákona a podle tohoto bodu smlouvy rozumí takový vzájemný vztah mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem, kdy k provedení určitého právního úkonu či k přijetí jiného opatření zaměstnavatele se vyžaduje předchozí souhlas odborové organizace. Písemný pokyn či dokument zaměstnavatele, který podléhá předchozímu schválení odborové organizace, je před vydáním potvrzen odborovou organizací. tímto potvrzením se rozumí uvedení data schválení, razítka odborové organizace a podpis zástupce odborové organizace. a.7 Právo na projednání Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání v dostatečném časovém předstihu a vhodným způsobem, aby zaměstnanci mohli na základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu před uskutečněním opatření. Zaměstnanci mají při projednání právo obdržet na své stanovisko odůvodněnou odpověď. Odborová organizace má právo na projednání v případech uvedených v Zákoníku práce, nejméně však v rozsahu platného znění Zákoníku práce v době podpisu Kolektivní smlouvy. a.8 Právo na informace Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko. Zaměstnavatel je povinen poskytnout informace v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby je zaměstnanci mohli posoudit, popřípadě se připravit na projednání a vyjádřit své stanovisko před uskutečněním opatření. Odborová organizace má právo na informace uvedené v Zákoníku práce, nejméně však v rozsahu platného znění Zákoníku práce v době podpisu Kolektivní smlouvy. a.9 Právo kontroly Právo kontroly znamená, že zaměstnavatel poskytne nezbytné podklady potřebné pro kontrolu, umožní vstup do všech prostor pro provedení kontroly a vydá písemnou zprávu orgánu odborové organizace se sdělením, jaká opatření byla učiněna k odstranění závad zjištěných kontrolou nebo k provedení návrhů, které podaly orgán odborové organizace vykonávající tuto kontrolu. Orgán odborové organizace má právo kontroly v těchto případech: a.9.1 dodržování pracovněprávních předpisů, včetně mzdových předpisů i právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zaměstnanosti, a.9.2 dodržování závazků, které vyplývají z této Kolektivní smlouvy, a.9.3 v oblasti smluvních závazků mezi zaměstnavatelem a firmou zajišťující závodní stravování (kvalita a kvantita předkládané stravy, dodržování časového rozvrhu vydávání jídel apod.), základní část 4

5 a.9.4 v oblasti smluvních závazků mezi zaměstnavatelem a firmou zajišťující provoz závodních kantýn (kvalita a kvantita prodávaných potravin, dodržování časového rozvrhu prodeje apod.). a.10 Závazky smluvních stran odborová organizace se zavazuje: a.10.1 uplatňovat svá práva a povinnosti s přihlédnutím k opodstatněným záměrům zaměstnavatele, sledujícím prosperitu, technický, ekonomický a sociální rozvoj, zvýšení úrovně řízení zaměstnanecké disciplíny a politiku efektivní zaměstnanosti. dále se zavazuje dodržovat hledisko účelnosti a efektivnosti při využívání pracovních i materiálních kapacit zaměstnavatele, které jsou pro odborové účely uvolněny, a.10.2 podílet se a přispívat k zajištění sociálního smíru mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, a.10.3 dodržovat a dbát na dodržování ustanovení Zákoníku práce, pracovněprávních předpisů, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zákona o zaměstnanosti, a.10.4 bezodkladně projednat zaměstnavatelem předložené výpovědi a okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, a.10.5 zvát pověřené zástupce zaměstnavatele na jednání orgánu odborové organizace k řešení záležitostí společného zájmu, a.10.6 v případě neplnění Kolektivní smlouvy ze strany odborové organizace podá výbor základní organizace odborového svazu patřičné vysvětlení. O způsobu nápravy bude zaměstnavatel informován. Zaměstnavatel se zavazuje: a.10.7 V případě neplnění Kolektivní smlouvy ze strany zaměstnavatele usilovat o bezodkladné provedení nápravy aozvoleném způsobu nápravy informovat předem orgán odborové organizace. a.10.8 umožnit při uplatnění práv odborové organizace činnost expertů a expertní organizace mimo rámec zaměstnanců pro zpracování rozborů či provedení kontrol. těmto expertům umožní zaměstnavatel vstup za podmínek stanovených bezpečnostními i právními předpisy a Kolektivní smlouvou. a.10.9 umožnit účast funkcionáře a zaměstnance Os KOVO nebo jiného experta odborové organizace na jednání odborové organizace se zaměstnavatelem. a.11 materiální a organizační zajištění činnosti odborové organizace u zaměstnavatele a.11.1 Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci bezplatně vhodnou uzamykatelnou místnost a potřebné vybavení telefon, PC s přístupem na intranet, internet, tiskárnu, kopírku a bude hradit náklady na údržbu a technický provoz schválené vedením závodu. Zaměstnavatel uhradí cestovní náklady představitelů odborů, jako zástupců zaměstnanců, související s výkonem jejich funkce při cestách v ČR a zahraničí. a.11.2 Zaměstnavatel bezplatně provádí evidenci členských příspěvků, jejich srážky na základě písemného souhlasu zaměstnance a zaslání částek na účty ZO Os u příslušného peněžního ústavu, umožňuje-li to platná legislativa. a.11.3 Zaměstnavatel hradí náklady spojené s kolektivním vyjednáváním a náklady na činnost odborové organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5

6 a.11.4 Zaměstnavatel neomezuje pohyb funkcionářů a pověřených členů odborové organizace v prostorách zaměstnavatele při dodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany hospodářského a služebního tajemství. Pro služební návštěvníky odborové organizace platí při vstupu do prostorů zaměstnavatele stejné předpisy, jako pro služební návštěvníky zaměstnavatele. a.11.5 dlouhodobě uvolnění funkcionáři ZO Os KOVO budou v souladu s platnou legislativou po dobu jejich funkčního období vyňati do mimoevidenčního stavu. tito zaměstnanci zůstávají v pracovním poměru k zaměstnavateli. Předsedovi odborové organizace bude vedení závodu kompenzovat celou mzdu včetně odvodů. a.11.6 Krátkodobě uvolněným funkcionářům poskytne zaměstnavatel pro výkon odborové funkce nebo pro účast na odborovém jednání a k provedení různých školících, administrativních a technických prací pracovní volno s náhradou mzdy v nezbytně nutném rozsahu nejvýše však dle platného znění Zákoníku práce. Zaměstnavatel nebude požadovat refundaci náhrady mzdy ani pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti i pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. a.12 ochrana pracovních míst, rušení pracovních míst a.12.1 Odborová organizace uznává právo zaměstnavatele, případně jeho právního nástupce, řídit svou činnost z hlediska maximální efektivity, aniž by byla omezována práva zaměstnanců ze zákona, nebo z Kolektivní smlouvy. Při organizačních změnách ke zvýšení efektivnosti, spojených s rušením pracovních míst bude postupováno tak, že každé konkrétní snížení stavu projedná zaměstnavatel s odborovou organizací ve shodě se Zákoníkem práce. a.12.2 Každý zaměstnanec má právo ucházet se písemně o jiné, uvolněné místo u zaměstnavatele. a.12.3 Povinností zaměstnavatele je nabídku uvolněných pracovních míst dohodnutým způsobem zveřejňovat. u uvolněného pracovního místa budou současně uvedeny požadavky na kvalifikaci, předpokládaný termín uvolnění pracovního místa. a.12.4 V průběhu výpovědní doby na základě výpovědi ze strany zaměstnavatele podle 52 písmeno a), b), c), d), e) zákoníku práce má zaměstnanec v každém týdnu výpovědní doby nárok na ½ den pracovního volna s náhradou mzdy ke hledání nového pracovního místa. Zaměstnavatel může toto pracovní volno na žádost zaměstnance sloučit. a.12.5 Pokud zaměstnanec pozbyl podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci, je zaměstnavatel povinen převést jej na jinou práci; pokud takovou vhodnou práci má k dispozici. V opačném případě bude dále postupováno v souladu se ZP. a.12.6 Jsou-li u zaměstnavatele zaměstnáni oba manželé, může být z organizačních důvodů propuštěn v jednom termínu pouze jeden z nich. s druhým z manželů nemůže být ukončen z téhož důvodu pracovní poměr po dobu 3 měsíců po ukončení pracovního poměru prvního z nich. a.13 Zaměstnanost lhůta k informování orgánu odborové organizace o zamýšlených strukturálních změnách, racionalizačních nebo organizačních opatřeních, v důsledku kterých dojde k hromadnému propouštění zaměstnanců, nesmí být kratší základní část 6

7 než 30 dnů před doručením výpovědi zaměstnanci. Výpověď z důvodů organizačních změn konkrétním zaměstnancům musí být výsledkem projednání zaměstnavatele s orgánem odborové organizace. a.14 odstupné Pracovní poměr lze ukončit jen ze zákonem stanovených důvodů a za podmínek stanovených v této Kolektivní smlouvě. Zaměstnanci, kterému byla dána výpověď z důvodů uvedených v 52 ZP písm. a), b), c), náleží zaměstnanci odstupné dle platného znění Zákoníku práce. Zaměstnanci, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trval 20 let a více a byla mu dána výpověď z důvodů uvedených v 52 písm. a), b), c), ZP, náleží mu odstupné ve výši čtyřnásobku průměrného výdělku. V případě výpovědi z důvodu uvedeného v 52 ZP písm. d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, náleží zaměstnanci odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. B PRaCovně PRávní vztahy B.1 vznik pracovního poměru B.1.1 Zaměstnavatel uzavírá se zaměstnancem pracovní smlouvu nejpozději v den nástupu do zaměstnání před započetím výkonu práce. Pracovní smlouva je vždy vyhotovena v písemné formě. B.1.2 Pracovní smlouva obsahuje: a) sjednaný druh práce (vymezení okruhu pracovní činnosti), b) místo výkonu práce (např. obec a organizační jednotka nebo jinak určeno místo), c) den nástupu do práce, d) dohodnuté mzdové podmínky nebo odkaz na mzdový výměr. B.1.3 V písemné pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba v maximální délce 3 měsíce a pro vedoucí zaměstnance v max. délce 6 měsíců. sjednání zkušební doby může iniciovat zaměstnavatel i uchazeč. B.1.4 Zaměstnanec může být zaměstnán na dobu určitou nejvýše na období 2 let (neplatí pro časově omezený zástup např. mateřská a rodičovská dovolená). B.1.5 Podmínkou uzavření pracovní smlouvy s uchazečem je povinnost uchazeče o zaměstnání podrobit se lékařské prohlídce v rozsahu a v lékařském zařízení, které bude stanoveno zaměstnavatelem dle sjednávané pracovní činnosti. tuto prohlídku hradí zdravotnickému zařízení zaměstnavatel. B.1.6 Při nástupu je novému zaměstnanci předán výtisk platných Kolektivních smluv. B.1.7 Zaměstnanec nejpozději první pracovní den absolvuje vstupní školení, kde je dle 37 ZP seznámen se všemi nezbytnými informacemi. 7

8 B.2 ukončení pracovního poměru B.2.1 B.2.2 B.2.3 Pracovní poměr lze ukončit jen ze zákonem stanovených důvodů a za podmínek stanovených v této Kolektivní smlouvě. dá-li se očekávat zrušení zaměstnavatele a tím i skončení pracovního poměru zaměstnanců, zaměstnavatel o uvedené situaci bezodkladně informuje orgán odborové organizace. do termínu zrušení vypořádá zaměstnavatel všechny nároky zaměstnanců, vyplývající z pracovněprávních vztahů (včetně závazků, vyplývajících ze znění příslušných Kolektivních smluv) k zaměstnavateli. Zaměstnavatel upřednostní skončení pracovního poměru zaměstnanců z důvodu uvedených v ustanovení 52 písm. a) Zákoníku práce tak, aby pracovní poměr skončil do dne zrušení zaměstnavatele. Při ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele dle 52 a), b), c), d) Zákoníku práce či dohodou z týchž důvodů, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci informaci o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání. B.3 Pracovní doba B.3.1 týdenní pracovní doba činí zpravidla 37,5 hodin u dělnických profesí a zpravidla 40 hodin u zaměstnanců thz. Podrobnosti týkající se pracovní doby viz. metoda Pracovní doba a doba odpočinku. B.3.2 Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech v trvání 30 minut max. po šesti hodinách nepřetržité doby práce. Začátek a konec těchto přestávek stanoví zaměstnavatel. B.3.3 Práce přesčas může být nařízena jen ve výjimečných případech a nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v týdnu a více než 150 hodin v kalendářním roce. Práce přesčas nad 150 hodin může být konána jen se souhlasem zaměstnance a to tak, že nepřekročí v průměru osm hodin týdně. Zaměstnavatel a odborová organizace se dohodli, že období, po které bude sledován průměrný počet hodin práce přesčas, činí 52 týdnů, tedy kalendářní rok. do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas v roce se nezahrnují práce přesčas, za které zaměstnanec dostal náhradní volno. B.3.4 Zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout pracovní pohotovost. V rámci dohodnuté pracovní pohotovosti může zaměstnavatel zaměstnanci pracovní pohotovost nařídit. B.3.5 noční práce je práce konaná v noční době. noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou. B.4 Dovolená na zotavenou B.4.1 dovolená se prodlužuje o 1 týden nad základní výměru a činí tedy pět týdnů. B.4.2 Pravidla čerpání dovolené se řídí ustanovenými Zákoníku práce. Z důvodu zastupitelnosti na jednotlivých střediscích vypracují vedoucí nákladových středisek individuální rozvrhy čerpání dovolené nejpozději do konce dubna kalendářního roku. B.5 Pracovní volno B.5.1 Zaměstnanec má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, nad rámec zákonného nároku o tyto pracovní dny: základní část 8

9 Důvod nárok ze zákona nárok nad rámec Celkem svatba (vlastní)/registrované partnerství 1 den 1 den 2 dny Pro ženy a osamělé muže pečující o dítě dny 2 dny do 14 let věku (na zajištění potřeb dítěte)* Úmrtí (manžel/ka, registrovaný 2 dny + 1 den 2 dny 5 dní partner/ka, dítě, druh/družka) na účast na pohřbu Úmrtí (rodiče, sourozenci) 1 den účast 1 den 2 dny na pohřbu + 1 den** + 1 den** B.5.2 * Volno v rozsahu dvou dnů je možné čerpat za podmínky, že má zaměstnanec vyčerpán řádný roční nárok na dovolenou ve výši 25 dní (netýká se návratu po RD). V případě nevyčerpání z vážných provozních důvodů, lze převést pracovní volno do následujícího roku. ** V případě zařizování pohřbu. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pečujícímu o osobu držitele průkazu ZtP/P, který vyčerpal svůj veškerý nárok na dovolenou, pracovní volno s náhradou mzdy v souhrnné délce 2 dnů v kalendářním roce na zajištění potřeb pro tuto osobu (v případě nevyčerpání z provozních důvodů převést do následujícího roku). Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli uvedenou skutečnost doložit předložením kopie průkazu držitele. B.6 Kvalifikace, rekvalifikace B.6.1 Zaměstnavatel je povinen zajistit a uhradit získání potřebné kvalifikace zaměstnanci, který vstupuje do pracovního poměru bez této kvalifikace. B.6.2 Zaměstnavatel je povinen zajistit a uhradit prohlubování kvalifikace k výkonu práce, která je sjednána v pracovní smlouvě zaměstnance. B.6.3 Zaměstnavatel je povinen zajistit a uhradit zaškolení nebo zaučení zaměstnance, který přechází na nové pracoviště nebo na nový druh práce. B.6.4 Zaměstnavatel považuje účast na zaškolení, školení za pracovní činnost, za níž přísluší zaměstnanci obvyklá mzda. B.6.5 Zaměstnavatel může umožnit zaměstnanci studium nebo školení za účelem získání nebo zvýšení další kvalifikace a poskytne potřebné pracovní volno: a) s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku zaměstnance v případě, že zvýšenou či získanou kvalifikaci lze využít u zaměstnavatele, b) bez náhrady mzdy v případě, že zvýšenou či získanou kvalifikaci nelze u zaměstnavatele využít. Zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem písemnou kvalifikační dohodu v případě, že předpokládané náklady na studium, zvýšení a prohloubení kvalifikace, které zaměstnavatel uhradí, překročí Kč. V této dohodě bude kromě dalších zákonem předepsaných náležitostí uveden závazek:» zaměstnavatele o poskytování pracovních úlev a o hmotném zabezpečení zaměstnance po dobu studia i o dalších poskytnutých výhodách,» zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu úměrně vynaloženým nákladům zaměstnavatele maximálně pět let. Pokud zaměstnavatel svůj závazek uvedený v dohodě splní celý a zaměstnanec rozváže pracovní poměr dříve, než určuje jeho závazek v dohodě, je zaměstnanec povinen uhradit poměrnou část nákladů vynaložených zaměstnavatelem. 9

10 B.7 stížnosti zaměstnanců a předcházení soudním sporům B.7.1 B.7.2 B.7.3 Při neplnění individuálních závazků vyplývajících z Kolektivních smluv, zákonů či zákonných předpisů, řeší tento spor na podnět zaměstnance zaměstnavatel s orgánem odborové organizace, a to nejpozději do 15 dnů od doručení podnětu zaměstnance personálnímu úseku zaměstnavatele. nedojde-li k vyřízení stížnosti nebo vyřešení sporu do 15 pracovních dnů ode dne doručení podnětu zaměstnance zaměstnavateli, sdělí mu zaměstnavatel tuto skutečnost a postoupí spor komisi ustanovené podle bodu B.8.2. Postupem podle ustanovení bodu B.7.1 až B.7.2 není dotčeno právo zaměstnance kdykoliv vymáhat nároky prostřednictvím soudu. B.8 Předcházení individuálním a kolektivním sporům B.8.1 smluvní strany se dohodly, že výklad jednotlivých ustanovení této Kolektivní smlouvy, s výjimkou případů spadajících do působnosti paritní komise zřizované dle Jednacího řádu paritní komise, bude podáván společně. Za tím účelem jmenují po dvou zástupcích do skupiny, která bude výklady zpracovávat a předkládat. Za závazný výklad se považuje stanovisko, které vznikne na základě jednotného názoru všech čtyř členů skupiny. Když se členové skupiny nedohodnou na jednotném výkladu, jde o spor o výklad Kolektivní smlouvy, který se řeší ve smyslu zákona o kolektivním vyjednávání. Zpracování výkladu koordinuje ta smluvní strana, která je příjemcem žádosti o výklad. B.8.2 Pro řešení sporů o plnění závazků vyplývajících z Kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům a při neúčinnosti řešení individuálních sporů podle B.7.2, ustaví smluvní strany komisi. B.8.3 Komise se schází z podnětu jedné ze stran nebo při postoupení sporu ve smyslu ustanovení B.7.2 s cílem vyřešit předmět sporu do 15 dnů. B.8.4 Při řešení sporů ve věci plnění Kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají individuální nároky zaměstnanců a sporů o výklad Kolektivní smlouvy se spor považuje za vyřešený, je-li rozhodnutí komise přijato jednomyslně. tímto se neomezuje řešení těchto sporů právní cestou. C sociální oblast C.1 Zdravotní péče C.1.1 Zaměstnavatel ve spolupráci se smluvním lékařem umožní a uhradí vstupní prohlídky zdravotního stavu zaměstnanců. Zaměstnavatel dále umožní a uhradí preventivní prohlídky zaměstnanci ve frekvencích v souladu s příslušnými předpisy. C.1.2 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec, pracující v noci, byl vyšetřen lékařem: a) před zařazením na noční práci, b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně, c) kdykoliv během zařazení na noční práci pokud o to zaměstnanec požádá. základní část 10

11 C.1.3 Zaměstnavatel se zavazuje, že zajistí zdravotní péči u zaměstnavatele na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb (závodním lékařem) a umožní poskytování léčebné péče tímto lékařem zaměstnancům přímo u zaměstnavatele, pokud to provozní podmínky dovolují. C.2 Závodní stravování C.2.1 Zaměstnavatel zajistí za podmínek stanovených touto Kolektivní smlouvou závodní stravování všem zaměstnancům. současně zaměstnavatel zajistí stravování zaměstnanců teplým jídlem během všech směn ve dnech, kdy zaměstnanci byl určen výkon práce v délce alespoň tří hodin. Za takové jídlo se považují i hotové zmražené (chlazené) porce, jejichž ohřev zaměstnavatel zajistí v souladu s hygienickými předpisy. Zaměstnanec hradí cenu jídla sníženou o příspěvky zaměstnavatele podle této Kolektivní smlouvy. C.2.2 Hodnota menu se skládá z příspěvku zaměstnavatele a platby zaměstnance. Zaměstnavatel přispívá částkou ve výši 40 Kč. tato částka (mínus zákonná dph) je příspěvkem na hodnotu potravin. Rozdíl mezi celkovou hodnotou menu a příspěvkem zaměstnavatele hradí zaměstnanec. Výše úhrady zaměstnance je závislá na hodnotě surovin pro příslušné menu. Je-li celková hodnota menu nižší než 40 Kč, přispívá zaměstnavatel pouze do výše skutečné celkové hodnoty menu. C.2.3 Zaměstnavatel bude i nadále umožňovat provoz prodejen občerstvení. Zaměstnavatel zajistí udržování jídelních koutů tak, aby každý zaměstnanec během směny v pracovní přestávce měl možnost konzumovat teplé jídlo v důstojném prostředí. C.2.4 Zaměstnavatel se zavazuje za účelem zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců firmy zajistit průběžně doplňování zařízení pro poskytování pitné vody. C.3 Benefity C.3.1 Penzijní připojištění zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění uzavřené u penzijního fondu. Výše příspěvku činí 500 Kč měsíčně s tím, že minimální měsíční vklad zaměstnance činí 300 Kč. Podmínkou pro získání příspěvku je doba zaměstnání v trvání minimálně jeden rok. na příspěvek nemají nárok zaměstnanci:» jejichž pracovní neschopnost trvá celý kalendářní měsíc,» v mimoevidenčním stavu (např. na mateřské a rodičovské dovolené). C.3.2 Očkování zaměstnavatel zajistí zaměstnancům možnost očkování proti chřipce. náklady na toto očkování nese zaměstnavatel. C.4 sociální výpomoc při úmrtí zaměstnance, v případě živelné pohromy a ostatní sociální služby C.4.1 V případě úmrtí zaměstnance vyplatí zaměstnavatel jeho přímým pozůstalým příspěvek v celkové výši Kč za účelem částečné úhrady nákladů na pohřeb. dále zaměstnavatel vyplatí Kč na každé nezaopatřené dítě, maximálně do 26 let věku. 11

12 C.4.2 C.4.3 V případě úmrtí zaměstnance či důchodce bývalého zaměstnance, zajistí zaměstnavatel na požádání bývalých spoluzaměstnanců autobus pro dopravu na pohřeb, za předpokladu počtu minimálně 20 zaměstnanců, a uhradí náklady s tím spojené. Zároveň na požádání bývalých spoluzaměstnanců zakoupí květinový dar. Zaměstnavatel může poskytnout individuální cílenou sociální pomoc zaměstnancům v případě postihnutí živelnou pohromou nebo v ostatních nutných případech. Zaměstnanec může předat písemnou žádost o poskytnutí sociální pomoci na personálním úseku nebo prostřednictvím odborové organizace a na vyzvání doplní podklady potřebné k posouzení žádosti. O poskytnutí sociální pomoci rozhoduje zaměstnavatel. C.5 Finanční zajištění činnosti odborové organizace Pro zajištění činnosti odborové organizace poskytne zaměstnavatel odborové organizaci v Adršpachu částku Kč. Alikvotní podíl této částky bude splatný měsíčně. C.6 Dětská rekreace C.6.1 Zaměstnavatel přispívá bezhotovostně v rámci sociálního programu dětem svých zaměstnanců ve věku od 6 do 16 let (kterého dovrší do konce daného kalendářního roku) na:» dětské rekreace a tábory v průběhu státem stanovených školních prázdnin,» ozdravné pobyty je třeba doložit potvrzení (doporučení odborného lékaře),» akce pořádané školou (např. lyžařský, vodácký, cyklistický kurz). C.6.2 Zaměstnanci mají nárok na čerpání příspěvku za těchto podmínek:» Celkový roční limit příspěvku činí Kč pro rodinu. Jsou-li zaměstnaní ve firmě oba rodiče, pak o příspěvek může žádat pouze jeden z nich.» Čerpání příspěvku a konání akce musí proběhnout do konce daného kalendářního roku.» Příspěvek může čerpat zaměstnanec až po uplynutí zkušební doby.» Akce se musí konat v době platnosti pracovní smlouvy zaměstnance. D BeZPeČnost a ochrana ZDRaví PŘi PRáCi, Životní PRostŘeDí Zaměstnavatel zajišťuje odpovídající bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, zejména vytváří bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti práce a přijímá opatření k předcházení rizikům. Zaměstnavatel se zavazuje dodržovat veškeré příslušné odpovídající předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákoník práce 262/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů a zákon 309/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů a i další předmětné předpisy pro zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. základní část 12

UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM. Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ

UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM. Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ OS KOVO Zexel Valeo se sídlem, Central Trade Park

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ N Á V R H KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Odvětvovým svazem hutnictví železa zastupujícím příslušné zaměstnavatele a Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace OS KOVO a zaměstnance

Více

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku Česká pošta, s. p. Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p. na rok 2006-2010

Více

I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6

I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6 OBSAH I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6 II. ČÁST - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY... 6 A. Vznik pracovního poměru... 6 B. Postup při organizačních

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013 ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) ve znění 1. dodatku uzavřená

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ VYŠŠÍHO

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v platném znění od 1. 1. 2013 uzavřená mezi smluvními stranami Pražská teplárenská a.s. (dále jen zaměstnavatel) zastoupená Ing. Ladislavem Moravcem, generálním ředitelem a základními

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 uzavřena mezi Odborovým svazem dopravy, se sídlem v Praze 3, náměstí Winstona Churchilla 2, zastoupeným předsedou panem Lubošem Pomajbíkem a Svazem dopravy

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČ 60166762, zastoupený předsedkyní Renátou Burianovou (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Těšnov č. 5,

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně Odborový svazu ECHO, Český odborový svaz energetiků, Odborový svaz zaměstnanců jaderných elektráren a Český svaz zaměstnavatelů v energetice I. Úvodní ustanovení 1 Smluvní

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Českomoravskou elektrotechnickou asociací zastupující příslušné zaměstnavatele a Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace OS KOVO a zaměstnance

Více

Kolektivní smlouva 1

Kolektivní smlouva 1 Kolektivní smlouva 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace zastoupena ředitelem školy Mgr. Pavlem Dominikem a ZO ČMOS pracovníků školství při ZŠ Opava, Edvarda

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2002 Na základě zákonů: č. 2/1991 Sb. (o kolektivním vyjednávání), č. 120/1990 Sb.(kterým

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více