KoDex PrAviDel chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KoDex PrAviDel chování"

Transkript

1 KoDex PrAviDel chování

2 Kodex chování společnosti Wilh. Werhahn KG Následující kodex chování platí pro všechny společnosti koncernu Werhahn. Jejich úkolem je převzetí a zavedení kodexu. Povinností příslušných grémií je v případě potřeby přijmout nezbytná usnesení. Pokud se v kodexu chování hovoří o koncernu Werhahn, zahrnuje tento pojem Wilh. Werhahn KG a její přímé i nepřímé dceřiné společnosti se 100% majetkovou účastí i s majoritními podíly, vždy včetně jejich poboček. Zahraniční společnosti mohou při realizaci Kodexu chování brát ohled na zvláštnosti příslušné země, pokud budou dodrženy základní zásady kodexu. Tento kodex chování jasně vysvětluje představy koncernu Werhahn o hodnotách a stanoví normy chování, které koncernu a jeho zaměstnancům umožňují udržovat své dobré jméno a důvěru společníků, obchodních partnerů a ostatních významných institucí a koncernů. Kodex se obrací na všechny zaměstnance - včetně představenstva a obchodního vedení - bez ohledu na jejich pohlaví a postavení ve firmě. Tento kodex byl vypracován v němčině a angličtině a přeložen do dalších jazyků. v případě pochybností je rozhodující německý text. Neuss, 1. července 2013 Představenstvo 2 2

3 obsah A. obchodní zásady 4 b. Dodržování práva a zákona 5 c. Přístup k obchodním partnerům a třetím osobám 7 D. Zamezení konfliktům zájmů 9 e. Dodržování předpisů týkajících se ochrany 10 F. ochrana informací 11 G. Nakládání s majetkem 12 h. chování mezi sebou navzájem 13 i. Dodržování kodexu 14 3

4 A obchodní zásady Jako rodinná firma cítíme povinnost dodržovat následující hodnoty: K našim zaměstnancům máme lidský a bezprostřední přístup a v rámci podnikatelských aktivit v oblasti hospodářské soutěže jednáme poctivě. Zaujímáme odpovědné postavení ve společnosti i vůči našemu životnímu prostředí. Naše jednání je zaměřeno na zásady věrnosti a víry a je určováno vlastní odpovědností, přímostí a loajalitou. Nevytváříme si žádné výhody nezákonným nebo neetickým prováděním našich obchodů. Nýbrž inovací a vysokou kvalitou produktů a služeb zajišťujeme optimální užitek pro zákazníky a dlouhodobý obchodní úspěch. 4

5 b Dodržování práva a zákona Koncern Werhahn a jeho zaměstnanci podléhají různým právním řádům. Pro koncern s mezinárodní působností jsou důležité nejen zákony země, ve které má příslušná firma své sídlo, nýbrž také zákony země, ve které firma působí. Často je dokonce nutné u situací, které nastanou mimo rámec cizího státu, dodržovat právo tohoto státu. Tak je například třeba dohody, které jsou důležité z hlediska hospodářské soutěže, posuzovat také podle práva země, ve které se projevují, nejen podle práva země, ve které byly uzavřeny. Zahraniční právní řády mnohdy počítají při porušení zákonů s podstatně přísnějšími sankcemi i pro firmu samotnou a s mnohonásobně vyššími nároky na náhradu škody. majetek nacházející se v příslušné zemi může být někdy zabaven již v případě podezření. v extrémním případě může chování, které je v jedné zemi legální, být v jiné zemi striktně zakázáno. Firma jedná vždy prostřednictvím lidí. Při dodržování právního řádu je zájem firmy zcela totožný se zájmem jejích zaměstnanců. Pro každého zaměstnance proto platí povinnost řídit se platným právem a každý nadřízený se musí postarat o to, aby jeho zaměstnanci tuto povinnost plnili. Následující zásady platí v jednání s kolegy, zákazníky, dodavateli, jinými firmami a úřady. Pomáhají ve vybraných oblastech přenášet požadavky týkající se chování na každodenní práci. Kodex chce postavit do popředí hlavní body, které mají v praxi zvláštní význam. 5

6 b Tato pravidla mají přednost před jakýmkoliv případným rozporným pokynem nadřízeného. v takovém případě poskytne jistotu rada odborných oddělení. v ojedinělých případech si dokážeme představit konstelace, kdy zákon dovoluje chování, které se od níže uvedených zásad liší. Případný odlišující se postoj vyžaduje nejprve prověření a schválení příslušným odborným úsekem. Je nutné neprodleně informovat pracovníka odpovědného za oblast compliance. Právní řád doplňují etické zásady. Jsme povinni dodržovat zásadu, že našich obchodních cílů dosahujeme právně a eticky řádnými prostředky při respektování zákonem stanovených předpisů. 6

7 c Přístup k obchodním partnerům a třetím osobám 1. Poctivá hospodářská soutěž Koncern Werhahn se bez jakéhokoli omezení hlásí k férové hospodářské soutěži a férovému smluvnímu uspořádání. Dodavatele při zadávání zakázek nezvýhodňujeme nějakým neférovým způsobem ani jim nečiníme žádné překážky. Každý zaměstnanec je povinen dodržovat pravidla práva upravujícího podmínky hospodářské soutěže. Zakázány jsou veškeré dohody mezi podniky, usnesení o podnikových uskupeních a vzájemně odsouhlasené způsoby chování, které mají za cíl nebo které způsobují maření, omezování nebo poškozování hospodářské soutěže. Patří k nim zejména dohody o cenách, dohody o výrobních nebo odbytových kvótách, přidělování zákazníků, rozdělování regionálních trhů, předkládání fiktivních nabídek při výběrových řízeních, dohody o účasti na bojkotování, odmítání dodávek. Upozorňujeme výslovně na to, že porušením tohoto zákazu je již dojednaný postoj, neformální rozhovory a neformální gentlemanské dohody, které mohou mít za cíl nebo mohou způsobit omezení hospodářské soutěže. Je třeba se vyvarovat i pouhého zdání takových dohod odporujících pravidlům hospodářské soutěže. s konkurenty si nelze vyměňovat žádné informace o vztazích se zákazníky, o cenách, nastávajících změnách cen, o nákladech apod. Konkurentům nesmějí být zpřístupněny kalkulace, kapacity nebo plány. Při účasti na výběrovém řízení je nepřípustná dohoda s potenciálními konkurenty. 2. Žádné podplácení, poskytování výhod nebo přijímání úplatků Netolerujeme žádný způsob podplácení, poskytování výhod nebo braní úplatků. Žádný zaměstnanec nesmí v souvislosti se svou obchodní činností přijímat, nabízet nebo poskytovat úplatky, nebo jiné formy peněžité podpory. 7

8 c Zástupcům státních institucí nesmějí být nabízeny, slibovány nebo poskytovány nepřípustné výhody jakéhokoli druhu pro ně samotné nebo pro třetí osoby za provedení nějaké služby nebo za nějaký úkon. věcné dary, pozvání a osobní laskavosti adresované obchodním partnerům nebo ostatním třetím osobám je možné nabízet pouze, pokud se drží v rámci, který odpovídá obecně běžným obchodním zvyklostem, tj. musí být v obchodě obvyklé, nesmí mít nějakou nepřiměřeně vysokou hodnotu a nesmí překračovat životní úroveň zúčastněných osob a jejich záměrem nesmí být nekorektní ovlivňování obchodních rozhodnutí nebo obcházení právních předpisů. věcné dary, pozvání a osobní laskavosti od obchodních partnerů, konkurentů nebo ostatních třetích osob mohou být přijímány pouze, pokud jsou takovéto projevy podpory v rámci obecně běžných obchodních zvyklostí a jsou z hlediska důvodu a rozsahu přiměřené, a pokud tato pozvání, věcné dary nebo osobní laskavosti nemohou ovlivnit podnikatelské rozhodování. Nezáleží na tom, jestli dárky nebo jiné způsoby podpory mají být na prospěch zaměstnanci přímo nebo nepřímo (např. prostřednictvím rodinných příslušníků). Poskytování nebo přijímání peněžité podpory je bez výjimky nepřípustné. 3. Postoj ke smlouvám o poradenství /poskytování služeb Poradenské smlouvy/smlouvy o poskytování služeb jsou v koncernu Werhahn uzavírány pouze, když osoby nebo společnosti mají pro konkrétní zakázku potřebnou kvalifikaci, zakázka je výlučně v zájmu podniku koncernu Werhahn a není v rozporu s cíli tohoto kodexu chování. o nasazení a výběru poradců/poskytovatelů služeb se rozhoduje na základě profilu požadavků a rámce úkolů. Před provedením služeb musí být písemně udělena zakázka i s konkrétním popisem služby. výše odměny musí být v přiměřeném poměru k hodnotě vykonané práce a k osobní kvalifikaci poradce/poskytovatele služby. Platby poradcům/ poskytovatelům služeb se provádějí zásadně teprve tehdy, když je dohodnutá práce provedena a zdokumentována. Platby v hotovosti jsou vyloučeny. 8

9 D Zamezení konfliktům zájmů Klademe důraz na to, abychom vyloučili veškeré skutečné nebo zdánlivé konflikty zájmů mezi zaměstnanci a firmou. Každý zaměstnanec proto musí dbát na to, aby se jeho soukromé zájmy nedostaly do konfliktu se zájmy firmy. soukromé zájmy zaměstnanců a zájmy firmy je třeba striktně oddělovat. Pokud se nelze vyhnout osobním konfliktům zájmů, je třeba o nich informovat nadřízeného. Při přímé nebo nepřímé majetkové účasti zaměstnanců na podniku obchodujícím na burze, který je v plném rozsahu nebo zčásti konkurentem koncernu Werhahn, existuje povinnost oznámení a schválení takové majetkové účasti zaměstnance. Totéž platí pro majetkové účasti zaměstnanců na podnicích, které jsou zákazníky nebo dodavateli koncernu Werhahn. Pokud se u konkurenta, zákazníka nebo dodavatele jedná o podnik obchodující na burze, platí výše uvedená pravidla při majetkové účasti překračující 3 %, pokud není v individuální smlouvě dohodnuto jinak. významné finanční účasti blízkých rodinných příslušníků na podnicích, které jsou konkurenty, zákazníky nebo dodavateli, pokud jsou zaměstnanci známy, je nutno oznámit, jestliže je patrný nějaký možný konflikt zájmů. Za významnou účast se považuje přímá nebo nepřímá ekonomická účast ve výši přesahující 3 %. Poradenské činnosti nebo ostatní významné vztahy zaměstnanců s dodavateli, zákazníky nebo konkurenty je třeba oznámit a je k nim zapotřebí souhlasu; příslušné vztahy manželů resp. životních partnerů, pokud jsou známy, je třeba oznámit. Každý zaměstnanec musí dbát na to, aby osobní vztahy nebo zájmy neměly vliv na obchodní činnost. rozhodovací procesy mohou být charakterizovány pouze věcnými úvahami. 9

10 e Dodržování předpisů týkajících se ochrany Naší velkou prioritou je zdraví všech zaměstnanců a jejich bezpečnost na pracovišti. cílem je ochrana zaměstnanců před skutečnostmi ohrožujícími bezpečnost a zdraví při práci. bezpečnost a ochranu zdraví při práci v naší firmě aktivně uskutečňují všechny osoby, nezávisle na svém postavení. Každý jednotlivec nese spoluodpovědnost za vytváření bezpečných pracovních podmínek. od všech zaměstnanců se očekává dodržování předpisů o ochraně při práci, bezpečnostních a hygienických předpisů, uvědomění si nebezpečí a přemýšlení při všech činnostech, které jsou relevantní z hlediska bezpečnosti. Zasazujeme se o vytvoření a uspořádání bezpečného, chráněného a zdravého pracovního prostředí. Zamezení pracovním úrazům je přitom stejně důležité jako zamezení onemocnění souvisejících s výkonem práce. Proto naše pracovní zařízení pečlivě projektujeme, provádíme jejich údržbu a kontrolu. Provádíme důkladnou instruktáž a školení zaměstnanců, zajišťujeme dohled. Neustálé zdokonalování pracovních procesů ku prospěchu životního prostředí, zaměstnanců a zákazníků a plnění veškerých zákonem stanovených požadavků na ochranu životního prostředí jsou pro podniky koncernu Werhahn a jejich zaměstnance samozřejmostí. 10

11 F ochrana informací Každý zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost u všech důvěrných interních záležitostí týkajících se podniku. Důvěrné záležitosti je přitom třeba chránit před neoprávněným nahlížením ze strany třetích osob. Třetími osobami jsou v tomto případě i rodinní příslušníci. Za důvěrné jsou považovány všechny záležitosti, které jsou jako takové označeny nebo o nichž lze předpokládat, že nejsou a ani nesmějí být veřejně známé, protože mají např. užitek pro konkurenci nebo by jejich zveřejnění mohlo uškodit podniku nebo jeho obchodním partnerům. K tomu patří např. detaily, které se týkají organizace a strategického zaměření podniku, dějů a operací týkajících se obchodu, výroby, výzkumu a vývoje, číselné údaje obsažené v interních výkazech a informace v souvislosti s prodejem, fúzemi a akvizicemi. Znalosti týkající se důvěrných interních záležitostí mohou zaměstnanci využívat výhradně pro pracovní účely. Také ve styku v rámci podniku je třeba dbát na to, že důvěrné plány a postupy mohou být sdělovány pouze těm zaměstnancům, kteří je potřebují pro plnění svých úkolů. všechny zápisy a zprávy zhotovované interně a zveřejňované mimo firmu musejí být správné a pravdivé. Zápisy, zprávy, záznamy nebo dokumenty nesmějí být falšovány, zkreslovány, nesmějí být chybně směřované, úmyslně zavádějící, provedené neúplně nebo být potlačeny. ochrana informací zahrnuje zejména také důvěrné zacházení s osobními daty. v každé fázi zpracování informací je třeba zajistit důvěrnost, integritu, dostupnost a autentičnost osobních dat. musí být dodržována ustanovení příslušného zákona o ochraně dat. 11

12 G Nakládání s majetkem Každý zaměstnanec je povinen nakládat odpovědně s majetkem podniku. Každý zaměstnanec je dále odpovědný za ochranu majetku, s nímž přichází do styku. K majetku nepatří pouze materiální hodnoty/vlastnictví, nýbrž také duševní vlastnictví, obchodní tajemství a důvěrné informace a nápady a znalosti našich zaměstnanců. 12

13 h chování mezi sebou navzájem musí být respektována osobní důstojnost každého zaměstnance. v pracovním prostředí netolerujeme žádnou diskriminaci a žádné obtěžování nebo ústrky. Každý zaměstnanec má právo na slušné, zdvořilé a uctivé zacházení ze strany svých nadřízených, zaměstnanců a kolegů. Nikdo nesmí být nekonkrétně znevýhodňován či zvýhodňován, obtěžován, nebo vyčleňován z důvodu své rasy, národnosti, etnického původu, pohlaví, své sexuální identity, svého rodinného stavu, věku, tělesné konstituce, vzhledu, svého náboženského vyznání nebo svého světového názoru. 13

14 i Dodržování kodexu od všech zaměstnanců očekáváme dodržování kodexu a aktivní podporu v něm formulovaných hodnot a zásad. revizní oddělení koncernu dbá při svých prověrkách na realizaci a dodržování kodexu a jeho zásady zahrnuje do kontrolních kritérií. Kromě toho koncern Werhahn nabízí svým zaměstnancům možnost využívat všechny potřebné informační zdroje a poradenské služby právních oddělení, aby zamezil porušování zákona. Při všech pochybnostech týkajících se kodexu a jeho dodržování se od každého zaměstnance očekává, že se obrátí o radu a o pomoc na svého nadřízeného, příslušné právní oddělení nebo pracovníka odpovědného za oblast compliance nebo na revizní oddělení. Kromě toho jsme zřídili linku pomoci, jejímž prostřednictvím mohou všichni zaměstnanci hlásit porušování kodexu nebo před nahlášením požádat o radu. Pokud se zaměstnanci obrátí na linku pomoci, jde toto hlášení nejprve k externímu členovi obsluhy linky, který bude s osobními údaji na požádání zacházet důvěrně a hlášení pak v anonymizované podobě předá internímu firemnímu pracovníkovi odpovědnému za provoz linky pomoci. 14

15 linka pomoci je zřízena zejména pro případy, které mohou představovat trestní čin nebo přestupek (např. korupce, zpronevěra, podvod, porušení kartelového práva, porušení bilančních pravidel), ale i pro porušování lidských práv a předpisů o ochraně životního prostředí. Pokud zaměstnanci zjistí takové chování nebo pokaždé, když mají v tomto směru nějaké důvodné podezření, očekáváme, že využijí linky pomoci. Porušování zákona nebudeme trpět, odpovědné osoby nezprostíme trestně právních sankcí ani nároků na náhradu škody. Kromě toho musí zaměstnanci, kteří poruší kodex, při zachování zásady přiměřenosti počítat s následky týkajícími se jejich pracovního poměru i s dalšími právními dopady. 15

16 Adresa UNTerNehmeNsbereiche: NATUrsTeiNe Wilh. Werhahn KG schiefer Königstraße Neuss ZWilliNG-GrUPPe Postfach back-produkte Neuss Abc-FiNANce Německo Telefon: Fax:

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer ETICKÝ KODEX OBSAH 4 4 5 5 6 Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů:

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod?

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Společnost ARAMARK se zavázala podnikat co nejpoctivěji a v souladu s nejvyššími etickými principy. Kromě respektování zákonů každé země, ve které

Více

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Naše vize Naší vizí je... Být prvním poskytovatelem pojištění a fi nančních služeb na světě. Vytvoříme bezkonkurenční hodnotu pro naše zákazníky, kolegy, obchodní partnery a

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více