Gymnázium Žďár nad Sázavou. Plán práce na školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Žďár nad Sázavou. Plán práce na školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 1 ze 42 Gymnázium Žďár nad Sázavou Plán práce na školní rok 2012/2013 ROČNÍ PLÁN KLASIFIKAČNÍCH PORAD PEDAGOGICKÉHO SBORU A SCHŮZEK RODIČŮ Porada Datum Hodina Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí Klasifikační porada za 1. čtvrtletí Plenární schůze rodičů Termín uzavření klasifikace za 1. pololetí Klasifikační porada za 2. čtvrtletí Rozdání výpisů vysvědčení za 1. pololetí Termín uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí Klasifikační porada za 3. čtvrtletí Třídní schůzky rodičů Termín uzavření klasifikace maturitních tříd Klasifikační porada maturitních tříd Termín uzavření klasifikace za 4. čtvrtletí Klasifikační porada za 4. čtvrtletí Rozdání vysvědčení za 2. pololetí

2 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 2 ze 42 SEZNAM TU A JEJICH ZÁSTUPCŮ Třída Počet žáků Učebna Třídní učitel Zastupující prima 30 b1 Dita Čížková Vladimíra Chlubnová sekunda 31 a 3 Roman Veselský Luděk Lopour tercie 30 a 1 Kamil Hübner Klára Ptáčková kvarta 29 b 6 Jan Jaroslav Gloser Lenka Dočekalová kvinta 28 b 4 Aleš Růžička Irena Vávrová sexta 30 a 4 Dana Králová Stanislav Novák septima 30 c 3 Magda Kulmová Dana Denková oktáva 25 el Eva Čepeláková Hana Vencelidesová 1. A 30 b2 Petr Forman Lenka Formanová 1. B 30 a5 Alena Čeplová Jana Rosecká 2. A 30 c 6 Lubomír Doubek Michaela Kondýsková 2. B 30 b 5 Petr Musil Lucie Troubilová Šenkýřová 3. A 29 b 3 Markéta Pohanková Hana Skulová 3. B 30 bi Jitka Rösslerová Milena Kletečková 4. A 30 c 4 Jana Mazlová Eva Straková 4. B 31 c 7 Andrea Popelová Eva Nováková celkem 473 žáků

3 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 3 ze 42 SEZNAM VEDOUCÍCH PŘEDMĚTŮ Předmět Český jazyk Anglický + francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Estetická výchova Tělesná výchova Vedoucí učitel Andrea Popelová Eva Straková Klára Ptáčková Magda Kulmová Lenka Formanová Milan Hána Alena Čeplová Roman Veselský Dana Králová Eva Čepeláková Lubomír Doubek Lubomír Doubek Kamil Hübner Aleš Růžička

4 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 4 ze 42 NÁZVY PŘEDMĚTŮ A JEJICH ZKRATKY Povinné předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Ruský jazyk Občanská výchova (nižší gymnázium) Základy společenských věd (vyšší gymnázium) Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova - hudební Estetická výchova - výtvarná Tělesná výchova Volitelné předměty - 3. ročník Biologicko-chemický seminář Matematický seminář FCE preparation seminar Maturita skills Výtvarný seminář Společenskovědní seminář Latina Informatika a základy programování Volitelné předměty - 4. ročník FCE preparation seminar Maturita skills Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Konverzace v anglickém jazyce Výtvarný seminář Informatika a základy programování Nepovinné předměty - 3. ročník Konverzace v ruském jazyce Nepovinné předměty - 4. ročník Cvičení z matematiky Č Aj Nj Fj Šj Rj Ov ZSV D Z M F Ch Bi IVT Hv Vv Tv BiChS MS FCE MSk VS SVS La IZP FCE MSk BiS ChS MS FS SVS DS ZS Ak VS IZP Rk MC

5 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 5 ze 42 ZKRATKY UČITELŮ Učitel Čepelák Vlastimil Balušíková Jiřina Čepeláková Eva Čeplová Alena Čížková Dita Denková Dana Doubek Lubomír Dočekalová Lenka Forman Petr Formanová Lenka Gloser Jaroslav Jan Hána Milan Hübner Kamil Chlubnová Vladimíra Kletečková Milena Kondýsková Michaela Koten Karel Králová Dana Kršková Hana Kulmová Magda Lopour Luděk Marshal David Mazlová Jana Musil Petr Novák Stanislav Nováková Eva Pohanková Markéta Popelová Andrea Ptáčková Klára Rosecká Jana Rösslerová Jitka Růžička Aleš Skulová Hana Sommerová Pavla Straková Eva Troubilová Lucie Vávrová Irena Vencelidesová Hana Veselá Vladimíra Veselský Roman Zkratka Čk Ba Čp Če Čž De Do Dč Fo Fm Gl Hn Hü Chl Ka Ko Kt Kr Kk Ku Lo Ml Mz Mu No Na Ph Po Pt Rs Rö Rů Sk So Sa Tb Va Ve Vs Vk

6 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 6 ze 42 PŘEHLED PRAVIDELNĚ VYUČOVANÝCH HODIN Učitel TU ve třídě počet žáků Úvazek Balušíková Jiřina 14 Čepelák Vlastimil 5 Čepeláková Eva oktáva Čeplová Alena 1.B Chlubnová Vladimíra 23 Čížková Dita prima Denková Dana 23 Dočekalová Lenka 21 Doubek Lubomír 2.A Forman Petr 1.A Formanová Lenka 19 Gloser Jaroslav kvarta Hána Milan 12 Hübner Kamil tercie Kletečková Milena 18 Kondýsková Michaela 21 Koten Karel 18 Králová Dana sexta Kršková Hana 10 Kulmová Magda septima Lopour Luděk 21 Marshall David 12 Mazlová Jana 4.A Musil Petr 2.B Novák Stanislav 16 Nováková Eva 10 Pohanková Markéta 3.A Popelová Andrea 4.B Ptáčková Klára 22 Rosecká Jana 22 Rösslerová Jitka 3.B Růžička Aleš kvinta Skulová Hana 21 Sommerová Pavla 7 Straková Eva 10 Troubilová Lucie 22 Vávrová Irena 23 Vencelidesová Hana 21 Veselá Vladimíra 16 Veselský Roman sekunda Celkem

7 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 7 ze 42 ROZPIS DOZORŮ Dozory na chodbách a v šatně Den žákovské šatny čas místo patro a patro b patro c chemie + aula fyzika Po Če Dč Sk Pt Do Va Po Lo Fo Rs Ve Út Fo Kt Vs Fm Mu Čp Dč Gl Ku Do No St Ba Vs Rů Chl Rs Va Ve De Hü Tb Ko Čt Mz Gl Mz Ko Pt De Ku Če Hü Do Ka Pá Ph Kr Če De Ka Čž Lo Ko Vk Rs Čp Dozory v jídelně školy Den/čas Po Kr Mu Ph Út Kt Pt Rö St Ba Sa Mz Čt Rů Vk Tb Pá Čž Rö Hü

8 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 8 ze 42 ZVONĚNÍ 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina posuny v rozvrhu 8. hodina hodina PŘIDĚLENÍ ŠATNOVÝCH SKŘÍNÍ třída skříně tercie kvarta kvinta sexta A B septima A B oktáva A B prima A B sekunda

9 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 9 ze 42 NÁSTUPY TŘÍD NA OBĚD Časový rozpis nástupů Den Čas Po T Ok 3A 2A Sx 3B 1A 1B Kt Sp 4A 2B 4B P S Kv Út 3A 3B P 4A 4B 1A 1B 2B S Ok T Kt Sx 2A Kv Sp St Kt T 3A 1A 4.r - bez sem 1B 3B Kv 2B Sp 4.r-sem P S 2A Sx Čt Ok S 4A Sp Sx 1A 3A 3B P T 2A 2B 1B Kv 4B Kt Pá Sp 1A 1B P 4.r - bez sem. 2A 2B 3B Kv Kt 4.r-sem S Sx 3A T

10 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 10 ze 42 PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy je zpracován na základě 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. V plánu vzdělávání učitelů školy je kladen důraz na vzdělávání všech členů pedagogického sboru. a) vzdělávání vedoucích pracovníků školy Absolvované kursy a školení: - ředitel školy - funkční studium FS II pro ředitele škol na CŠM PedF UK Praha - studium pro hodnotitele závěrečných prací funkčního studia FS II - funkce tutora na CŠM PedF UK Praha - členství ve Skupině K 10 pro reformu maturitní zkoušky - zástupce ředitele - studium výchovného poradenství na PedF UK Praha - zástupkyně ředitele - kurs ECDL - studium pro koordinátory tvorby ŠVP - jazyková zkouška CAE Plánované kursy a školení: - ředitel školy - spolupráce s CŠM PedF UK Praha, kursy školského managementu - zástupce ředitele - školení pro metodiky prevence - zástupkyně ředitele - příprava na zkoušku PCE b) proškolení učitelů v oblasti BOZP při výchově a vzdělávání - proškolení na úvodní poradě dle směrnic a legislativy BOZP - vstupní proškolení nově nastupujících učitelů c) prohlubování odborného vzdělávání učitelů v jejich aprobacích - dle nabídky vzdělávacích agentur Zlepšení informovanosti vyučujících o obsahu vzdělávacích akcí: - účastníci kursů budou materiály z přednášek a seminářů poskytovat ostatním učitelům téže aprobace (zápisy z přednášek a školení, informační nástěnky) - o nových poznatcích diskutovat v předmětových komisích - vzdělávání učitelů v oblasti informačních technologií - rozšiřování jazykových znalostí učitelů - využití 12 dní samostudia (přednostně o prázdninách) d) podpora netradičních metod výuky Ve školním roce 2009/2010 bylo realizováno proškolení celého učitelského sboru pro práci s aktivními tabulemi ActiveBoard, jejím ovládáním, SW a tvorbou vlastních výukových materiálů a prezentací. Toto školení je spojeno s projektem školy Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je rozložen na 5 následujících let. Ve školním roce 2012/2013 proběhne řada vzdělávacích seminářů určených celému pedagogickému sboru zaměřená na autoevaluaci a metodiku výuky. Kursy povedou zkušení lektoři. Dále se uskuteční školení všech vyučujících v jejich rolích v nové maturitě (ŠMK, ZAD, HOD). e) další formy vzdělávání učitelů - projekty školy - odborné přednášky ve škole, fyzikální projekt Fyzika a my, výtvarné projekty a výstavy - odborné exkurze - společné zahraniční zájezdy učitelů

11 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 11 ze 42 Kalendář plánovaných vzdělávacích akcí Vzdělávací akce Učitelé školy Termín Lektor proškolení sboru v rámci BOZP všichni srpen ŘŠ odborné vzdělávání v jednotlivých aprobacích všichni dle nabídky vzdělávací agentury semináře k nové maturitě všichni dle určených průběžně funkcí semináře zaměřené na autoevaluaci a metodiku výuky všichni srpen 2012 v průběhu roku zkušení lektoři Úkoly související s podporou vzdělávání učitelů Vedení školy zajistí: volno v délce 12 dní ročně na samostudium (dobu a termín čerpání určí ŘŠ) náhradu mzdy za účast učitelů na školení dostupnost informací o nabídce vzdělávání finanční zvýhodnění vzdělávajících se učitelů (v kritériích odměňování) na vzdělávací akce skutečné odborníky prezentaci důležitých informací ze školení na pedagogických radách, nástěnce školy a na intranetu vybavení všech kabinetů výpočetní technikou (přístup na internet) vyhledávání zajímavých internetových odkazů funkčnost zajímavých výukových programů na školních počítačích (Encarta, LangMaster apod.)

12 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 12 ze 42 PLÁN HOSPITACÍ NA ŠKOLNÍ ROK Měsíc Zaměření hospitace Předmět Říjen přírodovědné předměty Ch, Bi cizí jazyky Aj, Nj Listopad kontrola ŠVP Bi, Čj, Bi noví učitelé Ch Prosinec humanitní předměty D, Čj noví žáci + kontrola ŠVP M, Ch Leden průřezová témata Bi, Ch, F problémoví učitelé Ch, M Únor humanitní předměty Zsv druhé cizí jazyky Nj, Fj, Šj, Rj Březen laboratorní práce F, Bi, Ch úroveň kvarty M, Čj Duben úroveň maturantů M, Čj výchovy Hv, Vv, Tv Květen problémoví učitelé klíčové kompetence D, Z, M

13 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 13 ze 42 SEZNAM KRITÉRIÍ SLEDOVANÝCH PŘI KONTROLNÍ HOSPITACI Hospitace ve výuce jsou zaměřeny na tyto oblasti: I. Činnosti učitele II. Aktivity a činnost žáků III. Rozvíjení klíčových kompetencí žáků IV. Zařazení průřezových témat I. Činnosti učitele Kategorie A 1) Sleduje učitel promyšleně a účelně vytčené vzdělávací cíle? 2) Je obsah učiva v souladu s učebními osnovami a s učebním plánem? 3) Je obsah učiva přiměřený schopnostem žáků? 4) Má postup učivem logickou návaznost, postupuje učitel od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k méně známému? 5) Je podání látky srozumitelné i slabším žákům? (Pochopí je i hospitující)? 6) Jsou formulované otázky srozumitelné a jasné? 7) Nejsou v podání učiva věcné chyby? 8) Je učitel ve svých projevech (řeč, gesta, rozhodování, vlastní názor, ochota přiznat chybu, vztah k žákům i ke spolupracovníkům, přístup k práci,...) dobrým příkladem osobnosti člověka? Kategorie B 1) Využívá učitel znalosti žáků z předcházejících hodin, z jiných předmětů, ze života, ze zkušenosti? 2) Uplatňuje učitel individuální přístup? 3) Navozuje učitel ve třídě svým jednáním atmosféru spolupráce? 4) Dovede učitel v hodině zažertovat? 5) Dbá vyučující na správné vyjadřování žáků? 6) Neuniká jeho pozornosti pasivita některých žáků? Nevěnuje pozornost jen úzkému okruhu lepších žáků? Kategorie C 1) Reaguje učitel vhodně na rozdílné pracovní tempo jednotlivých žáků? 2) Nechává dostatek prostoru pro aktivitu žáků a vyjádření jejich názorů? 3) Dovede učitel vhodně pracovat s hlasem a gestikulací? 4) Dovede postihnout pokles výkonnosti žáků v průběhu hodiny? 5) Sleduje úroveň písemností žáků? 6) Dovede navodit u neúspěšného žáka situace, ve kterých by uspěl? II. Aktivity a činnost žáků Kategorie A 1) Projevuje se u žáků zájem o práci v hodině? 2) Jsou žáci v hodině aktivní? Nebojí se zeptat, pokud něčemu neporozuměli? 3) Pochopili žáci základní látku z nového učiva? Dokáže se o tom vyučující přesvědčit? 4) Je na chování žáků poznat, že vztahy mezi nimi a učitelem jsou demokratické? 5) Zvládají žáci učivo, na které je navazováno?

14 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 14 ze 42 Kategorie B 1) Doplňují žáci novou látku svými vlastními připomínkami a zkušenostmi? 2) Jsou dostatečně vytíženi i talentovaní žáci? 3) Jsou naopak aktivní i žáci slabší? 4) Je vyjadřování žáků na dobré úrovni? 5) Dovedou žáci pracovat samostatně s literaturou? Dokážou provést výpisky z učebnic? Kategorie C 1) Je na žácích patrná snaha o komunikaci s učitelem? 2) Je písemný projev na dobré úrovni? 3) Dovedou žáci rozlišovat mezi podstatným a méně podstatným? 4) Jsou žáci v hodině pozorní, znudění, roztěkaní,...? 5) Dovede navodit u neúspěšného žáka situace, ve kterých by uspěl? III. Rozvíjení klíčových kompetencí žáků 1) Vyučující zadává žákům samostatné problémy k řešení 2) Žáci kriticky pracují s textem a interpretují a ověřují získané poznatky 3) Žáci jsou vedeni k diskuzi a komunikaci 4) Žáci spolupracují ve třídě nebo ve skupinách 5) Při výuce je kladen důraz na osobní zkušenosti žáků 6) Žáci jsou vedeni k důslednému hodnocení dosažených výsledků 7) Žáci používají odbornou terminologii 8) Žáci používají různé postupy při hledání řešení 9) Žáci sami vyhledávají informace III. Zařazení průřezových témat Která průřezová témata byla v hodině zařazena: 1) Poznávání a rozvoj osobnosti žáka 2) Rozvoj organizačních dovedností žáka 3) Sociální komunikace 4) Globální problémy a jejich příčiny a důsledky 5) Sociokulturní rozdíly a multilingvní situace 6) Role a vliv médií v životě 7) Vztah k životnímu prostředí 8) Spolupráce a soutěž v kolektivu žáků 9) Morální vlastnosti žáků

15 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 15 ze 42 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY ŘEDITEL ŠKOLY SRPEN Příprava na pedagogickou radu. Schválit případné změny organizační struktury školy, seznámit s ní všechny pracovníky školy. Účast na poradě s provozními zaměstnanci. Porada vedení. Stanovit termíny konání pedagogických rad. Zpracovat roční plán školy. Aktualizovat koncepci školy. Schválit plán pedagogických dozorů ve výdejně stravy. Schválit rozvrh pedagogických dozorů a rozvrh hodin. Uskutečnit komisionální zkoušky, včetně určení zkušebních komisí. Uzavřít klasifikaci po komisionálních zkouškách. Informovat zřizovatele o náhradním termínu maturitních zkoušek. Podepsat pracovní smlouvy s novými pedagogickými pracovníky. Úvodní pohovor s nově nastupujícími pracovníky. Projednat s pracovníky (nově příchozími pracovníky) náplň pracovních činností. Jmenovat pracovníky k zabezpečení úkolů BOZP a PO (požární hlídky, CO, zdravotník). Stanovit podmínky pro přiznání nenárokových složek platu. Seznámit pracovníky školy s pracovním řádem. Kontrola školy z hlediska BOZP. Zpracovat termínový kalendář na školní rok (třídní schůzky, pedagogické rady, pracovní porady, prázdniny, přijímací zkoušky ). Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. Schválit Minimální program k prevenci sociálně patologických jevů. Aktualizovat řád školy. ZÁŘÍ Porady vedení (každý čtvrtek). Projednat koncepci školy (doplňky, její aktualizaci) v pedagogické radě. Zpracovat týdenní plány školy. Zpracovat plán porad školy. Aktualizovat dokumentaci BOZP, PO a CO. Příprava na pedagogickou radu. Kontrola správnosti rozvrhu. Zpracovat plán hospitační a kontrolní činnosti. Zpracovat plán soutěží a přehlídek žáků. Zveřejnit nabídky olympiád a soutěží vyhlašovaných MŠMT. Zpracovat rámcový plán vzdělávacích programů a akcí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Rozdělení tříd na skupiny. Ustanovení plánu schůzek předmětových komisí. Stanovit termíny maturitních zkoušek. Jmenovat zkušební komisi opravný termín maturitních zkoušek.

16 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 16 ze 42 Vyhodnotit výsledky přijímacího řízení na VŠ a VOŠ a uplatnění absolventů na trhu práce. Zkontrolovat tematické plány a vedení pedagogické dokumentace (třídní knihy, třídní výkazy). Projednat roční plán činnosti rady rodičů. Zpracovat a odeslat výroční zprávu o činnosti školy. Seznámit pracovníky školy s pracovním řádem a umístit jej na nástěnku ve sborobně. Kontrola a odeslání statistických výkazů k začátku nového školního roku. Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Seznámit zřizovatele školy, rodiče žáků, radu školy s koncepcí a řádem školy. Projednat se zřizovatelem plánované počty žáků pro přijímací řízení do 1. ročníku studia. Projednat s odborovou organizací pracovně právní záležitosti a zásadní otázky rozvoje školy. Zabezpečit uvádění začínajících učitelů do vzdělávacího procesu, určit zavádějící učitele. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola platových výměrů, stanovení nových platových výměrů. Podepsat sběrné předkontační doklady. Kontrola knihy závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. Zpracovat plán úkolů PO. Zpracovat plán DVPP. Schválit plán vzdělávání školního metodika prevence sociálně patologických jevů. Na třídních schůzkách informovat rodiče o činnosti školy v oblasti prevence soc. patologických jevů. ŘÍJEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Kontrola povinné dokumentace školy. Kontrola využití výpočetní techniky ve vyučovacím procesu (hardware, software). Schválení tematických okruhů pro maturitní zkoušky. Zpracovat přehled vnitřních norem školy, doplnit stávající normy, vytvořit nové. Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Pověření pracovníků vedením lyžařských kurzů a sportovně turistických kurzů na daný školní rok. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Doplnit provozní řády odborných učeben, tělocvičny a dalších prostor. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. LISTOPAD Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Kontrola výkonu dozorů pedagogických pracovníků. Připravit čtvrtletní schůzi pedagogické rady a rodičovské schůzky. Kontrola vyřizování stížností, podnětů a oznámení. Aktualizovat směrnici o svobodném přístupu k informacím.

17 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 17 ze 42 Zajistit informovanost žáků posledních ročníků o možnostech dalšího studia a uplatnění na trhu práce. Kontrola prací konaných na základě dohod a prací konaných mimo pracovní poměr. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. Zajistit prezentaci školy na Festivalu vzdělávání. PROSINEC Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Schválení programu lyžařských kurzů. Účast na poradě s provozními zaměstnanci. Připravit dny otevřených dveří. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Připravit zaměstnání pro učitele o prázdninách (práce související s přímou vyučovací činností). Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. Kontrola plnění plánu hospitací. LEDEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Příprava na pedagogickou radu. Kontrola výkonu dozorů pedagogických pracovníků. Určit z pedagogického sboru kandidáty na předsedy maturitních komisí. Zkontrolovat přípravy maturitního plesu. Stanovit kritéria přijímacích zkoušek. Zpracovat výroční zprávu o poskytování informací za předcházející kalendářní rok. Kontrola a podpis vysvědčení. Zpracovat výroční zprávu o hospodaření školy, projednat na schůzi zaměstnanců školy a odeslat. Zpracovat statistické výkazy za uplynulý kalendářní rok. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola platových výměrů, stanovení nových platových výměrů. Spolu s odborovou organizací stanovit zásady a způsob čerpání FKSP a schválit rozpočet na rok. Provést rozbor hospodaření v předchozím roce a sestavit předběžný rozpočet školy na nový rok. Podepsat sběrné předkontační doklady. Stanovit výši provozní zálohy na příslušný kalendářní rok. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce.

18 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 18 ze 42 ÚNOR Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Zajistit průběh maturitního plesu. Zkontrolovat a potvrdit přihlášky na vysoké a vyšší odborné školy. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Připravit zaměstnání pro učitele o prázdninách (práce související s přímou vyučovací činností). Zaktualizovat kritéria pro přidělování nenárokových složek platu. Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. BŘEZEN Účast na poradě s provozními zaměstnanci. Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Jmenovat členy zkušební komise pro maturitní zkoušky. Uzavřít přijímání přihlášek na střední školu (15.3). Rozeslat pozvánky k přijímacím zkouškám do 1. ročníku (1.kolo). Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. DUBEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Příprava na pedagogickou radu a rodičovské schůzky. Řešit personální obsazení školy pro příští školní rok (nedostatek pracovníků, propouštění). Zpracovat koncepci pro využití informačních technologií ve škole. Kontrola výkonu dozorů pedagogických pracovníků. Organizačně zabezpečit přijímací zkoušky do 1. ročníku. Vydat rozhodnutí o výsledku 1. kola přijímacího řízení. Stanovit témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Zpracovat plán úkolů BOZP. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce.

19 Kontrola plnění plánu hospitací. Gymnázium Žďár nad Sázavou Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 19 ze 42 KVĚTEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Schválit výběr učebnic a učebních textů pro příští školní rok. Připravit pedagogickou radu maturitních tříd, zkontrolovat a podepsat vysvědčení. Organizačně zabezpečit průběh maturtiních zkoušek. Zkontrolovat a podepsat maturitní vysvědčení. Schválit program sportovně turistického kurzu. Kontrola prací konaných na základě dohod a prací konaných mimo pracovní poměr. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Kontrola odstranění nedostatků zjištěných požárními kontrolami (komplexní a tematické). Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. ČERVEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Příprava na pedagogickou radu. Tvorba učebního plánu školy pro příští školní rok (předměty, počty hodin). Účast na poradě s provozními zaměstnanci. Schválit plán pracovníků na příští školní rok. Zpracovat střednědobý plán činnosti školy. Zpracovat dlouhodobý plán rozvoje školy. Připravit závěrečnou schůzi pedagogické rady (zhodnocení školního roku). Kontrola výkonu dozorů pedagogických pracovníků. Ustanovit třídní učitele na příští školní rok. Stanovit úvazky učitelů podle učebního plánu školy na příští školní rok. Zorganizovat schůzku se žáky budoucího 1. ročníku a jejich rodiči. Zkontrolovat a podepsat vysvědčení. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. ČERVENEC Rozeslat pozvánky ke komisionálním zkouškám. Podepsat pololetní statistické výkazy. Informovat zřizovatele o opravném termínu maturitních zkoušek. Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce.

20 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 20 ze 42 ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY SRPEN Příprava na pedagogickou radu. Porady vedení. Přidělení učeben a šaten jednotlivým třídám, zajistit změnu označení. Připravit podklady pro projednání koncepce školy na pedagogické radě. Podle úvazků učitelů sestavit rozvrh školy včetně posunů na obědy. Jmenovat komisi pro opravné zkoušky. Kontrola protokolů o opravných zkouškách. Zpracovat plán pedagogických dozorů ve výdejně stravy. Zpracovat rozvrh pedagogických dozorů. Připravit podklady pro organizační zabezpečení školního roku. Přidělit uvádějící učitele nově nastupujícím pedagogickým pracovníkům. ZÁŘÍ Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Upřesnit počty žáků ve třídách a ve skupinách po zahájení školního roku. Seznámit pedagogické pracovníky s vnitřním klasifikačním řádem. Vyvěsit na učebny rozvrhy tříd (kmenové třídy) a rozvrhy využití odborných učeben. Připravit organizační zabezpečení opravných maturitních zkoušek. Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních výkazů. Suplování Hospitační činnost ŘÍJEN Příprava na pedagogickou radu. Zpracovat plán výletů, exkurzí a kurzů na školní rok. Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Příprava třídních schůzek. Objednat tiskopisy SEVT. Kontrola třídních knih. Suplování Hospitační činnost LISTOPAD Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola počtu žáků v nepovinných předmětech a zájmových kroužcích (skutečný stav). Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních knih. Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Suplování Hospitační činnost

21 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 21 ze 42 PROSINEC Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola třídních knih nepovinných předmětů. Návrh na personální zajištění lyžařských kurzů. Suplování Hospitační činnost LEDEN Příprava na pedagogickou radu. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Porady vedení. Kontrola absence žáků. Doporučit řediteli určit z pedagogického sboru kandidáty na předsedy maturitních zkoušeky. Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Určit náhradní termíny pro klasifikaci žáků. Kontrola třídních knih. Zpracovat vzor správného vyplnění vysvědčení, zpracovat podklady pro tisk vysvědčení. Kontrola správnosti údajů na vysvědčení. Suplování Hospitační činnost ÚNOR Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola záznamů z pedagogických rad. Vyhodnocení suplovaných hodin za pololetí. Kontrola, zda zákonný zástupce nepožádal o komisionální přezkoušení na konci klasifikačního období. Suplování Hospitační činnost BŘEZEN Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola dokumentace předmětu Zdravotní tělesná výchova, kontrola počtu žáků (skutečný stav). Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních knih. Suplování Hospitační činnost DUBEN Příprava na pedagogickou radu. Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Příprava třídních schůzek. Organizačně zabezpečit písemné maturitní zkoušky.

22 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 22 ze 42 Organizačně zabezpečit průběh 1. kola přijímacích zkoušek. Kontrola třídních knih. Suplování Hospitační činnost KVĚTEN Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola třídních knih nepovinných předmětů. Kontrola plnění úkolů předmětových komisí. Kontrola počtu žáků v nepovinných předmětech (skutečný stav). Příprava setkání s rodiči žáků budoucích 1. tříd. Nabídka seminářů na příští školní rok Organizačně zabezpečit maturitní zkoušky. Organizačně zabezpečit průběh 2. kola přijímacích zkoušek. Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních knih. Suplování Hospitační činnost ČERVEN Příprava na pedagogickou radu. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Tvorba učebního plánu školy pro příští školní rok (předměty, počty hodin). Porady vedení. Připravit podklady pro zpracování střednědobého a operativního plánu školy. Kontrola záznamů z pedagogických rad. Vyhodnocení suplovaných hodin za pololetí. Zpracovat přehled žáků, kteří budou vykonávat opravné zkoušky, stanovit termín opravné zkoušky. Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních knih. Kontrola třídních výkazů. Kontrola správnosti údajů na vysvědčení. Suplování Hospitační činnost Rozdělení jazykových skupin a seminářů pro příští školní rok ČERVENEC Kontrola, zda zákonný zástupce nepožádal o komisionální přezkoušení na konci klasifikačního období.

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

Září. Plán práce školy

Září. Plán práce školy Září Plán práce školy Vyvěšení rozvrhů tříd, dozorů, rozvrhu v tělocvičně. Poučení žáků o bezpečnosti ve škole podle dané osnovy. Zápis proškolení do TK a žákovské dokumentace. Zápis do požární knihy.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-635/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-635/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-635/09-02 Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600006751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015 ; Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015 V Praze dne 1. září 2014 Ing. Lumír Kymr ředitel SŠES 1. Úvod Výchovně vzdělávací plán Střední školy elektrotechniky a strojírenství pro školní rok 2014/2015

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část)

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část) ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (1.část) Úvod Základním úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání podle stanovených učebních dokumentů a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Raškovice 18, okres Frýdek-Místek Raškovice 18, 739 04 Pražmo Identifikátor školy:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa:

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-130/09-13 Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Vrchlického 22, 787 01 Šumperk Identifikátor: 600 148 441 IČ:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-98/09-13. okres Olomouc. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-98/09-13. okres Olomouc. Předmět inspekční činnosti 4 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-98/09-13 Název školy: Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Adresa: Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1164/09-12. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1164/09-12. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1164/09-12 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Adresa: Žižkova 55, 602 00 Brno Identifikátor: 600 013 626 IČ:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1087/07-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1087/07-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1087/07-09 Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové Kukleny, Pražská 68 Adresa: Pražská 68, 501 01 Hradec

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno - INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. Rašelinová 11, 628 00 Brno Identifikátor školy:

Více