CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE"

Transkript

1 CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE na školní rok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, TEREŠOV 1 HLAVNÍ ÚKOLY: A. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST a) organizace výuky na střední škole b) mimoškolní výchovná činnost, výchovné skupiny. B. ÚKOLY PROVOZNÍHO CHARAKTERU. C. RUZNÉ. Projednán a schválen dne: 1. října 2012

2 A. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST a) ORGANIZACE VÝUKY A PRACOVNÍ ČINNOSTI Střední škola: 1a 1. roč - učební obor STROJÍRENSKÉ PRÁCE dle vzdělávacího programu E/01, schváleného MŠMT ČR ze dne pod č.j / výuka v učebním oboru bude probíhat v prvním ročníku - výuku vyučovaných předmětů budou zajišťovat: Ing. Josef Bártík, Mgr. Václav Král CSc, Jaroslav Novotný, Michal Brabec, Jan Cenko - třídním učitelem této třídy bude Ing. Josef Bártík 1b 1. roč - učební obor STROJÍRENSKÉ PRÁCE dle vzdělávacího programu E/01, schváleného MŠMT ČR ze dne pod č.j / výuka v učebním oboru bude probíhat v prvním ročníku - výuku vyučovaných předmětů budou zajišťovat: Michal Brabec, Otakar Kodrle, Ing. Josef Bártík, Mgr. Václav Král CS., Jan Cenko - třídním učitelem této třídy bude Michal Brabec SV2 2. roč - učební obor STROJÍRENSKÁ VÝROBA dle vzdělávacího programu E/501, schváleného MŠMT ČR ze dne pod č.j /99-21 dobíhající obor - výuka v učebním oboru bude probíhat v druhém ročníku - výuku vyučovacích předmětů budou zajišťovat: Jaroslav Novotný, Ing. Josef Bártík, Mgr. Václav Král CSc, Otakar Kodrle, Michal Brabec, Jan Cenko třídním učitelem této třídy bude Jaroslav Novotný Dle zřizovací listiny platné od bude výuka v PrŠ probíhat podle učebního plánu schváleného MŠMT ČR pod kódem v jednoleté PŠ: C/01, 1PŠ jednoletá. - výuku vyučovacích předmětů budou zajišťovat: Michal Brabec, Ing. Josef Bártík, Mgr. Václav Král CSc, Otakar Kodrle, Jan Cenko - třídním učitelem bude Mgr. Václav Král CSc Koordinací veškeré činnosti při teoretické, odborné výchově a praktických cvičení je pověřen Michal Brabec. - skupina učňů bude zároveň pečovat o prostředí za dílnou - všichni žáci budou pečovat o prostředí ve škole a v okolí školy

3 b) VÝCHOVNÉ SKUPINY, MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVNÁ ČINNOST Oddíl : 1. 1a 1. roč. vychovatelé Pavel Aubrecht, Petr Matějka 2. SV2 2. roč vychovatelé: Ing. Alexandr Semeš, Ladislav Zborník 3. 1b 1. roč. vychovatelé Mgr.Milan Vávra, Bc. Ivo Brož 4. 1PŠ jednoletá vychovatelé Justin Klocháň, Milan Huml Střídajícím vychovatelem u těchto výchovných skupin budou vychovatelé Václav Jaroš, Jiří Opička Asistenti vychovatele zajišťující práce vztahující se k upevňování hygienických návyků a zkvalitnění společenského chování svěřenců: Jaroslav Brousek, Petr Uher, Jiří Komín, Pavel Zikmund Karel Dibus bude zčásti zajišťovat funkci asistenta vychovatele při ranní činnosti,a zčásti pracovníka hospodářské činnosti. Koordinaci mimoškolní činnosti výchovných skupin bude zajišťovat vedoucí vychovatel Karel Dezort Speciálním pedagogem zajišťujícím etopedickou a psychopedickou činnost bude Mgr. Anna Šauflová Hlavní výchovné cíle: Základním cílem výchovné činnosti je vytvořit u žáků takové kompetence, které by jim měly umožnit co nejlepší zařazení nebo návrat do společnosti. Veškeré výchovné činnosti musí směřovat k vytvoření kompetencí, které představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v praktických životních situacích. Jde o důležitý základ přípravy na život ve společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu. Výchovnou činnost mimo vyučování zajišťují vychovatelé přidělení k jednotlivým výchovným skupinám podle rozpisu služeb, který vyhotovuje vedoucí vychovatel. Do výchovné činnosti je nutné rovnoměrně zařadit všechny složky: rozvoje osobnosti, sociální, interpersonální a pracovní kompetence, komunikativní a občanské kompetence, sebeobslužné a organizační kompetence, naučit děti využívat volný čas, všechny tyto dovednosti používat i v praxi. Výchovnou činnost je třeba uskutečňovat i formou letních táborů, lyžařského výcviku, exkurzí, zájezdů, účastí na různých společenských akcích, návštěvách sportovních a kulturních akcí. Žákům umožnit účast na nejrůznějších soutěžích ve sportovních a kulturních činnostech, například formou odpoledních výletů do divadla, kina, sportovních a podobných akcí, ukázat jim tím praktické využití volného času. K posilování výchovného účinku využívat návštěvy rodičů a nejbližších příbuzných žáků. Tyto návštěvy ze strany zařízení neomezovat, mohou se uskutečnit po dohodě kterýkoli den. K dispozici návštěvám je i ústavní etoped. Etoped by měl návštěv využívat k dalšímu posílení a nápravě narušených rodinných a výchovných vazeb. Této možnosti by měla využívat i sociální pracovnice a ostatní pracovníci. Do výchovných a týdenních plánů postupně vychovateli zařazovat všechny složky výchovy. Výchovné plány vytvářet za spoluúčasti žáků, respektovat jejich návrhy. Týdenní plány výchovné činnosti zpracovávat dle nařízení MŠMT ČR i podle vlastních osnov výchovně vzdělávací práce. Sportovní a pracovní výchovu spolu se zájmovou činností považovat za hlavní složky výchovy v převýchovném procesu. Udržovat a zlepšovat prostředí ústavu, vést svěřence k odpovědnosti. Za estetické a celkové prostředí výchovné buňky a pracovny zodpovídají příslušní výchovní pracovníci - kmenoví vychovatelé výchovných skupin Za estetické prostředí a pořádek ve školních prostorách zodpovídají učitelé. Za estetické prostředí a pořádek dílen zodpovídají učitelé odborných předmětů a praktických cvičení. Na estetickém prostředí společných prostor se budou podílet všichni pracovníci ústavu, rovněž se zapojí do výchovného procesu. Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a vychovateli, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými jasně stanovená pravidla (žáci, dospělí), důslednost ze strany vedení, spravedlnost Tématické úkoly pro jednotlivé výchovné skupiny v rámci výchovné činnosti v době mimo vyučování: 1. oddíl péče o nádvoří 2. oddíl péče o vjezd až ke kontejneru, 3. oddíl péče o prostory za hlavní budovou a venkovní okolí hradeb ústavu. 4. oddíl sportoviště

4 Systém prevence sociálně patologických jevů Každý pedagogický pracovník v našem zařízení musí v rámci prevence sociálně patologických jevů jít příkladem, musí umět žákům nabídnout alternativy a ukázat jim, jak efektivně a atraktivně je možné využít svůj volný čas. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v zařízení i mimo něj při mimoústavních akcích. Využít situování ústavu v tzv. mimorizikovém území, kde je ztížena možnost distribuce zdraví škodlivých látek. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek, provádět preventivní prohlídky žáků po návratu z vycházky či dovolenky. Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba spolupracovat s dalšími institucemi Policie ČR, OSPOD, psychiatrickou klinikou v Plzni. Do školního vzdělávacího programu a všeobecně vzdělávacího výchovného programu začlenit problematiku prevence sociálně patologických jevů u žáků tak, aby se stala přirozenou součástí výchovných a školních osnov výuky jednotlivých předmětů a nebyla pojímána jako nadstandardní aktivita zařízení. Každý pedagogický pracovník musí dbát, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prvence dotýká: a) oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybová aktivita), b) oblast společenskovědní ( komunikace, sociální dovednosti a kompetence), c) oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie), d) oblast rodinné a občanské výchovy, e) oblast sociálně právní. Z konzumace tabákových výrobků v zařízení je třeba vyvodit sankce stanovené vnitřním řádem, totéž platí pro konzumaci alkoholu a OPL. V těchto případech je třeba navíc vyhodnotit, zda není žák ohrožen na zdraví a životě a zda mu není nutné poskytnout nezbytnou pomoc nebo přivolat lékařskou službu první pomoci. Krádežím v zařízení předcházet úplným soupisem osobních věcí žáků, v němž je každá věc jasně popsána pro její pozdější identifikaci. Důsledně dodržovat odpovědnost žáků za škody, které svým jednáním způsobili, a požadovat po nich náhradu, jestliže škodu způsobili úmyslně nebo z nedbalosti. Je třeba sledovat i nejrůznější odchylky v chování žáků, tyto výchovnými pracovníky vyhodnocovat a navrhovat jejich řešení. Závažnější jevy a odchylky zaznamenávat do osobních spisů žáků, taktéž zaznamenat každé zjištěné konzumace tabákových výrobků, alkoholu a OPL. Intenzivně spolupracovat se sociálními pracovníky, kurátory žáků se sociální pracovnicí, se zákonnými zástupci, opatrovníky. Poskytovat jim základní a objektivní informace o zařízení a informovat je o studijních výsledcích a chování žáků. Snažit se rozvíjet oboustranný tok informací Vytvoření intranetu, využít ho při hodnocení žáků, propojení mezi učitelem, vychovatelem, etopedem, sociální pracovnicí a ředitelem (využít např. program Bakaláři, FOSTER). ZÁJMOVÁ ČINNOST: - každý pedagogický pracovník v době mimoškolní činnosti bude pověřen vedením zájmové činnosti, - ústav zajistí účast v okresním přeboru ve stolním tenise zodpovídá vychovatel J. Opička - od 1. října budou podle zájmu dětí uvedeny do provozu zájmové kroužky - v zimním období využívat tělocvičnu Mlečice ( p. Aubrecht, p. Vávra) - využívat zimní a plavecký stadion v Rokycanech, - navázat dle možností užší spolupráci s vojenským muzeem Rokycany (p.vávra) Vychovatelé budou do týdenních plánů zapracovávat své navržené plány výchovné a převýchovné činnosti. PRÁZDNINOVÁ ČINNOST: - během prázdninové činnosti v tomto školním roce organizovat jednodenní, dvoudenní pobyty mimo ústav, zejména pro děti, které nenavštěvují své rodiny - během hlavních prázdnin organizovat týdenní pobyty mimo ústav spojené s plněním úkolů všech výchovných činností ( složek výchovy), které nemohly být během šk.roku splněny PRACOVNÍ ČINNOST: Konkrétní činnost a odpovědnost za ni bude projednávána individuálně s příslušným zodpovědným pracovníkem nebo na provozních poradách, poradách pedagogických pracovníků a pedagogických radách. Veškerá pracovní činnost se může konat jen na základě sepsané dohody a vždy bude řádně vyúčtována. V rámci učebních plánů jsou učitelé a vychovatelé pověřeni péčí o zahradní areál, cvičnou kuchyňku, PC hernu, hudebnu, cestu zahradou a veškerý travnatý porost v areálu ústavu a okolí zděného plotu mimo areál.

5 B. ÚKOLY PROVOZNÍHO CHARAKTERU pravidelně měsíčně provádět vysvětlování ekonomických záležitostí všech svěřenců a tím zajistit svěřencům přehled o svých příjmech a vydáních org. ved. vychovatel, referent správy majetku - všichni pracovníci ústavu budou zapojeni do převýchovného procesu a budou zabezpečovat plnění zákoníku práce, domácího řádu, dalších platných zákonů a nařízení, úkolů v oblasti PO, CO a BOZP a hlavně zákona č. 109/2002 Sb. a jeho novelizaci, zák. č. 561/2004 Sb. a jeho novelizacemi - zvýšit kvalitu poznání svěřenců a jejich rodinného prostředí, úzce spolupracovat s rodiči svěřenců a OSPOD jejich místa bydliště - zodpovídá : sociál. pracovnice, speciální pedagog - maximálně šetřit veškeré prostředky poskytované státním rozpočtem. - školení BOZP a aktualizaci PO bude nadále provádět podle platné smlouvy externí pracovník Miloslav Fiala ml. - vedoucí všech provozních pracovníků, úseku ekonomiky a personální práce je pí. M. Santnerová. C. RŮZNÉ samostudiem odborné literatury z oboru speciální pedagogiky si doplňovat odborné vzdělání a poznatky konzultovat v metodickém sdružení vychovatelů - zapojit pedagogické pracovníky do vzdělávacího procesu v souladu s vyhláškami MŠMT ČR - pracovníci, kteří studují, budou přenášet nové poznatky ze studia mezi výchovné pracovníky do praxe, budou tak pozitivně ovlivňovat výchovný proces a budou zavádět nové formy psychoterapeutické práce. - za činnost metodického sdružení vychovatelů zodpovídá vedoucí vychovatel Karel Dezort - za činnost stravovací komise zodpovídá vedoucí školní jídelny Helena Dezortová - velitel požární hlídky Karel Dibus - kroniku za školní rok zapíše ing. Josef Bártík - vedením samosprávy dětí pověřen Justin Klocháň

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2013/ 2014 a jejich realizace Organizace

Více

Koncepce školy 2004-2008

Koncepce školy 2004-2008 Koncepce školy 2004-2008 I. Základní cíl: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2011/2012

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2011/2012 Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Višňové č. p. 1 671 38 Višňové Tel.: 515300831, 515300838 Fax: 515300830 Email: vumvisno@mboxzn.cz Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Dětského diagnostického ústavu, Brno pro zájmové vzdělávání dětí 1.9.2014 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1. CÍLE VÝCHOVNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO

V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO web : www.svpbrno.cz email: svpbrno@svpbrno.cz telefony : ambulantní oddělení 543 216 685, 722 952 499

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

Základní škola Brno, Sirotkova 36. Školní řád

Základní škola Brno, Sirotkova 36. Školní řád Základní škola Brno, Sirotkova 36 Školní řád č. j.: ZSSIR/357/2013 Školní řád vydal ředitel školy v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

PLÁ PRÁCE ZÁKLADÍ ŠKOLY SPECIÁLÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGAIZACE

PLÁ PRÁCE ZÁKLADÍ ŠKOLY SPECIÁLÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGAIZACE PLÁ PRÁCE ZÁKLADÍ ŠKOLY SPECIÁLÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGAIZACE PRO ŠKOLÍ ROK 2012/2013 Schválen na pedagogické radě dne 3. 9. 2012 Rodiče seznámeni na plenární schůzi dne 3. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domova mládeže a úseku výchovy mimo vyučování při Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 38b. s účinností od 1. září 2015 Zpracoval: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 TEORIETICKÁ VÝCHODISKA

Více

Název materiálu: hlavní úkoly ve školním roce 2015/2016

Název materiálu: hlavní úkoly ve školním roce 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 se zaměřením na výuku cizích jazyků, využívání digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: hlavní úkoly ve školním roce 2015/2016

Více

D ě t s k ý d o m o v a Š k o l n í j í d e l n a, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

D ě t s k ý d o m o v a Š k o l n í j í d e l n a, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM D ě t s k ý d o m o v a Š k o l n í j í d e l n a, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM platný s účinností od 1. září 2014 OBSAH 1. Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE pro mimoškolní vzdělávání a výchovu žáků středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť Výchovně vzdělávací program vychází ze zákona

Více

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder Název školního vzdělávacího

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny V Brně 9. 4. 2013 Mgr. Milada Kondlerová Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30,

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více