Obrázek 1: I-tabule Smart Board v celoobrázkovém režimu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obrázek 1: I-tabule Smart Board v celoobrázkovém režimu"

Transkript

1 OSOBNOST UČITELE A JEHO KOMPETENCE PRO PRÁCI S INTERAKTIVNÍ TABULÍ Anna Martinková, ČR Abstract Teachers need to acquire skills for working experience, which aim to competences of using interactive boards in the educational process. The development of competences to work with interactive boards can be realized after their identification. This paper is engaged in identification of 10 competences that are essential for working with an interactive board. Encopassment of these competences was tested in a natural pedagogical experiment by diverse operation of traditional visual-verbal and demonstrative methods and combination of various methods, forms and instruments in the innovative way for development required competences. Abstrakt V pedagogické praxi potřebují učitelé získat dovednosti, které vedou ke kompetencím používat interaktivní tabuli ve vyučovacím procesu. Rozvoj kompetencí pracovat s interaktivní tabulí je možné uskutečnit po jejich identifikaci. Příspěvek se zabývá identifikací 10 kompetencí nezbytných pro práci s interaktivní tabulí. Zvládnutí těchto kompetencí bylo testováno v přirozeném pedagogickém experimentu při rozlišném působení na jejich rozvoj a to tradičním způsobem slovně názornými a demostračními metodami a inovujícím způsobem kombinací vícero metodami, formami a prostředky rozvoje požadovaných kompetencí. Úvod V souvislosti s rozvojem používání interaktivní tabule ve školní praxi vzniká celá řada didaktických a pedagogických problémů a to zejména v připravenosti učitelů je využívat. V osobnosti učitele chybějí pedagogické dovednosti pracovat s interaktivní tabulí. Je nezbytné tyto dovednosti rozvíjet v kompetence, protože pouhé dovednosti ještě nezaručují jejich praktické uplatnění ve školní praxi, kdy učitel řídí a rozhoduje o činnostech, při kterých interaktivní tabuli využívá. 1. Identifikace kompetencí pro práci s interaktivní tabulí K tomu, aby bylo možné rozvíjet požadované kompetence pro práci s interaktivní tabulí, je nezbytné je nejprve identifikovat. Bylo rozpoznáno 10 kompetencí, které byly rozklíčovány na jednotlivé části od prvních

2 nezbytných kroků s interaktivní tabulí po složitější, při kterých lze vytvářet vlastní učební pomůcky pomocí interaktivní tabule (dále jen i-tabule). 1. Kompetence zarovnat interaktivní tabuli pro přesnost dotyku 2. Kompetence používat i-tabuli v celoobrázkovém režimu a umět obsah uložit 3. Kompetence pracovat s i-tabulí v režimu dotyku 4. Kompetence pracovat s i-tabulí v režimu popisovatelném 5. Kompetence používat nástrojů Smart ke zvýšení nebo udržení pozornosti žáků 6. Kompetence používat plovoucích nástrojů i-tabule 7. Kompetence používat nástrojů Smart Aware Toolbar v Microsoft Office plovoucích nástrojů i-tabule 8. Kompetence vhodně využívat výukových programů na i-tabuli 9. Kompetence používat výukových materiálů na internetu 10. Kompetence používat videozáznamů jako učební pomůcky Kromě videozáznamů, jako učební pomůcky, lze využívat i-tabuli ke tvorbě celé řady učebních pomůcek, k jejichž rozvoji jsou zapotřebí další kompetence, které na sebe navazují. Rozvoj kompetencí má své etapy, mezi první základní 3 etapy patří: 1. Etapa rozvoj kompetencí pro práci s i-tabulí (popsány výše) 2. Etapa rozvoj kompetencí pro vytváření učebních pomůcek pomocí i- tabule 3. Etapa rozvoj kompetencí využívat možností i-tabule vhodnou volbou a kombinací vyučovacích metod, organizačních forem a didaktických prostředků výuky. Rozvoji kompetencí vytvářet vlastní učební pomůcky pomocí i-tabule je věnována pozornost v příspěvku Mezinárodní konference doktorandů 2009 v Nitře (23. 6.). 2. Charakteristika identifikovaných kompetencí Identifikované kompetence pro práci s i-tabulí poukazují na nezbytné dovednosti, které učitel musí mít, aby byl schopen i-tabuli používat. Jednou z prvních dovedností, kterým se učitel musí naučit, je kalibrace (orientace) i-tabule tak, aby dotyk na i-tabuli byl s co největší přesností. V kompetenci učitele je správně se rozhodnout, kdy je nezbytné tuto kalibraci i-tabule provést a přitom co nejrychlejším způsobem např. rychlou volbou současným stisknutím dvou tlačítek pro vyvolání klávesnice a pro volbu pravého tlačítka myši na dolním panelu i-tabule s popisovači. Aby přechod mezi klasickou tabulí a i-tabulí byl co nejjednodušší a zejména intuitivní bez nácviku množství dovedností pro práci s i-tabulí zejména při používání aplikace Smart Notebook u i-tabule Smart Board, je vhodné používat i-tabuli v celoobrázkovém režimu. Tento způsob práce vede učitele

3 k používání těch návyků (zautomatizovaných dovedností), které ovládal při používání klasické tabule a křídy, tj. chce-li po i-tabuli psát, vezme z přihrádky popisovač místo křídy a píše po i-tabuli, přitom v celoobrázkovém režimu i-tabule nevidí množství nástrojů na ikonách pro psaní čar, tvarů, textů, galerie obrázků, řazení stránek, přílohy, vlastnosti objektů apod., které nejsou pro prvotní práci s i-tabulí důležité (obr. 1). Obrázek 1: I-tabule Smart Board v celoobrázkovém režimu Jsou-li popisovače po činnosti psaní na i-tabuli umístěny zpět do přihrádek na dolním okraji i-tabule, pak se i-tabule z režimu popisovatelného dostává automaticky do režimu dotyku a s napsanými objekty lze pohybovat vlastním dotykem ruky, jedná-li se o typ i-tabule např. Smart Board. Pokud je však užíváno nástrojů ikon pro psaní, tvary, texty apod., pak se přepnutí zvoleného nástroje, např. tvary nebo text, zpět do režimu dotyku neděje automaticky, ale kliknutím na ikonu vybrat aplikace Smart Notebook, což způsobuje potíže u začátečníků. U jiných typů i-tabulí, ovládaných např. elektronickými pery, tato možnost zjednodušené volby ovládání i-tabule v režimu psaní a dotyku neexistuje, uživatel vždy musí volit z menu nástroj pro psaní čáry nebo tvarů apod. a pak pro dotyk musí zvolit ikonu vybrat, která plní funkci kurzoru ovládaného myší nebo elektronic. perem i-tabule. Popsanou stranu i-tabule lze posunout na další novou stranu bez znalosti, jak vkládat novou stránku pomocí volby vložit/prázdná stránka nebo pomocí ikony pro vložení nové stránky, ale stačí kliknout na šipku vpravo (obr. 2) z plovoucího menu celoobrázkového režimu i-tabule. Obrázek 2: Plouvoucí panel nástrojů v celoobrázkovém režimu i-tabule Tyto šipky zároveň slouží k pohybu mezi vytvořenými stránkami aplikace Smart Notebook. I-tabule v celoobrázkovém režimu vypadá jako běžná bílá

4 tabule (viz výše obr. 1), která obsahuje jednoduché plovoucí menu (viz obr. 2) pro ovládání pohybu mezi popsanými stránkami i-tabule, ale také je možné volit nástroje, které jsou zobrazeny ve slovním menu nikoliv obrázkových ikon, postačí kliknout na ikonu tří teček z menu (obr. 2). Úplný výčet identifikovaných kompetencí pro práci s i-tabulí spolu s jejich charaktertistikou a rozklíčováním kompetencí do jednotlivých částí je dostupný na internetu on-line Nezbytnou kompetencí je ukládání obsahu napsaného na i-tabuli v různých formátech na různá paměťová média nejčastěji na flash disk, který lze vložit do USB portu nacházející se přímo u i-tabule na dolním okraji reproduktorů umístěných po stranách i-tabule. 3. Systém rozvoje kompetencí Rozvoj kompetencí pro práci s i-tabulí je nejčastěji realizován metodami názorného výkladu s demonstrací postupů činností před i-tabulí. Inovujícím rozvojem kompetencí je využívání systému vícero metod, forem a prostředků výuky, které účinněji vedou k získání kompetencí s i-tabulí pracovat. V navrhnutém systému rozvoje kompetencí jsou zastoupeny zejména metody projektové a problémové, které vedou učitele k tomu, aby vhodným způsobem směřoval žáky k aktivnímu a tvořivému přístupu k výuce, nikoliv jen pasivnímu příjmu informací nebo sledování činností, které učitel realizuje na i-tabuli. Tento způsob práce s i-tabulí je zpočátku dostačující, protože je nový a přítažlivý, ale brzy žáci vyžadují vlastní tvořivý přístup, který nespočívá jen v přesouvání objektů napsaných na i- tabuli, ale zejména v řešení zadaných problémových úloh a projektových činností. Systém tohot navrhnutého rozvoje kompetencí je podpořen samostudiem pomocí Pracovních listů a pomocí videovýuky Media Site. Výsledky účinnosti inovujícího systému rozvoje kompetencí byl zkoumán v pedagogickém experimentu u náhodně vybraných skupin učitelů Moravskoslezského kraje. Celkem bylo sledováno 158 probantů, z toho bylo 73 v kontrolní skupině vyučované tradičním způsobem a 85 v experimentální skupině vyučované inovujícím navrhnutým systémem rozvoje kompetencí. Kompetence byly ověřovány vstupními a výstupními didaktickými testy, které vyžadovaly ke splnění práci na počítači s instalovaným software i-tabule. Výsledky některých zajímavých úloh (tabulka 1, graf 1): Otázka výstupního testu č. 5 na téma: Režim psaní po i- tabuli: Popište, jak můžete psát po i-tabuli vlastními prsty.... Tabulka 1: Výsledky absolutní a relativní početnosti (AP, RP) u sledované kontrolní a experimentální skupiny (KS, EX) KS AP 54 RP % 36,99 EX AP 149 RP % 87,65

5 Graf 1: Dílčí výsledky výstupního testu kompetencí pro práci s i-tabulí 100 Hodnocení 5. úkolu TESTU - A: SLEDOVANÁ KOMPETENCE - pracovat s i-tabulí v režimu popisovatelném Vyjádření úspěšnosti v % ,99 87,65 0 Skupiny A - kontrolní: Skupiny B - experimentální Záver Je zřejmé, že k praktickému využívání i-tabule ve školní praxi nestačí rozvíjet pouze schopnosti pracovat s i-tabulí, ale rozvíjet kompetence. Obrázek 5: Kompetence ve vzdělávání (Veteška, Tureckiová, 2008, s. 31) Děkuji svému školiteli za odbornou pomoc a kladnou recenzi tohoto článku. Zoznam bibliografických odkazov VETEŠKA, J. TURECKIOVÁ, M.: Kompetence ve vzdělávání. 1. vydání, ISBN Recenzent Doc. PaedDr. Peter Beisetzer, PhD., FHPV PU v Prešove, Katedra techniky a digitálnych kompetencií Ul. 17. novembra č. 1, Prešov Kontaktná adresa Anna Martinková, VŠB TU Ostrava, Středisko vzdělávání, ul. 17. listopadu 15/2172, Ostrava Poruba ,

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍMI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INTERGRACI INTERAKTIVNÍ TABULE DO VZDĚLÁVÁNÍ

SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍMI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INTERGRACI INTERAKTIVNÍ TABULE DO VZDĚLÁVÁNÍ SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍMI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INTERGRACI INTERAKTIVNÍ TABULE DO VZDĚLÁVÁNÍ Anna Martinková anna.martinkova@osu.cz Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra informačních

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Tvořivost ve výuce slovních úloh s využitím interaktivní tabule v matematice na 1. stupni ZŠ Vypracovala:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy Diplomová práce Vypracovala: Bc. Kateřina

Více

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Diplomová práce Bc. Tomáš Drn Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů.

Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů. Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů. Using Google Apps for Pupil and Student Collaboration. Bc. Jan Strouhal Diplomová práce 2012 *** nascannované zadání str. 1 *** ***

Více

Metodická příručka k užívání interaktivních tabulí

Metodická příručka k užívání interaktivních tabulí Metodická příručka k užívání interaktivních tabulí Poděkování: Dovoluji si touto formou poděkovat autorům metodické příručky, jmenovitě Mgr. A. Dlouhému, M. Turčíkovi, Mgr. O. Pražákovi a Mgr. A. Javůrkovi

Více

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘENOS INOVAČNÍCH UČEBNÍCH METOD LESNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Tato příručka byla připravená v rámci realizace mezinárodního projektu

Více

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE VLIV ICT NA PRÁCI UČITELE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Martina Maněnová Vědecká ediční rada - ExtraSYSTEM Praha Tajemník: Ing. Miloš Sobek Praha, CZ Členové: prof. Ing. Radomír

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A MS WORD 2007 PRO ZAČÁTEČNÍKY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2009 Studijní opora pro kurz MS Word pro učitele vznikla v rámci

Více

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu Ing. Michaela Hrubá Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 4 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

- 1 (KIK/VTEC1) 2013 ISBN

- 1 (KIK/VTEC1) 2013 ISBN Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Výuková aplikace Dráček Vývoj vybraných modulů Michael

Více

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Název: Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Autor: Mgr. Monika Halšková, RNDr. Libor Koníček, PhD. Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 79 Určeno pro projekt: Nové přístupy k využití

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V CHEMII

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V CHEMII INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V CHEMII URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Mgr. Martin Mucha, Ph.D. Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra aplikované fyziky a techniky Bakalářská práce Skladba vyučování fyziky na základních školách - analýza videozáznamu z výuky Vypracoval:

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více