KoleKtivní smlouva (základní část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KoleKtivní smlouva (základní část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček"

Transkript

1 KoleKtivní smlouva o pracovněprávních vztazích, sociální oblasti a BOZP (základní část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, Jičín, IČO , zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 6665, pobočka Horní Adršpach 109, , kterou zastupují prokuristé ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček (dále jen zaměstnavatel ) a Základní organizací os Kovo vdo Česká republika s r. o. adršpach IČO kterou zastupuje paní elena láníková (dále společně jako odborová organizace ) V Adršpachu dne:

2 obsah A ZáKlAdní ustanovení A.1 Účel a obsah A.2 Zákaz diskriminace A.3 Rozsah platnosti a účinnost A.4 Všeobecná ustanovení A.5 Pracovněprávní ochrana odborových funkcionářů A.6 Právo spolurozhodování A.7 Právo na projednání A.8 Právo na informace A.9 Právo kontroly A.10 Závazky smluvních stran A.11 Materiální a organizační zajištění činnosti odborové organizace u zaměstnavatele. 5 A.12 Ochrana pracovních míst, rušení pracovních míst A.13 Zaměstnanost A.14 Odstupné B PRACOVně PRáVní VZtAHy B.1 Vznik pracovního poměru B.2 ukončení pracovního poměru B.3 Pracovní doba B.4 dovolená na zotavenou B.5 Pracovní volno B.6 Kvalifikace, rekvalifikace B.7 stížnosti zaměstnanců a předcházení soudním sporům B.8 Předcházení individuálním a kolektivním sporům C sociální OBlAst C.1 Zdravotní péče C.2 Závodní stravování C.3 Benefity C.4 sociální výpomoc při úmrtí zaměstnance, v případě živelné pohromy a ostatní sociální služby C.5 Finanční zajištění činnosti odborové organizace C.6 dětská rekreace d BeZPeČnOst A OCHRAnA ZdRAVí PŘI PRáCI, ŽIVOtní PROstŘedí Preambule Všechny právní předpisy, zejména zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákoník práce ) jsou ze strany Continental Automotive Czech Republic s. r. o. respektovány. základní část 2

3 a ZáKlaDní ustanovení a.1 Účel a obsah tato Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy i orgánu odborové organizace, za které smluvní strany tuto Kolektivní smlouvu uzavřely. a.2 Zákaz diskriminace Obě strany se zavazují, že budou dodržovat princip rovného zacházení a zákaz diskriminace. a.3 Rozsah platnosti a účinnost a.3.1 tato část Kolektivní smlouvy je platná ode dne jejího podpisu a účinná na dobu od do a.3.2 smlouva je závazná pro smluvní strany této smlouvy a subjekty, které zastupují to je zaměstnavatelský subjekt, jeho zaměstnance a orgán odborové organizace. tato smlouva je též závazná pro subjekty, které se v době platnosti této smlouvy stanou členy smluvních stran této smlouvy. Závaznost této smlouvy není ovlivněna nebo omezena změnou sídla či organizačního uspořádání kterékoli ze smluvních stran. a.3.3 tato Kolektivní smlouva je závazná pro právní nástupce smluvních stran. a.4 všeobecná ustanovení a.4.1 Zaměstnavatel uznává ZO Os KOVO jako partnera při prosazování práv, oprávněných zájmů a požadavků zaměstnanců u zaměstnavatele, právo ZO Os KOVO v souladu se svými stanovami svobodně rozhodovat o svém vnitřním organizačním členění a rozdělení kompetencí odborové organizace a jejich zástupců pro jednání se zaměstnavatelem. a.4.2 Kolektivní spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci budou řešeny kolektivním vyjednáváním. V případě jeho neúspěšnosti se řešení sporů řídí ustanoveními zákona o kolektivním vyjednávání. a.4.3 Kterákoli ze stran této Kolektivní smlouvy může písemně navrhnout jednání o změně nebo doplnění kteréhokoli ustanovení této smlouvy. O návrhu je druhá strana povinna jednat. K jednání je druhá strana povinna přistoupit neprodleně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od doručení návrhu na změnu nebo doplnění této Kolektivní smlouvy. smluvní strana je povinna na návrh odpovědět písemně avodpovědi se vyjádřit k těm částem Kolektivní smlouvy, které nebyly přijaty. a.4.4 Členové odborové organizace jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí při výkonu své funkce, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo dojít k porušení státního, hospodářského nebo služebního tajemství, nebo oprávněných zájmů zaměstnavatele a zaměstnance. tato povinnost trvá i po dobu jednoho roku po skončení výkonu funkce, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. a.4.5 Kolektivní smlouva nemůže být po dobu její platnosti vypovězena ani jednou ze smluvních stran. 3

4 a.5 Pracovněprávní ochrana odborových funkcionářů Volení členové odborové organizace, dále jen VZO, kteří jsou oprávněni spolurozhodovat se zaměstnavatelem, požívají zvýšenou ochranu. Po dobu výkonu jejich funkce a jednoho roku poté nesmí zaměstnavatel bez předchozího souhlasu výboru základní organizace odborového svazu (dále ZO Os KOVO) ukončit s nimi pracovní poměr výpovědí nebo okamžitým zrušením. Za předchozí souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byl o něj prokazatelně zaměstnavatelem požádán. Odborová organizace předá zaměstnavateli seznam osob, na něž se pracovněprávní ochrana vztahuje, a bude průběžně dbát na aktualizaci tohoto seznamu vzhledem k výkonu příslušných odborových funkcí. a.6 Právo spolurozhodování spolurozhodováním se podle zákona a podle tohoto bodu smlouvy rozumí takový vzájemný vztah mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem, kdy k provedení určitého právního úkonu či k přijetí jiného opatření zaměstnavatele se vyžaduje předchozí souhlas odborové organizace. Písemný pokyn či dokument zaměstnavatele, který podléhá předchozímu schválení odborové organizace, je před vydáním potvrzen odborovou organizací. tímto potvrzením se rozumí uvedení data schválení, razítka odborové organizace a podpis zástupce odborové organizace. a.7 Právo na projednání Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání v dostatečném časovém předstihu a vhodným způsobem, aby zaměstnanci mohli na základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu před uskutečněním opatření. Zaměstnanci mají při projednání právo obdržet na své stanovisko odůvodněnou odpověď. Odborová organizace má právo na projednání v případech uvedených v Zákoníku práce, nejméně však v rozsahu platného znění Zákoníku práce v době podpisu Kolektivní smlouvy. a.8 Právo na informace Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko. Zaměstnavatel je povinen poskytnout informace v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby je zaměstnanci mohli posoudit, popřípadě se připravit na projednání a vyjádřit své stanovisko před uskutečněním opatření. Odborová organizace má právo na informace uvedené v Zákoníku práce, nejméně však v rozsahu platného znění Zákoníku práce v době podpisu Kolektivní smlouvy. a.9 Právo kontroly Právo kontroly znamená, že zaměstnavatel poskytne nezbytné podklady potřebné pro kontrolu, umožní vstup do všech prostor pro provedení kontroly a vydá písemnou zprávu orgánu odborové organizace se sdělením, jaká opatření byla učiněna k odstranění závad zjištěných kontrolou nebo k provedení návrhů, které podaly orgán odborové organizace vykonávající tuto kontrolu. Orgán odborové organizace má právo kontroly v těchto případech: a.9.1 dodržování pracovněprávních předpisů, včetně mzdových předpisů i právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zaměstnanosti, a.9.2 dodržování závazků, které vyplývají z této Kolektivní smlouvy, a.9.3 v oblasti smluvních závazků mezi zaměstnavatelem a firmou zajišťující závodní stravování (kvalita a kvantita předkládané stravy, dodržování časového rozvrhu vydávání jídel apod.), základní část 4

5 a.9.4 v oblasti smluvních závazků mezi zaměstnavatelem a firmou zajišťující provoz závodních kantýn (kvalita a kvantita prodávaných potravin, dodržování časového rozvrhu prodeje apod.). a.10 Závazky smluvních stran odborová organizace se zavazuje: a.10.1 uplatňovat svá práva a povinnosti s přihlédnutím k opodstatněným záměrům zaměstnavatele, sledujícím prosperitu, technický, ekonomický a sociální rozvoj, zvýšení úrovně řízení zaměstnanecké disciplíny a politiku efektivní zaměstnanosti. dále se zavazuje dodržovat hledisko účelnosti a efektivnosti při využívání pracovních i materiálních kapacit zaměstnavatele, které jsou pro odborové účely uvolněny, a.10.2 podílet se a přispívat k zajištění sociálního smíru mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, a.10.3 dodržovat a dbát na dodržování ustanovení Zákoníku práce, pracovněprávních předpisů, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zákona o zaměstnanosti, a.10.4 bezodkladně projednat zaměstnavatelem předložené výpovědi a okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, a.10.5 zvát pověřené zástupce zaměstnavatele na jednání orgánu odborové organizace k řešení záležitostí společného zájmu, a.10.6 v případě neplnění Kolektivní smlouvy ze strany odborové organizace podá výbor základní organizace odborového svazu patřičné vysvětlení. O způsobu nápravy bude zaměstnavatel informován. Zaměstnavatel se zavazuje: a.10.7 V případě neplnění Kolektivní smlouvy ze strany zaměstnavatele usilovat o bezodkladné provedení nápravy aozvoleném způsobu nápravy informovat předem orgán odborové organizace. a.10.8 umožnit při uplatnění práv odborové organizace činnost expertů a expertní organizace mimo rámec zaměstnanců pro zpracování rozborů či provedení kontrol. těmto expertům umožní zaměstnavatel vstup za podmínek stanovených bezpečnostními i právními předpisy a Kolektivní smlouvou. a.10.9 umožnit účast funkcionáře a zaměstnance Os KOVO nebo jiného experta odborové organizace na jednání odborové organizace se zaměstnavatelem. a.11 materiální a organizační zajištění činnosti odborové organizace u zaměstnavatele a.11.1 Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci bezplatně vhodnou uzamykatelnou místnost a potřebné vybavení telefon, PC s přístupem na intranet, internet, tiskárnu, kopírku a bude hradit náklady na údržbu a technický provoz schválené vedením závodu. Zaměstnavatel uhradí cestovní náklady představitelů odborů, jako zástupců zaměstnanců, související s výkonem jejich funkce při cestách v ČR a zahraničí. a.11.2 Zaměstnavatel bezplatně provádí evidenci členských příspěvků, jejich srážky na základě písemného souhlasu zaměstnance a zaslání částek na účty ZO Os u příslušného peněžního ústavu, umožňuje-li to platná legislativa. a.11.3 Zaměstnavatel hradí náklady spojené s kolektivním vyjednáváním a náklady na činnost odborové organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5

6 a.11.4 Zaměstnavatel neomezuje pohyb funkcionářů a pověřených členů odborové organizace v prostorách zaměstnavatele při dodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany hospodářského a služebního tajemství. Pro služební návštěvníky odborové organizace platí při vstupu do prostorů zaměstnavatele stejné předpisy, jako pro služební návštěvníky zaměstnavatele. a.11.5 dlouhodobě uvolnění funkcionáři ZO Os KOVO budou v souladu s platnou legislativou po dobu jejich funkčního období vyňati do mimoevidenčního stavu. tito zaměstnanci zůstávají v pracovním poměru k zaměstnavateli. Předsedovi odborové organizace bude vedení závodu kompenzovat celou mzdu včetně odvodů. a.11.6 Krátkodobě uvolněným funkcionářům poskytne zaměstnavatel pro výkon odborové funkce nebo pro účast na odborovém jednání a k provedení různých školících, administrativních a technických prací pracovní volno s náhradou mzdy v nezbytně nutném rozsahu nejvýše však dle platného znění Zákoníku práce. Zaměstnavatel nebude požadovat refundaci náhrady mzdy ani pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti i pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. a.12 ochrana pracovních míst, rušení pracovních míst a.12.1 Odborová organizace uznává právo zaměstnavatele, případně jeho právního nástupce, řídit svou činnost z hlediska maximální efektivity, aniž by byla omezována práva zaměstnanců ze zákona, nebo z Kolektivní smlouvy. Při organizačních změnách ke zvýšení efektivnosti, spojených s rušením pracovních míst bude postupováno tak, že každé konkrétní snížení stavu projedná zaměstnavatel s odborovou organizací ve shodě se Zákoníkem práce. a.12.2 Každý zaměstnanec má právo ucházet se písemně o jiné, uvolněné místo u zaměstnavatele. a.12.3 Povinností zaměstnavatele je nabídku uvolněných pracovních míst dohodnutým způsobem zveřejňovat. u uvolněného pracovního místa budou současně uvedeny požadavky na kvalifikaci, předpokládaný termín uvolnění pracovního místa. a.12.4 V průběhu výpovědní doby na základě výpovědi ze strany zaměstnavatele podle 52 písmeno a), b), c), d), e) zákoníku práce má zaměstnanec v každém týdnu výpovědní doby nárok na ½ den pracovního volna s náhradou mzdy ke hledání nového pracovního místa. Zaměstnavatel může toto pracovní volno na žádost zaměstnance sloučit. a.12.5 Pokud zaměstnanec pozbyl podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci, je zaměstnavatel povinen převést jej na jinou práci; pokud takovou vhodnou práci má k dispozici. V opačném případě bude dále postupováno v souladu se ZP. a.12.6 Jsou-li u zaměstnavatele zaměstnáni oba manželé, může být z organizačních důvodů propuštěn v jednom termínu pouze jeden z nich. s druhým z manželů nemůže být ukončen z téhož důvodu pracovní poměr po dobu 3 měsíců po ukončení pracovního poměru prvního z nich. a.13 Zaměstnanost lhůta k informování orgánu odborové organizace o zamýšlených strukturálních změnách, racionalizačních nebo organizačních opatřeních, v důsledku kterých dojde k hromadnému propouštění zaměstnanců, nesmí být kratší základní část 6

7 než 30 dnů před doručením výpovědi zaměstnanci. Výpověď z důvodů organizačních změn konkrétním zaměstnancům musí být výsledkem projednání zaměstnavatele s orgánem odborové organizace. a.14 odstupné Pracovní poměr lze ukončit jen ze zákonem stanovených důvodů a za podmínek stanovených v této Kolektivní smlouvě. Zaměstnanci, kterému byla dána výpověď z důvodů uvedených v 52 ZP písm. a), b), c), náleží zaměstnanci odstupné dle platného znění Zákoníku práce. Zaměstnanci, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trval 20 let a více a byla mu dána výpověď z důvodů uvedených v 52 písm. a), b), c), ZP, náleží mu odstupné ve výši čtyřnásobku průměrného výdělku. V případě výpovědi z důvodu uvedeného v 52 ZP písm. d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, náleží zaměstnanci odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. B PRaCovně PRávní vztahy B.1 vznik pracovního poměru B.1.1 Zaměstnavatel uzavírá se zaměstnancem pracovní smlouvu nejpozději v den nástupu do zaměstnání před započetím výkonu práce. Pracovní smlouva je vždy vyhotovena v písemné formě. B.1.2 Pracovní smlouva obsahuje: a) sjednaný druh práce (vymezení okruhu pracovní činnosti), b) místo výkonu práce (např. obec a organizační jednotka nebo jinak určeno místo), c) den nástupu do práce, d) dohodnuté mzdové podmínky nebo odkaz na mzdový výměr. B.1.3 V písemné pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba v maximální délce 3 měsíce a pro vedoucí zaměstnance v max. délce 6 měsíců. sjednání zkušební doby může iniciovat zaměstnavatel i uchazeč. B.1.4 Zaměstnanec může být zaměstnán na dobu určitou nejvýše na období 2 let (neplatí pro časově omezený zástup např. mateřská a rodičovská dovolená). B.1.5 Podmínkou uzavření pracovní smlouvy s uchazečem je povinnost uchazeče o zaměstnání podrobit se lékařské prohlídce v rozsahu a v lékařském zařízení, které bude stanoveno zaměstnavatelem dle sjednávané pracovní činnosti. tuto prohlídku hradí zdravotnickému zařízení zaměstnavatel. B.1.6 Při nástupu je novému zaměstnanci předán výtisk platných Kolektivních smluv. B.1.7 Zaměstnanec nejpozději první pracovní den absolvuje vstupní školení, kde je dle 37 ZP seznámen se všemi nezbytnými informacemi. 7

8 B.2 ukončení pracovního poměru B.2.1 B.2.2 B.2.3 Pracovní poměr lze ukončit jen ze zákonem stanovených důvodů a za podmínek stanovených v této Kolektivní smlouvě. dá-li se očekávat zrušení zaměstnavatele a tím i skončení pracovního poměru zaměstnanců, zaměstnavatel o uvedené situaci bezodkladně informuje orgán odborové organizace. do termínu zrušení vypořádá zaměstnavatel všechny nároky zaměstnanců, vyplývající z pracovněprávních vztahů (včetně závazků, vyplývajících ze znění příslušných Kolektivních smluv) k zaměstnavateli. Zaměstnavatel upřednostní skončení pracovního poměru zaměstnanců z důvodu uvedených v ustanovení 52 písm. a) Zákoníku práce tak, aby pracovní poměr skončil do dne zrušení zaměstnavatele. Při ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele dle 52 a), b), c), d) Zákoníku práce či dohodou z týchž důvodů, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci informaci o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání. B.3 Pracovní doba B.3.1 týdenní pracovní doba činí zpravidla 37,5 hodin u dělnických profesí a zpravidla 40 hodin u zaměstnanců thz. Podrobnosti týkající se pracovní doby viz. metoda Pracovní doba a doba odpočinku. B.3.2 Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech v trvání 30 minut max. po šesti hodinách nepřetržité doby práce. Začátek a konec těchto přestávek stanoví zaměstnavatel. B.3.3 Práce přesčas může být nařízena jen ve výjimečných případech a nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v týdnu a více než 150 hodin v kalendářním roce. Práce přesčas nad 150 hodin může být konána jen se souhlasem zaměstnance a to tak, že nepřekročí v průměru osm hodin týdně. Zaměstnavatel a odborová organizace se dohodli, že období, po které bude sledován průměrný počet hodin práce přesčas, činí 52 týdnů, tedy kalendářní rok. do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas v roce se nezahrnují práce přesčas, za které zaměstnanec dostal náhradní volno. B.3.4 Zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout pracovní pohotovost. V rámci dohodnuté pracovní pohotovosti může zaměstnavatel zaměstnanci pracovní pohotovost nařídit. B.3.5 noční práce je práce konaná v noční době. noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou. B.4 Dovolená na zotavenou B.4.1 dovolená se prodlužuje o 1 týden nad základní výměru a činí tedy pět týdnů. B.4.2 Pravidla čerpání dovolené se řídí ustanovenými Zákoníku práce. Z důvodu zastupitelnosti na jednotlivých střediscích vypracují vedoucí nákladových středisek individuální rozvrhy čerpání dovolené nejpozději do konce dubna kalendářního roku. B.5 Pracovní volno B.5.1 Zaměstnanec má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, nad rámec zákonného nároku o tyto pracovní dny: základní část 8

9 Důvod nárok ze zákona nárok nad rámec Celkem svatba (vlastní)/registrované partnerství 1 den 1 den 2 dny Pro ženy a osamělé muže pečující o dítě dny 2 dny do 14 let věku (na zajištění potřeb dítěte)* Úmrtí (manžel/ka, registrovaný 2 dny + 1 den 2 dny 5 dní partner/ka, dítě, druh/družka) na účast na pohřbu Úmrtí (rodiče, sourozenci) 1 den účast 1 den 2 dny na pohřbu + 1 den** + 1 den** B.5.2 * Volno v rozsahu dvou dnů je možné čerpat za podmínky, že má zaměstnanec vyčerpán řádný roční nárok na dovolenou ve výši 25 dní (netýká se návratu po RD). V případě nevyčerpání z vážných provozních důvodů, lze převést pracovní volno do následujícího roku. ** V případě zařizování pohřbu. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pečujícímu o osobu držitele průkazu ZtP/P, který vyčerpal svůj veškerý nárok na dovolenou, pracovní volno s náhradou mzdy v souhrnné délce 2 dnů v kalendářním roce na zajištění potřeb pro tuto osobu (v případě nevyčerpání z provozních důvodů převést do následujícího roku). Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli uvedenou skutečnost doložit předložením kopie průkazu držitele. B.6 Kvalifikace, rekvalifikace B.6.1 Zaměstnavatel je povinen zajistit a uhradit získání potřebné kvalifikace zaměstnanci, který vstupuje do pracovního poměru bez této kvalifikace. B.6.2 Zaměstnavatel je povinen zajistit a uhradit prohlubování kvalifikace k výkonu práce, která je sjednána v pracovní smlouvě zaměstnance. B.6.3 Zaměstnavatel je povinen zajistit a uhradit zaškolení nebo zaučení zaměstnance, který přechází na nové pracoviště nebo na nový druh práce. B.6.4 Zaměstnavatel považuje účast na zaškolení, školení za pracovní činnost, za níž přísluší zaměstnanci obvyklá mzda. B.6.5 Zaměstnavatel může umožnit zaměstnanci studium nebo školení za účelem získání nebo zvýšení další kvalifikace a poskytne potřebné pracovní volno: a) s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku zaměstnance v případě, že zvýšenou či získanou kvalifikaci lze využít u zaměstnavatele, b) bez náhrady mzdy v případě, že zvýšenou či získanou kvalifikaci nelze u zaměstnavatele využít. Zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem písemnou kvalifikační dohodu v případě, že předpokládané náklady na studium, zvýšení a prohloubení kvalifikace, které zaměstnavatel uhradí, překročí Kč. V této dohodě bude kromě dalších zákonem předepsaných náležitostí uveden závazek:» zaměstnavatele o poskytování pracovních úlev a o hmotném zabezpečení zaměstnance po dobu studia i o dalších poskytnutých výhodách,» zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu úměrně vynaloženým nákladům zaměstnavatele maximálně pět let. Pokud zaměstnavatel svůj závazek uvedený v dohodě splní celý a zaměstnanec rozváže pracovní poměr dříve, než určuje jeho závazek v dohodě, je zaměstnanec povinen uhradit poměrnou část nákladů vynaložených zaměstnavatelem. 9

10 B.7 stížnosti zaměstnanců a předcházení soudním sporům B.7.1 B.7.2 B.7.3 Při neplnění individuálních závazků vyplývajících z Kolektivních smluv, zákonů či zákonných předpisů, řeší tento spor na podnět zaměstnance zaměstnavatel s orgánem odborové organizace, a to nejpozději do 15 dnů od doručení podnětu zaměstnance personálnímu úseku zaměstnavatele. nedojde-li k vyřízení stížnosti nebo vyřešení sporu do 15 pracovních dnů ode dne doručení podnětu zaměstnance zaměstnavateli, sdělí mu zaměstnavatel tuto skutečnost a postoupí spor komisi ustanovené podle bodu B.8.2. Postupem podle ustanovení bodu B.7.1 až B.7.2 není dotčeno právo zaměstnance kdykoliv vymáhat nároky prostřednictvím soudu. B.8 Předcházení individuálním a kolektivním sporům B.8.1 smluvní strany se dohodly, že výklad jednotlivých ustanovení této Kolektivní smlouvy, s výjimkou případů spadajících do působnosti paritní komise zřizované dle Jednacího řádu paritní komise, bude podáván společně. Za tím účelem jmenují po dvou zástupcích do skupiny, která bude výklady zpracovávat a předkládat. Za závazný výklad se považuje stanovisko, které vznikne na základě jednotného názoru všech čtyř členů skupiny. Když se členové skupiny nedohodnou na jednotném výkladu, jde o spor o výklad Kolektivní smlouvy, který se řeší ve smyslu zákona o kolektivním vyjednávání. Zpracování výkladu koordinuje ta smluvní strana, která je příjemcem žádosti o výklad. B.8.2 Pro řešení sporů o plnění závazků vyplývajících z Kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům a při neúčinnosti řešení individuálních sporů podle B.7.2, ustaví smluvní strany komisi. B.8.3 Komise se schází z podnětu jedné ze stran nebo při postoupení sporu ve smyslu ustanovení B.7.2 s cílem vyřešit předmět sporu do 15 dnů. B.8.4 Při řešení sporů ve věci plnění Kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají individuální nároky zaměstnanců a sporů o výklad Kolektivní smlouvy se spor považuje za vyřešený, je-li rozhodnutí komise přijato jednomyslně. tímto se neomezuje řešení těchto sporů právní cestou. C sociální oblast C.1 Zdravotní péče C.1.1 Zaměstnavatel ve spolupráci se smluvním lékařem umožní a uhradí vstupní prohlídky zdravotního stavu zaměstnanců. Zaměstnavatel dále umožní a uhradí preventivní prohlídky zaměstnanci ve frekvencích v souladu s příslušnými předpisy. C.1.2 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec, pracující v noci, byl vyšetřen lékařem: a) před zařazením na noční práci, b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně, c) kdykoliv během zařazení na noční práci pokud o to zaměstnanec požádá. základní část 10

11 C.1.3 Zaměstnavatel se zavazuje, že zajistí zdravotní péči u zaměstnavatele na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb (závodním lékařem) a umožní poskytování léčebné péče tímto lékařem zaměstnancům přímo u zaměstnavatele, pokud to provozní podmínky dovolují. C.2 Závodní stravování C.2.1 Zaměstnavatel zajistí za podmínek stanovených touto Kolektivní smlouvou závodní stravování všem zaměstnancům. současně zaměstnavatel zajistí stravování zaměstnanců teplým jídlem během všech směn ve dnech, kdy zaměstnanci byl určen výkon práce v délce alespoň tří hodin. Za takové jídlo se považují i hotové zmražené (chlazené) porce, jejichž ohřev zaměstnavatel zajistí v souladu s hygienickými předpisy. Zaměstnanec hradí cenu jídla sníženou o příspěvky zaměstnavatele podle této Kolektivní smlouvy. C.2.2 Hodnota menu se skládá z příspěvku zaměstnavatele a platby zaměstnance. Zaměstnavatel přispívá částkou ve výši 40 Kč. tato částka (mínus zákonná dph) je příspěvkem na hodnotu potravin. Rozdíl mezi celkovou hodnotou menu a příspěvkem zaměstnavatele hradí zaměstnanec. Výše úhrady zaměstnance je závislá na hodnotě surovin pro příslušné menu. Je-li celková hodnota menu nižší než 40 Kč, přispívá zaměstnavatel pouze do výše skutečné celkové hodnoty menu. C.2.3 Zaměstnavatel bude i nadále umožňovat provoz prodejen občerstvení. Zaměstnavatel zajistí udržování jídelních koutů tak, aby každý zaměstnanec během směny v pracovní přestávce měl možnost konzumovat teplé jídlo v důstojném prostředí. C.2.4 Zaměstnavatel se zavazuje za účelem zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců firmy zajistit průběžně doplňování zařízení pro poskytování pitné vody. C.3 Benefity C.3.1 Penzijní připojištění zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění uzavřené u penzijního fondu. Výše příspěvku činí 500 Kč měsíčně s tím, že minimální měsíční vklad zaměstnance činí 300 Kč. Podmínkou pro získání příspěvku je doba zaměstnání v trvání minimálně jeden rok. na příspěvek nemají nárok zaměstnanci:» jejichž pracovní neschopnost trvá celý kalendářní měsíc,» v mimoevidenčním stavu (např. na mateřské a rodičovské dovolené). C.3.2 Očkování zaměstnavatel zajistí zaměstnancům možnost očkování proti chřipce. náklady na toto očkování nese zaměstnavatel. C.4 sociální výpomoc při úmrtí zaměstnance, v případě živelné pohromy a ostatní sociální služby C.4.1 V případě úmrtí zaměstnance vyplatí zaměstnavatel jeho přímým pozůstalým příspěvek v celkové výši Kč za účelem částečné úhrady nákladů na pohřeb. dále zaměstnavatel vyplatí Kč na každé nezaopatřené dítě, maximálně do 26 let věku. 11

12 C.4.2 C.4.3 V případě úmrtí zaměstnance či důchodce bývalého zaměstnance, zajistí zaměstnavatel na požádání bývalých spoluzaměstnanců autobus pro dopravu na pohřeb, za předpokladu počtu minimálně 20 zaměstnanců, a uhradí náklady s tím spojené. Zároveň na požádání bývalých spoluzaměstnanců zakoupí květinový dar. Zaměstnavatel může poskytnout individuální cílenou sociální pomoc zaměstnancům v případě postihnutí živelnou pohromou nebo v ostatních nutných případech. Zaměstnanec může předat písemnou žádost o poskytnutí sociální pomoci na personálním úseku nebo prostřednictvím odborové organizace a na vyzvání doplní podklady potřebné k posouzení žádosti. O poskytnutí sociální pomoci rozhoduje zaměstnavatel. C.5 Finanční zajištění činnosti odborové organizace Pro zajištění činnosti odborové organizace poskytne zaměstnavatel odborové organizaci v Adršpachu částku Kč. Alikvotní podíl této částky bude splatný měsíčně. C.6 Dětská rekreace C.6.1 Zaměstnavatel přispívá bezhotovostně v rámci sociálního programu dětem svých zaměstnanců ve věku od 6 do 16 let (kterého dovrší do konce daného kalendářního roku) na:» dětské rekreace a tábory v průběhu státem stanovených školních prázdnin,» ozdravné pobyty je třeba doložit potvrzení (doporučení odborného lékaře),» akce pořádané školou (např. lyžařský, vodácký, cyklistický kurz). C.6.2 Zaměstnanci mají nárok na čerpání příspěvku za těchto podmínek:» Celkový roční limit příspěvku činí Kč pro rodinu. Jsou-li zaměstnaní ve firmě oba rodiče, pak o příspěvek může žádat pouze jeden z nich.» Čerpání příspěvku a konání akce musí proběhnout do konce daného kalendářního roku.» Příspěvek může čerpat zaměstnanec až po uplynutí zkušební doby.» Akce se musí konat v době platnosti pracovní smlouvy zaměstnance. D BeZPeČnost a ochrana ZDRaví PŘi PRáCi, Životní PRostŘeDí Zaměstnavatel zajišťuje odpovídající bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, zejména vytváří bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti práce a přijímá opatření k předcházení rizikům. Zaměstnavatel se zavazuje dodržovat veškeré příslušné odpovídající předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákoník práce 262/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů a zákon 309/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů a i další předmětné předpisy pro zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. základní část 12

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2012

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2012 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2012 1 Úplné znění účinné od 1.4.2011 Kolektivní smlouva společnosti DYMOS Czech Republic s.r.o. pro rok 2011 2012 uzavřená mezi níže uvedenými stranami: Společnost Dymos Czech

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ N Á V R H KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Odvětvovým svazem hutnictví železa zastupujícím příslušné zaměstnavatele a Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace OS KOVO a zaměstnance

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé

uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé - KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění

Více

Organizační řád. Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Nařízení ředitele 1/07

Organizační řád. Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Nařízení ředitele 1/07 Organizační řád Ředitel Střední školy přírodovědné a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace, vydává tento organizační řád. 1. Organizační struktura školy: v příloze 1 2. Pracovněprávní nároky zaměstnanců:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako zaměstnavatel (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizace VOS na UJEP v Ústí nad Labem

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČ 60166762, zastoupený předsedkyní Renátou Burianovou (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Těšnov č. 5,

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem Kolektivní smlouva uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění ( dále jen ZO VOS

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM. Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ

UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM. Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ OS KOVO Zexel Valeo se sídlem, Central Trade Park

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Svazem bank a pojišťoven (dále jen SBP ), se sídlem, ul. Na Příkopě 33, Praha 1, zastoupeným předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Šimkem, Ph.D., MSc., M.B.A.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ VYŠŠÍHO

Více

ASO. Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2015. Číslo: 11/2014

ASO. Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2015. Číslo: 11/2014 Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 11/2014 Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. AWT Rekultivace a.s. pro období

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. AWT Rekultivace a.s. pro období DĚLNICKÁ 41/884 735 64 HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ WWW.AWT-REKULTIVACE.CZ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA AWT Rekultivace a.s. pro období 1.4.2015 31.3.2018 1 Odborová organizace OKD Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 uzavřena mezi Odborovým svazem dopravy, se sídlem v Praze 3, náměstí Winstona Churchilla 2, zastoupeným předsedou panem Lubošem Pomajbíkem a Svazem dopravy

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Péče o zaměstnance. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Péče o zaměstnance. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz spokojenost a dobré pracovní podmínky zaměstnanců jsou i v zájmu zaměstnavatele - efektivní regenerace pracovní síly a rozvoj pracovních

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu POKYN Ročník 2007 V Praze dne 11.9.2007 Částka: 6 Č.j.: NA 2958/2007-12 6. Pokyn ředitelky Národního archivu, kterým se vydává Kolektivní smlouva,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

NÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 2013 2014

NÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 2013 2014 NÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 2013 2014 1 Úplné znění účinné od 30.4. 2013 (návrh) Kolektivní smlouva společnosti Hyundai Dymos Czech, s.r.o. pro rok 2013 2014 uzavřená mezi níže uvedenými stranami: Společnost

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 8. Prohlubování kvalifikace Mgr. Zuzana Válková ZÁKLADNÍ

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Kolektivní smlouva 1

Kolektivní smlouva 1 Kolektivní smlouva 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace zastoupena ředitelem školy Mgr. Pavlem Dominikem a ZO ČMOS pracovníků školství při ZŠ Opava, Edvarda

Více

I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER

I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER 1 Práva a povinnosti ředitele, jeho zodpovědnost HANA POLÁKOVÁ Pracovní místo ředitele školy s sebou přináší plnění celé řady úkolů, na které nebyl pedagogický pracovník v průběhu

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

DODATEK č.3 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

DODATEK č.3 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY DODATEK č.3 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně uzavřené na léta 2005 2008 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek číslo 3 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta

Více

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s. Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Organizace: Sídlo: Zastoupená: a Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého nám. 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem školy

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6

I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6 OBSAH I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6 II. ČÁST - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY... 6 A. Vznik pracovního poměru... 6 B. Postup při organizačních

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více