Gymnázium Žďár nad Sázavou. Plán práce na školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Žďár nad Sázavou. Plán práce na školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 1 ze 42 Gymnázium Žďár nad Sázavou Plán práce na školní rok 2012/2013 ROČNÍ PLÁN KLASIFIKAČNÍCH PORAD PEDAGOGICKÉHO SBORU A SCHŮZEK RODIČŮ Porada Datum Hodina Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí Klasifikační porada za 1. čtvrtletí Plenární schůze rodičů Termín uzavření klasifikace za 1. pololetí Klasifikační porada za 2. čtvrtletí Rozdání výpisů vysvědčení za 1. pololetí Termín uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí Klasifikační porada za 3. čtvrtletí Třídní schůzky rodičů Termín uzavření klasifikace maturitních tříd Klasifikační porada maturitních tříd Termín uzavření klasifikace za 4. čtvrtletí Klasifikační porada za 4. čtvrtletí Rozdání vysvědčení za 2. pololetí

2 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 2 ze 42 SEZNAM TU A JEJICH ZÁSTUPCŮ Třída Počet žáků Učebna Třídní učitel Zastupující prima 30 b1 Dita Čížková Vladimíra Chlubnová sekunda 31 a 3 Roman Veselský Luděk Lopour tercie 30 a 1 Kamil Hübner Klára Ptáčková kvarta 29 b 6 Jan Jaroslav Gloser Lenka Dočekalová kvinta 28 b 4 Aleš Růžička Irena Vávrová sexta 30 a 4 Dana Králová Stanislav Novák septima 30 c 3 Magda Kulmová Dana Denková oktáva 25 el Eva Čepeláková Hana Vencelidesová 1. A 30 b2 Petr Forman Lenka Formanová 1. B 30 a5 Alena Čeplová Jana Rosecká 2. A 30 c 6 Lubomír Doubek Michaela Kondýsková 2. B 30 b 5 Petr Musil Lucie Troubilová Šenkýřová 3. A 29 b 3 Markéta Pohanková Hana Skulová 3. B 30 bi Jitka Rösslerová Milena Kletečková 4. A 30 c 4 Jana Mazlová Eva Straková 4. B 31 c 7 Andrea Popelová Eva Nováková celkem 473 žáků

3 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 3 ze 42 SEZNAM VEDOUCÍCH PŘEDMĚTŮ Předmět Český jazyk Anglický + francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Estetická výchova Tělesná výchova Vedoucí učitel Andrea Popelová Eva Straková Klára Ptáčková Magda Kulmová Lenka Formanová Milan Hána Alena Čeplová Roman Veselský Dana Králová Eva Čepeláková Lubomír Doubek Lubomír Doubek Kamil Hübner Aleš Růžička

4 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 4 ze 42 NÁZVY PŘEDMĚTŮ A JEJICH ZKRATKY Povinné předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Ruský jazyk Občanská výchova (nižší gymnázium) Základy společenských věd (vyšší gymnázium) Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova - hudební Estetická výchova - výtvarná Tělesná výchova Volitelné předměty - 3. ročník Biologicko-chemický seminář Matematický seminář FCE preparation seminar Maturita skills Výtvarný seminář Společenskovědní seminář Latina Informatika a základy programování Volitelné předměty - 4. ročník FCE preparation seminar Maturita skills Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Konverzace v anglickém jazyce Výtvarný seminář Informatika a základy programování Nepovinné předměty - 3. ročník Konverzace v ruském jazyce Nepovinné předměty - 4. ročník Cvičení z matematiky Č Aj Nj Fj Šj Rj Ov ZSV D Z M F Ch Bi IVT Hv Vv Tv BiChS MS FCE MSk VS SVS La IZP FCE MSk BiS ChS MS FS SVS DS ZS Ak VS IZP Rk MC

5 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 5 ze 42 ZKRATKY UČITELŮ Učitel Čepelák Vlastimil Balušíková Jiřina Čepeláková Eva Čeplová Alena Čížková Dita Denková Dana Doubek Lubomír Dočekalová Lenka Forman Petr Formanová Lenka Gloser Jaroslav Jan Hána Milan Hübner Kamil Chlubnová Vladimíra Kletečková Milena Kondýsková Michaela Koten Karel Králová Dana Kršková Hana Kulmová Magda Lopour Luděk Marshal David Mazlová Jana Musil Petr Novák Stanislav Nováková Eva Pohanková Markéta Popelová Andrea Ptáčková Klára Rosecká Jana Rösslerová Jitka Růžička Aleš Skulová Hana Sommerová Pavla Straková Eva Troubilová Lucie Vávrová Irena Vencelidesová Hana Veselá Vladimíra Veselský Roman Zkratka Čk Ba Čp Če Čž De Do Dč Fo Fm Gl Hn Hü Chl Ka Ko Kt Kr Kk Ku Lo Ml Mz Mu No Na Ph Po Pt Rs Rö Rů Sk So Sa Tb Va Ve Vs Vk

6 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 6 ze 42 PŘEHLED PRAVIDELNĚ VYUČOVANÝCH HODIN Učitel TU ve třídě počet žáků Úvazek Balušíková Jiřina 14 Čepelák Vlastimil 5 Čepeláková Eva oktáva Čeplová Alena 1.B Chlubnová Vladimíra 23 Čížková Dita prima Denková Dana 23 Dočekalová Lenka 21 Doubek Lubomír 2.A Forman Petr 1.A Formanová Lenka 19 Gloser Jaroslav kvarta Hána Milan 12 Hübner Kamil tercie Kletečková Milena 18 Kondýsková Michaela 21 Koten Karel 18 Králová Dana sexta Kršková Hana 10 Kulmová Magda septima Lopour Luděk 21 Marshall David 12 Mazlová Jana 4.A Musil Petr 2.B Novák Stanislav 16 Nováková Eva 10 Pohanková Markéta 3.A Popelová Andrea 4.B Ptáčková Klára 22 Rosecká Jana 22 Rösslerová Jitka 3.B Růžička Aleš kvinta Skulová Hana 21 Sommerová Pavla 7 Straková Eva 10 Troubilová Lucie 22 Vávrová Irena 23 Vencelidesová Hana 21 Veselá Vladimíra 16 Veselský Roman sekunda Celkem

7 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 7 ze 42 ROZPIS DOZORŮ Dozory na chodbách a v šatně Den žákovské šatny čas místo patro a patro b patro c chemie + aula fyzika Po Če Dč Sk Pt Do Va Po Lo Fo Rs Ve Út Fo Kt Vs Fm Mu Čp Dč Gl Ku Do No St Ba Vs Rů Chl Rs Va Ve De Hü Tb Ko Čt Mz Gl Mz Ko Pt De Ku Če Hü Do Ka Pá Ph Kr Če De Ka Čž Lo Ko Vk Rs Čp Dozory v jídelně školy Den/čas Po Kr Mu Ph Út Kt Pt Rö St Ba Sa Mz Čt Rů Vk Tb Pá Čž Rö Hü

8 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 8 ze 42 ZVONĚNÍ 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina posuny v rozvrhu 8. hodina hodina PŘIDĚLENÍ ŠATNOVÝCH SKŘÍNÍ třída skříně tercie kvarta kvinta sexta A B septima A B oktáva A B prima A B sekunda

9 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 9 ze 42 NÁSTUPY TŘÍD NA OBĚD Časový rozpis nástupů Den Čas Po T Ok 3A 2A Sx 3B 1A 1B Kt Sp 4A 2B 4B P S Kv Út 3A 3B P 4A 4B 1A 1B 2B S Ok T Kt Sx 2A Kv Sp St Kt T 3A 1A 4.r - bez sem 1B 3B Kv 2B Sp 4.r-sem P S 2A Sx Čt Ok S 4A Sp Sx 1A 3A 3B P T 2A 2B 1B Kv 4B Kt Pá Sp 1A 1B P 4.r - bez sem. 2A 2B 3B Kv Kt 4.r-sem S Sx 3A T

10 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 10 ze 42 PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy je zpracován na základě 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. V plánu vzdělávání učitelů školy je kladen důraz na vzdělávání všech členů pedagogického sboru. a) vzdělávání vedoucích pracovníků školy Absolvované kursy a školení: - ředitel školy - funkční studium FS II pro ředitele škol na CŠM PedF UK Praha - studium pro hodnotitele závěrečných prací funkčního studia FS II - funkce tutora na CŠM PedF UK Praha - členství ve Skupině K 10 pro reformu maturitní zkoušky - zástupce ředitele - studium výchovného poradenství na PedF UK Praha - zástupkyně ředitele - kurs ECDL - studium pro koordinátory tvorby ŠVP - jazyková zkouška CAE Plánované kursy a školení: - ředitel školy - spolupráce s CŠM PedF UK Praha, kursy školského managementu - zástupce ředitele - školení pro metodiky prevence - zástupkyně ředitele - příprava na zkoušku PCE b) proškolení učitelů v oblasti BOZP při výchově a vzdělávání - proškolení na úvodní poradě dle směrnic a legislativy BOZP - vstupní proškolení nově nastupujících učitelů c) prohlubování odborného vzdělávání učitelů v jejich aprobacích - dle nabídky vzdělávacích agentur Zlepšení informovanosti vyučujících o obsahu vzdělávacích akcí: - účastníci kursů budou materiály z přednášek a seminářů poskytovat ostatním učitelům téže aprobace (zápisy z přednášek a školení, informační nástěnky) - o nových poznatcích diskutovat v předmětových komisích - vzdělávání učitelů v oblasti informačních technologií - rozšiřování jazykových znalostí učitelů - využití 12 dní samostudia (přednostně o prázdninách) d) podpora netradičních metod výuky Ve školním roce 2009/2010 bylo realizováno proškolení celého učitelského sboru pro práci s aktivními tabulemi ActiveBoard, jejím ovládáním, SW a tvorbou vlastních výukových materiálů a prezentací. Toto školení je spojeno s projektem školy Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je rozložen na 5 následujících let. Ve školním roce 2012/2013 proběhne řada vzdělávacích seminářů určených celému pedagogickému sboru zaměřená na autoevaluaci a metodiku výuky. Kursy povedou zkušení lektoři. Dále se uskuteční školení všech vyučujících v jejich rolích v nové maturitě (ŠMK, ZAD, HOD). e) další formy vzdělávání učitelů - projekty školy - odborné přednášky ve škole, fyzikální projekt Fyzika a my, výtvarné projekty a výstavy - odborné exkurze - společné zahraniční zájezdy učitelů

11 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 11 ze 42 Kalendář plánovaných vzdělávacích akcí Vzdělávací akce Učitelé školy Termín Lektor proškolení sboru v rámci BOZP všichni srpen ŘŠ odborné vzdělávání v jednotlivých aprobacích všichni dle nabídky vzdělávací agentury semináře k nové maturitě všichni dle určených průběžně funkcí semináře zaměřené na autoevaluaci a metodiku výuky všichni srpen 2012 v průběhu roku zkušení lektoři Úkoly související s podporou vzdělávání učitelů Vedení školy zajistí: volno v délce 12 dní ročně na samostudium (dobu a termín čerpání určí ŘŠ) náhradu mzdy za účast učitelů na školení dostupnost informací o nabídce vzdělávání finanční zvýhodnění vzdělávajících se učitelů (v kritériích odměňování) na vzdělávací akce skutečné odborníky prezentaci důležitých informací ze školení na pedagogických radách, nástěnce školy a na intranetu vybavení všech kabinetů výpočetní technikou (přístup na internet) vyhledávání zajímavých internetových odkazů funkčnost zajímavých výukových programů na školních počítačích (Encarta, LangMaster apod.)

12 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 12 ze 42 PLÁN HOSPITACÍ NA ŠKOLNÍ ROK Měsíc Zaměření hospitace Předmět Říjen přírodovědné předměty Ch, Bi cizí jazyky Aj, Nj Listopad kontrola ŠVP Bi, Čj, Bi noví učitelé Ch Prosinec humanitní předměty D, Čj noví žáci + kontrola ŠVP M, Ch Leden průřezová témata Bi, Ch, F problémoví učitelé Ch, M Únor humanitní předměty Zsv druhé cizí jazyky Nj, Fj, Šj, Rj Březen laboratorní práce F, Bi, Ch úroveň kvarty M, Čj Duben úroveň maturantů M, Čj výchovy Hv, Vv, Tv Květen problémoví učitelé klíčové kompetence D, Z, M

13 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 13 ze 42 SEZNAM KRITÉRIÍ SLEDOVANÝCH PŘI KONTROLNÍ HOSPITACI Hospitace ve výuce jsou zaměřeny na tyto oblasti: I. Činnosti učitele II. Aktivity a činnost žáků III. Rozvíjení klíčových kompetencí žáků IV. Zařazení průřezových témat I. Činnosti učitele Kategorie A 1) Sleduje učitel promyšleně a účelně vytčené vzdělávací cíle? 2) Je obsah učiva v souladu s učebními osnovami a s učebním plánem? 3) Je obsah učiva přiměřený schopnostem žáků? 4) Má postup učivem logickou návaznost, postupuje učitel od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k méně známému? 5) Je podání látky srozumitelné i slabším žákům? (Pochopí je i hospitující)? 6) Jsou formulované otázky srozumitelné a jasné? 7) Nejsou v podání učiva věcné chyby? 8) Je učitel ve svých projevech (řeč, gesta, rozhodování, vlastní názor, ochota přiznat chybu, vztah k žákům i ke spolupracovníkům, přístup k práci,...) dobrým příkladem osobnosti člověka? Kategorie B 1) Využívá učitel znalosti žáků z předcházejících hodin, z jiných předmětů, ze života, ze zkušenosti? 2) Uplatňuje učitel individuální přístup? 3) Navozuje učitel ve třídě svým jednáním atmosféru spolupráce? 4) Dovede učitel v hodině zažertovat? 5) Dbá vyučující na správné vyjadřování žáků? 6) Neuniká jeho pozornosti pasivita některých žáků? Nevěnuje pozornost jen úzkému okruhu lepších žáků? Kategorie C 1) Reaguje učitel vhodně na rozdílné pracovní tempo jednotlivých žáků? 2) Nechává dostatek prostoru pro aktivitu žáků a vyjádření jejich názorů? 3) Dovede učitel vhodně pracovat s hlasem a gestikulací? 4) Dovede postihnout pokles výkonnosti žáků v průběhu hodiny? 5) Sleduje úroveň písemností žáků? 6) Dovede navodit u neúspěšného žáka situace, ve kterých by uspěl? II. Aktivity a činnost žáků Kategorie A 1) Projevuje se u žáků zájem o práci v hodině? 2) Jsou žáci v hodině aktivní? Nebojí se zeptat, pokud něčemu neporozuměli? 3) Pochopili žáci základní látku z nového učiva? Dokáže se o tom vyučující přesvědčit? 4) Je na chování žáků poznat, že vztahy mezi nimi a učitelem jsou demokratické? 5) Zvládají žáci učivo, na které je navazováno?

14 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 14 ze 42 Kategorie B 1) Doplňují žáci novou látku svými vlastními připomínkami a zkušenostmi? 2) Jsou dostatečně vytíženi i talentovaní žáci? 3) Jsou naopak aktivní i žáci slabší? 4) Je vyjadřování žáků na dobré úrovni? 5) Dovedou žáci pracovat samostatně s literaturou? Dokážou provést výpisky z učebnic? Kategorie C 1) Je na žácích patrná snaha o komunikaci s učitelem? 2) Je písemný projev na dobré úrovni? 3) Dovedou žáci rozlišovat mezi podstatným a méně podstatným? 4) Jsou žáci v hodině pozorní, znudění, roztěkaní,...? 5) Dovede navodit u neúspěšného žáka situace, ve kterých by uspěl? III. Rozvíjení klíčových kompetencí žáků 1) Vyučující zadává žákům samostatné problémy k řešení 2) Žáci kriticky pracují s textem a interpretují a ověřují získané poznatky 3) Žáci jsou vedeni k diskuzi a komunikaci 4) Žáci spolupracují ve třídě nebo ve skupinách 5) Při výuce je kladen důraz na osobní zkušenosti žáků 6) Žáci jsou vedeni k důslednému hodnocení dosažených výsledků 7) Žáci používají odbornou terminologii 8) Žáci používají různé postupy při hledání řešení 9) Žáci sami vyhledávají informace III. Zařazení průřezových témat Která průřezová témata byla v hodině zařazena: 1) Poznávání a rozvoj osobnosti žáka 2) Rozvoj organizačních dovedností žáka 3) Sociální komunikace 4) Globální problémy a jejich příčiny a důsledky 5) Sociokulturní rozdíly a multilingvní situace 6) Role a vliv médií v životě 7) Vztah k životnímu prostředí 8) Spolupráce a soutěž v kolektivu žáků 9) Morální vlastnosti žáků

15 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 15 ze 42 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY ŘEDITEL ŠKOLY SRPEN Příprava na pedagogickou radu. Schválit případné změny organizační struktury školy, seznámit s ní všechny pracovníky školy. Účast na poradě s provozními zaměstnanci. Porada vedení. Stanovit termíny konání pedagogických rad. Zpracovat roční plán školy. Aktualizovat koncepci školy. Schválit plán pedagogických dozorů ve výdejně stravy. Schválit rozvrh pedagogických dozorů a rozvrh hodin. Uskutečnit komisionální zkoušky, včetně určení zkušebních komisí. Uzavřít klasifikaci po komisionálních zkouškách. Informovat zřizovatele o náhradním termínu maturitních zkoušek. Podepsat pracovní smlouvy s novými pedagogickými pracovníky. Úvodní pohovor s nově nastupujícími pracovníky. Projednat s pracovníky (nově příchozími pracovníky) náplň pracovních činností. Jmenovat pracovníky k zabezpečení úkolů BOZP a PO (požární hlídky, CO, zdravotník). Stanovit podmínky pro přiznání nenárokových složek platu. Seznámit pracovníky školy s pracovním řádem. Kontrola školy z hlediska BOZP. Zpracovat termínový kalendář na školní rok (třídní schůzky, pedagogické rady, pracovní porady, prázdniny, přijímací zkoušky ). Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. Schválit Minimální program k prevenci sociálně patologických jevů. Aktualizovat řád školy. ZÁŘÍ Porady vedení (každý čtvrtek). Projednat koncepci školy (doplňky, její aktualizaci) v pedagogické radě. Zpracovat týdenní plány školy. Zpracovat plán porad školy. Aktualizovat dokumentaci BOZP, PO a CO. Příprava na pedagogickou radu. Kontrola správnosti rozvrhu. Zpracovat plán hospitační a kontrolní činnosti. Zpracovat plán soutěží a přehlídek žáků. Zveřejnit nabídky olympiád a soutěží vyhlašovaných MŠMT. Zpracovat rámcový plán vzdělávacích programů a akcí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Rozdělení tříd na skupiny. Ustanovení plánu schůzek předmětových komisí. Stanovit termíny maturitních zkoušek. Jmenovat zkušební komisi opravný termín maturitních zkoušek.

16 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 16 ze 42 Vyhodnotit výsledky přijímacího řízení na VŠ a VOŠ a uplatnění absolventů na trhu práce. Zkontrolovat tematické plány a vedení pedagogické dokumentace (třídní knihy, třídní výkazy). Projednat roční plán činnosti rady rodičů. Zpracovat a odeslat výroční zprávu o činnosti školy. Seznámit pracovníky školy s pracovním řádem a umístit jej na nástěnku ve sborobně. Kontrola a odeslání statistických výkazů k začátku nového školního roku. Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Seznámit zřizovatele školy, rodiče žáků, radu školy s koncepcí a řádem školy. Projednat se zřizovatelem plánované počty žáků pro přijímací řízení do 1. ročníku studia. Projednat s odborovou organizací pracovně právní záležitosti a zásadní otázky rozvoje školy. Zabezpečit uvádění začínajících učitelů do vzdělávacího procesu, určit zavádějící učitele. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola platových výměrů, stanovení nových platových výměrů. Podepsat sběrné předkontační doklady. Kontrola knihy závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. Zpracovat plán úkolů PO. Zpracovat plán DVPP. Schválit plán vzdělávání školního metodika prevence sociálně patologických jevů. Na třídních schůzkách informovat rodiče o činnosti školy v oblasti prevence soc. patologických jevů. ŘÍJEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Kontrola povinné dokumentace školy. Kontrola využití výpočetní techniky ve vyučovacím procesu (hardware, software). Schválení tematických okruhů pro maturitní zkoušky. Zpracovat přehled vnitřních norem školy, doplnit stávající normy, vytvořit nové. Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Pověření pracovníků vedením lyžařských kurzů a sportovně turistických kurzů na daný školní rok. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Doplnit provozní řády odborných učeben, tělocvičny a dalších prostor. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. LISTOPAD Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Kontrola výkonu dozorů pedagogických pracovníků. Připravit čtvrtletní schůzi pedagogické rady a rodičovské schůzky. Kontrola vyřizování stížností, podnětů a oznámení. Aktualizovat směrnici o svobodném přístupu k informacím.

17 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 17 ze 42 Zajistit informovanost žáků posledních ročníků o možnostech dalšího studia a uplatnění na trhu práce. Kontrola prací konaných na základě dohod a prací konaných mimo pracovní poměr. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. Zajistit prezentaci školy na Festivalu vzdělávání. PROSINEC Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Schválení programu lyžařských kurzů. Účast na poradě s provozními zaměstnanci. Připravit dny otevřených dveří. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Připravit zaměstnání pro učitele o prázdninách (práce související s přímou vyučovací činností). Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. Kontrola plnění plánu hospitací. LEDEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Příprava na pedagogickou radu. Kontrola výkonu dozorů pedagogických pracovníků. Určit z pedagogického sboru kandidáty na předsedy maturitních komisí. Zkontrolovat přípravy maturitního plesu. Stanovit kritéria přijímacích zkoušek. Zpracovat výroční zprávu o poskytování informací za předcházející kalendářní rok. Kontrola a podpis vysvědčení. Zpracovat výroční zprávu o hospodaření školy, projednat na schůzi zaměstnanců školy a odeslat. Zpracovat statistické výkazy za uplynulý kalendářní rok. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola platových výměrů, stanovení nových platových výměrů. Spolu s odborovou organizací stanovit zásady a způsob čerpání FKSP a schválit rozpočet na rok. Provést rozbor hospodaření v předchozím roce a sestavit předběžný rozpočet školy na nový rok. Podepsat sběrné předkontační doklady. Stanovit výši provozní zálohy na příslušný kalendářní rok. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce.

18 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 18 ze 42 ÚNOR Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Zajistit průběh maturitního plesu. Zkontrolovat a potvrdit přihlášky na vysoké a vyšší odborné školy. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Připravit zaměstnání pro učitele o prázdninách (práce související s přímou vyučovací činností). Zaktualizovat kritéria pro přidělování nenárokových složek platu. Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. BŘEZEN Účast na poradě s provozními zaměstnanci. Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Jmenovat členy zkušební komise pro maturitní zkoušky. Uzavřít přijímání přihlášek na střední školu (15.3). Rozeslat pozvánky k přijímacím zkouškám do 1. ročníku (1.kolo). Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. DUBEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Příprava na pedagogickou radu a rodičovské schůzky. Řešit personální obsazení školy pro příští školní rok (nedostatek pracovníků, propouštění). Zpracovat koncepci pro využití informačních technologií ve škole. Kontrola výkonu dozorů pedagogických pracovníků. Organizačně zabezpečit přijímací zkoušky do 1. ročníku. Vydat rozhodnutí o výsledku 1. kola přijímacího řízení. Stanovit témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Zpracovat plán úkolů BOZP. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce.

19 Kontrola plnění plánu hospitací. Gymnázium Žďár nad Sázavou Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 19 ze 42 KVĚTEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Schválit výběr učebnic a učebních textů pro příští školní rok. Připravit pedagogickou radu maturitních tříd, zkontrolovat a podepsat vysvědčení. Organizačně zabezpečit průběh maturtiních zkoušek. Zkontrolovat a podepsat maturitní vysvědčení. Schválit program sportovně turistického kurzu. Kontrola prací konaných na základě dohod a prací konaných mimo pracovní poměr. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Kontrola odstranění nedostatků zjištěných požárními kontrolami (komplexní a tematické). Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. ČERVEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Příprava na pedagogickou radu. Tvorba učebního plánu školy pro příští školní rok (předměty, počty hodin). Účast na poradě s provozními zaměstnanci. Schválit plán pracovníků na příští školní rok. Zpracovat střednědobý plán činnosti školy. Zpracovat dlouhodobý plán rozvoje školy. Připravit závěrečnou schůzi pedagogické rady (zhodnocení školního roku). Kontrola výkonu dozorů pedagogických pracovníků. Ustanovit třídní učitele na příští školní rok. Stanovit úvazky učitelů podle učebního plánu školy na příští školní rok. Zorganizovat schůzku se žáky budoucího 1. ročníku a jejich rodiči. Zkontrolovat a podepsat vysvědčení. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. ČERVENEC Rozeslat pozvánky ke komisionálním zkouškám. Podepsat pololetní statistické výkazy. Informovat zřizovatele o opravném termínu maturitních zkoušek. Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce.

20 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 20 ze 42 ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY SRPEN Příprava na pedagogickou radu. Porady vedení. Přidělení učeben a šaten jednotlivým třídám, zajistit změnu označení. Připravit podklady pro projednání koncepce školy na pedagogické radě. Podle úvazků učitelů sestavit rozvrh školy včetně posunů na obědy. Jmenovat komisi pro opravné zkoušky. Kontrola protokolů o opravných zkouškách. Zpracovat plán pedagogických dozorů ve výdejně stravy. Zpracovat rozvrh pedagogických dozorů. Připravit podklady pro organizační zabezpečení školního roku. Přidělit uvádějící učitele nově nastupujícím pedagogickým pracovníkům. ZÁŘÍ Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Upřesnit počty žáků ve třídách a ve skupinách po zahájení školního roku. Seznámit pedagogické pracovníky s vnitřním klasifikačním řádem. Vyvěsit na učebny rozvrhy tříd (kmenové třídy) a rozvrhy využití odborných učeben. Připravit organizační zabezpečení opravných maturitních zkoušek. Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních výkazů. Suplování Hospitační činnost ŘÍJEN Příprava na pedagogickou radu. Zpracovat plán výletů, exkurzí a kurzů na školní rok. Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Příprava třídních schůzek. Objednat tiskopisy SEVT. Kontrola třídních knih. Suplování Hospitační činnost LISTOPAD Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola počtu žáků v nepovinných předmětech a zájmových kroužcích (skutečný stav). Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních knih. Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Suplování Hospitační činnost

21 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 21 ze 42 PROSINEC Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola třídních knih nepovinných předmětů. Návrh na personální zajištění lyžařských kurzů. Suplování Hospitační činnost LEDEN Příprava na pedagogickou radu. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Porady vedení. Kontrola absence žáků. Doporučit řediteli určit z pedagogického sboru kandidáty na předsedy maturitních zkoušeky. Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Určit náhradní termíny pro klasifikaci žáků. Kontrola třídních knih. Zpracovat vzor správného vyplnění vysvědčení, zpracovat podklady pro tisk vysvědčení. Kontrola správnosti údajů na vysvědčení. Suplování Hospitační činnost ÚNOR Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola záznamů z pedagogických rad. Vyhodnocení suplovaných hodin za pololetí. Kontrola, zda zákonný zástupce nepožádal o komisionální přezkoušení na konci klasifikačního období. Suplování Hospitační činnost BŘEZEN Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola dokumentace předmětu Zdravotní tělesná výchova, kontrola počtu žáků (skutečný stav). Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních knih. Suplování Hospitační činnost DUBEN Příprava na pedagogickou radu. Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Příprava třídních schůzek. Organizačně zabezpečit písemné maturitní zkoušky.

22 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 22 ze 42 Organizačně zabezpečit průběh 1. kola přijímacích zkoušek. Kontrola třídních knih. Suplování Hospitační činnost KVĚTEN Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola třídních knih nepovinných předmětů. Kontrola plnění úkolů předmětových komisí. Kontrola počtu žáků v nepovinných předmětech (skutečný stav). Příprava setkání s rodiči žáků budoucích 1. tříd. Nabídka seminářů na příští školní rok Organizačně zabezpečit maturitní zkoušky. Organizačně zabezpečit průběh 2. kola přijímacích zkoušek. Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních knih. Suplování Hospitační činnost ČERVEN Příprava na pedagogickou radu. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Tvorba učebního plánu školy pro příští školní rok (předměty, počty hodin). Porady vedení. Připravit podklady pro zpracování střednědobého a operativního plánu školy. Kontrola záznamů z pedagogických rad. Vyhodnocení suplovaných hodin za pololetí. Zpracovat přehled žáků, kteří budou vykonávat opravné zkoušky, stanovit termín opravné zkoušky. Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních knih. Kontrola třídních výkazů. Kontrola správnosti údajů na vysvědčení. Suplování Hospitační činnost Rozdělení jazykových skupin a seminářů pro příští školní rok ČERVENEC Kontrola, zda zákonný zástupce nepožádal o komisionální přezkoušení na konci klasifikačního období.

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Celoroční plán pro školní rok

Celoroční plán pro školní rok Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2016-2017 Č.j.:

Více

ROKU SRPEN. Do uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 29. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 29. 8. v 9.00 zahajovací

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007 Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007 Srpen - velká údržba a úklid obou budov a/ malování a opravy prostor, určených veřejnou prověrkou BOZP b/ oprava

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008 Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008 Srpen - velká údržba a úklid obou budov a/ malování a opravy prostor, určených veřejnou prověrkou BOZP b/ malování

Více

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2010/2011

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2010/2011 Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2010/2011 Srpen - velká údržba a úklid obou budov a/ malování a opravy prostor, určených veřejnou prověrkou BOZP b/ malování

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Zápis - Sdružení přátel Gymnázia Kadaň 7. březen Přítomni: Vaňas, Fusková, Kučerová, Koťátková, Tuček, Křížová, Švehlová, Sajdl

Zápis - Sdružení přátel Gymnázia Kadaň 7. březen Přítomni: Vaňas, Fusková, Kučerová, Koťátková, Tuček, Křížová, Švehlová, Sajdl Zápis - Sdružení přátel Gymnázia Kadaň 7. březen 2002 Přítomni: Vaňas, Fusková, Kučerová, Koťátková, Tuček, Křížová, Švehlová, Sajdl 1. Informace o činnosti a volby statutárních zástupců P.Vaňas přednesl

Více

Plán kontroly a řízení

Plán kontroly a řízení Č.j.: 2/0209/14 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Plán kontroly a řízení na školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ I. Kontroly - přidělení předmětů, organizace školy

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Organizační řád aktualizace k

Organizační řád aktualizace k Stupeň řízení 1. Úvodní ustanovení Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Organizační řád aktualizace k 1. 9. 2012 Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

KONTROLNÍ ČINNOST 2016/2017

KONTROLNÍ ČINNOST 2016/2017 KONTROLNÍ ČINNOST 2016/2017 Zpracovala: Ing. Renata Hrušková I. Hlavní úkoly kontrolní činnosti 2016/2017 Hlavní úkoly kontrolní a hospitační činnosti vycházejí z dlouhodobého plánu práce školy, plánu

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více