ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podnikání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání

2 2 z 183 Obsah strana (denní forma) strana (dálková forma) Identifikační údaje 3 3 Profil absolventa 3 3 Uplatnění absolventa 3 3 Očekávané kompetence 4 4 Způsob ukončení vzdělání 8 8 Charakteristika ŠVP 8 8 Celkové pojetí vzdělávání ŠVP Podnikání 8 8 Metody výuky 8 8 Způsoby rozvoje kompetencí ve výuce 9 9 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání 9 9 Způsob začlenění průřezových témat do výuky 9 9 Organizace výuky Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Učební plán Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Matematika Tělesná výchova 53 - Informační a komunikační technologie Ekonomika podniku Účetnictví a daně Písemná a ústní komunikace Právo Management a marketing Provoz podniku (učební praxe) Popis materiálního a personálního zajištění výuky Spolupráce se sociálními partnery

3 3 z 183 A) Identifikační údaje Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Kraj Vysočina Ing. Miroslav Vítů Ing. Miroslav Vítů Telefon Web Kód a název oboru vzdělání L/51 Podnikání Název ŠVP Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělávání Podnikání Střední vzdělání s maturitní zkouškou 2 roky, denní forma vzdělávání 3 roky, dálková forma vzdělávání Platnost ŠVP od počínaje prvním ročníkem B) Profil absolventa 1) Uplatnění absolventa Školní vzdělávací program studijního oboru Podnikání je koncipován jako dvouletý obor v denní formě a tříletý obor v dálkové formě vzdělávání. Uvedený obor umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventů tříletých oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomicko právního zaměření a pro samostatné podnikání. Absolventi studijního oboru jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Jejich příprava je

4 4 z 183 směrována do tří oblastí - další rozvoj osobnosti žáka, příprava pro život v občanské společnosti a příprava pro pracovní uplatnění. Odborné vzdělávání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit absolventů. Příprava je koncipována k získání a rozvoji schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, marketingu s managementu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Je kladen důraz na zvládnutí písemné, ústní a elektronické komunikace s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi. Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomicko právní, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů. 2) Očekávané kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního vzdělávání s maturitní zkouškou k tomu, aby si žáci v návaznosti na střední vzdělávání s výučním listem na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům vytvořili, prohloubili a rozvinuli následující klíčové a odborné kompetence. 2.1 Očekávané klíčové kompetence absolventa a) Kompetence k celoživotnímu učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně se věnovat učení a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli: - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání; - ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; - být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení; - získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu; - využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě; - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí. b) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni úspěšně budovat svoji profesní kariéru a byli připraveni zvládat podnikatelské činnosti, tzn. že absolventi by měli: - mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat; - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích; - mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu práce; - jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost;

5 5 z rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání. c) Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni rozvíjet svoji osobnost, udržovat vhodné mezilidské vztahy a dbát o své zdraví, tzn. že absolventi by měli: - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně ovlivňovat; - podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí; - spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu; - být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu. d) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi efektivně pracovali s prostředky ICT a s informacemi, tzn. absolventi by měli: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací; - využívat vhodné prostředky online a offline komunikace; - získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. e) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně nebo v týmu řešit pracovní i jiné problémy, tzn. že absolventi by měli: - pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu; - určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady; - zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek; - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). f) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni souvisle se vyjadřovat v písemné i ústní formě a volit komunikační strategie a prostředky adekvátně situaci, tzn. že absolventi by měli: - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty;

6 6 z vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí; - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); - zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí; - využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu). g) Matematická a finanční gramotnost Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni používat matematické myšlení za účelem funkčního zvládání různých situací, tzn. že absolventi by měli: - aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání; - rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a ekonomické údaje; - zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotní; - orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků. h) Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi žili v souladu s hodnotami a principy humanity, demokracie a udržitelného rozvoje a uznávali kulturní hodnoty, tzn. že absolventi by měli: - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu; - uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití; - zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor; - chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; - uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; - vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací. 2.2 Očekávané odborné kompetence a) Provádět administrativní činnosti, tzn. aby absolventi: - ovládali klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti; - vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky; - stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně; - manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel; - pracovali se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti. b) Provádět základní podnikové činnosti, tzn. aby absolventi:

7 7 z dokázali charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku; - prováděli marketingový průzkum, sběr a analýzu dat a dokázali zvolit a použít efektivní marketingovou strategii; - orientovali se v problematice managementu a osvojili si základní manažerské dovednosti; - zpracovávali doklady související s pohybem majetku a závazků podniku; - evidovali a účtovali hotovostní a bezhotovostní operace podniku; - prováděli základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob; - prováděli základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku; - prováděli mzdové výpočty a vypočítávali odvody sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmů; - vedli daňovou evidenci; - účtovali o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku; - prováděli účetní uzávěrku; - sestavovali účetní závěrku; - orientovali se v soustavě daní; - stanovovali daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční; - se orientovali v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích; - vedli jednání s obchodními partnery. c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: - chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; - znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; - znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); - byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. d) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: - chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; - dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; - dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). e) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: - znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; - zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; - efektivně hospodařili s finančními prostředky;

8 8 z nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. 3) Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou v souladu s příslušnými právními předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je maturitní vysvědčení. Maturitní zkouška se skládá ze všeobecné a profilové části. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy. Stupeň vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. C) Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školního vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Obor je určen pro Délka a forma studia Stupeň vzdělání Datum platnosti ŠVP Podnikání L/51 Podnikání chlapce a dívky 2 roky, denní forma vzdělávání 3 roky, dálková forma vzdělávání střední vzdělání s maturitní zkouškou od 1. září 2009, počínaje 1. ročníkem 1) Celkové pojetí vzdělávacího programu Cílem je naučit žáky požadovaným vědomostem a dovednostem, tzn. dosáhnout toho, aby si žáci osvojili klíčové a odborné kompetence a tím byli připraveni pro další profesní dráhu. Základem je důraz na provázanost jednotlivých metod a forem práce učitele ve výuce, tzn. kombinace klasické frontální výuky s výukou individuální či skupinovou za využití moderních metod a forem práce učitele ve všech oblastech pedagogického procesu. Specifickou formou přípravy žáka bude zpracování zadaných projektů, samostatných, souborných či ročníkových prací žáků ve všech oblastech vzdělávání, které povedou k získání stanovených kompetencí žáka. Žáci si osvojují učivo ve vzájemných souvislostech. Pro poznání reálného pracovního prostřední budou do systému výuky vhodně zařazeny odborné praxe ve firmách, odborné exkurze, besedy, společné projekty, mezinárodní aktivity a další činnosti v návaznosti na naplnění kompetencí žáků. 2) Metody výuky Ve vyučovacím procesu v denní a dálkové formě vzdělání využívat pro všestranný rozvoj vědomostí a dovedností žáků takové metody a formy práce, které vedou k aktivnímu zapojení žáků do vyučovacího procesu, k jejich samostatnosti s ohledem na jejich rozumové a fyzické schopnosti. Metody a formy vzdělávání volí vyučující dále se zřetelem k charakteru předmětu, konkrétní situaci ve vyučovacím procesu a podmínkám školy. Cílem vzdělávání je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti žáků včetně schopnosti jednat se spolupracovníky, k odpovědnosti k vlastnímu chování, samostatnosti při plnění úkolů a rozhodování, estetickému cítění a vztahu k životnímu prostředí a umět hledat, orientovat se a využívat informace. Důležitou součástí výchovy a vzdělávání je odborná praxe ve spolupráci s podnikatelskou sférou v provozních podmínkách firem.

9 9 z 183 Denní a dálková forma vzdělávání: 1. ročník skupinová, frontální, individuální výuka, diskusní metody, samostatné práce, metody řešení problémových příkladů a případů, inscenační metody, výchovně vzdělávací hry, metody řešení mezních a konfliktních situací, 2. ročník skupinová, frontální, individuální výuka, diskusní metody, samostatné práce, metody řešení problémových příkladů a případů, inscenační metody, výchovně vzdělávací hry, metody řešení mezních a konfliktních situací, pracovní sešity. Dálková forma vzdělávání: 3. ročník skupinová, frontální, individuální výuka, diskusní metody, samostatné práce, metody řešení problémových příkladů a případů, inscenační metody, výchovně vzdělávací hry, metody řešení mezních a konfliktních situací, pracovní sešity. Cílem je efektivní propojení jednotlivých metod a forem výuky a práce učitele. Postupně bude docházet k většímu individualizovanému přístupu tak, aby v závěrečném ročníku byl student schopen samostatné práce s vědomím plné zodpovědnosti. 3) Způsoby rozvoje kompetencí ve výuce Odborné a klíčové kompetence budou rozvíjeny následujícími způsoby: Výuka ve škole Besedy a exkurze Zapojení do vědomostních soutěží Zapojení do etických projektů Mezinárodní spolupráce Zpracování projektů, samostatných, souborných a ročníkových prací Praxe v reálním pracovním prostředí firem 4) Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Ke vzdělání lze přijmout uchazeče, kteří úspěšně ukončili střední vzdělání s výučním listem a splnili kritéria přijímacího řízení. Přijímání ke vzdělávání se řídí příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění a na něj navazujícími prováděcími předpisy. 5) Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Maturitní zkouška, dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek - jazyk český a literatura, cizí jazyk (německý jazyk nebo anglický jazyk) a volitelného předmětu (matematika nebo informační a komunikační technologie) dle volby žáka. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek ekonomika, účetnictví a daně a právo.

10 10 z 183 6) Dosažený stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou 7) Způsoby začlenění průřezových témat do výuky V rámci jednotlivých předmětů jsou začleněna průřezová témata typická pro daný předmět. Konkretizace daného průřezového tématu je součástí učební osnovy daného předmětu. Detailní zapracování je součástí tématického plánu vyučujícího daného předmětu. a) Aplikace průřezových témat: Člověk v demokratické společnosti - komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, - tolerance, respektování odlišností, soužití v multikulturní společnosti, - masová média, rozpoznání manipulace, - kultivace dospělé osobnosti, - motivace k učení, - úcta k životu, stáří, pomoc potřebným, - politika, politické systémy, globalizace, ČR a Evropa, - základní rysy století. Člověk a životní prostředí - postavení člověka jako součást přírody, - ochrana prostředí, přírody, - pochopení souvislostí mezi činností člověka a prostředím, - lokální, regionální a globální problémy, - respektování principů udržitelného rozvoje. Člověk a svět práce - práce s informacemi, písemná a verbální komunikace, - sebeprezentace žáka, - orientace ve službách zaměstnanosti, - komunikace se zaměstnavateli, - formulace vlastního očekávání, priorit. Informační a komunikační technologie - vyhledávání, zpracovávání, uchovávání, předávání a třídění informací, - schopnost využívat IKT, - prezentace výsledků své práce prostřednictvím IKT. 8) Organizace výuky Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium a tříleté dálkové studium pro absolventy tříletých oborů vzdělání - střední vzdělání s výučním listem. Základem výuky je pravidelné teoretické vyučování. Kromě něj absolvuje každý žák v průběhu studia odborné praxe, odborné exkurze, organizované besedy či jiné akce vztahující se k vyučovaným předmětům. Škola zajišťuje žákům možnost zakoupení literatury a učebnic.

11 11 z 183 Vedle pedagogické činnosti je škola schopna vytvářet pro žáky spektrum možností využití volného času, např. možnost prezentace ve školním časopisu, využití učeben počítačů a Internetu, účast na výměnných praxích či podobných akcích. Odborné exkurze Úřad práce, Finanční úřad, Okresní soud, Živnostenský úřad. A další odborné exkurze v návaznosti na potřebu výuky jednotlivých předmětů. Besedy Beseda na Úřadu práce a Finančním úřadu v Jihlavě Besedy s policií, psychologem. 9) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Základem je komunikace výchovné poradkyně školy s třídními učiteli a vedením školy s cílem postupné integrace těchto žáků do běžných školních kolektivů. Výchovná poradkyně upřesňuje metody a formy práce učitele s těmito žáky. Třídní učitelé dále tuto oblast řeší s vyučujícími učiteli své třídy. Škola dle svých možností vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich postupnou integraci. Právní předpisy navazující na Školský zákon a řešící vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: - vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami., - vyhláška MŠMT 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, - informace MŠMT k zabezpečování vzdělávání dětí, žáků a studentů.. č.j / (Věstník MŠMT č. 10/2005). Zohledňování žáků se specifickými poruchami učení Zohlednění podle tolerance podle Školského zákona, dále podle Vyhlášky MŠMT č. 73 a dle Zákona č. 561/2004 Sb.2004 Sb. Dle návrhů PPP respektují učitelé pomalejší tempo, zohledňují obtíž, prodlužují časový limit, zohledňují některé chyby v hodnocení, umožňují PC ve výuce, upřednostňují ústní zkoušení před písemným dle návrhů psychologů, respektují individuální přístup, zkracují diktáty, nehodnotí chyby vzniklé chybným přečtením textu, omezují hlasité čtení dle individuálních potřeb, oceňují snahu, preferují ústní zkoušení dle individuálních potřeb, umožňují relaxaci, umožňují psát zkrácené domácí úkoly, při hodnocení zvažují procenta úspěšnosti, umožňují kopírování poznámek. Vzdělávání uvedených žáků bude zajišťováno formou individuální integrace, případně individuálního vzdělávacího plánu žáka.

12 12 z ) Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Podpora těchto žáků je žádoucí nejen k žákům samotným, ale má zásadní význam pro společnost zejména v odborném školství. Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli postupně zjišťuje, v čem žák vyniká, ale i jaké má nedostatky a problémy a tomu bude přizpůsobena práce s tímto žákem. Vzdělávání těchto žáků bude řešeno v rámci vzdělávání využitím náročnějších metod, postupů, projektového vyučování, samostudiem, prací s IKT, jejich zapojení do skupinové výuky a týmové práce. Vzdělávání uvedených žáků může být řešeno vzděláváním podle individuálního vzdělávacího plánu. 11) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, diagnostika Škola má žáky naučit požadovaným vědomostem a dovednostem a vštípit jim tak klíčové a odborné kompetence pro jejich další profesní dráhu. Pro zvýšení motivace žáků, bude hodnocení žáků zaměřeno především na motivační a informativní funkci. Přesto je nutné pravidelné hodnocení studijních výsledků žáků. - v každém předmětu teoretického vyučování bude žák přezkoušen písemnou formou minimálně 2x za pololetí a 1x formou ústní s důrazem na plynulý a samostatný projev, - každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí výpis z vysvědčení, - hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací, - postup hodnocení žáka, včetně kritérií a další podrobnosti hodnocení žáka stanoví Školní řád, který je nedílnou součástí tohoto programu. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem - učebním plánem se hodnotí na vysvědčení těmito stupni prospěchu: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný. Kritéria stupňů prospěchu Klasifikace ve vyučovacích předmětech teoretického zaměření Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společensko-vědní, přírodovědné předměty, matematika a odborné předměty. Při klasifikaci výsledku v těchto vyučovacích předmětech vychází vyučující z požadavku školních vzdělávacích programů učebních plánů. Při klasifikaci sleduje zejména: - osvojení účinných metod samostatného získávání informací a osvojení si dovedností potřebných pro práci s informacemi, - práce s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, - rozvoj dovedností potřebných k učení včetně rozvoje základních myšlenkových operací žáků, jejich paměti a schopnosti koncentrace, - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, pojmů, zákonitostí a jejich vztahů, - kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,

13 13 z schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, - kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost, - aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vtah k nim, - přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu, - kvalitu výsledku činností, - rozvoj dovednosti žáku učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat. Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, zákonitosti dané ŠVP - učebním plánem uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi a je schopen samostatné orientace při získávání informací, je schopen reálného odhadu výsledku řešení. Pohotově vykonává požadované intelektuální poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Žák je schopen samostatného získávání informací a práce s nimi, je schopen samostatné práce s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, komunikace s PC a běžně komunikuje s elektronickou poštou. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá s menšími podněty učitele požadované poznatky, zákonitosti dané ŠVP učebním plánem v podstatě uceleně, přesně a úplně. S mírnou pomocí učitele je schopen orientace při získávání informací a odhadu výsledku řešení. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledku činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen s menšími podněty učitele samostatného získávání informací a práce s nimi, samostatné práce s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, komunikace s PC a běžné komunikace s elektronickou poštou. Stupeň 3 (dobrý) Žák ovládá s pomocí učitele požadované poznatky, zákonitosti dané ŠVP - učebním plánem v podstatě uceleně, přesně a úplně. S pomocí učitele je schopen orientace při získávání informací a odhadu výsledku řešení. Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Ústní projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledku jeho činností. Žák je schopen s pomocí učitele samostatného získávání informací a práce s nimi, samostatné práce s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, komunikace s PC a běžné komunikace s elektronickou poštou. Stupeň 4 (dostatečný)

14 14 z 183 Žák ovládá s výraznou pomocí učitele požadované poznatky, zákonitosti dané ŠVP, má závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činností nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák se značnou pomocí učitele opravit. Žák je schopen s výraznou pomocí učitele samostatného získávání informací a práce s nimi, samostatné práce s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, komunikace s PC a běžné komunikace s elektronickou poštou. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si i přes výraznou pomoc učitele neosvojil požadované poznatky, zákonitosti dané ŠVP - učebním plánem uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné mezery. Jeho schopnost vykonávat intelektuální a motorické činnosti mají však velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledku jeho činností a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Žák není schopen ani s výraznou pomocí učitele samostatného získávání informací a práce s nimi, samostatné práce s běžným základním aplikačním programovým vybavením, komunikace s PC a běžné komunikace s elektronickou poštou. Způsoby hodnocení průřezových témat V každém předmětu bude žák hodnocen formou ústního ocenění jeho postojů, pochopení probíraného tématu. Usoudí-li vyučující, že je třeba ocenění promítnout do klasifikace, učiní tak.

15 15 z 183 D) Učební plán - denní forma vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání L/51 Podnikání, č.j. 9325/ ze dne Učební plán školního vzdělávacího programu pro absolventy tříletých učebních oborů oboru vzdělání L/51 Podnikání - denní forma, s platností od počínaje 1. ročníkem. Denní studium Povinné základní l. r 2. r Český jazyk a literatura 4 4 Cizí jazyk 4 4 Občanská nauka 1 1 Matematika 3 4 Tělesná výchova 2 2 Informační a komunikační technologie 3 3 Ekonomika podniku 3 2 Účetnictví a daně 4 4 Písemná a ústní komunikace 2 3 Právo 3 2 Management a marketing (zahrne se psychologie) 2 2 Učební praxe - provoz podniku 1 1 Celkem 32 h 32 h Maturitní zkouška dle zákona 242/2008 Sb. se ve školním roce 2010/2011 koná: a) Ze společné části maturitní zkoušky - která se skládá ze 2 zkoušek a to zkoušky z českého jazyka, zkoušky z cizího jazyka (jazyk německý nebo jazyk anglický) nebo matematiky dle volby žáka. Zkouška z českého jazyka a cizího jazyka se koná formou didaktického testu, písemné práce a ústní formou před zkušební komisí. Z ostatních předmětů společné části se konají formou didaktického testu (písemná zkouška). b) Profilové části, která se skládá ze 3 povinných zkoušek. Pro profilovou zkoušku jsou stanoveny následující předměty Ekonomika podniku, Účetnictví a daně, Informační komunikační technologie a Právo, z nichž si žák 3 předměty zvolí.. Zkoušky se konají formou - ekonomika - ústní zkouška před zkušební komisí - účetnictví - písemná zkouška - právo - ústní zkouška před zkušební komisí - informační komunikační technologie - písemná zkouška

16 16 z 183 Maturitní zkouška dle zákona 242/2008 Sb. se od školního roku 2011/2012 koná: a) Ze společné části maturitní zkoušky, která se skládá ze 3 zkoušek a to zkoušky z českého jazyka, zkoušky cizího jazyka (jazyk německý nebo jazyk anglický) a z volitelného předmětu. Volitelnou zkoušku koná žák z matematiky nebo informatiky (Informační a komunikační technologie) podle své volby. Škola zajišťuje přípravu žáků na volitelnou zkoušku z matematiky, informatiky (Informační a komunikační technologie). Zkouška z českého jazyka a cizího jazyka se koná formou didaktického testu, písemné práce a ústní formou pře zkušební komisí. Z ostatních předmětů společné části se konají formou didaktického testu (písemná zkouška). b) Profilové části, která se skládá ze 3 povinných zkoušek. Pro profilovou zkoušku jsou stanoveny následující předměty Ekonomika podniku, Účetnictví a daně a Právo. Zkoušky se konají formou - ekonomika - ústní zkouška před zkušební komisí - účetnictví a daně - písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební komisí - právo - ústní zkouška před zkušební komisí Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Odborná praxe 2 Časová rezerva 5 3 Celkem týdnů Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání dle RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Jazykové vzdělávání - český jazyk - cizí jazyk Počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání týdenních 2 5 celkový Estetické vzdělávání 3 96 Vzdělávání pro zdraví Ekonomika a právo Účetnictví a daně Písemná a ústní komunikace Volitelné vzdělávací oblasti: Společenskovědní vzdělávání Matematické vzdělávání

17 17 z 183 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Disponibilní hodiny Celkem Transformace RVP na ŠVP Vzdělávací okruh Jazykové vzdělávání: Počet týdenních vyučovacích hodin RVP Celkový počet vyučovacích hodin Vyučovaný předmět ŠVP Týdenní počet vyučovacích hodin Celkový počet vyučovacích hodin - Český jazyk 2 64 Český jazyk a literatura cizí jazyk/y Cizí jazyk (1) Estetické vzdělávání Vzdělávání pro zdraví Ekonomika a právo Český jazyk a literatura Tělesná výchova Účetnictví a daně Písemná a ústní komunikace Společenskovědní vzdělávání Matematické vzdělávání Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Ekonomika podniku Právo Marketing a management Účetnictví a daně Písemná a ústní komunikace Občanská nauka Matematika Informační a komunikační technologie Provoz podniku 2 64 Disponibilní hodiny Celkem Cizí jazyk- Německý jazyk a Anglický jazyk

18 18 z 183 E) Kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání - denní forma ČESKÝ JAZYK Obecný cíl Hlavním obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvoj komunikačních kompetencí žáků, tedy užívání českého jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, kritickému hodnocení (ochrana proti snadné manipulaci a intoleranci), sdělování, výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Dalším obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvoj sociálních a odborných kompetencí žáků. Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich praktického, profesního a duchovního života. Charakteristika učiva Předmět český jazyk se skládá ze tří oblastí, které se vzájemně prolínají, doplňují a podporují. Jazykové vzdělávání (jazyk a komunikační výchova) rozvíjí komunikační kompetenci žáků a učí je používat jazyka jako prostředku myšlení a dorozumívání. Směřuje k dovednosti a schopnosti žáků mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně vyjadřovat, používat spisovného jazyka jako kodifikované společenské normy, aplikovat získané poznatky, pracovat s textem a s informacemi. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Jazykové vědomosti a dovednosti Žák chápe jazyk jako systém, chápe funkci spisovného jazyka. Zná základní jazykové pojmy a kategorie. Zná zdroje informací vztahující se k této problematice. Je veden k poznání, že zvládnutí mateřského jazyka je nezbytným předpokladem úspěšného studia cizích jazyků. Dovede zařadit mateřský jazyk do soustavy jazyků, umí na ukázkách doložit vývoj jazyka. Při řešení jazykově komunikačních úkolů aplikuje faktografické znalosti a umí své řešení zdůvodnit. Dovede vysvětlit, proč se učí českému jazyku. Na ukázkách umí rozlišit spisovný jazyk a nespisovné útvary, zvláště obecnou češtinu, dialekty, dále sociálně a stylově nepříznakové a příznakové jevy. Dovede objasnit funkci spisovného jazyka a usiluje o spisovný jazykový projev v situacích, kde je to vhodné. Ovládá jazykový a stylistický rozbor textu, chápe text z hlediska pragmatického. Umí pracovat s jazykovými příručkami. Komunikační a slohová výchova Žák chápe význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění. Je seznámen s technikou mluveného slova a s emocionální a emotivní stránkou mluveného slova. Dále je seznámen s hlavními slohovými postupy veřejného projevu a jejich specifiky, se základními postupy v běžné komunikaci. Chápe pojem jazyková a řečová kultura. Umí vysvětlit rozdíl mezi psaným a mluveným projevem, mezi monologem a dialogem. Umí navázat kontakt a hovořit s osobami různého věku a postavení. Dovede prezentovat sám sebe a naslouchat druhému a dovede vhodně argumentovat a obhájit své stanovisko. Dovede samostatně ústně i písemně zpracovat vyprávění na dané i zvolené téma.

19 19 z 183 Práce s textem a získávání informací Žák zná základní útvary informačního charakteru, zdroje všeobecných informací, zásady kulturního čtení. Má přehled o denním tisku a tisku svých zájmů, o knihovnách a jejich službách. Dovede zjistit potřebné informace z dostupných zdrojů. Umí zvolit vhodný způsob zprostředkování informací. Samostatně zpracovává informace formou zprávy, programu činnosti, inzerátu, odpovědi na něj, reklamy, plakátu, telegramu, telefonního záznamu, osobního dopisu. Dovede pracovat s běžnými informačními příručkami a umí sobě i jiným poradit, kde běžné informace získat. Orientuje se v knize, v novinách a časopisech. Dovede u odborného textu pořídit výpisky, výtah. Je schopen zaznamenat bibliografické údaje. Dovede použít knihovnických služeb. Dovede pracovat samostatně i v týmu. Pojetí výuky Výuka předmětu navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy, rozvíjí je vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření žáků. Cílem je tyto vědomosti prohloubit, rozšířit, posunout na vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň a využívat je jako nástroj žákovy výchovy a sebevýchovy. Ve shodě se strategií školy je na místě jednoznačná preference takového pojetí výuky, které v maximální možné míře rozvíjí klíčové kompetence a které vytváří otevřený a efektivní systém a které vede k podpoře motivace žáka, jeho vlastních aktivit a kreativity, umožňuje aplikovat teoretické poznatky a praktické dovednosti v takových úkolech, které budou odpovídat úkolům typu studia či výkonu povolání. Kromě tradičních metodických postupů (výklad, práce s textem, práce s elektronickými informacemi) je vhodné, aby se výuka zaměřila na rozbory nedostatků ve vyjadřování jak žáků, tak i veřejnosti, dále také metody a formy výuky, které podporují týmovou (skupinovou) práci žáků. Hodnocení výsledků žáků V předmětu český jazyk je důležité vzhledem k použitým metodám a formám výuky uplatňovat odděleně hodnocení a klasifikaci. V problematice hodnocení je prioritou, aby si každý vyučující uvědomil předpoklad výrazného podmínění kompetencí osobnostními vlastnostmi, charakterovými rysy, sociálním zázemím a rozdílnou zralostí žáka. Zcela nezbytná je nutnost strukturovaného (a komplexního) hodnocení s uvedenými kritérii v oblasti psaní (sloh zahrnuje slovní zásobu, osobní styl, formu, kontext a úpravu; jazykovou strukturu a interpunkci; plánování a koncept; pravopis a prezentaci), čtení (schopnost číst plynně a přesně; porozumění textu; schopnost získávat při čtení informace; smysl pro hodnocení literárních a neliterárních textů) a vyjadřování (výslovnost; hlasitost; příprava; soustředění na text; logická výstavba projevu; plynulost; postoj mluvčího), rozvoj schopnosti žáka vlastního sebehodnocení. V každém ročníku jsou stanoveny dvě písemné slohové práce podle výběru vyučujícího (obě školní nebo jedna domácí a druhá školní), dále písemné kontrolní činnosti korektury textu nebo diktáty, jazykové rozbory, průběžně ústní zkoušení. Dále jsou při klasifikaci ústního zkoušení zohledňována kritéria věcné správnosti, relevantnost informací a jejich rozsah, prezentace tvrzení, strategie argumentace, volba jazykových prostředků, srozumitelnost a strukturovanost projevu v dané komunikační situaci, jazyková správnost, přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat.

20 20 z 183 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Předmět český jazyk zásadně přispívá k rozvoji klíčových kompetencí takto: Komunikativní kompetence jsou u žáků rozvíjeny zcela zásadním způsobem. Jsou těžištěm předmětu. Žák získává v průběhu čtyřletého cyklu nejenom teoretické poučení o jazykových vědomostech, komunikační a slohové výchově, o práci s textem (s různými druhy textu, zejména pak s odborným textem) a o získávání informací (otevřené zdroje knihovny, internet), ale je kladen důraz na jejich systematické procvičování, praktickou aplikaci a zpětnou kritickou analýzu. Na základě práce v týmu dokáže spolupracovat, používá sady kritérií pro hodnocení práce, přijímá hodnocení. Je schopen práce ve skupině, aktivně se podílí na řešení zadaného úkolu (práce s texty), navrhuje postupy řešení, vybírá optimální řešení. Dovede pochopit a analyzovat zadání úkolu, stanovit pracovní postup, zvolit vhodnou metodu, dokáže vypracovat strukturovaný text, zvolit vhodný slohový postup a útvar (v podobě domácích úkolů, seminárních a maturitních písemných prací, zpráv z exkurzí, protokolů odborných předmětů). Využívá prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s nimi a s informacemi, rozvíjí dovednosti získat potřebné informace v široké škále otevřených zdrojů, kriticky zhodnotit a využít je pro dosažení výsledku v praktické odborné činnosti. Dokáže pochopit cíl úkolu z textového zadání (u slovních úloh), dokáže pracovat s mimojazykovými symboly a značkami, zná jejich význam a praktické využití. Aplikace průřezových témat Předmět český jazyk zásadně přispívá k rozvoji průřezových témat takto: Občan v demokratické společnosti Toto téma je zařazeno do tématického celku drama a divadlo. Žáci se dokáží orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit; dokáží odolávat jednoduché myšlenkové manipulaci díky mediální výchově. Jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, efektivně pracovat s informacemi, tj. umět získávat a kriticky vyhodnocovat informace. Člověk a životní prostředí Toto téma je zařazeno do tématických celků autorské profily. Rozvojem komunikativní kompetence zaměřené na rozvoj dovedností vyjadřovat a zdůvodňovat své názory, zprostředkovávat informace, obhajovat řešení problematiky životního prostředí a působit pozitivním směrem na jednání a postoje druhých lidí. Člověk a svět práce Toto téma je zařazeno do tématického celku stylistika a základy komunikace a členění textu. Rozvojem komunikativní kompetence zaměřené na vyhledávání a posuzování informací o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu. Vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, orientovat se v ní a posuzovat ji z hlediska svých předpokladů a profesních cílů; Písemně i verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority. Informační a komunikační technologie Toto téma je zařazeno do tématického celku praktická cvičení ze slohu. Rozvojem komunikativní kompetence zaměřené na práci s informacemi a s komunikačními prostředky vzhledem k rozvoji informačních a komunikačních technologií.

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Profil absolventa Škola: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Zřizovatel: Mgr. Josef Krysta Název ŠVP: Bezpečnostní služby Obor vzdělání: 68-42-L/51, Bezpečnostní služby Délka

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) PODNIKÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, Znojmo, Uhelná 6 Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ EKO (EKS) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 2/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 1/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Podnikání Kód a název oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více