Zavádění Českého standardu FSC do praxe. FSC ČR, o. s., Brno 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavádění Českého standardu FSC do praxe. FSC ČR, o. s., Brno 2007"

Transkript

1 Zavádění Českého standardu FSC do praxe FSC ČR, o. s., Brno 2007

2 Obsah prezentace A. B. Role a cíle FSC vznik FSC o FSC ČR, o. s. Certifikace krok za krokem C. snímek 3 13 snímek popis jednotlivých kroků při certifikaci lesního majetku Český standard FSC (dále Standard) struktura Standardu vybrané indikátory Standardu Komentovaný Český standard FSC kontaktní údaje snímek

3 A. Role a cíle FSC 3

4 Kontext vzniku FSC 80. a 90. léta minulého století: roste povědomí o významu lesů pro udržitelný rozvoj uznává se potřeba neprodukčních funkcí lesa zneužívání označování produktů 600 značek šetrného lesnictví) (na trhu je 4

5 Proč FSC vzniklo? potřeba identifikace ekologicky, hospodářsky a sociálně šetrně obhospodařovaných lesů a výrobků z nich poskytnutí nezávislé garance o bezvadném původu dřeva 5

6 Certifikace FSC je dobrovolný prestižní systém pro certifikaci lesů a dřevěných výrobků působící v 82 zemích světa měkký tržní nástroj trvale udržitelného rozvoje (1) 6

7 Certifikace FSC je (2) věrohodný mechanismus definující šetrné lesní hospodaření a označující výrobky pocházející z těchto lesů proces, ve kterém nezávislá organizace (certifikační firma) ověří, zda je lesní majetek obhospodařován ve shodě se Standardem 7

8 FSC je mezinárodní sdružení založené v roce 1993 zástupci lesníků, dřevozpracovatelů, nevládních organizací a obchodníků. 700 členů z více než 70 zemí 8

9 Struktura členství FSC Členové jsou organizovaní ve třech sekcích: ekonomické sociální ekologické Žádná ze sekcí nemůže být přehlasovaná ostatními. Sekce jsou dále rozděleny podle ekonomických kriterii na tzv. jih a sever. Při hlasování je váha hlasu jihu a severu je stejná. 9

10 Programové prohlášení FSC FSC prosazuje: environmentálně vhodné sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné využívání světových lesů 10

11 FSC ČR, o. s. (1) vznik nevládní, nezisková organizace v rámci intenzivní práce na Standardu proběhlo: 18 schůzek standardizační komise FSC ČR veřejná konzultace harmonizační setkání s FSC Německo a Polsko 11

12 FSC ČR, o. s. (2) terénní testování Standardu na 4 majetcích V září 2005 byl Standard schválen. Platný je pro všechny zájemce o certifikaci FSC od září Standard reviduje každých 5 let FSC ČR 12

13 FSC ČR, o. s. (3) Ostatní aktivity FSC ČR poradenský servis (konzultace, přednášky, semináře) publikační činnost (informační letáky, brožury, knihy, el. magazín Dobré dřevo) revize Českého standardu FSC 13

14 B. Certifikace krok za krokem 14

15 Certifikace hospodaření v lesích Certifikace lesů systémem FSC spočívá v pravidelných inspekcích auditech lesního hospodaření na konkrétním lesním majetku. Audit může provádět pouze důvěryhodná certifikační firma, která získala akreditaci k provádění certifikace lesních majetků od A.S.I. (Accreditation Services International řídí akreditační program FSC) 15

16 Kroky certifikačního auditu 1. Podání žádosti 2. Příprava a sebehodnocení 3. Předběžný audit 4. Smlouva o auditu 5. Příprava na audit 6. Hlavní audit 7. Udělení certifikátu 8. Monitoring 9. Změny v hospodaření nebo ve vlastnictví 10. Dodatečně zjištěné nedostatky 11. Prodlužování certifikátu 16

17 1. Podání žádosti Na základě informací vlastníka o umístění a rozloze lesního majetku a o převládajícím druhu lesa a lesnického hospodaření vysvětlí pracovníci certifikační firmy vlastníkovi, co pro něj certifikace bude znamenat, podrobně popíší postup certifikace a pošlou přihlášku, dotazník a Standard, podle kterého bude certifikace provedena. 17

18 2. Příprava a sebehodnocení Vlastník by měl podrobně projít všechny body Standardu a zhodnotit, zda způsob hospodaření odpovídá kladeným požadavkům. V případě, že se pro certifikaci rozhodne, zašle certifikační firmě vyplněnou přihlášku a dotazník, na jehož základě auditor vypočte přibližnou cenu za provedení předběžného i hlavního auditu. 18

19 3. Předběžný audit Při návštěvě daného lesního majetku si auditor udělá představu o lesním majetku, projde celý Standard a vysvětlí veškeré nejasnosti týkající se procesu certifikace. Měl by osvětlit jakýkoli problém, který by se mohl naskytnout při naplňování Standardu. Po ukončení předběžného auditu auditor sepíše zprávu, ve které shrne výsledky a podmínky pro provedení hlavního auditu. 19

20 4. Smlouva o auditu Rozhodne-li se zájemce o certifikát pokračovat v certifikačním procesu, pošle mu certifikační firma k podepsání smlouvu o auditu. Certifikační firmy obvykle vyžadují zaplacení zálohy ještě před započetím příprav na provedení hlavního auditu. 20

21 5. Příprava na audit Aby proces certifikace proběhl hladce, je třeba před vlastní návštěvou certifikačního týmu shromáždit co nejvíce informací. V případě, že to auditoři uznají za vhodné, vyžádají si ještě před auditem doplňující informace, písemné dokumenty a mapové podklady. K zajištění transparentnosti certifikace, jsou zájmové skupiny se vztahem k certifikovaným lesům požádány certifikační firmou o písemné připomínky k lesnímu hospodaření. 21

22 6. Hlavní audit (1) Při hlavním auditu se procházejí všechny indikátory Standardu. Kontrolují se písemnosti dokumentující vlastnické vztahy, LHP a další písemné záznamy. Dále si auditoři ve vybraných porostech ověřují dodržování Standardu. Během auditu se provádějí rozhovory se zaměstnanci, najímanými dodavateli a místními lidmi. 22

23 6. Hlavní audit (2) Případné nedostatky by měl auditorský tým s žadatelem o certifikát prodiskutovat. Členové auditorského týmu mají právo a povinnost rozhodnout, zda jde o větší nedostatky nebo o menší nedostatky. za větší nedostatky jsou považovány takové nedostatky v plnění kritérií, které celkově nezaručují vhodné (po všech stránkách trvalé) využívání lesních zdrojů 23

24 6. Hlavní audit (3) menší nedostatky jsou takové, kdy je podstata kritéria sice naplněna, ale je nutno pracovat ještě na dílčích záležitostech Součástí auditu je setkání s místními zájmovými skupinami (např. zástupci místní samosprávy, nevládní neziskové organizace apod.). 24

25 7. Udělení certifikátu (1) Po provedení hlavního auditu sestaví auditor zprávu popisující výsledky návštěvy. Zpráva je následně připomínkovaná nezávislými experty a žadatelem o certifikát. Certifikační firma poté rozhodne o konečném udělení certifikátu: I. V případě, že nebyly nalezeny žádné nedostatky, bude certifikát vydán okamžitě. 25

26 7. Udělení certifikátu (2) II. Byly-li nalezeny pouze menší nedostatky, může být certifikát vydán s tím, že se žadatel písemně zaváže k důslednému splnění přesně specifikovaných nápravných opatření v určeném čase (obvykle do jednoho roku). 26

27 7. Udělení certifikátu (3) III. Při zjištěných větších nedostatcích je třeba nejprve splnit nápravná opatření. Teprve když se certifikační firma přesvědčí, že požadavky byly splněny, vystaví certifikát. (V případě, že se tak stane do 12 měsíců, bývá obvykle vydán certifikát bez nutnosti provádět znovu celý hlavní audit.) 27

28 7. Udělení certifikátu (4) Jakmile si certifikační firma ověří plnění nápravných opatření a je zaplacena dohodnutá cena za certifikaci, je vydán certifikát. Obvykle na dobu 5 let, ovšem s podmínkou úspěšného každoročního monitoringu. Certifikační systém FSC vyžaduje, aby plné definitivní znění certifikační zprávy bylo veřejně publikováno. 28

29 8. Monitoring Monitorovací návštěvy v době platnosti certifikátu se konají nejméně jednou ročně. Jejich cílem je stejně jako v případě hlavního auditu kontrolovat plnění Standardu. Jediný rozdíl je v rozsahu jsou méně podrobné. Certifikační firma je oprávněna posunout obvyklé datum monitoringu nebo provést takovýto monitoring bez předchozího ohlášení. 29

30 9. Změny v hospodaření nebo ve vlastnictví V případě, že se kterýkoli závažný dokument změní (např. LHP), nebo se změní rozloha lesního majetku má držitel povinnost ohlásit tuto změnu certifikační firmě, která rozhodne, zda bude nutná zvláštní inspekce. Nedodržení této oznamovací povinnosti může vést k pozastavení nebo i k úplnému zrušení certifikátu. 30

31 10. Dodatečně zjištěné nedostatky (1) Zjistí-li certifikační firma nějaký nedostatek v době platnosti certifikátu, obvykle jej prodiskutuje s vlastníkem a rozhodne, zda se jedná o menší nebo větší nedostatek. 31

32 10. Dodatečně zjištěné nedostatky (2) V případě, že nedostatek nemůže být okamžitě odstraněn, certifikační firma stanoví nápravná opatření a časový rámec k jejich provedení. Ve výjimečných případech, zejména u větších nedostatků představujících destruktivní praktiky, má certifikační orgán právo dočasně pozastavit platnost certifikátu s okamžitou platností až do doby, kdy budou prokazatelně splněna nápravná opatření. 32

33 10. Dodatečně zjištěné nedostatky (3) NESPLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ MENŠÍCH NEDOSTATKŮ V DANÉM ČASE Jestliže auditoři certifikační firmy po uplynutí daného časového rámce nejsou spokojeni s plněním nápravných opatření menších nedostatků, stávají se tyto automaticky většími nedostatky a je stanoven nový limit ke splnění nápravných opatření. 33

34 10. Dodatečně zjištěné nedostatky (4) NESPLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ VĚTŠÍCH NEDOSTATKŮ V DANÉM ČASE V případě, že certifikační firma usoudí, že nápravná opatření větších nedostatků nebyla v dostatečné míře splněna v určeném se za má to, že držitel čase, certifikátu nesplňuje Standard a certifikační firma pozastaví platnost certifikátu. 34

35 10. Dodatečně zjištěné nedostatky (5) POZASTAVENÍ PLATNOSTI A ZRUŠENÍ CERTIFIKÁTU Je-li platnost certifikátu pozastavena, musí jeho držitel s okamžitou platností přestat používat logo. Nejsou-li nápravná opatření splněna v určeném čase, certifikační firma certifikát zruší. Opětovné vydání certifikátu je možné pouze po úspěšném zopakování úplného certifikačního procesu. 35

36 11. Prodlužování certifikátu Po uplynutí doby platnosti certifikátu (obvykle pětileté) může být certifikát znovu vydán na základě regulérního certifikačního procesu až po provedení úplného auditu včetně terénních šetření. 36

37 C. Český standard FSC úplnou verzi najdete na 37

38 Co je standard FSC Normativní podklad pro certifikaci 10 všeobecně platných principů a 56 kriterií (FSC) + národně specifické indikátory (158) o Principy - základní pravidla o Kriteria obecně formulované požadavky, které vedou ke splnění principu o Indikátory (požadavky) konkrétní podmínky hospodaření 38

39 Princip 1 - Dodržování zákonů a principů FSC Vlastník musí splnit tyto požadavky: (6 kritérií, 12 indikátorů, 2 pouze pro lesy nad 500 ha) dodržuje platnou legislativu včetně mezinárodních úmluv k dispozici jsou platná znění relevantních zákonných norem i mezinárodních úmluv a smluv deklaruje veřejně závazek dodržovat principy a kriteria FSC při výměře nad 500 ha požádá o ustavení lesní stráže eviduje a řeší nezákonné aktivity 39

40 Princip 2 - Vlastnická a uživatelská práva a povinnosti Vlastník musí splnit tyto požadavky (3 kriteria, 6 požadavků): má oprávnění k činnosti, doklady o zřízení, evidenci pozemků uživatelská práva jsou doložena kolektivní vlastníci určí pro dozor nad hospodařením v lesích zodpovědnou osobu eviduje a řeší spory týkající se vlastnických a uživatelských práv 40

41 Princip 3 - Práva domorodých obyvatel V České republice se neaplikuje. Požadavky týkající se zájmů místních obyvatel upravuje Princip 2 a 4. 41

42 Princip 4 - Vztahy k místnímu obyvatelstvu a práva zaměstnanců (1) Vlastník musí splnit tyto požadavky: (5 kriterií, 22 indikátorů, 3 pouze pro lesy nad 500 ha) má informace o místní pracovní síle a využívá jí podle možností zaměstnancům poskytuje pravidelná odpovídající školení dodržuje předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 42

43 Princip 4 - Vztahy k místnímu obyvatelstvu a práva zaměstnanců (2) respektuje práva zaměstnanců sdružovat se v odborech zaměstnance plně informuje o plánovaných změnách, FSC atp. komunikuje s místními zájmových skupinami, nevládními organizacemi je v kontaktu se sousedícími vlastníky respektuje při hospodaření místa zvláštního významu 43

44 Princip 5 - Užitky z lesa (1) Vlastník musí splnit tyto požadavky: (6 kriterií, 18 indikátorů) podnik je ekonomicky životaschopný produkty hospodaření jsou využívány optimálním způsobem a s ohledem na místní ekonomiky 44

45 Princip 5 - Užitky z lesa (2) odpad při těžbě je minimalizován, předchází se poškození nárostů, porostů i ostatních lesních zdrojů identifikuje celospolečenské funkce lesa a respektuje plnění těchto funkcí při tvorbě LHP zachovává odtokové poměry a estetické přírodní objekty vyhodnocuje vliv zvěře na les jeho hospodaření zajišťuje trvalou udržitelnost produkce 45

46 Princip 6 - Vliv na prostředí (1) Vlastník musí splnit tyto požadavky: (10 kriterií, 55 požadavků, 4 pouze pro lesy nad 500 ha) posuzuje vliv svého hospodaření na ŽP a provádí biologická hodnocení respektuje místa výskytu ZCH živočichů a rostlin, přirozená bezlesí, mokřady, doupné stromy v lese nepálí klest, ponechává mrtvé dřevo k zetlení. (Nejméně 5 stromů/ha a průměrně 30 m3/ha dospívajících a dospělých porostů = porosty starší 80% doby obmýtí a lesy s bohatou strukturou. Nezapočítává se klest, nehroubí, potěžební zbytky ani pařezy.) 46

47 Princip 6 - Vliv na prostředí (2) přednostně využívá přirozené obnovy, maloplošných obnovních prvků, podrostní a výběrový způsob hospodaření omezení mechanické přípravy půdy a plošného podílu holosečí na max. 1/3 povolené mýtní těžby a max. velikosti holoseče do 0,5 ha min. podíl EsD (obdoba MZD, viz příloha č. 6 Standardu) nesmí být zredukován výchovou 47

48 Princip 6 - Vliv na prostředí (3) ponechává 2 % - 5 % (podle typu vlastnictví) výměry jako referenční plochy vyjmuté z intenzivního lesnického využívání lesní okraje a doprovodné porosty v nivách obnovuje šetrně (bez holosečí) 48

49 Princip 6 - Vliv na prostředí (4) nepoužívají se geneticky manipulované organismy obnova nepůvodními druhy (mimo modřín) do 5%, v případě přirozené obnovy do 10% nepřevádí se les na plantáž nebo na nelesní půdu 49

50 Princip 6 - Vliv na prostředí (5) má zpracovanou směrnici o regulaci eroze (podle závazné přílohy č. 7 Standardu) minimalizuje použití chemických biocidů a nepoužívá neodbouratelné nevápní a nehnojí chemikálie, obaly, oleje a maziva se vhodně likvidují 50

51 Princip 7 - Hospodářský plán (1) Vlastník musí splnit tyto požadavky: (4 kriteria, 19 požadavků, 2 pouze lesy nad 500 ha, 8 pro lesy nad 50 ha) vypracuje, naplňuje a aktualizuje LHP, opakovaně zjišťuje stav lesa definuje cíle hospodaření odůvodňuje výši těžeb i těžební technologie při přípravě LHP spolupracuje s orgány ochrany přírody i zájmovými skupinami 51

52 Princip 7 - Hospodářský plán (2) má k dispozici lesnické mapy včetně mapy ekologické (zachycuje ZCHÚ, VKP, ÚSES, referenční plochy, lesy s vysokou ochranářskou hodnotou a další ekologicky citlivá místa, např. vodní plochy, mokřady, prameniště, skalní výchozy a sutě) souhrn hlavních bodů LHP zpřístupňuje veřejnosti realizuje plánovaná hospodářská opatření, školí pracovníky a kontroluje jejich práci 52

53 Princip 8 Monitoring (1) Vlastník musí splnit tyto požadavky: (5 kritérií, 17 požadavků, 2 pouze pro lesy nad 500 ha, 2 pro lesy nad 50 ha) přiměřeně rozsahu a intenzitě hospodaření provádí monitoring (vnitřní kontrola, výsledky archivovány) sleduje výtěžnost produkce, ekonomika podniku opakovaně zjišťuje stav lesa, výskyt zvláště chráněných organismů 53

54 Princip 8 Monitoring sleduje funkčnost systému označování certifikovaných produktů a jejich evidence sleduje sociální dopady hospodaření (2) 54

55 Princip 9 - Zachování lesů s vysokou ochranářskou hodnotou (1) (= přirozená skladba, diferencovaná prostorová a věková struktura, výskyt ZCH organismů, přirozená dynamika vývoje, kulturní nebo náboženský význam) Vlastník musí splnit tyto požadavky: (4 kritéria, 9 požadavků, 3 pouze pro lesy nad 500 ha) identifikuje, chrání a rozvíjí charakteristické znaky těchto lesů vypracuje a projedná se zainteresovanými seznam porostů splňujících tyto znaky 55

56 Princip 9 - Zachování lesů s vysokou ochranářskou hodnotou (2) ve vybraných porostech hospodaří s ohledem na jejich hodnotu každoročně monitoruje stav lesů s vysokou ochranářskou hodnotou 56

57 Princip 10 - Plantáže V České republice se neaplikuje. Plantáže nejsou cílem přírodě blízkého hospodaření. 57

58 Komentovaný Český standard FSC: Obsahuje kromě samotného Standardu také doprovodný text (komentář), který podává vysvětlení k potenciálně nejednoznačným pasážím Standardu. Komentáře vznikly jako reakce kanceláře FSC ČR na dotazy uživatelů Standardu při jeho zavádění do praxe. Jejich text nebyl akreditován, není tedy závazný. Celý Komentovaný Český standard FSC je ke stažení na nebo se dá objednat v kanceláři FSC ČR. 58

59 Kontakt na FSC ČR Další informace o FSC získáte na: FSC ČR Poděbradova Brno tel./fax:

60 Prezentaci vytvořila v roce 2007 kancelář FSC ČR, za finanční podpory Ministerstva životního prostředí v rámci projektu Poradenství vlastníkům lesů o Českém standardu FSC. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. Autoři fotografií: T. Duda, P. Jelínek, M. Rezek, FSC Německo, J. Vysoký, J. Schneider, O. Myška, M. Hron. 60

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny C e r t i f i k a č n í p r o c e s y 19. říjen 2006 Základní data o ŠLP Křtiny založen v roce 1923 obhospodařovaná plocha 10 273 ha 46% jehličnaté a 54% listnaté

Více

Certifikace FSC a EU TR

Certifikace FSC a EU TR Certifikace FSC a EU TR Ing. Tomáš Duda FSC ČR, o. s. 16. května, Brno 1 16. května 2013 FSC vzniklo v 1993 propaguje environmentálně vhodné sociálně přínosné ekonomicky životaschopné lesní hospodaření

Více

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním Lesní certifikace Forest Stewardship Council (FSC) pro malé lesy Co je FSC FSC je mezinárodní nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu. Byla založena roku 1993 zástupci dřevozpracujícího průmyslu,

Více

Certifikační systémy v lesnictví

Certifikační systémy v lesnictví Certifikační systémy v lesnictví Základní informace o certifikačních systémech v ČR Ing. Andrea Pondělíčková LDF MENDELU Brno 19. 11. 2013 a 21.11.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X.

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X. OBCHOD SE DŘEVEM Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., 2005 / 2006 Ing. Jiří Marvan 11.1 Nejrozšířenější

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Systém certifikace FSC v lesním hospodářství České republiky

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Systém certifikace FSC v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systém certifikace FSC v lesním hospodářství České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Certifikační

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Systém certifikace FSC v lesním hospodářství České republiky

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Systém certifikace FSC v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systém certifikace FSC v lesním hospodářství České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2007 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Certifikační

Více

Předběžné standardy FSC firmy SmartWood pro Českou republiku Duben 2004 Cíl Úvod Regionální směrnice

Předběžné standardy FSC firmy SmartWood pro Českou republiku Duben 2004 Cíl Úvod Regionální směrnice Předběžné standardy FSC firmy SmartWood pro Českou republiku Zahrnující nedřevní lesní produkty jako jsou semena, semenáčky, vánoční stromky a okrasný klest Duben 2004 Cíl Cílem programu SmartWood je ohodnotit

Více

Český standard FSC. - verze 3. schválená na 4. valné hromadě FSC ČR dne 28.2. 2005 v Brandýse nad Labem -

Český standard FSC. - verze 3. schválená na 4. valné hromadě FSC ČR dne 28.2. 2005 v Brandýse nad Labem - Český standard FSC - verze 3. schválená na 4. valné hromadě FSC ČR dne 28.2. 2005 v Brandýse nad Labem - Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR - 1 - OBSAH: Úvod... 3 Vysvětlivky... 4 Soulad lesního

Více

Český standard FSC akreditován při FSC Accreditation Services International v Bonnu, 30. srpna 2006

Český standard FSC akreditován při FSC Accreditation Services International v Bonnu, 30. srpna 2006 akreditován při FSC Accreditation Services International v Bonnu, 30. srpna 2006 Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR (FSC ČR) Poděbradova 111 Brno 612 00 www.czechfsc.cz Tel./Fax.: 00420 545

Více

FSC-SECR-0038 1996 Forest Stewardship Council A. C. Český standard FSC

FSC-SECR-0038 1996 Forest Stewardship Council A. C. Český standard FSC FSC-SECR-0038 1996 Forest Stewardship Council A. C. Český standard FSC akreditován Accreditation Services International GmbH v Bonnu, 30. srpna 2006 FSC-SECR-0038 1996 Forest Stewardship Council A. C.

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

1 Postupy pro certifikaci a dozor

1 Postupy pro certifikaci a dozor Poslední aktualizace 16.3.2015 1 Postupy pro certifikaci a dozor 1.1 Doručení a zaregistrování žádosti o certifikaci Žádost o certifikaci je přijímána pouze v písemné formě, doručena poštou nebo e-mailem.

Více

Komentovaný Český standard FSC

Komentovaný Český standard FSC Revidovaná verze schválená 8. Valnou hromadou FSC ČR takto barevně vyznačené změny představují úpravy dohodnuté Revizní komisí FSC ČR 17. - 18. 4. 2013 v Poděbradech a vycházející z připomínek mezinárodního

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa 1.Základní pojmy A) Etát = objem dříví, které lze na daném LHC za dané období vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební nepřetržitosti

Více

Poznámky z přednášek HUL. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Poznámky z přednášek HUL. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Poznámky z přednášek HUL Aktualizace zadávání a schvalování LHP LHP jako nástroj vlastníka. Historický vývoj LHP a jeho využití do současnosti. Význam LHP pro vlastníky lesů. Legislativní rámec LHP, zákony

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Inovace předmětu Lesnická politika Učební texty

Inovace předmětu Lesnická politika Učební texty Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost(registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0018.) za přispění finančních prostředků EU a státního

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE A. Vstupní informace Principy a kritéria FSC se týkají všech lesů tropických, lesů mírného pásma i lesů boreálních. Velká část principů

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Kalendář 2015. z fotografické soutěže Není les jako les. www.vyfotdrevo.cz

Kalendář 2015. z fotografické soutěže Není les jako les. www.vyfotdrevo.cz Kalendář 2015 z fotografické soutěže Není les jako les www.vyfotdrevo.cz Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council (FSC ) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné

Více

Postup práce na realizaci NLP II v roce 2013. 23. ledna 2014 Hradec Králové

Postup práce na realizaci NLP II v roce 2013. 23. ledna 2014 Hradec Králové Postup práce na realizaci NLP II v roce 2013 23. ledna 2014 Hradec Králové Rok 2013 pátý rok realizace Národního lesnického programu II Priority roku 2013 z pohledu MŽP využití přijatých doporučení ke

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Certifikace udržitelnosti biopaliv Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Obsah prezentace Důvody certifikace Legislativní rámec Přehled kritérií udržitelnosti Systém certifikace

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023 Obec Hradčovice Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k předložení nabídky na veřeinou zakázku malého rozsahu Zadavatel: obec Hradčovice, IČ 00290963,

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků a systém certifikovaných stavebních dodavatelů akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011 Křižíkova 70, 612 00

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

Lesy ČR mají zakladatelem schválenou koncepci

Lesy ČR mají zakladatelem schválenou koncepci NEJČASTĚJŠÍ VÝHRADY K LESNICKÉ ZAKÁZCE 2011+ Lesy ČR mají zakladatelem schválenou koncepci Ministerstvo zemědělství ČR schválilo koncepci státního podniku v lednu 2010. Koncepce je zpracována v souladu

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2012 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, www.uhul.cz vypracovala: Ing. Stanislava Postlová pob. České

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu 1. Povinnosti certifikačního místa a zákazníka 1.1 Povinnosti certifikačního místa Certifikační místo se zavazuje zacházet se všemi poskytnutými informacemi o společnosti zákazníka důvěrně v souladu s

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování

Více

PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.

PhDr. Lucie Myšková, Ph.D. PhDr. Lucie Myšková, Ph.D. Sekce pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, školní a školské poradenské služby, prevenci a institucionální výchovu Oddělení ústavní a ochranné výchovy, prevence rizikového

Více

Všeobecné podmínky. pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC/PEFC

Všeobecné podmínky. pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC/PEFC Všeobecné podmínky pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC/PEFC platné v rámci FSC/PEFC certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. dle FSC-STD-40-004 a dalších příslušných FSC norem PEFC ST 2002:2010

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží 10.1. Formulovat strategii státu k odstranění starých i současných ekologických zátěží v lesích (včetně finančního zajištění) 10.2.

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví

Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví Foresta SG, a.s. Vznik v roce 1992 Zaměření zejména na: Organizačně-ekonomické poradenství Analýzy/predikce lesního hospodaření Řízení a

Více

Nástroje pro skupinovou certifikaci drobných soukromých a obecních vlastníků lesa

Nástroje pro skupinovou certifikaci drobných soukromých a obecních vlastníků lesa Nástroje pro skupinovou certifikaci drobných soukromých a obecních vlastníků lesa FSC ČR, Brno, říjen 2004 Tento soubor nástrojů, je zamýšlen jako integrované řešení pro skupinovou certifikaci drobných

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Lesní hospodářství 2011 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika

Lesní hospodářství 2011 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika SmartWood Headquarters 65 Millet St. Suite 201 Richmond, VT 05477 USA Tel: 802-434-5491 Fax: 802-434-3116 www.smartwood.org Certifikační audit byl vykonán: NEPCon Czapińskiego 3/311 30-048 Kraków, Poland

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

Lesní hospodářství 2013 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika

Lesní hospodářství 2013 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika RA-Cert Division Headquarters 65 Millet St. Suite 201 Richmond, VT 05477 USA Tel: 802-434-5491 Fax: 802-434-3116 www.rainforest-alliance.org Certifikační audit byl vykonán: Lesní hospodářství 2013 Roční

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR

Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VLIVY NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR Nejpřísnější lesní zákon na světě Vysoký podíl lesa ve vlastnictví státu Vícekolejnost státní správy, překryv

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů Hlavní cíle výchovy a vzdělávání žáků v EVVO A. Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu B. Žák komunikuje o problémech životního, obhajuje a zdůvodňuje své názory a stanoviska

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku 1 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. (dále jen spolek ) má sídlo na adrese Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11. Anglický

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Charakter a zvláštnosti lesní výroby a lesního hospodářství

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Informace pro žadatele o certifikaci produktu

Informace pro žadatele o certifikaci produktu Certifikační orgán pro posuzování shody produktů EUROSIGNAL Mstětice 34, 250 91 Zeleneč Strana: 1 z 7 Verze: 1.0 Informace pro žadatele o certifikaci produktu Posuzování shody produktů podle ČSN EN 45011

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management)

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) 1 z 9 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) Úvod REPUBLIC, spol. s r.o. (dále též jen BUREAU

Více

Regionální značka v Moravské bráně

Regionální značka v Moravské bráně Regionální značka v Moravské bráně Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Hranice, 17. ledna 2012 Program 1. úvod co je regionální značení (shrnutí obsahu prvního semináře) 2. typy výrobků

Více

Všeobecné podmínky. pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC /PEFC

Všeobecné podmínky. pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC /PEFC Všeobecné podmínky pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC /PEFC platné v rámci FSC/PEFC certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. dle FSC-STD-40-004 a dalších příslušných FSC norem PEFC ST 2002

Více

POKYN POSTUPY PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ODVOLÁNÍ V PROGRAMU QUALIFOR

POKYN POSTUPY PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ODVOLÁNÍ V PROGRAMU QUALIFOR POKYN POSTUPY PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ODVOLÁNÍ V PROGRAMU QUALIFOR ZÁKLADNÍ INFORMACE Program QUALIFOR je program skupiny SGS akreditovaný FSC. SGS je mezinárodní společnost, která se specializuje na nezávislé

Více

Název prezentace. Zásady pro poskytování finančních příspěvků. Moravskoslezského kraje. Ing. David Mlčoch, Ing. Anna Bulová

Název prezentace. Zásady pro poskytování finančních příspěvků. Moravskoslezského kraje. Ing. David Mlčoch, Ing. Anna Bulová Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ing. David Mlčoch, Ing. Anna Bulová odbor životního prostředí a zemědělství Vývoj požadavků

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Lesní hospodářství Certifikační hodnocení Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v České republice

Lesní hospodářství Certifikační hodnocení Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v České republice SmartWood Headquarters 65 Millet St. Suite 201 Richmond, VT 05477 USA Tel: 802-434-5491 Fax: 802-434-3116 www.smartwood.org Lesní hospodářství Certifikační hodnocení Zpráva pro: Audit Managed by: NEPCon

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více