Občanský a společenskovědní základ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanský a společenskovědní základ"

Transkript

1 Občanský a společenskovědní základ FILOSOFIE Učebnice učitele Jiří Hejduk Nakladatelství a vydavatelství R

2 Obsah Obsah Úvod... 5 Metodika... 5 Čas...5 Segmentace třídy...5 Příklady řešení ve cvičeních...6 Prostorové sociogramy...6 Dramatizace...6 Relaxace...6 Introspekce...6 Hodnocení... 7 Co je filosofie?... 9 Co je filosofie?...10 Odkdy existuje filosofie a proč je každý filosofem?...11 Svět prostého rozumu, filosofie a vědy / Svět náboženství, mýtu a ideologie...13 Logika jako nástroj filosofie...18 Deduktivní úsudek...19 Nejstarší řecká filosofie Báje, mýty, průpovídky. Milétská škola...22 Herakleitos z Efezu...24 Pythagorejci / Xenofanes...25 Elejská škola...27 Přechod k atomům...29 Vrchol řecké filosofie Sofisté / Sokrates 32 Platon a politika..35 Platonova teorie poznání a láska...37 Aristoteles...40 Aristoteles o duši / Aristotelova politika...41 Helénské období, vznik křesťanství a středověká filosofie Helenizace Řecka / Stoici, skeptici, epikurejci a eklektici...46 Vznik křesťanství, novoplatonismus, gnóze a manicheismus...48 Období patristiky...50 Existence boha ve středověku, spor o univerzálie...51 Tomáš Akvinský a jeho bezprostřední kritikové

3 Občanský a společenskovědní základ FILOSOFIE Nástup novověku a humanismus, spor o roli rozumu v poznání Obrat od objektu k subjektu...58 Francis Bacon a Descartova metoda...59 René Descartes: Úvahy o první filosofii...61 Další empiristé a racionalisté...65 Francouzské osvícenství, Immanuel Kant a německá klasická filosofie Francouzské osvícenství a materialismus 18. století...68 Jean Jacques Rousseau...70 Struktura zkušenosti podle I. Kanta...71 Zkušenost rozumu a kategorický imperativ...74 Německá klasická filosofie...75 Směry druhé poloviny devatenáctého století a jejich dopad ve dvacátém století Směry druhé poloviny 19. století...80 Počátek 20. století, pragmatismus a filosofie života...83 Scientistické myšlení první poloviny dvacátého století...86 Fenomenologie...89 Francouzský existencialismus...91 Další pohledy na realitu a existenci, hermeneutika a postmoderna, dva čeští filosofové Další pohledy na realitu a existenci...96 Hermeneutika...98 Postmoderna a pluralismus...99 Jacques Derrida 101 Dva čeští filosofové Přílohy Ročníková práce Testy

4 Úvod Vážení kolegové, učebnice filosofie, kterou předkládám, je výsledkem potřeby překlenout ve středoškolské filosofii propast mezi teorií a praxí. Je to učebnice na klíč, připravená včetně organizace vyučování a testů a vyzkoušená v praxi jako realistická. To, co má být zvládnuto v jedné hodině (45 minut), bylo čtyřikrát úspěšně ověřeno. Nejedná se o výjimečné dílo co se týká výkladu filosofických systémů, spíše jde o konkrétní aktivity, které mají za úkol: vést v praxi filosofickou úvahu přispět k sebepoznání studentů zlepšit schopnost interpretovat text formulovat myšlenky procvičit práci se zápisky a výpisky učit se formou hry propojit filosofii s uměním provést úvahu nad vlastním vzděláním a učením procvičit prezentační schopnosti studentů pracovat na schopnosti spolupráce a dobrých vztazích v kolektivu Učebnice obsahuje 8 kapitol jdoucích postupně dějinami evropské filosofické tradice. Vzhledem k tomu, že některé školy mají pro Základy společenských věd velmi malou hodinovou dotaci, neobsahuje učebnice pojednání o východní filosofii, které by ji pro tyto školy vyřadilo ze hry. Každá kapitola obsahuje 5 lekcí po 45 minutách a dvě varianty testů s výsledky. Každá hodina má název, který se váže k dějinám, a odlišené téma, jež je stále aktuální a o němž by se student měl v hodině něco dovědět. Výklad je proložen oranžově označenými cvičeními pro studenty. K těmto cvičením je v učitelské verzi učebnice doplněn text s dalšími pokyny a organizačními doporučeními a s odkazem na příslušnou stranu v Přílohách ke kopírovatelným pracovním materiálům a studijním listům. Učebnice byla pilotována na čtyřech různých středoškolských kolektivech. Pro představu způsobu práce s ní zde popisuji použitou metodiku, organizaci kolektivů a způsob hodnocení. Metodika Celý kurs je založen na myšlence zapojení všech studentů do výuky. Je dobré je už na začátku upozornit, že čas hrát karty a učit se německému jazyku bude až jindy. Základními prvky jsou segmentace času a vyučovaného kolektivu a užití některých netradičních metod. Dovolte mi popsat vyučování tak, jak byla tato učebnice pilotována. Čas Čas je segmentován v rámci každé vyučovací hodiny tak, že výklad je kombinován se cvičeními, aby žáci neztratili pozornost. Cvičení jsou doplněna o orientační časový limit, který se ukázal v praxi jako reálný. Výklad vyjde zhruba do deseti minut, pak je vždy přerušen cvičením. V některých lekcích pracují studenti i celou hodinu a učitel je pouhým manažerem. Segmentace třídy Členění kolektivu do skupin různých velikostí je pro tento kurs klíčové a má několik výhod. Především dává učiteli čas k individuální práci se studenty, umožňuje (v kombinaci s cvičeními ve studentské verzi učebnice) jednoznačně hodnotit práci v hodině, dále skýtá několik málo okamžiků odpočinku pro učitele (předsudek, 5

5 Občanský a společenskovědní základ FILOSOFIE že pořádně provedené vyučování znamená pořádně unaveného učitele, který udělal vše za své studenty, je zhoubný) a také je cestou k prevenci patologických vztahů v kolektivu. Jako přidanou hodnotu vidím i fakt, že žádná ze skupin nemá pořádný přehled o tom, co činí ostatní, takže vzniká obava, že my budeme jediní, kdo to nemá, čímž se snáze udržuje disciplína studentů v hodině. Je důležité, aby byl kolektiv členěn podle takového klíče, že například trojice nebude vždy stejná trojice, stejně tak čtveřice nemá být pořád shluk stejných dvou lavic studentů. I jiné počty studentů je dobré členit pokaždé jinak, aby měli různé zkušenosti se spoluprací s různými lidmi. Je možné užívat jednoduchý klíč pomocí hry na molekuly nebo označování čísly, ale to jistě každý pedagog hravě zvládne. Nenechávejte studenty sedět na místech jako pecky, brzy si na změny zvyknou a nebudou s tím mít problém. Každý pohyb pro ně znamená změnu činnosti, takže dokáží udržet pozornost a nebudou se nudit. Argument typu s tímhle člověkem já ve dvojici nebudu je patologický. Je to totiž přesně ten povýšený model chování, který vede k dalším patologickým jevům ve vztazích mezi spolužáky. Takovouto rezistenci je třeba pomoci studentům rychle překonat striktním trváním na tom zasedacím pořádku, který nastavíte Vy, a to i za cenu kázeňského postihu. Vždyť ani v dalším životě si studenti nebudou moci vždy vybrat své spolupracovníky, takže se musí naučit vyjít i s těmi, kdo jim příliš sympatičtí nebudou. Příklady řešení ve cvičeních Do cvičení ve Vaší verzi učebnice byly vloženy příklady řešení. Psychologie těchto cvičení je ale často postavena na tom, že žák uvádí svůj vlastní názor nebo postoj. Je proto nežádoucí při zadání uvádět tyto příklady, které slouží pouze Vám k tomu, abyste si při přípravě hodiny udělali představu, co se zhruba může stát. Ze zkušenosti vím, že pokud dáme studentům příklad, používají ho jako návod a otevřenost sebereflexe tím zásadně utrpí. Každá odpověď má smysl, pokud je autonomním názorem studenta, žádná naopak není často jedinou správnou, což se právě má ukázat a vést k toleranci jiných postojů. Prostorové sociogramy Některá cvičení jsou doprovázena tím, že studenti mají zaujmout určité místo v prostoru třídy, podle toho, jak se rozhodovali v daném cvičení. Přestože takto zakončené cvičení vypadá samoúčelně, je toto rozestavení jednotlivců v prostoru důležitou součástí cvičení, kde si studenti dávají vzájemně informace o tom, jak se sami cítí, což vede k rozvoji sebereflexe. Dramatizace V pozdějších kapitolách učebnice je zařazeno přehrávání scének. Je zajímavé, jak náročným výkonem může být pro dospělého člověka sehrát drobnou scénku a jaké nasazení musí někteří lidé vynaložit, aby překonali stud. I taková expozice vede k sebereflexi a reflexi ostatních. Relaxace V několika lekcích jsou zařazeny i relaxační techniky. Pokud se na ně necítíte, doporučuji si je trochu nacvičit. Je možné nahrát si svůj projev na diktafon a pokusit se podle něj relaxovat. Z vlastní zkušenosti vím, že imaginace je při relaxaci pomalejší než vedení relaxace, takže když máte pocit, že relaxaci vedete správně, můžete klidně o polovinu zvolnit. Je ale vždy třeba třídu striktně ukáznit, protože jediný zlobil Vám může relaxaci znemožnit. Pokud někteří studenti pociťují úzkost zavřít oči, nenuťte je. Introspekce V některých cvičeních mají studenti za úkol zamyslet se nad vlastním sebepojetím. Chtěl bych zde zmínit, že někteří mí studenti s lehce autistickými rysy nebyli takového kroku schopni a úkol je doslova rozčiloval. Stejně jako asi každé psychologizující cvičení, ani toto nelze studentům vnucovat násilím. 6

6 Úvod Hodnocení Přestože je hodnocení samozřejmě výsostnou pravomocí každého učitele, pokusím se zde nastínit základní schéma, s nímž tento kurs počítá. Když jsem si položil otázku, jaké jsou reálné cíle tohoto kursu, vzpomněl jsem si na desítky studentů, kteří říkají: Ale já z toho nebudu maturovat. Proto jsem hodnocení rozdělil na 50 % za práci v hodinách a 50 % za testy s tím, že k tomu, aby student nedostal nedostatečnou známku, ani jedna z těchto položek nesmí být nedostatečná. Dalším možným zpestřením je zadání ročníkové práce, jehož návrh též předkládám v přílohách. Testy Všechny kapitoly knihy jsou zakončeny testem, jehož dvě kopírovatelné varianty s výsledky jsou přílohou na konci učebnice. Každý test je koncipován tak, aby pokud možno pokryl vše, co se v dané kapitole probírá. Proto je dost obtížný a dlouhý. Cílem je, aby si studenti danou látku shrnuli a zopakovali. Dávám proto ke zvážení možnost nechat studenty používat při jeho vyplnění učebnici, případně jej zadat za domácí úkol (což je ale velké riziko, které lze eliminovat pouze upozorněním, že pokud přijdete na opisování, nebude se tato praxe opakovat a příště se bude psát naostro ). Pro hodnocení testu jsem s úspěchem užíval škálu, kde 60 % je minimum pro známku 4; 70 % minimum pro známku 3; 80 % minimum pro známku 2 a 90 % minimum pro známku 1. Práce v hodině Ke každé známce z testu navrhuji udělit stejně hodnotnou známku za práci v hodině. Důvodem je spousta práce, kterou na sobě mají studenti provést, a fakt, že pět vyučovacích hodin je adekvátní celek k jasnému zhodnocení a udělení výtky těm, kdo nevykazují odpovídající pracovní morálku. Přeji Vám i Vašim studentům mnoho zábavy a zážitků s dějinami evropské filosofické tradice. PhDr. Jiří Hejduk autor Seznam použité literatury [01] TRETERA, I. Nástin dějin evropského myšlení. Praha a Litomyšl: Paseka, [02] SVOBODA, K. Zlomky předsokratovských filosofů. Praha: Česká akademie věd a umění, [03] BERGSON, H. Čas a svoboda. O bezprostředních datech vědomí. Reedice vyd. z r Praha: Filosofický ústav AV ČR, [04] PLATON. Obrana Sokratova I, 21 d. [05] PLATON. Theaitétos I, 150 C, D [06] PLATON. Timaios, 52 b [07] ANZENBACHER, A. Úvod do Filosofie. Praha: SPN, [08] THURNHER, R., RÖD, W., SCHMIDINGER, H. Filosofie 19. a 20. století III. Praha: Oikoymenh, 2009 (přel. Miroslav Petříček). [09] BLECHA, I. Filosofie (základní problémy). Olomouc: FIN, [10] Zdroje vybraných obrázků: Wikimedia.org [on-line], Dostupný z WWW <http://www.wikimedia.org/>. 7

7 Co je filosofie? Co je filosofie? Odkdy existuje filosofie a proč je každý filosofem? Svět prostého rozumu, filosofie a vědy. Svět náboženství, mýtu a ideologie Logika jako nástroj filosofie Deduktivní úsudek 9

8 Občanský a společenskovědní základ FILOSOFIE 1. hodina Georg Hegel ( ) Německý fi losof, inspirován díly Kanta, Goetha, Rousseaua, ale také např. Velkou francouzskou revolucí. Na otázku Kde začít? odpovídá, že začít lze kdekoli, ale pak už nelze přestat a namátkově se pustit do něčeho jiného bez respektu k předešlé úvaze. Filosofie Původ slova fi losofi e je odvozen od kombinace slov fi lein - milovat a sofi a - moudrost. Je to tedy láska k moudrosti, to znamená spíše životní postoj než jen snůška podivných termínů... Co je filosofie? Konzistentní názor Otázka Co je filosofie? je otázkou navýsost filosofickou a existuje na ni mnoho odpovědí od hloubání nad nesmrtelností chrousta až po analytičtější zkoumání základu našeho bytí, jeho důsledků pro správnost našeho jednání a snaha říci, jak to můžeme vědět. Pokud se ale zeptáme, kdo je filosof, pak musíme odpovědět, že každý, kdo si uvědomil, že si klade otázku jak nepromrhat svůj omezený čas na tomto světě. Z toho pro nás plyne odpověď na původní otázku. Pracovně pro nás filosofií bude snaha o kultivaci myšlení. Filosofií se běžně též míní obecná metodika založená na předem stanovených cílech ( filosofií naší firmy je ). S podobným přístupem se setkáme i my, když budeme hovořit o křesťanské středověké filosofii jako výsledku úvah konkrétních jedinců v dané době a na daném místě. Co je pak ale univerzální náplní všech takových filosofií? Filosofie vždy útočí na tři cíle: 1. Co je podstatou slova být? (Tento podobor filosofie se nazývá ontologie.) 2. Jak se mám chovat, abych dobře prožil svůj život? (Etika) 3. Jak to vše mohu zjistit? (Noetika/gnozeologie teorie poznání) Kde začít? Německý filosof Hegel na tuto otázku, zjednodušeně řečeno, odpovídá, že začít lze kdekoli, ale pak už nelze přestat a namátkově se pustit do něčeho jiného bez respektu k předešlé úvaze. Je to tak proto, že návazností a vzájemnou neoddělitelností výše zmíněných tří bodů vzniká konzistentní názor. Filosofický názor se vždy chápe jako konzistentní, snaží se neprotiřečit sám sobě, a tak budeme moci u každého filosofa z jednoho dovozovat druhé. Snažme se tedy si tyto pilíře (ontologie, etika a gnozeologie) zapamatovat. Každá epocha a kultura má za to, že primární je některý typ otázky. Židovská filosofie má většinou za primární otázku etickou (Jak se chovat při setkání s druhým člověkem, abych respektoval jeho lidství?). Novověký humanismus klade důraz na otázky gnozeologické (Jaký je vztah mezi mým poznávajícím rozumem a hmotným světem, který poznává?). Nejstarší řečtí filosofové se naopak především obracejí k otázce ontologické (Co je podstatou toho, co se kolem děje?). Přesto odpovídají v plné šíři, protože konzistentnímu názoru na realitu dílčí odpověď nestačí. Autodiagnostický test. Konzistentní názor. Dokončete několika slovy následující věty: A. Domnívám se, že základem všeho ve světě je:... příroda... B. Mým životním cílem je:... mít dost peněz... C. Podle mě člověk poznává tak, že:... chodí a sleduje, co se děje... D. Když se rozhoduji, činím tak podle hesla:... když nejde o život, nejde o nic Metodika: CVIČENÍ Rozdělte studenty do skupinek po 3-5 a nechte je zhodnoťit, čí názor je nejkonzistentnější (získá na základě konsensuálního rozhodování nejméně bodů). Zhodnocení do každé skupiny rozdejte jednu kopii tiskopisu *): A) Jak koresponduje věta A s větou C? Jsou v souladu? Lze takovouto metodou poznání dospět k takovým ontologickým závěrům? 1 (ano) (ne)... nesouhlas, nekonzistentní názor B) Jak koresponduje věta D s větou B? Vede takovéto rozhodování logicky k cíli? 1 (ano) (ne)... nesouhlas, nekonzistentní názor C) Lze najít nějakou logickou souvislost mezi větou A a větou B? Koresponduje osobní cíl s poznáním světa? 1 (ano) (ne)... souhlas, konzistentní názor D) Jaká je souvislost mezi odpovědí A a odpovědí D? Chovám se podle toho, čemu věřím? 1 (ano) (ne)... nejednoznačný názor skupiny *) Kopii tiskopisu k vytištění naleznete v Příloze č. 1 na str. 106.

9 Co je filosofie? Odkdy existuje filosofie a proč je každý filosofem? Počátek dějin / Systematická revize pohledu na svět 2. hodina Odkdy existuje filosofie? Martin Heidegger, významný německý filosof dvacátého století, spojuje začátek filosofie s počátkem dějin. Počátek dějin je, zjednodušeně vyjádřeno, moment, kdy si člověk prvně uvědomil sám sebe v kontextu událostí kolem a zjistil, že neví, kdo je, kde vlastně je, proč tady je a co má dělat. Zároveň pochopil, že by ani nevěděl, kdo je, pokud by si nevzpomněl, co bylo včera. Tím ale též narazil na problém, protože když včera byl tím sebejistým, který o své slabosti nedumal, zatímco dnes sebejistotu ztratil, bůhví co bude zítra. Zkrátka tam, kde se člověk vymanil z permanentní činnosti k reflexi sebe sama, skončila samozřejmost a začala mytologie, která se díky svému dílčímu přístupu vykládání jednotlivostí postupně transformovala ve filosofii, tedy snahu komplexně stanovit odpovědi na výše zmíněné otázky. Tím je zároveň filosofie spojena s dějinami. Smysl života je v užším smyslu vnímán jako smysl života jednotlivce, v širším měřítku je ale člověk zasazen do celého řetězce dějinných událostí. Tak je jedno navázáno na druhé a obor, který se zabývá smyslem celých dějin člověka, se nazývá filosofie dějin 1. Proč je každý (alespoň občas) filosofem? Jeden z nejhezčích úvodů do filosofie napsal další německý filosof Karl Jaspers (tento úvod vznikl po druhé světové válce jako série rozhlasových přednášek). Jaspers v něm říká, že aby se člověk stal filosofem, musí se v něm odehrát rozhodnutí, jemuž předchází triáda událostí činících člověka člověkem a někoho též filosofem. Každý z nás má už předem svou představu o světě. Ve filosofii se jí říká předporozumění či ontický pohled. Je to abstrakce všeho fungování světa kolem nás daná naší pozorovací schopností a zkušenostmi, která se nám slévá v matnou představu, že svět tak a tak pravidelně funguje. Náš první filosofický problém je, že nejprve jsme tady na světě a musíme přežít, a pak tepr- Imaginace ve se můžeme zastavit a uvažovat o tom, co to znamená. Poněvadž ale pro toto své přežívání potřebujeme občas plánovat, chováme se neoprávněně tak, jako bychom odpovědi na otázky Kde jsem? a Co tu mám za úkol? již znali, a naopak máme pocit, že jejich kladení a odpovídání na ně ovládáme z vlastní vůle a určujeme tak sami, co má jaký smysl, prostě podle toho, jak se nám to zrovna hodí. Pokud se stane něco nepředvídaného, snadno si naběhneme, neboť svět z onoho samozřejmého fungování vybočí. Jaspers tak ve svém úvodu spojuje již zmíněné tři faktory, které v takových chvílích vedou k filosofické reflexi: Údiv, pochyba a strach. Údiv pramení z překročení hranice samozřejmého do území úžasného a neočekávaného. Může se jednat o krásný východ slunce jako v našem cvičení, ale může to být též smrt blízkého člověka. V takovém případě si lidé často říkají: Jak je to možné? Proč zrovna on a proč ne já? i takto může vypadat onen údiv, kdy všechno dříve samozřejmé uvidíme jako úžasné. Stačí si vzpomenout na rčení, že toho, co máme, si budeme vážit, až o to přijdeme. Martin Heidegger ( ) Významný německý fi losof. Začátek fi losofi e spojuje s počátkem dějin (moment, kdy si člověk prvně uvědomí sám sebe v kontextu událostí). Kde jsem? Co tu mám za úkol? Jak je to možné? Proč zrovna já? První fi losofi cký problém je, že nejprve jsme tady na světě a musíme přežít, a pak teprve se můžeme zastavit a uvažovat o tom, co to znamená. Metodika: Relaxaci zařaďte na úvod oddílu Proč je každý (alespoň občas) fi losofem? CVIČENÍ Pohodlně se usaďte, zavřete oči a poslouchejte. Představte si vesmír..., je velký..., je všude kolem..., nedozírné dálky. Nevidíme, co se děje v dalekých mlhovinách. Vesmír se hýbe..., celý se pomaličku otáčí a dýchá. Nikdo neví proč. Každičká část vesmíru má možná svůj cíl a možná žádný nemá, ale přesto se všechno někam hýbe. Je to úžasné. Kolem nás mizí hvězdy a objevuje se první paprsek slunce na obzoru. Slunce zvolna stoupá a hřeje..., hřeje a nám se to líbí. Dává život a teplo..., uvolňuje napětí. Slunce je život. Slunce pomalu přechází k západu a pomalu slábne. Již je ho jen polovina, třetina a čtvrtina, poslední paprsky zvolna mizí za obzor. Je tma. Proč? Slunce odešlo za obzor a bylo úžasné. Jestlipak se ještě vrátí..? Nevrátí? Nepravděpodobné... Ale pochybnost tu je, je to stále možné a já to neovlivním. Jestliže nevyjde, pak bude za pár hodin strašná zima. A pak dojde topivo a nikdo si nezatopí. Minus 100 stupňů a trvalá tma. Všude led a strach. Hle, zase se objevují první sluneční paprsky. Hřejí. Znovu se rozednilo a my se protáhneme a jsme připraveni k další práci. 1 Na rozdíl od něj se my v této knize zabýváme dějinnou posloupností životů a myšlenek jednotlivých myslitelů, tedy dějinami filosofie. 11

10 Kde žijeme? Další dimenze Svět je pro nás vždy smysluplné a kompletní pozadí všeho dění. Dle dalšího německého filosofa Immanuela Kanta je celkovost a jednota světa nikoli něčím, co fyzicky existuje, nýbrž jednotou naší vlastní představy o tom, jak vypadá, funguje a jaký celkový smysl má všechno to, co nejsme my. Jsme vždy v ní a okolo nás se odehrávají děje a realizují vztahy, jimž nějak rozumíme. Způsobů jak světu rozumět je tedy asi tolik, kolik je lidských myslí, ale v našich dějinách se jich prosadilo trvale jen několik. Co je filosofie? Svět prostého rozumu, filosofie a vědy / Svět náboženství, mýtu a ideologie Refl exe CVIČENÍ Práce ve dvojici: Máte 5 minut na vyplnění následujícího dotazníku: Metodika: 1. Vzpomeňte si, jak popisují svět malé děti. Co je jeho středem?... Máma Nechte studenty pracovat ve čtveřicích. Mají za úkol shrnout informace z dotazníku a porovnat obrazy tří... Jak se určují vzdálenosti?... Kam dosáhnu světů, na něž se ptáme. K vypracování by jim mělo postačit 5 minut.... Jak se měří čas?... Co se bude dělat Co je v něm nejdůležitější?... Máma Jak to víš?... Protože jsem to zažil(a) 2. Jak je vám podáván svět ve škole? Co je středem tohoto světa?... Bod nula Čím se měří čas zde?... Hodinami a zvoněním Co je v tomto světě nejdůležitější?... Poznání Jak to víš?... Řekli mi to ve škole 3. Jak vnímá svět náboženství? 3. hodina Ontologie (Co je podstatou světa?)... Stvoření Etika (Co je smyslem života?)... Dodržovat boží zákony Čím se měří čas? Kdo určuje délku našeho života?... Úkolem, který určuje Bůh Gnozeologie (Jak to víš?)... Bůh, protože je to napsáno v Písmu Svět, ve kterém žijeme běžnou životní praxi a bezmyšlenkovitě konáme automatizované úkony denní rutiny, bychom mohli, společně s Martinem Heideggerem, nazvat světem prostého rozumu. Vyznačuje se ontickým pohledem předporozumění ještě bez reflexe a náhledu. Nech toho uvažování a běž umýt nádobí! to je příkaz tohoto selského rozumu. Na případnou otázku A jaký smysl má jít umýt nádobí? padne odpověď: No to je přece jasné, co je to za hloupou otázku? ; v horším případě bude tato otázka chápána jako provokace. Zkrátka, co je evidentně viditelné, to je jasné, a na to ostatní se neptej, to teď nepotřebuješ na to nádobí vědět. Dále nemá smysl se ptát. Prostý rozum, jak zdůrazňuje Martin Heidegger, je k řeči filosofie hluchý. Proč? Snad z přirozeného pudu sebezáchovy víme již, že právě otázky po smyslu věcí a vůbec otázky začínající Proč..., na něž není snadné odpovědět, přinášejí úzkost, které se snažíme vyhnout. 13

11 Občanský a společenskovědní základ FILOSOFIE Francouzský novověký učenec René Descartes se na tomto poli pokusil položit otázku jinak: Co budeme dělat, až přijmeme úzkost otázky po smyslu, pravdě a podstatě světa, ale ještě na ni nebudeme znát jakoukoli jistou odpověď? Protože byl filosof, dokázal si odpovědět zhruba takto: Budeme dodržovat zákony své země a prozatímní morálku udržovanou náboženstvím. Právě tuto schopnost ale nemůžeme po prostém rozumu chtít. Prostý rozum žije z vlastní hegemonie (absolutní nadřazenost), nikoli z potřeby ověřovat vlastní platnost a pravdivost svých závěrů. Svět fi losofi e FAKTA Svět filosofie bychom mohli chápat jako svět velkých dětí. Jednak sem patří úplně cokoli, o čem můžeme i nemůžeme uvažovat, včetně čarodějnic, draků, nálad, podivuhodných výrazů a jejich nejabstraktnějších významů, jednak je to svět, v němž je zasazen člověk, který jej sleduje bez nějakého pojmového aparátu prostě tak, jak v něm bezprostředně žije, a jako dítě se ptá, proč se to a to děje tak a tak a co by se stalo, kdyby. Edmund Husserl, významný filosof dvacátého století, mu říká Lebenswelt přirozený svět. Můžeme si ho představit jako svět, kde je nahoře a dole, blízko a daleko, teď a za chvíli, kde máme dlouhou chvíli a dobrou náladu, kde překračujeme horizonty, jako děti do tohoto světa vrůstáme a učíme se v něm pohybovat, prožíváme. Je to svět, kde vědec v laboratoři dokončil experiment a začalo mu být pokusné myšky líto. Zkrátka svět, ve kterém žijeme, ale který reflektujeme a reflektujeme též sebe sama v něm. Jsme jeho středem a vnímáme jej subjektivně, ale komplexně. Jsme zde doma. Svět vědy FAKTA Svět vědy se vždy snaží být objektivní, univerzální a udržet tři základní principy: 1. Experiment od počátku novověku, kdy anglický myslitel Francis Bacon varoval před tendencí lidského rozumu činit předčasné závěry, pracuje věda tak, aby mohla každý svůj závěr ověřit. Protože potřebuje mít šanci ověřovat vše opakovaně, pracuje s experimenty, jejichž ověřením je, že průběh experimentu někdo viděl, změřil a zaznamenal. Proto věda udržuje společné míry, váhy a jednotky všeho druhu, jimž vévodí soustava jednotek SI. Není bez zajímavosti, že právě víra ve vědeckost byla důvodem, proč během francouzského osvícenství koncem 18. století vznikl metrický systém nahrazující ne zcela přesně kompatibilní jednotky odvozené z parametrů lidského těla metrem, litrem a kilogramem a v tomto regionu se začalo pracovat téměř výlučně v desítkové soustavě. 2. Analyticko-syntetický přístup k problému tvorba teorií a jejich dělení na jednotlivé hypotézy. Francouzský filosof a teoretik René Descartes napsal v 17. století dílo Rozprava o metodě, v němž nastiňuje dodnes užívaný způsob, jak se může mnoho vědců podílet na jednom úkolu, a kde předpokládá, že jestliže se velký problém rozdělí na tak malé části, aby bylo možné je jednoznačně vyřešit (analýza), mohou se potom všechna dílčí řešení zase poskládat dohromady (syntéza), a prvotní problém je tak vyřešen. 3. Vztažná soustava věda pracuje v kartézských souřadnicích na osách x, y a z, jejichž autorem je rovněž René Descartes (přezdívaný dle latiny Cartesius). Svět vědy zná pouze ověřitelná fakta. Nezná pocity a neřeší otázku dobra a zla. Vědec zde bez okolků musí zabít krysu, aby mohl zkoumat biochemické vlastnosti preparátu, který jí aplikoval, což udělá například tak, že odstředí její rozmixovaná játra. To udělá opět na podnět Reného Descarta, který v 17. století prohlásil za jediného rozumově a pocitově vnímajícího tvora člověka. Zvířata označil za jakési strojky, či, chcete-li, chodící a bolest nevnímající květiny. 14

12 Co je filosofie? TEST (podle prof. Jana Sokola) Nakreslete místnost, ve které sedíte. Máte 1 minutu. CVIČENÍ Metodika: Každý student vyhotoví náčrtek místnosti, ve které se právě nachází. K vyhotovení úkolu by mu měla stačit 1 minuta. Následně diskutujte se studenty o tom, kdo má půdorys, tedy pokus o objektivizaci prostoru tak, jak ho nikdo nemohl vidět, a kdo namaloval přesně to, co mohl ze svého subjektivního pohledu vidět, ale co nemohl přesně takto vidět nikdo jiný. Náboženství, mýtus a ideologie Svět, v němž se pohybuje náboženské myšlení, je kompletně prodchnut nadpřirozeným posvátnem. Každičká maličkost v něm poukazuje zpět ke vzniku světa a nic zde není náhodou. Ani jeden mraveneček, nadneseně řečeno, zde není zbytečný. Vše je součástí velkého vyprávění mýtu o nadpřirozených silách a jejich velkém díle, jehož součástí jsme i my. Mýtus, jak ho znají čtenáři Homéra, je vyprávění o hrdinství a polobožských schopnostech, kterých je třeba k tomu, aby byl ve světě nastolen řád. Svět před nastolením řádu se často nazývá podle řečtiny chaos a svět potom se nazývá kosmos. Proto se proces vzniku smysluplného světa z původního chaosu nazývá kosmogonie. Pro staré Řeky je podstatné neustálé hledání rozumového principu, podle něhož kosmos běží. Tomuto řádu, principu, slovu říkali logos a dlouho se snažili jej zkopírovat do života společnosti ve městech, aby byl společenský život v souladu s tím, jak je uspořádán celý vesmír kolem. Součástí mýtu je rituál. Je to opakované symbolické provádění důležité světotvorné události, jehož pomocí se dále udržuje ve světě pořádek. Sám svět totiž má obdivuhodnou tendenci k návratu do chaosu. Mýtus je i způsob života uprostřed těchto světazáchovných rituálů. Kdo žije mimo takový mýtus, je vlastně ubožák, jenž nemá schopnost udržovat svět v chodu. Často se jedná o záměrné nastolení symbolického chaosu a následné normalizace, což můžeme stále sledovat v našich rituálech dnes. 15

13 Občanský a společenskovědní základ FILOSOFIE 4. hodina Logika jako nástroj filosofie Co je vlastně pojem? Logika je nauka o správném myšlení. Pro filosofii je klíčovým nástrojem, je vlastně sama procesem myšlení. Logiku lze rozdělit na formální a neformální, podle toho, zda zkoumáme formu (formální např. budeme zkoumat, jaké součásti má mít definice), nebo správnost obsahu (neformální např. chceme vědět, zda daná definice vystihuje to, co měla definovat). Co je to pojem? FAKTA Pojem je strukturou zahrnující tři aspekty: 1. označovaná skutečnost 2. koncept (tedy naše představa té skutečnosti) 3. znak (slovo, které pro označení užíváme) Znak je zde, zjednodušeně řečeno, slovo. Například uvědomím-li si židli, mohu říci židle a vyslovil jsem znak. Koncept je to, co si při vyslovení tohoto slova představím, tedy moje představa židle. Pokud mluvím o židli, mám k tomu také důvod, možná právě prohlížím židli, kterou hodlám zakoupit. Označovaná skutečnost (židle, kterou mám před sebou v obchodě) je daná a já na tom nic nezměním, ani její barvu, ani její tvar či materiál, ze kterého je vyrobena. Budeteli tam stát někdo se mnou a hovořit o tom, jakou židli bychom si raději pořídili, používaný znak židle se přitom také nezmění. Pořád budeme vyslovovat stejné slovo, i když budeme mít jinou představu o tom, jak vypadá ta nejžidlovitější židle. Z toho vyplývá, že jediné, co je na pojmu proměnlivé, je jeho náplň, tedy koncept. My se budeme zaobírat logikou velmi zběžně, hlavně podle největšího systematika starověké řecké filosofie a zakladatele logiky jako oboru zkoumání Aristotela. Aristoteles zvolil jako základní jednotku logických operací pojem, proto se někdy o jeho logice hovoří jako o pojmové logice. Vraťme se k našemu příkladu. Díky tomu, že jsme se během dosavadního života dostali do styku s různými židlemi, nemáme nikdy úplně totožnou představu (koncept) židle. Tak přichází to, čemu říkáme ujasnit si pojmy, tedy definovat je. Definovat pojem pak znamená ohraničit jeho náplň, vyjádřit jeho koncept. Definice podle Aristotela obsahuje z formálního hlediska (druhý řádek tabulky) definovaný pojem, nejbližší vyšší rod a druhový rozdíl. Kočka Je domácí zvíře Rodí živá mláďata a mňouká Definovaný pojem Nejbližší vyšší rod Druhový rozdíl Aristoteles ve svém slavném spisu O duši předpokládá, že máme schopnost číst z předmětů kolem sebe v zásadě všechny vlastnosti kromě hmoty, kterou přitom předmětům neodebíráme. Nás bude však zajímat, jak pojmout definici z neformálního pohledu. Definice totiž může splňovat podmínky formální logiky, a přesto být závadná. Proto se podívejme na základní chyby, k nimž může dojít: 1. Příliš široká definice neurčuje přesně pojem v tom smyslu, že jeho specifikace umožňuje zařazení dalších skutečností, které pojem nezahrnuje. Příklad: Koza je domácí zvíře, které jí trávu. (Koza sice je domácí zvíře a trávu žere, ale stejné vlastnosti má i kráva, ovce a husa.) 2. Příliš úzká definice neurčuje přesně definovaný pojem v tom smyslu, že neobsáhne veškeré skutečnosti, které pojem zahrnuje: Příklad: Pes je domácí zvíře, které štěká a má černou barvu. (Definice ignoruje fakt, že jsou i psi strakatí, bílí, hnědí, zlatí a modří.) 18

14 Co je filosofie? 3. Kombinací obou předchozích chyb je definice příliš úzká a příliš široká. Příklad: Pták je živočich, který létá. (Definice je příliš široká, protože létají též vakoveverky a netopýři, a zároveň příliš úzká, protože pštros a tučňák nelétají.) Defi nice pojmů CVIČENÍ Ve trojicích vytvořte sérii čtyř definic, neoznačujte je však, pouze je napište na papírky, které rozdá vyučující. Na cvičení máte 4 minuty: 1. definice je v pořádku Metodika: 2. definice je příliš široká Jednotlivé skupiny studentů analyzují definice a přiřadí jim hodnocení. V posuzování definic lze 3. definice je příliš úzká pokračovat až do doby, kdy se ke každé skupince dostane původní sada definic. Kartičky pro záznam 4. definice je příliš úzká i široká defi nic jsou v Příloze č. 3 na str Pošlete svůj výtvor další skupince a definice, které vám přijdou, analyzujte, která je která. Kolik piva? HÁDANKA Nekonečné množství matematiků přijde do hospody. První si objedná pivo, druhý si objedná půl piva, třetí si objedná čtvrt piva... Kolik piv barman natočil? Odpověď: Pokud budou pít z jednoho půllitru, barman natočí dvě piva. (Jedná se o výpočet součtu nekonečné geometrické řady.)? Deduktivní úsudek Co z toho plyne? 5. hodina Aristoteles věnoval pozornost i dalšímu logickému útvaru soudu, v němž je subjekt (podmět) podřazen predikátu (přísudku) odtud subjekt-predikátová logika. Vypracoval rovněž formální nauku o deduktivním úsudku 2, sylogismu 3 obsahujícím zpravidla tři jednoduché kategorické soudy, a to: 1. vyšší premisu (též premisa 1. řádu): Každé M (savec) je P (živočich). 2. nižší premisu (též premisa 2. řádu): Každé S (kočka) je M (savec). 3. závěr (úsudek): Každé S (kočka) je P (živočich). Jestliže tedy každé M je P a každé S je M, potom každé S je P. Hlavní roli v sylogismu hraje tzv. střední termín v daném případě M (savec), ten je jakýmsi jeho důvodem, vyskytuje se vždy v premisách, nikdy ne v závěru. Chyby, ke kterým z neformálního hlediska v souvislosti s deduktivním úsudkem dochází, jsou v zásadě následující: 1. Jedna nebo obě premisy jsou nepravdivé. Příklad: Vyšší premisa: Každý, kdo nosí v kapse lopatičku, je trpaslík. Nižší premisa: Sněhurka nosí v kapse lopatičku. Úsudek: Sněhurka je trpaslík. Přestože zde z obou premis úsudek logicky vyplývá, není sylogismus pravdivý. Vyšší premisa není pravdivá: Trpaslíci totiž nenosí lopatičky v kapsách, ale krumpáčky přes ramena. Nižší premisa není pravdivá: Sněhurka nemá na šatečkách kapsy. 2 Kromě deduktivního úsudku, tedy vyvození, hovoříme též o induktivním úsudku neboli zobecnění ze série známých dat. 3 Uvedený příklad je jen jednou z variant mnoha jiných typů sylogismu. 19

15 Název kapitoly Nejstarší řecká filosofie Báje, mýty, průpovídky; milétská škola Herakleitos z Efezu Matematizace světa Pythagorejci Elejská škola Přechod k atomům 21

16 Občanský a společenskovědní základ FILOSOFIE 6. hodina Báje, mýty, průpovídky Milétská škola Koloběh životů, živly a zrození U zrodu starořecké filosofie se objevují některé silné mytologické prvky. Vzpomeneme-li Homérovy báje, musí se filosofové vypořádat s otázkou, zda byl svět stvořen (kosmogonie), zda byl stvořen z ničeho, nebo přetvořen z chaosu, jak vznikli bohové (teogonie), kteří bohové zosobňují živly a do jaké míry lze rozumně uvažovat o živlech jako nástrojích bohů. Kooperace CVIČENÍ 1. Ve trojicích vypracujte co nejvýstižnější definici pojmu živel. Máte 2 minuty. Živel je nespoutaná síla přírody, která občas určuje rozdíl mezi životem a smrtí Stanovte hlavní vlastnosti základních čtyř živlů: země, voda, oheň, vzduch. Máte 3 minuty. Metodika: Nechte studenty následně prodiskutovat: jejich definice živlu další významy jednotlivých živlů v mytologii i v reálném životě člověka na Zemi Země plodná matka, všechno se na ní odehrává; voda dává život v podobě deště a zase jej bere v podobě hlubiny; oheň je živý a vše přetváří,... je užitečný, ale nebezpečný; vzduch není vidět, je spojen s duší a duchovnem Sebepoznání Výrazným prvkem, s nímž se budeme setkávat, je tzv. orfismus, tedy představa, že tělo je vězením pro duši a že se duše může čistým způsobem života z těla osvobodit, takže se po smrti těla neuloží do nového těla a koloběh se zastaví. To je představa v zásadě východní, je základem hinduismu i buddhismu. Prvními díly, která jsou kromě Homérových bájí pozoruhodná, jsou v Řecku bajky a lidové průpovídky. Známe je zejména jako ezopské bajky a sbírku průpovědí sedmi mudrců, která čítá asi 300 průpovídek od praktických rad až po velmi abstraktní moudra. CVIČENÍ Přečtěte si ukázku průpovídek dvou ze sedmi mudrců a vyškrtejte z ní rady, kterými se řídíte. Máte 2 minuty. Chilon Poznej sebe! Nevyhrožuj svobodným, neboť to není spravedlivé! K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstím rychle! Vystrojuj laciné svatby! Blahoslav mrtvého! Cti staršího! Raději vol škodu než hanebný zisk, neboť ona tě bude mrzet jednou, tento vždycky. Nevysmívej se nešťastnému! Ovládej hněv! Poslouchej zákonů! Křivdí-li se ti, smiř se; jsi-li potupen, pomsti se! Metodika: Dejte studentům za úkol pokračovat ve čtyřčlenných skupinkách a prodiskutovat: Co vám zbylo? Co to o vás říká? Studentům by na vypracování měly postačit 3 minuty. Thales Ručení mučení. Jsou-li s tebou přátelé, pamatuj i na ty, kdo jsou vzdáleni! Nebohatni špatným způsobem! Neváhej lichotiti rodičům! Neber od otce, co je špatné! Trapná je nečinnost, škodlivá nemírnost, obtížná nevzdělanost. Uč i uč se lepšímu! Vzbuzuj spíše závist než soucit! Zachovávej míru! Nevěř všem! Vládneš-li, pořádej sebe! 22 Živly a původ hmotného světa (milétská škola) Za prvního filosofa západní tradice je považován Thales z Milétu. Společně se dvěma svými souputníky, Anaximandrem a Anaximenem tvoří tzv. milétskou školu. Nazývali se někdy přírodní filosofové neboli fysikové. Obecně lze říci, že tito filosofové řešili otázku, co to je to, co se nám ukazuje v takové pestrosti, která je vidět v přírodě všude kolem nás od kamene počínaje a zvířaty, květy a oblaky konče. Co je tou pralátkou (arché), z níž je to všechno uděláno?

17 Nejstarší řecká filosofie Pythagorejci / Xenofanes Princip a prázdnota / Bůh obrazem člověka? Pythagorejci Ve druhé polovině 6. století př. n. l. postihla oblast východního Středomoří perská invaze a rozvoj kultury se přesunul do Velkého Řecka, tedy celého Středomoří. V této době vznikl nový filosofický proud, tzv. filosofie italská, která se vyznačovala vyšší mírou rozumové spekulace a méně se zakládala na pozorování přírody a dějů v ní. V této době do jihoitalského Krotónu emigroval z iónského ostrova Samos slavný učenec Pythagoras. Pythagoras zde založil politicko-nábožensko-filosofický spolek, který je dodnes opředen tajemstvím. Hlavním tématem pythagorejců bylo číslo. Tam, kde Herakleitos říkal, že podstatou všeho je změna, Pythagorejci tasí číslo jako zbraň proti změně a staví z čísel celý svět. Číslo jako by svou daností podrželo svět beze změny a bezmeznosti. Tím zde Pythagoras Pythagoras ( ) Pythagoras byl dle legendy při cestě do Egypta přijat do kasty mágů. Odtud si také přivezl poznatky o trojúhelníku, které následně zformuloval do své slavné věty o pravoúhlém trojúhelníku. Nebyl jejím autorem, ale byl první, kdo ji dokázal teoreticky zdůvodnit. Dále si přivezl poznatky o orientálním kastovnictví. ZAJÍMAVOST 8. hodina Jednak podle legendy Pythagoras kázal svá učení v noci, snad za použití různých světelných triků dnes známých z černého divadla, takže sám nebyl vidět, jednak se jednalo o uzavřenou sektu, jejíž členové byli vázáni pětiletým mlčením. Snad proto o Pythagorovi na jedné straně Herakleitos říká: Pythagoras, zakladatel tlachalů", zatímco Empedokles, další z řeckých fi losofů této doby, jej označuje za muže nezměrného bohatství génia. Víme, že tento spolek vyznával vegetariánství, protože Pythagoras věřil v převtělování duší (orfi smus): Kráčeje jednou mimo a slyše, jak psíka kdos týrá, lítost prý nad ním měl a toto slovo mu děl: Ustaň a nebij ho již! Vždyť mého to přítele duše, kterou jsem rozeznal hned, sotva jsem uslyšel hlas. Součástí praktik této sekty byly i očistné náboženské praktiky, jejichž vrcholem byly spravedlivost, askeze, vlídné zacházení se zvířaty, zákaz jíst masité pokrmy, příkaz vyhýbat se tloušťce, cvičit paměť, neujídat srdce (tj. neužírat se strastmi a zármutkem) a každodenní refl exe nad sebou samým: Co správného jsem za uplynulý den vykonal? V čem jsem chybil? Co jsem nesplnil? pythagorejci kontrují i Anaximandrovi, jehož apeiron byl bezmeznem, kdežto číslo (arithmos) je základním prvkem, jenž je jasně daný. Pythagorejec Filoláos to popisuje takto: Nebude nic poznáno, jsou-ii všechny věci neomezeny... klam a závist náleží k povaze neomezeného, nesmyslného a nerozumného... Klam nikterak nevane do čísla, neboť klam je nepřátelský jeho povaze, zato pravda je vlastní rodu čísla a s ním srostlá... Číslo je podstatou všech věcí a uspořádání vesmíru je podle svého určení harmonickým uspořádáním čísel a jejich vztahů." Číslo je bráno jako prostorová veličina: 1 bod, 2 přímka, 3 plocha, 4 těleso. Čísla staví svět jako stavební kameny. Této teorii se říká filosofický matematismus. Číslo je princip formování světa a zároveň i jeho prostředek. Brainstorming CVIČENÍ Pracujte ve trojicích.v dnešní době je svět matematizován v podobě digitalizace, internetu a mobilních technologií, statistik a modelů. Máte 5 minut na zpracování následujících úkolů. 1. Popište, co se tím pro člověka mění k lepšímu, a co se tím naopak zhoršuje. Metodika: Po vypracování cvičení nechte skupinky prezentovat klady a zápory digitalizace a matematizace přirozeného světa. Následně je vyzvěte k postupné prezentaci názorů na to, co se nedá matematicky popsat, a podrobujte výsledek kritice z fóra. Kdo má něco, co opravdu matematickým modelem popsat nelze? Klady digitalizace a matematizace: Zápory digitalizace a matematizace: rychlejší komunikace, ulehčení práce méně osobního kontaktu, odcizení se lidem, zkreslení hodnot Pocity, další bytostně kvalitativní parametry skutečnosti 2. Co podle vás nelze matematicky popsat?... 25

18 Helénské období, vznik křesťanství a středověká filosofie Helenizace Řecka Vznik křesťanství, různé výklady boha Období patristiky Existence boha ve středověku, spor o univerzálie Tomáš Akvinský a jeho bezprostřední kritikové 45

19 Občanský a společenskovědní základ FILOSOFIE 16. hodina Helénismus je označení období asi od poloviny 4. stol. př. n. l. do konce 1. stol. př. n. l. Tato epocha byla významným způsobem spojena s osobností Alexandra Velikého a expanzí řecké kultury. Spolupráce, brainstorming Helenizace Řecka / Stoici, skeptici, epikurejci a eklektici Duch doby / Životní postoj Helenizace Řecka Aristotelem krátce vychovávaný Alexandr Makedonský uspěl po boku svého otce Filipa II. Makedonského v bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.), a tak se témata řeckých myslitelů začala pozvolně měnit. Helénské období se vyznačovalo několika zásadními rysy: A. Skončil koncept polis jako samostatného městského státu, a myslitelé tak ztratili zájem zabývat se politikou. Následkem toho se filosofie obrátila spíše k osobní dimenzi lidství. 2. Skončilo dělení lidí na Řeky a barbary a vznikla obecná představa lidství. Lidství však neznamenalo automatickou vlastnost kohokoli, nýbrž bylo vnímáno jako způsob chování v souladu s dobrými mravy. 3. Dále i v těchto podmínkách fungovaly obě významné filosofické školy platonská Akademie i aristotelský Lykeion. 4. Kulturním centrem Středomoří se kromě Athén nově stala Alexandrie s proslulou knihovnou čítající na svazků. 5. V protikladu k teoriím společnosti bylo toto období relativně plodné vývojem exaktních věd. Byla to doba, kdy působili takoví velikáni jako Archimedes a Euclides. 6. Ve 3. stol. př. n. l. byl přeložen základ Starého zákona (5 knih Mojžíšových) do řečtiny, následoval i zbytek, a vznikl tak překlad této části bible známý pod jménem Septuaginta, což přispělo k prolnutí řecké a židovské tradice. CVIČENÍ Pracujte ve skupinách po třech. Dohodněte se, kterou událost či faktum za posledních sto let byste jako historikové z budoucnosti použili k výstižnému popisu dnešní doby. Jakmile se dohodnete, napište událost do rámečku a vyšlete někoho ze skupinky napsat váš popis na tabuli. Máte maximálně 2 minuty. Metodika: Diskuse se studenty když se podíváte na tabuli, co vám z toho vyplývá jako pravděpodobný další vývoj? Otestujte si své IQ Co bylo na posledním obrázku? Odpověď: Obrázek počítače 46

20 Helénské období, vznik křesťanství a středověká filosofie Stoici, skeptici, epikurejci a eklektici Sebepoznání, výpisky, výklad CVIČENÍ 1. Sebepoznání Pracujte ve trojicích. Představte si, že jste v Řecku a Alexandr Makedonský právě zničil svobodnou vládu vašeho města a smísil všechny národy Středomoří. Rozdělte mezi sebe následující možnosti reakce. Máte 1 minutu. a. Snaha hledat libost a kombinování úspěšných myšlenek b. Netečnost a sebeobrana pasivní rezistencí a nezaujatostí c. Rezignace s tím, že vlastně nelze jasně říci, co by měl člověk v takové situaci dělat Metodika: Položte nyní studentům následující otázky jako náměty k individuální úvaze: Jste spokojeni s výběrem? Vybrali jste si sami, nebo vás spolužáci předběhli? Stává se vám to takto i v běžném životě? Je váš výběr podobný i v krizových situacích? Co může přinést? 2. Výpisky Váš vyučující vám nyní rozdá studijní listy dle předchozího výběru. Podle nich zpracujte svůj sloupec v pracovním listu v učebnici. Máte 10 minut. A Epikurejci a Eklektici B Stoici C Skeptici Filosofi cký směr A1 A2 B C Defi nice a podstata směru či školy Epikureismus směr hlásající snahu vyhnout se utrpení a strachu Eklekticismus shromažďování a skládání úspěšných myšlenek jiných fi losofů Metodika: Rozdejte všem studentům nakopírované studijní listy a nechte je pracovat, v případě nejasností se jim individuálně věnujte. Předtisk studijního listu naleznete v Příloze č. 5 na str Stoicismus snaha žít v souladu s přírodou a zbavit se vlivu svých prožitků neprožívat Skepticismus jedná se o agnostickou skepsi v poznání se nelze dobrat pravdy, jen názoru Hlavní představitel / jeho příběh Epikuros (4. 3. stol. př. n. l.) založil školu v Athénách Marcus Tullius Cicero, Filon Alexandrijský Zenon z Kitia zakladatel; Chrysippos systematizoval stoicismus; Seneca; Marcus Aurelius Pyrrhon zakladatel Další důležitá fakta Strach z utrpení se překonává střídmostí, slast je rovnováha; strach ze smrti není aktuální, když ještě žijeme; strach z bohů nemá smysl, protože žijí mimo tento svět. Cicero politické názory; Filon snažil se sloučit židovskou představu Boha s řeckou fi losofi ckou tradicí. Seneca: Chtějícího osud vede, nechtějícího vleče. Stoicismus byl vlivný velmi dlouho, protože byl tolerantní k různým formám vlády. Ainesidemos a Agrippos tvořili tzv. tropy argumenty proti poznání. Např.: Ainesidemos: Smyslové vnímání je různé v různých stavech vědomí. Agrippos: O každé věci existují dvě protikladné pravdy." 3. Výklad Jestliže jste s předchozím úkolem hotovi, vzájemně si ústně prezentujte ve skupině své výpisky tak, aby si i ostatní doplnili pracovní list v učebnici. Nesmíte jim ukazovat svůj pracovní list. Každý máte 5 minut. Metodika: Na závěr hodiny shrňte poznatky opětovnou revizí tabulky společně s celou třídou. 47

HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA

HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA Bakalářská práce Michal Nykodým Psychologie se zaměřením

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE

ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE 1981 (Einführung in die Philosophie) přeložil Karel Šprunk Tato kniha chce uvést do všech důležitých problémů západní filozofie. Je koncipována systematicky a podává

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA Bohumil FIALA Karviná 2006 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 2 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 3 OBSAH MODULU

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie Současné existenciální otázky mládeže žijící na venkově Bakalářská práce Eliška Čadová Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Více

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk)

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk) SCAN sion Books Scan by: liberator (liberator@post.sk) Miroslav Petříček ÚVOD DO SOUČASNÉ FILOSOFIE (11 improvizovaných přednášek) Napsal Miroslav Petříček. Čtvrté upravené vydání. Vydalo nakladatelství

Více

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF Praha 2014 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..

Více

PhDr. Marie Farková ÚVOD DO PSYCHOLOGIE VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO

PhDr. Marie Farková ÚVOD DO PSYCHOLOGIE VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO PhDr. Marie Farková ÚVOD DO PSYCHOLOGIE VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO Praha 2002 PhDr. Marie Farková ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Vysoká škola J. A. Komenského Počet stran 104 Vydání I. Praha 2002 Vydavatel: Vysoká

Více

Nejvyšší cesta poznání = Hra života David Švarc

Nejvyšší cesta poznání = Hra života David Švarc Nejvyšší cesta poznání = Hra života David Švarc Vážení čtenáři, na stránkách Matrixu se velmi často objevuje pojem Osvícení. Někdo ví, někdo se dohaduje a nemalá většina ještě stále tápe. Před pár lety

Více

Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie. Úvod do. teoretické psychologie. Mgr. Jeroným Klimeš

Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie. Úvod do. teoretické psychologie. Mgr. Jeroným Klimeš Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie Úvod do teoretické psychologie Mgr. Jeroným Klimeš 1991 Motto: No tak, a tak si říkám: Není nutno, není nutno, aby se..., aby se..., ono se, aby

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN 978-80-904541-3-2 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb

Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb Lenka Vaníková Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

DASEINSANALÝZA CESTA KE SVOBODĚ

DASEINSANALÝZA CESTA KE SVOBODĚ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ZA III. ROČNÍK Pražská psychoterapeutická fakulta DASEINSANALÝZA CESTA KE SVOBODĚ Zpracovala: Martina Klugerová Datum zpracování: 21/08/2009 Klíčová slova: svoboda, bytí, čas, autenticita,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PORTÁL PRO VÝUKU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V

Více

Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA

Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA Pracovní verze 26. září 2014 Tvrdoslav, léto 2014 1 OBSAH 1. ÚVODEM... 2 2. ODKUD PŘICHÁZÍME... 3 2.1. Vesmírné prostory... 3 2.2. Vesmírný čas... 3 2.3. Člověk ve vesmíru...

Více

SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA

SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie Obor: MA - IV SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Šprtová Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Iveta

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ NAUTILUS Naučíme tě učit se aneb Jak nemít ze školy ponorku Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Nauč se učit se (rozvoj klíčové kompetence k

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2013/14 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. RNDr. David Souček Kalibro Projekt, s.r.o. Praha, duben 2014 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1.

Více

Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ

Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO Praha 2004 1 Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ Vysoká škola J. A. Komenského s.r.o. Počet stran 199 Vydání I. Praha

Více

Přírodověda svědomí (Helena, 06. 03. 2008 17:18) První fáze (od narození do 7. roku života) - motto: Svět je dobrý

Přírodověda svědomí (Helena, 06. 03. 2008 17:18) První fáze (od narození do 7. roku života) - motto: Svět je dobrý Přírodověda svědomí (Helena, 06. 03. 2008 17:18) Děkuji za rozsáhlou odpověď, na kterou se ještě dnes s radostí podívám. Reaguji ještě na Vaši odpověď "Ještě PS", sice až nyní, protože jsem připravovala

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více