Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař"

Transkript

1 Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Označení: směrnice Číslo: 1/2014 Platnost od: Vydáno dne: Schválil: Ing. Josef Matyáš Zpracoval: ing. Matyáš, ing.pošmurová Počet stran: 3 Počet příloh: 3 Ruší: 3/2013 Určeno: všem zaměstnancům Rada Královéhradeckého kraje svým usnesením 3/95/2008 ze dne schválila podporu středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních. Na základě tohoto materiálu vyplácí naše škola žákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Při vyplácení finanční podpory škola vychází z Metodického pokynu pro vyplácení finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních pro příslušný rok. Metodický pokyn platný pro rok 2014/2015 je v příloze č. 3 směrnice. Metodický pokyn pro příslušný rok zašle asistentka ředitele po obdržení třídním učitelům. 1. Nárok a výše měsíční podpory Do tohoto systému zařazeny obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem: Nástrojař H/01 Elektrikář H/01 Kód oboru vzdělání Obor vzdělání Ročník Paušální měsíční výše příspěvku/žák H/01 Nástrojař , H/01 Nástrojař , H/01 Nástrojař , H/01 Elektrikář , H/01 Elektrikář , H/01 Elektrikář ,- Za klasifikaci žáka z odborného výcviku na konci roku známkou 1 či 2 přísluší jednorázová odměna, jež bude vyplacena za období červen příslušného roku. Ročník Klasifikace odborného Jednorázová odměna výcviku na konci šk.roku 1. Známka ,- 1. Známka 2 500,- 2. Známka ,- 2. Známka ,- 3. Známka ,- 4. Známka ,-

2 Každý žák musí být prokazatelně seznámen s tím, že se jedná o příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Seznámení žáků i rodičů bude stvrzeno podpisem na Žádance (příloha č. 2). 2. Žádost o proplacení zálohy Asistentka ředitele předá oddělení rozpočtu škol a školských zařízení odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje žádost o přidělení finančních prostředků. Žádost bude doplněna přehledovými tabulkami dle Metodického pokynu Žádost na období: a) září - prosinec - předběžné počty - upřesnění b) leden - červen 3. Vyplácení finanční podpory Finanční podpora bude zasílána na bankovní účet, který žák uvede v Žádance (viz příloha č. 2). V případě, že žák nemá bankovní účet, bude mu finanční podpora na základě žádosti vyplácena v hotovosti. Třídní učitelé předají do ekonomického úseku vždy do 5. kalendářního dne soupis žáků s uvedením (viz příloha č. 1): - jména a příjmení žáků - finanční částky k proplacení za jednotlivé žáky vč. informací o splněných podmínkách pro vyplácení částek dle bodu č. 5 - bankovní spojení nebo požadavek na úhradu v hotovosti - celkem k úhradě za celou třídu Vyplacení finanční podpory provede ekonomický úsek vždy ve 2. dekádě měsíce následujícího, buď převodem na účet nebo výplatou v hotovosti. Podepsaná žádanka (příloha č. 2) spolu s bankovním výpisem slouží jako doklad o vyplacení finanční podpory. Při výplatě v hotovosti potvrdí žák převzetí podpisem. 4. Vyúčtování zálohy Ekonomický úsek zašle vyúčtování zálohovaného období oddělení rozpočtu škol a školských zařízení odboru školství Královéhradeckého kraje a odůvodní rozdíly oproti požadavku dle metodického pokynu Vyúčtování za období: a) září - prosinec b) leden - červen 5. Podmínky, za nichž bude finanční podpora žákovi poskytována 5.1 Žák nebude mít v měsíci, za který je finanční částka vyplácena, neomluvenou absenci. 5.2 Žákovi nebude v měsíci, za který je finanční částka vyplácena, uděleno kázeňské opatření. Poznámka: v případě, že se kázeňské opatření mine účinkem a žák své chování nezlepší, může být na návrh třídního učitele období nevyplácení finanční podpory pro dlouženo o další měsíc.

3 5.3 Při vyplácení finanční částky za měsíc leden (resp. červen) nesmí být žák klasifikován za 1. pololetí (resp. 2. pololetí) sníženou známkou z chování. 5.4 Při vyplácení finanční částky za měsíc leden (resp. červen) nesmí žák mít za 1. pololetí (resp. 2. pololetí) celkové hodnocení prospěchu "neprospěl". 6. V případě, že žák opakuje ročník a žádnou finanční podporu v předchozím ročníku neobdržel, má na ni (za předpokladu dodržení všech podmínek) nárok. 7. V případě, že žák opakuje ročník a finanční podporu v předchozím ročníku obdržel, nemá na ni znovu nárok. 8. V případě, že žák přistoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na některý z podporovaných vybraných oborů, má při dodržení všech podmínek na finanční podporu nárok počínaje následujícím měsícem po dni přestupu. 9. V případě zanechání vzdělávání nebo přestupu na jinou školu či jiný (nepodporovaný obor) v průběhu měsíce, finanční částku za tento měsíc neobdrží. 10. V případě posunutí klasifikace žáka v 1. pololetí (resp. 2. pololetí) bude částka za měsíc leden (resp. červen) vyplacena dodatečně až po jejím ukončení v náhradním termínu, aby bylo možno plně aplikovat všechny podmínky vyplácení podpory uvedené v bodě č Finanční podpora bude vyplácena pouze za vzdělávání v denní formě studia. 12. Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin nebo po dobu přerušení studia. Poznámka: Veškeré úpravy metodického pokynu odboru školství KHK, které jsou zapracovány v této směrnici, byly dle bodu č. 11 tohoto metodického pokynu řešeny ve spolupráci mezi ředitelem školy a odborem školství KÚ KHK. Ing. Josef Matyáš ředitel školy

4 Příloha č. 1 Krajský úřad Královehradeckého kraje uvolňuje ze svého rozpočtu přímé dotace na motivaci žáků vybraných tříletých oborů vzdělání. Finanční podpora z rozpočtu Královehradeckého kraje bude vyplácena dle určitých kritérií. Podpora středního vzdělání s výučním listem bude uplatněna u žáků vzdělávací obor Nástrojař H/01 a Elektrikář H/01 Příspěvek za měsíc: Třída: Obor: Třídní učitel: Jméno žáka DATUM Nástupu NEOMLUVENÁ ABSENCE TEORIE PRAXE CELKEM CELKEM Kč měsíční příspěvek ZNÁMKA Z PRAXE CELKEM Kč - praxe CELKEM k výplatě ÚČET Datum převzetí PODPIS PŘEVZETÍ Poznámka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Datum a podpis třídního učitele:

5 Příloha č. 2 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Pro zvýšení zájmu o vzdělávání ve vybraných technických oborech poskytuje Královéhradecký kraj ze svého rozpočtu žákům v průběhu jejich profesní přípravy finanční podporu. Tato finanční podpora bude ve školním roce 2012/2013 vyplácena (při dodržení určitých podmínek zveřejněných na webových stránkách školy) každý měsíc vždy ve 2. dekádě měsíce následujícího. ŽÁDANKA Jméno žáka:... třída... obor vzdělání NÁSTROJAŘ. Žádám, aby finanční příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje byl zasílán na účet č...., vedený u..., kód banky... Datum: Podpis zákonného zástupce: Podpis žáka: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Pro zvýšení zájmu o vzdělávání ve vybraných technických oborech poskytuje Královéhradecký kraj ze svého rozpočtu žákům v průběhu jejich profesní přípravy finanční podporu. Tato finanční podpora bude ve školním roce 2012/2013 vyplácena (při dodržení určitých podmínek zveřejněných na webových stránkách školy) každý měsíc vždy ve 2. dekádě měsíce následujícího. ŽÁDANKA Jméno žáka:... třída... obor vzdělání ELEKTRIKÁŘ. Žádám, aby finanční příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje byl zasílán na účet č...., vedený u..., kód banky... Datum: Podpis zákonného zástupce: Podpis žáka:

6 Příloha č. 3 Metodický pokyn pro vyplácení finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických, stavebních, zemědělských a potravinářských ve školním roce 2014/2015 Rada Královéhradeckého kraje svým usnesením RK/3/95/2008 ze dne schválila podporu středního vzdělání s výučním listem v oborech (H) strojírenských, elektrotechnických a stavebních. Tato podpora byla usnesením RK/32/1442/2009 ze dne rozšířena o tři obory (E) strojírenské a stavební, usnesením RK/25/1198/2010 ze dne o jeden obor (E) stavební, usnesením RK/31/1550/2010 ze dne o jeden obor (H) elektrotechnický, usnesením RK/31/1249/2013 ze dne o dva obory (E) zemědělské a tři obory (H) zemědělské a potravinářské a usnesením RK/38/1482/2013 ze dne o jeden obor (H) stavební a to vždy počínaje následujícím 1. ročníkem. Na základě tohoto materiálu začala být vyplácena žákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Toto opatření může být školami uplatňováno podle ročníků tak, jak je uvedeno v tabulkách níže. Ve školním roce 2014/2015 jsou do tohoto systému zařazeny obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem: H/01 Strojní mechanik (finanční podpora je žákům vyplácena od ) H/01 Nástrojař (finanční podpora je žákům vyplácena od ) H/01 Klempíř (finanční podpora je žákům vyplácena od ) H/01 Obráběč kovů (finanční podpora je žákům vyplácena od ) H/01 Elektrikář (finanční podpora je žákům vyplácena od ) H/02 Elektrikář silnoproud (finanční podpora je žákům vyplácena od ) pro zařízení a přístroje (finanční podpora je žákům vyplácena od ) H/01 Řezník uzenář (finanční podpora bude žákům vyplácena od ) H/01 Instalatér (finanční podpora je žákům vyplácena od ) H/01 Kominík (finanční podpora bude žákům vyplácena od ) H/01 Tesař (finanční podpora je žákům vyplácena od ) H/01 Zedník (finanční podpora je žákům vyplácena od ) H/01 Zemědělec farmář (finanční podpora bude žákům vyplácena od ) H/01 Zahradník (finanční podpora bude žákům vyplácena od ) E/01 Strojírenské práce (finanční podpora je žákům vyplácena od ) Malířské a natěračské práce (finanční podpora je žákům vyplácena od ) E/01Tesařské práce (finanční podpora je žákům vyplácena od ) E/01 Zednické práce (finanční podpora je žákům vyplácena od ) E/01 Zemědělské práce (finanční podpora bude žákům vyplácena od ) E/01 Zahradnické práce (finanční podpora bude žákům vyplácena od ) Přidělení finanční dotace příspěvkové organizaci: 1) Příspěvková organizace vykáže počty žáků vybraných oborů vzdělání a předpokládanou výši finanční podpory na období září prosinec 2014 a v písemné podobě doručí nejpozději do

7 12. září 2014 oddělení rozpočtu škol a školských zařízení odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen oddělení rozpočtu OŠ KÚ). Kód oboru Název oboru vzdělání Počet žáků 1. ročník Měsíční výše příspěvku/žák Počet měsíců H/01 Strojní mechanik 300, H/01 Nástrojař 300, H/01 Klempíř 300, H/01 Obráběč kovů 300, H/01 Elektrikář 300, H/02 Elektrikář silnoproud 300,- 4 pro zařízení a přístroje 300, H/01 Řezník - uzenář 300, H/01 Instalatér 300, H/01 Kominík 300, H/01 Tesař 300, H/01 Zedník 300, H/01 Zemědělec - farmář 300, H/01 Zahradník 300, E/01 Strojírenské práce 300,- 4 Malířské a natěračské práce 300, E/01 Tesařské práce 300, E/01 Zednické práce 300, E/01 Zemědělské práce 300, E/01 Zahradnické práce 300,- 4 CELKEM požadováno pro 1. ročník Kód oboru Název oboru vzdělání Počet žáků 2. ročník Měsíční výše příspěvku/žák Počet měsíců H/01 Strojní mechanik 400, H/01 Nástrojař 400, H/01 Klempíř 400, H/01 Obráběč kovů 400, H/01 Elektrikář 400, H/02 Elektrikář silnoproud 400,- 4 pro zařízení a přístroje 400, H/01 Instalatér 400, H/01 Tesař 400, H/01 Zedník 400, E/01 Strojírenské práce 400,- 4 Malířské a natěračské práce 400, E/01 Tesařské práce 400, E/01 Zednické práce 400,- 4 CELKEM požadováno pro 2. ročník

8 Kód oboru Název oboru vzdělání Počet žáků 3. ročník Měsíční výše příspěvku/žák Počet měsíců H/01 Strojní mechanik 500, H/01 Nástrojař 500, H/01 Klempíř 500, H/01 Obráběč kovů 500, H/01 Elektrikář 500, H/02 Elektrikář silnoproud 500,- 4 pro zařízení a přístroje 500, H/01 Instalatér 500, H/01 Tesař 500, H/01 Zedník 500, E/01 Strojírenské práce 500,- 4 Malířské a natěračské 500,- 4 práce E/01 Tesařské práce 500, E/01 Zednické práce 500,- 4 CELKEM požadováno pro 3. ročník 2) Do 9. ledna 2015 požádá příspěvková organizace vyučující dané obory v písemné podobě oddělení rozpočtu OŠ KÚ o poskytnutí zálohy na podporu vybraných oborů na období leden červen Žádost bude opět doplněna přehledovými tabulkami. Případné rozdíly v počtech žáků oproti předchozímu období škola zdůvodní. Kód oboru Název oboru vzdělání Počet žáků 1. ročník Měsíční výše příspěvku/žák Počet měsíců H/01 Strojní mechanik 300, H/01 Nástrojař 300, H/01 Klempíř 300, H/01 Obráběč kovů 300, H/01 Elektrikář 300, H/02 Elektrikář silnoproud 300, ,- 6 pro zařízení a přístroje H/01 Řezník - uzenář 300, H/01 Instalatér 300, H/01 Kominík 300, H/01 Tesař 300, H/01 Zedník 300, H/01 Zemědělec - farmář 300, H/01 Zahradník 300, E/01 Strojírenské práce 300,- 6 Malířské a natěračské práce 300, E/01 Tesařské práce 300, E/01 Zednické práce 300, E/01 Zemědělské práce 300, E/01 Zahradnické práce 300,- 6 CELKEM požadováno pro 1. ročník Kód oboru Název oboru vzdělání Počet žáků Měsíční výše Počet 2. ročník příspěvku/žák měsíců H/01 Strojní mechanik 400,- 6

9 23-52-H/01 Nástrojař 400, H/01 Klempíř 400, H/01 Obráběč kovů 400, H/01 Elektrikář 400, H/02 Elektrikář silnoproud 400, ,- 6 pro zařízení a přístroje H/01 Instalatér 400, H/01 Tesař 400, H/01 Zedník 400, E/01 Strojírenské práce 400,- 6 Malířské a natěračské 400,- 6 práce E/01 Tesařské práce 400, E/01 Zednické práce 400,- 6 CELKEM požadováno pro 2. ročník Kód oboru Název oboru vzdělání Počet žáků 3. ročník Měsíční výše příspěvku/žák Počet měsíců H/01 Strojní mechanik 500, H/01 Nástrojař 500, H/01 Klempíř 500, H/01 Obráběč kovů 500, H/01 Elektrikář 500, H/02 Elektrikář silnoproud 500, ,- 6 pro zařízení a přístroje H/01 Instalatér 500, H/01 Tesař 500, H/01 Zedník 500, E/01 Strojírenské práce 500,- 6 Malířské a natěračské 500,- 6 práce E/01 Tesařské práce 500, E/01 Zednické práce 500,- 6 CELKEM požadováno pro 3. ročník 3) Zálohované období bude vyúčtováno oddělení rozpočtu OŠ KÚ v termínu do 9. ledna 2015 (období září prosinec 2014) a 16. července 2015 (období leden červen 2015). 4) Příspěvková organizace vede prokazatelnou evidenci o vyplácených příspěvcích.

10 Vyúčtování finanční dotace oddělením rozpočtu OŠ KÚ bude provedeno dle přiložené tabulky. Kód oboru Název oboru vzdělání H/01 Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/01 Klempíř H/01 Obráběč kovů H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář - silnoproud pro zařízení a přístroje H/01 Řezník - uzenář H/01 Instalatér H/01 Kominík H/01 Tesař H/01 Zedník H/01 Zemědělec - farmář H/01 Zahradník E/01 Strojírenské práce Malířské a natěračské práce E/01 Tesařské práce E/01 Zednické práce E/01 Zemědělské práce E/01 Zahradnické práce CELKEM vyplaceno Září prosinec ročník - 300,-/měsíc Počet žáků v daném měsíci Kód oboru Název oboru vzdělání H/01 Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/01 Klempíř H/01 Obráběč kovů H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud pro zařízení a přístroje H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník E/01 Strojírenské práce Malířské a natěračské práce E/01 Tesařské práce E/01 Zednické práce CELKEM vyplaceno Kód oboru H/01 Název oboru vzdělání Strojní mechanik 2. ročník - 400,-/měsíc Počet žáků v daném měsíci ročník - 500,-/měsíc Počet žáků v daném měsíci

11 23-52-H/01 Nástrojař H/01 Klempíř H/01 Obráběč kovů H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud pro zařízení a přístroje H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník E/01 Strojírenské práce Malířské a natěračské práce E/01 Tesařské práce E/01 Zednické práce CELKEM vyplaceno Případné rozdíly oproti požadavku škola odůvodní. Kód oboru Název oboru vzdělání H/01 Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/01 Klempíř H/01 Obráběč kovů H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud pro zařízení a přístroje H/01 Řezník - uzenář H/01 Instalatér H/01 Kominík H/01 Tesař H/01 Zedník H/01 Zemědělec - farmář H/01 Zahradník E/01 Strojírenské práce Malířské a natěračské práce E/01 Tesařské práce E/01 Zednické práce E/01 Zemědělské práce E/01 Zahradnické práce CELKEM vyplaceno Leden - červen ročník - 300,-/měsíc Počet žáků v daném měsíci

12 Kód oboru Název oboru vzdělání H/01 Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/01 Klempíř H/01 Obráběč kovů H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud pro zařízení a přístroje H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník E/01 Strojírenské práce Malířské a natěračské práce E/01 Tesařské práce E/01 Zednické práce CELKEM vyplaceno 2. ročník - 400,-/měsíc Počet žáků v daném měsíci Kód oboru Název oboru vzdělání H/01 Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/01 Klempíř H/01 Obráběč kovů H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud pro zařízení a přístroje H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník E/01 Strojírenské práce Malířské a natěračské práce E/01 Tesařské práce E/01 Zednické práce CELKEM vyplaceno Případné rozdíly oproti požadavku škola odůvodní. 3. ročník - 500,-/měsíc Počet žáků v daném měsíci

13 Vyplácení finanční podpory žákům: 1) Se systémem opatření pro vyplácení finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních budou dotčení žáci prokazatelně seznámeni s tím, že se jedná o příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 2) Vyplácení finanční podpory bude prováděno každý měsíc, vždy ve 2. dekádě měsíce následujícího. Školy mohou pro zvýšení motivace využít toho, že nebudou v 1. ročníku paušálně platit částku 300,- Kč, ale dle výsledků žáka v příslušném měsíci využijí rozpětí mezi 200,- až 400,- Kč, v 2. ročníku místo stálé částky 400,- Kč využijí rozpětí mezi 300,- až 500,- Kč a ve 3. ročníku místo stálé částky 500,- Kč využijí rozpětí mezi 400,- až 600,- Kč. Škola však nesmí překročit stanovený rozpočet a průměrnou výši prostředků na žáka v daném měsíci. Prostředky ušetřené případným odchodem žáka či neplněním stanovených kritérií pro vyplácení finanční podpory nelze využít k navyšování vyplácených prostředků. 3) Vyplacení finanční podpory bude prokazatelně potvrzeno žákovým podpisem. 4) Škola zpracuje svou vlastní směrnici pro vyplácení finanční podpory. V té budou uvedeny podmínky, za nichž bude finanční podpora poskytována a v jaké výši (viz rozpětí). Je nutné, aby směrnice obsahovala obecně přijaté zásady, tj. žák nebude mít v příslušném období školního roku neomluvenou absenci, nebude potrestán kázeňským opatřením, sníženou známkou z chování atd. Ředitel školy v případě, že kázeňské opatření mělo výchovný efekt, může rozhodnout o dalším poskytování finanční podpory potrestanému žákovi. Škola musí vést evidenci poskytované podpory i transparentní přehled o absenci žáků. Omlouvání absence musí být v souladu s 67 odst. 1 a 3 a 68 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 5) Podmínkou pro vyplacení částky v měsíci červnu je, že žák úspěšně ukončil příslušný ročník studia. 6) Žákovi, který je klasifikován z odborného výcviku na konci školního roku známkou 1 či 2, přísluší jednorázová odměna, jež bude vyplacena v měsíci červnu. 1. ročník: za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,- Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,- Kč. 2. ročník: za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,- Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,- Kč. 3. ročník: za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,- Kč, za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,- Kč. Další podmínky pro vyplácení jednorázových odměn si stanoví škola ve vnitřní směrnici. 7) Finanční podpora bude vyplacena pouze za vzdělávání v denní formě studia. 8) Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin ani po dobu přerušení studia.

14 9) V případě, že žák opakuje ročník a žádnou finanční podporu v předchozím ročníku neobdržel, má na ni v případě dodržení všech podmínek nárok. 10) V případě, že žák přestoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na některý z podporovaných vybraných oborů, má při dodržení všech podmínek na finanční podporu nárok počínaje následujícím měsícem po dni přestupu. 11) Případy hodné zvláštního zřetele budou řešeny ve spolupráci ředitele školy a odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Kontaktní osoba Naděžda Pozlerová, telefon: , ; V Hradci Králové dne

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Číslo předpisu: Pravidla Pravidla pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice 6/2011 ve znění Výtisk č.: 01 dodatku č. 1

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více