Zavádění Českého standardu FSC do praxe. FSC ČR, o. s., Brno 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavádění Českého standardu FSC do praxe. FSC ČR, o. s., Brno 2007"

Transkript

1 Zavádění Českého standardu FSC do praxe FSC ČR, o. s., Brno 2007

2 Obsah prezentace A. B. Role a cíle FSC vznik FSC o FSC ČR, o. s. Certifikace krok za krokem C. snímek 3 13 snímek popis jednotlivých kroků při certifikaci lesního majetku Český standard FSC (dále Standard) struktura Standardu vybrané indikátory Standardu Komentovaný Český standard FSC kontaktní údaje snímek

3 A. Role a cíle FSC 3

4 Kontext vzniku FSC 80. a 90. léta minulého století: roste povědomí o významu lesů pro udržitelný rozvoj uznává se potřeba neprodukčních funkcí lesa zneužívání označování produktů 600 značek šetrného lesnictví) (na trhu je 4

5 Proč FSC vzniklo? potřeba identifikace ekologicky, hospodářsky a sociálně šetrně obhospodařovaných lesů a výrobků z nich poskytnutí nezávislé garance o bezvadném původu dřeva 5

6 Certifikace FSC je dobrovolný prestižní systém pro certifikaci lesů a dřevěných výrobků působící v 82 zemích světa měkký tržní nástroj trvale udržitelného rozvoje (1) 6

7 Certifikace FSC je (2) věrohodný mechanismus definující šetrné lesní hospodaření a označující výrobky pocházející z těchto lesů proces, ve kterém nezávislá organizace (certifikační firma) ověří, zda je lesní majetek obhospodařován ve shodě se Standardem 7

8 FSC je mezinárodní sdružení založené v roce 1993 zástupci lesníků, dřevozpracovatelů, nevládních organizací a obchodníků. 700 členů z více než 70 zemí 8

9 Struktura členství FSC Členové jsou organizovaní ve třech sekcích: ekonomické sociální ekologické Žádná ze sekcí nemůže být přehlasovaná ostatními. Sekce jsou dále rozděleny podle ekonomických kriterii na tzv. jih a sever. Při hlasování je váha hlasu jihu a severu je stejná. 9

10 Programové prohlášení FSC FSC prosazuje: environmentálně vhodné sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné využívání světových lesů 10

11 FSC ČR, o. s. (1) vznik nevládní, nezisková organizace v rámci intenzivní práce na Standardu proběhlo: 18 schůzek standardizační komise FSC ČR veřejná konzultace harmonizační setkání s FSC Německo a Polsko 11

12 FSC ČR, o. s. (2) terénní testování Standardu na 4 majetcích V září 2005 byl Standard schválen. Platný je pro všechny zájemce o certifikaci FSC od září Standard reviduje každých 5 let FSC ČR 12

13 FSC ČR, o. s. (3) Ostatní aktivity FSC ČR poradenský servis (konzultace, přednášky, semináře) publikační činnost (informační letáky, brožury, knihy, el. magazín Dobré dřevo) revize Českého standardu FSC 13

14 B. Certifikace krok za krokem 14

15 Certifikace hospodaření v lesích Certifikace lesů systémem FSC spočívá v pravidelných inspekcích auditech lesního hospodaření na konkrétním lesním majetku. Audit může provádět pouze důvěryhodná certifikační firma, která získala akreditaci k provádění certifikace lesních majetků od A.S.I. (Accreditation Services International řídí akreditační program FSC) 15

16 Kroky certifikačního auditu 1. Podání žádosti 2. Příprava a sebehodnocení 3. Předběžný audit 4. Smlouva o auditu 5. Příprava na audit 6. Hlavní audit 7. Udělení certifikátu 8. Monitoring 9. Změny v hospodaření nebo ve vlastnictví 10. Dodatečně zjištěné nedostatky 11. Prodlužování certifikátu 16

17 1. Podání žádosti Na základě informací vlastníka o umístění a rozloze lesního majetku a o převládajícím druhu lesa a lesnického hospodaření vysvětlí pracovníci certifikační firmy vlastníkovi, co pro něj certifikace bude znamenat, podrobně popíší postup certifikace a pošlou přihlášku, dotazník a Standard, podle kterého bude certifikace provedena. 17

18 2. Příprava a sebehodnocení Vlastník by měl podrobně projít všechny body Standardu a zhodnotit, zda způsob hospodaření odpovídá kladeným požadavkům. V případě, že se pro certifikaci rozhodne, zašle certifikační firmě vyplněnou přihlášku a dotazník, na jehož základě auditor vypočte přibližnou cenu za provedení předběžného i hlavního auditu. 18

19 3. Předběžný audit Při návštěvě daného lesního majetku si auditor udělá představu o lesním majetku, projde celý Standard a vysvětlí veškeré nejasnosti týkající se procesu certifikace. Měl by osvětlit jakýkoli problém, který by se mohl naskytnout při naplňování Standardu. Po ukončení předběžného auditu auditor sepíše zprávu, ve které shrne výsledky a podmínky pro provedení hlavního auditu. 19

20 4. Smlouva o auditu Rozhodne-li se zájemce o certifikát pokračovat v certifikačním procesu, pošle mu certifikační firma k podepsání smlouvu o auditu. Certifikační firmy obvykle vyžadují zaplacení zálohy ještě před započetím příprav na provedení hlavního auditu. 20

21 5. Příprava na audit Aby proces certifikace proběhl hladce, je třeba před vlastní návštěvou certifikačního týmu shromáždit co nejvíce informací. V případě, že to auditoři uznají za vhodné, vyžádají si ještě před auditem doplňující informace, písemné dokumenty a mapové podklady. K zajištění transparentnosti certifikace, jsou zájmové skupiny se vztahem k certifikovaným lesům požádány certifikační firmou o písemné připomínky k lesnímu hospodaření. 21

22 6. Hlavní audit (1) Při hlavním auditu se procházejí všechny indikátory Standardu. Kontrolují se písemnosti dokumentující vlastnické vztahy, LHP a další písemné záznamy. Dále si auditoři ve vybraných porostech ověřují dodržování Standardu. Během auditu se provádějí rozhovory se zaměstnanci, najímanými dodavateli a místními lidmi. 22

23 6. Hlavní audit (2) Případné nedostatky by měl auditorský tým s žadatelem o certifikát prodiskutovat. Členové auditorského týmu mají právo a povinnost rozhodnout, zda jde o větší nedostatky nebo o menší nedostatky. za větší nedostatky jsou považovány takové nedostatky v plnění kritérií, které celkově nezaručují vhodné (po všech stránkách trvalé) využívání lesních zdrojů 23

24 6. Hlavní audit (3) menší nedostatky jsou takové, kdy je podstata kritéria sice naplněna, ale je nutno pracovat ještě na dílčích záležitostech Součástí auditu je setkání s místními zájmovými skupinami (např. zástupci místní samosprávy, nevládní neziskové organizace apod.). 24

25 7. Udělení certifikátu (1) Po provedení hlavního auditu sestaví auditor zprávu popisující výsledky návštěvy. Zpráva je následně připomínkovaná nezávislými experty a žadatelem o certifikát. Certifikační firma poté rozhodne o konečném udělení certifikátu: I. V případě, že nebyly nalezeny žádné nedostatky, bude certifikát vydán okamžitě. 25

26 7. Udělení certifikátu (2) II. Byly-li nalezeny pouze menší nedostatky, může být certifikát vydán s tím, že se žadatel písemně zaváže k důslednému splnění přesně specifikovaných nápravných opatření v určeném čase (obvykle do jednoho roku). 26

27 7. Udělení certifikátu (3) III. Při zjištěných větších nedostatcích je třeba nejprve splnit nápravná opatření. Teprve když se certifikační firma přesvědčí, že požadavky byly splněny, vystaví certifikát. (V případě, že se tak stane do 12 měsíců, bývá obvykle vydán certifikát bez nutnosti provádět znovu celý hlavní audit.) 27

28 7. Udělení certifikátu (4) Jakmile si certifikační firma ověří plnění nápravných opatření a je zaplacena dohodnutá cena za certifikaci, je vydán certifikát. Obvykle na dobu 5 let, ovšem s podmínkou úspěšného každoročního monitoringu. Certifikační systém FSC vyžaduje, aby plné definitivní znění certifikační zprávy bylo veřejně publikováno. 28

29 8. Monitoring Monitorovací návštěvy v době platnosti certifikátu se konají nejméně jednou ročně. Jejich cílem je stejně jako v případě hlavního auditu kontrolovat plnění Standardu. Jediný rozdíl je v rozsahu jsou méně podrobné. Certifikační firma je oprávněna posunout obvyklé datum monitoringu nebo provést takovýto monitoring bez předchozího ohlášení. 29

30 9. Změny v hospodaření nebo ve vlastnictví V případě, že se kterýkoli závažný dokument změní (např. LHP), nebo se změní rozloha lesního majetku má držitel povinnost ohlásit tuto změnu certifikační firmě, která rozhodne, zda bude nutná zvláštní inspekce. Nedodržení této oznamovací povinnosti může vést k pozastavení nebo i k úplnému zrušení certifikátu. 30

31 10. Dodatečně zjištěné nedostatky (1) Zjistí-li certifikační firma nějaký nedostatek v době platnosti certifikátu, obvykle jej prodiskutuje s vlastníkem a rozhodne, zda se jedná o menší nebo větší nedostatek. 31

32 10. Dodatečně zjištěné nedostatky (2) V případě, že nedostatek nemůže být okamžitě odstraněn, certifikační firma stanoví nápravná opatření a časový rámec k jejich provedení. Ve výjimečných případech, zejména u větších nedostatků představujících destruktivní praktiky, má certifikační orgán právo dočasně pozastavit platnost certifikátu s okamžitou platností až do doby, kdy budou prokazatelně splněna nápravná opatření. 32

33 10. Dodatečně zjištěné nedostatky (3) NESPLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ MENŠÍCH NEDOSTATKŮ V DANÉM ČASE Jestliže auditoři certifikační firmy po uplynutí daného časového rámce nejsou spokojeni s plněním nápravných opatření menších nedostatků, stávají se tyto automaticky většími nedostatky a je stanoven nový limit ke splnění nápravných opatření. 33

34 10. Dodatečně zjištěné nedostatky (4) NESPLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ VĚTŠÍCH NEDOSTATKŮ V DANÉM ČASE V případě, že certifikační firma usoudí, že nápravná opatření větších nedostatků nebyla v dostatečné míře splněna v určeném se za má to, že držitel čase, certifikátu nesplňuje Standard a certifikační firma pozastaví platnost certifikátu. 34

35 10. Dodatečně zjištěné nedostatky (5) POZASTAVENÍ PLATNOSTI A ZRUŠENÍ CERTIFIKÁTU Je-li platnost certifikátu pozastavena, musí jeho držitel s okamžitou platností přestat používat logo. Nejsou-li nápravná opatření splněna v určeném čase, certifikační firma certifikát zruší. Opětovné vydání certifikátu je možné pouze po úspěšném zopakování úplného certifikačního procesu. 35

36 11. Prodlužování certifikátu Po uplynutí doby platnosti certifikátu (obvykle pětileté) může být certifikát znovu vydán na základě regulérního certifikačního procesu až po provedení úplného auditu včetně terénních šetření. 36

37 C. Český standard FSC úplnou verzi najdete na 37

38 Co je standard FSC Normativní podklad pro certifikaci 10 všeobecně platných principů a 56 kriterií (FSC) + národně specifické indikátory (158) o Principy - základní pravidla o Kriteria obecně formulované požadavky, které vedou ke splnění principu o Indikátory (požadavky) konkrétní podmínky hospodaření 38

39 Princip 1 - Dodržování zákonů a principů FSC Vlastník musí splnit tyto požadavky: (6 kritérií, 12 indikátorů, 2 pouze pro lesy nad 500 ha) dodržuje platnou legislativu včetně mezinárodních úmluv k dispozici jsou platná znění relevantních zákonných norem i mezinárodních úmluv a smluv deklaruje veřejně závazek dodržovat principy a kriteria FSC při výměře nad 500 ha požádá o ustavení lesní stráže eviduje a řeší nezákonné aktivity 39

40 Princip 2 - Vlastnická a uživatelská práva a povinnosti Vlastník musí splnit tyto požadavky (3 kriteria, 6 požadavků): má oprávnění k činnosti, doklady o zřízení, evidenci pozemků uživatelská práva jsou doložena kolektivní vlastníci určí pro dozor nad hospodařením v lesích zodpovědnou osobu eviduje a řeší spory týkající se vlastnických a uživatelských práv 40

41 Princip 3 - Práva domorodých obyvatel V České republice se neaplikuje. Požadavky týkající se zájmů místních obyvatel upravuje Princip 2 a 4. 41

42 Princip 4 - Vztahy k místnímu obyvatelstvu a práva zaměstnanců (1) Vlastník musí splnit tyto požadavky: (5 kriterií, 22 indikátorů, 3 pouze pro lesy nad 500 ha) má informace o místní pracovní síle a využívá jí podle možností zaměstnancům poskytuje pravidelná odpovídající školení dodržuje předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 42

43 Princip 4 - Vztahy k místnímu obyvatelstvu a práva zaměstnanců (2) respektuje práva zaměstnanců sdružovat se v odborech zaměstnance plně informuje o plánovaných změnách, FSC atp. komunikuje s místními zájmových skupinami, nevládními organizacemi je v kontaktu se sousedícími vlastníky respektuje při hospodaření místa zvláštního významu 43

44 Princip 5 - Užitky z lesa (1) Vlastník musí splnit tyto požadavky: (6 kriterií, 18 indikátorů) podnik je ekonomicky životaschopný produkty hospodaření jsou využívány optimálním způsobem a s ohledem na místní ekonomiky 44

45 Princip 5 - Užitky z lesa (2) odpad při těžbě je minimalizován, předchází se poškození nárostů, porostů i ostatních lesních zdrojů identifikuje celospolečenské funkce lesa a respektuje plnění těchto funkcí při tvorbě LHP zachovává odtokové poměry a estetické přírodní objekty vyhodnocuje vliv zvěře na les jeho hospodaření zajišťuje trvalou udržitelnost produkce 45

46 Princip 6 - Vliv na prostředí (1) Vlastník musí splnit tyto požadavky: (10 kriterií, 55 požadavků, 4 pouze pro lesy nad 500 ha) posuzuje vliv svého hospodaření na ŽP a provádí biologická hodnocení respektuje místa výskytu ZCH živočichů a rostlin, přirozená bezlesí, mokřady, doupné stromy v lese nepálí klest, ponechává mrtvé dřevo k zetlení. (Nejméně 5 stromů/ha a průměrně 30 m3/ha dospívajících a dospělých porostů = porosty starší 80% doby obmýtí a lesy s bohatou strukturou. Nezapočítává se klest, nehroubí, potěžební zbytky ani pařezy.) 46

47 Princip 6 - Vliv na prostředí (2) přednostně využívá přirozené obnovy, maloplošných obnovních prvků, podrostní a výběrový způsob hospodaření omezení mechanické přípravy půdy a plošného podílu holosečí na max. 1/3 povolené mýtní těžby a max. velikosti holoseče do 0,5 ha min. podíl EsD (obdoba MZD, viz příloha č. 6 Standardu) nesmí být zredukován výchovou 47

48 Princip 6 - Vliv na prostředí (3) ponechává 2 % - 5 % (podle typu vlastnictví) výměry jako referenční plochy vyjmuté z intenzivního lesnického využívání lesní okraje a doprovodné porosty v nivách obnovuje šetrně (bez holosečí) 48

49 Princip 6 - Vliv na prostředí (4) nepoužívají se geneticky manipulované organismy obnova nepůvodními druhy (mimo modřín) do 5%, v případě přirozené obnovy do 10% nepřevádí se les na plantáž nebo na nelesní půdu 49

50 Princip 6 - Vliv na prostředí (5) má zpracovanou směrnici o regulaci eroze (podle závazné přílohy č. 7 Standardu) minimalizuje použití chemických biocidů a nepoužívá neodbouratelné nevápní a nehnojí chemikálie, obaly, oleje a maziva se vhodně likvidují 50

51 Princip 7 - Hospodářský plán (1) Vlastník musí splnit tyto požadavky: (4 kriteria, 19 požadavků, 2 pouze lesy nad 500 ha, 8 pro lesy nad 50 ha) vypracuje, naplňuje a aktualizuje LHP, opakovaně zjišťuje stav lesa definuje cíle hospodaření odůvodňuje výši těžeb i těžební technologie při přípravě LHP spolupracuje s orgány ochrany přírody i zájmovými skupinami 51

52 Princip 7 - Hospodářský plán (2) má k dispozici lesnické mapy včetně mapy ekologické (zachycuje ZCHÚ, VKP, ÚSES, referenční plochy, lesy s vysokou ochranářskou hodnotou a další ekologicky citlivá místa, např. vodní plochy, mokřady, prameniště, skalní výchozy a sutě) souhrn hlavních bodů LHP zpřístupňuje veřejnosti realizuje plánovaná hospodářská opatření, školí pracovníky a kontroluje jejich práci 52

53 Princip 8 Monitoring (1) Vlastník musí splnit tyto požadavky: (5 kritérií, 17 požadavků, 2 pouze pro lesy nad 500 ha, 2 pro lesy nad 50 ha) přiměřeně rozsahu a intenzitě hospodaření provádí monitoring (vnitřní kontrola, výsledky archivovány) sleduje výtěžnost produkce, ekonomika podniku opakovaně zjišťuje stav lesa, výskyt zvláště chráněných organismů 53

54 Princip 8 Monitoring sleduje funkčnost systému označování certifikovaných produktů a jejich evidence sleduje sociální dopady hospodaření (2) 54

55 Princip 9 - Zachování lesů s vysokou ochranářskou hodnotou (1) (= přirozená skladba, diferencovaná prostorová a věková struktura, výskyt ZCH organismů, přirozená dynamika vývoje, kulturní nebo náboženský význam) Vlastník musí splnit tyto požadavky: (4 kritéria, 9 požadavků, 3 pouze pro lesy nad 500 ha) identifikuje, chrání a rozvíjí charakteristické znaky těchto lesů vypracuje a projedná se zainteresovanými seznam porostů splňujících tyto znaky 55

56 Princip 9 - Zachování lesů s vysokou ochranářskou hodnotou (2) ve vybraných porostech hospodaří s ohledem na jejich hodnotu každoročně monitoruje stav lesů s vysokou ochranářskou hodnotou 56

57 Princip 10 - Plantáže V České republice se neaplikuje. Plantáže nejsou cílem přírodě blízkého hospodaření. 57

58 Komentovaný Český standard FSC: Obsahuje kromě samotného Standardu také doprovodný text (komentář), který podává vysvětlení k potenciálně nejednoznačným pasážím Standardu. Komentáře vznikly jako reakce kanceláře FSC ČR na dotazy uživatelů Standardu při jeho zavádění do praxe. Jejich text nebyl akreditován, není tedy závazný. Celý Komentovaný Český standard FSC je ke stažení na nebo se dá objednat v kanceláři FSC ČR. 58

59 Kontakt na FSC ČR Další informace o FSC získáte na: FSC ČR Poděbradova Brno tel./fax:

60 Prezentaci vytvořila v roce 2007 kancelář FSC ČR, za finanční podpory Ministerstva životního prostředí v rámci projektu Poradenství vlastníkům lesů o Českém standardu FSC. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. Autoři fotografií: T. Duda, P. Jelínek, M. Rezek, FSC Německo, J. Vysoký, J. Schneider, O. Myška, M. Hron. 60

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systém certifikace PEFC v lesním hospodářství České republiky

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systém certifikace PEFC v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systém certifikace PEFC v lesním hospodářství České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 Obsah 1 Úvod... 2 2 Certifikační

Více

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU postup certifikačního orgánu ČLPR - CO č. S 3016 akreditovaného Českým institutem

Více

Přezkoumal: Platné pro: Revize: Rozdělovník. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Přezkoumal: Platné pro: Revize: Rozdělovník. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. BUREU VERITS CZECH MP ČI 1.6.2014 1 z 11 Služby poskytované BUREU VERITS v oblasti certifikace systémů environmentálního managementu (EMS Environmental Management Systems) a ověřování EMS (Eco-Management

Více

Účast veřejnosti v certifikaci FSC Příručka pro aktivní zapojení zájmových skupin do certifikace lesů systémem FSC

Účast veřejnosti v certifikaci FSC Příručka pro aktivní zapojení zájmových skupin do certifikace lesů systémem FSC Účast veřejnosti v certifikaci FSC Příručka pro aktivní zapojení zájmových skupin do certifikace lesů systémem FSC 1 Společná práce partnerů v Baltickém projektu 2006/2007 Kontakt na vedení projektu: FSC

Více

1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou...

1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou... 1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou...5 3 Přírodě bližší obhospodařování lesů a jeho zařízení...6 3.1 Postavení přírodě bližších

Více

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY * Pojmem systémy managementu rozumíme v tomto dokumentu systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS) a/nebo systém environmentálního managementu

Více

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB 2013 2/50 Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní hospodářství v období 2007-2013 HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH STANDARDŮ PRO EXISTENCI A ŘÍZENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN DLE ZÁSAD METODY LEADER PODPŮRNÝ MATERIÁL NAVAZUJÍCÍ NA DOKUMENT

Více

Lesní hospodářství 2013 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika

Lesní hospodářství 2013 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika RA-Cert Division Headquarters 65 Millet St. Suite 201 Richmond, VT 05477 USA Tel: 802-434-5491 Fax: 802-434-3116 www.rainforest-alliance.org Certifikační audit byl vykonán: Lesní hospodářství 2013 Roční

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

Postupy pro implementaci

Postupy pro implementaci Postupy pro implementaci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2009 2014 přijaté Výborem pro Finanční mechanismus EHP podle čl. 8 odst. 8 protokolu 38b Dohody o EHP dne 13.ledna

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více