Podpora inkluzivního vzdělávání v letech Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora inkluzivního vzdělávání v letech 2013-2018 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary"

Transkript

1 Podpora inkluzivního vzdělávání v letech Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Součást Strategie rozvoje Základní školy školy Jáchymov do roku 2018 Marie Curie-Sklodowské a mateřské Motto: Cílem práce naší školy je vytvoření optimálních podmínek pro práci všech dětí v jednom jediném vzdělávacím proudu. Chceme, aby se naši žáci vzdělávali v přirozeném heterogenním prostředí, aby si zvykly respektovat kulturní, etnické a další odlišnosti, protože v dospělosti budou žít v obdobném prostředí. Základní cíle školy v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání 1. Vytváření sítě inkluzivních škol V souladu s pravidly členství školy v ČOSIV (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání) se škola zavázala podporovat vytváření regionální sítě partnerských škol, které obdobně jako my směřují k inkluzivnímu vzdělávání. Naplňování tohoto závazku úzce souvisí s členstvím ředitele školy v projektu ŠIKK (Školská inkluzivní politika kraje), který zastřešuje Nadace OSF (Open Society Fund) a s členstvím ředitele ve skupině pilotních škol (tzv. Majáků), která funguje pod patronací společnosti ČvT (Člověk v tísni, o.p.s.). Škola připravuje na období 09 12/2013 v rámci přípravy a realizace týdne inkluzivního vzdělávání v naší zemi první iniciování schůzky škol oblasti KHZ (Krušné hory západ). Zde chce nabídnout všem zájemcům z řad škol této oblasti zkušenosti a podkladové materiály, které mohou pomoci při přechodu kterékoli školy na model inkluzivního vzdělávání. Současně chce nabídnout možnosti seznámení sborů jednotlivých škol s inkluzí jako takovou prostřednictvím vzdělávacích programů, které má naše škola akreditovány v systému DVPP. V rámci posledních výzev OP VK (opatření 1.2 IPo) je škola připravena podat projekt, který bude směřovat k vytváření nadregionální sítě škol sítě, která by měla pokrýt minimálně oblast dvou NUTS II. Tímto způsobem by bylo pokryto období do konce roku Paralelně je projektový management školy připraven zahájit přípravu projektů na základě plánovaných výzev 3. operačního období (2014+) zvláště z plánovaného OP VVV (Věda, výzkum, vzdělávání). 2. Nabídka DVPP akreditované školy (ZŠ M.C-S. a MŠ Jáchymov) Na základě žádosti naší školy o akreditaci zařízení v systému DVPP doporučila akreditační komise MŠMT schválit školu jako instituci oprávněnou k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Akreditace zařízení byla vydána dne pod. Č.j. MSMT / Současně byly škole akreditovány následující programy: 1. Doškolovací seminář pro asistenty pedagoga 2. Inkluzivní vzdělávání z pohledu vlády a MŠMT legislativní rámec 3. Funkční tým jedna z podmínek úspěšného prosazování inkluze 4. Eliminace xenofobie a rasismu jedna z podmínek úspěšně zaváděné inkluze 5. Klima školy 6. Předsudky jejich vznik a vývoj, předcházení jim

2 7. Zapojení asistentů pedagoga pro žáky se SZ do praxe škol 8. Inkluzivní vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Uvedené programy budou nabídnuty prostřednictvím vytvářených informačních systémů školy všem školám v kraji. Zárukou kvality jsou špičkoví odborníci jak z akademické půdy, tak z pilotních škol, kteří budou působit jako lektoři jednotlivých programů. V průběhu příštích 4 let plánuje naše centrum DVPP podávat minimálně dvakrát ročně žádosti o akreditace dalších proinkluzivně orientovaných vzdělávacích programů tak, aby byla vytvořena co nejoptimálnější nabídka v této oblasti vzdělávání v našem kraji. 3. Konkrétní aktivity školy v rámci RP a. Aktivní uplatňování principů inkluzivního vzdělávání Základní filosofií školy je postupný přechod všech organizačních součástí školy na inkluzivní model vzdělávání jak v pedagogické rovině, tak v oblasti širokého spektra zájmového vzdělávání. K tomu jsou vytvářeny všechny základní materiální, technické a organizační podmínky. Prostřednictví zapojování školy do dotačních a rozvojových programů a do projektů v rámci výzev operačních programů ESF budou získané zdroje použity vedle dominantního zaměření na rozvoj lidských zdrojů na zdokonalení technického a materiálního zázemí pro zajištění činnosti všech níže uvedených aktivit. b. Práce v přípravných třídách Každý rok plánovacího období (do roku 2018) bude vedení školy předkládat prostřednictvím rady města a zastupitelstva žádost Karlovarskému kraji o zřízení přípravné třídy (dále jen PT) jako jednoho z nejvýznamnějších proinkluzivních nástrojů. Bez existence PT by nemalá skupina dětí, které nikdy nenavštěvovaly předškolní zařízení, zažívala zákonitě pocit neúspěch již v první třídě základní školy. Tyto děti (vesměs ze sociálně slabého prostředí) mají velmi nízký stupeň socializace a lze vysledovat až nulový stupeň elementárních znalostí, které se od budoucích žáků 1. třídy očekávají. Zkušenosti z posledních let existence PT na naší škole jednoznačně dokládají smysluplnost tohoto překlenovacího institutu. V posledních dvou letech škola nezaznamenala jediného žáka, který by nezvládl nároky prvního ročníku. c. Práce ve třídách s vysokým zastoupením žáků se SZ Na základě průběžných analýz, které jsou zpracovávány vždy na počátku nového školního roku, má škola velmi přesné údaje o sociálním zázemí dětí i o jejich potřebách, které jsou zázemím determinovány. Získané údaje jednoznačně dokládají potřebu zařazování celého systému podpůrných opatření, která mohou problémy spojené se vzděláváním (a následně i s výchovou)pomáhat řešit. Poměrně nízké stavy žáků umožňují individuální přístup a průběžné zapojování školy do RP na Financování asistentů pedagoga pro děti a studenty se sociálním znevýhodněním vede k získávání asistentů pedagoga pro tuto cílovou skupinu žáků. Stav 4 asistentek pro potřeby školy a mateřské školy (která je organizační součástí našeho právního subjektu) je v tomto období a pravděpodobně až do cílového horizontu roku 2018 optimální. Využívání níže uvedeného spektra aktivit vede k výraznému snižování neúspěšnosti žáků v jednotlivých třídách. d. Zajišťování individuální podpory dětí a žáků se SZ v době mimo vyučování Logopedické aktivity Na základě prováděných analýz je nezbytné konstatovat, že meziročně výrazně roste počet dětí s řečovými poruchami. K dílčímu zlepšení došlo v době realizace projektu školy Transformace ZŠ M.C.-S. a MŠ Jáchymov na školu

3 inkluzivního typu. V rámci tohoto projektu byla výrazně podpořena oblast logopedických náprav. Po ukončení projektu v lednu 2013 byly aktivity v této oblasti udržovány pouze částečně. Díky vstupu školy do RP Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 se podařilo získat prostředky na další realizaci logopedických náprav. Zpracovaný projekt školy a Dlouhodobá koncepce rozvoje logopedické prevence na škole do roku 2018 vytváří podmínky pro kontinuální zajišťování systému logopedických náprav v předškolních třídách a v přípravné třídě školy. V rámci DVPP získá absolvováním 140 hodinového kurzu 5 pracovnic statut logopedických asistentek. Garanci celého systému zabezpečuje plně kvalifikovaná externí odbornice. Reedukační aktivity Stejně jako systém logopedických náprav i systém reedukací byl poprvé koncepčně nastaven v rámci projektu školy Transformace ZŠ M.C.-S. a MŠ Jáchymov na školu inkluzivního typu. Prostřednictvím vytvořené databáze žáků, kteří byli ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávacího systému, a přehledu žáků, kteří dlouhodobě dosahovali podprůměrných výsledků, byly těmto žákům (se souhlasem jejich rodičů) nabídnuty bloky reedukací v předmětech, ve kterých výrazně zaostávali. Vytvořený systém reedukací není zcela totožný s klasickým doučováním má komplexnější charakter a zahrnuje i nové postupy řešení problémů, které mají žáci se specifickými vývojovými poruchami. Systém reedukací je plně financovatelný z prostředků RP na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním. Do tohoto RP bude škola průběžně vstupovat každý školní rok až do cílového horizontu roku Doučování Doučovací aktivity nejsou z pohledu laiků v našem vzdělávacím systému ničím novým, přesto hustota těchto aktivit na školách výrazně klesá plně v relaci se stagnací systému odměňování pedagogických pracovníků. Ochota věnovat se dětem, které potřebují pomoci nárazově v případě dlouhodobějších nemocí, v případech nezvládnutí (nepochopení) vyložené látky, v případech neočekávaných životních situací (úmrtí v rodině, rozvrat rodiny). Stejně jako reedukační aktivity mohou být doučovací hodny plně hrazeny z prostředků RP na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním, a to až do cílového horizontu roku 2018 (bude-li systém RP ze strany MŠMT zachován). e. Podíl na realizaci volnočasových či jiných nadstavbových aktivit zaměřených na práci se žáky se SZ Má-li dojít k vytvoření plně funkčního systému inkluzivního vzdělávání, musí být dlouhodobě vytvářeny podmínky pro smysluplné trávení volného času žáků. V průběhu uplynulých tří let byly postupně díky zdrojům z operačních programů a paralelně z rozvojových a dotačních programů získány prostředky na vytvoření velice kvalitních podmínek pro realizaci poměrně širokého spektra volnočasových aktivit. Problémy spojené s financováním obslužnosti systému jsou dlouhodobě řešeny zapojováním školy do RP a DP, které umožňují použití získaných prostředků na úhradu DPP, popřípadě na nadtarifní složky kmenových pracovníků. Tímto způsobem budou dlouhodobě (v případě zachování systému RP a DP MŠMT a dalších institucí) zajišťovány nezbytné prostředky. V současné době škola nabízí sborový zpěv, divadelní klub, DTP pracoviště, hru na klavír, hru na kytaru, netradiční výtvarné techniky, vaření a vedení domácnosti, keramickou výrobu, péči o zahradu a naučnou

4 stezku v rámci systému EVVO, přírodovědné kluby pro děti I. a II. stupně a škálu sportovních aktivit, aktivity školní galerie a aktivity redakční rady školního časopisu. Všechny uvedené aktivity jsou poskytovány bezplatně. f. Spolupráce s neziskovými organizacemi a subjekty vyvíjejícími aktivity v oblasti práce s dětmi a žáky se SZ. Převážná část výše uvedených aktivit je zajišťována prostřednictvím pracovníků školy a školou jako institucí. Pomoc při realizaci větších jednorázových akcí poskytuje také Občanské sdružení Kuri Kuri, které při škole působí a několik nevládních neziskových organizací, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje. Dlouhodobě jsou nejvýznamnějšími partnery společnosti Pecka Centrum celoživotního vzdělávání, o.p.s. a LINGUAE, spol. s.r.o. (zakladatel spol. PECKA) které prostřednictvím personálního propojení dlouhodobě poskytují škole část svého nadstandardního vybavení a spoluzabezpečují zpracování a administraci velkých projektů v rámci OP VK. Velmi významným partnerem jsou společnosti Člověk v tísni, o.p.s. a sdruženi KOTEC, o.s. Obě organizace poskytují terénní služby přímo v lokalitě Jáchymov a výrazně pomáhají řešit dopad sociální exkluze na občany města a jejich děti. Kotec výrazně pomáhá s problematikou protidrogové prevence besedy a akce s žáky a přímá pomoc v terénu, společnost ČvT nabízí širší spektrum spolupráce. Z řad NNO je nejvýznamnějším partnerem školy. Společně zpracováváme projekty a dotační tituly a spoluzabezpečujeme řad aktivit přímo ve městě pro naše žáky a další děti, které naši školu nenavštěvují. V oblast EVVO je dlouhodobě naším nejvýznamnějším partnerem sdružení NT-NATURAM, které se výrazně podílelo na realizaci revitalizace školní zahrady a budování naučné stezky v ní. Spolupráci s citovanými organizacemi chceme dlouhodobě udržet i přes cílový horizont roku Personální zajištění aktivit Jak již bylo v předchozích částech projektu uvedeno, drtivou část aktivit (s výjimkou velkých projektů v rámci OP VK) pokrývají kmenoví pracovníci školy jak z řad pedagogických, tak nepedagogických pracovníků školy. Systém jejich odměňování je kombinací využívání nadtarifních složek mezd (zvláště formou cílových odměn za realizaci) a DPP, které jsou vzhledem k výši ročních limitů velmi dobře využitelné. Obě formy však mají nemalý dopad na administrativní náročnost zpracovávání mzdových podkladů. Velké projekty jsou zajišťovány částečně prostřednictvím personálních zdrojů školy a externích spolupracovníků z partnerských organizací zvláště ze společností PECKA a LINGUAE. Výraznou roli zde hraje také nově vytvořený úsek projektového managementu školy. Náklady na tyto pracovníky jsou kryty přímo z rozpočtů velkých projektů všemi formami PP, DPČ a DPP. 5. Materiálně technické zajištění aktivit Škola prošla a stále prochází dlouhodobými fázemi rekonstrukcí. V uplynulých letech se podařilo dokončit rekonstrukce sociálních zařízení, elektro, datových rozvodů, pláště budovy a vnitřního vybavení od výměny vestavěných skříní a většiny tabulí, přes výměnu veškerého školního nábytku a vybavení kabinetů, k vnitřnímu vybavení interaktivní tabulemi, dataprojektory a vysoce nadstandardně výpočetní, audiovizuální a doprovodnou technikou. Pro realizaci nadstandardních aktivit byly vybudovány učebny DVPP, multifunkční učebna s multifunkční knihovou, nadstandardně vybavené DTP pracoviště s několika sadami videokamer, nadstandardně vybavený cvičný byt a keramická dílna, venkovní pracoviště revitalizované školní zahrady s naučnou stezkou, nová školní galerie a v neposlední řadě i víceúčelové venkovní sportoviště s umělým povrchem. Obdobného vybavení se dočkalo také

5 pracoviště mateřské školy od komplexně zrekonstruovaného objektu k venkovnímu sportovišti. 6. Udržitelnost Jedním z velmi důležitých prvků postupného vytváření podmínek pro úspěšné inkluzivní vzdělávání na naší škole je zajištění pokud možno co nejdelší udržitelnosti vybudovaného systému. U velkých projektů je udržitelnost přesně stanovena podmínkami výzvy, u dotačních a rozvojových programů je nezbytné udržitelnost zajistit již z principu dodržení kontinuity jednotlivých aktivit a udržení zájmu cílových skupin, pro které jsou jednotlivé činnosti zajišťovány. V rámci Strategického plánu rozvoje školy v drtivé většině aktivit plánujeme minimální udržitelnost do cílového horizontu roku 2018 s tím, že v dalším období musíme očekávat postupnou změnu dotačního systému ze strany jednotlivých donorů zvláště MŠMT. Je možné, že jednotlivé dotační a rozvojové programy budou nahrazeny systémovými opatřeními, které zajistí mimořádné dotační zdroje na základě znalosti specifik a kvalit jednotlivých škol či školských zařízení. Materiál byl projednán a schválen na pedagogické radě dne V Jáchymově, dne Mgr. Jan Musil, ředitel školy

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 1. Úvod Pojem děti, žáci a studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se objevuje ve školství

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více