Ústav soudního inženýrství. N3950 Rizikové inženýrství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav soudního inženýrství. N3950 Rizikové inženýrství"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství INFORMACE o celoškolském navazujícím magisterském studijním programu N3950 Rizikové inženýrství s obory 3901 T044 Řízení rizik stavebních konstrukcí 3901 T045 Řízení rizik strojních zařízení 3901 T046 Řízení rizik elektrotechnických zařízení 3901 T047 Řízení rizik v informačních systémech 3901 T048 Řízení rizik firem a institucí 3901 T049 Řízení rizik chemických technologií 2012

2 O studijním programu Obsah O studijním programu...2 Přihlášky ke studiu...3 Přijímací řízení...4 Náplň studia...6 Státní závěrečná zkouška Uplatnění absolventů O studijním programu Rizikové inženýrství je specifickým typem znalostního inženýrství, které se zabývá identifikaci, analýzou a snižováním, resp. odstraňováním rizik v inženýrských oblastech. Navazující magisterský studijní program Rizikové inženýrství (NMSP RzI) vychovává absolventy se znalostmi a dovednostmi potřebnými pro identifikaci, analýzu a snižování, resp. odstraňování rizik v inženýrských oblastech, jež jsou předmětem vzdělávání na jednotlivých součástech (fakultách) VUT, které se podílejí na obsahovém zajištění studijního programu (stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika, informatika, chemie a řízení firem). Standardní doba studia jsou dva roky (4 semestry), nabízená forma studia je v současné době pouze prezenční, absolventům je udělen titul inženýr (ve zkratce Ing. uváděný před jménem). Studijní program je akreditován jako celoškolský, dělí se na šest studijních oborů. Studijní program má interdisciplinární charakter a proto se na jeho uskutečňování podílí více součástí VUT v Brně. Organizačním zajištěním je pověřen vysokoškolský ústav - Ústav soudního inženýrství VUT v Brně (dále jen ÚSI). Na zajištění výuky v jednotlivých studijních oborech se kromě ÚSI podílejí tyto fakulty VUT v Brně: Studijní obor Řízení rizik stavebních konstrukcí Řízení rizik strojních zařízení Řízení rizik elektrotechnických zařízení Řízení rizik v informačních systémech Řízení rizik firem a institucí Řízení rizik chemických technologií Fakulta VUT zajišťující studijní obor Fakulta stavební (FAST) Fakulta strojního inženýrství (FSI) Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) Fakulta informačních technologií (FIT) Fakulta podnikatelská (FP) Fakulta chemická (FCH) Všechny studijní obory Rizikového inženýrství poskytují interdisciplinární vzdělání zejména z různých technických oblastí a teorie rizik, a dále z ekonomických a právních oblastí. Úvodní společný blok studia (dva semestry) je společný pro všechny obory studijního programu. Ve druhém ročníku výuka pokračuje studiem na příslušné fakultě podle zvoleného studijního oboru, přičemž i v tomto navazujícím bloku studia je část výuky společná.

3 O studijním programu Studenti jsou přijímání pro každý obor samostatně, převážně na základě zaměření svého předešlého studia. Vice o studijním programu je uvedeno v části Náplň studia. Přihlášky ke studiu Přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Rizikové inženýrství (dále jen NMSP RzI) může podat: absolvent nejméně bakalářského studijního programu vysoké školy, popř. student posledního ročníku studia bakalářského studijního programu, který řádně ukončí studium nejpozději v letním semestru akademického roku bezprostředně předcházejícího akademickému roku, pro který je přijímací řízení vypsáno. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v NMSP RzI je řádně ukončené studium v bakalářském studijním programu vhodného zaměření a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Uchazeč o studium podává přihlášku ke studiu buď v elektronické formě, nebo na tištěném formuláři SEVT Přihláška ke studiu. Elektronická přihláška je jednotná pro celé VUT v Brně. Je přístupná z webové stránky VUT v Brně ( jako fakulta se vybere Ústav soudního inženýrství. Elektronickou formou přihlášky se hlásí uchazeči, kteří mají státní příslušnost ČR nebo SR a současně mají na území ČR nebo SR i trvalé bydliště. Ostatní uchazeči se hlásí s použitím tištěného formuláře. Tištěnou přihlášku musí uchazeč řádně vyplnit, podepsat a doručit poštou nebo osobně na studijní oddělení ÚSI. Adresa pro doručení přihlášky poštou: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně studijní oddělení Údolní 244/ Brno Přihlášky ke studiu NMSP RzI v akademickém roce 2012/2013 je možné podávat od do Elektronická přihláška musí být podána do tohoto data elektronickou cestou z uvedených webových stránek. Tištěná přihláška musí být doručena na ÚSI do uvedeného data osobně nebo zaslána na adresu ÚSI poštou (rozhodné je datum odeslání na podacím razítku). Administrativní poplatek Za úkony spojené s přijímacím řízením je stanoven administrativní poplatek, který musí uchazeč uhradit předepsaným způsobem tak, aby byl do převeden na konto VUT v Brně. Poplatek je nevratný. Při podání elektronické přihlášky musí být administrativní poplatek uhrazen složenkou České pošty nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet VUT v Brně. Bankovní spojení se zobrazí na webových stránkách VUT v Brně po odeslání elektronické přihlášky. Poplatek je stanoven ve výši: 400,- Kč při platbě na území České republiky, 16,- při platbě na území. Při podání tištěné přihlášky je poplatek stanoven ve výši 550,- Kč. Administrativní poplatek při podání tištěné přihlášky musí být uhrazen složenkou České pošty nebo bezhotovostním převodem. Údaje pro platbu jsou: banka: ČSOB a. s. Brno, Milady Horákové 6, Brno - 3 -

4 Přihlášky ke studiu číslo účtu / kód banky: /0300 variabilní symbol: specifický symbol: datum narození (ve tvaru ddmmrrrr například ) konstantní symbol: neudávat IBAN: CZ SWIFT kód: CEKOCZPP U obou způsobů podání přihlášky bude přihláška zaregistrována až po uhrazení a převedení administrativního poplatku na konto VUT v Brně. Administrativní poplatek nelze uhradit na studijním oddělení ÚSI. Náležitosti přihlášky V přihlášce ke studiu v NMSP RzI musí být vyplněny všechny požadované údaje. U obou forem přihlášek (elektronické i tištěné) je povinné zejména vyplnění kolonky Předchozí studium na vysoké škole, kam uchazeč musí pravdivě uvést: - všechny vysoké školy, na nichž již absolvoval studium (uvede název školy, datum zahájení a datum ukončení studia), - zda již někdy studoval na vysoké škole a studium nedokončil (uvede název školy, datum zahájení a datum neúspěšného ukončení studia). Nevyžadují se žádné přílohy k přihlášce jako např. maturitní vysvědčení, životopis, diplomy, lékařské potvrzení o zdravotním stavu apod. Povinnými přílohami přihlášky, které uchazeč odevzdá při přijímací zkoušce, jsou doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání úrovně požadované pro přijetí do navazujícího magisterského studia zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) resp. jeho ověřená kopie (diplom) a doklad o splněných studijních povinnostech ukončeného vysokoškolského studia (dodatek diplomu), resp. jeho ověřená kopie, pokud vysoká škola, jejímž je uchazeč absolventem, dodatek diplomu v době ukončení studia vydávala. Uchazeč může u přijímací zkoušky doložit originály těchto dokladů, studijní oddělení ÚSI pořídí jejich kopii, provede jejich ověření pro vnitřní potřebu a originály vrátí uchazeči. Uchazeč, který je studentem posledního ročníku studia bakalářského nebo magisterského studijního programu, bezprostředně po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ) doloží studijnímu oddělení ÚSI potvrzení o vykonání SZZ v termínu do Bez tohoto potvrzení nebude uchazeč do studia přijat. Doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání doloží při zápisu do studia. Přijímací řízení Přijímací řízení se řídí Směrnicí ředitele ÚSI č. 6/2011. Všem přihlášeným uchazečům je nejpozději jeden měsíc před termínem přijímací zkoušky zaslána písemná pozvánka k přijímací zkoušce. V pozvánce je určeno datum, čas a místo konání zkoušky. Uchazeči jsou povinni dostavit se k přijímacím zkouškám v den, jenž bude uveden na pozvánce. Přijímací zkoušky ke studiu do prezenční formy v NMSP RzI se pro akademický rok uskuteční v těchto termínech: Hlavní termín přijímací zkoušky až Náhradní termín přijímací zkoušky V náhradním termínu mohou přijímací zkoušku konat pouze ti uchazeči, kteří se v určeném hlavním termínu nemohli ze závažných důvodů dostavit, nejpozději jeden pracovní den po hlavním termínu příslušné části přijímací zkoušky svoji neúčast omluvili a jejichž omluva byla akceptována ředitelem ÚSI. Neúčast musí být omluvena písemně a důvod doložen věrohodným dokladem, zaslaným řediteli - 4 -

5 Přijímací řízení ÚSI. Jako důvod neúčasti na přijímací zkoušce v hlavním termínu nebude akceptováno konání přijímacích zkoušek ke studiu v jiném studijním programu. Obsahová náplň přijímací zkoušky Přijímací zkouška ke studiu v celoškolském NMSP RzI na ÚSI se uskuteční jako písemná, formou testu v délce nejvýše 120 minut. Test je zaměřen na zvolený obor studijního programu Rizikové inženýrství. Obsahová náplň přijímací zkoušky je u jednotlivých oborů odlišná. Požadavky na přijímací řízení na obor Řízení rizik stavebních konstrukcí Přijímací zkouškou budou ověřovány studijní předpoklady pro magisterský studijní program. Ověřovány budou základní znalosti matematiky a fyziky a dále základní vědomosti z oblasti navrhování stavebních konstrukcí na úrovni obvyklé pro bakalářské studijní programy stavebnětechnických oborů. Vzorové testy a seznam literatury pro přípravu uchazečů k přijímací zkoušce pro akademický rok do NMSP RzI - obor Řízení rizik stavebních konstrukcí ke stažení zde. Požadavky na přijímací řízení na obor Řízení rizik strojních zařízení Přijímací zkouškou budou ověřovány studijní předpoklady pro magisterský studijní program. Ověřovány budou základní znalosti matematiky a fyziky a dále základní znalosti z oblasti strojírenské technologie a konstrukce a principu základních typů strojírenských zařízení na úrovni obvyklé pro bakalářské studijní programy technických oborů. Požadavky na přijímací řízení na obor Řízení rizik elektrotechnických zařízení Přijímací zkouškou budou ověřovány studijní předpoklady pro magisterský studijní program. Ověřovány budou základní znalosti matematiky a fyziky a dále základní znalosti z oblasti obecné elektrotechniky, technologie výroby a materiálů pro elektrotechniku na úrovni obvyklé pro bakalářské studijní programy technických oborů. Požadavky na přijímací řízení na obor Řízení rizik v informačních systémech Přijímací zkouškou budou ověřovány studijní předpoklady pro magisterský studijní program. Ověřovány budou základní znalosti matematiky a dále znalosti z oblasti informačních technologií na úrovni obvyklé pro bakalářské studijní programy technických oborů. Požadavky na přijímací řízení na obor Řízení rizik firem a institucí Přijímací zkouškou budou ověřovány studijní předpoklady pro magisterský studijní program. Ověřovány budou základní znalosti matematiky, mikroekonomie, makroekonomie, marketingu, managementu, účetnictví, daňové a právní problematiky a dále znalosti z oblasti geopolitické, hospodářské a finanční na úrovni obvyklé pro bakalářské studijní programy ekonomických oborů. Vzorové testy a seznam literatury pro přípravu uchazečů k přijímací zkoušce pro akademický rok do NMSP RzI - obor Řízení rizik firem a institucí ke stažení zde. Požadavky na přijímací řízení na obor Řízení rizik chemických technologií Přijímací zkouškou budou ověřovány studijní předpoklady pro magisterský studijní program. Ověřovány budou základní znalosti matematiky a fyziky aplikované v chemických disciplínách vyučovaných v bakalářském studiu (anorganická, organická, fyzikální a analytická chemie a biochemie) na úrovni obvyklé pro bakalářské studijní programy chemických oborů. Vzorové testy a seznam literatury pro přípravu uchazečů k přijímací zkoušce pro akademický rok do NMSP RzI - obor Řízení chemických technologií ke stažení zde

6 Přijímací řízení Vypracované písemné testy budou bezprostředně po ukončení zkoušky vyhodnoceny. Po vyhodnocení testů bude každému uchazeči individuálně sdělen jím dosažený počet bodů. U přijímací zkoušky uspějí uchazeči, kteří získají alespoň 30 % bodového hodnocení testu a tito jsou ke studiu přijímáni v pořadí podle dosaženého bodového hodnocení. Náplň studia Studium je rozloženo do 4 semestrů. V každém semestru student absolvuje předměty s celkovým počtem 30 kreditů/semestr. Ve studijním plánu jsou předměty rozděleny na povinné (předměty společného základu a předměty oborově povinné) a volitelné. Část studijních předmětů je společná pro všechny studijní obory (předměty společného základu). Studiem předmětů společného základu (předměty jsou řazeny v 1. a 2. semestru studia) studenti získají odborné znalosti a dovednosti z dále uvedených oblastí: a) Metodologie zjišťování rizik v oblastech zaměření VUT. b) Kategorizací poruch (příp. rizik činností), jejich důsledků a kategorizace kolektivních velikostí rizik (typy poruch, kvantifikace nejvýše přípustných pravděpodobností, přiřazených jednotlivým typům poruch a jejich důsledkům). c) Metody používané při bezpečnostních studiích: - faktory ovlivňující volbu vhodné metody (cíl bezpečnostní studie, typ studie, technické charakteristiky posuzovaného objektu či procesu na objektu, úroveň znalostí a zkušeností o objektu či primárním procesu, náklady na studii a časový limit potřebný k vypracování studie), - metody bezpečnostních studií včetně metod výpočtového modelování. d) Management v oblasti řízení rizika v oblastech zaměření VUT (odhalování zdrojů rizik, posuzování pravděpodobnosti výskytu negativního jevu, posuzování a ohodnocení poškození a škod, posuzování rizika, realizace opatření na zmenšení rizika). e) Legislativa v oblasti rizik. f) Obecná metodika soudního znalectví. g) Jazyková příprava. h) Další znalosti a dovednosti získají studenti z oblasti informačních systémů a technologií, podnikového managementu, práva a v neposlední řadě z oblasti krizového řízení. Zvláštní zřetel je kladen na získání mezioborových znalostí, umožňujících mj. i efektivní interdisciplinární spolupráci v rámci prevence a řešení rizikových situací. Výuka předmětů oborové specializace (13 předmětů, 3. a 4. semestr) bude zajišťována pro každý obor samostatně na jednotlivých fakultách; některé předměty jsou společné pro více oborů. Studiem těchto předmětů v návaznosti na zvolený obor studia získají studenti speciální odborné znalosti a dovednosti, týkající se konkrétních oborově zaměřených technických či ekonomických objektů a procesů probíhajících na těchto objektech a osvojí si principy řešení, které umožní navrhovat spolehlivé technické soustavy, které budou globálně bezpečné; u existujících objektů určovat míru rizika vzniku negativního jevu a tuto míru minimalizovat. V oblasti řízení firem a institucí je výuka zaměřena na získání znalostí nutných pro identifikaci, analýzu a snižování rizik v oblasti řízení ekonomických subjektů. Důležitou součástí je pak také problematika soudního znalectví v daném oboru

7 Náplň studia Podmínkou absolvování studijního program je zkouška z angličtiny na úrovni středně pokročilý (úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Studenti mohou využít 2 bezplatných výukových semestrů, aby se na danou zkoušku připravili. Na konci 2. semestru si student vybírá zaměření diplomové práce. Ve 3. semestru je plánován 2 hodinový diplomový seminář, jehož úkolem je zahájení přípravy diplomové práce formou krátkých článků nebo statí, které se budou vázat k diplomové práci. Větší prostor pro přípravu diplomové práce je vytvořen v posledním čtvrtém semestru studia, kde je plánován čtyřhodinový diplomový projekt. Struktura předmětů pro studijní obor Řízení rizik stavebních konstrukcí pro AR 2011/2012 je uvedena zde. Struktura předmětů pro studijní obor Řízení rizik firem a institucí pro AR 2011/2012 je uvedena zde. Struktura předmětů pro studijní obor Řízení rizik chemických technologií pro AR 2011/2012 je uvedena zde. Cíle studia oboru Řízení rizik stavebních konstrukcí Cílem studia oboru Řízení rizik stavebních konstrukcí je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových stavebních objektů, aby tyto objekty spolehlivě plnily svoje funkce v průběhu svého celého životního cyklu; u existujících objektů zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci. V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblastí: metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů, kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů, metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků, metod modelování inženýrských úloh, řízení rizika technických a ekonomických objektů, legislativy v oblasti rizik, bezpečnosti a odpovědnosti. Odborné a speciální znalosti získají z oblastí: zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů u stavebních objektů, posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u stavebních objektů, analýzy možných důsledků negativního jevu u stavebních objektů, návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u stavebních objektů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení, vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane. Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva, expertizní a znalecké činnosti a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Cíle studia oboru Řízení rizik strojních zařízení Cílem studia oboru Řízení rizik strojních zařízení je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových strojírenských objektů, aby tyto objekty spolehlivě plnily svoje funkce v průběhu svého celého životního cyklu; u existujících - 7 -

8 Náplň studia objektů zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci. V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblastí: metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů, kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů, metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků, metod modelování inženýrských úloh, řízení rizika technických a ekonomických objektů, legislativy v oblasti rizik, bezpečnosti a odpovědnosti. Odborné a speciální znalosti a dovednosti získají z oblastí: zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů u strojírenských objektů (zvláštní důraz je kladen na získání znalostí potřebných pro navrhování vybraných typů strojních zařízení, u kterých se povinně provádí posouzení technických rizik před jejich uvedením na trh, týká se požadavků na jejich bezpečnou konstrukci a bezpečnost a ochranu zdraví při provozu), diagnostiky kritických komponentů jednotlivých prvků strojních zařízení, posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u strojírenských objektů, analýzy možných důsledků negativního jevu u strojírenských objektů, návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u strojírenských objektů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení, vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane. Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva, expertizní a znalecké činnosti a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Cíle studia oboru Řízení rizik elektrotechnických zařízení Cílem studia oboru Řízení rizik elektrotechnických zařízení je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových elektronických a elektrotechnických objektů, aby tyto objekty spolehlivě plnily svoje funkce v průběhu svého celého životního cyklu; u existujících objektů zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci. V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblastí: metodologie zjišťování bezpečnosti technických a ekonomických objektů, kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních velikostí rizik, metod používaných při bezpečnostních studiích, metod modelování inženýrských úloh, managementu v oblasti řízení rizika technických a ekonomických objektů a legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odborné a speciální znalosti získají z oblastí: zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů u elektronických a elektrotechnických soustav, posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u elektronických a elektrotechnických soustav, analýzy možných důsledků negativního jevu u těchto soustav, - 8 -

9 Náplň studia návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u těchto soustav nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení, vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane., logistického zabezpečení výroby, diagnostiky a zkušebnictví, řízení jakosti, spolehlivostí výroby a ekologie výrobního procesu, v rámci užší specializace si speciální znalost prohloubí v oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky nebo slaboproudé elektrotechniky a komunikačních technologií. Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva, expertizní a znalecké činnosti a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Cíle studia oboru Řízení v informačních systémech Cílem studia oboru Řízení rizik v informačních systémech je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových informačních a komunikačních systémů a datových základen, aby tyto objekty spolehlivě plnily svoje funkce v průběhu svého celého životního cyklu; u existujících objektů zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci. V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblastí: metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů, kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů, metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků, metod modelování inženýrských úloh, řízení rizika technických a ekonomických objektů, legislativy v oblasti rizik, bezpečnosti a odpovědnosti. Odborné a speciální znalosti získají z oblastí: zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů v informačních systémech a v systémech, jejichž podstatnou součástí jsou tyto informační systémy, řešení nových postupů, které vedou k návrhu, instalaci, provozu a údržbě bezpečných informačních a komunikačních systémů, datových základen a resortních informačních systémů, posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u informačních systémů, analýzy možných důsledků negativního jevu u informačních systémů, návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u informačních systémů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení, vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane. Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva, expertizní a znalecké činnosti a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Cíle studia oboru Řízení rizik firem a institucí Cílem studia oboru Řízení rizik firem a institucí je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni identifikovat, kriticky analyzovat a zmenšovat, resp. odstraňovat rizika v oblasti řízení firem a institucí

10 Náplň studia V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblastí: metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů, kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů, metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků, metod modelování inženýrských úloh, řízení rizika technických a ekonomických objektů, legislativy v oblasti rizik, bezpečnosti a odpovědnosti. Odborné a speciální znalosti získají z oblastí: nestandardních pokročilých metod analýz a modelování pro řešení rizikových situací v oblasti finanční, ekonomické a podnikatelské, provádění efektivních změnových procesů ve firmách a institucích zaměřených na snižování a odstraňování rizik, identifikace, analýzy a hodnocení rizik procesů ve firmách i institucích, oceňování rizik a jejich možných důsledků, pojišťovnictví, finančního řízení a investování, operační analýzy a business inteligence. Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti práva, expertizní a znalecké činnosti a legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Cíle studia oboru Řízení rizik chemických technologií Cílem studia oboru Řízení rizik chemických technologií je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových chemických technologií a procesů, aby tyto byly bezpečné; u existujících technologií zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci. V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblastí: metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů, kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů, metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků, metod modelování inženýrských úloh, řízení rizika technických a ekonomických objektů, legislativy v oblasti rizik, bezpečnosti a odpovědnosti národních i mezinárodních systémů chemické bezpečnosti. Odborné a speciální znalosti získají z oblastí: zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů chemických technologií, procesů a při nakládání s chemickými látkami, a to v souvislosti s výrobou, zpracováním, skladováním, přepravou apod., monitorování a modelování negativních jevů, vyhodnocování dopadů závažných chemických havárií, posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u chemických technologií a procesů, analýzy možných důsledků negativního jevu při chemických technologických procesech, návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u chemických procesů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení, vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé mimořádné události a krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane

11 Náplň studia Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva, expertizní a znalecké činnosti a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Státní závěrečná zkouška Studium je řádně ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky (SZZ). SZZ je ústní a člení se na dvě části: obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Odborná rozprava probíhá ze tří vybraných předmětů studijního oboru: Společný základ (student volí 2 předměty ze 3) Matematické základy analýzy rizika Systémové pojetí rizikového inženýrství Soudní inženýrství Oborová specializace (student volí 1 předmět ze 2) Pro obor Řízení rizik stavebních konstrukcí jsou předměty oborové specializace: Analýza rizika stavebních objektů a procesů Spolehlivost konstrukcí Pro obor Řízení rizik strojních zařízení jsou předměty oborové specializace: Bezpečnost strojních a elektrických zařízení Spolehlivost a diagnostika technických systémů Pro obor Řízení rizik elektrotechnických zařízení jsou předměty oborové specializace: Řízení procesů Průmyslová elektronika Pro obor Řízení rizik v informačních systémech jsou předměty oborové specializace: Bezpečnost informačních systémů Management projektů Pro obor Řízení rizik firem a institucí jsou předměty oborové specializace: Pokročilé analýzy a modelování Řízení rizik ve firmách a institucích Pro obor Řízení rizik chemických technologií jsou předměty oborové specializace: Chemie nebezpečných látek Chemické inženýrství Uplatnění absolventů Absolventi najdou uplatnění u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru dle zvoleného zaměření. Na studium mohou absolventi navázat některým z akreditovaných doktorských studijních programů. Absolventi oboru Řízení rizik stavebních konstrukcí budou připraveni pro výkon profesí spojených s projektováním, přípravou, výstavbou, provozem a údržbou stavebních objektů. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Stavebnictví, odvětví Stavební odvětví různá, se zvláštní specializací Rizika stavební činnosti. Vhodnými doktorskými studijními programy na VUT, kterými absolventi můžou na studijní obor navázat, jsou Stavební inženýrství (FAST) resp. Soudní inženýrství (ÚSI)

12 Uplatnění absolventů Absolventi oboru Řízení rizik strojních zařízení budou připraveni pro výkon profesí spojených s návrhem, provozem a údržbou strojů a strojních soustav. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Strojírenství, odvětví Strojírenství všeobecné, se zvláštní specializací Rizika činností ve strojírenství. Vhodnými doktorskými studijními programy na VUT, kterými absolventi můžou na studijní obor navázat, jsou Konstrukční a procesní inženýrství (FSI) resp. Soudní inženýrství (ÚSI). Absolventi oboru Řízení rizik elektrotechnických zařízení budou připraveni pro výkon profesí spojených s návrhem, výrobou, provozem a údržbou elektronických a elektrotechnických soustav. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Elektrotechnika, se zvláštní specializací Rizika v elektrotechnice. Vhodným doktorským studijním programem na VUT, kterým absolventi můžou na studijní obor navázat, je Elektrotechnika a komunikační technologie (FEKT, vhodné obory jsou Teleinformatika a Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika). Absolventi oboru Řízení rizik v informačních systémech budou připraveni pro výkon profesí spojených s návrhem, provozem a správou nejrůznějších informačních a komunikačních systémů, u kterých je kladen důraz na jejich bezpečnost. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru, včetně veřejných a státních institucí na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Elektronika a v základním oboru Kybernetika, odvětví Výpočetní technika, se zvláštní specializací Rizika informačních systémů. Vhodnými doktorskými studijními programy na VUT, kterými absolventi můžou na studijní obor navázat, jsou Informační technologie a Výpočetní technika a informatika (FIT). Absolventi oboru Řízení rizik firem a institucí najdou uplatnění u firem nebo institucí na odborných a manažersky náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Ekonomika, odvětví Řízení, plánování a organizace ekonomiky. Vhodným doktorským studijním programem na VUT, kterým absolventi můžou na studijní obor navázat, je Ekonomika a management (FP). Absolventi oboru Řízení rizik chemických technologií budou připraveni pro výkon profesí spojených s plánováním a řízením výroby, bezpečnosti práce a ochrany zaměstnanců, ochrany technologických zařízení v odvětvích, které využívají chemické technologie jako např. průmysl, zemědělství anebo odvětví, ve kterých dochází k nakládání s chemickými látkami, obchod, doprava apod. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Chemie, odvětví Chemická odvětví různá, se zvláštní specializací Rizika činností v chemickém průmyslu. Vhodným doktorským studijním programem na VUT, kterým absolventi můžou na studijní obor navázat, je Chemie a technologie ochrany životního prostředí (FCH)

1. Navazující magisterský studijní program N3950 Rizikové inženýrství

1. Navazující magisterský studijní program N3950 Rizikové inženýrství 1. Navazující magisterský studijní program N3950 Rizikové inženýrství Název akreditovaného studijního programu: Rizikové inženýrství (ve zkratce RzI) Typ studijního programu: navazující magisterský studijní

Více

Ústav soudního inženýrství. N3917 Soudní inženýrství

Ústav soudního inženýrství. N3917 Soudní inženýrství Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství INFORMACE o navazujícím magisterském studijním programu N3917 Soudní inženýrství s obory 3917T002 Expertní inženýrství v dopravě 3917T003 Realitní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ Datum vydání: 24.11.2009 Za věcnou stránku odpovídá: tajemník pro studijní záležitosti Účinnost: dnem vydání Závaznost: součásti VUT v Brně, které

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI č. 9/2008 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI č. 9/2008 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Akademický senát VUT v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, na návrh

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI VUT Č. 4/2016 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI VUT Č. 4/2016 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Datum vydání: 10. 11. 2016 Čj.: 476/61000/2016 Za věcnou stránku odpovídá: tajemník pro studijní záležitosti ÚSI VUT Účinnost: Závaznost: Vydává: Počet stran: 10 Počet příloh: 0 dnem vydání ÚSI VUT a součásti

Více

vvsoxá UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

vvsoxá UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ vvsoxá UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTA V SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ Datum vydání: 16. 11. 2010 Za věcnou stránku odpovídá: tajemník pro studijní záležitosti Účinnost: Závaznost: Vydává: Počet stran: 7 Počet příloh:

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507 r------- Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství

Více

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Ve dnech 29. a 30. ledna 2010 jsou na celé ČZU v Praze dny otevřených dveří. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory Fakulty životního prostředí

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Fakulta stavební VUT v Brně SMĚRNICE DĚKANA Č. 03/2010 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

Fakulta stavební VUT v Brně SMĚRNICE DĚKANA Č. 03/2010 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební VUT v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava platné v akademickém roce 2004/2005 pro: I. Bakalářský studijní program

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015 Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015 Podmínky pro přijetí Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského studijního programu Informatika pro akademický rok 2017/2018

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského studijního programu Informatika pro akademický rok 2017/2018 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského studijního programu Informatika

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017 Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017 Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.1.2016 přijímací řízení pro studium v konzultačních

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: SD/03/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované navazující magisterské studijní

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: SD/08/2014 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované navazující magisterské studijní programy

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

stanovuji I. Studijní programy a studijní obory

stanovuji I. Studijní programy a studijní obory V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019 Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019 Ekonomicko-správní fakulta MU (dále jen ESF ) respektuje ustanovení 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 12. ledna 2013 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Obory navazujícího magisterského studijního programu

Obory navazujícího magisterského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2014/2015 Ke studiu na Fakultě strojní

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně SD/02/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně SD/02/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Kód: Druh: SD/02/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované bakalářské studijní programy Chemie

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 10. 10. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně FEKT VUT v Brně Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (1) Tato Pravidla pro přijímací řízení

Více

Obory navazujícího magisterského studijního programu

Obory navazujícího magisterského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 100/2016 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017 18. 2. 2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1)

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 5 / 2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

SMĚRNICE DĚKANA Č. 5 / 2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (1) Tato Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.1.2015 přijímací řízení pro studium v konzultačních

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 1. Na základě 48 až

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

1. Bakalářské studijní programy

1. Bakalářské studijní programy PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FMMI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Pravidla přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a navazujících

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech:

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech: Nařízení děkana č. 04/2017 Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro studium v českém i anglickém jazyce v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SD/06/16 Druh: Směrnice děkana Název: Směrnice pro 2. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2016/2017 Organizační

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

I. Studijní programy. II. Podmínky přijetí ke studiu

I. Studijní programy. II. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu B2301-Strojní inženýrství, bakalář. studij. programu B2341-Strojírenství, obor Diagnostika a servis silničních vozidel a v navazujícím magisterském

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SD/06/15 Druh: Směrnice děkana Název: Směrnice pro 2. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika Organizační

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Elektrotechnika Biomedicínská technika a bioinformatika (BTBIO-A) Brno 2015 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na Fakultě

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: SD/01/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované bakalářské studijní programy Chemie a technologie

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Elektrotechnika Biomedicínská technika a bioinformatika (BTBIO-A) Brno 2014 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na Fakultě

Více

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2a/2011

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2a/2011 Účinnost dokumentu od: 2.3.2011 Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2a/2011 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

Nařízení děkana TF 8/2016 o vyhlášení podmínek přijímacího řízení na Technické fakultě v akademickém roce 2016/2017

Nařízení děkana TF 8/2016 o vyhlášení podmínek přijímacího řízení na Technické fakultě v akademickém roce 2016/2017 Nařízení děkana TF 8/2016 o vyhlášení podmínek přijímacího řízení na Technické fakultě v akademickém roce 2016/2017 V souladu s 48 až 51 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s dalšími navazujícími

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Elektrotechnika Biomedicínská technika a bioinformatika (BTBIO-A) Brno 2012 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na Fakultě

Více

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ)

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ) Podmínky přijetí ke studiu: POŽADAVKY K PŘIJETÍ Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při přijímání do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Garant dokumentu: 300 proděkan pro Bc. a Mgr. studium Účinnost dokumentu od:

Garant dokumentu: 300 proděkan pro Bc. a Mgr. studium Účinnost dokumentu od: Účinnost dokumentu od: 15. 12. 2015 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém jazyce v navazujícím magisterském studijním programu N2301 Strojní inženýrství na Fakultu

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-B) Brno 2015 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Bakalářský studijní program a obor B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ 5345R021 Zdravotnický záchranář o přijetí ke studiu 14.07.2017

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

1.1. Jméno, příjmení, titul:.. rodné číslo:.. datum narození:.. bydliště: tel. kontakt:.. dále jen účastník

1.1. Jméno, příjmení, titul:.. rodné číslo:.. datum narození:.. bydliště: tel. kontakt:.. dále jen účastník Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů Stavební inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie a kartografie a Civil

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 23/2012 K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2013 2014

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 23/2012 K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2013 2014 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia navazující magisterské Navazující magisterské

Více

1. Bakalářské studijní programy

1. Bakalářské studijní programy PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FMMI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pravidla přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a navazujících

Více