Organizační řád Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Organizační řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Organizační řád"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Název: Číslo: Organizační řád VŘ/2/2013 Účinnost: Od Rozsah působnosti: Zpracoval: Schválil: celá organizace Mgr. Martina Kokořová Mgr. Martina Kokořová Spisový znak: A.1 Skartační znak: A.10 po skončení platnosti 1

2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZDRAVOTNICKÉ A STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ ČESKÝ KRUMLOV I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český Krumlov (dále jen škola) je základní závaznou organizační normou, která určuje vnitřní strukturu organizace. Obsahuje základní ustanovení o organizaci, strukturu organizačních útvarů a soustavu vztahů mezi nimi, vymezuje odpovědnost, práva a povinnosti útvarů a zásady spolupráce mezi nimi. Organizační řád definuje strukturu řízení organizace, stupně řízení, dělbu činností, odpovědnosti a pravomoci útvarů a jednotlivých zaměstnanců. Organizační řád je vydán v souladu se zněním vyhlášky MŠMT ČR 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích a v návaznosti na ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon). II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základní údaje o škole Název: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov Sídlo: Český Krumlov, Tavírna 342, PSČ Právní forma: příspěvková organizace, IČO: Adresa pro dálkový přístup: Identifikátor právnické osoby: Zřízení Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český Krumlov: Zřizovatelem školy je Krajský úřad Jihočeského kraje Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov (dále jen škola) byla zřízena jako příspěvková organizace usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.55/2001/zk ze dne Zřizovatel vydává zřizovací listinu školy, jmenuje ředitele a vykonává další zřizovatelské funkce včetně stanovení pravidel hospodaření v souladu s obecně platnými předpisy. 2

3 Škola zabezpečuje teoretickou a praktickou výuku v dále uvedených učebních a studijních oborech, provádí provozně ekonomické činnosti související se zajištěním výuky, výchovné poradenství, stravovací služby a další aktivity v souladu se zřizovací listinou školy. Škola sdružuje: a) Střední odborné učiliště, IZO: b) Střední zdravotnická škola: IZO: c) Školní jídelna - výdejna: IZO: Hlavního účel a předmět činnosti školy podle zřizovací listiny a) Hlavním účelem organizace je příprava mládeže na povolání v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a s výučním listem ve smyslu příslušného rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do rejstříku škol a další související činnosti ve smyslu ustanovení zřizovací listiny. b) Předmět činnosti: organizace vykonává činnost střední zdravotnické školy, středního odborného učiliště a školní jídelny- výdejny. c) Doplňková činnost je určená zřizovací listinou. Povolené okruhy doplňkové činnosti bezprostředně navazují na hlavní účel a předmět činnosti organizace. d) Škola zajišťuje výuku a výchovu žáků v oborech podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání a rámcových vzdělávacích programů: M/01 Zdravotnický asistent školní vzdělávací program realizován od M/01 Sociální činnost školní vzdělávací program realizován od H//01 Truhlář školní vzdělávací program realizován od H/01 Zedník školní vzdělávací program realizován od H/01 Kuchař číšník školní vzdělávací program realizován od H/01 Prodavač školní vzdělávací program realizován od H/01 Klempíř školní vzdělávací program realizován od H/01 Instalatér školní vzdělávací program realizován od H/01 Malíř a lakýrník školní vzdělávací program realizován od H/01 Tesař školní vzdělávací program realizován od J/01 Pečovatelské služby H/01 Elektrikář H/01 Pokrývač 3

4 Výčet oborů vzdělávání je obsažen v Rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-48742/ ze dne s účinností od d) Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. e) Škola zajišťuje v průběhu školního roku teoretické i praktické vyučování žáků, včetně souvislé praxe žáků. f) Škola využívá výsledků produktivní práce žáků k nabídce výrobků a služeb veřejnosti. 4. Právní postavení Střední školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český Krumlov - je střední školou s postavením příspěvkové organizace Jihočeského kraje s právní subjektivitou.. Práva a povinnosti školy vyplývají ze školského zákona č.561//2004 Sb. v platném znění souvisejících právních norem, Obchodního zákoníku v platném znění, Zákoníku práce v platném znění a dalších obecně závazných a příslušných prováděcích a souvisejících právních norem, - je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR a jeho prováděcích předpisů, která je na krajský rozpočet napojena finančním vztahem prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. - z hlediska výkonu státní správy se škola řídí pokyny MŠMT ČR, které v souladu se Školským zákonem vydává obecně platné školské předpisy a vyhlášky, týkající seorganizace školního roku, přijímání žáků ke studiu na středních školách, ukončovánístudia, výchovného poradenství, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,dále učební dokumenty jednotlivých oborů, a další metodické materiály. - vztah ke Školské inspekci je vymezen 174 Školského zákona a vyhláškou MŠMT ČR č.17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti. Inspekce zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledkyvzdělávání dle příslušných vzdělávacích plánů, vykonává státní kontrolu a dodržování právních předpisů vztahujících se k hlavní činnosti školy a vykonává v souladu se zákonem 320/2001 Sb., veřejnoprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných dle 160 a 163 zákona. - organizace není plátcem DPH 5. Místa poskytující vzdělání a školské služby Hlavní budova školy, Tavírna 342, Český Krumlov Středisko praktického vyučování, Pod kamenem 179, Český Krumlov Truhlárna Chvalšiny, Chvalšiny 294 4

5 6. Personální obsazení Personálně je chod školy zajištěn pedagogickými pracovníky a nepedagogickými zaměstnanci školy. Pro všechny pracovníky a zaměstnance platí obecná práva a povinnosti vyplývající především ze zákoníku práce, pracovního řádu, dále náplní práce a vnitřních předpisů (směrnic, rozhodnutí, příkazů). Všeobecné povinnosti zaměstnanců, odpovědnosti a práva zaměstnanců: seznámit se s platnou legislativou a vnitřními předpisy školy a dodržovat je, plnit příkazy ředitele školy, jeho zástupců, vedoucích úseků, řídit se dle stanovené pracovní náplně, dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu, dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržovat požární předpisy, chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy, obdržet za vykonávanou práci plat podle platných předpisů a ujednání. 7. Statutární orgán školy Statutárním orgánem školy je ředitel. Ředitele školy jmenuje do funkce Rada Jihočeského kraje na základě konkurzního řízení. Ředitel školy řídí organizaci v rozsahu stanoveném v právních normách a je odpovědný za její činnost a dosažené výsledky zřizovateli, jedná jejím jménem, rozhoduje ve všech záležitostech školy, pokud jeho rozhodnutí není tímto organizačním řádem, nebo jinými akty řízení vyhrazeno zřizovateli resp. podmíněno souhlasem či schválením příslušného nadřízeného orgánu. Ředitel školy je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. v platném znění orgánem státní správy ve školství určené zákonem a vykonává vůči škole pravomoci tímto zákonem stanovené. 5

6 III. Organizační jednotky organizace 1. Organizační členění školy V souladu s 164 až 166 školského zákona v čele školy stojí ředitel. Na řízení školy se podílí vedení školy, které je tvořeno vedoucími organizačních úseků: Zástupci ředitele pro teoretické a praktické vyučování, vedoucí provozně ekonomického úseku a vedoucím úseku odloučených pracovišť. V době nepřítomnosti ředitele je zástupcem statutárního orgánu pověřen statutární zástupce. Vedoucí úseků určuje ředitel školy, dále určuje rozsah jejich pravomocí a náplně práce. Škola se člení na čtyři organizační úseky: a) úsek teoretického vyučování b) úsek praktického vyučování c) provozně ekonomický úsek d) úsek odloučených pracovišť Uvedené úseky jsou řízeny členy vedení školy dle organizačního schématu. V rozsahu své působnosti provádějí vnitřní organizační úseky tato činnosti. - Podílí se na vypracování a uplatňují ve své působnosti organizační směrnice a pokyny ředitele SOŠZ a SOU Český Krumlov - Zpracovávají a předkládají v daných termínech, kvalitě a stanovenou normou podklady, rozbory a zprávy v rámci organizace - Odpovídají za věcnou náplň všech podkladů a dokladů, jež zpracovávají nebo vystavují - V oblastech příslušných vnitřnímu organizačnímu úseku metodicky řídí činnost v rámci organizace - Provádí prvotní kontrolu v rámci organizačního úseku - Na základě výsledků kontrol, šetření a průběžných poznatků navrhují a případně provádí opatření k odstranění nedostatků Vnitřní organizační úseky vykonávají dále činnosti, které slouží k zajištění vnitřního chodu úseku: - Plánování, organizování, provádění evidence a kontrola práce a uložených úkolů - Hospodaření s pracovními prostředky, materiálem a energiemi - Ochrana majetku a požární ochrana - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Vybrané personální náležitosti (evidence pracovní doby, stanovení dovolených 6

7 a pracovního volna, hodnocení pracovníků) - Evidence a ukládání písemností na pracovišti - Vedení operativní evidence o stavu používaných prostředků na pracovišti 2. Úsek teoretického vyučování a) úsek zajišťuje pro žáky školy výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v rozsahu stanoveném rámcovými a školními vzdělávacími programy. b) výuka je zabezpečována v souladu se Školským zákonem a dalšími právními předpisy a pokyny MŠMT, ČŠI a zřizovatele. c) úsek je řízen zástupcem ředitele pro teoretické vyučování. 3. Úsek praktického vyučování a) zajišťuje pro žáky školy praktické vyučování dle zaměření jednotlivých učebních a studijních oborů v rozsahu stanoveném rámcovými a školními vzdělávacími programy. b) organizace úseku se řídí zákony, vyhláškami, metodickými pokyny a směrnicemi MŠMT. c) odborný výcvik vykonávají žáci na jednotlivých smluvně zajištěných pracovištích formou skupinové výuky pod vedením učitelů odborného výcviku nebo na individuálních pracovištích pod vedením instruktorů. Část žáků vykonává odborný výcvik v prostorách Střediska praktického vyučování., provoz Střediska je upraven provozním řádem odloučených pracovišť. Podmínky pro konání odborného výcviku upravuje vnitřní pokyn ředitele školy k realizaci praktického vyučování. d) po stránce provozní a technické je úsek je řízen vedoucím odloučených pracovišť, pedagogické činnosti jsou řízeny zástupcem ředitele pro praktické vyučování. 4. Provozně ekonomický úsek a) zabezpečuje provádění ekonomických činností souvisejících se zabezpečováním a financováním teoretické a praktické výuky a činností souvisejících s provozem školy. b) v plném rozsahu zpracovává a vede personální a mzdovou agendu zaměstnanců, účetnictví organizace, hospodářskou agendu a sestavuje předepsané účetní a statistické výkazy. c) zajišťuje správu majetku, vedení operativní evidence majetku a zabezpečuje činnosti v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ostrahy majetku. d) zajišťuje provozní úkoly související s vytápěním objektů, úklidem, běžnou údržbou a opravami budov včetně údržby venkovních prostor. 7

8 e) zabezpečuje výdej stravy pro žáky školy, zaměstnance školy a další subjekty.výdej stravy se provádí v souladu v příslušnými předpisy týkajícími se školního stravování a za dodržování hygienických přepisů. f) úsek je řízen vedoucí provozně - ekonomického úseku 5. Úsek provozu odloučených pracovišť zabezpečuje provádění provozních činností souvisejících se zabezpečováním a financováním teoretické a praktické výuky a činností souvisejících s provozem Střediska praktického vyučování. b) v částečném rozsahu zpracovává a vede personální a mzdovou agendu zaměstnanců, účetnictví organizace, hospodářskou agendu a sestavuje předepsané účetní a statistické výkazy. c) zajišťuje správu majetku odloučených pracovišť, vedení operativní evidence majetku a zabezpečuje činnosti v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ostrahy majetku odloučených pracovišť. d) zajišťuje provozní úkoly související s vytápěním objektů, úklidem, běžnou údržbou a opravami budov včetně údržby venkovních prostor. IV. Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele 1. Škola plní vůči všem svým zaměstnancům povinnosti vyplývající z pracovně právních vztahů. Při této činnosti se řídí Zákoníkem práce a dalšími platnými předpisy, které upravují vztah zaměstnanců a zaměstnavatele. U pedagogických pracovníků je škola povinna se řídit rovněž zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,ve znění pozdějších předpisů. 2. Zaměstnanci školy mají povinnosti, odpovědnost a práva, která vyplývají z platných právních směrnic a pokynů ředitele školy a přímých nadřízených. Přímá podřízenost a nadřazenost je dána organizačním členěním. Zaměstnanci plní úkoly v souladu se stanovenou pracovní náplní dle jednotlivých funkcí a zařazení. 3.Vedoucí zaměstnanci školy jednají v rozsahu oprávnění stanovených v pracovní náplni. Zajišťují včasné a hospodárné plnění úkolů podřízenými pracovníky, jsou povinní kontrolovat práci podřízených zaměstnanců, uplatňovat zásady spravedlivého odměňování, vytvářet psychicky i fyzicky příznivé pracovní prostředí. Vedoucí pracovníci jsou odpovědní za organizaci písemné agendy, za věcnou a obsahovou správvnost písemných materiálů předkládaných útvarem, za vyřizování stížností,oznámení a podnětů týkajících se jejich útvaru Výčet vedoucích zaměstnanců je následující: 8

9 ředitelka, zástupce ředitele pro teoretické vyučování, zástupce ředitele pro praktické vyučování, vedoucí provozu odloučených pracovišť, vedoucí provozně ekonomického oddělení, vedoucí učitelka řídící praktické vyučování oboru zdravotnický asistent, školník. 4. Vedoucím pedagogickým pracovníkům je míra vyučovací povinnosti stanovena v souladu s Nařízením vlády 75/2005 Sb., ve znění pozdějších změn takto: - školy 4 hodiny týdně - Zástupce ředitele pro teoretické vyučování 10 hodin týdně - Zástupce ředitele pro praktické vyučování 14 hodin týdně - Vedoucí učitelka řídící praktické vyučování zdravotnických oborů 14 hodin týdně 5. Ředitel Statutárním zástupcem školy je ředitel, kterou jmenuje a odvolává zřizovatel a) Ředitel je oprávněn jednat jménem školy ve všech záležitostech, řídí školy a plní povinnosti vedoucího organizace včetně určení ostatních vedoucích pracovníků a struktury organizace. Jeho povinnosti jsou stanoveny v 164 a 165 školského zákona. b) Ředitel školy, jako příslušný správní orgán podle 165 a 183 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákon č.500/2004 o správním řízení, plní povinnosti vedoucího organizace. c) Ředitel školy jmenuje a odvolává vedoucí pracovníky. Určuje organizační strukturu školy a personální zajištění činnosti Řediteli jsou přímo podřízeni: zástupce ředitele pro teoretické vyučování zástupce ředitelky pro praktické vyučování vedoucí provozně - ekonomického úseku vedoucí provozu odloučených pracovišť Pověření funkcemi se zpravidla děje písemnou formou a je předáno současně s náplní činnosti.výkon činnosti vedoucího pracovníka se nesjednává v pracovní mlouvě jako druh práce. d) Ředitel školy dále pověřil výkonem funkcí: vedoucí učitelku praktického vyučování výchovného poradce školního metodika prevence předsedy předmětových komisí 9

10 koordinátora školních vzdělávacích programů koordinátora ekologické výchovy (EVVO) koordinátora informačních a komunikačních technologií Pověření funkcemi se zpravidla děje písemnou formou a je předáno současně s náplní činnosti. e) Ředitel řídí vedoucí pracovníky a koordinuje jejich práci při zajišťování činnosti jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje prostřednictvím poradvedení školy, jednání pedagogické rady, provozních porad, porad metodických komisí, dlouhodobých plánů práce, ročních a týdenních plánů práce. f) Zmocnění pro zaměstnance může pro jednotlivé činnosti nebo případy písemně zmocnit jiné zaměstnance školy k jednání jménem školy. Takové zmocnění opravňuje zmocněnce k provádění úkolů jen v rozsahu zmocnění. 6. Zástupci ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Miroslav Grabec a zástupce pro praktické vyučování Ing. Marcela Dominová odpovídají za organizační, personální, materiální a metodické zabezpečení vyučování, podílí se na zpracování rozvoje koncepce školy. Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Miroslav Grabec (statutární zástupce ředitele): Je pověřen zastupováním ředitelky školy v době její nepřítomnosti delší než 4 týdnů v plném rozsahu pravomocí a odpovědnosti a operativním zastupováním s omezenou pravomocí v době krátkodobé nepřítomnosti ředitelky školy. Řídí organizaci a průběh teoretického a praktického vyučování podle organizačního schématu školy. Zabezpečuje archivaci materiálů žáků a pedagogické dokumentace podle platných právních norem, Zajišťuje sestavení rozvrhu, zastupování nepřítomných učitelů a podklady pro výkaz práce pracovníků školy. Vede evidenci odpracovaných dnů, čerpání dovolených a studijního volna. Je oprávněn provádět kontrolní a hospitační činnost. Podílí se na činnosti práce metodických komisí, zejména komise TV a VT. Zpracovává přehledy o prospěchu a chování žáků. Zpracovává výkazy školy týkající se pedagogického procesu, podklady pro výroční zprávu o činnosti školy, systematicky provádí autoevaluaci výchovně vzdělávacího procesu. Vede agendu spojenou s opravnými zkouškami, hodnocením v náhradním termínu a rozdílovými zkouškami, organizuje přípravu a průběh maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek. 10

11 Zástupci ředitele pro jsou přímo podřízeni: Zástupce pro praktické vyučování, vedoucí provozně ekonomického úseku, vedoucí provozu odloučených pracovišť. Zástupce ředitele pro praktické vyučování oborů kategorie H Ing. Marcela Dominová Řídí organizaci a průběh praktického vyučování oborů kategorie H podle organizačního schématu školy. Zabezpečuje archivaci pedagogické dokumentace, dále dokumentace z oblasti BOZP a PO podle platných právních norem, V součinnosti s vedoucím provozu odloučených pracovišť a učiteli odborného výcviku řídí praktické vyučování v oborech služeb a stavebnictví. Je oprávněn provádět kontrolní a hospitační činnost, podílí se na činnosti práce metodických komisí. Jako zástupce ředitele kontroluje a hodnotí výsledky výchovně vzdělávacího procesu a navrhuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Zajišťuje informovanost rodičů a žáků o důležitých výchovně vzdělávacích záležitostech. Zodpovídá za plnění hygienických, bezpečnostních a protipožárních norem v rámci vyučování Zpracovává evidenci úrazovosti žáků. Zpracovává výkazy školy týkající se pedagogického procesu, podklady pro výroční zprávu o činnosti školy, systematicky provádí autoevaluaci výchovně vzdělávacího procesu a spolupráce školy se sociálními partnery. Zástupci ředitele pro praktické vyučování jsou přímo podřízeni učitelé odborného výcviku. Zástupci ředitelky jsou řídícími pracovníky s nárokem na příplatek za vedení. Jejich vyučovací povinnost je stanovena na základě počtu tříd ve škole. V případě nepřítomnosti jednoho z nich se vzájemně zastupují. 7. Vedoucí učitelka praktického vyučování Mgr. Eva Malíková Vedením praktického vyučování je pověřena ředitelkou školy, jejím přímým nadřízeným je zástupce ředitele teoretické vyučování. Vedoucí učitelka zodpovídá za organizační, personální, materiální a metodické zabezpečení praktického vyučování oborů vzdělávání: Zdravotnický asistent, Sociální činnost a Pečovatelské služby. Vedoucí učitelka praktického vyučování je pedagogickým pracovníkem s nárokem na příplatek za vedení. Její vyučovací povinnost je stanovena na 14 hodin odborných nebo předmětů týdně. 11

12 8. Vedoucí provozu odloučených pracovišť Pavel Postl, který je pověřen řízením provozu na odloučeném pracovišti SPV Pod Kamenem 179 Český Krumlov a v truhlárně Chvalšiny. Je přímo podřízen ředitelce školy, úzce spolupracuje se zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Vedoucí provozu odloučených pracovišť Pavel Postl odpovídá řediteli školy za hospodárnost a bezproblémovost provozu odloučených pracovišť. Vykonává funkci bezpečnostního technika. Vedoucímu provozu odloučených pracovišť jsou přímo podřízeni: správci budov (SPV a truhlárna Chvalšiny) uklízečky na odloučeném pracovišti samostatný referent zaměstnanec pověřený řízením vozidla 9. Vedoucí provozně-ekonomického úseku Bc. Katarina Parašínová odpovídá řediteli školy za plnění úkolů, které hospodářsko-technická správa zabezpečuje v souladu s rozpočtem pro plynulý provoz školy. V činnosti se řídí platnými předpisy a vyhláškami. Řídí a zabezpečuje práce a agendy v oblasti personalistiky, správy rozpočtu a financování chodu školy, zabezpečuje práce v oblasti operativní evidence, provozních činností, technických činností, údržby a investic. Vedoucí ekonomického úseku jsou přímo podřízeni: administrativní pracovnice účetní pracovnice školní jídelny -výdejny školník uklízečky v hlavní budově školy Vedoucí pracovníci vykonávající řídící činnost ve smyslu v platném znění jsou členy vedení školy, zastupují školu v příslušných záležitostech v rozsahu pravomocí daných tímto organizačním řádem nebo delegovaných ředitelem školy a zúčastňují se porad vedení školy. Členy vedení školy nejsou zaměstnanci, kteří mají přiznán příplatek za vedení ve smyslu 124, odstavec 4, Zákoníku práce v platném znění za organizování, řízení a kontrolování práce dalších zaměstnanců (vedoucí učitelka praktického vyučování, školník), tito zaměstnanci mohou řídit příslušný úsek ve smyslu organizačního schéma školy a zúčastňují se porad vedení školy jen na základě výzvy ředitele školy. 12

13 10. Funkční zařazení pracovníků Institut kumulované funkce umožňuje v podmínkách malé školy optimální využití pedagogických pracovníků a je pro školu ekonomicky výhodný. a) Výchovný poradce školy pověřuje touto funkcí zaměstnance z pedagogických pracovníků s požadovanou kvalifikací Mgr. Evu Matoušovou. Funkce je kumulována s funkcí učitele a je honorována snížením povinného vyučovacího úvazku o 3 hodiny týdně a je k ní přihlíženo při stanovení výše nenárokových složek platu. Výchovný poradce je přímo řízen zástupci ředitele pro teoretické vyučování. Poskytování poradenských služeb je uloženo školským zákonem a specifikováno vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Výchovný poradce předkládá ředitelce školy plán výchovného poradenství na školní rok a taktéž vyhodnocení plánu práce. Při poskytování poradenských služeb školou je kladen důraz na informovaný souhlas jako podmínku na poskytnutí služby a na ochranu osobních údajů. Výchovný poradce spolupracuje při náborových a propagačních aktivitách školy. b) Koordinátor informačních a komunikačních technologií školy pověřuje touto funkcí zaměstnance z pedagogických pracovníků Mgr. Miroslava Grabce. Funkce je kumulována s funkcí zástupce ředitele pro teoretické vyučování a je k ní přihlíženo při stanovení výše nenárokových složek platu. Pracovní náplň správce ICT zahrnuje zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat, správa banky dat. Správa ICT technologií je prováděna v součinnosti se vzdálenou správou školní sítě externí firmou. Je přímo podřízen řediteli školy. Do jeho odpovědnosti a pravomoci zejména patří: správa počítačů a notebooků v učebnách, kabinetech zpracovává přehled nainstalovaného software aktualizuje programové vybavení na serverech a PC údržba databáze a systému Bakaláři údržba interaktivních výukových pomůcek včetně software metodicky vede zaměstnance při práci s počítači, zaškoluje zaměstnance v systému Bakaláři zabezpečuje správu, údržbu a bezpečnost počítačové sítě nastavuje a kontroluje tiskáren, vede evidenci spotřebního materiálu 13

14 zajišťuje administrativní práce vedené na PC (školní matrika, rozvrh, suplování, zápis známek, komisionální zkoušky, podklady pro MZ a ZZ, tisk vysvědčení koordinace servisu a údržby ve spolupráci s externí firmou při ochraně osobních údajů, ke kterým má přístup jako správce sítě postupuje v souladu se zákonem č.10/2000 Sb. o ochraně osobních údajů c) Správce PC učeben Mgr. Josef Neubauer Do standardních činností správce počítačové učebny patří: Kontrola nainstalovaný software na pracovních stanicích, provádí aktualizace podle pokynů správce sítě Kontroluje funkci antivirového systému Kontroluje a udržuje nainstalovaný software pro výuku Udržuje aktualizovaný operační systém na PC Koordinuje servis a údržbu PC ve spolupráci s externí firmou Všechny změny týkající se oprav, údržby a přesunů PC vykonávat v součinnosti s ekonomickým úsekem a koordinátorem ICT technologií. d) Školní metodik prevence školy pověřuje touto funkcí zaměstnance z pedagogických pracovníků Mgr. Moniku Hejnovou. Funkce je kumulována s funkcí učitele a je k ní přihlíženo při stanovení výše nenárokových složek platu.školní metodik prevence je přímo řízen ředitelkou školy. Do jeho pravomocí a odpovědnosti patří především postupovat podle Metodického pokynu MŠMT č. j / k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, Metodického pokynu MŠMT ČR č.j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT ČR č.j.: 21291/ Příloha č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních vymezuje standardní činnosti školního metodika prevence. Školní metodik prevence předkládá pedagogickému sboru návrh Minimálního preventivního programu a také vyhodnocení programu za uplynulý školní rok. Škola v rámci Minimálního preventivního programu klade důraz na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Školní metodik prevence 14

15 spolupracuje s dalšími institucemi (např. okresním a krajským metodikem preventivních aktivit) v oblasti řešení rizikového chování dětí a mládeže. Minimální preventivní program podléhá kontrole České školní inspekce a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace je součástí výroční zprávy školy. e) Koordinátor tvorby a realizace školních vzdělávacích programů školy pověřuje touto funkcí zaměstnance z pedagogických pracovníků Mgr.Janu Wimmerovou. K funkci je přihlíženo při stanovení výše nenárokových složek platu. Při výkonu práce koordinátora školních vzdělávacích programů postupuje podle platných právních předpisů a vykonává kontrolní činnost v oblasti realizace školních vzdělávacích programů. f) Koordinátor ekologické výchovy (koordinátor EVWO) Ředitel školy pověřuje touto funkcí zaměstnance z pedagogických pracovníků Moniku Hejnovou. Funkce je kumulována s funkcí učitele a je k ní přihlíženo při stanovení výše nenárokových složek platu. Je řízen ředitelem školy. Při své činnosti postupuje podle Metodického pokynu MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních č.j / Zpracovává školní program ekologické výchovy a spolupracuje s centry EVWO v kraji. g) Předsedové metodických komisí Metodické komise jsou ustanoveny na úseku teoretické i praktické výuky. Předseda metodické komise zpracovává Plán práce komise na příslušný školní rok, navrhují ke schválení otázky k závěrečným a maturitním zkouškám, navrhují úpravy školního vzdělávacího programu, svolává jednání komise a předkládá řediteli hodnotící zprávu o činnosti komise za uplynulý školní rok. 11. Pracovníci školy: Všichni zaměstnanci školy uzavřely pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr na základě svého svobodného rozhodnutí. Uzavřením smlouvy či dohody se stali členy pracovního týmu školy a jsou povinni přispívat ke zlepšování výchovně-vzdělávací práce školy,prosperitě a dobré pověsti školy na veřejnosti. Náplň práce všech zaměstnanců je písemně určena. 15

16 Provozními zaměstnanci jsou: školník, uklízečky, obsluha plynové kotelny, obsluha kotelny na LTO, obsluha kotelny na tuhá paliva, správci budov odloučených pracovišť. Technicko hospodářskými pracovníky jsou: Vedoucí provozně - ekonomického oddělení, vedoucí provozu odloučených pracovišť, účetní, správce PC učeben, odborný referent, pracovnice studijního oddělení. Pedagogickými zaměstnanci jsou: Ředitel, zástupci ředitele, vedoucí učitelka praktického vyučování, učitelé a učitelé odborného výcviku. Učitelé vyučují v rozsahu 21 hodin týdně. Ředitel školy může nařídit pedagogickému pracovníkovi konání přímé pedagogické činnosti nad tento stanovený rozsah nejvýše v rozsahu 4 hodiny týdně, a další 2 hodiny týdně může s pedagogickým pracovníkem dohodnout. Učitelé mohou být ředitelkou pověření výkonem kumulovaných a dalších funkcí. Učitelé mohou být pověřeni výkonem dozorů ve škole a na akcích školy, podílí se na práci inventarizačních a jiných komisí. Učitelé odborného výcviku konají přímou pedagogickou činnost v rozsahu hodin týdně. Učitelé odborného výcviku mohou být pověřeni k výkonu následujících funkcí: Správce dílny, objektu, venkovních prostorů úseku praktického vyučování, řízením a údržbou služebního vozidla. 12. Zastupitelnost pracovníků Obecně pro zastupování pracovníků platí tato pravidla: - Ředitel školy je zastupován zástupci, především statutárním zástupcem - Zástupci ředitele zastupují se vzájemně nebo jsou zastupováni ředitelem - Vedoucí ekonomického úseku je zastupována účetní nebo pracovníkem studijního oddělení - Vedoucí provozu odloučených pracovišť je zastupován účetní nebo odborným referentem - Učitelé při krátkodobé nepřítomnosti vzájemně suplováním, při dlouhodobé nepřítomnosti přijetím kvalifikovaného pracovníka do pracovního poměru na dobu určitou. - Uklízečky při krátkodobé nepřítomnosti vzájemně jinými uklízečkami, při dlouhodobé nepřítomnosti přijetím pracovníka do pracovního poměru na dobu určitou. - Školník je zastupován uklízečkou 16

17 V. Pedagogická rada V souladu s ustanovením 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., je ředitelem školy zřízena pedagogická rada jako poradní orgán ředitele. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.o jednání pedagogické rady se vyhotovuje zápis. Pedagogická rada: - Vyjadřuje se ke vzdělávacím programům školy, základním dokumentům pedagogického charakteru a k vlastnímu hodnocení školy - Má právo být seznámena se změnami v personálním obsazení školy, změnami pracovního, provozního a organizačního řádu. - Projednává zásadní otázky výchovně vzdělávacího procesu VI. Komunikační a informační systém školy 1. Komunikační a informační systém školy je zajišťován a) systémem pravidelných porad úseků, provozních porad a porad předmětových komisí b) webovými stránkami školy c) informačními tabulemi s popisy akcí, plánů, rozvrhů atd. d) komunikací prostřednictvím ové pošty e) vnitřní síť intranet, prostředí Moodle f) prostřednictvím určených pracovníků odpovědných za prezentování určitého druhu informací (výchovný poradce, školní metodik prevence, účastníci vzdělávacích akcí, organizátoři celoškolních akcí, koordinátor ŠVP, ICT) Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou povinni sledovat informace v rámci informačního a komunikačního systému školy. 2. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci (s výjimkou učitelů odborného výcviku stavebních oborů) mají vytvořenu ovou adresu Učitelé odborného výcviku stavebních oborů využívají společnou ovou Prostřednictvím výše uvedených adres jsou pracovníkům školy zasílány dokumenty, informace, sdělení a pracovní pokyny. Pracovníci školy jsou povinni pravidelně ovou poštu na své adrese sledovat a v návaznosti zajišťovat úkoly a agendu z ní vyplývající. Pracovník je povinen sledovat kapacitu své ové schránky na příslušné adrese a činit veškerá opatření k její dosažitelnosti. 17

18 Učitelé odborného výcviku stavebních oborů a zaměstnanci Střediska praktického vyučování využívají společnou ovou adresu: 3. Informace (písemné i ústní) poskytuje ředitelka nebo studijní oddělení v budově SOŠZ SOU Český Krumlov, Tavírna 342, 1. patro nebo na telefonním čísle Dotazy může veřejnost posílat písemnou formou (dopisem) na adresu SOŠZ SOU Český Krumlov, Tavírna 342, Český Krumlov nebo mailem na adresu 4. Vyřizování stížností, oznámení a podnětů (dále jen "stížnosti") se směrnicí k vyřizování stížností,, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. a) Přijímání stížností Stížnosti přijímají: - ředitelka školy - zástupce statutárního orgánu - ostatní vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení - pracovník studijního oddělení školy b) Stížnosti jsou přijímány v písemné nebo ústní podobě. O ústně podané stížnosti musí příjemce ve spolupráci se stěžovatelem sepsat zápis. Pokud stěžovatel neuvede místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, je stížnost kvalifikována jako anonymní. Jestliže byla zaslána elektronickou poštou, nikoliv však prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu, vyzve příjemce v takovém případě stěžovatele, aby tento údaj v přiměřené lhůtě doplnil, neučiní-li tak, nemůže stěžovateli zaslat vyrozumění o vyřízení stížnosti. c) Pokud příjemce ústní stížnost nevyřídí ihned, stěžovatele vyslechne a sepíše o ní písemný zápis (viz výše). d) Z obsahu stížnosti musí být zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá a nelze-li toto zjistit, stížnost se odkládá. e) Anonymní stížnost příjemce posoudí s přihlédnutím k obsahu a řeší jako ostatní stížnosti. f) Lhůta k vyřízení stížnosti je třicetidenní. V této lhůtě musí obdržet stěžovatel odpověď v písemné nebo elektronické podobě. 18

19 C. Ekonomické zajištění provozu školy 1. Finanční prostředky poskytuje škola získává: z rozpočtu KÚ JčK z rozpočtu MŠMT z grantů KÚ JčK a MŠMT z vlastní činnosti 2. Organizace disponuje následujícími účty: Běžný účet Účet FKSP 3. Finanční prostředky Finanční prostředky jsou uloženy a spravovány pobočkou ČSOB, Špičák 136, Český Krumlov. Disponovat s těmito prostředky mohou ředitel školy a v rámci delegované pravomoci zástupci ředitele, vedoucí provozu odloučených pracovišť, vedoucí provozně-ekonomického úseku nebo účetní, vždy se dvěma podpisy současně. Škola je povinna dodržovat limity hospodaření stanovené zřizovatelem a dosahovat stanovených hospodářských výsledků. Finanční prostředky veřejných rozpočtů lze vynakládat jen na ty účely, pro které jsou určeny. Pracovníci s odpovědností za svěřené hodnoty (předměty, finanční prostředky a ceniny) mají založenu dohodu o odpovědnosti v osobním spise. 4. Evidence majetku Evidence majetku a inventarizaci podle zvláštních předpisů provádí ekonomický úsek. Je oprávněn metodicky řídit v této oblasti všechny ostatní úseky. Výkaznictví provádí škola podle pravidel stanovených orgánem státní statistiky. Činnosti a metodika činností s výkaznictvím spojená je v kompetenci vedoucí ekonomického úseku. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se škole předává k hospodaření (svěřený majetek) obsahuje zřizovací listina. 5. Fondy školy V souladu se zákonem č. 250/2000 může vytvářet zvláštní fondy ( investiční fond, rezervní fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb), do kterých po schválení zřizovatelem rozděluje zlepšený hospodářský výsledek. 19

20 6. Mzdy Škola provádí komplexní zpracování mezd. Výplatu mezd provádějí pověření zaměstnanci (vedoucí provozně ekonomického oddělení a vedoucí provozu odloučených pracovišť). Tito zaměstnanci mohou poskytovat informace o mzdách pouze vedoucím pracovníkům, a to pouze o mzdách jim přímo podřízených zaměstnanců. Ostatní zaměstnanci mají právo obdržet informace týkající se pouze jejich mzdy. 7. Podpisový řád SOŠZ a SOU Na jednotlivé pracovníky a funkce je přeneseno právo podepisovat tyto dokumenty a další písemnosti: Kompetence a odpovědnost za oběh účetních dokladů Oprávněnost příkazce Kontrola dokladů, věcná, Druh dokladu k provedení operace formální stránka Zaúčtování Schválení operace dokladu Pokladní doklady Účetní, vedoucí provozu Účetní Vedoucí provozně- odloučených pracovišť ekonomického odd. Administrativní pracovník Odborný referent Došlé faktury Vedoucí provozně- Účetní, vedoucí provozu Účetní ekonomického odd. odloučených pracovišť Účetní, vedoucí provozu Vydané faktury Vedoucí provozně- odloučených pracovišť Účetní ekonomického odd. Odborný referent Účetní, vedoucí provozu Příjemky, výdejky Vedoucí provozu odloučených pracovišť Účetní Sklad odloučených pracovišť Odborný referent Vedoucí provozně- Vedoucí P-E úseku Účetní Zálohy na drobný ekonomického odd. Vedoucí provozu nákup Vedoucí provozu odloučených pracovišť odloučených pracovišť administrativní pracovník odborný referent 20

21 Vnitřní účetní doklady Vedoucí provozu odloučených pracovišť Účetní Účetní Cestovní náhrady Vedoucí P-E úseku Účetní Vedoucí provozu Vedoucí provozu odloučených pracovišť odloučených pracovišť Protokoly o zařazení DDHM a DHM Vyřazovací protokoly DDHM a DHM Čerpání FKSP Vedoucí P-E úseku Vedoucí provozu odloučených pracovišť Účetní Členové komisí, určuje Pracovník pověřený Účetní ŘŠ evidencí majetku Vedoucí P-E úseku Vedoucí P-E úseku Účetní D. Ostatní povinnosti organizace 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů je uloženo 29 školského zákona a tuto oblast upravuje Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č.j / Za plnění úkolů organizace v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly patří do jejich pracovních povinností. Organizace je povinna v rozsahu své působnosti soustavně vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci, zajištěním a kontrolou BOZP a PO je pověřen Pavel Postl. školy pověřila školníka výkonem práce bezpečnostního a požárního preventisty školy. 2. Požární ochrana Za plnění úkolů organizace v oblasti požární ochrany odpovídají spolu s požárním preventistou zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly patří do jejich pracovních povinností. Organizace je povinna v rozsahu své působnosti soustavně vytvářet podmínky pro práci požárního preventisty, kterého jmenovala do funkce ředitelka školy. 21

22 3. Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí K problematice ochrany člověka za mimořádných událostí platí Pokyn MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů č.j / a Ochrana člověka za mimořádných událostí č.j / E. Školská rada 1. Školská rada se ustanovuje na školách v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona v platném znění. 2. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, zřizovateli a dalším osobám se podílet na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který jmenuje třetinu členů rady, třetina je volena z řad pedagogických zaměstnanců a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí. 3. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnost školy, školní řád, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků, podílí se na koncepčních záměrech rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a projednává inspekční zprávy. Může rovněž podávat podněty řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy. Závěrečné ustanovení: 1..Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu je organizační schéma školy (příloha č.1). 2..Kontrolu provádění této směrnice provádí ředitel školy. 3. Pracovní příkazy vydané odpovědnými zaměstnanci v rozporu s tímto organizačním řádem jsou neplatné. 4. Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 26. srpna 2013 a je od uvedeného data závazný pro všechny zaměstnance školy, kteří jsou povinni se s ním seznámit a při své práci jej dodržovat. V Českém Krumlově dne Mgr. Martina Kokořová ředitelka školy 22

23 Organizační řád (příloha č.1) 23

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: CES/0318 /2014 Spisový / skartační znak 3.1.1/ A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace SRPEN 2011 Schválil: Ing. František Hricz, ředitel Obsah 1. Všeobecná část... 3 1.1. Úvodní ustanovení...

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Organizační řád. pro. školní rok 2015/2016

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Organizační řád. pro. školní rok 2015/2016 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Organizační řád pro školní rok 2015/2016 V Havířově Prostřední Suché, 24.8.2015 Úvodní ustanovení: Tento organizační řád je základní vnitřní

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Organizační řád Č.j.: 1884/2012/ZŠ a MŠ Účinnost od: 20.11.2012 Platnost od: 20.11.2012

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. S účinností od 1.9.2015. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk. Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. S účinností od 1.9.2015. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk. Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk ORGANIZAČNÍ ŘÁD S účinností od 1.9.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk se sídlem

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu Škola : ZŠ V Zahrádkách Organizační řád základní školy V Zahrádkách Č.j.:4/2012 Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 1.1. Skartační znak: A 10 Změny: platí po projednání na PR 24. 1. 2012 V souladu s vyhláškou

Více

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1.9.2010 Nahrazuje: organizační řád z 1.9.2009 Číslo jednací: /2010 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy... 3 3 Působnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Organizační řád č.j.:1/2007 Účinnost od: 1.9.2007 V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov. Organizační řád. pro školní rok 2014/2015

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov. Organizační řád. pro školní rok 2014/2015 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov Organizační řád pro školní rok 2014/2015 V Turnově, 28. 7. 2014 Úvodní ustanovení: Tento organizační řád je základní

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy OBSAH: Čl. I. ÚVOD... 1 Čl. II ZDROJE INFORMACÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ... 2 Čl. III INTERNÍ DOKUMENTY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více