Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami. Radmila Bémová, Klára Tejmarová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami. Radmila Bémová, Klára Tejmarová"

Transkript

1 Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami Radmila Bémová, Klára Tejmarová

2 struktura vyučovací hodiny začleněného žáka by měla odpovídat struktuře hodiny všech ostatních žáků v dané třídě základním pravidlem je zapojovat začleněného žáka do veškeré činnosti třídy, je-li to možné. A to i tehdy, kdy se obsah jeho činnosti liší od látky, kterou probírá třída. Důležité je, aby zůstala zachována forma činnosti.

3 společná práce se třídou vždy má přednost před individuální (oddělenou) prací forma činnosti je zachována (je-li možné/vhodné) obsah činnosti (učiva) může být odlišný asistent pedagoga pomáhá žákovi, je-li třeba

4 individuální práce vyučovací předmět, forma a způsob činnosti jsou zachovány učitel zadává, kontroluje a hodnotí práci v některé části hodiny se učitel individuálně věnuje žákovi dochází ke střídání činností (opakování, nová látka, oddech)

5 vlastivěda běžná třída základní školy, cca 25 žáků, integrovaný žák Jakub, asistent pedagoga vyučovací hodina, učivo o mapách. Učitel má přinesené mapy, na tabuli připravená barevná políčka a mapové značky. Se třídou prohlíží mapy, do dvojice jeden exemplář, hovoří o barvách, značkách. Jakub pracuje s asistentem. práce s tabulí. Děti doplňují k barevným políčkům a značkám názvy. Jakub místo psaní na tabuli přikládá lísteček s příslušným názvem (výběr ze dvou či více). práce ve skupinách. Učitel zadává skupinám úkoly, co mají najít a na mapě označit (např. 2 pohoří, 1 město, 2 vesnice, 2 řeky, 3 kostely, 1 pramen apod.). Jakub v jedné ze skupin, dostane jednodušší úkol (např. najít řeku). zápis do sešitu. Jakub s asistentem zjednodušený zápis, doplňuje, lepí, vybarvuje atp. Popřípadě skládá puzzle - mapa ČR apod.

6 další vyučovací hodina, učivo: plán města, plánek cesty. Děti objeví ve třídě čtyři plánky. Úkol pro skupiny. Každá má jít podle svého plánku k cíli. Nejprve ve třídě - seznámení se s plánky, děti ve skupinách usoudí, odkud kam asi půjdou. Jakub je součástí jedné ze skupin. Skupiny v cíli najdou zadání dalšího úkolu, který budou dělat ve třídě. práce ve skupinách. Děti dostanou půl brambory (= hora), mají za úkol každý do svého sešitu vyrobit mapu vrstevnice, ukrajováním brambory a obkreslováním. Jakub ve své skupině. samostatná práce. Děti se snaží nakreslit plánek cesty ze školy domů, jak si ji pamatují. Jakub s asistentem, jednodušší úkol, dle schopností. v dalších hodinách těžší učivo, Jakub s asistentem připravuje soutěž pro třídu. Vystřihuje části map se zvýrazněnou mapovou značkou, děti pak do připravených formulářů mají doplnit, co značka zastupuje (hrad, pramen, vlaková zastávka apod.), nebo odpovědět na otázku. Tyto části map s otázkami Jakub nalepí na velký papír a vyvěsí ve třídě. Děti mají týden na vyplnění formuláře a odevzdání Jakubovi. Ten s asistentem zkontroluje a vyhodnotí, odmění výherce soutěže.

7 jiná vyučovací hodina, učivo o Karlu IV. Učitel základní informace o životě Karla IV., Jakub poslouchá. Později již náročné sledovat výklad, a tak si čte s asistentem komiks o životě Karla IV. procvičování, práce ve skupině. Skupiny dostanou komiks, mají si s jeho pomocí vybavit, co slyšely ve výkladu o Karlu IV. Poté zápis do sešitu. Jakub vybarvuje, lepí, doplňuje. dvojice dostanou za úkol vytvořit krátký referát o nějaké gotické stavbě. Jakub také dostane úkol, sestavuje referát s pomocí asistenta. Po přednesení referátů dvojic Jakub materiály kompletuje do sborníků, třídí podle typu stavby (kostely, hrady, mosty apod.). Toto dělá s asistentem v době, kdy děti probírají těžší učivo či píšou zápis apod.

8 další vyučovací hodina, život ve středověku. Děti probírají složitější vztahy, Jakub s asistentem má obrázky řemesel a lístečky s jejich popisem. Přiřazuje k sobě, lepí na papír, poté ho učitel vyzve, aby řemesla prezentoval třídě. Učitel klade dětem otázky, diskuse o středověkých řemeslech. zápis do sešitu. Jakub krátký zápis, poté dostane puzzle korunovačních klenotů. Na rubové straně dílků jsou čísla, na každém je jedno. Ta jsou výsledky početních operací, které jsou na pomocné mřížce. Jakub vypočítá příklad, přiloží kartičku s výsledkem, nakonec takto složí puzzle.

9 práce ve skupinách. Učitel má velký plánek Karlova mostu se seznamem soch a sousoší. Poté si žáci vylosují každý jednu sochu či sousoší. Rozdělí se do skupin podle typu sochy či sousoší: 1) muži, 2) ženy, 3) skupiny, 4) Svatá rodina, Pieta či kříž (při plném počtu dětí nejspíše 2 skupiny sousoší, 2 skupiny muži a 1 skupina dohromady ženy + Svatá rodina). Skupiny obdrží materiály ke své práci, každý má zpracovat referát o své soše či sousoší. Možno dopracovat doma. Jakub si též vylosuje a účastní se práce, s pomocí asistenta či učitele. hodina výtvarné výchovy, deskové malby Mistra Theodorika na Karlštejně. Skupinová práce, Jakub ve své skupině. Děti dostanou černobílé kopie deskových maleb, dobarvují je vodovkami, lepí na velké papíry, dokreslují, koláž. Cílem je vytvořit pak z prací skupin interiér, který se podobá vnitřku Křížové kaple na Karlšteně (děti mají k dispozici fotografie).

10 přírodověda běžná třída základní školy, cca 25 žáků, integrovaný žák Jakub, asistent pedagoga vyučovací hodina, učivo o lesních společenstvech. Skupinová práce. Učitel rozdá skupinám každé mapu části ČR. Úkolem je najít na ní lesy, zapsat názvy. Jakub v jedné ze skupin. společná práce. Učitel se ptá: co je to les, děti dávají návrhy. Jakub se zapojí také, nebo má s asistentem k dispozici obrázky lesa. Další otázka, jak se mění les v průběhu roku? Děti se vrátí do skupin, mají za úkol vyhledat na internetu obrázky lesa v daném ročním období (v případě, že jsou 4 skupiny, a mají k dispozici počítačovou učebnu, v opačném případě alternativa: vyhledání v encyklopediích apod.). Jakub práce s asistentem, třídí obrázky podle ročních období.

11 společná práce. Učitel zobrazí ve třídě velkou mapu vztahů mezi rostlinami a živočichy v lese (způsob obživy apod.) a mapky konkrétních příkladů potravní pyramidy. Diskuse o vztazích. Jakub má za úkol vyhledat v mapkách známé živočichy a rostliny. individuální práce: pracovní listy. Žáci dostanou vyobrazení lesních společenstev - u jednotlivých živočichů a rostlin jsou obdélníčky na doplnění jména. K dispozici je výběr. Jakub s asistentem pedagoga.

12 společná práce. Na tabuli jsou názvy živočichů. Děti označují ty, kteří žijí v lese. Jakub se třídou. Individuální práce. Každý žák si vylosuje kartičku s názvem živočicha žijícího v lese. Má za úkol s pomocí materiálů (učebnice, karta s informací o živočichovi apod.) shromáždit základní informace o něm: kde žije, čím se živí, stavba těla, zvláštnosti apod.. Zapíše na zvláštní kartičku. Jakub také. skupinová práce. Skupiny dostanou přidělenou skupinu živočichů: hmyz, ptáci, obojživelníci a plazi, bezobratlí, savci apod. Mají za úkol vybrat z hromádky kartiček s informacemi o živočichovi (předchozí individuální práce) příslušné kartičky. Shromáždí ve své skupině a posléze proběhnou prezentace skupin (představí svou třídu živočichů). Jakub je členem jedné skupiny, prezentuje živočicha, kterého zná.

13 individuální práce. Děti dostanou tabulku s názvy lesních ptáků a s jednotlivými okruhy informací, týkajících se jejich vzhledu a života. Doplňují tabulku za dohledu asistenta. Jakub práce ve dvojici (a s pomocí učitele). Se spolužákem Jakub vyrobí z karet atlas lesních živočichů - sestaví z karet, které žáci předtím vyrobili, budou tam oddíly podle tříd (tak, jak byly rozdělené skupiny), vyrobí k atlasu desky. domácí úkol. Žáci dostanou schéma mraveniště, nalepí si ho do sešitu. Za úkol mají sehnat jakoukoli zajímavost ze života mravenců. Jakub má za úkol vybarvit mraveniště a dokreslit mravence. domácí úkol. Příprava na další hodinu. Děti natrhají listy stromů (na podzim nasbírají).

14 další vyučovací hodina: rostliny. Skupinová práce. Děti ve skupinách hrají pexeso. Lesní byliny, stromy apod. Jakub v jedné ze skupin. skupinová práce. Práce s textem. Děti dostanou ke zpracování (přečtení a výtahu základních informací) text o rozdělení rostlin v lese. Poté prezentace. Jakub práce s asistentem. Tentýž text jako skupiny (avšak abstrakt). Je rozstříhán na odstavce, u každého odstavce je zvýrazněno jedno slovo. K tomu dostane Jakub kartičku s jednotlivými slovy ve sloupečku (jde o táž slova, která jsou zvýrazněná v textu). Má je za úkol přečíst. Poté seřadí odstavce podle pořadí slov ve sloupečku, nalepí ve správném pořadí na papír. Tento text, oxeroxovaný, poslouží spolužákům jako výpisky z hodiny.

15 individuální práce. Práce s listy. Část listů se žáci naučí usušit a vylisovat. Druhou část využijí k frotáži barevnými pastelkami (pastely). Jakub se třídou. zápis do sešitu. Jakub jen krátký zápis, poté práce s asistentem: zpracování vylisovaných listů do zvláštní knihy - herbáře. skupinová práce, výroba herbáře lesních bylin. Dlouhodobý úkol, sestávající z návštěvy lesa, sběru zástupců jendotlivých bylin, zápisu místa sběru, techniky lisování, vytvoření herbářového listu s informacemi o rostlině. společná práce. Ochrana lesa a lesní produkty. Výklad + diskuse, Jakub se účastní. Je-li již unavený, může jít dozadu do třídy a dostane sešit, ve kterém se vyhledávají různé postavy a předměty ve složitých obrázcích. Pro Jakuba relaxace.

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr.

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr. Metodika individualizovaných forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Autorkou metodiky je Mgr. Michaela Jíšová Obsahem této publikace jsou metodicky i prakticky zpracované okruhy

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA INFOA 1 Cvičebnice byla vytvořena plně v souladu s RVP ZV a Standardy základního vzdělávání v

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Projekty 2008/2009. 3. Části projektu 3.1 Motivace. 3.2 Realizace. 4. Závěr. Příloha: Pracovní list (plánek Chebu) Fotodokumentace

Projekty 2008/2009. 3. Části projektu 3.1 Motivace. 3.2 Realizace. 4. Závěr. Příloha: Pracovní list (plánek Chebu) Fotodokumentace Projekty 2008/2009 Projekt Cheb a jeho historie Termín (předpokládaný): květen 2008 Forma realizace: projektový den Třídy: 2. 5. Časový rámec: 4 6 vyučovacích hodin Dominantní průřezové téma: Environmentální

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových

Více

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1 Základní informace: Projektový formulář (VME) Název projektu: Kdo, jak a co? Stručný popis (anotace): Jednodenní projekt Kdo,

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Školní projekty ve školním roce 2014/ 2015. Roční období 1. ročník. Popis projektu:

Školní projekty ve školním roce 2014/ 2015. Roční období 1. ročník. Popis projektu: Školní projekty ve školním roce 2014/ 2015 Roční období 1. ročník Žáci si osvojují nové znalosti o ročních obdobích a činnostech s nimi spojenými. Vždy na konci ročního období, tedy 4 krát během školního

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 KRAJINA regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 EKODOMOV Ekodomov se zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a odpovědného využívání přírodních zdrojů, přičemž

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Vedoucí práce:

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI: 1. Evokace. Mgr. LUCIE ANDĚLOVÁ ZŠ a MŠ Karviná, Komenského 614, Karviná Nové Město SLUNÍČKO, SLUNÍČKO

PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI: 1. Evokace. Mgr. LUCIE ANDĚLOVÁ ZŠ a MŠ Karviná, Komenského 614, Karviná Nové Město SLUNÍČKO, SLUNÍČKO OBSAH SLUNÍČKO, SLUNÍČKO... 2 NÁMOŘNÍCI CELOROČNÍ PROJEKT... 6 ŽIJEME SE ZVÍŘATY A POMÁHÁME JIM... 11 ROSTLINY... 13 MOŘE, OSTROVY A JEHO ŽIVOT... 21 I ČERNÁ BARVA JE SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA.... 23 SETKÁNÍ...

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Příručka dobré praxe

Příručka dobré praxe Příručka dobré praxe UČENÍ NA MÍRU Tato příručka vznikla v rámci projektu Seznámení s učebními styly a kompetencí k učení individualizace přístupu k žákům., reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0080 Zpracovali: Zuzana

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

UCÍME SE UCIT SE. Lekce 1.3. Kateřina Srbová. Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ

UCÍME SE UCIT SE. Lekce 1.3. Kateřina Srbová. Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ Lekce 1.3 UCÍME SE UCIT SE Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním.

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním. Očekávané výstupy ŠVP 1 Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník poděkuje, požádá, omluví se, zapojí se do rozhovoru používá správnou intonaci rozumí pokynům v psané podobě, rozumí

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více