Organizační řád Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Organizační řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Organizační řád"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Název: Číslo: Organizační řád VŘ/2/2013 Účinnost: Od Rozsah působnosti: Zpracoval: Schválil: celá organizace Mgr. Martina Kokořová Mgr. Martina Kokořová Spisový znak: A.1 Skartační znak: A.10 po skončení platnosti 1

2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZDRAVOTNICKÉ A STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ ČESKÝ KRUMLOV I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český Krumlov (dále jen škola) je základní závaznou organizační normou, která určuje vnitřní strukturu organizace. Obsahuje základní ustanovení o organizaci, strukturu organizačních útvarů a soustavu vztahů mezi nimi, vymezuje odpovědnost, práva a povinnosti útvarů a zásady spolupráce mezi nimi. Organizační řád definuje strukturu řízení organizace, stupně řízení, dělbu činností, odpovědnosti a pravomoci útvarů a jednotlivých zaměstnanců. Organizační řád je vydán v souladu se zněním vyhlášky MŠMT ČR 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích a v návaznosti na ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon). II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základní údaje o škole Název: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov Sídlo: Český Krumlov, Tavírna 342, PSČ Právní forma: příspěvková organizace, IČO: Adresa pro dálkový přístup: Identifikátor právnické osoby: Zřízení Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český Krumlov: Zřizovatelem školy je Krajský úřad Jihočeského kraje Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov (dále jen škola) byla zřízena jako příspěvková organizace usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.55/2001/zk ze dne Zřizovatel vydává zřizovací listinu školy, jmenuje ředitele a vykonává další zřizovatelské funkce včetně stanovení pravidel hospodaření v souladu s obecně platnými předpisy. 2

3 Škola zabezpečuje teoretickou a praktickou výuku v dále uvedených učebních a studijních oborech, provádí provozně ekonomické činnosti související se zajištěním výuky, výchovné poradenství, stravovací služby a další aktivity v souladu se zřizovací listinou školy. Škola sdružuje: a) Střední odborné učiliště, IZO: b) Střední zdravotnická škola: IZO: c) Školní jídelna - výdejna: IZO: Hlavního účel a předmět činnosti školy podle zřizovací listiny a) Hlavním účelem organizace je příprava mládeže na povolání v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a s výučním listem ve smyslu příslušného rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do rejstříku škol a další související činnosti ve smyslu ustanovení zřizovací listiny. b) Předmět činnosti: organizace vykonává činnost střední zdravotnické školy, středního odborného učiliště a školní jídelny- výdejny. c) Doplňková činnost je určená zřizovací listinou. Povolené okruhy doplňkové činnosti bezprostředně navazují na hlavní účel a předmět činnosti organizace. d) Škola zajišťuje výuku a výchovu žáků v oborech podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání a rámcových vzdělávacích programů: M/01 Zdravotnický asistent školní vzdělávací program realizován od M/01 Sociální činnost školní vzdělávací program realizován od H//01 Truhlář školní vzdělávací program realizován od H/01 Zedník školní vzdělávací program realizován od H/01 Kuchař číšník školní vzdělávací program realizován od H/01 Prodavač školní vzdělávací program realizován od H/01 Klempíř školní vzdělávací program realizován od H/01 Instalatér školní vzdělávací program realizován od H/01 Malíř a lakýrník školní vzdělávací program realizován od H/01 Tesař školní vzdělávací program realizován od J/01 Pečovatelské služby H/01 Elektrikář H/01 Pokrývač 3

4 Výčet oborů vzdělávání je obsažen v Rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-48742/ ze dne s účinností od d) Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. e) Škola zajišťuje v průběhu školního roku teoretické i praktické vyučování žáků, včetně souvislé praxe žáků. f) Škola využívá výsledků produktivní práce žáků k nabídce výrobků a služeb veřejnosti. 4. Právní postavení Střední školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český Krumlov - je střední školou s postavením příspěvkové organizace Jihočeského kraje s právní subjektivitou.. Práva a povinnosti školy vyplývají ze školského zákona č.561//2004 Sb. v platném znění souvisejících právních norem, Obchodního zákoníku v platném znění, Zákoníku práce v platném znění a dalších obecně závazných a příslušných prováděcích a souvisejících právních norem, - je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR a jeho prováděcích předpisů, která je na krajský rozpočet napojena finančním vztahem prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. - z hlediska výkonu státní správy se škola řídí pokyny MŠMT ČR, které v souladu se Školským zákonem vydává obecně platné školské předpisy a vyhlášky, týkající seorganizace školního roku, přijímání žáků ke studiu na středních školách, ukončovánístudia, výchovného poradenství, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,dále učební dokumenty jednotlivých oborů, a další metodické materiály. - vztah ke Školské inspekci je vymezen 174 Školského zákona a vyhláškou MŠMT ČR č.17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti. Inspekce zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledkyvzdělávání dle příslušných vzdělávacích plánů, vykonává státní kontrolu a dodržování právních předpisů vztahujících se k hlavní činnosti školy a vykonává v souladu se zákonem 320/2001 Sb., veřejnoprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných dle 160 a 163 zákona. - organizace není plátcem DPH 5. Místa poskytující vzdělání a školské služby Hlavní budova školy, Tavírna 342, Český Krumlov Středisko praktického vyučování, Pod kamenem 179, Český Krumlov Truhlárna Chvalšiny, Chvalšiny 294 4

5 6. Personální obsazení Personálně je chod školy zajištěn pedagogickými pracovníky a nepedagogickými zaměstnanci školy. Pro všechny pracovníky a zaměstnance platí obecná práva a povinnosti vyplývající především ze zákoníku práce, pracovního řádu, dále náplní práce a vnitřních předpisů (směrnic, rozhodnutí, příkazů). Všeobecné povinnosti zaměstnanců, odpovědnosti a práva zaměstnanců: seznámit se s platnou legislativou a vnitřními předpisy školy a dodržovat je, plnit příkazy ředitele školy, jeho zástupců, vedoucích úseků, řídit se dle stanovené pracovní náplně, dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu, dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržovat požární předpisy, chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy, obdržet za vykonávanou práci plat podle platných předpisů a ujednání. 7. Statutární orgán školy Statutárním orgánem školy je ředitel. Ředitele školy jmenuje do funkce Rada Jihočeského kraje na základě konkurzního řízení. Ředitel školy řídí organizaci v rozsahu stanoveném v právních normách a je odpovědný za její činnost a dosažené výsledky zřizovateli, jedná jejím jménem, rozhoduje ve všech záležitostech školy, pokud jeho rozhodnutí není tímto organizačním řádem, nebo jinými akty řízení vyhrazeno zřizovateli resp. podmíněno souhlasem či schválením příslušného nadřízeného orgánu. Ředitel školy je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. v platném znění orgánem státní správy ve školství určené zákonem a vykonává vůči škole pravomoci tímto zákonem stanovené. 5

6 III. Organizační jednotky organizace 1. Organizační členění školy V souladu s 164 až 166 školského zákona v čele školy stojí ředitel. Na řízení školy se podílí vedení školy, které je tvořeno vedoucími organizačních úseků: Zástupci ředitele pro teoretické a praktické vyučování, vedoucí provozně ekonomického úseku a vedoucím úseku odloučených pracovišť. V době nepřítomnosti ředitele je zástupcem statutárního orgánu pověřen statutární zástupce. Vedoucí úseků určuje ředitel školy, dále určuje rozsah jejich pravomocí a náplně práce. Škola se člení na čtyři organizační úseky: a) úsek teoretického vyučování b) úsek praktického vyučování c) provozně ekonomický úsek d) úsek odloučených pracovišť Uvedené úseky jsou řízeny členy vedení školy dle organizačního schématu. V rozsahu své působnosti provádějí vnitřní organizační úseky tato činnosti. - Podílí se na vypracování a uplatňují ve své působnosti organizační směrnice a pokyny ředitele SOŠZ a SOU Český Krumlov - Zpracovávají a předkládají v daných termínech, kvalitě a stanovenou normou podklady, rozbory a zprávy v rámci organizace - Odpovídají za věcnou náplň všech podkladů a dokladů, jež zpracovávají nebo vystavují - V oblastech příslušných vnitřnímu organizačnímu úseku metodicky řídí činnost v rámci organizace - Provádí prvotní kontrolu v rámci organizačního úseku - Na základě výsledků kontrol, šetření a průběžných poznatků navrhují a případně provádí opatření k odstranění nedostatků Vnitřní organizační úseky vykonávají dále činnosti, které slouží k zajištění vnitřního chodu úseku: - Plánování, organizování, provádění evidence a kontrola práce a uložených úkolů - Hospodaření s pracovními prostředky, materiálem a energiemi - Ochrana majetku a požární ochrana - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Vybrané personální náležitosti (evidence pracovní doby, stanovení dovolených 6

7 a pracovního volna, hodnocení pracovníků) - Evidence a ukládání písemností na pracovišti - Vedení operativní evidence o stavu používaných prostředků na pracovišti 2. Úsek teoretického vyučování a) úsek zajišťuje pro žáky školy výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v rozsahu stanoveném rámcovými a školními vzdělávacími programy. b) výuka je zabezpečována v souladu se Školským zákonem a dalšími právními předpisy a pokyny MŠMT, ČŠI a zřizovatele. c) úsek je řízen zástupcem ředitele pro teoretické vyučování. 3. Úsek praktického vyučování a) zajišťuje pro žáky školy praktické vyučování dle zaměření jednotlivých učebních a studijních oborů v rozsahu stanoveném rámcovými a školními vzdělávacími programy. b) organizace úseku se řídí zákony, vyhláškami, metodickými pokyny a směrnicemi MŠMT. c) odborný výcvik vykonávají žáci na jednotlivých smluvně zajištěných pracovištích formou skupinové výuky pod vedením učitelů odborného výcviku nebo na individuálních pracovištích pod vedením instruktorů. Část žáků vykonává odborný výcvik v prostorách Střediska praktického vyučování., provoz Střediska je upraven provozním řádem odloučených pracovišť. Podmínky pro konání odborného výcviku upravuje vnitřní pokyn ředitele školy k realizaci praktického vyučování. d) po stránce provozní a technické je úsek je řízen vedoucím odloučených pracovišť, pedagogické činnosti jsou řízeny zástupcem ředitele pro praktické vyučování. 4. Provozně ekonomický úsek a) zabezpečuje provádění ekonomických činností souvisejících se zabezpečováním a financováním teoretické a praktické výuky a činností souvisejících s provozem školy. b) v plném rozsahu zpracovává a vede personální a mzdovou agendu zaměstnanců, účetnictví organizace, hospodářskou agendu a sestavuje předepsané účetní a statistické výkazy. c) zajišťuje správu majetku, vedení operativní evidence majetku a zabezpečuje činnosti v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ostrahy majetku. d) zajišťuje provozní úkoly související s vytápěním objektů, úklidem, běžnou údržbou a opravami budov včetně údržby venkovních prostor. 7

8 e) zabezpečuje výdej stravy pro žáky školy, zaměstnance školy a další subjekty.výdej stravy se provádí v souladu v příslušnými předpisy týkajícími se školního stravování a za dodržování hygienických přepisů. f) úsek je řízen vedoucí provozně - ekonomického úseku 5. Úsek provozu odloučených pracovišť zabezpečuje provádění provozních činností souvisejících se zabezpečováním a financováním teoretické a praktické výuky a činností souvisejících s provozem Střediska praktického vyučování. b) v částečném rozsahu zpracovává a vede personální a mzdovou agendu zaměstnanců, účetnictví organizace, hospodářskou agendu a sestavuje předepsané účetní a statistické výkazy. c) zajišťuje správu majetku odloučených pracovišť, vedení operativní evidence majetku a zabezpečuje činnosti v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ostrahy majetku odloučených pracovišť. d) zajišťuje provozní úkoly související s vytápěním objektů, úklidem, běžnou údržbou a opravami budov včetně údržby venkovních prostor. IV. Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele 1. Škola plní vůči všem svým zaměstnancům povinnosti vyplývající z pracovně právních vztahů. Při této činnosti se řídí Zákoníkem práce a dalšími platnými předpisy, které upravují vztah zaměstnanců a zaměstnavatele. U pedagogických pracovníků je škola povinna se řídit rovněž zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,ve znění pozdějších předpisů. 2. Zaměstnanci školy mají povinnosti, odpovědnost a práva, která vyplývají z platných právních směrnic a pokynů ředitele školy a přímých nadřízených. Přímá podřízenost a nadřazenost je dána organizačním členěním. Zaměstnanci plní úkoly v souladu se stanovenou pracovní náplní dle jednotlivých funkcí a zařazení. 3.Vedoucí zaměstnanci školy jednají v rozsahu oprávnění stanovených v pracovní náplni. Zajišťují včasné a hospodárné plnění úkolů podřízenými pracovníky, jsou povinní kontrolovat práci podřízených zaměstnanců, uplatňovat zásady spravedlivého odměňování, vytvářet psychicky i fyzicky příznivé pracovní prostředí. Vedoucí pracovníci jsou odpovědní za organizaci písemné agendy, za věcnou a obsahovou správvnost písemných materiálů předkládaných útvarem, za vyřizování stížností,oznámení a podnětů týkajících se jejich útvaru Výčet vedoucích zaměstnanců je následující: 8

9 ředitelka, zástupce ředitele pro teoretické vyučování, zástupce ředitele pro praktické vyučování, vedoucí provozu odloučených pracovišť, vedoucí provozně ekonomického oddělení, vedoucí učitelka řídící praktické vyučování oboru zdravotnický asistent, školník. 4. Vedoucím pedagogickým pracovníkům je míra vyučovací povinnosti stanovena v souladu s Nařízením vlády 75/2005 Sb., ve znění pozdějších změn takto: - školy 4 hodiny týdně - Zástupce ředitele pro teoretické vyučování 10 hodin týdně - Zástupce ředitele pro praktické vyučování 14 hodin týdně - Vedoucí učitelka řídící praktické vyučování zdravotnických oborů 14 hodin týdně 5. Ředitel Statutárním zástupcem školy je ředitel, kterou jmenuje a odvolává zřizovatel a) Ředitel je oprávněn jednat jménem školy ve všech záležitostech, řídí školy a plní povinnosti vedoucího organizace včetně určení ostatních vedoucích pracovníků a struktury organizace. Jeho povinnosti jsou stanoveny v 164 a 165 školského zákona. b) Ředitel školy, jako příslušný správní orgán podle 165 a 183 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákon č.500/2004 o správním řízení, plní povinnosti vedoucího organizace. c) Ředitel školy jmenuje a odvolává vedoucí pracovníky. Určuje organizační strukturu školy a personální zajištění činnosti Řediteli jsou přímo podřízeni: zástupce ředitele pro teoretické vyučování zástupce ředitelky pro praktické vyučování vedoucí provozně - ekonomického úseku vedoucí provozu odloučených pracovišť Pověření funkcemi se zpravidla děje písemnou formou a je předáno současně s náplní činnosti.výkon činnosti vedoucího pracovníka se nesjednává v pracovní mlouvě jako druh práce. d) Ředitel školy dále pověřil výkonem funkcí: vedoucí učitelku praktického vyučování výchovného poradce školního metodika prevence předsedy předmětových komisí 9

10 koordinátora školních vzdělávacích programů koordinátora ekologické výchovy (EVVO) koordinátora informačních a komunikačních technologií Pověření funkcemi se zpravidla děje písemnou formou a je předáno současně s náplní činnosti. e) Ředitel řídí vedoucí pracovníky a koordinuje jejich práci při zajišťování činnosti jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje prostřednictvím poradvedení školy, jednání pedagogické rady, provozních porad, porad metodických komisí, dlouhodobých plánů práce, ročních a týdenních plánů práce. f) Zmocnění pro zaměstnance může pro jednotlivé činnosti nebo případy písemně zmocnit jiné zaměstnance školy k jednání jménem školy. Takové zmocnění opravňuje zmocněnce k provádění úkolů jen v rozsahu zmocnění. 6. Zástupci ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Miroslav Grabec a zástupce pro praktické vyučování Ing. Marcela Dominová odpovídají za organizační, personální, materiální a metodické zabezpečení vyučování, podílí se na zpracování rozvoje koncepce školy. Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Miroslav Grabec (statutární zástupce ředitele): Je pověřen zastupováním ředitelky školy v době její nepřítomnosti delší než 4 týdnů v plném rozsahu pravomocí a odpovědnosti a operativním zastupováním s omezenou pravomocí v době krátkodobé nepřítomnosti ředitelky školy. Řídí organizaci a průběh teoretického a praktického vyučování podle organizačního schématu školy. Zabezpečuje archivaci materiálů žáků a pedagogické dokumentace podle platných právních norem, Zajišťuje sestavení rozvrhu, zastupování nepřítomných učitelů a podklady pro výkaz práce pracovníků školy. Vede evidenci odpracovaných dnů, čerpání dovolených a studijního volna. Je oprávněn provádět kontrolní a hospitační činnost. Podílí se na činnosti práce metodických komisí, zejména komise TV a VT. Zpracovává přehledy o prospěchu a chování žáků. Zpracovává výkazy školy týkající se pedagogického procesu, podklady pro výroční zprávu o činnosti školy, systematicky provádí autoevaluaci výchovně vzdělávacího procesu. Vede agendu spojenou s opravnými zkouškami, hodnocením v náhradním termínu a rozdílovými zkouškami, organizuje přípravu a průběh maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek. 10

11 Zástupci ředitele pro jsou přímo podřízeni: Zástupce pro praktické vyučování, vedoucí provozně ekonomického úseku, vedoucí provozu odloučených pracovišť. Zástupce ředitele pro praktické vyučování oborů kategorie H Ing. Marcela Dominová Řídí organizaci a průběh praktického vyučování oborů kategorie H podle organizačního schématu školy. Zabezpečuje archivaci pedagogické dokumentace, dále dokumentace z oblasti BOZP a PO podle platných právních norem, V součinnosti s vedoucím provozu odloučených pracovišť a učiteli odborného výcviku řídí praktické vyučování v oborech služeb a stavebnictví. Je oprávněn provádět kontrolní a hospitační činnost, podílí se na činnosti práce metodických komisí. Jako zástupce ředitele kontroluje a hodnotí výsledky výchovně vzdělávacího procesu a navrhuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Zajišťuje informovanost rodičů a žáků o důležitých výchovně vzdělávacích záležitostech. Zodpovídá za plnění hygienických, bezpečnostních a protipožárních norem v rámci vyučování Zpracovává evidenci úrazovosti žáků. Zpracovává výkazy školy týkající se pedagogického procesu, podklady pro výroční zprávu o činnosti školy, systematicky provádí autoevaluaci výchovně vzdělávacího procesu a spolupráce školy se sociálními partnery. Zástupci ředitele pro praktické vyučování jsou přímo podřízeni učitelé odborného výcviku. Zástupci ředitelky jsou řídícími pracovníky s nárokem na příplatek za vedení. Jejich vyučovací povinnost je stanovena na základě počtu tříd ve škole. V případě nepřítomnosti jednoho z nich se vzájemně zastupují. 7. Vedoucí učitelka praktického vyučování Mgr. Eva Malíková Vedením praktického vyučování je pověřena ředitelkou školy, jejím přímým nadřízeným je zástupce ředitele teoretické vyučování. Vedoucí učitelka zodpovídá za organizační, personální, materiální a metodické zabezpečení praktického vyučování oborů vzdělávání: Zdravotnický asistent, Sociální činnost a Pečovatelské služby. Vedoucí učitelka praktického vyučování je pedagogickým pracovníkem s nárokem na příplatek za vedení. Její vyučovací povinnost je stanovena na 14 hodin odborných nebo předmětů týdně. 11

12 8. Vedoucí provozu odloučených pracovišť Pavel Postl, který je pověřen řízením provozu na odloučeném pracovišti SPV Pod Kamenem 179 Český Krumlov a v truhlárně Chvalšiny. Je přímo podřízen ředitelce školy, úzce spolupracuje se zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Vedoucí provozu odloučených pracovišť Pavel Postl odpovídá řediteli školy za hospodárnost a bezproblémovost provozu odloučených pracovišť. Vykonává funkci bezpečnostního technika. Vedoucímu provozu odloučených pracovišť jsou přímo podřízeni: správci budov (SPV a truhlárna Chvalšiny) uklízečky na odloučeném pracovišti samostatný referent zaměstnanec pověřený řízením vozidla 9. Vedoucí provozně-ekonomického úseku Bc. Katarina Parašínová odpovídá řediteli školy za plnění úkolů, které hospodářsko-technická správa zabezpečuje v souladu s rozpočtem pro plynulý provoz školy. V činnosti se řídí platnými předpisy a vyhláškami. Řídí a zabezpečuje práce a agendy v oblasti personalistiky, správy rozpočtu a financování chodu školy, zabezpečuje práce v oblasti operativní evidence, provozních činností, technických činností, údržby a investic. Vedoucí ekonomického úseku jsou přímo podřízeni: administrativní pracovnice účetní pracovnice školní jídelny -výdejny školník uklízečky v hlavní budově školy Vedoucí pracovníci vykonávající řídící činnost ve smyslu v platném znění jsou členy vedení školy, zastupují školu v příslušných záležitostech v rozsahu pravomocí daných tímto organizačním řádem nebo delegovaných ředitelem školy a zúčastňují se porad vedení školy. Členy vedení školy nejsou zaměstnanci, kteří mají přiznán příplatek za vedení ve smyslu 124, odstavec 4, Zákoníku práce v platném znění za organizování, řízení a kontrolování práce dalších zaměstnanců (vedoucí učitelka praktického vyučování, školník), tito zaměstnanci mohou řídit příslušný úsek ve smyslu organizačního schéma školy a zúčastňují se porad vedení školy jen na základě výzvy ředitele školy. 12

13 10. Funkční zařazení pracovníků Institut kumulované funkce umožňuje v podmínkách malé školy optimální využití pedagogických pracovníků a je pro školu ekonomicky výhodný. a) Výchovný poradce školy pověřuje touto funkcí zaměstnance z pedagogických pracovníků s požadovanou kvalifikací Mgr. Evu Matoušovou. Funkce je kumulována s funkcí učitele a je honorována snížením povinného vyučovacího úvazku o 3 hodiny týdně a je k ní přihlíženo při stanovení výše nenárokových složek platu. Výchovný poradce je přímo řízen zástupci ředitele pro teoretické vyučování. Poskytování poradenských služeb je uloženo školským zákonem a specifikováno vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Výchovný poradce předkládá ředitelce školy plán výchovného poradenství na školní rok a taktéž vyhodnocení plánu práce. Při poskytování poradenských služeb školou je kladen důraz na informovaný souhlas jako podmínku na poskytnutí služby a na ochranu osobních údajů. Výchovný poradce spolupracuje při náborových a propagačních aktivitách školy. b) Koordinátor informačních a komunikačních technologií školy pověřuje touto funkcí zaměstnance z pedagogických pracovníků Mgr. Miroslava Grabce. Funkce je kumulována s funkcí zástupce ředitele pro teoretické vyučování a je k ní přihlíženo při stanovení výše nenárokových složek platu. Pracovní náplň správce ICT zahrnuje zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat, správa banky dat. Správa ICT technologií je prováděna v součinnosti se vzdálenou správou školní sítě externí firmou. Je přímo podřízen řediteli školy. Do jeho odpovědnosti a pravomoci zejména patří: správa počítačů a notebooků v učebnách, kabinetech zpracovává přehled nainstalovaného software aktualizuje programové vybavení na serverech a PC údržba databáze a systému Bakaláři údržba interaktivních výukových pomůcek včetně software metodicky vede zaměstnance při práci s počítači, zaškoluje zaměstnance v systému Bakaláři zabezpečuje správu, údržbu a bezpečnost počítačové sítě nastavuje a kontroluje tiskáren, vede evidenci spotřebního materiálu 13

14 zajišťuje administrativní práce vedené na PC (školní matrika, rozvrh, suplování, zápis známek, komisionální zkoušky, podklady pro MZ a ZZ, tisk vysvědčení koordinace servisu a údržby ve spolupráci s externí firmou při ochraně osobních údajů, ke kterým má přístup jako správce sítě postupuje v souladu se zákonem č.10/2000 Sb. o ochraně osobních údajů c) Správce PC učeben Mgr. Josef Neubauer Do standardních činností správce počítačové učebny patří: Kontrola nainstalovaný software na pracovních stanicích, provádí aktualizace podle pokynů správce sítě Kontroluje funkci antivirového systému Kontroluje a udržuje nainstalovaný software pro výuku Udržuje aktualizovaný operační systém na PC Koordinuje servis a údržbu PC ve spolupráci s externí firmou Všechny změny týkající se oprav, údržby a přesunů PC vykonávat v součinnosti s ekonomickým úsekem a koordinátorem ICT technologií. d) Školní metodik prevence školy pověřuje touto funkcí zaměstnance z pedagogických pracovníků Mgr. Moniku Hejnovou. Funkce je kumulována s funkcí učitele a je k ní přihlíženo při stanovení výše nenárokových složek platu.školní metodik prevence je přímo řízen ředitelkou školy. Do jeho pravomocí a odpovědnosti patří především postupovat podle Metodického pokynu MŠMT č. j / k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, Metodického pokynu MŠMT ČR č.j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT ČR č.j.: 21291/ Příloha č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních vymezuje standardní činnosti školního metodika prevence. Školní metodik prevence předkládá pedagogickému sboru návrh Minimálního preventivního programu a také vyhodnocení programu za uplynulý školní rok. Škola v rámci Minimálního preventivního programu klade důraz na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Školní metodik prevence 14

15 spolupracuje s dalšími institucemi (např. okresním a krajským metodikem preventivních aktivit) v oblasti řešení rizikového chování dětí a mládeže. Minimální preventivní program podléhá kontrole České školní inspekce a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace je součástí výroční zprávy školy. e) Koordinátor tvorby a realizace školních vzdělávacích programů školy pověřuje touto funkcí zaměstnance z pedagogických pracovníků Mgr.Janu Wimmerovou. K funkci je přihlíženo při stanovení výše nenárokových složek platu. Při výkonu práce koordinátora školních vzdělávacích programů postupuje podle platných právních předpisů a vykonává kontrolní činnost v oblasti realizace školních vzdělávacích programů. f) Koordinátor ekologické výchovy (koordinátor EVWO) Ředitel školy pověřuje touto funkcí zaměstnance z pedagogických pracovníků Moniku Hejnovou. Funkce je kumulována s funkcí učitele a je k ní přihlíženo při stanovení výše nenárokových složek platu. Je řízen ředitelem školy. Při své činnosti postupuje podle Metodického pokynu MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních č.j / Zpracovává školní program ekologické výchovy a spolupracuje s centry EVWO v kraji. g) Předsedové metodických komisí Metodické komise jsou ustanoveny na úseku teoretické i praktické výuky. Předseda metodické komise zpracovává Plán práce komise na příslušný školní rok, navrhují ke schválení otázky k závěrečným a maturitním zkouškám, navrhují úpravy školního vzdělávacího programu, svolává jednání komise a předkládá řediteli hodnotící zprávu o činnosti komise za uplynulý školní rok. 11. Pracovníci školy: Všichni zaměstnanci školy uzavřely pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr na základě svého svobodného rozhodnutí. Uzavřením smlouvy či dohody se stali členy pracovního týmu školy a jsou povinni přispívat ke zlepšování výchovně-vzdělávací práce školy,prosperitě a dobré pověsti školy na veřejnosti. Náplň práce všech zaměstnanců je písemně určena. 15

16 Provozními zaměstnanci jsou: školník, uklízečky, obsluha plynové kotelny, obsluha kotelny na LTO, obsluha kotelny na tuhá paliva, správci budov odloučených pracovišť. Technicko hospodářskými pracovníky jsou: Vedoucí provozně - ekonomického oddělení, vedoucí provozu odloučených pracovišť, účetní, správce PC učeben, odborný referent, pracovnice studijního oddělení. Pedagogickými zaměstnanci jsou: Ředitel, zástupci ředitele, vedoucí učitelka praktického vyučování, učitelé a učitelé odborného výcviku. Učitelé vyučují v rozsahu 21 hodin týdně. Ředitel školy může nařídit pedagogickému pracovníkovi konání přímé pedagogické činnosti nad tento stanovený rozsah nejvýše v rozsahu 4 hodiny týdně, a další 2 hodiny týdně může s pedagogickým pracovníkem dohodnout. Učitelé mohou být ředitelkou pověření výkonem kumulovaných a dalších funkcí. Učitelé mohou být pověřeni výkonem dozorů ve škole a na akcích školy, podílí se na práci inventarizačních a jiných komisí. Učitelé odborného výcviku konají přímou pedagogickou činnost v rozsahu hodin týdně. Učitelé odborného výcviku mohou být pověřeni k výkonu následujících funkcí: Správce dílny, objektu, venkovních prostorů úseku praktického vyučování, řízením a údržbou služebního vozidla. 12. Zastupitelnost pracovníků Obecně pro zastupování pracovníků platí tato pravidla: - Ředitel školy je zastupován zástupci, především statutárním zástupcem - Zástupci ředitele zastupují se vzájemně nebo jsou zastupováni ředitelem - Vedoucí ekonomického úseku je zastupována účetní nebo pracovníkem studijního oddělení - Vedoucí provozu odloučených pracovišť je zastupován účetní nebo odborným referentem - Učitelé při krátkodobé nepřítomnosti vzájemně suplováním, při dlouhodobé nepřítomnosti přijetím kvalifikovaného pracovníka do pracovního poměru na dobu určitou. - Uklízečky při krátkodobé nepřítomnosti vzájemně jinými uklízečkami, při dlouhodobé nepřítomnosti přijetím pracovníka do pracovního poměru na dobu určitou. - Školník je zastupován uklízečkou 16

17 V. Pedagogická rada V souladu s ustanovením 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., je ředitelem školy zřízena pedagogická rada jako poradní orgán ředitele. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.o jednání pedagogické rady se vyhotovuje zápis. Pedagogická rada: - Vyjadřuje se ke vzdělávacím programům školy, základním dokumentům pedagogického charakteru a k vlastnímu hodnocení školy - Má právo být seznámena se změnami v personálním obsazení školy, změnami pracovního, provozního a organizačního řádu. - Projednává zásadní otázky výchovně vzdělávacího procesu VI. Komunikační a informační systém školy 1. Komunikační a informační systém školy je zajišťován a) systémem pravidelných porad úseků, provozních porad a porad předmětových komisí b) webovými stránkami školy c) informačními tabulemi s popisy akcí, plánů, rozvrhů atd. d) komunikací prostřednictvím ové pošty e) vnitřní síť intranet, prostředí Moodle f) prostřednictvím určených pracovníků odpovědných za prezentování určitého druhu informací (výchovný poradce, školní metodik prevence, účastníci vzdělávacích akcí, organizátoři celoškolních akcí, koordinátor ŠVP, ICT) Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou povinni sledovat informace v rámci informačního a komunikačního systému školy. 2. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci (s výjimkou učitelů odborného výcviku stavebních oborů) mají vytvořenu ovou adresu Učitelé odborného výcviku stavebních oborů využívají společnou ovou Prostřednictvím výše uvedených adres jsou pracovníkům školy zasílány dokumenty, informace, sdělení a pracovní pokyny. Pracovníci školy jsou povinni pravidelně ovou poštu na své adrese sledovat a v návaznosti zajišťovat úkoly a agendu z ní vyplývající. Pracovník je povinen sledovat kapacitu své ové schránky na příslušné adrese a činit veškerá opatření k její dosažitelnosti. 17

18 Učitelé odborného výcviku stavebních oborů a zaměstnanci Střediska praktického vyučování využívají společnou ovou adresu: 3. Informace (písemné i ústní) poskytuje ředitelka nebo studijní oddělení v budově SOŠZ SOU Český Krumlov, Tavírna 342, 1. patro nebo na telefonním čísle Dotazy může veřejnost posílat písemnou formou (dopisem) na adresu SOŠZ SOU Český Krumlov, Tavírna 342, Český Krumlov nebo mailem na adresu 4. Vyřizování stížností, oznámení a podnětů (dále jen "stížnosti") se směrnicí k vyřizování stížností,, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. a) Přijímání stížností Stížnosti přijímají: - ředitelka školy - zástupce statutárního orgánu - ostatní vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení - pracovník studijního oddělení školy b) Stížnosti jsou přijímány v písemné nebo ústní podobě. O ústně podané stížnosti musí příjemce ve spolupráci se stěžovatelem sepsat zápis. Pokud stěžovatel neuvede místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, je stížnost kvalifikována jako anonymní. Jestliže byla zaslána elektronickou poštou, nikoliv však prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu, vyzve příjemce v takovém případě stěžovatele, aby tento údaj v přiměřené lhůtě doplnil, neučiní-li tak, nemůže stěžovateli zaslat vyrozumění o vyřízení stížnosti. c) Pokud příjemce ústní stížnost nevyřídí ihned, stěžovatele vyslechne a sepíše o ní písemný zápis (viz výše). d) Z obsahu stížnosti musí být zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá a nelze-li toto zjistit, stížnost se odkládá. e) Anonymní stížnost příjemce posoudí s přihlédnutím k obsahu a řeší jako ostatní stížnosti. f) Lhůta k vyřízení stížnosti je třicetidenní. V této lhůtě musí obdržet stěžovatel odpověď v písemné nebo elektronické podobě. 18

19 C. Ekonomické zajištění provozu školy 1. Finanční prostředky poskytuje škola získává: z rozpočtu KÚ JčK z rozpočtu MŠMT z grantů KÚ JčK a MŠMT z vlastní činnosti 2. Organizace disponuje následujícími účty: Běžný účet Účet FKSP 3. Finanční prostředky Finanční prostředky jsou uloženy a spravovány pobočkou ČSOB, Špičák 136, Český Krumlov. Disponovat s těmito prostředky mohou ředitel školy a v rámci delegované pravomoci zástupci ředitele, vedoucí provozu odloučených pracovišť, vedoucí provozně-ekonomického úseku nebo účetní, vždy se dvěma podpisy současně. Škola je povinna dodržovat limity hospodaření stanovené zřizovatelem a dosahovat stanovených hospodářských výsledků. Finanční prostředky veřejných rozpočtů lze vynakládat jen na ty účely, pro které jsou určeny. Pracovníci s odpovědností za svěřené hodnoty (předměty, finanční prostředky a ceniny) mají založenu dohodu o odpovědnosti v osobním spise. 4. Evidence majetku Evidence majetku a inventarizaci podle zvláštních předpisů provádí ekonomický úsek. Je oprávněn metodicky řídit v této oblasti všechny ostatní úseky. Výkaznictví provádí škola podle pravidel stanovených orgánem státní statistiky. Činnosti a metodika činností s výkaznictvím spojená je v kompetenci vedoucí ekonomického úseku. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se škole předává k hospodaření (svěřený majetek) obsahuje zřizovací listina. 5. Fondy školy V souladu se zákonem č. 250/2000 může vytvářet zvláštní fondy ( investiční fond, rezervní fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb), do kterých po schválení zřizovatelem rozděluje zlepšený hospodářský výsledek. 19

20 6. Mzdy Škola provádí komplexní zpracování mezd. Výplatu mezd provádějí pověření zaměstnanci (vedoucí provozně ekonomického oddělení a vedoucí provozu odloučených pracovišť). Tito zaměstnanci mohou poskytovat informace o mzdách pouze vedoucím pracovníkům, a to pouze o mzdách jim přímo podřízených zaměstnanců. Ostatní zaměstnanci mají právo obdržet informace týkající se pouze jejich mzdy. 7. Podpisový řád SOŠZ a SOU Na jednotlivé pracovníky a funkce je přeneseno právo podepisovat tyto dokumenty a další písemnosti: Kompetence a odpovědnost za oběh účetních dokladů Oprávněnost příkazce Kontrola dokladů, věcná, Druh dokladu k provedení operace formální stránka Zaúčtování Schválení operace dokladu Pokladní doklady Účetní, vedoucí provozu Účetní Vedoucí provozně- odloučených pracovišť ekonomického odd. Administrativní pracovník Odborný referent Došlé faktury Vedoucí provozně- Účetní, vedoucí provozu Účetní ekonomického odd. odloučených pracovišť Účetní, vedoucí provozu Vydané faktury Vedoucí provozně- odloučených pracovišť Účetní ekonomického odd. Odborný referent Účetní, vedoucí provozu Příjemky, výdejky Vedoucí provozu odloučených pracovišť Účetní Sklad odloučených pracovišť Odborný referent Vedoucí provozně- Vedoucí P-E úseku Účetní Zálohy na drobný ekonomického odd. Vedoucí provozu nákup Vedoucí provozu odloučených pracovišť odloučených pracovišť administrativní pracovník odborný referent 20

21 Vnitřní účetní doklady Vedoucí provozu odloučených pracovišť Účetní Účetní Cestovní náhrady Vedoucí P-E úseku Účetní Vedoucí provozu Vedoucí provozu odloučených pracovišť odloučených pracovišť Protokoly o zařazení DDHM a DHM Vyřazovací protokoly DDHM a DHM Čerpání FKSP Vedoucí P-E úseku Vedoucí provozu odloučených pracovišť Účetní Členové komisí, určuje Pracovník pověřený Účetní ŘŠ evidencí majetku Vedoucí P-E úseku Vedoucí P-E úseku Účetní D. Ostatní povinnosti organizace 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů je uloženo 29 školského zákona a tuto oblast upravuje Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č.j / Za plnění úkolů organizace v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly patří do jejich pracovních povinností. Organizace je povinna v rozsahu své působnosti soustavně vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci, zajištěním a kontrolou BOZP a PO je pověřen Pavel Postl. školy pověřila školníka výkonem práce bezpečnostního a požárního preventisty školy. 2. Požární ochrana Za plnění úkolů organizace v oblasti požární ochrany odpovídají spolu s požárním preventistou zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly patří do jejich pracovních povinností. Organizace je povinna v rozsahu své působnosti soustavně vytvářet podmínky pro práci požárního preventisty, kterého jmenovala do funkce ředitelka školy. 21

22 3. Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí K problematice ochrany člověka za mimořádných událostí platí Pokyn MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů č.j / a Ochrana člověka za mimořádných událostí č.j / E. Školská rada 1. Školská rada se ustanovuje na školách v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona v platném znění. 2. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, zřizovateli a dalším osobám se podílet na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který jmenuje třetinu členů rady, třetina je volena z řad pedagogických zaměstnanců a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí. 3. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnost školy, školní řád, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků, podílí se na koncepčních záměrech rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a projednává inspekční zprávy. Může rovněž podávat podněty řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy. Závěrečné ustanovení: 1..Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu je organizační schéma školy (příloha č.1). 2..Kontrolu provádění této směrnice provádí ředitel školy. 3. Pracovní příkazy vydané odpovědnými zaměstnanci v rozporu s tímto organizačním řádem jsou neplatné. 4. Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 26. srpna 2013 a je od uvedeného data závazný pro všechny zaměstnance školy, kteří jsou povinni se s ním seznámit a při své práci jej dodržovat. V Českém Krumlově dne Mgr. Martina Kokořová ředitelka školy 22

23 Organizační řád (příloha č.1) 23

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLY Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová září 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12 ORGANIZAČNÍ ŘÁD - OBSAH T e x t čís. strany A. Úvodní ustanovení 2 1. Ustanovení o organizačním řádu 2 2. Základní ustanovení o organizaci 2 3.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 1. Gymnázium Břeclav je rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: 14 694/99-21 zařazeno do sítě škol

Více

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985 Organizační řád Název organizace: Právní forma: Sídlo organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Identifikační číslo: 70887985 Obsahuje: listů 12 Příloha:

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. S účinností od 1.9.2015. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk. Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. S účinností od 1.9.2015. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk. Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk ORGANIZAČNÍ ŘÁD S účinností od 1.9.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk se sídlem

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Dělnická 15, 405 02 Děčín VI Zřizovatel: Ústecký kraj IČO: 14450488 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: 1. 4. 2015 Účinnost: 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: CES/0318 /2014 Spisový / skartační znak 3.1.1/ A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Organizační řád. pro. školní rok 2015/2016

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Organizační řád. pro. školní rok 2015/2016 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Organizační řád pro školní rok 2015/2016 V Havířově Prostřední Suché, 24.8.2015 Úvodní ustanovení: Tento organizační řád je základní vnitřní

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mgr. Martin Ruský, Mgr. Milan Šmíd Mgr.

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Organizační řád Č.j.: 1884/2012/ZŠ a MŠ Účinnost od: 20.11.2012 Platnost od: 20.11.2012

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 241/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 241/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 241/2014 2 Obsah I. Všeobecná ustanovení...3 II. Poradní orgány...9 III. Činnosti všeobecného řízení a správy...10 IV. Společná a závěrečná ustanovení...11 2 3 I. Všeobecná ustanovení

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Mgr. Silvie Häuserová, ředitelka školy Mgr. Silvie Häuserová, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule Organizační řád Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí Preambule Domov Sluneční dvůr, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje služby ženám s mentálním postižením od věku 26-ti let do

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007 Směrnice č. 1-4-1 název: Organizační řád datum zpracování Leden 2002 zpracovatel Ing. Ţídek schválil: Ing. Hanzlík aktualizace Honová S. datum: Září 2014 důvod: Změna zást. ředitele revize - datum: provedl:.

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více